Процедура : 2013/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0190/2014

Внесени текстове :

A7-0190/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5

Приети текстове :

P7_TA(2014)0281

ДОКЛАД     ***I
PDF 2269kWORD 2900k
20 Март 2014 г.
PE 522.762v02-00 A7-0190/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО, 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012

(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Пилар дел Кастильо Вера

Докладчици по становище (*):

Малкълм Харбър, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

(*)       Процедура с асоциирани комисии — член 50 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012

(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0627),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0267/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по регионално развитие, комисията по култура и образование, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (A7-0190/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012

за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012 и на Решение № 243/2012/ЕС.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Европа трябва да използва всички източници на растеж за излизане от кризата, за създаване на работни места и за възвръщане на конкурентоспособността си. Възстановяването на растежа и създаването на работни места в ЕС е целта на стратегията „Европа 2020“. На заседанието си през пролетта на 2013 г. Европейският съвет подчерта значението на цифровия единен пазар за растежа и призова за конкретни мерки за създаване на единен пазар в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), колкото е възможно по-скоро. В съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ и с въпросния призив настоящият регламент цели създаването на единен пазар на електронните съобщения чрез допълване и адаптиране на съществуващата регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения.

(1) Европа трябва да използва всички източници на растеж за излизане от кризата, за създаване на работни места и за възвръщане на конкурентоспособността си. Възстановяването на растежа и създаването на работни места в ЕС е целта на стратегията „Европа 2020“. Освен това цифровата сфера се превърна в част от публичното пространство, в която се установяват нови форми на трансгранична търговия, а в глобалната цифровизирана икономика наред с иновативното развитие на пазара и социалното и културното взаимодействие се създават и бизнес възможности за европейските дружества. На заседанието си през пролетта на 2013 г. Европейският съвет подчерта значението на цифровия единен пазар за растежа и призова за конкретни мерки за създаване на единен пазар в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), колкото е възможно по-скоро. В съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ и с въпросния призив настоящият регламент цели да допринесе за създаването на единен пазар на електронните съобщения чрез допълване и адаптиране на съществуващата регулаторна рамка на ЕС за електронните съобщения в някои отношения, както и чрез определяне на цялостното съдържание, на целта и графика на следващия преглед на тази рамка.

Обосновка

В съответствие с неофициалния документ в рамките на трансатлантическия диалог „Сигурност на киберпространството и въпроси, свързани с интернет — установяване на рамка за транслатлантически действия“.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (DAE), една от водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“, вече бе призната ролята на ИКТ и мрежовата свързаност като задължителна основа за развитието на нашата икономика и общество. За да може Европа да пожъне плодовете на цифровата трансформация, ЕС се нуждае от динамичен единен пазар на електронните съобщения за всички отрасли и навсякъде в Европа. Един подобен, действително единен пазар за съобщителни услуги ще бъде гръбнакът на новаторската и „интелигентна“ цифрова икономика и основа на цифровия единен пазар, на който онлайн услугите ще могат свободно да се предоставят трансгранично.

(2) В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (DAE), една от водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“, вече бе призната ролята на ИКТ и мрежовата свързаност като задължителна основа за развитието на нашата икономика и общество. За да може Европа да пожъне плодовете на цифровата трансформация, ЕС се нуждае от динамичен единен пазар на електронните съобщения за всички отрасли и навсякъде в Европа. Един подобен, действително единен пазар за съобщителни услуги ще бъде гръбнакът на новаторската и „интелигентна“ цифрова икономика и основа на цифровия единен пазар, на който онлайн услугите ще могат свободно да се предоставят трансгранично в единна, отворена, стандартизирана и оперативно съвместима рамка.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В един добре функциониращ единен пазар на цифровите съобщения следва да се гарантира свободата на предоставяне на електронни съобщителни мрежи и услуги на всеки клиент в ЕС и правото на всеки краен потребител да избере най-добрата оферта на пазара и тази свобода не бива да бъде спъвана от разпокъсаност на пазара, дължаща се на национални граници. Действащата регулаторна рамка за електронните съобщения не дава окончателно решение на тази фрагментарност, с нейните национални, а не общосъюзни, режими за общи разрешения, национални схеми за разпределяне на радиочестотния спектър, разлики в продуктите за достъп, с които разполагат доставчиците на електронни съобщителни услуги в различните държави членки и различни набори от правила за потребителите, приложими за конкретния отрасъл. Правилата на ЕС, в много случаи само определят основната линия и често се прилагат по различен начин от държавите членки.

(3) Следва да се гарантират свободата на предоставяне на електронни съобщителни мрежи и услуги на всеки клиент в ЕС и правото на всеки потребител да избере най-добрата оферта на пазара и тази свобода не бива да бъде спъвана от разпокъсаност на пазара, дължаща се на национални граници. Действащата регулаторна рамка за електронните съобщения с различно национално приложение на режима за общи разрешения, различни национални схеми за разпределяне на радиочестотния спектър и различни набори от правила за потребителите, приложими за конкретния отрасъл, макар и да признава и да взема предвид обективните различия в условията в държавите членки, не дава окончателно решение на тази фрагментарност поради други причини. Например, макар Директивата за разрешението да ограничава вида на информацията, която може да се изисква, 12 държави членки изискват допълнителни подробности, като например категоризация на предвидените видове дейности, географски обхват на дейността, целеви пазар, структура на дружеството, включително имена на акционерите и на акционерите на акционерите, удостоверение от търговската камара и свидетелство за съдимост на представителя на предприятието. Допълнителни изисквания като тези подчертават значението на една твърда политика от страна на Комисията по отношение на производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Един действително единен пазар на електронните съобщения ще насърчи конкуренцията, инвестициите и иновациите в нови и по-добри мрежи и услуги посредством засилване на пазарната интеграция и трансгранично предлаганите услуги. Това се очаква да спомогне за постигането на амбициозните цели за осигуряване на високоскоростен широколентов интернет, заложени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (DAE). Все по-лесно достъпните цифрови инфраструктури и услуги от своя страна се очаква да разнообразят офертите за потребителите, да повишат качеството на услугите и да разнообразят съдържанието, да допринесат за териториалното и социалното сближаване, както и да способстват за повече мобилност в рамките на ЕС.

(4) Един действително единен пазар на електронните съобщения следва да насърчи конкуренцията, координацията, инвестициите, иновациите, както и повишаването на капацитета в областта на нови и по-добри мрежи и услуги посредством засилване на пазарната интеграция и трансгранично предлаганите услуги и следва да намали до минимум ненужните регулаторни пречки, с които се сблъскват предприятията. Това се очаква да спомогне за постигането, дори за надхвърлянето на целите за осигуряване на високоскоростен широколентов интернет, заложени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (DAE), както и да благоприятства създаването на услуги и приложения, които могат да използват отворени данни и формати по оперативно съвместим, стандартизиран и сигурен начин, и които са на разположение с еднакво функционално и нефункционално равнище в целия Съюз. Все по-лесно достъпните цифрови инфраструктури и услуги от своя страна се очаква да разнообразят офертите за потребителите, да повишат качеството на услугите и да разнообразят съдържанието, да допринесат за териториалното и социалното сближаване, както и да способстват за повече мобилност в рамките на ЕС.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Както се подчертава в проучването на Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС в Европейския парламент, отдел Б – тематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване, озаглавено „Интернет, програма за цифрови технологии и за икономическо развитие на европейските региони“ („проучването“), публикувано през 2013 г., благоприятният регионален контекст по отношение на приемането и получаването на ИКТ и на развитието на информационното общество е важен, дори определящ фактор, тъй като регионалното равнище е приоритетно за търсенето на разработване на ИКТ.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Както се отбелязва в проучването, регионалното равнище е подходящо за определяне на възможностите, които предлага информационното общество, и за провеждане на планове и програми в негова подкрепа. В това проучване се посочва също така, че взаимодействието между различните равнища на управление съдържа голям потенциал за растеж. Инициативи отгоре-надолу следва да бъдат съчетани или най-малкото разработвани успоредно с проекти отдолу-нагоре с цел постигане на целта за създаване на единен цифров пазар.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) За осъществяване на единен европейски вътрешен пазар на електронните съобщителни услуги и за укрепване на териториалното и социалното сближаване е необходимо да се прилага инвестиционният приоритет, посочен в член 5, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a с цел подобряване на широколентовия достъп и високоскоростните мрежи и за подкрепа на внедряването на нововъзникващи технологии и мрежи за цифровата икономика, а така също на всички европейски региони да се осигури възможност за инвестиции в тази област съгласно предвиденото в член 4 от посочения регламент.

 

__________

 

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г) Инвестициите в инфраструктурите от ново поколение, които са от основно значение, за да могат хората в Съюза да се възползват от новите иновативни услуги, не трябва да бъдат ограничени до централни или до гъсто населени райони, където ще има сигурна възвращаемост. Тези инвестиции трябва да бъдат разширени едновременно до отдалечените и най-отдалечените региони, които са по-слабо населени и по-слабо развити, така че тези региони да не изостават още повече.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Един единен пазар за електронни съобщителни услуги би благоприятствал по-мащабно и цифровата екосистема, в която попадат европейските производители, доставчиците на съдържание и приложения и икономиката като цяло, включително и отрасли, като банкирането, автомобилостроенето, логистиката, търговията на дребно, енергетиката и транспорта, които разчитат на мрежовата свързаност за повишаване на производителността, например чрез достъпни отвсякъде приложения в облак, свързани чрез мрежата обекти и възможности за предоставяне на интегрирано обслужване за различни части на дружеството. Публичните администрации и отрасълът на здравеопазването също биха извлекли полза от по-широкото разпространение на електронното управление и електронното здравеопазване. Предлагането на съдържание от областта на културата и културното многообразие като цяло, също могат да извлекат ползи от преминаването към единен пазар на електронните съобщителни услуги. Осигуряването на връзка чрез електронни съобщителни мрежи и услуги е дотолкова значимо за икономиката като цяло и за обществото, че е наложително да се избягва всяко необосновано утежняване за конкретния отрасъл, било то регулаторно или от всякакъв друг характер.

(5) Един единен пазар за електронни съобщителни услуги би благоприятствал по-мащабно и цифровата екосистема, в която попадат европейските производители, доставчиците на съдържание и приложения и софтуер, икономиката като цяло, включително и отрасли, като образованието, банкирането, автомобилостроенето, логистиката, търговията на дребно, енергетиката, медицината, мобилността и транспорта, както и интелигентното управление на извънредните ситуации и природните бедствия, които разчитат на мрежовата свързаност и на широката честотна лента за повишаване на производителността, качеството и предлагането си за крайния потребител, например чрез достъпни отвсякъде приложения в облак, чрез напредничав анализ на големи данни от комуникационните мрежи, свързани чрез мрежата и оперативно съвместими обекти и възможности за предоставяне на транснационално интегрирано обслужване въз основа на отворена и стандартизирана оперативна съвместимост на системите и в контекст на отворени данни. Гражданите, публичните администрации и отрасълът на здравеопазването също биха извлекли полза от по-широкото разпространение на електронното управление и електронното здравеопазване. Предлагането на съдържание от областта на културата и образованието, и културното многообразие като цяло, също могат да извлекат ползи от преминаването към единен пазар на електронните съобщителни услуги. Осигуряването на комуникации чрез електронни съобщителни мрежи и услуги е дотолкова значимо за икономиката като цяло, за обществото и за интелигентните градове на бъдещето, че е наложително да се избягва всяко необосновано утежняване за конкретния отрасъл, било то регулаторно или от всякакъв друг характер.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Настоящият регламент цели да гарантира доизграждането на единния пазар за електронните съобщения чрез действия по три широки, преплитащи се оси. Първо, регламентът трябва да осигури свобода за трансграничното предоставяне на електронни съобщителни услуги и мрежи в различни държави членки, ползвайки концепцията за единно европейско разрешение, което създава условия за осигуряване на по-голяма устойчивост и предсказуемост на съдържанието и мерките за прилагане на специфичните за отрасъла правила в целия ЕС. Второ, необходимо е да се позволи достъп при далеч по-сходни условия до основни ресурси за трансгранично предоставяне на електронни съобщителни мрежи и услуги, не само за безжичните широколентови съобщения, за които и лицензираният, и нелицензираният радиочестотен спектър са от основно значение, но и за стационарните мрежови връзки. Трето, с оглед съгласуването на условията за бизнес и за изграждане на увереност у гражданите да ползват цифровите технологии, настоящият регламент следва да хармонизира правилата за защита на крайните ползватели, особено на потребителите. Това включва правилата за недискриминация, договорна информация, прекратяване и прехвърляне на договори, в допълнение към правилата за достъп до онлайн съдържание, приложения и услуги и за управление на трафика, които не само защитават крайните ползватели, но едновременно с това и гарантират, че „екосистемата“ Интернет ще продължи да функционира гладко като двигател за иновациите. Освен това, по-нататъшните реформи при роуминга би трябвало да накарат потребителите да не изключват телефоните си, докато пътуват в ЕС и с времето би трябвало да доведат до сближаване при ценообразуването и другите условия за услугата в ЕС.

(6) Настоящият регламент цели да гарантира по-нататъшния напредък към доизграждане на единния пазар за електронните съобщения чрез действия по три широки, преплитащи се оси. Първо, регламентът следва да утвърди свободата за трансгранично предоставяне на електронни съобщителни услуги и мрежи в различни държави членки чрез хармонизиране и опростяване на прилагането на общата схема за издаване на разрешителни. Второ, необходимо е да се обърне внимание на условията и процедурите за предоставяне на лицензи за ползване на честотен спектър за безжичните широколентови съобщения, както и за използване на нелицензирания радиочестотен спектър. Трето, с оглед съгласуването на условията за бизнес и за изграждане на увереност у гражданите да ползват цифровите технологии, настоящият регламент следва да обърне внимание на правилата за защита на ползвателите, особено на потребителите. Това включва правилата за недискриминация, договорна информация, прекратяване и прехвърляне на договори, в допълнение към правилата за достъп до онлайн съдържание, приложения и услуги и за управление на трафика, както и за споделени и общи стандарти за неприкосновеност на личния живот и защита и сигурност на данните на ползвателите, които не само защитават ползвателите, но едновременно с това и гарантират, че „екосистемата“ интернет ще продължи да функционира гладко като двигател за иновациите. Освен това по-нататъшните реформи в областта на роуминга би трябвало да накарат ползвателите да не изключват телефоните си, докато пътуват в ЕС, без да им бъдат налагани допълнителни такси над тарифите, които плащат в държавата членка, в която е сключен договорът им.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Следователно настоящият регламент следва да допълни съществуващата регулаторна рамка на ЕС (Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14, Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16, Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета18, Директива 2002/77/ЕО на Комисията19, както и Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета21 и Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент22) и действащите национални законодателства, приети в съответствие с правото на ЕС, чрез въвеждането на специфични права и задължения както за доставчиците на електронни съобщителни услуги, така и за крайните ползватели, чрез значителни изменения в съществуващите директиви и в Регламент (ЕС) № 531/2012, за да се осигури по-голямо сближаване и някои значителни изменения за постигане на един по-конкурентен единен пазар.

(7) Следователно настоящият регламент следва да допълни съществуващата регулаторна рамка на ЕС (Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14, Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16, Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета18, Директива 2002/77/ЕО на Комисията19, както и Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета21 и Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент22) и действащите национални законодателства, приети в съответствие с правото на ЕС, чрез въвеждането на определени целенасочени мерки за определяне на специфични права и задължения както за доставчиците на електронни съобщителни услуги, така и за ползвателите, чрез значителни изменения в съществуващите директиви и в Регламент (ЕС) № 531/2012, за да се осигури по-голямо сближаване и някои значителни изменения за постигане на един по-конкурентен единен пазар.

__________________

__________________

14 Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7).

14 Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7).

15 Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешаването на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директивата за разрешаването) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21).

15 Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешаването на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директивата за разрешаването) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21).

16Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стp. 33).

16Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стp. 33).

17 Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

17 Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

18 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37)

18 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37)

19Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 249, 17.9.2002 г., стр. 21).

19Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 249, 17.9.2002 г., стр. 21).

20 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10).

21 Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10).

22 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7)

22 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7)

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Предоставянето на трансгранични електронни съобщителни услуги все още среща повече трудности от своя аналог в рамките на националните граници. По-специално, доставчиците на трансгранични услуги все още трябва да уведомяват и заплащат такси в отделни приемащи държави членки. Притежателите на единно европейско разрешение следва да се ползват от система за единна нотификация в държавата членка, където е основното им седалище (държавата членка по произход), което ще намали административната тежест за трансграничните оператори. единното европейско разрешение следва да се прилага за всяка фирма, която предоставя или възнамерява да предоставя електронни съобщителни услуги и мрежи в повече от една държава членка, което ѝ осигурява да се ползва от правата, свързани със свободното предоставяне на електронни съобщителни услуги и мрежи, в съответствие с настоящия регламент, в произволна държава членка. Въвеждането на единно европейско разрешение, определящо правната рамка, приложима спрямо операторите на електронни съобщителни мрежи, предоставящи услуги във всички държави членки въз основа на общо разрешение от държавата членка по произход, следва да осигури действително свободно предоставяне на електронни съобщителни услуги и мрежи в целия ЕС.

(9) Известно хармонизиране на идеята за общо разрешение, включващо ОЕРЕС като получател на уведомления, следва допълнително да гарантира практическата ефективност на свободата за предоставяне на електронни съобщителни услуги и мрежи в целия Съюз. В допълнение към това уведомяването не е задължително, за да се усетят ползите от общата схема за издаване на разрешителни, и не всички държави членки го изискват. Тъй като изискването за уведомяване налага административна тежест върху оператора, в съответствие с политиката на Съюза за премахване на ненужните регулаторни тежести държавите членки, които изискват уведомяване, следва да докажат, че това изискване е обосновано. Комисията следва да се задължи да извърши оценка на тези изисквания и когато е целесъобразно, тя следва да разполага с правомощия да изисква тяхното премахване.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Трансграничното предоставяне на електронни съобщителни услуги или мрежи може да се осъществява по различни начини, в зависимост от много фактори, като например вида мрежа или предоставяни услуги, обема на необходимата физическа инфраструктура или броя на абонатите в различните държави членки. Намерението да се предоставят трансгранични електронни съобщителни услуги или да се управлява електронна съобщителна мрежа в повече от една държава членка може да се засвидетелства посредством договарянето на споразумения за достъп до мрежите в дадена държава членка или маркетинг на интернет сайт на езика на целевата държава членка.

заличава се

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Независимо от начина, по който доставчикът експлоатира трансгранични електронни съобщителни мрежи или предоставя трансгранични електронни съобщителни услуги, регулаторният режим, приложим към всеки европейски доставчик на електронни съобщителни услуги и мрежи следва да е неутрален спрямо търговските решения, които са били подбрани и които стоят зад организацията на функциите и дейностите в различните държавите членки. Следователно, независимо от корпоративната структура на предприятието, държавата членка по произход на европейския доставчик на електронни съобщителни услуги следва да се приема като държавата членка, в която се вземат стратегическите решения относно предоставянето на електронни съобщителни мрежи или услуги.

заличава се

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Единното европейско разрешение следва да се основава на общото разрешение, издадено в държавата членка по произход. То не следва да се обвързва с условия, които вече са приложими по силата на други нормативни актове на националното право, които не се отнасят конкретно за отрасъла на електронните съобщения. Освен това, разпоредбите на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 531/2012 следва да се прилагат и за европейските доставчици на електронни съобщителни услуги.

заличава се

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Повечето специфични за сектора условия, например изискванията относно достъпа до или сигурността и целостта на мрежите, или достъпа до услуги за спешна помощ, са тясно свързани с мястото, където е разположена мрежата или се предоставя услугата. Следователно на всеки европейски доставчик на електронни съобщителни услуги могат да бъдат наложени условия, приложими в държавите членки, в които той извършва дейност, доколкото в настоящия Регламент не е предвидено друго.

заличава се

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Необходимо е да се гарантира, че при сходни обстоятелства всички европейски доставчици на електронни съобщителни услуги се третират недискриминационно в различните държави членки и че в единния пазар се прилагат последователни регулаторни практики, по-специално по отношение на мерките, които са в обхвата на членове 15 или 16 от Директива 2002/21/ЕО или на членове 5 или 8 от Директива 2002/19/ЕО. Европейските доставчици на електронни съобщителни услуги следва да се ползват от правото на равно третиране в различните държави членки при обективно равнозначни ситуации, за да се даде възможност за едни по-интегрирани дейности, обхващащи повече от една територия. Освен това в подобни случаи е необходимо да се въведат специални процедури на равнище ЕС за преразглеждане на проектите за решения за корективни мерки по смисъла на член 7а от Директива 2002/21/ЕО, с цел да се избегнат неоснователни различия в задълженията, приложими към европейските доставчици на електронни съобщителни услуги в различните държави членки.

(15) Принципът на равно третиране е общ принцип на законодателството на Европейския съюз, заложен в членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Съгласно установената съдебна практика този принцип изисква сходни положения да не се третират по различен начин, а също така различни положения да не се третират по един и същ начин, освен ако такова третиране не е обективно обосновано. Необходимо е да се гарантира, че при сходни обстоятелства всички доставчици на електронни съобщителни услуги се третират недискриминационно в различните държави членки и че в единния пазар се прилагат последователни регулаторни практики, по-специално по отношение на мерките, които са в обхвата на членове 15 или 16 от Директива 2002/21/ЕО или на членове 5 или 8 от Директива 2002/19/ЕО.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Нужно е разпределяне на регулаторните и надзорните правомощия между държавата членка по произход и всяка приемаща държава членка на европейски доставчици на електронни съобщителни услуги с оглед намаляване на пречките пред навлизането на пазара, като същевременно се гарантира, че тези доставчици спазват прилежно действащите условия за предоставяне на електронни съобщителни услуги и мрежи. Следователно, макар и всеки национален регулаторен орган да е длъжен да следи за спазването на условията, които се прилагат на негова територия в съответствие със законодателството на ЕС, включително с помощта на санкции и временни мерки, единствено националният регулаторен орган в държавата членка по произход следва да разполага с правото временно или окончателно да отнема правото на европейски доставчик на електронни съобщителни услуги да предоставя електронни съобщителни мрежи и услуги в целия ЕС или в част от него.

заличава се

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Радиочестотният спектър е обществен и важен ресурс за вътрешния пазар на мобилни, безжични широколентови и спътникови съобщения в ЕС. Развитието на безжичните широколентови съобщения спомага за изпълнението на програмата в областта на цифровите технологии за Европа и по-специално за осигуряването на достъп до широколентова връзка със скорост не по-малко от 30 Mbps до 2020 г. за всички граждани на ЕС, както и за осигуряването на широколентов достъп в ЕС с възможно най-висока скорост и капацитет. ЕС обаче изостава от други големи региони в света — Северна Америка, Африка и части от Азия — по отношение на въвеждането и разпространението на безжични широколентови технологии от последно поколение, които са необходими за постигането на тези цели на политиката. Неорганизираният процес на издаване на разрешителни и на предоставяне на лентата от 800 MHz за безжични широколентови съобщения и фактът, че повече от половината държави членки искат дерогация или по други причини не са предоставили тази лента в срока, предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър текст от значение (RSPP)23, свидетелстват, че са необходими спешни действия дори в рамките на срока на действие на сегашната RSPP. Мерките на ЕС за хармонизиране на условията за осигуряване и ефективно използване на радиочестотния спектър за безжични широколентови съобщения по силата на Решение 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 се оказаха недостатъчни за решаването на този проблем.

(17) Радиочестотният спектър е обществено благо и ограничен ресурс, който е от жизненоважно значение за постигането на широк кръг социални, културни и икономически ценности за вътрешния пазар на мобилни, безжични широколентови съобщения, радиоразпръскване и спътникови съобщения в ЕС. Политиката на Съюза в областта на радиочестотния спектър следва да допринася за свободата на словото, включително за свободата на изразяване на мнение и свободата да се получават и разпространяват информация и идеи независимо от границите, както и свободата и плурализма на медиите. Развитието на безжичните широколентови съобщения спомага за изпълнението на програмата в областта на цифровите технологии за Европа и по-специално за осигуряването на достъп до широколентова връзка със скорост не по-малко от 30 Mbps до 2020 г. за всички граждани на ЕС, както и за осигуряването на широколентов достъп в ЕС с възможно най-висока скорост и капацитет. Докато обаче някои региони на Съюза бележат значителен напредък както по отношение на целите на политиката на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, така и в глобален план, други области хронично изостават. По специално това се дължи отчасти на разпокъсването на процеса в рамките на Съюза за превръщане на наличния честотен спектър в особено подходящ за високоскоростен безжичен широколентов достъп, което застрашава постигането на тези цели на политиката на Съюза като цяло. Неорганизираният процес на издаване на разрешителни и на предоставяне на лентата от 800 MHz за безжични широколентови съобщения и фактът, че повече от половината държави членки са получили от Комисията дерогация или по други причини не са предоставили тази лента в срока, предвиден в Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPP), свидетелстват, че са необходими спешни действия дори в рамките на срока на действие на сегашната RSPP. Те показват и нуждата от подобрено упражняване на правомощията от страна на Комисията, които са от ключово значение за лоялно изпълнение на мерките на равнището на ЕС и за изпълнено с доверие сътрудничество между държавите членки. Строгите усилия на Комисията за прилагане на вече приетите мерки на ЕС за хармонизиране на условията за осигуряване и ефективно използване на радиочестотния спектър за безжични широколентови съобщения по силата на Решение 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета следва сами по себе си да допринесат в значителна степен за решаването на този проблем.

__________________

__________________

23 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър, ОВ L 81, 21.3.2012 г.

23 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър, ОВ L 81, 21.3.2012 г.

24 Решение № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1).

24 Решение № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1).

