Процедура : 2016/0030(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0310/2016

Внесени текстове :

A8-0310/2016

Разисквания :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.12

Приети текстове :

P8_TA(2017)0327

ДОКЛАД     ***I
PDF 1585kWORD 247k
20 октомври 2016 г.
PE 580.796v02-00 A8-0310/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Йежи Бузек

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0052),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0035/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Федералния съвет на Република Австрия и Народното събрание на Република България, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи и на комисията по регионално развитие (A8-0310/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Природният газ („газ“) остава основен елемент в енергийното снабдяване на Съюза. Голяма част от този газ се внася в Съюза от трети държави.

(1)  Природният газ („газ“) е основен елемент в енергийното снабдяване на Съюза. Следователно сигурността на доставките на газ е ключов елемент от цялостната стратегия на Съюза за енергийна сигурност във връзка с конкурентоспособността и растежа на Съюза. Въпреки че повече от 50% от потреблението на газ в Европейското икономическо пространство понастоящем се покрива от местно производство, все по-голям дял от газа се внася от трети държави. Следователно подобряването на енергийната сигурност на Съюза и повишаването на устойчивостта на газовия му пазар изискват създаването на стабилна регулаторна рамка на пазарна основа за разработването на производството на газ от вътрешни източници. Освен това повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници намаляват зависимостта на Съюза от вноса на газ, като по този начин се преодолява и зависимостта от доминиращи външни доставчици.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a)  От 2000 г. насам търсенето на газ в Съюза е намаляло с 14% и с 23% от 2010 г., което се дължи отчасти на икономическата криза, но и на прилагането на политиките за енергийна ефективност. Съгласно принципа „ефективност на първо място“ мерките за енергийна ефективност следва да продължават да имат основна роля в преминаването към по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна енергийна система, тъй като това е най-ефективният начин за намаляване на емисиите, реализиране на икономии за потребителите и намаляване на зависимостта на ЕС от внос. В този контекст е особено важно да се подобри енергийната ефективност в сградите, тъй като газът заема почти половината от основното потребление на енергия за отопление и охлаждане в Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Едно сериозно прекъсване на доставките на газ може да засегне всички държави членки, Съюза като цяло и страните по Договора за създаване на Енергийна общност, подписан в Атина на 25 октомври 2005 г. То може също така да навреди сериозно на икономиката на Съюза и да има значително социално въздействие, особено за уязвимите групи клиенти.

(2)  Високото равнище на взаимна зависимост на държавите членки и трети европейски държави също е отличителна черта на областта на енергетиката. Едно сериозно прекъсване на доставките на газ в една държава може да засегне множество други държави членки, Съюза или страните по Договора за създаване на Енергийна общност (договарящите се страни от Енергийната общност). То може да отслаби цялостната сигурност, евентуално да навреди сериозно на икономиката и да има значително социално въздействие, особено за уязвимите групи клиенти, по-специално в държави, които са прекалено зависими от един-единствен водещ доставчик.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Настоящият регламент има за цел да осигури предприемането на всички необходими мерки за гарантиране на непрекъснати доставки на газ на цялата територия на Съюза и по-специално на защитените клиенти в случай на трудни климатични условия или прекъсвания на доставките на газ. Тези цели следва да се постигнат чрез най-ефективни от гледна точка на разходите мерки и по такъв начин, че да не се изкривяват енергийните пазари.

(3)  Настоящият регламент има за цел да осигури предприемането на всички необходими мерки за гарантиране на непрекъснати доставки на газ на цялата територия на Съюза и по-специално на защитените клиенти в случай на трудни климатични условия или прекъсвания на доставките на газ. Това следва да се постигне чрез най-ефективни от гледна точка на разходите мерки, по начин, по който да не се изкривяват енергийните пазари, в съответствие с член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и с целите на стратегията за енергийния съюз, определени в съобщението на Комисията от 28 май 2014 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ вече оказа значително положително въздействие върху положението в Съюза във връзка със сигурността на доставките на газ от гледна точка на подготовката и на смекчаването на последиците. Държавите членки са по-добре подготвени за посрещане на криза в доставките сега, когато от тях се изисква да изготвят планове, включващи превантивни мерки и мерки при извънредни ситуации, и са по-добре защитени сега, когато трябва да изпълняват редица задължения във връзка с инфраструктурния капацитет и доставките на газ. Въпреки това в доклада от октомври 2014 г. относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 994/2010 бяха изтъкнати области, в които подобренията на посочения регламент биха могли да повишат още повече сигурността на доставките в Съюза.

(4)  Действащото законодателство на Съюза, особено съответните елементи от третия енергиен пакет и Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета1a, вече оказа значително положително въздействие върху сигурността на доставките на газ в Съюза от гледна точка на подготовката и на смекчаването на последиците. Държавите членки са по-добре подготвени за посрещане на криза в доставките сега, когато от тях се изисква да изготвят планове, включващи превантивни мерки и мерки при извънредни ситуации, и са по-добре защитени сега, когато трябва да изпълняват редица задължения във връзка с инфраструктурния капацитет и доставките на газ. В доклада от октомври 2014 г. относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 994/2010 бяха изтъкнати области, в които подобренията на посочения регламент биха могли да повишат още повече сигурността на доставките на газ на Съюза.

 

_______________

 

Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО, текст от значение за ЕИП, (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В публикуваното през октомври 2014 г. Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система бяха анализирани последиците от частично или пълно прекъсване на доставките на газ от Русия и беше достигнато до заключението, че чисто националните подходи не са много ефективни в случай на сериозно прекъсване, като се има предвид техният ограничен по дефиниция обхват. Този стрес тест показа как един подход на по-голямо сътрудничество между държавите членки би могъл да намали значително въздействието на сценариите на много сериозно прекъсване в най-уязвимите държави членки.

(5)  В публикуваното на 16 октомври 2014 г.13 Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система бяха анализирани последиците от частично или пълно прекъсване на доставките на газ от Русия и беше достигнато до заключението, че много от националните подходи са едностранни по своята същност, недостатъчно координирани или неоказващи съдействие, и поради това не са много ефективни в случай на сериозно прекъсване Този стрес тест показа, че един подход на по-голямо сътрудничество между държавите членки би могъл да намали значително въздействието на сценариите на много сериозно прекъсване в най-уязвимите държави членки.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 окончателен

13 COM(2014) 0654

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В Съобщението на Комисията „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“14 от февруари 2015 г. се изтъква, че енергийният съюз се основава на солидарност и доверие, които са необходими характеристики на енергийната сигурност. Настоящият регламент следва да има за цел повишаването на солидарността и доверието между държавите членки и да въведе мерките, необходими за постигането на тези цели, като по този начин подготви условията за осъществяване на енергийния съюз.

(6)  Енергийната сигурност представлява една от целите на стратегията за енергиен съюз, както е посочено в Съобщението на Комисията от 25 февруари 2015 г., озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“14. В съобщението беше подчертан фактът, че енергийният съюз се основава на солидарност, принцип, залегнал в член 194 от ДФЕС, и доверие, които са необходими характеристики на енергийната сигурност. Настоящият регламент има за цел повишаването на солидарността и доверието между държавите членки и въвеждането на мерките, необходими за постигането на тези цели, като по този начин допринесе за постигането на една от целите на енергийния съюз.

__________________

__________________

14 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, COM(2015) 80 final.

14 COM(2015)080.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Гладко функциониращият вътрешен пазар на газ е най-добрата гаранция за сигурността на енергийните доставки навсякъде в Съюза и за намаляване на степента, до която отделни държави членки са изложени на вредните въздействия от прекъсването на доставките. Когато е застрашена сигурността на доставките за дадена държава членка, съществува риск мерките, разработени едностранно от тази държава членка, да изложат на опасност правилното функциониране на вътрешния пазар на газ и да навредят на доставката на газ за клиентите в други държави членки. За да може вътрешният пазар на газ да продължи да функционира дори и в условия на недостиг в доставките, трябва да се предвиди солидарност и координация в отговора на кризите в доставките, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията при реални прекъсвания на доставките.

(7)  Добре свързан и добре и гладко функциониращ вътрешен пазар на газ без „енергийни острови“ заедно с енергийна система, силно ориентирана към постоянно подобряване на ефективността и намаляване на търсенето, е добро средство, с което да се гарантира сигурността на доставките на газ навсякъде в Съюза, като в същото време се намали степента, до която отделни държави членки са изложени на вредните въздействия от прекъсването на доставките. Когато е застрашена сигурността на доставките на газ за дадена държава членка, съществува риск мерките, разработени едностранно от тази държава членка, да навредят на доставката на газ за клиентите в други държави членки, като въздействат негативно на правилното функциониране на вътрешния пазар на газ и като доведат до скъпоструващо блокиране на активи. За да може вътрешният пазар на газ да продължи да функционира дори и в условия на недостиг в доставките, трябва да се предвиди солидарност и координация на регионално равнище и на равнището на Съюза, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията при реални прекъсвания на доставките. Предприетите в този контекст мерки следва да са съобразени във възможно най-голяма степен с принципите на пазарната икономика.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7 a)  Съюзът следва допълнително да разнообрази енергийните източници, доставчиците и маршрутите на доставка като предварително условие за енергийна сигурност. Той следва да постигне това чрез разнообразни проекти, които са в пълно съответствие с правото и принципите на Съюза, както и с дългосрочните политически цели и приоритети на Съюза. Проекти, които не отговарят на тези критерии, не следва да бъдат подпомагани със средства на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7 б)  Действително взаимосвързан вътрешен енергиен пазар с множество входни пунктове и обратни потоци може да бъде създаден единствено посредством пълно взаимно свързване на неговите газови мрежи, чрез изграждане на центрове за втечнен природен газ (LNG) в южните и източните региони на Съюза, чрез завършване на газовия коридор Север–Юг и на южния газов коридор и чрез допълнително развитие на местното производство. Поради това е необходимо ускорено развитие на междусистемните връзки и проекти, насочени към разнообразяване на източниците на доставки, вече включени в стратегията за енергийна сигурност.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Досега потенциалът за по-ефикасни и по-евтини мерки чрез регионално сътрудничество не беше напълно използван. Това е свързано не само с по-добрата координация на националните действия за смекчаване на последиците при извънредни ситуация, но и на националните превантивни мерки, като например съхранение в национален мащаб или политики, свързани с втечнения природен газ (ВПГ), които могат да бъдат от стратегическо значение в някои региони.

(8)  Досега потенциалът на регионалното сътрудничество за въвеждане на по-ефикасни и по-евтини мерки не беше напълно използван. Това се прилага по отношение на по-добрата координация на националните действия за смекчаване на последиците при извънредни ситуация, както и по отношение на националните превантивни мерки, като например съхранение в национален мащаб или политики, свързани с LNG, които могат да бъдат от стратегическо значение в някои региони.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 a)  Регионалните подходи както между държавите членки, така и между договарящите се страни от Енергийната общност, ще ускорят интегрирането на пазара, включително чрез създаване на регионални центрове за повишаване на ликвидността на пазара. Такива механизми за сътрудничество биха могли да рационализират политическото сътрудничество и сътрудничеството на енергийния пазар и да улеснят общи решения относно инвестиции в основна газова инфраструктура в регионите; биха могли да бъдат разработвани съвместно знания и информация по въпроси като съоръженията за съхраняване на енергия и тръжните процедури за LNG и междусистемни връзки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В дух на солидарност регионалното сътрудничество, включващо както публични органи, така и предприятия за природен газ, следва да бъде ръководен принцип на настоящия регламент, за идентифициране на относимите рискове във всеки регион и за оптимизиране на ползите от координираните мерки за смекчаване на последиците от тях и за въвеждане на най-разходноефективните мерки за потребителите от Съюза.

(9)  В дух на солидарност регионалното сътрудничество, което включва както публични органи, така и предприятия за природен газ, е ръководен принцип на настоящия регламент с цел идентифициране на относимите рискове във всеки регион и оптимизиране на ползите от координираните мерки за смекчаване на последиците от тях, като същевременно се гарантира, че мерките са в съответствие с принципите на пазарната икономика, че са разходноефективни за клиентите и че цените на енергията са достъпни за гражданите. Регионалното сътрудничество следва постепенно да бъде допълвано с по-ясна перспектива на Съюза, която да позволява прибягване до всички налични доставки и инструменти в целия вътрешен пазар на газ. Регионалният подход следва да бъде допълнен и улеснен от оценка на равнището на Съюза на коридорите за спешно снабдяване с газ, както е предвидено в приложение I.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9 a)  В дух на интегриране на системата, сътрудничеството между органите и предприятията за електроенергия и природен газ също следва да бъде ръководен принцип на настоящия регламент с цел идентифициране на относимите полезни взаимодействия между развитието и функционирането на системата за газ и за електроенергия и с цел оптимизиране на ползите от координираните подходи за въвеждане на най-разходноефективните мерки за потребителите от Съюза.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Някои клиенти, включително битовите потребители и клиентите, доставящи важни социални услуги, са особено уязвими и може да се нуждаят от социална закрила. Определението за такива защитени клиенти не следва да бъде в противоречие със съюзните механизми за солидарност.

(10)  Някои клиенти, включително битовите потребители и клиентите, които доставят важни социални услуги, са особено уязвими към прекъсвания на доставките и се нуждаят от специална закрила. Определението за такива защитени клиенти следва да бъде хармонизирано в целия Съюз.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Отговорността за сигурността на доставките на газ следва да бъде споделена между предприятията за природен газ, държавите членки, действащи чрез своите компетентни органи; и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност. Такава споделена отговорност изисква много тясно сътрудничество между тези страни. При това клиентите, ползващи газ за производство на електроенергия или за промишлени цели, могат също да играят важна роля за сигурността на доставките на газ, тъй като могат да реагират на кризи, предприемайки мерки от страна на търсенето, които оказват непосредствено въздействие върху баланса предлагане–търсене, като например договори с възможност за прекъсване на снабдяването и преминаване на други горива.

(11)  Отговорността за сигурността на доставките на газ следва да бъде споделена между предприятията за природен газ, държавите членки, действащи чрез своите компетентни органи; и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност. Такава споделена отговорност изисква много тясно сътрудничество между тези страни. При това клиентите, ползващи газ за производство на електроенергия или за промишлени цели, могат също да играят важна роля за сигурността на доставките на газ, тъй като могат да реагират на кризи, предприемайки мерки от страна на търсенето, които оказват непосредствено въздействие върху баланса предлагане–търсене, като например договори с възможност за прекъсване на снабдяването и преминаване на други горива. Сигурността на доставките на газ на тези клиенти може също да се счита за съществена в някои случаи. Следва да е възможно да им бъде предоставено определено равнище на защита, като се гарантира, че по време на извънредна ситуация те са сред последните потребители, които ще трябва да се откажат от доставки, преди защитените клиенти. Държавите членки следва да могат да предвиждат тази възможност, когато определят приложимите в случай на извънредна ситуация нареждания за ограничаване на доставките.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Както е посочено в Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, при изпълнението на задачите, определени в настоящия регламент, компетентните органи следва да си сътрудничат тясно с други съответни национални органи, по-специално с националните регулаторни органи.

(12)  Както е предвидено в Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, при изпълнението на задачите, определени в настоящия регламент, компетентните органи следва да си сътрудничат тясно с други съответни национални органи, по-специално с националните регулаторни органи.

__________________

__________________

15 Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).

15 Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 операторите на преносни системи трябва да осигуряват постоянен двупосочен капацитет по всички трансгранични междусистемни връзки, освен ако е предоставено освобождаване от това задължение. Целта е да се гарантира, че евентуалните ползи от постоянния двупосочен капацитет се вземат предвид винаги, когато се планира нова междусистемна връзка. Двупосочният капацитет обаче може да се използва за доставка на газ както на съседна държава членка, така и на други държави по трасето на газовия коридор. Така ползите, възникващи за сигурността на доставките в резултат на създаването на постоянен двупосочен капацитет, трябва да се разглеждат в по-широка перспектива, в дух на солидарност и засилено сътрудничество. Следователно, когато се обсъжда дали да се въведе двупосочен капацитет, следва да се извърши анализ на разходите и ползите, при който се взема под внимание целият транспортен коридор. Съответно от компетентните органи следва да се изиска да преразгледат предоставените съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 освобождавания въз основа на резултатите от регионалните оценки на риска.

(14)  Съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 операторите на преносни системи трябва да осигуряват постоянен двупосочен капацитет по всички трансгранични междусистемни връзки, освен ако е предоставено освобождаване от това задължение. Целта е да се гарантира, че евентуалните ползи от постоянния двупосочен капацитет се вземат предвид винаги, когато се планира нова междусистемна връзка. Двупосочният капацитет обаче може да се използва за доставка на газ както на съседна държава членка, така и на други държави по трасето на газовия коридор. Ползите, възникващи по отношение на сигурността на доставките на газ в резултат на създаването на постоянен двупосочен капацитет, трябва да се разглеждат от по-широка перспектива, в дух на солидарност и засилено сътрудничество. Когато се обсъжда дали да се въведе двупосочен капацитет, следва да се извърши всеобхватен анализ на разходите и ползите, при който се взема под внимание целият транспортен коридор. От компетентните органи следва да се изиска да преразгледат предоставените съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 освобождавания въз основа на резултатите от регионалните оценки на риска. Общата цел следва да бъде нарастване на двупосочния капацитет и поддържане на еднопосочния капацитет на бъдещите трансгранични проекти на минимално равнище.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С регламента се установяват стандарти за сигурност на доставките, които са достатъчно хармонизирани и обхващат най-малкото ситуацията, настъпила през януари 2009 г., когато доставките на газ от Русия бяха прекъснати. В тези стандарти се отчита разликата между държавите членки, задълженията за извършване на обществена услуга и мерките за защита на клиентите, посочени в член 3 от Директива 2009/73/ЕО. Стандартите за сигурност на доставките следва да бъдат стабилни, така че да осигуряват необходимата правна сигурност, да бъдат ясно дефинирани и да не налагат неразумни и непропорционални тежести на предприятията за природен газ. Те следва да гарантират и равен достъп на предприятията за природен газ в Съюза до националните клиенти.

