Διαδικασία : 2014/2159(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0058/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0058/2014

Συζήτηση :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0009

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 243kWORD 145k
9 Δεκεμβρίου 2014
PE 539.677v05-00 A8-0058/2014

σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013

(2014/2159(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa

PR_INI_AnnOmbud

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013

(2014/2159(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 43 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–       έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο 2001,

       έχοντας υπόψη τις αρχές περί διαφάνειας και ακεραιότητας σε σχέση με τις ομάδες συμφερόντων, όπως δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 220, παράγραφος 2, δεύτερη και τρίτη πρόταση, του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0058/2014),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή κατά το 2013 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, κα. Emily O’Reilly, παρουσίασε την έκθεσή της στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ, κάθε πολίτης της Ένωσης μπορεί να απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή που θεσμοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να δέχεται καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει πως: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του Χάρτη ορίζει πως: «Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός δεν περιορίζει την κακοδιοίκηση στις περιπτώσεις όπου ο κανόνας ή η αρχή που παραβιάζεται είναι νομικά δεσμευτικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της χρηστής διοίκησης δεν περιορίζονται μόνο στον νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πρώτο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, «περίπτωση κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με κανόνα ή αρχή που το δεσμεύει»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση αυτή, τα θεσμικά και άλλα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης υποχρεούνται όχι μόνο να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση του πολίτη και να εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες αντιμετωπίζονται ορθά και απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους·

