Procedūra : 2014/2064(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0013/2014

Pateikti tekstai :

A8-0013/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/10/2014 - 8.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0030

PRANEŠIMAS     
PDF 210kWORD 132k
2014 m. spalio 9 d.
PE 537.331v02-00 A8-0013/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, metalas“)

(COM(2014) 0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Patricija Šulin

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, metalas“)

(COM(2014) 0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0515 – C8-0125/2014),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), (EGF Reglamentas),

–    atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punkte nustatytą trišalio dialogo procedūrą,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0013/2014),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C. kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, metalas“ dėl EGF finansinės paramos po to, kai per atskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. iš 142 Ispanijos įmonių, vykdančių veiklą metalo gaminių gamybos srityje, buvo atleisti 633 darbuotojai (iš jų parama taikant EGF bendrai finansuojamas priemones numatyta 300 darbuotojų);

D. kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijos nuomonei, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytos sąlygos ir kad dėl to Ispanija turi teisę gauti finansinę paramą pagal minėtąjį reglamentą;

2.  pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos 2014 m. kovo 25 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2014 m. rugpjūčio 12 d. Komisija pateikė savo vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkis mėnesius) įvertinta;

3.  teigiamai vertina tai, kad paraiškoje atsižvelgiama į patirtį, susijusią su ankstesnėmis paraiškomis iš to paties regiono; siūlo regionų, pateikiančių keletą paraiškų, patirtį ir galimą geriausią praktiką skleisti nuolatiniuose EGF kontaktinių asmenų ir ekspertų susitikimuose;

4.  laikosi nuomonės, kad darbuotojų atleidimas iš 142 Ispanijos įmonių, vykdančių veiklą metalo gaminių gamybos srityje, yra susijęs su pasauline finansų ir ekonomikos krize; pažymi, kad Ispanija yra viena iš labiausiai nuo krizės nukentėjusių valstybių narių ir dėl to sumažėjo metalo bei metalo gaminių paklausa ir gamybos apimtis; pažymi, kad 2009 m., palyginti su ankstesniais metais, Ispanijos metalo produktų gamybos apimtis sumažėjo 23,3 proc., o per 2008–2013 m. laikotarpį – 36,6 proc.; pažymi, kad 2008–2012 m. laikotarpiu šio sektoriaus apyvarta sumažėjo 38,5 proc. ir prarastos darbo vietos sudaro 43 proc. viso metalo sektoriaus užimtumo;

5.  pažymi, kad metalo gaminių sektorius yra pagrindinis žaliavų tiekėjas įvairioms apdirbamosios pramonės šakoms, visų pirma laivų statybos, statybos ir automobilių pramonės sektoriams, kuriems didelį poveikį visoje Sąjungoje darė ekonomikos krizė;

6.  pažymi, kad svarstomas atvejis atspindi regiono socialinę ir ekonominę būklę (vietos ekonomikai būdinga didelė MVĮ procentinė dalis), ir primena apie dabar MVĮ patiriamus sunkumus gauti finansavimą;

7.  pabrėžia, kad dėl 633 atleistų darbuotojų dar labiau pablogės nedarbo padėtis Valensijos regione, kuri yra itin sunki, nes metalo sektoriui tenka 25,4 proc. regiono pramonės sektoriaus darbo vietų; pažymi, kad 2008 m. Valensijos metalo sektoriuje buvo 35 868 darbo vietos, o 2012 m. jų teliko 20 873; šis sumažėjimas atitinka 43 proc. – tai 8 procentiniais punktais daugiau už nacionalinį vidurkį;

8.  apgailestaudamas pažymi, kad numatoma, jog taikant priemones dalyvaus tik mažiau kaip 50 proc. reikalavimus atitinkančių darbuotojų; mano, kad šis vertinimas pagrįstas paraišką pateikusios valdžios institucijos patirtimi iš ankstesnių paraiškų dėl EGF lėšų naudojimo regionuose; vis dėlto mano, kad regionuose, pasižyminčiuose aukštu nedarbo lygiu, turi būti daugiau mokymo ir perkvalifikavimo dalyvių;

9.  pabrėžia, kad užimtumui regione itin pakenkė krizės poveikis tradiciniams (pvz., keramikos, avalynės, statybos ir tekstilės) sektoriams, kurie labai svarbūs regiono ekonomikai;

