Процедура : 2015/2079(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0211/2015

Внесени текстове :

A8-0211/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/07/2015 - 5.7

Приети текстове :

P8_TA(2015)0245

ДОКЛАД     
PDF 268kWORD 110k
25 Юни 2015 г.
PE 554.907v02-00 A8-0211/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (за наводнения в Румъния, България и Италия)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Зигфрид Мурешан

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (за наводнения в Румъния, България и Италия)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0162 – C8-0094/2015),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–       като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

–       като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–       като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0211/2015),

1.      одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.      възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (за наводнения в Румъния, България и Италия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)         Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации и да покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от бедствия.

(2)         Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) максималната годишна сума, която фондът не може да надхвърля, е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)         Румъния подаде две заявления за мобилизиране на средства от фонда във връзка с наводнения.

(4)         България подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с наводнения.

(5)         Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от фонда във връзка с наводнения.

(6)         Поради това фондът следва да бъде мобилизиран, за да се осигурят чрез него 66 505 850 EUR във връзка със заявленията, подадени от Румъния, България и Италия.

(7)         За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за 2015 финансова година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 66 505 850 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му се въвежда от Парламента преди публикуването в ОВ].

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. относно създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

(2)

              ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

             Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с наводненията в Румъния (през пролетта и лятото на 2014 г.), България (лятото на 2014 г.) и Италия (есента на 2014 г.) въз основа на точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г.

Комисията извърши задълбочено проучване на четирите заявления в съответствие с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., и по-специално с членове 2, 3 и 4 от него.

Румъния − Наводнения през пролетта: тридесет от 42 румънски окръга бяха засегнати от наводнения през април и май 2014 г. Общо преките щети на публични и частни инфраструктури, частни жилища и в селското стопанство се оценяват на 167,9 милиона евро, т.е. 0,13% от брутния национален доход (БНД) на Румъния. Сумата остава под прага за „голямо бедствие“ за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, приложим за Румъния през 2014 г., в размер на 783,7 милиона евро (т.е. 0,6% от БНД въз основа на данни за 2012 г. или 3 милиарда евро по цени от 2011 г., като се взема по-малката от двете стойности). При все това беше счетено, че заявлението отговаря на условията по силата на разпоредбата за съседна държава на член 2, параграф 4, съгласно който държава, засегната от същото бедствие като съседна държава, по отношение на която е признато голямо бедствие, може по изключение да се възползва от помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС дори ако тя не отговаря на критериите за голямо или регионално бедствие. Разходите за основни неотложни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3, параграф 2, се оценяват от румънските органи на 145,5 милиона евро.

Румъния − Наводнения през лятото: от края на юли до средата на август 2014 г. части от регион Югозападна Олтения в Румъния бяха засегнати от наводнения и свлачища, които причиниха щети на публични и частни инфраструктури, на предприятия и в селскостопанския сектор, както и на обекти на културното наследство и на частни жилища. Общите преки щети, оценявани на 171,9 милиона евро или 0,13% от БВП на Румъния, останаха под прага за голямо бедствие за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, но заявлението беше счетено за допустимо съгласно критериите за регионални бедствия по член 2, параграф 3. Като „регионално бедствие“ се определя всяко природно бедствие в регион на ниво 2 по NUTS в отговаряща на условията за допустимост държава, което предизвиква преки щети в размер на над 1,5% от БВП на съответния регион. Като се има предвид, че докладваните преки щети в размер на 171,9 милиона евро представляват 1,64% от БВП на Югозападна Олтения, заявлението на Румъния беше счетено за отговарящо на условията за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС. Разходите за основни неотложни действия се оценяват от румънските органи на 94 милиона евро.

България − Наводнения през лятото: в края на юли и началото на август 2014 г. обилни валежи причиниха значителни щети на публични и частни инфраструктури, предприятия, частни жилища и активи, както и в селскостопанския сектор в северозападната част на страната. Българските органи оценяват общите преки щети на 79,3 милиона евро, тоест 0,20% от БНД на България или 34,1% от прага за „голямо бедствие“ в размер на 232,5 милиона евро (0,6% от БНД), приложим за България през 2014 г. И в този случай стойността на щетите остава под прага за „голямо бедствие“. Въпреки това, тъй като заявлението се отнася за един регион на ниво 2 по NUTS и общо щетите представляват 2,9% от БВП на въпросния регион, заявлението отговаря на условията за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС съобразно критерия за „регионално бедствие“. Разходите за основни неотложни действия се оценяват на 69,1 милиона евро.

