Postup : 2013/0402(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2015

Predkladané texty :

A8-0199/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0131

SPRÁVA     ***I
PDF 776kWORD 766k
22. jún 2015
PE 546.885v02-00 A8-0199/2015

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Constance Le Grip

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0813),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0431/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1)

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0199/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2013/0402 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

po porade s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)      Podniky a neziskové výskumné inštitúcie investujú do získania, rozvoja a používania know-how a informácií, ktoré sú menou znalostnej ekonomiky a poskytujú konkurenčnú výhodu. Táto investícia do vytvárania a používania duševného kapitálu určuje ich konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť na trhu, a tým návratnosť investície, čo je základnou motiváciou pre podnikový výskum a vývoj. Podniky využívajú rôzne spôsoby privlastnenia si výsledkov svojich inovačných činností, keď otvorenosť neumožňuje plné využitie ich investícií do výskumu a inovácie. Jedným z týchto spôsobov je využitie ▌práv duševného vlastníctva, ako sú patenty, práva vyplývajúce zo vzorov alebo autorské práva. Ďalším je ochrana prístupu k znalostiam, ktoré sú pre subjekt cenné a nie sú všeobecne známe, a ich využívanie. Takéto cenné know-how a obchodné informácie, ktoré nie sú sprístupnené a majú zostať dôverné, sa označujú ako obchodné tajomstvo. Podniky si bez ohľadu na svoju veľkosť cenia obchodné tajomstvo tak ako patenty a ďalšie formy práv duševného vlastníctva a využívajú dôvernosť ako nástroj konkurencieschopnosti podnikov a riadenia ▌inovácií v oblasti výskumu, ktoré pokrývajú celú škálu informácií, ktoré presahujú rámec technologických poznatkov a zahŕňajú obchodné údaje, ako sú informácie o zákazníkoch a dodávateľoch, obchodných plánoch alebo výskume a stratégiách týkajúcich sa trhu. Malé a stredné podniky (MSP) si osobitne cenia obchodné tajomstvá a spoliehajú sa na ne, pretože používanie práv duševného vlastníctva zvykne byť drahé a MSP často nemajú dostatočne špecializované ľudské a finančné zdroje na správu a ochranu týchto práv. Ochranou takejto širokej škály know-how a obchodných informácií, či už ako doplnku alebo alternatívy práv duševného vlastníctva, obchodné tajomstvo umožňuje tvorcovi dosiahnuť zo svojej tvorby a inovácií zisk, a je preto osobitne dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov, ako aj výskum, vývoj a inovačnú schopnosť.

(2)      Otvorené inovácie stimulujú prenikanie na trh nových nápadov, ktoré spĺňajú potreby spotrebiteľov a riešia spoločenské výzvy. Majú významný vplyv pri tvorbe nových znalostí a sú podkladom pre vznik nových a inovačných obchodných modelov založených na využívaní spoločne vytvorených znalostí. ▌Spoločný výskum vrátane cezhraničnej spolupráce je obzvlášť dôležitý pre zvýšenie úrovne podnikového výskumu a vývoja na vnútornom trhu. Šírenie poznatkov a informácií treba považovať za zásadné na zabezpečenie dynamických, pozitívnych a rovnakých príležitostí pre rozvoj podnikania, najmä pre MSP. Na vnútornom trhu, na ktorom sú prekážky takejto cezhraničnej spolupráce minimalizované a na ktorom nie je narušená spolupráca, by duševná tvorba a inovácie mali podporovať investície do inovačných procesov, služieb a výrobkov. Takéto prostredie je priaznivé pre duševnú tvorbu a inovácie, a ak sa nebráni mobilite práce, je takisto dôležité pre rast zamestnanosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Obchodné tajomstvo zohráva dôležitú úlohu pri ochrane výmeny znalostí medzi podnikmi, osobitne MSP, a výskumnými inštitúciami na vnútornom trhu a za jeho hranicami v kontexte výskumu, vývoja a inovácie. Obchodné tajomstvo sa radí medzi najpoužívanejšie formy ochrany duševnej tvorby a inovačného know-how zo strany podnikov, zároveň je však existujúcim právnym rámcom Únie najmenej chránené pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením tretími stranami.

(3)      Inovačné podniky sú vnútri Únie alebo mimo nej čoraz častejšie vystavované nekalým praktikám zameraným na zneužívanie obchodného tajomstva, ako je krádež, neoprávnené kopírovanie, hospodárska špionáž, porušenie požiadaviek na dôvernosť. K zvyšovaniu rizika výskytu uvedených praktík prispieva najnovší vývoj, ako je globalizácia, častejší outsourcing, dlhšie dodávateľské reťazce, zvýšená miera používania informačných a komunikačných technológií. Neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva ohrozuje schopnosť právoplatného vlastníka obchodného tajomstva získať výnosy vyplývajúce z výsledkov jeho inovačného úsilia ako priekopníka Bez účinných a porovnateľných právnych prostriedkov ochrany obchodného tajomstva v celej Únii sa znižuje motivácia zapájať sa do cezhraničnej inovačnej činnosti na vnútornom trhu a obchodné tajomstvo nedokáže naplniť svoj potenciál ako hybná sila hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest. Brzdia sa tak inovácie a tvorivosť a znižujú sa investície, čo negatívne ovplyvňuje hladké fungovanie vnútorného trhu a oslabuje jeho rastový potenciál.

(4)      Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS) ▌obsahuje okrem iného ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením tretími stranami, ktoré sú spoločnými medzinárodnými normami. Uvedenou dohodou, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES(5), sú viazané všetky členské štáty, ako aj samotná Únia. Na ochranu obchodného tajomstva pred zneužitím určité členské štáty zaviedli právne predpisy, ale niektoré členské štáty ešte nevymedzili pojem obchodného tajomstva a nemajú záväzné právne predpisy na ochranu pred zneužitím obchodného tajomstva, čo vytvára medzery a prekážky pre účinné fungovanie vnútorného trhu. Takisto treba vymedziť na úrovni Únie situácie, keď je získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva oprávnené alebo neoprávnené, a obmedziť lehotu na uplatňovanie postupov nápravy, aby táto smernica slúžila svojmu účelu, ktorým je dôsledná ochrana obchodného tajomstva v Únii.

(5)      ▌V právnych predpisoch členských štátov existujú významné rozdiely, pokiaľ ide o ochranu obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením inými osobami. Nie všetky členské štáty prijali napríklad vnútroštátne vymedzenie obchodného tajomstva a/alebo neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, takže rozsah ochrany nie je ľahko zrozumiteľný a medzi jednotlivými členskými štátmi sa líši. Okrem toho neexistuje žiadny súlad, pokiaľ ide o občianskoprávne prostriedky nápravy, ktoré sú k dispozícii v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, keďže nie vo všetkých členských štátoch sú vždy dostupné príkazy ukladajúce povinnosť zdržať sa určitého konania na ukončenie všetkých druhov zneužívania obchodného tajomstva pre tretie strany, ktoré nie sú konkurentmi právoplatného vlastníka obchodného tajomstva. Medzi členskými štátmi existujú aj rozdiely, pokiaľ ide o zaobchádzanie s tretími osobami, ktoré získali obchodné tajomstvo v dobrej viere, následne však v čase jeho použitia zistili, že jeho získanie vyplynulo z predchádzajúceho neoprávneného získania inou stranou.

(6)      Vnútroštátne pravidlá sa odlišujú takisto v tom, či právoplatný vlastník obchodného tajomstva môže požadovať zničenie tovaru vyrobeného tretími stranami, ktoré využívajú obchodné tajomstvo neoprávnene, alebo vrátenie či zničenie dokumentov, súborov alebo materiálov obsahujúcich alebo uplatňujúcich neoprávnene získané alebo využité obchodné tajomstvo. Uplatniteľné vnútroštátne pravidlá výpočtu škôd navyše nie vždy prihliadajú na nehmotnú povahu obchodného tajomstva, čo sťažuje preukázanie skutočného ušlého zisku alebo bezdôvodného obohatenia porušovateľa, ak sa nedá stanoviť trhová hodnota dotknutých informácií. Len niekoľko členských štátov umožňuje uplatňovanie abstraktných pravidiel výpočtu škôd na základe primeranej odmeny alebo poplatku, ktorý by mohol byť splatný, keby existovala licencia na využívanie obchodného tajomstva. Okrem toho mnohé pravidlá členských štátov nezaručujú zachovanie dôvernosti obchodného tajomstva, ak vlastník obchodného tajomstva podá návrh vo veci údajného neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva treťou stranou, čím sa znižuje príťažlivosť existujúcich opatrení a prostriedkov nápravy a oslabuje sa ponúkaná ochrana.

(7)      Rozdiely v právnej ochrane obchodného tajomstva stanovenej členskými štátmi znamenajú, že na obchodné tajomstvo sa v celej Únii nevzťahuje rovnocenná úroveň ochrany, čo má za následok roztrieštenosť vnútorného trhu v tejto oblasti a oslabenie celkového odradzujúceho účinku pravidiel. Vnútorný trh je negatívne ovplyvnený, ak tieto rozdiely oslabujú motiváciu podnikov vykonávať cezhraničnú hospodársku činnosť súvisiacu s inováciami (vrátane spolupráce s partnermi v oblasti výskumu alebo výroby, outsourcingu alebo investovania v iných členských štátoch), ktorá by závisela od využitia informácií chránených ako obchodné tajomstvo. Cezhraničný výskum a vývoj v rámci siete, ako aj činnosti spojené s inováciami, vrátane súvisiacej výroby a následného cezhraničného obchodu, sú v Únii menej atraktívne a náročnejšie, z čoho vyplýva aj neefektívnosť inovácií na úrovni Únie. V členských štátoch s pomerne nižšou úrovňou ochrany, v ktorých môže byť obchodné tajomstvo ľahšie ukradnuté alebo inak neoprávnene získané, navyše vzniká vyššie obchodné riziko. To vedie k neefektívnej alokácii kapitálu na inovácie podporujúce rast na vnútornom trhu z dôvodu vyšších výdavkov na ochranné opatrenia na kompenzáciu nedostatočnej právnej ochrany v niektorých členských štátoch. Zvýhodňuje to aj činnosť konkurentov využívajúcich nekalé praktiky, ktorí by po neoprávnenom získaní obchodného tajomstva mohli na vnútornom trhu šíriť tovar vyrobený s jeho využitím. Rozdiely v legislatívnych režimoch takisto uľahčujú dovoz tovaru z tretích krajín do Únie cez miesta vstupu so slabšou ochranou, ak sa pri návrhu, výrobe alebo uvádzaní uvedeného tovaru na trh využíva ukradnuté alebo inak neoprávnene získané obchodné tajomstvo. Takéto rozdiely sú celkovo na ujmu riadneho fungovania vnútorného trhu.

(8)  Na úrovni Únie je vhodné stanoviť pravidlá na účely aproximácie vnútroštátnych legislatívnych systémov s cieľom zabezpečiť na celom vnútornom trhu dostatočnú a jednotnú úroveň nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Na tieto účely je dôležité stanoviť jednotné vymedzenie obchodného tajomstva bez obmedzenia predmetu úpravy, ktorý má byť chránený pred zneužitím. Takéto vymedzenie by preto malo byť vypracované tak, aby zahŕňalo informácie obchodnej a technickej povahy a know-how, ak existuje oprávnený záujem zachovať dôvernosť aj oprávnené očakávanie zachovať túto dôvernosť. Takéto informácie alebo know-how by mali mať obchodnú hodnotu – skutočnú alebo potenciálnu. Takéto informácie alebo know-how sa považujú za informácie alebo know-how s obchodnou hodnotou najmä vtedy, ak ich neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie pravdepodobne poškodí záujmy osoby, ktorá s nimi oprávnene nakladá, alebo ak zníži jej vedecký a technický potenciál, naruší jej obchodné alebo finančné záujmy, strategické postavenie alebo konkurencieschopnosť. Takéto vymedzenie by malo z podstaty vylučovať triviálne informácie a nemalo by sa rozširovať na znalosti a zručnosti, ktoré zamestnanci získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania a ktoré sú všeobecne známe alebo rýchlo prístupné osobám v okruhoch, ktoré sa bežne zaoberajú dotknutým druhom informácií.

(9)      Je dôležité stanoviť aj okolnosti, za ktorých je právna ochrana odôvodnená. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť, aké konanie a ktoré praktiky sa majú považovať za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva. ▌

9a.  Je dôležité jasne uviesť, že opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením by nemali mať nepriaznivý vplyv na uplatňovanie pravidiel Únie a vnútroštátnych pravidiel, ktoré si vyžadujú sprístupnenie informácií vrátane obchodného tajomstva verejnosti alebo orgánom verejnej moci, pravidiel, ktoré umožňujú orgánom verejnej moci, aby zbierali informácie na účely výkonu svojich povinností, alebo pravidiel, ktoré umožňujú, aby tieto orgány verejnej moci naďalej akýmkoľvek spôsobom sprístupňovali verejnosti relevantné informácie. Týka sa to najmä pravidiel o sprístupnení obchodných informácií inštitúciami a orgánmi Únie alebo vnútroštátnymi orgánmi verejnej moci, ktoré disponujú takýmito informáciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(6), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006(7) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES(8) alebo ďalšími pravidlami o prístupe verejnosti k dokumentom alebo o povinnostiach vnútroštátnych orgánov verejnej moci týkajúcich sa transparentnosti.

9b.  Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva vždy, keď je stanovené alebo povolené zákonom, by sa malo na účely tejto smernice považovať za oprávnené bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek povinnosť dôvernosti, pokiaľ ide o obchodné tajomstvo alebo akékoľvek obmedzenie jeho použitia, ktoré môže byť príjemcovi informácie uložené na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Predovšetkým touto smernicou nie sú orgány verejnej moci oslobodené od povinností dôvernosti, ktoré sa na ne vzťahujú v súvislosti s informáciami, ktoré poskytli vlastníci obchodného tajomstva, bez ohľadu na to, či sú tieto povinnosti stanovené vo vnútroštátnom práve alebo v práve Únie. Týka sa to okrem iného povinností dôvernosti v súvislosti s informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom v rámci obstarávania, ktoré sú uvedené napríklad v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ(9), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ(10) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ(11).

9c.  Táto smernica neustanovuje uloženie trestnoprávnych sankcií voči osobám, ktoré neoprávnene získajú, využijú alebo sprístupnia obchodné tajomstvo. Touto smernicou preto nie je dotknuté právo členských štátov doplniť tieto ustanovenia občianskeho a obchodného práva o opatrenia podľa trestného práva. Ak však členské štáty vypracujú takéto opatrenia, mali by v plnej miere zohľadniť záruky stanovené v tejto smernici s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi ochranou obchodného tajomstva a slobodou podnikania, slobodou prejavu a právom na informácie.

(10)    V záujme inovácií a na podporu hospodárskej súťaže by ustanovenia tejto smernice nemali vytvárať žiadne výlučné právo na know-how ani na informácie chránené ako obchodné tajomstvo. Preto je naďalej možný nezávislý objav rovnakého know-how a informácií a konkurenti vlastníka obchodného tajomstva môžu pri oprávnene získanom výrobku použiť aj reverzné inžinierstvo. Zatiaľ čo by sa mala podporovať zdravá hospodárska súťaž, ktorá je výsledkom oprávneného využívania údajov vrátane údajov vytvorených prostredníctvom reverzného inžinierstva, je nevyhnutné, aby sa trestalo používanie nekalých obchodných praktík.

10a.    V niektorých priemyselných odvetviach, v ktorých tvorcovia a novátori nemôžu uplatňovať výlučné práva a inovácia sa tradične opiera o obchodné tajomstvo, môže sa v súčasnosti pri výrobkoch, ktoré sa ocitli na trhu, ľahko používať reverzné inžinierstvo. V týchto prípadoch môžu byť títo tvorcovia a novátori obeťou praktík, ako je imitovanie alebo otrocké napodobňovanie, ktoré parazituje na ich mene a úsilí v oblasti inovácií. Niektoré vnútroštátne zákony, ktoré sa týkajú nekalej hospodárskej súťaže, sa zaoberajú týmito praktikami. Hoci celkovým cieľom tejto smernice nie je reformovať ani harmonizovať právne predpisy v oblasti nekalej hospodárskej súťaže, bolo by vhodné, keby Komisia starostlivo preskúmala, či je potrebné, aby Únia prijala opatrenia v tejto oblasti.

(11)    V súlade so zásadou proporcionality by opatrenia a prostriedky nápravy zamerané na ochranu obchodného tajomstva mali byť prispôsobené tak, aby spĺňali cieľ, ktorým je zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu s výskumom a inováciami, a to najmä tým, že by mali mať odrádzajúci účinok proti neoprávnenému získaniu, využitiu a sprístupneniu obchodného tajomstva, bez ohrozenia alebo oslabenia základných práv a slobôd alebo verejného záujmu, napríklad verejnej bezpečnosti, ochrany spotrebiteľov, verejného zdravia a ochrany životného prostredia, a bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom dotknutá mobilita pracovníkov. V tejto súvislosti opatrenia a prostriedky nápravy zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány zohľadňovali faktory, ako sú hodnota obchodného tajomstva, závažnosť konania vedúceho k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, ako aj vplyv takéhoto konania. Takisto by sa malo zabezpečiť, aby príslušné súdne orgány mali možnosť zvážiť záujmy účastníkov súdneho sporu, ako aj záujmy tretích strán, prípadne vrátane spotrebiteľov.

(12)    Hladké fungovanie vnútorného trhu by sa narušilo, ak by boli stanovené opatrenia a prostriedky nápravy použité na sledovanie nezákonných úmyslov, ako je vytváranie neopodstatnených prekážok na vnútornom trhu alebo pre mobilitu pracovnej sily, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi tejto smernice. Preto je dôležité zabezpečiť, aby súdne orgány boli splnomocnené ukladať sankcie za zneužívanie zo strany navrhovateľov, ktorí nekonajú v dobrej viere a podávajú zjavne neopodstatnené žiadosti. ▌

12a.    Opatrenia a prostriedky nápravy ustanovené touto smernicou by nemali obmedzovať aktivity v oblasti oznamovania nekalých praktík. Ochrana obchodného tajomstva by sa preto nemala rozširovať na prípady, v ktorých sprístupnenie obchodného tajomstva slúži verejnému záujmu, ak je tým odhalené priamo relevantné pochybenie alebo protiprávne konanie. To by príslušným súdnym orgánom nemalo brániť v tom, aby povolili výnimku z uplatňovania opatrení, postupov a prostriedkov nápravy, ak mal odporca všetky dôvody na to, aby sa v dobrej viere domnieval, že jeho konanie spĺňa príslušné kritériá uvedené v tejto smernici.

12b.    Je nevyhnutné, aby členské štáty rešpektovali slobodu tlače a médií, zakotvenú v článku 11 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, s cieľom zabezpečiť, aby smernica neobmedzovala novinársku prácu, najmä so zreteľom na vyšetrovanie, ochranu zdrojov a právo verejnosti na informácie.

12c.    Zvýšené používanie webových služieb na podnikanie a výskum, uchovávanie väčšieho množstva dôverných údajov na virtuálnych úložiskách a intenzívnejšie využívanie elektronického obchodu a digitalizácie celkovo si vyžaduje harmonizované právne predpisy v celej Únii, ktoré by slúžili na ochranu pred zneužitím obchodného tajomstva a ktorými by sa následne zabezpečila dôvera a ochrana podnikov a spotrebiteľov a ktorými by sa podporilo vytváranie elektronického jednotného trhu, ktorý predstavuje jeden zo základov účinne fungujúceho vnútorného trhu.

(13)    (13) V záujme zachovania hladkého fungovania vnútorného trhu s výskumom a inováciami a v záujme právnej istoty a vzhľadom na to, že sa očakáva, že právoplatní vlastníci obchodného tajomstva budú vykonávať náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o zachovanie dôvernosti ich cenného obchodného tajomstva a sledovanie jeho využívania, sa zdá vhodné obmedziť možnosť iniciovať opatrenia na ochranu obchodného tajomstva na ▌obdobie troch rokov od dátumu, keď vlastníci obchodného tajomstva zistili, že došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu ich obchodného tajomstva treťou stranou, alebo mali dôvod domnievať sa, že k nemu došlo.

(14)    Možnosť straty dôvernosti obchodného tajomstva počas súdneho sporu často právoplatných vlastníkov obchodného tajomstva odrádza od začatia konania na ochranu ich obchodného tajomstva, čím sa ohrozuje účinnosť stanovených opatrení a prostriedkov nápravy. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné stanoviť (s prihliadnutím na záruky na zabezpečenie práva na spravodlivý proces) osobitné požiadavky zamerané na ochranu dôvernosti obchodného tajomstva, ktoré je predmetom súdneho sporu, v priebehu súdneho konania začatého na jeho ochranu. Mali by zahŕňať možnosť obmedziť prístup k dôkazom alebo vypočutiam či uverejniť len časti súdnych rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter. Keďže hlavným účelom konania je posúdenie povahy informácií, ktoré sú predmetom sporu, takéto obmedzenia by nemali brániť tomu, aby aspoň jedna osoba za každého účastníka konania a jeho právni zástupcovia mali plný prístup k všetkým dokumentom spisu. Je tiež na sudcovi, aby sa pri stanovení takýchto reštriktívnych opatrení ubezpečil, že každý účastník konania má primerané zastúpenie. Takáto ochrana by mala zostať v platnosti aj po skončení súdneho konania, a to tak dlho, kým informácie, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo, nie sú verejne prístupné.