(16)  Настоящият регламент установява стандарти за сигурност на доставките на газ, които са достатъчно хармонизирани и обхващат най-малкото ситуацията, настъпила през януари 2009 г., когато доставките на газ от Русия бяха прекъснати. В тези стандарти се отчита разликата между държавите членки, задълженията за извършване на обществена услуга и мерките за защита на клиентите, посочени в член 3 от Директива 2009/73/ЕО. Стандартите за сигурност на доставките следва да бъдат стабилни, така че да осигуряват необходимата правна сигурност, да бъдат ясно дефинирани и да не налагат неразумни и непропорционални тежести на предприятията за природен газ. Те следва да гарантират и равен достъп на предприятията за природен газ в Съюза до националните клиенти.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 a)  За да се вземат предвид разликите между държавите членки, те следва, без да се засягат техните права и задължения с оглед на солидарността в случай на обявяване на ниво на опасност „извънредна ситуация“, да носят отговорност за прилагането на стандартите за сигурност на доставките, определени в настоящия регламент, спрямо определени малки и средни предприятия и инсталации за централизирано топлоснабдяване, доколкото тези инсталации доставят отопление на съответните предприятия.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Регионалният подход към оценката на рисковете и към определянето и приемането на превантивни и смекчаващи последиците мерки дава възможност за координиране на усилията, което носи значителни ползи от гледна точка на ефективността на мерките и оптимизацията на ресурсите. Това се отнася особено за мерките, предназначени да гарантират непрекъснати доставки — при много затруднени условия — за защитените клиенти, както и за мерките за смекчаване на последиците от извънредна ситуация. Оценката на свързаните рискове на регионално равнище, която е едновременно по-изчерпателна и по-точна, ще гарантира, че държавите членки са по-добре подготвени за всякакви кризи. Освен това в случай на извънредна ситуация един координиран и предварително съгласуван подход по отношение на сигурността на доставките гарантира съгласувана реакция и намалява риска от отрицателни странични ефекти, каквито чисто националните мерки биха могли да имат в съседните държави членки.

(17)  Регионалният подход към оценката на рисковете и към определянето и приемането на превантивни и смекчаващи последиците мерки дава възможност за координиране на усилията, което носи значителни ползи от гледна точка на ефективността на мерките и оптимизацията на ресурсите. Това се отнася особено за мерките, предназначени да гарантират непрекъснати доставки – при много затруднени условия – за защитените клиенти, както и за мерките за смекчаване на последиците от извънредна ситуация. Оценката на свързаните рискове на регионално равнище, която взема под внимание както газовата, така и електроенергийната система, и която е едновременно по-изчерпателна и по-точна, ще гарантира, че държавите членки са по-добре подготвени за всякакви кризи. Освен това в случай на извънредна ситуация един координиран и предварително съгласуван подход по отношение на сигурността на доставките гарантира съгласувана реакция и намалява риска от отрицателни странични ефекти, каквито чисто националните мерки биха могли да имат в съседните държави членки. Регионалният подход не следва да възпрепятства междурегионалното сътрудничество извън регионите, установени в приложение І, и не следва да премахва отговорността на отделните държави членки да спазват своите национални стандарти за сигурност на доставките и да разнообразяват доставките, като въпрос с приоритетно значение, в случай на зависимост от единични пунктове на доставка.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Регионите следва да се определят, доколкото е възможно, въз основа на съществуващите структури за регионално сътрудничество, създадени от държавите членки и Комисията, по-специално регионалните групи, създадени съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура17 (Регламента за TEN-E). Тъй като целите на настоящия регламент и Регламента за TEN-E обаче са различни, съответните регионални групи може да се различават по размер и състав.

(18)  Регионите следва да се създават, доколкото е възможно, въз основа на съществуващите структури за регионално сътрудничество, създадени от държавите членки и Комисията, по-специално регионалните групи, създадени съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета17. Тъй като целите на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 347/2013 обаче са различни, съответните регионални групи може да се различават по размер и състав.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ ЕС L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).

17 Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (ОВ ЕС L 115, 25.4.2013 г., стр. 39).

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Поради това при определяне на регионалните групи за целите на настоящия регламент следва да се вземат предвид следните критерии: схемите на доставка, съществуващите и планираните междусистемни връзки и капацитет на взаимно свързване между държавите членки, развитието и зрелостта на пазара, съществуващите структури за регионално сътрудничество и броят на държавите членки в даден регион, който трябва да е ограничен, за да може групата да бъде с управляем размер.

(19)  Поради това при установяване на регионалните групи за целите на настоящия регламент следва да се вземат предвид следните критерии: схемите на доставка, съществуващите и планираните междусистемни връзки и капацитет на взаимно свързване между държавите членки, съществуващите междусистемни връзки в трети държави, развитието и зрелостта на пазара, съществуващите структури за регионално сътрудничество, равнището на диверсификация на маршрутите на газ и на източниците на доставки на газ и броят на държавите членки в даден регион, който трябва да е ограничен, за да може групата да бъде с управляем размер.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да бъде осъществимо регионалното сътрудничество, държавите членки следва да създадат механизъм за сътрудничество в рамките на всеки регион. Такъв механизъм или механизми следва да се разработят достатъчно своевременно, за да може да се извърши оценката на риска и да се изготвят съдържателни планове на регионално равнище. Държавите членки са свободни да съгласуват механизъм за сътрудничество, който е най-подходящ за даден регион. Комисията следва да има посредническа роля в цялостния процес и да споделя най-добри практики за организиране на регионалното сътрудничество, като например ротационна координаторска роля в рамките на региона с цел изготвяне на различните документи или създаване на специални органи. Ако няма съгласие относно механизма за сътрудничество, Комисията може да предложи подходящ механизъм за сътрудничество за даден регион.

(20)  За да бъде осъществимо регионалното сътрудничество, държавите членки следва да създадат механизъм за сътрудничество в рамките на всеки регион. Такъв механизъм или механизми следва да се разработят достатъчно своевременно, за да може да се извърши оценката на риска и да се изготвят ефективни планове на регионално равнище. Държавите членки са свободни да съгласуват механизъм за сътрудничество, който е най-подходящ за даден регион. Комисията следва да има посредническа роля в цялостния процес и да споделя най-добри практики за организиране на регионалното сътрудничество, като например ротационна координаторска роля в рамките на региона с цел изготвяне на различните документи или създаване на специални органи. Ако няма съгласие относно механизма за сътрудничество, Комисията ще предложи подходящ механизъм за сътрудничество за определен регион.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  При извършването на изчерпателна оценка на риска, която трябва да се изготви на регионално равнище, компетентните органи следва да оценят природните, технологичните, търговските, финансовите, социалните, политическите и пазарните рискове, както и всички други относими рискове, включително, когато е целесъобразно, прекъсването на доставките от най-големия единичен доставчик. Всички рискове следва да бъдат решени посредством ефективни, пропорционални и недискриминационни мерки, които трябва да бъдат разработени в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Резултатите от регионалните оценки на риска следва също да допринасят за предвидените в член 6 от Решение № 1313/2013/ЕС18 оценки на риска с отчитане на всички опасности.

(21)  При извършването на изчерпателна оценка на риска, която трябва да се изготви на регионално равнище, компетентните органи следва да оценят природните, технологичните, инфраструктурните, търговските, финансовите, социалните, политическите, геополитическите, екологичните и пазарните рискове, както и всички други относими рискове, включително, когато е целесъобразно, прекъсването на доставките от водещите доставчици. Всички рискове следва да бъдат решени посредством ефективни, пропорционални и недискриминационни мерки, които трябва да бъдат разработени в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации, като тези мерки трябва да са насочени към търсенето и предлагането. Резултатите от регионалните оценки на риска следва също да допринасят за предвидените в член 6 от Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета18 оценки на риска.

__________________

__________________

18 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 24).

18 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 24).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се осигури информация за извършване на оценките на риска, Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ („ЕМОПС за газ“), в консултация с Координационната група по природния газ и с Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), следва да проведе симулации в рамките на целия ЕС, както при проведения през 2014 г. стрес тест.

(22)  С цел да се осигури информация за извършване на оценките на риска, Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ („ЕМОПС за газ“), след консултация с Координационната група по природния газ и с Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия, следва да проведе симулации в рамките на целия ЕС, както при проведения през 2014 г. стрес тест. Подобни симулации следва да се актуализират поне на всеки две години. Като средство за укрепване на регионалното сътрудничество чрез предоставяне на информация за газови потоци, както и предоставяне на технически и оперативни експертни съвети, Регионалната система за координация за газ (RCSG), създадена от ЕМОПС за газ и състояща се от постоянни експертни групи, следва да бъде включена в провеждането на симулации.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С цел да се гарантира максимална готовност, така че да не се допусне прекъсване на доставките и да се смекчат последиците от евентуалното му възникване, компетентните орани в даден регион трябва да изготвят, след консултации със заинтересованите страни, превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации. В регионалните планове следва да се отчитат специфичните характеристики на всяка държава членка. В тях следва също така да се определят ясно ролите и отговорностите на предприятията за природен газ и на компетентните органи. В подлежащите на разработване национални мерки следва да се отчитат изцяло регионалните мерки, съдържащи се в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Те следва да са разработени така, че да отговарят на националните рискове по начин, който използва в пълна степен възможностите, предоставяни от регионалното сътрудничество. Плановете следва да бъдат технически и оперативни по характер, тъй като функцията им е да помагат да се предотврати настъпването или разрастването на извънредна ситуация и да смекчават последиците от нея. Плановете следва да отчитат сигурността на електроенергийните системи и да са съгласувани с инструментите на енергийния съюз, предназначени за стратегическо планиране и докладване.

(23)  С цел да се гарантира максимална готовност, така че да не се допусне прекъсване на доставките и да се смекчат последиците от такова прекъсване при евентуалното му възникване, компетентните органи в даден регион следва да изготвят, след консултации със заинтересованите страни, превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации. В регионалните планове следва да се отчитат специфичните характеристики на всяка държава членка. В тях следва също така да се определят ясно ролите и отговорностите на предприятията за природен газ и на компетентните органи и когато е целесъобразно, на предприятията за електроенергия. В подлежащите на разработване национални мерки следва да се отчитат изцяло регионалните мерки, съдържащи се в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Те следва да са разработени така, че да отговарят на националните рискове по начин, който използва в пълна степен възможностите, предоставяни от регионалното сътрудничество. Плановете следва да бъдат технически и оперативни по характер, тъй като функцията им е да помагат да се предотврати настъпването или разрастването на извънредна ситуация и да смекчават последиците от нея. Плановете следва да отчитат сигурността на електроенергийните системи и да са съгласувани с целите и инструментите на енергийния съюз, предназначени за стратегическо планиране и докладване.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Затова следва да бъдат точно определени ролите и отговорностите на всички предприятия за природен газ и на компетентните органи, за да се поддържа правилното функциониране на вътрешния пазар на газ, особено в случай на прекъсвания на доставките и на кризи. Тези роли и отговорности следва да бъдат определени по такъв начин, че да гарантират спазването на подхода на три нива, като първо бъдат ангажирани съответните предприятия за природен газ и промишлеността, после държавите членки на национално или регионално равнище, а най-накрая и Съюзът. Настоящият регламент следва да позволи на предприятията за природен газ и на техните клиенти да разчитат възможно най-дълго на пазарни механизми при справянето с прекъсванията в доставките. Той обаче следва да предвижда и механизми, които могат да се въвеждат, когато само пазарите вече не са в състояние да се справят адекватно с прекъсване на доставките на газ.

(24)  Затова следва да бъдат точно определени ролите и отговорностите на всички предприятия за природен газ, на компетентните органи и когато е целесъобразно, на предприятията за електроенергия, за да се поддържа правилното функциониране на вътрешния пазар на газ, особено в случай на прекъсвания на доставките и на кризи. Тези роли и отговорности следва да бъдат определени по такъв начин, че да гарантират спазването на подхода на три нива, като първо бъдат ангажирани съответните предприятия за природен газ, предприятията за електроенергия и промишлеността, после държавите членки на национално или регионално равнище, а най-накрая и Съюзът. За тази цел ефективен обмен на информация на всички равнища следва да осигури ранно предупреждение по отношение на прекъсванията и средствата за смекчаване. Настоящият регламент има за цел да позволи на предприятията за природен газ и на техните клиенти да разчитат възможно най-дълго на пазарни механизми при справянето с прекъсванията в доставките. Той обаче също така има за цел да предвиди механизми, които могат да се въвеждат, когато само пазарите вече не са в състояние да се справят адекватно с прекъсване на доставките на газ.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В случай на криза с доставките, на участниците на пазара следва да бъде предоставена достатъчна възможност да реагират на ситуацията посредством мерки, основаващи се на пазара Когато пазарните мерки са изчерпани и са все още недостатъчни, държавите членки и техните компетентни органи следва да вземат мерки с цел отстраняване или смекчаване на последиците от кризата с доставките.

(25)  В случай на криза с доставките, на участниците на пазара следва да бъде предоставена подходяща възможност да реагират на ситуацията посредством мерки, основаващи се на пазара Когато пазарните мерки са изчерпани и са все още недостатъчни, държавите членки и техните компетентни органи следва да вземат мерки с цел отстраняване или смекчаване на последиците от кризата с доставките. Мерките за енергийна ефективност следва да бъдат приоритет, за да се намали търсенето на газ и електроенергия и да се осигури дългосрочно и устойчиво подобряване на устойчивостта на държавите членки срещу кризи с доставките.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Когато държавите членки планират да въведат непазарни мерки, тези мерки следва да се придружават от описание на икономическото им въздействие. Това гарантира, че клиентите имат необходимата им информация за разходите, свързани с тези мерки, и че мерките са прозрачни, особено що се отнася до техния дял в цената на газа.

(26)  Когато държавите членки планират като последно средство да въведат непазарни мерки, тези мерки следва да се придружават от описание на икономическото им въздействие и механизъм за компенсация на операторите. Това гарантира, че клиентите имат необходимата им информация за разходите, свързани с тези мерки, и че мерките са прозрачни, особено що се отнася до техния дял в цената на газа.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  През март 2015 г. Европейският съвет прикани да бъдат оценени възможностите за механизми за доброволно обединяване на търсенето при пълно спазване на правилата на Световната търговска организация (СТО) и правилата на ЕС за конкуренцията. Това ще даде възможност на държавите членки и предприятията за природен газ да проучат потенциалните ползи от колективното закупуване на природен газ като начин да се справят със ситуациите на недостиг в доставките в съответствие с тези правила.

(27)  През март 2015 г. Европейският съвет прикани за оценката на възможностите за механизъм за доброволно обединяване на търсенето при пълно спазване на правилата на Световната търговска организация (СТО) и правилата на ЕС за конкуренцията. В този контекст държавите членки и предприятията за природен газ могат да проучат потенциалните ползи, свързани с колективното закупуване на газ като начин да се справят със ситуациите на недостиг в доставките в съответствие с правилата на СТО и ЕС за конкуренцията.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Мерките от страна на търсенето, като например преминаване към други горива или намаляване на доставките на газ за големите промишлени потребители в икономически ефективен ред, може да се окажат ценни в обезпечаването на енергийната сигурност, ако могат да се приложат бързо и да намалят значително търсенето в отговор на прекъсване на доставките. Необходимо е да се направи повече за насърчаване на ефективното използване на енергията, особено когато са необходими мерки от страна на търсенето. Трябва да се вземе предвид въздействието върху околната среда на евентуалните предлагани мерки от страна на търсенето и предлагането, като се отдава предпочитание, доколкото е възможно, на мерките с най-слабо въздействие върху околната среда. Същевременно трябва да се вземат предвид аспектите, свързани със сигурността на доставките и конкурентоспособността.

(28)  Мерките от страна на търсенето, като например преминаване към други горива или намаляване на доставките на газ за големите промишлени потребители по икономически ефективен начин, както и като основана на пазара система за промишлени потребители, като например доброволното намаляване на търсенето, което се предлага от промишлените потребители срещу справедливо и своевременно обезщетение, може да се окажат ценни в обезпечаването на енергийната сигурност, ако могат да се приложат бързо и да намалят значително търсенето в отговор на прекъсване на доставките. Необходимо е да се направи повече за насърчаване на ефективното използване на енергията, особено когато са необходими мерки от страна на търсенето. Трябва да се вземе предвид въздействието върху околната среда на евентуалните предлагани мерки от страна на търсенето и предлагането, като се отдава предпочитание, доколкото е възможно, на мерките с най-слабо въздействие върху околната среда. Същевременно сигурността на доставките на газ следва да остане приоритет за мерки, взети в случай на прекъсвания на доставките, докато аспектите, свързани с конкурентоспособността, следва също да се вземат предвид в достатъчна степен.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  При изготвяне и прилагане на превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации компетентните органи следва винаги да вземат под внимание безопасната експлоатация на газовата система на регионално и национално равнище. В тези планове те трябва да разгледат и посочат техническите ограничения, засягащи експлоатацията на мрежата, включително всички технически и свързани с безопасността причини за намаляване на потоците в случай на извънредна ситуация.

