Procedură : 2015/2079(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0211/2015

Texte depuse :

A8-0211/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/07/2015 - 5.7

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0245

RAPORT     
PDF 244kWORD 113k
25 iunie 2015
PE 554.907v02-00 A8-0211/2015

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (inundațiile din România, Bulgaria și Italia)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Siegfried Mureșan

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ – SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (inundațiile din România, Bulgaria și Italia)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0162 – C8-0094/2015),

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru bugete (A8-0211/2015),

1.      aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (inundații din România, Bulgaria și Italia)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)         Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a permite Uniunii să răspundă rapid, eficient și cu flexibilitate situațiilor de urgență și să-și exprime solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe.

(2)         Fondul nu depășește o sumă anuală maximă de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)         România a depus două cereri de mobilizare a fondului care au ca obiect inundațiile din această țară.

(4)         Bulgaria a depus o cerere de mobilizare a fondului care are ca obiect inundațiile din această țară.

(5)         Italia a depus o cerere de mobilizare a fondului care are ca obiect inundațiile din această țară.

(6)         Prin urmare, fondul ar trebui să fie mobilizat în vederea furnizării unei contribuții financiare în valoare de 66 505 850 EUR pentru cererile depuse de România, Bulgaria și Italia.

(7)         În vederea reducerii la minimum a perioadei de timp necesare pentru mobilizarea fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 66 505 850 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [a se insera de către Parlament data adoptării, înainte de publicarea în JO].

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

             Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p. 3).

(2)

             JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

            Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în contextul inundațiilor din România (din primăvara și vara anului 2014), din Bulgaria (din vara anului 2014) și din Italia (din toamna anului 2014) în temeiul punctului 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013.

Comisia a examinat în mod amănunțit toate cele patru cereri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014, în special cu articolele 2, 3 și 4.

Romania − inundațiile din primăvară: 30 dintre cele 42 de județe din România au fost afectate de inundații în lunile aprilie și mai 2014. Daunele totale directe aduse infrastructurii publice și private, locuințelor și agriculturii au fost estimate la 167,9 milioane EUR, mai precis 0,13% din Venitul Național Brut (VNB) al României. Această sumă nu depășește pragul de catastrofe majore pentru mobilizarea FSUE aplicabil în cazul României în 2014, în valoare de 783,7 milioane EUR (mai precis, 0,6% din VNB pe baza datelor din 2012 sau de 3 miliarde EUR la prețurile din 2011, luându-se în considerare valoarea cea mai mică dintre cele două). Cu toate acestea, cererea a fost considerată eligibilă în temeiul dispoziției privind statele învecinate de la articolul 2 alineatul (4), potrivit căreia o țară afectată de aceeași catastrofă naturală ca o țară învecinată, în cazul căreia a fost recunoscută o catastrofă naturală majoră, poate, în mod excepțional, beneficia de asistență din partea FSUE, chiar dacă nu se califică pentru o catastrofă naturală majoră sau regional. Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), a fost estimat de autoritățile române la 145,5 milioane EUR.

România − inundațiile din vară: De la sfârșitul lunii iulie până la jumătatea lunii august în 2014, o parte din regiunea Sud-Vest Oltenia a fost afectată de inundații și alunecări de teren care au cauzat pagube infrastructurii publice și private, întreprinderilor și sectorului agricol, precum și gospodăriilor și patrimoniului cultural. Pagubele totale directe, estimate la 171,9 milioane EUR sau 0,13% din PIB-ul României, nu depășesc pragul de „catastrofă naturală majoră” pentru mobilizarea FSUE, dar cererea a fost considerată eligibilă în temeiul criteriilor pentru catastrofe naturale regionale prevăzute la articolul 2 alineatul (3). O „catastrofă naturală regională” înseamnă orice catastrofă naturală care provoacă într-o regiune de nivel NUTS 2 dintr-un stat eligibil pagube directe care depășesc 1,5 % din produsul intern brut (PIB) al regiunii respective. Dat fiind că pagubele directe raportate de 171,9 milioane EUR reprezintă 1,64% din PIB-ul regiunii Sud-Vest Oltenia, cererea României a fost considerată eligibilă pentru contribuția din partea FSUE. Costul operațiunilor de urgență esențiale a fost estimat de autoritățile române la 94 milioane EUR.

Bulgaria − inundațiile din vară: La sfârșitul lunii iulie − începutul lunii august în 2014, precipitațiile abundente au cauzat pagube considerabile infrastructurii publice și private, întreprinderilor, locuințelor și bunurilor private, precum și sectorului agricol din regiunea Nord-Vest (Severozapaden). Autoritățile bulgare estimează pagubele directe totale la 79,3 milioane EUR, adică 0,20 % din VNB-ul Bulgariei sau 34,1% din pragul de „catastrofă naturală majoră” în valoare de 232,5 de milioane EUR (0,6 % din VNB), aplicabil în cazul Bulgariei în 2014. Nici în acest caz valoarea pagubelor nu depășește pragul de „catastrofă naturală majoră”. Cu toate acestea, întrucât cererea se referă la o singură regiune de nivel NUTS 2 și daunele totale reprezintă 2,9 % din PIB-ul regiunii, cererea este eligibilă pentru o contribuție din partea FSUE în temeiul criteriilor privind o „catastrofă naturală regională”. Costul operațiunilor esențiale de urgență a fost estimat la 69,1 milioane EUR.