10. teigiamai vertina tai, kad numatoma, jog daug atleistų darbuotojų dalyvaus profesiniame rengime ir kvalifikacijos kėlime; palankiai vertina tai, kad kvalifikacijos kėlimas parengtas siekiant padidinti įgūdžius ir gebėjimus, įgytus metalo pramonėje, ir kad apmokyti naudoti naujas specialias technologijas darbuotojai galės atitikti būsimus metalo pramonės poreikius;

11. palankiai vertina tai, kad Ispanijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2014 m. birželio 20 d. (gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

12. palankiai vertina tai, kad atleistiems darbuotojams skirtas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas bendrai finansuos Generalitat Valenciana (Valensijos regiono autonominė vyriausybė) ir, visų pirma, SERVEF (autonominės vyriausybės viešoji įdarbinimo tarnyba), finansuodama 30 proc. viso biudžeto, o darbdavių asociacija „Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL“ ir profesinės sąjungos UGT-PV ir CCOO-PV finansuos 10 proc. viso biudžeto;

13. pažymi, kad bendrai finansuotinas suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas apima atleistiems darbuotojams skirtas priemones, pvz., profesinį orientavimą, įdarbinimą, mokymus (profesinis rengimas ir kvalifikacijos kėlimas, universaliųjų įgūdžių ugdymas, mokymas darbo vietoje), verslumo skatinimą, paramą verslui steigti, darbo paieškos išmoką, su kelionėmis į mokymo vietą susijusių išlaidų padengimą ir užimtumo skatinimo priemonę;

14. pažymi, kad numatoma 20 paramos gavėjų skirti 3000 EUR sumą siekiant paskatinti juos grįžti į darbo rinką ir įsteigti savo įmones; mano, kad darbuotojų, kuriems taikoma ši skatinimo priemonė, skaičiaus nustatymas taip pat pagrįstas patirtimi iš ankstesnių EGF lėšų mobilizavimo atvejų regione;

15. palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis tiek su darbdavių asociacija FEMEVAL, tiek su profesinėms sąjungomis UGT-PV ir CCOO-PV ir kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę gauti EGF paramą bus laikomasi moterų ir vyrų lygybės politikos ir nediskriminavimo principo;

16. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

17. pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

18. pažymi, kad išlaidų įžanginiams informaciniams susirinkimams, kurie yra pirmoji priemonė siūlomų veiksmų sąraše, sąmata, palyginti su praeitų metų paraiška iš to paties regiono, padidėjo 50 proc.;

19. palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; pažymi, kad Komisija per 12 savaičių nuo visos paraiškos gavimo dienos atliko paraiškos atitikties sąlygoms gauti finansinę paramą įvertinimą;

20. pabrėžia, kad remiantis EGF reglamento 9 straipsniu turi būti užtikrinta, kad EGF finansinė parama būtų teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint išreikšti solidarumą ir suteikti laikiną vienkartinę paramą tiksliniams paramos gavėjams; ji nepakeičia veiksmų, kuriuos bendrovės turi vykdyti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

21. palankiai vertina priimtą EGF reglamentą, kuriame atsižvelgta į Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

22. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

23. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

 OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą

(paraiška „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, metalas“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti paramą atleistiems darbuotojams ir darbo veiklą nutraukusiems savarankiškai dirbantiems asmenims dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009(4), arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje;

(3)      2014 m. kovo 25 d. Ispanija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš 142 įmonių, vykdančių NACE 2 red. 25 skyriaus (Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba) veiklą Valensijos (ES52) NUTS 2 lygio regione ir ją papildė išsamesne informacija, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalyje. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)      todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos 1 019 184 EUR finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 019 184 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 167, 2009 6 29, p. 26.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 1309/2013 15 straipsnio nuostatomis(2), fondas negali viršyti 150 mln. EUR didžiausios metinės sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra.

II. Paraiška „Comunidad Valenciana, metalas“ ir Komisijos pasiūlymas

2014 m. rugpjūčio 12 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Ispanijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo iš 142 Ispanijos įmonių, vykdančių veiklą metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos srityje, dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, reintegraciją į darbo rinką.