Ζ.     εκτιμώντας ότι η έννοια της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει και τη βελτίωση της διοίκησης, η οποία νοείται ως διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία βελτίωσης·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προτεραιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα, όπως αναμένεται από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαδραματίζει καίριο ρόλο, βοηθώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστούν περισσότερο ανοικτά, αποτελεσματικότερα και πιο φιλικά προς τον πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily O’Reilly εξελέγη Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις 3 Ιουλίου 2013 και ορκίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι 23.245 πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι 19.418 από τους ανωτέρω πολίτες έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή, ενώ υποβλήθηκαν 1.407 αιτήματα παροχής πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2.420 αιτήματα καταχωρήθηκαν ως καταγγελίες (έναντι 2.442 το 2012)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής ανέλαβε δράση επί 2.354 καταγγελιών που ελήφθησαν το 2013·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να παρέχει ο Διαμεσολαβητής λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα είδη των καταγγελιών, ώστε να καταστεί δυνατή μια διαχρονική σύγκριση των καταγγελιών που λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδραστικής σελίδας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με τις καταγγελίες που λαμβάνονται με συμβατικό τρόπο·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 ο Διαμεσολαβητής κίνησε 350 έρευνες (έναντι 465 το 2012), εκ των οποίων οι 341 κινήθηκαν βάσει καταγγελιών και οι 9 ήταν αυτεπάγγελτες·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 ο Διαμεσολαβητής περάτωσε 461 έρευνες (έναντι 390 το 2012), εκ των οποίων οι 441 ήταν βάσει καταγγελιών και οι 20 ήταν αυτεπάγγελτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις έρευνες που περατώθηκαν, οι 340 (77,1 %) υποβλήθηκαν από ιδιώτες και οι 101 (22,9 %) από επιχειρήσεις, ενώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες που περατώθηκαν το 2013 αφορούσαν τα ακόλουθα: αιτήματα παροχής πληροφοριών και πρόσβασης σε έγγραφα (25,6 %), την Επιτροπή ως θεματοφύλακα των Συνθηκών (19,1 %), θεσμικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικής (17,6 %), διοικητικά θέματα και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (16,5 %), διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής (14,8 %), ανάθεση συμβάσεων ή επιχορηγήσεις (9,5 %), και εκτέλεση συμβάσεων (7,4 %)·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των ερευνών που κινήθηκαν από τον Διαμεσολαβητή το 2013, μπορούν να προσδιοριστούν τα εξής σημαντικά θέματα: διαφάνεια εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ζητήματα δεοντολογίας, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, θεμελιώδη δικαιώματα και πνεύμα παροχής υπηρεσίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνηθέστερα ζητήματα διαφάνειας που προκύπτουν σχετίζονται με την άρνηση των θεσμικών οργάνων να παράσχουν πρόσβαση σε έγγραφα ή πληροφορίες ή την πραγματοποίηση συνεδριάσεων κεκλεισμένων των θυρών, και με την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες διορισμού των μελών ομάδων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα είναι ένα από τα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί μέσω του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής συνεργάζεται στενά με διάφορα δίκτυα, το γνωστότερο εκ των οποίων είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, που απαρτίζεται από 94 γραφεία σε 35 ευρωπαϊκές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή παραπέμπονται στο μέλος του δικτύου που είναι το καταλληλότερο για την εξέταση της υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 52,5% των αναφορών που ελήφθησαν διαβιβάστηκαν σε άλλα μέλη του δικτύου·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 ο Διαμεσολαβητής παρέπεμψε 51 υποθέσεις στην Επιτροπή Αναφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 178 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 503 σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής συνεργάζεται επίσης και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) συναποτελούν το πλαίσιο της ΕΕ κατά την έννοια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία (CRPD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθήκον του εν λόγω πλαισίου είναι η προάσπιση, η προώθηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για το 2013 δεν περιέχει ακριβή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των καταγγελιών που εμπίπτουν ή που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι αριθμοί σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι εφικτές οι συγκρίσεις μεταξύ των ετών και να διακρίνονται με ευκολία οι τάσεις και οι εξελίξεις σχετικά με το παραδεκτό (ή μη παραδεκτό) των καταγγελιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, για κάθε 100 συνήθεις καταγγελίες που λαμβάνονται, οι 68 δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή και είτε παραπέμπονται σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές, είτε διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, είτε παραπέμπονται σε άλλους φορείς διαχείρισης καταγγελιών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το SOLVIT, η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές» ή τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια διαδικασία παρακολούθησης και πληροφόρησης όσον αφορά τις καταγγελίες που διαβιβάζονται σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι υποθέσεις των πολιτών διεκπεραιώνονται με αμερόληπτο και δίκαιο τρόπο και εντός εύλογου χρονικού πλαισίου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε 100 συνήθεις καταγγελίες που λαμβάνονται μόνον οι 32 εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 εξ αυτών δεν οδηγούν στη διενέργεια έρευνας (οι 9 κρίνονται μη παραδεκτές και οι 8 κρίνονται παραδεκτές, αλλά κρίνεται ότι δεν είναι επαρκώς στοιχειοθετημένες ώστε να δικαιολογούν τη διενέργεια έρευνας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι για κάθε 100 συνήθεις αναφορές που λαμβάνονται 15 αναφορές οδηγούν στη διενέργεια έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 4 εξ αυτών διευθετούνται στη διάρκεια της έρευνας, οι 4 οδηγούν στη διαπίστωση ότι δεν υφίσταται κακοδιοίκηση, η 1 οδηγεί σε διαπίστωση κακοδιοίκησης και οι 6 θεωρείται ότι δεν περιέχουν λόγους που να δικαιολογούν περαιτέρω έρευνες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % (40 υποθέσεις) των ερευνών στις οποίες διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση περατώθηκαν με τη διατύπωση επικριτικών παρατηρήσεων προς το οικείο όργανο και το 18 % (9 υποθέσεις) περατώθηκαν με σχέδια συστάσεων, τα οποία έγιναν πλήρως ή εν μέρει δεκτά από το θεσμικό όργανο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μία υπόθεση (2 %) ο Διαμεσολαβητής συνέταξε ειδική έκθεση με τίτλο Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατόπιν Εξέτασης Ιδία Πρωτοβουλία OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής υποβάλλει κατά μέσο όρο μία Ειδική Έκθεση ετησίως·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Έκθεση αποτελεί την έσχατη λύση που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια πρέπει να εξερευνήσει περαιτέρω τις πολιτικές της εξουσίες και να αναπτύξει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό συμμόρφωσης προς τις προτάσεις του Διαμεσολαβητή το 2012 ήταν 80 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό συμμόρφωσης της Επιτροπής, οργάνου στο οποίο αντιστοιχεί το υψηλότερο ποσοστό των ερευνών που διεξάγει ο Διαμεσολαβητής, ήταν 84 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής δημοσιεύει κατ' έτος περιεκτική έκθεση όπου αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν ανταποκριθεί στις προτάσεις που τους απευθύνει προς βελτίωση της διοίκησης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψους 20% ποσοστό έλλειψης συμμόρφωσης προς τις προτάσεις του Διαμεσολαβητή αποτελεί σοβαρή απειλή που ενδέχεται να διαβρώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θεσμικό όργανο για το οποίο υποβάλλονται οι περισσότερες καταγγελίες στον Διαμεσολαβητή·

         λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2013 αφορούσε έγγραφα σχετικά με τη ρήτρα εξαίρεσης του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διάρκεια των ερευνών στις υποθέσεις που περατώθηκαν από τον Διαμεσολαβητή το 2013 ήταν 13 μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 22 % των υποθέσεων περατώθηκαν εντός 3 μηνών, το 37 % σε διάστημα μεταξύ 3 και 12 μηνών, το 14 % σε διάστημα μεταξύ 12 και 18 μηνών και το 27 % σε διάστημα άνω των 18 μηνών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή το 2013 ήταν 9.731.371 ευρώ και ότι το οργανόγραμμα του Διαμεσολαβητή αριθμεί 67 θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση επαρκούς προϋπολογισμού και επαρκών ανθρώπινων πόρων έχει ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή και της ταχείας απόκρισής τους στις αναφορές των πολιτών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Emily O’Reilly είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

1.      εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2013 που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής· συγχαίρει την Emily O’Reilly για την πρώτη ετήσια έκθεση που υποβάλλει ως Διαμεσολαβήτρια και επικροτεί την προσέγγισή της υπέρ της διατήρησης καλών σχέσεων και συνεργασίας με το Κοινοβούλιο, και ιδίως με την Επιτροπή Αναφορών· αναγνωρίζει ότι το 2013 ήταν ένα μεταβατικό έτος και ότι μεγάλο μέρος της ετήσιας έκθεσης καλύπτει το έργο του απερχόμενου Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καθηγητή Νικηφόρου Διαμαντούρου, στον οποίο και αποδίδει εύσημα για το έργο του·