Italia − inundațiile din toamnă: De la începutul lunii octombrie la jumătatea lunii noiembrie 2014, cinci regiuni din nord-vestul Italiei (Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemont și Toscana) au fost afectate de inundații și alunecări de teren care au provocat pagube grave infrastructurilor publice și private, întreprinderilor, locuințelor și bunurilor private, sectorului agricol și mediului, provocând în același timp moartea a 11 persoane. Evenimentele, care pot fi atribuite unui singur fenomen meteorologic, pot fi considerate o singură catastrofă naturală. Pagubele directe totale, estimate de către autoritățile italiene la 2 241 milioane EUR, nu depășesc pragul de „catastrofă naturală majoră” pentru mobilizarea FSUE în valoare de 3 184 milioane EUR, aplicabilă Italiei în 2014. Cu toate acestea, cererea este eligibilă în temeiul criteriilor corespunzătoare unei „catastrofe naturale regionale”, întrucât mai multe regiuni de nivel NUTS 2 au fost afectate, iar pagubele provocate în cele cinci regiuni afectate reprezintă 1,84 % din PIB-ul regional ponderat, adică depășesc pragul de 1,5% de la articolul 2 alineatul (3).

Comisia propune să se aplice un procent de 2,5% din totalul pagubelor directe în toate cele patru cazuri, deoarece niciunul dintre acestea nu a depășit pragurile respective pentru catastrofe naturale majore. Acest lucru este în conformitate cu practica anterioară, în cazul catastrofelor naturale regionale și catastrofelor acceptate în conformitate cu principiul „statului eligibil învecinat”.

Valorile ajutorului propus sunt următoarele:

 

 

 

 

 

 

 

(EUR)

Catastrofă

Pagube directe

(milioane EUR)

Pragul aplicat pentru catastrofe regionale (în milioane EUR)

Pragul pentru catastrofe majore

(în milioane EUR)

Costul total al operațiunilor eligibile

(în milioane EUR)

2,5% din pagubele directe care nu depășesc pragul (EUR)

Plafonarea aplicată

Suma totală a ajutorului propus (EUR)

ROMÂNIA − inundațiile din primăvară

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Nu

4 198 175

ROMÂNIA − inundațiile din vară

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Nu

4 297 775

BULGARIA

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Nu

1 983 600

ITALIA

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Nu

56 026 300

TOTAL

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Mobilizarea totală propusă ar necesita modificarea bugetului 2015, prin majorarea bugetului de la articolul 13 06 01 (Fondul de solidaritate al Uniunii Europene – Statele membre) cu 66 505 850 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată, care urmează să fie înscrise în buget în afara plafoanelor CFM.

Aceasta este prima decizie de mobilizare din 2015, iar valoarea totală a ajutorului propus mai sus respectă dispozițiile privind plafonul pentru Fondul de solidaritate al UE, astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind CFM de 541,2 milioane EUR (adică 500 milioane EUR la prețurile din 2011). În plus, o sumă de 403,9 milioane EUR necheltuită în 2014 poate fi utilizată în cursul exercițiului 2015. Deoarece 50 milioane EUR au fost deja mobilizate pentru eventuala plată a avansurilor și incluse în bugetul pentru 2015, o sumă totală de 895,1 de milioane EUR rămâne disponibilă pentru mobilizarea FSUE în 2015.

În paralel cu această propunere de mobilizare a Fondului de solidaritate al UE, Comisia a prezentat un proiect de buget rectificativ (PBR nr. 4/2015 din 15 aprilie 2015) pentru a înscrie în bugetul 2015 creditele de angajament și de plată aferente, în conformitate cu punctul 11 din AII.

În conformitate cu punctul 11 din AII din 2 decembrie 2013, în cazul unui dezacord între Parlament și Consiliu cu privire la aceste propuneri, Comisia inițiază o procedură de trilog pentru a obține acordul celor două componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a utiliza fondul și la suma solicitată.

Potrivit unui acord intern cu Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), aceasta ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi sprijin constructiv la execuția Fondului de solidaritate al UE. În urma examinării solicitărilor, Comisia REGI din cadrul Parlamentului European și-a exprimat poziția privind mobilizarea fondului, prezentată în avizul sub formă de scrisoare anexat la prezentul raport.

Raportorul recomandă aprobarea propunerii de decizie prezentată de Comisie și anexată la prezentul raport.


ANEXĂ – SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în favoarea României, Bulgariei și Italiei

Comisia Europeană a transmis Parlamentului European propunerea sa de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2015)0162), pe baza solicitărilor de mobilizare a fondului depuse de România, Bulgaria și Italia în legătură cu inundațiile produse pe teritoriile acestor state în 2014.

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, estimând pagubele produse de fiecare catastrofă, în fiecare țară, după cum urmează:

Catastrofă

Pagube directe

(milioane EUR)

Pragul aplicat pentru catastrofe regionale (în milioane EUR)

Pragul pentru catastrofe majore

(în milioane EUR)

Costul total al operațiunilor eligibile

(în milioane EUR)

2,5% din pagubele directe care nu depășesc pragul (EUR)

Plafonarea aplicată

Suma totală a ajutorului propus (EUR)

ROMÂNIA − inundațiile din primăvară

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Nu

4 198 175

ROMÂNIA − inundațiile din vară

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Nu

4 297 775

BULGARIA

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Nu

1 983 600

ITALIA

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Nu

56 026 300

TOTAL

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Comisia propune, în continuare, un proiect de buget rectificativ (PBR) nr. 4 pentru anul 2015 COM (2015) 0161) pentru a acoperi propunerea de mobilizare menționată mai sus a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene prin majorarea bugetului de la articolul 13 06 01 (Fondul de solidaritate al Uniunii Europene – State membre) cu 66 505 850 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea în aceste cazuri a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie și își exprimă sprijinul pentru PBR nr. 4/2015 aferent în forma propusă de Comisie.

Cu stimă,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.6.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Ultima actualizare: 3 iulie 2015Notă juridică