Procedūra : 2014/2064(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0013/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0013/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 21/10/2014 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0030

ZIŅOJUMS     
PDF 218kWORD 119k
2014. gada 9. oktobra
PE 537.331v02-00 A8-0013/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

(COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Patricija Šulin

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

(COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0515 – C8-0125/2014),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–   ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0013/2014),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā Spānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim 142 uzņēmumos, kuri darbojas gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, ir atlaisti 633 darbinieki, no kuriem 300 darbiniekiem paredzēts piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus;

D. tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 25. martā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 12. augustā; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk kā piecu mēnešu laikā;

3.  atzinīgi vērtē to, ka pieteikums ir sagatavots, ņemot vērā pieredzi, kas gūta saistībā ar iepriekšējiem no šī paša reģiona iesniegtajiem pieteikumiem; uzskata, ka regulārajās EGF kontaktpersonu un ekspertu sanāksmēs būtu jāizplata informācija gan par pieredzi, ko guvuši reģioni, kuri iesnieguši vairākus pieteikumus, gan, iespējams, labāko praksi, ko tie īsteno;

4.  uzskata, ka darbinieku atlaišana 142 uzņēmumos, kuri Spānijā darbojas gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, ir saistīta ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi; norāda, ka Spānija ir viena no tām ES dalībvalstīm, ko vissmagāk skārusi krīze, kuras rezultātā ir samazinājies gan pieprasījums pēc metāla un metālizstrādājumiem, gan to ražošanas apjoms; konstatē, ka salīdzinājumā ar 2008. gadu metālizstrādājumu ražošanas apjoms Spānijā 2009. gadā bija samazinājies par 23,3 %, un laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam tas ir samazinājies par 36,6 %; norāda, ka laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam nozares apgrozījums ir samazinājies par 38,5 % un ka atlaisto darbinieku īpatsvars ir 43 % no kopējā metālrūpniecības nozarē nodarbināto skaita;

5.  norāda, ka gatavo metālizstrādājumu nozare ir galvenais izejmateriālu avots daudzām citām ražošanas nozarēm, jo īpaši kuģubūvei, celtniecībai un autorūpniecībai, kuras visā Savienībā ir nopietni skārusi ekonomikas krīze;

6.  konstatē, ka konkrētais gadījums ir tipisks sociālās un ekonomiskās situācijas atspoguļojums reģionā, kura vietējai ekonomikai raksturīgs liels MVU īpatsvars, un atgādina, ka finansējums MVU pašlaik ir grūti pieejams;

7.  uzsver, ka 633 darbinieku atlaišana vēl vairāk saasinās bezdarba problēmu Valensijas apgabalā (Comunidad Valenciana), kur situācija ir īpaši nestabila, jo tieši šajā apgabalā metālrūpniecības nozarē ir nodarbināti 25,4 % no visā reģionā rūpniecībā nodarbinātajiem; konstatē, ka 2008. gadā Valensijas apgabalā metālrūpniecības nozarē nodarbināto skaits bija 35 868, turpretim 2012. gadā šis skaits bija samazinājies līdz 20 873 jeb par 43 %, kas ir par astoņiem procentpunktiem vairāk nekā valsts līmenī;

8.  ar nožēlu konstatē, ka pasākumos, iespējams, piedalīsies tikai mazāk kā 50 % no tiem darba ņēmējiem, kuriem ir tiesības saņemt atbalstu; uzskata, ka pieteikuma iesniedzējas valsts iestāde šādu pieņēmumu ir izdarījusi, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar iepriekšējiem EGF finansējuma pieprasījumiem; uzskata, ka reģionos ar augstu bezdarba līmeni dalībnieku skaitam mācību un pārkvalificēšanās pasākumos ir jābūt lielākam;

9.  uzsver, ka nodarbinātību reģionā ir nopietni ietekmējušas krīzes sekas tādās tradicionālās nozarēs kā porcelāna, apavu, celtniecības un tekstilrūpniecības nozare, kas reģiona ekonomikai ir ārkārtīgi svarīgas;

10. atzinīgi vērtē to, ka tiek prognozēta ļoti daudzu atlaisto darbinieku līdzdalība profesionālās izglītības un kvalifikācijas celšanas pasākumos; pauž gandarījumu, ka kvalifikācijas celšanu ir plānots īstenot, pamatojoties uz metālrūpniecības nozarē gūtajām prasmēm un zināšanām, un ka darba ņēmēji varēs pilnveidot savas specifiskās darba iemaņas, apgūstot nākotnes metālrūpniecībai vajadzīgās prasmes;