(15)    Neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva treťou stranou by mohlo mať pre jeho právoplatného vlastníka ničivé účinky, keďže po jeho uverejnení by bolo pre uvedeného vlastníka nemožné obnoviť podmienky ako pred stratou obchodného tajomstva. V dôsledku toho je nevyhnutné stanoviť rýchle a dostupné predbežné opatrenia na okamžité ukončenie neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Takéto opatrenie musí byť k dispozícii bez toho, aby sa muselo čakať na rozhodnutie v danej veci, pri náležitom dodržaní práva na obhajobu a zásady proporcionality so zreteľom na charakteristiky dotknutého prípadu. Takisto môžu byť potrebné záruky v dostatočnej výške na pokrytie nákladov a ujmy spôsobenej odporcovi neopodstatneným návrhom, najmä ak by omeškanie spôsobilo právoplatnému vlastníkovi obchodného tajomstva nenapraviteľnú škodu.

(16)    Z rovnakého dôvodu je takisto dôležité stanoviť opatrenia na zabránenie ďalšiemu neoprávnenému využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva. Aby boli opatrenia ukladajúce zákaz účinné a primerané, ich trvanie ▌by malo byť dostatočné na odstránenie akejkoľvek obchodnej výhody, ktorú by tretia strana mohla mať z neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, a to aj vtedy, keď sa takéto obchodné tajomstvo využije na poskytovanie služieb, a malo by byť časovo obmedzené, aby sa zabránilo vzniku neopodstatnených prekážok hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. V žiadnom prípade by opatrenie tohto druhu nemalo byť vykonateľné, ak informácie, na ktoré sa pôvodne vzťahovalo obchodné tajomstvo, sú verejne prístupné z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

(17)    Obchodné tajomstvo môže byť neoprávnene využité na navrhnutie, výrobu, vývoj alebo uvedenie služieb alebo tovaru (alebo jeho častí) na trh a tento tovar alebo služby sa potom môžu šíriť na vnútornom trhu, a negatívne tak ovplyvniť obchodné záujmy vlastníka obchodného tajomstva a fungovanie vnútorného trhu. V ▌prípadoch, keď sa preukázalo neoprávnené získanie, a keď má dotknuté obchodné tajomstvo významný vplyv na kvalitu, hodnotu alebo cenu tovaru vyrobeného s využitím obchodného tajomstva alebo na zníženie nákladov, uľahčenie alebo urýchlenie procesov jeho výroby alebo uvádzania na trh, je dôležité splnomocniť súdne orgány nariaďovať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tento tovar nebol uvedený na trh alebo aby bol z neho odstránený. Vzhľadom na globálnu povahu obchodu je takisto potrebné, aby tieto opatrenia zahŕňali zákaz dovozu uvedeného tovaru do Únie alebo jeho skladovania na účely jeho ponúkania alebo uvádzania na trh. So zreteľom na zásadu proporcionality by nápravné opatrenia nemali nevyhnutne znamenať zničenie tovaru, keď existujú iné realizovateľné možnosti, ako je zbavenie tovaru jeho kvality, ktorou sa porušuje právo k obchodnému tajomstvu, alebo použitie tovaru mimo trhu, napríklad darovaním charitatívnym organizáciám.

(18)    Určitá osoba mohla pôvodne získať obchodné tajomstvo v dobrej viere, ale až neskôr zistí (okrem iného aj na základe oznámenia zo strany pôvodného vlastníka obchodného tajomstva), že jej znalosť dotknutého obchodného tajomstva pochádzala zo zdrojov, ktoré príslušné obchodné tajomstvo využívajú alebo sprístupňujú neoprávneným spôsobom. S cieľom zamedziť tomu, aby za uvedených okolností mohli uvedenej osobe stanovené nápravné opatrenia alebo súdne príkazy spôsobiť neúmernú ujmu, by členské štáty mali vo vhodných prípadoch stanoviť ako alternatívne opatrenie možnosť poskytnutia peňažnej náhrady poškodenej strane za predpokladu, že takáto náhrada nepresiahne výšku odmien alebo poplatkov, ktoré by boli splatné v prípade, keby uvedená osoba získala oprávnenie využívať dotknuté obchodné tajomstvo, a to za obdobie, počas ktorého mohol pôvodný vlastník obchodného tajomstva zabrániť využívaniu obchodného tajomstva. Ak by však neoprávnené využitie obchodného tajomstva predstavovalo porušenie iných právnych predpisov než tých, ktoré sa predpokladajú v tejto smernici, alebo by pravdepodobne spôsobilo ujmu spotrebiteľom, takéto neoprávnené využitie by nemalo byť prípustné.

(19)    S cieľom zamedziť tomu, aby osoba, ktorá vedela alebo mala dostatočné dôvody vedieť, že neoprávnene získava, využíva alebo sprístupňuje obchodné tajomstvo, mala z takéhoto konania prospech a s cieľom zabezpečiť, že situácia, v ktorej sa nachádza poškodený vlastník obchodného tajomstva, čo najviac zodpovedá situácii, ktorá by existovala v prípade, keby k tomuto konaniu nedošlo, je nevyhnutné stanoviť primeranú náhradu škody za ujmu, ktorú utrpel v dôsledku neoprávneného konania. Výška náhrady za spôsobenú škodu priznaná poškodenému vlastníkovi obchodného tajomstva by mala zohľadňovať všetky príslušné faktory, ako je strata príjmov vlastníka obchodného tajomstva alebo neoprávnený zisk porušovateľa a prípadne akákoľvek morálna ujma spôsobená vlastníkovi obchodného tajomstva. Alternatívne napríklad v prípade, keby bolo vzhľadom na nehmotnú povahu obchodného tajomstva ťažké stanoviť výšku skutočnej vzniknutej ujmy, by mohla byť výška škôd odvodená z prvkov, ako sú odmeny alebo poplatky, ktoré by boli splatné, ak by porušovateľ požiadal o oprávnenie využiť dotknuté obchodné tajomstvo. Cieľom nie je zaviesť povinnosť stanoviť náhradu škody plniacu represívnu funkciu, ale zabezpečiť náhradu založenú na objektívnom kritériu a zohľadniť pritom výdavky, ktoré vynaložil vlastník obchodného tajomstva, ako sú náklady na identifikáciu a výskum.

(20)    Je užitočné uverejňovať rozhodnutia (keď je to vhodné, aj prostredníctvom inzercie na prominentnom mieste) v prípadoch týkajúcich sa neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, ak toto uverejnenie nemá za následok sprístupnenie obchodného tajomstva, ani nemá neprimeraný nepriaznivý vplyv na súkromie a povesť fyzických osôb, aby to pôsobilo ako dodatočný odrádzajúci prostriedok pre budúcich porušovateľov a prispelo k zvyšovaniu informovanosti širokej verejnosti. Treba tiež zvýšiť informovanosť, najmä v prípade MSP, o dostupnosti nápravy a prostriedkov nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

(21)    Účinnosť opatrení a prostriedkov nápravy, ktoré majú vlastníci obchodného tajomstva k dispozícii, by mohla byť oslabená v prípade nedodržania príslušných rozhodnutí, ktoré prijali príslušné súdne orgány. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť, aby uvedené orgány mali náležité právomoci ukladať sankcie.

(22)    S cieľom uľahčiť jednotné uplatňovanie opatrení na ochranu obchodného tajomstva je vhodné stanoviť systémy spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi na jednej strane a medzi členskými štátmi a Komisiou na druhej strane, a to najmä vytvorením siete spravodajcov určených členskými štátmi. Okrem toho s cieľom preskúmať, či tieto opatrenia spĺňajú zamýšľaný cieľ, by Komisia mala prípadne s pomocou Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva preskúmať uplatňovanie tejto smernice a účinnosť prijatých vnútroštátnych opatrení.

(23)    Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, slobodu prejavu a právo na informácie vrátane slobody médií, slobodnú voľbu povolania a právo na prácu, slobodu podnikania, vlastnícke právo, právo na dobrú správu vecí verejných, právo na prístup k dokumentom a zachovanie obchodného tajomstva, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a právo na obhajobu.

(24)    Je dôležité, aby bolo rešpektované právo na súkromie a ochranu osobných údajov u osôb, ktoré sú účastníkmi súdneho sporu týkajúceho sa neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva a ktorých osobné údaje sa spracúvajú. Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s touto smernicou a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi, sa riadi smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 95/46/EHS(12).

(25)    Keďže cieľ tejto smernice, a to dosiahnuť hladké fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom stanovenia dostatočnej a porovnateľnej úrovne nápravy na celom vnútornom trhu v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(26)    Táto smernica by nemala mať za cieľ zaviesť harmonizované pravidlá týkajúce sa justičnej spolupráce, právomoci, uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach ani sa zaoberať uplatniteľnými právnymi predpismi. Na oblasť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, by sa mali v zásade naďalej rovnocenne vzťahovať ostatné nástroje Únie, ktorými sa vo všeobecnosti riadia takéto záležitosti.

(27)    Touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel práva hospodárskej súťaže, najmä články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Opatrenia stanovené v tejto smernici by sa nemali používať na nenáležité obmedzovanie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore s uvedenou zmluvou.

27a.    Táto smernica by nemala mať negatívny vplyv na pohyb pracovníkov ani ich slobodu usadiť sa, najmä v súlade s ustanoveniami článkov 48 a 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 15 Charty základných práv Európskej únie. Toto je potrebné brať do úvahy pri uplatňovaní opatrení, postupov a prostriedkov nápravy ustanovených v tejto smernici.

(28)    Opatreniami prijatými na ochranu obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, sprístupnením a využitím by nemalo byť dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek iných príslušných právnych predpisov v iných oblastiach vrátane ochrany životného prostredia a zodpovednosti za životné prostredie, ochrany spotrebiteľa, zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, ochrany zdravia, práv duševného vlastníctva, súkromia, prístupu k dokumentom a informáciám a zmluvného práva. Ak sa však rozsah pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES(13) prekrýva s rozsahom pôsobnosti tejto smernice, táto smernica má prednosť ako lex specialis.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Kapitola I

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 1Predmet úpravy

a rozsah pôsobnosti

1.        Touto smernicou sa stanovujú pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ▌nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva).

2.        Touto smernica nemá vplyv na:

a)        slobodu a pluralitu médií, zakotvenú v článku 11 ods. 2 Charty základných práv;

b)        uplatňovanie pravidiel Únie alebo vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa od vlastníkov obchodného tajomstva vyžaduje, aby z dôvodu verejného záujmu sprístupnili orgánom verejnej moci alebo správnym alebo súdnym orgánom na účel výkonu ich povinností informácie vrátane obchodného tajomstva;

c)        sprístupňovanie obchodných informácií inštitúciami a orgánmi Únie alebo vnútroštátnymi orgánmi verejnej moci, ktoré disponujú týmito informáciami v súlade s povinnosťami a výsadami stanovenými v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve;

d)        využívanie informácií, poznatkov, skúseností a zručností čestne získaných zamestnancami v rámci bežného výkonu ich predchádzajúceho zamestnania alebo iného zmluvného vzťahu, ktoré nepatria pod definíciu obchodného tajomstva ustanovenú v článku 2 bodu 1;

e)        nezávislosť sociálnych partnerov a ich právo uzatvoriť kolektívnu zmluvu, v súlade s právnymi predpismi a postupmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi ;

f)         povinnosti členských štátov zabezpečiť účinnú ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou, v súlade s ich medzinárodnými záväzkami;

g)        pravidlá členských štátov v oblasti trestného práva; členské štáty však nesmú obmedziť výnimky ustanovené v článku 4 uplatnením ustanovení trestného práva, ktorými sa penalizuje neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 1.

Táto smernica neposkytuje vlastníkovi obchodného tajomstva žiadny dôvod na odmietnutie sprístupnenia informácií, pokiaľ si takéto sprístupnenie vyžadujú právne predpisy alebo správne alebo súdne orgány pri výkone svojich povinností. Týmto sprístupnením nie je dotknutá žiadna povinnosť ďalej nesprístupňovať informácie alebo obmedziť ich používanie, ktorá môže byť uložená na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva o príjemcoch dotknutých informácií.

3.        Na účely tejto smernice sa získanie obchodného tajomstva považuje za oprávnené, keď sa získalo ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

a)        nezávislým objavom alebo vytvorením;

b)        pozorovaním, štúdiom, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý je oprávnene vo vlastníctve nadobúdateľa informácií, na ktorého sa nevzťahuje žiadna právoplatná povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva;

c)        výkonom práva pracovníkov alebo zástupcov pracovníkov na informácie a konzultácie v súlade s právnymi predpismi a/alebo postupmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi;

d)        akýmkoľvek iným postupom, ktorý je za daných okolností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

Získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené do tej miery, do akej si toto získanie, využitie alebo sprístupnenie vyžadujú alebo ho povoľujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy, a to bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek ďalšia povinnosť nesprístupňovať obchodné tajomstvo alebo obmedziť jeho využitie, ktorá môže byť uložená právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 2Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)         „obchodné tajomstvo“ je know-how a obchodné informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a)     sú tajné v tom zmysle, že nie sú ako celok alebo pri presnom usporiadaní a spojení ich častí všeobecne známe alebo bežne prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa dotknutým druhom informácií bežne zaoberajú;

b)     majú obchodnú hodnotu, pretože sú tajné;

c)     osoba, ktorá s týmito informáciami oprávnene nakladá, uskutočnila za daných okolností primerané kroky, aby ich udržala v tajnosti;

Skúsenosti a zručnosti, ktoré zamestnanci čestne nadobudli v rámci bežného výkonu svojho zamestnania, sa nepovažujú za obchodné tajomstvo.

(2)         „vlastník obchodného tajomstva“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom;

(3)         „porušovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá neoprávnene získala, využila alebo sprístupnila obchodné tajomstvo;

(4)         „tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu,“ je tovar, ktorého koncepcia, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh má významný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo neoprávnene získané, využité alebo sprístupnené.

Kapitola II

Neoprávnené získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva

Článok 3Neoprávnené získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby vlastníci obchodného tajomstva boli oprávnení požiadať o opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v tejto smernici s cieľom zamedziť neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva alebo dosiahnuť nápravu za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

2.          Získanie obchodného tajomstva bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak sa uskutoční v prípade:

a)     neoprávneného prístupu k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom, s ktorými oprávnene nakladá vlastník obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, alebo ich kopírovania;

b)     krádeže;

c)     úplatkárstva;

d)     podvodného konania;

e)     porušenia dohody o zachovaní dôvernosti alebo akejkoľvek inej povinnosti týkajúcej sa zachovania utajenia alebo prostredníctvom navádzania k takémuto porušeniu;

f)      akéhokoľvek iného konania, ktoré sa za daných okolností považuje za konanie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

3.          Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak ho vykoná bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva ▌osoba, o ktorej sa usudzuje, že spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a)     obchodné tajomstvo získala neoprávnene;

b)     porušuje právoplatnú dohodu o zachovaní dôvernosti alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa zachovania utajenia obchodného tajomstva;

c)     porušuje právoplatnú zmluvnú alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia obchodného tajomstva.

3a.        V odseku 3 sa neustanovuje žiadny dôvod, aby vlastníci obchodného tajomstva obmedzovali využitie skúseností a zručností, ktoré zamestnanci čestne získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania, ani sa obmedzenia ustanovené v ich pracovnej zmluve nedopĺňajú o žiadne ďalšie obmedzenie pre zamestnancov, pokiaľ ide o zastávanie novej pozície, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

4.          Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené aj vtedy, keď určitá osoba v čase získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo priamo alebo nepriamo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala alebo sprístupňovala neoprávnene v zmysle odseku 3.

5.          ▌Výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely, sa takisto považuje za neoprávnené využitie obchodného tajomstva, a to v prípadoch, keď si osoba, ktorá vykonáva túto činnosť, bola vedomá alebo v závislosti od okolností si mala byť vedomá toho, že došlo k neoprávnenému využitiu obchodného tajomstva v zmysle odseku 3.

Článok 4

Výnimky

Členské štáty zabezpečujú, aby neexistoval žiadny nárok na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici, keď k údajnému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva došlo v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)     pri právoplatnom uplatňovaní slobody prejavu a práva na informácie vrátane slobody médií v súlade s Chartou základných práv Európskej únie;

b)     na účely odhalenia pochybenia, protiprávneho konania, podvodu alebo protiprávnej činnosti ▌za predpokladu, že ▌odporca konal vo verejnom záujme;

c)     obchodné tajomstvo sprístupnili pracovníci svojim zástupcom v rámci legitímneho výkonu ich zastupiteľských funkcií v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi za predpokladu, že takéto sprístupnenie bolo pre tento výkon funkcií nevyhnutné;

e)     na účely ochrany všeobecného verejného záujmu alebo akéhokoľvek ďalšieho oprávneného záujmu uznaného právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi a prostredníctvom súdnej praxe.

Kapitola III

Opatrenia, postupy a prostriedky nápravy

Oddiel 1Všeobecné ustanovenia

Článok 5Všeobecná povinnosť

1.          Členské štáty stanovujú opatrenia, postupy a prostriedky nápravy nevyhnutné na zabezpečenie dostupnosti nápravy podľa občianskeho práva v prípade neoprávneného získania, využitia a sprístupnenia obchodného tajomstva.

2.          Uvedené opatrenia, postupy a prostriedky nápravy:

a)     musia byť spravodlivé a rovnocenné;

b)     nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné ani mať za následok neprimerané lehoty alebo bezdôvodné zdržania;

c)     musia byť účinné a odrádzajúce.

Článok 6Primeranosť a zneužitie konania

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v súlade s touto smernicou uplatňovali príslušné súdne orgány spôsobom, ktorý:

a)     je primeraný;

b)     zabraňuje vytváraniu prekážok legálneho obchodu, hospodárskej súťaže a mobility pracovníkov;

c)     poskytuje záruky proti ich zneužitiu.

2.          Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade, keď príslušné súdne orgány rozhodnú, že návrh vo veci neoprávneného získania, sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva je zjavne neopodstatnený, a zistí sa, že navrhovateľ podal návrh na začatie súdneho konania nekorektným spôsobom alebo so zlým úmyslom ▌, takéto príslušné súdne orgány sú oprávnené prijať tieto opatrenia:

a)     uložiť navrhovateľovi sankcie;

b)     nariadiť rozšírenie informácií týkajúcich sa rozhodnutia prijatého v súlade s článkom 14.

Opatreniami uvedenými v prvom pododseku nie je dotknutá možnosť odporcu nárokovať si náhradu škody ▌. Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa tieto opatrenia určili v osobitných konaniach.

Článok 7Premlčacia lehota

Členské štáty zabezpečujú, aby sa návrh na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici mohli podať do troch rokov od dátumu, ku ktorému sa navrhovateľ dozvedel alebo mal dozvedieť o poslednej skutočnosti vedúcej k tomuto návrhu.

Členské štáty stanovia pravidlá uplatňujúce sa na pozastavenie a prerušenie premlčacej lehoty.

Článok 8Zachovanie dôvernosti obchodného tajomstva v priebehu súdneho konania

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby účastníkom konania, ich právnym zástupcom alebo právnikom, súdnym úradníkom, svedkom, znalcom a všetkým ostatným osobám, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva alebo ktoré majú prístup k dokumentom, ktoré sú súčasťou uvedeného súdneho konania, nebolo povolené využiť ani sprístupniť v odpovedi na riadne odôvodnenú žiadosť zainteresovanej strany žiadne obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, ktoré príslušné súdne orgány označili za dôverné a o ktorom sa dozvedeli v dôsledku tejto účasti alebo prístupu. Členské štáty môžu tiež povoliť príslušným súdnym orgánom, aby prijali takéto opatrenia z vlastného podnetu.

Povinnosť uvedená v prvom pododseku sa po ukončení súdneho konania ponechá v platnosti. Táto povinnosť však zaniká za ktorejkoľvek z týchto okolností:

a)     ak sa v konečnom rozhodnutí konštatuje, že údajné obchodné tajomstvo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 2 bode 1;

b)     ak sa dotknuté informácie stanú časom všeobecne známymi alebo bežne dostupnými osobám v kruhoch, ktoré sa uvedeným druhom informácií bežne zaoberajú.

2.          Členské štáty takisto zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli na základe riadne odôvodnenej žiadosti niektorého z účastníkov konania prijať osobitné opatrenia nevyhnutné na zachovanie dôvernosti každého obchodného tajomstva alebo údajného obchodného tajomstva využitého alebo zmieneného v priebehu súdneho konania vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Členské štáty môžu takisto povoliť príslušným súdnym orgánom, aby prijali takéto opatrenia z vlastného podnetu.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku zahŕňajú aspoň možnosť:

a)     úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k akémukoľvek dokumentu obsahujúcemu obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, ktorý predložili účastníci konania alebo tretie strany, len na obmedzený počet osôb za predpokladu, že aspoň jedna osoba za každého účastníka konania a – ak je to primerané z hľadiska konania – ich právnici a/alebo právni zástupcovia majú plný prístup k tomuto dokumentu;

b)     obmedziť prístup k vypočutiam, na ktorých môže byť sprístupnené obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, a k príslušným záznamom z týchto vypočutí alebo k ich prepisom na obmedzený počet osôb za predpokladu, že do tohto počtu bude zahrnutá aspoň jedna osoba za každého účastníka konania a – ak je to primerané z hľadiska konania – ich právnici a/alebo právni zástupcovia;

c)     sprístupniť tretím stranám verziu akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter a z ktorej boli vypustené alebo redakčným zásahom odstránené časti obsahujúce informácie definované ako obchodné tajomstvo.

3.          Príslušné súdne orgány pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí opatrení na zachovanie obchodného tajomstva a pri posudzovaní ich primeranosti zohľadňujú potrebu zaručenia práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, oprávnené záujmy účastníkov konania a prípadne tretích strán a možnú ujmu spôsobenú ktorémukoľvek z účastníkov konania a prípadne ktorejkoľvek z tretích strán v dôsledku schválenia alebo zamietnutia týchto opatrení.

