Procedūra : 2015/2079(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0211/2015

Pateikti tekstai :

A8-0211/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/07/2015 - 5.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0245

PRANEŠIMAS     
PDF 248kWORD 108k
2015 m. birželio 25 d.
PE 554.907v02-00 A8-0211/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje)

(COM(2015) 0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Siegfried Mureșan

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje)

(COM(2015) 0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0162 – C8-0094/2015),

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0211/2015),

1.      pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.      paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – užtikrinti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais ir parodyti solidarumą su nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo metinė suma neviršija 500 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 10 straipsnyje;

(3) Rumunija pateikė dvi paraiškas mobilizuoti Fondo lėšas dėl potvynių;

(4) Bulgarija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl potvynių;

(5) Italija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas dėl potvynių;

(6) todėl, siekiant suteikti finansinę 66 505 850 EUR paramą, susijusią su Rumunijos, Bulgarijos ir Italijos pateiktomis paraiškomis, reikėtų mobilizuoti Fondo lėšas;

(7) siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojama 66 505 850 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [prieš paskelbiant sprendimą OL, Parlamentas įrašys jo priėmimo datą].

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).

(2)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

              2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija, remdamasi 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 11 punktu, siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas dėl potvynių Rumunijoje (2014 m. pavasaris ir vasara), Bulgarijoje (2014 m. vasara) ir Italijoje (2014 m. ruduo).

Komisija nuodugniai išnagrinėjo visas keturias paraiškas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą, iš dalies pakeistą 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 661/2014, ypač jo 2, 3 ir 4 straipsnius.

Rumunija. Pavasario potvyniai Nuo 2014 m. balandžio ir gegužės mėn. Rumuniją ištikusių potvynių nukentėjo 30 iš 42 Rumunijos apskričių. Visa tiesioginė viešajai ir privačiai infrastruktūrai, privatiems namams ir žemės ūkiui padaryta žala įvertinta 167,9 mln. EUR, t. y. 0,13 proc. Rumunijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Ši suma nesiekia Rumunijai taikytinos „didelės nelaimės“ ribos ES solidarumo fondo lėšoms mobilizuoti; ši riba 2014 m. buvo 783,7 mln. EUR (t. y. 0,6 BNP, remiantis 2012 m. duomenimis, arba 3 mlrd. EUR 2011 m. kainomis, atsižvelgiant į mažesniąją iš šių sumų). Tačiau nuspręsta, kad paraiška atitinka 2 straipsnio 4 dalyje nurodytą kaimyninę šalį ištikusios nelaimės nuostatą, – pagal šią nuostatą šalis, nukentėjusi nuo tos pačios nelaimės, kaip ir kaimyninė šalis, kurioje ši nelaimė pripažinta kaip didelė nelaimė, gali išimtinai gauti ES solidarumo fondo pagalbą, net jei šioje šalyje ši nelaimė neatitinka didelės ar regioninės nelaimės kriterijų. Svarbiausių neatidėliotinų operacijų, atitinkančių 3 straipsnio 2 dalies reikalavimus, sąnaudas Rumunijos valdžios institucijos įvertino 145,5 mln. EUR.

Rumunija. Vasaros potvyniai Nuo 2014 m. liepos mėn. pabaigos iki rugpjūčio mėn. vidurio Rumunijos pietvakariniame Oltenijos regione dėl potvynių ir nuošliaužų padaryta žala viešajai ir privačiajai infrastruktūrai, įmonėms ir žemės ūkio sektoriui, taip pat kultūros paveldui ir privatiems namams. Visa tiesioginė žala įvertinta 171,9 mln. EUR, t. y. 0,13 proc. Rumunijos BVP, o tai nesiekia didelės nelaimės ribos ESSF lėšoms mobilizuoti, tačiau paraiška laikoma atitinkančia reikalavimus pagal 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą regioninės nelaimės kriterijų. Regioninė nelaimė apibrėžta kaip bet kuri nelaimė, dėl kurios reikalavimus atitinkančios valstybės NUTS 2 lygmens regione padaryta tiesioginė žala viršija 1,5 proc. to regiono BVP. Kadangi pranešta, jog tiesioginė 171,9 mln. EUR dydžio žala sudaro 1,64 proc. pietvakarių Oltenijos regiono BVP, Rumunijos paraiška laikoma atitinkančia reikalavimus ESSF paramai gauti. Svarbiausių gelbėjimo operacijų išlaidas Rumunijos valdžios institucijos įvertino 94 mln. EUR suma.