11. atzinīgi vērtē to, ka Spānijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sākt sniegt 2014. gada 20. jūnijā — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

12. ar gandarījumu konstatē, ka atlaistajiem darbiniekiem paredzēto individualizēto pakalpojumu sniegšanu līdzfinansēs Valensijas apgabala pašpārvalde (Generalitat Valenciana) un jo īpaši SERVEF (apgabala pašpārvaldes nodarbinātības dienests), nodrošinot 30 % no kopējā budžeta, kā arī Valensijas Metālrūpniecības nozares darba devēju federācija (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)) un arodbiedrības (UGT-PV un CCOO-PV), nodrošinot 10 % no kopēja budžeta;

13. norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir tādi atlaistajiem darbiniekiem paredzēti pasākumi kā profesionālā orientācija, iekārtošana darbā, mācības (profesionālā izglītība un kvalifikācijas celšana, starpdisciplināru prasmju mācības, apmācība darbavietā), uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, darba meklēšanas pabalsts, transporta izmaksu kompensēšana un nodarbinātības stimulēšana;

14. norāda, ka EUR 3000 ir paredzēts piešķirt aptuveni 20 atbalsta saņēmējiem, lai stimulētu viņus atgriezties darba tirgū, izveidojot savu uzņēmumu; uzskata, ka arī šī stimula saņēmēju skaits ir prognozēts, pamatojoties uz pieredzi, kas reģionā ir gūta saistībā ar iepriekšējiem EGF izmantošanas gadījumiem;

15. atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums sagatavots, apspriežoties gan ar darba devēju federāciju (FEMEVAL), gan ar arodbiedrībām (UGT-PV un CCOO-PV), un ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz šī fonda pieejamību tiks īstenota sieviešu un vīriešu līdztiesības politika, kā arī piemērots nediskriminācijas princips;

16. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

17. norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Spānijas iestādes apstiprina, ka darbības, kas atbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

18. konstatē, ka salīdzinājumā ar pieteikumu, kas no šī reģiona saņemts pagājušajā gadā, iepazīstināšanas un informatīvo pasākumu — ierosināto pasākumu saraksta pirmās pozīcijas — izmaksu tāme ir par 50 % lielāka;

19. atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka pieteikuma atbilstību nosacījumiem, kas ļauj piešķirt finansiālu ieguldījumu, Komisija izvērtēja 12 nedēļu laikā pēc tam, kad bija saņemti visi pieteikuma dokumenti;

20. uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 9. pantu ir jānodrošina, ka palīdzība no EGF tiek sniegta tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai apliecinātu solidaritāti un sniegtu pagaidu vienreizēju atbalstu paredzētajiem atbalsta saņēmējiem; turklāt šī palīdzība neaizstāj darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

21. atzinīgi vērtē jaunās EGF regulas pieņemšanu, kas atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt to darbību un saņēmēju loku, kas atbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

22. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

23. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tās pielikumu Padomei un Komisijai.

(1)

 OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, tupinās globālā finanšu un ekonomikas krīze, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 546/2009(4), vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12. pantā.

(3)      Spānija 2014. gada 25. martā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu 142 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 25. nodaļas (gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas) nozarē Valensijas apgabalā (Comunidad Valenciana), kas ir NUTS 2. līmeņa reģions (ES52), un ir sniegusi papildu informāciju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktā. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 019 184 apmērā saistībā ar Spānijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 019 184 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

 OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (EK) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas ir iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Pieteikums ES/Comunidad Valenciana metal un Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 12. augustā pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, lai atbalstītu Spāniju, palīdzot tai nodrošināt, ka darba tirgū no jauna var iekļauties darba ņēmēji, kas globālās finanšu un ekonomikas krīzes dēļ ir atlaisti 142 uzņēmumos, kuri Spānijā darbojas gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanas nozarē.