4.          Spracovanie osobných údajov podľa odsekov 1, 2 a 3 musí byť v súlade so smernicou 95/46/ES.

Oddiel 2Predbežné a preventívne opatrenia

Článok 9Predbežné a preventívne opatrenia

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli na žiadosť vlastníka obchodného tajomstva údajnému porušovateľovi nariadiť ktorékoľvek z týchto predbežných a preventívnych opatrení:

a)     predbežné ukončenie alebo prípadne zákaz využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva;

b)     zákaz vyrábať, ponúkať, uvádzať na trh alebo využívať tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, alebo dovážať, vyvážať alebo skladovať tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely;

c)     zaistenie alebo odovzdanie tovaru, v súvislosti s ktorým existuje podozrenie z porušovania práva k obchodnému tajomstvu (vrátane dovážaného tovaru), aby sa zabránilo jeho vstupu na trh alebo obehu na trhu.

2.          Členské štáty zabezpečujú, aby súdne orgány mohli – alternatívne k opatreniam uvedeným v odseku 1 – podmieniť pokračovanie údajného neoprávneného získavania, využívania obchodného tajomstva zložením zábezpek, ktorých cieľom je zabezpečiť náhradu škody vlastníkovi obchodného tajomstva. Sprístupnenie obchodného tajomstva sa nepovolí zložením zábezpek.

Článok 10Podmienky uplatňovania a záruky

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mali vzhľadom na opatrenia uvedené v článku 9 právomoc vyžadovať od navrhovateľa, aby poskytol dôkazy, ktoré možno považovať za primerane dostupné, aby sa s dostatočným stupňom istoty mohli presvedčiť o tom, že obchodné tajomstvo existuje, že navrhovateľ je právoplatný vlastník obchodného tajomstva a že obchodné tajomstvo bolo získané neoprávnene, že obchodné tajomstvo sa využíva alebo sprístupňuje neoprávnene alebo že hrozí neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

2.          Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány museli pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí žiadosti a pri posudzovaní jej primeranosti zohľadniť konkrétne okolnosti daného prípadu. Pri tomto posudzovaní sa podľa potreby zohľadňuje hodnota obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva alebo ďalšie špecifické vlastnosti obchodného tajomstva, ako aj úmyselné alebo neúmyselné konanie odporcu pri získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

3.          Členské štáty zabezpečujú, aby predbežné opatrenia uvedené v článku 9 boli na žiadosť odporcu zrušené alebo aby sa inak skončila ich platnosť, ak:

a)     navrhovateľ nezačal na príslušnom súdnom orgáne konanie vedúce k rozhodnutiu vo veci samej v primeranej lehote, ktorú stanovil súdny orgán, ktorý nariaďuje opatrenia, ak to právo členského štátu umožňuje, alebo ak takáto lehota nebola stanovená, v lehote nepresahujúcej 20 pracovných dní alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia;

b)     dotknuté informácie už nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 2 bode 1 z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

4.          Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli predbežné opatrenia uvedené v článku 9 podmieniť zložením primeranej zábezpeky alebo rovnocennej záruky zo strany navrhovateľa, ktorej cieľom je zabezpečiť náhradu škody za akúkoľvek ujmu spôsobenú odporcovi a prípadne inej osobe, ktorej sa opatrenia týkajú.

5.          Ak sú predbežné opatrenia zrušené na základe odseku 3 písm. a), ak ich platnosť uplynie v dôsledku nejakého úkonu alebo opomenutia zo strany navrhovateľa alebo ak sa následne zistí, že nedošlo k neoprávnenému získaniu, sprístupneniu alebo využitiu obchodného tajomstva alebo k hrozbe takéhoto konania, príslušné súdne orgány majú právomoc nariadiť navrhovateľovi na žiadosť odporcu alebo poškodenej tretej strany, aby odporcovi alebo poškodenej tretej strane poskytol primeranú náhradu škody za akúkoľvek ujmu spôsobenú uvedenými opatreniami.

Oddiel 3Opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia vo veci samej

Článok 11Súdne príkazy a nápravné opatrenia

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade, keď bolo prijaté konečné súdne rozhodnutie, podľa ktorého došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, mohli príslušné súdne orgány na žiadosť navrhovateľa porušovateľovi nariadiť jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

a)     ukončenie alebo prípadne zákaz využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva;

b)     zákaz vyrábať, ponúkať, uvádzať na trh alebo využívať tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, alebo dovážať, vyvážať alebo skladovať tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely;

c)     prijatie primeraných nápravných opatrení, pokiaľ ide o tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu;

ca)   zničenie všetkých fyzických a/alebo elektronických médií obsahujúcich alebo uplatňujúcich obchodné tajomstvo alebo ich častí alebo prípadne odovzdanie všetkých fyzických a/alebo elektronických médií alebo ich častí navrhovateľovi.

2.          Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 písm. c) zahŕňajú:

b)     stiahnutie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, od používateľov z trhu;

c)     úpravu tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, tak, aby bola odstránená vlastnosť, ktorou dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu;

d)     zničenie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, alebo prípadne jeho stiahnutie z trhu za predpokladu, že takéto opatrenie nenaruší ochranu dotknutého obchodného tajomstva;

e)     zničenie všetkých dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov obsahujúcich alebo uplatňujúcich obchodné tajomstvo alebo ich častí alebo prípadne odovzdanie všetkých uvedených dokumentov, predmetov, materiálov, látok a elektronických súborov alebo ich častí vlastníkovi obchodného tajomstva.

3.          Členské štáty zabezpečujú, aby súdne orgány v prípade nariadenia stiahnutia tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, z trhu mohli na žiadosť vlastníka obchodného tajomstva nariadiť, aby bol tovar odovzdaný vlastníkovi alebo charitatívnym organizáciám za podmienok, ktoré stanovia súdne orgány, a ktorých cieľom je zabezpečiť, aby dotknutý tovar opätovne nevstúpil na trh.

Pri posudzovaní žiadosti o nápravné opatrenia sa primerane zhodnotí závažnosť porušenia, prostriedky nápravy, ktoré sa majú prijať, a záujmy tretích strán v súlade so zásadou proporcionality.

Súdne orgány nariaďujú, aby ▌opatrenia uvedené v odseku 1 písm. c) boli vykonané na náklady porušovateľa, ak neexistujú osobitné dôvody, prečo tak neurobiť. Týmito opatreniami nie je dotknutá prípadná náhrada škody vlastníkovi obchodného tajomstva z dôvodu neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

Článok 12Podmienky uplatňovania, záruky a alternatívne opatrenia

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby sa od príslušných súdnych orgánov pri zvažovaní žiadosti o vydanie súdnych príkazov a nápravných opatrení stanovených v článku 11 a pri posudzovaní ich primeranosti vyžadovalo zohľadnenie konkrétnych okolností daného prípadu. Toto posúdenie v príslušnom prípade zahŕňa hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva, konanie porušovateľa pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány obmedzili dĺžku trvania opatrenia uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) tak, aby sa zaistilo, že postačuje na odstránenie prípadnej obchodnej alebo ekonomickej výhody, ktorú by porušovateľ mohol mať z neoprávneného získania, sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, a že zabraňuje vytváraniu neodôvodnených prekážok spravodlivej hospodárskej súťaže, inováciám a mobilite pracovnej sily.

2.          Členské štáty zabezpečujú, aby opatrenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) boli na žiadosť odporcu zrušené alebo aby sa inak skončila ich platnosť, ak dotknuté informácie už nespĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 z dôvodov, ktoré odporcovi nemožno prisúdiť priamo ani nepriamo.

3.          Členské štáty stanovujú, že na žiadosť jedného z účastníkov konania môže príslušný súdny orgán v prípade uplatňovania opatrení stanovených v článku 11 nariadiť peňažnú náhradu škody, ktorá má byť poškodenej strane zaplatená namiesto uplatnenia uvedených opatrení, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)     dotknutá osoba v čase využitia alebo sprístupnenia nevedela, ani nemala za daných okolností dôvod vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala alebo sprístupňovala neoprávnene;

b)     vykonanie dotknutých opatrení by uvedenej osobe spôsobilo neprimeranú ujmu;

c)     peňažná náhrada škody poškodenej strane sa javí ako dostatočne uspokojivá.

Ak sa namiesto príkazu uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) nariadi peňažná náhrada škody, takáto náhrada nesmie presiahnuť výšku odmien alebo poplatkov, ktoré by boli splatné, keby uvedená osoba požiadala o oprávnenie využívať dotknuté obchodné tajomstvo, a to za obdobie, počas ktorého sa mohlo zakázať využívanie obchodného tajomstva.

Článok 13Náhrada škody

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany porušovateľovi, ktorý vedel alebo mal vedieť, že sa zúčastňuje na neoprávnenom získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, nariadili, aby vlastníkovi obchodného tajomstva zaplatil náhradu škody primeranú k skutočnej spôsobenej ujme v dôsledku neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

1a.        V súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi môžu členské štáty obmedziť zodpovednosť zamestnancov za škody voči ich zamestnávateľom pri neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva zamestnávateľa, keď konajú neúmyselne.

2.          Pri stanovení náhrady škody príslušné súdne orgány zohľadňujú všetky náležité faktory, ako sú negatívne hospodárske dôsledky (vrátane ušlého zisku), ktoré boli spôsobené poškodenej strane, prípadný neoprávnený zisk porušovateľa a vo vhodných prípadoch iné skutočnosti než ekonomické faktory, ako je morálna ujma spôsobená vlastníkovi obchodného tajomstva prostredníctvom neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

Príslušné súdne orgány však môžu vo vhodných prípadoch takisto stanoviť náhradu škody vo forme paušálnej sumy na základe skutočností, ako je minimálne výška odmien alebo poplatkov, ktoré by boli splatné, ak by porušovateľ požiadal o oprávnenie využívať dotknuté obchodného tajomstvo.

Článok 14Uverejňovanie súdnych rozhodnutí

1.          Členské štáty zabezpečujú, aby v súdnych konaniach začatých vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva mohli príslušné súdne orgány na žiadosť navrhovateľa a na náklady porušovateľa nariadiť vhodné opatrenia na šírenie informácií týkajúcich sa rozhodnutia vrátane uverejnenia celého rozhodnutia alebo jeho časti v tlačenom alebo elektronickom médiu vrátane oficiálnej webovej stránky porušovateľa.

2.          Každé opatrenie uvedené v odseku 1 tohto článku musí zachovávať dôvernosť obchodného tajomstva podľa článku 8.

3.          Pri rozhodovaní, či nariadiť opatrenie uvedené v odseku 1 a pri posudzovaní jeho primeranosti príslušné súdne orgány zohľadňujú, či by informácie o porušovateľovi umožnili identifikáciu fyzickej osoby, a ak áno, či by bolo uverejnenie týchto informácií opodstatnené, najmä na základe týchto kritérií: možné narušenie súkromia a poškodenie povesti porušovateľa ▌, konanie porušovateľa pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva ▌a pravdepodobnosť ďalšieho neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva porušovateľom.

Kapitola IV

Sankcie, podávanie správ a záverečné ustanovenia

Článok 15Sankcie za nedodržanie povinností stanovených v tejto smernici

Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli uložiť sankcie účastníkom konania, ich právnym zástupcom a akejkoľvek inej osobe, ktorá nedodržiava alebo odmietne dodržiavať opatrenia prijaté podľa článkov 8, 9 a 11.

Ak je tak ustanovené vo vnútroštátnom práve, nedodržanie opatrenia prijatého podľa článkov 9 a 11 podlieha v príslušných prípadoch pravidelnej pokute.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 16Výmena informácií a spravodajcovia

Na účely podpory spolupráce vrátane výmeny informácií medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou určí každý členský štát jedného alebo viacerých vnútroštátnych spravodajcov pre jednotlivé otázky týkajúce sa vykonávania opatrení stanovených touto smernicou. Údaje o vnútroštátnom(-ych) spravodajcovi(-och) oznámi ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 17Správy

1.        Agentúra Európskej únie pre duševné vlastníctvo do XX XX 20XX [tri roky po uplynutí lehoty na transpozíciu] pripraví v rámci činnosti Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva úvodnú správu o vývoji v oblasti súdnych sporov vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva na základe uplatňovania tejto smernice.

2.        Komisia do XX XX 20XX [štyri roky po uplynutí lehoty na transpozíciu] vypracuje priebežnú správu o uplatňovaní tejto smernice, a to aj so zreteľom na jej prípadný vplyv na základné práva, mobilitu pracovnej sily, ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou a možné ďalšie zlepšenia týkajúce sa spolupráce a inovácie, a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. V tejto správe sa náležite zohľadní správa, ktorú pripravilo Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

3.        Komisia do XX XX 20XX [osem rokov po uplynutí lehoty na transpozíciu] vykoná hodnotenie účinkov tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 18Transpozícia

1.          Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do XX XX 20XX [24 mesiacov po dátume prijatia tejto smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.          Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 19Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

29.4.2015

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Michèle Rivasi

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ochrana pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením obchodného tajomstva je rozhodujúca z hľadiska spravodlivého obchodného prostredia pre podniky. Je však dôležité pamätať na to, že pre inovačno-tvorivý proces má zásadný význam aj šírenie poznatkov a informácií. Podniky majú často väčší záujem na výmene obchodných tajomstiev než na ich utajovaní. Okrem toho je nevyhnutná aj transparentnosť a prístup k informáciám z hľadiska informovania o dôležitých verejných politikách, napríklad v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a spotrebiteľov.

Treba nájsť primeranú rovnováhu, aby sa neotvoril priestor pre neoprávnené návrhy vo veci podvodného získania či šírenia obchodného tajomstva a aby sa predišlo tomu, že informácie, ktoré by sa mali spoločne využívať a vymieňať, budú vinou príliš široko koncipovanej ochrany utajované. Na zabezpečenie tejto rovnováhy spravodajkyňa navrhuje pozmeniť návrh Komisie so zreteľom na štyri dôležité línie.

Objasnenie vymedzení pojmov a spresnenie smernice

Harmonizácia právnych postupov a prostriedkov nápravy v prípade nezákonného získania, využitia a sprístupnenia obchodného tajomstva na úrovni EÚ sa nemôže zaobísť bez jasného chápania rozsahu pôsobnosti a vymedzenia danej skutočnosti. Je to o to dôležitejšie, že táto smernica prinesie zavedenie nového právneho pojmu do väčšiny vnútroštátnych právnych systémov EÚ. Príliš vágne vymedzenie pojmu obchodného tajomstva spôsobí právnu neistotu a najsilnejším ekonomickým aktérom uľahčí zneužívanie tohto konceptu na úkor menších aktérov a celej spoločnosti.

Spravodajkyňa navrhuje objasniť definíciu toho, čo by sa malo považovať za obchodné tajomstvo. Má to zásadný význam nielen z hľadiska riadneho vykonávania smernice, ale aj preto, že táto nová smernica bude jedinou referenčnou hodnotou EÚ v rámci rokovaní o dohode o TTIP.

Ochrana obchodného tajomstva je síce dôležitá, nepredstavuje však právo duševného vlastníctva. Jej uplatňovanie by teda nemalo viesť k tvorbe nových výlučných práv. Použitie terminológie z oblasti práv duševného vlastníctva v návrhu Komisie spôsobuje nejasnosti a v prípade súdneho sporu môže ovplyvniť právny výklad. Preto spravodajkyňa navrhuje, aby sa niektoré použité výrazy zmenili, čím by sa predišlo vyjadrovaniu príznačnému pre právny kontext práv duševného vlastníctva.

Zabezpečenie zákonných práv a prístupu k informáciám

Do rozsahu pôsobnosti smernice patrí zabezpečenie náležitej úrovne ochrany pred nečestnými obchodnými praktikami v medzipodnikovom prostredí.

V smernici je však potrebné jednoznačne stanoviť prípady, v ktorých sprístupnenie informácií nepatrí do rozsahu jej pôsobnosti. Ide o informácie, ktorých sprístupnenie vyžadujú predpisy EÚ/jednotlivých štátov alebo verejné orgány na základe svojho mandátu.

Zo širšieho hľadiska ochrana obchodného tajomstva nesmie oslabiť legitímny verejný záujem, napríklad ochranu spotrebiteľov, pracovníkov, života ľudí, zvierat a rastlín, životného prostredia, základných práv vrátane slobody prejavu a informácií, predchádzanie nespravodlivej hospodárskej súťaži.

Zaručenie mobility zamestnancov

Šírenie poznatkov a kvalifikácií zároveň stojí za dynamikou a tvorivosťou priemyselných aktérov a výskumných odvetví, dôkazom čoho je Silicon Valley. Neodlučiteľnou súčasťou tohto procesu je mobilita zamestnancov. Z hľadiska inovácií a profesionálneho rozvoja je dôležité, aby kvalifikovaní pracovníci mali možnosť presúvať sa medzi spoločnosťami. Ochrana pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením obchodného tajomstva by teda nemala stáť v ceste mobilite zamestnancov.

Viaceré štúdie preukázali, že regióny/štáty, ktoré presadzujú striktné dohody o nevykonávaní konkurenčnej zárobkovej činnosti medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, zaznamenávajú únik mozgov z radov najkvalifikovanejších pracovníkov a obmedzené investície a inovácie.

Túto skutočnosť treba zohľadniť pri vytyčovaní premlčacej lehoty pre opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v tejto smernici. Bolo by nezmyselné zaťažiť zamestnancov premlčacou lehotou v trvaní viac ako jeden rok. Vo všeobecnosti treba nastoliť primeranú rovnováhu medzi zamestnancami, ktorí sú tvorcami nových nápadov, a spoločnosťami, ktoré poskytujú zdroje a prostredie na rozvoj týchto nápadov. Táto rovnováha sa musí premietnuť do smernice.

Zabezpečenie spravodlivých súdnych sporov najmä pre malé podniky

Podobne ako v prípade iných súdnych sporov majú väčšie podniky finančné možnosti na prístup k spravodlivosti, ktoré zvyčajne chýbajú malým a stredným podnikom. Je dôležité zabezpečiť, aby väčší aktéri nezneužívali návrhy vo veci obchodného tajomstva s cieľom vytlačiť potenciálnych konkurentov z trhu.

Ochranou obchodného tajomstva sa nevytvárajú žiadne vlastnícke práva, ale rieši sa ňou nezákonný charakter jeho získania, využitia a sprístupnenia. Preto by pri preukazovaní skutočnosti, že získanie nesprístupnených informácií bolo nezákonné, malo dôkazné bremeno ležať na osobe, ktorá s týmito informáciami oprávnene nakladá.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Podniky a neziskové výskumné inštitúcie investujú do získania, rozvoja a používania know-how a informácií, ktoré sú menou znalostnej ekonomiky. Táto investícia do vytvárania a používania duševného kapitálu určuje ich konkurencieschopnosť na trhu, a tým návratnosť investície, čo je základnou motiváciou pre podnikový výskum a vývoj. Podniky využívajú rôzne spôsoby privlastnenia si výsledkov svojich inovačných činností, keď otvorenosť neumožňuje plné využitie ich investícií do výskumu a inovácie. Jedným z týchto spôsobov je využitie oficiálnych práv duševného vlastníctva, ako sú patenty, práva vyplývajúce zo vzorov alebo autorské práva. Ďalším je ochrana prístupu k znalostiam, ktoré sú pre subjekt cenné a nie sú všeobecne známe, a ich využívanie. Takéto know-how a obchodné informácie, ktoré nie sú sprístupnené a majú zostať dôverné, sa označujú ako obchodné tajomstvo. Podniky si bez ohľadu na svoju veľkosť cenia obchodné tajomstvo tak ako patenty a ďalšie formy práv duševného vlastníctva a využívajú dôvernosť ako nástroj riadenia obchodných inovácií a inovácií v oblasti výskumu, ktoré pokrývajú celú škálu informácií, ktoré presahujú rámec technologických poznatkov a zahŕňajú obchodné údaje, ako sú informácie o zákazníkoch a dodávateľoch, obchodných plánoch alebo výskume a stratégiách týkajúcich sa trhu. Ochranou takejto širokej škály know-how a obchodných informácií, či už ako doplnku alebo alternatívy práv duševného vlastníctva, obchodné tajomstvo umožňuje tvorcovi dosiahnuť zo svojej tvorby a inovácií zisk, a je preto osobitne dôležité pre výskum a vývoj a pre inovačnú schopnosť.