2.      δεσμεύεται να επαναφέρει την πρακτική του Κοινοβουλίου να προσκαλεί τον Διαμεσολαβητή στην ολομέλεια αμέσως μετά την εκλογή του·

3.      υποστηρίζει πλήρως τον νέο απώτερο στόχο που έχει θέσει η νέα Διαμεσολαβήτρια, που είναι να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των δομών και των θεσμών λογοδοσίας και διαφάνειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την προώθηση της χρηστής διοίκησης για κάθε πολίτη και κάτοικο της ΕΕ, και να βελτιώσει την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ένωση· επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο του εκάστοτε Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όσον αφορά την ανταπόκριση στους προβληματισμούς των πολιτών και τη γεφύρωση του μεγάλου χάσματος που υπάρχει μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

4.      τονίζει τη σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως διαύλου επικοινωνίας και ενθαρρύνει το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας να τα χρησιμοποιεί περισσότερο ώστε να βελτιωθεί η γνωριμία του κοινού με τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή, προς όφελος των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ· πιστεύει, ωστόσο, ότι η περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αποκλεισμό των πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των πολιτών αυτής της κατηγορίας, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή και, συνεπώς, να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν πλήρως·

5.      σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή έχει εκσυγχρονισθεί για το 2013 και ότι πέραν της παραδοσιακής έντυπης έκδοσης διατίθεται πλέον και μια διαδραστική έκδοση σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) που μπορεί να μεταφορτωθεί· σημειώνει περαιτέρω ότι η έκθεση έχει διαιρεθεί σε δύο μέρη, το πρώτο από τα οποία αποτελείται από ένα ευκόλως κατανοητό κείμενο αναφοράς που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα δεδομένα και στοιχεία σχετικά με το έργο του Διαμεσολαβητή το 2013 ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει μια διεξοδική περιγραφή των σημαντικότερων υποθέσεων που διερευνήθηκαν από τον Διαμεσολαβητή το 2013(2)·

6.      επικροτεί αυτή τη νέα προσέγγιση από τη Διαμεσολαβήτρια, που αντανακλά την επιθυμία της να καταστήσει τον θεσμό του Διαμεσολαβητή όσο το δυνατόν περισσότερο προσιτό και φιλικό προς τον χρήστη· ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν το διεξοδικό μέρος σχετικά με τις έρευνες, με τίτλο: «Η χρηστή διοίκηση στην πράξη: οι αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2013», και να ασπαστούν τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή·

7.      σημειώνει ότι, όπως και το 2013 ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών προήλθε από την Ισπανία (416) και ακολουθούν η Γερμανία (269), η Πολωνία (248) και το Βέλγιο (153)· σημειώνει ότι, όσον αφορά τον αριθμό των ερευνών που κινήθηκαν ανά κράτος μέλος, το Βέλγιο (53) καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ακολουθούν η Γερμανία (40), η Ιταλία (39) και η Ισπανία (34)·

8.      σημειώνει ότι, για άλλη μια φορά, τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια βρέθηκαν στην πρώτη θέση του καταλόγου των ερευνών που περατώθηκαν από τον Διαμεσολαβητή (64,3 %) και σημειώνει μία αύξηση του ποσοστού τους σε σύγκριση με το 2012 (52,7 %)· σημειώνει ότι άλλα σημαντικά θέματα στις καταγγελίες αφορούσαν ζητήματα δεοντολογίας, τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το πνεύμα παροχής υπηρεσίας·

9.      φρονεί ότι η διαφάνεια, ο ανοιχτός χαρακτήρας, η πρόσβαση στις πληροφορίες, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών και τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας είναι ουσιαστικά στοιχεία για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ προς την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση· τονίζει ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και κατοίκων, αφενός, και των θεσμικών οργάνων, αφετέρου, έχει ύψιστη σημασία στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση· συμφωνεί με τη Διαμεσολαβήτρια ότι η διαφάνεια συνιστά ακρογωνιαίο λίθο μιας προηγμένης δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι καθιστά δυνατή την ενδελεχή εξέταση των δραστηριοτήτων των δημόσιων αρχών, την αξιολόγηση των επιδόσεών τους και την εξασφάλιση της λογοδοσίας τους· συμφωνεί επίσης ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα αποτελούν ουσιώδες μέρος του συστήματος θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών· αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων τους·

