Procedură : 2013/0309(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0190/2014

Texte depuse :

A7-0190/2014

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0281

RAPORT     ***I
PDF 2094kWORD 2969k
20 martie 2014
PE 522.762v01-00 A7-0190/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Pilar del Castillo Vera

Raportor pentru aviz (*):

Malcolm Harbour, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

(*)       Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

 PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0627),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0267/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltarea regională, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0190/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012

de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012, precum și a Deciziei 243/2012/UE.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Europa trebuie să valorifice toate sursele de creștere pentru a ieși din criză, a crea locuri de muncă și a redeveni competitivă. Relansarea creșterii și a creării de locuri de muncă în Uniune este obiectivul Strategiei Europa 2020. Consiliul European de primăvară din 2013 a subliniat importanța pieței unice digitale pentru creștere și a solicitat adoptarea unor măsuri concrete pentru a institui o piață unică în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) cât mai curând posibil. În concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu această solicitare, prezentul regulament urmărește să instituie o piață unică a comunicațiilor electronice, prin completarea și adaptarea cadrului de reglementare existent în Uniune pentru comunicațiile electronice.

(1) Europa trebuie să valorifice toate sursele de creștere pentru a ieși din criză, a crea locuri de muncă și a redeveni competitivă. Relansarea creșterii și a creării de locuri de muncă în Uniune este obiectivul Strategiei Europa 2020. În plus, sfera digitală a devenit o parte a spațiului public în care se stabilesc noi forme de comerț transfrontalier și sunt create oportunități de afaceri pentru întreprinderile europene în economia digitală globală, concomitent cu dezvoltarea inovatoare a pieței și cu interacțiunea socială și culturală. Consiliul European de primăvară din 2013 a subliniat importanța pieței unice digitale pentru creștere și a solicitat adoptarea unor măsuri concrete pentru a institui o piață unică în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) cât mai curând posibil. În concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu această solicitare, prezentul regulament urmărește să contribuie la instituirea unei piețe unice a comunicațiilor electronice, prin completarea și adaptarea cadrului de reglementare existent în Uniune pentru comunicațiile electronice în anumite privințe, precum și prin definirea conținutului general, a scopului și a calendarului următoarei revizuiri a cadrului respectiv.

Justificare

În conformitate cu documentul neoficial al Dialogului Transatlantic (DTL) intitulat „Securitatea cibernetică și aspecte ale internetului – stabilirea unui cadru de acțiune transatlantică”.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenda digitală pentru Europa (ADE), una dintre inițiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020, a recunoscut deja rolul TIC și al conectivității la rețea drept o bază indispensabilă pentru dezvoltarea economiei și societății noastre. Pentru ca Europa să profite de avantajele transformării digitale, Uniunea are nevoie de o piață unică dinamică a comunicațiilor electronice pentru toate sectoarele și pe tot teritoriul Europei. O astfel de piață cu adevărat unică a comunicațiilor va constitui baza unei economii digitale inovatoare și „inteligente” și fundamentul pieței unice digitale în care serviciile online vor putea circula liber peste granițe.

(2) Agenda digitală pentru Europa (ADE), una dintre inițiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020, a recunoscut deja rolul TIC și al conectivității la rețea drept o bază indispensabilă pentru dezvoltarea economiei și societății noastre. Pentru ca Europa să profite de avantajele transformării digitale, Uniunea are nevoie de o piață unică dinamică a comunicațiilor electronice pentru toate sectoarele și pe tot teritoriul Europei. O astfel de piață cu adevărat unică a comunicațiilor va constitui baza unei economii digitale inovatoare și „inteligente” și fundamentul pieței unice digitale în care serviciile online vor putea circula liber peste granițe într-un cadru unic, deschis, standardizat și interoperabil.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Într-o piață unică neîngrădită a comunicațiilor electronice, libertatea de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice tuturor clienților din Uniune și dreptul fiecărui utilizator final de a alege cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar trebui asigurate și nu ar trebui restricționate de fragmentarea piețelor în funcție de frontierele naționale. Cadrul de reglementare actual în materie de comunicații electronice nu remediază integral această fragmentare, având în vedere că în prezent există sisteme naționale de autorizare generală, în loc de sisteme la nivelul Uniunii, sisteme naționale de alocare a spectrului de frecvențe radio, diferite produse de acces disponibile pentru furnizorii de comunicații electronice din diferite state membre și diferite serii de norme sectoriale aplicabile în domeniul protecției consumatorilor. În multe cazuri, normele Uniunii doar definesc principiile de bază, iar statele membre le pun adesea în aplicare în moduri divergente.

(3) Libertatea de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice tuturor clienților din Uniune și dreptul fiecărui utilizator final de a alege cea mai bună ofertă disponibilă pe piață ar trebui asigurate și nu ar trebui restricționate de fragmentarea piețelor în funcție de frontierele naționale. Cadrul de reglementare actual în materie de comunicații electronice, deși recunoaște și acceptă existența unor condiții diferite din motive obiective în statele membre, nu remediază integral această fragmentare, din alte motive, precum diferențele în ceea ce privește implementarea la nivel național a regimului de autorizare generală, sisteme naționale de alocare a spectrului de frecvențe radio și diferite serii de norme sectoriale aplicabile în domeniul protecției consumatorilor. De exemplu, deși Directiva privind autorizarea limitează tipul de informații care ar putea fi solicitate, 12 state membre solicită detalii suplimentare, cum ar fi o clasificare a tipurilor de activități preconizate, sfera geografică a activității, piața vizată, structura societății, inclusiv numele acționarilor și ale acționarilor acționarilor, autorizația Camerei de Comerț și un cazier judiciar al reprezentantului întreprinderii. Cerințe suplimentare ca acestea subliniază importanța unei politici ferme a Comisiei în ceea ce privește procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) O piață cu adevărat unică a comunicațiilor electronice ar trebui să promoveze concurența, investițiile și inovarea în rețele și servicii noi și îmbunătățite prin favorizarea integrării pieței și a ofertelor de servicii transfrontaliere. Ar trebui, așadar, să contribuie la realizarea obiectivelor ambițioase în materie de bandă largă de mare viteză prevăzute în Agenda digitală pentru Europa. Disponibilitatea tot mai mare a infrastructurilor și serviciilor digitale ar trebui, la rândul său, să sporească posibilitățile de alegere ale consumatorilor, calitatea serviciilor și diversitatea conținuturilor, precum și să contribuie la coeziunea teritorială și socială, facilitând mobilitatea pe teritoriul întregii Uniuni.

(4) O piață cu adevărat unică a comunicațiilor electronice ar trebui să promoveze concurența, coordonarea, investițiile, inovarea și creșterea capacității în rețele și servicii noi și îmbunătățite, prin favorizarea integrării pieței și a ofertelor de servicii transfrontaliere și ar trebui să reducă la minimum sarcinile de reglementare inutile asupra întreprinderilor. Ar trebui, așadar, să contribuie la realizarea, și chiar depășirea, obiectivelor ambițioase în materie de bandă largă de mare viteză prevăzute în Agenda digitală pentru Europa și să faciliteze apariția unor servicii și aplicații în măsură să exploateze date și formate deschise într-un mod interoperabil, standardizat și sigur, asigurând disponibilitatea acestora la aceleași niveluri funcționale și nefuncționale în întreaga Uniune. Disponibilitatea tot mai mare a infrastructurilor și serviciilor digitale ar trebui, la rândul său, să sporească posibilitățile de alegere ale consumatorilor, calitatea serviciilor și diversitatea conținuturilor, precum și să contribuie la coeziunea teritorială și socială, facilitând mobilitatea pe teritoriul întregii Uniuni.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) După cum se subliniază în studiul realizat de Direcția Generală Politici Interne a Parlamentului European (Direcția B- Politici structurale și de coeziune) în 2013, intitulat „Internetul, agenda digitală și dezvoltarea economică a regiunilor europene” („studiul”), un context regional favorabil pentru acceptarea și preluarea TIC și pentru dezvoltarea societății informaționale în regiuni este un factor important, chiar decisiv, deoarece acesta este nivelul privilegiat unde poate apărea cerere pentru dezvoltarea TIC.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) După cum se remarcă în studiu, nivelul regional este adecvat pentru a identifica oportunitățile oferite de societatea informațională și pentru a realiza planuri și programe destinate susținerii acesteia. Studiul respectiv indică, de asemenea, faptul că interacțiunea dintre diferitele niveluri de guvernanță are un potențial important de creștere. Inițiativele și proiectele de tip ascendent și descendent ar trebui combinate, sau cel puțin realizate în paralel, pentru a realiza obiectivul de creare a unei piețe digitale comune.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Pentru realizarea unei piețe unice europene a comunicațiilor electronice și pentru consolidarea coeziunii teritoriale și sociale, ar trebui ca prioritatea de investiții (2)(a) prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și a Consiliului1a să fie implementată în vederea extinderii accesului în bandă largă și a îmbunătățirii rețelelor de mare viteză, precum și în vederea sprijinirii introducerii în economia digitală a tehnologiilor și rețelelor nou apărute și toate regiunile europene ar trebui să aibă posibilitatea de a face investiții în acest domeniu, după cum se prevede la articolul 4 din regulamentul menționat.

 

__________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) Investițiile în infrastructura de ultimă generație, esențială pentru ca Uniunea să poată beneficia de servicii noi și inovatoare, nu trebuie limitate la zonele centrale sau dens populate, acolo unde vor deveni cu siguranță profitabile. Investițiile de acest tip trebuie realizate simultan și în regiunile periferice și ultraperiferice, cu o densitate mai mică a populației și mai puțin dezvoltate, pentru ca aceste regiuni să nu rămână și mai mult în urmă.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață unică a comunicațiilor electronice ar trebui să se extindă la ecosistemul digital mai larg care include fabricanții de echipamente din Uniune, furnizorii de conținuturi și aplicații și celelalte sectoare economice, precum cel bancar, industria autovehiculelor, domeniul logistic, comerțul cu amănuntul, energia și transporturile, care se bazează pe conectivitate pentru a-și crește productivitatea, de exemplu, prin aplicații de tip cloud computing omniprezente, obiecte conectate și posibilități de furnizare a unor servicii integrate pentru diferitele părți ale întreprinderii. Administrațiile publice și sectorul sănătății ar trebui și ele să beneficieze de disponibilitatea mai extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-sănătate. Oferta de conținuturi și servicii culturale și diversitatea culturală în general ar putea crește și ele într-o piață unică a comunicațiilor electronice. Asigurarea conectivității prin rețele și servicii de comunicații electronice este atât de importantă pentru ansamblul economiei și al societății încât obstacolele sectoriale nejustificate, în materie de reglementare sau de altă natură, ar trebui evitate.

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață unică a comunicațiilor electronice ar trebui să se extindă la ecosistemul digital mai larg care include fabricanții de echipamente din Uniune, furnizorii de conținuturi, aplicații și programe informatice și economia la nivel mai general, care include sectoare precum învățământul, sectorul bancar, industria autovehiculelor, sectorul logistic, comerțul cu amănuntul, energia, medicina, mobilitatea și transporturile și gestionarea inteligentă a urgențelor și a catastrofelor naturale, care se bazează pe conectivitate și pe banda largă pentru a-și crește productivitatea, calitatea și oferta pentru utilizatorul final, de exemplu, prin aplicații de tipcloud omniprezente, o analiză avansată a volumelor mari de date obținute prin rețelele de comunicații, obiecte conectate și interoperabile și posibilități de furnizare a unor servicii integrate transfrontaliere, în vederea obținerii unei interoperabilități deschise și standardizate a sistemelor și într-un context de deschidere a datelor (open data). Și cetățenii, administrațiile publice și sectorul sănătății ar trebui să beneficieze de disponibilitatea mai extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-sănătate. Oferta de conținuturi și servicii culturale și educative și diversitatea culturală în general ar putea crește și ele într-o piață unică a comunicațiilor electronice. Asigurarea comunicațiilor prin rețele și servicii de comunicații electronice este atât de importantă pentru ansamblul economiei, al societății și pentru orașele inteligente ale viitorului, încât obstacolele sectoriale nejustificate, în materie de reglementare sau de altă natură, ar trebui evitate.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prezentul regulament urmărește finalizarea pieței unice a comunicațiilor electronice prin adoptarea de măsuri ce vizează trei mari direcții legate între ele. În primul rând, ar trebui să asigure libertatea de a furniza servicii de comunicații electronice la nivel transfrontalier și în rețele din diferite state membre, pe baza conceptului de autorizație UE unică, ce stabilește condițiile necesare pentru a garanta un nivel mai ridicat de coerență și previzibilitate cu privire la conținutul și punerea în aplicare a reglementărilor specifice acestui sector pe tot teritoriul Uniunii. În al doilea rând, este necesar să se permită accesul în condiții mult mai convergente la inputurile esențiale pentru furnizarea transfrontalieră de rețele și servicii de comunicații electronice, nu doar pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, pentru care sunt esențiale atât benzile de frecvențe radio cu licență, cât și cele fără licență, ci și pentru conectivitatea prin linii fixe. În al treilea rând, în scopul alinierii condițiilor comerciale și al consolidării încrederii cetățenilor în mediul digital, prezentul regulament ar trebui să armonizeze normele privind protecția utilizatorilor finali, mai ales a consumatorilor. Acestea includ norme în materie de nediscriminare, informații contractuale, încetarea contractelor și schimbarea operatorului, pe lângă norme privind accesul la conținuturile, aplicațiile și serviciile online și la gestionarea traficului, care nu doar protejează utilizatorii finali, ci și garantează funcționarea continuă a ecosistemului de internet ca motor al inovării. În plus, datorită reformelor suplimentare din domeniul serviciilor de roaming, utilizatorii finali ar trebui să aibă încredere să rămână conectați atunci când călătoresc pe teritoriul Uniunii, aceste reforme trebuind, în timp, să ducă la convergența tarifelor și a altor condiții în cadrul Uniunii.

(6) Prezentul regulament urmărește realizarea de progrese în vederea finalizării pieței unice a comunicațiilor electronice prin adoptarea de măsuri ce vizează trei mari direcții legate între ele. În primul rând, ar trebui să afirme libertatea de a furniza servicii de comunicații electronice la nivel transfrontalier și în rețele din diferite state membre, prin armonizarea și simplificarea aplicării regimului de autorizare generală. În al doilea rând, este necesar să se abordeze condițiile și procedurile de acordare de licențe pentru spectrul de frecvențe pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, precum și utilizarea benzilor de frecvențe radio fără licență. În al treilea rând, în scopul alinierii condițiilor comerciale și al consolidării încrederii cetățenilor în mediul digital, prezentul regulament ar trebui să abordeze normele privind protecția utilizatorilor, mai ales a consumatorilor. Acestea includ norme în materie de nediscriminare, informații contractuale, încetarea contractelor și schimbarea operatorului, pe lângă norme privind accesul la conținuturile, aplicațiile și serviciile online și la gestionarea traficului, la standardele partajate și comune de confidențialitate și protecție și securitate a datelor utilizatorilor, care nu doar protejează utilizatorii, ci și garantează, în același timp, funcționarea continuă a ecosistemului de internet ca motor al inovării. În plus, datorită reformelor suplimentare din domeniul serviciilor de roaming, utilizatorii finali ar trebui să aibă încredere să rămână conectați atunci când călătoresc pe teritoriul Uniunii, fără să suporte costuri suplimentare față de tarifele pe care le plătesc în statul membru în care a fost încheiat contractul.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezentul regulament ar trebui, așadar, să completeze cadrul de reglementare existent al Uniunii [Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului14, Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului16, Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului18, Directiva 2002/77/CE a Comisiei19, precum și Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului20, Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului21 și Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European22] și actele legislative naționale aplicabile adoptate în conformitate cu legislația Uniunii, stabilind drepturi și obligații specifice atât pentru furnizorii, cât și pentru utilizatorii finali de comunicații electronice, modificând în mod corespunzător directivele existente și Regulamentul (UE) nr. 531/2012 pentru a asigura un nivel mai ridicat de convergență și a introduce o serie de modificări de fond conforme cu o piață unică mai competitivă.

(7) Prezentul regulament ar trebui, așadar, să completeze cadrul de reglementare existent al Uniunii [Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului14, Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului16, Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului17, Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului18, Directiva 2002/77/CE a Comisiei19, precum și Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului20, Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului21 și Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European22] și actele legislative naționale aplicabile adoptate în conformitate cu legislația Uniunii, prin introducerea anumitor măsuri punctuale de stabilire a unor drepturi și obligații specifice atât pentru furnizorii, cât și pentru utilizatorii finali de comunicații electronice, modificând în mod corespunzător directivele existente și Regulamentul (UE) nr. 531/2012 pentru a asigura un nivel mai ridicat de convergență și a introduce o serie de modificări de fond conforme cu o piață unică mai competitivă.

__________________

__________________

14 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO L 108, 24.4.2002, p. 7).

14 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO L 108, 24.4.2002, p. 7).

15 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO L 108, 24.4.2002, p. 21).

15 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO L 108, 24.4.2002, p. 21).

16 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

16 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

17 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

17 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

18 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

18 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

19 Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice (JO L 249, 17.9.2002, p. 21).

19 Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice (JO L 249, 17.9.2002, p. 21).

20 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului (JO L 337, 18.12.2009, p. 1).

20 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului (JO L 337, 18.12.2009, p. 1).

21 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 10).

21 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 10).

22 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

22 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Furnizarea de comunicații electronice transfrontaliere întâmpină în continuare obstacole mai mari decât cele limitate la frontierele naționale. În particular, furnizorii transfrontalieri au în continuare obligația de notificare și de plată a unor taxe în fiecare stat membru gazdă. Titularii unei autorizații UE unice ar trebui să facă obiectul unui sistem unic de notificare în statul membru în care se află sediul lor principal (statul membru de origine), ceea ce va reduce sarcina administrativă cu care se confruntă operatorii transfrontalieri. Autorizația UE unică ar trebui să se aplice oricărei întreprinderi care furnizează sau intenționează să furnizeze servicii și rețele de comunicații electronice în mai multe state membre, permițându-i astfel să beneficieze de drepturile aferente libertății de a furniza servicii și rețele de comunicații electronice în conformitate cu prezentul regulament în orice stat membru. O autorizație UE unică ce definește cadrul juridic aplicabil operatorilor de comunicații electronice care furnizează servicii în mai multe state membre pe baza unei autorizații generale obținute în statul membru de origine ar trebui să asigure libertatea efectivă de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în întreaga Uniune.

(9) Un anumit grad de armonizare a autorizării generale, implicând OAREC ca destinatar al notificărilor, ar trebui să asigure, de asemenea, libertatea efectivă în practică de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în întreaga Uniune. În plus, notificarea nu este obligatorie pentru a beneficia de regimul de autorizare generală și nu toate statele membre o solicită. Întrucât o cerință de notificare impune o sarcină administrativă asupra operatorului, statele membre care solicită notificarea ar trebui să demonstreze că aceasta se justifică, în conformitate cu politica Uniunii privind eliminarea sarcinilor administrative inutile. Ar trebui să i se solicite Comisiei să evalueze asemenea cerințe și, dacă este cazul, să fie împuternicită să solicite eliminarea lor.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Furnizarea de servicii sau rețele de comunicații electronice la nivel transfrontalier poate lua diferite forme, în funcție de mai mulți factori, precum tipul de rețea sau serviciu furnizat, amploarea infrastructurii fizice necesare sau numărul de abonați din diferitele state membre. Intenția de a furniza servicii de comunicații electronice la nivel transfrontalier sau de a opera o rețea de comunicații electronice în mai multe state membre poate fi demonstrată prin activități precum negocierea de acorduri de acces la rețele dintr-un anumit stat membru sau marketingul pe un site internet în limba statului membru vizat.

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Indiferent de modul în care un furnizor alege să opereze rețele de comunicații electronice sau să furnizeze servicii de comunicații electronice la nivel transfrontalier, regimul de reglementare aplicabil unui furnizor european de comunicații electronice ar trebui să fie neutru din punctul de vedere al alegerilor comerciale pe care se bazează organizarea funcțiilor și activităților în statele membre. Prin urmare, indiferent de structura corporativă a întreprinderii, statul membru de origine al unui furnizor de comunicații electronice ar trebui să fie considerat statul membru în care se adoptă deciziile strategice referitoare la furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice.

eliminat

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Autorizația UE unică ar trebui să se bazeze pe autorizația generală obținută în statul membru de origine și nu ar trebui să facă obiectul condițiilor aplicabile deja în temeiul legislației naționale existente care nu este specifică sectorului comunicațiilor electronice. În plus, dispozițiile prezentului regulament și ale Regulamentului (UE) nr. 531/2012 ar trebui să se aplice și furnizorilor europeni de comunicații electronice.

eliminat

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Majoritatea condițiilor specifice acestui sector, de exemplu cele referitoare la accesul la rețele sau la securitatea și integritatea lor ori la accesul la serviciile de urgență, sunt strâns legate de locul în care este amplasată rețeaua sau în care este furnizat serviciul în cauză. În consecință, un furnizor european de comunicații electronice poate fi supus condițiilor aplicabile în statele membre în care își desfășoară activitatea, în măsura în care prezentul regulamentul nu conține dispoziții contrare.

eliminat

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este necesar să se asigure că, în condiții similare, diferite state membre nu aplică un tratament discriminatoriu niciunui furnizor european de comunicații electronice și că în cadrul pieței unice se aplică practici de reglementare coerente, mai ales în ceea ce privește măsurile care intră sub incidența articolului 15 sau 16 din Directiva 2002/21/CE sau a articolului 5 sau 8 din Directiva 2002/19/CE. Furnizorii europeni de comunicații electronice ar trebui, așadar, să aibă dreptul la un tratament egal de către diferite state membre în situații echivalente din punct de vedere obiectiv pentru a permite realizarea de operațiuni multiteritoriale mai integrate. De asemenea, în astfel de cazuri ar trebui să existe proceduri specifice la nivelul Uniunii pentru examinarea proiectelor de decizii privind măsuri corective în sensul articolului 7a din Directiva 2002/21/CE, pentru a se evita divergențele nejustificate cu privire la obligațiile aplicabile furnizorilor europeni de comunicații electronice în diferite state membre.

(15) Principiul egalității de tratament reprezintă un principiu general al dreptului Uniunii Europene, consacrat la articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În conformitate cu jurisprudența constantă, principiul respectiv prevede că situațiile similare nu trebuie tratate în mod diferit, iar situațiile diferite nu trebuie tratate în același mod, cu excepția cazului în care un astfel de tratament se justifică în mod obiectiv. Este necesar să se asigure că, în condiții similare, diferite state membre nu aplică un tratament discriminatoriu niciunui furnizor de comunicații electronice și că în cadrul pieței unice se aplică practici de reglementare coerente, mai ales în ceea ce privește măsurile care intră sub incidența articolului 15 sau 16 din Directiva 2002/21/CE sau a articolului 5 sau 8 din Directiva 2002/19/CE.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Ar trebui stabilită repartizarea competențelor de reglementare și de supraveghere între statul membru de origine și statul membru gazdă al furnizorilor europeni de comunicații electronice pentru a reduce obstacolele din calea intrării pe piață, asigurând totodată respectarea corespunzătoare a condițiilor aplicabile furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice de către acești furnizori. Prin urmare, în timp ce fiecare autoritate națională de reglementare ar trebui să supravegheze respectarea condițiilor aplicabile pe teritoriul său în conformitate cu legislația Uniunii, inclusiv prin sancțiuni și măsuri temporare, numai autoritatea națională de reglementare din statul membru de origine ar trebui să aibă competența de a suspenda sau a retrage drepturile unui furnizor european de comunicații electronice de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în întreaga Uniune sau în anumite părți ale acesteia.

eliminat

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Spectrul de frecvențe radio este un bun public și o resursă esențială pentru piața internă a comunicațiilor mobile, în bandă largă fără fir și satelitare din Uniune. Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă fără fir contribuie la punerea în aplicare a Agendei digitale pentru Europa, mai ales la realizarea obiectivului de a garanta accesul la banda largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai mare viteză și capacitate posibilă pentru serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, Uniunea este în urma altor regiuni importante din lume - America de Nord, Africa și părți din Asia - din punctul de vedere al introducerii și extinderii ultimei generații de tehnologii în bandă largă fără fir necesare pentru realizarea obiectivelor de politică menționate. Procesul dezorganizat de autorizare și punere la dispoziție a benzii de 800 MHz pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, peste jumătate dintre statele membre solicitând o derogare sau nereușind în alt mod să atingă acest obiectiv în termenul prevăzut în Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind programul multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (PPSFR)23, indică necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri chiar și în perioada actualului PPSFR. Măsurile luate de Uniune pentru a armoniza condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă a spectrului de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 nu au fost suficiente pentru a remedia această problemă.

(17) Spectrul de frecvențe radio este un bun public și o resursă finită esențială pentru obținerea unei game largi de valori sociale, culturale și economice pentru piața internă a comunicațiilor mobile, în bandă largă fără fir, de radiodifuziune și prin satelit din Uniune. Politica Uniunii referitoare la spectrul de frecvențe radio ar trebui să contribuie la libertatea de exprimare, inclusiv la libertatea de opinie și la libertatea de obținere și diseminare a informațiilor și ideilor, fără să țină seama de frontiere, precum și la libertatea și la pluralismul mijloacelor de comunicare în masă. Dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă fără fir contribuie la punerea în aplicare a Agendei digitale pentru Europa, mai ales la realizarea obiectivului de a garanta accesul la banda largă cu o viteză de cel puțin 30 Mbps până în 2020 pentru toți cetățenii Uniunii și de a asigura Uniunii cea mai mare viteză și capacitate posibilă pentru serviciile în bandă largă. Cu toate acestea, dacă, pe de-o parte, unele regiuni ale Uniunii sunt foarte avansate, atât în ceea ce privește obiectivele de politică ale Agendei digitale pentru Europa, cât și la nivel general, pe de altă parte, alte regiuni au rămas în urmă. În special, acest lucru se datorează fragmentării procesului de la nivelul Uniunii de adaptare a spectrului disponibil în special pentru accesul la banda largă fără fir de mare viteză, ceea ce pune în pericol realizarea obiectivelor de politică pentru Uniune în ansamblul ei. Procesul dezorganizat de autorizare și punere la dispoziție a benzii de 800 MHz pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, peste jumătate dintre statele membre primind o derogare din partea Comisiei sau nereușind în alt mod să atingă acest obiectiv în termenul prevăzut în Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind programul multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (PPSFR), indică necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri chiar și în perioada actualului PPSFR. Aceasta indică, de asemenea, necesitatea unei mai bune exercitări de către Comisie a competențelor sale, de o importanță crucială pentru punerea cu fidelitate în aplicare a măsurilor Uniunii și cooperarea sinceră dintre statele membre. Eforturile susținute ale Comisiei în vederea aplicării măsurilor deja luate de Uniune pentru a armoniza condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă a spectrului de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 ar trebui să contribuie, în sine, în mod substanțial la abordarea acestei probleme.

__________________

__________________

23 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, JO L 81, 21.3.2012.

23 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, JO L 81, 21.3.2012.

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

24 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Armonizarea tranzacționării și închirierii drepturilor de utilizare a spectrului pentru comunicațiile în bandă largă fără fir sporește flexibilitatea și conduce la o alocare mai eficientă a resurselor spectrului. Prin urmare, ar trebui să fie facilitată și stimulată în continuare, inclusiv prin garantarea faptului că toate drepturile de utilizare, inclusiv cele deja acordate, au o durată suficient de lungă.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale variate generează inconsecvențe și fragmentarea pieței interne, ceea ce împiedică introducerea de servicii la nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței interne a comunicațiilor în bandă largă fără fir. Această situație ar putea crea, în particular, condiții inegale de acces la astfel de servicii, ar putea denatura concurența dintre întreprinderile stabilite în state membre diferite și ar putea împiedica investițiile în rețele și tehnologii mai avansate și apariția unor servicii inovatoare, lipsind astfel cetățenii și întreprinderile de servicii integrate de înaltă calitate omniprezente, iar pe operatorii în bandă largă fără fir de posibilități de creștere a eficienței rezultate din activități la scară largă mai integrate. Prin urmare, ar trebui luate măsuri la nivelul Uniunii cu privire la anumite aspecte ale alocării spectrului de frecvențe radio care să însoțească realizarea unei acoperiri integrate extinse a serviciilor de comunicații avansate în bandă largă fără fir pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, statele membre ar trebui să-și păstreze dreptul de a adopta măsuri de organizare a propriului spectru de frecvențe radio în scopuri de ordine și securitate publică și de apărare.

(18) Aplicarea unor politici naționale variate generează inconsecvențe și fragmentarea pieței interne, ceea ce împiedică introducerea de servicii la nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței interne a comunicațiilor în bandă largă fără fir. Această situație ar putea crea, în particular, condiții inegale de acces la astfel de servicii, ar putea denatura concurența dintre întreprinderile stabilite în state membre diferite și ar putea împiedica investițiile în rețele și tehnologii mai avansate și apariția unor servicii inovatoare, lipsind astfel cetățenii și întreprinderile de servicii integrate de înaltă calitate omniprezente, iar pe operatorii în bandă largă fără fir de posibilități de creștere a eficienței rezultate din activități la scară largă mai integrate. Prin urmare, ar trebui luate măsuri la nivelul Uniunii cu privire la anumite aspecte ale alocării spectrului de frecvențe radio care să însoțească realizarea unei acoperiri integrate extinse a serviciilor de comunicații avansate în bandă largă fără fir pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, este nevoie de suficientă flexibilitate pentru a îndeplini cerințele naționale specifice, iar statele membre ar trebui să-și păstreze dreptul de a adopta măsuri de organizare a propriului spectru de frecvențe radio în scopuri de ordine și securitate publică și de apărare, urmărind și promovând obiective de interes general, precum diversitatea lingvistică și culturală și pluralismul mijloacelor de comunicare în masă.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Furnizorii de servicii de comunicații electronice, inclusiv operatorii de telefonie mobilă sau consorțiile de astfel de operatori ar trebui să aibă posibilitatea de a organiza în mod colectiv acoperirea eficientă și la tarife accesibile a unei mari părți a teritoriului Uniunii în beneficiul pe termen lung al utilizatorilor finali și, în consecință, ar trebui să poată utiliza spectrul de frecvențe radio din mai multe state membre în condiții similare în materie de proceduri, costuri, calendare și perioadă de valabilitate a drepturilor pentru benzile armonizate, precum și cu pachete complementare de frecvențe radio, cum ar fi o combinație de frecvențe joase și înalte pentru acoperirea zonelor cu o densitate mare, respectiv, mai mică a populației. Inițiativele în favoarea unui nivel mai ridicat de coordonare și de coerență ar spori și previzibilitatea mediului de investiții în rețele. Această previzibilitate ar fi promovată în mod deosebit și de o politică clară în favoarea unei perioade lungi de valabilitate a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, fără a aduce atingere faptului că, în anumite state membre, aceste drepturi sunt acordate pe o perioadă nedeterminată, și ar fi legată, la rândul său, de existența unor condiții clare pentru transferul, închirierea sau utilizarea în comun a tuturor benzilor de frecvențe radio supuse unui astfel de drept individual de utilizare sau a unei părți a acestora.

(19) Furnizorii de servicii de comunicații electronice ar trebui să aibă posibilitatea de a organiza acoperirea eficientă, modernă din punct de vedere tehnologic, avansată și la tarife accesibile a unei mari părți a teritoriului Uniunii în beneficiul pe termen lung al utilizatorilor finali și, în consecință, ar trebui să poată utiliza spectrul de frecvențe radio din mai multe state membre în condiții similare în materie de proceduri, costuri, calendare și perioadă de valabilitate a drepturilor pentru benzile armonizate, precum și cu pachete complementare de frecvențe radio, cum ar fi o combinație de frecvențe joase și înalte pentru acoperirea zonelor cu o densitate mare, respectiv, mai mică a populației. Inițiativele în favoarea unui nivel mai ridicat de coordonare și de coerență ar spori și previzibilitatea mediului de investiții în rețele. Această previzibilitate ar fi promovată în mod deosebit și de o politică clară în favoarea unei perioade lungi de valabilitate a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, fără a aduce atingere faptului că, în anumite state membre, aceste drepturi sunt acordate pe o perioadă nedeterminată, și ar fi legată, la rândul său, de existența unor condiții îmbunătățite pentru transferul, închirierea sau utilizarea în comun a tuturor benzilor de frecvențe radio supuse unui astfel de drept individual de utilizare sau a unei părți a acestora.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și coerența drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, cel puțin în cazul benzilor care au fost armonizate pentru comunicațiile în bandă largă fără fir fixe, nomade și mobile. Acestea includ benzile identificate la nivelul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) pentru sistemele avansate de TMI (Telecomunicații Mobile Internaționale), precum și benzile utilizate pentru rețelele radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să vizeze și benzile care pot fi armonizate în viitor pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, așa cum se preconizează la articolul 3 litera (b) din PPSFR și în avizul Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (GPSFR) intitulat Strategic challenges facing Europe in addressing the growing radio spectrum demand for wireless broadband („Provocările strategice cu care se confruntă Europa pentru a răspunde cererii în creștere de frecvențe radio pentru banda largă fără fir”), adoptat la 13 iunie 2013, cum ar fi, în viitorul apropiat, benzile de 700 MHz, 1,5 GHz și 3,8-4,2 GHz.

(20) Ar trebui îmbunătățite coordonarea și coerența drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio. Acestea includ benzile identificate la nivelul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) pentru sistemele avansate de TMI (Telecomunicații Mobile Internaționale), precum și benzile utilizate pentru rețelele radio locale (RLAN), cum ar fi cele de 2,4 GHz și 5 GHz. Măsurile ar trebui să vizeze și benzile care pot fi armonizate în viitor pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, așa cum se preconizează la articolul 3 litera (b) din PPSFR și în avizul Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (GPSFR) intitulat „Strategic challenges facing Europe in addressing the growing radio spectrum demand for wireless broadband” („Provocările strategice cu care se confruntă Europa pentru a răspunde cererii în creștere de frecvențe radio pentru banda largă fără fir”), adoptat la 13 iunie 2013. Având în vedere impactul important asupra societății, precum și cel cultural, social și economic al deciziilor privind spectrul, aceste decizii ar trebui să țină seama de considerentele menționate la articolul 8a din Directiva 2002/21/CE și, dacă e cazul, de obiectivele de interes general menționate la articolul 9 alineatul (4) din directiva respectivă.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În ceea ce privește celelalte condiții de fond principale care pot fi asociate drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru banda largă fără fir, aplicarea convergentă de către toate statele membre a principiilor și criteriilor de reglementare stabilite în prezentul regulament ar fi favorizată de un mecanism de coordonare prin care Comisia și autoritățile competente din celelalte state membre ar putea emite observații înainte ca un anumit stat membru să acorde drepturi de utilizare, iar Comisia ar avea posibilitatea, ținând cont de opiniile statelor membre, să împiedice aplicarea oricărei propuneri care pare să contravină legislației Uniunii.

(24) Aplicarea convergentă de către toate statele membre a principiilor și criteriilor de reglementare stabilite în cadrul de reglementare al Uniunii ar fi favorizată de un mecanism de coordonare prin care Comisia și autoritățile competente din celelalte state membre ar putea emite observații înainte ca un anumit stat membru să acorde drepturi de utilizare, iar Comisia ar avea posibilitatea, ținând cont de opiniile statelor membre, să împiedice aplicarea oricărei propuneri care pare să contravină legislației Uniunii.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Având în vedere creșterea masivă a cererii de frecvențe radio pentru banda largă fără fir, ar trebui promovate soluții de acces alternativ eficient din punctul de vedere al spectrului de frecvențe radio la banda largă fără fir. Printre acestea se numără utilizarea sistemelor de acces fără fir de mică putere cu rază mică de acțiune, ca de exemplu așa-numitele hotspot ale rețelelor radio locale (RLAN, cunoscute și sub numele de „Wi-Fi”), precum și rețelele de puncte de acces celulare de mică putere și de mici dimensiuni (denumite și femtocelule, picocelule sau metrocelule).