(29)  При изготвяне и прилагане на превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации компетентните органи следва винаги да вземат под внимание безопасната експлоатация на газовата система на национално и регионално равнище. В тези планове те следва да разгледат и посочат техническите ограничения, засягащи експлоатацията на мрежата, включително всички технически и свързани с безопасността причини за намаляване на потоците в случай на извънредна ситуация.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  В някои региони на Съюза се доставя газ с ниска калоричност. Поради неговите характеристики той не може да се използва в уреди, предназначени за газ с висока калоричност. Възможно е обаче газ с висока калоричност да се използва в уреди за газ с ниска калоричност, ако се превърне в газ с ниска калоричност, например чрез добавяне на азот. Специфичните характеристики на нискокалоричния газ следва да се разгледат на национално и регионално равнище и да се вземат предвид в оценката на риска и в превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации.

(30)  В някои региони на Съюза се доставя газ с ниска калоричност. Неговите характеристики възпрепятстват използването му в уреди, предназначени за газ с висока калоричност. Възможно е обаче газ с висока калоричност да се приспособи за използване в уреди за газ с ниска калоричност, ако се превърне в газ с ниска калоричност, например чрез добавяне на азот. Специфичните характеристики на нискокалоричния газ следва да се разгледат на национално и регионално равнище и да се вземат предвид в оценката на риска и в превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Необходимо е да се осигури предвидимост на действията, предприемани в случай на извънредна ситуация, за да могат всички участници на пазара да имат достатъчна възможност да реагират, както и да се подготвят за такива обстоятелства. Ето защо по правило компетентните органи следва да спазват своя план за действие при извънредни ситуации. При надлежно обосновани изключителни обстоятелства те следва да могат да предприемат действия, които се отклоняват от тези планове. Важно е също така да се направи по-прозрачен и предвидим начинът на обявяване на извънредни ситуации. В това отношение важна роля може да играе информацията за салдото по баланса в системата (общото състояние на преносната мрежа), чиято рамка се съдържа в Регламент (ЕС) № 312/201419 на Комисията. Посочената информация следва да е на разположение в реално време за компетентните органи и националните регулаторни органи, ако последните са различни от компетентния орган.

(31)  Необходимо е да се осигури предвидимост на действията, които ще се предприемат в случай на извънредна ситуация, за да се предостави на всички участници на пазара достатъчна възможност да се подготвят за такива ситуации, както и да реагират на тях. Ето защо по правило компетентните органи следва да спазват своя план за действие при извънредни ситуации. При извънредни обстоятелства и при наличието на разумни основания те следва да могат да предприемат действия, които се отклоняват от тези планове. Начинът, по който се обявяват извънредните ситуации, следва да бъде по-прозрачен и предвидим. В това отношение важна роля може да играе информацията за салдото по баланса в системата (общото състояние на преносната мрежа), чиято рамка е определена в Регламент (ЕС) № 312/201419 на Комисията. Посочената информация следва да е на разположение в реално време за компетентните органи и за националните регулаторни органи, ако те са различни от компетентните органи.

__________________

__________________

19 Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (ОВ L 91, 27 март 2014 г., стр. 15).

19 Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (ОВ L 91, 27 март 2014 г., стр. 15).

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации следва да се актуализират редовно и да се публикуват. Те следва да подлежат на партньорска проверка. Процесът на партньорска проверка дава възможност за ранно установяване на несъответствията и мерките, които биха могли да застрашат сигурността на доставките на други държави членки, като по този начин осигуряват взаимна съгласуваност на плановете от различни региони. Също така той дава на държавите членки възможност за обмен на най-добри практики.

(32)  Превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации следва да се актуализират редовно и да се публикуват. Те следва да подлежат на партньорска проверка. Комисията следва да извършва мониторинг на тази партньорска проверка. Процесът на партньорска проверка има за цел да даде възможност за ранно установяване на несъответствията и мерките, които биха могли да застрашат сигурността на доставките на други държави членки, като по този начин осигуряват взаимна съгласуваност на плановете в различни региони. Също така той дава на държавите членки възможност за обмен на най-добри практики. Плановете следва да са съгласувани с всички цели на енергийния съюз.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С цел да гарантират, че плановете за действие при извънредни ситуации са винаги актуални и ефективни, между актуализациите на плановете държавите членки следва да провеждат тестове чрез симулиране на сценарии със силно и средно въздействие и на реакции в реално време. Компетентните органи следва да представят резултатите от тестовете на Координационната група по природния газ.

(33)  С цел да гарантират, че плановете за действие при извънредни ситуации са винаги актуални и ефективни, между актуализациите на плановете компетентните органи следва да провеждат тестове чрез симулиране на сценарии със силно и средно въздействие и на реакции в реално време. Компетентните органи следва да представят резултатите от тестовете на Координационната група по природния газ.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Необходими са задължителни изчерпателни образци, включващи всички рискове, които трябва да бъдат обхванати в оценката на риска, и всички компоненти на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, за да бъдат улеснени оценката на риска и изготвянето на плановете, тяхната партньорска проверка и оценката им от страна на Комисията.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  С цел да се улесни комуникацията между държавите членки и Комисията, оценките на риска, превантивните планове за действие, плановете за действие при извънредни ситуации и всички други документи и обмен на информация, обхванати от настоящия регламент, трябва да се съобщават чрез стандартна електронна система за уведомяване.

(35)  С цел да се улесни комуникацията между държавите членки и Комисията, оценките на риска, превантивните планове за действие, плановете за действие при извънредни ситуации и всички други документи и обмен на информация, предвидени в настоящия регламент, следва да се съобщават чрез сигурна и стандартизирана електронна система за уведомяване.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Както показа проведеният през октомври 2014 г. стрес тест, необходима е солидарност, за да се гарантира сигурност на доставките в целия Съюз и да се поддържат общите разходи на минимално равнище. Ако бъде обявена извънредна ситуация в някоя държава членка, следва да се приложи двустъпков подход за засилване на солидарността. Първо, всички държави членки, които са въвели стандарт за увеличени доставки, следва да го намалят до стойностите по подразбиране, за да се постигне по-голяма ликвидност на пазара на газ. Второ, ако първата стъпка не осигури необходимите доставки, следва да се задействат допълнителни мерки от съседните държави членки, дори ако последните не са в извънредна ситуация, за да се осигури снабдяването на битовите потребители, важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване в държавата членка, в която е настъпила извънредната ситуация. В своите планове за действие при извънредни ситуации държавите членки следва да идентифицират и опишат подробно тези мерки за солидарност, като гарантират справедливо и равноправно обезщетение на предприятията за природен газ.

(36)  Както показа проведеният през октомври 2014 г. стрес тест, необходима е солидарност, за да се гарантира сигурност на доставките в целия Съюз и да се поддържат общите разходи на минимално равнище. Ако в някоя държава членка се обяви извънредна ситуация, следва да се предприемат мерки от съседните държави членки, дори ако последните не са в извънредна ситуация, за да се осигури снабдяването на защитените клиенти в държавата членка, в която е настъпила извънредната ситуация. В своите планове за действие при извънредни ситуации държавите членки следва да идентифицират и опишат подробно тези мерки за солидарност, като гарантират справедливо и подходящо равнище на обезщетение на предприятията за природен газ, което изцяло отразява пазарната стойност на разходите, свързани с прекъсването на доставките.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Там, където е необходимо, европейската солидарност следва да се прояви и под формата на помощ за гражданска защита, предоставена от Съюза и неговите държави членки. Тази помощ следва да се улеснява и координира чрез механизма за гражданска защита на Съюза, създаден с Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета20, който има за цел да засили сътрудничеството между Съюза и държавите членки и да улесни координацията в областта на гражданската защита с цел подобряване на ефективността на системите за превенция, готовност и реагиране при природни и причинени от човека бедствия.

(Не се отнася до българския текст.)  

__________________

20 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 24).

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  За извършване на оценка на ситуацията по отношение на сигурността на доставките в дадена държава членка или регион или в Съюза, е изключително важен достъпът до съответната информация. По-специално държавите членки и Комисията имат нужда от редовен достъп до информация от предприятията за природен газ по отношение на основните параметри на доставките на газ като основен източник на информация при проектиране на политиките във връзка със сигурността на доставките. При надлежно обосновани обстоятелства, независимо от обявяването на извънредна ситуация, следва да е възможен и достъп до допълнителна информация, необходима за извършване на оценка на общото положение с доставките на газ. Обикновено тази допълнителна информация е неценова информация във връзка с подаването на газ, напр. минимални и максимални обеми на газа, точки на подаване или маржове на доставка. Тя би могла да се изисква например в случай на промени в схемата на доставка на газ за даден купувач или купувачи в държава членка, които не се очакват при нормално функциониране на пазарите и които биха могли да засегнат доставките на газ в Съюза или в части от него.

(38)  За извършване на оценка на ситуацията по отношение на сигурността на доставките на газ в дадена държава членка, регион или в Съюза, е изключително важен достъпът до съответната информация. По-специално държавите членки и Комисията имат нужда от редовен достъп до информация от предприятията за природен газ по отношение на основните параметри на доставките на газ, включително точни количества на наличните съхранявани резерви, като основен източник на информация при проектиране на политиките във връзка със сигурността на доставките на газ. При наличието на разумни основания, независимо от обявяването на извънредна ситуация, следва да е възможен и достъп до допълнителна информация, необходима за извършване на оценка на общото положение с доставките на газ. Обикновено тази допълнителна информация е неценова информация във връзка с подаването на газ, напр. минимални и максимални обеми на газа, точки на подаване или маржове на доставка. Тя би могла да се изисква например в случай на промени в схемата на доставка на газ за даден купувач или купувачи в държава членка, които не се очакват при нормално функциониране на пазарите и които биха могли да засегнат доставките на газ в Съюза или в части от него. Информация, която предприятието за природен газ счита за поверителна, следва да бъде третирана като такава.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  През март 2015 г. Европейският съвет стигна до заключението, че договорите за доставка на газ с доставчици от трети държави следва да станат по-прозрачни и съвместими с разпоредбите за енергийна сигурност на Съюза. В тази връзка един ефикасен и целенасочен механизъм за достъп на държавите членки до ключови договори за доставка на газ следва да гарантира изчерпателна оценка на относимите рискове, които могат да доведат до прекъсване на доставките или да попречат на необходимите мерки за смекчаване на последиците при евентуалното възникване на криза. Съгласно посочения механизъм някои ключови договори за доставка на газ следва да бъдат автоматично съобщавани на държавите членки незабавно след сключването им. Необходимо е обаче всяко задължение за автоматично уведомяване да бъде пропорционално. Прилагането на това задължение по отношение на договорите между доставчик и купувач, обхващащи 40 % от националния пазар, постига правилния баланс от гледна точка на административната ефикасност и определя ясни задължения за участниците на пазара. Това не означава, че други договори за доставка на газ не са от значение за сигурността на доставките. Съответно държавите членки следва да имат правото да изискват други договори, които биха могли да повлияят отрицателно на сигурността на доставките в дадена държава членка или регион или в Съюза като цяло. Комисията следва да има същия достъп до договорите за доставка на газ, както държавите членки, като се има предвид нейната роля при оценяване на съгласуваността и ефективността на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации за справяне с рисковете, свързани със сигурността на доставките, на национално, регионално и съюзно равнище. Комисията може да прикани държавите членки да изменят плановете, така че да вземат предвид получената от договорите информация. Следва да бъде гарантирана поверителността на чувствителната от търговска гледна точка информация. Подобреният достъп на Комисията до информация по търговски договори не следва да засяга полаганите от Комисията усилия да извършва мониторинг на пазара на газ, като Комисията следва да се намесва, ако бъдат установени нарушения на правото на Съюза. Разпоредбите на настоящия регламент следва да не засягат правото на Комисията да започне производство за установяване на нарушение в съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и да налага прилагането на разпоредбите в областта на конкуренцията, включително държавната помощ.

(39)  Завършването на вътрешния енергиен пазар ще създаде еднакви условия на конкуренция, като се гарантира, че всички договори за доставка на енергия в рамките на Съюза се основават на пазарни цени и правила за конкуренция. През март 2015 г. Европейският съвет стигна до заключението, че договорите за доставка на газ с доставчици от трети държави следва да станат по-прозрачни и съвместими с разпоредбите за енергийна сигурност на Съюза. В тази връзка един ефикасен и целенасочен механизъм за достъп на държавите членки до ключови договори за доставка на газ следва да гарантира изчерпателна оценка на относимите рискове, които могат да доведат до прекъсване на доставките или да попречат на необходимите мерки за смекчаване на последиците при евентуалното възникване на криза. Съгласно посочения механизъм някои ключови договори за доставка на газ следва да бъдат автоматично съобщавани на държавите членки незабавно след сключването им. Необходимо е обаче всяко задължение за автоматично уведомяване да бъде пропорционално. Прилагането на това задължение по отношение на договорите между доставчик или неговите свързани дружества и купувач или неговите свързани дружества, които заедно обхващат поне 40% от вноса от трети държави към държавите членки, постига правилния баланс от гледна точка на административната ефикасност и определя ясни задължения за участниците на пазара. Това не означава автоматично, че други договори за доставка на газ не са от значение за сигурността на доставките. Съответно държавите членки следва да имат правото да изискват други договори, които биха могли да повлияят отрицателно на сигурността на доставките в дадена държава членка или регион или в Съюза. Комисията следва да има същия достъп до договорите за доставка на газ, както държавите членки, като се има предвид нейната роля при оценяване на съгласуваността и ефективността на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации за справяне с рисковете, свързани със сигурността на доставките, на национално, регионално и съюзно равнище. Комисията следва да може да поиска от държавите членки да изменят плановете, така че да вземат предвид получената от договорите информация. Следва да бъде гарантирана поверителността на чувствителната от търговска гледна точка информация. Засиленият достъп на Комисията до информация по търговски договори не следва да засяга полаганите от Комисията усилия да извършва мониторинг на пазара на газ, като Комисията следва да се намесва, ако бъдат установени нарушения на правото на Съюза. Разпоредбите на настоящия регламент следва да не засягат правото на Комисията да започне производство за установяване на нарушение в съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и да налага прилагането на разпоредбите в областта на конкуренцията, включително по отношение на държавната помощ.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Една от целите на Съюза е да се укрепи Енергийната общност, което ще гарантира ефективно прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на енергетиката, реформи на енергийния пазар и стимулиране на инвестициите в енергийния сектор чрез по-тясна интеграция на енергийните пазари на Съюза и Енергийната общност. Това включва и въвеждането на общо управление на кризи чрез предлагането на превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации на регионално равнище, включващи договарящите се страни от Енергийната общност. Освен това в публикуваното през октомври 2014 г. Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система се посочва необходимостта да се прилагат правилата на вътрешния енергиен пазар по отношение на енергийния поток между държавите членки на Съюза, и договарящите се страни от Енергийната общност. В това отношение, за да се гарантира ефикасното управление на кризи по границите между държавите членки на Съюза, и договарящите се страни, следва да се установят необходимите договорености след приемането на съвместен акт, така че да може да се осъществи конкретно сътрудничество с всяка отделна договаряща се страна от Енергийната общност, след като бъдат надлежно въведени необходимите взаимни разпоредби.

(41)  Една от целите на Съюза е да се укрепи Енергийната общност с цел гарантиране на ефективно прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на енергетиката, реформи на енергийния пазар и стимули за инвестиции в енергийния сектор чрез по-тясна интеграция на енергийните пазари на Съюза и Енергийната общност. Това включва и въвеждането на общо управление на кризи чрез предлагането на превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации на регионално равнище, включващи договарящите се страни от Енергийната общност. Освен това в публикуваното на 16 октомври 2014 г. Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система се посочва необходимостта да се прилагат правилата на вътрешния енергиен пазар по отношение на енергийния поток между държавите членки на Съюза, и договарящите се страни от Енергийната общност. В това отношение, за да се гарантира ефикасното управление на кризи по границите между държавите членки на Съюза, и договарящите се страни от Енергийната общност, следва да се установят необходимите договорености след приемането на съвместен акт, така че да може да се осъществи конкретно сътрудничество с всяка отделна договаряща се страна от Енергийната общност, след като бъдат надлежно въведени необходимите взаимни разпоредби.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41 a)  Прилагането на мерките за солидарност с договарящите се страни от Енергийната общност следва да се основава на подход на Съюза, за да се избегне единствено държави членки, съседни на страните от Енергийната общност, да изпълняват необходимите планове за действие при извънредни ситуации.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Тъй като доставките на газ от трети държави имат централно място за сигурността на доставките на газ в Съюза, Комисията следва да координира действията по отношение на трети държави, да работи с държавите, които доставят газ, и държавите, през които се извършва транзит на газ, за постигането на договорености за справяне с кризисни ситуации и за гарантиране на стабилен газов поток към Съюза. Комисията следва да има правото да изпрати работна група, която да наблюдава при кризисни ситуации газовите потоци към Съюза, съгласувано с участващите трети държави, като в случай на възникване на криза вследствие на затруднения в трета държава, да действа като медиатор и посредник.

(42)  Тъй като доставките на газ от трети държави имат централно място за сигурността на доставките на газ в Съюза, Комисията следва да координира действията по отношение на трети държави, да работи с държавите, които доставят газ, и държавите, през които се извършва транзит на газ, за постигането на договорености за справяне с кризисни ситуации и за гарантиране на стабилен газов поток към Съюза. Комисията следва да наблюдава постоянно газовите потоци към Съюза. В случай на възникване на криза Комисията следва, след консултации с участващите трети държави, да действа като медиатор и посредник. Съюзът следва също да може да действа превантивно преди обявяването на криза.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Когато има достоверна информация за ситуация извън Съюза, която застрашава сигурността на доставките на една или няколко държави членки и може да задейства механизъм за ранно предупреждение с участието на Съюза и трета държава, Комисията следва да информира без забавяне Групата за координация по природния газ и Съюзът следва да предприеме необходимите мерки и да се опита да облекчи ситуацията.