10.    διαπιστώνει ότι οι συστάσεις και οι επικριτικές παρατηρήσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές, τονίζει όμως ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να τις αξιοποιήσουν για την επίλυση κάποιου προβλήματος, την άντληση διδαγμάτων για το μέλλον και την αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων περιπτώσεων κακοδιοίκησης· παροτρύνει όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να συνεργαστούν πλήρως με τη Διαμεσολαβήτρια και να εξασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση προς τις συστάσεις της, καθώς και να αξιοποιούν στο έπακρο τις κριτικές παρατηρήσεις της· υπενθυμίζει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρο 41) περιλαμβάνει το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.    σημειώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των ερευνών που διενεργήθηκαν από τον Διαμεσολαβητή στη διάρκεια του περασμένου έτους (64,3 %) αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή αποτελεί το θεσμικό όργανο του οποίου οι αποφάσεις είναι πιθανότερο να έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις επιχειρήσεις· κατανοεί, συνεπώς, ότι η Επιτροπή αποτελεί το κύριο αντικείμενο δημόσιου ελέγχου· σημειώνει με ανησυχία, ωστόσο, ότι το ποσοστό των καταγγελιών που αφορούν την Επιτροπή έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2012, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 52,7 %· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να εξετάσει και να αναφέρει τους λόγους για την αύξηση αυτή, προκειμένου να βελτιωθεί η διοίκηση της Επιτροπής και να αυξηθεί, έτσι, η αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο σύνολό τους· καλεί τη νέα Επιτροπή να λάβει γρήγορα μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, με στόχο τη μείωση του αριθμού των εναντίον της καταγγελιών·

12.    σημειώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό των αναφορών που αφορούν τους οργανισμούς της ΕΕ έχει σχεδόν διπλασιαστεί, από 12,5 % το 2012 σε 24 % το 2013· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να διευκρινίσει εάν η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών ή εάν προκλήθηκε από άλλους παράγοντες, όπως η ενδεχόμενη έλλειψη συμμόρφωσης των οργανισμών της ΕΕ με τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή από προηγούμενα έτη· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να παρακολουθεί τις εξελίξεις στους οργανισμούς και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις εν ευθέτω χρόνω· υποστηρίζει τα σχέδια που έχει η Διαμεσολαβήτρια να προσεγγίσει τους διάφορους οργανισμούς με σκοπό να τονίσει τη σημασία της χρηστής διοίκησης, της ορθής διαχείρισης των καταγγελιών, και του πνεύματος εξυπηρέτησης των πολιτών·

13.    διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό των καταγγελιών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ στη διάρκεια του έτους, από 16,8 % το 2012 σε 7,1 % το 2013· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη μείωση του ποσοστού των καταγγελιών κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 5,2 % το 2012 σε 4,3 % το 2013· αναγνωρίζει το έργο που έχουν επιτελέσει ο Διαμεσολαβητής και η EPSO για τη μείωση του αριθμού των καταγγελιών κατά της εν λόγω υπηρεσίας·

14.    σημειώνει ότι το 2013 η Διαμεσολαβήτρια δημοσίευσε νέα έκδοση του Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς της ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να σεβαστούν και να εφαρμόσουν πλήρως τον εν λόγω κώδικα· καλεί τη νέα Επιτροπή να εγκρίνει κοινούς δεσμευτικούς κανόνες και αρχές για τις διοικητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες στη διοίκηση της ΕΕ και ιδίως να υποβάλει σχέδιο κανονισμού για τον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

15.    ενθαρρύνει όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να βελτιώσουν την επίδοσή τους ενισχύοντας τη δέσμευσή τους στη χρηστή διοίκηση και στις αρχές ενός πνεύματος παροχής υπηρεσίας προς τους πολίτες· τους ζητεί να συνδράμουν τη Διαμεσολαβήτρια ανταποκρινόμενοι χωρίς χρονοτριβή στις έρευνές της και συνεργαζόμενοι με αυτήν στενότερα, με σκοπό τη μείωση της χρονικής διάρκειας που απαιτούν οι διαδικασίες έρευνας· υποστηρίζει τη Διαμεσολαβήτρια στις προσπάθειές της να επιταχύνει τις ερευνητικές διαδικασίες και να μειώσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία των καταγγελιών, ώστε να εξυπηρετούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι πολίτες που ασκούν τα δικαιώματά τους.

16.    σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης προς τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή ανήλθε σε 80 % το 2012, σημειώνοντας ελαφριά πτώση από το 82 % του 2011· υποστηρίζει τον στόχο της Διαμεσολαβήτριας για τη βελτίωση του ποσοστού συμμόρφωσης· παροτρύνει, ιδίως, την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση του ποσοστού συμμόρφωσής της· εκφράζει την ανησυχία του για το ποσοστό μη συμμόρφωσης, που ανέρχεται στο 20%, και παροτρύνει τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να ανταποκρίνονται και να αντιδρούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις επικριτικές παρατηρήσεις της Διαμεσολαβήτριας και να καταβάλλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια για τη βελτίωση του βαθμού παρακολούθησης των θεμάτων τους μέσω της έγκαιρης εφαρμογής των συστάσεων και των επικριτικών παρατηρήσεων της Διαμεσολαβήτριας· αναμένει με ενδιαφέρον τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα προσφερθούν με την προσεχή ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή σχετικά με τη συμμόρφωση στη διάρκεια του 2013·