(1) Podniky a neziskové výskumné inštitúcie investujú do získania, rozvoja a používania know-how a informácií, ktoré sú menou znalostnej ekonomiky a poskytujú konkurenčnú výhodu. Táto investícia do vytvárania a používania duševného kapitálu určuje ich konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť na trhu, a tým návratnosť investície, čo je základnou motiváciou pre podnikový výskum a vývoj. Podniky využívajú rôzne spôsoby privlastnenia si výsledkov svojich inovačných činností, keď otvorenosť neumožňuje plné využitie ich investícií do výskumu a inovácie. Jedným z týchto spôsobov je využitie práv duševného vlastníctva, ako sú patenty, práva vyplývajúce zo vzorov alebo autorské práva. Ďalším je ochrana prístupu k obchodne cenným informáciám a využívanie znalostí, ktoré sú pre subjekt cenné a nie sú známe alebo ľahko prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa bežne zaoberajú informáciami tohto druhu, alebo iným osobám, ktoré by mohli získať ekonomickú hodnotu ich sprístupnením alebo využitím. Takéto know-how a obchodné informácie, ktoré nie sú sprístupnené a majú zostať dôverné, sa označujú ako obchodné tajomstvo. Malé a stredné podniky (MSP) si osobitne cenia obchodné tajomstvá a spoliehajú sa na ne, pretože používanie práv duševného vlastníctva zvykne byť drahé a MSP často nemajú dostatočne špecializované ľudské a finančné zdroje na správu a ochranu práv duševného vlastníctva. Podniky si bez ohľadu na svoju veľkosť cenia obchodné tajomstvo tak ako patenty a ďalšie formy práv duševného vlastníctva a využívajú dôvernosť ako nástroj riadenia obchodných inovácií a inovácií v oblasti výskumu, ktoré pokrývajú celú škálu informácií, ktoré presahujú rámec technologických poznatkov a zahŕňajú obchodné údaje, ako sú informácie o zákazníkoch a dodávateľoch, obchodných plánoch alebo výskume a stratégiách týkajúcich sa trhu. Ochranou takejto širokej škály know-how a obchodných informácií, či už ako doplnku alebo alternatívy práv duševného vlastníctva, obchodné tajomstvo umožňuje tvorcovi dosiahnuť zo svojej tvorby a inovácií zisk, a je preto osobitne dôležité pre výskum a vývoj a pre inovačnú schopnosť.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Otvorené inovácie majú významný vplyv pri tvorbe nových znalostí a sú podkladom pre vznik nových a inovačných obchodných modelov založených na využívaní spoločne vytvorených znalostí. Obchodné tajomstvo zohráva dôležitú úlohu pri ochrane výmeny znalostí medzi podnikmi na vnútornom trhu a za jeho hranicami v kontexte výskumu, vývoja a inovácie. Spoločný výskum vrátane cezhraničnej spolupráce je obzvlášť dôležitý pre zvýšenie úrovne podnikového výskumu a vývoja na vnútornom trhu. Otvorené inovácie stimulujú prenikanie na trh nových nápadov, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov a riešia spoločenské výzvy. Na vnútornom trhu, na ktorom sú prekážky takejto cezhraničnej spolupráce minimalizované a na ktorom nie je narušená spolupráca, by duševná tvorba a inovácie mali podporovať investície do inovačných procesov, služieb a výrobkov. Takéto prostredie priaznivé pre duševnú tvorbu a inovácie je takisto dôležité pre rast zamestnanosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Obchodné tajomstvo sa radí medzi najpoužívanejšie formy ochrany duševnej tvorby a inovačného know-how zo strany podnikov, zároveň je však existujúcim právnym rámcom Únie najmenej chránené pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením tretími stranami.

(2) Otvorené inovácie stimulujú prenikanie na trh nových nápadov, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov a riešia spoločenské výzvy. Majú významný vplyv pri tvorbe nových znalostí a sú podkladom pre vznik nových a inovačných obchodných modelov založených na využívaní spoločne vytvorených znalostí. Spoločný výskum vrátane cezhraničnej spolupráce je obzvlášť dôležitý pre zvýšenie úrovne podnikového výskumu a vývoja na vnútornom trhu. Takéto prostredie priaznivé pre duševnú tvorbu a inovácie v prípade, že je zabezpečená mobilita pracovnej sily, je takisto dôležité pre rast zamestnanosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Obchodné tajomstvo zohráva úlohu pri ochrane výmeny znalostí medzi podnikmi a/alebo výskumnými inštitúciami na vnútornom trhu a za jeho hranicami v kontexte výskumu, vývoja a inovácie. Existujúci právny rámec Únie proti neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva tretími stranami je roztrieštený na 28 rôznych právnych poriadkov, čo vytvára prekážky pre účinné fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Medzinárodné úsilie vyvinuté v rámci Svetovej obchodnej organizácie na riešenie tohto problému viedlo k uzavretiu Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS). Uvedená dohoda obsahuje okrem iného ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením tretími stranami, ktoré sú spoločnými medzinárodnými normami. Uvedenou dohodou, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES, sú viazané všetky členské štáty, ako aj samotná Únia5.

(4) Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS) obsahuje okrem iného ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením tretími stranami, ktoré sú spoločnými medzinárodnými normami. Uvedenou dohodou, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES, sú viazané všetky členské štáty, ako aj samotná Únia5. Na ochranu obchodného tajomstva pred zneužitím určité členské štáty zaviedli právne predpisy, ale niektoré členské štáty ešte nevymedzili pojem obchodné tajomstvo a nemajú záväzné právne predpisy proti zneužitiu obchodného tajomstva, čo vytvára medzery a prekážky pre účinné fungovanie vnútorného trhu. Je tiež vhodné vymedziť na úrovni Únie situácie, keď je získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva oprávnené alebo neoprávnené, a obmedziť lehotu na podanie opravných prostriedkov, aby táto smernica slúžila svojmu účelu dôslednej ochrany obchodného tajomstva v rámci Únie.

__________________

__________________

5 Rozhodnutie Rady z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

5 Rozhodnutie Rady z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Na úrovni Únie je vhodné stanoviť pravidlá na účely aproximácie vnútroštátnych legislatívnych systémov s cieľom zabezpečiť na celom vnútornom trhu dostatočnú a jednotnú úroveň nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Na tieto účely je dôležité stanoviť jednotné vymedzenie obchodného tajomstva bez obmedzenia predmetu úpravy, ktorý má byť chránený pred zneužitím. Takéto vymedzenie by preto malo byť vypracované tak, aby zahŕňalo informácie obchodnej a technickej povahy a know-how, ak existuje oprávnený záujem zachovať dôvernosť aj oprávnené očakávanie zachovať túto dôvernosť. Takéto vymedzenie by malo z podstaty vylučovať triviálne informácie a nemalo by sa rozširovať na znalosti a zručnosti, ktoré zamestnanci získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania a ktoré sú známe alebo prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa bežne zaoberajú dotknutým druhom informácií.

(8) Na úrovni Únie je vhodné stanoviť pravidlá na účely aproximácie vnútroštátnych legislatívnych systémov s cieľom zabezpečiť na celom vnútornom trhu dostatočnú a jednotnú úroveň nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Na tieto účely je dôležité stanoviť jednotné vymedzenie obchodného tajomstva. Takéto vymedzenie by preto malo byť vypracované tak, aby zahŕňalo informácie obchodnej povahy a nesprístupnené know-how, ak existuje oprávnený záujem zachovať dôvernosť, obchodnú hodnotu týchto informácií, pretože majú ostať dôverné, a oprávnené očakávanie zachovať túto dôvernosť. Takéto vymedzenie by malo z podstaty vylučovať triviálne informácie a nemalo by sa rozširovať na znalosti a zručnosti, ktoré zamestnanci získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania a ktoré sú známe alebo prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa bežne zaoberajú dotknutým druhom informácií, ani na znalosti a zručnosti, ktoré získali konkurenti. Podmienky, ktoré stanovujú neoprávnené využitie alebo sprístupnenie, by sa nemali obmedzovať na použitie skúseností a know-how, ktoré sú nadobudnuté čestným konaním, napríklad v rámci pracovnej zmluvy alebo akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu. Tým by sa malo zabezpečiť, aby sa neohrozila mobilita pracovnej sily, pri súčasnom zaručení primeranej ochrany obchodného tajomstva. Touto smernicou nie je dotknutá autonómia sociálnych partnerov a ich právo uzatvárať kolektívne zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, tradíciami a zvyklosťami a pri rešpektovaní ustanovení zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Je dôležité stanoviť aj okolnosti, za ktorých je právna ochrana odôvodnená. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť, aké konanie a ktoré praktiky sa majú považovať za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva. Za neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva by sa nemalo považovať sprístupnenie informácií súvisiacich s podnikaním zo strany inštitúcií a orgánov Únie alebo vnútroštátnych verejných orgánov, ktoré vlastnia na základe povinností vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady6 (ES) č. 1049/2001 alebo na základe iných pravidiel týkajúcich sa prístupu k dokumentom.

(9) Je dôležité stanoviť aj okolnosti, za ktorých je právna ochrana odôvodnená. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť, aké konanie a ktoré praktiky sa majú považovať za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva. Za neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva sa nemá považovať sprístupnenie informácií súvisiacich s podnikaním zo strany inštitúcií a orgánov Únie alebo vnútroštátnych verejných orgánov, ktoré vlastnia na základe povinností vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/20016 alebo na základe iných pravidiel týkajúcich sa prístupu k dokumentom. Podobne, získanie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva zo strany orgánu verejnej moci, ktorý plní svoj mandát v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, by nemalo predstavovať neoprávnené získanie alebo sprístupnenie. To by malo platiť aj v prípade zabezpečenia ochrany oprávneného záujmu vrátane ochrany spotrebiteľov, pracovníkov, zdravia a životného prostredia, základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie a predchádzania nekalej súťaži.

__________________

__________________

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) V záujme inovácií a na podporu hospodárskej súťaže by ustanovenia tejto smernice nemali vytvárať žiadne výlučné právo na know-how ani na informácie chránené ako obchodné tajomstvo. Preto je naďalej možný nezávislý objav rovnakého know-how a informácií a konkurenti vlastníka obchodného tajomstva môžu pri oprávnene získanom výrobku použiť aj reverzné inžinierstvo.

(10) V záujme inovácií a na podporu hospodárskej súťaže by ustanovenia tejto smernice a jej vykonávanie nemali vytvárať žiadne výlučné právo na know-how ani na informácie chránené ako obchodné tajomstvo. Ustanoveniami o ochrane obchodného tajomstva priznanej touto smernicou sa nevytvára právo duševného vlastníctva a nemalo by byť možné ich uplatňovať jedine s cieľom obmedzenia hospodárskej súťaže. Preto je naďalej možný nezávislý objav rovnakého know-how a informácií a konkurenti vlastníka obchodného tajomstva môžu pri oprávnene získanom výrobku použiť aj reverzné inžinierstvo, ak je to v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Čoraz častejšie je uvádzanie mnohých výrobkov na trh, najmä v súvislosti s postupmi obstarávania, podmienené oznámením dôverných údajov regulačným a správnym orgánom, pričom niektoré z týchto údajov sa získali pomocou testov, ktoré je veľmi nákladné zabezpečiť. Sprístupnenie niektorých alebo všetkých predmetných informácií orgánmi a získanie týchto informácií tretími stranami by nemalo viesť k ich nečestnému používaniu na trhu.

Odôvodnenie

Oprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie nie sú systematicky prepojené a v praxi môže po nich nasledovať neoprávnené opätovné použitie alebo opätovné sprístupnenie. Ak právo na informácie neprimerane prevažuje nad potrebou chrániť obchodné tajomstvo, spoločnosti sa budú zdráhať poskytovať svoje dôverné informácie vládnym inštitúciám a vzrastie počet nenáležitých žiadostí o prístup.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade so zásadou proporcionality by opatrenia a prostriedky nápravy zamerané na ochranu obchodného tajomstva mali byť prispôsobené tak, aby spĺňali cieľ, ktorým je zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu s výskumom a inováciami, bez ohrozenia iných cieľov a zásad verejného záujmu. V tejto súvislosti opatrenia a prostriedky nápravy zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány zohľadňovali hodnotu obchodného tajomstva, závažnosť konania vedúceho k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, ako aj vplyv takéhoto konania. Takisto by sa malo zabezpečiť, aby príslušné súdne orgány mali možnosť zvážiť záujmy účastníkov súdneho sporu, ako aj záujmy tretích strán, prípadne vrátane spotrebiteľov.

(11) V súlade so zásadou proporcionality by opatrenia a prostriedky nápravy zamerané na ochranu obchodného tajomstva mali byť prispôsobené tak, aby spĺňali cieľ, ktorým je zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu s výskumom a inováciami, a to najmä tým, že majú odstrašujúci účinok proti neoprávnenému získaniu, využitiu a sprístupneniu obchodného tajomstva, bez ohrozenia iných cieľov a zásad verejného záujmu, ako je ochrana spotrebiteľa, zdravia a životného prostredia. V tejto súvislosti opatrenia a prostriedky nápravy zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány zohľadňovali všetky relevantné okolnosti, ako je hodnota obchodného tajomstva, závažnosť konania vedúceho k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, ako aj vplyv takéhoto využitia alebo sprístupnenia. Takisto by sa malo zabezpečiť, aby príslušné súdne orgány mali možnosť zvážiť záujmy účastníkov súdneho sporu, ako aj záujmy tretích strán, prípadne vrátane spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) V súvislosti so zavedením a s uplatňovaním jednotného vymedzenia pojmu obchodné tajomstvo a v súvislosti so zavedením a s vykonávaním jednotných pravidiel ochrany obchodného tajomstva v rámci vnútorného trhu by iné opatrenia, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo obmedziť výmenu a využívanie znalostí a najímanie a mobilitu pracovníkov, mali rešpektovať zásadu proporcionality v záujme inovácií a voľnej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Hladké fungovanie vnútorného trhu by sa narušilo, ak by boli stanovené opatrenia a prostriedky nápravy použité na sledovanie nezákonných úmyslov nezlučiteľných s cieľmi tejto smernice. Preto je dôležité zabezpečiť, aby súdne orgány boli splnomocnené ukladať sankcie za zneužívanie zo strany navrhovateľov, ktorí nekonajú v dobrej viere a podávajú zjavne neopodstatnené žiadosti. Zároveň je dôležité, aby stanovené opatrenia a prostriedky nápravy neobmedzovali slobodu prejavu a právo na informácie (ktoré zahŕňajú slobodu a pluralitu médií, ako sa uvádza v článku 11 Charty základných ľudských práv Európskej únie) alebo informátorstvo. Ochrana obchodného tajomstva by sa preto nemala rozširovať na prípady, v ktorých sprístupnenie obchodného tajomstva slúži verejnému záujmu, ak je tým odhalené príslušné pochybenie alebo protiprávne konanie.

(12) Hladké fungovanie vnútorného trhu by sa narušilo, ak by boli stanovené opatrenia a prostriedky nápravy použité na sledovanie nezákonných úmyslov, ako je vytváranie neopodstatnených prekážok na vnútornom trhu alebo pre mobilitu pracovnej sily, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi tejto smernice. Preto je dôležité zabezpečiť, aby súdne orgány boli splnomocnené ukladať sankcie za zneužívanie zo strany navrhovateľov, ktorí nekonajú v dobrej viere a podávajú zjavne neopodstatnené žiadosti. Zároveň je dôležité, aby stanovené opatrenia a prostriedky nápravy neobmedzovali slobodu prejavu a právo na informácie (ktoré zahŕňajú slobodu a pluralitu médií, ako sa uvádza v článku 11 Charty základných ľudských práv Európskej únie) alebo informátorstvo. Ochrana obchodného tajomstva by sa preto nemala rozširovať na prípady, v ktorých sprístupnenie obchodného tajomstva slúži verejnému záujmu, ak je tým odhalené príslušné pochybenie alebo protiprávne konanie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Zvýšené používanie webových služieb na podnikanie alebo realizáciu výskumu, skladovanie väčšieho množstva dôverných údajov na virtuálnych úložiskách, zvýšené využívanie elektronického obchodu a digitalizácie celkovo si vyžaduje harmonizované právne predpisy v celej Únii, ktoré by slúžili na ochranu pred zneužitím obchodného tajomstva a ktorými by sa zabezpečila dôvera podnikov a spotrebiteľov a ich ochrana a ktorými by sa podporilo vytváranie elektronického jednotného trhu, ktorý predstavuje jeden zo základov účinne fungujúceho vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme právnej istoty a vzhľadom na to, že sa očakáva, že právoplatní vlastníci obchodného tajomstva budú vykonávať náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o zachovanie dôvernosti ich cenného obchodného tajomstva a sledovanie jeho využívania, sa zdá vhodné obmedziť možnosť iniciovať opatrenia na ochranu obchodného tajomstva na obmedzené obdobie od dátumu, keď vlastníci obchodného tajomstva zistili, že došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu ich obchodného tajomstva treťou stranou, alebo mali dôvod domnievať sa, že k nemu došlo.

(13) V záujme zachovania hladkého fungovania vnútorného trhu s výskumom a inováciami a právnej istoty a vzhľadom na to, že sa očakáva, že právoplatní vlastníci obchodného tajomstva budú vykonávať náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o zachovanie dôvernosti ich cenného obchodného tajomstva a sledovanie jeho využívania, sa zdá vhodné obmedziť možnosť iniciovať opatrenia na ochranu obchodného tajomstva na obmedzené obdobie od dátumu, keď vlastníci obchodného tajomstva zistili, že došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu ich obchodného tajomstva treťou stranou, alebo mali dôvod domnievať sa, že k nemu došlo.

Odôvodnenie

Praktický vplyv premlčacej lehoty dvoch rokov je obmedzený vzhľadom na to, že podniky sa zvyčajne rýchlo zaoberajú zneužitím obchodného tajomstva tým, že navrhujú predbežné opatrenia. Je však dôležité, aby sa uplatňovala prísna premlčacia lehota s cieľom zabrániť zneužívaniu, ktoré by viedlo k obmedzeniu inovácií a oddialeniu prístupu na vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Možnosť straty dôvernosti obchodného tajomstva počas súdneho sporu často právoplatných vlastníkov obchodného tajomstva odrádza od začatia konania na ochranu ich obchodného tajomstva, čím sa ohrozuje účinnosť stanovených opatrení a prostriedkov nápravy. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné stanoviť (s prihliadnutím na záruky na zabezpečenie práva na spravodlivý proces) osobitné požiadavky zamerané na ochranu dôvernosti obchodného tajomstva, ktoré je predmetom súdneho sporu, v priebehu súdneho konania začatého na jeho ochranu. Mali by zahŕňať možnosť obmedziť prístup k dôkazom alebo vypočutiam či uverejniť len časti súdnych rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter. Takáto ochrana by mala zostať v platnosti aj po skončení súdneho konania, a to tak dlho, kým informácie, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo, nie sú verejne prístupné.

(14) Možnosť straty dôvernosti obchodného tajomstva počas súdneho sporu často právoplatných vlastníkov obchodného tajomstva odrádza od začatia konania na ochranu ich obchodného tajomstva, čím sa ohrozuje účinnosť stanovených opatrení a prostriedkov nápravy. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné stanoviť rovnováhu medzi primeranými zárukami na zabezpečenie práva na spravodlivý proces a osobitnými požiadavkami zameranými na ochranu dôvernosti obchodného tajomstva, ktoré je predmetom súdneho sporu, v priebehu súdneho konania začatého na jeho ochranu. Mali by zahŕňať možnosť obmedziť prístup k dôkazom alebo vypočutiam v prípade osôb neprepojených s účastníkmi konania či uverejniť len časti súdnych rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter. S cieľom zabezpečiť dostatočný prístup k informáciám v prípadoch, keď je prístup obmedzený, by aspoň jedna osoba za každého účastníka konania a ich advokáti mali mať prístup k dôkazom alebo vypočutiam. Takáto ochrana by mala zostať v platnosti aj po skončení súdneho konania, a to tak dlho, kým informácie, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo, nie sú verejne prístupné.

Odôvodnenie

Jasne sa stanovuje, že v záujme dodržiavania práva oboch účastníkov konania na spravodlivý súdny proces musia byť schopní zúčastňovať sa s výhodou získania potrebných informácií a že táto požiadavka by sa mala uviesť do rovnováhy s potrebou chrániť dôvernosť obchodného tajomstva, ktorého sa konanie týka.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Neoprávnené získanie obchodného tajomstva treťou stranou by mohlo mať pre jeho právoplatného vlastníka ničivé účinky, keďže po jeho uverejnení by bolo pre uvedeného vlastníka nemožné obnoviť podmienky ako pred stratou obchodného tajomstva. V dôsledku toho je nevyhnutné stanoviť rýchle a dostupné predbežné opatrenia na okamžité ukončenie neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Takéto opatrenie musí byť k dispozícii bez toho, aby sa muselo čakať na rozhodnutie v danej veci, pri náležitom dodržaní práva na obhajobu a zásady proporcionality so zreteľom na charakteristiky dotknutého prípadu. Takisto môžu byť potrebné záruky v dostatočnej výške na pokrytie nákladov a ujmy spôsobenej odporcovi neopodstatneným návrhom, najmä ak by omeškanie spôsobilo právoplatnému vlastníkovi obchodného tajomstva nenapraviteľnú škodu.