Bulgarija. Vasaros potvyniai Nuo 2014 m. liepos mėn. pabaigos iki rugpjūčio mėn. pradžios iškritę gausūs krituliai padarė didelės žalos viešajai ir privačiajai infrastruktūrai, įmonėms, privatiems namams ir turtui, pakenkė žemės ūkio sektoriui Severozapadeno regione. Bulgarijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad iš viso tiesioginės žalos padaryta už 79,3 mln. EUR, t. y. 0,20 proc. Bulgarijos BNP, arba 34,1 proc. didelės nelaimės ribos ES solidarumo fondo lėšoms mobilizuoti, taikytos Bulgarijai 2014 m., kuri siekia 232,502 mln. EUR (t. y. 0,6 proc. BNP). Šiuo atveju žalos vertė taip pat nesiekia didelės nelaimės ribos. Tačiau, kadangi paraiška susijusi su vienu NUTS 2 lygmens regionu ir bendra žala sudaro 2,9 proc.to regiono BVP, paraiška laikoma atitinkančia ESSF paramos teikimo reikalavimus pagal regioninės nelaimės kriterijų. Svarbiausių neatidėliotinų operacijų sąnaudos įvertintos 69,1 mln. EUR suma.

Italija. Rudens potvyniai Nuo 2014 m. spalio mėn. pradžios iki lapkričio mėn. vidurio penki šiaurės vakarų Italijos regionai (Emilija-Romanija, Ligūrija, Lombardija, Pjemontas ir Toskana) nukentėjo nuo potvynių ir nuošliaužų, kurie padarė didelės žalos viešajai ir privačiai infrastruktūrai, įmonėms, privatiems namams ir turtui, žemės ūkio sektoriui ir aplinkai, taip pat žuvo 11 žmonių. Visus šiuos įvykius galima priskirti toms pačioms meteorologinėms sąlygoms, todėl šiuos įvykius galima laikyti bendra stichine nelaime. Italijos valdžios institucijų vertinimu, bendra tiesioginė šios nelaimės padaryta žala siekia 2 241 mln. EUR. Ši suma nesiekia 2014 m. Italijai taikytinos didelės nelaimės ribos (3 184 mln. EUR) ESSF lėšoms mobilizuoti. Tačiau paraiška atitinka ESSF paramos teikimo reikalavimus pagal regioninės nelaimės kriterijų, kadangi žala padaryta keliems NUTS 2 lygmens regionams ir penkiuose regionuose padaryta žala sudaro 1,84 proc. svertinio regionų BVP, t. y. viršija 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą 1,5 proc. ribą.

Komisija siūlo visais keturiais atvejais taikyti 2,5 proc. bendros tiesioginės žalos koeficientą, nes nė vienas iš jų neviršijo savo atitinkamos nelaimės ribos. Tai atitinka ankstesnę praktiką, taikytą regioninių nelaimių ir pagal „kaimyninės šalies“ kriterijų patvirtintų nelaimių atvejais.

Siūloma skirti tokio dydžio pagalbą:

 

 

 

 

 

 

 

(EUR)

Nelaimė

Tiesioginė žala

(mln. EUR)

Taikoma regioninės nelaimės riba (mln. EUR)

Didelės nelaimės riba

(mln. EUR)

Bendra reikalavimus atitinkančių operacijų išlaidų suma

(mln. EUR)

2,5 % tiesioginės žalos, neviršijančios ribos (EUR)

Taikyta viršutinė riba

Bendra siūlomos pagalbos suma (EUR)

Pavasario potvynis RUMUNIJOJE

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Ne

4 198 175

Vasaros potvynis RUMUNIJOJE

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Ne

4 297 775

BULGARIJA

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Ne

1 983 600

ITALIJA

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Ne

56 026 300

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Norint mobilizuoti visą šią sumą reikės iš dalies pakeisti 2015 m. biudžetą, padidinant biudžeto straipsnio 13 06 01 lėšas 66 505 850 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimais ir juos įtraukti į biudžetą viršijant atitinkamas DFP viršutines ribas.