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Търговията със и отдаването под наем на честотен спектър, хармонизиран за безжични широколентови комуникации, увеличава гъвкавостта и води до по-ефикасно разпределение на ресурсите на честотния спектър. По тази причина следва да се осигури неговото допълнително облекчаване и насърчаване, включително като се гарантира, че всички права на ползване, включително вече предоставените такива, ще бъдат с достатъчна продължителност.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Прилагането на различни национални политики създава несъответствия и раздробява вътрешния пазар, което препятства на въвеждането на общосъюзни услуги и доизграждането на вътрешния пазар за безжични широколентови комуникации. По-конкретно това би могло да създаде неравни условия за достъп до тези услуги, да затрудни конкуренцията между фирмите от различни държави членки и да ограничи инвестициите в по-модерни мрежи и технологии и появата на новаторски услуги, като по този начин лиши гражданите и фирмите от повсеместни интегрирани висококачествени услуги и операторите на безжични широколентови съобщения от допълнителни приходи благодарение на нарасналата ефективност вследствие широкомащабни и по-интегрирани дейности. Следователно предприемането на действия на равнище ЕС по отношение на определени аспекти на радиочестотния спектър следва да съпътства развитието на широко интегрирано покритие на модерни безжични широколентови съобщителни услуги в целия ЕС. Същевременно държавите членки следва да запазят правото си да приемат мерки за организиране на своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

(18) Прилагането на различни национални политики създава несъответствия и раздробява вътрешния пазар, което възпрепятства въвеждането на общосъюзни услуги и доизграждането на вътрешния пазар за безжични широколентови комуникации. По-конкретно това би могло да създаде неравни условия за достъп до тези услуги, да затрудни конкуренцията между фирмите от различни държави членки и да ограничи инвестициите в по-модерни мрежи и технологии и появата на новаторски услуги, като по този начин лиши гражданите и фирмите от повсеместни интегрирани висококачествени услуги и операторите на безжични широколентови съобщения от допълнителни приходи благодарение на нарасналата ефективност вследствие широкомащабни и по-интегрирани дейности. Следователно предприемането на действия на равнище ЕС по отношение на определени аспекти на радиочестотния спектър следва да съпътства развитието на широко интегрирано покритие на модерни безжични широколентови съобщителни услуги в целия ЕС. Същевременно е необходима достатъчна степен на гъвкавост, за да се вземат под внимание конкретните национални изисквания, а държавите членки следва да запазят правото си да приемат мерки за организиране на своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната, като защитават и насърчават целите от общ интерес, като например езиковото и културното многообразие и плурализма на медиите.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Доставчиците на електронни съобщителни услуги, включително операторите на мобилни мрежи или консорциумите от такива оператори следва да са в състояние колективно да организират ефикасно и икономически достъпно покритие на голяма част от територията на ЕС с оглед постигането на дългосрочни ползи за крайните ползватели и следователно да използват радиочестотния спектър в повече от една държава членка при сходни условия, процедури, разходи, срокове, продължителност в хармонизирани радиочестотни ленти и с допълнителни радиочестотни пакети като комбинация от по-ниски и по-високи честоти за покриване на гъсто и рядко населени зони. Инициативите в полза на повече координация и съгласуваност ще подобрят предвидимостта на инвестиционната среда по отношение на мрежите. Тази предвидимост би била значително подобрена и от една ясна политика в полза на дългосрочното право на ползване на радиочестотен спектър, без да се засяга правото на безсрочно ползване у някои държави членки, свързано от своя страна с ясни условия за трансфера, лизинга или споделянето на част от или на целия радиочестотен спектър, който е предмет на подобно индивидуално право на ползване.

(19) Доставчиците на електронни съобщителни услуги следва да са в състояние да организират ефикасно, технологично модерно, напредничаво и икономически достъпно покритие на голяма част от територията на ЕС с оглед постигането на дългосрочни ползи за крайните ползватели и следователно да използват радиочестотния спектър в повече от една държава членка при сходни условия, процедури, разходи, срокове, продължителност в хармонизирани радиочестотни ленти и с допълнителни радиочестотни пакети като комбинация от по-ниски и по-високи честоти за покриване на гъсто и рядко населени зони. Инициативите в полза на повече координация и съгласуваност ще подобрят предвидимостта на инвестиционната среда по отношение на мрежите. Тази предвидимост би била значително подобрена и от една ясна политика в полза на дългосрочното право на ползване на радиочестотен спектър, без да се засяга правото на безсрочно ползване у някои държави членки, свързано от своя страна с подобрени условия за трансфера, лизинга или споделянето на част от или на целия радиочестотен спектър, който е предмет на подобно индивидуално право на ползване.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Съгласуваността и последователността при правата за ползване на радиочестотния спектър следва да се подобрят, поне за честотните ленти, които са били хармонизирани за безжични, стационарни, такива с мигриращи потребители и мобилни широколентови съобщителни услуги. Това включва честотните ленти, посочени на равнище Международен съюз по далекосъобщения (ITU) за модерни системи за международни мобилни далекосъобщения (IMT), както и използваните за локални мрежи с достъп чрез радиовръзка (RLAN), като например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва да се отнася и за честотните ленти, които в бъдеще могат да бъдат хармонизирани за безжични широколентови съобщителни услуги (например това предстои за честотните ленти от 700 MHz, 1,5 GHz и 3,8-4,2 GHz), както е предвидено в член 3, буква б) от RSPP и в становището на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) относно „Стратегическите предизвикателства, пред които е изправена Европа в търсенето на отговор на нарастващото търсене на честотен спектър за безжичен широколентов достъп“, прието на 13 юни 2013 г.

(20) Съгласуваността и последователността при правата за ползване на радиочестотния спектър следва да се подобрят. Това включва честотните ленти, посочени на равнище Международен съюз по далекосъобщения (ITU) за модерни системи за международни мобилни далекосъобщения (IMT), както и използваните за локални мрежи с достъп чрез радиовръзка (RLAN), като например 2,4 GHz и 5 GHz. Това следва да се отнася и за честотните ленти, които в бъдеще могат да бъдат хармонизирани за безжични широколентови съобщителни услуги, както е предвидено в член 3, буква б) от RSPP и в становището на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) относно „Стратегическите предизвикателства, пред които е изправена Европа в търсенето на отговор на нарастващото търсене на честотен спектър за безжичен широколентов достъп“, прието на 13 юни 2013 г. Като се има предвид значителното обществено, културно, социално и икономическо въздействие на решенията, свързани с радиочестотния спектър, такива решения следва да отчитат съображенията, изложени в член 8а от Директива 2002/21/ЕО и когато е целесъобразно – целите от общ интерес, посочени в член 9, параграф 4 от директивата.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Що се отнася до другите основни съществени условия, с които могат да бъдат обвързани правата за ползване на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп, то сближаването в прилагането в отделните държави членки на регулаторните принципи и критерии, които се определят с настоящия регламент, ще бъде подпомогнато посредством механизъм за координиране, чрез който Комисията и компетентните органи на останалите държави членки имат възможност предварително да изразят забележките си по разпределянето на правата за ползване на дадена държава членка и по този начин Комисията има възможност, като вземе предвид становищата на държавите членки, да отлага прилагането на всяко предложение, което изглежда не е в съответствие с правото на ЕС.

(24) Сближаването в прилагането в отделните държави членки на регулаторните принципи и критерии, които се определят в регулаторната рамка на Съюза, ще бъде подпомогнато посредством механизъм за координиране, чрез който Комисията и компетентните органи на останалите държави членки имат възможност предварително да изразят забележките си по разпределянето на правата за ползване на дадена държава членка и по този начин Комисията има възможност, като вземе предвид становищата на държавите членки, да отлага прилагането на всяко предложение, което изглежда не е в съответствие с правото на ЕС.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Предвид сериозното нарастване на търсенето на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп, следва да се насърчават решенията за алтернативно и ефективно използване на радиочестотите за безжичен широколентов достъп. Това включва използването на маломощни системи за безжичен достъп с малък обхват, като т.нар. „горещи точки“ на локални мрежи с достъп чрез радиовръзка (RLAN, известни също като „Wi-Fi“), както и на мрежи от маломощни малогабаритни клетъчни точки за достъп (наричани също фемто-, пико- или метроклетки).

(25) Предвид сериозното нарастване на търсенето на радиочестотен спектър за безжичен широколентов достъп следва да се насърчават и да не се възпрепятстват решенията за алтернативно и ефективно използване на радиочестотите за безжичен широколентов достъп. Това понастоящем включва, но не се ограничава до използването на маломощни системи за безжичен достъп с малък обхват, като т.нар. „горещи точки“ на локални мрежи с достъп чрез радиовръзка (RLAN), както и на мрежи от маломощни малогабаритни клетъчни точки за достъп (наричани също фемто-, пико- или метроклетки). Динамичният достъп до честотен спектър, включително въз основа на освобождаване от лиценз, както и други иновативни технологии и употреби на честотен спектър следва да се насърчават и правят възможни.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Държавите членки следва да гарантират, че управлението на радиочестотния спектър на национално равнище не възпрепятства други държави членки да използват радиочестотния спектър, на който те имат право, или да спазват своите задължения по отношение на честотните ленти, за които употребата е хармонизирана на равнище ЕС. Нужен е механизъм, основан на съществуващите дейности на RSPG, който да гарантира, че всяка държава предлага равен достъп до радиочестотния спектър и че резултатите от координирането са адекватни и се прилагат.

заличава се

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Опитът в прилагането на регулаторната рамка на ЕС показва, че съществуващите разпоредби, изискващи последователното прилагане на регулаторни мерки, съчетано с целта да се допринесе за развитието на вътрешния пазар, не са създали достатъчно стимули за разработването на продукти за достъп, основани на хармонизирани стандарти и процеси, по-специално що се отнася до стационарните мрежи. Когато извършват дейност в различни държави членки, операторите срещат трудности с намирането на основни ресурси за достъп с добро качество и необходимото ниво на оперативна съвместимост на мрежите и услугите, а когато такива са на разположение, те имат различни технически характеристики. Това повишава разходите и възпрепятства трансграничното предоставяне на услуги.

заличава се

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Интеграцията на единния пазар на електронни съобщителни услуги ще се ускори чрез въвеждането на рамка за определяне на някои ключови европейски виртуални продукти, които са особено важни за доставчиците на електронни съобщителни услуги при предоставянето на трансгранични услуги, и за приемане на общоевропейска стратегия в една среда, базирана във все по-голяма степен изцяло на Internet Protocol (IP), въз основа на ключови параметри и минимален набор от характеристики.

заличава се

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Внимание следва да се обърне на оперативните нужди, обслужвани от различни виртуални продукти. Европейските продукти за виртуален широколентов достъп следва да бъдат на разположение в случаите, когато от оператор със значителна пазарна мощ се изисква, съгласно разпоредбите на Рамковата директива и Директивата за достъп, да предоставя достъп при регламентирани условия в конкретна точка за достъп от своята мрежа. Първо, едни хармонизирани продукти биха улеснили ефикасното навлизане на пазара на трансгранични услуги. Те биха позволили първоначалното и непосредствено предоставяне от страна на трансграничните доставчици на достатъчно качествени услуги на техните крайни потребители, включително на услуги за бизнес клиенти с няколко представителства в различни държави членки, когато това е необходимо и пропорционално съгласно с пазарните анализи. Тези хармонизирани продукти следва да са на разположение за достатъчно дълъг период, за да се даде възможност на търсещите достъп страни и на доставчиците да планират средносрочни и дългосрочни инвестиции.

заличава се

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Второ, от ключово значение за създаването на условия за устойчива конкуренция в рамките на вътрешния пазар са сложните продукти за виртуален достъп, които изискват по-високо ниво на инвестиции от търсещите достъп и им позволяват по-строг контрол и разграничения, особено чрез осигуряването на достъп на по-локално ниво. Следователно и тези ключови продукти за достъп на едро до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA) следва да бъдат хармонизирани, за да се улеснят трансграничните инвестиции. Подобни продукти за виртуален широколентов достъп трябва да са проектирани така, че да осигуряват функционални възможности, които са равностойни на физически необвързания достъп, с цел да се разшири обхватът на потенциалните корективни мерки при достъпа на едро, с които разполагат националните регулаторни органи съгласно Директивата за достъп 2002/19/ЕО.

заличава се

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) И трето, необходимо е хармонизирането на продукт за достъп на едро на терминални сегменти на наети линии с усъвършенствани интерфейси, за да се позволи предоставянето на трансгранични услуги за свързаност, които са от решаващо значение за изпълнението на конкретни проекти на най-взискателните бизнес потребители.

заличава се

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a) Необходимо е да се хармонизират условията за висококачествените продукти за достъп на едро, използвани за извършването на търговски услуги, за да се гарантира непрекъснатото предоставяне на услуги на трансгранични и международни корпорации в Европейския съюз. Такава хармонизация може да изиграе значителна роля за конкурентоспособността на европейските дружества, що се отнася до разходите в областта на комуникациите.

Изменение  34

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) В контекста на постепенния преход към изцяло базирани на IP мрежи, недостигът на продукти за свързаност, базирани на IP за различните класове услуги с гарантирано качество на услугата, което позволява комуникационни пътеки през множество мрежови домейни в мрежови граници, в една, но също и в няколко държави членки, спъва развитието на приложения, които разчитат на достъпа до други мрежи и по този начин ограничава технологичните иновации. Освен това настоящата ситуация не позволява масовото разпространение на ползите, свързани с управлението и предоставянето на базирани на IP мрежи и продукти за връзка с гарантирано качество на услугата, а именно подобрена сигурност, надеждност и гъвкавост, рентабилност и по-бързо предоставяне, което е от полза за операторите на мрежи, доставчиците на услуги и крайните ползватели. Необходим е прочее хармонизиран подход към проектирането и предоставянето на такива продукти при разумни условия, включително, когато е необходимо, възможност за кръстосани доставки от страна на съответните предприятия за електронни съобщителни услуги.

заличава се

Изменение  35

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) Създаването на европейски продукти за виртуален широколентов достъп по силата на настоящия регламент следва да бъде отчетено при оценката от националните регулаторни органи на това кои са най-подходящите корективни мерки за осигуряване на достъп до мрежите на операторите със значителна пазарна мощ, избягвайки свръхрегулирането чрез ненужното умножаване на продуктите за достъп на едро, независимо дали са наложени съгласно пазарни анализи или при други условия. По-специално, въвеждането на европейски продукти за виртуален достъп не следва, само по себе си, да доведе до увеличение на броя на продуктите за регулиран достъп, наложени на даден оператор. Освен това необходимостта националните регулаторни органи, след приемането на настоящия регламент, да преценят дали следва да бъде наложен европейски продукт за виртуален широколентов достъп вместо съществуващите мерки за достъп на едро, и също да преценят доколко е подходящо налагането на такъв продукт предвид бъдещите пазарни анализи, когато констатират значителна пазарна мощ, не следва да се отразява на отговорността им да посочват най-подходящите и пропорционални мерки за решаване на констатирания проблем пред конкуренцията в съответствие с член 16 от Директива 2002/21/ЕО.

заличава се

Изменение  36

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) В интерес на регулаторната предвидимост в законодателството следва да намерят място и някои ключови елементи от изменящия се процес на вземане на решения при сегашната регулаторна рамка, които засягат условията, при които продукти за достъп на едро, включително европейски продукти за широколентов виртуален достъп, се предоставят на мрежи за мрежите за достъп от следващо поколение (ДСП). Сред тях следва да има разпоредби, които отразяват значимостта — по отношение на анализа на пазарите за достъп на едро и по-специално дали са необходими ценови ограничения за подобен достъп до мрежите за ДСП — на връзката между конкуренцията от алтернативни стационарни и безжични инфраструктури, ефективните гаранции за недискриминационен достъп и съществуващото ниво на конкуренция по отношение на цени, разнообразие и качество при продажбите на дребно. Последното съображение в крайна сметка определя ползите за крайните ползватели. Например, когато оценяват всеки отделен случай съгласно член 16 от Директива 2002/21/ЕО и без да се засяга оценката на значителната пазарна мощ и спазването на правилата на ЕС относно конкуренцията, националните регулаторни органи могат да сметнат, че при наличието на две мрежи за ДСП пазарните условия са достатъчно конкурентни, за да стимулират модернизирането на мрежите и доведат до предоставянето на свръхвисокоскоростни услуги, което важен параметър на конкуренцията в пазарите на дребно.

заличава се

Изменение  37

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Различията в националното прилагане на специфичните за сектора правила за защита на крайните ползватели създават значителни бариери пред единния цифров пазар, по-специално като повишават разходите за съобразяване с условията за доставчиците на електронни съобщителни услуги за широката публика, които желаят да предлагат услуги в много държави членки. Освен това разпокъсаността и неяснотите при нивото на защита в различните държави членки разколебава доверието на крайните ползватели и ги разубеждава да купуват електронни съобщителни услуги в чужбина. За да бъде постигната целта на ЕС за премахване на пречките пред вътрешния пазар е необходимо да се заменят съществуващите разнопосочни национални правни мерки с единен и напълно хармонизиран набор от специфични за сектора правила, които създават високо общо ниво на защита за крайния потребител. Подобно пълно хармонизиране на правните разпоредби не следва да възпрепятства доставчиците на електронни съобщителни услуги за обществеността да предлагат на потребителите договорни условия, които надхвърлят това ниво на защита.

заличава се

Обосновка

След като правилата, съдържащи се в настоящото предложение за регламент, се прехвърлят към Директивата за универсалната услуга, вече не е необходимо да се запазят съображенията на настоящия регламент, които са свързани с правата на потребителите.

Изменение  38

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Тъй като настоящият регламент хармонизира само някои специфични за сектора правила, той не следва да се отрази на общите правила за защита на потребителите, установени в законодателството на ЕС и националното законодателство.

(41) Настоящият регламент не следва да се отрази на общите правила за защита на потребителите, установени в законодателството на ЕС и националното законодателство.

Обосновка

След като правилата, съдържащи се в настоящото предложение за регламент, се прехвърлят към Директивата за универсалната услуга, вече не е необходимо да се запазят съображенията на настоящия регламент, които са свързани с правата на потребителите.

Изменение  39

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) В случаите, когато разпоредбите в глави 4 и 5 на настоящия регламент разглеждат въпроси, свързани с крайните ползватели, тези разпоредби следва да се прилагат не само по отношение на потребителите, но и към други крайни ползватели, главно микропредприятия. По тяхно искане, крайните ползватели, различни от потребителите, следва да разполагат с възможността в индивидуални договори да договарят различни условия.

заличава се

Обосновка

След като правилата, съдържащи се в настоящото предложение за регламент, се прехвърлят към Директивата за универсалната услуга, вече не е необходимо да се запазят съображенията на настоящия регламент, които са свързани с правата на потребителите.

Изменение  40

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Продължават да се наблюдават много съществени ценови разлики, както при стационарните, така и при мобилните съобщения, между националните телефонни разговори и SMS съобщения и тези до друга държава членка. Докато са налице съществени различия между отделните страни, оператори и цени на пакетните услуги, а също и между услугите по мобилни и стационарни мрежи, биват засегнати по-уязвимите групи клиенти и се създават пречки пред безпроблемната комуникация в рамките на ЕС. Това се наблюдава въпреки наистина значителното намаляване и сближаване в абсолютно изражение на таксите за осъществяване на крайна връзка в различните държави членки и ниските цени на транзитните пазари. Освен това преходът към изцяло базирани на IP електронни съобщителни услуги трябва да доведе до допълнително намаляване на разходите. Затова е необходимо обективно аргументиране на всяко значително различие в тарифите на дребно между националните разговори на далечни разстояния по стационарни мрежи, т.е. разговори между области с различен телефонен код в националния номерационен план, и разговорите по стационарни мрежи до друга държава членка. Тарифите на дребно на международните мобилни съобщения не трябва да надвишават европейските тарифи за гласови услуги и SMS съобщения съответно за регулирани повиквания и SMS съобщения при роуминг, предвидени в Регламент (ЕС) № 531/2012, освен ако не бъдат представени обективни аргументи. Такива аргументи могат да включват допълнителни разходи и съответния разумен марж. Други обективни фактори могат да бъдат и разликите в гъвкавостта на цените на свързани продукти и лесният достъп на всички крайни ползватели било до алтернативни тарифи от доставчици на обществени електронни съобщителни услуги, които предлагат безплатно или срещу минимално доплащане трансгранични съобщителни услуги в ЕС, било до услуги на информационното общество със сходни функционални възможности, при условие, че доставчиците активно разпространяват информация за тези алтернативи сред своите крайни ползватели.

заличава се

Изменение  41

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45) Интернет се разви през последните десетилетия като отворена платформа за иновации с лесен достъп за крайните ползватели, доставчиците на съдържание и приложения и доставчиците на интернет. Съществуващата регулаторна рамка на ЕС цели да гарантира на крайните ползватели достъпа до информация и възможността да я разпространяват или да ползват приложения и услуги по свой избор. Обаче докладът на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) относно практиките при управлението на трафика, публикуван през май 2012 г., и поръчаното от Изпълнителната агенция за потребителите и здравеопазването проучване относно функционирането на пазара за достъп до интернет и предоставяне на интернет услуги от гледната точка на потребителите, публикувано през декември 2012 г., показват, че значителен брой крайни ползватели са засегнати от някои практики за управление на трафика, които блокират или забавят специфични приложения. Тези тенденции изискват ясни правила на равнище ЕС, за да се запази отвореният характер на интернет и да се избегне разпокъсването на единния пазар от мерките на отделни държави членки.

(45) Интернет се разви през последните десетилетия като отворена платформа за иновации с лесен достъп за ползвателите, доставчиците на съдържание и приложения и доставчиците на интернет. Принципът на „неутралност на мрежата“ в отворения интернет означава равностойно третиране на целия интернет трафик без проява на дискриминация, ограничение или намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, устройство, услуга или приложение. Както гласи Резолюция № 2011/2866 на Европейския парламент от 17 ноември 2011 г. относно отворено и неутрално интернет пространство в Европа, отвореният характер на интернет пространството е основен двигател за конкурентоспособност, икономически растеж, социално развитие и новаторство и доведе до смайващо високи равнища на развитие на онлайн приложения, съдържание и услуги, и по този начин — до нарастване на предлагането и търсенето на съдържание и услуги, и този отворен характер го превърна в жизненоважен ускорител в свободното движение на знание, идеи и информация, включително в държавите с ограничен достъп до независими новини. Съществуващата регулаторна рамка на ЕС цели да гарантира на ползвателите достъпа до информация и възможността да я разпространяват или да ползват приложения и услуги по свой избор. Обаче докладът на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) относно практиките при управлението на трафика, публикуван през май 2012 г., и поръчаното от Изпълнителната агенция за потребителите и здравеопазването проучване относно функционирането на пазара за достъп до интернет и предоставяне на интернет услуги от гледната точка на потребителите, публикувано през декември 2012 г., показват, че значителен брой ползватели са засегнати от някои практики за управление на трафика, които блокират или забавят специфични приложения. Тези тенденции изискват ясни правила на равнище ЕС, за да се запази отвореният характер на интернет и да се избегне разпокъсването на единния пазар от мерките на отделни държави членки.

Изменение  42

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) Свободата на крайните ползватели да имат достъп до и да разпространяват информация, както и законно съдържание, да работят с приложения и да ползват услуги по техен избор зависи от спазването на съответното европейско и национално законодателство. Настоящият регламент определя граници за всякакви ограничения на тази свобода от страна на доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, но без да се засягат други разпоредби от законодателството на ЕС, включително тези относно авторското право и Директива 2000/31/ЕО.

(46) Свободата на ползвателите да имат достъп до и да разпространяват информация и съдържание, да работят с приложения и да ползват услуги по техен избор зависи от спазването на съответното европейско и национално законодателство. Настоящият регламент определя граници за всякакви ограничения на тази свобода от страна на доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, но без да се засягат други разпоредби от законодателството на ЕС.

Изменение  43

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47) В един отворен интернет, доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва, в рамките на договорно установени ограничения на обема от данни и скорости на услуги за интернет достъп, да не блокират, забавят, влошават качеството или налагат ограничения на определено съдържание, приложения или услуги, или на конкретни части от тях, освен в случаите на ограничен брой разумни мерки за управление на трафика. Подобни мерки следва да бъдат прозрачни, пропорционални и недискриминационни. Разумното управление на трафика обхваща предотвратяването или възпрепятстването на тежки престъпления, включително доброволни действия на доставчиците да попречат на достъпа до и разпространението на детска порнография. Свеждането до минимум на последствията от претоварването на мрежата следва да се смята за разумно действие, при условие че претоварването на мрежата е временно или при изключителни обстоятелства.

(47) В един отворен интернет доставчиците на услуги за достъп до интернет следва, в рамките на договорно установени ограничения на обема от данни и скорости на услуги за интернет достъп, да не блокират, забавят, влошават качеството или налагат ограничения на определено съдържание, приложения или услуги, или на конкретни части от тях, освен в случаите на ограничен брой мерки за управление на трафика. Подобни мерки следва да бъдат технически необходими, прозрачни, пропорционални и недискриминационни. Действия за отстраняване на претоварването на мрежата следва да бъдат позволени, при условие че претоварването на мрежата е временно или при изключителни обстоятелства. Националните регулаторни органи следва да могат да изискват от доставчика да докаже, че равното третиране на трафика ще бъде значително по-малко ефикасно.

Изменение  44

Предложение за регламент

Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(47a) Разпоредбите на настоящия регламент не засягат изискванията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации).

Изменение  45

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48) Тарифите, изчислявани на база обем на трафика следва да се смятат за съвместими с принципа на отворения интернет, дотогава докато позволяват на крайните ползватели да изберат тарифата, съответстваща на нормалното им потребление на данни въз основа на ясна информация относно условията и последствията от този избор. Същевременно подобни тарифи следва да позволяват на доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги да адаптират по-добре капацитета на мрежата предвид очакваните обеми от данни. От съществено значение е крайните ползватели да разполагат с цялата информация преди да изразят съгласие с каквито и да е ограничения на обема от данни, на скоростта или с приложимите тарифи, да могат по всяко време да следят потреблението си и, ако поискат, лесно да се сдобиват с увеличение на лимита, за който са абонирани.

(48) Тарифите, изчислявани на база обем на трафика следва да се смятат за съвместими с принципа на отворения интернет, дотогава докато позволяват на ползвателите да изберат тарифата, съответстваща на нормалното им потребление на данни въз основа на прозрачна, ясна и изрична информация относно условията и последствията от този избор. Същевременно подобни тарифи следва да позволяват на доставчиците на услуги за достъп до интернет да адаптират по-добре капацитета на мрежата предвид очакваните обеми от данни. От съществено значение е ползвателите да разполагат с цялата информация, преди да изразят съгласие с каквито и да е ограничения на обема от данни, на скоростта или с приложимите тарифи, да могат по всяко време да следят потреблението си и, ако поискат, лесно да се сдобиват с увеличение на лимита, за който са абонирани.

Изменение  46

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49) Налице е и търсене при крайните ползватели на услуги и приложения, които изискват по-високо и гарантирано качество на услугата от страна на доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги или от страна на доставчиците на съдържание, приложения или услуги. Такива услуги могат да включват inter alia, излъчване по интернет протокол (телевизия по интернет протокол), видеоконферентни връзки и някои свързани със здравеопазването приложения. Крайните ползватели също следва да разполагат със свободата да сключват договори за предоставяне на специализирани услуги с по-високо качество било с доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги, било с доставчиците на съдържание, приложения и услуги.

(49) Следва да е възможно да се отговори на търсенето от страна на ползвателите на услуги и приложения, които изискват по-високо и гарантирано качество на услугата. Такива услуги могат да включват, наред с другото, радиоразпръскване, видеоконферентни връзки и някои свързани със здравеопазването приложения. Ползвателите също следва да разполагат със свободата да сключват договори за предоставяне на специализирани услуги с по-високо качество с доставчиците на услуги за достъп до интернет, с доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги или с доставчиците на съдържание, приложения и услуги. Когато се сключват такива договори с доставчика на достъп до интернет, доставчикът следва да гарантира, че по-високото качество на услугата не намалява значително общото качество на достъпа до интернет. Освен това мерките за управление на трафика следва да не се прилагат по начин, който представлява дискриминация между конкурентни услуги.

Изменение  47

Предложение за регламент

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) Освен това е налице търсене от страна на доставчиците на приложения, съдържание и услуги за предоставяне на преносни услуги, разчитащи на гъвкави параметри на качеството, включително по-ниски нива на приоритет за трафика, който не е спешен. Необходимо е доставчиците на съдържание, приложения и на услуги да имат възможността да договарят такива гъвкави параметри на качеството с доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги с оглед предоставянето на специализирани услуги и се очаква тази възможност да играе важна роля при разработването на нови услуги, като например междумашинната комуникация. Същевременно подобна гъвкавост би позволила на доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги да регулират по-добре трафика и да предотвратяват претоварването на мрежата. Доставчиците на съдържание, приложения и услуги и доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва да са в състояние свободно да сключват специални договори за услуги на определено ниво на качество на услугата, доколкото тези споразумения не навреждат сериозно на общото качество на услугите за достъп до интернет.