(15) Neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva treťou stranou by mohlo mať pre jeho právoplatného vlastníka ničivé účinky, keďže po jeho uverejnení by bolo pre uvedeného vlastníka nemožné obnoviť podmienky ako pred stratou obchodného tajomstva. V dôsledku toho je nevyhnutné stanoviť rýchle a dostupné predbežné opatrenia na okamžité ukončenie neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Takéto opatrenie musí byť k dispozícii bez toho, aby sa muselo čakať na rozhodnutie v danej veci, pri náležitom dodržaní práva na obhajobu a zásady proporcionality so zreteľom na charakteristiky dotknutého prípadu. Takisto môžu byť potrebné záruky v dostatočnej výške na pokrytie nákladov a ujmy spôsobenej odporcovi neopodstatneným návrhom, najmä ak by omeškanie spôsobilo právoplatnému vlastníkovi obchodného tajomstva nenapraviteľnú škodu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Z rovnakého dôvodu je takisto dôležité stanoviť opatrenia na zabránenie ďalšiemu neoprávnenému využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva. Aby boli opatrenia ukladajúce zákaz účinné, ich trvanie, ak si okolnosti vyžadujú časové obmedzenie, by malo byť dostatočné na odstránenie akejkoľvek obchodnej výhody, ktorú by tretia strana mohla mať z neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. V žiadnom prípade by opatrenie tohto druhu nemalo byť vykonateľné, ak informácie, na ktoré sa pôvodne vzťahovalo obchodné tajomstvo, sú verejne prístupné z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

(16) Z rovnakého dôvodu je takisto dôležité stanoviť opatrenia na zabránenie ďalšiemu neoprávnenému využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva. Aby boli opatrenia ukladajúce zákaz účinné, ich trvanie by malo byť dostatočné na odstránenie akejkoľvek obchodnej výhody, ktorú by tretia strana mohla mať z neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, a malo by byť časovo obmedzené, aby sa zabránilo vzniku neopodstatnených prekážok hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. V žiadnom prípade by opatrenie tohto druhu nemalo byť vykonateľné, ak informácie, na ktoré sa pôvodne vzťahovalo obchodné tajomstvo, sú verejne prístupné z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

Odôvodnenie

Ak už odporca nemôže získať obchodnú výhodu zo zneužitia, ďalšie predĺženie trvania súdneho príkazu slúži iba na účely odstrašovania a sankcií, pričom obmedzuje hospodársku súťaž a inovácie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Obchodné tajomstvo môže byť neoprávnené využité na navrhnutie, výrobu alebo uvedenie tovaru (alebo jeho častí) na trh a tento tovar sa potom môže šíriť na vnútornom trhu, a negatívne tak ovplyvniť obchodné záujmy vlastníka obchodného tajomstva a fungovanie vnútorného trhu. V uvedených prípadoch a keď má dotknuté obchodné tajomstvo významný vplyv na kvalitu, hodnotu alebo cenu tovaru vyrobeného s využitím obchodného tajomstva alebo na zníženie nákladov, uľahčenie alebo urýchlenie procesov jeho výroby alebo uvádzania na trh, je dôležité splnomocniť súdne orgány nariaďovať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tento tovar nebol uvedený na trh alebo aby bol z neho odstránený. Vzhľadom na globálnu povahu obchodu je takisto potrebné, aby tieto opatrenia zahŕňali zákaz dovozu uvedeného tovaru do Únie alebo jeho skladovania na účely jeho ponúkania alebo uvádzania na trh. So zreteľom na zásadu proporcionality by nápravné opatrenia nemali nevyhnutne znamenať zničenie tovaru, keď existujú iné realizovateľné možnosti, ako je zbavenie tovaru jeho kvality, ktorou sa porušuje právo k obchodnému tajomstvu, alebo použitie tovaru mimo trhu, napríklad darovaním charitatívnym organizáciám.

(17) Obchodné tajomstvo môže byť neoprávnene využité na navrhnutie, výrobu, vývoj alebo uvedenie služieb alebo tovaru (alebo jeho častí) na trh a tento tovar alebo služby sa potom môžu šíriť na vnútornom trhu, a negatívne tak ovplyvniť obchodné záujmy vlastníka obchodného tajomstva a fungovanie vnútorného trhu. V prípadoch, keď sa preukázalo neoprávnené získanie, a keď má dotknuté obchodné tajomstvo významný vplyv na kvalitu, hodnotu alebo cenu tovaru vyrobeného s využitím obchodného tajomstva alebo na zníženie nákladov, uľahčenie alebo urýchlenie procesov jeho výroby alebo uvádzania na trh, je dôležité splnomocniť súdne orgány nariaďovať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tento tovar nebol uvedený na trh alebo aby bol z neho odstránený. Vzhľadom na globálnu povahu obchodu je takisto potrebné, aby tieto opatrenia zahŕňali zákaz dovozu uvedeného tovaru do Únie alebo jeho skladovania na účely jeho ponúkania alebo uvádzania na trh. So zreteľom na zásadu proporcionality by nápravné opatrenia nemali nevyhnutne znamenať zničenie tovaru, keď existujú iné realizovateľné možnosti, ako je zbavenie tovaru jeho kvality, ktorou sa porušuje právo k obchodnému tajomstvu, alebo použitie tovaru mimo trhu, napríklad darovaním charitatívnym organizáciám.

Odôvodnenie

Treba spresniť, že táto smernica sa vzťahuje aj na zneužitie obchodného tajomstva na vytváranie služieb.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zamedziť tomu, aby osoba, ktorá vedela alebo mala dostatočné dôvody vedieť, že neoprávnene získava, využíva alebo sprístupňuje obchodné tajomstvo mala z takéhoto konania prospech a s cieľom zabezpečiť, že situácia, v ktorej sa nachádza poškodený vlastník obchodného tajomstva, čo najviac zodpovedá situácii, ktorá by existovala v prípade, keby k tomuto konaniu nedošlo, je nevyhnutné stanoviť primeranú náhradu škody za ujmu, ktorú utrpel v dôsledku neoprávneného konania. Výška náhrady za spôsobenú škodu priznaná poškodenému vlastníkovi obchodného tajomstva by mala zohľadňovať všetky príslušné faktory, ako je strata príjmov vlastníka obchodného tajomstva alebo neoprávnený zisk porušovateľa a prípadne akákoľvek morálna ujma spôsobená vlastníkovi obchodného tajomstva. Alternatívne napríklad v prípade, keby bolo vzhľadom na nehmotnú povahu obchodného tajomstva ťažké stanoviť výšku skutočnej vzniknutej ujmy, by mohla byť výška škôd odvodená z prvkov, ako sú odmeny alebo poplatky, ktoré by boli splatné, ak by porušovateľ požiadal o oprávnenie využiť dotknuté obchodné tajomstvo. Cieľom nie je zaviesť povinnosť stanoviť náhradu škody plniacu represívnu funkciu, ale zabezpečiť náhradu založenú na objektívnom kritériu a zohľadniť pritom výdavky, ktoré vynaložil vlastník obchodného tajomstva, ako sú náklady na identifikáciu a výskum.

(19) S cieľom zamedziť tomu, aby osoba, ktorá vedela alebo mala dostatočné dôvody vedieť, že neoprávnene získava, využíva alebo sprístupňuje obchodné tajomstvo mala z takéhoto konania prospech a s cieľom zabezpečiť, že situácia, v ktorej sa nachádza poškodený vlastník obchodného tajomstva, čo najviac zodpovedá situácii, ktorá by existovala v prípade, keby k tomuto konaniu nedošlo, je nevyhnutné stanoviť primeranú náhradu škody za ujmu, ktorú utrpel v dôsledku neoprávneného konania. Výška náhrady za spôsobenú škodu priznaná poškodenému vlastníkovi obchodného tajomstva by mala zohľadňovať všetky príslušné faktory, ako je strata príjmov vlastníka obchodného tajomstva alebo neoprávnený zisk porušovateľa, a, ak je vlastník obchodného tajomstva fyzická osoba, akákoľvek morálna ujma spôsobená vlastníkovi obchodného tajomstva. Alternatívne napríklad v prípade, keby bolo vzhľadom na nehmotnú povahu obchodného tajomstva ťažké stanoviť výšku skutočnej vzniknutej ujmy, by mohla byť výška škôd odvodená z prvkov, ako sú odmeny alebo poplatky, ktoré by boli splatné, ak by porušovateľ požiadal o oprávnenie využiť dotknuté obchodné tajomstvo. Cieľom nie je zaviesť povinnosť stanoviť náhradu škody plniacu represívnu funkciu, ale zabezpečiť náhradu založenú na objektívnom kritériu a zohľadniť pritom výdavky, ktoré vynaložil vlastník obchodného tajomstva, ako sú náklady na identifikáciu a výskum.

Odôvodnenie

Treba spresniť, že iba fyzické osoby sa môžu domáhať náhrady za nemajetkovú ujmu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Je užitočné uverejňovať rozhodnutia (keď je to vhodné, aj prostredníctvom inzercie na prominentnom mieste) v prípadoch týkajúcich sa neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, ak toto uverejnenie nemá za následok sprístupnenie obchodného tajomstva, ani nemá neprimeraný nepriaznivý vplyv na súkromie a povesť fyzických osôb, aby to pôsobilo ako dodatočný odrádzajúci prostriedok pre budúcich porušovateľov a prispelo k zvyšovaniu informovanosti širokej verejnosti.

(20) Je užitočné uverejňovať rozhodnutia (keď je to vhodné, aj prostredníctvom inzercie na prominentnom mieste) v prípadoch týkajúcich sa neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, ak toto uverejnenie nemá za následok sprístupnenie obchodného tajomstva, ani nemá neprimeraný nepriaznivý vplyv na súkromie a povesť fyzických osôb, aby to pôsobilo ako dodatočný odrádzajúci prostriedok pre budúcich porušovateľov a prispelo k zvyšovaniu informovanosti širokej verejnosti. Treba tiež zvýšiť informovanosť, najmä v prípade MSP, o dostupnosti nápravy a prostriedkov nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom uľahčiť jednotné uplatňovanie opatrení na ochranu obchodného tajomstva je vhodné stanoviť systémy spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi na jednej strane a medzi členskými štátmi a Komisiou na druhej strane, a to najmä vytvorením siete spravodajcov určených členskými štátmi. Okrem toho s cieľom preskúmať, či tieto opatrenia spĺňajú zamýšľaný cieľ, by Komisia mala prípadne s pomocou Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva preskúmať uplatňovanie tejto smernice a účinnosť prijatých vnútroštátnych opatrení.

(22) S cieľom uľahčiť jednotné uplatňovanie opatrení na ochranu obchodného tajomstva je vhodné využiť existujúce systémy spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi na jednej strane a medzi členskými štátmi a Komisiou na druhej strane. Okrem toho s cieľom preskúmať, či tieto opatrenia spĺňajú zamýšľaný cieľ, by Komisia mala preskúmať uplatňovanie tejto smernice a účinnosť prijatých vnútroštátnych opatrení.

Odôvodnenie

Keďže obchodné tajomstvo sa nepovažuje za právo duševného vlastníctva a je chránené v rámci ochrany pred nekalou súťažou, Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva sa nejaví ako vhodný orgán pre pomoc Komisii. Okrem toho by členské štáty a Európska komisia mali využiť existujúce siete spolupráce a výmeny informácií a nie vytvárať nové, aby sa obmedzila administratívna záťaž.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodnú voľbu povolania a právo na prácu, slobodu podnikania, vlastnícke právo, právo na dobrú správu vecí verejných, právo na prístup k dokumentom a zachovanie obchodného tajomstva, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a právo na obhajobu.

(23) Vykonávaním tejto smernice by sa malo zabezpečiť, že sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú sa zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodnú voľbu povolania a právo na prácu, slobodu podnikania, vlastnícke právo, právo na dobrú správu vecí verejných, právo na prístup k dokumentom a zachovanie obchodného tajomstva, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a právo na obhajobu. Ustanovenia tejto smernice by sa teda nemali uplatňovať, ak sprístupnenie informácií je v prevažujúcom verejnom záujme alebo sa môže považovať za základné právo.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel práva hospodárskej súťaže, najmä články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Opatrenia stanovené v tejto smernici by sa nemali používať na nenáležité obmedzovanie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore s uvedenou zmluvou.

(27) Touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel práva hospodárskej súťaže, najmä články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Opatrenia stanovené v tejto smernici by sa nemali používať na nespravodlivé obmedzovanie hospodárskej súťaže, odkladanie prístupu na vnútorný trh alebo na vytváranie prekážok mobilite pracovnej sily spôsobom, ktorý je v rozpore s uvedenou zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a) Touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie slobody pohybu pracovníkov a slobody usadiť sa. Rovnako by ňou nemalo byť dotknuté právo zástupcov pracovníkov na získanie a sprístupnenie obchodného tajomstva v súvislosti s výkonom ich práv na informácie, konzultácie a účasť v súlade s právnymi predpismi a postupmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Opatreniami prijatými na ochranu obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, sprístupnením a využitím by nemalo byť dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek iných príslušných právnych predpisov v iných oblastiach vrátane práv duševného vlastníctva, súkromia, prístupu k dokumentom a zmluvného práva. Ak sa však rozsah pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady2004/48/ES8 prekrýva s rozsahom pôsobnosti tejto smernice, táto smernica má prednosť ako lex specialis,

(28) Opatreniami prijatými na ochranu obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, sprístupnením a využitím by nemalo byť dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek iných príslušných právnych predpisov v iných oblastiach vrátane ochrany životného prostredia a zodpovednosti za životné prostredie, ochrany spotrebiteľa, zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, ochrany zdravia, práv duševného vlastníctva, súkromia, prístupu k dokumentom a informáciám a zmluvného práva. Ak sa však rozsah pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady2004/48/ES8 prekrýva s rozsahom pôsobnosti tejto smernice, táto smernica má prednosť ako lex specialis,

__________________

__________________

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 157 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, sprístupnením a využitím obchodného tajomstva.

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, sprístupnením a využitím nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodné tajomstvo) bez povolenia fyzických alebo právnických osôb, ktoré s takýmito informáciami oprávnene nakladajú, a to spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Členské štáty môžu stanoviť rozsiahlejšie ustanovenia pod podmienkou, že je zabezpečený súlad s článkami 4 a 5, článkom 6 ods. 1, článkom 7, článkom 8 ods. 1 druhým pododsekom, článkom 8 ods. 3 a 4, článkom 9 ods. 2, článkami 10 a 12 a článkom 14 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Každá informácia, ktorej sprístupnenie vyžadujú pravidlá Únie alebo vnútroštátne pravidlá alebo verejné orgány v rámci svojho mandátu, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Toto objasnenie rozsahu pôsobnosti je potrebné nato, aby sa predišlo situácii, keď by spoločnosti obchádzali povinnosti sprístupňovať informácie stanovené v práve členských štátov alebo Únie odvolávaním sa na „obchodné tajomstvo“.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Touto smernicou nie je dotknutá autonómia sociálnych partnerov a ich právo uzatvárať kolektívne zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, tradíciami a zvyklosťami a pri rešpektovaní ustanovení zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „obchodné tajomstvo“ sú informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky:

(1) „obchodné tajomstvo“ znamená nesprístupnené know-how a obchodné informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) sú tajné v tom zmysle, že nie sú ako celok alebo pri presnom usporiadaní a spojení ich častí všeobecne známe alebo bežne prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa dotknutým druhom informácií bežne zaoberajú;

a) sú tajné v tom zmysle, že nie sú ako celok alebo pri presnom usporiadaní a spojení ich častí známe alebo bežne prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa dotknutým druhom informácií bežne zaoberajú;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

b) majú obchodnú hodnotu, pretože sú tajné;

b) majú značnú skutočnú alebo potenciálnu obchodnú hodnotu, pretože sú tajné a ich sprístupnenie by podstatne poškodilo oprávnený hospodársky záujem osoby, ktorá s nimi oprávnene nakladá;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) osoba, ktorá s týmito informáciami oprávnene nakladá, uskutočnila za daných okolností primerané kroky, aby ich udržala v tajnosti;

c) osoba, ktorá s týmito informáciami oprávnené nakladá, uskutočnila primerané a preukázateľné kroky, aby ich udržala v tajnosti prostredníctvom prostriedkov (vrátane technických a zmluvných), ktoré môžu byť overiteľné dotknutými príslušnými súdnymi orgánmi;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. „vlastník obchodného tajomstva“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom;

2. „vlastník obchodného tajomstva“ je akýkoľvek zaregistrovaný účastník trhu, ktorý zo zákona nakladá s obchodným tajomstvom;

Odôvodnenie

Kontrola nad obchodným tajomstvom musí byť náležite ustanovená v právnych predpisoch, aby to nebolo „tajné“ obchodné tajomstvo.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. „porušovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá neoprávnene získala, využila alebo sprístupnila obchodné tajomstvo;

3. „páchateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá buď priamo, alebo cez tretiu stranu neoprávnene získala, využila alebo sprístupnila obchodné tajomstvo spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. „tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu,je tovar, ktorého návrh, kvalita, výrobný proces alebo uvedenie na trh má významný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo neoprávnene získané, využité alebo sprístupnené.

4. „ neoprávnený tovar“ znamená výrobky alebo služby, ktorých návrh, vlastnosti, výrobný proces alebo uvedenie na trh majú preukázateľný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo neoprávnene získané, využité alebo sprístupnené.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby vlastníci obchodného tajomstva boli oprávnení požiadať o opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v tejto smernici s cieľom zamedziť neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva alebo dosiahnuť nápravu za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby fyzické alebo právnické osoby, ktoré oprávnene nakladajú s obchodným tajomstvom, boli oprávnené požiadať o opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v tejto smernici s cieľom dosiahnuť nápravu za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

Odôvodnenie

Pozri predchádzajúci pozmeňujúci návrh týkajúci sa vymedzenia pojmu vlastník. Používanie pojmu vlastník je zavádzajúce a zbytočné, pretože zvádza k predstave vlastníctva práv duševného vlastníctva, ktoré s obchodným tajomstvom nesúvisí. Presnejšie je použiť spojenie „fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom“. Navrhujeme, aby sa toto spojenie použilo v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Získanie obchodného tajomstva bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak sa uskutoční úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti prostredníctvom:

2. Získanie obchodného tajomstva bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak sa uskutoční úmyselne prostredníctvom:

Odôvodnenie

V súvislosti s týmto návrhom nie je jasné, ako budú príslušné súdne orgány jednotným spôsobom uplatňovať pojem „hrubá nedbanlivosť“.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) neoprávneného prístupu k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom, s ktorými oprávnene nakladá vlastník obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, alebo ich kopírovania;

a) neoprávneného prístupu k obchodnému tajomstvu, či už vo forme dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov, s ktorými oprávnene nakladá vlastník obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, ich kopírovania alebo získania;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) krádeže;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) úplatkárstva;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) podvodného konania;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) porušenia dohody o zachovaní dôvernosti alebo akejkoľvek inej povinnosti týkajúcej sa zachovania utajenia alebo prostredníctvom navádzania k takémuto porušeniu;

e) porušenia dohody o zachovaní dôvernosti alebo prostredníctvom navádzania k takémuto porušeniu;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) akéhokoľvek iného konania, ktoré sa za daných okolností považuje za konanie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

f) konania považovaného za konanie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak ho vykoná bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti osoba, o ktorej sa usudzuje, že spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

3. Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak ho vykoná bez súhlasu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, úmyselne a s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk či výhodu alebo ekonomicky poškodiť osobu, ktorá s ním oprávnene nakladá, alebo z hrubej nedbanlivosti osoba, o ktorej sa usudzuje, že spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

Odôvodnenie

Na rozdiel od presadenia oprávneného verejného záujmu v súvislosti s prístupom k informáciám musí byť úmysel uplatniť nečestné obchodné praktiky súčasťou vymedzenia situácií, v ktorých je získanie obchodného tajomstva neoprávnené.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) obchodné tajomstvo získala neoprávnene;

a) obchodné tajomstvo získala alebo používala alebo sprístupnila neoprávnene;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa zachovania utajenia obchodného tajomstva;

b) porušuje právoplatnú dohodu o zachovaní dôvernosti na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) porušuje zmluvnú alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia obchodného tajomstva.

c) porušuje právoplatnú zmluvnú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a) získala obchodné tajomstvo oprávnene, ale využíva alebo sprístupňuje ho spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a môže poškodiť obchodné záujmy osoby, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, a/alebo hladké fungovanie vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Oprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie nie sú systematicky prepojené a v praxi môže po nich nasledovať neoprávnené (opätovné) použitie alebo (opätovné) sprístupnenie.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Povinnosťami stanovenými v odseku 3 sa nesmie svojvoľne obmedziť využitie skúseností poctivo získaných prostredníctvom zamestnania alebo iného zmluvného vzťahu. Týmito ustanovenia nie sú dotknuté pravidlá týkajúce sa kolektívnych zmlúv a vnútroštátne systémy pracovného práva.

Odôvodnenie

Použitie pracovných skúseností sa nesmie svojvoľne obmedziť, a tým nevytvárať prekážku mobilite pracovnej sily.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené aj vtedy, keď určitá osoba v čase využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala alebo sprístupňovala neoprávnene v zmysle odseku 3.

4. Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené aj vtedy, keď určitá osoba v čase využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa priamo alebo nepriamo získalo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala alebo sprístupňovala neoprávnene v zmysle odseku 3.

Odôvodnenie

Vlastníci obchodného tajomstva musia mať možnosť vykonať kroky proti osobe, ktorá dostala informáciu, ktorá sa získala neoprávnene.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Za neoprávnené využitie obchodného tajomstva sa považuje vedomá a zámerná výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely.

5. Za neoprávnené využitie obchodného tajomstva sa považuje výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely, ak osoba, ktorá takéto aktivity vykonávala, vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo, využívalo alebo sprístupnilo neoprávnene v zmysle odseku 3.