(43)  Когато възникне ситуация извън Съюза, която има вероятност да застраши сигурността на доставките на една или няколко държави членки и може да задейства механизъм за ранно предупреждение с участието на Съюза и трета държава, Комисията следва да информира без забавяне Групата за координация по природния газ и Съюзът следва да предприеме необходимите мерки и да се опита да облекчи ситуацията.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Държавите членки, действащи самостоятелно, не могат да постигнат в достатъчна степен целта на настоящия регламент, а именно гарантирането на сигурни доставки на газ в Съюза. Като се имат предвид мащабът или последиците от действието, тя се постига по-добре на равнището на Съюза. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(44)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно гарантиране на сигурността на доставките на газ, не може да бъде постигната в достатъчна степен чрез самостоятелни действия на държавите членки, но би могла, поради обхвата и последиците си, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е уредено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  С цел да се даде възможност за бърза реакция на Съюза в отговор на променящите се обстоятелства по отношение на сигурността на доставките на газ, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на регионите и образците за оценка на риска и плановете. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета

(45)  С цел да се даде възможност за бърза реакция на Съюза в отговор на променящите се обстоятелства по отношение на сигурността на доставките на газ, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменение на образците за оценка на риска, плановете за превантивни действия и планове за действие при извънредни ситуации. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и включващи компетентните органи и националните регулаторни органи в случаите, в които те не са компетентните органи, и тези консултации да бъдат приключени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, заети с подготовката на делегираните актове.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Регламент (ЕС) № 994/2010 следва да бъде отменен. За да не се допусне прекъсване, превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, изготвени съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010, следва да останат в сила до първото приемане на новите превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации, изготвени съгласно настоящия регламент,

(46)  Регламент (ЕС) № 994/2010 следва да бъде отменен. За да не се допусне прекъсване, превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, изготвени съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 994/2010, следва да останат в сила до първото приемане на новите превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации, изготвени съгласно настоящия регламент.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създават разпоредби, чиято цел е да гарантират сигурността на доставките на газ чрез осигуряване на правилно и постоянно функциониране на вътрешния пазар на природен газ („газ“), като се позволи прилагането на извънредни мерки, когато пазарът вече не може да осигури изискваните доставки на природен газ, и като се предвиди ясно определение за отговорностите и тяхното разпределение между предприятията за природен газ, държавите членки и Съюза, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията на конкретни прекъсвания на доставките. Настоящият регламент предвижда също така прозрачни механизми, в дух на солидарност, за координиране на планирането и противодействието на извънредна ситуация на равнище държавите членки, регион и Съюза.

С настоящия регламент се създават разпоредби, чиято цел е да гарантират, в дух на солидарност, сигурността на доставките на газ чрез осигуряване на правилно и постоянно функциониране на вътрешния пазар на природен газ („газ“), въз основа на надеждни тенденции в търсенето на газ, като се позволи прилагането на извънредни мерки, когато пазарът вече не може да осигури изискваните доставки на природен газ на защитените клиенти, и като се предвиди ясно определение за отговорностите и тяхното разпределение между предприятията за природен газ, държавите членки и Съюза, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на незабавната реакция на конкретни прекъсвания на доставките при източниците или по време на транзита. Настоящият регламент предвижда също така прозрачни механизми за координиране на планирането и противодействието на извънредна ситуация на равнището на държавите членки, на регионално равнище и на равнището на Съюза.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент насърчава и превантивните мерки за намаляване на търсенето на газ, включително чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници, за да се намали зависимостта на Съюза от вноса на газ.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „защитен клиент“ означава битов клиент, който е свързан към газоразпределителна мрежа, и освен това, когато съответната държава членка реши, може да означава също така едно или няколко от следните:

(1)  „защитен клиент“ означава битов потребител, важна социална услуга или – доколкото доставя отопление и важни социални услуги на битови потребители и не може да премине към друго гориво – инсталация за централизирано топлоснабдяване, която е свързана към газоразпределителна мрежа;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  малко или средно предприятие, при условие че е свързано към газоразпределителна мрежа, или важна социална услуга, при условие че е свързана към газоразпределителна или газопреносна мрежа, и при условие че тези предприятия или услуги представляват заедно не повече от 20% от общото годишно крайно потребление на газ в тази държава членка;

заличава се

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инсталация за централизирано топлоснабдяване, доколкото тя доставя отопление на битови потребители или на предприятията или услугите, посочени в буква а), при условие че тази инсталация не е в състояние да премине на други горива и е свързана с газоразпределителна или газопреносна мрежа;

заличава се

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 a)  „коридори за спешно снабдяване с газ“ означава маршрути на Съюза за доставки на газ, установени с цел подпомагане на държавите членки за по-добро смекчаване на последиците от възможно прекъсване на доставките или инфраструктурата, като по този начин се допълва и улеснява регионалният подход, посочен в приложение І, чрез предоставяне на информация за превантивните действия и плановете за действие при извънредни ситуации.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква 3 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3 б)  „компетентен орган“ означава национален правителствен орган или национален регулаторен орган, определен в съответствие с член 3, параграф 2;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Сигурността на доставките на газ е споделена отговорност на предприятията за природен газ, държавите членки, по-конкретно чрез техните компетентни органи, и Комисията, в рамките на техните съответни сфери на дейност и компетентност.

1.  Сигурността на доставките на газ е споделена отговорност на предприятията за природен газ, държавите членки, по-специално чрез техните компетентни органи, и Комисията, в рамките на техните съответни сфери на дейност и компетентност.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка държава членка уведомява незабавно Комисията за името на компетентния орган и за всички промени в него. Всяка държава членка оповестява публично името на компетентния орган.

3.  Всяка държава членка незабавно съобщава на Комисията името на своя компетентен орган, оповестява го публично и съобщава за всички промени в него.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент, компетентният орган определя ролите и отговорностите на различните участващи така, че да се гарантира спазването на подход на три нива, като първо бъдат ангажирани съответните предприятия за природен газ и промишлеността, после държавите членки на национално или регионално равнище, а най-накрая и Съюзът.

4.  При изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент, компетентният орган определя ролите и отговорностите на различните участващи така, че да се гарантира подход на три нива, като първо бъдат ангажирани съответните предприятия за природен газ, промишлеността и – когато е целесъобразно – електроенергийните предприятия, после държавите членки на национално или регионално равнище, а най-накрая и Съюзът.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията, по целесъобразност, координира действията на компетентните органи на регионално равнище и на равнището на Съюза, както е указано в настоящия регламент, inter alia, чрез Координационната група по природния газ, посочена в член 14, или групата за управление на кризи, посочена в член 11, параграф 4, по-специално в случай на извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище, съгласно установеното в член 11, параграф 1.

5.  Комисията координира действията на компетентните органи на регионално равнище и на равнището на Съюза, както е указано в настоящия регламент, inter alia, чрез Координационната група по природния газ, посочена в член 14, или групата за управление на кризи, посочена в член 11, параграф 4, по-специално в случай на извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище, съгласно установеното в член 11, параграф 1.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Мерките, с които се гарантира сигурността на доставките и които се съдържат в превантивните планове за действие и в плановете за действие при извънредни ситуации, са ясно определени, прозрачни, пропорционални, недискриминационни и проверими, не изкривяват ненужно конкуренцията и резултатното функциониране на вътрешния пазар на природен газ и не излагат на опасност сигурността на доставките на газ на други държави членки или на Съюза като цяло.

6.  Мерките, с които се гарантира сигурността на доставките на газ и които се съдържат в превантивните планове за действие и в плановете за действие при извънредни ситуации, са ясно определени, доколкото е възможно пазарни, прозрачни, пропорционални, недискриминационни, проверими, устойчиви и съвместими с целите на Съюза в областта на климата и енергетиката, разглеждат също енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници като решение за подобряване на енергийната сигурност на ЕС, не изкривяват ненужно конкуренцията и резултатното функциониране на вътрешния пазар на природен газ и не излагат на опасност сигурността на доставките на газ на други държави членки, региони или на Съюза, както и ограничават риска от блокиране на активи.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съществуващите и планираните междусистемни връзки и капацитет на взаимно свързване между държавите членки, както и схемите на доставка;

б)  съществуващите и планираните междусистемни връзки и капацитетът на взаимно свързване между държавите членки, съществуващите междусистемни връзки в държави извън ЕС, както и схемите на доставка;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 3 — параграф 7 — буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в a)  способност за задоволяване на търсенето на газ на защитените потребители в случай на прекъсване на снабдяването от страна на най-големия доставчик на газ;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Регионалният подход следва да не засяга отговорността на отделните държави членки да спазват своите национални стандарти за сигурност на доставките и да не засяга възможността за междурегионално сътрудничество извън регионите, установени в приложение І.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел изменение на приложение I въз основа на критериите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, ако обстоятелствата оправдават необходимостта от промяна на даден регион.

заличава се

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка или — когато държавата членка предвижда това — компетентният орган гарантират вземането на необходимите мерки, така че в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура техническият капацитет на останалата инфраструктура, определен по формулата N-1, както е посочено в приложение II, точка 2, да е в състояние, без да се засягат разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, да доставя необходимите количества газ за задоволяване на общото търсене на газ в района на изчислението за един ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години. Това не засяга отговорността на системните оператори да направят съответните инвестиции и задълженията на операторите на преносни системи, както е предвидено в Директива 2009/73/ЕО и Регламент (ЕО) № 715/2009.

1.  Всяка държава членка или – когато държавата членка предвижда това – компетентният орган гарантират вземането на необходимите мерки, така че в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура техническият капацитет на останалата инфраструктура, определен по формулата N-1, както е посочено в приложение II, точка 2, да е в състояние, без да се засягат разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, да доставя необходимите количества газ за задоволяване на общото търсене на газ в района на изчислението за един ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години. Това следва да се извърши, като се вземат предвид тенденциите в потреблението на газ и се отчитат дългосрочното въздействие на мерките за енергийна ефективност и равнищата на използване на съществуващите капацитети. Това не засяга отговорността на системните оператори да направят съответните инвестиции и задълженията на операторите на преносни системи, както е предвидено в Директива 2009/73/ЕО и Регламент (ЕО) № 715/2009.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Задължението да се гарантира, че останалата инфраструктура има технически капацитет да задоволи общото търсене на газ, посочено в параграф 1, се счита за изпълнено и когато компетентният орган докаже в превантивния план за действие, че едно прекъсване на доставките може да бъде навреме и в достатъчна степен компенсирано от подходящи пазарни мерки от страна на търсенето. За тази цел се използва формулата в приложение II, точка 4.

2.  Задължението да се гарантира, че останалата инфраструктура има технически капацитет да задоволи общото търсене на газ, посочено в параграф 1, се счита за изпълнено и когато компетентният орган докаже в превантивния план за действие, че едно прекъсване на доставките може да бъде навреме и в достатъчна степен компенсирано от подходящи мерки от страна на търсенето. За тази цел се използва формулата в приложение II, точка 4.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е целесъобразно според оценката на риска, посочена в член 6, компетентните органи в съседни държави членки могат да се договорят да изпълняват съвместно задължението, посочено в параграф 1 от настоящия член. В такъв случай в превантивния план за действие компетентните органи представят изчислението на формулата N-1 заедно с обяснение как се изпълнява това задължение чрез постигнатите договорености. Прилага се точка 5 от приложение II.

3.  Когато е целесъобразно в съответствие с оценката на риска, посочена в член 6, компетентните органи в съседни държави членки могат да се договорят да изпълняват съвместно задължението, посочено в параграф 1 от настоящия член. В такъв случай в превантивния план за действие компетентните органи представят изчислението на формулата N-1 заедно с обяснение как се изпълнява това задължение чрез постигнатите договорености. Прилага се точка 5 от приложение II.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато е предоставено освобождаване от посоченото задължение.

б)  когато е предоставено освобождаване от посоченото задължение след подробна оценка и консултация с други държави членки и с Комисията.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Държавите членки гарантират, че като първа стъпка пазарът винаги се изпитва по прозрачен, подробен и недискриминационен начин, за да се прецени дали е необходима инвестицията, предназначена за изпълнение на задълженията, посочени в параграф 4.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Националните регулаторни органи отчитат ефективно направените разходи за изпълнение на задължението, посочено в параграф 1, и разходите за осигуряване на постоянен двупосочен капацитет, така че да предоставят подходящи стимули, когато определят или одобряват по прозрачен и подробен начин тарифите или методологиите съгласно член 41, параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО и член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

5.  Националните регулаторни органи отчитат ефективно направените разходи за изпълнение на задължението, посочено в параграф 1, включително начина, по който мерките за енергийна ефективност за намаляване на търсенето на газ могат да допринесат за най-ефективния от гледна точка на разходите подход за изпълнение на формулата N-1, и разходите за осигуряване на постоянен двупосочен капацитет, така че да предоставят подходящи стимули, когато определят или одобряват по прозрачен и подробен начин тарифите или методологиите съгласно член 41, параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО и член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Доколкото дадена инвестиция за създаване или увеличаване на постоянния двупосочен капацитет не се налага от пазара и когато тези инвестиции водят до разходи в повече от една държава членка или в една държава членка в полза на друга държава членка, националните регулаторни органи на всички засегнати държави членки съвместно вземат решение за разпределението на разходите, преди да се вземе решение за инвестиране. При разпределението на разходите се взема предвид по-специално съотношението на ползите от инфраструктурните инвестиции за увеличаване на сигурността на доставките на засегнатите държави членки, както и вече направените инвестиции във въпросната инфраструктура.

6.  Доколкото дадена инвестиция за създаване или увеличаване на постоянния двупосочен капацитет не се налага от пазара и когато тези инвестиции водят до разходи в повече от една държава членка или в една държава членка в полза на друга държава членка, националните регулаторни органи на всички засегнати държави членки съвместно вземат решение за разпределението на разходите в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 347/2013, преди да се вземе решение за инвестиране, и също проучват възможността и рентабилността на финансирането от Съюза. При разпределението на разходите се взема предвид по-специално съотношението на ползите от инфраструктурните инвестиции за увеличаване на сигурността на доставките на газ на засегнатите държави членки, както и вече направените инвестиции във въпросната инфраструктура.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Компетентният орган гарантира, че всяка нова газопреносна инфраструктура допринася за сигурността на доставките чрез разработването на добре свързана мрежа, включително, по целесъобразност, чрез достатъчен брой трансгранични входни и изходни точки в съответствие с търсенето на пазара и установените рискове. В оценката на риска компетентните органи извършват оценка дали съществуват вътрешни ограничаващи фактори и дали националният капацитет и инфраструктури за приемане на газ, по-специално преносните мрежи, са в състояние да адаптират националните и трансграничните потоци газ към посочения в оценката на риска сценарий на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура на национално равнище и най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за региона.

7.  Компетентният орган гарантира, че всяка нова газопреносна инфраструктура допринася за сигурността на доставките чрез разработването на добре свързана мрежа, включително, по целесъобразност, чрез достатъчен брой трансгранични входни и изходни точки в съответствие с търсенето на пазара и установените рискове. В оценката на риска компетентните органи извършват оценка с интегрирана перспектива относно газовите и електроенергийните системи дали съществуват вътрешни ограничаващи фактори и дали националният капацитет и инфраструктури за приемане на газ, по-специално преносните мрежи, са в състояние да адаптират националните и трансграничните потоци газ към посочения в оценката на риска сценарий на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура на национално равнище и най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за региона.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7 a.  Чрез използване на същите критерии компетентният орган гарантира, че мерките от страна на търсенето отговарят на същите условия и допринасят за сигурността на доставките на равна и ефективна от гледна точка на разходите основа.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7 б.  Газовите потоци през двупосочните точки на междусистемно свързване към дадена държава членка, която е обявила извънредна ситуация, имат приоритет пред газов поток към други точки на системата на държавата членка, от която се доставя газ и която не е обявила извънредна ситуация.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Допуска се изключение по отношение на Люксембург, Словения и Швеция, които не са обвързани със задължението, установено в параграф 1 от настоящия член, но се стремят да го изпълнят, като същевременно гарантират доставките на газ за защитените клиенти в съответствие с член 5. Това изключение се прилага:

8.  Допуска се дерогация от параграф 1 на този член по отношение на Люксембург, Словения и Швеция, които не са обвързани със задължението, установено в параграф 1 от настоящия член, но се стремят да го изпълнят, като същевременно гарантират доставките на газ за защитените клиенти в съответствие с член 5. Тази дерогация се прилага:

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Люксембург, Словения и Швеция осигуряват по прозрачен, подробен и недискриминационен начин редовното изпитване на пазара на инвестициите в инфраструктура и оповестяват публично резултатите от тези изпитвания. Те информират Комисията за всяка промяна по отношение на условията, посочени в същата алинея. Установеното в първа алинея изключение престава да се прилага, ако поне едно от посочените условия вече не е изпълнено.

Люксембург, Словения и Швеция осигуряват по прозрачен, подробен и недискриминационен начин редовното изпитване на пазара на инвестициите в инфраструктура и оповестяват публично резултатите от тези изпитвания. Те информират Комисията за всяка промяна по отношение на условията, посочени в същата алинея. Предвидената в първа алинея дерогация престава да се прилага, ако поне едно от посочените условия вече не е изпълнено.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентният орган изисква от предприятията за природен газ, определени от него, да предприемат мерки, за да гарантират доставките на газ към защитените клиенти в държавата членка в следните случаи:

1.  Националният регулаторен орган изисква от предприятията за природен газ, определени от него, да предприемат мерки в тясно сътрудничество с електроенергийните предприятия, за да гарантират, че доставките на газ, необходими за сигурността и здравето на защитените клиенти в държавата членка, се поддържат в следните случаи:

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от 31 март 2017 г. държавите членки уведомяват Комисията за своето определение на защитени клиенти, за годишните количества на потребление на газ от защитените клиенти и за процента от общото годишно крайно потребление на газ в държавата членка, който те представляват. Когато държава членка включи в своето определение на защитени клиенти категориите, посочени в член 2, параграф 1, буква а) или б), тя посочва в уведомлението си до Комисията количествата потребление на газ от потребителите, спадащи към посочените категории, и процента, който всяка от тези групи потребители представлява в годишното крайно потребление на газ.