(50) Освен това е налице търсене от страна на доставчиците на приложения, съдържание и услуги за предоставяне на преносни услуги, разчитащи на гъвкави параметри на качеството, включително по-ниски нива на приоритет за трафика, който не е спешен. На доставчиците на съдържание, приложения и на услуги може също да се наложи да договарят такива гъвкави параметри на качеството с доставчиците на електронни съобщителни услуги с оглед предоставянето на определени услуги, като например междумашинната комуникация. Доставчиците на съдържание, приложения и услуги и доставчиците на електронни съобщителни услуги следва да продължават да бъдат в състояние свободно да сключват специални договори за услуги на определено ниво на качество на услугата, доколкото тези споразумения не навреждат на общото качество на услугите за достъп до интернет.

Изменение  48

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51) Националните регулаторни органи играят ключова роля за това крайните ползватели да разполагат ефективно с възможността да упражняват тази свобода и да разполагат с достъп до отворен интернет. За тази цел националните регулаторни органи следва да имат задължения за мониторинг и докладване и да гарантират, че доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги спазват правилата и че е налице недискриминационен достъп до интернет услуги с високо качество, което не е влошено от специализирани услуги. В оценката си за евентуално общо влошаване на услугите за достъп до интернет националните регулаторни органи следва ползват параметри за качество, като срокове и надеждност (закъснение, колебание, загуба на пакети), равнища и ефект от претоварването в мрежата, действителни спрямо обявени скорости, показатели на услугите за достъп до интернет в сравнение със специализирани услуги и качеството във възприятието на крайните ползватели. Националните регулаторни органи следва да разполагат с правомощия да налагат изисквания за минимално качество на услугите на всички или на отделни доставчици на обществени електронни съобщителни услуги, ако това е нужно, за да се предотврати общо влошаване/намаляване на качеството на достъпа до интернет услуги.

(51) Националните регулаторни органи играят ключова роля за това ползвателите да разполагат ефективно с възможността да упражняват тази свобода и да разполагат с достъп до отворен интернет. За тази цел националните регулаторни органи следва да имат задължения за мониторинг и докладване и да гарантират, че доставчиците на услуги за достъп до интернет, други доставчици на електронни съобщителни услуги и други доставчици на услуги спазват правилата и че е налице недискриминационен достъп до интернет услуги с високо качество, което не е влошено от специализирани услуги. В оценката си за евентуално общо влошаване на услугите за достъп до интернет националните регулаторни органи следва ползват параметри за качество, като срокове и надеждност (закъснение, колебание, загуба на пакети), равнища и ефект от претоварването в мрежата, действителни спрямо обявени скорости, показатели на услугите за достъп до интернет в сравнение с услуги с подобрено качество и качеството във възприятието на ползвателите. Националните регулаторни органи следва да установят процедури за обжалване, предоставящи ефективни, прости и леснодостъпни механизми за правна защита на ползвателите и да разполагат с правомощия да налагат изисквания за минимално качество на услугите на всички или на отделни доставчици на услуги за достъп до интернет, други доставчици на електронни съобщителни услуги и други доставчици на услуги, ако това е нужно, за да се предотврати общо влошаване/намаляване на качеството на достъпа до интернет услуги.

Изменение  49

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52) Мерките, които осигуряват по-голяма прозрачност и сравнимост на цените, тарифите и условията на труд и на качествените параметри на услугата, включително на тези, които са специфични за предоставянето на услуги за достъп до интернет, ще позволят в по-голяма степен на потребителите да оптимизират своя подбор на доставчици и по този начин да се възползват докрай от конкуренцията.

(52) Мерките, които осигуряват по-голяма прозрачност и сравнимост на цените, тарифите и условията на труд и на качествените параметри на услугата, включително на тези, които са специфични за предоставянето на услуги за достъп до интернет, ще позволят в по-голяма степен на потребителите да оптимизират своя подбор на доставчици и по този начин да се възползват докрай от конкуренцията. Всяка схема за доброволно сертифициране на интерактивни уебсайтове, ръководства или подобни инструменти за сравняване следва да бъде независима от който и да е доставчик на електронни съобщителни услуги, да използва опростен и ясен език, пълна и актуализирана информация, прозрачна методология, да бъде надеждна и достъпна, съгласно Насоките за достъпност на уеб съдържанието 2.0, както и да има ефективна процедура за разглеждане на жалби.

Изменение  50

Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53) Крайните ползватели следва да са адекватно информирани за цената и вида на предлаганата услуга преди да я закупят. Тази информация следва да се съобщава също непосредствено преди телефонното свързване, когато повикване към конкретен номер или услуга се таксува при специфични ценови условия, като например повикванията до специални номера, които често се таксуват на специални цени. Когато подобно задължение е непропорционално с оглед на времетраенето и цената за съобщаване на тарифната информация за доставчика на услуги в сравнение със средната продължителност на повикванията и опасността това да струва скъпо на крайния потребител, националните регулаторни органи могат да предоставят дерогация. Крайните ползватели следва да бъдат информирани също така дали даден безплатен телефонен номер не крие начисляване на допълнителни такси.

заличава се

Изменение  51

Предложение за регламент

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54) Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва да информират крайните ползватели адекватно, наред с останалото и за своите услуги и тарифи, качествени параметри на услугата, достъпа до услуги за спешна помощ и всяко ограничение, както и за видовете услуги и продукти, предназначени за потребители с увреждания. Тази информация следва да се представя ясно и недвусмислено и да се отнася конкретно за държавата членка, в която се предоставят услугите, а в случай на промени — да се актуализира. Доставчиците следва да бъдат освободени от тези изисквания за предоставяне на информация по отношение на офертите, които се договарят индивидуално.

(54) Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва да информират крайните ползватели адекватно, наред с останалото, и за своите услуги и тарифи, качествени параметри на услугата, достъпа до услуги за спешна помощ и всяко ограничение, както и за видовете услуги и продукти, предназначени за потребители с увреждания. В случай на тарифни планове с предварително определен обем на комуникациите доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва също така да информират за възможността потребителите и другите крайни ползватели, които пожелаят това, да прехвърлят всеки неизползван обем от предишния период на фактуриране към текущия период на фактуриране. Тази информация следва да се представя ясно и недвусмислено и да се отнася конкретно за държавата членка, в която се предоставят услугите, а в случай на промени — да се актуализира. Доставчиците следва да бъдат освободени от тези изисквания за предоставяне на информация по отношение на офертите, които се договарят индивидуално.

Изменение  52

Предложение за регламент

Съображение 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56) Договорите играят важна роля в това на крайните ползватели да се гарантира висока степен на прозрачност на информацията и правна сигурност. Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва да предоставят на потребителите ясна и разбираема информация по всички основни елементи на договора преди крайният потребител да се обвърже с него. Информацията следва да бъде задължителна и да не се променя, освен чрез последващо съгласие между крайния потребител и доставчика. Комисията и няколко национални регулаторни органи наскоро установиха значителни несъответствия между рекламираната скорост на услуги за достъп до интернет и действителната скорост, която е на разположение на крайните ползватели. Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва да информират крайните ползватели, преди сключването на договор, за скоростта и за други качествени параметри на услугата, които те реално могат да доставят до основното местонахождение на крайния ползвател.

(56) Договорите играят важна роля за това на крайните ползватели да се гарантира висока степен на прозрачност на информацията и правна сигурност. Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва да предоставят на крайните ползватели ясна и разбираема информация по всички основни елементи на договора, преди ползвателят да се обвърже с него. Информацията следва да бъде задължителна и да не се променя, освен чрез последващо съгласие между крайния ползвател и доставчика. Комисията и няколко национални регулаторни органи наскоро установиха значителни несъответствия между рекламираната скорост на услуги за достъп до интернет и действителната скорост, която е на разположение на крайните ползватели. Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги следва да информират крайните ползватели, преди сключването на договор, за скоростта и за други качествени параметри на услугата, които те реално могат да доставят до основното местонахождение на крайния ползвател. При стационарни и мобилни линии за предаване на данни обичайно наличната скорост е скоростта на съобщителната услуга, която потребителят може да очаква да получава през по-голямата част от времето при използването на услугата, независимо от часа от денонощието. Обичайно наличната скорост следва да произтича от прогнозните промени в скоростта, средните стойности за скоростта, скоростта в пиковите часове и минималната скорост. Методологията следва да бъде определена в насоките на ОЕРЕС и да бъде редовно преразглеждана и актуализирана, за да отразява развитието на технологиите и на инфраструктурата. Държавите членки следва да гарантират, че доставчиците позволяват на крайните ползватели да имат достъп до сравнима информация относно покритието на мобилните мрежи, в това число различните технологии в техните държави членки, преди подписването на договора, за да се даде възможност на тези крайни ползватели да направят информиран избор при закупуването.

 

Изменение  53

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57) По отношение на терминалното оборудване, процедурите следва да се посочват всички налагани от доставчика ограничения за използването на оборудването, като например чрез блокиране на SIM-картата на мобилни устройства, и всички такси при прекратяване на договора преди изтичането му. Никакви такси не следва да са дължими след изтичането на договора.

(57) По отношение на терминалното оборудване, процедурите следва да се посочват всички налагани от доставчика ограничения за използването на оборудването, като например чрез блокиране на SIM-картата на мобилни устройства, и всички такси при прекратяване на договора преди изтичането му. Никакви такси не следва да са дължими след изтичането на договора. В договорите следва също така да бъдат уточнени видовете предоставяни следпродажбени услуги, услуги за поддръжка и услуги по обслужването на клиенти. Когато това е възможно, тази информация следва да включва също така техническа информация, предоставяна при поискване, относно адекватното функциониране на избраното от крайния ползвател терминално оборудване. При условие че не е установена техническа несъвместимост, тази информация следва да се предоставя безплатно.

Изменение  54

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58) За да избягват неприятните изненади, крайните ползватели следва да са в състояние, при желание, да определят максимални лимити на сумите, свързани с услугите за телефония и достъп до интернет. Тази възможност следва да се предлага безплатно, с подходящо уведомление, което остава на разположение за последваща справка, когато лимитът бъде приближен. При достигане на определения максимален лимит услугите следва да се преустановяват за крайните ползватели и те да не бъдат таксувани за тях, освен ако не поискат изрично продължаването на тези услуги съгласно договореното с доставчика.

(58) За да избягват неприятните изненади, при всички абонаментни услуги ползвателите следва да са в състояние да изберат предварително определени максимални лимити на сумите, свързани с услугите за телефония им достъп до интернет. Тази възможност следва да включва подходящо уведомление, което остава на разположение за последваща справка, когато лимитът бъде приближен.

Изменение  55

Предложение за регламент

Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(58a) Обработката на лични данни, посочена в регламента на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа, следва да бъде в съответствие с Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1a, която урежда обработването на лични данни, извършвано в държавите членки съгласно този регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално под надзора на независимите публични органи, определени от държавите членки, както и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.

 

________________

 

1a Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на личността във връзка с обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

 

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение  56

Предложение за регламент

Съображение 58 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(58б) Обработката на лични данни, посочена в регламента на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа, следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.1a

 

__________________

 

1aОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Изменение  57

Предложение за регламент

Съображение 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(59) Опитът в държавите членки и резултатите от неотдавнашното проучване, поръчано от Изпълнителната агенция за потребителите и здравеопазването показват, че дългите договорни срокове и автоматичното или с мълчаливо съгласие удължаване на договорите представляват съществена пречка пред смяната на доставчика. Поради това е желателно крайните ползватели да са в състояние без всякакви такси да прекратят даден договор шест месеца след сключването му. В такъв случай от крайните ползватели може да бъде поискано да възстановят на доставчиците си остатъчната стойност на субсидирано терминално оборудване или остатъчната стойност pro rata temporis на всеки друг вид промоции. Следва да има възможност договорите, продължени с мълчаливо съгласие, да бъдат прекратявани с едномесечно предизвестие.

заличава се

Изменение  58

Предложение за регламент

Съображение 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(63) За да се подпомогне предоставянето на „обслужване на едно гише“ и за да се улесни безпроблемната смяна на доставчици за крайните ползватели, процесът на прехвърляне към новия доставчик следва да се ръководи от приемащия доставчик на обществени електронни съобщителни услуги. Прехвърлящият доставчик на обществени електронни съобщителни услуги не следва да забавя или възпрепятства процеса на прехвърляне. Възможно най-широко следва да се използват автоматизирани процеси и да се гарантира високо ниво на защита на личните данни. Наличието на прозрачна, точна и навременна информация относно смяната на доставчика се очаква да придаде увереност на потребителите да пристъпват към подобна смяна и ще ги насърчи да се ангажират активно в процеса на конкуренция.

(63) За да се улесни безпроблемната смяна на доставчици за крайните ползватели, ОЕРЕС следва да бъде упълномощен да установява насоки, определящи съответните отговорности на приемащия и прехвърлящия доставчик в процеса по смяна на доставчика и пренос на номера, като се гарантира, наред с другото, че прехвърлящият доставчик на обществени електронни съобщителни услуги не забавя или възпрепятства процеса на прехвърляне, че във възможно най-голяма степен се използват автоматизирани процеси и се гарантира високо ниво на защита на личните данни. Тези насоки следва също така да разглеждат въпроса за гарантирането на приемственост в опита на крайните ползватели, включително чрез идентификатори като електронни адреси, например чрез възможността да се избира функция за препращане на електронни писма. Наличието на прозрачна, точна и навременна информация относно смяната на доставчика се очаква да придаде увереност на потребителите да пристъпват към подобна смяна и ще ги насърчи да се ангажират активно в процеса на конкуренция.

Изменение  59

Предложение за регламент

Съображение 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(64) Договорите с прехвърлящите доставчици на обществени електронни съобщителни услуги следва да се прекратяват автоматично след прехвърлянето и да не са необходими допълнителни действия от крайните ползватели. При предплатените услуги всяко неизползвано положително салдо следва да се възстановява на пренасящия номера си потребител.

заличава се

Изменение  60

Предложение за регламент

Съображение 65

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(65) За крайните ползватели е важно да могат гладко да сменят важни за тях координати като например електронните си адреси. За тази цел, и за да се гарантира, че няма да бъдат изгубени електронни писма, на крайните ползватели следва да се предоставя възможност безплатно да активират осигурена от прехвърлящия доставчик на интернет функция за прехвърляне на електронните писма от адрес, който крайният ползвател е регистрирал при прехвърлящия доставчик.

заличава се

Изменение  61

Предложение за регламент

Съображение 68

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(68) За да се отчитат пазарните и технологични промени, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с адаптирането на приложение V. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

заличава се

Изменение  62

Предложение за регламент

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70) Изпълнителните правомощия, свързани с хармонизацията и координацията на издаването на разрешения за ползване на радиочестотен спектър, характеристиките на точките за безжичен достъп в ограничени зони, координацията между държавите членки по отношение на разпределянето на радиочестотния спектър, по-подробните технически и методически правила относно европейските продукти за виртуален достъп и защитата на достъпа до интернет и на разумното управление на трафика и качеството на услугата, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета25.

(70) Изпълнителните правомощия, свързани с хармонизацията и координацията на издаването на разрешения за ползване на радиочестотен спектър, характеристиките на точките за безжичен достъп в ограничени зони и критериите за разумно ползване, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета25.

____________________

____________________

25Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

25Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение  63

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71) За да се осигури съгласуваност между целта, необходимите мерки за доизграждане на единния пазар за електронни съобщителни услуги съгласно настоящия регламент и някои специфични съществуващи разпоредби, както и за да бъдат отразени някои ключови елементи от изменящия се процес на вземане на решения, следва да се изменят Директива 2002/21/EО, Директиви 2002/20/EО и 2002/22/EО и Регламент № 531/2012. Това включва да се предвиди Директива 2002/21/ЕО и свързаните с нея директиви да се четат във връзка с настоящия регламент; с въвеждането на засилени правомощия на Комисията за осигуряване на съгласуваност на корективните мерки, налагани на европейските доставчици на електронни съобщителни услуги със значителна пазарна мощ в рамките на европейския механизъм за консултации; с хармонизирането на критериите, приети при оценката на определението и конкурентоспособността на съответните пазари; с адаптирането на системата за нотифициране съгласно Директива 2002/20/ЕО с оглед на единното европейско разрешение, както и с отмяната на разпоредбите за минимална хармонизация на правата на крайните ползватели съгласно Директива 2002/22/ЕО, които стават излишни с пълното хармонизиране, предвидено в настоящия регламент.

(71) За да се осигури съгласуваност между целта, необходимите мерки за постигане на целите на настоящия регламент и някои специфични съществуващи разпоредби, следва да се изменят Директива 2002/21/EО, Директиви 2002/20/EО и 2002/22/EО и Регламент № 531/2012, Регламент (ЕО) № 1211/2009, както и Решение № 243/2012/ЕС. Това включва хармонизирането на критериите, приети при оценката на определението и конкурентоспособността на съответните пазари, адаптирането на системата за нотифициране съгласно Директива 2002/20/ЕО, както и отмяната на разпоредбите за минимална хармонизация на правата на крайните ползватели съгласно Директива 2002/22/ЕО, които стават излишни с хармонизирането, предвидено в настоящия регламент.

Изменение  64

Предложение за регламент

Съображение 72

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(72) Пазарът за мобилни комуникации в ЕС остава разпокъсан като нито една мобилна мрежа не покрива всички държави членки. Съответно, за да предоставят мобилни съобщителни услуги на клиентите си от националния пазар, които пътуват в рамките на ЕС, осигуряващите роуминг оператори трябва да закупуват роуминг услуги на едро от операторите в посещаваната държава членка. Въпросните такси за роуминг на едро са важна пречка пред това да се предоставят роуминг услуги на цени, като тези за мобилните съобщителни услуги на национално ниво. Следователно са необходими допълнителни мерки, за да се улесни намаляването на тези такси. Търговските или техническите споразумения между доставчиците на роуминг, които позволяват виртуалното разширяване на обхвата на техните мрежи до покритие в целия ЕС представляват начин да се интернализират разходите за роуминг на едро. За да се осигурят подходящи стимули, някои регулаторни задължения съгласно Регламент (ЕО) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета26 следва да бъдат съответно изменени. По-специално, когато доставчиците на роуминг, посредством своите мрежи или в рамките на двустранни или многостранни споразумения за роуминг, гарантират, че на потребителите в ЕС се предлага по подразбиране роуминг на цените на националните разговори, за такива доставчици не следва да се прилага задължението националните доставчици да разрешават на своите клиенти достъп до роуминг услуги за гласова телефония, текстови съобщения и пренос на данни от всеки алтернативен доставчик на роуминг, отчитайки преходния период, за който подобен роуминг е бил вече предоставен.

заличава се

__________________

 

26  Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10).

 

Изменение  65

Предложение за регламент

Съображение 73

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(73) Двустранните или многостранните споразумения за роуминг могат да позволят на даден мобилен оператор да отчита роуминга на своите национални клиенти в мрежите на своите партньори, като до голяма степен еквивалентен на услугите, които той предоставя на клиентите си в своята собствена мрежа, със съответните последствия за неговите цени на дребно за подобен виртуално предоставян по неговата мрежа обхват в целия ЕС. Подобно споразумение на равнище търговия на едро би позволило да се разработят нови продукти за роуминг и следователно да се стимулира разнообразието и конкуренцията на пазара на дребно.

заличава се

Изменение  66

Предложение за регламент

Съображение 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(74) Съгласно поставената в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и Регламент № 531/2012 политическа цел ценовата разлика между разговорите в роуминг и националните разговори трябва да се доближава до нула. На практика това изисква потребителите, които попадат в някоя от общо наблюдаваните категории на вътрешно потребление, категоризирани спрямо предлаганите от някоя от страните различни абонаментни планове за национално потребление, да са в състояние при пътуванията си в ЕС без притеснение да запазват своя модел на потребление, определен от техния национален абонаментен план, без оскъпяване спрямо разходите в национален контекст. Подобни широки категории могат да бъдат определени въз основа на актуалната търговска практика, ползвайки например разграничението при вътрешните пакетни услуги на дребно между предплатени услуги и абонаменти с последващо плащане; пакетни услуги за ползване само на GSM-телефония (т.е. гласова телефония и текстови съобщения); пакетни услуги, съобразени с различни обеми на потребление; пакетни услуги съответно за фирми и физически лица; пакетни услуги на дребно с цени на консумирана единица и такива на консумиран обем от единици (напр. минути за гласова телефония, мегабайти от данни) при фиксирана такса, независимо от действителното потребление. Разнообразието от абонаментни планове и пакетни услуги на дребно задоволява потребителите на националните пазари на мобилни съобщителни услуги в целия ЕС, чиито нужди също са разнообразни и отразяват един конкурентен пазар. Тази гъвкавост на националните пазари следва да се наблюдава и при роуминга в ЕС, имайки предвид, че необходимостта доставчиците на роуминг да закупуват роуминг услуги на едро от независими оператори на мрежи в различни държави членки може да е основание за налагането на ограничения в смисъл на разумно потребление, ако подобно потребление в роуминг се таксува по национални тарифи.

заличава се

Изменение  67

Предложение за регламент

Съображение 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75) Макар че е задача основно на доставчиците на роуминг да преценят какъв е разумният обем от гласова телефония, текстови съобщения и данни в роуминг, който да се таксува по цени за национални услуги в рамките на техните различни пакетни услуги на дребно, националните регулаторни органи следва да упражняват надзор върху прилаганите от доставчиците на роуминг разумни лимити на потреблението и да гарантират, че в договорите те биват изрично посочвани въз основа на подробна количествена информация по ясен и прозрачен за потребителите начин. В тази си дейност националните регулаторни органи следва да вземат предвид в максимална степен съответните насоки на ОЕРЕС. В тези насоки ОЕРЕС следва да набележи различни модели на потребление въз основа на съответните тенденции в потреблението на гласова телефония, текстови съобщения и данни на равнище ЕС и промяната в очакванията особено що се отнася до потреблението на данни по безжичен път.

(75) Макар че е задача основно на доставчиците на роуминг да преценят какъв е разумният обем от гласова телефония, текстови съобщения и данни в роуминг, който да се таксува по цени за национални услуги в рамките на техните различни пакетни услуги на дребно, те могат, независимо от премахването на таксите за роуминг за крайните потребители до 15 декември 2015 г., да приложат „клауза за разумно ползване“ по отношение на потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимото равнище на цените за национални услуги, като се позовават на критериите за разумно ползване. Тези критерии следва да се прилагат по начин, който позволява на потребителите без притеснение да запазят типичния за тях модел на потребление, свързан със съответните им местни пакетни услуги на дребно, когато пътуват периодично в рамките на ЕС. Националните регулаторни органи следва да упражняват надзор върху прилаганите от доставчиците на роуминг разумни горни граници за ползване и да гарантират, че в договорите те биват изрично посочвани въз основа на подробна количествена информация по ясен и прозрачен за потребителите начин. В тази си дейност националните регулаторни органи следва да вземат предвид в максимална степен съответните насоки на ОЕРЕС, базирани на резултатите от обществено допитване за прилагането на критерии за разумни горни граници на ползване в договорите за услуги на дребно, предоставяни от доставчици на роуминг. В тези насоки ОЕРЕС следва да набележи различни модели на потребление въз основа на съответните тенденции в потреблението на гласова телефония, текстови съобщения и данни на равнище ЕС и промяната в очакванията, особено що се отнася до потреблението на данни по безжичен път. До изтичане на срока на действие на Регламент (ЕС) № 531/2012 максималните горни ценови граници, задавани от евротарифата, следва да продължат да служат за защитна граница за такси за потребление, които превишават разумните горни граници за ползване.

Изменение  68

Предложение за регламент

Съображение 76

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(76) Освен това неотдавнашното значително намаление на цените за терминиране в мобилна мрежа в целия ЕС би трябвало да позволи сега премахването на допълнителните такси за роуминг при входящи повиквания.

(76) За да се осигури яснота и правна сигурност, датата 15 декември 2015 г. следва да се определи като дата за постигане на окончателното отпадане на допълнителните такси за роуминг за крайните потребители, започнало с Регламент (ЕО) № 717/2007. Освен това Комисията следва предварително – преди окончателното премахване на допълнителните такси за крайните потребители – да докладва дали са необходими някакви промени в цените за роуминг на едро или механизмите на пазара на едро, като вземе предвид и цените за терминиране в мобилна мрежа, приложими за роуминг на територията на целия Съюз.

Изменение  69

Предложение за регламент

Съображение 77

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(77) За да се подсили стратегическото лидерство на ОЕРЕС и стабилността на неговите дейности, съветът на регулаторите на ОЕРЕС следва да се представлява от председател, ангажиран на пълно работно време, назначен от съвета на регулаторите, въз основа на неговите качества, умения, познания за пазарните участници и пазарите на електронни съобщителни услуги и на опита му в надзора и регулирането, след открита процедура за подбор, организирана и ръководена от съвета на регулаторите, подпомаган от Комисията. За назначаването на първия председател на съвета на регулаторите Комисията следва да изготви, inter alia, списък на подбраните кандидати въз основа на техните качества, умения, познания за пазарните участници и пазарите на електронни съобщителни услуги и на опита им в надзора и регулирането. За последващите назначения необходимостта от изготвен от Комисията списък следва да се разгледа в доклад, който да се изготви в съответствие с настоящия регламент. Службата на ОЕРЕС следователно би трябвало да включва председателя на съвета на регулаторите, управителен комитет и административен ръководител.

заличава се

Изменение  70

Предложение за регламент

Съображение 78

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(78) Директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО и Регламенти (ЕО) № 1211/2009 и (ЕС) № 531/2012 следва да бъде съответно изменени.

(78) Директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО и Регламенти (ЕО) № 1211/2009 и (ЕС) № 531/2012, както и Решение № 243/2012/ЕС, следва да бъдат съответно изменени.

Изменение  71

Предложение за регламент

Съображение 79

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(79) Комисията може да потърси становището на ОЕРЕС в съответствие с Регламент 1211/2009, когато прецени това за необходимо с оглед прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.

(79) Комисията следва да потърси становището на ОЕРЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1211/2009, когато това е необходимо с оглед прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение  72

Предложение за регламент

Съображение 79 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(79 a) Регулаторната рамка за електронните съобщителни услуги следва да бъде преразгледана, както се призовава и в резолюцията на Европейския парламент относно доклада за изпълнението относно регулаторната рамка в областта на електронните комуникации1a. Прегледът следва да бъде основан на последващи оценки на въздействието на рамката от 2009 г. насам, задълбочени консултации и щателна предварителна оценка на очакваното въздействие на предложенията, произтичащи от прегледа. Предложенията следва да бъдат представени достатъчно рано, за да има възможност законодателят да ги анализира достатъчно щателно и да проведе разисквания по тях.