Odôvodnenie

Predchádzajúca vedomosť musí byť kritériom, na základe ktorého sa určí, či správanie pasívnych prijímateľov informácie je neoprávnené.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Získanie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené, keď sa získalo prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

1. Za obchodné tajomstvo sa nepovažuje informácia získaná v dôsledku:

Odôvodnenie

Práva duševného vlastníctva by sa mali zaregistrovať v inej forme ako obchodné tajomstvo, pretože – ako vyplýva z vymedzenia pojmu – existujúce aj potenciálne patenty, priemyselné vzory a autorské práva by nemali byť predmetom obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a) obchodnej zmluvy medzi osobou, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, a osobou, ktorá informácie získala;

Odôvodnenie

Obchodné tajomstvo sa najčastejšie získava jednoduchou obchodnou cestou, ako to potvrdzuje aj štúdia posúdenia vplyvu, podľa ktorej si 60 % podnikov vymieňa obchodné tajomstvá.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) nezávislého objavu alebo vytvorenia;

a) nezávislých technologických objavov a návrhov alebo nezávislej výroby tovaru s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami ako má tovar, ktorý na trh umiestňujú osoby, ktoré oprávnene nakladajú s obchodným tajomstvom;

Odôvodnenie

Ak sa obchodné tajomstvo obmedzuje iba na činnosti týkajúce sa trhu a obchodu a prvky existujúceho alebo potenciálneho duševného vlastníctva sú vyňaté z vymedzenia pojmu, potom sa na žiaden nezávislý objav alebo inováciu nemôže vzťahovať obvinenie z porušenia akéhokoľvek obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) pozorovania, skúmania, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala;

b) pozorovania, skúmania, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní fyzická osoba alebo účastník trhu s prístupom k nezávislým technologickým objavom a návrhom a tovaru vyrobenému na základe toho;

Odôvodnenie

Skutočnosť, že nejaký podnik vlastní obchodné tajomstvo, by nemala brániť inovatívnej činnosti iných subjektov v oblasti technologického pokroku.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) výkonu práva zástupcov pracovníkov na informácie a konzultácie v súlade s právnymi predpismi a/alebo postupmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi;

c) výkonu práva pracovníkov alebo zástupcov pracovníkov na informácie, konzultácie a účasť v súlade s právnymi predpismi a/alebo postupmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a) ak to vyžadujú alebo na to oprávňujú verejné inštitúcie, ktoré si plnia mandát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Únie;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c b) využitia znalostí, kvalifikácie a zručností zamestnancov získaných v predchádzajúcom zamestnaní; zmluvné záväzky a iné opatrenia, ktorými sa môže obmedziť používanie takýchto znalostí, sú v súlade so zásadou proporcionality v záujme inovácií a voľnej hospodárskej súťaže;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c c) plnenia požiadaviek zodpovednosti, ktoré majú členovia správnej rady alebo dozornej rady.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby neexistoval žiadny nárok na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici, keď k údajnému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva došlo v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

2. Získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené vtedy, ak k údajnému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva došlo v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) pri právoplatnom uplatňovaní slobody prejavu a práva na informácie;

a) pri právoplatnom uplatňovaní slobody prejavu a práva na informácie, ako sa uvádza v článku 11 Charty základných práv Európskej únie;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) na účely odhalenia pochybenia, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti navrhovateľa za predpokladu, že údajné získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva bolo pre takéto odhalenie nevyhnutné a že odporca konal vo verejnom záujme;

b) na účely odhalenia pochybenia, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti navrhovateľa primeraným spôsobom za predpokladu, že obvinený bez toho, aby konal nedbanlivo, mohol vychádzať z toho, že údajné získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva bolo pre takéto odhalenie nevyhnutné;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a) pri plnení podmienok pracovnej zmluvy pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) na účely ochrany oprávneného záujmu.

e) na účely ochrany oprávneného záujmu uznaného právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

e a) na účely ochrany verejného poriadku vrátane ochrany života či zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín alebo s cieľom predísť závažným škodám na životnom prostredí;

Odôvodnenie

S cieľom predísť neistote v otázke prednosti práva sa prístup k informáciám na účel zabezpečenia vysokej miery sociálnej a environmentálnej ochrany musí jasne klasifikovať ako oprávnené získanie.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

e b) sprístupnenie obchodného tajomstva členom správnej rady alebo dozornej rady nekótovaných spoločností pri plnení požiadaviek zodpovednosti;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec) obchodné tajomstvo si vyžiada a/alebo sprístupní verejná inštitúcia v súlade so svojím mandátom, ako to vyžadujú alebo povoľujú vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy Únie.

Odôvodnenie

Podnikom by nemalo byť umožnené podať odpor proti návrhu vo veci obchodného tajomstva, keď sú im predložené žiadosti o informácie, ktorých poskytnutie vyžaduje právo a verejné inštitúcie pri plnení svojho mandátu. Existuje mnoho príkladov takéhoto postupu a verejné orgány alebo inštitúcie, najmä na miestnej úrovni, často nemajú možnosť reagovať na odmietnutie sprístupnenia informácií.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) je primeraný;

a) je primeraný hospodárskej ujme vlastníka obchodného tajomstva;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zabraňuje vytváraniu prekážok legálneho obchodu na vnútornom trhu;

b) zabraňuje vytváraniu prekážok legálnemu obchodu a obmedzení hospodárskej súťaže a mobilite pracovnej sily na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) poskytuje záruky proti ich zneužitiu.

c) poskytuje záruky proti ich zneužitiu, ktoré zabezpečujú náhradu škody obvineným osobám v prípade nenáležitého alebo nespravodlivého obvinenia.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a) zabezpečuje, aby dôkazné bremeno vo veci neoprávneného získania obchodného tajomstva niesla osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, a aby neplatila žiadna z výnimiek uvedených v článku 4.

Odôvodnenie

Ochranou obchodného tajomstva sa nevytvárajú vlastnícke práva, preto je ochrana zameraná proti nezákonnému charakteru jeho získania. Znamená to, že pri preukazovaní skutočnosti, že získanie nesprístupnených informácií bolo nezákonné, by malo dôkazné bremeno ležať na osobe, ktorá s týmito informáciami oprávnene nakladá, pričom neplatia žiadne výnimky. V opačnom prípade by táto osoba de facto disponovala vlastníckym právom.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade, keď príslušné súdne orgány rozhodnú, že návrh vo veci neoprávneného získania, sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva je zjavne neopodstatnený, a zistí sa, že navrhovateľ podal návrh na začatie súdneho konania so zlým úmyslom s cieľom spôsobiť nespravodlivé omeškanie alebo obmedzenie prístupu odporcu na trh alebo iné zastrašovanie alebo obťažovanie odporcu, takéto príslušné súdne orgány sú oprávnené prijať tieto opatrenia:

Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade, keď príslušné súdne orgány rozhodnú, že návrh vo veci neoprávneného získania, sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva je neopodstatnený, a zistí sa, že navrhovateľ podal návrh na začatie súdneho konania so zlým úmyslom s cieľom spôsobiť nespravodlivé omeškanie alebo obmedzenie prístupu odporcu na trh alebo iné zastrašovanie alebo obťažovanie odporcu alebo s cieľom zabrániť sprístupneniu informácií, ktoré sú vo verejnom záujme, takéto príslušné súdne orgány sú oprávnené prijať tieto opatrenia:

Odôvodnenie

Opatrenia na sankcionovanie neopodstatneného návrhu platia pre všetky prípady (vymedzené v článku 4), v ktorých sa získanie, sprístupnenie alebo využitie považuje za zákonné.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a a) poskytnúť plnú náhradu osobe, ktorá údajne mala neoprávnený prístup k obchodnému tajomstvu, neoprávnene ho získala alebo využila, za eventuálne utrpenú ekonomickú ujmu a straty, ako aj za prípadnú morálnu ujmu.

Odôvodnenie

Pre nespravodlivo obvinených musí existovať primeraná náhrada.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby sa návrh na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici mohli podať aspoň do jedného roka, maximálne však do dvoch rokov od dátumu, ku ktorému sa navrhovateľ dozvedel alebo mal dozvedieť o poslednej skutočnosti vedúcej k tomuto návrhu.

Členské štáty zabezpečujú, aby sa návrh na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici mohol podať maximálne do dvoch rokov od dátumu, ku ktorému sa navrhovateľ dozvedel alebo mal dozvedieť o poslednej skutočnosti vedúcej k tomuto návrhu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty majú právo stanoviť pravidlá vymedzujúce okolnosti, za akých možno premlčaciu lehotu prerušiť alebo pozastaviť.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby účastníkom konania, ich právnym zástupcom, súdnym úradníkom, svedkom, znalcom a všetkým ostatným osobám, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva alebo ktoré majú prístup k dokumentom, ktoré sú súčasťou uvedeného súdneho konania, nebolo povolené využiť ani sprístupniť žiadne obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, o ktorom sa dozvedeli v dôsledku tejto účasti alebo prístupu.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby účastníkom konania, ich zástupcom, súdnym úradníkom, svedkom, znalcom a všetkým ostatným osobám, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva alebo ktoré majú prístup k dokumentom, ktoré sú súčasťou uvedeného súdneho konania, nebolo povolené využiť ani sprístupniť žiadne obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, ktoré príslušné justičné orgány po konzultácii s účastníkmi konania označili za dôverné a o ktorom sa dozvedeli v dôsledku tejto účasti alebo prístupu.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosť uvedená v prvom pododseku zaniká za ktorejkoľvek z týchto okolností:

Povinnosť uvedená v prvom pododseku naďalej platí do skončenia súdneho konania, s výnimkou ktorejkoľvek z týchto okolností:

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) ak sa v priebehu konania zistí, že údajné obchodné tajomstvo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 2 bode 1;

a) ak sa v priebehu konania v konečnom a záväznom rozhodnutí konštatuje, že údajné obchodné tajomstvo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 2 bode 1;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k akémukoľvek dokumentu obsahujúcemu obchodné tajomstvo, ktorý predložili účastníci konania alebo tretie strany;

a) úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k akémukoľvek dokumentu obsahujúcemu obchodné tajomstvo, ktorý predložili účastníci konania alebo tretie strany, za predpokladu, že obaja účastníci konania, ich advokáti alebo zástupcovia v konaní a v relevantných prípadoch ich znalci, ako aj súdni úradníci majú úplný prístup k takýmto dokumentom;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) obmedziť prístup k vypočutiam, na ktorých môže byť sprístupnené obchodné tajomstvo, a k príslušným záznamom z týchto vypočutí alebo k ich prepisom. Za výnimočných okolností a s výhradou príslušného odôvodnenia môžu príslušné súdne orgány obmedziť prístup účastníkov konania k uvedeným vypočutiam a nariadiť, aby sa konali len za prítomnosti právnych zástupcov účastníkov konania a oprávnených znalcov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zachovať dôvernosť uvedená v odseku 1;

b) obmedziť prístup k vypočutiam, na ktorých môže byť sprístupnené obchodné tajomstvo, a k príslušným záznamom z týchto vypočutí alebo k ich prepisom za predpokladu, že všetci účastníci konania, ich advokáti alebo zástupcovia v konaní a v relevantných prípadoch ich znalci, ako aj súdni úradníci majú úplný prístup k takémuto vypočutiu, záznamom alebo prepisu; za výnimočných okolností a s výhradou príslušného odôvodnenia môžu príslušné súdne orgány obmedziť prístup účastníkov konania k uvedeným vypočutiam a nariadiť, aby sa konali len za prítomnosti jedného zástupcu každého účastníka konania a právnych zástupcov účastníkov konania a oprávnených znalcov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zachovať dôvernosť uvedená v odseku 1;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) sprístupniť verziu akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter a z ktorej boli vypustené časti obsahujúce obchodné tajomstvo.

c) verejne sprístupniť verziu akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter a z ktorej boli vypustené časti obsahujúce obchodné tajomstvo.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak z dôvodu potreby ochrany obchodného tajomstva alebo údajného obchodného tajomstva a podľa písm. a) druhého pododseku tohto odseku príslušný súdny orgán rozhodne, že dôkazy, s ktorými oprávnene nakladá jeden účastník konania, nesmú byť sprístupnené druhému účastníkovi konania, a ak sú takéto dôkazy podstatné pre výsledok súdneho sporu, súdny orgán môže napriek tomu povoliť sprístupnenie uvedených informácií právnym zástupcom druhého účastníka konania a prípadne oprávneným znalcom, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zachovať dôvernosť uvedená v odseku 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné súdne orgány pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí žiadosti uvedenej v odseku 2 a pri posudzovaní jej primeranosti zohľadňujú oprávnené záujmy účastníkov konania a prípadne tretích strán a možnú ujmu spôsobenú ktorémukoľvek z účastníkov konania a prípadne ktorejkoľvek z tretích strán v dôsledku schválenia alebo zamietnutia takejto žiadosti.

3. Príslušné súdne orgány pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí žiadosti uvedenej v odseku 2 a pri posudzovaní jej primeranosti zohľadňujú potrebu zabezpečenia práv na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, oprávnené záujmy účastníkov konania a prípadne tretích strán a možnú ujmu spôsobenú ktorémukoľvek z účastníkov konania a prípadne ktorejkoľvek z tretích strán v dôsledku schválenia alebo zamietnutia takejto žiadosti.

Odôvodnenie

Ochrana obchodného tajomstva počas konania nesmie byť na úkor spravodlivého procesu.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mali vzhľadom na opatrenia uvedené v článku 9 právomoc vyžadovať od navrhovateľa, aby poskytol dôkazy, ktoré možno považovať za primerane dostupné, aby sa mohli presvedčiť o tom, že obchodné tajomstvo existuje, že navrhovateľ je právoplatný vlastník obchodného tajomstva a že obchodné tajomstvo bolo získané neoprávnene, že obchodné tajomstvo sa využíva alebo sprístupňuje neoprávnene alebo že hrozí neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mali vzhľadom na opatrenia uvedené v článku 9 právomoc vyžadovať od navrhovateľa, aby poskytol dôkazy, že dotknuté know-how alebo obchodné informácie sa posudzujú ako obchodné tajomstvo, že navrhovateľ je vlastník obchodného tajomstva a že obchodné tajomstvo bolo získané neoprávnene a že obchodné tajomstvo sa využíva alebo sprístupňuje neoprávnene alebo že sa očakáva neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány museli pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí žiadosti a pri posudzovaní jej primeranosti zohľadniť hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva, konanie odporcu pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány museli pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí žiadosti a pri posudzovaní jej primeranosti zohľadniť osobitné okolnosti daného prípadu. Toto posudzovanie zahŕňa podľa potreby hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva, úmysel odporcu pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, konanie odporcu pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) navrhovateľ nezačal na príslušnom súdnom orgáne konanie vedúce k rozhodnutiu vo veci samej v primeranej lehote, ktorú stanovil súdny orgán, ktorý nariaďuje opatrenia, ak to právo členského štátu umožňuje, alebo ak takáto lehota nebola stanovená, v lehote nepresahujúcej 20 pracovných dní alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia;

a) navrhovateľ nezačal na príslušnom súdnom orgáne konanie vedúce k rozhodnutiu vo veci samej v primeranej lehote, ktorú stanovil súdny orgán, ktorý nariaďuje opatrenia, ak to právo členského štátu umožňuje, alebo ak takáto lehota nebola stanovená, v lehote nepresahujúcej 20 pracovných dní alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia, a ktorá začína plynúť dňom, v ktorom súdny orgán rozhodnutie vydal;

Odôvodnenie

V záujme právnej istoty musí byť začiatok doby, počas ktorej by sa uplatňovali predbežné opatrenia, určený konkrétnym dňom.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Ak príslušné súdne orgány nadobudli presvedčenie, že obchodné tajomstvo existuje, že navrhovateľ je právoplatný vlastník obchodného tajomstva a že hrozí neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva, uplatňujú sa predbežné preventívne opatrenia uvedené v článku 9 a žiadne iné opatrenia stanovené v iných smerniciach sa neuplatňujú.

Odôvodnenie

V prípadoch týkajúcich sa obchodného tajomstva sa uplatňuje článok 9 o predbežných a preventívnych opatreniach. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť, že ustanovenia v ňom uvedené sú samostatné a oddelené od opatrení v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, aby sa predišlo nejasnostiam a chybnému výkladu a aby sa poskytli potrebné záruky, že po implementovaní tejto smernice žiaden členský štát alebo súd neuplatňuje opatrenia smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva na situácie, ktoré sa týkajú obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade, keď bolo prijaté súdne rozhodnutie, podľa ktorého došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, mohli príslušné súdne orgány na žiadosť navrhovateľa porušovateľovi nariadiť:

1. Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade, keď bolo prijaté konečné súdne rozhodnutie, podľa ktorého došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, mohli príslušné súdne orgány na žiadosť navrhovateľa porušovateľovi nariadiť:

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a) vyhlásenie o neoprávnenom prístupe k obchodnému tajomstvu, o jeho neoprávnenom sprístupnení alebo využití;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a) zničenie všetkých fyzických a/alebo elektronických médií obsahujúcich alebo uplatňujúcich obchodné tajomstvo alebo ich častí alebo prípadne odovzdanie všetkých fyzických a/alebo elektronických médií alebo ich častí navrhovateľovi.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenie o porušení práva k obchodnému tajomstvu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) úpravu tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, tak, aby bola odstránená vlastnosť, ktorou dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu;

c) úpravu tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, tak, aby bola odstránená vlastnosť, ktorú nadobudol vďaka neoprávnenému využitiu obchodného tajomstva;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) zničenie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, alebo prípadne jeho stiahnutie z trhu za predpokladu, že takéto opatrenie nenaruší ochranu dotknutého obchodného tajomstva;

d) stiahnutie neoprávneného tovaru z trhu a jeho rozdelenie medzi charitatívne organizácie za podmienok, ktoré stanovia súdne orgány a ktorých cieľom je zabezpečiť, aby daný tovar opätovne nevstúpil na trh, za predpokladu, že takéto opatrenie nenaruší ochranu dotknutého obchodného tajomstva;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d a) v krajnom prípade zničenie tovaru;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) zničenie všetkých dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov obsahujúcich alebo uplatňujúcich obchodné tajomstvo alebo ich častí alebo prípadne odovzdanie všetkých uvedených dokumentov, predmetov, materiálov, látok a elektronických súborov alebo ich častí vlastníkovi obchodného tajomstva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečujú, aby súdne orgány v prípade nariadenia stiahnutia tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, z trhu mohli na žiadosť vlastníka obchodného tajomstva nariadiť, aby bol tovar odovzdaný vlastníkovi alebo charitatívnym organizáciám za podmienok, ktoré stanovia súdne orgány a ktorých cieľom je zabezpečiť, aby dotknutý tovar opätovne nevstúpil na trh.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri posudzovaní žiadosti o nápravné opatrenia sa primerane zvážia závažnosť porušenia, prostriedky nápravy, ktoré sa majú prijať, a záujmy tretích strán, ako to stanovuje zásada proporcionality.

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že opatrenia prijaté súdnymi orgánmi musia vychádzať zo zásady proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány pri zvažovaní žiadosti o vydanie súdnych príkazov a nápravných opatrení stanovených v článku 11 a pri posudzovaní ich primeranosti zohľadnili hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva, konanie porušovateľa pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány pri zvažovaní žiadosti o vydanie súdnych príkazov a nápravných opatrení stanovených v článku 11 a pri posudzovaní ich primeranosti zohľadnili všetky relevantné aspekty prípadu, napríklad hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva, úmysel porušovateľa pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, konanie porušovateľa pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, správanie porušovateľa v priebehu celého súdneho konania, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak príslušné orgány obmedzia trvanie opatrenia uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a), takéto trvanie musí postačovať na odstránenie prípadnej obchodnej alebo ekonomickej výhody, ktorú by porušovateľ mohol mať z neoprávneného získania, sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva.

Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány obmedzili dĺžku trvania opatrenia uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) tak, aby sa zaistilo, že postačuje na odstránenie prípadnej obchodnej alebo ekonomickej výhody, ktorú by porušovateľ mohol mať z neoprávneného získania, sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, a že zabraňuje vytváraniu neodôvodnených prekážok spravodlivej hospodárskej súťaže, inováciám a mobilite pracovnej sily.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby opatrenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) boli na žiadosť odporcu zrušené alebo aby sa inak skončila ich platnosť, ak dotknuté informácie už nespĺňajú podmienky stanovené v článku 2 bode 1 z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby opatrenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) boli na žiadosť odporcu zrušené alebo aby sa inak skončila ich platnosť, ak dotknuté informácie už nespĺňajú podmienky stanovené v článku 2 bode 1 z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) dotknutá osoba sa pôvodne o obchodnom tajomstve dozvedela v dobrej viere a spĺňa podmienky článku 3 ods. 4;

a) dotknutá osoba v čase využitia alebo sprístupnenia nevedela, ani nemala za daných okolností dôvod vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala alebo sprístupňovala neoprávnene;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa namiesto príkazu uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadi peňažná náhrada škody, takáto náhrada nesmie presiahnuť výšku odmien alebo poplatkov, ktoré by boli splatné, keby uvedená osoba požiadala o oprávnenie využívať dotknuté obchodné tajomstvo, a to za obdobie, počas ktorého sa mohlo zakázať využívanie obchodného tajomstva.

Ak sa namiesto príkazu uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) nariadi peňažná náhrada škody, takáto náhrada nesmie presiahnuť výšku odmien alebo poplatkov, ktoré by boli splatné, keby uvedená osoba požiadala o oprávnenie využívať dotknuté obchodné tajomstvo, a to za obdobie, počas ktorého sa mohlo zakázať využívanie obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany porušovateľovi, ktorý vedel alebo mal vedieť, že sa zúčastňuje na neoprávnenom získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, nariadili, aby vlastníkovi obchodného tajomstva zaplatil náhradu škody, ktorá zodpovedá skutočnej spôsobenej ujme.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany porušovateľovi, ktorý vedel alebo mal vedieť, že sa zúčastňuje na neoprávnenom získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, nariadili, aby vlastníkovi obchodného tajomstva zaplatil náhradu škody, ktorá zodpovedá skutočnej spôsobenej ujme v dôsledku neoprávneného prístupu k obchodnému tajomstvu, jeho neoprávneného sprístupnenia alebo využitia.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s postupmi obmedzia zodpovednosť zamestnancov za náhradu škody voči ich zamestnávateľom v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva zamestnávateľa, ak konajú neúmyselne. Táto možnosť sa uplatňuje aj vtedy, ak k neoprávnenému získaniu, využitiu a sprístupneniu obchodného tajomstva dôjde po skončení pracovného pomeru zamestnanca.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Pri stanovení náhrady škody príslušné súdne orgány zohľadňujú všetky náležité faktory, ako sú negatívne hospodárske dôsledky (vrátane ušlého zisku), ktoré boli spôsobené poškodenej strane, prípadný neoprávnený zisk porušovateľa a vo vhodných prípadoch iné skutočnosti než ekonomické faktory, ako je morálna ujma spôsobená vlastníkovi obchodného tajomstva prostredníctvom neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

2. Pri stanovení náhrady škody príslušné súdne orgány zohľadňujú všetky relevantné faktory, ako sú negatívne hospodárske dôsledky (vrátane ušlého zisku), ktoré boli spôsobené poškodenej strane, prípadný neoprávnený zisk porušovateľa a vo vhodných prípadoch iné skutočnosti než ekonomické faktory, ako je morálna ujma spôsobená vlastníkovi obchodného tajomstva prostredníctvom neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra Európskej únie pre ochranné známky a vzory do XX XX 20XX [tri roky po uplynutí lehoty na transpozíciu] pripraví v rámci činnosti Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva úvodnú správu o vývoji v oblasti súdnych sporov vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva na základe uplatňovania tejto smernice.

