Procedūra : 2014/0083(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0020/2014

Pateikti tekstai :

A8-0020/2014

Debatai :

OJ 13/11/2014 - 8

Balsavimas :

OJ 13/11/2014 - 8

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0050

REKOMENDACIJA     ***
PDF 168kWORD 82k
2014 m. spalio 21 d.
PE 537.338v03-00 A8-0020/2014

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Petras Auštrevičius

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09828/2014),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą (17903/2013),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą, 218 straipsnio 7 dalį ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0130/2014),

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją(2) dėl sprendimo projekto,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir to paties straipsnio 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją ir Tarptautinės prekybos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A8-0020/2014),

1.      pritaria susitarimo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Moldovos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

OL C 51 E, 2013 2 22, p. 108.

(2)

Tos dienos priimti tekstai, P[8_TA(0000)0000].


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (8.10.2014)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Nuomonės referentas: Ionel-Sorin Moisă

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos (ES) ir Moldovos asociacijos susitarimo, dėl kurio derėtasi pagal Rytų partnerystės programą nuo 2012 iki 2013 m., modelis – ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas.

Jame numatytos prekybos nuostatos, kurias priėmus drauge su ES bus sukurta išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė(1).

Išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė suteiks naujų prekybos ir ekonominio augimo galimybių, bus tiesiogiai naudinga Moldovos įmonėms ir piliečiams, o ES bus naudingi sklandesni prekybiniai srautai ir geresnės sąlygos investuoti Moldovoje. Į išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą (IVLPS) įrašytos kelios nuostatos, kuriomis siekiama reformuoti Moldovos prekybos ir su prekyba susijusią politiką pagal ES acquis ir juo remiantis. Jos sudarys sąlygas modernizuoti ekonomiką, įtvirtinti ES investicijas šalyje ir sukurti geresnę ir labiau nuspėjamą politinę aplinką.

Patekimas į rinką

Pagal IVLPS nustatyta, kad ES visoms prekėms visiškai panaikina visus importo muitus ir draudžia eksporto muitus. Tik kai kurioms žemės ūkio prekėms (daugiausia gyvūninės kilmės produktams, cukraus ir grūdų produktams), kurios laikomos jautriomis ES, bus taikomas prekybos srautų stebėjimas. Tam tikriems vaisiams ir daržovėms, kuriems taikomos įvežimo į ES kainos, bus taikomas liberalizuotas tarifinių kvotų režimas, apimantis tradicinius prekybinius srautus.

Numatyta, kad Moldova nedelsdama panaikins daugumos produktų importo muitus. Tam tikriems jautriems produktams (daugiausia žemės ūkio ir tekstilės / aprangos) numatytas palaipsnis (nuo 3 iki 10 metų trukmės, atsižvelgiant į produktą) liberalizavimo procesas. Kitų produktų rinka neliberalizuojama, jiems taikomas tarifinių kvotų režimas (paukštienai ir kiaulienai, tam tikriems pieno produktams, perdirbtiems mėsos produktams arba cukrui ir susijusiems produktams).

Kilmės taisyklės

Moldova taikys kilmės taisykles, kurios jai sudarys galimybių prisijungti prie Visos Europos ir Viduržemio jūros (angl. PEM) konvencijos kaip gamybos procesų su ES ir kitomis PEM narėmis telkimo zonai – tai padės regioninei ekonominei integracijai prekybos prekėmis srityje.

Paslaugos ir įsisteigimas

ES ir Moldova prisiima didesnius, nei nustatyta Bendrajame susitarime dėl prekybos paslaugomis (GATS), įsipareigojimus viena kitai įvairiose srityse ir taiko 4 (keturis) paslaugų teikimo modulius. Visų pirma, šalys susitarė dėl didelių galimybių įsteigti įvairių sektorių įmones sudarymo (3-asis modulis), prie kurių prisideda vadinamosios 4-ojo modulio nuostatos, pagal kurias kvalifikuotiems darbuotojams suteikiama teisė laikinai dirbti ES ar Moldovoje tuose sektoriuose, kuriems taikomos įsisteigimo nuostatos.

Reformų procesas apims pašto ir siuntinių paslaugų, tarptautinio jūrų transporto, elektroninių ryšių ir finansinių paslaugų sritis. Jį užbaigus, ES gali padidinti galimybes patekti į paslaugų srities rinką pagal dvišalius paslaugų įsipareigojimus. Moldova numato palaipsnį visų šių sričių reformų procesą užbaigti ne vėliau kaip per 10 metų.

Intelektinės nuosavybės teisės

Šalys prisiima didesnius įsipareigojimus ginti intelektinę nuosavybę, nei numatyta Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. TRIPS), nuostatose. Šie įsipareigojimai susiję su didesne įvairių intelektinės nuosavybės teisių (t. y. prekių ženklų, patentų, dizaino, augalų įvairovės) apsauga, geresniu bendradarbiavimu ir griežtesniu (civiliniu) intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo užtikrinimu, be kita ko, ir pasienyje. Į išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą taip pat visiškai integruotas ES ir Moldovos susitarimas dėl geografinių nuorodų.

Viešieji pirkimai

ES ir Moldova siekia toliau palaipsniui (per aštuonerius metus) modernizuoti Moldovos viešųjų pirkimų sistemą ir suderinti Moldovos teisės aktus su ES teisės aktais. Taip atsiras didesnių galimybių patekti į ES rinką pagal nacionalinę tvarką.

Asociacijos susitarime taip pat numatytas platus konkrečių sektorių bendradarbiavimas ir įvairias sritis apimanti reguliavimo konvergencija. Tai nulems ilgalaikius pokyčius tvaraus vystymosi, pagarbos aplinkai, darbuotojų teisių ir kt. srityse.

Tikimasi, kad IVLPS paskatins ES ir Moldovos tarpusavio prekybą ir padidins Moldovos eksportą į ES 16 proc., o importą iš ES – 8 proc. Be to, tikimasi, kad IVLPS apskritai pagerins dabartinį Moldovos einamosios sąskaitos balansą ir padidins BVP 5,4 proc. (nacionalinės pajamos padidės 142 mln. eurų), jeigu bus įvykdytos reformos.

Išvados

Nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad Europos Parlamentas, pritardamas šiam asociacijos susitarimui, suteiks Moldovai galimybių kurti klestinčios šalies ateitį Europoje. Nuomonės referentui malonu pastebėti, kad Moldovos parlamentas ratifikavo susitarimą 2014 m. liepos 23 d. ir taip sudarė galimybę pradėti jį laikinai taikyti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Nuomonės referentas pabrėžia, kad asociacijos susitarimas bus sėkmingas, jeigu jį nuodugniai ir tolygiai įgyvendins abi partnerės. Europos Parlamentas žino, kad IVLPS įgyvendinti reikės daug Moldovos pastangų ir daug kainuosiančių reformų. Todėl ES turėtų padėti Moldovai priimti atitinkamus įstatymus ir įgyvendinimo nuostatas ir turėtų stebėti, kaip užtikrinamas jų vykdymas.

******

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projektui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

7.10.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Bolesław G. Piecha, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Katrougkalos, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jozo Radoš

(1)

Asociacijos susitarimo V antraštinė dalis.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.10.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Kati Piri, Andrej Plenković, Alyn Smith, Joachim Starbatty, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bodil Ceballos, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Gabrielius Landsbergis, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Atnaujinta: 2014 m. spalio 30 d.Teisinis pranešimas