(25) Având în vedere creșterea masivă a cererii de frecvențe radio pentru banda largă fără fir, ar trebui încurajate, și nu împiedicate, soluții de acces alternativ eficient în ceea ce privește spectrul de frecvențe radio la banda largă fără fir. Printre acestea se numără, în prezent, utilizarea sistemelor de acces fără fir de mică putere cu rază mică de acțiune, ca de exemplu așa-numitele „hotspots” ale rețelelor radio locale (RLAN), precum și rețelele de puncte de acces celulare de mică putere și de mici dimensiuni (denumite și femtocelule, picocelule sau metrocelule) și nu numai. Accesul dinamic la frecvențe radio, inclusiv fără licență, precum și la alte tehnologii și utilizări inovatoare ale spectrului de frecvențe radio ar trebui să fie încurajat și facilitat.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Statele membre ar trebui să se asigure că gestionarea spectrului de frecvențe radio la nivel național nu împiedică alte state membre să utilizeze spectrul de frecvențe radio la care au dreptul sau să își respecte obligațiile referitoare la benzile a căror utilizare este armonizată la nivelul Uniunii. Este necesar un mecanism de coordonare, bazat pe activitățile existente ale GPSFR, pentru a garanta că fiecare stat membru are un acces echitabil la spectrul de frecvențe radio și că rezultatele coordonării sunt coerente și executorii.

eliminat

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Experiența acumulată în cursul punerii în aplicare a cadrului de reglementare al Uniunii indică faptul că dispozițiile existente care prevăd aplicarea coerentă a măsurilor de reglementare, precum și obiectivul de a contribui la dezvoltarea pieței interne nu au creat suficiente stimulente pentru conceperea unor produse de acces pe baza unor standarde și proceduri armonizate, mai ales în cazul rețelelor fixe. Când operează în state membre diferite, operatorilor le este greu să găsească inputuri de acces de o calitate corespunzătoare și niveluri corespunzătoare de interoperabilitate a rețelelor și a serviciilor, iar atunci când sunt disponibile, inputurile respective prezintă caracteristici tehnice diferite. Această situație crește costurile și împiedică furnizarea serviciilor la nivel transfrontalier.

eliminat

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Integrarea pieței unice a comunicațiilor electronice ar fi accelerată prin instituirea unui cadru care să definească o serie de produse virtuale europene cheie care sunt deosebit de importante pentru ca furnizorii de servicii de comunicații electronice să furnizeze servicii transfrontaliere și să adopte o strategie la nivelul UE într-un mediu axat din ce în ce mai mult integral pe IP, pe baza unor parametri esențiali și a unor caracteristici minime de bază.

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Ar trebui abordate nevoile operaționale vizate de diversele produse virtuale. Produsele europene de acces virtual în bandă largă ar trebui să fie disponibile în cazul în care unui operator cu o putere semnificativă pe piață i s-a solicitat, în conformitate cu directiva-cadru și cu Directiva privind accesul, să asigure accesul în condiții reglementate la un anumit punct de acces din rețeaua sa. În primul rând, ar trebui facilitată o intrare transfrontalieră eficientă prin produse armonizate care să permită furnizorilor transfrontalieri să furnizeze inițial clienților lor finali fără întârziere servicii de o calitate previzibilă și suficientă, inclusiv întreprinderilor cliente care au locuri multiple de desfășurare a activității în diferite state membre, atunci când acest lucru ar fi necesar și proporționat în funcție de analiza pieței. Aceste produse armonizate ar trebui să fie disponibile o perioadă suficientă pentru a permite solicitanților de acces și furnizorilor să planifice investiții pe termen mediu și lung.

eliminat

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) În al doilea rând, produsele sofisticate de acces virtual care necesită investiții mai mari din partea solicitanților de acces și le permit un nivel mai ridicat de control și de diferențiere, mai ales prin furnizarea accesului la un nivel mai apropiat de cel local, sunt esențiale pentru a crea condițiile unei concurențe sustenabile în ansamblul pieței interne. Prin urmare, aceste produse cu ridicata esențiale de acces la rețelele de acces de nouă generație ar trebui și ele armonizate pentru a facilita investițiile transfrontaliere. Aceste produse de acces virtual în bandă largă ar trebui astfel concepute încât să aibă funcționalități echivalente cu cele ale decuplării fizice, pentru a extinde gama potențialelor măsuri corective pentru piața cu ridicata care pot fi examinate de către autoritățile naționale de reglementare în cadrul evaluării proporționalității, în temeiul Directivei 2002/19/CE.

eliminat

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) În al treilea rând, este necesar să se armonizeze un produs de acces cu ridicata pentru segmentele terminale ale liniilor închiriate cu interfețe avansate, pentru a permite furnizarea transfrontalieră de servicii de conectivitate critice din punctul de vedere al misiunii lor pentru utilizatorii profesionali cei mai exigenți.

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a) Există necesitatea de a armoniza condițiile în care produsele cu ridicata de înaltă calitate, utilizate pentru furnizarea de servicii pentru întreprinderi, să permită furnizarea de servicii omogene societăților transfrontaliere și multinaționale pe întreg teritoriul Uniunii Europene. O astfel de armonizare ar putea juca un rol semnificativ la nivelul competitivității întreprinderilor din UE în ceea ce privește costurile comunicațiilor.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) În condițiile unei migrări treptate la rețele „bazate integral pe IP”, nedisponibilitatea produselor de conectivitate bazate pe IP pentru diferite clase de servicii de o calitate asigurată care să permită căi de comunicare dincolo de domeniile și frontierele rețelei, atât în interiorul, cât și în exteriorul statelor membre, împiedică dezvoltarea aplicațiilor care se bazează pe accesul la alte rețele, limitând astfel inovarea tehnologică. Mai mult, această situație împiedică difuzarea pe scară mai largă a soluțiilor eficiente asociate cu gestionarea și furnizarea de rețele bazate pe IP și cu produse de conectivitate cu un nivel de calitate asigurată a serviciului, mai ales un grad înalt de securitate, de siguranță și de flexibilitate, rentabilitate și aprovizionare mai rapidă, care generează avantaje pentru operatorii rețelelor, furnizorii de servicii și utilizatorii finali. Este necesară, așadar, o abordare armonizată a conceperii și disponibilității acestor produse, în condiții rezonabile, inclusiv, în cazul în care se impune, posibilitatea aprovizionării încrucișate de către întreprinderile de comunicații electronice implicate.

eliminat

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Crearea de produse europene de acces virtual în bandă largă în temeiul prezentului regulament ar trebui să se reflecte în evaluarea de către autoritățile naționale de reglementare a măsurilor corective celor mai potrivite privind accesul la rețelele operatorilor desemnați ca având o putere semnificativă pe piață, evitând totodată suprareglementarea prin multiplicarea inutilă a produselor de acces cu ridicata, indiferent dacă acestea se impun ca urmare a analizei pieței sau dacă sunt furnizate în alte condiții. În particular, introducerea în sine a produselor europene de acces virtual nu ar trebui să ducă la creșterea numărului de produse de acces reglementate impuse unui anumit operator. De asemenea, necesitatea ca autoritățile naționale de reglementare, după adoptarea prezentului regulament, să stabilească dacă în locul măsurilor corective privind accesul cu ridicata ar trebui impus un produs european de acces virtual în bandă largă și să evalueze oportunitatea impunerii unui produs european de acces virtual în bandă largă în contextul viitoarelor analize ale pieței în cazul în care constată existența unei puteri semnificative pe piață nu ar trebui să afecteze responsabilitatea lor de a identifica măsurile corective cele mai potrivite și proporționate pentru a soluționa problema identificată în materie de concurență în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2002/21/CE.

eliminat

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) În interesul previzibilității în materie de reglementare, în legislație ar trebui să se reflecte și principalele elemente ale practicii decizionale în curs de evoluție din cadrul juridic actual care afectează condițiile în care produsele de acces cu ridicata, inclusiv produsele europene de acces virtual în bandă largă, sunt puse la dispoziție pentru rețelele NGA. Acestea ar trebui să includă dispoziții care, pentru analiza piețelor de produse de acces cu ridicata și, mai ales, a nevoii de control al prețurilor în materie de acces la rețelele NGA, să reflecte importanța relației dintre constrângerile concurențiale din partea infrastructurilor alternative fixe și fără fir, garanțiile efective privind accesul nediscriminatoriu și gradul existent de concurență din punctul de vedere al prețului, al posibilităților de alegere și al calității la nivelul pieței cu amănuntul. Ultimul considerent determină în cele din urmă avantajele pentru utilizatorii finali. De exemplu, în cursul analizei lor de la caz la caz efectuate în temeiul articolului 16 din Directiva 2002/21/CE și fără a aduce atingere evaluării puterii semnificative pe piață și aplicării normelor UE în materie de concurență, autoritățile naționale de reglementare pot considera că, în prezența a două rețele NGA fixe, condițiile de piață sunt suficient de concurențiale pentru a putea determina modernizarea rețelelor și a evolua către furnizarea de servicii ultrarapide, unul dintre parametrii importanți ai concurenței de pe piața cu amănuntul.

eliminat

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Disparitățile privind punerea în aplicare națională a normelor sectoriale de protecție a utilizatorilor finali creează obstacole semnificative în calea pieței unice digitale, mai ales sub forma unor costuri sporite în materie de conformitate pentru furnizorii de comunicații electronice pentru public care doresc să ofere servicii în mai multe state membre. Mai mult, fragmentarea și incertitudinea cu privire la nivelul de protecție acordat în diferite state membre subminează încrederea utilizatorilor finali și îi descurajează să achiziționeze servicii de comunicații electronice din străinătate. Pentru a realiza obiectivul Uniunii de eliminare a obstacolelor din calea pieței interne, este necesar să se înlocuiască actualele măsuri juridice naționale divergente cu o serie unică și armonizată integral de norme sectoriale care să stabilească un nivel comun ridicat de protecție a utilizatorilor finali. Această armonizare integrală a dispozițiilor juridice nu ar trebui să împiedice furnizorii de comunicații electronice pentru public să ofere utilizatorilor finali clauze contractuale care depășesc nivelul de protecție respectiv.

eliminat

Justificare

Odată ce normele din prezenta propunere de regulament sunt transferate în Directiva privind serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile consumatorilor din prezentul regulament.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Având în vedere că prezentul regulament armonizează doar anumite norme sectoriale, nu ar trebui să aducă atingere normelor generale de protecție a consumatorilor stabilite în actele Uniunii și în actele legislative naționale care le transpun.

(41) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere normelor generale de protecție a consumatorilor stabilite în dreptul Uniunii și în actele legislative naționale care le transpun.

Justificare

Odată ce normele din prezenta propunere de regulament sunt transferate în Directiva privind serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile consumatorilor din prezentul regulament.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Atunci când dispozițiile capitolelor 4 și 5 din prezentul regulament se referă la utilizatorii finali, ele ar trebui să se aplice nu numai consumatorilor, ci și altor categorii de utilizatori finali, în principal microîntreprinderilor. La cerere, alți utilizatori finali decât consumatorii ar trebui să poată conveni, printr-un contract individual, să devieze de la anumite dispoziții.

eliminat

Justificare

Odată ce normele din prezenta propunere de regulament sunt transferate în Directiva privind serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile consumatorilor din prezentul regulament.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Există în continuare diferențe tarifare extrem de importante, atât pentru comunicațiile fixe, cât și pentru cele mobile, între comunicațiile de voce și SMS naționale și cele care se termină într-un alt stat membru. Deși există variații considerabile între țări, operatori și pachete tarifare, precum și între serviciile mobile și fixe, această situație continuă să afecteze grupurile de consumatori mai vulnerabili și să creeze obstacole în calea comunicării neîngrădite în cadrul Uniunii. Acest lucru se produce în pofida reducerii și a convergenței în termeni absoluți foarte importante a tarifelor de terminare a apelurilor din diferitele state membre, precum și a tarifelor scăzute de pe piețele de tranzit. Mai mult, tranziția către un mediu de comunicații electronice axat integral pe IP ar trebui să determine, în timp util, reduceri suplimentare ale tarifelor. Orice diferențe semnificative între tarifele cu amănuntul ale comunicațiilor la mare distanță fixe naționale care sunt comunicații diferite de cele efectuate în cadrul unei zone locale identificate printr-un cod de zonă geografică în planul național de numerotare și comunicațiile fixe care se termină în alt stat membru ar trebui, așadar, să fie justificate de criterii obiective. Tarifele cu amănuntul pentru comunicațiile mobile internaționale nu ar trebui să depășească eurotarifele pentru apelurile de voce și, respectiv, mesajele SMS în roaming reglementate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 531/2012, cu excepția cazurilor justificate de criterii obiective. Aceste criterii pot include costurile suplimentare și o marjă aferentă rezonabilă. Alți factori obiectivi pot include diferențele în materie de flexibilitate a tarifelor asociate și faptul că toți utilizatorii finali dispun cu ușurință de tarife alternative din partea unor furnizori de comunicații electronice pentru public care oferă comunicații transfrontaliere în interiorul Uniunii contra unui cost suplimentar scăzut sau fără costuri suplimentare ori de servicii ale societății informației cu funcționalități comparabile, cu condiția ca utilizatorii finali să fie informați activ cu privire la aceste alternative de către furnizorii lor.

eliminat

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) În ultimele decenii, internetul s-a dezvoltat ca o platformă deschisă de inovare cu puține obstacole în calea accesului utilizatorilor finali, al furnizorilor de conținuturi și de aplicații și al furnizorilor de servicii de internet. Cadrul de reglementare existent vizează să promoveze capacitatea utilizatorilor finali de a accesa și a distribui informații sau de a utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu toate acestea, recent, Raportul privind practicile de gestionare a traficului publicat în mai 2012 de Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și un studiu, comandat de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori și publicat în decembrie 2012, referitor la funcționarea pieței serviciilor de acces la internet și a furnizării acestora din perspectiva consumatorilor au indicat că un număr important de utilizatori finali sunt afectați de practici de gestionare a traficului care blochează sau încetinesc anumite aplicații. Aceste tendințe impun adoptarea unor reguli clare la nivelul Uniunii pentru a menține internetul deschis și a evita fragmentarea pieței unice care rezultă din măsurile existente în fiecare stat membru.

(45) În ultimele decenii, internetul s-a dezvoltat ca o platformă deschisă de inovare cu puține obstacole în calea accesului utilizatorilor, al furnizorilor de conținuturi și de aplicații și al furnizorilor de servicii de internet. Principiul de „neutralitate a rețelei” înseamnă în legătură cu internetul deschis faptul că toate tipurile de trafic ar trebui tratate în mod egal, fără discriminări, restricții sau intervenții, indiferent de expeditor, destinatar, tip, conținut, dispozitiv, serviciu sau aplicație. După cum se menționează în Rezoluția Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 referitoare la internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa (2011/2866), caracterul deschis al internetului a reprezentat un motor principal pentru competitivitate, dezvoltare economică și socială și inovare, ceea ce a condus la niveluri spectaculoase de dezvoltare a aplicațiilor online, a conținutului și serviciilor și, prin urmare, de creștere a ofertei și a cererii de conținut și servicii, iar internetul a devenit un factor esențial de accelerare a circulației libere a cunoștințelor, ideilor și informațiilor, inclusiv în țările cu acces limitat la mijloace de comunicare independente. Cadrul de reglementare existent vizează să promoveze capacitatea utilizatorilor de a accesa și a distribui informații sau de a utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu toate acestea, recent, Raportul privind practicile de gestionare a traficului publicat în mai 2012 de Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și un studiu, comandat de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori și publicat în decembrie 2012, referitor la funcționarea pieței serviciilor de acces la internet și a furnizării acestora din perspectiva consumatorilor au indicat că un număr important de utilizatori sunt afectați de practici de gestionare a traficului care blochează sau încetinesc anumite aplicații. Aceste tendințe impun adoptarea unor reguli clare la nivelul Uniunii pentru a menține internetul deschis și a evita fragmentarea pieței unice care rezultă din măsurile existente în fiecare stat membru.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Libertatea utilizatorilor finali de a accesa și a distribui informații și conținuturi legale, de a utiliza aplicațiile și serviciile dorite este supusă respectării legislației Uniunii și a legislației naționale compatibile. Prezentul regulament definește limitele eventualelor restricții aplicate acestei libertăți de către furnizorii de comunicații electronice pentru public, dar nu aduce atingere altor acte legislative ale Uniunii, printre care normele privind drepturile de autor și Directiva 2000/31/CE.

(46) Libertatea utilizatorilor de a accesa și a distribui informații și conținuturi, de a utiliza aplicațiile și serviciile dorite este supusă respectării legislației Uniunii și a legislației naționale compatibile. Prezentul regulament definește limitele eventualelor restricții aplicate acestei libertăți de către furnizorii de comunicații electronice pentru public, dar nu aduce atingere altor acte legislative ale Uniunii.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, furnizorii de comunicații electronice pentru public, în limitele convenite prin contract privind volumele de date și vitezele serviciilor de acces la internet, nu ar trebui să blocheze, să încetinească, să degradeze sau să discrimineze anumite conținuturi, aplicații, servicii sau categorii specifice ale acestora, cu excepția unui număr limitat de măsuri de gestionare rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate ar trebui să fie transparente, proporționale și nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a traficului cuprinde prevenirea sau împiedicarea unor infracțiuni grave, inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor de împiedicare a accesului la materiale de pornografie infantilă și a distribuției acestora. Minimizarea efectelor congestionării rețelelor ar trebui considerată rezonabilă, cu condiția ca aceasta să se producă doar temporar sau în condiții excepționale.

(47) În condițiile unui internet deschis, furnizorii de servicii de acces la internet, în limitele convenite prin contract privind volumele de date și vitezele serviciilor de acces la internet, nu ar trebui să blocheze, să încetinească, să degradeze sau să discrimineze anumite conținuturi, aplicații, servicii sau categorii specifice ale acestora, cu excepția unui număr limitat de măsuri de gestionare a traficului. Aceste măsuri ar trebui să fie necesare din punct de vedere tehnic, transparente, proporționale și nediscriminatorii. Abordarea congestionării rețelelor ar trebui să fie permisă cu condiția ca aceasta să se producă doar temporar sau în condiții excepționale. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să poată solicita unui furnizor să demonstreze că tratamentul egal al tuturor tipurilor de trafic va fi cu mult mai puțin eficient.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a) Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice).

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să fie considerate compatibile cu principiul unui internet deschis atât timp cât permit utilizatorilor finali să aleagă tariful care corespunde consumului lor normal de date pe baza unor informații transparente referitoare la condițiile și implicațiile alegerii respective. În același timp, aceste tarife ar trebui să le permită furnizorilor de comunicații electronice pentru public să adapteze mai bine capacitățile rețelelor la volumele de date preconizate. Este esențial ca utilizatorii finali să primească informații complete înainte de a-și exprima acordul cu privire la orice limitare a volumului de date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca ei să își poată monitoriza permanent consumul și să achiziționeze cu ușurință volume mai mari de date, dacă doresc acest lucru.

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să fie considerate compatibile cu principiul unui internet deschis atât timp cât permit utilizatorilor să aleagă tariful care corespunde consumului lor normal de date pe baza unor informații clare, transparente și explicite referitoare la condițiile și implicațiile alegerii respective. În același timp, aceste tarife ar trebui să le permită furnizorilor de servicii de acces la internet să adapteze mai bine capacitățile rețelelor la volumele de date preconizate. Este esențial ca utilizatorii să primească informații complete înainte de a-și exprima acordul cu privire la orice limitare a volumului de date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca ei să își poată monitoriza permanent consumul și achiziționa cu ușurință volume mai mari de date, dacă doresc acest lucru.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) Utilizatorii finali cer, de asemenea, servicii și aplicații ce necesită un nivel mai bun de calitate asigurată a serviciului oferit de furnizorii de comunicații electronice pentru public sau de furnizori de conținuturi, aplicații ori servicii. Aceste servicii pot cuprinde, printre altele, televiziunea prin IP (IP-TV), videoconferințele și anumite aplicații în materie de sănătate. Utilizatorii finali ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie acorduri privind furnizarea de servicii specializate cu o calitate mai bună a serviciului fie cu furnizorii de comunicații electronice pentru public, fie cu furnizorii de conținuturi, aplicații sau servicii.

(49) Ar trebui să se poată îndeplini cererea din partea utilizatorilor în materie de servicii și aplicații ce necesită un nivel mai bun de calitate asigurată. Aceste servicii pot cuprinde, printre altele, radiodifuziunea, videoconferințele și anumite aplicații în materie de sănătate. Utilizatorii ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie acorduri privind furnizarea de servicii specializate cu o calitate mai bună a serviciului fie cu furnizorii de servicii de acces la internet, cu furnizorii de comunicații electronice pentru public sau cu furnizorii de conținuturi, aplicații sau servicii. În cazul încheierii unor astfel de acorduri cu furnizorul de acces la internet, furnizorul ar trebui să se asigure că serviciile de calitate sporită nu afectează în mod semnificativ calitatea generală a accesului la internet. În plus, măsurile de gestionare a traficului nu ar trebui aplicate într-un mod prin care să se facă o discriminare între servicii concurente.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii solicită furnizarea de servicii de transmisie pe baza unor parametri de calitate flexibili, inclusiv a unor niveluri mai scăzute de prioritate a traficului care nu este urgent. Posibilitatea ca furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii să negocieze astfel de niveluri flexibile de calitate a serviciului cu furnizorii de comunicații electronice pentru public este necesară pentru furnizarea de servicii specializate și se așteaptă ca ea să joace un rol important în dezvoltarea noilor servicii precum comunicațiile de tip mașină către mașină (machine to machine – M2M). În același timp, aceste acorduri ar trebui să permită furnizorilor de comunicații electronice pentru public să echilibreze mai bine traficul și să prevină congestionarea rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie acorduri în materie de servicii specializate cu privire la niveluri definite de calitate a serviciului atât timp cât acordurile respective nu diminuează substanțial calitatea generală a serviciilor de acces la internet.

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii solicită furnizarea de servicii de transmisie pe baza unor parametri de calitate flexibili, inclusiv a unor niveluri mai scăzute de prioritate a traficului care nu este urgent. Posibilitatea ca furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii să negocieze astfel de niveluri flexibile de calitate a serviciului cu furnizorii de comunicații electronice poate fi necesară și pentru furnizarea anumitor servicii precum comunicațiile de tip mașină către mașină (machine to machine – M2M). Furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii de comunicații electronice ar trebui, așadar, să fie liberi în continuare să încheie acorduri în materie de servicii specializate cu privire la niveluri definite de calitate a serviciului atât timp cât acordurile respective nu afectează calitatea generală a serviciilor de acces la internet.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51) Autoritățile naționale de reglementare au un rol esențial în asigurarea faptului că utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să exercite această libertate de a beneficia de acces la internetul deschis. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să aibă obligații de monitorizare și de raportare și ar trebui să asigure conformitatea furnizorilor de comunicații electronice pentru public și disponibilitatea unor servicii de acces la internet nediscriminatorii de înaltă calitate care nu sunt prejudiciate de serviciile specializate. În cadrul evaluării unei posibile deteriorări generale a serviciilor de acces la internet, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină cont de parametri de calitate precum cei legați de sincronizare și fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere de pachete de date), nivelurile și efectele congestionării rețelei, vitezele efective față de cele anunțate în publicitate, performanța serviciilor de acces la internet comparativ cu serviciile specializate și calitatea percepută de utilizatorii finali. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui împuternicite să impună cerințe privind calitatea minimă a serviciului tuturor furnizorilor de comunicații electronice pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, dacă acest lucru este necesar pentru a preveni scăderea/degradarea generală a calității serviciilor de acces la internet.

(51) Autoritățile naționale de reglementare au un rol esențial în asigurarea faptului că utilizatorii sunt efectiv în măsură să exercite această libertate de a beneficia de acces la internetul deschis. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să aibă obligații de monitorizare și de raportare și ar trebui să asigure conformitatea furnizorilor de servicii de acces la internet, a altor furnizori de comunicații electronice și a altor furnizori de servicii și disponibilitatea unor servicii de acces la internet nediscriminatorii de înaltă calitate care nu sunt prejudiciate de serviciile specializate. În cadrul evaluării unei posibile deteriorări generale a serviciilor de acces la internet, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină cont de parametri de calitate precum cei legați de sincronizare și fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere de pachete de date), nivelurile și efectele congestionării rețelei, vitezele efective față de cele anunțate în publicitate, performanța serviciilor de acces la internet comparativ cu serviciile cu o calitate mai bună și calitatea percepută de utilizatori. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să instituie proceduri de soluționare a reclamațiilor care să prevadă mecanisme de recurs eficiente, simple și disponibile imediat pentru utilizatori și să fie împuternicite să impună cerințe privind calitatea minimă a serviciului tuturor furnizorilor de servicii de acces la internet, altor furnizori de comunicații electronice și altor furnizori de servicii, dacă acest lucru este necesar pentru a preveni scăderea/degradarea generală a calității serviciilor de acces la internet.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) Măsurile destinate să asigure un nivel mai mare de transparență și de comparabilitate a prețurilor, a tarifelor, a condițiilor și a parametrilor privind calitatea serviciului, inclusiv a celor specifici furnizării de servicii de acces la internet, ar trebui să amelioreze capacitatea utilizatorilor finali de a optimiza selectarea furnizorilor și, astfel, de a beneficia pe deplin de concurență.

(52) Măsurile destinate să asigure un nivel mai mare de transparență și de comparabilitate a prețurilor, a tarifelor, a condițiilor și a parametrilor privind calitatea serviciului, inclusiv a celor specifici furnizării de servicii de acces la internet, ar trebui să amelioreze capacitatea utilizatorilor finali de a optimiza selectarea furnizorilor și, astfel, de a beneficia pe deplin de concurență. Orice sistem voluntar de certificare pentru site-urile interactive destinate comparării, pentru ghiduri sau pentru instrumente similare ar trebui să fie independent față de orice furnizor de comunicații electronice, să utilizeze un limbaj simplu și clar, să utilizeze informații complete și actualizate, să aibă o metodologie transparentă, să fie fiabil și accesibil conform Orientărilor privind accesibilitatea conținutului web 2.0 și să prevadă o procedură eficace de soluționare a reclamațiilor.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53) Utilizatorii finali ar trebui să primească informații corespunzătoare privind prețul și tipul serviciului oferit înainte de a achiziționa un serviciu. Aceste informații ar trebui furnizate și imediat înainte de conectarea unui apel atunci când apelarea unui anumit număr sau serviciu este supusă unor condiții tarifare speciale, cum ar fi apelurile către serviciile cu tarife majorate, care au adesea un preț special. În cazul în care o astfel de obligație este disproporționată, având în vedere durata și costul informării privind tarifele pentru furnizorul serviciului comparativ cu durata medie a apelului și riscul în materie de costuri la este expus utilizatorul final, autoritățile naționale de reglementare pot acorda o derogare. Utilizatorii finali ar trebui să fie informați și în cazul în care un număr de telefon gratuit face obiectul unor costuri suplimentare.

eliminat

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Considerentul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54) Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui să ofere utilizatorilor finali informații corespunzătoare referitoare la, printre altele, serviciile și tarifele lor, calitatea parametrilor serviciilor, accesul la serviciile de urgență și eventualele limitări, precum și gama de servicii și produse concepute pentru consumatorii cu handicap. Aceste informații ar trebui furnizate într-un mod clar și transparent și ar trebui să fie specifice statelor membre în care sunt furnizate serviciile și, dacă sunt modificate, să fie actualizate. Furnizorii ar trebui să fie scutiți de aceste obligații de informare în cazul ofertelor negociate individual.

(54) Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui să ofere utilizatorilor finali informații corespunzătoare referitoare la, printre altele, serviciile și tarifele lor, calitatea parametrilor serviciilor, accesul la serviciile de urgență și eventualele limitări, precum și gama de servicii și produse concepute pentru consumatorii cu handicap. În cazul unor planuri tarifare cu un volum al comunicațiilor prestabilit, furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, de asemenea, să informeze cu privire la posibilitatea de care dispun consumatorii și alți utilizatori finali care adresează o solicitare în acest sens de a transfera orice volum neutilizat din perioada de facturare anterioară în perioada de facturare actuală. Aceste informații ar trebui furnizate într-un mod clar și transparent și ar trebui să fie specifice statelor membre în care sunt furnizate serviciile și, dacă sunt modificate, să fie actualizate. Furnizorii ar trebui să fie scutiți de aceste obligații de informare în cazul ofertelor negociate individual.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56) Contractele sunt un mijloc important pentru a le oferi utilizatorilor finali un nivel ridicat de transparență a informațiilor și de securitate juridică. Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui să le ofere utilizatorilor finali informații clare și explicite cu privire la toate elementele esențiale ale contractului înainte ca utilizatorul final să dobândească obligații prin contract. Informațiile ar trebui să fie obligatorii și nu ar trebui să fie modificate decât cu acordul ulterior al utilizatorului final și al furnizorului. Comisia și mai multe autorități naționale de reglementare au identificat recent discrepanțe considerabile între viteza anunțată în publicitate a serviciilor de acces la internet și viteza efectivă de care dispun utilizatorii finali. Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, așadar, să informeze utilizatorii finali, înainte de încheierea contractului, cu privire la viteza și alți parametri ai calității serviciilor pe care îi pot asigura în mod realist în punctul principal în care se află utilizatorul final.

(56) Contractele sunt un mijloc important pentru a le oferi utilizatorilor finali un nivel ridicat de transparență a informațiilor și de securitate juridică. Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui să le ofere utilizatorilor finali informații clare și explicite cu privire la toate elementele esențiale ale contractului înainte ca utilizatorul să dobândească obligații prin contract. Informațiile ar trebui să fie obligatorii și nu ar trebui să fie modificate decât cu acordul ulterior al utilizatorului final și al furnizorului. Comisia și mai multe autorități naționale de reglementare au identificat recent discrepanțe considerabile între viteza anunțată în publicitate a serviciilor de acces la internet și viteza efectivă de care dispun utilizatorii finali. Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, așadar, să informeze utilizatorii finali, înainte de încheierea contractului, cu privire la viteza și alți parametri ai calității serviciilor pe care îi pot asigura în mod realist în punctul principal în care se află utilizatorul final. Pentru legăturile fixe și mobile de date, viteza disponibilă în mod normal este viteza unui serviciu de comunicații de care un consumator se poate aștepta să beneficieze în cea mai mare parte a perioadei în care accesează serviciul în cauză, indiferent de oră. Viteza disponibilă în mod normal ar trebui calculată pe baza intervalelor de viteză estimate, a vitezelor medii, a vitezei la orele de vârf și a vitezei minime. Metodologia ar trebui stabilită în cadrul orientărilor OAREC și să facă în mod regulat obiectul unor revizuiri și actualizări, pentru a reflecta evoluția tehnologiei și a infrastructurii. Statele membre ar trebui să se asigure că furnizorii le permit utilizatorilor finali să aibă acces la informații comparabile referitoare la acoperirea rețelelor mobile, inclusiv în ceea ce privește diferitele tehnologii din statul membru al acestora, înainte de încheierea contractului, pentru a le permite utilizatorilor finali în cauză să ia decizii privind achizițiile în cunoștință de cauză.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) În ceea ce privește echipamentele terminale, contractele ar trebui să specifice eventualele restricții impuse de furnizor asupra utilizării echipamentelor, de exemplu prin blocarea dispozitivelor mobile pentru a fi utilizate doar cu anumite cartele SIM, precum și eventualele penalități datorate în cazul rezilierii contractului înainte de data de expirare convenită. După expirarea duratei convenite a contractului nu ar trebui impuse penalități.

(57) În ceea ce privește echipamentele terminale, contractele ar trebui să specifice eventualele restricții impuse de furnizor asupra utilizării echipamentelor, de exemplu prin blocarea dispozitivelor mobile pentru a fi utilizate doar cu anumite cartele SIM, precum și eventualele penalități datorate în cazul rezilierii contractului înainte de data de expirare convenită. După expirarea duratei convenite a contractului nu ar trebui impuse penalități. Contractele ar trebui să specifice și tipurile de servicii post-vânzare, de servicii de întreținere și de servicii de asistență pentru clienți furnizate. Ori de câte ori este posibil, informațiile respective ar trebui să cuprindă și informații tehnice, oferite la cerere, cu privire la buna funcționare a echipamentului terminal pentru care a optat utilizatorul final. Informațiile în cauză ar trebui oferite cu titlu gratuit, cu condiția să nu fi fost descoperită nicio incompatibilitate tehnică.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) Pentru a evita „facturile-șoc”, utilizatorii finali ar trebui să poată defini limite financiare maxime pentru costurile aferente apelurilor efectuate și serviciilor de acces la internet utilizate de ei. Această facilitate ar trebui să fie disponibilă gratuit, cu o notificare corespunzătoare care să poată fi consultată ulterior din nou, atunci când valoarea se apropie de limită. După ce se atinge limita maximă, utilizatorii finali nu ar trebui să mai beneficieze de serviciile respective sau să fie taxați pentru ele, cu excepția cazului în care solicită expres continuarea furnizării convenite cu furnizorul.

(58) Pentru a evita „facturile-șoc”, pentru toate serviciile postplătite, utilizatorii ar trebui să poată stabili o limită financiară maximă predefinită pentru costurile aferente apelurilor efectuate și serviciilor de acces la internet utilizate de ei. Această facilitate ar trebui să includă o notificare corespunzătoare care să poată fi consultată ulterior din nou, atunci când valoarea se apropie de limită.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Considerentul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(58a) Prelucrarea datelor cu caracter personal la care se face referire în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat ar trebui să respecte Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1a, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre în temeiul prezentului regulament, sub supravegherea autorităților competente din statele membre, în special a autorităților publice independente desemnate de statele membre, și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice1b.

 

________________

 

1aDirectiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1bDirectiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Considerentul 58 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(58b) Prelucrarea datelor cu caracter personal la care se face referire în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat ar trebui să respecte Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date1a.

 

__________________

 

1aJO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Considerentul 59

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59) Experiența din statele membre și cea constatată într-un studiu recent comandat de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori au indicat că perioadele lungi de valabilitate a contractelor și prelungirea automată sau tacită a contractelor constituie obstacole semnificative în calea schimbării furnizorului. Este astfel de dorit ca utilizatorii finali să poată rezilia un contract după șase luni de la încheierea sa, fără să suporte niciun cost. Într-un astfel de caz, utilizatorii finali pot fi obligați să își compenseze furnizorii pentru valoarea reziduală a echipamentelor terminale subvenționate sau pentru valoarea pro rata temporis a altor promoții. Contractele care au fost prelungite tacit ar trebui să poată fi reziliate cu un preaviz de o lună.

eliminat

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63) Pentru a sprijini crearea de ghișee unice și a facilita desfășurarea fără probleme pentru utilizatorii finali a procedurii de transfer, aceasta ar trebui gestionată de furnizorul de comunicații electronice pentru public către care se realizează transferul. Furnizorul de comunicații electronice pentru public dinspre care se realizează transferul nu ar trebui să întârzie sau să îngreuneze procedura de transfer. Ar trebui utilizate proceduri automate pe o scară cât mai largă posibil și ar trebui asigurat un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Disponibilitatea unor informații transparente, precise și furnizate la timp cu privire la schimbarea furnizorului ar trebui să sporească încrederea utilizatorilor finali în această procedură și disponibilitatea lor de a se implica activ în procesul concurențial.

(63) Pentru a facilita desfășurarea fără probleme pentru utilizatorii finali a procedurii de transfer, OAREC ar trebui să fie împuternicit să stabilească orientări care să prevadă responsabilitățile care îi revin furnizorului către care se realizează transferul și furnizorului dinspre care se realizează transferul în cadrul procedurii de transfer și de portabilitate, asigurându-se, printre altele, că furnizorul de comunicații electronice pentru public dinspre care se realizează transferul nu întârzie sau îngreunează procedura de transfer, că procedura este automatizată cât mai mult posibil și că se asigură un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Orientările respective ar trebui să abordeze, de asemenea, problema modalității de asigurare a continuității în ceea ce privește experiența utilizatorilor finali, inclusiv prin intermediul unor elemente de identificare precum adresele de poștă electronică, de exemplu, prin posibilitatea de a opta pentru o facilitate de redirecționare a mesajelor electronice. Disponibilitatea unor informații transparente, precise și furnizate la timp cu privire la schimbarea furnizorului ar trebui să sporească încrederea utilizatorilor finali în această procedură și disponibilitatea lor de a se implica activ în procesul concurențial.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Considerentul 64

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(64) Contractele încheiate cu furnizorii de comunicații electronice pentru public dinspre care se realizează transferul ar trebui anulate automat după transfer, fără să fie necesare demersuri suplimentare din partea utilizatorilor finali. În cazul serviciilor preplătite, orice sold creditor necheltuit ar trebui rambursat consumatorului care și-a schimbat furnizorul.

eliminat

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Considerentul 65

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(65) Este necesar ca utilizatorii finali să beneficieze de continuitate atunci când schimbă elemente importante de identificare precum adresele de poștă electronică. În acest scop și pentru a garanta că nu se pierd comunicațiile prin poșta electronică, utilizatorii finali ar trebui să aibă posibilitatea de a alege, gratuit, o facilitate de redirecționare a mesajelor electronice oferită de furnizorul de servicii de acces la internet în cazurile în care utilizatorul final are o adresă de poștă electronică furnizată de furnizorul dispre care se realizează transferul.

eliminat

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Considerentul 68

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(68) Pentru a ține seama de evoluția pieței și a tehnicii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea anexelor. Este deosebit de important ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Considerentul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70) Competențele de executare privind armonizarea și coordonarea autorizării utilizării spectrului de frecvențe radio, caracteristicile punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune, coordonarea măsurilor statelor membre referitoare la alocarea spectrului de frecvențe radio, norme tehnice și metodologice mai detaliate referitoare la produsele europene de acces virtual și garantarea accesului la internet, a gestionării rezonabile a traficului și a calității serviciilor ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului25.

