Procedura : 2014/0083(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0020/2014

Teksty złożone :

A8-0020/2014

Debaty :

OJ 13/11/2014 - 8

Głosowanie :

OJ 13/11/2014 - 8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0050

ZALECENIE     ***
PDF 171kWORD 85k
21 października 2014
PE 537.338v02-00 A8-0020/2014

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Petras Auštrevičius

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (09828/2014),

–       uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (17903/13),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a), ust. 7 i ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0130/2014),

–      uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 września 2011 r. zawierającą zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji między UE a Republiką Mołdowy dotyczących układu o stowarzyszeniu(1),

–      uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia .... 2014 r.(2) w sprawie projektu decyzji,

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0020/2014),

1.      wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Mołdawii.

(1)

Dz.U. C 51 E z 22.2.2013, s. 108.

(2)

Teksty przyjęte tego dnia, P[8_TA(0000)0000].


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (8.10.2014)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ionel-Sorin Moisă

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Układ o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią, wynegocjowany pod egidą Partnerstwa Wschodniego w latach 2010–2013, jest podobny do układu o stowarzyszeniu zawartego między UE a Ukrainą.

Jednym z jego elementów jest handel, dzięki czemu dojdzie do powstania pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu(1) z UE.

Dzięki pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu powstaną nowe możliwości handlowe i związane z rozwojem gospodarczym, co przyniesie bezpośrednie korzyści mołdawskim przedsiębiorstwom i obywatelom Mołdawii, natomiast UE skorzysta dzięki sprawniejszym przepływom handlowym i lepszym warunkom inwestowania w Mołdawii. W pogłębionej i kompleksowej umowie o wolnym handlu znajdują się zapisy mające na celu zreformowanie praktyki handlowej Mołdawii i jej polityki w zakresie handlu zgodnie z dorobkiem UE oraz w oparciu o ten dorobek. Umożliwi to modernizację gospodarki, napływ inwestycji z UE oraz zapewnienie lepszych i bardziej przewidywalnych warunków politycznych.

Dostęp do rynku

Jeżeli chodzi o UE, pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu przewiduje całkowite zniesienie wszystkich ceł importowych oraz zakaz wprowadzania przez UE ceł eksportowych na wszelkie towary. Jedynie niektóre towary rolne (głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, cukier i produkty zbożowe), które w UE uważa się za produkty wrażliwe, będą monitorowane w ramach przepływów handlowych. W odniesieniu do ograniczonej ilości owoców i warzyw, na które w UE obowiązują ceny wejścia, nastąpi liberalizacja w ramach kontyngentów taryfowych obejmujących tradycyjne przepływy handlowe.

Z perspektywy Mołdawii w przypadku większości produktów przewiduje się natychmiastowe zniesienie wszystkich ceł importowych. W odniesieniu do niektórych wrażliwych produktów (głównie rolnych, ale też tekstyliów i odzieży) przewiduje się proces stopniowej liberalizacji (trwający od 3 do 10 lat w zależności od produktu). Inne produkty nie podlegają liberalizacji i zostaną objęte kontyngentami taryfowymi (drób i mięso wieprzowe, niektóre produkty mleczne, przetworzone wyroby mięsne lub cukier i towary powiązane).

Reguły pochodzenia

Mołdawia będzie stosować reguły pochodzenia, co umożliwi jej przystąpienie do konwencji paneurośródziemnomorskiej, która określa strefę kumulacji procesów wytwarzania z UE i innymi sygnatariuszami konwencji oraz sprzyja regionalnej integracji gospodarczej w handlu towarami.