Не по-късно от 31 март 2017 г. държавите членки уведомяват Комисията за годишните количества на потребление на газ от защитените клиенти и за процента от общото годишно крайно потребление на газ в държавата членка, който те представляват, както и за това в каква степен доставките на газ на защитените клиенти на въпросната държава членка могат да окажат влияние върху трансграничните потоци в други държави членки.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган определя предприятията за природен газ, посочени в първа алинея, и ги посочва в превантивния план за действие. Всички нови мерки, предвидени да гарантират стандарта за доставки, трябва да са в съответствие с процедурата, определена в член 8, параграф 4.

Компетентният орган определя предприятията за природен газ, посочени в първа алинея на настоящия параграф, и ги посочва в превантивния план за действие. Всички нови мерки, предвидени да гарантират стандарта за доставки, трябва да са в съответствие с процедурата, определена в член 8, параграф 4.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 - алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да изпълнят задължението по първа алинея, като заменят газа с различен източник на енергия, доколкото се постига същото ниво на защита.

Държавите членки могат да изпълнят задължението по първа алинея чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност или като заменят газа с различен източник на енергия, наред с другото енергия от възобновяеми източници, доколкото се постига същото ниво на защита.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Без да се засягат техните права и задължения съгласно член 12, държавите членки могат да решат да приложат разпоредбите относно стандарта за доставки, определени в параграф 1, към:

 

a)   малки или средни предприятия, при условие че са свързани към газоразпределителна мрежа, и при условие че тези предприятия представляват заедно не повече от 20% от общото годишно крайно потребление на газ в тази държава членка;

 

б)   инсталации за централно отопление, доколкото те доставят отопление на предприятията, посочени в буква а), не са в състояние да преминат на други горива и са свързани с газоразпределителна или газопреносна мрежа.

 

Когато държава членка реши да приложи настоящия член към категориите от клиенти, посочени в буква а) или б) на първата алинея, тя посочва в уведомлението си до Комисията количествата потребление на газ от потребителите, спадащи към посочените категории, и процента, който всяка от тези групи потребители представлява в годишното крайно потребление на газ.

 

Посочените в буква а) и б) на първата алинея субекти не се считат за защитени клиенти за целите на настоящия регламент.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В превантивния план за действие се включва обосновка на съответствието на мерките, посочени в първа алинея, с условията, посочени в същия параграф. Освен това всички нови мерки, посочени в първа алинея, трябва да са в съответствие с процедурата, определена в член 8, параграф 4.

В превантивния план за действие се включват причините за съответствието на мерките, посочени в първа алинея на настоящия параграф, с условията, посочени в същия параграф. Освен това всички нови мерки, посочени в първа алинея, трябва да са в съответствие с процедурата, определена в член 8, параграф 4.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Предприятията за природен газ могат по целесъобразност да изберат да изпълняват своите задължения по настоящия член на регионално или на съюзно равнище. Компетентните органи нямат право да изискват определените в настоящия член стандарти да бъдат изпълнявани въз основа на инфраструктура, намираща се само на тяхна територия.

5.  Предприятията за природен газ могат по целесъобразност да изберат да изпълняват своите задължения по настоящия член на регионално или на съюзно равнище. Компетентните органи нямат право да изискват определените в настоящия член стандарти да бъдат изпълнявани въз основа на инфраструктура или мерки от страна на търсенето, намиращи се само на тяхна територия.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 a.  При изпълнението на задълженията по настоящия член предприятията за природен газ гарантират, че доставката на газ е възможна.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 a.  В срок до ... [6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки определят мерки за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи глоби на доставчици, в случай че не спазват стандартите за доставки, определени в параграф 1.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи на всеки регион, изброен в приложение I, изготвят съвместно оценка на регионално равнище на всички рискове, засягащи сигурността на доставките на газ. В оценката се вземат предвид всички относими рискове, като например природни бедствия, технологични, търговски, социални, политически и други рискове. Тази оценка на риска се извършва, като:

1.  Компетентните органи на всеки регион, изброен в приложение I, изготвят в сътрудничество с националните регулаторни органи, съвместно и след като се консултират със съответните заинтересовани страни, оценка на регионално равнище на всички рискове, засягащи сигурността на доставките на газ („оценка на риска“). В оценката се вземат предвид всички относими рискове, като например: природни бедствия, технологични, геополитически, екологични, търговски, социални, политически и други рискове. Тази оценка на риска се извършва, като:

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква - а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  като взема предвид и прави съответните заключения от резултатите от симулацията в целия Съюз на сценариите за доставките и инфраструктурата, изготвени от ЕМОПС за газ, след обсъждане в Координационната група по природния газ, както е посочено в член 10а.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се отчитат всички имащи отношение национални и регионални обстоятелства, по-специално размерът на пазара, конфигурацията на мрежата, действителните потоци, включително изходящите потоци от съответните държави членки, възможността за физически газови потоци в двете посоки, включително евентуалната необходимост от последващо подсилване на преносната система, наличието на производство и съхранение и ролята на газа в енергийните миксове, по-специално по отношение на централизираното топлоснабдяване и производството на електроенергия и за работата на промишлеността, както и съображенията за безопасността и качеството на газа;

б)  се отчитат всички имащи отношение национални, регионални и междурегионални обстоятелства, по-специално размерът на пазара, конфигурацията на мрежата, тенденциите в търсенето и потреблението, степента на използване на съществуващата инфраструктура, действителните потоци, включително изходящите потоци от съответните държави членки, всички трансгранични междусистемни връзки възможността за физически газови потоци в двете посоки, включително евентуалната необходимост от последващо подсилване на преносната система, наличието на производство и съхранение, включително навлизането на биогаз в газовата мрежа, и ролята на газа в енергийните миксове, по-специално по отношение на необходимостта от отопление и охлаждане в националния или регионалния сграден фонд и централизираното топлоснабдяване, което го обслужва, и производството на електроенергия и за работата на промишлеността, както и съображенията за безопасността и качеството на газа;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  се разглеждат различни сценарии за изключително голямо търсене на газ и прекъсване на доставките, като се вземат предвид историята, вероятността, сезонът, честотата и продължителността на тяхното възникване и се оценяват вероятните последици от тези сценарии, като например:

в)  се разглеждат различни сценарии за намаляване на търсенето в резултат на мерки за енергийна ефективност, както и за изключително голямо търсене на газ и прекъсване на доставките, като се вземат предвид историята, вероятността, сезонът, честотата и продължителността на тяхното възникване и се оценяват вероятните последици от тези сценарии, като например:

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  прекъсване на доставките от страна на доставчици от трети държави, както и, по целесъобразност, геополитическите рискове;

ii)  прекъсване на доставките на газ, наред с другото, от страна на доставчици от трети държави, както и, по целесъобразност, геополитическите рискове, които биха могли да засегнат пряко или непряко държавата членка чрез увеличена зависимост или чрез постигане на господстващо положение на европейския пазар на газ от страна на един доставчик;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в) – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ii a)  способност да отговори на търсенето от страна на защитените клиенти в района по време на прекъсване на доставките от страна на най-големия доставчик от трета държава;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

г a)  като взема предвид рисковете, свързани с контрола върху инфраструктурата, която е от значение за сигурността на доставките на газ от предприятия за природен газ от трета държава, които могат да включват, наред с другото, риск от недостатъчни инвестиции, подкопаване на диверсификацията, неправилно използване на съществуващата инфраструктура или нарушение на правото на Съюза;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

д а)  като вземе предвид евентуални имащи отношение регионални особености.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Комисията може да обмени придобития опит в провеждането на оценка на риска в един регион с други региони, когато това е целесъобразно, и по този начин да допринесе и за осигуряване на междурегионален акцент.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи в рамките на всеки регион съгласуват механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска в срока, предвиден в параграф 5 от настоящия член. Компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска 18 месеца преди крайния срок за приемане на оценката на риска и нейните актуализации. Комисията може да има посредническа роля като цяло при подготовката на оценката на риска, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията може да предложи механизъм за сътрудничество за този регион.

2.  Въз основа на регионалното сътрудничество между държавите членки съгласно член 3, параграф 7 компетентните органи в рамките на всеки регион съгласуват механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска в срока, предвиден в параграф 5 от настоящия член. Компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска 18 месеца преди крайния срок за приемане на оценката на риска и нейните актуализации. Комисията има посредническа роля като цяло при подготовката на оценката на риска, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията предлага механизъм за сътрудничество за този регион.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на съгласувания механизъм за сътрудничество всеки компетентен орган споделя и актуализира една година преди крайния срок за съобщаване на оценката на риска всички национални данни, необходими за подготовката на оценката на риска, особено за разглеждане на различните сценарии, посочени в параграф 1, буква в).

В рамките на съгласувания механизъм за сътрудничество всеки компетентен орган споделя и актуализира една година преди крайния срок за съобщаване на оценката на риска всички национални данни, необходими за подготовката на оценката на риска, по-специално за разглеждане на различните сценарии, посочени в параграф 1, буква в).

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Оценката на риска се изготвя в съответствие с образеца в приложение IV. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел изменение на посочените образци.

3.  Оценката на риска се изготвя в съответствие с образеца в приложение IV. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел изменение на посочените образци, като взема предвид сроковете за изпълнение на държавите членки.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  След като бъде съгласувана между всички държави членки в региона, оценката на риска се съобщава за първи път на Комисията не по-късно от 1 септември 2018 г. Оценката на риска се актуализира на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации. Оценката на риска отчита постигнатия напредък в инвестициите, необходими за справяне със стандарта за инфраструктура, определен в член 4, и специфичните за страната трудности, срещнати при прилагането на нови алтернативни решения. В нея се използва и опитът, придобит от симулацията на плановете за действие при извънредни ситуации, посочена в член 9, параграф 2.

5.  След като бъде съгласувана между всички държави членки в региона, оценката на риска се съобщава за първи път на Комисията не по-късно от 1 септември 2018 г. Оценката на риска се актуализира на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации. Оценката на риска отчита постигнатия напредък в инвестициите, необходими за справяне със стандарта за инфраструктура, определен в член 4, и специфичните за страната трудности, срещнати при прилагането на нови алтернативни решения, включително междурегионалните междусистемни връзки. В нея се използва и опитът, придобит от симулацията на плановете за действие при извънредни ситуации, посочена в член 9, параграф 2.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Най-късно до 1 ноември 2017 г. ЕМОПС за газ провежда симулация в рамките на целия Съюз на сценариите за прекъсвания на доставките и инфраструктурата. Сценариите се определят от ЕМОПС за газ в консултация с Координационната група по природния газ. Компетентните органи предоставят на ЕМОПС за газ необходимите за симулациите данни, като например стойности на върховото потребление, производствен капацитет и мерки от страна на търсенето. При изготвяне на оценките на риска, превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации компетентните органи вземат предвид резултатите от симулациите. Симулацията в рамките на целия Съюз на сценариите за прекъсвания на доставките и инфраструктурата се актуализира на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации.

6.  При изготвяне на оценките на риска, превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации компетентните органи вземат предвид резултатите от симулациите, проведени от ЕМОПС за газ в целия Съюз в съответствие с член 10а, параграф 1 за изготвяне на оценките на риска, превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации. ЕМОПС за газ определя по прозрачен начин методиката, която да се използва за симулацията, и я обсъжда с Координационната група по природния газ. Освен това ЕМОПС за газ редовно разпространява получената информация от механизма за ранно предупреждение сред Координационната група по природния газ. ЕМОПС за газ също взема предвид резултатите от симулациите в рамките на целия Съюз, за да определи необходимите инвестиции, които трябва да бъдат направени на вътрешния енергиен пазар на регионално и междурегионално равнище.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 a.  Въз основа на всички регионални оценки на риска Комисията, в сътрудничество с Координационната група по природния газ, извършва обща оценка за Съюза като цяло и докладва констатациите на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи на държавите членки от всеки регион, изброен в приложение I, след като се консултират с предприятията за природен газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите и индустриалните клиенти, снабдявани с газ, включително производителите на електроенергия, и националните регулаторни органи, когато последните не са компетентни органи, създават съвместно:

1.  Компетентните органи на държавите членки от всеки регион, в сътрудничество с националните регулаторни органи, след като се консултират с предприятията за природен газ, операторите на преносни системи за електроенергия, съответните организации, представляващи интересите на битовите и индустриалните клиенти, снабдявани с газ, включително производителите на електроенергия, съответните организации, управляващи потреблението на енергия и енергийната зависимост в държавите членки, както и националните агенции за околната среда, създават съвместно:

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  превантивен план за действие, в който се съдържат мерките, които трябва да се приемат за отстраняване или намаляване на установените в региона рискове, включително рисковете с чисто национално измерение, в съответствие с оценката на риска, извършена съгласно член 6, и в съответствие с член 8; както и

a)  превантивен план за действие, в който се съдържат мерките, включително мерките за енергийна ефективност и мерките от страна на търсенето, които трябва да се приемат за отстраняване или намаляване на установените в региона рискове, включително рисковете с чисто национално измерение, в съответствие с оценката на риска, извършена съгласно член 6, и в съответствие с член 8; както и

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  план за действие при извънредни ситуации, в който се съдържат мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване или смекчаване на въздействието от прекъсването на доставките на газ в региона, включително събития с чисто национално измерение, съгласно член 9.

б)  план за действие при извънредни ситуации, в който се съдържат мерките, включително мерките от страна на търсенето, например по-тясна координация с електроенергийния сектор, които трябва да бъдат предприети за отстраняване или смекчаване на въздействието от прекъсването на доставките на газ в региона, включително събития с чисто национално измерение, съгласно член 9.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Превантивните планове за действие и плановете за извънредни ситуации вземат предвид резултатите от симулациите, проведени в целия Съюз от ЕМОПС за газ, включително тези за коридорите за спешно снабдяване с газ.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи докладват редовно на Координационната група по природния газ за постигнатия напредък по изготвянето и приемането на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации. По-специално компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество 18 месеца преди крайния срок за приемане на плановете и техните актуализации. Комисията може да има посредническа роля като цяло при подготовката на плановете, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията може да предложи механизъм за сътрудничество за този регион. Компетентните органи осигуряват редовния мониторинг на изпълнението на тези планове.

Компетентните органи докладват редовно на Координационната група по природния газ за постигнатия напредък по изготвянето и приемането на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации. По-специално компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество 18 месеца преди крайния срок за приемане на плановете и техните актуализации. Комисията има посредническа роля като цяло при подготовката на плановете, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията разработва механизъм за сътрудничество за този регион. Компетентните органи осигуряват редовния мониторинг на изпълнението на тези планове.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Превантивният план за действие и планът за действие при извънредни ситуации се разработват в съответствие с образците, съдържащи се в приложение V. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел изменение на посочените образци.

3.  Превантивният план за действие и планът за действие при извънредни ситуации се разработват в съответствие с образците, съдържащи се в приложение V. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел изменение на посочените образци, като взема предвид сроковете за изпълнение на държавите членки.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията издава до съответните компетентни органи на региона становище с препоръка да преразгледат съответния превантивен план за действие или план за действие при извънредни ситуации, ако се смята, че планът съдържа един от следните елементи:

Комисията издава до съответните компетентни органи на региона становище с препоръка да преразгледат съответния превантивен план за действие или план за действие при извънредни ситуации, ако счита, че планът:

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – алинея 2– буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

д а)  не е в съответствие с целите на енергийния съюз.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.   В тримесечен срок след уведомяването им за становището на Комисията, посочено в параграф 4, съответните компетентни органи уведомяват Комисията за изменения план или я информират за причините, поради които не са съгласни с препоръките.

6.   В тримесечен срок след уведомяването им за становището на Комисията, посочено в параграф 5, съответните компетентни органи уведомяват Комисията за изменения план или я информират за причините, поради които не са съгласни с препоръките.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 8– параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Превантивният план за действие съдържа:

1.  Превантивният план за действие съдържа следната информация:

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  определението за защитени клиенти във всяка държава членка от региона и информацията, описана в член 5, параграф 1, втора алинея;

б)  информацията, описана в член 5, параграф 1, втора алинея;

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  мерките, обемите и капацитетите, необходими за изпълнение на посочените в членове 4 и 5 стандарти за инфраструктурата и за доставките във всяка държава членка от региона, включително, когато е приложимо, степента, в която някои мерки от страна на търсенето могат в достатъчна степен и своевременно да компенсират прекъсване на доставките, посочено в член 4, параграф 2, установяването на най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес в случай на прилагане на член 4, параграф 3, необходимите обеми газ за всяка категория защитени клиенти и всеки сценарий, посочени в член 5, параграф 1, и всеки стандарт за увеличени доставки по член 5, параграф 2, включително обосновка на спазването на условията, определени в член 5, параграф 2, и описание на механизъм за временно понижаване на всеки стандарт за увеличени доставки или допълнително задължение в съответствие с член 12;

в)  мерките, обемите и капацитетите, необходими за изпълнение на посочените в членове 4 и 5 стандарти за инфраструктурата и за доставките във всяка държава членка от региона, включително оценката на потенциала за намаляване на търсенето на газ и мерки за енергийна ефективност в цялата икономика,, когато е приложимо, степента, в която някои мерки от страна на търсенето могат в достатъчна степен и своевременно да компенсират прекъсване на доставките, посочено в член 4, параграф 2, установяването на най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес в случай на прилагане на член 4, параграф 3, определянето на най-големия единичен доставчик на газ, необходимите обеми газ за всяка категория защитени клиенти и всеки сценарий, посочени в член 5, параграф 1, и всеки стандарт за увеличени доставки по член 5, параграф 2, включително причините за спазването на условията, определени в член 5, параграф 2, и описание на механизъм за временно понижаване на всеки стандарт за увеличени доставки или допълнително задължение в съответствие с член 12;

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  наложените на предприятията за природен газ и на други съответни органи задължения, които има вероятност да окажат въздействие върху сигурността на доставките на газ, като например задължения за безопасна експлоатация на газовата система;

г)  наложените на предприятията за природен газ, електроенергийните предприятия, когато това е целесъобразно, и на други съответни органи задължения, които има вероятност да окажат въздействие върху сигурността на доставките на газ, като например задължения за безопасна експлоатация на газовата система;

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  другите превантивни мерки, насочени към преодоляване на рисковете, установени в оценката на риска, например рисковете, свързани с необходимостта от засилване на междусистемните връзки между съседни държави членки и възможността за разнообразяване на пътищата за доставка на газ и източниците на доставки, по целесъобразност, за преодоляване на установените рискове с цел да се поддържа доставката на газ за всички клиенти, доколкото е възможно;

д)  другите превантивни мерки, насочени към преодоляване на рисковете, установени в оценката на риска, включително рисковете, установени в симулацията в рамките на целия Съюз на прекъсванията на доставки и инфраструктура, както са посочени в член 10а. Тези мерки може да са свързани с необходимостта от засилване на междусистемните връзки между съседни държави членки, за да се подобри енергийната ефективност, да се намали търсенето на газ, и възможността за разнообразяване на пътищата за доставка на газ и източниците на доставки, за започване или увеличаване на доставките от алтернативни доставчици, наред с другото, чрез доброволно обединяване на търсенето и за обединяване на газовите резерви, наред с другото, посредством общи виртуални запаси от газ въз основа на различните възможности за гъвкавост, налични в различни държави членки, или за използване на съоръженията за съхранение или терминалите за втечнен природен газ (LNG) на регионално равнище, за преодоляване по целесъобразност на установените рискове с цел да се поддържа доставката на газ за всички клиенти възможно най-дълго време;

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  информация за съществуващите и бъдещите междусистемни връзки, включително тези, които предоставят достъп до газовата мрежа на Съюза, трансграничните потоци, трансграничния достъп до съоръжения за съхранение и съоръжения за ВПГ и двупосочния капацитет, по-специално в случай на извънредна ситуация;

й)  информация за съществуващите и бъдещите междусистемни връзки, включително тези, които предоставят достъп до газовата мрежа на Съюза, трансграничните потоци, трансграничния достъп до съоръжения за съхранение и съоръжения за ВПГ и двупосочния капацитет, по-специално в случай на извънредна ситуация, както и изчисления и оценки на въздействието, за да се сравни възможността чрез мерки от страна на търсенето да се намали по ефективен от гледна точка на разходите начин необходимостта от тези инфраструктурни инвестиции от страна на предлагането;

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

к а)  информация за възможностите, предлагани от децентрализирани, устойчиви и достъпни решения и алтернативни източници на енергия, като например възобновяеми енергийни източници, включително биогаз, както и мерки за енергийна ефективност, с цел да се гарантира сигурността на доставките.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В превантивния план за действие, и по-специално в действията за изпълнение на стандарта за инфраструктура, предвиден в член 4, се взема предвид десетгодишният план за развитие на мрежата в рамките на целия Съюз, който се разработва от ЕМОПС за газ съгласно член 8, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009.

2.  В превантивния план за действие, и по-специално в действията за изпълнение на стандарта за инфраструктура, предвиден в член 4, се взема предвид десетгодишният план за развитие на мрежата в рамките на целия Съюз, който се разработва от ЕМОПС за газ съгласно член 8, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 715/2009, а освен това може да се използват техническите и оперативните експертни становища, предоставени от Регионалната система за координация за газ на ЕМОПС за газ, и коридорите за спешно снабдяване с газ.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 8– параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки извършват оценка на въздействието на всички превантивни непазарни мерки, които трябва да бъдат приети след влизането в сила на настоящия регламент, включително мерките за спазване на стандарта за доставки, посочени в член 5, параграф 1, и мерките за стандарта за увеличени доставки, посочени в член 5, параграф 2. Тази оценка на въздействието обхваща поне следното:

4.  Компетентните органи или техните национални регулаторни органи, ако така е предвидено в държавите членки,извършват оценка на въздействието на всички превантивни непазарни мерки, които трябва да бъдат приети или запазени след влизането в сила на настоящия регламент, включително мерките за спазване на стандарта за доставки, посочени в член 5, параграф 1, и мерките за стандарта за увеличени доставки, посочени в член 5, параграф 2. Тази оценка на въздействието обхваща поне следното:

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  въздействие на предлаганата мярка върху развитието на националния пазар на газ и конкуренцията на национално равнище;

a)  въздействието на предлаганата мярка върху развитието на националния пазар на газ и конкуренцията на национално равнище;

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  въздействие на предлаганите мерки върху вътрешния пазар на газ;

б)  въздействието на предлаганите мерки върху вътрешния пазар на газ;

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се определят ролята и отговорностите на предприятията за природен газ и на промишлените газови потребители, включително съответните производители на електроенергия, като се вземат предвид различната степен, в която те са засегнати от евентуално прекъсване на доставките на газ, както и тяхното взаимодействие с компетентните органи и, където е целесъобразно, с националните регулаторни органи на всяко от нивата на опасност, определени в член 10, параграф 1;

б)  се определят ролята и отговорностите на предприятията за природен газ, по целесъобразност на операторите на преносна система за електроенергия и на промишлените газови потребители, включително съответните производители на електроенергия, като се вземат предвид различната степен, в която те са засегнати от евентуално прекъсване на доставките на газ, както и тяхното взаимодействие с компетентните органи и, където е целесъобразно, с националните регулаторни органи на всяко от нивата на опасност, определени в член 10, параграф 1;

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  се определят, ако е необходимо, мерките и действията, които да бъдат предприети за смекчаване на потенциалното въздействие на прекъсването на доставките на газ върху централизираното топлоснабдяване и снабдяването с електроенергия, произвеждана от газ;

д)  се определят, ако е необходимо, мерките и действията, които да бъдат предприети за смекчаване на потенциалното въздействие на прекъсването на доставките на газ върху централизираното топлоснабдяване и снабдяването с електроенергия, произвеждана от газ, по-специално чрез интегрирано схващане за операциите в енергийните системи, обхващащи електроенергията и газа, ако е целесъобразно;

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  се определя лице или екип за управление в условия на криза и се определя неговата или тяхната роля;

ж)  се определя лице или екип за управление в условия на криза и се определя неговата или тяхната роля, която включва сътрудничеството с Регионалната система за координация за газ на ЕМОПС за газ при справяне с техническите и оперативните задачи, определени като подходящи за конкретната ситуация;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  се определя приносът на пазарните мерки за справяне със ситуацията при ниво „Тревога“ и за облекчаване на ситуацията при ниво „Извънредна ситуация“;

з)  се определя приносът на пазарните мерки, включително доброволното обединяване на търсенето, за справяне със ситуацията при ниво „Тревога“ и за облекчаване на ситуацията при ниво „Извънредна ситуация“;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

и a)  се описват ограниченията по отношение на доставките, приложими при извънредна ситуация;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква и б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

и б)  се описват възможни мерки, произтичащи от оценката на коридора за доставки при извънредни ситуации, посочена в член 10а;

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква и в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

и в)  се описва действащият механизъм за обмен на информация, отнасящ се до доставките на газ в случай на извънредна ситуация, въз основа на оценката на коридора за спешно снабдяване с газ, включително, по целесъобразност, използването на действащи механизми като Регионалната система за координация за газ (RCSG), разработена от ЕМОПС за газ.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  се описват подробно задълженията за докладване, наложени на предприятията за природен газ при ниво на опасност „Тревога“ и „Извънредна ситуация“;

к)  се описват подробно задълженията за докладване, наложени на предприятията за природен газ и – когато е целесъобразно – на електроенергийните предприятия при ниво на опасност „Тревога“ и „Извънредна ситуация“;

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Мерките при извънредни ситуации предвиждат доставянето на наличния природен газ на крайните потребители според степента на неотложност, възможността за замяна с други форми на енергия и икономическото въздействие, като същевременно отчитат гарантирането на сигурността на доставките на газ към защитени клиенти и вземат надлежно под внимание положението с доставките в електроенергийния сектор.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 а б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 б.  При извънредни обстоятелства и при наличието на разумни основания държава членка може да вземе решение за даване на приоритет на доставките на газ за някои важни газови електроцентрали пред снабдяването на определени категории защитени клиенти. Тази мярка се основава на оценката на риска, предвидена в член 6, и се прилага само когато липсата на доставки на газ към тези важни газови електроцентрали би довела до значително влошаване или възпрепятстване на доставките на газ към защитените клиенти в резултат на сериозно увреждане на функционирането на електроенергийната система. Тези важни газови електроцентрали се определят от операторите на преносни системи на електроенергийната система в координация с операторите на преносни системи на газовата система.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Коридори за спешно снабдяване с газ

 

В срок до 30 април 2017 г. и след консултация с Координационната група по природния газ ЕМОПС за газ предлага да бъдат обсъдени и изработени сценариите за прекъсвания на доставките и инфраструктурата. Предложението включва като минимум сценариите за прекъсването, симулирани в най-скорошния десетгодишен план за развитие на мрежата в рамките на целия Съюз, за всеки от основните коридори за внос и във всеки от описаните в член 5, параграф 1 случаи.

 

 

 

Най-късно до 1 ноември 2017 г. ЕМОПС за газ провежда симулация в рамките на целия Съюз на сценариите за прекъсвания на доставките и инфраструктурата, както е установено след консултация с Координационната група по природния газ. Компетентните органи предоставят на ЕМОПС за газ необходимите за симулациите данни, като например стойности на върховото потребление, производствен капацитет и мерки от страна на търсенето.

 

Като част от симулацията в рамките на целия Съюз ЕМОПС за газ установява и извършва оценка на коридорите за спешно снабдяване с газ, които допълват и улесняват посочения в приложение I регионален подход, според който газът може да протича между регионите, така че да се предотврати фрагментацията на вътрешния пазар на газ. Резултатите от тази оценка се подлагат на обсъждане в Координационната група по природния газ.

 

Тази симулация в рамките на целия Съюз и коридорите за спешно снабдяване с газ се актуализират на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации.

 

В случай на обявена извънредна ситуация държавите членки по коридорите за спешно снабдяване с газ осигуряват предоставянето на цялата съществена информация относно доставките на газ, по-специално относно наличните количества газ, евентуалните условия и източници на газ за насочването на газ към държавите членки, обявили извънредната ситуация. Държавите членки, разположени по коридора за спешно снабдяване с газ, гарантират, че доставките на газ за държавите членки, обявили извънредната ситуация, не се възпрепятстват от каквито и да било други мерки.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище Комисията координира действията на компетентните органи, като изцяло отчита съответната информация от консултацията с Координационната група по природния газ и резултатите от тази консултация. Комисията по-специално:

3.  При извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище Комисията координира действията на компетентните органи, като изцяло отчита съответната информация от консултацията с Координационната група по природния газ и резултатите от тази консултация и при целесъобразност включва Регионалната система за координация за газ на ЕМОПС за газ. Комисията по-специално:

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 a.  При получаване на уведомление от компетентен орган за обявяване на ранно предупреждение в държава членка или по собствена инициатива Комисията използва подходящите инструменти на външната политика, за да се предотврати влошаването на положението по отношение на доставките на газ.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато държава членка е обявила ниво на опасност „Извънредна ситуация“ в съответствие с член 10, параграф 1, всеки стандарт за увеличени доставки или всяко допълнително задължение, наложено на предприятията за природен газ в други държави членки по член 5, параграф 2, се понижава временно до нивото, определено в член 5, параграф 1.

1.  Когато държава членка е обявила „Извънредна ситуация“ в съответствие с член 10, параграф 1 и е доказала, че са изчерпани всички мерки, описани в плана за действие при извънредни ситуации на съответния регион, и че са изпълнени всички технически и търговски условия, определени в плана за действие при извънредни ситуации, всеки стандарт за увеличени доставки или всяко допълнително задължение, наложено на предприятията за природен газ в други държави членки по член 5, параграф 1, буква а) и параграф 2, се понижава временно до нивото, определено в първа алинея на член 5, параграф 1.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Държава членка, в която е обявена извънредна ситуация, и която – макар и да е приложила мерките, предвидени в плана за действие при извънредни ситуации – не е в състояние да достави газ на защитените клиенти, може да изиска прилагането на мерки за солидарност.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато, независимо от прилагането на мярката по параграф 1, не е задоволено снабдяването на битовите потребители, важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване в държавата членка, която е обявила извънредната ситуация, снабдяването с газ на клиентите, различни от битови потребители, важни социални услуги и инсталации за централизирано топлоснабдяване във всяка друга държава членка, директно свързана с държавата членка, която е обявила извънредната ситуация, не продължава да се извършва, доколкото е необходимо да бъдат снабдени битовите потребители, важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване в държавите членки, които са обявили извънредната ситуация.

2.  Когато не е задоволено снабдяването с газ на защитените клиенти в държавата членка, която е призовала за прилагане на мерки за солидарност, снабдяването с газ на клиентите, различни от защитените клиенти, във всяка друга държава членка, директно свързана с тази държава членка или индиректно през трета държава, не продължава да се извършва, доколкото е необходимо да бъдат снабдени защитените клиенти в държавите членки, които са призовали за прилагане на мерки за солидарност.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея се прилага по отношение на важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване, доколкото те са обхванати от определението за защитени клиенти в съответната държава членка.

заличава се

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентните органи приемат необходимите мерки, така че газът, недоставен на клиенти, различни от битови потребители, важни социални услуги и инсталации за централизирано топлоснабдяване, на тяхна територия в ситуацията, описана в параграф 2, да бъде доставен на държавата членка, намираща се в извънредната ситуация, описана в същия параграф, с цел снабдяване на битовите потребители, важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване в същата държава членка.

3.  Компетентните органи приемат необходимите мерки, така че газът, недоставен на клиенти, различни от защитени клиенти, на тяхна територия в ситуацията, описана в параграф 2, да бъде доставен на държавата членка, намираща се в извънредната ситуация, описана в същия параграф.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Техническите, правните и финансовите договорености за прилагане на параграф 3, се съгласуват между държавите членки, които са директно свързани помежду си, и се описват в плановете за действие при извънредни ситуации на съответните им региони. Тези договорености могат да обхващат наред с другото ценитe на газа, които ще бъдат прилагани, използването на междусистемни връзки, включително двупосочен капацитет, газовите обеми и покриването на разходите за обезщетение. За изпълнение на предвиденото в параграф 3 задължение се предпочитат пазарни мерки, като например търгове. При изменение на техническите, правните и финансовите договорености, необходими за прилагане на параграф 3, съответният план за действие при извънредни ситуации се актуализира по съответния начин.

4.  Техническите, правните и финансовите договорености за прилагане на параграф 3, се съгласуват между държавите членки, които са директно свързани помежду си, и се описват в плановете за действие при извънредни ситуации на съответните им региони. Тези договорености обхващат наред с другото ценитe на газа, които ще бъдат прилагани, използването на междусистемни връзки, включително гарантиран двупосочен капацитет, газовите обеми и покриването на разходите за обезщетение. Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) може да изпълнява функцията на посредник при изчисляването на разходите за компенсации, които са пазарни. Механизмът за солидарност е механизъм, до който се прибягва в краен случай, с подходящо обезщетение, което да минимализира последствията за участниците на пазара. За изпълнение на предвиденото в параграф 3 задължение се предпочитат пазарни мерки, като например търгове. Цените на газа и разходите и механизмите за обезщетение, посочени в настоящия параграф, отразяват пазарните условия и се преразглеждат редовно, включително при извънредни ситуации. Ако техническите, правните и финансовите договорености, необходими за прилагане на параграф 3, бъдат изменени, съответният план за действие при извънредни ситуации се актуализира по съответния начин. Комисията изготвя насоки за образци за мерките за солидарност, в т.ч. клаузи образец, и ги публикува до ... [дата на влизане в сила на механизма за солидарност].

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Параграф 2 се прилага от 1 март 2019 г.

5.  Параграф 2 се прилага от 1 октомври 2018 г.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 12– параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ако държавите членки не се споразумеят за необходимите технически, правни и финансови договорености, Комисията може да предложи рамка за тези мерки в своето становище и решение относно плановете.

6.  Ако държавите членки не се споразумеят за необходимите технически, правни, финансови и търговски договорености, Комисията разработва рамка за тези мерки в съответствие с параграф 4.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обмен на информация

Събиране на информация

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация за планираните за осъществяване мерки и за вече осъществените от компетентния орган мерки с цел облекчаване на извънредната ситуация, и информация за тяхната резултатност;

б)  информация за планираните за осъществяване мерки и за вече осъществените от компетентния орган мерки с цел облекчаване на извънредната ситуация, включително мерки от страна на търсенето, и информация за тяхната резултатност;

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При надлежно обосновани обстоятелства, независимо от обявяването на извънредна ситуация, компетентният орган може да изисква от предприятията за газ да представят информацията, посочена в параграф 1, или допълнителна информация, необходима за оценяване на общото положение с доставките на газ в държавата членка или други държави членки, включително договорна информация. Комисията може да изисква от компетентните органи информацията, представена от предприятията за природен газ.

4.  Независимо от обявяването на извънредна ситуация, компетентният орган може да изисква от предприятията за природен газ да представят информацията, посочена в параграф 1, или допълнителна информация, необходима за оценяване на общото положение с доставките на газ в държавата членка или други държави членки, включително договорна информация. Комисията може да изисква от компетентните органи информацията, представена от предприятията за природен газ. Комисията и компетентните органи се въздържат от ненужна административна тежест, особено от дублиране на задълженията за разкриване на информация;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато Комисията смята, че доставките на газ в даден регион или в Съюза като цяло са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати, тя може да поиска от компетентните органи да съберат и да ѝ представят информация, необходима за оценяване на положението с доставките на газ в Съюза. Комисията може да сподели извършената от нея оценка с Координационната група по природния газ.

5.  Когато Комисията смята, че доставките на газ в даден регион или в Съюза като цяло са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати, тя може да поиска от компетентните органи да съберат и да ѝ представят информация, необходима за оценяване на положението с доставките на газ в Съюза. Комисията споделя извършената от нея оценка с Координационната група по природния газ.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  съответните компетентни органи за следните данни по договорите за доставка на газ със срок, по-дълъг от 1 година:

a)  съответните компетентни органи и национални регулаторни органи за следните данни по договорите за доставка на газ със срок, по-дълъг от 1 година:

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква а) – подточка v а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

v a)  цена;

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква а) – точка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v i)  условия за временно спиране на доставките на газ;

v i)  условия за предоговаряне и временно спиране на доставките на газ;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  компетентния орган и Комисията незабавно след сключването или изменението на съответните договори за договорите за доставка на газ със срок, по-дълъг от 1 година, сключени или изменени след [Служба за публикации: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], които поотделно или заедно с други договори със същия доставчик или с негови свързани дружества обезпечават с доставки повече от 40 % от годишното потребление на природен газ в съответната държава членка. Задължението за уведомяване не се прилага по отношение на измененията, свързани единствено с цената на газа. Задължението за уведомяване се прилага и по отношение на всички търговски споразумения, свързани с изпълнението на договора за доставка на газ.

б)  компетентния орган и Комисията незабавно след сключването или изменението на съответните договори за договорите за доставка на газ със същия доставчик от трета държава или с негови свързани дружества със срок, по-дълъг от 1 година, сключени или изменени след 20 март 2015 г., които поотделно или заедно с договори на други предприятия за природен газ на същия пазар със същия доставчик или с негови свързани дружества обезпечават с доставки повече от 40% от общия годишен внос на газ от трети държави в съответната държава членка. Задължението за уведомяване се прилага също по отношение на цената на газа. Задължението за уведомяване се прилага и по отношение на всички действащи и нови търговски споразумения, свързани с изпълнението на договора за доставка на газ. За тази цел националните регулаторни органи наблюдават структурата на доставки на пазара и информират съответните предприятия за природен газ при превишаване на прага от 40%.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 6 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка година до края на септември компетентният орган съобщава на Комисията данните, изброени в първа алинея, буква а).

Всяка година до края на септември компетентният орган съобщава на Комисията данните, изброени в настоящия параграф, буква а). Комисията обобщава данните, представени от група държави членки със сходни модели на доставчици от трети държави, за да изготви договорни референтни показатели, които да се използват от съответните предприятия за природен газ.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 a.  Договори с доставчици от страните от ЕИП са изключени от задължението за уведомяване, предвидено в параграф 6.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 б.  Комисията използва събраните данни, за да изчисли средната цена на газа, която плащат предприятията за природен газ във всеки регион, както е определена в приложение I и в Съюза като цяло. Получените резултати се оповестяват публично на всеки две години.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  При надлежно обосновани обстоятелства, когато компетентният орган или Комисията смятат, че договор за доставка на газ, който не е обхванат от параграф 6, буква б) от настоящия член, би могъл да засегне сигурността на доставките в държава членка, регион или Съюза като цяло, компетентният орган на държавата членка, в която извършва дейност сключилото договора предприятие за природен газ, или Комисията могат да поискат от предприятието за природен газ да предостави договора с цел оценка на неговото въздействие върху сигурността на доставките. Искането може да обхваща и всички други търговски споразумения, свързани с изпълнението на договора за доставка на газ.

7.  При надлежно обосновани обстоятелства, когато компетентният орган или Комисията смятат, че договор за доставка на газ, който не е обхванат от параграф 6, буква б) от настоящия член, би могъл да засегне сигурността на доставките на газ в държава членка, регион или Съюза като цяло, компетентният орган на държавата членка, в която извършва дейност сключилото договора предприятие за природен газ, или Комисията искат от предприятието за природен газ да предостави договора с цел оценка на неговото въздействие върху сигурността на доставките на газ. Искането може да обхваща и всички други търговски споразумения, свързани с изпълнението на договора за доставка на газ, или търговски споразумения за изграждането и експлоатацията на инфраструктура.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7 a.  В срок до ... [6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] компетентният орган определя мерки за налагане на глоби на предприятия за природен газ, в случай че не отговарят на изискванията на параграф 6 или 7. Тези глоби са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а.  Ако Комисията установи, че условията на даден договор за доставка на газ нарушават разпоредбите на настоящия регламент, тя може да обмисли започването на допълнителна процедура, наред с другото съгласно правото на Съюза в областта на конкуренцията. Комисията информира съответното предприятие за природен газ и съответния компетентен орган относно несъвместимостта на условията на договора за доставка на газ с разпоредбите на настоящия регламент и поставя искане да бъдат изменени условията на договора. В срок от три месеца от получаването на искането предприятието за природен газ или съответният компетентен орган уведомява Комисията за изменението или информира Комисията за причините, поради които не е съгласен с искането. В срок от три месеца от получаването на отговора на предприятието за природен газ Комисията изменя, оттегля или потвърждава искането си. Комисията обосновава подробно решението си. Компетентният орган определя в срок до ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] мерки за налагане на глоби на предприятия за природен газ, в случай че не изпълнят искането. Тези глоби са ефективни, пропорционални и възпиращи с оглед на обхвата на неспазването и потенциалните ползи, които съответното предприятие за природен газ би могло да извлече вследствие на неспазването.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Компетентните органи и Комисията опазват поверителността на чувствителната от търговска гледна точка информация.

9.  Компетентните органи и Комисията гарантират строгата поверителност на чувствителната от търговска гледна точка информация, предоставена чрез прилагане на разпоредбите на настоящия член.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се Координационна група по природния газ, която да улеснява координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. Групата е съставена от представители на държавите членки, по-специално на техните компетентни органи, както и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“), ЕМОПС за газ и представителни организации на съответния отрасъл и на съответните клиенти. Комисията, след консултация с държавите членки, взема решение относно състава на групата, като гарантира, че тя е напълно представителна. Комисията председателства групата. Групата приема свой процедурен правилник.

1.  Създава се Координационна група по природния газ, която да улеснява координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. Групата е съставена от представители на държавите членки, по-специално на техните компетентни органи и национални регулаторни органи, както и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“), ЕМОПС за газ и представителни организации на съответния отрасъл и на съответните клиенти. Комисията, след консултация с държавите членки, взема решение относно състава на групата, като гарантира, че тя е напълно представителна. Комисията председателства групата. Групата приема свой процедурен правилник.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  цялата информация, имаща отношение към сигурността на доставките на газ на национално, регионално и съюзно равнище;

б)  цялата информация, имаща отношение към сигурността на доставките на газ на национално, регионално и съюзно равнище, включително информация и данни относно приложени и планирани политики и мерки от страна на търсенето;

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  координация на мерките за справяне с извънредни ситуации в рамките на Съюза, с трети държави, които са страни по Договора за създаване на Енергийна общност, и с други трети държави;

ж)  координация на мерките за справяне с извънредни ситуации в рамките на Съюза, с договарящите се страни от Енергийната общност и с други трети държави;

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С член 3, параграф 2, второто изречение, член 3, параграф 6, член 4, параграфи 3, 4 и 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 1, буква г), член 7, параграф 5, букви б) и д), член 8, параграф 1, букви д), ж) и и), член 8, параграф 4, букви б) и в), член 9, параграф 1, букви й) и м), член 9, параграф 4, член 10, параграф 4, член 11, параграф 5 и член 12 се създават задължения за държавите членки към договаряща се страна от Енергийната общност, при спазване на следната процедура:

1.  С член 3, параграф 2, второто изречение, член 3, параграф 6, член 4, параграфи 3, 4 и 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 1, буква г), член 7, параграф 5, букви б) и д), член 8, параграф 1, букви д), ж) и и), член 8, параграф 4, букви б) и в), член 9, параграф 1, букви й) и м), член 9, параграф 4, член 10, параграф 4, член 11, параграф 5 и член 12 се създават задължения за всички държави членки към договаряща се страна от Енергийната общност, при спазване на следната процедура:

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 16 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на оценките, посочени в член 7, параграф 5, Комисията изготвя по целесъобразност заключения относно възможните начини за повишаване на сигурността на доставките на равнището на Съюза и докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, включително, когато е необходимо, с препоръки за подобряване на настоящия регламент.

Въз основа на оценките, посочени в член 7, параграф 5, Комисията изготвя по целесъобразност заключения относно възможните начини за повишаване на сигурността на доставките на газ на равнището на Съюза и представя доклад до Европейския парламент и до Съвета за прилагането на настоящия регламент, включително, ако е необходимо, законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уведомления

Подаване на документи

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценката на риска, превантивните планове за действие, плановете за действие при извънредни ситуации и всички други документи се съобщават на Комисията по електронен път чрез платформата CIRCABC.

Оценката на риска, превантивните планове за действие, плановете за действие при извънредни ситуации и всички други документи се предават на Комисията по електронен път чрез платформата CIRCABC.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цялата кореспонденция във връзка с уведомление се изпраща по електронен път.

Цялата кореспонденция във връзка с разпоредбите на настоящия член се изпраща по електронен път.

Изменение    167

Предложение за регламент

Приложение II – точка 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Район на изчислението“ означава географски район, за който се изчислява формулата N-1, определена от компетентния орган.

„Район на изчислението“ означава географски определен район на съответен пазар, за който се изчислява формулата N-1, определена от компетентния орган.

Изменение    168

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел създаване или увеличаване на двупосочния капацитет по дадена междусистемна връзка или с цел освобождаване или удължаване на срока на освобождаването от посоченото задължение, операторите на преносни системи от двете страни на междусистемната връзка представят на своите компетентни органи (съответните компетентни органи), след като се консултират с всички оператори на преносни системи по трасето на газовия коридор:

1.  С цел създаване или увеличаване на двупосочния капацитет по дадена междусистемна връзка или с цел освобождаване или удължаване на срока на освобождаването от посоченото задължение, операторите на преносни системи от двете страни на междусистемната връзка представят на своите компетентни органи или на техните регулаторни органи в случаите, в които те не са компетентният орган (наричани заедно в настоящото приложение „съответните компетентни органи“), след като се консултират с всички оператори на преносни системи по трасето на газовия коридор:

Изменение    169

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 1 – подточка 1.1 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  Опишете ролята на местното производство в региона:

д)  Опишете ролята на местното производство в региона, включително биогаза:

Изменение    170

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 1 – подточка 1.1 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

е a)  Сценарии за търсене на газ, които също вземат предвид въздействието на мерките за енергийна ефективност върху годишното крайно потребление на газ

Изменение    171

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 1 – подточка 1.2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ж a)  Сценарии за търсене на газ, които също вземат предвид въздействието на мерките за енергийна ефективност върху годишното крайно потребление на газ

Изменение    172

Предложение за регламент

Приложение V – точка 1 – подточка 1.1 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  Опишете ролята на местното производство в региона:

д)  Опишете ролята на местното производство в региона, включително биогаза:

Изменение    173

Предложение за регламент

Приложение V – точка 1 – подточка 1.1 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

е a)  Опишете ролята на мерките за енергийна ефективност и тяхното въздействие върху годишното крайно потребление на газ

Изменение    174

Предложение за регламент

Приложение V – точка 1 – подточка 1.2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ж a)  Опишете ролята на мерките за енергийна ефективност и тяхното въздействие върху годишното крайно потребление на газ

Изменение    175

Предложение за регламент

Приложение V – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Опишете другите мерки, приети по причини, различни от оценката на риска, но с положително въздействие върху сигурността на доставките на региона или на държавата членка.

б)  Опишете другите мерки, приети по причини, различни от установените в оценката на риска, но с положително въздействие върху сигурността на доставките на региона или на държавата членка.

Изменение    176

Предложение за регламент

Приложение V – образец 1 – точка 9 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б а)  Опишете механизмите, използвани за включването на техническите и оперативните експертни познания, предоставени от Регионалната система за координация за газ на ЕМОПС за газ.

Изменение    177

Предложение за регламент

Приложение V – образец 2 – точка 6 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б а)  Опишете въведените механизми за сътрудничество с Регионалната система за координация за газ на ЕМОПС за газ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

С влизането в сила на Регламент № 994/2010 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета ЕС направи първата стъпка към засилена координация между предприятията за природен газ, държавите членки и Европейската комисия в отговор на транснационалното предизвикателство за сигурността на доставките на газ.

Регламентът от 2010 г. е изграден върху признаването на факта, че енергийната сигурност е споделена компетентност и отговорност на националните органи и ЕС, както е посочено в член 194 от Договора за Европейския съюз. В посочения член се предвижда обща енергийна политика, основана на принципа на солидарност, и целяща да гарантира, наред с другото, сигурността на енергийните доставки.

Регламентът от 2010 г. е в съответствие с дългогодишната позиция на Парламента, която призовава за допълване на регулаторната рамка и завършване на необходимата инфраструктура на вътрешния енергиен пазар с разпоредби, които да улеснят, в дух на солидарност, съвместните механизми за предотвратяване и реакция на външни прекъсвания на доставките. Това е от още по-голямо значение в контекста на нарастващата зависимост на ЕС от внос на газ, както и многократните прекъсвания на доставките на газ от Русия, които засегнаха сериозно снабдяването на няколко държави – членки на ЕС.

Кризите с газа през 2006 и 2009 г., както и тази, която последва през 2014 г., предизвикаха несигурност по отношение на доставките на газ. Енергийната сигурност беше поставена в основата на разработването на политиките на ЕС и беше превърната в една от ключовите цели на стратегията за „енергиен съюз“, приета от Европейската комисия на 25 февруари 2015 г.

Регламентът от 2010 г. се оказа от решаващо значение за подобряването на енергийната сигурност в Европа. В същото време, като се вземат предвид резултатите от стрес тестовете, проведени след последващите кризи на доставките, от доклада за изпълнението на регламента от 2010 г. и от обществената консултация, проведена от Комисията през 2015 г., докладчикът признава, че подходът на равнището на държавите се оказва недостатъчен предвид на регионалните различия и трансграничния характер на доставките на газ, което налага въвеждането на засилени механизми, основаващи се на солидарност, в отговор на прекъсванията на доставките. Докладчикът счита, че за премахването на допълнителните пречки между държавите членки, намаляването на разходите за предотвратяване и увеличаването до максимум на ефективността на мерките за смекчаване са нужни по-тясно сътрудничество, по-голяма координация и прозрачност, особено като се има предвид продължаващата интеграция на пазарите на газ на ЕС и подходът, основаващ се на коридори за доставка на газ и обратни потоци в Европа.

Докладчикът приветства инициативата на Комисията да преразгледа регламента от 2010 г. Тя е едно от ключовите законодателни действия съгласно рамката за енергийния съюз, за което и Парламентът призова в своята резолюция „Към постигане на Европейски енергиен съюз“ от 15 декември 2015 г. Той приветства общия подход на Комисията за укрепване на съществуващите механизми, така че допълнително да се засили енергийната сигурност на ЕС.

II. Основни въпроси, установени от докладчика

II.1. Регионален подход с коридори за спешно снабдяване с газ

Докладчикът е на мнение, че транснационалният характер на доставките на газ, доказващ се от факта, че 90% от газа, който тече през Европа, преминава през най-малко една национална граница, както и последващият риск от разпространяване на отрицателните последици в международен план вследствие на прекъсвания на доставките изискват широко сътрудничество със засилване на координационната роля на Комисията, както е предложено в многобройни политически инициативи през миналото десетилетие и многократно одобрявано от Парламента. Тези инициативи включват, наред с другото, Европейската енергийна общност, която докладчикът предлага заедно с Жак Делор, бивш председател на Комисията, и накрая, стратегията за енергиен съюз.

Докладчикът, който силно подкрепя подход на равнището на Съюза и евентуално паневропейски подход, взема предвид констатациите от оценката на въздействието на новия регламент. Комисията сравни четири възможни сценария, вариращи от базовия сценарий (да не се предприемат допълнителни действия на равнището на ЕС), през незаконодателен вариант (засилено прилагане и незадължителни правни мерки), до законодателни варианти, които предоставят засилена координация на две възможни степени, и накрая, до пълната хармонизация на равнището на ЕС. Анализът на сценариите доказа, че засилената координация с някои принципи и стандарти, определени на равнището на ЕС, е най-добрата възможност.

Докладчикът счита, че регионалният подход към оценка на риска, както и разработването на планове за предотвратяване и смекчаване, представляват ефективен и ефикасен начин за постигане на значително по-високо равнище на сигурност на енергийните доставки. Той също така категорично подкрепя хармонизирането на образци, както и механизма за партньорски проверки, който трябва да гарантира, че решенията, договорени в съответните региони, представляват ефективна и съвместима рамка на енергийната сигурност в целия Съюз.