(70) Competențele de executare privind armonizarea și coordonarea autorizării utilizării spectrului de frecvențe radio, caracteristicile punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune și criteriile de utilizare rezonabilă ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului25.

____________________

____________________

25 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

25 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71) Pentru a asigura coerența între obiectivul și măsurile necesare pentru finalizarea pieței unice a comunicațiilor electronice în conformitate cu prezentul regulament și o serie de dispoziții legislative specifice existente, precum și pentru a reflecta elementele esențiale ale practicii decizionale în curs de evoluție, Directivele 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și Regulamentul (UE) nr. 531/2012 ar trebui să fie modificate. Acest demers include adoptarea unor dispoziții care să asigure citirea Directivei 2002/21/CE și a directivelor asociate în coroborare cu prezentul regulament, introducerea unor competențe consolidate ale Comisiei pentru a garanta coerența măsurilor corective impuse furnizorilor europeni de comunicații electronice care au o putere semnificativă pe piață în cadrul mecanismului european de consultare, armonizarea criteriilor adoptate pentru evaluarea definiției și competitivității piețelor relevante, adaptarea sistemului de notificare prevăzut în Directiva 2002/20/CE pentru a ține cont de autorizația UE unică, precum și abrogarea dispozițiilor privind armonizarea minimă a drepturilor utilizatorilor finali prevăzute în Directiva 2002/22/CE, care devin redundante ca urmare a armonizării complete prevăzute în prezentul regulament.

(71) Pentru a asigura coerența între obiectivul și măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament și o serie de dispoziții legislative specifice existente, Directivele 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE, precum și Regulamentul (UE) nr. 531/2012, Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 și Decizia 243/2012/UE ar trebui să fie modificate. Acest demers include armonizarea criteriilor adoptate pentru evaluarea definiției și competitivității piețelor relevante, adaptarea sistemului de notificare prevăzut în Directiva 2002/20/CE, precum și abrogarea dispozițiilor privind armonizarea minimă a drepturilor utilizatorilor finali prevăzute în Directiva 2002/22/CE, care devin redundante ca urmare a armonizării prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Considerentul 72

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(72) Piața comunicațiilor mobile este în continuare fragmentată în Uniune și nu există nicio rețea de telefonie mobilă care să acopere toate statele membre. În consecință, pentru a furniza servicii de comunicații mobile clienților lor naționali care călătoresc în Uniune, furnizorii de servicii de roaming trebuie să achiziționeze servicii de roaming cu ridicata de la operatorii dintr-un stat membru vizitat. Aceste costuri cu ridicata constituie un impediment important pentru furnizarea de servicii de roaming la niveluri tarifare care să corespundă serviciilor naționale de telefonie mobilă. Prin urmare, ar trebui adoptate măsuri suplimentare pentru a facilita scăderea costurilor respective. Acordurile comerciale sau tehnice dintre furnizorii de servicii de roaming care permit extinderea virtuală a acoperirii rețelei lor în restul Uniunii oferă un mijloc de internalizare a costurilor cu ridicata. Pentru a asigura stimulente corespunzătoare, anumite obligații de reglementare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului26 ar trebui adaptate. În special, atunci când furnizorii de servicii de roaming, prin rețelele lor sau prin acorduri de roaming bilaterale sau multilaterale, se asigură că tuturor clienților din Uniune li se oferă automat tarife de roaming la nivelul tarifelor naționale, obligația furnizorilor naționali de a permite clienților lor accesul la serviciile de roaming de voce, SMS și date ale oricărui alt furnizor alternativ de servicii de roaming nu ar trebui să se aplice acestor furnizori, sub rezerva unei perioade de tranziție în cazul în care accesul menționat a fost deja permis.

eliminat

__________________

 

26 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 10).

 

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Considerentul 73

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(73) Acordurile de roaming bilaterale sau multilaterale pot permite unui operator de telefonie mobilă să trateze utilizarea roamingului de către clienții săi naționali în rețelele partenerilor drept echivalentă în mare măsură cu furnizarea de servicii către acești clienți în propriile sale rețele, cu efecte importante asupra tarifelor sale cu amănuntul practicate pentru această acoperire virtuală în rețeaua sa pe tot teritoriul Uniunii. Un astfel de acord la nivelul costurilor cu ridicata ar putea permite dezvoltarea unor noi produse de roaming și, prin urmare, ar putea spori posibilitățile de alegere și concurența la nivelul costurilor cu amănuntul.

eliminat

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Considerentul 74

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(74) Obiectivul de politică stabilit în Agenda digitală pentru Europa și în Regulamentul (UE) nr. 531/2012 este ca diferența dintre tarifele de roaming și cele naționale să se apropie de zero. În practică, acest lucru necesită ca acei consumatori care se încadrează în oricare dintre categoriile largi observabile de consum național, identificate prin referire la diversele pachete cu amănuntul naționale ale unei părți, să aibă încredere să reproducă modelul de consum național tipic asociat cu pachetele lor cu amănuntul naționale respective atunci când călătoresc periodic în cadrul Uniunii, fără costuri suplimentare față de cele suportate într-un context național. Aceste categorii largi pot fi identificate pe baza practicii comerciale actuale prin referire, de exemplu, la diferențierea, în ceea ce privește pachetele cu amănuntul naționale, între clienții cu servicii preplătite și clienții cu servicii postplătite, pachetele exclusiv GSM (adică voce și SMS), pachetele adaptate pentru diferite volume de consum, pachetele pentru întreprinderi și, respectiv, consumatori, pachetele cu amănuntul cu tarifare pe unitate consumată și cele care oferă „cantități” de unități (de exemplu, minute de voce sau megabytes de date) pentru un preț unic, indiferent de consumul efectiv. Diversitatea planurilor tarifare și a pachetelor cu amănuntul de care dispun clienții pe piețele naționale de telefonie mobilă din Uniune răspunde cererilor variabile ale utilizatorilor, asociate cu o piață competitivă. Flexibilitatea de pe piețele naționale ar trebui să se reflecte și în mediul de roaming din interiorul Uniunii, ținând cont de faptul că nevoia furnizorilor de servicii de roaming de inputuri cu ridicata din partea operatorilor independenți ai rețelelor din diferitele state membre poate justifica în continuare impunerea anumitor limite prin referirea la utilizarea rezonabilă, dacă în cazul unui astfel de consum de servicii de roaming se aplică tarifele naționale.

eliminat

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Considerentul 75

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75) Deși este în primul rând sarcina furnizorilor de servicii de roaming să evalueze caracterul rezonabil al volumelor de apeluri, SMS și date în roaming care urmează să fie acoperite la tarife naționale în cadrul diverselor lor pachete cu amănuntul, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să supravegheze aplicarea de către furnizorii de servicii de roaming a unor astfel de limite de utilizare rezonabilă și să garanteze că acestea sunt definite în mod specific prin referire la informații cuantificate detaliate din contracte formulate clar și transparent pentru clienți. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină cont în cea mai mare măsură de orientările relevante ale OAREC. În orientările sale, OAREC ar trebui să identifice diverse modele de utilizare pe baza tendințelor de la nivelul Uniunii în materie de utilizare a apelurilor, datelor și SMS-urilor, precum și evoluția așteptărilor privind mai ales consumul de date fără fir.

(75) Deși furnizorii de servicii de roaming evaluează ei înșiși volumele de apeluri, SMS și date în roaming care urmează să fie acoperite la tarife naționale în cadrul diverselor lor pachete cu amănuntul, aceștia pot, în pofida desființării tarifelor cu amănuntul la roaming până la 15 decembrie 2015, să aplice o „clauză privind utilizarea rezonabilă” în legătură cu consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate oferite la nivelul tarifelor naționale în vigoare, făcând trimitere la criteriile de utilizare rezonabilă. Aceste criterii se aplică în așa fel încât consumatorii să fie în măsură să reproducă cu încredere modelul tipic de consum intern aferent pachetelor lor de servicii cu amănuntul naționale, în timp ce călătoresc în mod periodic în interiorul Uniunii. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să supravegheze aplicarea de către furnizorii de servicii de roaming a unor astfel de limite de utilizare rezonabilă și să garanteze că acestea sunt definite în mod expres prin referire la informații cuantificate detaliate din contracte formulate clar și transparent pentru clienți. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină cont în cea mai mare măsură de orientările relevante ale OAREC, bazate pe rezultatele unei consultări publice, pentru aplicarea criteriilor de utilizare rezonabilă în contractele cu amănuntul oferite de furnizorii de roaming. În orientările sale, OAREC ar trebui să identifice diverse modele de utilizare pe baza tendințelor de la nivelul Uniunii în materie de utilizare a apelurilor, datelor și SMS-urilor, precum și evoluția așteptărilor privind mai ales consumul de date fără fir. Plafoanele maxime ale eurotarifului ar trebui să constituie în continuare o limită de siguranță pentru tarifele aplicate volumelor consumate în plus față de limitele de utilizare rezonabilă până la expirarea Regulamentului (UE) nr. 531/2012.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Considerentul 76

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(76) În plus, reducerea semnificativă recentă a tarifelor de terminare a apelurilor mobile în toată Uniunea ar trebui să permită acum eliminarea costurilor suplimentare de roaming pentru apelurile primite.

(76) Pentru a oferi claritate și securitate juridică, ar trebui stabilită data de 15 decembrie 2015 pentru etapa finală a eliminării treptate a suprataxelor privind serviciile de roaming cu amănuntul, care a început cu Regulamentul (CE) nr. 717/2007. În plus, până la 30 iunie 2015, Comisia ar trebui, înainte de eliminarea finală a suprataxelor aplicate serviciilor cu amănuntul, să prezinte un raport referitor la orice modificări necesare aduse tarifelor pentru serviciile cu ridicata sau mecanismelor pieței cu ridicata, luând în considerare și tarifele de terminare a apelurilor mobile (mobile termination rates – MTR) aplicate pentru roaming în întreaga Uniune.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Considerentul 77

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(77) Pentru a asigura stabilitatea și conducerea strategică a activităților OAREC, Consiliul autorităților de reglementare al OAREC ar trebui să fie reprezentat de un președinte cu normă întreagă desemnat de Consiliul autorităților de reglementare, pe baza meritului, a competențelor, a cunoștințelor privind piețele de comunicații electronice și participanții de pe aceste piețe și a experienței în materie de supraveghere și reglementare, în urma unei proceduri deschise de selecție organizate și gestionate de Consiliul autorităților de reglementare, asistat de Comisie. În vederea desemnării primului președinte al Consiliului autorităților de reglementare, Comisia ar trebui, printre altele, să întocmească o listă restrânsă a candidaților selectați pe baza meritului, a competențelor, a cunoștințelor privind piețele de comunicații electronice și participanții de pe aceste piețe și a experienței în materie de supraveghere și reglementare. Pentru desemnările ulterioare, oportunitatea întocmirii de către Comisie a unei liste restrânse a candidaților ar trebui analizată într-un raport care urmează să fie elaborat în temeiul prezentului regulament. Oficiul OAREC ar trebui, așadar, să fie alcătuit din președintele Consiliului autorităților de reglementare, un comitet de gestionare și un director administrativ.

eliminat

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Considerentul 78

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(78) Directivele 2002/20/EC, 2002/21/EC și 2002/22/CE și Regulamentele (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 ar trebui, așadar, să fie modificate în consecință.

(78) Directivele 2002/20/EC, 2002/21/EC și 2002/22/CE și Regulamentele (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012, precum și Decizia 243/2012/UE ar trebui, așadar, să fie modificate în consecință.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Considerentul 79

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(79) Atunci când consideră că este necesar pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, Comisia poate solicita avizul OAREC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1211/2009.

(79) Atunci când este necesar pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, Comisia ar trebui să solicite avizul OAREC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1211/2009.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Considerentul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(79a) Cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice ar trebui să fie revizuit, așa cum s-a solicitat în Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice1a. Revizuirea ar trebui să se bazeze pe evaluări ex-post ale impactului cadrului începând cu 2009, pe o consultare temeinică și pe o evaluare ex-ante aprofundată a efectelor preconizate ale propunerilor prezentate în cursul revizuirii. Propunerile ar trebui prezentate în timp util pentru a permite legiuitorului să le analizeze și să le dezbată în mod adecvat.

 

____________

 

1a P7_TA(2013)0454.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește principiile de reglementare și normele detaliate necesare pentru finalizarea unei piețe unice europene a comunicațiilor electronice în care:

(1) Prezentul regulament stabilește normele necesare pentru:

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) furnizorii de servicii și rețele de comunicații electronice să aibă dreptul, capacitatea și motivația de a-și dezvolta, extinde și opera rețelele și de a furniza servicii indiferent de locul din Uniune în care este stabilit furnizorul sau în care se află clienții săi;

(a) a facilita exercitarea în practică a dreptului furnizorilor de servicii și rețele de comunicații electronice de a-și opera rețelele și de a furniza servicii indiferent de locul din Uniune în care este stabilit furnizorul sau în care se află clienții săi prin intermediul unui sistem de notificare armonizat și simplificat, bazat pe un model armonizat;

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cetățenii și întreprinderile să aibă dreptul și posibilitatea de a accesa servicii de comunicații electronice competitive, sigure și fiabile, indiferent de locul din Uniune din care sunt furnizate, fără să fie împiedicați de restricții transfrontaliere sau de costuri suplimentare nejustificate.

(b) a facilita exercitarea în practică a dreptului cetățenilor și întreprinderilor de a accesa servicii de comunicații electronice competitive, sigure și fiabile, pentru care să existe reguli comune de garantare a unor standarde ridicate de protecție, confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal ale acestora, fără să fie împiedicați de restricții transfrontaliere sau de costuri suplimentare și sancțiuni nejustificate;

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) a realiza un cadru al Uniunii mai coordonat privind un spectru armonizat de frecvențe radio pentru serviciile de comunicații în bandă largă fără fir;

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) a aborda eliminarea treptată a suprataxelor nejustificate pentru comunicațiile în roaming din cadrul Uniunii.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezentul regulament stabilește în special principii de reglementare în temeiul cărora Comisia, Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și autoritățile naționale competente acționează, fiecare în limita competențelor sale, în coroborare cu dispozițiile Directivelor 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE:

(2) Prezentul regulament stabilește în special principii de reglementare în temeiul cărora Comisia, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și autoritățile naționale și regionale competente acționează, fiecare în limita competențelor sale, în coroborare cu dispozițiile Directivelor 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE:

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru a asigura condiții de reglementare simplificate, previzibile și convergente referitoare la principalii parametri administrativi și comerciali, inclusiv la proporționalitatea obligațiilor individuale care pot fi impuse pe baza analizei pieței;

eliminat

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pentru a promova concurența durabilă în cadrul pieței unice și competitivitatea Uniunii la nivel mondial, precum și pentru a reduce în consecință reglementarea sectorială a pieței pe măsură ce și când aceste obiective sunt realizate;

eliminat

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) pentru a favoriza investițiile și inovarea în infrastructuri de mare capacitate noi și avansate care să acopere întreaga Uniune și să poată satisface cererea în curs de evoluție a utilizatorilor finali;

(c) pentru a favoriza investițiile și inovarea în infrastructuri de mare capacitate noi și pentru a se asigura că acestea acoperă întreaga Uniune și pot satisface cererea în curs de evoluție a utilizatorilor finali, indiferent unde se află aceștia pe teritoriul Uniunii;

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) pentru a facilita furnizarea de servicii inovatoare și de înaltă calitate;

eliminat

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) pentru a asigura disponibilitatea și utilizarea foarte eficientă a spectrului de frecvențe radio, în condițiile fie ale unei autorizații generale, fie ale unor drepturi individuale de utilizare, pentru servicii în bandă largă fără fir care să sprijine inovarea, investițiile și crearea de locuri de muncă și să aducă beneficii utilizatorilor finali;

eliminat

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) pentru a servi intereselor cetățenilor și ale utilizatorilor finali în materie de conectivitate prin favorizarea condițiilor de investiții menite să sporească posibilitățile de acces la rețea și calitatea acestuia și a serviciilor și prin facilitarea mobilității în cadrul Uniunii, precum și a incluziunii sociale și teritoriale.

eliminat

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a asigura punerea în aplicare a principiilor globale de reglementare prevăzute la alineatul (2), prezentul regulament stabilește, de asemenea, normele detaliate necesare pentru:

eliminat

(a) o autorizație UE unică pentru furnizorii europeni de comunicații electronice;

 

(b) o convergență sporită a condițiilor de reglementare în ceea ce privește necesitatea și proporționalitatea măsurilor corective impuse de autoritățile naționale de reglementare furnizorilor europeni de comunicații electronice;

 

(c) o furnizare armonizată la nivelul Uniunii a anumitor produse cu ridicata pentru banda largă în condiții de reglementare convergente;

 

(d) un cadru european coordonat pentru alocarea spectrului armonizat de frecvențe radio pentru serviciile de comunicații în bandă largă fără fir, creând astfel un spațiu fără fir european;

 

(e) armonizarea normelor referitoare la drepturile utilizatorilor finali și promovarea unei concurențe efective pe piețele cu amănuntul, creând astfel un spațiu european al consumatorilor de comunicații electronice;

 

(f) eliminarea treptată a suprataxelor nejustificate pentru comunicațiile intra-UE și pentru comunicațiile în roaming din cadrul Uniunii.

 

Justificare

Dacă se transferă drepturile consumatorilor din această propunere de regulament în Directiva privind serviciul universal, menținerea lor în proiectul de regulament nu este necesară.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Dispozițiile din prezentul regulament nu aduc atingere acquis-ului Uniunii privind protecția datelor și articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „furnizor european de comunicații electronice” înseamnă o întreprindere stabilită în Uniune care furnizează sau intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice, fie direct, fie prin intermediul uneia sau mai multor filiale, direcționate către mai multe state membre, și care nu poate fi considerată o filială a unui alt furnizor de comunicații electronice;

eliminat

Justificare

Aceste dispoziții introduc un dispozitiv foarte complex, cu o structură de supraveghere imprevizibilă. Orice astfel de propunere ar trebui să facă obiectul unui proces aprofundat și detaliat de consultare și ar trebui, prin urmare, analizată cu ocazia revizuirii întregului cadru.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „filială” înseamnă o întreprindere în cadrul căreia o altă întreprindere, direct sau indirect:

eliminat

(i) are competența de a exercita mai mult de jumătate dintre drepturile de vot sau

 

(ii) are competența de a numi mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de supraveghere, ai consiliului de administrație ori ai organelor care sunt reprezentanții legali ai întreprinderii sau

 

(iii) are dreptul de a gestiona activitățile întreprinderii;

 

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „autorizație UE unică” înseamnă cadrul juridic aplicabil unui furnizor european de comunicații electronice în întreaga Uniune pe baza autorizației generale obținute în statul membru de origine și în conformitate cu prezentul regulament;

eliminat

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „stat membru de origine” înseamnă statul membru în care furnizorul european de comunicații electronice își are sediul principal;

eliminat

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „sediu principal” înseamnă locul de stabilire din statul membru în care se iau deciziile principale privind desfășurarea furnizării de servicii sau rețele de comunicații electronice în Uniune și investițiile în această activitate;

eliminat

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „stat membru gazdă” înseamnă orice stat membru diferit de statul membru de origine în care un furnizor european de comunicații electronice furnizează servicii sau rețele de comunicații electronice;

eliminat

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. „spectru armonizat de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio pentru care condițiile de disponibilitate și utilizare eficientă sunt armonizate la nivelul Uniunii, în special în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului27, și care servește pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, altele decât radiodifuziune;

8. „spectru armonizat de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir” înseamnă spectrul de frecvențe radio pentru care condițiile de disponibilitate, de eficiență și de utilizare primară sunt armonizate la nivelul Uniunii, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/21/CE și ale Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și care servește pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, altele decât radiodifuziune;

__________________

__________________

27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

27 Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (JO L 108, 24.4.2002, p. 1).

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. „punct de acces fără fir cu rază mică de acțiune” înseamnă un dispozitiv de acces la rețea fără fir de mică putere și de mici dimensiuni care funcționează într-o zonă limitată, care poate sau nu să facă parte dintr-o rețea terestră publică de comunicații mobile și care poate fi echipat cu una sau mai multe antene cu un impact vizual redus, care permite accesul fără fir al publicului la rețele de comunicații electronice, indiferent de topologia subiacentă a rețelei;

9. „punct de acces fără fir cu rază mică de acțiune” înseamnă un dispozitiv de acces la rețea fără fir de mică putere și de mici dimensiuni care funcționează într-o zonă limitată, utilizând un spectru de frecvențe radio cu licență sau o combinație de spectru de frecvențe radio cu și fără licență, care poate sau nu să facă parte dintr-o rețea terestră publică de comunicații mobile și care poate fi echipat cu una sau mai multe antene cu un impact vizual redus, care permite accesul fără fir al publicului la rețele de comunicații electronice, indiferent de topologia subiacentă a rețelei;

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. „rețea radio locală” (RLAN) înseamnă un sistem de acces fără fir de mică putere, care funcționează într-o zonă limitată, cu un risc scăzut de interferență cu alte sisteme similare utilizate în apropiere de alți utilizatori, ce utilizează în mod neexclusiv un spectru de frecvențe radio pentru care condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă în acest scop sunt armonizate la nivelul Uniunii;

10. „rețea radio locală” (RLAN) înseamnă un sistem de acces fără fir de mică putere, care funcționează într-o zonă limitată, cu un risc scăzut de interferență cu alte sisteme similare utilizate în apropiere de alți utilizatori, ce utilizează un spectru de frecvențe radio fără licență pentru care condițiile de disponibilitate și de utilizare eficientă în acest scop sunt armonizate la nivelul Uniunii;

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11. „acces virtual în bandă largă” înseamnă un tip de acces cu ridicata la rețelele în bandă largă care constă într-o legătură virtuală de acces cu sediul sau domiciliul clientului în orice arhitectură de rețea de acces, cu excepția decuplării fizice, împreună cu un serviciu de transmisie către un set definit de puncte de predare, și care include elemente de rețea specifice, funcționalități de rețea specifice și sisteme informatice auxiliare;

eliminat

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. „produs de conectivitate cu calitate asigurată a serviciului (CAS)” înseamnă un produs pus la dispoziție în centrala IP care permite clienților să stabilească o legătură de comunicare IP între un punct de interconectare și unul sau mai multe puncte fixe terminale ale rețelei și permite niveluri definite de performanță a rețelei pentru furnizarea de servicii specifice către utilizatorii finali pe baza asigurării unei calități garantate specificate a serviciului, bazate la rândul său pe o serie de parametri specificați;

eliminat

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13. „comunicații la mare distanță” înseamnă servicii de voce sau de mesagerie care se termină în afara zonelor de taxare ale centralei locale și ale celor regionale identificate printr-un cod de zonă geografică în planul național de numerotare;

eliminat

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă un serviciu de comunicații electronice disponibil pentru public care asigură conectivitatea la internet și, astfel, conectivitatea dintre, teoretic, toate punctele terminale conectate la internet, indiferent de tehnologia de rețea utilizată;

14. „serviciu de acces la internet” înseamnă un serviciu de comunicații electronice disponibil pentru public care asigură conectivitatea la internet și, astfel, conectivitatea dintre, teoretic, toate punctele terminale ale internetului, indiferent de tehnologiile de rețea sau de echipamentul terminal utilizat;

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. „serviciu specializat” înseamnă un serviciu de comunicații electronice sau orice alt serviciu care asigură capacitatea de a accesa conținuturi, aplicații sau servicii specifice sau o combinație a acestora și ale cărui caracteristici tehnice sunt controlate pe toată linia de comunicație (end-to-end) ori care asigură capacitatea de a trimite ori de a primi date de la sau către un anumit număr de părți sau de puncte terminale și care nu este comercializat sau utilizat pe scară largă ca substitut al serviciului de acces la internet;

15. „serviciu specializat” înseamnă un serviciu de comunicații electronice care este optimizat pentru conținuturi, aplicații sau servicii specifice sau o combinație a acestora, furnizat printr-o capacitate distinctă din punct de vedere logic și bazându-se pe un control strict al accesului, pentru a garanta o calitate sporită pe toată linia de comunicație (end-to-end) și care nu este comercializat sau nu poate fi utilizat ca substitut al serviciului de acces la internet;

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16. „furnizor de comunicații electronice pentru public către care se realizează transferul” înseamnă furnizorul de comunicații electronice pentru public către care se transferă numărul de telefon sau serviciul;

eliminat

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17. „furnizor de comunicații electronice pentru public dinspre care se realizează transferul” înseamnă furnizorul de comunicații electronice pentru public de la care se transferă un număr de telefon sau un serviciu.

eliminat

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Un furnizor european de comunicații electronice are dreptul de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în întreaga Uniune și de a exercita drepturile aferente furnizării unor astfel de rețele și servicii în fiecare stat membru în care își desfășoară activitatea în temeiul unei autorizații UE unice care este supusă doar cerințelor de notificare prevăzute la articolul 4.

(1) orice furnizor de comunicații electronice are dreptul de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în întreaga Uniune și de a exercita drepturile aferente furnizării unor astfel de rețele și servicii în fiecare stat membru în care își desfășoară activitatea.

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Furnizorul european de comunicații electronice este supus normelor și condițiilor aplicate în fiecare stat membru în cauză în conformitate cu legislația Uniunii, dacă nu există dispoziții contrare în prezentul regulament și fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 531/2012.

eliminat

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 12 din Directiva 2002/20/CE, un furnizor european de comunicații electronice poate fi supus unor taxe administrative aplicabile în statul membru gazdă doar dacă are o cifră de afaceri anuală aferentă serviciilor de comunicații electronice furnizate în statul membru respectiv mai mare de 0,5 % din cifra de afaceri națională totală din sectorul comunicațiilor electronice. La perceperea acestor taxe, se ia în considerare numai cifra de afaceri aferentă serviciilor de comunicații electronice furnizate în statul membru în cauză.

eliminat

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2002/22/CE, un furnizor european de comunicații electronice poate fi supus obligației de a plăti contribuțiile impuse pentru a împărți costul net al obligațiilor de serviciu universal în statul membru gazdă doar dacă are o cifră de afaceri anuală aferentă serviciilor de comunicații electronice furnizate în statul membru respectiv mai mare de 3 % din cifra de afaceri națională totală din sectorul comunicațiilor electronice. La perceperea unei astfel de contribuții, se ia în considerare numai cifra de afaceri din statul membru în cauză.

eliminat

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un furnizor european de comunicații electronice are dreptul la un tratament egal din partea autorităților naționale de reglementare din diferite state membre în situații echivalente din punct de vedere obiectiv.

(5) Autoritățile naționale de reglementare acordă furnizorilor de comunicații electronice un tratament egal în situații comparabile, indiferent de statul membru în care au sediul.

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul unui litigiu între întreprinderi în care este implicat un furnizor european de comunicații electronice cu privire la obligații aplicabile într-un stat membru gazdă în conformitate cu Directivele 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE, cu prezentul regulament sau cu Regulamentul (UE) nr. 531/2012, furnizorul european de comunicații electronice poate consulta autoritatea națională de reglementare din statul membru gazdă, care poate emite un aviz în scopul de a asigura dezvoltarea unor practici de reglementare coerente. La soluționarea litigiului, autoritatea națională de reglementare din statul membru gazdă ține cont în cea mai mare măsură de avizul emis de autoritatea națională de reglementare din statul membru de origine.

eliminat

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Furnizorii europeni de comunicații electronice care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, au dreptul să furnizeze rețele și servicii de comunicații electronice în mai multe state membre trimit notificarea prevăzută la articolul 4 până cel târziu la 1 iulie 2016.

eliminat

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului armonizat de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Prezenta secțiune se aplică spectrului armonizat de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir în conformitate cu Directiva 2002/21/CE, cu Decizia 676/2002/CE și cu Decizia 243/2012.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere dreptului statelor membre de a beneficia de taxe impuse pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor spectrului de frecvențe radio în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2002/20/CE și de a organiza și utiliza spectrul lor de frecvențe radio pentru ordinea publică, securitatea publică și apărare.

(2) Prezenta secțiune nu aduce atingere dreptului statelor membre de a beneficia de taxe impuse pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor spectrului de frecvențe radio în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2002/20/CE și de a organiza și utiliza spectrul lor de frecvențe radio pentru ordinea publică, securitatea publică și apărare, urmărind obiective de interes general precum diversitatea culturală și pluralismul mijloacelor de comunicare în masă.

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În exercitarea atribuțiilor conferite în prezenta secțiune, Comisia ține seama în cea mai mare măsură de orice aviz relevant emis de Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG), înființat prin Decizia 2002/622/CE a Comisiei28.

(3) În exercitarea atribuțiilor conferite în prezenta secțiune, Comisia ține seama în cea mai mare măsură de orice aviz relevant emis de Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG), înființat prin Decizia 2002/622/CE a Comisiei28, precum și de orice bune practici de reglementare, raport sau aviz emise de OAREC în domeniul său de competență.

_______________

______________

28 Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 26 iulie 2002 de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 49).

28 Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 26 iulie 2002 de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 198, 27.7.2002, p. 49).

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Armonizarea anumitor aspecte ce țin de transferul sau închirierea drepturilor individuale de a utiliza frecvențe radio și de durata acestora

 

(1) Fără a aduce atingere Directivei 2002/21/CE sau aplicării normelor în materie de concurență întreprinderilor, se aplică următoarele dispoziții cu privire la transferul sau la închirierea drepturilor de utilizare a spectrului sau a unor părți ale acestuia, prevăzute la articolul 6 alineatul (8) din Decizia nr. 243/2012/UE:

 

(a) statele membre publică într-un format electronic standardizat toate detaliile actuale cu privire la aceste drepturi;

 

(b) statele membre nu pot refuza unui deținător existent al unui astfel de drept de utilizare transferul sau închirierea acestuia;

 

(c) în cazurile care nu sunt prevăzute la litera (b), statele membre pot refuza un transfer doar dacă se dovedește că există un risc clar ca noul deținător să nu poată îndeplini condițiile în vigoare pentru drepturile de utilizare;

 

(d) în cazurile care nu sunt prevăzute la litera (b), statele membre nu pot refuza o închiriere, dacă persoana care o efectuează își asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea condițiilor în vigoare pentru dreptul de utilizare.

 

(2) Orice taxe administrative percepute întreprinderilor pentru prelucrarea unei cereri de transfer sau de închiriere a spectrului includ, în total, doar costurile administrative apărute în urma procesării cererii, inclusiv măsurile auxiliare precum emiterea unui nou drept de utilizare. Orice astfel de taxe sunt percepute în mod obiectiv, transparent și proporțional, astfel încât să se reducă la minimum costurile administrative suplimentare și taxele inerente. Articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE se aplică taxelor percepute în temeiul prezentului alineat.

 

 

(3) Toate drepturile de utilizare a spectrului se acordă pentru o durată de minimum 25 de ani și, în orice caz, pentru o durată adecvată pentru a stimula investițiile și concurența și pentru a descuraja utilizarea insuficientă sau „tezaurizareaˮ spectrului. Statele membre pot acorda drepturi de utilizare pe durată nedeterminată.

 

(4) Statele membre pot prevedea retragerea proporțională și nediscriminatorie a drepturilor, inclusiv a celor cu o durată minimă de 25 de ani, cu scopul de a asigura utilizarea eficientă a spectrului, inclusiv, dar nu numai, în vederea gestionării spectrului, a asigurării securității naționale, în cazul încălcării condițiilor de acordare a licenței, în vederea modificării armonizate a utilizării unei benzi și în cazul neachitării taxelor.

 

 

(5) Durata tuturor drepturilor de utilizare existente se prelungește astfel la 25 de ani de la data acordării, fără a se aduce atingere altor condiții asociate dreptului de utilizare și drepturilor de utilizare pe durată nedeterminată.

 

(6) Introducerea unei durate minime a licenței de 25 de ani nu ar trebui să afecteze capacitatea autorităților de reglementare de a elibera licențe temporare și licențe pentru utilizări secundare într-o bandă armonizată.

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile naționale competente în materie de spectru de frecvențe radio contribuie la dezvoltarea unui spațiu al comunicațiilor fără fir în care investițiile și condițiile de concurență pentru comunicațiile în bandă largă fără fir de mare viteză sunt convergente și care permite planificarea și furnizarea de rețele și servicii integrate multiteritoriale și de economii de scară, încurajând astfel inovarea, creșterea economică și beneficiul pe termen lung pentru utilizatorii finali.

Fără a aduce atingere obiectivelor de interes general, autoritățile naționale competente în materie de spectru de frecvențe radio contribuie la dezvoltarea unui spațiu al comunicațiilor fără fir în care investițiile și condițiile de concurență pentru comunicațiile în bandă largă fără fir de mare viteză sunt convergente și care permite planificarea și furnizarea de rețele și servicii multiteritoriale integrate, interoperabile și deschise și de economii de scară, încurajând astfel inovarea, creșterea economică și beneficiul pe termen lung pentru utilizatorii finali.

Autoritățile naționale competente se abțin de la aplicarea unor proceduri sau de la impunerea unor condiții pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio care poate împiedica în mod neîntemeiat pe furnizorii europeni de comunicații electronice să furnizeze rețele și servicii de comunicații electronice integrate în mai multe state membre sau în întreaga Uniune.

Autoritățile naționale competente se abțin de la aplicarea unor proceduri sau de la impunerea unor condiții pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio care îi poate împiedica în mod neîntemeiat furnizorii de comunicații electronice să furnizeze rețele și servicii de comunicații electronice integrate în mai multe state membre sau în întreaga Uniune. Acestea se asigură că dezvoltarea unui astfel de spațiu fără fir nu împiedică în mod nejustificat, prin crearea de interferențe, exploatarea serviciilor sau a aplicațiilor existente în benzile de frecvență în cauză, precum și în benzile adiacente.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile naționale competente aplică sistemul de autorizare cel mai puțin costisitor posibil pentru a permite utilizarea spectrului de frecvențe radio, pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, în așa fel încât să maximizeze flexibilitatea și eficiența utilizării spectrului de frecvențe radio și să promoveze condiții comparabile pe întreg teritoriul Uniunii pentru investițiile și operațiunile integrate multiteritoriale efectuate de furnizorii europeni de comunicații electronice.

(2) Autoritățile naționale competente aplică sistemul de autorizare cel mai puțin costisitor posibil pentru a permite utilizarea spectrului de frecvențe radio, pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, în așa fel încât să maximizeze flexibilitatea și eficiența utilizării spectrului de frecvențe radio și să promoveze condiții comparabile pe întreg teritoriul Uniunii pentru investițiile și operațiunile integrate multiteritoriale efectuate de furnizorii de comunicații electronice.

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când stabilesc condițiile și procedurile de autorizare pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio, autoritățile naționale competente au în vedere în special egalitatea de tratament între operatorii existenți și potențiali și între furnizorii europeni de comunicații electronice și alte întreprinderi.

(3) Atunci când stabilesc condițiile și procedurile de autorizare pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio, autoritățile naționale competente au în vedere în special tratamentul obiectiv, transparent și nediscriminatoriu între operatorii existenți și potențiali, precum și utilizarea colectivă, partajată și fără licență a spectrului. Autoritățile naționale competente asigură, de asemenea, coexistența utilizatorilor actuali împreună cu utilizatorii noi ai spectrului de frecvențe radio. În acest sens, acestea efectuează o evaluare cuprinzătoare a impactului, precum și consultări, la toate acestea luând parte toate părțile interesate.