1. Európska komisia do XX XX 20XX [tri roky po uplynutí lehoty na transpozíciu] pripraví úvodnú správu o vývoji v oblasti súdnych sporov vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva na základe uplatňovania tejto smernice.

Odôvodnenie

Keďže obchodné tajomstvo sa nepovažuje za právo duševného vlastníctva a je chránené v rámci ochrany pred nekalou súťažou, Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva sa nejaví ako vhodný orgán pre pomoc Komisii.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia do XX XX 20XX [štyri roky po uplynutí lehoty na transpozíciu] vypracuje priebežnú správu o uplatňovaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. V tejto správe sa náležite zohľadní správa, ktorú pripravilo Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

2. Komisia do XX XX 20XX [štyri roky po uplynutí lehoty na transpozíciu] vypracuje priebežnú správu o uplatňovaní tejto smernice vrátane prípadných škodlivých vplyvov na základné práva a mobilitu pracovnej sily, ako aj o ďalších možných zlepšeniach spolupráce v oblasti inovácií, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať vplyvom na MSP, a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. V tejto správe sa náležite zohľadní správa o vývoji v oblasti súdnych sporov a vyhodnotí sa vplyv tejto smernice, najmä na úrovni otvorených inovácií, spolupráce v oblasti výskumu a mobility pracovnej sily.

Odôvodnenie

Keďže obchodné tajomstvo sa nepovažuje za právo duševného vlastníctva a je chránené v rámci ochrany pred nekalou súťažou, Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva sa nejaví ako vhodný orgán pre pomoc Komisii.

POSTUP

Názov

Ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

Referenčné čísla

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

9.12.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

9.12.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Michèle Rivasi

22.7.2014

Prerokovanie vo výbore

25.9.2014

22.1.2015

 

 

Dátum prijatia

14.4.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

5

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, João Ferreira, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Pavel Telička, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

30.3.2015

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lara Comi

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento legislatívny návrh je mimoriadne dôležitý, pretože jeho hlavným cieľom je stanoviť pravidlá, ktoré povedú k zlepšeniu konkurencieschopnosti európskych spoločností prostredníctvom inovácií s cieľom posilniť vedúce postavenie Európy na celosvetovom trhu v oblasti priemyslu.

Počas výskumu a vytvárania nových nápadov, výrobkov a služieb sa objavujú mnohé informácie, ktoré sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť nápadu alebo spoločnosti a na ktoré sa nevzťahuje ochrana súvisiaca s právami duševného vlastníctva.

Obchodné tajomstvo tak predstavuje doplnkový nástroj a je dôležité a nevyhnutné regulovať na európskej úrovni jeho získavanie, využívanie a sprístupňovanie.

Výbor IMCO preskúmal aspekty týkajúce sa vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľov a prijal veľkou väčšinou text, v ktorom sa uvádzajú veľmi vyvážené riešenia týkajúce sa najkontroverznejších bodov a berú do úvahy všetky príslušné záujmy.

V odôvodneniach sa uviedlo niekoľko objasnení, ktoré uľahčili výklad právnych predpisov. Zdôraznilo sa najmä to, že táto smernica nemá vplyv na základné práva, verejné záujmy, mobilitu pracovníkov a právo odborových zväzov vyjednávať, ako ich uznávajú členské štáty.

Okrem toho je dôležité spresniť, že tieto pravidlá sa vzťahujú na obchodné tajomstvo súvisiace nielen s výrobkami, ale aj so službami.

Vymedzenie obchodného tajomstva sa zosúladilo so znením uvedeným v názve navrhovanej smernice, a spresnilo sa, že jeho obchodná hodnota by mala byť aktuálna alebo potenciálna, čo by zabezpečilo vhodné rozšírenie uplatniteľnosti.

Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za legitímne, ak sa vyžaduje vnútroštátnym právom a právom Európskej únie a povoľujú ho pravidlá, ktoré chránia práva vlastníka obchodného tajomstva. Táto smernica sleduje cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom ochrany obchodného tajomstva v procese výskumu a tvorby nových nápadov.

Na posilnenie tohto cieľa sa výbor IMCO zasadil za objektívnu zodpovednosť s cieľom poskytnúť väčšiu ochranu obchodného tajomstva a podnikov, najmä MSP, na rozdiel od Komisie, ktorá navrhla určenie zodpovednosti na základe zásady zavinenia, konkrétne prostredníctvom posúdenia úmyslu alebo nedbanlivosti.

Pokiaľ ide o premlčaciu lehotu, jeden z najkontroverznejších bodov, výbor sa rozhodol prijať jednotnú lehotu na rozdiel od návrhu minimálnej a maximálnej lehoty Komisie. Dohodla sa lehota v trvaní 3 rokov, v ktorej je možné prijať prípadné opatrenia na ochranu obchodného tajomstva.

Jednotná lehota umožní zosúladenie tohto dôležitého aspektu vo všetkých vnútroštátnych právnych predpisoch, aby prevádzkovatelia v celej Únii mali rovnaké práva. Lehota v trvaní 3 rokov by mohla chrániť vyváženým spôsobom všetky príslušné záujmy.

Pokiaľ ide o ochranu pracovníkov a ich mobilitu, dosiahla sa dohoda o ochrane ich práv na informácie a poznatky získané z predchádzajúcich odborných činností, je to však v medziach, v ktorých sa ochrana nepovažuje za nezákonnú podľa článku 3.

Podobne bolo dohodnuté, že by sa nemalo ohroziť používanie informácií a obchodného tajomstva verejnými orgánmi pri výkone ich úloh na základe vnútroštátnych a európskych právnych predpisov.

V neposlednom rade sa výbor rozhodol posilniť dôvernosť obchodného tajomstva v priebehu súdneho konania obmedzením počtu osôb, ktoré ho môžu získať.

Pozmeňujúce návrhy výboru IMCO umožnia, ak ich výbor JURI ako gestorský výbor prijme, zefektívniť tento nástroj, pokiaľ ide o ciele, ktoré má dosiahnuť, najmä o posilnenie konkurencieschopnosti európskych spoločností, a teda aj vnútorného trhu, ako aj ochranu spotrebiteľa.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Otvorené inovácie majú významný vplyv pri tvorbe nových znalostí a sú podkladom pre vznik nových a inovačných obchodných modelov založených na využívaní spoločne vytvorených znalostí. Obchodné tajomstvo zohráva dôležitú úlohu pri ochrane výmeny znalostí medzi podnikmi na vnútornom trhu a za jeho hranicami v kontexte výskumu, vývoja a inovácie. Spoločný výskum vrátane cezhraničnej spolupráce je obzvlášť dôležitý pre zvýšenie úrovne podnikového výskumu a vývoja na vnútornom trhu. Otvorené inovácie stimulujú prenikanie na trh nových nápadov, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov a riešia spoločenské výzvy. Na vnútornom trhu, na ktorom sú prekážky takejto cezhraničnej spolupráce minimalizované a na ktorom nie je narušená spolupráca, by duševná tvorba a inovácie mali podporovať investície do inovačných procesov, služieb a výrobkov. Takéto prostredie priaznivé pre duševnú tvorbu a inovácie je takisto dôležité pre rast zamestnanosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Obchodné tajomstvo sa radí medzi najpoužívanejšie formy ochrany duševnej tvorby a inovačného know-how zo strany podnikov, zároveň je však existujúcim právnym rámcom Únie najmenej chránené pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením tretími stranami.

(2) Otvorené inovácie majú významný vplyv pri tvorbe nových znalostí a sú podkladom pre vznik nových a inovačných obchodných modelov založených na využívaní spoločne vytvorených znalostí. Obchodné tajomstvo zohráva dôležitú úlohu pri ochrane výmeny znalostí medzi podnikmi na vnútornom trhu a za jeho hranicami v kontexte výskumu, vývoja a inovácie. Spoločný výskum vrátane cezhraničnej spolupráce je obzvlášť dôležitý pre zvýšenie úrovne podnikového výskumu a vývoja na vnútornom trhu. Otvorené inovácie stimulujú prenikanie na trh nových nápadov, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov a riešia spoločenské výzvy. Na vnútornom trhu, na ktorom sú prekážky takejto cezhraničnej spolupráce minimalizované a na ktorom nie je narušená spolupráca, by duševná tvorba a inovácie mali podporovať investície do inovačných procesov, služieb a výrobkov. Takéto prostredie priaznivé pre duševnú tvorbu a inovácie je takisto dôležité pre rast zamestnanosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Obchodné tajomstvo sa radí medzi najpoužívanejšie formy ochrany duševnej tvorby a inovačného know-how zo strany podnikov, zároveň je však existujúcim právnym rámcom Únie najmenej chránené pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením tretími stranami. Šírenie poznatkov a informácií treba považovať za zásadné na zabezpečenie dynamických, pozitívnych a rovnakých príležitosti pre rozvoj podnikania, najmä pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Na úrovni Únie je vhodné stanoviť pravidlá na účely aproximácie vnútroštátnych legislatívnych systémov s cieľom zabezpečiť na celom vnútornom trhu dostatočnú a jednotnú úroveň nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Na tieto účely je dôležité stanoviť jednotné vymedzenie obchodného tajomstva bez obmedzenia predmetu úpravy, ktorý má byť chránený pred zneužitím. Takéto vymedzenie by preto malo byť vypracované tak, aby zahŕňalo informácie obchodnej a technickej povahy a know-how, ak existuje oprávnený záujem zachovať dôvernosť aj oprávnené očakávanie zachovať túto dôvernosť. Takéto vymedzenie by malo z podstaty vylučovať triviálne informácie a nemalo by sa rozširovať na znalosti a zručnosti, ktoré zamestnanci získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania a ktoré sú známe alebo prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa bežne zaoberajú dotknutým druhom informácií.

(8) Na úrovni Únie je vhodné stanoviť pravidlá na účely aproximácie vnútroštátnych legislatívnych systémov s cieľom zabezpečiť na celom vnútornom trhu dostatočnú a jednotnú úroveň občianskoprávnej nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Na tieto účely je dôležité stanoviť jednotné vymedzenie obchodného tajomstva bez obmedzenia predmetu úpravy, ktorý má byť chránený pred zneužitím. Takéto vymedzenie by preto malo byť vypracované tak, aby zahŕňalo informácie obchodnej a technickej povahy a know-how, ak existuje oprávnený záujem zachovať dôvernosť aj oprávnené očakávanie zachovať túto dôvernosť. Takéto informácie alebo know-how by mali mať obchodnú hodnotu, či už aktuálnu alebo potenciálnu, a ich sprístupnením by sa pravdepodobne poškodil oprávnený hospodársky záujem osoby, ktorá s nimi oprávnene nakladá. Takéto vymedzenie by malo z podstaty vylučovať triviálne informácie a nemalo by sa rozširovať na znalosti a zručnosti, ktoré zamestnanci získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania a ktoré sú všeobecne známe alebo ľahko prístupné osobám v okruhoch, ktoré sa bežne zaoberajú dotknutým druhom informácií.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Táto smernica by nemala mať vplyv na právo na rokovanie o kolektívnych dohodách, na ich uzatváranie a uplatňovanie, ani na právo na protestné pracovné opatrenie kolektívneho vyjednávania v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi, ktoré rešpektujú právne predpisy Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b) Získanie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva verejným subjektom, ak je uložené alebo povolené zákonom, by nemalo predstavovať neoprávnené využitie alebo sprístupnenie. Takéto získanie alebo sprístupnenie by však malo jasne patriť do právomoci príslušného orgánu verejnej moci a prekročenie tejto právomoci by malo predstavovať protiprávny akt.

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť, že získanie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva nie je neoprávnené v prípade, ak je požiadavka na poskytovanie informácií orgánmi verejnej moci stanovená zákonom.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade so zásadou proporcionality by opatrenia a prostriedky nápravy zamerané na ochranu obchodného tajomstva mali byť prispôsobené tak, aby spĺňali cieľ, ktorým je zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu s výskumom a inováciami, bez ohrozenia iných cieľov a zásad verejného záujmu. V tejto súvislosti opatrenia a prostriedky nápravy zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány zohľadňovali hodnotu obchodného tajomstva, závažnosť konania vedúceho k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, ako aj vplyv takéhoto konania. Takisto by sa malo zabezpečiť, aby príslušné súdne orgány mali možnosť zvážiť záujmy účastníkov súdneho sporu, ako aj záujmy tretích strán, prípadne vrátane spotrebiteľov.

(11) V súlade so zásadou proporcionality by opatrenia a prostriedky nápravy zamerané na ochranu obchodného tajomstva mali byť prispôsobené tak, aby spĺňali cieľ, ktorým je zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu s výskumom a inováciami, a to najmä tým, že by mali mať odstrašujúci účinok proti neoprávnenému získaniu, využitiu a sprístupneniu obchodného tajomstva, bez ohrozenia základných práv a slobôd alebo verejného záujmu, napríklad verejnej bezpečnosti, ochrany spotrebiteľov, verejného zdravia a ochrany životného prostredia, a bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom dotknutá mobilita pracovníkov. V tejto súvislosti opatrenia a prostriedky nápravy zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány zohľadňovali faktory, ako sú hodnota obchodného tajomstva, závažnosť konania vedúceho k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, ako aj vplyv takéhoto konania. Takisto by sa malo zabezpečiť, aby príslušné súdne orgány mali možnosť zvážiť záujmy účastníkov súdneho sporu, ako aj záujmy tretích strán, prípadne vrátane spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Hladké fungovanie vnútorného trhu by sa narušilo, ak by boli stanovené opatrenia a prostriedky nápravy použité na sledovanie nezákonných úmyslov nezlučiteľných s cieľmi tejto smernice. Preto je dôležité zabezpečiť, aby súdne orgány boli splnomocnené ukladať sankcie za zneužívanie zo strany navrhovateľov, ktorí nekonajú v dobrej viere a podávajú zjavne neopodstatnené žiadosti. Zároveň je dôležité, aby stanovené opatrenia a prostriedky nápravy neobmedzovali slobodu prejavu a právo na informácie (ktoré zahŕňajú slobodu a pluralitu médií, ako sa uvádza v článku 11 Charty základných ľudských práv Európskej únie) alebo informátorstvo. Ochrana obchodného tajomstva by sa preto nemala rozširovať na prípady, v ktorých sprístupnenie obchodného tajomstva slúži verejnému záujmu, ak je tým odhalené príslušné pochybenie alebo protiprávne konanie.

(12) Hladké fungovanie vnútorného trhu by sa narušilo, ak by boli stanovené opatrenia a prostriedky nápravy použité na sledovanie nezákonných úmyslov, ako je vytváranie neopodstatnených prekážok na vnútornom trhu alebo pre mobilitu pracovnej sily, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi tejto smernice. Preto je dôležité zabezpečiť, aby súdne orgány boli splnomocnené ukladať sankcie za zneužívanie zo strany navrhovateľov, ktorí nekonajú v dobrej viere a podávajú zjavne neopodstatnené žiadosti. Zároveň je dôležité, aby stanovené opatrenia a prostriedky nápravy neobmedzovali slobodu prejavu a právo na informácie (ktoré zahŕňajú slobodu a pluralitu médií, ako sa uvádza v článku 11 Charty základných ľudských práv Európskej únie) alebo informátorstvo. Ochrana obchodného tajomstva by sa preto nemala rozširovať na prípady, v ktorých sprístupnenie obchodného tajomstva slúži verejnému záujmu, ak je tým odhalené príslušné pochybenie alebo protiprávne konanie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme právnej istoty a vzhľadom na to, že sa očakáva, že právoplatní vlastníci obchodného tajomstva budú vykonávať náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o zachovanie dôvernosti ich cenného obchodného tajomstva a sledovanie jeho využívania, sa zdá vhodné obmedziť možnosť iniciovať opatrenia na ochranu obchodného tajomstva na obmedzené obdobie od dátumu, keď vlastníci obchodného tajomstva zistili, že došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu ich obchodného tajomstva treťou stranou, alebo mali dôvod domnievať sa, že k nemu došlo.

(13) V záujme zachovania hladkého fungovania vnútorného trhu s výskumom a inováciami a právnej istoty a vzhľadom na to, že sa očakáva, že právoplatní vlastníci obchodného tajomstva budú vykonávať náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o zachovanie dôvernosti ich cenného obchodného tajomstva a sledovanie jeho využívania, sa zdá vhodné obmedziť možnosť iniciovať opatrenia na ochranu obchodného tajomstva na obdobie troch rokov od dátumu, keď vlastníci obchodného tajomstva zistili, že došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu ich obchodného tajomstva treťou stranou, alebo mali dôvod domnievať sa, že k nemu došlo.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Neoprávnené získanie obchodného tajomstva treťou stranou by mohlo mať pre jeho právoplatného vlastníka ničivé účinky, keďže po jeho uverejnení by bolo pre uvedeného vlastníka nemožné obnoviť podmienky ako pred stratou obchodného tajomstva. V dôsledku toho je nevyhnutné stanoviť rýchle a dostupné predbežné opatrenia na okamžité ukončenie neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Takéto opatrenie musí byť k dispozícii bez toho, aby sa muselo čakať na rozhodnutie v danej veci, pri náležitom dodržaní práva na obhajobu a zásady proporcionality so zreteľom na charakteristiky dotknutého prípadu. Takisto môžu byť potrebné záruky v dostatočnej výške na pokrytie nákladov a ujmy spôsobenej odporcovi neopodstatneným návrhom, najmä ak by omeškanie spôsobilo právoplatnému vlastníkovi obchodného tajomstva nenapraviteľnú škodu.

(15) Neoprávnené získanie obchodného tajomstva treťou stranou by mohlo mať pre jeho právoplatného vlastníka ničivé účinky, keďže po jeho uverejnení by bolo pre uvedeného vlastníka nemožné obnoviť podmienky ako pred stratou obchodného tajomstva. V dôsledku toho je nevyhnutné stanoviť rýchle a dostupné predbežné opatrenia na okamžité ukončenie neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vrátane prípadov, keď takéto obchodné tajomstvo slúži na poskytovanie služieb. Takéto opatrenie musí byť k dispozícii bez toho, aby sa muselo čakať na rozhodnutie v danej veci, pri náležitom dodržaní práva na obhajobu a zásady proporcionality so zreteľom na charakteristiky dotknutého prípadu. Takisto môžu byť potrebné záruky v dostatočnej výške na pokrytie nákladov a ujmy spôsobenej odporcovi neopodstatneným návrhom, najmä ak by omeškanie spôsobilo právoplatnému vlastníkovi obchodného tajomstva nenapraviteľnú škodu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Z rovnakého dôvodu je takisto dôležité stanoviť opatrenia na zabránenie ďalšiemu neoprávnenému využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva. Aby boli opatrenia ukladajúce zákaz účinné, ich trvanie, ak si okolnosti vyžadujú časové obmedzenie, by malo byť dostatočné na odstránenie akejkoľvek obchodnej výhody, ktorú by tretia strana mohla mať z neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. V žiadnom prípade by opatrenie tohto druhu nemalo byť vykonateľné, ak informácie, na ktoré sa pôvodne vzťahovalo obchodné tajomstvo, sú verejne prístupné z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

(16) Z rovnakého dôvodu je takisto dôležité stanoviť opatrenia na zabránenie ďalšiemu neoprávnenému využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva. Aby boli opatrenia ukladajúce zákaz účinné a primerané, ich trvanie by malo byť dostatočné na odstránenie akejkoľvek obchodnej výhody, ktorú by tretia strana mohla mať z neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, vrátane prípadov, keď takéto obchodné tajomstvo slúži na poskytovanie služieb, a malo by byť časovo obmedzené, aby sa zabránilo vzniku neopodstatnených prekážok hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. V žiadnom prípade by opatrenie tohto druhu nemalo byť vykonateľné, ak informácie, na ktoré sa pôvodne vzťahovalo obchodné tajomstvo, sú verejne prístupné z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Obchodné tajomstvo môže byť neoprávnené využité na navrhnutie, výrobu alebo uvedenie tovaru (alebo jeho častí) na trh a tento tovar sa potom môže šíriť na vnútornom trhu, a negatívne tak ovplyvniť obchodné záujmy vlastníka obchodného tajomstva a fungovanie vnútorného trhu. V uvedených prípadoch a keď má dotknuté obchodné tajomstvo významný vplyv na kvalitu, hodnotu alebo cenu tovaru vyrobeného s využitím obchodného tajomstva alebo na zníženie nákladov, uľahčenie alebo urýchlenie procesov jeho výroby alebo uvádzania na trh, je dôležité splnomocniť súdne orgány nariaďovať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tento tovar nebol uvedený na trh alebo aby bol z neho odstránený. Vzhľadom na globálnu povahu obchodu je takisto potrebné, aby tieto opatrenia zahŕňali zákaz dovozu uvedeného tovaru do Únie alebo jeho skladovania na účely jeho ponúkania alebo uvádzania na trh. So zreteľom na zásadu proporcionality by nápravné opatrenia nemali nevyhnutne znamenať zničenie tovaru, keď existujú iné realizovateľné možnosti, ako je zbavenie tovaru jeho kvality, ktorou sa porušuje právo k obchodnému tajomstvu, alebo použitie tovaru mimo trhu, napríklad darovaním charitatívnym organizáciám.