17.    επισημαίνει ότι η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε κακοδιοίκηση στο 10,8 % των ερευνών που περατώθηκαν το 2013 και ότι στο 80 % των εν λόγω υποθέσεων διατύπωσε επικριτικές παρατηρήσεις προς το οικείο θεσμικό όργανο· επισημαίνει ότι στο 18 % των υποθέσεων κακοδιοίκησης τα σχέδια συστάσεων του Διαμεσολαβητή έγιναν πλήρως ή εν μέρει δεκτά από το θεσμικό όργανο·

18.    σημειώνει ότι η Διαμεσολαβήτρια υπέβαλε μία ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο με θέμα την απουσία μηχανισμού στον οργανισμό Frontex με τον οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει καταγγελίες περί παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιτέλεση του έργου του· πιστεύει ότι αυτή η ειδική έκθεση θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

19.    ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να εμβαθύνει τις σχέσεις και τη συνεργασία της με διάφορα δίκτυα, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και με το πλαίσιο που υπάρχει δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· υπενθυμίζει το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το 2012 σχετικά με τη δημιουργία από το Κοινοβούλιο ενός δικτύου που να περιλαμβάνει τις επιτροπές αναφορών στα κράτη μέλη, το οποίο να μπορεί να δρα συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών·

20.    υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι πλήρες μέλος και των δύο δικτύων που αναφέρονται ανωτέρω· σημειώνει ότι το 2013 ο Διαμεσολαβητής διαβίβασε 51 αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών·

21.    σημειώνει τη νέα στρατηγική της Διαμεσολαβήτριας «Προοπτική για το 2019», η οποία αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες, που αντιστοιχούν στις λέξεις Αποτελέσματα, Σημασία και Προβολή· αντιλαμβάνεται ότι η Διαμεσολαβήτρια προτίθεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα των δράσεών της προβαίνοντας σε στρατηγικές έρευνες συστημικών προβλημάτων, ότι επιθυμεί να ενισχύσει τον ρόλο της συνεισφέροντας σε σημαντικές συζητήσεις της ΕΕ και ότι σκοπεύει να αυξήσει την προβολή της μέσω της ενίσχυσης της προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών και της κίνησης ενδιαφέροντος για σημαντικές υποθέσεις·

22.    παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας και να βασιστεί στο έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών 2013, καθώς και να βελτιώσει την πληροφόρηση που παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες, ώστε να ενημερώνονται επαρκώς για τις υπηρεσίες και το πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή·

23.    επαναλαμβάνει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ως νέου εργαλείου που θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετάσχουν άμεσα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων κατά την προετοιμασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

24.    εκφράζει ικανοποίηση για τις διάφορες σημαντικές έρευνες που έχει κινήσει η Διαμεσολαβήτρια, όπως είναι οι έρευνες που αφορούν τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (TTIP), την καταγγελία παρατυπιών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τη διαφάνεια στις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, τις υποθέσεις «περιστρεφόμενων θυρών», τα θεμελιώδη δικαιώματα στην πολιτική συνοχής και την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών· αναμένει με ενδιαφέρον τις διαπιστώσεις των εν λόγω ερευνών·

25.    επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημοσιεύσει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης της ΕΕ αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, που βρίσκονται σε εξέλιξη· επικροτεί επίσης την απόφαση της Επιτροπής να δημοσιεύσει και άλλα έγγραφα της ΕΕ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και να επιτρέψει ευρύτερη πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ· θεωρεί ότι η στενή παρακολούθηση της διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις για την TTIP έχει ενισχύσει τον ρόλο του θεσμού του Διαμεσολαβητή ως θεματοφύλακα της διαφάνειας στην ΕΕ· συμφωνεί με τη Διαμεσολαβήτρια, η οποία ζήτησε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν μια προσέγγιση διαφανούς πολιτικής και να πραγματοποιήσουν μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με την ΤΤΙΡ· δεσμεύεται να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά την ΤΤΙΡ, μεταξύ άλλων με την εξέταση καταγγελιών που έχουν ληφθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι διαπραγματεύσεις για την TTIP και άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις στις ζωές των ευρωπαίων πολιτών·

26.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές των κρατών μελών ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 113, 4.5.1994, σ. 15.

(2)

http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces;jsessionid=2959A4063E1A1499EFD37701C89EEAA5


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Ιουλίου 2013 και ορκίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Σεπτεμβρίου. Ως εκ τούτου, η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 καλύπτει μόνο ένα μέρος του έργου του θεσμού του Διαμεσολαβητή υπό την ηγεσία της. Κατά συνέπεια, μεγάλο μέρος της έκθεσης αφορά το έργο του προκατόχου της Νικηφόρου Διαμαντούρου. Η Διαμεσολαβήτρια υπέβαλε την ετήσια έκθεσή της στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Σεπτεμβρίου και στην Επιτροπή Αναφορών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014.

