Förfarande : 2014/0083(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0020/2014

Ingivna texter :

A8-0020/2014

Debatter :

OJ 13/11/2014 - 8

Omröstningar :

OJ 13/11/2014 - 8

Antagna texter :

P8_TA(2014)0050

REKOMMENDATION     ***
PDF 159kWORD 72k
21 oktober 2014
PE 537.338v02-00 A8-0020/2014

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Petras Auštrevičius

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (09828/2014),

–       med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (17903/2013),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket led a, 218.7 och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0130/2014),

–       med beaktande av sin resolution av den 15 september 2011 med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Moldavien(1),

–       med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den … 2014(2) om utkastet till beslut,

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0020/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Moldavien.

(1)

EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 108.

(2)

Antagna texter från detta sammanträde, P[8_TA(0000)0000].


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (8.10.2014)

till utskottet för utrikesfrågor

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

(09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

Föredragande: Ionel-Sorin Moisă

KORT MOTIVERING

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Moldavien förhandlades fram mellan 2010 och 2013 inom ramen för det östliga partnerskapet och har associeringsavtalet mellan EU och Ukraina som modell.

Avtalet innehåller en tredje pelare som ska leda till ett djupgående och omfattande frihandelsområde(1) med EU.

Det djupgående och omfattande frihandelsområdet kommer att skapa nya möjligheter för handel och ekonomisk tillväxt, och det kommer att gagna Moldaviens näringsliv och medborgare direkt, medan EU kommer att dra nytta av smidigare handelsflöden och bättre investeringsvillkor i Moldavien. I avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde finns flera bestämmelser som syftar till att reformera Moldaviens handel och handelsrelaterade politik, i linje med, och på grundval av, EU:s gemensamma regelverk. Detta kommer att medföra att ekonomin moderniseras, att investeringar från EU får fäste i landet och att den politiska miljön blir bättre och mer förutsägbar.

Marknadstillträde

För EU ska det djupgående och omfattande frihandelsområdet innebära avskaffande av alla importtullar och förbud mot exporttullar på alla varor. Endast för vissa jordbruksvaror (främst produkter av animaliskt ursprung, socker och spannmålsprodukter) som betraktas som känsliga varor i EU kommer handelsflödet att övervakas. Ett begränsat antal frukter och grönsaker, för vilka ingångspriser tillämpas i EU, kommer att avregleras inom de tullkvoter som täcker det traditionella handelsflödet.

För Moldavien planerar man att avskaffa alla importtullar omedelbart för de flesta produkter. En successiv avregleringsprocess (mellan tre och tio år beroende på produkt) planeras för vissa känsliga produkter (främst jordbruksprodukter men även textilier och kläder). Andra produkter förblir reglerade och kvarstår inom tullkvotssystemet (fjäderfä och griskött, vissa mejeriprodukter, bearbetade köttprodukter, bearbetat socker och relaterade produkter).

Ursprungsregler

Moldavien kommer att tillämpa de ursprungsregler som möjliggör anslutning till konventionen om regler om förmånsberättigande ursprung för Europa–Medelhavsområdet. Därigenom möjliggörs kumulation av tillverkningsprocesser med EU och andra parter i konventionen, och den regionala ekonomiska integrationen främjas i fråga om varuhandel.

Tjänster och etablering

På ett stort antal områden, och avseende samtliga fyra tjänsteleveranssätt, erbjuder EU och Moldavien varandra åtaganden enligt tjänstehandelsavtalet Gats+. Parterna har till exempel enats om omfattande möjligheter till etablering (leveranssätt 3) på ett stort antal områden, kompletterat av bestämmelser avseende leveranssätt 4, som gör det möjligt för kvalificerad personal att tillfälligt arbeta i EU eller Moldavien inom sektorer som omfattas av etableringsbestämmelserna.

Reformprocessen kommer att omfatta post- och kurirtjänster, internationell sjötransport, elektronisk kommunikation och finansiella tjänster. Ett resultat av detta är att EU kan utöka marknadstillträdet på tjänsteområdet inom ramen för de bilaterala tjänsteåtagandena. För Moldavien planeras den successiva reformprocessen på alla dessa områden ta upp emot tio år.

Immateriella rättigheter

Parterna förstärker sina åtaganden att skydda immaterialrätten och gå längre än bestämmelserna i WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips). Detta gäller utökat skydd för diverse immateriella äganderätter (t.ex. varumärken, patent, formgivning, växtförädling), förbättrat samarbete och starkare (civil) tillsyn över att immaterialrätten respekteras, med åtgärder även vid gränserna. Även EU:s och Moldaviens avtal om geografiska beteckningar har införlivats i sin helhet i avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde.

Offentlig upphandling

EU och Moldavien strävar efter ytterligare modernisering av Moldaviens upphandlingssystem och arbetar för att landets upphandlingsrutiner successivt (inom åtta år) ska följa EU:s praxis, vilket skulle medföra bättre tillträde till EU-marknaden baserat på nationell behandling.

Sist men inte minst föreskriver associeringsavtalet ett brett sektorsspecifikt samarbete och konvergens i regelverket generellt sett, med långsiktiga förändringar när det gäller hållbar utveckling, miljöskydd, arbetstagares rättigheter etc.

Genom det djupgående och omfattande frihandelsområdet förväntas handeln mellan EU och Moldavien öka, med sexton procent när det gäller Moldaviens export till EU, och med åtta procent avseende landets import från EU. Frihandelsområdet som helhet förväntas även leda till att Moldaviens bytesbalans förbättras och att landets BNP ökar med 5,4 procent (en ökning med 142 miljoner euro i nationalinkomst), under förutsättning att reformerna genomförs.

Slutsatser

Föredraganden anser att Europaparlamentet genom att godkänna detta associeringsavtal ger Moldavien chansen att skapa en blomstrande framtid för landet inom Europa. Moldaviens parlament ratificerade associeringsavtalet den 23 juli 2014 och möjliggjorde därigenom en provisorisk tillämpning av avtalet från den 1 september 2014, vilket välkomnas. Föredraganden understryker att associeringsavtalet kommer att ge gott resultat om det tillämpas noggrant och grundligt av båda parter. Europaparlamentet är medvetet om att genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet kräver många insatser och kostsamma reformer av Moldavien. EU bör därför hjälpa Moldavien att anta relevant lagstiftning och genomföra vissa arrangemang och åtgärder, och EU bör kontrollera genomförandet och tillämpningen.

******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

7.10/2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Bolesław G. Piecha, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Georgios Katrougkalos, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jozo Radoš

(1)

Avdelning V i associeringsavtalet.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

16.10.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Pablo Iglesias, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Kati Piri, Andrej Plenković, Alyn Smith, Joachim Starbatty, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bodil Ceballos, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Gabrielius Landsbergis, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jeroen Lenaers, Maurice Ponga, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Senaste uppdatering: 30 oktober 2014Rättsligt meddelande