Šis ir desmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Spānijai EUR 1 019 184 apmērā. Pieteikums attiecas uz 633 darbiniekiem, kas atlaisti 142 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 25. nodaļas (gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas)(4) nozarē Valensijas apgabalā (Comunidad Valenciana), kas ir NUTS 2. līmeņa reģions (ES52). Tiek lēsts, ka attiecīgajos pasākumos varētu piedalīties 300 personas, kurām ir paredzēts piešķirt atbalstu. Komisijai pieteikums tika iesniegts 2014. gada 25. martā, un 2014. gada 20. maijā tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Spānijas iestādes norāda, ka metālizstrādājumu nozare nodrošina būtisku ieguldījumu ļoti daudzās ražošanas nozarēs, jo īpaši kuģubūvē, celtniecībā un autorūpniecībā. Ekonomikas krīze smagi skāra minētās ražošanas nozares visā Eiropas Savienībā, kā to jau iepriekš ir atzinusi Komisija(5) un tās dienesti(6). No 2000. līdz 2007. gadam, t. i., pirms finanšu un ekonomikas krīzes, rūpnieciskās ražošanas indekss 28 ES dalībvalstīs katru gadu vidēji palielinājās par aptuveni 1,7 %. Tad no 2008. gada aprīļa līdz 2009. gada aprīlim rūpnieciskās ražošanas apjoms 28 ES dalībvalstīs saruka par vairāk nekā 22 procentpunktiem. Līdz 2007. gadam rūpnieciskās ražošanas indekss Spānijā katru gadu vidēji palielinājās tieši tāpat kā 28 ES dalībvalstīs. No 2008. gada aprīļa līdz 2009. gada aprīlim rūpnieciskās ražošanas apjoms Spānijā samazinājās gandrīz par 27 procentpunktiem (par pieciem punktiem vairāk nekā 28 ES dalībvalstu līmenī), un kopš tā laika rūpniecība nav atguvusies un ir vērojama tās salīdzinoši stabila lejupslīde.

Ražošanas apjoma samazināšanās nozarē ietekmēja nodarbinātību. Tā rezultātā laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam Spānijā rūpniecības nozarē ir zaudētas 600 000 darbvietas, 150 000 no tām gatavo metālizstrādājumu nozarē. Šis zaudēto darbvietu īpatsvars ir attiecīgi 24 % no kopējā rūpniecībā nodarbināto skaita un 35 % no kopējā metālrūpniecībā nodarbināto skaita. Metālrūpniecībā zaudēto darbvietu īpatsvars Valensijas apgabalā ir pat lielāks. Valensijas apgabalā metālrūpniecības nozarē nodarbināto skaits 2008. gadā bija 35 868, turpretim 2012. gadā šis skaits bija samazinājies līdz 20 873. Nodarbināto skaits ir samazinājies par 43 %, kas ir par astoņiem procentpunktiem vairāk nekā valsts līmenī.

Individualizētie pakalpojumi, kas jāsniedz atlaistajiem darba ņēmējiem, ietver šādas darbības, kas apvienotas, veidojot saskaņotu individualizēto pakalpojumu kopumu: profesionālā orientācija, iekārtošana darbā, mācības (arodmācības un kvalifikācijas celšana, starpdisciplināru prasmju mācības, apmācība darbavietā), uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātībai, darba meklēšanas pabalsts, transporta izmaksu kompensēšana un nodarbinātības stimulēšana.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā noteiktajām darbībām, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Spānijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

· veicot ierosinātās darbības un nodrošinot to pieejamību, tiks piemērots vienādas attieksmes un nediskriminācijas princips;

· ir ievēroti valsts un ES tiesību aktu noteikumi par kolektīvo atlaišanu;

· veicot ierosinātās darbības, tiks sniegts atbalsts individuāliem darba ņēmējiem, un tās netiks izmantotas uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

· ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

· ierosinātās darbības papildinās darbības, kas tiek finansētas, izmantojot struktūrfondu līdzekļus;

· EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmu Spānija ir Komisijai paziņojusi, ka šo finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas iestādes, kas pārvalda un kontrolē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu. Pārvaldības iestādes starpnieka funkcijas pildīs SERVEF.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 51) par kopējo summu EUR 1 019 184.

Šis ir desmitais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF, ko budžeta lēmējinstitūcija līdz šim 2014. gadā ir saņēmusi.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā noteikts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā būtu jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un sniegtu savu ieguldījumu, izvērtējot EGF izmantošanas pieteikumus.

(1)

 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

 OV L 347, 30.12.2013., 855. lpp.

(3)

            OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)

            COM(2009)0104 galīgā redakcija, 25.2.2009., Komisijas paziņojums „Reaģējot uz krīzi Eiropas autorūpniecībā”.