 

____________

 

1a P7_TA(2013)0454

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се определят регулаторните принципи и подробните правила, необходими за доизграждането на единния европейски пазар на електронните съобщения, при което:

1. С настоящия регламент се определят правилата, необходими за:

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) доставчиците на електронни съобщителни услуги и мрежи имат правото, възможността и стимула да развиват, разширяват и експлоатират своите мрежи и да предоставят услуги, независимо от това къде са установени доставчикът или неговите потребители в ЕС,

a) улесняване на практическото упражняване на правото на доставчиците на електронни съобщителни услуги и мрежи да експлоатират своите мрежи и да предоставят услуги, независимо от това къде са установени доставчикът или неговите потребители в ЕС, посредством хармонизирана и опростена система за издаване на разрешителни въз основа на хармонизиран образец,

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) гражданите и фирмите имат правото и възможността да разполагат с достъп до конкурентно предоставяне на сигурни и надеждни електронни съобщителни услуги независимо откъде биват предоставяни в ЕС, без да бъдат възпрепятствани от трансгранични ограничения или неоправдани допълнителни разходи.

б) улесняване на практическото упражняване на правото на гражданите и дружествата да разполагат с достъп до конкурентно предоставяне на сигурни и надеждни електронни съобщителни услуги, с общи правила за гарантиране на високи стандарти за защита, неприкосновеност на личния живот и сигурност на личните им данни, без да бъдат възпрепятствани от трансгранични ограничения или неоправдани допълнителни разходи и санкции,

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) постигане на по-добре координирана рамка на ЕС за хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги;

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) вземане на мерки във връзка с постепенното премахване на необоснованите допълнителни такси за роуминг в рамките на ЕС.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент установява по-специално регулаторни принципи, съгласно които Комисията, Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и националните компетентни органи ще се стремят, всеки в рамките на своята компетентност и във връзка с разпоредбите на Директиви 2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО:

2. Настоящият регламент установява по-специално регулаторни принципи, съгласно които Комисията, Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и националните и регионалните компетентни органи ще се стремят, всеки в рамките на своята компетентност и във връзка с разпоредбите на Директиви 2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО:

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да осигуряват опростени, предвидими и съгласувани регулаторни условия по отношение на ключовите административни и търговски параметри, включително по отношение на пропорционалността на индивидуалните задължения, които могат да бъдат наложени в съответствие с пазарен анализ;

заличава се

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да насърчават устойчивата конкуренция на единния пазар и конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб и да намалят съответно специфичното за сектора регулиране на пазара в самия процес и когато тези цели бъдат постигнати;

заличава се

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да осигуряват предимство на инвестициите и иновациите в нови и по-добри инфраструктури с голям капацитет, с обхват в целия ЕС и които могат да отговорят на променящото се потребителско търсене;

в) да осигуряват предимство на инвестициите и иновациите в нови и по-добри инфраструктури с голям капацитет и да гарантират обхвата им в целия ЕС, както и че те могат да отговорят на променящото се потребителско търсене, където и да се намират крайните ползватели на територията на Съюза;

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) да способстват за новаторски и висококачествени услуги;

заличава се

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) да гарантират наличието и високо ефективното използване на радиочестотния спектър, в рамките на общо разрешение или на индивидуални права за използване, за безжични широколентови услуги в подкрепа на иновациите, инвестициите, заетостта и в полза на крайните ползватели.

заличава се

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) да служат на интересите на гражданите и крайните ползватели относно свързаността, като създават условия за инвестиции с цел постигане на по-голямо разнообразие и по-високо качество на мрежовия достъп и услугите, както и чрез насърчаване на мобилността в ЕС и социалното и териториално приобщаване.

заличава се

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За да осигури изпълнението на общите регулаторни принципи, определени в параграф 2, настоящият регламент също така установява необходимите подробни правила за:

заличава се

a) единно европейско разрешение за европейските доставчици на електронни съобщителни услуги;

 

б) по-нататъшното сближаване на регулаторните условия по отношение на необходимостта от и пропорционалността на корективните мерки, налагани от националните регулаторни органи на европейските доставчици на електронни съобщителни услуги;

 

в) хармонизираното предоставяне на равнище ЕС на някои продукти на едро за широколентов достъп при сближени регулаторни условия;

 

г) координирана европейска рамка за предоставяне на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги, която да създаде европейско безжично пространство;

 

д) хармонизирането на правилата, свързани с правата на крайните ползватели и насърчаването на ефективната конкуренция на пазарите на дребно, което да създаде европейско потребителско пространство за електронните съобщения;

 

е) постепенното премахване на необоснованите допълнителни такси при свързване и роуминг в рамките на ЕС.

 

Обосновка

След като правилата, съдържащи се в настоящото предложение за регламент, се прехвърлят към Директивата за универсалната услуга, вече не е необходимо те да останат в проекта на регламент.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Разпоредбите на настоящия регламент не засягат достиженията на правото на Съюза във връзка със защитата на личните данни и членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1) „европейски доставчик на електронни съобщителни услуги“ означава предприятие със седалище в ЕС, което предоставя или планира да предоставя, пряко или посредством едно или повече дъщерни дружества, електронни съобщителни мрежи или услуги, насочени към повече от една държава членка, и което не може да се разглежда като дъщерно дружество на друг доставчик на електронни съобщителни услуги;

заличава се

Обосновка

Тези разпоредби въвеждат изключително сложна формулировка, включваща непредвидима надзорна структура. Всяко подобно предложение следва да премине задълбочена и щателна процедура на консултации и след това следва да бъде анализирано в хода на разглеждане на цялостната рамка.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3) „дъщерно предприятие“ означава предприятие, в което друго предприятие пряко или непряко:

заличава се

i) има право да упражнява повече от половината от правата на глас, или

 

ii) има право да назначава повече от половината от членовете на надзорния съвет, управителния съвет или на органите, законно представляващи предприятието, или

 

iii) има право да управлява дейността на предприятието;

 

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4) „единно европейско разрешение“ означава правната рамка, приложима към европейския доставчик на електронни съобщителни услуги в целия ЕС, въз основа на общото разрешение в държавата членка по произход и в съответствие с настоящия регламент;

заличава се

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5) „държава членка по произход“ означава държавата членка, в която европейският доставчик на електронни съобщителни услуги е установил своето основно седалище.

заличава се

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6) „основно седалище“ означава мястото на установяване в държавата членка, където се вземат основните решения по отношение на инвестициите в и предоставянето на електронни съобщителни услуги или мрежи в ЕС;

заличава се

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7) „приемаща държава членка“ означава всяка държава членка, различна от държавата членка по произход, в която европейският доставчик на електронни съобщителни услуги предоставя електронни съобщителни мрежи или услуги;

заличава се

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8) „хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги“ означава радиочестотния спектър, спрямо който условията за наличност и ефективно използване са хармонизирани на равнище ЕС, по-специално съгласно Решение 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27, и който служи за електронни съобщителни услуги, различни от радиоразпръскване;

(8) „хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги“ означава радиочестотния спектър, спрямо който условията за наличност, ефикасност и основно използване са хармонизирани на равнище ЕС, в съответствие с разпоредбите, посочени в Директива 2002/21/ЕО, както и Решение 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и който служи за електронни съобщителни услуги, различни от радиоразпръскване;

__________________

__________________

27 Решение № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1).

27 Решение № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1).

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9) „точка за безжичен достъп в ограничени зони“ означава маломощно и маломерно оборудване за мрежа за безжичен достъп до интернет, с малък обхват, което може да бъде или да не бъде част от обществена наземна мобилна съобщителна мрежа и да е оборудвано с една или повече дискретни антени, които позволяват обществен безжичен достъп до електронни съобщителни мрежи, независимо от съответната мрежова топология;

9) „точка за безжичен достъп в ограничени зони“ означава маломощно и маломерно оборудване за мрежа за безжичен достъп до интернет, с малък обхват, използващо лицензиран радиочестотен спектър или комбинация от лицензиран и свободен от лиценз радиочестотен спектър, което може да бъде или да не бъде част от обществена наземна мобилна съобщителна мрежа и да е оборудвано с една или повече дискретни антени, които позволяват обществен безжичен достъп до електронни съобщителни мрежи, независимо от съответната мрежова топология;

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10) „локална мрежа с достъп чрез радиовръзка“ (RLAN) означава маломощна система за безжичен достъп с ограничен обхват, която е слабо вероятно да смущава други подобни системи, инсталирани в непосредствена близост от други потребители и използваща с неизключителни права спектър, чиито условия за наличност и ефективно използване са хармонизирани на равнище ЕС;

10) „локална мрежа с достъп чрез радиовръзка“ (RLAN) означава маломощна система за безжичен достъп с ограничен обхват, която е слабо вероятно да смущава други подобни системи, инсталирани в непосредствена близост от други потребители и използваща свободен от лиценз спектър, чиито условия за наличност и ефективно използване са хармонизирани на равнище ЕС;

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11) „виртуален широколентов достъп“ означава вид достъп на едро до широколентови мрежи, който се състои от връзка за виртуален достъп до помещенията на клиента през произволна мрежова архитектура, освен при физически необвързания достъп, заедно с услуга за предаване до определен набор от точки за прехвърляне, и включваща специфични мрежови елементи, специални мрежови функции и спомагателни информационни системи;

заличава се

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12) „продукт за връзка с гарантирано качеството на услугата (ГКУ)“ означава продукт, който се предоставя чрез обмен през интернет протокол (IP) и който позволява на потребителите да осъществяват канал за връзка през IP между точка на свързване и една или няколко крайни точки на стационарна мрежа, и който осигурява също определени показатели на мрежата от крайна точка до крайна точка за предоставяне на специфични услуги на крайните ползватели въз основа на предоставяното определено гарантирано качество на услугата, на базата на конкретни параметри;

заличава се

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13) „съобщения на далечни разстояния“ означава гласова телефония или услуги за текстови съобщения с крайна точка извън зоната на местен обмен и зоните с регионално таксуване, определени с кодове на географски райони в националните номерационни планове;

заличава се

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14) „услуга за достъп до интернет“ означава обществено достъпна електронна съобщителна услуга, която предоставя възможност за връзка с интернет и съответно връзка между практически всички крайни точки, свързани с интернет, независимо от вида на използваната мрежова технология;

14) „услуга за достъп до интернет“ означава обществено достъпна електронна съобщителна услуга, която предоставя възможност за връзка с интернет и съответно връзка между практически всички крайни точки на интернет, независимо от вида на използваните мрежови технологии или терминални устройства;

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15) „специализирана услуга“ означава електронна съобщителна услуга или всяка друга услуга, която осигурява възможност за достъп до специфично съдържание, приложения или услуги, или до комбинация от тях, и чиито технически характеристики се следят от край до край, или осигурява възможност да се изпращат или получават данни до или от определен брой страни или крайни точки; тя не се предлага на пазара или не е широко използвана вместо услугата за достъп до интернет;

15) „специализирана услуга“ означава електронна съобщителна услуга, оптимизирана за специфично съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, която се осигурява чрез логически отделен капацитет и разчитане на строг контрол на достъпа с оглед на осигуряването на повишено качество от край до край, и която не се предлага на пазара или не може да се използва като заместител на услугата за достъп до интернет;

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16) „приемащ доставчик на обществени електронни съобщителни услуги“ означава доставчик на обществени електронни съобщителни услуги, към който се прехвърля телефонен номер или услуга;

заличава се

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 17)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) „прехвърлящ доставчик на обществени електронни съобщителни услуги“ означава доставчик на обществени електронни съобщителни услуги, който прехвърля телефонен номер или услуга.

заличава се

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всеки европейски доставчик на електронни съобщителни услуги има право да предоставя електронни съобщителни мрежи и услуги в целия ЕС и да се ползва от правата, свързани с предоставянето на такива мрежи и услуги във всяка държава членка, в която той има дейност по силата на единно европейско разрешение, обвързано единствено със задълженията за нотифициране по член 4.

1. Всеки доставчик на електронни съобщителни услуги има право да предоставя електронни съобщителни мрежи и услуги в целия ЕС и да се ползва от правата, свързани с предоставянето на такива мрежи и услуги във всяка държава членка, в която той има дейност.

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Спрямо европейския доставчик на електронни съобщителни услуги се прилагат правилата и условията, които се прилагат във всяка съответна държава членка в съответствие с правото на ЕС, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент и без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 531/2012.

заличава се

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Чрез дерогация от член 12 от Директива 2002/20/ЕО, на европейски доставчик на електронни съобщителни услуги могат да се налагат административни такси, приложими в приемащата държава членка, само ако той има годишен оборот за електронни съобщителни услуги в тази държава членка от над 0,5 % от общия национален оборот за електронни съобщителни услуги. При облагането с тези такси следва да се взема предвид единствено оборотът за електронни съобщителни услуги в съответната държава членка.

заличава се

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Чрез дерогация от член 13, параграф 1, буква б от Директива 2002/22/ЕО, европейски доставчик на електронни съобщителни услуги може да бъде задължен да участва с вноска в нетните разходи за изпълнение на задълженията за предоставяне на универсална услуга в приемащата държава членка, само ако той има годишен оборот за електронни съобщителни услуги в тази държава членка от над 3 % от общия национален оборот за електронни съобщителни услуги. При налагането на всякаква подобна вноска следва да се взема предвид само оборотът в съответната държава членка.

заличава се

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Всеки европейски доставчик на електронни съобщителни услуги има правото да бъде третиран равноправно от страна на националните регулаторни органи на различни държави членки при обективно еквивалентни ситуации.

5. Националните регулаторни органи третират доставчиците на електронни съобщителни услуги по еднакъв начин при сравними ситуации, независимо от държавата членка, в която са установени.

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В случай на спор между предприятия, сред които има европейски доставчик на електронни съобщителни услуги, във връзка със задълженията по Директиви 2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО, по настоящия регламент или по Регламент (ЕС) № 531/2012 в приемаща държава членка, европейският доставчик на електронни съобщителни услуги може да се консултира с компетентния регулаторен орган в държавата членка по произход, който може да представи становище, целящо разработването на последователна регулаторна практика. Когато взема решение по спора, националният регулаторен орган в приемащата държава членка трябва да вземе предвид в максимална степен становището, издадено от националния регулаторен орган на държавата членка по произход.

заличава се

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Европейските доставчици на електронни съобщителни услуги, които, към датата на влизане в сила на настоящия регламент, имат право да предоставят електронни съобщителни мрежи и услуги в повече от една държава членка представят нотификацията по член 4, най-късно до 1 юли 2016 г.

заличава се

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  114

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият раздел се прилага за хармонизирания радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги.

1. Настоящият раздел се прилага за хармонизирания радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги в съответствие с Директива 2002/21/EО, Решение 676/2002/ЕО и Решение 243/2012.

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият раздел не засяга правото на държавите членки да се възползват от такси, наложени с цел осигуряване на оптимално използване на ресурсите на радиочестотния спектър в съответствие с член 13 от Директива 2002/20/ЕО и да организират и използват своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

2. Настоящият раздел не засяга правото на държавите членки да се възползват от такси, наложени с цел осигуряване на оптимално използване на ресурсите на радиочестотния спектър в съответствие с член 13 от Директива 2002/20/ЕО и да организират и използват своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната, като защитават целите от общ интерес, като например културното многообразие и плурализма на медиите.

Изменение  116

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При упражняването на правомощията, предоставени по настоящия раздел, Комисията отчита в максимална степен всички съответни становища на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG), създадена с Решение 2002/622/ЕО на Комисията28.

3. При упражняването на правомощията, предоставени по настоящия раздел, Комисията отчита в максимална степен всички съответни становища на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG), създадена с Решение 2002/622/ЕО28 на Комисията и всяка най-добра регулаторна практика, отчет или препоръка от страна на ОЕРЕС по въпросите от неговата компетентност.

_______________

______________

28Решение 2002/622/ЕО на Комисията от 26 юли 2002 година относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.07.2002 г., стp. 49).

28Решение 2002/622/ЕО на Комисията от 26 юли 2002 година относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.07.2002 г., стp. 49).

Изменение  117

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Хармонизиране на определени аспекти, свързани с прехвърлянето или отдаването под наем на индивидуални права на ползване на радиочестоти, и продължителност на ползването

 

1. Без да се засяга Директива 2002/21/ЕО или прилагането на правилата за конкуренцията, които са в сила за предприятията, посоченото по-долу се прилага спрямо прехвърлянето или отдаването под наем на права на ползване на радиочестотен спектър, или на части от него, установени в член 6, параграф 8 от Решение № 243/2012/ЕС:

 

a) държавите членки правят обществено достояние подробната актуална информация относно всички подобни права на ползване в стандартизиран електронен формат;

 

б) държавите членки не могат да отказват разрешение за прехвърляне или отдаване под наем на съществуващ носител на такива права на ползване;

 

в) в случаи, които не се обхващат от буква б), държавите членки могат да отказват прехвърляне само когато бъде установено, че има явна опасност новият носител да не бъде в състояние да изпълни съществуващите условия за правото на ползване;

 

г) в случаи, които не се обхващат от буква б), държавите членки не могат да отказват отдаване под наем, когато лицето, което прехвърля правата, поеме задължението да носи отговорност за изпълнението на съществуващите условия за правото на ползване.

 

2. Всяка административна такса, наложена на предприятията във връзка с обработване на заявленията за прехвърляне или отдаване под наем на честотен спектър, обхваща, като цяло, само административните разходи, включително помощните стъпки, като например издаване на ново право на ползване, възникнали при обработката на заявлението. Всички такива такси се налагат обективно, прозрачно и пропорционално, което свежда до минимум допълнителните административни разходи и съпътстващите такси. Член 12, параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО се прилага за таксите, наложени съгласно настоящия параграф.

 

3. Всички права на ползване на радиочестотен спектър се предоставят с минимална продължителност от 25 години, и при всички случаи с достатъчна продължителност, за да се стимулират инвестициите и конкуренцията и за да се възпира недостатъчното използване или „презапасяването“ с радиочестотен спектър. Държавите членки могат да предоставят права на ползване с неопределен срок.

 

4. Държавите членки могат да предвидят пропорционално и недискриминационно отнемане на права, включително на правата с минимален срок от 25 години, за да се гарантира ефикасното използване на радиочестотния спектър, включително, но без да се ограничава до целите на управлението на радиочестотния спектър, националната сигурност, нарушенията на лиценза, хармонизираната промяна в използването на дадена радиочестотна лента и неплащането на такси.

 

5. С настоящата разпоредба продължителността на всички съществуващи права на ползване на радиочестотен спектър се удължава до 25 години от датата на предоставянето им, без да се засягат други условия, свързани с правото на ползване и правата на ползване с неопределен срок.

 

6. Въвеждането на лиценз с минимален срок 25 години не следва да засяга възможността на регулаторите да издават временни лицензи и лицензи за вторични употреби в дадена хармонизирана радиочестотна лента.

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните компетентни органи в областта на радиочестотния спектър способстват за развитието на безжично пространство, в което инвестиции и конкурентни условия за високоскоростни безжични широколентови съобщителни услуги се допълват и което позволява планиране и предоставяне на интегрирани многотериториални мрежи и услуги и икономии от мащаба, като по този начин се насърчават иновациите, икономическия растеж и дългосрочния интерес на крайните ползватели.

Без да се засягат целите от общ интерес, националните компетентни органи в областта на радиочестотния спектър способстват за развитието на безжично пространство, в което инвестиции и конкурентни условия за високоскоростни безжични широколентови съобщителни услуги се допълват и което позволява планиране и предоставяне на интегрирани, оперативно съвместими, отворени многотериториални мрежи и услуги и икономии от мащаба, като по този начин се насърчават иновациите, икономическия растеж и дългосрочния интерес на крайните ползватели.

Националните компетентни органи се въздържат да прилагат процедури или да налагат условия за използването на радиочестотния спектър, които биха могли необосновано да попречат на европейските доставчици на електронни съобщителни услуги да предоставят интегрирани електронни съобщителни мрежи и услуги в няколко държави членки или в целия ЕС.

Националните компетентни органи се въздържат да прилагат процедури или да налагат условия за използването на радиочестотния спектър, които биха могли необосновано да попречат на доставчиците на електронни съобщителни услуги да предоставят интегрирани електронни съобщителни мрежи и услуги в няколко държави членки или в целия ЕС. Те гарантират, че разработването на такова безжично пространство не възпрепятства необосновано, като създава смущения, функционирането на съществуващи услуги или приложения във въпросните радиочестотни ленти, както и в съседни радиочестотни ленти.

Изменение  119

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Националните компетентни органи прилагат възможно най-облекчената система за издаване на разрешителни за ползването на радиочестотния спектър, на базата на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии, по начин, който стимулира гъвкавостта и ефикасността в използването на радиочестотния спектър и насърчава въвеждането на сравними условия в целия ЕС за интегрираните многотериториални инвестиции и дейности на европейските доставчици на електронни съобщителни услуги;

2. Националните компетентни органи прилагат възможно най-облекчената система за издаване на разрешителни за ползването на радиочестотния спектър, на базата на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии, по начин, който стимулира гъвкавостта и ефикасността в използването на радиочестотния спектър и насърчава въвеждането на сравними условия в целия ЕС за интегрираните многотериториални инвестиции и дейности на доставчиците на електронни съобщителни услуги;

Изменение  120

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При определянето на условията за издаване на разрешителни и на процедурите за предоставяне на права за използване на радиочестотен спектър, националните компетентни органи отделят специално внимание на това да не се допуска дискриминация, включително между съществуващи и потенциални оператори и между европейските доставчици на електронни съобщителни услуги и други предприятия.

3. При определянето на условията за издаване на разрешителни и на процедурите за предоставяне на права на ползване на радиочестотен спектър, националните компетентни органи отделят специално внимание на обективното, прозрачно и недискриминационно третиране на съществуващи и потенциални оператори, както и на съвместното, споделено и нелицензирано ползване на радиочестотния спектър. Националните компетентни органи също така гарантират съвместното съществуване на съществуващи и нови ползватели на радиочестотния спектър. За тази цел те провеждат цялостна оценка на въздействието, както и консултации с участието на всички заинтересовани страни.

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засяга параграф 5, националните компетентни органи вземат предвид и, където е необходимо, съгласуват следните регулаторни принципи при установяване на процедурите и условията за издаване на разрешителни за правото на използване на радиочестотния спектър:

4. Без да се засяга параграф 5, националните компетентни органи вземат предвид и, където е необходимо, съгласуват следните регулаторни принципи при установяване на процедурите и условията за издаване на разрешителни за правото на използване на радиочестотния спектър:

a) първостепенност на интересите на крайните ползватели, включително интереса на крайния ползвател едновременно от ефективни дългосрочни инвестиции и иновации в областта на безжичните мрежи и услуги и от ефективна конкуренция;

a) първостепенност на интересите на крайните ползватели, включително интереса на крайния ползвател едновременно от ефективни дългосрочни инвестиции и иновации в областта на безжичните мрежи и услуги и от ефективна конкуренция;

б) гарантиране на най-ефективно използване и управление на радиочестотния спектър;

б) гарантиране на най-ефективно използване и управление на радиочестотния спектър, както и достъпност на нелицензирания радиочестотен спектър;

в) гарантиране на предвидими и сравними условия, които осигуряват възможност за планиране на инвестициите в мрежи и услуги на многотериториална основа и за постигане на икономии от мащаба;

в) гарантиране на предвидими и сравними условия, които осигуряват възможност за дългосрочни инвестиции в мрежи и услуги на многотериториална основа и за постигане на икономии от мащаба;

г) гарантиране на необходимостта и пропорционалността на налаганите условия, включително чрез обективна оценка на това дали е оправдано да се налагат допълнителни условия, които биха могли да бъдат в полза или в ущърб на определени доставчици;

г) гарантиране на необходимостта и пропорционалността на налаганите условия, включително чрез обективна и прозрачна оценка на това дали е оправдано да се налагат допълнителни условия, които биха могли да бъдат в полза или в ущърб на определени доставчици;

д) гарантиране на широко териториално покритие на високоскоростни безжични широколентови мрежи и висока степен на проникване и потребление на свързаните с тях услуги.

д) гарантиране на широко териториално покритие на високоскоростни безжични широколентови мрежи и висока степен на проникване и потребление на свързаните с тях услуги, като същевременно се отчита общественият интерес и социалната, културната и икономическата стойност на спектъра като цяло;

 

да) гарантиране, че всяка промяна в политиката по отношение на ефикасното ползване на спектъра взема под внимание нейното въздействие върху обществения интерес по отношение на вредна намеса и разходи.

 

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Компетентните национални органи гарантират, че информацията е достъпна при условията за издаване на разрешителни и на процедурата за използването на радиочестотния спектър и позволяват на заинтересованите страни да представят своите виждания в процеса.

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) техническите характеристики на различните налични радиочестотни ленти,

а) техническите характеристики и настоящото и планираното използване на различните налични радиочестотни ленти;

Изменение  124

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) най-ефикасното използване на радиочестотния спектър, в съответствие с член 9, параграф 4, буква б), като отчитат характеристиките на радиочестотната лента или ленти;

a) най-ефикасното използване на радиочестотния спектър, в съответствие с член 9, параграф 4, буква б), като отчитат характеристиките и настоящото и планираното използване на радиочестотната лента или ленти;

Изменение  125

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните компетентни органи гарантират, че таксите за права на ползване на радиочестотния спектър, ако има такива:

Националните компетентни органи гарантират, че таксите за права на ползване на радиочестотния спектър от всякакъв вид, ако има такива:

a) адекватно отразяват социалната и икономическата стойност на спектъра, включително благоприятните странични въздействия;

a) адекватно отразяват социалната, културната и икономическата стойност на спектъра, включително благоприятните странични въздействия;

б) не водят до недоусвояване и насърчават инвестициите в капацитета, обхвата и качеството на мрежите и услугите;

б) не водят до недоусвояване и насърчават инвестициите в капацитета, обхвата и качеството на мрежите и услугите;

в) не са причина за дискриминация и осигуряват равни възможности за всички доставчици, включително между съществуващите и потенциалните доставчици;

в) не са причина за дискриминация и осигуряват равни възможности за всички доставчици, включително между съществуващите и потенциалните доставчици;

г) са оптимално разпределени между непосредствените и периодичните плащания, ако има такива, като се взема предвид по-специално необходимостта да се стимулира бързото изграждане на мрежа и използване на радиочестотния спектър в съответствие с член 9, параграф 4, букви б) и д);

г) са оптимално разпределени между авансовите, и за предпочитане, периодичните плащания, като се взема предвид по-специално необходимостта да се стимулира бързото изграждане на мрежа и използване на радиочестотния спектър в съответствие с член 9, параграф 4, букви б) и д);

 

га) се изплащат не повече от една година преди операторите да могат да започнат да използват радиочестотния спектър.

 

Техническите и регулаторните условия, свързани с правата на ползване на радиочестотния спектър, се определят и предоставят на операторите и заинтересованите страни преди началото на тръжния процес.

Настоящият параграф не засяга прилагането на параграф 5 по отношение на всякакви условия, които водят до различие в таксите за доставчиците и които са определени с оглед насърчаването на ефективната конкуренция.

Настоящият параграф не засяга прилагането на параграф 5 по отношение на всякакви условия, които водят до различие в таксите за доставчиците и които са определени с оглед насърчаването на ефективната конкуренция.

Изменение  126

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато техническите условия за предоставяне и ефективно използване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги позволяват използването на въпросния радиоспектър съгласно режим за общо разрешение, националните компетентни органи избягват да налагат каквото и да било допълнително условие и не позволяват каквото и да е алтернативно използване да пречи на ефективното прилагане на такъв хармонизиран режим.