Η ετήσια έκθεση έχει εκσυγχρονιστεί και αντανακλά την επιθυμία της κ. O’Reilly να καταστήσει τον θεσμό του Διαμεσολαβητή όσο τον δυνατόν πιο προσιτό και φιλικό προς τον χρήστη. Η έκθεση διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος διατίθεται σε έντυπη έκδοση ή ηλεκτρονική έκδοση με δυνατότητα μεταφόρτωσης (και σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (EPUB)) και περιλαμβάνει τα κυριότερα δεδομένα και στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή το 2013. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει αναλυτική εξέταση των σημαντικότερων υποθέσεων τις οποίες εξέτασε ο Διαμεσολαβητής το 2013 και φέρει τον τίτλο «Good administration in practice: the European Ombudsman’s decisions in 2013» (Η χρηστή διοίκηση στην πράξη: οι αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2013)(1). Δυστυχώς, το εν λόγω έντυπο διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα, γεγονός που περιορίζει το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Το 2013 η Διαμεσολαβήτρια ήρθε σε επαφή με 23 245 πολίτες οι οποίοι ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών της μέσω της δικτυακής πύλης του Διαμεσολαβητή. Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών (19 418) έλαβαν βοήθεια με τη διαδικτυακή παροχή συμβουλών μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή. Το υπόλοιπο αφορούσε είτε αιτήματα για παροχή πληροφοριών (1 407) στα οποία οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή διαβίβασαν απαντήσεις, είτε αναφορές (2 420) οι οποίες καταχωρίστηκαν.

Η ετήσια έκθεση του 2013 δεν περιλαμβάνει τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό αναφορών που ενέπιπταν ή δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή. Εκτός από την περιγραφή της συνολικής διαδικασίας 100 χαρακτηριστικών αναφορών, θα ήταν καίριας σημασίας να περιλαμβάνονται επίσης συγκεκριμένοι αριθμοί σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι εφικτές οι συγκρίσεις μεταξύ των ετών και να διακρίνονται με ευκολία οι τάσεις και οι εξελίξεις σχετικά με το παραδεκτό (ή μη παραδεκτό) των αναφορών.

Ο Διαμεσολαβητής κίνησε 341 έρευνες βάσει αναφορών καθώς και 9 αυτεπάγγελτες έρευνες, περάτωσε δε 441 έρευνες βάσει αναφορών και 20 αυτεπάγγελτες έρευνες. Οι βασικές πηγές των αναφορών ήταν ιδιώτες (340), και επιχειρήσεις, ενώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα (101).

Όσον αφορά την εθνική προέλευση των αναφορών, η Ισπανία βρέθηκε στην πρώτη θέση του καταλόγου (416), ενώ ακολουθούν η Γερμανία (269), η Πολωνία (248) και το Βέλγιο (153). Το γεγονός ότι πολλές αναφορές προέρχονται από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κινείται ένας αναλογικά ισοδύναμος αριθμός ερευνών. Για παράδειγμα, τα στοιχεία για το 2013 καταδεικνύουν ότι σε σχέση με τις 153 αναφορές του Βελγίου κινήθηκαν 53 έρευνες, ενώ οι 416 αναφορές της Ισπανίας είχαν ως αποτέλεσμα να κινηθούν μόνο 34 έρευνες.

Από τις 350 έρευνες που κίνησε ο Διαμεσολαβητής, οι 225 (64,3%) αφορούσαν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 84 (24%) αφορούσαν τους οργανισμούς της ΕΕ, οι 28 (8%) αφορούσαν άλλους οργανισμούς, οι 25 (7,1%) αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), οι 15 (4,3%) αφορούσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι 14 (4%) αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και οι 10 (2,9%) αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το κύριο θεσμικό όργανο της ΕΕ του οποίου οι αποφάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, εύλογα βρίσκεται στο επίκεντρο του αντικειμένου των αναφορών των πολιτών.

Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή σε αυτόν τον κατάλογο σε σχέση με το 2012 είναι ότι η EPSO, η οποία κατείχε τη δεύτερη θέση το 2012, τώρα βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Οι αναφορές σχετικά με την EPSO σημείωσαν μείωση από 78 (16,8%) το 2012 σε 25 (7,1%) το 2013.

Ως προς το αντικείμενο των ερευνών που περατώθηκαν από τον Διαμεσολαβητή, τα περισσότερα αιτήματα αφορούσαν την παροχή πληροφοριών και την πρόσβαση σε έγγραφα (118) και, στη συνέχεια, την Επιτροπή ως θεματοφύλακα των Συνθηκών (88), θεσμικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικής (81), διοικητικά θέματα και κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης (76), διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής (68), ανάθεση συμβάσεων ή επιχορηγήσεις (44), και εκτέλεση συμβάσεων (34).

Το 2013 ο Διαμεσολαβητής ανέλαβε δράση σχετικά με 2 354 αναφορές που έλαβε. Σε 1 359 υποθέσεις οι υπηρεσίες της Διαμεσολαβήτριας είτε παρείχαν συμβουλές είτε μεταβίβασαν την υπόθεση (π.χ. σε μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Διαμεσολαβητών ή στην Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ), σε 654 υποθέσεις ο ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε ότι δεν ήταν εφικτό να του παρασχεθούν περαιτέρω συμβουλές, και σε 341 υποθέσεις κινήθηκε έρευνα.

