Förfarande : 2015/2079(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0211/2015

Ingivna texter :

A8-0211/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/07/2015 - 5.7

Antagna texter :

P8_TA(2015)0245

BETÄNKANDE     
PDF 231kWORD 92k
25 juni 2015
PE 554.907v02-00 A8-0211/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Siegfried Mureșan

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0162 – C8-0094/2015),

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0211/2015),

1.      Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3.

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)         Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer och att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner.

(2)         Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 miljoner EUR (i 2011 års priser).

(3)         Rumänien har lämnat in två ansökningar om att ta fonden i anspråk till följd av översvämningar.

(4)         Bulgarien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av översvämningar.

(5)         Italien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av översvämningar.

(6)         Fonden bör därför tas i anspråk för att tillhandahålla ett ekonomiskt stöd på 66 505 850 EUR i fråga om de ansökningar som lämnats in av Rumänien, Bulgarien och Italien.

(7)         För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk, bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för Europeiska unionens allmänna budget för 2015 ska Europeiska unionens solidaritetsfond belastas med 66 505 850 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [date of its adoption to be inserted by the Parliament before the publication in OJ].

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

             Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).

(2)

             EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

            Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas för översvämningar i Rumänien (våren och sommaren 2014), Bulgarien (sommaren 2014) och Italien (hösten 2014) i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013.

Kommissionen har gjort en grundlig genomgång av alla de fyra aktuella ansökningarna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond , ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014, särskilt artiklarna 2, 3 och 4.

Rumänien - översvämningar under våren: 30 av de 42 rumänska länen drabbades av översvämningar under april och maj 2014. Det sammanlagda värdet av de direkta skadorna på offentlig och privat infrastruktur, privata bostäder och jordbruket beräknades uppgå till 167,9 miljoner EUR, det vill säga 0,13 % av Rumäniens bruttonationalinkomst (BNI). Detta belopp är lägre än tröskelvärdet för större katastrofer för bistånd ur solidaritetsfonden till Rumänien 2014, dvs. 783,7 miljoner EUR (0,6 % av BNI med utgångspunkt i 2012 års uppgifter eller 3 miljarder EUR i 2011 års priser, beroende på vilket som är det lägre beloppet). Ansökan godkändes emellertid i enlighet med grannlandsbestämmelsen i artikel 2.4, enligt vilken ett land som drabbats av samma större katastrof som ett stödberättigat grannland undantagsvis kan beviljas stöd ur fonden, även om detta land inte uppfyller kriterierna för en större eller regional katastrof. De rumänska myndigheterna har uppskattat kostnaderna för nödvändiga krisinsatser i enlighet med artikel 3.2 till 145,5 miljoner EUR.

Rumänien - översvämningar under sommaren: Från slutet av juli till mitten av augusti drabbades delar av den rumänska regionen Sud-Vest Oltenia av översvämningar och jordskred som orsakade skador på offentlig och privat infrastruktur, företag och jordbrukssektorn, samt på kulturarv och bostäder. Det totala värdet på de direkta skadorna uppskattades till 171,9 miljoner EUR eller 13 % av Rumäniens BNP, dvs. under tröskelvärdet för större katastrofer för bistånd ur fonden, men ansökan godkändes enligt kriterierna för regional katastrof i enlighet med artikel 2.3. En regional katastrof definieras som en naturkatastrof som i en region på Nuts 2-nivå i en bidragsberättigad stat leder till direkta skador som överstiger 1,5 % av regionens BNP. Eftersom de rapporterade direkta skadorna på 171,9 miljoner EUR utgör 1,64 % av Sud-Vest Oltenias BNP ansågs ansökan från Rumänien berättiga till bistånd från solidaritetsfonden. De rumänska myndigheterna har uppskattat kostnaderna för nödvändiga krisinsatser till 94 miljoner EUR.

Bulgarien - översvämningar under sommaren: I slutet av juli och början av augusti 2014 orsakade intensiv och riklig nederbörd betydande skador på offentlig och privat infrastruktur, företag, privata bostäder och tillgångar samt jordbrukssektorn i regionen Severozapaden. De bulgariska myndigheterna beräknar det totala värdet på de direkta skadorna till 79,3 miljoner EUR, dvs. 0,20 % av Bulgariens BNI eller 34,1 % av det tröskelvärde för större katastrofer som var tillämpligt för Bulgarien 2014 vid prövning av möjligheten till bistånd ur fonden (232,5 miljoner EUR eller 0,6 % av BNI). Även i detta fall understiger det totala värdet på skadorna tröskelvärdet för en större katastrof. Eftersom ansökan emellertid endast gäller en Nuts 2-region och de direkta skadorna utgör 2,9 % av regionens BNP berättigar ansökan från Bulgarien till bistånd från solidaritetsfonden enligt kriterierna för regional katastrof. Kostnaderna för nödvändiga krisinsatser beräknas till 69,1 miljoner EUR.

Italien − översvämningar under hösten: Från början av oktober till mitten av november 2014 drabbades fem regioner i nordvästra Italien (Emilia-Romagna, Ligurien, Lombardiet, Piemonte och Toscana) av översvämningar och jordskred som orsakade allvarliga skador på offentlig och privat infrastruktur, företag, privata bostäder och tillgångar, skador inom jordbrukssektorn och på miljön samt elva dödsfall. Dessa händelser kunde tillskrivas ett och samma väderfenomen och kan betraktas som en enda naturkatastrof. De italienska myndigheterna uppskattar det totala värdet på de direkta skadorna till 2 241 miljoner EUR. Detta belopp är lägre än det tröskelvärde för större katastrofer vid prövning av möjligheten till bistånd ur solidaritetsfonden som gällde för Italien 2014, dvs. 3 184 miljoner EUR. Ansökan behandlades emellertid på grundval av kriterierna för en regional katastrof eftersom flera regioner på Nuts 2-nivå påverkas och skadorna i de fem drabbade regionerna motsvarar 1,84 % av regionens vägda BNP och överstiger därmed tröskelvärdet på 1,5 % enligt artikel 2.3.