Tai dešimtoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2014 m. biudžetą; ji susijusi su bendros 1 019 184 EUR sumos mobilizavimu iš EGF Ispanijos reikmėms. Paraiška pateikta dėl 633 atleistų darbuotojų, dirbusių 142 įmonėse, vykdančiose NACE 2 red. 25 skyriaus (Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba) veiklą(4) NUTS 2 lygio regione Valensijoje (ES52). Apskaičiuota, kad yra 300 tikslinių paramos gavėjų, pasinaudosiančių priemonėmis. Paraiška Komisijai pateikta 2014 m. kovo 25 d., papildoma informacija pateikta iki 2014 m. gegužės 20 d. Pagal visas taikomas EGF reglamento nuostatas Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo iš EGF kriterijus.

Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad metalo gaminių sektorius yra pagrindinis žaliavų tiekėjas įvairioms apdirbamosios pramonės šakoms, visų pirma laivų statybos, statybos ir automobilių pramonės sektoriams. Kaip anksčiau pripažino Komisija(5) ir jos tarnybos(6)

, visoje Europos Sąjungoje ekonomikos krizė visiems jiems stipriai pakenkė. 2000–2007 m., t. y. prieš finansų ir ekonomikos krizę, vidutinis metinis pramonės gamybos augimo indeksas 28 ES valstybėse buvo maždaug 1,7 proc. Vėliau, 2008 m. balandžio mėn. – 2009 m. balandžio mėn. 28 ES valstybėse narėse pramonės gamybos apimtis sumažėjo daugiau nei 22 procentinių punktų. Iki 2007 m. Ispanijos vidutinis metinis pramonės gamybos augimo indeksas atitiko 28 ES valstybėse vyravusią tendenciją. 2008 m. balandžio mėn. – 2009 m. balandžio mėn. pramonės gamybos apimtis Ispanijoje sumažėjo beveik 27 procentiniais punktais (penkiais punktais daugiau nei 28 ES valstybių vidurkis) ir nuo to laiko pramonės gamyba nebeatsigavo – jos apimtis beveik nuolat mažėjo.

Pramonės gamybos apimties mažėjimas paveikė užimtumą. Tad 2008–2012 m. Ispanija neteko apie 600 000 darbo vietų pramonės sektoriuje, iš kurių 150 000 – metalo produktų gamybos sektoriuje. Šios prarastos darbo vietos sudaro atitinkamai 24 proc. visų darbo vietų pramonės sektoriuje ir 35 proc. – metalo sektoriuje. Valensijoje darbo vietų metalo sektoriuje prarasta dar daugiau. 2008 m. Valensijos metalo sektoriuje buvo 35 868 darbo vietos, o 2012 m. jų teliko 20 873. Šis sumažėjimas atitinka 43 proc. – tai 8 procentiniais punktais daugiau už nacionalinį vidurkį.

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems darbuotojams, yra šie veiksmai (jie kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą): profesinis orientavimas, įdarbinimas, mokymai (profesinis rengimas ir kvalifikacijos kėlimas, universaliųjų įgūdžių ugdymas, mokymas darbo vietoje), verslumo skatinimas, parama verslui steigti, darbo paieškos išmoka, su kelionėmis į mokymo vietą susijusių išlaidų padengimas ir užimtumo skatinimo priemonė.

Komisija nurodo, kad aprašytos priemonės – tai aktyvios darbo rinkos priemonės, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje dėl reikalavimus atitinkančių veiksmų. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Ispanijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad:

· bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

· buvo laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

· siūlomais veiksmais parama bus teikiama atskiriems darbuotojams ir ji nebus naudojama įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

· siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

· siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

· EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Valdymo ir kontrolės sistemų klausimu Ispanija Komisijai pranešė, kad finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja iš Europos socialinio fondo (ESF) teikiamą paramą. SERVEF bus tarpinė vadovaujančiosios institucijos įstaiga.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 51) perkelti bendrą 1 019 184 EUR sumą.

2014 m. iki šiol tai yra dešimtas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

(1)

 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

 OL L 347, 2013 12 30, p. 855.

(3)

            OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

            2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(5)

            COM(2009) 104 final, 2009 2 25, Komisijos komunikatas „Kovos su automobilių pramonės krize veiksmai“.

