Διαδικασία : 2013/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0190/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0190/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0281

ΕΚΘΕΣΗ
PDF 2405kWORD 3088k
20 Μαρτίου 2014
PE 522.762v02-00 A7-0190/2014
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012
(2013/0309(COD))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Pilar del Castillo Vera
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου