Procedură : 2014/0083(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0020/2014

Texte depuse :

A8-0020/2014

Dezbateri :

OJ 13/11/2014 - 8

Voturi :

OJ 13/11/2014 - 8

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0050

RECOMANDARE     ***
PDF 164kWORD 85k
21 octombrie 2014
PE 537.338v03-00 A8-0020/2014

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Petras Auštrevičius

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09828/2014),

–       având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (17903/2013),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu, în conformitate cu articolul 217, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), articolul 218 alineatul (7) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0130/2014),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 septembrie 2011 conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în vederea încheierii unui Acord de asociere(1),

–       având în vedere rezoluția sa nelegislativă din ... 2014(2), referitoare la proiectul de decizie,

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0020/2014),

1.      aprobă încheierea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Moldova.

(1)

JO C 51 E, 22.2.2013, p. 108.

(2)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(0000)0000].


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (8.10.2014)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Raportor pentru aviz: Ionel-Sorin Moisă

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de asociere (AA) între Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova, negociat sub egida Parteneriatului Estic 2010-2013, urmează modelul Acordului de asociere UE-Ucraina.

Acesta conține o secțiune dedicată comerțului, ce va conduce la crearea unei Zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLAC)(1) cu UE.

ZLSAC va crea noi oportunități pentru comerț și creștere economică și va aduce beneficii întreprinderilor și cetățenilor Republicii Moldova în mod direct, iar UE va beneficia de fluxurile comerciale mai funcționale și de condiții mai bune de investiții în Republica Moldova. ZLSAC conține mai multe dispoziții care vizează reformarea comerțului Republicii Moldova și a politicilor sale comerciale, în conformitate cu, și pe baza, acquis-ului comunitar. Acest lucru va contribui la modernizarea economiei, asigurând o bază solidă pentru investițiile UE în țară, precum și o politică de mediu mai bună și mai previzibilă.

Accesul pe piață

În ceea ce privește UE, ZLSAC prevede eliminarea completă a tuturor taxelor de import și interzicerea taxelor de export pentru toate bunurile din UE. Numai anumite produse agricole (majoritatea produse de origine animală, zahăr și produsele din cereale), care sunt considerate sensibile în UE, vor fi supuse monitorizării fluxurilor comerciale. Un număr limitat de fructe și legume, cărora li se aplică prețuri de intrare în UE, vor fi liberalizate în limitele contingentelor tarifare care acoperă fluxurile comerciale tradiționale.

În ceea ce privește Republica Moldova, este prevăzută o eliminare imediată a tuturor taxelor de import pentru majoritatea produselor. Pentru anumite produse sensibile (mai ales produse agricole, precum și textile/îmbrăcăminte) este prevăzut un proces etapizat de liberalizare (între trei și 10 ani, în funcție de produs). Alte produse rămân neliberalizate, fiind gestionate în limitele contingentelor tarifare (carnea de pasăre și de porc, anumite produse lactate, produse procesate din carne sau zahăr și produse conexe).

Reguli de origine

Republica Moldova va aplica regulile de origine care îi vor permite să adere la Convenția Pan-Euro-Med (PEM), ca o zonă de cumulare de procese de fabricație cu UE și alți membri PEM, și care favorizează pozitiv integrarea economică regională pentru comerțul cu bunuri.

Servicii și stabilire

UE și Republica Moldova își furnizează reciproc angajamente GATS+ într-o gamă largă de domenii și pentru cele patru moduri de furnizare a serviciilor. În special, părțile au convenit asupra unui acces larg pentru stabilire (modul 3), într-o mare varietate de sectoare, care sunt însoțite de așa-numitele dispoziții din ,,modul 4ˮ, ce oferă personalului calificat dreptul de a lucra temporar în UE sau în Republica Moldova, în sectoarele acoperite de prevederile privind stabilirea.

Procesul de reformă va acoperi zonele de servicii poștale și de curierat, transportul maritim internațional, comunicațiile electronice și serviciile financiare. Ca urmare, UE poate mări accesul pe piața sa în domeniul serviciilor, în cadrul angajamentelor bilaterale privind serviciile. Republica Moldova prevede o perioadă de până la 10 ani pentru procesul de reformă treptată în toate aceste domenii.

Proprietatea intelectuală

Părțile își reafirmă angajamentul de a proteja proprietatea intelectuală dincolo de prevederile Acordului OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS). Acest lucru se referă la protecția extinsă a diferitelor drepturi de proprietate intelectuală (de exemplu, mărci comerciale, brevete, design, soiuri de plante), o mai bună cooperare și o aplicare (civilă) mai fermă a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv la graniță. În mod similar, Acordul UE-Republica Moldova privind indicațiile geografice este încorporat în întregime în ZLSAC.

Achizițiile publice

UE și Moldova urmăresc o modernizare și mai amplă a sistemului de achiziții publice din Republica Moldova și o aliniere treptată (în termen de opt ani) a practicilor de achiziții publice din Republica Moldova cu cele ale UE. Acest fapt ar conduce la un acces mai bun la piața UE, pe baza tratamentului național.

În cele din urmă, dar la fel de important, AA prevede o largă cooperare sectorială specifică precum și convergența reglementărilor, ceea ce presupune schimbări pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, respectarea mediului, drepturile de muncă etc.

Se așteaptă ca ZLSAC să stimuleze schimburile comerciale dintre UE și Republica Moldova cu 16% în ceea ce privește exporturile Moldovei către UE, și cu 8% pentru importurile din UE. Se așteaptă ca acordul ZLSAC să îmbunătățească balanța contului curent a Republicii Moldova și să stimuleze PIB-ul cu 5,4% (cu o creștere a venitului național de 142 de milioane de euro), dacă se finalizează reformele.

Concluzii

Raportorul consideră că Parlamentul European, prin aprobarea acestui AA, va oferi Republicii Moldova șansa unui viitor prosper în Europa. Raportorul își exprimă mulțumirea pentru faptul că Parlamentul Republicii Moldova a ratificat AA la 23 iulie 2014, permițând astfel, aplicarea acestuia cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014. Raportorul subliniază că AA va avea succes dacă este implementat complet și în mod uniform de către ambii parteneri. Parlamentul European este conștient de faptul că implementarea ZLSAC necesită multe eforturi și reforme costisitoare din partea Republicii Moldova. Din acest motiv, UE ar trebui să sprijine Republica Moldova în adoptarea legilor respective și a modalităților de implementare, precum și să monitorizeze aplicarea lor efectivă.

******

Comisia pentru comerț internațional invită Comisia pentru afaceri externe, competentă în fond, să recomande aprobarea propunerii privind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

7.10.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

William (Conte de) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Bolesław G. Piecha, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Georgios Katrougkalos, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jozo Radoš

(1)

Titlul V din Acordul de asociere


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

16.10.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Kati Piri, Andrej Plenković, Alyn Smith, Joachim Starbatty, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Bodil Ceballos, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Gabrielius Landsbergis, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ultima actualizare: 30 octombrie 2014Notă juridică