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatului (5), autoritățile naționale competente iau în considerare și, dacă este necesar, reconciliază următoarele principii de reglementare atunci când stabilesc condițiile și procedurile de autorizare pentru drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio:

(4) Fără a aduce atingere alineatului (5), autoritățile naționale competente iau în considerare și, dacă este necesar, reconciliază următoarele principii de reglementare atunci când stabilesc condițiile și procedurile de autorizare pentru drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio:

(a) maximizarea interesului utilizatorului final, inclusiv a interesului utilizatorilor finali, atât în ceea ce privește investițiile eficiente pe termen lung și inovarea în rețelele și serviciile fără fir, cât și concurența efectivă;

(a) maximizarea interesului utilizatorului final, inclusiv a interesului utilizatorilor finali, atât în ceea ce privește investițiile eficiente pe termen lung și inovarea în rețelele și serviciile fără fir, cât și concurența efectivă;

(b) asigurarea utilizării celei mai eficiente și a gestionării eficace a spectrului de frecvențe radio;

(b) asigurarea utilizării celei mai eficiente și a gestionării eficace a spectrului de frecvențe radio, precum și a disponibilității spectrului fără licență;

(c) asigurarea unor condiții previzibile și comparabile pentru a permite planificarea investițiilor în rețele și a serviciilor legate de rețele pe o bază multiteritorială și realizarea de economii de scară;

(c) asigurarea unor condiții previzibile și comparabile pentru a facilita investițiile pe termen lung în rețele și serviciile legate de rețele pe o bază multiteritorială și realizarea de economii de scară;

(d) asigurarea necesității și a proporționalității condițiilor impuse, inclusiv evaluând în mod obiectiv dacă este justificat sau nu să se impună condiții suplimentare care ar putea fi în favoarea sau în detrimentul anumitor operatori;

(d) asigurarea necesității și a proporționalității condițiilor impuse, inclusiv evaluând în mod obiectiv și transparent dacă este justificat sau nu să se impună condiții suplimentare care ar putea fi în favoarea sau în detrimentul anumitor operatori;

(e) asigurarea unei vaste acoperiri teritoriale a rețelelor de bandă largă pe suport radio de mare viteză și a unui nivel înalt de penetrare și de consum pentru serviciile conexe.

(e) asigurarea unei vaste acoperiri teritoriale a rețelelor de bandă largă pe suport radio de mare viteză și a unui nivel înalt de penetrare și de consum pentru serviciile conexe, ținând, totodată, seama de interesul public și de valoarea socială, culturală și economică a spectrului în ansamblul său.

 

(ea) asigurarea faptului că orice modificare a politicii cu privire la utilizarea eficientă a spectrului ia în considerare impactul său asupra interesului public în ceea ce privește interferențele prejudiciabile și costurile.

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Autoritățile naționale competente se asigură că sunt disponibile informații cu privire la condițiile și procedurile de autorizare a utilizării spectrului de frecvențe radio și permit părților interesate să-și prezinte punctele de vedere pe durata acestui proces.

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) caracteristicile tehnice ale diferitelor benzi de frecvență radio disponibile;

(a) caracteristicile tehnice, precum și utilizarea actuală și cea planificată ale diferitelor benzi de frecvență radio disponibile;

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cea mai eficientă utilizare a spectrului de frecvențe radio în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) litera (b), ținând seama de caracteristicile benzii sau benzilor respective;

(a) cea mai eficientă utilizare a spectrului de frecvențe radio în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) litera (b), ținând seama de caracteristicile și de utilizarea actuală și cea planificată ale benzii sau benzilor respective;

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile naționale competente se asigură că taxele pentru drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în cazul în care există:

Autoritățile naționale competente se asigură că taxele pentru drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio de toate tipurile, în cazul în care există:

(a) reflectă în mod adecvat valoarea socială și economică a spectrului de frecvențe radio, inclusiv efectele pozitive asupra societății și economiei în ansamblu;

(a) reflectă în mod adecvat valoarea socială, culturală și economică a spectrului de frecvențe radio, inclusiv efectele pozitive asupra societății și economiei în ansamblu;

(b) evită subutilizarea și favorizează investițiile în capacitatea, gradul de acoperire și calitatea rețelelor și serviciilor;

(b) evită subutilizarea și favorizează investițiile în capacitatea, gradul de acoperire și calitatea rețelelor și serviciilor;

(c) evită discriminarea și asigură egalitatea șanselor între operatori, inclusiv între operatorii existenți și potențiali;

(c) evită discriminarea și asigură egalitatea șanselor între operatori, inclusiv între operatorii existenți și potențiali;

(d) duc la o distribuție optimă între plățile imediate și, dacă este cazul, plățile periodice, având în vedere în special nevoia de a stimula extinderea rapidă a rețelelor și utilizarea spectrului de frecvențe radio, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) literele (b) și (e).

(d) duc la o distribuție optimă între plățile în avans și, de preferință, plățile periodice, având în vedere în special nevoia de a stimula extinderea rapidă a rețelelor și utilizarea spectrului de frecvențe radio, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) literele (b) și (e);

 

(da) nu sunt plătite cu mai mult de un an înainte ca operatorii să poată începe să utilizeze spectrul de frecvențe radio.

 

Condițiile tehnice și normative aferente drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio sunt definite și puse la dispoziția operatorilor și a părților interesate înainte de începerea procesului de licitație.

Prezentul alineat nu aduce atingere aplicării alineatului (5) în ceea ce privește orice condiții care au drept rezultat introducerea unor taxe diferențiate între operatori care sunt prevăzute cu scopul de a promova o concurență efectivă.

Prezentul alineat nu aduce atingere aplicării alineatului (5) în ceea ce privește orice condiții care au drept rezultat introducerea unor taxe diferențiate între operatori care sunt prevăzute cu scopul de a promova o concurență efectivă.

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care condițiile tehnice pentru disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului armonizat de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir permit utilizarea spectrului de frecvențe radio relevant în cadrul unui regim de autorizare generală, autoritățile naționale competente evită impunerea oricărei condiții suplimentare și se asigură că nicio utilizare alternativă nu împiedică aplicarea efectivă a unui astfel de regim armonizat.

(1) În cazul în care condițiile tehnice pentru disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului armonizat de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir permit utilizarea spectrului de frecvențe radio relevant în cadrul unui regim de autorizare generală, autoritățile naționale competente evită impunerea oricărei condiții suplimentare și se asigură că nicio utilizare alternativă nu împiedică aplicarea efectivă a unui astfel de regim armonizat. Nu se aduce atingere articolului 2 alineatul (8).

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile naționale competente stabilesc calendare pentru acordarea sau reatribuirea drepturilor de utilizare sau pentru reînnoirea drepturilor respective în condițiile drepturilor existente, care se aplică spectrului armonizat de frecvențe radio pentru comunicațiile în bandă largă fără fir.

(1) Ținând pe deplin seama de Directiva 2002/21/CE, în special de articolele 7, 8, 8a, 9 și 9a, de Decizia nr. 676/2002/UE și de Decizia nr. 243/2012/UE, în special de articolele 2, 3, 5 și 6a, autoritățile naționale competente stabilesc calendare pentru acordarea sau reatribuirea drepturilor de utilizare sau pentru reînnoirea drepturilor respective în condițiile drepturilor existente. .

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare sau datele pentru reînnoirea ulterioară a acestora se stabilesc cu mult timp înaintea procedurii relevante incluse în calendarul menționat la primul paragraf. Calendarele, perioadele de valabilitate și ciclurile de reînnoire iau în considerare necesitatea existenței unui mediu de investiții previzibil, posibilitatea efectivă de a elibera orice benzi armonizate ale noului spectru de frecvențe radio relevant pentru comunicații în bandă largă fără fir și perioada de amortizare a investițiilor aferente în condiții concurențiale.

eliminat

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a alineatului (1) în întreaga Uniune și în special pentru a permite disponibilitatea sincronizată a serviciilor fără fir în interiorul Uniunii, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:

(2) Pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a alineatului (1) în întreaga Uniune și în special pentru a permite disponibilitatea sincronizată a serviciilor fără fir în interiorul Uniunii, Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare ce urmează a fi adoptate în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament:

(a) să stabilească un calendar comun pentru Uniune în ansamblul său sau calendare adecvate circumstanțelor diferitelor categorii de state membre, data sau datele până la care se acordă drepturile individuale de utilizare pentru o bandă armonizată sau o combinație de benzi armonizate complementare și se permite utilizarea efectivă a spectrului de frecvențe radio pentru furnizarea exclusivă sau partajată de comunicații în bandă largă fără fir pe întreg teritoriul Uniunii;

(a) stabilește un calendar comun pentru Uniune în ansamblul său sau calendare adecvate circumstanțelor diferitelor categorii de state membre, data sau datele până la care se acordă drepturile individuale de utilizare pentru o bandă armonizată sau o combinație de benzi armonizate complementare și se permite utilizarea efectivă a spectrului de frecvențe radio pentru furnizarea exclusivă sau partajată de comunicații în bandă largă fără fir pe întreg teritoriul Uniunii;

(b) să determine o perioadă minimă de valabilitate pentru drepturile acordate cu privire la benzile armonizate;

(b) determină o perioadă minimă de valabilitate pentru drepturile acordate cu privire la benzile armonizate care să nu fie mai mică de 25 de ani și, în orice caz, o durată adecvată pentru a stimula investițiile, inovația și concurența și pentru a descuraja utilizarea insuficientă sau a „tezaurizarea” spectrului sau stabilește că drepturile urmează să fie acordate pe o perioadă nedeterminată;

(c) să determine, în cazul drepturilor care nu au o perioadă de valabilitate nedeterminată, o dată sincronizată de expirare sau de reînnoire pentru Uniune în ansamblul său;

(c) determină, în cazul drepturilor care nu au o perioadă de valabilitate nedeterminată, o dată sincronizată de expirare sau de reînnoire pentru Uniune în ansamblul său;

(d) să stabilească data expirării oricăror drepturi existente de utilizare a benzilor armonizate, altele decât pentru comunicații în bandă largă fără fir, sau, în cazul drepturilor cu o perioadă de valabilitate nedeterminată, data până la care dreptul de utilizare trebuie modificat, pentru a permite furnizarea de comunicații în bandă largă fără fir.

(d) stabilește data până la care, în benzile armonizate pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, se modifică un drept existent de utilizare a spectrului, pentru a permite furnizarea de comunicații în bandă largă fără fir.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2) și fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 2002/21/CE.

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de armonizare a datei expirării sau reînnoirii drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru conexiunile în bandă largă fără fir în benzi armonizate care există deja la data adoptării unor astfel de acte, în vederea sincronizării în întreaga Uniune a datei de reînnoire sau de reatribuire a drepturilor de utilizare pentru astfel de benzi, inclusiv posibila sincronizare cu data reînnoirii sau a reatribuirii altor benzi armonizate prin măsuri de punere în aplicare adoptate în conformitate cu alineatul (2) sau cu prezentul alineat. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2).

Conform articolului 8a alineatul (4), de asemenea, Comisia adoptă, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, acte de punere în aplicare de armonizare a datei expirării sau reînnoirii drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru conexiunile în bandă largă fără fir în benzi armonizate care există deja la data adoptării unor astfel de acte, în vederea sincronizării în întreaga Uniune a datei de reînnoire sau de reatribuire a drepturilor de utilizare pentru astfel de benzi, inclusiv posibila sincronizare cu data reînnoirii sau a reatribuirii altor benzi armonizate prin măsuri de punere în aplicare adoptate în conformitate cu alineatul (2) sau cu prezentul alineat Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2).

În cazul în care actele de punere în aplicare prevăzute la prezentul alineat definesc o dată armonizată de reînnoire sau de reatribuire a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio care este ulterioară datei expirării sau reînnoirii oricăror drepturi individuale existente de utilizare a spectrului de frecvențe radio în oricare dintre statele membre, autoritățile naționale competente prelungesc drepturile existente până la data armonizată în conformitate cu aceleași condiții de autorizare de fond aplicabile anterior, inclusiv orice taxe aplicabile periodice.

În cazul în care actele de punere în aplicare prevăzute la prezentul alineat definesc o dată armonizată de reînnoire sau de reatribuire a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio care este ulterioară datei expirării sau reînnoirii oricăror drepturi individuale existente de utilizare a spectrului de frecvențe radio în oricare dintre statele membre, perioada de valabilitate a respectivelor drepturi se prelungește fără a aduce atingere altor condiții asociate drepturilor respective.

În cazul în care perioada de prelungire acordată în conformitate cu paragraful al doilea este semnificativă în comparație cu durata inițială a drepturilor de utilizare, autoritățile naționale competente pot condiționa prelungirea drepturilor de orice adaptări ale condițiilor de autorizare aplicabile anterior care sunt necesare în lumina circumstanțelor schimbate, inclusiv impunerea unor taxe suplimentare. Aceste taxe suplimentare se bazează pe o aplicare pro rata temporis a oricărei taxe inițiale pentru drepturile originale de utilizare care a fost în mod expres calculată prin raportare la durata prevăzută inițial.

 

Actele de punere în aplicare prevăzute la prezentul alineat nu impun reducerea perioadei de valabilitate a drepturilor de utilizare existente în orice stat membru, cu excepția cazului în care acest lucru are loc în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE, și nu se aplică drepturilor existente cu o perioadă de valabilitate nedeterminată.

Actele de punere în aplicare prevăzute la prezentul alineat nu impun reducerea perioadei de valabilitate a drepturilor de utilizare existente în orice stat membru, cu excepția cazului în care acest lucru are loc în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE, și nu se aplică drepturilor existente cu o perioadă de valabilitate nedeterminată.

În cazul în care Comisia adoptă un act de punere în aplicare în temeiul alineatului (2), ea poate aplica dispozițiile prezentului alineat mutatis mutandis oricăror drepturi de utilizare a benzii armonizate în cauză pentru conexiunile în bandă largă fără fir.

În cazul în care Comisia adoptă un act de punere în aplicare în temeiul alineatului (2), ea poate aplica dispozițiile prezentului alineat mutatis mutandis oricăror drepturi de utilizare a benzii armonizate în cauză pentru conexiunile în bandă largă fără fir.

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autoritățile naționale competente acordă drepturi de utilizare într-o bandă armonizată înainte de adoptarea unui act de punere în aplicare referitor la banda respectivă, ele definesc condițiile de acordare a acestor drepturi și în special cele referitoare la perioada de valabilitate, astfel încât beneficiarii drepturilor de utilizare să fie informați cu privire la posibilitatea adoptării de către Comisie a unor acte de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (2) care să stabilească perioada minimă de valabilitate a acestor drepturi sau a unui ciclu de expirare sau de reînnoire sincronizat pentru Uniune în ansamblu. Prezentul paragraf nu se aplică acordării drepturilor cu o perioadă de valabilitate nedeterminată.

În cazul în care autoritățile naționale competente acordă drepturi de utilizare într-o bandă armonizată înainte de adoptarea unui act de punere în aplicare referitor la banda respectivă, ele definesc condițiile de acordare a acestor drepturi, astfel încât beneficiarii drepturilor de utilizare să fie informați cu privire la adoptarea de către Comisie a unor acte de punere în aplicare în conformitate cu alineatul (2). Prezentul paragraf nu se aplică acordării drepturilor cu o perioadă de valabilitate nedeterminată.

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru benzile armonizate pentru care a fost stabilit un calendar comun de acordare a drepturilor de permitere a utilizării efective într-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu alineatul (2), autoritățile naționale competente furnizează în timp util informații suficient de detaliate Comisiei privind planurile lor de a asigura conformitatea. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care definesc formatul și procedurile pentru furnizarea acestor informații. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2).

Pentru benzile armonizate pentru care a fost stabilit un calendar comun de acordare a drepturilor de utilizare și de permitere a utilizării efective într-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu alineatul (2), autoritățile naționale competente furnizează în timp util informații suficient de detaliate Comisiei privind planurile lor de a asigura conformitatea. Comisia adoptă un act de punere în aplicare care definește formatul și procedurile pentru furnizarea acestor informații în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2).

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Procesul comun de autorizare pentru acordarea drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio

 

(1) Două sau mai multe state membre pot coopera unul cu celălalt și cu Comisia în îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul articolelor 6 și 7 din Directiva privind autorizarea, în vederea stabilirii unui proces comun de autorizare pentru acordarea drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în conformitate, după caz, cu orice calendar comun stabilit în temeiul articolului 12 alineatul (2). Procesul comun de autorizare îndeplinește următoarele criterii:

 

(a) procesele naționale de autorizare individuală sunt inițiate și puse în aplicare de autoritățile naționale competente conform unui program comun;

 

(b) prevede, după caz, condiții și proceduri comune pentru selectarea și acordarea drepturilor individuale la nivelul statelor membre în cauză;

 

(c) prevede, după caz, condiții comune sau comparabile asociate drepturilor individuale de utilizare la nivelul statelor membre în cauză, printre altele, permițându-le operatorilor să beneficieze de portofolii coerente ale spectrului în ceea ce privește blocurile de frecvențe ce urmează a fi alocate.

 

(2) În cazul în care statele membre intenționează să stabilească un proces comun de autorizare, autoritățile naționale competente implicate pun simultan la dispoziția Comisiei și a autorităților competente propunerile lor de măsuri. Comisia informează celelalte state membre.

 

(3) Un proces comun de autorizare este deschis oricând altor state membre.

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare;

(c) perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare, care nu este mai mică de 25 de ani și, în orice caz, este adecvată pentru a stimula investițiile și concurența și pentru a descuraja utilizarea insuficientă sau „tezaurizarea” spectrului;

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) condiții legate de alocarea, transferul sau acumularea de drepturi de utilizare;

(j) condiții legate de alocarea, realocarea, transferul sau acumularea de drepturi de utilizare;

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) orice act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu articolul 12;

(d) actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 12;

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În scopul aplicării uniforme a regimului de autorizare generală pentru instalarea, conectarea și exploatarea punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune în temeiul alineatului (1), Comisia poate, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să precizeze caracteristicile tehnice pentru proiectarea, instalarea și exploatarea punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune, a căror respectare asigură caracterul lor discret atunci când sunt utilizate în diferite contexte locale. Comisia precizează aceste caracteristici tehnice făcând trimitere la dimensiunea, puterea și caracteristicile electromagnetice maxime și la impactul vizual ale punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune instalate. Aceste caracteristici tehnice pentru utilizarea punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune respectă cel puțin cerințele prevăzute în Directiva 2013/35/UE30 și pragurile definite în Recomandarea nr. 1999/519/CE a Consiliului31.

(2) În scopul aplicării uniforme a regimului de autorizare generală pentru instalarea, conectarea și exploatarea punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune în temeiul alineatului (1), Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare ce urmează a fi adoptat în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, precizează caracteristicile tehnice pentru proiectarea, instalarea și exploatarea punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune, a căror respectare asigură caracterul lor discret atunci când sunt utilizate în diferite contexte locale. Comisia precizează aceste caracteristici tehnice făcând trimitere la dimensiunea, puterea și caracteristicile electromagnetice maxime și la impactul vizual ale punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune instalate. Aceste caracteristici tehnice pentru utilizarea punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune respectă cel puțin cerințele prevăzute în Directiva 2013/35/UE30 și pragurile definite în Recomandarea nr. 1999/519/CE a Consiliului31.

__________________

__________________

30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a Directivei 2004/40/CE (JO L 179, 29.6.2013, p. 1).

30 Directiva 2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a Directivei 2004/40/CE (JO L 179, 29.6.2013, p. 1).

31 Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

31 Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz până la 300 GHz) (JO L 1999, 30.7.1999, p. 59).

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Caracteristicile specificate pentru ca instalarea, conectarea și exploatarea punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune să beneficieze de alineatul (1) nu aduc atingere cerințelor esențiale prevăzute de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la introducerea pe piață a unor astfel de produse32.

Caracteristicile tehnice specificate pentru ca instalarea, conectarea și exploatarea punctelor de acces fără fir cu rază mică de acțiune să beneficieze de alineatul (1) nu aduc atingere cerințelor esențiale prevăzute de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la introducerea pe piață a unor astfel de produse.

__________________

__________________

32 Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (JO L 91, 7.4.1999, p. 10).

32 Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (JO L 91, 7.4.1999, p. 10).

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Produse de acces cu ridicata de înaltă calitate care permit furnizarea de servicii de comunicații pentru întreprinderi

 

(1) Autoritățile naționale de reglementare analizează dacă este proporțional să se impună furnizorilor de servicii de comunicații electronice care dețin, în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru), o putere de piață semnificativă pe o piață relevantă în ceea ce privește furnizarea de servicii de comunicații electronice cu ridicata de înaltă calitate obligația de a publica o ofertă cu ridicata de referință având în vedere orientările OAREC menționate la alineatul (2).

 

Această analiză ar trebui să se efectueze în termen de o lună de la publicarea orientării OAREC.

 

 

(2) Până la 31 decembrie 2015, OAREC, după consultarea părților interesate și în colaborare cu Comisia, stabilește orientări prin care se indică elementele care trebuie incluse în oferta de referință Orientările ar trebui să se refere cel puțin la segmentele terminale ale liniilor închiriate și pot să se refere și la alte produse de acces cu ridicata destinate întreprinderilor dacă OAREC consideră că este necesar, având în vedere cererea cu amănuntul și cererea cu ridicata, precum și cele mai bune practici în materie de reglementare. Autoritățile naționale de reglementare pot solicita includerea unor elemente suplimentare în oferta de referință. OAREC revizuiește aceste orientări periodic, ținând seama de evoluțiile de pe piață și de cele tehnologice.

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  143

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  144

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  145

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Furnizorii de comunicații electronice pentru public nu aplică pentru comunicațiile intra-UE încheiate în alt stat membru, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat în mod obiectiv, tarife care:

eliminat

(a) în ceea ce privește comunicațiile fixe, sunt mai mari decât tarifele pentru comunicațiile la mare distanță naționale;

 

(b) în ceea ce privește comunicațiile mobile, sunt mai mari decât eurotarifele pentru comunicațiile reglementate de voce și, respectiv, prin SMS în roaming stabilite în Regulamentul (UE) nr. 531/2012.

 

Justificare

Apelurile internaționale fixe și mobile sunt, în prezent, piețe competitive dereglementate ce nu au nevoie de reglementare la nivelul UE.

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Drepturile armonizate ale utilizatorilor finali

Drepturile utilizatorilor de a avea acces la internetul deschis

Amendamentul 147

Propunere de regulament

Articolul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 22

eliminat

Soluționarea litigiilor transfrontaliere

 

Procedurile extrajudiciare instituite în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2002/22/CE se aplică, de asemenea, litigiilor referitoare la contractele încheiate între consumatori (și alți utilizatori finali în măsura în care astfel de proceduri extrajudiciare sunt disponibile și pentru ei) și furnizorii de comunicații electronice destinate publicului care sunt stabiliți în alt stat membru. În cazul litigiilor care intră sub incidența Directivei 2013/11/UE33, se aplică dispozițiile directivei respective.

 

___________________

 

33 Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, JO L 165, 18.6.2013, p. 63.

 

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul  148

Propunere de regulament

Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Libertatea de a furniza și de a beneficia de acces la internetul deschis și gestionarea rezonabilă a traficului

Libertatea de a furniza și de a beneficia de acces la internetul deschis și gestionarea traficului

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Utilizatorii finali au libertatea de a accesa și de a distribui informații și conținut și de a utiliza aplicații și servicii la alegerea acestora prin intermediul serviciului lor de acces la internet.

(1) Utilizatorii au libertatea de a accesa și de a distribui informații și conținut, de a utiliza și de a pune la dispoziție aplicații și servicii și de a utiliza terminale la alegere, indiferent de locul în care se află utilizatorul sau furnizorul sau de proveniența, destinația sau locul unde se furnizează serviciul, informațiile sau conținuturile, prin intermediul serviciului lor de acces la internet.

Utilizatorii finali au libertatea de a încheia acorduri privind volumele de date și vitezele cu furnizorii de servicii de acces la internet și, în conformitate cu orice astfel de acorduri referitoare la volumele de date, să beneficieze de orice oferte ale furnizorilor de conținut, aplicații și servicii de internet.

 

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Utilizatorii finali au, de asemenea, libertatea de a conveni prestarea de servicii specializate cu o calitate mai bună a serviciilor, fie cu furnizorii de comunicații electronice pentru public, fie cu furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii.

(2) Furnizorii de acces la internet, de comunicații electronice pentru public și furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii au libertatea de a oferi servicii specializate utilizatorilor. Astfel de servicii sunt oferite numai în cazul în care capacitatea rețelei este suficientă pentru a le furniza în plus față de serviciile de acces la internet și nu afectează în mod semnificativ disponibilitatea sau calitatea serviciilor de acces la internet. Furnizorii de acces la internet destinat utilizatorilor nu fac discriminări între serviciile de acest tip.

Pentru a permite furnizarea unor servicii specializate către utilizatorii finali, furnizorii de conținut, aplicații și servicii și furnizorii de comunicații electronice pentru public au libertatea de a încheia acorduri între ei pentru a transmite volumele de date conexe sau traficul conex ca servicii specializate cu o calitate a serviciului definită sau cu o capacitate dedicată. Furnizarea de servicii specializate nu afectează în mod repetat sau continuu calitatea generală a serviciilor de acces la internet.

 

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Exercitarea libertăților prevăzute la alineatele (1) și (2) este facilitată prin furnizarea de informații complete în conformitate cu articolul 25 alineatul (1), articolul 26 alineatul (2) și articolul 27 alineatele (1) și (2).

(4) Utilizatorilor li se oferă informații complete în conformitate cu articolul 20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (3) și articolul 21a din Directiva 2002/22/CE, inclusiv informații privind orice măsuri de gestionare a traficului aplicate care ar putea afecta accesul la informații, conținuturi, aplicații și servicii, precum și distribuirea acestora, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol.

 

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În limitele oricăror volume de date sau viteze convenite prin contract pentru serviciile de acces la internet, furnizorii de servicii de acces la internet nu limitează libertățile prevăzute la alineatul (1) prin blocarea, încetinirea, degradarea sau discriminarea unui anumit conținut sau a anumitor aplicații sau servicii sau a anumitor clase ale acestora, cu excepția cazurilor în care este necesar să se aplice măsuri rezonabile de gestionare a traficului. Măsurile rezonabile de gestionare a traficului sunt transparente, nediscriminatorii, proporționale și necesare pentru:

(5) În limitele oricăror volume de date sau viteze convenite prin contract pentru serviciile de acces la internet, furnizorii de servicii de acces la internet nu limitează libertățile prevăzute la alineatul (1) prin blocarea, încetinirea, modificarea sau degradarea unui anumit conținut sau a anumitor aplicații sau servicii sau a anumitor clase ale acestora, cu excepția cazurilor în care este necesar să se aplice măsuri de gestionare a traficului. Măsurile de gestionare a traficului sunt transparente, nediscriminatorii, proporționale și necesare pentru:

(a) a pune în aplicare o dispoziție legislativă sau o hotărâre judecătorească sau pentru a preveni sau a împiedica infracțiuni grave;

(a) a pune în aplicare o hotărâre judecătorească;

(b) a menține integritatea și securitatea rețelei, ale serviciilor furnizate prin intermediul acestei rețele și ale terminalelor utilizatorilor finali;

(b) a menține integritatea și securitatea rețelei, ale serviciilor furnizate prin intermediul acestei rețele și ale terminalelor utilizatorilor finali;

(c) a preveni transmiterea de comunicări nesolicitate utilizatorilor finali care și-au exprimat consimțământul prealabil cu privire la aceste măsuri restrictive;

 

(d) a reduce la minim efectele congestionării temporare sau excepționale a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente de trafic să fie tratate în mod egal.

(d) a preveni sau a reduce efectele congestionării temporare sau excepționale a rețelei cu condiția ca tipurile echivalente de trafic să fie tratate în mod egal.

 

Măsurile de gestionare a traficului nu sunt menținute în vigoare mai mult decât este necesar.

Gestionarea rezonabilă a traficului implică doar prelucrarea datelor care sunt necesare și proporționale pentru a realiza obiectivele menționate la prezentul alineat.

Fără a aduce atingere Directivei 95/46, măsurile de gestionare a traficului implică doar prelucrarea datelor cu caracter personal care este necesară și proporțională pentru a realiza obiectivele menționate la prezentul alineat și fac, de asemenea, obiectul Directivei 2002/58, în special în ceea ce privește confidențialitatea comunicațiilor.

 

Furnizorii de servicii de acces la internet stabilesc proceduri adecvate, clare, deschise și eficiente de soluționare a plângerilor privind încălcarea prezentului articol. Aceste proceduri nu aduc atingere dreptului utilizatorilor de a sesiza autoritatea națională de reglementare în acest sens.

Amendamentul  153

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile naționale de reglementare monitorizează îndeaproape și garantează capacitatea efectivă a utilizatorilor finali de a beneficia de libertățile prevăzute la articolul 23 alineatele (1) și (2), respectarea articolului 23 alineatul (5) și disponibilitatea continuă a serviciilor de acces la internet nediscriminatorii la niveluri de calitate care reflectă evoluția tehnologică și care nu sunt afectate de serviciile specializate. În cooperare cu alte autorități naționale competente, ele monitorizează și efectele serviciilor specializate asupra diversității culturale și a inovării. Autoritățile naționale de reglementare prezintă un raport anual Comisiei și OAREC cu privire la monitorizarea și constatările lor.

(1) În exercitarea competențelor care le revin în temeiul articolului 30a cu privire la articolul 23, autoritățile naționale de reglementare monitorizează îndeaproape respectarea articolului 23 alineatul (5) și disponibilitatea continuă a serviciilor de acces la internet nediscriminatorii la niveluri de calitate care reflectă evoluția tehnologică. În cooperare cu alte autorități naționale competente, ele monitorizează și efectele asupra diversității culturale și a inovării. Autoritățile naționale de reglementare publică rapoarte anuale cu privire la monitorizarea și constatările lor, pe care le transmit Comisiei și OAREC.

Amendamentul  154

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a împiedica scăderea generală a calității serviciilor de acces la internet sau pentru a menține capacitatea utilizatorilor finali de a accesa și de a distribui conținuturi sau informații sau de a utiliza aplicații și servicii la alegerea acestora, autoritățile naționale de reglementare au competența de a impune cerințe minime privind calitatea serviciilor pentru furnizorii de comunicații electronice pentru public.

(2) Pentru a împiedica scăderea generală a calității serviciilor de acces la internet sau pentru a menține capacitatea utilizatorilor de a accesa și de a distribui conținuturi sau informații sau de a utiliza aplicații, servicii și programe informatice la alegerea acestora, autoritățile naționale de reglementare au competența de a le impune furnizorilor de comunicații electronice pentru public cerințe minime privind calitatea serviciilor și, după caz, alți parametri de calitate a serviciului, astfel cum sunt definiți de autoritățile naționale de reglementare.

Autoritățile naționale de reglementare furnizează Comisiei, în timp util înainte de impunerea unor astfel de cerințe, un rezumat privind motivele acțiunii, cerințele preconizate și acțiunea propusă. Aceste informații se pun, de asemenea, la dispoziția OAREC. Comisia poate, după examinarea acestor informații, să facă observații sau recomandări pe marginea lor, în special pentru a se asigura că cerințele preconizate nu afectează negativ funcționarea pieței interne. Cerințele preconizate nu se adoptă timp de două luni de la primirea informațiilor complete de către Comisie, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între Comisie și autoritatea națională de reglementare sau Comisia a informat autoritatea națională de reglementare cu privire la reducerea perioadei de examinare ori Comisia a formulat observații sau recomandări. Autoritățile naționale de reglementare țin seama în cea mai mare măsură de observațiile sau de recomandările Comisiei și comunică cerințele adoptate Comisiei și OAREC.

Autoritățile naționale de reglementare furnizează Comisiei, în timp util înainte de impunerea unor astfel de cerințe, un rezumat privind motivele acțiunii, cerințele preconizate și acțiunea propusă. Aceste informații se pun, de asemenea, la dispoziția OAREC. Comisia poate, după examinarea acestor informații, să facă observații sau recomandări pe marginea lor, în special pentru a se asigura că cerințele preconizate nu afectează negativ funcționarea pieței interne. Autoritățile naționale de reglementare țin seama în cea mai mare măsură de observațiile sau de recomandările Comisiei și comunică cerințele adoptate Comisiei și OAREC.

Amendamentul  155

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care definesc condiții uniforme pentru punerea în aplicare a obligațiilor autorităților naționale competente în temeiul prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (2).

(3) În termen de șase luni de la adoptarea prezentului regulament, după consultarea părților interesate și în strânsă colaborare cu Comisia, OAREC stabilește orientări generale care definesc condiții uniforme pentru punerea în aplicare a obligațiilor ce le revin autorităților naționale de reglementare în temeiul prezentului articol, inclusiv în legătură cu aplicarea unor măsuri de gestionare a traficului și pentru monitorizarea conformității.

Amendamentul  156

Propunere de regulament

Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Revizuire

 

Comisia, în strânsă colaborare cu OAREC, revizuiește modul de funcționare al dispozițiilor privind serviciile specializate și, după o consultare publică, prezintă, până la [a se introduce data - trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] rapoarte și propuneri adecvate Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  157

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul  158

Propunere de regulament

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul  159

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul  160

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul  161

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Raportorul propune eliminarea completă a prezentului articol. Deși este de dorit să se asigure protejarea adecvată a consumatorilor în ceea ce privește toate elementele unui pachet, raportorul consideră că aceasta nu este cea mai bună modalitate în acest sens, deoarece domeniul de aplicare al cadrului de reglementare privind telecomunicațiile rămâne limitat la serviciile și rețelele de comunicații electronice. Extinderea selectivă a domeniului de aplicare (astfel cum se sugerează la articolul 29) creează o situație neclară din punct de vedere juridic, a cărei soluționare ar necesita o listă lungă de modificări corespunzătoare ale restului cadrului (dintre care niciuna nu este propusă).

Amendamentul  162

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Raportorul propune eliminarea prezentului articol ca parte a abordării sale generale de modificare a Directivei 2002/22/CE în locul dispozițiilor prevăzute în proiectul de regulament. A se vedea amendamentele la articolul 36 pentru detalii.

Amendamentul  163

Propunere de regulament

Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 30a

 

Supravegherea și punerea în aplicare

 

(1) Autoritățile naționale de reglementare dispun de resursele necesare pentru a monitoriza și a supraveghea respectarea prezentului regulament pe teritoriul lor.

 

(2) Autoritățile naționale de reglementare asigură publicarea de informații actualizate privind punerea în aplicare a prezentului regulament într-un mod care să asigure accesul facil al părților interesate la aceste informații .

 

(3) Autoritățile naționale de reglementare au competența de a solicita întreprinderilor care fac obiectul obligațiilor care decurg din prezentul regulament să furnizeze toate informațiile relevante pentru punerea în aplicare și executarea prezentului regulament. Întreprinderile respective furnizează aceste informații cu promptitudine la cerere, respectând termenele și gradul de detaliere solicitate de autoritatea națională de reglementare.

 

(4) Autoritățile naționale de reglementare pot interveni din proprie inițiativă pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

 

(5) Autoritățile naționale de reglementare stabilesc proceduri adecvate, clare, deschise și eficiente de soluționare a plângerilor privind încălcarea articolului 23. Autoritățile naționale de reglementare răspund plângerilor fără întârzieri nejustificate.

 

(6) În cazul în care o autoritate națională de reglementare constată că a avut loc o încălcare a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, aceasta poate solicita încetarea imediată a încălcării respective.

Amendamentul  164

Propunere de regulament

Articolul 31 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Referitor la furnizorii europeni de comunicații electronice, sunt impuse sancțiuni în conformitate cu capitolul II privind competențele respective ale autorităților naționale de reglementare din statele membre de origine și din statele membre gazdă.

eliminat

Amendamentul  165

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  166

Propunere de regulament

Articolul 34 – punctul 1

Directiva 2002/20/CE

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 3 alineatul (2), paragraful al doilea se elimină.

1. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

Amendamentul  167

Propunere de regulament

Articolul 34 – punctul 1 – litera a (nouă)

Directiva 2002/20/CE

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(2) Furnizarea de rețele de comunicații electronice și furnizarea de servicii de comunicații electronice pot, fără a aduce atingere obligațiilor specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) sau drepturilor de utilizare menționate la articolul 5, să fie supuse numai unei autorizări generale. Întreprinderii în cauză i se poate solicita să prezinte o notificare, dar nu poate fi obligată să obțină o decizie explicită sau orice alt act administrativ al autorității naționale de reglementare înainte de a-și exercita drepturile ce decurg din autorizație. După primirea notificării, dacă este necesar, o întreprindere își poate începe activitatea, după caz, sub rezerva dispozițiilor aplicabile drepturilor de utilizare menționate la articolele 5, 6 și 7.

„(2) Furnizarea de rețele de comunicații electronice și furnizarea de servicii de comunicații electronice pot, fără a aduce atingere obligațiilor specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) sau drepturilor de utilizare menționate la articolul 5, să fie supuse numai unei autorizări generale. În cazul în care un stat membru consideră că se justifică o cerință de notificare, respectivul stat membru poate solicita întreprinderilor să prezinte OAREC o notificare, dar nu le poate impune acestora să obțină o decizie explicită sau orice alt act administrativ din partea autorității naționale de reglementare sau a oricărei alte autorități înainte de a-și exercita drepturile ce decurg din autorizație. După notificarea adresată OAREC, dacă este necesar, o întreprindere își poate începe activitatea, după caz, sub rezerva dispozițiilor aplicabile drepturilor de utilizare menționate la articolele 5, 6 și 7.”