Τα κύρια θέματα των υποθέσεων που εξετάστηκαν το 2013 ήταν η διαφάνεια (π.χ. πρόσβαση σε έγγραφα), ζητήματα δεοντολογίας (π.χ. μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων), η συμμετοχή πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ (π.χ. η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών), έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (π.χ. καθυστερήσεις πληρωμών και προβλήματα στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών), θεμελιώδη δικαιώματα (π.χ. υπόθεση καταγγελίας παρατυπιών που αφορά τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και νοοτροπία εξυπηρέτησης (π.χ. υπερβολικές καθυστερήσεις ή αδράνεια των θεσμικών οργάνων)(2).

Τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται από τη Συνθήκη να διεξάγουν τις εργασίες τους με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια για να προωθείται η χρηστή διακυβέρνηση και να εξασφαλίζεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προβλέπουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων. Το εν λόγω δικαίωμα επί του παρόντος υλοποιείται με τον κανονισμό 1049/2001.

Σε 118 έρευνες (25,6%) τις οποίες περάτωσε ο Διαμεσολαβητής το 2013, τα θέματα για τα οποία υποβλήθηκαν αναφορές επιλύθηκαν από το οικείο θεσμικό όργανο ή επιτεύχθηκε φιλικός διακανονισμός. Σε 202 υποθέσεις (43,8%) δεν ήταν αιτιολογημένη η διενέργεια περαιτέρω έρευνας. Σε 120 υποθέσεις (26%) δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση, και σε 50 υποθέσεις (10,8%) διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση. Σε 19 υποθέσεις (4,1%) ελήφθησαν άλλα μέτρα(3).

Ο ορισμός του Διαμεσολαβητή για την κακοδιοίκηση, τον οποίο αποδέχονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο εξής: «Περίπτωση κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανόνα ή την αρχή που το δεσμεύει». Για τα θεσμικά όργανα αυτό συνεπάγεται σεβασμό του κράτους δικαίου, των αρχών της χρηστής διοίκησης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Όπου είναι εφικτό, ο Διαμεσολαβητής επιδιώκει να επιτύχει ένα θετικό αποτέλεσμα προωθώντας έναν φιλικό διακανονισμό που θα ικανοποιεί αφενός τον ενδιαφερόμενο και αφετέρου το οικείο θεσμικό όργανο. Ωστόσο, εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, η Διαμεσολαβήτρια είτε περατώνει την υπόθεση με επικριτική παρατήρηση είτε συντάσσει σχέδιο σύστασης.

Η επικριτική παρατήρηση διατυπώνεται όταν το θεσμικό όργανο δεν είναι πλέον σε θέση να εξαλείψει το κρούσμα κακοδιοίκησης, η κακοδιοίκηση δεν έχει γενικές επιπτώσεις ή δεν απαιτείται συνέχεια της δράσης από τον Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβη τής μπορεί επίσης να εκδώσει επικριτική παρατήρηση όταν θεωρεί ότι ένα σχέδιο σύστασης δεν θα ήταν αποτελεσματικό, ή σε περιπτώσεις όπου το οικείο θεσμικό όργανο δεν αποδέχεται το σχέδιο σύστασης αλλά το κρούσμα κακοδιοίκησης δεν δικαιολογεί τη σύνταξη ειδικής έκθεσης προς το Κοινοβούλιο. Εντούτοις, η επικριτική παρατήρηση λειτουργεί ως επιβεβαίωση για τον ενδιαφερόμενο ότι η αναφορά του ήταν δικαιολογημένη και υποδεικνύει με σαφήνεια στο οικείο θεσμικό όργανο σε ποιο σημείο ενήργησε εσφαλμένα, ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον.

Η έκδοση συμπληρωματικών παρατηρήσεων είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ο Διαμεσολαβητής όταν κατά την εξέταση μιας υπόθεσης εντοπίζει την ευκαιρία να βελτιωθεί η ποιότητα της διοίκησης. Οι συμπληρωματικές παρατηρήσεις από τη Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως στόχο να επικρίνουν το εν λόγω θεσμικό όργανο αλλά θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως παροχή καθοδήγησης και συμβουλών για τον τρόπο με τον οποίο το θεσμικό όργανο θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει.

Σχέδιο σύστασης εκδίδεται σε περιπτώσεις όπου το οικείο θεσμικό όργανο έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει ένα κρούσμα κακοδιοίκησης ή σε περιπτώσεις όπου η κακοδιοίκηση είναι σοβαρή ή έχει γενικότερες επιπτώσεις. Στην περίπτωση έκδοσης σχεδίου σύστασης το οικείο θεσμικό όργανο υποχρεούται δυνάμει της Συνθήκης να αποστείλει εμπεριστατωμένη γνώμη στη Διαμεσολαβήτρια εντός τριών μηνών.

Εάν ένα θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμός της Ένωσης δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο σχέδιο σύστασης, ο Διαμεσολαβητής δύναται να συντάξει και να αποστείλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ειδική έκθεση είναι το ύστατο μέσο του Διαμεσολαβητή το οποίο συνιστά και την τελευταία ενέργεια στην οποία προβαίνει ο Διαμεσολαβητής όταν εξετάζει μια υπόθεση. Από αυτό το σημείο, εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων, όπως είναι η κατάρτιση ψηφίσματος. Οι ειδικές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αναφορών, την επιτροπή που είναι αρμόδια για τις σχέσεις με τον Διαμεσολαβητή.