Kommissionen föreslår att procentsatsen 2,5 % av de totala direkta skadorna ska tillämpas i alla fyra fallen eftersom kostnaderna i inget av fallen översteg ländernas respektive tröskelvärde för större katastrof. Detta är i linje med tidigare praxis vid regionala katastrofer och katastrofer som godkänns i enlighet med grannlandsbestämmelsen.

Följande belopp föreslås:

 

 

 

 

 

 

 

(euro)

Katastrof

Direkt skada

(miljoner euro)

Tillämpat tröskelvärde för regional katastrof (miljoner euro)

Tröskelvärde för större katastrofer

(miljoner euro)

Total kostnad för stödberättigade insatser

(miljoner euro)

2,5 % av de direkta skadorna upp till tröskelvärdet (euro)

Begränsning tillämpad

Totalt föreslaget stödbelopp (euro)

RUMÄNIEN - översvämningar under våren

167 927

 

783 738

145 527

4 198 175

nej

4 198 175

RUMÄNIEN - översvämningar under sommaren

171 911

157 200

783 738

93 955

4 297 775

nej

4 297 775

BULGARIEN

79 344

40 980

232 502

69 108

1 983 600

nej

1 983 600

ITALIEN

2 241 052

1 832 944

3 183 624

434 314

56 026 300

nej

56 026 300

TOTALT

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Det totala utnyttjande som föreslås skulle kräva en ändring av budgeten för 2015 genom att budgetartikel 13 06 01 (Europeiska unionens solidaritetsfond – Medlemsstater) ökas med 66 505 850 EUR, både när det gäller åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena, och detta belopp anslås utanför taken för den fleråriga budgetramen.

Detta är det första beslutet under 2015 om att ta fonden i bruk och det totala stödbelopp som föreslås ovan är förenligt med taken för EU:s solidaritetsfond enligt förordningen om den fleråriga budgetramen på 541,2 miljoner EUR (500 miljoner EUR i 2011 års priser). Dessutom kan ett belopp på 403,9 miljoner EUR som inte användes 2014 utnyttjas under 2015. Eftersom 50 miljoner EUR redan har avsatts för den potentiella betalningen av förskott och ingår i 2015 års budget kommer det totala belopp som finns tillgängligt för utnyttjande av solidaritetsfonden under 2015 att uppgå till 895,1 miljoner EUR.

Parallellt med förslaget att utnyttja EU:s solidaritetsfond har kommissionen lagt fram ett förslag till ändringsbudget (förslag till ändringsbudget nr 4/2015 av den 15 april 2015) för att i budgeten för 2015 föra in motsvarande åtagande- och betalningsbemyndiganden, vilket föreskrivs i punkt 11 i det interinstitutionella avtalet.

Om det råder oenighet mellan parlamentet och rådet om dessa förslag ska kommissionen i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 inleda ett trepartsförfarande för att inhämta godkännande från budgetmyndighetens två grenar av behovet av att använda solidaritetsfonden och av det begärda beloppet.

Enligt en intern överenskommelse med utskottet för regional utveckling (REGI) ska detta utskott delta i processen för att på ett konstruktivt sätt kunna stödja genomförandet av Europeiska unionens solidaritetsfond. Efter att ha bedömt ansökningarna lade Europaparlamentets utskott för regional utveckling fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande i form av en skrivelse som bifogas detta betänkande.

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, godkänns.


BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Till ordföranden

Ärende:           Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Rumänien, Bulgarien och Italien

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2015)0162) på basis av ansökningar om utnyttjande av fonden från Rumänien, Bulgarien och Italien med avseende på översvämningar inom dessa länders territorier under 2014.

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som varje katastrof orsakat per land enligt följande:

Katastrof

Direkt skada

(miljoner euro)

Tillämpat tröskelvärde för regional katastrof (miljoner euro)

Tröskel-värde för större katastrofer

(miljoner euro)

Total kost-nad för stödbe-rättigade insatser

(miljoner euro)

2,5 % av de direkta skadorna upp till tröskel-värdet (euro)

Begrän-sning till-ämpad

Totalt föreslaget stödbelopp (euro)

RUMÄNIEN - översvämningar under våren

167 927

~

783 738

145 527

4 198 175

nej

4 198 175

RUMÄNIEN - översvämningar under sommaren

171 911

157 200

783 738

93 955

4 297 775

nej

4 297 775

BULGARIEN

79 344

40 980

232 502

69 108

1 983 600

nej

1 983 600

ITALIEN

2 241 052

1 832 944

3 183 624

434 314

56 026 300

nej

56 026 300

TOTALT

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Kommissionen lägger dessutom fram ett förslag till ändringsbudget nr 4 för 2014 (COM(2015)0161) för att täcka det ovan föreslagna utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond genom att budgetartikel 13 06 01 (Europeiska unionens solidaritetsfond – Medlemsstater) ökas med 66 505 850 euro, både när det gäller åtagande- och betalningsbemyndigandena.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska unionens solidaritetsfond utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag och stöder den aktuella ändringsbudgeten nr 4/2015 enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Senaste uppdatering: 3 juli 2015Rättsligt meddelande