Świadczenie usług i zakładanie przedsiębiorstw

UE i Mołdawia przyjmują na siebie wzajemne zobowiązania w ramach układu GATS+ (Układ ogólny w sprawie handlu usługami), które dotyczą wielu dziedzin oraz czterech sposobów świadczenia usług. Strony porozumiały się w szczególności co do szerokiego dostępu do możliwości zakładania przedsiębiorstw (sposób 3) w wielu sektorach objętych przepisami dotyczącymi tzw. sposobu 4 i uprawniającymi wykwalifikowanych pracowników do tymczasowej pracy w UE lub w Mołdawii w sektorach objętych przepisami o zakładaniu przedsiębiorstw.

Reformy obejmą usługi pocztowe i kurierskie, międzynarodowy transport morski, komunikację elektroniczną i usługi finansowe. W rezultacie UE może ułatwić dostęp do swojego rynku usługowego w ramach dwustronnych zobowiązań dotyczących usług. Mołdawia przewiduje, że proces stopniowego wprowadzania reform we wszystkich tych dziedzinach zajmie do 10 lat.

Własność intelektualna

Strony potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz ochrony własności intelektualnej w sposób wykraczający poza przepisy zawartego w ramach WTO Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS). Dotyczy to rozszerzonego zakresu ochrony różnych praw własności intelektualnej (tj. znaków towarowych, patentów, wzorów, odmian roślin), usprawnienia współpracy i bardziej zdecydowanego egzekwowania praw własności intelektualnej (w postępowaniach cywilnych), w tym na granicy. Umowa między UE a Mołdawią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych również została w całości włączona do pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu.

Zamówienia publiczne

UE i Mołdawia wspólnie dążą do dalszego unowocześnienia mołdawskiego systemu zamówień publicznych i stopniowego (w ciągu 8 lat) dostosowania mołdawskich praktyk w tej dziedzinie do praktyk unijnych. Umożliwiłoby to łatwiejszy dostęp do rynku UE wg krajowych zasad traktowania.

Co nie mniej ważne, układ o stowarzyszeniu przewiduje współpracę sektorową na dużą skalę oraz ogólną zbieżność przepisów, co prowadzi do długofalowych zmian w kwestii trwałego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego, praw pracowniczych itp.

Oczekuje się, że pogłębiona i kompleksowa umowa pobudzi handel między UE a Mołdawią, dzięki czemu eksport z Mołdawii do UE wzrośnie o 16%, a jej import z UE – o 8%. Ogólnie należy się spodziewać, że pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu poprawi saldo obrotów bieżących Mołdawii i doprowadzi do wzrostu PKB o 5,4% (wzrost dochodu narodowego o 142 mln EUR), pod warunkiem że reformy zostaną ukończone.

Wnioski

Wyrażając zgodę na ten układ o stowarzyszeniu, w opinii sprawozdawcy Parlament Europejski da Mołdawii szansę zadbania dla siebie o dostatnią przyszłość w Europie. Sprawozdawca wyraża zadowolenie, że w dniu 23 lipca 2014 r. parlament Mołdawii ratyfikował układ o stowarzyszeniu, dzięki czemu możliwe jest jego tymczasowe stosowanie od dnia 1 września 2014 r. Sprawozdawca podkreśla, że sukces układu o stowarzyszeniu zależy od jego rzetelnego i stałego wdrażania przez obydwu partnerów. Parlament Europejski zdaje sobie sprawę, że wdrożenie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu wymaga od Mołdawii wielu wysiłków i przeprowadzenia kosztownych reform. W związku z tym UE powinna pomagać Mołdawii w przyjmowaniu odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych oraz monitorować postępy we wprowadzaniu ich w życie.

******

Komisja Handlu Międzynarodowego wzywa Komisję Spraw Zagranicznych jako komisję przedmiotowo właściwą do zalecenia Parlamentowi wyrażenia zgody na wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

7.10.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Bolesław G. Piecha, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Katrougkalos, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jozo Radoš

(1)

Tytuł V układu o stowarzyszeniu.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

16.10.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Kati Piri, Andrej Plenković, Alyn Smith, Joachim Starbatty, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Ceballos, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Gabrielius Landsbergis, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2014Informacja prawna