1. Когато техническите условия за предоставяне и ефективно използване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги позволяват използването на въпросния радиоспектър съгласно режим за общо разрешение, националните компетентни органи избягват да налагат каквото и да било допълнително условие и не позволяват каквото и да е алтернативно използване да пречи на ефективното прилагане на такъв хармонизиран режим. Не се засягат разпоредбите на член 2, параграф 8.

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Националните компетентни органи изготвят графици за предоставяне или преразпределяне на права за ползване или за подновяването им при условията на съществуващи права, които се прилагат към хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщителни услуги.

1. При пълно зачитане на Директива 2002/21/ЕО и по-специално членове 7, 8, 8а, 9 и 9а от нея, Решение № 676/2002/ЕС и Решение № 243/2012/ЕС и по-специално членове 2, 3, 5 и 6 от него, националните компетентни органи изготвят графици за предоставяне или преразпределяне на права на ползване или за подновяването им при условията на съществуващи права.

Изменение  128

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Срокът на правата за ползване или датите за последващото им подновяване се определят много преди съответната процедура, включена в графика, посочен в първа алинея. Тези графици, периоди и цикли за подновяване вземат предвид необходимостта от предвидима инвестиционна среда, действителната възможност за освобождаване на всякакви подходящи нови радиочестотни ленти за безжични широколентови съобщителни услуги и също периода за амортизация на съответните инвестиции при конкурентни условия.

заличава се

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се гарантира съгласувано прилагане на параграф 1 в целия ЕС и по-специално, за да се позволи синхронизираното предоставяне на безжични услуги в ЕС, Комисията може, посредством актове за изпълнение:

2. За да се гарантира съгласувано прилагане на параграф 1 в целия ЕС и по-специално, за да се позволи синхронизираното предоставяне на безжични услуги в ЕС, Комисията, посредством актове за изпълнение, които следва да бъдат приети в срок от една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент:

a) да установи общ график за целия ЕС или графици, съобразени с особеностите на различни категории държавите членки, срока или сроковете, до които отделните права за ползване на хармонизирана радиочестотна лента или комбинация от допълнителни хармонизирани радиочестотни ленти се предоставя(т), и фактическото използване на радиочестотния спектър се разрешава за изключително или споделено предоставяне на безжични широколентови съобщителни услуги в целия ЕС;

a) установява общ график за целия ЕС или графици, съобразени с особеностите на различни категории държавите членки, срока или сроковете, до които отделните права на ползване на хармонизирана радиочестотна лента или комбинация от допълнителни хармонизирани радиочестотни ленти се предоставя(т), и фактическото използване на радиочестотния спектър се разрешава за изключително или споделено предоставяне на безжични широколентови съобщителни услуги в целия ЕС;

б) да определи минимална валидност на правата, предоставени в хармонизираните радиочестотни ленти;

б) определя минимална валидност, която е не по-малко от 25 години, на правата, предоставени в хармонизираните радиочестотни ленти, и при всички случаи за срок, достатъчен за стимулиране на инвестициите, иновациите и конкуренцията, и за възпиране на неоползотворяването или „презапасяването“ с радиочестотен спектър; или определя, че правата се предоставят за неопределен срок;

в) да определи, в случай на права, които не са безсрочни, синхронизирано изтичане на срока на валидност или синхронизиран срок за подновяване в целия ЕС;

в) определя, в случай на права, които не са безсрочни, синхронизирано изтичане на срока на валидност или синхронизиран срок за подновяване в целия ЕС;

г) да посочи срока на валидност на всяко от съществуващите права на ползване на хармонизирани радиочестотни ленти, различни от тези за безжичните широколентови съобщителни услуги, или, в случай на безсрочни права, срока, до който правото за ползване ще бъде изменено, за да позволи предоставянето на безжични широколентови съобщителни услуги.

г) посочва срока, в който съществуващо право за ползване на радиочестотния спектър в хармонизираните радиочестотни ленти за безжичните широколентови съобщителни услуги ще бъде изменено, за да позволи предоставянето на безжични широколентови съобщителни услуги.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2, както и без да се засягат разпоредбите на член 9, параграфи 3 и 4 от Директива 2002/21/ЕО.

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема също актове за изпълнение, с които се хармонизират срокът на валидност или срокът за подновяване на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги в хармонизирани честотни ленти, които вече съществуват към датата на приемане на тези актове, за да се синхронизира в целия ЕС срокът за подновяване или преразпределяне на правата за ползване на въпросните ленти, включително за възможното синхронизиране със срока за подновяване или преразпределяне на други радиочестотни ленти, хармонизирани с мерки за прилагане, приети в съответствие с параграф 2 или с настоящия параграф. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2.

При спазване на член 8а, параграф 4, Комисията приема също актове за изпълнение в срок от една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент, с които се хармонизират срокът на валидност или срокът за подновяване на индивидуални права на ползване на радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги в хармонизирани честотни ленти, които вече съществуват към датата на приемане на тези актове, за да се синхронизира в целия ЕС срокът за подновяване или преразпределяне на правата на ползване на въпросните ленти, включително за възможното синхронизиране със срока за подновяване или преразпределяне на други радиочестотни ленти, хармонизирани с мерки за изпълнение, приети в съответствие с параграф 2 или с настоящия параграф. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2.

Когато актове за изпълнение в съответствие с настоящия параграф определят хармонизиран срок за подновяване или преразпределяне на правата за ползване на радиочестотен спектър, който е след изтичането на срока на валидност или срока за подновяване на някое от съществуващите индивидуални права за използване на такива радиочестоти в някоя от държавите членки, националните компетентни органи продължават валидността на съществуващите права до хармонизирания срок при същите по-рано приложими съществени условия на разрешителното, включително всички приложими периодични такси.

Когато актове за изпълнение в съответствие с настоящия параграф определят хармонизиран срок за подновяване или преразпределяне на правата на ползване на радиочестотен спектър, който е след изтичането на срока на валидност или срока за подновяване на някое от съществуващите индивидуални права на ползване на такива радиочестоти в някоя от държавите членки, срокът на действие на тези права на ползване се удължава, без да се засягат другите условия, свързани с тези права.

Когато срок на удължаване, предоставен в съответствие с втора алинея е значителен в сравнение с първоначалния срок на правата на ползване, националните компетентни органи могат да обвържат удължаването с адаптиране на по-рано приложимите условия за разрешителното, които са необходими предвид променените обстоятелства, включително налагането на допълнителни такси. Тези допълнителни такси се изчисляват, прилагайки принципа pro rata temporis върху всяка начална такса за първоначалните права на ползване, изчислена директно въз основа на първоначално предвидения срок.

 

Актовете за изпълнение, предвидени в настоящия параграф, не изискват съкращаване на продължителността на съществуващите права на ползване в която и да е държава членка освен в съответствие с член 14, параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО и не се прилагат по отношение на съществуващи безсрочни права.

Актовете за изпълнение, предвидени в настоящия параграф, не изискват съкращаване на продължителността на съществуващите права на ползване в която и да е държава членка освен в съответствие с член 14, параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО и не се прилагат по отношение на съществуващи безсрочни права.

Когато Комисията приема акт за изпълнение съгласно параграф 2, тя може да приложи разпоредбите на настоящия параграф mutatis mutandis за всички права на ползване на съответната хармонизирана радиочестотна лента за безжичен широколентов достъп.

Когато Комисията приема акт за изпълнение съгласно параграф 2, тя може да приложи разпоредбите на настоящия параграф mutatis mutandis за всички права на ползване на съответната хармонизирана радиочестотна лента за безжичен широколентов достъп.

Изменение  131

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато националните компетентни органи предоставят права на ползване на хармонизирана радиочестотна лента преди приемането на акта за прилагане по отношение на въпросната лента, те определят условията на това предоставяне, и по-специално валидността на правата, така че носителите им биват осведомени за възможността Комисията да приеме актове за изпълнение в съответствие с параграф 2 за установяване на минималната продължителност на подобни права или синхронизиран цикъл на изтичане или подновяване за целия ЕС. Тази алинея не се прилага спрямо предоставянето на безсрочни права.

Когато националните компетентни органи предоставят права на ползване на хармонизирана радиочестотна лента преди приемането на акта за изпълнение по отношение на въпросната лента, те определят условията на това предоставяне, така че носителите им биват осведомени за възможността Комисията да приеме актове за изпълнение в съответствие с параграф 2 за целия ЕС. Тази алинея не се прилага спрямо предоставянето на безсрочни права.

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За хармонизираните радиочестотни ленти, за които е бил установен общ график за предоставяне на права и за разрешаване на действителното им ползване с акт за изпълнение, приет в съответствие с параграф 2, националните компетентни органи предоставят своевременна и достатъчно подробна информация на Комисията относно плановете си за осигуряване на съответствие. Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на формата и процедурите за предоставяне на подобна информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2.

За хармонизираните радиочестотни ленти, за които е бил установен общ график за предоставяне на права и за разрешаване на действителното им ползване с акт за изпълнение, приет в съответствие с параграф 2, националните компетентни органи предоставят своевременна и достатъчно подробна информация на Комисията относно плановете си за осигуряване на съответствие. Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата и процедурите за предоставяне на подобна информация в рамките на една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2.

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Съвместен процес на издаване на разрешения за предоставяне на индивидуални права на ползване на радиочестотния спектър

 

1. Две или няколко държави членки могат да си сътрудничат помежду си, както и с Комисията, в изпълнение на техните задължения съгласно членове 6 и 7 от Директивата за разрешение, с цел да се създаде съвместен процес на издаване на разрешения за предоставяне на индивидуални права на ползване на радиочестотния спектър, когато е приложимо, в съответствие с всеки общ график, установен съгласно член 12, параграф 2. Съвместният процес на издаване на разрешения отговаря на следните критерии:

 

a) отделните национални процеси на издаване на разрешения се задействат и изпълняват от компетентните национални органи в съответствие с общ график;

 

б) той предвижда, по целесъобразност, общи условия и процедури за подбор и предоставяне на индивидуални права сред съответните държави членки;

 

в) той предвижда, по целесъобразност, общи или сравними условия, които трябва да бъдат приложени към индивидуалните права на ползване сред заинтересованите държави членки, което, наред с другото, позволява на операторите да бъдат издавани съгласувани спектрални портфейли по отношение на блоковете от радиочестотния спектър, които ще бъдат разпределяни.

 

2. Когато държавите членки предвиждат установяването на съвместен процес на издаване на разрешения, съответните национални компетентни органи предоставят достъп до своите проектомерки едновременно на Комисията и на компетентните органи. Комисията уведомява останалите държави членки.

 

3. Съвместният процес на издаване на разрешения е открит по всяко време за останалите държави членки.

Изменение  134

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) срок на правата на ползване;

в) срок на правата на ползване, който е не по-малко от 25 години, и който при всички случаи е достатъчен, за да се стимулират инвестициите и конкуренцията, и за да се възпира неоползотворяването или „презапасяването“ с радиочестотен спектър;

Изменение  135

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) условия за разпределяне, прехвърляне или натрупване на права за ползване;

й) условия за разпределяне, преразпределяне, прехвърляне или натрупване на права на ползване;

Изменение  136

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) всеки акт за изпълнение, приет в съответствие с член 12;

г) актове за изпълнение, приети в съответствие с член 12;

Изменение  137

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на еднаквото прилагане на общия режим за разрешение за разгръщане, свързване и функциониране на точки за безжичен достъп в ограничени зони съгласно параграф 1, Комисията може, чрез делегиран акт, да уточни техническите параметри за проектирането, разгръщането и експлоатацията им, чието спазване ще гарантира тяхното дискретно позициониране и функционирането в различни местни условия. Комисията определя технически параметри за максималния размер, мощността и електромагнитните свойства, както и доколко забележими са инсталираните точки за безжичен достъп в ограничени зони. Тези технически параметри за ползване на точки за безжичен достъп в ограничени зони най-малкото отговарят на изискванията на Директива 2013/35/ЕС30 и на праговете, определени в Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета31.

2. За целите на еднаквото прилагане на общия режим за разрешение за разгръщане, свързване и функциониране на точки за безжичен достъп в ограничени зони съгласно параграф 1, Комисията уточнява чрез акт за изпълнение, който следва да бъде приет в срок от една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент, техническите параметри за проектирането, разгръщането и експлоатацията им, чието спазване ще гарантира тяхното дискретно позициониране и функционирането в различни местни условия. Комисията определя технически параметри за максималния размер, мощността и електромагнитните свойства, както и доколко забележими са инсталираните точки за безжичен достъп в ограничени зони. Тези технически параметри за ползване на точки за безжичен достъп в ограничени зони най-малкото отговарят на изискванията на Директива 2013/35/ЕС30 и на праговете, определени в Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета31.

__________________

__________________

30 Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 29.6.2013 г., стр. 1).

30 Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 29.6.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограниченията при излагането на обикновени граждани на действието на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 30.7.1999 г., стр. 59).

31 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограниченията при излагането на обикновени граждани на действието на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz), ОВ L 1999, 30.7.1999 г., стр. 59).

Изменение  138

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Характеристиките, определени с цел разгръщането, свързване и функционирането на точките за безжичен достъп в ограничени зони да се възползват от разпоредбите по параграф 1, не засягат основните изисквания на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на подобни продукти32.

Техническите характеристики, определени с цел разгръщането, свързване и функционирането на точките за безжичен достъп в ограничени зони да се възползват от разпоредбите по параграф 1, не засягат основните изисквания на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на подобни продукти32.

__________________

__________________

32 Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радиооборудването и оборудването на телекомуникационни терминали, и взаимното признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10).

32 Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радиооборудването и оборудването на телекомуникационни терминали, и взаимното признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10).

Изменение  139

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  140

Предложение за регламент

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  141

Предложение за регламент

Член 17a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Висококачествени продукти за достъп на едро, позволяващи предоставянето на услуги за бизнес комуникации

 

1. Националните регулаторни органи разглеждат доколко е съразмерно на доставчиците на електронни съобщителни услуги, определени в съответствие с член 16 от Директива 2002/21/EО (Рамковата директива) като разполагащи със значителна пазарна сила на релевантен пазар във връзка с предоставянето на висококачествени електронни съобщителни услуги на едро, да се налага задължение за публикуването на типова оферта на едро, като се вземат предвид насоките на ОЕРЕС, посочени в параграф 2. Това разглеждане следва да се осъществи в рамките на един месец след публикуването на насоките на ОЕРЕС.

 

2. До 31 декември 2015 г. ОЕРЕС, след като се консултира със заинтересованите страни и в сътрудничество с Комисията, определя насоки, указващи елементите, които следва да бъдат включени в примерната оферта. Насоките следва да обхващат най-малкото терминиращите сегменти на линии под наем и могат да включват други бизнес продукти за достъп на едро, които ОЕРЕС счита за подходящи, като се отчита търсенето на едро и на дребно, както и най-добрите регулаторни практики. Националните регулаторни органи могат да изискат в примерната оферта да бъдат включени допълнителни елементи. ОЕРЕС редовно преразглежда тези насоки в светлината на пазарните и технологичните промени.

Изменение  142

Предложение за регламент

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  143

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  144

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  145

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги не прилагат по-високи тарифи за съобщителни услуги в рамките на ЕС до други държави членки, освен ако това не е обективно обосновано:

заличава се

a) по отношение на съобщителните услуги по стационарни мрежи, спрямо тарифите за национални съобщителни услуги на голямо разстояние;

 

б) по отношение на съобщителните услуги по мобилни мрежи, спрямо евротарифите за регулирани съобщителни услуги за роуминг на гласова телефония и текстови съобщения съответно, установени в Регламент (ЕО) № 531/2012.

 

Обосновка

Стационарните и мобилните международни разговори понастоящем се извършват в рамките на дерегулирани конкурентни пазари, които не изискват регулация чрез намеса на ЕС.

Изменение  146

Предложение за регламент

Глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Хармонизирани права на крайните ползватели

Права на ползвателите на отворен интернет достъп

Изменение 147

Предложение за регламент

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 22

заличава се

Решаване на трансгранични спорове

 

1. Извънсъдебните процедури, установени в съответствие с член 34, параграф 1 от Директива 2002/22/ЕО, се прилагат и по отношение на споровете, свързани с договори между потребители — и други крайни ползватели, доколкото те също разполагат с подобни извънсъдебни процедури — и доставчици на обществени електронни съобщителни услуги, със седалище в друга държава членка. Спрямо спорове в обхвата на Директива 2013/11/ЕС33 се прилагат разпоредбите на посочената директива.

 

___________________

 

33Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63.

 

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение  148

Предложение за регламент

Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Свободно предоставяне и ползване на достъп до отворен интернет и разумно управление на трафика

Свободно предоставяне и ползване на достъп до отворен интернет и управление на трафика

Изменение  149

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Крайните ползватели свободно ползват и разпространяват информация и съдържание, работят с приложения и ползват услуги по свой избор.

1. Ползвателите имат свободен достъп и разпространяват информация и съдържание, работят със и предоставят приложения и услуги и използват терминални устройства по свой избор, независимо от местоположението на ползвателя или доставчика, или местоположението, източника или местоназначението на услугата, информацията или съдържанието, чрез своята услуга за достъп до интернет.

Крайните ползватели са свободни да сключват споразумения относно обема от данни и скоростите с доставчиците на услуги за достъп до интернет и в съответствие с всякакви такива споразумения по отношение на обема от данни, да се ползват от всякакви оферти на доставчици на интернет съдържание, приложения и услуги.

 

Изменение  150

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Крайните ползватели са свободни също да договарят с доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги или с доставчиците на съдържание, приложения и услуги предоставянето на специализирани услуги с по-високо качество.

2. Доставчиците на достъп до интернет, на обществени електронни съобщителни услуги и доставчиците на съдържание, приложения и услуги са свободни да предлагат специализирани услуги на ползвателите. Подобни услуги се предлагат само ако мрежовият капацитет е достатъчен, за да се предоставят такива услуги в допълнение към услугите за достъп до интернет и ако те не ощетяват съществено наличието или качеството на услугите за достъп до интернет. Доставчиците на достъп до интернет за ползватели не третират по различен начин такива услуги.

С цел да се позволи предоставянето на специализирани услуги на крайните ползватели, доставчиците на съдържание, приложения и услуги и доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги са свободни да се споразумяват помежду си относно преноса на съответните обеми от данни или трафик като специализирани услуги с определено качество или резервиран капацитет. Предоставянето на специализирани услуги не влошава периодично или непрекъснато общото качество на услугите за достъп до интернет.

 

Изменение  151

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Упражняването на свободите по параграфи 1 и 2 се улеснява чрез предоставянето на изчерпателна информация в съответствие с член 25, параграф 1, член 26, параграф 2 и член 27, параграфи 1 и 2.

4. На ползвателите се предоставя изчерпателна информация в съответствие с член 20, параграф 2, член 21, параграф 3 и член 21а от Директива 2002/22/ЕО, в това число информация относно всички прилагани мерки за управление на трафика, които могат да се отразят на достъпа и разпределянето на информацията, съдържанието, приложенията и услугите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Изменение  152

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В рамките на всякакви договорни обеми от данни или скорости за достъп до интернет услуги, доставчиците на услуги за достъп до интернет не ограничават свободите по параграф 1, като блокират, забавят, влошават качеството или поставят ограничения на определено съдържание, приложения или услуги, или на конкретни класове от тях, освен в случаите, когато е необходимо да се приложат разумни мерки за управление на трафика. Разумните мерки за управление на трафика трябва да бъдат прозрачни, недискриминационни, пропорционални и необходими за:

5. В рамките на всякакви договорни обеми от данни или скорости за достъп до интернет услуги, доставчиците на услуги за достъп до интернет не ограничават свободите по параграф 1, като блокират, забавят, променят или влошават качеството на определено съдържание, приложения или услуги, или на конкретни класове от тях, освен в случаите, когато е необходимо да се приложат мерки за управление на трафика. Мерките за управление на трафика трябва да бъдат прозрачни, недискриминационни, пропорционални и необходими за:

a) изпълнение на нормативна разпоредба или съдебно решение, или за предотвратяването или възпрепятстването на тежки престъпления;

a) изпълнение на съдебно решение;

б) запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни по тази мрежа, и на терминалните устройства на крайните ползватели;

б) запазване целостта и сигурността на мрежата, на услугите, предоставяни по тази мрежа, и на терминалните устройства на крайните ползватели;

в) недопускане предаването на нежелани съобщения до крайните ползватели, които са дали предварително съгласието си за подобни ограничителни мерки;

 

г) свеждане до минимум на последствията от временни и извънредни натоварвания, при условие че еднаквите видове трафик се управляват еднакво.

г) предотвратяване или смекчаване на последствията от временни или извънредни натоварвания на мрежата, при условие че еднаквите видове трафик се управляват еднакво.

 

Мерките за управление на трафика не се прилагат за по-дълъг от необходимото период.

Разумното управление на трафика води единствено до обработката на данни, които са необходими и достатъчни за постигане на целите, определени в настоящия параграф.

Без да се засягат разпоредбите на Директива 95/46, мерките за управление на трафика водят единствено до такава обработка на лични данни, която е необходима и пропорционална за постигане на целите, определени в настоящия параграф, и също така се регулира от условията на Директива 2002/58, и по-специално по отношение на поверителността на комункациите.

 

Доставчиците на услуги за достъп до интернет въвеждат подходящи, ясни, открити и ефикасни процедури, насочени към разрешаване на случаите с жалби относно предполагаеми нарушения на настоящия член. Подобни процедури не нарушават правото на ползвателите да отнасят въпроса към националния регулаторен орган.

Изменение  153

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Националните регулаторни органи следят внимателно и гарантират, че крайните ползватели действително разполагат с възможността да се възползват от свободите по член 23, параграфи 1 и 2; че се спазват изискванията по член 23, параграф 5 и че се запазва достъпът на недискриминационен принцип до интернет услуги с качество, съответстващо на технологичния напредък и което не е влошено от специализирани услуги. В сътрудничество с други национални компетентни органи, те също така следят въздействията на специализираните услуги върху културното многообразие и иновациите. Националните регулаторни органи докладват ежегодно на Комисията и на ОЕРЕС за своите наблюдения и за направените констатации.

1. При упражняването на своите права съгласно член 30а във връзка с член 23, националните регулаторни органи внимателно следят за съответствието с член 23, параграф 5 и за непрекъснатото предлагане на недискриминационни услуги за достъп до интернет с качество, съответстващо на технологичния напредък. В сътрудничество с други национални компетентни органи, те също така следят въздействието върху културното многообразие и иновациите. Националните регулаторни органи ежегодно публикуват доклади относно своите наблюдения и направените констатации и предоставят тези доклади на Комисията и на ОЕРЕС.

Изменение  154

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да се предотврати общо влошаване на качеството на услугите за достъп до интернет или за да се запази възможността крайните ползватели да имат достъп и да разпространяват съдържание или информация или да ползват приложения и услуги по свой избор, националните регулаторни органи разполагат с правомощия да налагат минимални изисквания за качество на услугите на доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги.

2. За да се предотврати общо влошаване на качеството на услугите за достъп до интернет или за да се запази възможността ползвателите да имат достъп и да разпространяват съдържание или информация или да ползват приложения, услуги и софтуер по свой избор, националните регулаторни органи разполагат с правомощия да налагат минимални изисквания за качество на услугите и по целесъобразност – други параметри за качество на услугите, както е определено от националните регулаторни органи, на доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги.

Достатъчно време преди да наложат подобни изисквания националните регулаторни органи предоставят на Комисията резюме на мотивите за подобни мерки, планираните изисквания и предлагания начин на действие. Тази информация се предоставя и на ОЕРЕС. Комисията, след като разгледа информацията, може да отправи забележки или препоръки, по-специално, за да гарантира, че планираните изисквания не няма да повлияят отрицателно на функционирането на вътрешния пазар. Планираните изисквания не биват приети в продължение на два месеца от получаването на пълната информация от страна на Комисията, освен ако не е договорено друго между Комисията и националния регулаторен орган или Комисията е информирала националния регулаторен орган за по-къс период на разглеждане, или ако Комисията е отправила коментари или препоръки. Националните регулаторни органи отчитат в максимална степен забележките или препоръките на Комисията и съобщават на Комисията и ОЕРЕС приетите изисквания.

Достатъчно време преди да наложат подобни изисквания националните регулаторни органи предоставят на Комисията резюме на мотивите за подобни мерки, планираните изисквания и предлагания начин на действие. Тази информация се предоставя и на ОЕРЕС. Комисията, след като разгледа информацията, може да отправи забележки или препоръки, по-специално, за да гарантира, че планираните изисквания няма да повлияят отрицателно на функционирането на вътрешния пазар. Националните регулаторни органи отчитат в максимална степен забележките или препоръките на Комисията и съобщават на Комисията и ОЕРЕС приетите изисквания.

Изменение  155

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи еднакви условия за изпълнение на задълженията на националните компетентни органи в съответствие с разпоредбите на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 33, параграф 2.

3. В срок от шест месеца след приемането на настоящия регламент ОЕРЕС, след консултации със заинтересованите страни и в тясно сътрудничество с Комисията, установява общи насоки, определящи еднакви условия за изпълнение на задълженията на националните компетентни органи в съответствие с разпоредбите на настоящия член, в това число във връзка с прилагането на мерки за управление на трафика и за наблюдение на съответствието.

Изменение  156

Предложение за регламент

Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 24а

 

Преглед

 

Комисията, в тясно сътрудничество с ОЕРЕС, прави преглед на функционирането на разпоредбите относно специализирани услуги и след обществена консултация докладва и представя подходящи предложения на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от [да се въведе дата: три години след датата на прилагане на настоящия регламент].

Изменение  157

Предложение за регламент

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение  158

Предложение за регламент

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение  159

Предложение за регламент

Член 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение  160

Предложение за регламент

Член 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение  161

Предложение за регламент

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Докладчикът предлага пълното заличаване на настоящия член. Независимо от това, че е желателно потребителите да бъдат адекватно защитени по отношение на всички елементи от даден пакет, докладчикът счита, че това не е най-добрият начин за постигането на тази цел, тъй като обхватът на рамковите правила за телекомуникациите продължава да бъде ограничен до електронните съобщителни услуги и мрежи. Избирателното разширяване на обхвата (както се предлага в член 29) създава неясна в правно отношение ситуация, а нейното разрешаване би изисквало дълга поредица от последователни изменения в цялата останала част от рамката (като такива не са предложени).

Изменение  162

Предложение за регламент

Член 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Докладчикът предлага заличаване на този член като част от цялостния подход за изменяне на Директива 2002/22/ЕО вместо предвидените в проекта на регламент разпоредби. За повече подробности вж. измененията на член 36.

Изменение  163

Предложение за регламент

Член 30 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 30 а

 

Надзор и прилагане

 

1. Националните регулаторни органи разполагат с необходимите ресурси, за да наблюдават и да осъществяват надзор на спазването на настоящия регламент в рамките на своята територия.

 

2. Националните регулаторни органи предоставят на обществеността актуална информация за прилагането на настоящия регламент, по начин, който позволява на заинтересованите страни да получат лесен достъп до нея.