(6)

            Eurostatas, leidinys „Statistics in focus“ Nr. 61/2011 apie pramonę, prekybą ir paslaugas, „Antrąjį 2011 m. ketvirtį ES 27 statybos veikla sumažėjo 16 proc., palyginti su prieškriziniu aukščiausiu lygiu“,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-061/EN/KS-SF-11-061-EN.PDF


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/ch D(2014)42748

M. Jeanui Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, metalas“) (COM(2014) 515 final)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, metalas“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 4 straipsnio 1 dalies b punktu ir susijusi su 633 darbuotojais, dirbusiais Ispanijos Valensijos regione veiklą vykdančiose 142 metalo gaminių gamybos sektoriaus įmonėse ir atleistais iš darbo ar nutraukusiais veiklą ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

B) kadangi Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad metalo gaminių sektorius yra pagrindinis žaliavų tiekėjas kelioms pramonės šakoms, visų pirma laivų statybos, statybos ir automobilių pramonės sektoriams, kuriems didelį poveikį padarė ekonomikos krizė;

C) kadangi 86 proc. darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 14 proc. – moterys; kadangi 68,7 proc. darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų, o 23,3 proc. – nuo 25 iki 29 metų;

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Ispanijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijos nuomonei, kad tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytos sąlygos ir kad dėl to Ispanija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  teigiamai vertina tai, kad paraiškoje atsižvelgiama į patirtį, susijusią su ankstesnėmis paraiškomis iš to paties regiono; siūlo regionų, pateikiančių keletą paraiškų, patirtį ir galimą geriausią praktiką skleisti nuolatiniuose EGF kontaktinių asmenų ir ekspertų susitikimuose;

3.   apgailestaudamas pažymi, kad numatoma, jog taikant priemones dalyvaus tik mažiau kaip 50 proc. reikalavimus atitinkančių darbuotojų; mano, kad šis vertinimas pagrįstas paraišką pateikusios valdžios institucijos patirtimi iš ankstesnių paraiškų dėl EGF lėšų naudojimo regionuose;

4.   teigiamai vertina tai, kad numatoma, jog daug atleistų darbuotojų dalyvaus profesiniame rengime ir kvalifikacijos kėlime; palankiai vertina tai, kad kvalifikacijos kėlimas parengtas siekiant padidinti įgūdžius ir gebėjimus, įgytus metalo pramonėje, ir kad apmokyti naudoti naujas specialias technologijas darbuotojai galės atitikti būsimus metalo pramonės poreikius;

5.   pažymi, kad numatoma 20 paramos gavėjų skirti 3000 EUR sumą siekiant paskatinti juos grįžti į darbo rinką ir įsteigti savo įmones; mano, kad darbuotojų, kuriems taikoma ši skatinimo priemonė, skaičiaus nustatymas taip pat pagrįstas patirtimi iš ankstesnių EGF lėšų mobilizavimo atvejų regione;

6.  pažymi, kad išlaidų įžanginiams informaciniams susirinkimams, kurie yra pirmoji priemonė siūlomų veiksmų sąraše, sąmata, palyginti su praeitų metų paraiška iš to paties regiono, padidėjo 50 proc.;

7.  primena, kad, kaip nustatyta Reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

L. e. p. pirmininkė, pirmoji pirmininko pavaduotoja


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

ASP 09 G 205

1047 Briuselis

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones dėl dviejų atskirų Komisijos pasiūlymų dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad spalio 6 d. Biudžeto komitete ketinama priimti pranešimus dėl visų šių pasiūlymų.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) finansinės paramos teikimo taisyklės nustatytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, ir 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punkte.

–         COM(2014) 0515 pasiūlyme siūloma skirti 1 019 184 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti 633 darbuotojus, kurie buvo atleisti Valensijos regione (Ispanija) iš 142 įmonių, vykdančių veiklą metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos sektoriuje.

–         COM(2014) 0532 siūloma skirti 570 945 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti 512 darbuotojų, kurie buvo atleisti iš Genke (Belgija) įsikūrusios surinkimo gamyklos Ford-Werke GmbH ir iš 10 Ford Genk tiekėjų Belgijoje.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė manęs parašyti jums, jog Regioninės plėtros komitetas neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

7.10.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tamás Deutsch, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea, Ernest Maragall

Atnaujinta: 2014 m. spalio 17 d.Teisinis pranešimas