Το 2013 ο Διαμεσολαβητής εξέδωσε επικριτικές παρατηρήσεις προς τα θεσμικά όργανα σε 40 υποθέσεις. Σε 9 υποθέσεις (18%) καταρτίστηκαν σχέδια σύστασης, τα οποία έγιναν πλήρως ή εν μέρει δεκτά από τα θεσμικά όργανα. Σε μία υπόθεση η Διαμεσολαβητής συνέταξε ειδική έκθεση(4).

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια συνεργάζεται στενά με τους ομολόγους της στα κράτη μέλη. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, το οποίο περιλαμβάνει 94 γραφεία σε 35 χώρες. Περιλαμβάνει εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές, επιτροπές αναφορών και παρόμοιους φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή/και του χώρου Σένγκεν. Η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Δικτύου.

Το Δίκτυο διοργανώνει σεμινάρια για τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές ανά δύο έτη. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Διαμεσολαβητής της Ιρλανδίας (η νυν Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια) διοργάνωσαν από κοινού το 9ο εθνικό σεμινάριο του Δικτύου. Το σεμινάριο αυτό διεξήχθη στο Δουβλίνο από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία προβλέπει τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για την προώθηση, την προάσπιση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΕΚ, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία είναι μέλη του πλαισίου.

Καθήκον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να εξασφαλίζει ότι η διοίκηση της ΕΕ έχει επίγνωση των ευθυνών της όσον αφορά τα εν λόγω δικαιώματα. Τα πρόσωπα που θεωρούν ότι ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν ενεργεί σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στον Διαμεσολαβητή και να ζητήσουν αποκατάσταση. Στις αρχές του 2014 στην ομάδα της Διαμεσολαβήτριας προσχώρησε αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας για να συνδράμει στον ορισμό του προγράμματος εργασιών σχετικά με την αναπηρία και στην εξεύρεση τρόπων για την καλύτερη προσέγγιση των πολιτών και του προσωπικού της ΕΕ, ώστε να τους ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη CRPD.

Επίσης, η Διαμεσολαβήτρια συνεδριάζει τακτικά με τα μέλη και τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για να διερευνήσει τρόπους προς βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης, να τονίσει τη σημασία της ορθής διεκπεραίωσης των αναφορών και να εξασφαλίσει ότι δίδεται κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις και τις εκθέσεις της. Με στόχο την προώθηση μιας νοοτροπίας εξυπηρέτησης του πολίτη στη διοίκηση της ΕΕ, η Διαμεσολαβήτρια δημοσίευσε το 2013 νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς.

Ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός 2013 του Διαμεσολαβητή ανήλθε στο ποσό των 9 731 371 EUR και το οργανόγραμμα του οργάνου περιλαμβάνει 67 θέσεις.

Κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής της στην Επιτροπή Αναφορών, η Διαμεσολαβήτρια περιέγραψε τη νέα στρατηγική της «Προς το 2019». Η εν λόγω στρατηγική στηρίζεται σε τρεις βασικές έννοιες: Αποτελέσματα, Σημασία και Προβολή. Με βάση αυτές τις έννοιες, η Διαμεσολαβήτρια έχει ως στόχο να διεξάγει περισσότερες στρατηγικές έρευνες σε σχέση με συστημικά προβλήματα (Αποτελέσματα), να ενισχύσει τον ρόλο του θεσμού του Διαμεσολαβητή συμβάλλοντας ενεργά σε καίριας σημασίας διαλόγους της ΕΕ (Σημασία), και να αυξήσει την προβολή του θεσμού της με την ενίσχυση της προσέγγισής της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και με την επισήμανση και προσέλκυση της προσοχής του κοινού σε σημαντικές υποθέσεις (Προβολή). Για να ενισχυθεί η διαφάνεια, είναι σκόπιμο να ξεκινήσουν οι έρευνες σημαντικού δημόσιου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, η στενή παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) θα ενισχύσει τον ρόλο του θεσμού του Διαμεσολαβητή ως «θεματοφύλακα της διαφάνειας της ΕΕ».

(1)

Αυτές οι δημοσιεύσεις διατίθενται στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή: www.ombudsman.europa.eu

(2)

Η λεπτομερής εξέταση των σημαντικότερων υποθέσεων του 2013 διατίθεται στη δημοσίευση: Good administration in practice: The European Ombudsman’s decisions in 2013 (Η χρηστή διοίκηση στην πράξη: οι αποφάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2013), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή www.ombudsman.europa.eu

(3)

Σημείωση: Σε ορισμένες υποθέσεις ο Διαμεσολαβητής περάτωσε τις έρευνες για δύο ή περισσότερους λόγους. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσοστό υπερβαίνει το 100%.

(4)

Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την αυτεπάγγελτη έρευνα OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex, διαθέσιμη στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή www.ombudsman.europa.eu.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Daniel Hannan, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Σοφία Σακοράφα, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Δημήτρης Παπαδάκης, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου