Procedure : 2012/0010(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0138/2016

Indgivne tekster :

A8-0138/2016

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 15
CRE 13/04/2016 - 15

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0126

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 370kWORD 90k
12. april 2016
PE 580.498v03-00 A8-0138/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Marju Lauristin

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA

(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05418/1/2016 – C8-0139/2016),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den tyske Forbundsdag og den svenske Riksdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 10. oktober 2012 fra Regionsudvalget(1),

–  der henviser til udtalelser af 7. marts 2012(2) og af 19. november 2015(3) fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2016(0213),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(4) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0138/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger

Referencer

05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

12.3.2014                     T7-0219/2014

Kommissionens forslag

COM(2012)0010 - C7-0024/2012

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelsen af Rådets førstebehandlingsholdning

11.4.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Marju Lauristin

15.9.2014

 

 

 

Oprindelige ordførere

Dimitrios Droutsas

 

 

 

Behandling i udvalg

17.12.2015

11.4.2016

12.4.2016

 

Dato for vedtagelse

12.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Morten Helveg Petersen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa

Dato for indgivelse

12.4.2016

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

ENF

Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

  EUT C 391 af 18.12.2012, s. 127.

(2)

  EUT C 192 af 30.6.2012, s. 7.

(3)

  EUT C 67 af 20.2.2016, s. 13.

(4)

  Vedtagne tekster af 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Seneste opdatering: 12. april 2016Juridisk meddelelse