Întreprinderile care oferă servicii de comunicații electronice transfrontaliere către întreprinderi situate în mai multe state membre nu necesită mai mult de o singură notificare pentru fiecare stat membru în cauză.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=RO)

Justificare

O notificare standardizată adresată OAREC ar asigura că furnizorii nu sunt supuși unor tratamente discriminatorii în circumstanțe asemănătoare de către diferite state membre și că sunt aplicate aceleași practici de reglementare pe piața unică.

Amendamentul  168

Propunere de regulament

Articolul 34 – punctul 1 – litera b (nouă)

Directiva 2002/20/CE

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3) Notificarea menționată la alineatul (2) se limitează la o declarație întocmită de o persoană fizică sau juridică adresată autorității naționale de reglementare cu privire la intenția de a începe furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și la comunicarea informațiilor minime necesare care să permită autorității naționale de reglementare să păstreze un registru sau o listă a furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice. Aceste informații trebuie să se limiteze la strictul necesar pentru a identifica furnizorul, precum numărul de înregistrare al societății, persoana de contact a furnizorului, adresa furnizorului, o scurtă descriere a rețelei sau a serviciului și data prevăzută pentru începerea activității.

„(3) Notificarea menționată la alineatul (2) se limitează la o declarație privind un model armonizat sub forma prevăzută în partea D a anexei, întocmită de o persoană fizică sau juridică și adresată OAREC cu privire la intenția de a începe furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și la comunicarea informațiilor minime necesare care să permită OAREC și autorității naționale de reglementare să păstreze un registru sau o listă a furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice. Statele membre nu pot impune cerințe suplimentare sau separate de notificare.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=RO)

Amendamentul  169

Propunere de regulament

Articolul 34 – punctul 1 – litera c (nouă)

Directiva 2002/20/CE

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c) se adaugă următorul alineat:

 

„(3a) Statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre o notificare justificată în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului nr. [XX/2014]* dacă consideră că se justifică obligația de notificare. Comisia analizează notificarea și, după caz, adoptă o decizie în termen de trei luni de la data notificării, prin care solicită statului membru respectiv eliminarea obligației de notificare.

 

______________

 

*Regulamentul (UE) nr. [XX/2014] al Parlamentului European și al Comisiei din … de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 (JO L …, p…).”

Amendamentul  170

Propunere de regulament

Articolul 34 – punctul 2 (nou)

Directiva 2002/20/CE

Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2. La articolul 10 se adaugă următorul alineat (6a) nou:

 

„(6a) O autoritate națională de reglementare notifică OAREC cu privire la orice măsură care se intenționează a fi adoptată în temeiul alineatelor (5) și (6). În termen de două luni de la primirea unei notificări, pe durata căruia autoritățile naționale de reglementare nu pot adopta o măsură finală, OAREC adoptă un aviz motivat dacă este de părere că proiectul de măsură ar crea o barieră în calea pieței unice. OAREC transmite orice aviz autorității naționale de reglementare și Comisiei. Autoritatea națională de reglementare acordă cea mai mare considerație oricărui aviz din partea OAREC și comunică orice măsură finală OAREC. OAREC își actualizează registrul în consecință.”

Amendamentul  171

Propunere de regulament

Articolul 34 – punctul 3 (nou)

Directiva 2002/20/CE

Anexă – partea D (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3. În anexă, se introduce următoarea parte D:

 

„D. Informațiile obligatorii într-o notificare conform articolului 3

 

Notificarea conține o declarație privind intenția de a începe furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice și este însoțită numai de următoarele informații:

 

1. denumirea furnizorului;

 

2. statutul juridic al furnizorului, forma de organizare, codul de identificare fiscală, locul unde furnizorul este înregistrat la registrul comerțului sau un registru similar;

 

3. adresa geografică a sediului principal al furnizorului;

 

4. o persoană de contact;

 

5. o scurtă descriere a rețelelor sau a serviciilor ce urmează a fi furnizate;

 

6. statele membre în cauză și

 

7. o dată estimativă pentru începerea activității.”

Amendamentul  172

Propunere de regulament

Articolul 34 a (nou)

Decizia nr. 243/2012/UE

Articolul 6 – alineatul 8 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34a

 

Modificări ale Deciziei nr. 243/2012/UE

 

La articolul 6 alineatul (8) din Decizia 243/2012/UE,

 

se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre permit transferul sau închirierea oricăror frecvențe armonizate suplimentare pe aceleași baze ca cele enumerate la primul paragraf.”

Amendamentul  173

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 1

Directiva 2002/21/CE

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. La articolul 1 se adaugă următorul alineat (6):

eliminat

„Prezenta directivă și directivele specifice sunt interpretate și aplicate în coroborare cu dispozițiile Regulamentului nr. [XX/2014].”

 

Amendamentul  174

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 2 – litera g

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1a. Articolul 2 litera (g) se modifică după cum urmează:

„autoritate națională de reglementare” înseamnă organismul sau organismele însărcinate de un stat membru cu oricare din sarcinile de reglementare desemnate în prezenta directivă sau în directivele speciale;

„autoritate națională de reglementare” înseamnă organismul însărcinat de un stat membru cu sarcinile de reglementare desemnate în prezenta directivă sau în directivele speciale;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=RO)

Amendamentul  175

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 1 b (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 3 – alineatul 3 a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1b. La articolul 3, alineatul (3a) se înlocuiește cu următorul text:

(3a) Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la alineatele (4) și (5), autoritățile naționale de reglementare responsabile de reglementarea ex ante a pieței sau de soluționarea litigiilor dintre întreprinderi în conformitate cu articolul 20 sau 21 din prezenta directivă acționează independent și nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni de la un alt organism în legătură cu îndeplinirea acestor sarcini care le revin în temeiul normelor de drept intern care pun în aplicare normele comunitare. Acest lucru nu exclude supravegherea în conformitate cu dreptul constituțional național. Numai organismele de soluționare a căilor de atac, instituite în conformitate cu articolul 4 au competența de a suspenda sau de a revoca deciziile luate de către autoritățile naționale de reglementare.

„(3a) „Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la alineatele (4) și (5), fiecare autoritate națională de reglementare este responsabilă cel puțin de reglementarea ex ante a pieței în conformitate cu articolele 7, 7a, 15 și 16 din prezenta directivă și cu articolele 9-13b din Directiva 2002/19/CE de numerotarea, numirea și adresarea, colocarea și utilizarea în comun a elementelor rețelei și a infrastructurii asociate, de soluționarea litigiilor dintre întreprinderi în conformitate cu articolele 10, 12, 20 și 21 din prezenta directivă, de accesibilitatea tarifelor, de calitatea serviciului prestat de întreprinderile desemnate, de calculul costurilor obligației de serviciu universal, de controalele în materie de reglementare ale serviciilor cu amănuntul, de contracte, de transparență și publicarea de informații, de calitatea serviciului, de asigurarea accesului echivalent și a posibilității de a opta pentru utilizatorii finali cu handicap, de serviciile de urgență și de numărul european unic pentru apeluri de urgență, de accesul la numere și servicii, de punerea la dispoziție a unor facilități suplimentare și de facilitarea schimbării furnizorului în temeiul articolelor 9, 11, 12, 17, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23a, 26, 26a, 28, 29 și 30 din Directiva 2002/22/CE, aspecte legate autorizarea în temeiul Directivei 2002/20, precum și în temeiul Directivei 2002/58/CE.

Statele membre se asigură că conducătorul unei autorități naționale de reglementare menționate la primul paragraf sau, după caz, membrii organului colectiv care îndeplinește această funcție în cadrul autorității sau înlocuitorul acestuia/înlocuitorii acestora nu poate/pot fi demis/demiși decât în cazul în care nu mai satisfac(e) condițiile necesare îndeplinirii sarcinilor sale/lor, precizate în prealabil în legislația națională. Decizia de demitere a conducătorului autorității naționale de reglementare sau, după caz, a membrilor organului colectiv care îndeplinește această funcție în cadrul acesteia se face publică la momentul demiterii. Conducătorul demis al autorității naționale de reglementare sau, după caz, membrii demiși ai organului colectiv care îndeplinește această funcție în cadrul acesteia, primește/primesc o expunere a motivelor care se publică și are/au dreptul de a solicita publicarea acesteia, în cazul în care aceasta nu ar avea loc în lipsa solicitării sale/lor.

Fiecare autoritate națională de reglementare acționează independent și nu solicită și nici nu primește instrucțiuni de la un alt organism în legătură cu îndeplinirea acestor sarcini care îi revin în temeiul normelor de drept intern care pun în aplicare normele comunitare. Acest lucru nu exclude supravegherea în conformitate cu dreptul constituțional național. Numai organismele de soluționare a căilor de atac, instituite în conformitate cu articolul 4 au competența de a suspenda sau de a revoca deciziile luate de către autoritățile naționale de reglementare. Statele membre se asigură că conducătorul unei autorități naționale de reglementare menționate la primul paragraf sau, după caz, membrii organului colectiv care îndeplinește această funcție în cadrul autorității sau înlocuitorul acestuia/înlocuitorii acestora nu poate/pot fi demis/demiși decât în cazul în care nu mai satisfac(e) condițiile necesare îndeplinirii sarcinilor sale/lor, precizate în prealabil în legislația națională. Decizia de demitere a conducătorului autorității naționale de reglementare sau, după caz, a membrilor organului colectiv care îndeplinește această funcție în cadrul acesteia se face publică la momentul demiterii. Conducătorul demis al autorității naționale de reglementare sau, după caz, membrii demiși ai organului colectiv care îndeplinește această funcție în cadrul acesteia, primește/primesc o expunere a motivelor care se publică și are/au dreptul de a solicita publicarea acesteia, în cazul în care aceasta nu ar avea loc în lipsa solicitării sale/lor.

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare menționate la primul paragraf beneficiază de bugete anuale separate. Bugetele se fac publice. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile naționale de reglementare beneficiază de resurse financiare și umane adecvate, astfel încât să poată participa în mod activ și să contribuie la Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC)1.

Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare menționate la primul paragraf beneficiază de bugete anuale separate și că bugetele sunt suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin. Bugetele și conturile anuale auditate se fac publice de către fiecare autoritate națională de reglementare. Fiecare autoritate națională de reglementare este organizată și funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale și are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale. Statele membre se asigură, de asemenea, că autoritățile naționale de reglementare beneficiază de resurse financiare și umane adecvate, astfel încât să poată participa în mod activ și să contribuie la Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC)1.

______________________

______________________

1 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului.

1 Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului.”

Justificare

Faptul că în fiecare stat membru există doar o singură autoritate națională de reglementare, armonizarea competențelor de bază ale acestora și consolidarea resurselor lor vor prezenta avantaje directe nu doar în ceea ce privește supravegherea și aplicarea cadrului la nivelul statelor membre, ci și, în mod indirect, prin sprijinul suplimentar oferit activității autorităților naționale de reglementare în cadrul OAREC.

Amendamentul  176

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 2 – litera a

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– (a) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

(1) Atunci când o măsură preconizată vizată de articolul 7 alineatul (3) are drept obiectiv să impună, să modifice sau să retragă o obligație care îi revine unui operator în aplicarea articolului 16 din prezenta directivă, coroborat cu articolul 5 și cu articolele 9-13 din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul), precum și cu articolul 17 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal), Comisia poate, în termenul de o lună prevăzut la articolul 7 alineatul (3) din prezenta directivă, să notifice autorității naționale de reglementare în cauză și OAREC motivele pentru care consideră că proiectul de măsură ar crea un obstacol pentru piața unică sau îndoielile sale serioase cu privire la compatibilitatea acestuia cu legislația Uniunii, luând în considerare, după caz, orice recomandare adoptată în temeiul articolului 19 alineatul (1) din prezenta directivă în ceea ce privește aplicarea armonizată a dispozițiilor specifice ale prezentei directive și ale directivelor specifice. Într-un astfel de caz, proiectul de măsură nu se adoptă în următoarele trei luni de la notificarea Comisiei.

 

Justificare

Pentru a preveni efectele negative asupra utilizatorilor finali, este necesar să se reafirme competența autorităților naționale în ceea ce privește armonizarea aplicării dispozițiilor specifice ale prezentei directive și ale altor directive specifice.

Amendamentul  177

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 2 – litera b

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– (b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(2) În perioada de trei luni menționată la alineatul (1), Comisia, OAREC și autoritatea națională de reglementare în cauză cooperează îndeaproape în scopul identificării măsurii celei mai adecvate și eficace în lumina obiectivelor prevăzute la articolul 8, luând în considerare în mod corespunzător opiniile participanților la piață și necesitatea de a asigura dezvoltarea unei practici de reglementare consecvente. Atunci când măsura preconizată vizează să impună, să modifice sau să retragă o obligație care îi revine unui furnizor european de comunicații electronice în sensul Regulamentului [XXX/2014] într-un stat membru gazdă, autoritatea națională de reglementare din statul membru de origine poate participa, de asemenea, la procesul de cooperare.”

 

 

Amendamentul  178

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 2 – litera c

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- (c) la alineatul (5), se introduce următoarea literă (aa):

eliminat

„(aa) lua o decizie prin care să solicite autorității naționale de reglementare în cauză retragerea proiectului de măsură, împreună cu propunerile specifice de modificare a acestuia, atunci când măsura propusă vizează să impună, să modifice sau să retragă o obligație care îi revine unui furnizor european de comunicații electronice în sensul Regulamentului [XXX/2014].”

 

Amendamentul  179

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 2 – litera d

Directiva 2002/21/CE

Articolul 7 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– (d) la alineatul (6), se adaugă următorul paragraf:

eliminat

„Articolul 7 alineatul (6) se aplică în cazurile în care Comisia ia o decizie în conformitate cu alineatul (5) litera (aa)”.

 

Amendamentul  180

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 8 alineatul (4), litera (g) se elimină.

Amendamentul  181

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 2 b (nou)

Directiva 2002/21/CE

Articolul 9 b – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2b. La articolul 9b alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Comisia poate adopta măsuri corespunzătoare de punere în aplicare pentru a identifica benzile pentru care drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe radio pot fi transferate sau închiriate între întreprinderi. Aceste măsuri nu acoperă frecvențele utilizate pentru emisie.

„(3) Comisia adoptă măsuri corespunzătoare de punere în aplicare pentru a facilita transferul sau închirierea de drepturi de utilizare a spectrului de frecvențe radio între întreprinderi. Măsurile în cauză se adoptă în termen de 12 luni de la data aplicării Regulamentului [XXX/2014]*. Măsurile în cauză nu acoperă frecvențele utilizate pentru emisie.

 

_____________

 

*Regulamentul (UE) nr. XXX/20XX al Parlamentului European și al Comisiei din … de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 (JO L XXX, XX.XX.20XX, p. X).”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=EN)

Amendamentul  182

Propunere de regulament

Articolul 35 – punctul 4

Directiva 2002/21/CE

Articolul 19 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Fără a aduce atingere articolului 9 din prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), în cazul în care Comisia constată că divergențele privind punerea în aplicare de către autoritățile naționale de reglementare a sarcinilor de reglementare prevăzute în prezenta directivă, precum și în directivele specifice și în Regulamentul nr. [XX/2014] pot crea un obstacol în calea pieței interne, Comisia, ținând cont în cea mai mare măsură posibilă de avizul OAREC, poate emite o recomandare sau o decizie privind aplicarea armonizată a dispozițiilor prezentei directive, ale directivelor specifice și ale Regulamentului nr. [XX/2014] cu scopul de a sprijini îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 8.”

Fără a aduce atingere articolului 9 din prezenta directivă și articolelor 6 și 8 din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea), în cazul în care Comisia constată că divergențele privind punerea în aplicare de către autoritățile naționale de reglementare a sarcinilor de reglementare prevăzute în prezenta directivă, precum și în directivele specifice și în Regulamentul nr. [XX/2014] pot crea un obstacol în calea pieței interne, Comisia, ținând cont în cea mai mare măsură posibilă de avizul OAREC, emite o recomandare sau o decizie privind aplicarea armonizată a dispozițiilor prezentei directive, ale directivelor specifice și ale Regulamentului nr. [XX/2014] cu scopul de a sprijini îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 8.”

Amendamentul  183

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 2 al doilea paragraf, se adaugă următoarele litere:

 

„(fa) «furnizor de comunicații electronice pentru public către care se realizează transferul» înseamnă furnizorul de comunicații electronice pentru public către care se transferă numărul de telefon sau serviciul;

 

(fb) «furnizor de comunicații electronice pentru public dinspre care se realizează transferul» înseamnă furnizorul de comunicații electronice pentru public de la care se transferă un număr de telefon sau un serviciu.”

Justificare

Această dispoziție introduce o nouă definiție, cea de „furnizor de comunicații electronice pentru public către care se realizează transferul”, ca definiție nouă la articolul 2 din Directiva privind serviciul universal.

Amendamentul  184

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1b. Titlul articolului 20 se înlocuiește cu:

„Contractele”

„Cerințe în materie de informare pentru contracte”;

Amendamentul  185

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 c (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul -1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. La articolul 20, se introduce următorul alineat:

 

„(-1a) Statele membre se asigură că informațiile menționate la alineatele (1) și (1a) sunt furnizate anterior încheierii contractului într-un mod clar, cuprinzător și ușor accesibil și fără a aduce atingere cerințelor din Directiva privind drepturile consumatorilor* referitoare la contractele negociate în afara spațiilor comerciale/la distanță. Consumatorul sau alt utilizator final care solicită acest lucru primește acces la o copie a contractului pe un suport durabil.

 

Statele membre pot menține sau introduce în legislația lor națională cerințe lingvistice cu privire la informațiile contractuale, astfel încât să garanteze că aceste informații sunt înțelese cu ușurință de către consumator sau alt utilizator final care solicită acest lucru.

 

_________________

 

* Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).”

Amendamentul  186

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 d (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1d) Articolul 20 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Statele membre se asigură că, în cazul abonării la servicii care furnizează conectarea la o rețea publică de comunicații și/sau la servicii de comunicații electronice destinate publicului, consumatorii și alți utilizatori finali care solicită acest lucru au dreptul la un contract încheiat cu una sau mai multe întreprinderi care furnizează asemenea conectare și/sau servicii. Contractul precizează într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, cel puțin:

„(1) Statele membre se asigură că, în cazul abonării la servicii care furnizează conectarea la o rețea publică de comunicații și/sau la servicii de comunicații electronice destinate publicului, consumatorii și alți utilizatori finali care solicită acest lucru au dreptul la un contract încheiat cu una sau mai multe întreprinderi care furnizează asemenea conectare și/sau servicii. Contractul precizează cel puțin următoarele informații:

(a) datele de identitate și adresa întreprinderii;

(a) datele de identitate, adresa și alte date de contact ale întreprinderii și, dacă acestea sunt diferite, adresa și datele de contact pentru eventualele plângeri;

(b) serviciile furnizate, inclusiv, în special:

(b) principalele caracteristici ale serviciilor furnizate, inclusiv, în special:

 

(i) planul tarifar sau planurile tarifare specifice pentru care contractul se aplică și, pentru fiecare astfel de plan tarifar, tipurile de servicii oferite, inclusiv volumele comunicațiilor;

— asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgență și a informațiilor privind localizarea apelantului și/sau orice limitare a furnizării serviciilor de urgență în conformitate cu articolul 26;

(ii) accesul la informații referitoare la serviciile de urgență și la localizarea apelantului pentru toate serviciile relevante oferite, precum și orice limitare în materie de furnizare a serviciilor de urgență în conformitate cu articolul 26;

— informațiile legate de orice alte condiții care limitează accesul la servicii și aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci când aceste condiții sunt permise de legislația națională în conformitate cu dreptul comunitar;

 

nivelul minim de calitate a serviciilor oferite, și anume timpul necesar pentru conectarea inițială și, atunci când este cazul, alți indicatori de calitate a serviciului, astfel cum sunt definiți de autoritățile de reglementare naționale;

(iii) nivelul minim de calitate a serviciilor oferite, și anume timpul necesar pentru conectarea inițială și, atunci când este cazul, alți indicatori de calitate a serviciului, astfel cum sunt definiți de autoritățile de reglementare naționale;

— informații cu privire la orice proceduri aplicate de întreprindere pentru măsurarea și modelarea traficului în așa fel încât să se evite utilizarea conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum și informații cu privire la modul în care aceste proceduri ar putea influența calitatea serviciilor;

 

tipurile de servicii de întreținere oferite și de servicii de asistență pentru clienți furnizate, precum și metodele de a contacta aceste servicii;

(iv) tipurile de servicii post-vânzare, de servicii de întreținere și de servicii de asistență pentru clienți furnizate, inclusiv, atunci când acest lucru este realizabil, informații tehnice pentru buna funcționare a echipamentului terminal pentru care a optat utilizatorul final, condițiile și tarifele aferente serviciilor respective și metodele de a contacta serviciile în cauză;

orice restricții impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;

(v) orice restricții impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat, inclusiv informații referitoare la deblocarea echipamentelor terminale și la orice taxă implicată în cazul în care contractul este reziliat înainte de încheierea perioadei contractuale minime;

 

(vi) orice restricții impuse asupra consumului de servicii reglementate de roaming cu amănuntul oferite la nivelul tarifelor naționale aplicabile, prin referire la criteriile de determinare a utilizării rezonabile, inclusiv informații detaliate privind modul de aplicare al acestor criterii de utilizare rezonabilă în ceea ce privește prețurile principale, volumul sau alți parametri ai planului tarifar în cauză;

(c) atunci când există o obligație în temeiul articolului 25, opțiunile abonatului privind înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter personal într-un registru al abonaților și datele vizate;

(c) atunci când există o obligație în temeiul articolului 25, opțiunile abonatului privind înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter personal într-un registru al abonaților și capacitatea acestuia de a verifica, a corecta sau a anula înscrierea;

(d) informații despre prețurile și tarifele practicate, mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și cheltuielile pentru întreținere, metodele de plată puse la dispoziție și orice diferențe de costuri implicate de metodele de plată;

(d) informații despre prețurile și tarifele practicate, inclusiv taxele și costurile suplimentare care ar putea fi percepute, și mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și cheltuielile pentru întreținere;

 

(da) metodele de plată oferite și orice diferență de cost în funcție de metoda de plată aleasă, precum și sistemele disponibile de garantare a transparenței facturării și de monitorizare a nivelului consumului;

(e) durata contractului și condițiile de reînnoire și de încetare a serviciilor și a contractului, inclusiv:

(e) durata contractului și condițiile de reînnoire și de încetare a serviciilor și a contractului, inclusiv:

orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a beneficia de condiții promoționale;

(i) orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a beneficia de condiții promoționale;

orice cheltuieli privind portabilitatea numerelor și a altor identificatori;

(ii) orice cheltuieli privind schimbarea furnizorului și portabilitatea numerelor și a altor identificatori, inclusiv mecanisme de compensare și rambursare pentru întârziere sau abuz în legătură cu schimbarea furnizorului;

orice costuri datorate la încetarea contractului, inclusiv orice recuperare a costurilor în ceea ce privește echipamentul terminal;

(iii) orice taxe datorate la rezilierea anticipată a contractului, inclusiv orice recuperare a costurilor în ceea ce privește echipamentul terminal, pe baza metodelor uzuale de amortizare, și alte avantaje promoționale, pe o bază pro rata temporis;

(f) eventualele compensații și formule de rambursare care se aplică în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute de contract;

(f) eventualele compensații și formule de rambursare aplicabile, inclusiv, după caz, o trimitere explicită la drepturile legale ale consumatorului, care se aplică în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute de contract;

(g) metodele de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor, în conformitate cu articolul 34;

(g) metodele de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor, inclusiv a litigiilor transfrontaliere, în conformitate cu articolul 34;

 

(ga) detalii privind modul în care utilizatorii finali cu handicap pot obține informații referitoare la produsele și serviciile care li se adresează;

(h) tipul de acțiune care poate fi adoptată de către întreprindere ca răspuns la incidentele sau amenințările și vulnerabilitățile privind securitatea sau integritatea.

(h) tipul de acțiune care poate fi întreprinsă de către întreprindere ca răspuns la incidentele sau amenințările și vulnerabilitățile privind securitatea sau integritatea.

De asemenea, statele membre pot solicita ca în contract să fie incluse toate informațiile care ar putea fi furnizate de către autoritățile publice relevante în acest scop cu privire la utilizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pentru a se implica în activități ilegale sau pentru a disemina conținuturi dăunătoare, precum și cu privire la mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal, menționate la articolul 21 alineatul (4) și relevante pentru serviciile furnizate.

De asemenea, statele membre pot solicita ca în contract să fie incluse toate informațiile care ar putea fi furnizate de către autoritățile publice relevante în acest scop cu privire la utilizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pentru a se implica în activități ilegale sau pentru a disemina conținuturi dăunătoare, precum și cu privire la mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal, menționate la articolul 21 alineatul (4) și relevante pentru serviciile furnizate.

Amendamentul  187

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 e (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1e. La articolul 20, se introduce următorul alineat:

 

„(1a) Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), în cazul în care include furnizarea de servicii de acces la internet, contractul conține, de asemenea, următoarele informații:

 

(a) detalii legate de planurile privind prețurile unitare ale datelor, de planurile privind prețurile globale ale datelor, precum și de orice prag aplicabil legat de planul tarifar specific sau de planurile tarifare pentru care se aplică contractul. Pentru volumele de date care depășesc pragurile, prețurile unitare sau globale pe o bază ad hoc sau permanentă și orice limitare a vitezei de transmitere a datelor care ar putea fi aplicată planului tarifar specific sau planurilor tarifare pentru care se aplică contractul;

 

(b) modul în care utilizatorii finali pot monitoriza nivelul actual al consumului lor și dacă și cum se pot stabili limite voluntare;

 

(c) pentru legăturile fixe de date, vitezele disponibile în mod normal și cele minime pentru descărcarea și încărcarea datelor la punctul principal în care se află utilizatorul final;

 

(d) pentru legăturile mobile de date, vitezele disponibile estimate și cele minime pentru descărcarea și încărcarea datelor, prin rețeaua fără fir a furnizorului, în statul membru de reședință al utilizatorului final;

 

(e) alți parametri de calitate a serviciului, astfel cum sunt definiți în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../...*;

 

(f) informații cu privire la procedurile aplicate de furnizor pentru măsurarea și modelarea traficului, inclusiv o indicare a metodelor subiacente de inspecție a comunicațiilor utilizate pentru măsuri rezonabile de gestionare a traficului, precum și informații privind modul în care aceste proceduri ar putea afecta calitatea serviciului, viața privată a utilizatorilor finali și protecția datelor cu caracter personal; precum și

 

(g) o explicație clară și ușor de înțeles privind modul în care orice limitare a volumului datelor, viteza și alți parametri de calitate a serviciului pot influența în practică serviciile de acces la internet, în special utilizarea conținutului, a aplicațiilor și a serviciilor;

 

__________________

 

* OL: A se introduce numărul prezentului regulament.”

Amendamentul  188

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 f (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1f. Articolul 20 alineatul (2) se elimină.

(2) Statele membre se asigură că abonații au dreptul de a denunța unilateral contractul fără penalități în urma primirii notificării privind modificările aduse condițiilor contractuale propuse de către întreprinderile furnizoare de servicii și/sau rețele de comunicații electronice. Abonaților le sunt notificate în timp util, cu cel puțin o lună înainte, aceste modificări, și sunt informați asupra dreptului lor de a denunța unilateral contractul, fără penalități, în cazul în care nu acceptă noile condiții. Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pot stabili formatul unor astfel de notificări.

 

Justificare

Raportorul propune un nou articol 20a privind durata și rezilierea contractului. Prezenta dispoziție este inclusă în acel articol.

Amendamentul  189

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 g (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1g. La articolul 20, se adaugă următorul alineat:

 

„(2a) Pentru contractele care fac obiectul prezentului articol, statele membre pot să mențină sau să introducă cerințe contractuale suplimentare în materie de informare.”;

Amendamentul  190

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 h (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1h. La articolul 20, se adaugă următorul alineat:

 

„(2b) OAREC emite orientări pentru stabilirea modelelor de informații contractuale standard care conțin informațiile obligatorii în temeiul alineatelor (1) și (1a) din prezentul articol.

 

Autoritățile naționale de reglementare pot stabili cerințe suplimentare privind conținutul, forma și modalitatea în care se publică informațiile contractuale, inclusiv, în special, vitezele de transmitere a datelor, ținând seama în cea mai mare măsură de orientările OAREC referitoare la metodele de măsurare a vitezei și la conținutul, forma și modalitatea în care se publică informațiile, conform prevederilor de la articolul 21 alineatul (3a);.”

Amendamentul  191

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 i (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1i. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 20a

 

Durata și rezilierea contractului

 

(1) Statele membre se asigură că durata maximă a contractelor încheiate între consumatori și furnizorii de comunicații electronice pentru public este de 24 de luni. Furnizorii de comunicații electronice pentru public le oferă utilizatorilor finali posibilitatea de a încheia contracte cu o durată de 12 luni.

 

(2) Consumatorul are dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță sau negociat în afara spațiului comercial în termen de 14 zile de la încheierea acestuia în conformitate cu Directiva 2011/83/UE.

 

(3) În cazul în care un contract sau legislația națională prevede prelungirea automată a perioadelor contractuale cu termen fix (spre deosebire de un termen minim), furnizorul de comunicații electronice pentru public informează consumatorii cu privire la acest lucru în timp util, astfel încât aceștia să aibă la dispoziție cel puțin o lună pentru a se opune unei astfel de prelungiri automate. În cazul în care consumatorul nu se opune unei astfel de prelungiri automate, contractul se consideră a fi constant prelungit în mod automat și poate fi reziliat de către consumator în orice moment, cu un preaviz de o lună și fără a suporta vreun cost, cu excepția costurilor pentru furnizarea serviciului pe durata perioadei de preaviz.

 

(4) Statele membre se asigură că utilizatorii au dreptul de a-și rezilia fără cost contractul, în urma primirii unei notificări privind modificarea condițiilor contractuale propuse de către furnizorul de comunicații electronice pentru public, cu excepția cazului în care modificările propuse aduc beneficii în mod exclusiv utilizatorului final. Furnizorii transmit consumatorilor un preaviz adecvat, cu cel puțin o lună înainte, cu privire la orice astfel de modificări și îi informează în același timp cu privire la dreptul lor de a rezilia contractul fără costuri suplimentare în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale. Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

 

(5) Orice discrepanță semnificativă, constantă sau apărută la intervale regulate, între performanța reală în ceea ce privește viteza sau alți parametri de calitate a serviciului și performanța indicată de furnizorul de comunicații electronice pentru public în conformitate cu articolul 20 este considerată ca fiind o neconformitate de performanță în scopul determinării căilor de atac de care dispune consumatorul în conformitate cu legislația națională.

 

(6) Statele membre garantează că abonarea la servicii suplimentare prestate de același furnizor de comunicații electronice pentru public nu duce la reinițierea perioadei inițiale a contractului, cu excepția cazului în care serviciile suplimentare în cauză sunt oferite la un preț promoțional special, condiționat de reinițierea perioadei contractuale în curs.

 

(7) Statele membre se asigură că furnizorii de comunicații electronice pentru public aplică proceduri și condiții de reziliere a contractului care nu ridică obstacole în calea schimbării furnizorului de servicii sau nu reprezintă elemente descurajante în acest sens.

 

(8) În cazul în care un pachet de servicii oferit consumatorilor cuprinde cel puțin o conexiune la o rețea de comunicații electronice sau un serviciu de comunicații electronice, dispozițiile din prezentul articol se aplică tuturor elementelor din pachet.

 

(9) Pentru contractele care fac obiectul prezentului articol, statele membre pot menține sau introduce cerințe suplimentare prin care să asigure un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor.”;

Amendamentul  192

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 j (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1j) Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

„Articolul 21

(1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare dispun de competența de a obliga întreprinderile furnizoare de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice destinate publicului să publice informații transparente, comparabile, adecvate și actualizate cu privire la prețurile și tarifele aplicabile, la toate redevențele legate de rezilierea unui contract și informații cu privire la condițiile standard pentru obținerea accesului și utilizarea serviciilor furnizate utilizatorilor finali și consumatorilor în conformitate cu anexa II. Aceste informații se publică într-o formă clară, completă și ușor accesibilă. Autoritățile naționale de reglementare pot stabili cerințe suplimentare privind forma în care astfel de informații să fie publicate.

(1) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare dispun de competența de a obliga întreprinderile furnizoare de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice destinate publicului să publice informații transparente, comparabile, adecvate și actualizate cu privire la prețurile și tarifele aplicabile, la toate redevențele legate de rezilierea anticipată a unui contract și informații cu privire la condițiile standard pentru obținerea accesului și utilizarea serviciilor furnizate utilizatorilor finali în conformitate cu anexa II. Aceste informații se publică într-o formă clară, completă și ușor accesibilă și se actualizează periodic. Orice diferențiere în ceea ce privește condițiile aplicate consumatorilor și altor utilizatori finali care solicită acest lucru trebuie să fie explicită. Autoritățile naționale de reglementare pot stabili cerințe suplimentare privind forma în care astfel de informații să fie publicate, cerințe care pot include, în special, introducerea unor cerințe lingvistice, astfel încât să se asigure că aceste informații sunt înțelese cu ușurință de către consumatori și de către alți utilizatori finali care solicită acest lucru. Statele membre se asigură că furnizorii de comunicații electronice pentru public sunt obligați să transmită la cerere informațiile în cauză autorităților naționale de reglementare competente, înaintea publicării.

(2) Autoritățile naționale de reglementare încurajează furnizarea de informații comparabile pentru a permite utilizatorilor finali și consumatorilor să realizeze o evaluare independentă a costurilor schemelor alternative de utilizare, de exemplu prin intermediul ghidurilor interactive sau al unor tehnici asemănătoare. În cazul în care aceste resurse nu sunt disponibile pe piață gratuit sau la un preț rezonabil, statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare sunt în măsură să pună la dispoziție astfel de ghiduri sau tehnici, fie direct, fie prin intermediul unui contract de achiziții publice cu un terț. Terții au dreptul de a utiliza în mod gratuit informațiile publicate de întreprinderile furnizoare de rețele și/sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului în scopul de a comercializa sau de a pune la dispoziție astfel de ghiduri interactive sau tehnici similare.

(2) Autoritățile naționale de reglementare se asigură că consumatorii și alți utilizatori finali care solicită acest lucru au acces la instrumente independente de evaluare care să le permită să compare performanța accesului la rețeaua de comunicații electronice și a serviciilor și costurile schemelor alternative de utilizare. În cazul în care aceste resurse nu sunt disponibile pe piață gratuit sau la un preț rezonabil, statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare sunt în măsură să pună la dispoziție astfel de ghiduri sau tehnici, fie direct, fie prin intermediul unui contract de achiziții publice cu un terț. Terții au dreptul de a utiliza în mod gratuit informațiile publicate de întreprinderile furnizoare de rețele și/sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului în scopul de a comercializa sau de a pune la dispoziție astfel de instrumente independente de evaluare.

 

(2a) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare, sub îndrumarea OAREC și după consultarea părților interesate vizate, instituie un sistem voluntar de certificare pentru site-urile interactive de comparare, ghiduri sau pentru instrumente similare, pe baza unor cerințe obiective, transparente și proporționale, în special a independenței față de orice furnizor de comunicații electronice pentru public.