(6)

            „Statistika īsumā” Nr. 61/2011 par rūpniecību, tirdzniecību un pakalpojumiem „EU-27 Construction activity falls by 16% from its pre-crisis high by the second quarter of 2011”, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-061/EN/KS-SF-11-061-EN.PDF.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/ch D(2014)42748

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Spānijas pieteikumu EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal (COM(2014)0515 final)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja iespēju izmantot EGF līdzekļus saistībā ar pieteikumu EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Tādēļ EMPL komiteja izklāsta dažas piezīmes, tomēr neapšaubot, ka maksājumu apropriāciju pārvietojums ir nepieciešams.

EMPL komiteja ir apspriedusies, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

A) tā kā šis pieteikums ir sagatavots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regulas) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktam un attiecas uz 633 darba ņēmējiem, kuri pārskata periodā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim ir atlaisti no darba 142 uzņēmumos, kas Valensijas apgabalā (Spānijā) darbojas gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, vai kuru darbība šajā nozarē minētajā periodā ir beigusies;

B) tā kā Spānijas iestādes norāda, ka metālizstrādājumu nozare ir galvenais izejmateriālu avots vairākām citām rūpniecības nozarēm, jo īpaši kuģubūvei, celtniecībai un autorūpniecībai, kuras ir nopietni skārusi ekonomikas krīze;

C) tā kā 86 % no darba ņēmējiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 14 % — sievietes; tā kā 68,7 % no šiem darba ņēmējiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, bet 23,3 % — vecumā no 25 līdz 29 gadiem,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Spānijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.   piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regulas) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.   atzinīgi vērtē to, ka pieteikums ir sagatavots, ņemot vērā pieredzi, kas gūta saistībā ar iepriekšējiem no šī paša reģiona iesniegtajiem pieteikumiem; uzskata, ka regulārajās EGF kontaktpersonu un ekspertu sanāksmēs būtu jāizplata informācija gan par pieredzi, ko guvuši reģioni, kuri iesnieguši vairākus pieteikumus, gan, iespējams, labāko praksi, ko tie īsteno;

3.   ar nožēlu konstatē, ka pasākumos, iespējams, piedalīsies tikai mazāk kā 50 % no tiem darba ņēmējiem, kuriem ir tiesības saņemt atbalstu; uzskata, ka pieteikuma iesniedzējas valsts iestāde šādu pieņēmumu ir izdarījusi, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar iepriekšējiem EGF finansējuma pieprasījumiem no šī reģiona;

4.   atzinīgi vērtē to, ka tiek prognozēta ļoti daudzu atlaisto darbinieku līdzdalība profesionālās izglītības un kvalifikācijas celšanas pasākumos; pauž gandarījumu, ka kvalifikācijas celšanu ir plānots īstenot, pamatojoties uz metālrūpniecības nozarē gūtajām prasmēm un zināšanām, un ka darba ņēmēji varēs pilnveidot savas specifiskās darba iemaņas, apgūstot nākotnes metālrūpniecībai vajadzīgās prasmes;

5.   norāda, ka EUR 3000 ir paredzēts piešķirt aptuveni 20 atbalsta saņēmējiem, lai stimulētu viņus atgriezties darba tirgū, izveidojot savu uzņēmumu; uzskata, ka arī šī stimula saņēmēju skaits ir prognozēts, pamatojoties uz pieredzi, kas reģionā ir gūta saistībā ar iepriekšējiem EGF izmantošanas gadījumiem;

6.   konstatē, ka salīdzinājumā ar pieteikumu, kas no šī reģiona saņemts pagājušajā gadā, iepazīstināšanas un informatīvo pasākumu — ierosināto pasākumu saraksta pirmās pozīcijas — izmaksu tāme ir par 50 % lielāka;

7.   atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean ARTHUIS

European Parliament

ASP 09 G 205

1047 Brussels

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par diviem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Ir zināms, ka ziņojumus par šiem priekšlikumiem Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2014. gada 6. oktobrī.

Spēkā esošie noteikumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006, un 13. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

–         COM(2014)0515 ir priekšlikums par EUR 1 019 184 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 633 darbiniekiem, kas atlaisti 142 uzņēmumos, kuri darbojas gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanas nozarē Valensijas apgabalā Spānijā.

–         COM(2014)0532 ir priekšlikums par EUR 570 945 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 512 darbiniekiem, kas atlaisti Ford-Werke GmbH montāžas rūpnīcā, kas atrodas Genkā, un 10 Ford Genk piegādātājuzņēmumos Beļģijā.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani darīt Jums zināmu, ka Reģionālās attīstības komitejai nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

7.10.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Ernest Maragall

Pēdējā atjaunošana - 2014. gada 17. oktobraJuridisks paziņojums