(17) Obchodné tajomstvo môže byť neoprávnené využité na navrhnutie, výrobu alebo uvedenie tovaru (alebo jeho častí) na trh a tento tovar sa potom môže šíriť na vnútornom trhu, a negatívne tak ovplyvniť obchodné záujmy vlastníka obchodného tajomstva a fungovanie vnútorného trhu. V prípadoch, keď sa preukázalo neoprávnené získanie a keď má dotknuté obchodné tajomstvo významný vplyv na kvalitu, hodnotu alebo cenu tovaru vyrobeného s využitím obchodného tajomstva alebo na zníženie nákladov, uľahčenie alebo urýchlenie procesov jeho výroby alebo uvádzania na trh, je dôležité splnomocniť súdne orgány nariaďovať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tento tovar nebol uvedený na trh alebo aby bol z neho odstránený. Vzhľadom na globálnu povahu obchodu je takisto potrebné, aby tieto opatrenia zahŕňali zákaz dovozu uvedeného tovaru do Únie alebo jeho skladovania na účely jeho ponúkania alebo uvádzania na trh. So zreteľom na zásadu proporcionality by nápravné opatrenia nemali nevyhnutne znamenať zničenie tovaru, keď existujú iné realizovateľné možnosti, ako je zbavenie tovaru jeho kvality, ktorou sa porušuje právo k obchodnému tajomstvu, alebo použitie tovaru mimo trhu, napríklad darovaním charitatívnym organizáciám.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel práva hospodárskej súťaže, najmä články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Opatrenia stanovené v tejto smernici by sa nemali používať na nenáležité obmedzovanie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore s uvedenou zmluvou.

(27) Touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel práva hospodárskej súťaže, najmä články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Opatrenia stanovené v tejto smernici by sa nemali používať na nespravodlivé obmedzovanie hospodárskej súťaže, odkladanie prístupu na vnútorný trh a/alebo na vytváranie prekážok mobilite pracovnej sily spôsobom, ktorý je v rozpore s uvedenou zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Opatreniami prijatými na ochranu obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, sprístupnením a využitím by nemalo byť dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek iných príslušných právnych predpisov v iných oblastiach vrátane práv duševného vlastníctva, súkromia, prístupu k dokumentom a zmluvného práva. Ak sa však rozsah pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES8 prekrýva s rozsahom pôsobnosti tejto smernice, táto smernica má prednosť ako lex specialis,

(28) Opatreniami prijatými na ochranu obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, sprístupnením a využitím by nemalo byť dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek iných príslušných právnych predpisov v iných oblastiach vrátane ochrany životného prostredia a zodpovednosti za životné prostredie, ochrany spotrebiteľa, zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, ochrany zdravia, práv duševného vlastníctva, súkromia, prístupu k dokumentom a informáciám a zmluvného práva. Ak sa však rozsah pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES8 prekrýva s rozsahom pôsobnosti tejto smernice, táto smernica má prednosť ako lex specialis,

__________________

__________________

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, sprístupnením a využitím obchodného tajomstva.

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „obchodné tajomstvo“ informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky:

(1) „obchodné tajomstvo“ znamená know-how a obchodné informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) majú obchodnú hodnotu, pretože sú tajné;

(b) majú skutočnú alebo potenciálnu obchodnú hodnotu, pretože sú tajné;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) osoba, ktorá s týmito informáciami oprávnene nakladá, uskutočnila za daných okolností primerané kroky, aby ich udržala v tajnosti;

(c) vlastník obchodného tajomstva uskutočnil za daných okolností primerané kroky, aby ich udržal v tajnosti;

Odôvodnenie

Nahradenie s cieľom zabezpečiť súlad s terminológiou použitou v článku 2 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) týkajú sa skúšok, testov alebo iných tajných údajov, ktorých spracovanie si vyžaduje značnú námahu a na ktorých predloženie sa požaduje vydanie povolenia na uvedenie na trh v rámci obchodu s chemickými, farmaceutickými alebo poľnohospodárskymi produktmi, pri ktorých výrobe boli použité nové chemické látky.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu,“ je tovar, ktorého návrh, kvalita, výrobný proces alebo uvedenie na trh má významný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo neoprávnene získané, využité alebo sprístupnené.

(4) „tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu,“ je tovar, ktorého návrh, kvalita, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh má prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo neoprávnene získané, využité alebo sprístupnené.

Odôvodnenie

Pridanie pojmov „vlastnosti“ a „fungovanie“ zahŕňa ďalšie aspekty okrem kvality tovaru. Tovar by sa mal považovať za tovar, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, ak má prospech zo zneužitého obchodného tajomstva, a to bez ohľadu na to, o aký „významný“ prospech ide.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Získanie obchodného tajomstva bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak sa uskutoční úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti prostredníctvom:

2. Získanie obchodného tajomstva bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak sa uskutoční prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) neoprávneného prístupu k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom, s ktorými oprávnene nakladá vlastník obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, alebo ich kopírovania;

(a) neoprávneného prístupu k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom, s ktorými oprávnene nakladá vlastník obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo, alebo ich kopírovania;

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť, že vlastník obchodného tajomstva je chránený iba proti neoprávnenému získaniu obchodného tajomstva, a nie proti reverznému inžinierstvu, ktoré je v súlade s právom.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak ho vykoná bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti osoba, o ktorej sa usudzuje, že spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

3. Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak ho vykoná bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva osoba, o ktorej sa usudzuje, že spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené aj vtedy, keď určitá osoba v čase využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala alebo sprístupňovala neoprávnene v zmysle odseku 3.

4. Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené aj vtedy, keď určitá osoba v čase získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo priamo alebo nepriamo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala alebo sprístupňovala neoprávnene v zmysle odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Za neoprávnené využitie obchodného tajomstva sa považuje vedomá a zámerná výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely.

5. Za neoprávnené využitie obchodného tajomstva sa považuje aj výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru, ktorým dochádza k porušovaniu práva k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely, ak osoba, ktorá takéto aktivity vykonávala, vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa využívalo neoprávnene v zmysle odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Získanie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené, keď sa získalo prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

1. Získanie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené, keď sa získalo prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

(a) nezávislého objavu alebo vytvorenia;

(a) nezávislého objavu alebo vytvorenia;

(b) pozorovania, skúmania, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala;

(b) pozorovania, skúmania, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala a na ktorú sa nevzťahuje žiadna právoplatná povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva;

(c) výkonu práva zástupcov pracovníkov na informácie a konzultácie v súlade s právnymi predpismi a/alebo postupmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi;

(c) výkonu práva zástupcov pracovníkov na informácie a konzultácie v súlade s právnymi predpismi a/alebo postupmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi;

(c) akéhokoľvek iného postupu, ktorý je za daných okolností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

(d) akéhokoľvek iného postupu, ktorý je za daných okolností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

 

Získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené do tej miery, do akej toto získanie, využitie alebo sprístupnenie vyžadujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy a povoľujú ustanovenia týchto predpisov na ochranu práv vlastníka obchodného tajomstva.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby neexistoval žiadny nárok na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici, keď k údajnému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva došlo v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

2. Získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené vtedy, ak k údajnému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva došlo v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

(a) pri právoplatnom uplatňovaní slobody prejavu a práva na informácie;

(a) pri právoplatnom uplatňovaní slobody prejavu a práva na informácie;

(b) na účely odhalenia pochybenia, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti navrhovateľa za predpokladu, že údajné získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva bolo pre takéto odhalenie nevyhnutné a že odporca konal vo verejnom záujme;

(b) na účely odhalenia pochybenia, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti za predpokladu, že údajné získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva bolo pre takéto odhalenie nevyhnutné a že odporca konal vo verejnom záujme;

(c) obchodné tajomstvo sprístupnili pracovníci svojim zástupcom v rámci legitímneho výkonu ich zastupiteľských funkcií;

(c) obchodné tajomstvo sprístupnili pracovníci svojim zástupcom v rámci legitímneho výkonu ich zastupiteľských funkcií v súlade s právnymi predpismi a postupmi Únie a členských štátov.

(d) na účely splnenia mimozmluvného záväzku;

 

(e) na účely ochrany oprávneného záujmu.

(e) na účely ochrany oprávneného záujmu uznaného právom Únie alebo vnútroštátnym právom.

 

2a. Táto smernica nemá vplyv na:

 

(a) uplatňovanie predpisov Únie alebo členských štátov, ktorými sa od vlastníkov obchodného tajomstva vyžaduje, aby z dôvodu verejného záujmu sprístupnili verejným orgánom na účel výkonu ich povinností informácie vrátane obchodného tajomstva;

 

(b) využitie informácií, znalostí, kvalifikácie a zručností zamestnancov získaných v predchádzajúcom zamestnaní, na ktoré sa nevzťahuje článok 3.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) zabraňuje vytváraniu prekážok legálneho obchodu na vnútornom trhu;

(b) zabraňuje vytváraniu prekážok legálnemu obchodu, hospodárskej súťaži a mobilite pracovnej sily na vnútornom trhu;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby sa návrh na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici mohli podať aspoň do jedného roka, maximálne však do dvoch rokov od dátumu, ku ktorému sa navrhovateľ dozvedel alebo mal dozvedieť o poslednej skutočnosti vedúcej k tomuto návrhu.

Členské štáty zabezpečujú, aby sa návrh na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici mohol podať do troch rokov od dátumu, ku ktorému sa navrhovateľ dozvedel alebo mal dozvedieť o poslednej skutočnosti vedúcej k tomuto návrhu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby účastníkom konania, ich právnym zástupcom, súdnym úradníkom, svedkom, znalcom a všetkým ostatným osobám, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva alebo ktoré majú prístup k dokumentom, ktoré sú súčasťou uvedeného súdneho konania, nebolo povolené využiť ani sprístupniť žiadne obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, o ktorom sa dozvedeli v dôsledku tejto účasti alebo prístupu.

Členské štáty zabezpečujú, aby účastníkom konania, ich právnym zástupcom, súdnym úradníkom, svedkom, znalcom a všetkým ostatným osobám, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva alebo ktoré majú prístup k dokumentom, ktoré sú súčasťou uvedeného súdneho konania, nebolo povolené využiť ani sprístupniť žiadne obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, o ktorom sa dozvedeli v dôsledku tejto účasti alebo prístupu. Členské štáty tiež môžu umožniť príslušným súdnym orgánom prijímanie takýchto opatrení z vlastnej iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodné slová

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosť uvedená v prvom pododseku zaniká za ktorejkoľvek z týchto okolností:

Povinnosť uvedená v prvom pododseku zostáva v platnosti až do ukončenia súdneho konania. Táto povinnosť však zaniká za ktorejkoľvek z týchto okolností:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) ak sa v priebehu konania zistí, že údajné obchodné tajomstvo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 2 bode 1;

(a) ak sa v právoplatnom rozhodnutí stanoví, že údajné obchodné tajomstvo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 1 bode 2;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty takisto zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli na základe riadne odôvodnenej žiadosti niektorého z účastníkov konania prijať osobitné opatrenia nevyhnutné na zachovanie dôvernosti každého obchodného tajomstva alebo údajného obchodného tajomstva využitého alebo zmieneného v priebehu súdneho konania vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

Členské štáty takisto zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli na základe odôvodnenej žiadosti niektorého z účastníkov konania prijať osobitné opatrenia nevyhnutné na zachovanie dôvernosti každého obchodného tajomstva alebo údajného obchodného tajomstva využitého alebo zmieneného v priebehu súdneho konania vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Členské štáty môžu okrem toho poveriť príslušné súdne orgány, aby prijali opatrenia ex officio.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k akémukoľvek dokumentu obsahujúcemu obchodné tajomstvo, ktorý predložili účastníci konania alebo tretie strany;

(a) úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k akémukoľvek dokumentu obsahujúcemu obchodné tajomstvo, ktorý predložili účastníci konania alebo tretie strany, za predpokladu, že obe zainteresované strany alebo ich zástupcovia k nemu majú prístup;

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby obidve strany mali prístup k informáciám, ktoré majú zásadný vplyv na obsah veci.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) obmedziť prístup k vypočutiam, na ktorých môže byť sprístupnené obchodné tajomstvo, a k príslušným záznamom z týchto vypočutí alebo k ich prepisom. Za výnimočných okolností a s výhradou príslušného odôvodnenia môžu príslušné súdne orgány obmedziť prístup účastníkov konania k uvedeným vypočutiam a nariadiť, aby sa konali len za prítomnosti právnych zástupcov účastníkov konania a oprávnených znalcov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zachovať dôvernosť uvedená v odseku 1;

(b) obmedziť prístup k vypočutiam, na ktorých môže byť sprístupnené obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, a k príslušným záznamom z týchto vypočutí alebo k ich prepisom na obmedzený počet osôb, a to za predpokladu, že sa plný prístup k týmto vypočutiam, záznamom alebo prepisom poskytne aspoň jednej osobe z každej strany, jej právnikovi alebo zástupcovi v tomto konaní a súdnym úradníkom;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné súdne orgány pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí žiadosti uvedenej v odseku 2 a pri posudzovaní jej primeranosti zohľadňujú oprávnené záujmy účastníkov konania a prípadne tretích strán a možnú ujmu spôsobenú ktorémukoľvek z účastníkov konania a prípadne ktorejkoľvek z tretích strán v dôsledku schválenia alebo zamietnutia takejto žiadosti.

3. Príslušné súdne orgány pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí opatrení na zachovanie obchodného tajomstva a pri posudzovaní ich primeranosti zohľadňujú potrebu zaručenia práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, oprávnené záujmy účastníkov konania a prípadne tretích strán a možnú ujmu spôsobenú ktorémukoľvek z účastníkov konania a prípadne ktorejkoľvek z tretích strán v dôsledku schválenia alebo zamietnutia takejto žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – úvodné slová

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli na žiadosť vlastníka obchodného tajomstva údajnému porušovateľovi nariadiť ktorékoľvek z týchto predbežných a preventívnych opatrení:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby súdne orgány mohli pokračovanie údajného neoprávneného získavania, využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva podmieniť zložením zábezpek, ktorých cieľom je zabezpečiť náhradu škody vlastníkovi obchodného tajomstva.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby súdne orgány mohli – alternatívne k opatreniam uvedeným v odseku 1podmieniť pokračovanie údajného neoprávneného získavania, využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva zložením zábezpek, ktorých cieľom je zabezpečiť náhradu škody vlastníkovi obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mali vzhľadom na opatrenia uvedené v článku 9 právomoc vyžadovať od navrhovateľa, aby poskytol dôkazy, ktoré možno považovať za primerane dostupné, aby sa mohli presvedčiť o tom, že obchodné tajomstvo existuje, že navrhovateľ je právoplatný vlastník obchodného tajomstva a že obchodné tajomstvo bolo získané neoprávnene, že obchodné tajomstvo sa využíva alebo sprístupňuje neoprávnene alebo že hrozí neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mali vzhľadom na opatrenia uvedené v článku 9 právomoc vyžadovať od navrhovateľa, aby poskytol dôkazy, ktoré možno považovať za primerane dostupné, aby sa mohli presvedčiť o tom, že predmetná vec sa považuje za obchodné tajomstvo, že navrhovateľ je vlastník obchodného tajomstva a že obchodné tajomstvo bolo získané neoprávnene, že obchodné tajomstvo sa využíva alebo sprístupňuje neoprávnene alebo že hrozí neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány museli pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí žiadosti a pri posudzovaní jej primeranosti zohľadniť hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva, konanie odporcu pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány museli pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí žiadosti a pri posudzovaní jej primeranosti zohľadniť všetky relevantné aspekty veci, napríklad hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva, konanie odporcu pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

 

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli predbežné opatrenia uvedené v článku 9 podmieniť zložením primeranej zábezpeky alebo rovnocennej záruky zo strany navrhovateľa, ktorej cieľom je zabezpečiť náhradu škody za akúkoľvek ujmu spôsobenú odporcovi a prípadne inej osobe, ktorej sa opatrenia týkajú.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – úvodné slová

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade, keď bolo prijaté súdne rozhodnutie, podľa ktorého došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, mohli príslušné súdne orgány na žiadosť navrhovateľa porušovateľovi nariadiť:

1. Členské štáty zabezpečujú, aby v prípade, keď bolo prijaté súdne rozhodnutie, podľa ktorého došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, mohli príslušné súdne orgány na žiadosť navrhovateľa porušovateľovi nariadiť jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) vyhlásenie o porušení práva k obchodnému tajomstvu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány pri zvažovaní žiadosti o vydanie súdnych príkazov a nápravných opatrení stanovených v článku 11 a pri posudzovaní ich primeranosti zohľadnili hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva, konanie porušovateľa pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

Členské štáty zabezpečujú, aby sa od príslušných súdnych orgánov pri zvažovaní žiadosti o vydanie súdnych príkazov a nápravných opatrení stanovených v článku 11 a pri posudzovaní ich primeranosti vyžadovalo zohľadnenie osobitných okolností daného prípadu. Toto posudzovanie zahŕňa podľa potreby hodnotu obchodného tajomstva, opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva alebo iné špecifické vlastnosti obchodného tajomstva, ako aj konanie porušovateľa pri získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva, oprávnené záujmy účastníkov konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na účastníkov konania, oprávnené záujmy tretích strán, verejný záujem a ochranu základných práv vrátane slobody prejavu a práva na informácie.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak príslušné orgány obmedzia trvanie opatrenia uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a), takéto trvanie musí postačovať na odstránenie prípadnej obchodnej alebo ekonomickej výhody, ktorú by porušovateľ mohol mať z neoprávneného získania, sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva.

Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné orgány náležite obmedzili trvanie opatrenia uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) tak, aby postačovalo na odstránenie prípadnej obchodnej alebo ekonomickej výhody, ktorú by porušovateľ mohol mať z neoprávneného získania, sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva.

Odôvodnenie

Ak už odporca nemôže získať obchodnú výhodu zo zneužitia, ďalšie predĺženie trvania súdneho príkazu slúži iba na odstrašovanie a ako sankcia, pričom obmedzuje hospodársku súťaž a inovácie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa namiesto príkazu uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadi peňažná náhrada škody, takáto náhrada nesmie presiahnuť výšku odmien alebo poplatkov, ktoré by boli splatné, keby uvedená osoba požiadala o oprávnenie využívať dotknuté obchodné tajomstvo, a to za obdobie, počas ktorého sa mohlo zakázať využívanie obchodného tajomstva.

Ak sa namiesto príkazu uvedeného v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) nariadi peňažná náhrada škody, takáto náhrada nesmie presiahnuť výšku odmien alebo poplatkov, ktoré by boli splatné, keby uvedená osoba požiadala o oprávnenie využívať dotknuté obchodné tajomstvo, a to za obdobie, počas ktorého sa mohlo zakázať využívanie obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany porušovateľovi, ktorý vedel alebo mal vedieť, že sa zúčastňuje na neoprávnenom získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, nariadili, aby vlastníkovi obchodného tajomstva zaplatil náhradu škody, ktorá zodpovedá skutočnej spôsobenej ujme.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany porušovateľovi, ktorý vedel alebo mal vedieť, že sa zúčastňuje na neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva, nariadili, aby vlastníkovi obchodného tajomstva zaplatil náhradu škody, ktorá je primeraná skutočnej spôsobenej ujme vzniknutej v dôsledku porušenia.

 

Členské štáty môžu v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi obmedziť zodpovednosť zamestnancov za náhradu škody voči zamestnávateľom v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva zamestnávateľa, ak konajú neúmyselne.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pri rozhodovaní, či nariadiť informačné opatrenie, a pri posudzovaní jeho primeranosti príslušné súdne orgány zohľadňujú možné narušenie súkromia a poškodenie povesti porušovateľa, ak je ním fyzická osoba, v dôsledku takéhoto opatrenia, ako aj hodnotu obchodného tajomstva, konanie porušovateľa pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného sprístupnenia alebo využitia obchodného tajomstva a pravdepodobnosť ďalšieho neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva porušovateľom.

3. Pri rozhodovaní o tom, či nariadiť niektoré z opatrení, o ktorých sa zmieňuje odsek 1, a pri posudzovaní jeho primeranosti príslušné súdne orgány zohľadňujú, či by sa na základe informácií o porušovateľovi dala určiť totožnosť fyzickej osoby a či by v takom prípade bolo sprístupnenie týchto informácií opodstatnené, najmä vzhľadom na tieto kritériá: možné narušenie súkromia a poškodenie povesti porušovateľa, konanie porušovateľa pri získaní, sprístupnení alebo využití obchodného tajomstva a pravdepodobnosť ďalšieho neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva porušovateľom.

POSTUP

Názov

Ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

Referenčné čísla

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

9.12.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

9.12.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Lara Comi

7.10.2014

Prerokovanie vo výbore

18.3.2014

5.11.2014

17.11.2014

3.12.2014

 

21.1.2015

23.2.2015

16.3.2015

 

Dátum prijatia

24.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

4

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Andrey Novakov

POSTUP

Názov

Ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

Referenčné čísla

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Dátum predloženia v EP

27.11.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

9.12.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

23.10.2014

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

EMPL

23.10.2014

 

 

 

Spravodajkyňa

dátum vymenovania

Constance Le Grip

22.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.10.2014

11.11.2014

23.3.2015

16.4.2015

Dátum prijatia

16.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Cecilia Wikström

Dátum predloženia

22.6.2015

(1)

Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 48.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 48.

(4)

Ú. v. EÚ C , , s. .

(5)

         Rozhodnutie Rady z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).

(8)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 041, 14.2.2003, s. 26).

(9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

(10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(12)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(13)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45).

Posledná úprava: 20. august 2015Právne oznámenie