(3) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pot să oblige întreprinderile furnizoare de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului, inter alia:

(3) Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare pot să oblige întreprinderile furnizoare de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice disponibile publicului, inter alia:

(a) să furnizeze informații privind tarifele aplicabile abonaților privind orice număr sau serviciu supus unor condiții speciale de tarifare; cu privire la anumite categorii de servicii, autoritățile naționale de reglementare pot solicita ca astfel de informații să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului;

(a) să furnizeze utilizatorilor finali informații privind tarifele aplicabile privind orice număr sau serviciu supus unor condiții speciale de tarifare; cu privire la anumite categorii de servicii, autoritățile naționale de reglementare pot solicita ca astfel de informații să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului;

(b) informeze abonații cu privire la orice schimbare de acces la serviciile de urgență sau la informațiile privind localizarea apelantului în cadrul serviciului la care sunt abonați;

(b) furnizeze utilizatorilor finali informații privind accesul la serviciile de urgență și localizarea apelantului pentru toate serviciile relevante oferite și privind orice limitare în materie de furnizare a serviciilor de urgență în temeiul articolului 26 și să asigure aducerea la cunoștință fără întârziere a tuturor modificărilor;

(c) să informeze abonații cu privire la orice schimbare a condițiilor care limitează accesul la servicii și aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci când aceste condiții sunt permise de legislația națională în conformitate cu dreptul comunitar;

 

(d) să furnizeze informații cu privire la orice proceduri aplicate de furnizor pentru măsurarea și modelarea traficului în așa fel încât să se evite utilizarea conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum și la modul în care aceste proceduri ar putea influența calitatea serviciului;

 

 

(da) să furnizeze informații privind serviciile de acces la internet, după caz, precizând următoarele:

 

(i) pentru legăturile fixe de date, vitezele disponibile în mod normal și cele minime pentru descărcarea și încărcarea datelor în statul membru de reședință al utilizatorului final; pentru legăturile mobile de date, vitezele disponibile estimate și cele minime pentru descărcarea și încărcarea datelor, prin rețeaua fără fir a furnizorului, în statul membru de reședință al utilizatorului final;

 

(ii) detalii legate de planurile privind prețurile unitare ale datelor, de planurile privind prețurile globale ale datelor, precum și de orice prag aplicabil. Pentru volumele de date care depășesc pragurile: prețurile unitare sau globale pe o bază ad hoc sau permanentă și orice limitare a vitezei datelor care ar putea fi aplicată;

 

(iii) modul în care utilizatorii finali își pot monitoriza nivelul actual al consumului, dacă se pot stabili limite din proprie inițiativă și cum se poate face acest lucru;

 

(iv) o explicație clară și ușor de înțeles privind modul în care orice limitare a volumului datelor, viteza și alți parametri de calitate a serviciului pot influența în practică utilizarea serviciilor de acces la internet, în special utilizarea conținutului, a aplicațiilor și a serviciilor;

 

(v) informații cu privire la orice procedură aplicată de furnizor pentru măsurarea și modelarea traficului, conform articolului 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) .../...*, inclusiv indicarea metodelor subiacente de inspecție a comunicațiilor utilizate pentru măsuri rezonabile de gestionare a traficului, precum și informații privind modul în care aceste proceduri ar putea afecta calitatea serviciului, dreptul la viață privată al utilizatorilor finali și protecția datelor cu caracter personal ale acestora;

(e) să informeze utilizatorii privind dreptul acestora de a decide dacă includ sau nu datele lor cu caracter personal într-un registru al abonaților sau cu privire la tipurile de date vizate în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2002/58/CE (directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice); și

(e) să informeze consumatorii și alți utilizatori finali dacă este cazul privind dreptul acestora de a decide dacă includ sau nu datele lor cu caracter personal într-un registru al abonaților sau cu privire la tipurile de date vizate în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2002/58/CE; și

(f) să informeze cu regularitate abonații cu handicap privind detaliile produselor și serviciilor care li se adresează.

(f) să informeze cu regularitate consumatorii și alți utilizatori finali cu handicap dacă este cazul privind detaliile produselor și serviciilor care li se adresează, precum și măsurile luate pentru a se asigura accesul echivalent.

Dacă se consideră potrivit, autoritățile naționale de reglementare pot promova măsuri de autoreglementare sau de coreglementare înainte impunerii vreunei obligații.

Dacă se consideră potrivit, autoritățile naționale de reglementare pot promova măsuri de autoreglementare sau de coreglementare înainte impunerii vreunei obligații. Statele membre pot stabili cerințe suplimentare privind conținutul, forma informațiilor și modalitatea de publicare a acestora, ținând seama în modul cel mai strict de orientările OAREC menționate la alineatul (3a) din prezentul articol.

 

(3a) Până la ...*, OAREC, după consultarea părților interesate și în strânsă cooperare cu Comisia, elaborează orientări generale pentru metodele de măsurare a vitezei și a parametrilor de calitate a serviciului care trebuie măsurați (printre altele, viteza medie față de cea anunțată în publicitate, calitatea percepută de utilizatori) și metodele de măsurare a acestora în timp, precum și conținutul, forma și metoda de publicare a informațiilor, inclusiv posibile mecanisme de certificare a calității, pentru a asigura accesul utilizatorilor finali, inclusiv al celor cu handicap, la informații complete, comparabile, fiabile și ușor de înțeles. Dacă este cazul, se pot folosi parametrii, definițiile și metodele de măsurare din anexa III.

(4) Statele membre pot solicita ca întreprinderile menționate la alineatul (3) să distribuie gratuit informații de interes public abonaților existenți sau noi atunci când este cazul, prin aceleași mijloace care sunt utilizate în mod normal de acestea pentru comunicarea cu abonații. În acest caz, astfel de informații sunt furnizate într-o formă standardizată de autoritățile publice relevante și privesc, inter alia, următoarele aspecte:

(4) Statele membre pot solicita ca întreprinderile menționate la alineatul (3) să distribuie gratuit informații de interes public utilizatorilor finali, dacă este cazul, prin aceleași mijloace care sunt utilizate în mod normal de acestea pentru comunicarea cu utilizatorii finali. În acest caz, astfel de informații sunt furnizate de autoritățile publice relevante furnizorilor de comunicații electronice pentru public într-o formă standardizată și pot viza, inter alia, următoarele aspecte:

(a) cele mai frecvente utilizări ale serviciilor de comunicații electronice pentru a se implica în activități ilegale sau pentru a disemina conținuturi dăunătoare, în special atunci când acestea ar putea aduce atingere respectării drepturilor și libertăților celorlalți, inclusiv încălcări ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe și consecințele juridice ale acestora; și

(a) cele mai frecvente utilizări ale serviciilor de comunicații electronice pentru a se implica în activități ilegale sau pentru a disemina conținuturi dăunătoare, în special atunci când acestea ar putea aduce atingere respectării drepturilor și libertăților celorlalți, inclusiv încălcări ale drepturilor legate de protecția datelor, ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe și consecințele juridice ale acestora; și

(b) mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal aferente utilizării serviciilor de comunicații electronice.”

(b) mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal aferente utilizării serviciilor de comunicații electronice.”

 

_________________

 

* OJ: *JO: A se introduce numărul prezentului regulament.

 

** OJ: **JO: A se introduce data aplicării prezentului regulament.

Amendamentul  193

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 1 k (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 21 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1k) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 21a

 

Controlul consumului

 

(1) Statele membre se asigură că furnizorii de comunicații electronice oferă consumatorilor și utilizatorilor finali un mecanism pentru a monitoriza și controla utilizarea de către aceștia a serviciilor de comunicații electronice facturate în funcție de durata utilizării sau de volumul consumat. Acest mecanism trebuie să includă:

 

(a) pentru serviciile preplătite și cele postplătite, acces gratuit la informații actuale referitoare la consumul serviciului utilizat;

 

(b) pentru serviciile postplătite, capacitatea de a fixa în mod gratuit un plafon financiar prestabilit pentru utilizarea lor, de a solicita o notificare atunci când au fost atinse o proporție prestabilită din cadrul plafonului și plafonul însuși, procedura care trebuie urmată pentru a continua utilizarea în cazul în care se depășește plafonul, precum și planurile tarifare aplicabile;

 

(c) facturi detaliate pe un suport durabil.

 

(2) OAREC stabilește orientări pentru punerea în aplicare a alineatului (1).

 

După ce au atins limita financiară, utilizatorii finali continuă să fie în măsură să primească apeluri și mesaje scrise și să aibă acces la numerele gratuite și la serviciile de urgență prin apelarea gratuită a numărului european unic pentru apeluri de urgență „112” până la sfârșitul perioadei de facturare convenite.”

Amendamentul  194

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Se elimină articolele 20, 21, 22 și 30.

2. Articolul 22 se elimină.

Justificare

Eliminare necesară pentru menținerea/modificarea articolelor în cauză.

Amendamentul  195

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2a. Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Statele membre se asigură că toți utilizatorii finali ai serviciilor menționate la alineatul (2), inclusiv utilizatori ai telefoanelor publice cu plată, pot apela gratuit și fără să fie necesară utilizarea unui mijloc de plată, serviciile de urgență formând numărul european unic pentru apelurile de urgență „112” și numere naționale pentru apelurile de urgență stabilite de către statele membre.

„(1) Statele membre se asigură că toți utilizatorii finali ai serviciilor menționate la alineatul (2), inclusiv utilizatori ai telefoanelor publice cu plată, pot apela gratuit și fără să fie necesară utilizarea unui mijloc de plată, serviciile de urgență formând numărul european unic pentru apelurile de urgență „112„ și numere naționale pentru apelurile de urgență stabilite de către statele membre.

 

(1a) Statele membre se asigură că toți utilizatorii de rețele private de comunicații electronice sunt în măsură să apeleze gratuit serviciile de urgență sau, dacă este cazul, serviciile de urgență interne, utilizând numărul european unic pentru apeluri de urgență „112” și eventuale numere de urgență de la nivel național precizate de statele membre.

(2) Statele membre, în consultare cu autoritățile naționale de reglementare, serviciile de urgență și furnizorii, se asigură că întreprinderile care furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicații electronice pentru efectuarea apelurilor naționale către un număr sau mai multe numere din planul național de numerotație oferă acces la serviciile de urgență.

(2) Statele membre, în consultare cu autoritățile naționale de reglementare, serviciile de urgență și furnizorii, se asigură că întreprinderile care furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicații electronice pentru efectuarea apelurilor naționale către un număr sau mai multe numere din planul național de numerotație oferă acces la serviciile de urgență.

(3) Statele membre se asigură că apelurile la numărul european unic pentru apelurile de urgență „112” primesc un răspuns adecvat, în modul cel mai potrivit cu organizarea națională a sistemelor de urgențe. Aceste apeluri sunt tratate și primesc răspunsuri cel puțin la fel de repede și la fel de eficient ca apelurile la numărul (numerele) național(e) pentru apelurile de urgență, acolo unde acestea sunt în continuare în uz.

(3) Statele membre se asigură că apelurile la numărul european unic pentru apelurile de urgență „112” primesc un răspuns adecvat, în modul cel mai potrivit cu organizarea națională a sistemelor de urgențe. Aceste apeluri sunt tratate și primesc răspunsuri cel puțin la fel de repede și la fel de eficient ca apelurile la numărul (numerele) național(e) pentru apelurile de urgență, acolo unde acestea sunt în continuare în uz.

 

Comisia, în consultare cu autoritățile competente pertinente, adoptă o recomandare privind indicatorii de performanță pentru statele membre. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2015 și o dată la doi ani după aceea, un raport cu privire la eficacitatea punerii în aplicare a numărului european pentru apelurile de urgență „112” și la modul în care funcționează indicatorii de performanță.

(4) Statele membre se asigură că accesul utilizatorilor finali cu handicap la serviciile de urgență este echivalent cu cel de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. Măsurile adoptate în vederea garantării faptului că utilizatorii finali cu handicap pot accesa serviciile de urgență, atunci când călătoresc în alt stat membru, se bazează, în măsura posibilului, pe standardele sau specificațiile europene publicate în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) și nu împiedică statele membre să adopte cerințe suplimentare în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate în prezentul articol.

(4) Statele membre se asigură că accesul utilizatorilor finali cu handicap la serviciile de urgență este echivalent cu cel de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. Măsurile adoptate în vederea garantării faptului că utilizatorii finali cu handicap pot accesa serviciile de urgență, atunci când călătoresc în alt stat membru, se bazează, în măsura posibilului, pe standardele sau specificațiile europene publicate în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 17 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru) și nu împiedică statele membre să adopte cerințe suplimentare în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate în prezentul articol.

(5) Statele membre se asigură că întreprinderile respective pun la dispoziție, în mod gratuit, informații privind localizarea apelantului autorității care tratează apelurile de urgență imediat ce apelul a ajuns la acea autoritate. Prezenta dispoziție se aplică tuturor apelurilor către numărul european unic pentru apelurile de urgență „112”. Statele membre pot extinde această obligație pentru a acoperi și apelurile către numere de urgență naționale. Autoritățile de reglementare competente prevăd criteriile de acuratețe și fiabilitate ale informațiilor furnizate privind localizarea apelantului.

(5) Statele membre se asigură că întreprinderile respective pun la dispoziție, în mod gratuit, informații privind localizarea apelantului autorității care tratează apelurile de urgență imediat ce apelul a ajuns la acea autoritate. Prezenta dispoziție se aplică tuturor apelurilor către numărul european unic pentru apelurile de urgență „112”. Statele membre pot extinde această obligație pentru a acoperi și apelurile către numere de urgență naționale. Comisia se asigură că autoritățile de reglementare competente prevăd criteriile de acuratețe și fiabilitate ale informațiilor furnizate privind localizarea apelantului, în conformitate cu alineatul (7) și ținând seama în cea mai mare măsură de orientările OAREC.

 

Până la (șase luni după DATA-LIMITĂ DE APLICARE), OAREC stabilește, după consultarea părților interesate vizate și în strânsă cooperare cu Comisia, orientări pentru criteriile de acuratețe și fiabilitate ale informațiilor privind localizarea apelantului furnizate serviciilor de urgență. Aceste orientări iau în considerare fezabilitatea utilizării unui terminal mobil echipat cu dispozitive GNSS pentru a îmbunătăți acuratețea și fiabilitatea informațiilor privind localizarea apelantului în urma unui apel la „112”.

(6) Statele membre se asigură că cetățenii sunt informați corespunzător despre existența și utilizarea numărului european unic pentru apelurile de urgență „112”, în special prin inițiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre.

(6) Statele membre și Comisia se asigură că cetățenii sunt informați corespunzător despre existența și utilizarea numărului european unic pentru apelurile de urgență „112”, în special prin inițiative care vizează în mod specific persoanele care călătoresc în statele membre. Comisia sprijină și completează acțiunile statelor membre.

(7) Pentru a asigura accesul eficient la serviciile „112” în statele membre, Comisia, după consultarea OAREC, poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare. Cu toate acestea, aceste măsuri tehnice de punere în aplicare se adoptă fără a aduce atingere și fără a avea un impact asupra organizării serviciilor de urgență care rămâne în competența exclusivă a statelor membre.

 

(7) Pentru a asigura accesul eficace la serviciile „112” în statele membre, Comisia, după consultarea OAREC, este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 37a în ceea ce privește criteriile de localizare a apelantului și indicatorii principali de performanță privind accesul la numărul „112”. Cu toate acestea, aceste măsuri se adoptă fără a aduce atingere și fără a avea un impact asupra organizării serviciilor de urgență care rămâne în competența exclusivă a statelor membre.

 

(7a) Comisia menține o bază de date a numerelor E.164 ale serviciilor de urgență europene pentru a asigura că acestea se pot contacta reciproc dintr-un stat membru în altul.”;

Amendamentul  196

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 b (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 26 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 26a

 

Sistemul „112” inversat la nivelul UE

 

Cel târziu la [un an după termenul-limită de transpunere], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la fezabilitatea înființării la nivelul UE a unui sistem „112” inversat care să utilizeze rețelele de comunicații electronice existente și care să acopere întreaga Uniune, să fie universal, multilingv, accesibil, simplu și eficace, pentru a se putea avertiza publicul în cazul unei catastrofe iminente sau în curs de desfășurare sau în caz de stare de urgență majoră.

 

Comisia se consultă cu OAREC și cu serviciile de protecție civilă și examinează standardele și specificațiile necesare pentru înființarea sistemului menționat în primul paragraf. La pregătirea raportului în cauză, Comisia ține seama de sistemele „112” existente la nivel național și regional și respectă legislația Uniunii referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă.”;

Amendamentul  197

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 c (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 30

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2c. Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

(1) Statele membre se asigură că toți abonații cărora le-au fost alocate numere din planul național de numerotație telefonică își pot păstra numărul (numerele), la cerere, indiferent de întreprinderea care furnizează serviciul, în conformitate cu dispozițiile din anexa I partea C.

(1) Statele membre se asigură că toți abonații cărora le-au fost alocate numere din planul național de numerotație telefonică își pot păstra numărul (numerele), la cerere, indiferent de furnizorul de comunicații electronice pentru public care furnizează serviciul, în conformitate cu dispozițiile din anexa I partea C.

(2) Autoritățile naționale de reglementare se asigură că tarifarea între operatori și/sau furnizori de servicii pentru furnizarea portabilității numerelor este orientată în funcție de costuri și că tarifele plătite direct de către abonați, dacă acestea există, nu au efect disuasiv pentru aceștia în ceea ce privește schimbarea furnizorului de servicii.

(2) Autoritățile naționale de reglementare se asigură că tarifarea între operatori și/sau furnizori de servicii pentru furnizarea portabilității numerelor este orientată în funcție de costuri și că tarifele plătite direct de către abonați, dacă acestea există, nu au efect disuasiv pentru aceștia în ceea ce privește schimbarea furnizorului de servicii.

(3) Autoritățile naționale de reglementare nu impun, în ce privește portabilitatea numerelor, tarife cu amănuntul care ar denatura concurența, de exemplu prin fixarea unei tarifări cu amănuntul specifice sau comune.

(3) Autoritățile naționale de reglementare nu impun, în ce privește portabilitatea numerelor, tarife cu amănuntul care ar denatura concurența, de exemplu prin fixarea unei tarifări cu amănuntul specifice sau comune.

(4) Portabilitatea numerelor și activarea ulterioară a acestora sunt executate într-un termen cât mai scurt. În orice caz, abonaților care au încheiat un acord pentru portarea unui număr către o altă întreprindere li se va activa numărul în termen de o zi lucrătoare.

(4) Portabilitatea numerelor și activarea ulterioară a acestora sunt executate într-un termen cât mai scurt. Utilizatorilor finali care au încheiat un acord pentru portarea unui număr către un alt furnizor li se va activa numărul în termen de o zi lucrătoare.

 

Fără a aduce atingere primului paragraf, autoritățile naționale competente pot să stabilească procesul global al portabilității numerelor, ținând seama de dispozițiile naționale privind contractele, fezabilitatea tehnică și necesitatea de a menține continuitatea serviciului pentru abonat. În orice caz, pierderea serviciului în timpul procesului de portabilitate nu depășește o zi lucrătoare. Autoritățile naționale competente țin seama, de asemenea, atunci când este necesar, de măsurile adecvate pentru a se asigura protecția abonaților pe parcursul procesului de portare și pentru a se asigura că aceștia nu sunt transferați la un alt furnizor împotriva voinței lor.

Fără a aduce atingere primului paragraf, autoritățile naționale competente pot să stabilească procesul global al transferului către un alt furnizor și al portabilității numerelor, ținând seama de orientările OAREC menționate la alineatul (4b). Autoritățile naționale competente țin seama de necesitatea de a proteja utilizatorul final pe parcursul întregului proces de schimbare a furnizorului, de necesitatea de a asigura eficiența unui astfel de proces pentru utilizatorul final, de necesitatea de a menține continuitatea serviciului pentru utilizatorul final și de necesitatea de a garanta faptul că procesele de schimbare a furnizorului nu afectează concurența. În orice caz, pierderea serviciului în timpul procesului de portabilitate nu depășește o zi lucrătoare. Utilizatorii finali nu sunt transferați la un alt furnizor împotriva voinței lor.

Statele membre se asigură că sunt prevăzute sancțiunile corespunzătoare împotriva întreprinderilor, inclusiv obligația de a oferi compensații abonaților în cazul întârzierilor survenite în portarea numărului sau în cazul portării abuzive efectuate de acestea sau în numele lor.

Statele membre se asigură că sunt prevăzute sancțiunile corespunzătoare împotriva întreprinderilor, inclusiv obligația de a oferi compensații abonaților în cazul întârzierilor survenite în portarea numărului, al neprezentării în timp util a informațiilor necesare pentru portarea numărului sau în cazul portării abuzive efectuate de acestea sau în numele lor.

 

(4a) Furnizorul de comunicații electronice pentru public către care se realizează transferul gestionează procesul de transfer și de portare a numărului. Utilizatorii finali primesc informații adecvate referitoare la transferarea către un alt furnizor înainte și în timpul procesului de transferare și, de asemenea, imediat după ce acesta se încheie.

 

(4b) OAREC stabilește orientări referitoare la toate modalitățile și procedurile de transferare către un alt furnizor și de portare a numărului, în special referitoare la responsabilitățile furnizorului destinatar și, respectiv, ale furnizorului sursă în procesul de transferare și de portare a numărului, informațiile care trebuie puse la dispoziția consumatorilor pe parcursul procesului, rezilierea în timp util a unui contract în vigoare, rambursarea eventualelor plăți efectuate în avans și serviciile de transmitere efectivă a mesajelor de e-mail.

 

(4c) În cazul în care un pachet de servicii oferit consumatorilor cuprinde cel puțin o conexiune la o rețea de comunicații electronice sau un serviciu de comunicații electronice, dispozițiile din prezentul articol se aplică tuturor elementelor din pachet.

(5) Statele membre se asigură că contractele încheiate între consumatori și întreprinderi, care oferă servicii de comunicații electronice, nu prevăd o perioadă contractuală inițială mai mare de 24 de luni. Statele membre se asigură, de asemenea, că întreprinderile oferă utilizatorilor posibilitatea de a încheia un contract cu o durată de cel mult 12 luni.

 

(6) Fără a aduce atingere niciunei perioade contractuale minime, statele membre se asigură că procedurile și condițiile de încetare a contractului nu acționează ca un mijloc disuasiv în ceea ce privește schimbarea furnizorilor de servicii.

 

Amendamentul  198

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 d (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d. La articolul 34 se adaugă următorul alineat:

 

„(1a) Procedurile extrajudiciare instituite în conformitate cu alineatul (1) se aplică, de asemenea, litigiilor referitoare la contractele încheiate între consumatori, precum și alți utilizatori finali în măsura în care astfel de proceduri extrajudiciare sunt disponibile și pentru ei, și furnizorii de comunicații electronice pentru public stabiliți în alt stat membru. În cazul litigiilor care intră sub incidența Directivei 2013/11/UE*, se aplică dispozițiile din directiva respectivă.

 

________________________

 

*Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 63).”

Amendamentul  199

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 e (nou)

Directiva 2002/22/CE

Articolul 37 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2e. Se introduce următorul articol 37a:

 

„Articolul 37a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

(2) Competența de a adopta acte delegate la care se face trimitere la articolul 26 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată începând din …*.

 

(3) Delegarea competențelor la care se face trimitere la articolul 26 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

_________________

 

* OJ: *JO: A se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.”

Amendamentul  200

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 f (nou)

Directiva 2002/22/CE

Anexa II – punctul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2f. În anexa II, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

 

„1. Numele și adresa (adresele) întreprinderii (întreprinderilor)

„1. Numele și adresa (adresele), precum și datele de contact ale întreprinderii (întreprinderilor)

Se referă la numele și adresa sediului întreprinderilor furnizoare de rețele publice de comunicații și servicii de telefonie destinate publicului.”

Se referă la numele și adresa sediului întreprinderilor furnizoare de rețele publice de comunicații și servicii de telefonie destinate publicului.”

Amendamentul  201

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 g (nou)

Directiva 2002/22/CE

Anexa II – punctul 2.2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2g. În anexa II, punctul 2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2. Tarifele standard cu indicarea serviciilor furnizate și a conținutului fiecărui element tarifar (de exemplu, tarifele pentru acces, toate tipurile de tarife pentru apeluri, tarifele de întreținere), inclusiv informații privind reducerile standard aplicate, precum și sistemele de tarifare speciale și cu o anumită destinație și orice alte taxe suplimentare, precum și costurile privind echipamentul terminal.”

„2.2. Pentru fiecare plan tarifar, serviciile furnizate și parametrii pertinenți privind calitatea serviciului, planul (planurile) tarifar(e) aplicabil(e) și, pentru fiecare astfel de plan tarifar, tipurile de servicii oferite, inclusiv volumele comunicațiilor, precum și orice taxe aplicabile (pentru acces, utilizare, întreținere și orice alte taxe suplimentare), precum și costurile privind echipamentul terminal.”

Amendamentul  202

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 h (nou)

Directiva 2002/22/CE

Anexa II – punctul 2.2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2h. În anexa II se inserează următorul punct:

 

„2.2.a. Informații suplimentare privind serviciile de acces la internet, în cazul în care acestea sunt oferite, inclusiv, în special, detalii cu privire la prețurile datelor, vitezele de descărcare și de încărcare a datelor și eventualele limitări ale vitezei, cu privire la posibilitățile de a monitoriza nivelurile de consum, cu privire la eventualele proceduri de gestionare a traficului aplicabile și impactul acestora asupra calității serviciilor, cu privire la sfera privată a utilizatorilor finali și la protecția datelor cu caracter personal.”

Amendamentul  203

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 2 i (nou)

Directiva 2002/22/CE

Anexa II – punctul 2.5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2i. În anexa II, punctul 2.5 se înlocuiește cu următorul text:

„2.5. Condițiile contractuale standard, inclusiv durata contractuală minimă, încetarea contractului, procedurile și tarifele directe legate de portabilitatea numerelor și a altor identificatori, dacă sunt relevante.”

„2.5. Clauzele și condițiile contractuale standard, inclusiv durata contractuală minimă, condițiile privind rezilierea anticipată a contractului și orice taxe datorate în acest caz, procedurile și tarifele directe legate de transferul la un alt furnizor și portabilitatea numerelor și a altor identificatori, dacă sunt relevante, precum și mecanismele de compensare pentru întârzierea sau abuzul survenite în transferul către un alt furnizor.”

Amendamentul  204

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. La articolul 1 alineatul (1) se adaugă un al treilea paragraf, după cum urmează:

eliminat

„Prezentul regulament se aplică serviciilor de roaming furnizate în Uniune utilizatorilor finali ai căror furnizor național este un prestator de comunicații electronice pentru public într-un stat membru.”

 

Amendamentul  205

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. La articolul 2 alineatul (2) se adaugă următoarea literă (r):

eliminat

(r) «acord de roaming bilateral sau multilateral» înseamnă unul sau mai multe acorduri comerciale sau tehnice între furnizorii de servicii de roaming care permit extinderea virtuală a acoperirii rețelei din țara de origine și furnizarea durabilă de către fiecare furnizor de servicii de roaming de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la același nivel de preț ca cel al serviciilor lor respective de comunicații mobile naționale.”

 

Justificare

Propunerea Comisiei de abordare a roamingului prin acorduri voluntare, ca alternativă la obligațiile actuale prevăzute de Regulamentul Roaming III, generează un grad ridicat de incertitudine.

Amendamentul  206

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. La articolul 4 se adaugă următorul alineat (7):

eliminat

„(7) Prezentul articol nu se aplică furnizorilor de servicii de roaming care furnizează servicii de roaming cu amănuntul reglementate în conformitate cu articolul 4a.”

 

Amendamentul  207

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Se inserează următorul articol 4a:

eliminat

Articolul 4a

 

[...]

 

Amendamentul  208

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolele 6 a și 6 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Se introduc următoarele articole:

 

„Articolul 6a

 

Eliminarea tarifelor de roaming cu amănuntul

 

Începând din 15 decembrie 2015, furnizorii de servicii roaming nu percep nicio suprataxă, comparativ cu tarifele aplicate serviciilor de comunicații mobile la nivel intern, de la clienții serviciilor de roaming din orice stat membru pentru niciun apel în roaming reglementat efectuat sau primit, pentru niciun mesaj SMS/MMS în roaming trimis și pentru niciun serviciu de comunicații de date în roaming reglementat utilizat, precum și nicio taxă generală pentru activarea echipamentului terminal sau a serviciului în vederea utilizării în străinătate.

 

Articolul 6b

 

Utilizarea rezonabilă

 

(1) Prin derogare de la articolul 6a și pentru a preveni utilizarea anormală sau abuzivă a serviciilor de roaming cu amănuntul, furnizorii de roaming pot să aplice o «clauză privind utilizarea rezonabilă» în legătură cu consumul de servicii de roaming reglementate cu amănuntul oferite la nivelul tarifelor naționale aplicabile, făcând trimitere la criteriile de determinare a utilizării rezonabile. Aceste criterii se aplică în așa fel încât consumatorii să fie în măsură să reproducă cu încredere modelul tipic de consum intern aferent pachetelor lor de servicii naționale cu amănuntul în timp ce călătoresc în mod periodic în interiorul Uniunii.

 

(2) În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2002/22/CE, furnizorii de servicii de roaming publică și includ în contractele lor informații cuantificate detaliate privind modul de aplicare al oricărui criteriu de utilizare rezonabilă, făcând trimitere la prețurile principale, la volum sau la alți parametri ai pachetului cu amănuntul în cauză.

 

(3) Până la 31 decembrie 2014, OAREC, în urma consultării părților interesate și în strânsă cooperare cu Comisia, elaborează orientări generale de aplicare a criteriilor de utilizare rezonabilă în contractele cu amănuntul oferite de către furnizorii de servicii de roaming. OAREC are în vedere în special evoluția prețurilor și a modelelor de consum în statele membre, gradul de convergență al nivelurilor prețurilor de la nivel național din întreaga Uniune, orice efect observabil al furnizării de servicii de roaming la tarife naționale asupra evoluției acestor tarife, precum și evoluția tarifelor cu ridicata reale ale serviciilor de roaming pentru un trafic dezechilibrat între furnizorii de servicii de roaming. În plus, orientările OAREC ar putea, de asemenea, să vizeze variațiile obiective importante între statele membre sau între furnizorii de roaming în privința unor factori cum sunt nivelurile prețurilor la nivel național, volumele tipice incluse în pachetele cu amănuntul sau perioada medie în care clienții călătoresc pe teritoriul Uniunii.

 

(4) Pentru a asigura punerea în aplicare consecventă și simultană pe întreg teritoriul Uniunii a criteriilor de utilizare rezonabilă, Comisia adoptă, până la 30 iunie 2015, prin intermediul actelor de punere în aplicare și pe baza orientărilor OAREC menționate la alineatul (3), norme detaliate privind aplicarea criteriilor de utilizare rezonabilă.

 

(5) Autoritatea națională de reglementare competentă monitorizează cu strictețe și supraveghează aplicarea criteriilor de utilizare rezonabilă definite de actul de punere în aplicare al Comisiei menționat la alineatul (4), ținând seama în cea mai mare măsură de orientările generale elaborate de OAREC, de factori relevanți obiectivi specifici statului său membru și de variațiile obiective relevante între furnizorii de roaming și se asigură că nu se aplică termeni nerezonabili.

 

 

(6) Tarifele cu amănuntul pentru serviciile care intră sub incidența eurotarifului stabilite la articolele 8, 10 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 531/2012 se aplică pentru serviciile de roaming reglementate care depășesc orice limite ale utilizării rezonabile aplicate în conformitate cu articolul 6b.

Amendamentul  209

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 5 – litera a

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Începând cu 1 iulie 2013, tariful cu amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pentru apeluri vocale pe care un furnizor de servicii de roaming îl poate percepe clientului serviciilor de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat poate varia pentru orice apel în roaming, însă nu poate depăși 0,24 EUR pe minut pentru orice apel efectuat sau 0,07 EUR pe minut pentru orice apel primit. Tariful maxim cu amănuntul pentru apelurile efectuate se reduce la 0,19 EUR la 1 iulie 2014. Începând cu 1 iulie 2014, furnizorii de servicii de roaming nu percep niciun tarif de la clienții serviciilor de roaming pentru apelurile primite, fără a aduce atingere măsurilor adoptate pentru a preveni utilizarea anormală sau frauduloasă. Fără a aduce atingere articolului 19, tarifele cu amănuntul maxime pentru eurotariful pentru apeluri vocale rămân în vigoare până la 30 iunie 2017.”

„(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pentru apeluri vocale pe care un furnizor de servicii de roaming îl poate percepe clientului serviciilor de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat poate varia pentru orice apel în roaming, însă nu poate depăși 0,29 EUR pe minut pentru orice apel efectuat sau 0,08 EUR pe minut pentru orice apel primit. Tariful maxim cu amănuntul pentru apelurile efectuate se reduce la 0,24 EUR la 1 iulie 2013 și la 0,19 EUR la 1 iulie 2014, iar tariful cu amănuntul maxim pentru apelurile primite se reduce la 0,07 EUR la 1 iulie 2013 și la 0,05 EUR la 1 iulie 2014. Tarifele maxime aplicabile de la 1 iulie 2014 expiră la 16 decembrie 2015, cu excepția apelurilor în roaming reglementate care depășesc orice limită de utilizare rezonabilă aplicată în conformitate cu articolul 6b.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=EN)

Amendamentul  210

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 5 – litera b

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

[...]

 

Amendamentul  211

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

5a. La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(2) Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif SMS pe care un furnizor de servicii de roaming îl poate percepe de la un client al serviciilor de roaming pentru un mesaj SMS în roaming reglementat trimis de clientul respectiv poate varia în funcție de fiecare mesaj SMS în roaming reglementat, dar nu depășește 0,09 EUR. Tariful maxim respectiv se reduce la 0,08 EUR la 1 iulie 2013 și la 0,06 EUR la 1 iulie 2014 și, fără a aduce atingere articolului 19, se menține la 0,06 EUR până la 30 iunie 2017.

(2)Începând cu 1 iulie 2012, prețul cu amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif SMS pe care un furnizor de servicii de roaming îl poate percepe de la un client al serviciilor de roaming pentru un mesaj SMS în roaming reglementat trimis de clientul respectiv poate varia în funcție de fiecare mesaj SMS în roaming reglementat, dar nu depășește 0,09 EUR. Tariful maxim respectiv se reduce la 0,08 EUR la 1 iulie 2013 și la 0,06 EUR la 1 iulie 2014. Tarifele maxime aplicabile de la 1 iulie 2014 expiră la 16 decembrie 2015, cu excepția SMS-urile în roaming reglementate care depășesc orice limită de utilizare rezonabilă aplicată în conformitate cu articolul 6b.”

Amendamentul  212

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 5 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 13 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

5b. La articolul 13 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor de servicii de roaming îl poate percepe ca eurotarif pentru date de la un client al serviciilor de roaming pentru furnizarea unui serviciu reglementat de comunicații de date în roaming nu depășește 0,70 EUR pe megabyte utilizat. Tariful cu amănuntul maxim pentru date utilizate se reduce la 0,45 EUR pe megabyte utilizat la 1 iulie 2013, la 0,20 EUR pe megabyte utilizat la 1 iulie 2014 și, fără a aduce atingere articolului 19, se menține la 0,20 EUR pe megabyte utilizat până la 30 iunie 2017.

(2) Începând cu 1 iulie 2012, tariful cu amănuntul (fără TVA) pe care un furnizor de servicii de roaming îl poate percepe ca eurotarif pentru date de la un client al serviciilor de roaming pentru furnizarea unui serviciu reglementat de comunicații de date în roaming nu depășește 0,70 EUR pe megabyte utilizat. Tariful cu amănuntul maxim pentru date utilizate se reduce la 0,45 EUR pe megabyte utilizat la 1 iulie 2013 și la 0,20 EUR pe megabyte utilizat la 1 iulie 2014. Tarifele maxime aplicabile de la 1 iulie 2014 expiră la 16 decembrie 2015, cu excepția serviciilor de date în roaming reglementate care depășesc orice limită de utilizare rezonabilă aplicată în conformitate cu articolul 6b.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395838614738&from=EN)

Amendamentul  213

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 14

 

Textul în vigoare

Amendamentul

6. La articolul 14 se inserează următorul alineat (1a):

eliminat

Amendamentul  214

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 6 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 14

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

6a. Articolul 14 se elimină și se înlocuiește cu următorul text începând de la 15 decembrie 2015.

(1) Pentru a atenționa un client al serviciilor de roaming în legătură cu faptul că i se vor aplica tarife de roaming atunci când efectuează sau primește un apel sau când trimite un mesaj SMS, cu excepția cazului în care clientul și-a anunțat furnizorul de servicii de roaming că nu solicită acest serviciu, fiecare furnizor de servicii de roaming oferă clientului, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, în mod automat, fără întârzieri nejustificate și gratuit când intră într-un stat membru altul decât cel al furnizorului său național, informații tarifare de bază personalizate cu privire la tarifele de roaming (incluzând TVA) care se aplică în cazul în care clientul respectiv efectuează și primește apeluri și trimite mesaje SMS în statul membru vizitat.

(1) Pentru a atenționa un client al serviciilor de roaming în legătură cu faptul că i se vor aplica tarife de roaming atunci când efectuează sau primește un apel sau când trimite un mesaj SMS, cu excepția cazului în care clientul și-a anunțat furnizorul de servicii de roaming că nu solicită acest serviciu, fiecare furnizor de servicii de roaming oferă clientului, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, în mod automat, fără întârzieri nejustificate și gratuit când intră într-un stat membru altul decât cel al furnizorului său național, informații tarifare de bază personalizate cu privire la tarifele de roaming (incluzând TVA) care se aplică în cazul în care clientul respectiv efectuează și primește apeluri și trimite mesaje SMS în statul membru vizitat.

Aceste informații tarifare de bază personalizate includ tarifele maxime (în moneda facturii din țara de origine emise de furnizorul național al clientului) care ar putea fi aplicate clientului în conformitate cu schema sa tarifară pentru:

Aceste informații tarifare de bază personalizate includ tarifele maxime (în moneda facturii din țara de origine emise de furnizorul național al clientului) care ar putea fi aplicate clientului în conformitate cu schema sa tarifară pentru:

(a) efectuarea de apeluri în roaming reglementate în interiorul statului membru și către statul membru al furnizorului său național, precum și pentru apelurile în roaming reglementate primite; precum și

(a) efectuarea de apeluri în roaming reglementate în interiorul statului membru și către statul membru al furnizorului său național, precum și pentru apelurile în roaming reglementate primite; precum și

(b) trimiterea de mesaje SMS în roaming reglementate pe durata șederii în statul membru vizitat.