Tai pirmas pasiūlymas 2015 m. priimti sprendimą dėl Fondo lėšų mobilizavimo ir bendra pirmiau pasiūlytos pagalbos suma – 541 216 080 EUR – atitinka Reglamento dėl daugiametės finansinės programos nuostatas dėl ES solidarumo fondo viršutinės ribos (t. y. 500 mln. EUR 2011 m. kainomis). Be to, iš 2014 m. asignavimo Fonde liko neišleista 403,9 mln. EUR suma, kurią galima panaudoti 2015 m. Kadangi 50 mln. EUR suma jau skirta galimiems išankstiniams mokėjimams ir įtraukta į 2015 m. biudžetą, bendra ES solidarumo fondo pagalbos suma 2015 m. yra 895,1 mln. EUR.

Pateikdama šį pasiūlymą mobilizuoti ES solidarumo fondo lėšas, Komisija pateikė ir taisomojo biudžeto projektą (2015 m. balandžio 15 d. TB Nr. 4/2015 projektas) tam, kad į 2015 m. biudžetą būtų įtraukti atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 11 punkte.

Jei Parlamentui ir Tarybai nepavyks susitarti dėl šių pasiūlymų, Komisija pradės trišalio dialogo procedūrą, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 11 punkte, kad abi biudžeto valdymo institucijos galėtų susitarti dėl būtinybės naudoti fondo lėšas ir dėl reikiamos sumos.

Pagal vidaus susitarimą su Regioninės plėtros (REGI) komitetu, šis komitetas turėtų dalyvauti minėtoje procedūroje, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą naudojant ES solidarumo fondo lėšas. Po to, kai buvo atliktas paraiškų vertinimas, Europos Parlamento REGI komitetas pateikė savo nuomonę dėl Fondo lėšų mobilizavimo; ši nuomonė pateikiama prie šio pranešimo pridėtoje laiško forma išdėstytoje nuomonėje.

Pranešėjas rekomenduoja pritarti Komisijos pasiūlymui dėl sprendimo, kuris pridedamas prie šio pranešimo.


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

Gerb. J. Arthuis,

Tema:              Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijos, Bulgarijos ir Italijos reikmėms

Europos Komisija perdavė Europos Parlamentui savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2015)0162), remdamasi Rumunijos, Bulgarijos ir Italijos pateiktomis paraiškomis dėl fondo lėšų mobilizavimo, susijusiomis su 2014 m. potvyniais jų teritorijoje.

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas, kiekvienos nelaimės padarytą žalą atskirose šalyse įvertindama taip:

Nelaimė

Tiesioginiai nuostoliai

(mln. EUR)

Taikoma regioninės nelaimės riba (mln. EUR)

Didelės nelaimės riba

(mln. EUR)

Bendra reikalavimus atitinkančių operacijų išlaidų suma

(mln. EUR)

2,5 % tiesioginių nuostolių, neviršijančių ribos (EUR)

Taikyta viršutinė riba

Bendra siūlomos pagalbos suma (EUR)

Pavasario potvynis RUMUNIJOJE

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Ne

4 198 175

Vasaros potvynis RUMUNIJOJE

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Ne

4 297 775

BULGARIJA

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Ne

1 983 600

ITALIJA

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Ne

56 026 300

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Siekiant padengti minėtą siūlomą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimą, Komisija taip pat pateikia pasiūlymą dėl 2015 m. biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projekto (COM(2015)0161), kuriuo biudžeto straipsnio 13 06 01 (ES solidarumo fondo pagalba valstybėms narėms) lėšos padidinamos 66 505 850 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė pranešti Jums, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą Komisijos siūlomą sumą ir remia atitinkamą Komisijos pasiūlytą Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projektą.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Atnaujinta: 2015 m. liepos 1 d.Teisinis pranešimas