 

3. Националните регулаторни органи разполагат с правомощията да изискват от предприятията, спрямо които се прилагат задълженията, предвидени в настоящия регламент, да предоставят всякаква информация, необходима за изпълнението и прилагането на настоящия регламент. Тези предприятия предоставят такава информация незабавно при поискване и в съответствие със сроковете и степента на подробност, изисквани от националния регулаторен орган.

 

4. Националните регулаторни органи могат да предприемат действия по собствена инициатива, за да гарантират спазването на настоящия регламент.

 

5. Националните регулаторни органи въвеждат подходящи, ясни, открити и ефикасни процедури за разрешаване на случаите с жалби относно предполагаеми нарушения на член 23. Националните регулаторни органи отговарят на жалбите без необосновано забавяне.

 

6. Когато национален регулаторен орган констатира нарушение на задълженията по настоящия регламент, той изисква незабавното преустановяване на това нарушение.

Изменение  164

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на европейските доставчици на електронни съобщителни услуги се налагат санкции в съответствие с глава II съгласно съответните правомощия на компетентните национални регулаторни органи в държавата членка по произход и приемащата държава членка.

заличава се

Изменение  165

Предложение за регламент

Член 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  166

Предложение за регламент

Член 34 – точка 1

Директива 2002/20/ЕО

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В член 3, параграф 2 се заличава втора алинея.

(1) Член 3 се изменя както следва:

Изменение  167

Предложение за регламент

Член 34 – точка 1 – буква a (нова)

Директива 2002/20/ЕО

Член 3 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

a) параграф 2 се заменя със следното:

2. Предоставянето на електронни съобщителни мрежи или предоставянето на електронни съобщителни услуги може да бъде обект единствено на общо разрешение, без да се засягат специфичните задължения, посочени в член 6, параграф 2 или правата за използване, посочени в член 5. От съответните предприятия може да се изисква да представят нотификация, но не са задължени да получат изрично решение в тази връзка или друг административен акт от националните регулаторни органи преди да упражнят правата, произтичащи от разрешението.

При нотифицирането, ако се изисква такова, предприятията могат да започнат дейността си, която при необходимост се подчинява на разпоредбите на членове 5, 6 и 7 за правата за използване.

2. Предоставянето на електронни съобщителни мрежи или предоставянето на електронни съобщителни услуги може да бъде обект единствено на общо разрешение, без да се засягат специфичните задължения, посочени в член 6, параграф 2 или правата на ползване, посочени в член 5. Когато държава членка счита, че изискването за нотификация е обосновано, същата държава членка може да изисква от предприятията да представят нотификация на ОЕРЕС, но не може да изисква от тях да получат изрично решение в тази връзка или друг административен акт от националните регулаторни органи или друг орган, преди да упражнят правата, произтичащи от разрешението. При нотифицирането на ОЕРЕС, ако се изисква такова, предприятията могат да започнат дейността си, която при необходимост се урежда от разпоредбите относно правата на ползване, посочени в членове 5, 6 и 7.

От предприятия, които предоставят презгранични електронни съобщителни услуги на предприятия, разположени в няколко държави членки, не се изисква да внасят повече от едно уведомление за съответната държава членка.

 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML)

Обосновка

Стандартизирана нотификация на ОЕРЕС би гарантирала, че при подобни обстоятелства доставчиците на услуги няма да бъдат подложени на дискриминация във връзка с третирането от страна на различни държави членки, и че в рамките на единния пазар се прилагат последователни регулаторни практики.

Изменение 168

Предложение за регламент

Член 34 – точка 1 – буква б (нова)

Директива 2002/20/ЕО

Член 3 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

б) параграф 3 се заменя със следния текст:

3. Нотифицирането, посочено в параграф 2, не представлява нещо повече от декларация от юридическо или физическо лице пред националните регулаторни власти за неговото намерение да започне да предоставя електронни съобщителни мрежи и услуги и предоставяне на минималната информация, която се изисква от националните регулаторни органи за поддържане на регистъра на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги. Настоящата информация трябва да бъде ограничена до необходимото за установяване на самоличността на доставчика, като например регистрационен номер на дружеството, лица за контакт с доставчика, адрес на доставчика, кратко описание на мрежата или услугата и ориентировъчна дата за започване на дейността.

„3. Уведомлението, посочено в параграф 2, не представлява нещо повече от декларация, съгласно хармонизиран образец под формата, представена в част Г от приложението, от юридическо или физическо лице пред ОЕРЕС за неговото намерение да започне да предоставя електронни съобщителни мрежи или услуги и предоставяне на минималната информация, която се изисква, за да могат ОЕРЕС и националният регулаторен орган да поддържат регистър на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги. Държавите членки не могат да налагат каквито и да било допълнителни или отделни изисквания за уведомяване.“

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Изменение  169

Предложение за регламент

Член 34 – точка 1 – буква в (нова)

Директива 2002/20/ЕО

Член 3 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в) добавя се следният параграф:

 

„3a. Държавите членки предоставят на Комисията и на останалите държави членки мотивирано уведомление в рамките на 12 месеца от датата на прилагане на Регламент № [XX/2014]* ако сметнат, че изискването за уведомяване е обосновано. Комисията разглежда уведомлението и когато е целесъобразно, приема решение в срок от три месеца от датата на уведомлението, с искане въпросната държава членка да отмени изискването за уведомяване.

 

______________

 

* Регламент (ЕС) № [XX/2014] на Европейския парламент и на Комисията от ... за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012 (ОВ L... , стр. ...).“

Изменение  170

Предложение за регламент

Член 34 – точка 2 (нова)

Директива 2002/20/ЕО

Член 10 – параграф 6a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2) В член 10 се добавя следният нов параграф 6а:

 

„6a. „Националният регулаторен орган уведомява ОЕРЕС за всички мерки по параграфи 5 и 6, които възнамерява да предприеме. В рамките на два месеца от получаването на уведомлението – период, през който националният регулаторен орган не може да приеме окончателна мярка, ОЕРЕС приема мотивирано становище, ако прецени, че проектът за мярка ще създаде пречка за единния пазар. ОЕРЕС изпраща всяко становище на националния регулаторен орган и на Комисията. Националният регулаторен орган отчита в максимална степен всяко становище на ОЕРЕС и съобщава на ОЕРЕС всяка окончателна мярка. ОЕРЕС актуализира съответно регистъра си.“

Изменение  171

Предложение за регламент

Член 34 – точка 3 (нова)

Директива 2002/20/ЕО

Приложение – част Г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3) Към приложението се добавя следната част Г:

 

„Г. Изисквания по отношение на информацията, съдържаща се в уведомление по силата на член 3

 

Уведомлението съдържа декларация за намерението да се започне предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и се придружава единствено от следната информация:

 

1. име/наименование на доставчика;

 

2. правен статут, форма и регистрационен номер на доставчика, когато доставчикът е регистриран в търговски или друг подобен обществен регистър;

 

3. географски адрес на основното място на стопанска дейност на доставчика;

 

4. лице за контакт;

 

5. кратко описание на мрежите или услугите, които се планира да бъдат предоставяни;

 

6. засегнати държави членки, както и

 

7. очаквана дата за започване на дейността.“

Изменение  172

Предложение за регламент

Член 34 а (нов)

Решение № 243/2012/ЕС

Член 6 – параграф 8 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34а

 

Изменения на Решение № 243/2012/ЕС

 

В член 6, параграф 8, от Решение № 243/2012/ЕС

 

се добавя следната алинея:

 

„Държавите членки позволяват прехвърлянето или отдаването под наем на всички допълнителни хармонизирани честотни ленти на същата основа като описаната в първата алинея.“

Изменение  173

Предложение за регламент

Член 35 – точка 1

Директива 2002/21/ЕО

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1) В член 1 се добавя следният параграф 6:

заличава се

„Настоящата директива и специалните директиви се тълкуват и прилагат във връзка с разпоредбите на Регламент № [ХХ/2014].“

 

Изменение  174

Предложение за регламент

Член 35 – точка 1 a (нова)

Директива 2002/21/ЕО

Член 2 – буква ж)

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a) В член 2 буква ж) се изменя както следва:

„национална регулаторна власт“ означава властта или властите, натоварени от държава-членка с някоя от регулаторните задачи, посочени в настоящата директива и в Специфичните директиви;

„национален регулаторен орган“ означава органът, натоварен от държава членка с регулаторните задачи, посочени в настоящата директива и в Специфичните директиви;

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Изменение  175

Предложение за регламент

Член 35 – точка 1 б (нова)

Директива 2002/21/ЕО

Член 3 – параграф 3 а

 

Текст в сила

Изменение

 

1б) В член 3 параграф 3а се заменя със следния текст:

3a. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5, националните регулаторни органи, отговарящи за регулиране на пазара ex ante или за разрешаването на спорове между предприятията съгласно членове 20 и 21 от настоящата директива, действат независимо и не търсят, нито приемат указания от други органи във връзка с изпълнението на тези задачи, възложени им съгласно националното законодателство, което прилага правото на Общността. Това не пречи на упражняването на надзор съгласно националното конституционно право. Единствено апелативни органи, създадени съгласно член 4, имат правомощия да спрат действието или да отменят решения на националните регулаторни органи.

„3a. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5, всеки национален регулаторен орган отговаря най-малко за регулиране на пазара ex-ante съгласно членове 7, 7a, 15 и 16 от настоящата директива и членове 9 – 13б от Директива 2002/19/ЕО; за номерацията, имената/наименованията и адресите, съвместното разполагане и споделяне на мрежови елементи и свързани съоръжения и за разрешаването на спорове между предприятията съгласно членове 10, 12, 20 и 21 от настоящата директива и за достъпността на тарифите, качеството на услугите, предлагани от определените предприятия, остойностяването на задължението за универсалност на услугите, регулаторния контрол върху услугите на дребно, договорите, прозрачността и публикуването на информация, качеството на обслужването, гарантирането на равнопоставеност при достъпа и избора за крайни ползватели с увреждания, услугите за спешна помощ и единния европейски номер за спешни повиквания, достъпа до номера и услуги, предоставянето на допълнителни съоръжения и улесняването на смяната на доставчика съгласно членове 9, 11, 12, 17, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23а, 26, 26а, 28, 29 и 30 от Директива 2002/22/ЕО, въпроси, свързани с издаването на разрешения съгласно Директива 2002/20, както и за Директива 2002/58/ЕО.

Държавите членки гарантират, че ръководителят на национален регулаторен орган или, където е приложимо, членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция в рамките на национален регулаторен орган, посочен в първа алинея, или техният заместник могат да бъдат освободени от длъжност, само ако вече не отговарят на условията, необходими за изпълнение на служебните задължения, установени предварително в националното законодателство. Решението за освобождаване от длъжност на ръководителя на съответния национален регулаторен орган или, където е приложимо, на членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция, се оповестява в момента на освобождаване от длъжност. Освободеният от длъжност ръководител на националния регулаторен орган или, където е приложимо, членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция, получават изложение на мотивите и имат право да изискат неговото публикуване, когато иначе това няма да се извърши, при което то се публикува.

Всеки национален регулаторен орган действа независимо и не търси, нито приема указания от други органи във връзка с изпълнението на тези задачи, възложени му съгласно националното законодателство, което прилага правото на Общността. Това не пречи на упражняването на надзор съгласно националното конституционно право. Единствено апелативни органи, създадени съгласно член 4, имат правомощия да спрат действието или да отменят решения на националните регулаторни органи. Държавите членки гарантират, че ръководителят на национален регулаторен орган или, където е приложимо, членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция в рамките на национален регулаторен орган, посочен в първа алинея, или техният заместник могат да бъдат освободени от длъжност, само ако вече не отговарят на условията, необходими за изпълнение на служебните задължения, установени предварително в националното законодателство. Решението за освобождаване от длъжност на ръководителя на съответния национален регулаторен орган или, където е приложимо, на членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция, се оповестява в момента на освобождаване от длъжност. Освободеният от длъжност ръководител на националния регулаторен орган или, където е приложимо, членовете на колективния орган, изпълняващ тази функция, получават изложение на мотивите и имат право да изискат неговото публикуване, когато иначе това няма да се извърши, при което то се публикува.

Държавите-членки гарантират, че посочените в първа алинея национални регулаторни органи имат отделни годишни бюджети. Бюджетите се оповестяват публично. Държавите-членки също така гарантират, че националните регулаторни органи разполагат с адекватно финансиране и човешки ресурси, така че да могат да участват активно и да допринасят в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)1.

Държавите членки гарантират, че посочените в първа алинея национални регулаторни органи имат отделни годишни бюджети и че бюджетите са достатъчни за изпълнението на техните задачи. Бюджетите и одитираните годишни отчети се оповестяват публично от всеки национален регулаторен орган. Всеки национален регулаторен орган е организиран и работи по такъв начин, че да защитава обективността и безпристрастността на своите дейности и разполага с достатъчно на брой компетентни служители за правилното изпълнение на своите задачи. Държавите членки също така гарантират, че националните регулаторни органи разполагат с адекватно финансиране и човешки ресурси, така че да могат да участват активно и да подпомагат работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)1.

______________________

______________________

1 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба

1 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба“

Обосновка

Наличието на един НРО за всяка държава членка и хармонизирането на техните основни правомощия и засилването на техните ресурси не само ще донесе преки ползи за надзора и прилагането на рамката в държавите членки, но също така ще продължи косвено да оказва подкрепа на съвместната дейност на националните регулаторни органи в ОЕРЕС.

Изменение  176

Предложение за регламент

Член 35 – точка 2 – буква а

Директива 2002/21/ЕО

Член 7a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– a) в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

заличава се

1. Когато проектомярка от обхвата на член 7, параграф 3 цели налагане, изменяне или оттегляне на задължение на оператор при прилагане на член 16 от настоящата директива във връзка с член 5 и членове 9—13 от Директива 2002/19/ЕО (Директива за достъпа), и член 17 от Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга), Комисията може, в рамките на периода от един месец, предвиден в член 7, параграф 3 от настоящата директива, да уведоми съответния национален регулаторен орган и ОЕРЕС за основанията си да счита, че проектомярката ще създаде бариера пред единния пазар или сериозните си опасения по отношение на нейната съвместимост с правото на ЕС, вземайки предвид, в рамките на целесъобразното, всяка препоръка , приета съгласно член 19, параграф 1 от настоящата директива относно хармонизираното прилагане на конкретни разпоредби на настоящата директива и на специалните директиви. В този случай проектомярката не се приема за допълнителен срок от три месеца след датата на нотификацията на Комисията.

 

Обосновка

За да се предотврати негативното въздействие върху крайните ползватели, е необходимо да се потвърди компетентността на националните органи по отношение на задачата за хармонизиране на прилагането на конкретни разпоредби на тази, както и на други специфични директиви.

Изменение  177

Предложение за регламент

Член 35 – точка 2 – буква б)

Директива 2002/21/ЕО

Член 7a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– б) параграф 2 се заменя със следното:

заличава се

„2. В рамките на тримесечния срок, предвиден в параграф 1, Комисията, ОЕРЕС и съответният национален регулаторен орган си сътрудничат тясно за установяване на най-подходящата и ефективна мярка предвид целите, посочени в член 8, като отделят дължимото внимание на становищата на участниците на пазара и нуждата да се гарантира разработването на последователна регулаторна практика. Когато планираната мярка цели налагане, изменяне или оттегляне на задължение на европейски доставчик на електронни съобщителни услуги по смисъла на Регламент [ХХХ/2014 г.] в приемаща държава членка, националният регулаторен орган на държавата членка по произход също може да участва в процеса на сътрудничество.“

 

Изменение  178

Предложение за регламент

Член 35 – точка 2 – буква в)

Директива 2002/21/ЕО

Член 7a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- в) в параграф 5 се добавя следната буква аа):

заличава се

„аа) да вземе решение, с което се изисква от съответния национален регулаторен орган да оттегли планираната мярка, заедно с конкретни предложения за изменението ѝ, когато тя цели налагане, изменяне или оттегляне на задължение на европейски доставчик на електронни съобщителни услуги по смисъла на Регламент [ХХХ/2014 г.].“

 

Изменение  179

Предложение за регламент

Член 35 – точка 2 – буква г)

Директива 2002/21/ЕО

Член 7a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– г) в параграф 6 се добавя следната алинея:

заличава се

„Член 7, параграф 6 се прилага в случаите, когато Комисията взема решение в съответствие с параграф 5, буква аа).“

 

Изменение  180

Предложение за регламент

Член 35 – точка 2 a (нова)

Директива 2002/21/ЕО

Член 8 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a) В член 8, параграф 4, се заличава буква ж).

Изменение  181

Предложение за регламент

Член 35 – точка 2 б (нова)

Директива 2002/21/ЕО

Член 9б – параграф 3 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

2б) В член 9б, параграф 3, първата алинея се заменя със следния текст:

Комисията може да приеме подходящи мерки за изпълнение, за да определи честотните ленти, за които права на ползване може да бъдат прехвърляни или отдавани под наем между предприятия. Тези мерки не обхващат честоти, които се използват за разпръскване на радио- и телевизионен сигнал.

„3. Комисията приема подходящи мерки за изпълнение, за да се улесни прехвърлянето или отдаването под наем на права на ползване на радиочестоти между предприятия. Тези мерки се приемат в рамките на 12 месеца от датата на прилагане на Регламент № [XXX/2014]*. Тези мерки не обхващат честоти, които се използват за разпръскване на радио- и телевизионен сигнал.

 

_____________

 

* Регламент (ЕС) № XXX/20XX на Европейския парламент и на Комисията от … за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012 (ОВ L XXX, XX.XX.20XX г., стр. X).“

(: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=EN)

Изменение  182

Предложение за регламент

Член 35 – точка 4

Директива 2002/21/ЕО

Член 19 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Без да се засяга член 9 от настоящата директива и членове 6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешението), когато Комисията установи, че различното прилагане от страна на националните регулаторни органи на регулаторните задачи, определени в настоящата директива, в специалните директиви и в Регламент № [ХХ/2014 г.], може да създаде пречки за вътрешния пазар, Комисията може, отчитайки в максимална степен становището на ОЕРЕС, да представи препоръка или решение за хармонизираното прилагане на разпоредбите на настоящата директива, на специалните директиви и на Регламент № [ХХ/2014 г.], в подкрепа на постигането на целите, определени в член 8.“

„Без да се засяга член 9 от настоящата директива и членове 6 и 8 от Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешението), когато Комисията установи, че различното прилагане от страна на националните регулаторни органи на регулаторните задачи, определени в настоящата директива, в специалните директиви и в Регламент № [ХХ/2014 г.], може да създаде пречки за вътрешния пазар, Комисията, отчитайки в максимална степен становището на ОЕРЕС, представя препоръка или решение за хармонизираното прилагане на разпоредбите на настоящата директива, на специалните директиви и на Регламент № [ХХ/2014 г.], в подкрепа на постигането на целите, определени в член 8.“

Изменение  183

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 2 – буква e а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. В член 2, втора алинея, се добавя следната точка:

 

„еа) „приемащ доставчик на обществени електронни съобщителни услуги“ означава доставчик на електронни съобщителни услуги за обществеността, към който се прехвърля телефонен номер или услуга.“;

 

еб) „прехвърлящ доставчик на обществени електронни съобщителни услуги“ означава доставчик на електронни съобщителни услуги за обществеността, от който се прехвърля телефонен номер или услуга.“

Обосновка

С тази разпоредба се добавя ново определение за „приемащ доставчик на обществени електронни съобщителни услуги“ като ново определение в член 2 от Директивата за универсалната услуга.

Изменение  184

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 20 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

1б) Заглавието на член 20 се заменя със следния текст:

„Договори“

„Изисквания за предоставяне на информация за договори“;

Изменение  185

Член 36 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 20 – параграф -1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в) В член 20 се добавя следният параграф:

 

„-1a. Държавите членки гарантират, че информацията, посочена в параграфи 1 и 1а, е предоставена преди сключването на договора по ясен, разбираем и леснодостъпен начин и не накърнява изискванията на Директивата относно правата на потребителите* по отношение на договорите извън търговския обект и договорите от разстояние. Потребителите и други крайни ползватели, които поискат това, получават достъп до копие от договора на траен носител.

 

Държавите членки могат да запазят или да въведат в своето национално право изисквания за езика, на който да се предоставя информацията по договора, за да гарантират, че тази информация е лесно разбираема от потребителя или от други крайни ползватели, които изискват това.

 

_________________

 

*Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 64).“

Изменение  186

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 1 г (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 20 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

1г) Член 20, параграф 1, се заменя със следния текст:

„1. Държавите членки гарантират, че при абонирането за услуги, които предоставят свързване към обществена съобщителна мрежа и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, потребителите и други крайни ползватели, които заявят това, имат право да сключат договор с предприятието или предприятията, които предоставят такива свързвания и/или услуги. Договорът посочва в ясна, изчерпателна и лесно достъпна форма най-малко:

„1. Държавите членки гарантират, че при абонирането за услуги, които предоставят свързване към обществена съобщителна мрежа и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, потребителите и други крайни ползватели, които заявят това, имат право да сключат договор с предприятието или предприятията, които предоставят такива свързвания и/или услуги. Договорът посочва най-малко следната информация:

a) самоличност и адрес на предприятието;

a) самоличност, адрес и друга информация за връзка с предприятието и ако има разлики, адресът и информацията за връзка при евентуални жалби;

б) предоставяни услуги, включително по-конкретно:

б) основните характеристики на предоставяните услуги, включително по-конкретно,

 

i) конкретния тарифен план или тарифни планове, за които се прилага договорът, както и за всеки такъв тарифен план – видовете предлагани услуги, включително обемите на комуникациите;

–– информация за това дали достъпът до услуги за спешна помощ и информацията за местоположението на лицето, което осъществява повикването, се предоставят и за всякакви ограничения за предоставяне на услуги за спешна помощ по реда на член 26,

ii) достъп до информация относно услуги за спешна помощ и местоположение на лицето, което осъществява повикването, за всички съответни услуги, както и всякакви ограничения за предоставяне на услуги за спешна помощ по реда на член 26,

–– информация за всякакви други условия, които ограничават достъпа до и/или ползването на услуги и приложения, когато такива условия са разрешени съгласно националното законодателство в съответствие с правото на Общността,

 

–– предлаганото минимално ниво на качество на услугите, а именно срок за първоначално свързване, и когато е целесъобразно, други параметри за качеството на услугата, определени от националните регулаторни органи;

iii) предлаганото минимално ниво на качество на услугите, а именно срок за първоначално свързване, и, когато е целесъобразно, други параметри за качеството на услугата, определени от националните регулаторни органи;

–– информация за всякакви процедури, въведени от предприятията с цел измерване и оформяне на трафика, така че да се избегне натоварване или претоварване на мрежова връзка, както и информация за това как тези процедури биха повлияли върху качеството на услугата;

 

–– вид предлагани услуги за поддръжка и предоставяни услуги по обслужването на клиенти, както и начини за връзка с тези услуги,

iv) видове предоставяни следпродажбени услуги, услуги за поддръжка и услуги по обслужването на клиенти, включително, когато е осъществимо, техническа информация относно правилното функциониране на избраното от крайния ползвател крайно оборудване, условията и таксите за тези услуги, както и начини за връзка с тези услуги,

–– ограничения, наложени от доставчика, за използването на предоставеното крайно оборудване;

v) всякакви наложени от доставчика ограничения при ползването на предоставеното крайно оборудване, включително информация за отблокиране на крайното оборудване и всякакви такси, дължими в случай че договорът бъде прекратен преди изтичането на минималния договорен период;

 

vi) всякакви ограничения, наложени върху потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите цени за национално равнище, с позоваване на критериите за разумни горни граници за ползване, включително подробна информация за това как се прилагат тези критерии за разумни горни граници за ползване по отношение на основните цени, обеми или други параметри на въпросния тарифен план;“

в) при наличието на задължение по член 25, възможностите на абоната по отношение на включването на неговите лични данни в указател и съответните данни;

в) при наличието на задължение по член 25, възможностите за абоната по отношение на включването на неговите лични данни в указател и възможностите той да провери, поправи или оттегли въведените данни;

г) подробности за цените и тарифите, средствата за получаване на актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка, предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане;

г) подробности за цените и тарифите, включително таксите и допълнителните такси, които евентуално могат да бъдат наложени, и средствата за получаване на актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка;

 

гa) предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от избрания начин на плащане, и наличните разпоредби за гарантиране на прозрачност на фактурирането и проследяване на нивото на потребление;

(д) срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, включително:

д) срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, включително:

–– всякакви изисквания за минимално потребление или минимална продължителност за възползване от промоционални условия,

i) всякакви изисквания за минимално потребление или минимална продължителност за възползване от промоционални условия,

–– всички такси, свързани с преносимостта на номера и други идентификатори,

ii) всички такси, свързани със смяната на доставчика и преносимостта на номера и други идентификатори, включително механизмите за обезщетяване и възстановяване на суми при забавяне или злоупотреба със смяната на доставчика;

–– всички такси, породени от прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи по отношение на крайно оборудване;

iii) всички такси, породени от предварително прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи по отношение на крайно оборудване, съгласно обичайните счетоводни принципи на амортизация, както и други промоционални предимства, на принципа на pro rata temporis,

е) всички договорености за компенсации и възстановяване на суми, приложими при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата;

е) всички договорености за обезщетяване и възстановяване на суми, включително, когато е приложимо, изрично позоваване на регламентираните права на потребителя, които се прилагат при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата;

(ж) средства за започване на процедури за решаване на спорни въпроси в съответствие с член 34;

ж) средства за започване на процедури за решаване на спорове, включително трансгранични спорове, в съответствие с член 34;

 

жa) подробности за това как крайни ползватели с увреждания могат да получат информация относно предназначените за тях продукти и услуги;

з) вида действие, който може да се предприеме от предприятието, в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта, или заплахи и уязвими точки.

з) вида действие, който може да се предприеме от предприятието, в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта, или заплахи и уязвими точки.

Държавите членки може да изискват също така договорът да включва информация, която може да бъде предоставена от съответните публични органи за тази цел, свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги за извършване на незаконни дейности или разпространение на вредно съдържание, както и със средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни, както е посочено в член 21, параграф 4, и която се отнася до предоставяната услуга.“

Държавите членки могат да изискват също така договорът да включва информация, която може да бъде предоставена от съответните публични органи за тази цел, свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги за извършване на незаконни дейности или разпространение на вредно съдържание, както и със средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни, както е посочено в член 21, параграф 4, и която се отнася до предоставяната услуга.“

Изменение  187

Член 36 – параграф 1 – точка 1 д (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 20 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1д) В член 20 се добавя следният параграф:

 

„1a. В допълнение към информацията, посочена в параграф 1, ако договорът включва предоставянето на услуги, свързани с достъп до интернет, този договор съдържа също така и следната информация:

 

a) подробности за плановете за еднократно ценообразуване за единица, плановете за ценообразуване за масиви данни и всякакви приложими прагове, свързани с конкретния тарифен план или тарифни планове, за които е приложим договорът. За обеми данни над праговете – еднократно или трайно ценообразуване за единица или масиви данни и всякакви ограничения на скоростта за пренос на данни, които могат да бъдат приложени спрямо конкретния тарифен план или тарифни планове, за които е приложим договорът;

 

б) начините, по които крайните ползватели могат да проследяват текущото ниво на тяхното потребление, и дали и как могат да се определят всякакви доброволни ограничения;

 

в) за стационарни линии за предаване на данни – нормалната и минималната скорост за изтегляне и качване в основното местоположение на крайния ползвател;

 

г) за мобилните линии за предаване на данни – очакваната и минималната скорост за изтегляне и качване при свързване чрез безжичната мрежа на доставчика в държавата членка на пребиваване на крайния ползвател;

 

д) други параметри за качеството на услугата, както са определени в член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС).../...*;

 

е) информация за всички използвани от доставчика методи за измерване и моделиране на трафика, включително посочване на основните методи за проверка на съобщенията, използвани за разумни мерки за управление на трафика, и информация за това как тези методи могат да повлияят на качеството на услугата, неприкосновеността на личния живот на крайните ползватели и на защитата на личните данни; както и

 

ж) ясна и разбираема информация за това как всяко ограничение на обема от данни, скоростта и всеки друг параметър на качеството на услугата може на практика да се отразява на услугите за достъп до интернет, и по-специално ползването на съдържание, приложения и услуги.