(b) trimiterea de mesaje SMS în roaming reglementate pe durata șederii în statul membru vizitat.

Se include, de asemenea, numărul de telefon cu acces gratuit menționat la alineatul (2), pentru obținerea de informații mai detaliate și de informații cu privire la posibilitatea accesării serviciilor de urgență prin apelarea gratuită a numărului european unic pentru apeluri de urgență 112.

Se include, de asemenea, numărul de telefon cu acces gratuit menționat la alineatul (2), pentru obținerea de informații mai detaliate și de informații cu privire la posibilitatea accesării serviciilor de urgență prin apelarea gratuită a numărului european unic pentru apeluri de urgență 112.

Cu ocazia fiecărui mesaj, clientul trebuie să aibă posibilitatea de a notifica furnizorului de servicii de roaming, în mod gratuit și facil, că nu solicită serviciul de mesagerie automat. Un client care a notificat că nu solicită serviciul de mesagerie automat are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

Cu ocazia fiecărui mesaj, clientul trebuie să aibă posibilitatea de a notifica furnizorului de servicii de roaming, în mod gratuit și facil, că nu solicită serviciul de mesagerie automat. Un client care a notificat că nu solicită serviciul de mesagerie automat are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

La cerere, furnizorii de servicii de roaming transmit clienților nevăzători sau cu deficiențe de vedere în mod automat, gratuit și prin apel vocal informațiile tarifare de bază personalizate menționate la primul paragraf.

La cerere, furnizorii de servicii de roaming transmit clienților nevăzători sau cu deficiențe de vedere în mod automat, gratuit și prin apel vocal informațiile tarifare de bază personalizate menționate la primul paragraf.

Primul, al doilea, al patrulea și al cincilea paragraf se aplică și în cazul serviciilor de voce și de SMS în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

 

(2) În completarea alineatului (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit și indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii, informații personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale și mesajelor SMS, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon cu acces gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul de servicii de roaming. Obligațiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul dispozitivelor care nu au funcția SMS.

(2) În completarea alineatului (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit și indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii, informații personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale și mesajelor SMS, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon cu acces gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul de servicii de roaming. Obligațiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul dispozitivelor care nu au funcția SMS.

(3) Furnizorii de servicii de roaming oferă tuturor utilizatorilor informații complete cu privire la tarifele de roaming aplicabile, în special cu privire la eurotariful pentru apeluri vocale și la eurotariful SMS, în momentul contractării abonamentului. De asemenea, furnizorii de servicii de roaming oferă clienților serviciilor lor de roaming informații actualizate cu privire la tarifele de roaming aplicabile, fără întârzieri nejustificate, de fiecare dată când se modifică tariful.

 

Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a se asigura că toți clienții serviciilor lor de roaming sunt informați cu privire la disponibilitatea eurotarifului pentru apeluri vocale și a eurotarifului SMS. În special, aceștia comunică, în mod clar și corect, tuturor clienților serviciilor de roaming, condițiile privind eurotariful pentru apeluri vocale și condițiile privind eurotariful SMS. Aceștia trimit un memento, la intervale de timp rezonabile, tuturor clienților care au optat pentru un alt tarif.

 

Informațiile furnizate sunt suficient de detaliate, astfel încât clienții să poată decide dacă solicitarea aplicării eurotarifului reprezintă un beneficiu pentru ei.

 

(4) Furnizorii de servicii de roaming pun la dispoziția clienților lor informații privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine.

(4) Furnizorii de servicii de roaming pun la dispoziția clienților lor informații privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine.

 

(4a) Prezentul articol se aplică, de asemenea, apelurilor în roaming și mesajelor de tip SMS/MMS utilizate de clienții de roaming care călătoresc în afara Uniunii și oferite de un furnizor de roaming.

 

Începând din 15 decembrie 2015, prezentul articol se aplică și în cazurile în care consumul de apeluri și mesaje de tip SMS/MMS în roaming la tariful național aplicabil este limitat prin referire la un criteriu de utilizare rezonabilă în conformitate cu articolul 6b și atunci când consumul a atins limita de utilizare rezonabilă.

Amendamentul  215

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 7

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. La articolul 15 se inserează următorul alineat (2a):

eliminat

Amendamentul  216

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 7 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 15

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

7a. Articolul 15 se elimină și se înlocuiește cu următorul text începând din 15 decembrie 2015:

Transparență și mecanisme de salvgardare pentru serviciile de comunicații de date în roaming cu amănuntul

Transparență și mecanisme de salvgardare pentru serviciile de comunicații de date în roaming cu amănuntul

(1) Furnizorii de servicii de roaming se asigură că clienții serviciilor lor de roaming sunt informați în mod corespunzător, atât înainte de, cât și după încheierea unui contract, cu privire la tarifele aplicate pentru utilizarea serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming, în moduri care să faciliteze înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale unei astfel de utilizări și care să le permită să monitorizeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(1) Furnizorii de servicii de roaming se asigură că clienții serviciilor lor de roaming sunt informați în mod corespunzător, atât înainte de, cât și după încheierea unui contract, cu privire la tarifele aplicate pentru utilizarea serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming, în moduri care să faciliteze înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale unei astfel de utilizări și care să le permită să monitorizeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming în conformitate cu alineatele (2) și (3).

Dacă este cazul, furnizorii de servicii de roaming își informează clienții, înainte de încheierea unui contract și periodic după încheierea acestuia, cu privire la riscurile conectării și descărcării automate și necontrolate de date în roaming. În plus, furnizorii de servicii de roaming își informează clienții gratuit și într-o manieră clară și inteligibilă, despre modul în care să oprească aceste conexiuni automate de date în roaming pentru a evita folosirea necontrolată a serviciilor de comunicații de date în roaming.

Dacă este cazul, furnizorii de servicii de roaming își informează clienții, înainte de încheierea unui contract și periodic după încheierea acestuia, cu privire la riscurile conectării și descărcării automate și necontrolate de date în roaming. În plus, furnizorii de servicii de roaming își informează clienții gratuit și într-o manieră clară și inteligibilă, despre modul în care să oprească aceste conexiuni automate de date în roaming pentru a evita folosirea necontrolată a serviciilor de comunicații de date în roaming.

(2) Clienții serviciilor de roaming primesc de la furnizorul de servicii de roaming un mesaj automat prin care sunt anunțați că utilizează serviciul de roaming și primesc informații tarifare de bază personalizate privind tarifele (în moneda facturii din țara de origine emise de furnizorul național al clientului), exprimate ca preț pe megabyte, aplicabile pentru furnizarea serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care clientul a anunțat furnizorul de servicii de roaming că nu dorește să primească astfel de informații.

(2) Clienții serviciilor de roaming primesc de la furnizorul de servicii de roaming un mesaj automat prin care sunt anunțați că utilizează serviciul de roaming și primesc informații tarifare de bază personalizate privind tarifele (în moneda facturii din țara de origine emise de furnizorul național al clientului), exprimate ca preț pe megabyte, aplicabile pentru furnizarea serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care clientul a anunțat furnizorul de servicii de roaming că nu dorește să primească astfel de informații.

Aceste informații tarifare de bază personalizate se trimit pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel al furnizorului său național și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu reglementat de comunicații de date în roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Aceste informații tarifare de bază personalizate se trimit pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel al furnizorului său național și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu reglementat de comunicații de date în roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Un client care a anunțat furnizorul său de servicii de roaming că nu solicită informațiile tarifare automate are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

Un client care a anunțat furnizorul său de servicii de roaming că nu solicită informațiile tarifare automate are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

(3) Fiecare furnizor de servicii de roaming acordă tuturor clienților serviciilor de roaming posibilitatea de a opta din proprie inițiativă și gratuit pentru un serviciu prin care se furnizează informații privind consumul acumulat exprimat în volum sau în moneda în care este emisă factura către clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming pe o perioadă de utilizare specificată, cu excepția mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depășesc un plafon financiar specificat.

(3) Fiecare furnizor de servicii de roaming acordă tuturor clienților serviciilor de roaming posibilitatea de a opta din proprie inițiativă și gratuit pentru un serviciu prin care se furnizează informații privind consumul acumulat exprimat în volum sau în moneda în care este emisă factura către clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming pe o perioadă de utilizare specificată, cu excepția mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depășesc un plafon financiar specificat.

În acest scop, furnizorul de servicii de roaming pune la dispoziție unul sau mai multe plafoane financiare maxime pentru perioade de utilizare specificate, cu condiția ca clientul să fie informat în prealabil cu privire la volumul de date aferent. Unul dintre aceste plafoane (plafonul financiar implicit) trebuie să fie de aproximativ 50 EUR, fără a depăși această valoare, pentru sumele care trebuie plătite într-o lună de facturare (fără TVA).

În acest scop, furnizorul de servicii de roaming pune la dispoziție unul sau mai multe plafoane financiare maxime pentru perioade de utilizare specificate, cu condiția ca clientul să fie informat în prealabil cu privire la volumul de date aferent. Unul dintre aceste plafoane (plafonul financiar implicit) trebuie să fie de aproximativ 50 EUR, fără a depăși această valoare, pentru sumele care trebuie plătite într-o lună de facturare (fără TVA).

Ca alternativă, furnizorul de servicii de roaming poate să stabilească plafoane exprimate în volum, cu condiția ca clientul să fie informat în prealabil cu privire la valorile financiare aferente. Unul dintre aceste plafoane (plafonul de volum implicit) corespunde unei sume de maximum 50 EUR care trebuie plătită într-o lună de facturare (fără TVA).

Ca alternativă, furnizorul de servicii de roaming poate să stabilească plafoane exprimate în volum, cu condiția ca clientul să fie informat în prealabil cu privire la valorile financiare aferente. Unul dintre aceste plafoane (plafonul de volum implicit) corespunde unei sume de maximum 50 EUR care trebuie plătită într-o lună de facturare (fără TVA).

În plus, furnizorul de servicii de roaming poate oferi clienților lui de servicii de roaming alte plafoane cu limite financiare lunare maxime diferite, acestea putând fi mai ridicate sau mai scăzute.

În plus, furnizorul de servicii de roaming poate oferi clienților lui de servicii de roaming alte plafoane cu limite financiare lunare maxime diferite, acestea putând fi mai ridicate sau mai scăzute.

Plafoanele implicite prevăzut la al doilea și la al treilea paragraf se aplică tuturor clienților care nu au optat pentru un alt plafon.

Plafoanele implicite prevăzut la al doilea și la al treilea paragraf se aplică tuturor clienților care nu au optat pentru un alt plafon.

Fiecare furnizor de servicii de roaming se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului o notificare adecvată pe dispozitivul mobil, de exemplu printr-un SMS, e-mail sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de comunicații de date în roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

Fiecare furnizor de servicii de roaming se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului o notificare adecvată pe dispozitivul mobil, de exemplu printr-un SMS, e-mail sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de comunicații de date în roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

Atunci când plafonul financiar sau de volum ar urma să fie depășit, se trimite o notificare pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming. Notificarea respectivă indică procedura care trebuie urmată în cazul în care clientul dorește continuarea furnizării serviciilor respective, precum și costurile asociate fiecărei unități suplimentare care urmează să fie consumată. Dacă clientul serviciilor de roaming nu răspunde în mod adecvat la notificarea primită, furnizorul de servicii de roaming sistează imediat furnizarea și facturarea către client a serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming, cu excepția cazului în care și până când clientul serviciilor de roaming solicită continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

Atunci când plafonul financiar sau de volum ar urma să fie depășit, se trimite o notificare pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming. Notificarea respectivă indică procedura care trebuie urmată în cazul în care clientul dorește continuarea furnizării serviciilor respective, precum și costurile asociate fiecărei unități suplimentare care urmează să fie consumată. Dacă clientul serviciilor de roaming nu răspunde în mod adecvat la notificarea primită, furnizorul de servicii de roaming sistează imediat furnizarea și facturarea către client a serviciilor reglementate de comunicații de date în roaming, cu excepția cazului în care și până când clientul serviciilor de roaming solicită continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

Ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită opțiunea "plafon financiar sau de volum" sau renunțarea la aceasta, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

Ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită opțiunea "plafon financiar sau de volum" sau renunțarea la aceasta, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

(4) Alineatele (2) și (3) nu se aplică dispozitivelor de tip mașină-la-mașină (M2M) care utilizează comunicațiile mobile.

(4) Alineatele (2) și (3) nu se aplică dispozitivelor de tip mașină-la-mașină (M2M) care utilizează comunicațiile mobile.

(5) Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine. Aceste măsuri includ și informarea clienților privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră.

(5) Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine. Aceste măsuri includ și informarea clienților privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră.

(6) Prezentul articol, cu excepția alineatului (5) și sub rezerva celui de-al doilea și celui de-al treilea paragraf din prezentul alineat, se aplică și în cazul serviciilor de comunicații de date în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

(6) Prezentul articol se aplică în cazurile în care consumul de servicii de date în roaming la tariful național aplicabil este limitat prin referire la un criteriu de utilizare rezonabilă în conformitate cu articolul 6b și atunci când consumul a atins limita de utilizare rezonabilă.

 

Prezentul articol se aplică, de asemenea, și în cazul serviciilor de date în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

 

În cazul în care clientul alege opțiunea prevăzută la primul paragraf de la alineatul (3), cerințele stabilite la alineatul (3) nu se aplică dacă operatorul rețelei din țara vizitată din afara Uniunii nu permite furnizorului de servicii de roaming să monitorizeze în timp real utilizarea serviciilor de către clientul său.

 

Într-un astfel de caz, clientul este informat printr-un mesaj SMS la intrarea pe teritoriul țării în cauză, fără întârzieri nejustificate și gratuit, cu privire la faptul că informațiile privind consumul acumulat și garanția de a nu depăși un plafon financiar specificat nu sunt disponibile.”

Amendamentul  217

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Articolul 19 se modifică după cum urmează:

eliminat

(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:

 

(i) prima teză se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia reexaminează funcționarea prezentului regulament și, după efectuarea unei consultări publice, prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului cel târziu până la 31 decembrie 2016.”

 

(ii) litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(g) măsura în care punerea în aplicare a măsurilor structurale prevăzute la articolele 3 și 4 și a regimului alternativ prevăzut la articolul 4a a dat rezultate în ceea ce privește dezvoltarea concurenței pe piața internă a serviciilor de roaming, astfel încât să nu existe nicio diferență efectivă între tarifele de roaming și cele naționale;”

 

(iii) se introduce următoarea literă (i):

 

„(i) eventuala măsură în care evoluția tarifelor naționale cu amănuntul este afectată, în mod observabil, de aplicarea, de către furnizorii de servicii de roaming, a tarifului național atât serviciilor naționale, cât și serviciilor de roaming reglementate în ansamblul Uniunii.”

 

(ii) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(d) modificarea duratei sau reducerea nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor cu ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 12, în vederea consolidării capacității tuturor furnizorilor de servicii de roaming de a pune la dispoziție în pachetele lor respective de servicii cu amănuntul pentru o utilizare rezonabilă opțiuni tarifare aplicabile în cazul cărora tariful aplicabil serviciilor naționale se aplică atât serviciilor naționale, cât și serviciilor de roaming reglementate, ca și cum acestea din urmă ar fi consumate în rețeaua din țara de origine.”

 

Amendamentul  218

Propunere de regulament

Articolul 37 – punctul 8 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 531/2012

Articolul 19

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

8a. Articolul 19 se elimină și se înlocuiește cu următorul text:

(1) Comisia reexaminează modul de funcționare al prezentului regulament și, după efectuarea unei consultări publice, prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului până la 30 iunie 2016. Comisia evaluează, în special, dacă obiectivele regulamentului au fost atinse. În acest demers, Comisia evaluează, inter alia:

(1) Comisia reexaminează modul de funcționare al prezentului regulament și prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu alineatele (2)-(6).

(a) dacă nivelul concurenței este suficient de ridicat pentru a justifica expirarea tarifelor cu amănuntul maxime;

(2) Până la 30 iunie 2015 și după realizarea unei consultări publice, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în care precizează dacă este oportun sau nu să se modifice durata sau să se revizuiască nivelul plafoanelor maxime ale tarifelor cu ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 12, sau să se propună alte soluții pentru a aborda problemele pieței cu ridicata, inclusiv în ceea ce privește tarifele de terminare a comunicațiilor mobile aplicabile roamingului. Până la 31 decembrie 2014 și după o consultare publică, OAREC elaborează orientări privind măsurile de prevenire a utilizării anormale sau abuzive în sensul articolului 6a.

(b) dacă nivelul concurenței este suficient de ridicat pentru eliminarea tarifelor cu ridicata maxime;

(3) Până la 30 iunie 2016 și după ce a efectuat o consultare publică, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind, printre altele:

(c) prelungirea duratei de aplicare și, eventual, revizuirea nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor cu amănuntul prevăzute la articolele 8, 10 și 13;

 

(d) disponibilitatea și calitatea serviciilor, inclusiv a celor care reprezintă o alternativă la serviciile de voce, SMS și de comunicații de date în roaming, ținând seama în special de evoluțiile tehnologice;

(a) disponibilitatea și calitatea serviciilor, inclusiv a celor care reprezintă o alternativă la serviciile de voce, SMS și de comunicații de date în roaming, ținând seama în special de evoluțiile tehnologice;

(e) măsura în care consumatorii au avut de câștigat, prin reducerea reală a tarifelor aferente serviciilor de roaming, varietatea tarifelor și produselor aflate la dispoziția consumatorilor care au obiceiuri de comunicare diferite, precum și diferența dintre tarifele naționale și cele de roaming, inclusiv disponibilitatea unor oferte de tarife unice pentru serviciile naționale și cele de roaming;

 

(f) gradul de concurență de pe piețele cu ridicata și cu amănuntul, în special situația în materie de concurență a operatorilor mai mici, independenți sau care și-au început recent activitatea, inclusiv efectele pe care le au asupra concurenței atât acordurile comerciale, cât și gradul de interconectare a operatorilor;

(b) gradul de concurență de pe piețele cu ridicata și cu amănuntul, în special situația în materie de concurență a operatorilor mai mici, independenți sau care și-au început recent activitatea, inclusiv efectele pe care le au asupra concurenței atât acordurile comerciale, cât și gradul de interconectare a operatorilor;

(g) măsura în care implementarea unor măsuri structurale prevăzute la articolele 3 și 4 a dat rezultate în ceea ce privește dezvoltarea concurenței pe piața internă a serviciilor de roaming, astfel încât diferența dintre tarifele naționale și cele de roaming să tindă către zero;

(c) măsura în care implementarea unor măsuri structurale prevăzute la articolele 3 și 4 a dat rezultate în ceea ce privește dezvoltarea concurenței pe piața internă a serviciilor de roaming.

 

Comisia analizează, în special, dacă este necesar sau nu să se prevadă măsuri tehnice sau structurale suplimentare sau să se modifice măsurile structurale.

(h) măsura în care nivelul tarifelor cu ridicata maxime și ale celor cu amănuntul maxime a oferit garanții corespunzătoare împotriva prețurilor excesive pentru consumatori, care să permită dezvoltarea concurenței pe piața internă de servicii de roaming.

(4) Dacă din raportul menționat la alineatul (2) reiese că nu există condiții de concurență echitabile între furnizorii de roaming și că, prin urmare, trebuie modificată durata sau diminuat nivelul tarifelor maxime cu ridicata sau că trebuie găsite alte soluții pentru a rezolva problemele pieței cu ridicata, inclusiv printr-o reducere semnificativă a tarifelor de terminare a apelurilor în roaming aplicate în întreaga Uniune, Comisia, până la 30 iunie 2015 și după consultarea OAREC, prezintă propuneri legislative corespunzătoare Parlamentului European și Consiliului pentru a aborda această situație.

(2) Dacă raportul arată că măsurile structurale prevăzute de prezentul regulament nu au fost suficiente pentru a încuraja concurența pe piața internă a serviciilor de roaming în beneficiul tuturor consumatorilor europeni sau că diferența dintre tarifele naționale și cele de roaming nu tinde către zero, Comisia formulează propuneri corespunzătoare către Parlamentul European și Consiliu pentru a aborda această situație și pentru a realiza astfel o piață internă a serviciilor de comunicații mobile în care, în cele din urmă, să nu existe nicio diferențiere între tarifele naționale și cele de roaming. Comisia examinează, în special, măsura în care sunt necesare următoarele:

Dacă raportul menționat la alineatul (3) arată că măsurile structurale prevăzute de prezentul regulament nu au fost suficiente pentru a încuraja concurența pe piața internă a serviciilor de roaming în beneficiul tuturor consumatorilor europeni, Comisia formulează propuneri corespunzătoare către Parlamentul European și Consiliu pentru a aborda această situație. În ambele cazuri, propunerile de măsuri corespunzătoare se prezintă în același timp cu rapoartele.

(a) prevederea unor măsuri tehnice și structurale suplimentare;

 

(b) modificarea măsurilor structurale;

 

(c) prelungirea duratei de aplicare și, eventual, revizuirea nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor cu amănuntul prevăzute la articolele 8, 10 și 13;

 

(d) modificarea duratei de aplicare și, eventual, revizuirea nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor cu ridicata prevăzute la articolele 7, 9 și 12;

 

(e) introducerea oricăror alte cerințe necesare, inclusiv nediferențierea tarifelor de roaming de cele naționale.

 

(3) În plus, la fiecare doi ani după prezentarea raportului prevăzut la alineatul (3), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport. Fiecare raport trebuie să conțină un rezumat al monitorizării efectuate asupra furnizării de servicii de roaming în Uniune, precum și o evaluare a progreselor înregistrate în sensul atingerii obiectivelor prezentului regulament.

(5) În plus, la fiecare doi ani după prezentarea raportului prevăzut la alineatul (3), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport. Fiecare raport trebuie să conțină un rezumat al monitorizării efectuate asupra furnizării de servicii de roaming în Uniune, precum și o evaluare a progreselor înregistrate în sensul atingerii obiectivelor prezentului regulament.

(4) Pentru a analiza dezvoltarea concurenței pe piețele de roaming la nivelul Uniunii, OAREC colectează periodic date de la autoritățile naționale de reglementare cu privire la evoluțiile tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru serviciile de voce, SMS și comunicații de date în roaming. Aceste date sunt notificate Comisiei cel puțin de două ori pe an. Comisia face publice datele respective.

(6) Pentru a analiza dezvoltarea concurenței pe piețele de roaming la nivelul Uniunii, OAREC colectează periodic date de la autoritățile naționale de reglementare cu privire la evoluțiile tarifelor cu ridicata și cu amănuntul pentru serviciile de voce, SMS și comunicații de date în roaming. Aceste date sunt notificate Comisiei cel puțin de două ori pe an. Comisia face publice datele respective.

Amendamentul  219

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 3 alineatul (1) se adaugă literele (ma) și (mb), după cum urmează:

 

„(ma) să primească notificări transmise în temeiul articolului 3 din Directiva 2002/20/CE, să întocmească un inventar al notificărilor respective și să informeze autoritățile naționale de reglementare interesate în legătură cu notificările primite;

 

(mb) să emită avize în legătură cu măsurile pe care intenționează să le adopte autoritățile naționale de reglementare în temeiul articolului 10 alineatele (5) și (6) din Directiva 2002/20/CE.”

Amendamentul  220

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 1 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 3 – alineatul 1 – litera na (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. La articolul 3 alineatul (1), se introduce litera (na), după cum urmează:

 

„(na) să susțină dezvoltarea politicii și a legislației Uniunii în domeniul comunicațiilor electronice, inclusiv prin elaborarea unor avize destinate Comisiei cu privire la orice inițiativă avută în vedere.”

Amendamentul  221

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. La articolul 4, alineatele (4) și (5) se elimină.

eliminat

Amendamentul  222

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 3

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Se inserează următorul articol 4a:

eliminat

[...]

 

Justificare

Pentru a apăra independența OAREC față de statele membre și de Comisie, este esențial să se asigure că OAREC este condus de unul dintre membrii săi.

Amendamentul  223

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

eliminat

[...]

 

Amendamentul  224

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 5

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Articolul 7 se modifică după cum urmează:

eliminat

[...]

 

Amendamentul  225

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 6

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Articolul 8 alineatele (2), (3) și (4) se elimină și se înlocuiesc cu următorul text:

eliminat

[...]

 

Amendamentul  226

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 7

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. La articolul 9, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

eliminat

[...]

 

Amendamentul  227

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 8

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

eliminat

[...]

 

Amendamentul  228

Propunere de regulament

Articolul 38 – punctul 9

Regulamentul (UE) nr. 1211/2009

Articolul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. Se introduce următorul articol 10a:

eliminat

[...]

 

Amendamentul  229

Propunere de regulament

Articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, la intervale regulate, rapoarte privind evaluarea și revizuirea prezentului regulament. Primul raport se transmite până cel târziu la 1 iulie 2018. Ulterior, următoarele rapoarte se transmit o dată la patru ani. Comisia prezintă, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament și a alinierii altor instrumente juridice, ținând seama în special de evoluțiile din domeniul tehnologiei informațiilor și de progresele în domeniul societății informaționale. Rapoartele se fac publice.

Comisia realizează o evaluare și o revizuire cuprinzătoare ale întregului cadru normativ pentru comunicațiile electronice și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport însoțit de propunerile corespunzătoare până la 30 iunie 2016, astfel încât să îi asigure legiuitorului suficient timp pentru a analiza și a dezbate în mod adecvat aceste propuneri.

 

Revizuirea se bazează pe o consultare publică completă, precum și pe evaluări ex-post ale impactului cadrului de reglementare începând cu 2009 și pe o evaluare ex-ante aprofundată a impactului preconizat al opțiunilor care rezultă în urma revizuirii.

 

Principalele obiective ale revizuirii includ:

 

(i) măsuri prin care să se asigure că serviciile pe deplin substituibile sunt supuse acelorași norme, ținându-se seama de definiția serviciilor de comunicații electronice prevăzută la articolul 2 litera (c) din Directiva 2002/21/CE, pentru a realiza o reglementare echivalentă, coerentă și consecventă a serviciilor de comunicații electronice și a serviciilor substituibile acestora, inclusiv în ceea ce privește accesul, toate aspectele protecției consumatorilor, inclusiv portabilitatea, precum și sfera privată și protecția datelor;

 

(ii) asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și a unei mai bune informări în legătură cu opțiunile oferite consumatorilor printr-o mai mare transparență și acces la informații clare și cuprinzătoare, inclusiv în legătură cu vitezele de furnizare a datelor și zona de acoperire a rețelei mobile;

 

(iii) măsuri prin care să se asigure că utilizatorii de servicii digitale își pot controla viața digitală și datele digitale prin eliminarea obstacolelor din calea schimbării sistemelor de operare fără a-și pierde aplicațiile și datele;

 

(iv) promovarea în continuare a unei concurențe efective și durabile;

 

(v) instituirea unui cadru stabil și durabil pentru investiții;

 

(vi) asigurarea unei aplicări armonizate, consecvente și eficace;

 

(vii) facilitarea dezvoltării furnizorilor paneuropeni și furnizarea de servicii transfrontaliere pentru întreprinderi;

 

(viii) măsuri prin care să asigure adecvarea cadrului de reglementare la era digitală, urmărindu-se ca acest cadru să ofere un ecosistem al internetului care să sprijine întreaga economie; și

 

(ix) creșterea gradului de încredere al utilizatorilor în piața internă a comunicațiilor electronice, inclusiv prin măsuri de punere în aplicare a viitorului cadru de reglementare privind protecția datelor cu caracter personal și prin măsuri de creștere a securității comunicațiilor electronice pe piața internă.

 

Revizuirea acoperă, printre altele:

 

(i) obligația de serviciu universal, inclusiv o reexaminare a necesității unei obligații suplimentare de a oferi acces la internet în bandă largă la un preț corect;

 

(ii) competența autorităților naționale de reglementare în legătură cu toate aspectele care sunt abordate de cadrul menționat, inclusiv spectrul; competențele acordate autorităților naționale de reglementare ale statelor membre și sfera de aplicare a cerinței referitoare la independența autorităților naționale de reglementare;

 

(iii) cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare și autoritățile naționale în domeniul concurenței;

 

(iv) obligațiile simetrice privind accesul la rețele;

 

(v) normele în materie de efect de pârghie și de poziție dominantă colectivă;

 

(vi) procesele de revizuire a pieței;

 

(vii) impactul serviciilor care sunt substituibile serviciilor de comunicații electronice; precizându-se inclusiv dacă sunt necesare clarificări cu privire la amploarea neutralității tehnologice a cadrului de reglementare și la dihotomia dintre serviciile care țin de resortul „societății informaționale” și cele care țin de „comunicațiile electronice”;

 

(viii) necesitatea abrogării reglementărilor redundante;

 

(ix) suspendarea reglementării în cazul în care o analiză a pieței a demonstrat că piața respectivă este efectiv concurențială, precum și căile și mijloacele disponibile pentru o monitorizare prelungită;

 

(x) experiența dobândită în ceea ce privește obligațiile și măsurile reparatorii în materie de nediscriminare;

 

(xi) eficacitatea și funcționarea procedurilor instituite prin articolele 7 și 7a din Directiva 2002/21/CE;

 

(xii) inițierea unei proceduri în temeiul articolului 7/7a în cazul în care faza a II-a a procedurii nu este demarată din cauza retragerii de către o ANR a proiectului de măsură sau în cazul în care o ANR nu propune o soluție la o problemă recunoscută pe o anumită piață;

 

(xiii) eficacitatea și funcționarea procedurii instituite prin articolul 19 din Directiva 2002/21/CE;

 

(xiv) serviciile paneuropene și operatorii paneuropeni, luând în considerare posibilitatea identificării de către Comisie în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE a piețelor transnaționale și punând accentul pe furnizarea în condiții de concurență de servicii de comunicații pentru întreprinderile din UE și pe aplicarea eficace și consecventă a căilor de atac pentru companii pe teritoriul Uniunii;

 

(xv) identificarea piețelor transnaționale, inițial cel puțin în ceea ce privește serviciile pentru întreprinderi; oferirea posibilității pentru furnizori de a notifica OAREC cu privire la faptul că intenționează să servească aceste piețe și supravegherea de către OAREC a furnizorilor care servesc aceste piețe;

 

(xvi) aria competențelor OAREC;

 

(xvii) o autorizație unică la nivelul Uniunii și structura de supraveghere a cadrului în ansamblul său;

 

(xviii) inputuri active și pasive;

 

(xix) recomandarea privind piețele relevante;

 

(xx) reglementarea echipamentelor, inclusiv a grupării în pachete a echipamentelor și a sistemelor de operare;

 

(xxi) eficacitatea punerii în aplicare a numărului european pentru apelurile de urgență „112”, incluzând în special măsurile necesare pentru a îmbunătăți precizia și fiabilitatea criteriilor de localizare a apelantului;

 

(xxii) fezabilitatea înființării unui sistem de comunicații „112 inversat la nivelul UE”;

 

(xxiii) impactul evoluției internetului, care a devenit o infrastructură esențială pentru desfășurarea unei game largi de activități economice și sociale.

Amendamentul  230

Propunere de regulament

Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 39 a

 

Transpunere

 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolelor 34, 35 și 36 până cel târziu 12 luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament. Statele membre comunică fără întârziere Comisiei textele acestor dispoziții.

 

(2) Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezentul regulament sau sunt însoțite de o astfel de trimitere cu ocazia publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

 

(3) Statele membre aduc la cunoștința Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de articolele 34, 35 și 36.

Amendamentul  231

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 și 30 se aplică de la 1 iulie 2016.

eliminat

Amendamentul  232

Propunere de regulament

Anexa I

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  233

Propunere de regulament

Anexa II

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

EXPUNERE DE MOTIVE

Piața unică a comunicațiilor electronice se află în centrul economiei digitale. Pentru ca Europa să valorifice pe deplin potențialul în materie de creștere, de competitivitate și de ocupare a forței de muncă pe care îl oferă piața unică digitală, rolul telecomunicațiilor în furnizarea de inovare și conectivitate în toate sectoarele economiei trebuie să crească.

Într-adevăr, economiile de scară ale unei piețe a telecomunicațiilor cu 500 milioane de locuitori ar permite consolidarea sectorului comunicațiilor electronice și ar asigura servicii de conectivitate și inovatoare de înaltă calitate pentru europeni și toate sectoarele economice, transformând Europa într-un actor foarte competitiv la nivel mondial.

În martie 2013, Consiliul European a subliniat importanța sectorului telecomunicațiilor pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă și a încredințat Comisiei Europene sarcina să prezinte măsuri concrete pentru crearea unei piețe unice a comunicațiilor electronice. Concluziile Consiliului European din luna octombrie a aceluiași an au insistat asupra faptului că „este nevoie urgent de o piață unică digitală și a telecomunicațiilor integrată, care să aducă beneficii consumatorilor și companiilor”. Propunerea Comisiei, prezentată în septembrie, a vizat realizarea obiectivului respectiv.

Raportoarea consideră că finalizarea pieței unice digitale este un proces care trebuie să avanseze într-un ritm mai susținut, iar propunerea Comisiei reprezintă un important pas înainte în această direcție.

Cu toate acestea, ținând seama pe deplin de opiniile părților interesate primite de raportoare, aceasta este de părere că unele dintre măsurile propuse ar trebui să facă obiectul unei consultări publice mai aprofundate și structurate, precum și al unei evaluări ex-ante a impactului scontat și, în consecință, să fie incluse în următoarea revizuire a cadrului pentru comunicații electronice.

Principalele propuneri elaborate de raportoare sunt:

Roamingul

După trei regulamente în decurs de șase ani, raportoarea propune eliminarea în cele din urmă a tarifelor de roaming cu amănuntul pentru voce, SMS și date. Această obligație pentru operatori ar trebui să intre în vigoare până la 1 iulie 2016 și, prin urmare, nu aduce atingere principiului securității juridice.

De asemenea, raportoarea consideră că propunerea Comisiei de abordare a roamingului prin acorduri voluntare, ca alternativă la obligațiile actuale ale Regulamentului Roaming III, generează un grad ridicat de incertitudine. Nu trebuie să uităm că punerea în aplicare a măsurilor structurale prevăzute de Regulamentul Roaming III, cum ar fi decuplarea (în cazul căreia se realizează deja investiții), trebuie finalizată în mai puțin de cinci luni.

Internetul deschis

Potrivit raportoarei, consacrarea într-un regulament a principiului potrivit căruia internetul ar trebui să fie deschis și accesibil tuturor, așa cum s-a subliniat în decursul revizuirii 2007-2009 a cadrului, este esențială pentru aplicarea uniformă a acestei libertăți în întreaga Uniune. Internetul este și ar trebui să rămână deschis. Deschiderea înseamnă accesibilitate pentru toți, persoane și întreprinderi, cumpărători și vânzători, furnizori și consumatori, la prețuri competitive. În consecință, furnizorilor de servicii de internet nu ar trebui numai să li se ceară să vină în întâmpinarea nevoilor de bază ale utilizatorilor; acestora ar trebui să li se permită, de asemenea, să răspundă cererii mai specifice a utilizatorilor (servicii cum ar fi: televiziunea prin IP (IP-TV), videoconferințele și anumite aplicații în materie de sănătate) și să își dezvolte propriile servicii și să inoveze ei înșiși.

Deși dispozițiile prevăzute de propunere cu privire la internetul deschis concordă cu actualele practici în materie de gestionare rezonabilă a traficului și nicio dispoziție a dreptului în vigoare al Uniunii nu împiedică utilizatorii finali și furnizorii de servicii de internet să încheie acorduri privind servicii specializate, raportoarea apreciază că dispozițiile din prezentul regulament trebuie să asigure respectarea principiilor transparenței și nediscriminării. Prin urmare, deși sprijină propunerea Comisiei, raportoarea a introdus anumite clarificări și a instituit, în sarcina OAREC, obligația de a formula orientări corespunzătoare pentru aplicarea uniformă a principiului internetului deschis în întreaga Uniune Europeană.

Politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

Având în vedere că studii recente au reliefat că, până în 2017: 85 % din populația mondială va dispune de o acoperire 3G, 50 % va dispune de acoperirea unei rețele 4G, prevăzându-se că numărul abonamentelor la telefoane de tip smartphone va ajunge la trei miliarde, iar traficul mondial de date va înregistra un volum de 15 ori mai ridicat decât cel din prezent, este clar că spectrul de frecvențe radio constituie o resursă de o importanță determinantă pentru piața internă a comunicațiilor mobile, fără fir, în bandă largă și prin satelit din Uniune și este esențială pentru competitivitatea Uniunii Europene în viitor. Prin urmare, raportoarea salută propunerea Comisiei privind politica din domeniul spectrului de frecvențe radio. În al doilea rând, raportoarea își exprimă convingerea fermă că este esențial să se abordeze condițiile și procedurile de acordare de licențe pentru spectrul de frecvențe pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, precum și utilizarea benzilor de frecvențe radio fără licență. În plus, procesul de autorizare și de punere la dispoziție a benzii de 800 de MHz pentru comunicațiile în bandă largă fără fir, în condițiile în care peste jumătate din statele membre au primit o derogare din partea Comisiei sau nu au reușit în alt mod să atingă acest obiectiv în termenul prevăzut în programul pentru politica din domeniul spectrului de frecvențe radio, dovedește cât de urgente sunt acțiunile ce trebuie întreprinse și indică, de asemenea, necesitatea unei mai bune exercitări, de către Comisie, a competențelor care îi sunt încredințate.

Venind în completarea propunerii Comisiei, raportoarea consideră că tranzacționarea și închirierea drepturilor de utilizare a spectrului pentru comunicațiile în bandă largă fără fir sporesc flexibilitatea și conduc la o alocare mai eficientă a resurselor spectrului, propunând, prin urmare, măsuri ce vizează facilitarea și stimularea utilizării spectrului într-o măsură mai importantă .

Cu toate acestea, raportoarea apreciază că trebuie să se aducă clarificări suplimentare cu privire la unele dintre noile principii directoare propuse în legătură cu coordonarea și utilizarea spectrului radio. Raportoarea recomandă ca eventualele inconsecvențe în raport cu principiile deja enunțate în cadru și în PPSFR să fie din nou examinate în cadrul dezbaterii parlamentare.

Libertatea de a furniza comunicații electronice în întreaga Uniune

În ceea ce privește dispozițiile propuse cu privire la „furnizorii europeni de comunicații electronice”, raportoarea consideră că acestea creează un edificiu extrem de complex, care presupune o structură de supraveghere imprevizibilă. Orice astfel de propunere ar trebui să facă obiectul unui proces aprofundat și detaliat de consultare și ar trebui, prin urmare, analizată cu ocazia revizuirii întregului cadru. Raportoarea a propus totuși introducerea unei simple notificări standardizate a OAREC, astfel încât operatorii, care beneficiază deja de un sistem de autorizare generală pentru a furniza servicii într-un alt stat membru, să nu fie supuși discriminării în împrejurări similare în ceea ce privește tratamentul care le este rezervat de diferitele state membre, precum și aplicarea unor practici consecvente în materie de reglementare pe piața unică.

OAREC

După o examinare riguroasă a propunerilor Comisiei de modificare a structurii de guvernanță a OAREC și ținând seama de activitatea profesională desfășurată de OAREC de la instituirea sa în urmă cu doi ani, raportoarea consideră în continuare, reiterându-și opinia exprimată la elaborarea Regulamentului de instituire a OAREC, că, pentru a se apăra independența OAREC față de statele membre și de Comisie deopotrivă, este esențial să se ia măsuri vizând ca OAREC să fie condus de unul dintre membrii săi.

Propunerile raportoarei s-au axat pe asigurarea continuității activității eficace desfășurate de OAREC, prin armonizarea unui set minim de competențe ale ANR, permițându-se tuturor ANR să se doteze în mod corespunzător pentru a participa pe deplin la activitatea OAREC, îmbunătățindu-se astfel capacitatea OAREC de a-și exercita rolul în mod eficace.

Produsele de acces cu ridicata, produsele cu CAS și apelurile internaționale fixe și mobile

În ceea ce privește propunerile privind produse de acces cu ridicata și cele cu CAS, după o examinare aprofundată a opiniilor exprimate de părțile interesate, raportoarea abordează aceste aspecte adresând Comisiei solicitarea de a efectua o consultare cuprinzătoare și de a prezenta propuneri cu ocazia revizuirii întregului cadru.

În ceea ce privește apelurile internaționale fixe și mobile, raportoarea subliniază că piețele în cauză sunt în prezent dereglementate și concurențiale și nu necesită reglementări care să presupună intervenția Uniunii, propunând, prin urmare, eliminarea dispozițiilor respective.

Revizuirea cadrului

Raportoarea consideră că Comisia trebuie să realizeze o evaluare și o revizuire cuprinzătoare ale întregului cadru normativ pentru comunicațiile electronice și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport însoțit de propunerile corespunzătoare până la 30 iunie 2016, astfel încât să le lase colegiuitorilor suficient timp pentru a analiza și a dezbate în mod adecvat aceste propuneri.

Revizuirea se bazează pe o consultare publică completă, precum și pe evaluări ex-post ale impactului cadrului începând cu 2009 și pe o evaluare ex-ante aprofundată a impactului preconizat al opțiunilor care rezultă în urma revizuirii.

În plus, raportoarea consideră că unele dintre măsurile propuse de către Comisie ar trebui să facă obiectul unei consultări publice mai aprofundate și structurate, precum și al unei evaluări ex-ante riguroase a impactului scontat și, în consecință, să fie incluse în următoarea revizuire a cadrului pentru comunicații electronice.

29.1.2014

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012

(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Raportor pentru aviz: Malcolm Harbour

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În septembrie 2013, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament privind piața unică a comunicațiilor electronice în vederea realizării unui continent conectat.

Comisia IMCO va contribui la activitatea Parlamentului pe marginea acestei propuneri prin intermediul unui aviz legislativ, având competențe exclusive în legătură cu drepturile utilizatorilor și protecția consumatorilor și competențe partajate cu Comisia ITRE în ceea ce privește aspectele legate de „accesul la internetul deschis”. De asemenea, vom examina aspectele referitoare la consumatori ale propunerilor de revizuire a Regulamentului privind roamingul, dar contribuția noastră va fi prezentată sub forma unor amendamente la acest proiect după depunerea raportului ITRE. În intervalul scurt avut la dispoziție, raportorul nu a examinat în detaliu toate celelalte aspecte ale regulamentului propus, ci s-a concentrat numai asupra acelor domenii în care IMCO are un rol direct. Membrii comisiei pot, bineînțeles, să depună amendamente la raportul său în ceea ce privește toate celelalte aspecte. De asemenea, acesta nu a adus modificări considerentelor în etapa actuală și va propune astfel de modificări pe măsură ce colaborarea noastră cu ITRE avansează.

La pregătirea acestui proiect de raport, raportorul a luat în considerare preocupări generale ale părților interesate, acordând o atenție deosebită opiniilor organizațiilor consumatorilor și ale autorităților de reglementare din domeniul telecomunicațiilor. Acesta împărtășește îngrijorarea multora că, deși obiectivele și ambițiile propunerii sunt lăudabile, instrumentul propus este prea fragmentat și lipsit de conducere strategică pentru a atinge obiectivul unei piețe unice europene a comunicațiilor electronice. Opinia sa s-a bazat pe experiența vastă a Comisiei IMCO în domeniul consolidării drepturilor consumatorilor, nu numai în sectorul comunicațiilor electronice, ameliorând într-o măsură semnificativă propunerea Comisiei. Raportorul este convins că această abordare se va bucura de un larg consens.

Garantarea internetului deschis

Un element important al proiectului Comisiei îl reprezintă măsurile de garantare a „neutralității rețelei”, deși acest concept nu este definit nicăieri în textul legislativ. Comisia IMCO deține o vastă experiență în acest domeniu, iar modificările pe care aceasta le-a propus în cadrul revizuirii din 2009 a Directivei privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor rămân dispozițiile-cheie pentru intervenția autorităților UE de reglementare cu scopul de a proteja consumatorii de comportamentele discriminatorii și de blocarea neloială a serviciilor.

Noile propuneri consolidează aceste dispoziții și oferă un cadru mai clar pentru intervenția autorităților de reglementare. Deși raportorul ar fi dorit să încorporeze aceste propuneri ca revizuiri ale directivei actuale, raportorul ITRE a pledat insistent în favoarea aplicării lor sub forma unui regulament în vederea aplicării coerente pe întreg teritoriul UE. Raportorul a acceptat această strategie și a formulat o serie de propuneri pentru a clarifica și a îmbunătăți textul, care va fi elaborat în comun de cele două comisii.

Instrumentul juridic pentru drepturile utilizatorilor

Propunerea Comisiei înlocuiește numeroase dispoziții centrale ale Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor (modificată ulterior prin Directiva 2009/136), preluând o serie de dispoziții și armonizându-le deplin sub forma unui regulament. De asemenea, centralizează deciziile cu privire la normele detaliate de punere în aplicare la nivelul Comisiei, renunțând la responsabilitatea directă a autorităților naționale de reglementare. Justificarea Comisiei pentru această propunere este aplicarea inegală a normelor în toate statele membre. Aceasta nu încearcă să bazeze abordarea respectivă pe beneficiile pentru piața unică a comunicațiilor electronice. Raportorul consideră că acest lucru reprezintă întru totul o abordare greșită.

Extragerea unor elemente arbitrare din cadrul de reglementare existent va produce confuzii, iar impunerea în același timp a unei armonizări maxime în aceste domenii va fi în detrimentul protecției consumatorilor. Comisia IMCO s-a opus insistenței Comisiei asupra armonizării maxime la revizuirea Directivei privind drepturile consumatorilor în 2011, iar în lumea în rapidă schimbare a comunicațiilor electronice pare și mai convingător argumentul conform căruia un grad maxim de armonizare ar fi inadecvat.

În plus, Comisia nu abordează sursa reală a fragmentării pieței, și anume performanțele diferite ale autorităților de reglementare în ceea ce privește asigurarea respectării obligațiilor care le revin. Impunerea unei selecții a unor noi cerințe de reglementare centralizate în țările în care autoritatea de reglementare are deja performanțe nesatisfăcătoare în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor consumatorilor este departe de a reprezenta o rețetă de succes pe termen lung! Propunerea Comisiei are, de asemenea, un conținut exagerat de prescriptiv. Raportorul crede că autorități naționale de reglementare dedicate sunt într-o poziție mult mai bună pentru a asigura respectarea normelor, cu ajutorul OAREC. În acest sector aflat într-o evoluție rapidă, ele vor fi mai bine informate cu privire la un comportament anticoncurențial care trebuie remediat urgent.

Deși raportorul critică cadrul juridic, recunoaște că propunerea Comisiei conține îmbunătățiri importante în ceea ce privește drepturile utilizatorilor. Prin urmare, le-a reformulat în cadrul amendamentelor propuse la actuala directivă, care ar putea fi transpuse ușor și rapid de toate statele membre.

În special, raportorul a propus ca OAREC să elaboreze norme de punere în aplicare, aceasta fiind mult mai bine plasată decât Comisia pentru a elabora standarde detaliate. Raportorul nu consideră că actele de punere în aplicare sunt un format adecvat pentru elaborarea acestor măsuri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață unică a comunicațiilor electronice ar trebui să se extindă la ecosistemul digital mai larg care include fabricanții de echipamente din Uniune, furnizorii de conținuturi și aplicații și celelalte sectoare economice, precum cel bancar, industria autovehiculelor, domeniul logistic, comerțul cu amănuntul, energia și transporturile, care se bazează pe conectivitate pentru a-și crește productivitatea, de exemplu, prin aplicații de tip cloud computing omniprezente, obiecte conectate și posibilități de furnizare a unor servicii integrate pentru diferitele părți ale întreprinderii. Administrațiile publice și sectorul sănătății ar trebui și ele să beneficieze de disponibilitatea mai extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-sănătate. Oferta de conținuturi și servicii culturale și diversitatea culturală în general ar putea crește și ele într-o piață unică a comunicațiilor electronice. Asigurarea conectivității prin rețele și servicii de comunicații electronice este atât de importantă pentru ansamblul economiei și al societății încât obstacolele sectoriale nejustificate, în materie de reglementare sau de altă natură, ar trebui evitate.

(5) Beneficiile care rezultă dintr-o piață unică a comunicațiilor electronice ar trebui să se extindă la ecosistemul digital mai larg care include fabricanții de echipamente din Uniune, furnizorii de conținuturi, aplicații și programe informatice și celelalte sectoare economice, precum cel bancar, industria autovehiculelor, domeniul logistic, comerțul cu amănuntul, energia și transporturile, care se bazează pe conectivitate pentru a-și crește productivitatea, de exemplu, prin aplicații de tip cloud computing omniprezente, obiecte conectate și posibilități de furnizare a unor servicii integrate pentru diferitele părți ale întreprinderii. Administrațiile publice și sectorul sănătății ar trebui și ele să beneficieze de disponibilitatea mai extinsă a serviciilor de e-guvernare și e-sănătate. Oferta de conținuturi și servicii culturale și diversitatea culturală în general ar putea crește și ele într-o piață unică a comunicațiilor electronice. Asigurarea conectivității prin rețele și servicii de comunicații electronice este atât de importantă pentru ansamblul economiei și al societății încât obstacolele sectoriale nejustificate, în materie de reglementare sau de altă natură, ar trebui evitate.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzută în prezentul regulament ar trebui reglementată de dreptul aplicabil al Uniunii, îndeosebi de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și de Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European și a Consiliului1b, și de dreptul intern.

 

_________________

 

1aDirectiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

1bDirectiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Aplicarea unor politici naționale variate generează inconsecvențe și fragmentarea pieței interne, ceea ce împiedică introducerea de servicii la nivelul întregii Uniuni și finalizarea pieței interne a comunicațiilor în bandă largă fără fir. Această situație ar putea crea, în particular, condiții inegale de acces la astfel de servicii, ar putea denatura concurența dintre întreprinderile stabilite în state membre diferite și ar putea împiedica investițiile în rețele și tehnologii mai avansate și apariția unor servicii inovatoare, lipsind astfel cetățenii și întreprinderile de servicii integrate de înaltă calitate omniprezente, iar pe operatorii în bandă largă fără fir de posibilități de creștere a eficienței rezultate din activități la scară largă mai integrate. Prin urmare, ar trebui luate măsuri la nivelul Uniunii cu privire la anumite aspecte ale alocării spectrului de frecvențe radio care să însoțească realizarea unei acoperiri integrate extinse a serviciilor de comunicații avansate în bandă largă fără fir pe tot teritoriul Uniunii. În același timp, statele membre ar trebui să-și păstreze dreptul de a adopta măsuri de organizare a propriului spectru de frecvențe radio în scopuri de ordine și securitate publică și de apărare.

(18) Reforma din 2009 a pachetului legislativ privind sectorul telecomunicațiilor din UE stabilește principiile gestionării spectrului. Aceasta recunoaște competența statelor membre în ceea ce privește politicile culturale și cele privind sectorul audiovizualului și le asigură, în general, sfera de acțiune necesară. Prin urmare, măsurile de la nivelul Uniunii privind anumite aspecte ale alocării spectrului de frecvențe radio ar trebui să continue să susțină o abordare dinamică privind gestionarea spectrului de frecvențe radio, care să recunoască competența statelor membre în acest domeniu și să respecte politicile în domeniul cultural, al audiovizualului și al mass-mediei ale fiecărui stat membru. Pentru adaptarea la cerințele naționale specifice este nevoie de suficientă flexibilitate, iar statele membre ar trebui să își păstreze dreptul de a adopta măsuri de organizare a propriului spectru de frecvențe radio în scopuri de ordine și securitate publică și de apărare. În caz de litigii între statele membre cu privire la utilizarea spectrului de frecvențe radio, Comisia poate coordona și sprijini soluționarea litigiilor.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) În condițiile unei migrări treptate la rețele „bazate integral pe IP”, nedisponibilitatea produselor de conectivitate bazate pe IP pentru diferite clase de servicii de o calitate asigurată care să permită căi de comunicare dincolo de domeniile și frontierele rețelei, atât în interiorul, cât și în exteriorul statelor membre, împiedică dezvoltarea aplicațiilor care se bazează pe accesul la alte rețele, limitând astfel inovarea tehnologică. Mai mult, această situație împiedică difuzarea pe scară mai largă a soluțiilor eficiente asociate cu gestionarea și furnizarea de rețele bazate pe IP și cu produse de conectivitate cu un nivel de calitate asigurată a serviciului, mai ales un grad înalt de securitate, de siguranță și de flexibilitate, rentabilitate și aprovizionare mai rapidă, care generează avantaje pentru operatorii rețelelor, furnizorii de servicii și utilizatorii finali. Este necesară, așadar, o abordare armonizată a conceperii și disponibilității acestor produse, în condiții rezonabile, inclusiv, în cazul în care se impune, posibilitatea aprovizionării încrucișate de către întreprinderile de comunicații electronice implicate.

eliminat

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Disparitățile privind punerea în aplicare națională a normelor sectoriale de protecție a utilizatorilor finali creează obstacole semnificative în calea pieței unice digitale, mai ales sub forma unor costuri sporite în materie de conformitate pentru furnizorii de comunicații electronice pentru public care doresc să ofere servicii în mai multe state membre. Mai mult, fragmentarea și incertitudinea cu privire la nivelul de protecție acordat în diferite state membre subminează încrederea utilizatorilor finali și îi descurajează să achiziționeze servicii de comunicații electronice din străinătate. Pentru a realiza obiectivul Uniunii de eliminare a obstacolelor din calea pieței interne, este necesar să se înlocuiască actualele măsuri juridice naționale divergente cu o serie unică și armonizată integral de norme sectoriale care să stabilească un nivel comun ridicat de protecție a utilizatorilor finali. Această armonizare integrală a dispozițiilor juridice nu ar trebui să împiedice furnizorii de comunicații electronice pentru public să ofere utilizatorilor finali clauze contractuale care depășesc nivelul de protecție respectiv.

eliminat

Justificare

Întrucât normele din prezenta propunere de regulament vor fi transferate în Directiva privind serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile consumatorilor în prezentul regulament.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Având în vedere că prezentul regulament armonizează doar anumite norme sectoriale, nu ar trebui să aducă atingere normelor generale de protecție a consumatorilor stabilite în actele Uniunii și în actele legislative naționale care le transpun.

(41) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere normelor generale de protecție a consumatorilor stabilite în dreptul Uniunii și în actele legislative naționale care le transpun.

Justificare

Întrucât normele din prezenta propunere de regulament vor fi transferate în Directiva privind serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile consumatorilor în prezentul regulament.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Atunci când dispozițiile capitolelor 4 și 5 din prezentul regulament se referă la utilizatorii finali, ele ar trebui să se aplice nu numai consumatorilor, ci și altor categorii de utilizatori finali, în principal microîntreprinderilor. La cerere, alți utilizatori finali decât consumatorii ar trebui să poată conveni, printr-un contract individual, să devieze de la anumite dispoziții.

eliminat

Justificare

Întrucât normele din prezenta propunere de regulament vor fi transferate în Directiva privind serviciul universal, nu mai este necesar să se păstreze considerentele legate de drepturile consumatorilor în prezentul regulament.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) În condițiile unui internet deschis, furnizorii de comunicații electronice pentru public, în limitele convenite prin contract privind volumele de date și vitezele serviciilor de acces la internet, nu ar trebui să blocheze, să încetinească, să degradeze sau să discrimineze anumite conținuturi, aplicații, servicii sau categorii specifice ale acestora, cu excepția unui număr limitat de măsuri de gestionare rezonabilă a traficului. Măsurile adoptate ar trebui să fie transparente, proporționale și nediscriminatorii. Gestionarea rezonabilă a traficului cuprinde prevenirea sau împiedicarea unor infracțiuni grave, inclusiv acțiuni voluntare ale furnizorilor de împiedicare a accesului la materiale de pornografie infantilă și a distribuției acestora. Minimizarea efectelor congestionării rețelelor ar trebui considerată rezonabilă, cu condiția ca aceasta să se producă doar temporar sau în condiții excepționale.

(47) În condițiile unui internet deschis, furnizorii de comunicații electronice pentru public nu ar trebui să blocheze, să încetinească, să degradeze, să discrimineze sau să intervină sub orice altă formă în transmiterea traficului de internet împotriva anumitor conținuturi, aplicații, servicii sau categorii specifice ale acestora, cu excepția unui număr limitat de măsuri de gestionare rezonabilă a traficului. Astfel de măsuri ar trebui să fie transparente, proporționale și nediscriminatorii și să nu rămână în vigoare pe o perioadă mai îndelungată decât cea strict necesară. Gestionarea rezonabilă a traficului cuprinde prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor congestionării rețelelor, cu condiția ca tipuri echivalente de trafic să fie tratate în mod egal.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să fie considerate compatibile cu principiul unui internet deschis atât timp cât permit utilizatorilor finali să aleagă tariful care corespunde consumului lor normal de date pe baza unor informații transparente referitoare la condițiile și implicațiile alegerii respective. În același timp, aceste tarife ar trebui să le permită furnizorilor de comunicații electronice pentru public să adapteze mai bine capacitățile rețelelor la volumele de date preconizate. Este esențial ca utilizatorii finali să primească informații complete înainte de a-și exprima acordul cu privire la orice limitare a volumului de date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca ei să își poată monitoriza permanent consumul și să achiziționeze cu ușurință volume mai mari de date, dacă doresc acest lucru.

(48) Tarifele bazate pe volum ar trebui să fie considerate compatibile cu principiul unui internet deschis atât timp cât permit utilizatorilor finali să aleagă tariful care corespunde consumului lor normal de date pe baza unor informații transparente referitoare la condițiile și implicațiile alegerii respective. În același timp, aceste tarife ar trebui să le permită furnizorilor de comunicații electronice pentru public să adapteze mai bine capacitățile rețelelor la volumele de date preconizate. Este esențial ca utilizatorii finali să primească informații complete înainte de a-și exprima acordul cu privire la orice limitare a volumului de date sau a vitezei și la tarifele aplicabile, ca ei să își poată monitoriza permanent consumul și să achiziționeze cu ușurință volume mai mari de date, dacă doresc acest lucru. Volumele de date și vitezele oferite prin contract nu ar trebui să fie afectate de niciun acord de servicii specializate suplimentar încheiat de către utilizatorul final, ținând seama de dispozițiile de la articolul 23 din prezentul regulament privind accesul la internetul deschis, care prevede că orice oferte de servicii specializate trebuie să vină în completarea serviciilor de acces la internet, atunci când este cazul, și să nu cauzeze niciun prejudiciu semnificativ în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea acestora.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii solicită furnizarea de servicii de transmisie pe baza unor parametri de calitate flexibili, inclusiv a unor niveluri mai scăzute de prioritate a traficului care nu este urgent. Posibilitatea ca furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii să negocieze astfel de niveluri flexibile de calitate a serviciului cu furnizorii de comunicații electronice pentru public este necesară pentru furnizarea de servicii specializate și se așteaptă ca ea să joace un rol important în dezvoltarea noilor servicii precum comunicațiile de tip mașină către mașină (machine to machine – M2M). În același timp, aceste acorduri ar trebui să permită furnizorilor de comunicații electronice pentru public să echilibreze mai bine traficul și să prevină congestionarea rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie acorduri în materie de servicii specializate cu privire la niveluri definite de calitate a serviciului atât timp cât acordurile respective nu diminuează substanțial calitatea generală a serviciilor de acces la internet.

(50) În plus, furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii solicită furnizarea de servicii de transmisie pe baza unor parametri de calitate, inclusiv a unor niveluri mai scăzute de prioritate a traficului care nu este urgent. Posibilitatea ca furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii să negocieze astfel de niveluri speciale de calitate a serviciului cu furnizorii de comunicații electronice pentru public este necesară pentru furnizarea de servicii specializate și se așteaptă ca ea să joace un rol important în dezvoltarea noilor servicii precum comunicațiile de tip mașină către mașină (machine to machine – M2M). În același timp, aceste acorduri ar trebui să permită furnizorilor de comunicații electronice pentru public să echilibreze mai bine traficul și să prevină congestionarea rețelelor. Furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii și furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, așadar, să fie liberi să încheie acorduri în materie de servicii specializate cu privire la niveluri definite de calitate a serviciului atât timp cât acordurile respective nu diminuează calitatea generală a serviciilor de acces la internetul deschis.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51) Autoritățile naționale de reglementare au un rol esențial în asigurarea faptului că utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să exercite această libertate de a beneficia de acces la internetul deschis. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să aibă obligații de monitorizare și de raportare și ar trebui să asigure conformitatea furnizorilor de comunicații electronice pentru public și disponibilitatea unor servicii de acces la internet nediscriminatorii de înaltă calitate care nu sunt prejudiciate de serviciile specializate. În cadrul evaluării unei posibile deteriorări generale a serviciilor de acces la internet, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină cont de parametri de calitate precum cei legați de sincronizare și fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere de pachete de date), nivelurile și efectele congestionării rețelei, vitezele efective față de cele anunțate în publicitate, performanța serviciilor de acces la internet comparativ cu serviciile specializate și calitatea percepută de utilizatorii finali. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui împuternicite să impună cerințe privind calitatea minimă a serviciului tuturor furnizorilor de comunicații electronice pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, dacă acest lucru este necesar pentru a preveni scăderea/degradarea generală a calității serviciilor de acces la internet.

(51) Autoritățile naționale de reglementare au un rol esențial în asigurarea faptului că utilizatorii finali sunt efectiv în măsură să exercite această libertate de a beneficia de acces la internetul deschis. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să aibă obligații de monitorizare și de raportare și ar trebui să asigure conformitatea furnizorilor de comunicații electronice pentru public și disponibilitatea unor servicii de acces la internet nediscriminatorii de înaltă calitate care nu sunt prejudiciate de serviciile specializate. În cadrul evaluării unei posibile deteriorări generale a serviciilor de acces la internet, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină cont de parametri de calitate precum cei legați de sincronizare și fiabilitate (timp de așteptare, jitter, pierdere de pachete de date), nivelurile și efectele congestionării rețelei, vitezele efective față de cele anunțate în publicitate, performanța serviciilor de acces la internet comparativ cu serviciile specializate și calitatea percepută de utilizatorii finali, ținând cont în mod deosebit de orientările emise de OAREC privind metodele de măsurare a vitezei serviciilor de acces la internet, parametrii de calitate a serviciilor care trebuie măsurați și aplicarea de măsuri rezonabile de gestionare a traficului. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui împuternicite să impună cerințe privind calitatea minimă a serviciului tuturor furnizorilor de comunicații electronice pentru public sau fiecăruia dintre aceștia, dacă acest lucru este necesar pentru a preveni scăderea/degradarea generală a calității serviciilor de acces la internet.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) Măsurile destinate să asigure un nivel mai mare de transparență și de comparabilitate a prețurilor, a tarifelor, a condițiilor și a parametrilor privind calitatea serviciului, inclusiv a celor specifici furnizării de servicii de acces la internet, ar trebui să amelioreze capacitatea utilizatorilor finali de a optimiza selectarea furnizorilor și, astfel, de a beneficia pe deplin de concurență.

(52) Măsurile destinate să asigure un nivel mai mare de transparență și de comparabilitate a prețurilor, a tarifelor, a condițiilor și a parametrilor privind calitatea serviciului, inclusiv a celor specifici furnizării de servicii de acces la internet, ar trebui să amelioreze capacitatea utilizatorilor finali de a optimiza selectarea furnizorilor și, astfel, de a beneficia pe deplin de concurență. Orice sistem voluntar de certificare pentru site-urile interactive destinate comparării, pentru ghiduri sau pentru instrumente similare ar trebui să fie independent față de orice furnizor de comunicații electronice, să utilizeze un limbaj simplu și clar, să utilizeze informații complete și actualizate, să aibă o metodologie transparentă, să fie fiabil și accesibil conform Orientărilor privind accesibilitatea conținutului web 2.0 și să prevadă o procedură eficace de soluționare a plângerilor.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53) Utilizatorii finali ar trebui să primească informații corespunzătoare privind prețul și tipul serviciului oferit înainte de a achiziționa un serviciu. Aceste informații ar trebui furnizate și imediat înainte de conectarea unui apel atunci când apelarea unui anumit număr sau serviciu este supusă unor condiții tarifare speciale, cum ar fi apelurile către serviciile cu tarife majorate, care au adesea un preț special. În cazul în care o astfel de obligație este disproporționată, având în vedere durata și costul informării privind tarifele pentru furnizorul serviciului comparativ cu durata medie a apelului și riscul în materie de costuri la este expus utilizatorul final, autoritățile naționale de reglementare pot acorda o derogare. Utilizatorii finali ar trebui să fie informați și în cazul în care un număr de telefon gratuit face obiectul unor costuri suplimentare.

eliminat

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54) Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui să ofere utilizatorilor finali informații corespunzătoare referitoare la, printre altele, serviciile și tarifele lor, calitatea parametrilor serviciilor, accesul la serviciile de urgență și eventualele limitări, precum și gama de servicii și produse concepute pentru consumatorii cu handicap. Aceste informații ar trebui furnizate într-un mod clar și transparent și ar trebui să fie specifice statelor membre în care sunt furnizate serviciile și, dacă sunt modificate, să fie actualizate. Furnizorii ar trebui să fie scutiți de aceste obligații de informare în cazul ofertelor negociate individual.

(54) Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui să ofere utilizatorilor finali informații corespunzătoare referitoare la, printre altele, serviciile și tarifele lor, calitatea parametrilor serviciilor, accesul la serviciile de urgență și eventualele limitări, precum și gama de servicii și produse concepute pentru consumatorii cu handicap. În cazul unor planuri tarifare cu un volum al comunicațiilor prestabilit, furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, de asemenea, să informeze cu privire la posibilitatea de care dispun consumatorii și alți utilizatori finali care adresează o solicitare în acest sens de a transfera orice volum neutilizat din perioada de facturare anterioară în perioada de facturare actuală. Aceste informații ar trebui furnizate într-un mod clar și transparent și ar trebui să fie specifice statelor membre în care sunt furnizate serviciile și, dacă sunt modificate, să fie actualizate. Furnizorii ar trebui să fie scutiți de aceste obligații de informare în cazul ofertelor negociate individual.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56) Contractele sunt un mijloc important pentru a le oferi utilizatorilor finali un nivel ridicat de transparență a informațiilor și de securitate juridică. Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui să le ofere utilizatorilor finali informații clare și explicite cu privire la toate elementele esențiale ale contractului înainte ca utilizatorul final să dobândească obligații prin contract. Informațiile ar trebui să fie obligatorii și nu ar trebui să fie modificate decât cu acordul ulterior al utilizatorului final și al furnizorului. Comisia și mai multe autorități naționale de reglementare au identificat recent discrepanțe considerabile între viteza anunțată în publicitate a serviciilor de acces la internet și viteza efectivă de care dispun utilizatorii finali. Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, așadar, să informeze utilizatorii finali, înainte de încheierea contractului, cu privire la viteza și alți parametri ai calității serviciilor pe care îi pot asigura în mod realist în punctul principal în care se află utilizatorul final.

(56) Contractele sunt un mijloc important pentru a le oferi utilizatorilor finali un nivel ridicat de transparență a informațiilor și de securitate juridică. Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui să le ofere utilizatorilor finali informații clare și explicite cu privire la toate elementele esențiale ale contractului înainte ca utilizatorul final să dobândească obligații prin contract. Informațiile ar trebui să fie obligatorii și nu ar trebui să fie modificate decât cu acordul ulterior al utilizatorului final și al furnizorului. Comisia și mai multe autorități naționale de reglementare au identificat recent discrepanțe considerabile între viteza anunțată în publicitate a serviciilor de acces la internet și viteza efectivă de care dispun utilizatorii finali. Furnizorii de comunicații electronice pentru public ar trebui, așadar, să informeze utilizatorii finali, înainte de încheierea contractului, cu privire la viteza și alți parametri ai calității serviciilor pe care îi pot asigura în mod realist în punctul principal în care se află utilizatorul final. Pentru legăturile fixe și mobile de date, viteza disponibilă în mod normal este viteza unui serviciu de comunicații de care un consumator se poate aștepta să beneficieze în cea mai mare parte a perioadei în care accesează serviciul în cauză, indiferent de oră. Viteza disponibilă în mod normal ar trebui calculată pe baza intervalelor de viteză estimate, a vitezelor medii, a vitezei la orele de vârf și a vitezei minime. Metodologia ar trebui stabilită în cadrul orientărilor BEREC și să facă în mod regulat obiectul unor revizuiri și actualizări, pentru a reflecta evoluția tehnologiei și a infrastructurii. Statele membre ar trebui să se asigure că furnizorii le permit utilizatorilor finali să aibă acces la informații comparabile referitoare la acoperirea rețelelor mobile, inclusiv în ceea ce privește diferitele tehnologii din statul membru al acestora, înainte de încheierea contractului, pentru a le permite utilizatorilor finali în cauză să ia decizii privind achizițiile în cunoștință de cauză.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) În ceea ce privește echipamentele terminale, contractele ar trebui să specifice eventualele restricții impuse de furnizor asupra utilizării echipamentelor, de exemplu prin blocarea dispozitivelor mobile pentru a fi utilizate doar cu anumite cartele SIM, precum și eventualele penalități datorate în cazul rezilierii contractului înainte de data de expirare convenită. După expirarea duratei convenite a contractului nu ar trebui impuse penalități.

(57) În ceea ce privește echipamentele terminale, contractele ar trebui să specifice eventualele restricții impuse de furnizor asupra utilizării echipamentelor, de exemplu prin blocarea dispozitivelor mobile pentru a fi utilizate doar cu anumite cartele SIM, precum și eventualele penalități datorate în cazul rezilierii contractului înainte de data de expirare convenită. După expirarea duratei convenite a contractului nu ar trebui impuse penalități. Contractele ar trebui să specifice tipurile de servicii post-vânzare, de servicii de întreținere și de servicii de asistență pentru clienți furnizate. Ori de câte ori este posibil, informațiile respective ar trebui să cuprindă și informații tehnice, oferite la cerere, cu privire la buna funcționare a echipamentului terminal pentru care a optat utilizatorul final. Informațiile în cauză ar trebui oferite cu titlu gratuit, cu condiția să nu fi fost detectată nicio incompatibilitate tehnică.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) Pentru a evita „facturile-șoc”, utilizatorii finali ar trebui să poată defini limite financiare maxime pentru costurile aferente apelurilor efectuate și serviciilor de acces la internet utilizate de ei. Această facilitate ar trebui să fie disponibilă gratuit, cu o notificare corespunzătoare care să poată fi consultată ulterior din nou, atunci când valoarea se apropie de limită. După ce se atinge limita maximă, utilizatorii finali nu ar trebui să mai beneficieze de serviciile respective sau să fie taxați pentru ele, cu excepția cazului în care solicită expres continuarea furnizării convenite cu furnizorul.

(58) Pentru a evita „facturile-șoc”, pentru toate serviciile postplătite, utilizatorii finali ar trebui să poată stabili o limită financiară maximă predefinită pentru costurile aferente apelurilor efectuate și serviciilor de acces la internet utilizate de ei. Această facilitate ar trebui să includă o notificare corespunzătoare care să poată fi consultată ulterior din nou, atunci când valoarea se apropie de limită.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 59

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59) Experiența din statele membre și cea constatată într-un studiu recent comandat de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori au indicat că perioadele lungi de valabilitate a contractelor și prelungirea automată sau tacită a contractelor constituie obstacole semnificative în calea schimbării furnizorului. Este astfel de dorit ca utilizatorii finali să poată rezilia un contract după șase luni de la încheierea sa, fără să suporte niciun cost. Într-un astfel de caz, utilizatorii finali pot fi obligați să își compenseze furnizorii pentru valoarea reziduală a echipamentelor terminale subvenționate sau pentru valoarea pro rata temporis a altor promoții. Contractele care au fost prelungite tacit ar trebui să poată fi reziliate cu un preaviz de o lună.

eliminat

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63) Pentru a sprijini crearea de ghișee unice și a facilita desfășurarea fără probleme pentru utilizatorii finali a procedurii de transfer, aceasta ar trebui gestionată de furnizorul de comunicații electronice pentru public către care se realizează transferul. Furnizorul de comunicații electronice pentru public dinspre care se realizează transferul nu ar trebui să întârzie sau să îngreuneze procedura de transfer. Ar trebui utilizate proceduri automate pe o scară cât mai largă posibil și ar trebui asigurat un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Disponibilitatea unor informații transparente, precise și furnizate la timp cu privire la schimbarea furnizorului ar trebui să sporească încrederea utilizatorilor finali în această procedură și disponibilitatea lor de a se implica activ în procesul concurențial.

(63) Pentru a facilita desfășurarea fără probleme pentru utilizatorii finali a procedurii de transfer, OAREC ar trebui să fie împuternicit să stabilească orientări care să prevadă responsabilitățile care îi revin furnizorului către care se realizează transferul și furnizorului dinspre care se realizează transferul în cadrul procedurii de transfer și de portabilitate, asigurându-se, printre altele, că furnizorul de comunicații electronice pentru public dinspre care se realizează transferul nu întârzie sau îngreunează procedura de transfer, că procedura este automatizată cât mai mult posibil și că se asigură un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.