Италия − Наводнения през есента: от началото на октомври до средата на ноември 2014 г. пет региона в северозападната част на Италия (Емилия-Романя, Лигурия, Ломбардия, Пиемонт и Тоскана) пострадаха от наводнения и свлачища, които нанесоха значителни щети на публични и частни инфраструктури, предприятия, частни жилища и активи, селскостопанския сектор и околната среда и отнеха живота на 11 души. Събитията, които се дължат на едни и същи метеорологични условия, могат да се считат за едно природно бедствие. Общо преките щети, оценявани от италианските органи на 2 241 милиона евро, останаха под прага за „голямо бедствие“ за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 3 184 милиона евро, приложим за Италия през 2014 г. Въпреки това заявлението е допустимо съгласно критериите за „регионално бедствие“, тъй като няколко региона на ниво 2 по NUTS са засегнати и причинените щети в петте засегнати региона представляват 1,84% от претегления регионален БВП, тоест превишават прага от 1,5% по член 2, параграф 3.

Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети за всеки от четирите случая, тъй като никой от тях не превишава съответните прагове за голямо бедствие. Това е в съответствие с практиката в предходни случаи на регионални бедствия и бедствия, допуснати съобразно разпоредбата за „съседна държава“.

Предлагат се следните размери на помощ:

 

 

 

 

 

 

 

(EUR)

Бедствие

Преки щети(млн. EUR)

Приложен праг за регионални бедствия (млн. EUR)

Праг за големи бедствия(млн. EUR)

Общи разходи за допустимите действия(млн. EUR)

2,5% от преките щети до прага (EUR)

Приложен таван

Общ размер на предложената помощ (EUR)

РУМЪНИЯ − наводнения през пролетта

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Не

4 198 175

РУМЪНИЯ − наводнения през лятото

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Не

4 297 775

БЪЛГАРИЯ

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Не

1 983 600

ИТАЛИЯ

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Не

56 026 300

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Предложената за мобилизиране сума ще изисква изменение на бюджета за 2015 г. чрез увеличение на средствата по бюджетна статия 13 06 01 (фонд „Солидарност“ на ЕС за подпомагане на държавите членки) с 66 505 850 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, които да бъдат включени в бюджета извън таваните на МФР.

Това е първото решение за мобилизиране за 2015 г. и общият размер на предложената по-горе помощ съответства на разпоредбите за праговете за фонд „Солидарност“ на ЕС, чийто размер е определен в Регламента за МФР на 541,2 милиона евро (тоест 500 милиона евро по цени от 2011 г.). Освен това сума в размер на 403,9 милиона евро, която не беше усвоена през 2014 г., може да бъде използвана през 2015 г. Тъй като 50 милиона евро вече бяха мобилизирани за евентуални авансови плащания и бяха включени в бюджета за 2015 г., на разположение за мобилизиране по линия на фонд „Солидарност“ на ЕС през 2015 г. остават 895,1 милиона евро.

Успоредно с предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС Комисията представи проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 4/2015 от 15 април 2015 г.) с цел вписване в бюджета за 2015 г. на съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, съгласно предвиденото в точка 11 от МИС.

Съгласно точка 11 от МИС от 2 декември 2013 г. в случай на несъгласие между Парламента и Съвета по тези предложения Комисията открива тристранна процедура, за да се осигури съгласието на двете подразделения на бюджетния орган относно необходимостта да се използва фондът и относно размера на необходимите средства.

В съответствие с вътрешно споразумение с комисията по регионално развитие, тя следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа за изпълнението на фонд „Солидарност“ на ЕС. След оценката на исканията комисията по регионално развитие на Европейския парламент даде становището си относно мобилизирането на средства от фонда, както е посочено в писмото, приложено към настоящия доклад.

Докладчикът препоръчва одобрение на предложението на Комисията за решение, което е приложено към настоящия доклад.


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:       Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Румъния, България и Италия

Европейската комисия предаде на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2015)0162) въз основа на заявления за мобилизиране на средства от фонда, подадени от Румъния, България и Италия във връзка с наводненията на тяхна територия през 2014 г.

Комисията предлага мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, като оценява щетите, причинени от всяко бедствие и по страни както следва:

Бедствие

Преки щети(млн. EUR)

Приложен праг за регионални бедствия (млн. EUR)

Праг за големи бедствия(млн. EUR)

Общи разходи за допустимите действия(млн. EUR)

2,5% от преките щети до прага (EUR)

Приложен таван

Общ размер на предложената помощ (EUR)

РУМЪНИЯ − наводнения през пролетта

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Не

4 198 175

РУМЪНИЯ − наводнения през лятото

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Не

4 297 775

БЪЛГАРИЯ

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Не

1 983 600

ИТАЛИЯ

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Не

56 026 300

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

66 505 850

В допълнение Комисията предлага проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4 за финансовата 2015 година (COM(2015)0161) с цел да покрие горепосоченото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС чрез увеличение на средствата по бюджетна статия 13 06 01 (фонд „Солидарност“ на ЕС за подпомагане на държавите членки) с 66 505 850 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу горепосоченото мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС съобразно предложението на Комисията и подкрепят съответния ПКБ № 4/2015 съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Последно осъвременяване: 3 Юли 2015 г.Правна информация