 

__________________

 

* OВ: Моля, въведете номера на настоящия регламент.“

Изменение  188

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 1 e (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 20 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

1е) Член 20, параграф 2 се заличава.

2. Държавите-членки гарантират, че абонатите имат право да прекратят договорите едностранно и без неустойки при получаване на предизвестие за изменения в договорните условия, предложени от предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Абонатите получават подходящо предизвестие със срок не по-кратък от един месец преди извършването на промените и същевременно са информирани за правото си да прекратят своите договори без неустойки, ако не приемат новите условия. Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи са в състояние да определят формата на тези предизвестия.

 

Обосновка

Докладчикът предлага нов член 20а относно продължителността и прекратяването на договорите. Тази разпоредба е включена в него.

Изменение  189

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 1 ж (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 20 – параграф 2 а (нов)

 

Текст в сила

Изменение

 

1ж) В член 20 се добавя следният параграф:

 

„2a. Държавите членки могат да запазят или да въведат допълнителни изисквания за предоставяне на договорна информация по отношение на договори, спрямо които се прилага настоящият член.“;

Изменение  190

Предложение за регламент

Член 36 – параграф – буква 1 з (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 20 – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1з) В член 20 се добавя следният параграф:

 

„2б. ОЕРЕС издава насоки за изготвянето на стандартни образци на договорна информация, съдържащи информацията, която се изисква съгласно параграфи 1 и 1а от настоящия член.

 

Националните регулаторни органи могат да посочат допълнителни изисквания относно съдържанието, формата и начина на публикуване на договорната информация, която ще се публикува, включително по-специално скоростите за пренос на данни, като отчитат най-надлежно насоките на ОЕРЕС за методите за измерване на скоростта и за съдържанието, формата и начина на публикуване на договорната информация, която ще се публикува, както са посочени в член 21, параграф 3а.“;

Изменение  191

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 1 и (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 20 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1и) Добавя се следният член:

 

„Член 20a

 

Продължителност и прекратяване на договорите

 

1. Държавите членки гарантират, че максималната продължителност на договорите, сключени между потребители и доставчици на обществени електронни съобщителни услуги, е 24 месеца. Доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги предлагат на крайните ползватели възможност за договори с продължителност от 12 месеца.

 

2. Потребителите имат правото да се откажат от договор от разстояние или договор извън търговския обект в рамките на 14 дни след неговото сключване в съответствие с Директива 2011/83/ЕС.

 

3. Когато договор или национално законодателство предвижда автоматичното продължаване на действието на договор с фиксирана продължителност (а не с минимална продължителност), доставчикът на обществени електронни съобщителни услуги уведомява своевременно потребителя за това, така че потребителят да разполага най-малко с един месец, за да изрази несъгласие с продължаването на договора. Ако потребителят не изрази несъгласие с продължаването, договорът се смята за безсрочен и може да бъде прекратен от потребителя по всяко време с едномесечно предизвестие и без да се начисляват каквито и да било такси, освен тези за предоставянето на услуги по време на периода на предизвестие.

 

4. Държавите членки гарантират, че потребителите имат право да прекратяват договорите си едностранно и без допълнителни разходи при получаване на уведомление за изменения в договорните условия, предложени от доставчика на обществени електронни съобщителни услуги, освен ако предложените промени не са изключително в полза на крайния ползвател. Доставчиците уведомяват по подходящ начин потребителите за подобни промени в срок, не по-кратък от един месец преди въвеждането им, и същевременно ги уведомяват за правото им да прекратят договора си без допълнителни разходи, ако не приемат новите договорни условия. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

 

5. Всяко значително, непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между действителните показатели за скоростта на пренос на данни или други параметри на услугата, свързани с качеството, и обявените от доставчика на обществени електронни съобщителни услуги показатели в съответствие с член 20 се смята за несъответствие на показателите за целите на определяне на средствата за защита на потребителя съгласно националното законодателство.

 

6. Държавите членки гарантират, че абонирането за допълнителни услуги, предоставяни от същия доставчик на обществени електронни съобщителни услуги, не подновява първоначалния срок на договора, освен ако допълнителните услуги не се предлагат на специална промоционална цена, валидна единствено при условие че се подновява действащият договор.

 

7. Държавите членки гарантират, че доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги прилагат условия и процедури за прекратяване на договорите, които не създават пречки за и не действат демотивиращо за смяната на доставчиците на услуги.

 

8. В случай че предлаган на потребителите пакет от услуги включва най-малко една връзка с електронна съобщителна мрежа или една електронна съобщителна услуга, разпоредбите на настоящия член се прилагат по отношение на всички елементи на пакета.

 

9. Държавите членки могат да запазят или да въведат допълнителни изисквания, за да гарантират по-високо равнище на защита на потребителите във връзка с договори, спрямо които се прилага настоящият член.“;

Изменение  192

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 1 й (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 21

 

Текст в сила

Изменение

 

1й) Член 21 се заменя със следния текст:

„Член 21

„Член 21

„1. Държавите-членки гарантират, че националните регулаторни органи са в състояние да задължат предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, да публикуват прозрачна, сравнима, уместна и актуална информация за приложимите цени и тарифи, за всички такси за прекратяване на договора и информация за стандартните условия по отношение на достъпа и използването на услуги, предоставяни от тях на крайни ползватели и потребители в съответствие с приложение II. Такава информация се публикува в ясна, разбираема и лесно достъпна форма. Националните регулаторни органи може да определят допълнителни изисквания по отношение на формата, под която трябва да се публикува тази информация.

„1. Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи са в състояние да задължат предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, да публикуват прозрачна, сравнима, уместна и актуална информация за приложимите цени и тарифи, за всички такси за предварително прекратяване на договора и за стандартните условия по отношение на достъпа и използването на услуги, предоставяни от тях на крайни ползватели в съответствие с приложение ІІ. Такава информация се публикува в ясна, разбираема и леснодостъпна форма и се актуализира редовно. Всяко разграничение в условията, прилагани за потребителите и за други крайни ползватели, които поискат това, се посочва изрично. Националните регулаторни органи могат да определят допълнителни изисквания по отношение на формата, под която трябва да се публикува тази информация, която може в частност да включва въвеждането на изисквания за езика, за да се гарантира, че тази информация е лесно разбираема от потребителите и други крайни ползватели, отправили такова искане. Държавите членки гарантират, че доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги са задължени при поискване да предоставят информацията на съответните национални регулаторни органи преди нейното публикуване.

2. Националните регулаторни органи насърчават предоставянето на сравнима информация, която да подпомогне крайните ползватели и потребителите да направят самостоятелна оценка на разходите за алтернативни схеми за потребление, например чрез интерактивни ръководства или подобни техники. Когато подобни възможности не се предлагат на пазара безплатно или на разумна цена, държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи са способни да предоставят, самостоятелно или чрез доставка от трети страни, такива ръководства или техники. Трети страни имат правото да използват безплатно информацията, публикувана от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, за целите на продаване или предоставяне на такива интерактивни ръководства или подобни техники.

2. Националните регулаторни органи гарантират, че потребителите и други крайни ползватели, отправили такова искане, имат достъп до инструменти за независима оценка, които им дават възможност да сравняват показателите на достъпа до и услугите в електронната съобщителна мрежа и разходите при алтернативни модели на използване. Когато подобни възможности не се предлагат на пазара безплатно или на разумна цена, държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи са способни да предоставят, самостоятелно или чрез доставка от трети страни, такива ръководства или техники. Трети страни имат правото да използват безплатно информацията, публикувана от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, за целите на продаване или предоставяне на подобни инструменти за независима оценка.

 

2a. Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи, под ръководството на ОЕРЕС и след консултация със съответните заинтересовани страни, ще създадат схема за доброволно сертифициране на интерактивни уебсайтове, ръководства или подобни инструменти за сравняване, основаващи се на обективни, прозрачни и пропорционални изисквания, включващи по-специално независимост от доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги.“

3. Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи са в състояние да задължат предприятията, предоставящи връзка до обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, inter alia:

3. Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи са в състояние да задължат предприятията, предоставящи връзка до обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществено достъпни електронни съобщителни услуги, наред с другото:

a) да предоставят на абонати информация за приложимите тарифи относно номер или услуга, които подлежат на определени ценови условия; по отношение на отделните категории услуги националните регулаторни органи могат да изискват такава информация да се предоставя непосредствено преди свързване на повикването;

a) да предоставят на крайни ползватели информация за приложимите тарифи относно номер или услуга, които подлежат на определени ценови условия; по отношение на отделните категории услуги националните регулаторни органи могат да изискват такава информация да се предоставя непосредствено преди свързване на повикването;

б) да информират абонатите за всяка промяна по отношение на достъпа до услуги за спешна помощ или информацията за местоположението на лицето, което осъществява повикването, в услугата, за която те са сключили абонаментен договор;

б) да предоставят на крайните ползватели информация за достъпа до услуги за спешни случаи и информацията за местоположението на лицето, което осъществява повикването, за всички съответни предлагани услуги и всякакви ограничения в предоставянето на услугите за спешни случаи в съответствие с член 26, както и да гарантират, че всякакви промени се съобщават незабавно;

в) да информират абонатите за всяка промяна в условията, които ограничават достъпа до и/или ползването на услуги и приложения, когато такива условия са разрешени съгласно националното законодателство в съответствие с правото на Общността;

 

г) да информират за всякакви процедури, въведени от доставчика с цел измерване и оформяне на трафика, така че да се избегне натоварване или претоварване на мрежова връзка, както и за това как тези процедури биха могли да повлияят върху качеството на услугата;

 

 

га) да предоставят информация относно услугите за достъп до интернет, когато се предлагат такива, и по-специално:

 

i) за стационарни линии за предаване на данни – нормалната и минималната скорост при изтегляне и качване в държавата членка на пребиваване на крайния ползвател; за мобилните линии за предаване на данни – очакваната и минималната скорост за изтегляне и качване при свързване чрез безжичната мрежа на доставчика в държавата членка на пребиваване на крайния ползвател;

 

ii) подробности относно плановете за ценообразуване за единица данни, плановете за ценообразуване за масиви данни и всички приложими прагове. За обемите от данни над праговете: еднократно или трайно ценообразуване за единица или масиви данни и всякакви ограничения на скоростта за пренос на данни, които могат да бъдат приложени;

 

iii) начините, по които крайните ползватели могат да проследяват текущото ниво на тяхното потребление и дали и как могат да се определят всякакви доброволни ограничения;

 

iv) ясно и разбираемо разяснение за това как всяко ограничение на обема от данни, на скоростта и на всеки друг параметър на качеството на услугата може на практика да се отразява на използването на услугите за достъп до интернет, и по-специално ползването на съдържание, приложения и услуги;

 

v) информация за всички използвани от доставчика методи за измерване и моделиране на трафика, съгласно определението в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС)../...*, включително посочване на основните методи за проверка на съобщенията, използвани за разумни мерки за управление на трафика, и информация за това как тези методи могат да повлияят на качеството на услугата, неприкосновеността на личния живот на крайните ползватели и на защитата на личните данни;

д) да информират абонатите относно техните права да определят дали да включат личните си данни в указател и относно видовете данни в това отношение в съответствие с член 12 от Директива 2002/58/ЕО (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации); както и

д) да информират потребителите, както и други крайни ползватели, когато е приложимо, относно техните права да определят дали да включат личните си данни в указател и относно видовете данни в това отношение в съответствие с член 12 от Директива 2002/58/ЕО; както и

е) да информират редовно абонатите с увреждания за подробности относно продукти и услуги, предназначени за тях.

е) да информират редовно потребителите с увреждания, както и други крайни ползватели, когато е приложимо, за подробности относно продукти и услуги, предназначени за тях, и за предприетите мерки за гарантиране на равнопоставеност по отношение на достъпа;

Ако считат това за уместно, националните регулаторни органи може да насърчават мерки за саморегулиране или съвместно регулиране преди налагането на каквито и да е задължения.

Ако считат това за уместно, националните регулаторни органи могат да насърчават мерки за саморегулиране или съвместно регулиране преди налагането на каквито и да е задължения. Държавите членки могат да посочат допълнителни изисквания относно съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията, която ще се публикува, като отчитат най-надлежно насоките на ОЕРЕС, посочени в параграф 3а от настоящия член.

 

3a. До ...* ОЕРЕС, след консултации със заинтересованите страни и в тясно сътрудничество с Комисията, определя общи насоки за методите на измерване на скоростта, параметрите на качеството на услугата, които предстои да бъдат измервани (наред с другото, средни спрямо обявени скорости; качество във възприятието на ползвателите), и методите за измерването им във времето, както и съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията, включително възможни механизми за сертифициране на качеството, за да се гарантира достъп на крайните ползватели, включително на крайните ползватели с увреждания, до изчерпателна, сравнима, надеждна и леснодостъпна за ползвателя информация. Когато е целесъобразно, може да се използват параметрите, определенията и методите за измерване, установени в приложение III.

4. Държавите-членки може да изискват предприятията, посочени в параграф 3, да разпространяват безплатно информация от обществен интерес на съществуващи и нови абонати, когато е уместно, чрез същите средства като тези, обичайно използвани от тях за комуникация с абонатите. В този случай тази информация се предоставя от съответните публични органи в стандартизиран формат и обхваща, inter alia, следните въпроси:

4. Държавите членки може да изискват предприятията, посочени в параграф 3, да разпространяват безплатно информация от обществен интерес на крайни потребители, когато е уместно, чрез същите средства като тези, обичайно използвани от тях за комуникация с крайните потребители. В такъв случай тази информация се предоставя от съответните публични органи на доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги в стандартизиран формат и може да обхваща, наред с другото, следните въпроси:

a) най-разпространените начини на използване на електронни съобщителни услуги за извършване на незаконни дейности или разпространяване на вредно съдържание, по-специално когато то може да засегне правата и свободите на други лица, включително нарушаването на авторското право и сродните му права, и правните последици от тях; както и

a) най-разпространените начини на използване на електронни съобщителни услуги за извършване на незаконни дейности или разпространяване на вредно съдържание, по-специално когато то може да засегне правата и свободите на други лица, включително нарушаването на правото на защита на данните, на авторското право и сродните му права, и правните последици от тях; както и

б) средствата за защита срещу рисковете за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни при ползването на електронни съобщителни услуги.

б) средствата за защита срещу рисковете за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни при ползването на електронни съобщителни услуги.

 

_________________

 

* OВ: Моля, въведете номера на настоящия регламент.

 

** OВ: Моля, въведете началната дата на прилагане на настоящия регламент.“

Изменение  193

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 1 к (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 21 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1к) Добавя се следният член:

 

„Член 21a

 

Контрол на потреблението

 

1. Държавите членки гарантират, че доставчиците на електронни съобщителни услуги предлагат на потребителите и крайните ползватели възможност да проследяват и контролират своето използване на електронни съобщителни услуги, фактурирани на база продължителност или обем на потреблението. Тази възможност трябва да включва:

 

a) за предплатени и абонаментни услуги – безплатен достъп до навременна информация относно тяхното потребление на услуги;

 

б) за абонаментни услуги – възможността да се определя безплатно предварително установен финансов таван за тяхното използване, да се изисква уведомяване, когато е достигната предварително определена част от тавана и самият таван, процедурата, която трябва да бъде следвана, за да се продължи използването при надвишаване на тавана, и приложимите планове за ценообразуване;

 

в) подробно фактуриране на траен носител.

 

2. ОЕРЕС определя насоки за прилагането на параграф 1.

 

След достигане на финансовия лимит крайните ползватели запазват възможността да получават повиквания и текстови съобщения и да се обаждат до безплатни телефонни номера и услуги при спешни случаи чрез безплатно набиране на европейския номер за спешни повиквания „112“ до края на уговорения период на фактуриране.“

Изменение  194

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2) Членове 20, 21, 22 и 30 се заличават.

2) Член 22 се заличава.

Обосновка

Заличаването е необходимо за запазване / изменение на съответните членове.

Изменение  195

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2002/22/EО

Член 26

 

Текст в сила

Изменение

 

2a) Член 26 се заменя със следния текст:

„1. Държавите-членки гарантират, че всички крайни ползватели на услугите, посочени в параграф 2, включително ползватели на обществени телефони, разполагат с безплатен достъп до услугите за спешна помощ чрез използването на единния европейски номер за спешни повиквания "112" и чрез всеки национален номер за спешни повиквания, определен от държавите-членки.

„1. Държавите членки гарантират, че всички крайни ползватели на услугите, посочени в параграф 2, включително ползватели на обществени телефони, разполагат с безплатен достъп до услугите за спешна помощ чрез използването на единния европейски номер за спешни повиквания „112“ и чрез всеки национален номер за спешни повиквания, определен от държавите членки.

 

1a. Държавите членки гарантират, че всички ползватели на частни електронни съобщителни мрежи могат да извършват безплатно повикване към службите за спешна помощ или, когато е приложимо, към вътрешните служби за спешна помощ, като използват единния европейски номер за спешни повиквания „112“ и чрез всеки национален номер за спешни повиквания, определен от държавите членки.

2. Държавите членки, като се консултират с националните регулаторни органи, службите за спешна помощ и доставчиците, гарантират, че предприятията, предоставящи на крайни ползватели електронни съобщителни услуги за генериране на национални повиквания към номер или номера в национален телефонен номерационен план, осигуряват достъп до услуги за спешна помощ.

2. Държавите членки, като се консултират с националните регулаторни органи, службите за спешна помощ и доставчиците, гарантират, че предприятията, предоставящи на крайни ползватели електронни съобщителни услуги за генериране на национални повиквания към номер или номера в национален телефонен номерационен план, осигуряват достъп до услуги за спешна помощ.

3. Държавите членки гарантират, че на обажданията към единния европейски номер за спешни повиквания „112“ се отговаря по подходящ начин и че те се поемат съобразно националната организация на системите за спешна помощ. На такива повиквания се отговаря и те се поемат най-малко с бързината и ефективността на приемане на повиквания към друг национален номер или номера за спешни повиквания, в случай че такива продължават да се използват.

3. Държавите членки гарантират, че на обажданията към единния европейски номер за спешни повиквания „112“ се отговаря по подходящ начин и че те се поемат съобразно националната организация на системите за спешна помощ. На такива повиквания се отговаря и те се поемат най-малко с бързината и ефективността на приемане на повиквания към друг национален номер или номера за спешни повиквания, в случай че такива продължават да се използват.

 

Комисията, след консултации със съответните компетентни органи, приема препоръка относно показателите за изпълнение за държавите членки. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно ефективността на прилагането на европейския номер за спешни повиквания „112“ и относно функционирането на показателите за изпълнение в срок до 31 декември 2015 г. и на всеки две години след това.

4. Държавите членки гарантират, че достъпът до услуги за спешна помощ за крайни ползватели с увреждания е равностоен на достъпа, предоставен на останалите крайни ползватели. С цел осигуряване на възможност за достъп на крайни ползватели с увреждания до услуги за спешна помощ при пътувания в други държави членки, предприетите за тази цел мерки се основават във възможно най-висока степен на европейски стандарти или спецификации, публикувани в съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), и не отнемат на държавите-членки възможността да приемат допълнителни изисквания с оглед постигането на поставените в настоящия член цели.

4. Държавите членки гарантират, че достъпът до услуги за спешна помощ за крайни ползватели с увреждания е равностоен на достъпа, предоставен на останалите крайни ползватели. С цел осигуряване на възможност за достъп на крайни ползватели с увреждания до услуги за спешна помощ при пътувания в други държави членки, предприетите за тази цел мерки се основават във възможно най-висока степен на европейски стандарти или спецификации, публикувани в съответствие с разпоредбите на член 17 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива), и не отнемат на държавите-членки възможността да приемат допълнителни изисквания с оглед постигането на поставените в настоящия член цели.

5. Държавите членки гарантират, че съответните предприятия предоставят безплатно на органа, който отговаря за спешните повиквания, информация за местоположението на лицето, осъществяващо повикването, в момента, в който повикването достига до органа. Това се отнася за всички обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания „112“. Държавите членки могат да разширят обхвата на посоченото задължение, за да включат също и обаждания към национални номера за спешни повиквания. Компетентните регулаторни органи установяват критерии за точността и надеждността на предоставената информация за определяне на местоположението.

5. Държавите членки гарантират, че съответните предприятия предоставят безплатно на органа, който отговаря за спешните повиквания, информация за местоположението на лицето, осъществяващо повикването, в момента, в който повикването достига до органа. Това се отнася за всички обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания „112“. Държавите членки могат да разширят обхвата на посоченото задължение, за да включат също и обаждания към национални номера за спешни повиквания. Комисията гарантира, че компетентните регулаторни органи установяват критерии за точността и надеждността на информацията за определяне на местоположението, предоставена в съответствие с параграф 7, и при най-надлежно отчитане на насоките на ОЕРЕС.

 

До (6 месеца след КРАЙНИЯ СРОК НА ПРИЛАГАНЕТО) ОЕРЕС, след консултация със заинтересованите страни и в тясно сътрудничество с Комисията, определя насоки за критериите за точността и надеждността на информацията за определяне на местоположението на лицето, осъществяващо повикването, която се предоставя на службите за спешна помощ. В тези насоки се взема предвид техническата осъществимост на използването на мобилен терминал, оборудван с ГНСС устройства на мобилни терминали, с цел подобряване на точността и надеждността на информацията за определяне на местоположението на лицето, осъществяващо повикването, при повикване към номер „112“.

6. Държавите-членки гарантират, че гражданите получават адекватна информация за съществуването и използването на единния европейски номер за спешни повиквания "112", по-специално чрез инициативи, които са специално насочени към лица, пътуващи между държави-членки.

6. Държавите членки и Комисията гарантират, че гражданите получават адекватна информация за съществуването и използването на единния европейски номер за спешни повиквания „112“, по-специално чрез инициативи, които са специално насочени към лица, пътуващи между държави членки. Комисията подкрепя и допълва действията на държавите членки.

7. За да гарантира ефективния достъп до услугите на номер „112“ в държавите членки, след като се консултира с ОЕРЕС, Комисията може да приеме технически мерки за изпълнение. Въпреки това тези технически мерки за изпълнение се приемат без да се засяга организацията на службите за спешна помощ и не оказват въздействие тази организация, която остава от изключителна компетентност на държавите-членки.

7. За да гарантира ефективния достъп до услугите на номер „112“ в държавите членки, след като се консултира с ОЕРЕС, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 37а относно критериите за определяне на местоположението на лицето, осъществяващо повикването, и ключовите показатели за изпълнение относно достъпа до „112“. Въпреки това тези мерки се приемат без да се засяга организацията на службите за спешна помощ и не оказват въздействие тази организация, която остава от изключителна компетентност на държавите членки.

 

7a. Комисията поддържа база данни с номерата на европейските служби за спешна помощ по Е.164, за да гарантира, че службите за спешна помощ могат да контактуват помежду си и между различните държави членки.“;

 

Изменение  196

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 26 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б)Създава се следният член:

 

„Член 26 а

 

Реверсираща съобщителна система на ЕС за номер „112“

 

Най-късно до [1 година след крайния срок на прилагане] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно създаването на реверсираща съобщителна система на ЕС за номер „112“, използваща съществуващите електронни съобщителни мрежи, която обхваща цялата територия на Съюза и която е универсална, многоезична, достъпна, опростена и ефективна, с цел да се предупреждава обществеността в случай на непосредствено или възникващо бедствие или извънредно положение.

 

Комисията се консултира с ОЕРЕС и службите за гражданска защита и проучва необходимите стандарти и спецификации за създаване на системата, посочена в параграф 1. При изготвянето на този доклад Комисията взема предвид съществуващите национални и регионални системи за номер „112“ и спазва законодателството на Съюза за защита на личните данни. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.“;

Изменение  197

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 30

 

Текст в сила

Изменение

 

2в) Член 30 се заменя със следния текст:

„1. Държавите-членки гарантират, че всички абонати с номера от националния телефонен номерационен план могат, по желание, да запазят номера(та) си независимо от предприятието, което предоставя услугата, в съответствие с разпоредбите на приложение I, част В.

„1. Държавите членки гарантират, че всички абонати с номера от националния телефонен номерационен план могат, по желание, да запазят номера(та) си независимо от доставчика на обществени електронни съобщителни услуги, който предоставя услугата, в съответствие с разпоредбите на приложение I, част В.“

2. Националните регулаторни органи гарантират, че ценообразуването между операторите и/или доставчиците на услуги във връзка с предоставянето на преносимост на номера е разходоориентирано и че преките такси за абонатите, ако има такива, не действат като пречка за абонатите да сменят доставчика на услуги.

2. Националните регулаторни органи гарантират, че ценообразуването между операторите и/или доставчиците на услуги във връзка с предоставянето на преносимост на номера е разходоориентирано и че преките такси за абонатите, ако има такива, не действат като пречка за абонатите да сменят доставчика на услуги.

3. Националните регулаторни органи не налагат тарифи на дребно за пренасянето на номера по начин, който нарушава конкуренцията, примерно чрез установяването на специфични или общи тарифи на дребно.

3. Националните регулаторни органи не налагат тарифи на дребно за пренасянето на номера по начин, който нарушава конкуренцията, примерно чрез установяването на специфични или общи тарифи на дребно.

"4. Пренасянето на номера и последващото им активиране се изпълнява във възможно най-кратък срок. Във всеки случай абонатите, сключили договор за пренасяне на номер в ново предприятие, получават активиране на номера в срок от един работен ден.

4. Пренасянето на номера и последващото им активиране се изпълнява във възможно най-кратък срок. Крайните ползватели, сключили договор за пренасяне на номер в нов доставчик, получават активиране на номера в срок от един работен ден.

Без да се засяга първа алинея, компетентните национални органи може да установят общия процес на пренасяне на номера, като вземат предвид националните разпоредби относно договорите и техническата осъществимост, както и необходимостта да се поддържа непрекъснатостта на услугата за абоната. Във всеки случай лишаването от услуга по време на процеса на пренасяне не надвишава един работен ден. Компетентните национални органи също така вземат предвид, при необходимост, мерки гарантиращи, че абонатите са защитени по време на целия процес на прехвърляне и не се прехвърлят към друг доставчик против волята им.

Без да се засяга първа алинея, компетентните национални органи могат да установят общия процес на смяна на доставчика и пренасяне на номера, като вземат предвид насоките на ОЕРЕС, посочени в параграф 4б. Те вземат предвид необходимата защита на крайния ползвател по време на процеса на смяна на доставчика, необходимостта да се гарантира ефективността на този процес за крайния ползвател и необходимостта да се поддържа непрекъснатостта на услугата за крайния потребител, както и необходимостта да се гарантира, че процесите по смяна на доставчика не вредят на конкуренцията. Във всеки случай лишаването от услуга по време на процеса на пренасяне не надвишава един работен ден. Крайните ползватели не биват прехвърляни към друг доставчик без съгласието им.

Държавите-членки гарантират, че са предвидени подходящи санкции срещу предприятията, включително задължение за компенсиране на абонатите, в случай на забавяния или на злоупотреби с пренасянето, причинени от предприятията или извършени от тяхно име.

Държавите членки гарантират, че са предвидени подходящи санкции срещу предприятията, включително задължение за компенсиране на абонатите, в случай на забавяния на пренасянето, на ненавременно предоставяне на необходимата за пренасянето информация или на злоупотреби с пренасянето, причинени от предприятията или извършени от тяхно име.

 

4a. Приемащият доставчик на обществени електронни съобщителни услуги ръководи процеса по смяна на доставчика и пренос на номера. Крайните ползватели получават адекватна информация относно смяната на доставчика преди и по време на процеса и също така незабавно след приключването му.

 

4б. ОЕРЕС определя насоки относно всичките условия и процедури на процеса по смяна на доставчика и пренос на номера, включително съответните отговорности на приемащия и прехвърлящия доставчик в процеса на смяната на доставчика и преноса, информацията, която ще се предостави на потребителите по време на този процес, навременното прекратяване на съществуващия договор, възстановяване на всякакви предварителни плащания и ефективни услуги по препращане на електронна поща.

 

4в. В случай че предлаган на потребителите пакет от услуги включва най-малко една връзка с електронна съобщителна мрежа или една електронна съобщителна услуга, разпоредбите на настоящия член се прилагат по отношение на всички елементи на пакета.“;

5. Държавите-членки гарантират, че договорите, сключени между потребителите и предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, не съдържат клауза за задължителен начален период на абонамент, по-дълъг от 24 месеца. Държавите-членки гарантират също така, че предприятията предлагат на ползвателите възможността да сключат договор с максимална продължителност от 12 месеца.

 

6. Без да се засягат минималните срокове на договорите, държавите-членки гарантират, че условията и процедурите за прекратяване на договор не действат като пречка за смяната на доставчика на услуги.“;

 

Изменение  198

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 г (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 34 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г) В член 34 се добавя следният параграф:

 

„1а. Извънсъдебните процедури, установени в съответствие с параграф 1, се прилагат и по отношение на споровете, свързани с договори между потребители и други крайни ползватели – доколкото те също разполагат с подобни извънсъдебни процедури – и доставчици на обществени електронни съобщителни услуги, установени в друга държава членка. В случай на спорове, попадащи в обхвата на Директива 2013/11/ЕС*, се прилагат разпоредбите на посочената директива.

 

________________________

 

* Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63).“

Изменение  199

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 д (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Член 37a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2д) Добавя се следният член 37а:

 

„Член 37а

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 26, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от …*.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено член 26, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

_________________

 

* OВ: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент“

Изменение  200

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 e (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Приложение II – точка 1

 

Текст в сила

Изменение

 

2е) В приложение ІI точка 1 се заменя със следния текст:

„1. Име(на) и адрес(и) на предприятието(та)

„1. Наименование (наименования), адрес(и) и информация за връзка на предприятието (предприятията)

Имената и адресите на управление на предприятията, които предоставят обществени съобщителни мрежи и/или обществено достъпни телефонни услуги.“

i.e. Наименованията и адресите на управление на предприятията, които предоставят обществени съобщителни мрежи и/или обществено достъпни телефонни услуги.“;

Изменение  201

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 ж (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Приложение II – точка 2,2

 

Текст в сила

Изменение

 

2ж) В приложение ІI точка 2.2 се заменя със следния текст:

„2.2. Включват се също така стандартни тарифи с пояснение относно предоставените услуги и какво е включено във всеки тарифен елемент (напр. такси за достъп, всички видове потребителски такси, такси за поддръжка), включително подробности за прилаганите стандартни отстъпки и специалните и целеви тарифни схеми, както и всички допълнителни такси и разходи във връзка с крайно оборудване.

„2.2. За всеки тарифен план предоставените услуги и съответното качество на параметрите на услугата, приложимият тарифен план (приложимите тарифни планове) и, за всеки тарифен план, видът на предлаганите услуги, включително обемът на съобщенията, и всички приложими такси (за достъп, ползване, поддръжка и всички допълнителни такси), както и разходи във връзка с крайно оборудване.“;

Изменение  202

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 з (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Приложение II – точка 2,2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2з) В приложение II се добавя следната точка:

 

„2.2.a. Допълнителна информация относно услугите за достъп до интернет, когато се предлагат такива, и по-специално подробности относно ценообразуването за данните, скоростите за пренос на данни при изтегляне и качване и всички приложими ограничения на скоростта, относно възможностите за проследяване на нивата на потребление, относно всички приложими процедури за управление на трафика и тяхното въздействие върху качеството на услугите, относно неприкосновеността на личния живот на крайните ползватели и защитата на личните данни.“;

Изменение  203

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – точка 2 и (нова)

Директива 2002/22/ЕО

Приложение II – точка 2.5

 

Текст в сила

Изменение

 

(2и) В приложение II точка 2.5 се заменя със следното:

„2.5. Стандартни договорни условия, включително минимален срок на договорите, прекратяване на договорите и процедури и преки такси, свързани с преносимостта на номерата и други идентификатори, ако е приложимо.“

„2.5. Стандартни договорни клаузи и условия, включително минимален срок на договорите, условията и таксите за предварително прекратяване на договорите, процедурите и преките такси, свързани със смяната на доставчика и преносимостта на номерата и други идентификатори, ако е приложимо, както и условията за обезщетяване при закъснение или злоупотреба в процеса на смяна на доставчика.“.

Изменение  204

Предложение за регламент

Член 37 – точка 1

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 1, параграф 1, се добавя следната трета алинея:

заличава се

„Настоящият регламент се прилага само по отношение на роуминг услугите, предоставяни в ЕС на крайни ползватели, чиито местен доставчик е доставчик на обществени електронни съобщителни услуги в дадена държава членка.“

 

Изменение  205

Предложение за регламент

Член 37 – точка 2

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 2, параграф 2 се добавя следната буква р):

заличава се

в) „двустранни или многостранни споразумения за роуминг“ означава едно или повече търговски или технически споразумения между доставчици на роуминг, които позволяват виртуалното разширяване на покритието на местната мрежата и устойчивото предоставяне от всеки доставчик на роуминг на регулирани роуминг услуги на дребно на цените, на които предлагат местни мобилни съобщителни услуги.“

 

Обосновка

Предложението на Комисията за управляване на роуминга чрез доброволни споразумения, като алтернатива на сегашните задължения, предвидени в третия регламент относно роуминга, създава висока степен на несигурност.

Изменение  206

Предложение за регламент

Член 37 – точка 3

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В член 4 се добавя следният параграф 7:

заличава се

'7. Настоящият член не се прилага за доставчиците на роуминг, които предоставят регулирани роуминг услуги на дребно в съответствие с член 4а.“

 

Изменение  207

Предложение за регламент

Член 37 – точка 4

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Добавя се следният член 4а:

заличава се

Член 4a

 

[...]

 

Изменение  208

Предложение за регламент

Член 37 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС) № 531/2012

Членове 6 a и 6 б (нови)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Създават се следните членове:

 

„Член 6а

 

Премахване на таксите на дребно за роуминг

 

Считано от 15 декември 2015 г. доставчиците на роуминг не налагат на роуминг клиентите никаква допълнителна такса в сравнение с таксите за мобилни съобщителни услуги на национално равнище в която и да е държава членка, за каквото и да било регулирано входящо или изходящо роуминг повикване, за каквото и да било изходящо SMS/MMS роуминг съобщение и за ползването на каквито и да било регулирани услуги за роуминг на данни, нито каквито и да било такси за използването в чужбина на крайното оборудване или услуга.“

 

„Член 6б

 

Разумно ползване

 

1. Чрез дерогация от член 6а и с цел предотвратяване на неправилно или неправомерно ползване на роуминг услуги на дребно, доставчиците на роуминг могат да прилагат „клауза за разумно ползване“ за потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите цени за националните услуги, при позоваване на критериите за разумно ползване. Тези критерии се прилагат по начин, който позволява на потребителите без притеснение да запазят типичния за тях модел на потребление на национално равнище, свързан със съответните им национални пакетни услуги на дребно, при периодични пътувания в рамките на ЕС.

 

2. В съответствие с член 20 от Директива 2002/22/EО доставчиците на роуминг услуги публикуват и включат в своите договори подробна количествена информация за това как се прилагат критериите за разумно ползване, като се позовават на основните цени, обем или други параметри на въпросните пакетни услуги на дребно.

 

3. До 31 декември 2014 г. ОЕРЕС, след консултации със заинтересованите страни и в тясно сътрудничество с Комисията, установява общи насоки за прилагането от страна на доставчици на роуминг на критерии за разумно ползване в договорите за услуги на дребно. ОЕРЕС отчита по-специално развитието на моделите на ценообразуване и потребление в държавите членки, степента на сближаване на цените на национални равнища в рамките на Съюза, всяко забележимо въздействие на роуминга на приложимите цени за национални услуги, върху изменението на тези цени, както и промените в действителните цени за роуминг на едро за небалансиран трафик между доставчиците на роуминг. Освен това насоките на ОЕРЕС може да отчитат също така съответните обективни разлики между държавите членки или между доставчици на роуминг услуги по отношение на фактори, като например цените на националните услуги, типичните обеми, включени в пакетни услуги на дребно, или средния период на пътуване на потребителите в рамките на Съюза.

 

 

4. За да се осигури съгласувано и едновременно изпълнение в рамките на Съюза на прилагането на критериите за разумно ползване, Комисията приема до 30 юни 2015 г., чрез актове за изпълнение и въз основа на насоките на ОЕРЕС, посочени в параграф 3, подробни правила относно прилагането на критериите за разумно ползване.

 

5. Компетентният национален регулаторен орган строго наблюдава и контролира прилагането на критериите за разумно ползване, съгласно определеното в посочения в параграф 4 акт за изпълнение на Комисията, като отчита в максимална степен общите насоки на ОЕРЕС, съответните обективни фактори, специфични за държавата членка, и съответните обективни различия между доставчиците на роуминг услуги, и гарантира, че не се прилагат необосновани условия.

 

6. Цените на дребно за услуги по евротарифата, установени в членове 8, 10 и 13 от Регламент (ЕС) № 531/2012, се прилагат за регулираните роуминг услуги, които превишават горната граница за разумно ползване в съответствие с член 6б.

Изменение  209

Предложение за регламент

Член 37 – точка 5 – буква а

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) първата алинея се заменя със следното:

a) първата алинея се заменя със следното:

„2. Считано от 1 юли 2013 г. цената на дребно (без ДДС) по евротарифата за гласова телефония, която доставчик на роуминг може да начислява на своите ползващи роуминг клиенти за свързване на регулирано роуминг повикване, може да е различна за всяко роуминг повикване, но не надвишава 0,24 EUR на минута за всяко изходящо повикване или 0,07 EUR на минута за всяко входящо повикване. Максималната цена на дребно за изходящи повиквания се понижава до 0,19 EUR от 1 юли 2014 г. От 1 юли 2014 г. доставчиците на роуминг не таксуват входящите повиквания за своите клиенти в роуминг, без да се засягат мерките, взети за предотвратяване на неправилни или измамнически практики. Без да се засяга член 19, максималните цени на дребно по евротарифата за гласова телефония се запазват до 30 юни 2017 г.

„2. Считано от 1 юли 2012 г. цената на дребно (без ДДС) по евротарифата за гласова телефония, която доставчик на роуминг може да начислява на своите ползващи роуминг клиенти за свързване на регулирано роуминг повикване, може да е различна за всяко роуминг повикване, но не надвишава 0,29 EUR на минута за всяко изходящо повикване или 0,08 EUR на минута за всяко входящо повикване. Максималната цена на дребно за изходящи повиквания се понижава до 0,24 EUR от 1 юли 2013 г. и до 0,19 EUR от 1 юли 2014 г., а максималната цена на дребно за входящите повиквания се понижава на 0,07 EUR от 1 юли 2013 г. и на 0,05 EUR от 1 юли 2014 г. Максималните цени, приложими от 1 юли 2014 г., изтичат на 16 декември 2015 г. година, освен когато става въпрос за регулирани роуминг повиквания, превишаващи горните граници за разумно ползване, прилагани в съответствие с член 6б.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=EN)

Изменение  210

Предложение за регламент

Член 37 – точка 5 – буква б)

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(б) Третата алинея се заменя със следното:

заличава се

[...]

 

Изменение  211

Предложение за регламент

Член 37 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 10 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

5a) В член 10, параграф 2 се заменя със следния текст:

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на дребно (без ДДС) по Евро-SMS тарифата, която доставчик на роуминг може да определи за свой роуминг клиент за регулирано SMS съобщение при роуминг, изпратено от този клиент, може да е различна за всяко регулирано SMS съобщение при роуминг, но не надвишава 0,09 EUR. Тази максимална цена се понижава на 0,08 EUR на 1 юли 2013 г. и на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г., като остава 0,06 EUR до 30 юни 2017 г., без да се засягат разпоредбите на член 19.

„2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на дребно (без ДДС) по Евро-SMS тарифата, която доставчик на роуминг може да определи за свой роуминг клиент за регулирано SMS съобщение при роуминг, изпратено от този клиент, може да е различна за всяко регулирано SMS съобщение при роуминг, но не надвишава 0,09 EUR. Тази максимална цена се понижава на 0,08 EUR на 1 юли 2013 г. и на 0,06 EUR на 1 юли 2014 г. Максималните цени, приложими от 1 юли 2014 г., изтичат на 16 декември 2015 г. година, освен когато става въпрос за регулирани SMS съобщения при роуминг, превишаващи всички горни граници за разумно ползване, прилагани в съответствие с член 6б.“

Изменение  212

Предложение за регламент

Член 37 – точка 5 б (нова)

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 13 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

5б) В член 13, параграф 2, първата алинея се заменя със следното:

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на дребно (без ДДС) по Евротарифа за данни, която доставчик на роуминг може да начисли на своите роуминг клиенти за предоставяне на регулирана услуга за роуминг на данни, не превишава 0,70 EUR за потребен мегабайт. Максималната цена на дребно за потребени данни се понижава на 0,45 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 2013 г. и на 0,20 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 2014 г., като остава 0,20 EUR за потребен мегабайт до 30 юни 2017 г., без да се засягат разпоредбите на член 19.

2. Считано от 1 юли 2012 г., цената на дребно (без ДДС) по евротарифа за данни, която доставчик на роуминг може да начисли на своите роуминг клиенти за предоставяне на регулирана услуга за роуминг на данни, не превишава 0,70 EUR за потребен мегабайт. Максималната цена на дребно за потребени данни се понижава на 0,45 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 2013 г. и на 0,20 EUR за потребен мегабайт на 1 юли 2014 г. Максималните цени, приложими от 1 юли 2014 г., изтичат на 16 декември 2015 г. година, освен когато става въпрос за регулирани услуги за роуминг на данни, превишаващи горните граници за разумно ползване, прилагани в съответствие с член 6б.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=EN)

Изменение  213

Предложение за регламент

Член 37 – точка 6

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 14

 

Текст в сила

Изменение

(6) В член 14 се добавя следният параграф 1а:

заличава се

Изменение  214

Предложение за регламент

Член 37 – точка 6 a (нова)

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 14

 

Текст в сила

Изменение

 

6a) Член 14 се заличава и се заменя със следното, в сила от 15 декември 2015 г.

1. За да обърнат внимание на роуминг клиентите за това, че ще им бъде начислена цена за роуминг при осъществяване или приемане на повикване или при изпращане на SMS съобщение, всеки доставчик на роуминг, освен ако клиентът не го е уведомил, че не желае тази услуга, предоставя на клиента при влизането му в държава членка, различна от тази на неговия местен доставчик, автоматично, без неоснователно забавяне и безплатно основна персонализирана информация за цените за роуминг (с включен ДДС), които се прилагат за осъществяването и приемането от този клиент на повиквания и за изпращането на SMS съобщения в посетената държава членка.

1. За да обърнат внимание на роуминг клиентите за това, че ще им бъде начислена цена за роуминг при осъществяване или приемане на повикване или при изпращане на SMS съобщение, всеки доставчик на роуминг, освен ако клиентът не го е уведомил, че не желае тази услуга, предоставя на клиента при влизането му в държава членка, различна от тази на неговия местен доставчик, автоматично, без неоснователно забавяне и безплатно основна персонализирана информация за цените за роуминг (с включен ДДС), които се прилагат за осъществяването и приемането от този клиент на повиквания и за изпращането на SMS съобщения в посетената държава членка.

Тази основна персонализирана информация за цените включва максималните цени (изразени в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента), които може да бъдат наложени на клиента съгласно неговата тарифна схема за:

Тази основна персонализирана информация за цените включва максималните цени (изразени в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента), които може да бъдат наложени на клиента съгласно неговата тарифна схема за:

a) осъществяване на изходящи регулирани роуминг повиквания, в рамките на посетената държава членка и обратно към държавата членка на неговия местен доставчик, както и за приетите регулирани роуминг повиквания; както и

a) осъществяване на изходящи регулирани роуминг повиквания, в рамките на посетената държава членка и обратно към държавата членка на неговия местен доставчик, както и за приетите регулирани роуминг повиквания; както и

б) изпращане на регулирани SMS съобщения при роуминг при престоя в посетената държава членка.

б) изпращане на регулирани SMS съобщения при роуминг при престоя в посетената държава членка.

Тази информация включва и безплатния номер, посочен в параграф 2, за получаване на по-подробна информация и информация относно възможността за достъп до службите за спешни случаи чрез безплатно набиране на европейския номер за спешни повиквания „112“.

Тази информация включва и безплатния номер, посочен в параграф 2, за получаване на по-подробна информация и информация относно възможността за достъп до службите за спешни случаи чрез безплатно набиране на европейския номер за спешни повиквания „112“.

При всяко съобщение клиентът трябва да има възможност безплатно и лесно да уведоми доставчика на роуминг, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение. Клиент, който е уведомил, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение, има право по всяко време и безплатно да поиска от доставчика на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.

При всяко съобщение клиентът трябва да има възможност безплатно и лесно да уведоми доставчика на роуминг, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение. Клиент, който е уведомил, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение, има право по всяко време и безплатно да поиска от доставчика на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.

Доставчиците на роуминг предоставят основната персонализирана информация за цените, посочена в първата алинея, автоматично и безплатно чрез гласово повикване на незрящи клиенти и на клиенти с частично нарушено зрение, ако те поискат това.

Доставчиците на роуминг предоставят основната персонализирана информация за цените, посочена в първата алинея, автоматично и безплатно чрез гласово повикване на незрящи клиенти и на клиенти с частично нарушено зрение, ако те поискат това.

Първа, втора, четвърта и пета алинея се прилагат и по отношение на гласовите и SMS услугите при роуминг, използвани от пътуващи извън Съюза роуминг клиенти и предоставяни от доставчик на роуминг.

 

2. В допълнение към параграф 1, клиентите имат правото да поискат и да получат, безплатно и независимо от местонахождението им в рамките на Съюза, по-подробна персонализирана ценова информация за цените за роуминг, които се прилагат в посетената мрежа за гласови повиквания и SMS съобщения, както и информация относно мерките за прозрачност, приложими съгласно настоящия регламент, чрез мобилно гласово повикване или чрез SMS. Това искане се отправя на безплатен номер, определен за целта от доставчика на роуминг. Задълженията, предвидени в параграф 1, не се отнасят за устройства, които не поддържат SMS функционалност.

2. В допълнение към параграф 1, клиентите имат правото да поискат и да получат, безплатно и независимо от местонахождението им в рамките на Съюза, по-подробна персонализирана ценова информация за цените за роуминг, които се прилагат в посетената мрежа за гласови повиквания и SMS съобщения, както и информация относно мерките за прозрачност, приложими съгласно настоящия регламент, чрез мобилно гласово повикване или чрез SMS. Това искане се отправя на безплатен номер, определен за целта от доставчика на роуминг. Задълженията, предвидени в параграф 1, не се отнасят за устройства, които не поддържат SMS функционалност.

3. При сключване на договор за абонамент доставчиците на роуминг предоставят на всички ползватели пълна информация за приложимите цени за роуминг, и по-специално за Евротарифата за гласови услуги и Евро-SMS тарифата. Освен това те предоставят на роуминг клиентите си и актуализирана информация за приложимите цени за роуминг без неоснователно забавяне при всяка промяна в тези цени.

 

Доставчиците на роуминг предприемат необходимите мерки за осведомяване на всички свои роуминг клиенти за наличието на Евротарифата за гласови услуги и на Евро-SMS тарифата. По-специално те уведомяват по ясен и обективен начин всички роуминг клиенти за условията на Евротарифата за гласови услуги и за условията на Евро-SMS тарифата. Впоследствие те изпращат съобщение за напомняне в разумни интервали от време на всички клиенти, които са избрали друга тарифа.

 

Предоставената информация е достатъчно подробна, така че клиентите да могат да преценят дали преминаването към дадена Евротарифа е в тяхна полза.

 

4. Доставчиците на роуминг осигуряват на своите клиенти информация относно начините за избягване на неосъзнат роуминг в граничните райони. Доставчиците на роуминг предприемат разумни мерки, за да защитят своите клиенти от заплащане за несъзнателен достъп до роуминг услуги, докато се намират в своята държава членка.

4. Доставчиците на роуминг осигуряват на своите клиенти информация относно начините за избягване на неосъзнат роуминг в граничните райони. Доставчиците на роуминг предприемат разумни мерки, за да защитят своите клиенти от заплащане за несъзнателен достъп до роуминг услуги, докато се намират в своята държава членка.

 

4a. Настоящият член се прилага също и към роумингови повиквания и роумингови SMS и MMS съобщения, използвани от роуминг клиенти, които пътуват извън Съюза, и предоставяни от доставчик на роуминг услуги.

 

Считано от 15 декември 2015 г. настоящият член се прилага и в случаите, в които потреблението на роумингови повиквания и роумингови SMS и MMS съобщения на приложимите цени за национални услуги се ограничава чрез позоваване на критерия за разумно ползване в съответствие с член 6б, и когато потреблението е достигнало горната граница за разумно ползване.

Изменение  215

Предложение за регламент

Член 37 – точка 7

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В член 15 се добавя следният параграф 2а:

заличава се

Изменение  216

Предложение за регламент

Член 37 – точка 7 a (нова)

Регламент (ЕС) № 531/2012

Член 15

 

Текст в сила

Изменение

 

7a) Член 15 се заличава и се заменя със следното, в сила от 15 декември 2015 г.

Прозрачност и защитни механизми за услуги на дребно за роуминг на данни

Прозрачност и защитни механизми за услуги на дребно за роуминг на данни

1. Доставчиците на роуминг гарантират, че техните роуминг клиенти са подходящо информирани както преди, така и след сключването на договор, относно цените, прилагани при използването на регулирани услуги за роуминг на данни, по начин, който помага на клиентите да разберат финансовите последици от подобно използване на услугите и който им позволява да проследяват и контролират своите разходи за регулирани услуги за роуминг на данни в съответствие с параграфи 2 и 3.

1. Доставчиците на роуминг гарантират, че техните роуминг клиенти са подходящо информирани както преди, така и след сключването на договор, относно цените, прилагани при използването на регулирани услуги за роуминг на данни, по начин, който помага на клиентите да разберат финансовите последици от подобно използване на услугите и който им позволява да проследяват и контролират своите разходи за регулирани услуги за роуминг на данни в съответствие с параграфи 2 и 3.

Когато е целесъобразно, доставчиците на роуминг информират своите клиенти, преди сключването на договор и редовно след това, относно риска от автоматично и неконтролирано свързване и изтегляне на данни при роуминг. Освен това доставчиците на роуминг уведомяват своите клиенти безплатно и по ясен и лесно разбираем начин относно начините за изключване на тези автоматични връзки за данни при роуминг с цел да се избегне неконтролираното потребление на услуги за роуминг на данни.

Когато е целесъобразно, доставчиците на роуминг информират своите клиенти, преди сключването на договор и редовно след това, относно риска от автоматично и неконтролирано свързване и изтегляне на данни при роуминг. Освен това доставчиците на роуминг уведомяват своите клиенти безплатно и по ясен и лесно разбираем начин относно начините за изключване на тези автоматични връзки за данни при роуминг с цел да се избегне неконтролираното потребление на услуги за роуминг на данни.

2. Доставчикът на роуминг информира роуминг клиента с автоматично съобщение за това, че последният е обслужван чрез роуминг, и му предоставя основна персонализирана тарифна информация относно цените (изразена в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента), изразени в цена за мегабайт, приложими при предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни за конкретния роуминг клиент в конкретната държава членка, освен ако клиентът е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае тази информация.

2. Доставчикът на роуминг информира роуминг клиента с автоматично съобщение за това, че последният е обслужван чрез роуминг, и му предоставя основна персонализирана тарифна информация относно цените (изразена в паричната единица, използвана за целите на местната сметка, предоставяна от местния доставчик на клиента), изразени в цена за мегабайт, приложими при предоставянето на регулирани услуги за роуминг на данни за конкретния роуминг клиент в конкретната държава членка, освен ако клиентът е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае тази информация.

Тази основна персонализирана тарифна информация се предоставя на мобилното устройство на роуминг клиента, например чрез SMS съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговото мобилно устройство, всеки път, когато роуминг клиентът влезе в държава членка, различна от държавата членка на неговия местен доставчик, и за първи път започне да ползва услуга за роуминг на данни в тази конкретна държава членка. Информацията се осигурява безплатно и по подходящ начин, който улеснява нейното получаване и лесно разбиране, в момента, в който роуминг клиентът започне да ползва регулирана услуга за роуминг на данни.

Тази основна персонализирана тарифна информация се предоставя на мобилното устройство на роуминг клиента, например чрез SMS съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговото мобилно устройство, всеки път, когато роуминг клиентът влезе в държава членка, различна от държавата членка на неговия местен доставчик, и за първи път започне да ползва услуга за роуминг на данни в тази конкретна държава членка. Информацията се осигурява безплатно и по подходящ начин, който улеснява нейното получаване и лесно разбиране, в момента, в който роуминг клиентът започне да ползва регулирана услуга за роуминг на данни.

Клиент, който е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае да получава автоматичната тарифна информация, има право по всяко време и безплатно да поиска от доставчика на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.

Клиент, който е уведомил своя доставчик на роуминг, че не желае да получава автоматичната тарифна информация, има право по всяко време и безплатно да поиска от доставчика на роуминг тази услуга да му бъде предоставена отново.

3. Всеки доставчик на роуминг предоставя на всички свои роуминг клиенти възможността да избират изрично и безплатно услуга, чрез която се предоставя информация относно извършеното потребление, изразено като обем или в паричната единица,