В същото време регионите следва да се разглеждат като самостоятелни по отношение на доставките на газ при предотвратяване или смекчаване на извънредна ситуация. Нестабилните енергийни доставки в една страна или регион засягат целия ЕС по протежение на коридорите за доставки. Макар държавите членки да следва при всички случаи да си сътрудничат не само на регионално равнище, в предложението би могло успешно да се интегрира по-силна европейска перспектива, което ще позволи да се използват всички налични доставки и инструменти на по-широкия вътрешен пазар на газ на ЕС. Това би могло да се постигне чрез осигуряване на задълбочен анализ на равнището на ЕС на съответните коридори за спешно снабдяване с газ, въз основа на източници на доставки, които са общи за група от държави членки.

Докладчикът е на мнение, че за енергийната сигурност на дадена държава членка или група от държави членки коридорите за спешно снабдяване с газ могат да предоставят важна информация и възможни мерки, за да се помогне на държавите членки да подготвят оценките на риска и регионалните превантивни планове и планове за действие при извънредни ситуации, като им се предоставят наличните количества, евентуалните условия и източници за насочване на газ към държавите членки в нужда. Въз основа на съществуващите механизми за координация на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ коридорите за спешно снабдяване с газ следва да допълват регионалния подход, като по този начин се предотвратява фрагментирането и значително се укрепва европейската перспектива, както и се повишава ефективността на предотвратяването на извънредни ситуации и на ответната реакция. Освен това докладчикът е убеден, че задължителната оценка на доставките на газ, която надхвърля регионалното равнище, ще помогне на Съюза и на държавите членки да бъдат много по-добре подготвени за криза и ще позволи по-бърза реакция в случай на настъпване на криза.

II.2. Механизъм за солидарност

Докладчикът приветства въвеждането на клаузата за солидарност като правно обвързващ принцип от последна инстанция. Той би желал да подчертае, че тя не следва да се разглежда като алтернатива на пазарни превантивни действия на европейския вътрешен пазар на газ, нито като заместител на собствените усилия на дадена държава за подобряване на устойчивостта си на смущения в доставките чрез диверсификация на доставчиците си, маршрутите за доставки и източниците на енергия и увеличаване на енергийната си ефективност.

II.3. Обмен на информация

Докладчикът твърдо подкрепя твърдението, че сигурността на енергийните доставки изисква осигуряването на еднакви условия на конкуренция за предприятията в търговията с енергия в целия Съюз, включително за енергийните дружества, посредством прозрачни правила на свободния пазар, задължителни за всички предприятия и заинтересовани страни по веригата на доставка, пренос и дистрибуция.

Той признава значението на подходящ обмен на информация за оценка на риска и за предотвратяване и смекчаване на последствията от кризи. Ето защо докладчикът подкрепя предложението на Комисията, съгласно което при сключването или изменението на някои съответни договори автоматично ще трябва да бъдат уведомявани Комисията и компетентният орган, и подкрепя също така правомощията на компетентния орган и на Комисията да изискват, в надлежно обосновани случаи, предприятието за природен газ да предостави договора за оценка на неговото въздействие върху сигурността на доставките.

II.4. Защитени клиенти

Докладчикът въвежда хармонизиране на определението за защитени клиенти в целия ЕС. Това ще спомогне за премахване на различията между отделните държави членки, което може да засегне стандарта за доставки, по-специално, когато той се постига с непазарни мерки, като по този начин се отразява отрицателно върху вътрешния пазар и сигурността на доставките на съседните държави членки чрез намаляване на ликвидността на пазарите на газ, особено в случаи на недостиг на предлагането спрямо търсенето.

Докладчикът предлага също така да се позволи на държавите членки да дадат приоритет на някои газови електроцентрали, които са от основно значение за целостта на мрежата. При обвързване със строги условия на такива електроцентрали следва да бъде отдаван приоритет като защитени клиенти, за да се предотврати спиране на електрозахранването, което би лишило всички защитени клиенти от доставките на електроенергия и евентуално на газ (ако газовите уреди се нуждаят за функционирането си от електроенергия).

II.5. Включване на Енергийната общност

Докладчикът напълно подкрепя необходимостта от създаването на обща регулаторна рамка в областта на енергетиката, и по-специално в областта на сигурността на доставките, между ЕС и договарящите се страни от Енергийната общност. Затова той приветства подхода на Комисията, при който тя разширява обхвата на някои разпоредби на регламента (трансгранична съвместимост на оценките на риска, превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации), така че да обхванат и Енергийната общност, щом договарящите страни изпълнят съответните правни задължения.

II.6. Съвместно закупуване

Докладчикът нееднократно се застъпва за съвместното закупуване като средство за укрепване на преговорната позиция на дружества, страни или региони спрямо външни доставчици, като по този начин се намаляват цените на енергията за потребителите и се допринася за сигурност на доставките, основаваща се на пазара и на солидарността. Също така Парламентът призова в своята резолюция „Към постигане на Европейски енергиен съюз“ за оценка на уместността и възможната структура на доброволна схема за съвместно закупуване на газ. Докладчикът е убеден, че доброволните съвместни покупки, за които вече съществуват първи инициативи „отдолу-нагоре“ в ЕС, следва да бъдат отразени в правото на ЕС.

***

Тук става въпрос не само за сигурността на доставките от един определен източник на енергия, но и

за общата сигурност на ЕС, икономическата конкурентоспособност, растежа и създаването на нови работни места за нашите граждани. Това е също така от значение за нашата амбициозна политика по отношение на климата и отношенията ни със съседните държави. При преговорите по новия регламент трябва да се вземе предвид всичко посочено по-горе. Той може да ни послужи като трамплин за сигурен и устойчив растеж, както и като фундамент за общата европейска история на успеха, върху който да се гради през следващите десетилетия.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (14.9.2016)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Докладчик (по становище): Яцек Сариуш-Волски

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията представи на Парламента и на Съвета предложение, чиято цел е да се гарантира сигурността на доставките на газ. Предложеният регламент е добре дошъл и неговата насоченост към регионалното сътрудничество и механизмите за сигурност е в съответствие с необходимостта от по-голямо участие на равнище ЕС, с цел да се предотврати прекъсването на доставките на газ.

Регионалното сътрудничество трябва да бъде засилено по отношение на информационните потоци относно прекъсването на доставките на газ и изключенията, предвидени в регламента, за защитените клиенти. Последните следва да бъдат създадени на регионално равнище с цел да се подобри съдържанието и яснота на превантивните действия и плановете за действия при извънредни ситуации. Ако обаче регионалното сътрудничество се сблъска с трудности поради липсата на споразумение между държавите членки, Комисията следва да си запази възможността да въведе техническа и правна рамка за целите на клаузата за солидарност, необходимите планове за оценка на риска или механизми за сътрудничество.

Стратегическата цел за диверсификация на източниците и пътищата за доставка следва да бъде укрепена, ако е необходимо, чрез доброволно обединяване на търсенето, в съответствие с предложенията на Европейския съвет. Такъв механизъм може да намали монополния ливъридж на по-малко конкурентните пазари, ако заинтересованите страни решат да сътрудничат.

Приветства се системното включване на държавите от Енергийната общност, ако те отговарят на изискванията, определени в член 15. Въпреки това, ЕС трябва също така да засили ангажимента си към трети страни извън тази рамка и да разработи инструменти за реакция на външни извънредни ситуации. Тяхното значението стана ясно по време на участието на Комисията в преговорите по т.нар. „пакет от мерки за зимата“ между Украйна и Русия.

Механизмът за обмен на информация следва да гарантира еднакви условия на конкуренция за всички договори над определен абсолютен размер, които са от значение за функционирането на единния енергиен пазар в неговата цялост, а не само в една държава. Не е логично и обосновано да се съотнася размерът на договорите към пазара на газ на отделните държави, докато същевременно се създава единен енергиен пазар за целия ЕС. Свързаните с държавите относителни прагове на потребление следва да имат спомагателна роля, за да се осигури включването на договори за някои неконкурентноспособни по-малки пазари и енергийни острови. Споразуменията по член 13 не само следва да бъдат анализирани, но може също така да изискват от Комисията да предприеме необходимите стъпки, за да осигури спазването на предложението за регламент.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Природният газ („газ“) остава основен елемент в енергийното снабдяване на Съюза. Голяма част от този газ се внася в Съюза от трети държави.

(1)  Природният газ („газ“) остава основен елемент в енергийното снабдяване на Съюза. Голяма част от този газ се внася в Съюза от трети държави, поради което някои държави членки зависят в голяма степен или изцяло от газ, доставян от монополи от трети държави.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Едно сериозно прекъсване на доставките на газ може да засегне всички държави членки, Съюза като цяло и страните по Договора за създаване на Енергийна общност, подписан в Атина на 25 октомври 2005 г. То може също така да навреди сериозно на икономиката на Съюза и да има значително социално въздействие, особено за уязвимите групи клиенти.

(2)  Едно сериозно прекъсване на доставките на газ дори в една държава членка може да засегне всички държави членки, Съюза като цяло и страните по Договора за създаване на Енергийна общност, подписан в Атина на 25 октомври 2005 г. То може също така да навреди сериозно на икономиката на Съюза и да има значително социално въздействие, особено за уязвимите групи клиенти.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Настоящият регламент има за цел да осигури предприемането на всички необходими мерки за гарантиране на непрекъснати доставки на газ на цялата територия на Съюза и по-специално на защитените клиенти в случай на трудни климатични условия или прекъсвания на доставките на газ. Тези цели следва да се постигнат чрез най-ефективни от гледна точка на разходите мерки и по такъв начин, че да не се изкривяват енергийните пазари.

(3)  Настоящият регламент има за цел да осигури предприемането на всички необходими мерки за гарантиране на непрекъснати доставки на газ на цялата територия на Съюза и по-специално на защитените клиенти в случай на трудни климатични условия или прекъсвания на доставките на газ. Тези цели следва да се постигнат чрез най-ефективни от гледна точка на разходите мерки, чрез пропорционални и недискриминационни механизми и по такъв начин, че да не се изкривяват енергийните пазари.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a)  Настоящият регламент ще се прилага в труден момент, предвид отрицателното отражение върху световните енергийни пазари на руската инвазия в Украйна и анексирането на Крим през 2014 г. , допълнителното напрежение в района на Черно море и Каспийско море, контрола на ИДИЛ над доставките на петрол и газ в окупираните територии, както и напрежението между Саудитска Арабия и Иран.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ вече оказа значително положително въздействие върху положението в Съюза във връзка със сигурността на доставките на газ от гледна точка на подготовката и на смекчаването на последиците. Държавите членки са по-добре подготвени за посрещане на криза в доставките сега, когато от тях се изисква да изготвят планове, включващи превантивни мерки и мерки при извънредни ситуации, и са по-добре защитени сега, когато трябва да изпълняват редица задължения във връзка с инфраструктурния капацитет и доставките на газ. Въпреки това в доклада от октомври 2014 г. относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 994/2010 бяха изтъкнати области, в които подобренията на посочения регламент биха могли да повишат още повече сигурността на доставките в Съюза.

(4)  Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ вече оказа значително положително въздействие върху положението в Съюза във връзка със сигурността на доставките на газ от гледна точка на подготовката и на смекчаването на последиците. Някои държави членки са по-добре подготвени за посрещане на криза в доставките сега, когато от тях се изисква да изготвят планове, включващи превантивни мерки и мерки при извънредни ситуации, и са по-добре защитени сега, когато трябва да изпълняват редица задължения във връзка с инфраструктурния капацитет и доставките на газ. Въпреки това в доклада от октомври 2014 г. относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 994/2010 бяха изтъкнати области, в които подобренията на посочения регламент биха могли да повишат още повече сигурността на доставките в Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В публикуваното през октомври 2014 г.13 Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система бяха анализирани последиците от частично или пълно прекъсване на доставките на газ от Русия и беше достигнато до заключението, че чисто националните подходи не са много ефективни в случай на сериозно прекъсване, като се има предвид техният ограничен по дефиниция обхват. Този стрес тест показа как един подход на по-голямо сътрудничество между държавите членки би могъл да намали значително въздействието на сценариите на много сериозно прекъсване в най-уязвимите държави членки.

(5)  В публикуваното през октомври 2014 г. Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система13 бяха анализирани последиците от частично или пълно прекъсване на доставките на газ от Русия и беше достигнато до заключението, че чисто националните подходи не са много ефективни в случай на сериозно прекъсване, като се има предвид техният ограничен по дефиниция обхват и незадоволителната координация, особено на регионално равнище. Този стрес тест показа как един подход на по-голямо сътрудничество между държавите членки би могъл да намали значително въздействието на сценариите на много сериозно прекъсване в най-уязвимите държави членки.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 окончателен.

13 COM(2014) 654 окончателен.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a)  За гарантирането на енергийните доставки на Съюза е необходимо да се диверсифицират енергийните източници и да се изградят нови енергийни междусистемни връзки между държавите членки. Същевременно от първостепенна важност е да се увеличава сътрудничеството в областта на енергийната сигурност със съседните страни и със стратегическите партньори на Съюза, както и между институциите на Съюза.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В Съобщението на Комисията „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“14 от февруари 2015 г. се изтъква, че енергийният съюз се основава на солидарност и доверие, които са необходими характеристики на енергийната сигурност. Настоящият регламент следва да има за цел повишаването на солидарността и доверието между държавите членки и да въведе мерките, необходими за постигането на тези цели, като по този начин подготви условията за осъществяване на енергийния съюз.

(6)  В Съобщението на Комисията „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“14 от февруари 2015 г. се изтъква, че енергийният съюз се основава на солидарност и доверие, които са необходими характеристики на енергийната сигурност. Настоящият регламент следва да има за цел повишаването на солидарността и доверието между държавите членки и да въведе мерките, необходими за постигането на тези цели, като по този начин подготви условията за осъществяване на енергийния съюз. Съответно Съюзът следва да подкрепя единствено тези ориентирани към диверсификация проекти, които са в пълно съответствие с правото и принципите на Съюза, както и с дългосрочните политически цели и приоритети на Съюза.

__________________

__________________

14 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, COM(2015) 80 final.

14 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, COM(2015) 80 final.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a)  За създаването на стабилен и гъвкав вътрешен енергиен пазар следва да се осигури по-голямо взаимодействие между газовата и електроенергийната система, така че ако доставките на газ бъдат прекъснати, да има възможност за използване на електричество или други алтернативни енергийни източници.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Гладко функциониращият вътрешен пазар на газ е най-добрата гаранция за сигурността на енергийните доставки навсякъде в Съюза и за намаляване на степента, до която отделни държави членки са изложени на вредните въздействия от прекъсването на доставките. Когато е застрашена сигурността на доставките за дадена държава членка, съществува риск мерките, разработени едностранно от тази държава членка, да изложат на опасност правилното функциониране на вътрешния пазар на газ и да навредят на доставката на газ за клиентите в други държави членки. За да може вътрешният пазар на газ да продължи да функционира дори и в условия на недостиг в доставките, трябва да се предвиди солидарност и координация в отговора на кризите в доставките, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията при реални прекъсвания на доставките.

(7)  Гладко функциониращият вътрешен пазар на газ е най-добрата гаранция за сигурността на енергийните доставки навсякъде в Съюза и за намаляване на степента, до която отделни държави членки са изложени на вредните въздействия от прекъсването на доставките. Когато е застрашена сигурността на доставките за дадена държава членка, съществува риск мерките, разработени едностранно от тази държава членка, да изложат на опасност правилното функциониране на вътрешния пазар на газ и да навредят на доставката на газ за клиентите в други държави членки. За да може вътрешният пазар на газ да продължи да функционира дори и в условия на недостиг в доставките, на равнището на Съюза трябва да се предвиди солидарност и координация в отговора на кризите в доставките, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията при реални прекъсвания на доставките.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В дух на солидарност регионалното сътрудничество, включващо както публични органи, така и предприятия за природен газ, следва да бъде ръководен принцип на настоящия регламент, за идентифициране на относимите рискове във всеки регион и за оптимизиране на ползите от координираните мерки за смекчаване на последиците от тях и за въвеждане на най-разходноефективните мерки за потребителите от Съюза.

(9)  В дух на зачитане на принципите на пазарната икономика и на солидарност, регионалното сътрудничество, включващо както публични органи, така и предприятия за природен газ, следва да бъде ръководен принцип на настоящия регламент, за идентифициране на относимите рискове във всеки регион и за оптимизиране на ползите от координираните мерки за смекчаване на последиците от тях и за въвеждане на най-разходноефективните мерки за потребителите от Съюза. Солидарността следва да бъде на три равнища: регионално, междурегионално и на равнището на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Някои клиенти, включително битовите потребители и клиентите, доставящи важни социални услуги, са особено уязвими и може да се нуждаят от социална закрила. Определението за такива защитени клиенти не следва да бъде в противоречие със съюзните механизми за солидарност.

(10)  Някои клиенти, включително битовите потребители и клиентите, доставящи важни социални услуги, са особено уязвими и може да се нуждаят от социална закрила. Определението за такива защитени клиенти не следва да бъде в противоречие със съюзните механизми за солидарност и следва да бъде хармонизирано на равнището на Съюза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Регионалният подход към оценката на рисковете и към определянето и приемането на превантивни и смекчаващи последиците мерки дава възможност за координиране на усилията, което носи значителни ползи от гледна точка на ефективността на мерките и оптимизацията на ресурсите. Това се отнася особено за мерките, предназначени да гарантират непрекъснати доставки — при много затруднени условия — за защитените клиенти, както и за мерките за смекчаване на последиците от извънредна ситуация. Оценката на свързаните рискове на регионално равнище, която е едновременно по-изчерпателна и по-точна, ще гарантира, че държавите членки са по-добре подготвени за всякакви кризи. Освен това в случай на извънредна ситуация един координиран и предварително съгласуван подход по отношение на сигурността на доставките гарантира съгласувана реакция и намалява риска от отрицателни странични ефекти, каквито чисто националните мерки биха могли да имат в съседните държави членки.

(17)  Регионалният подход към оценката на рисковете и към определянето и приемането на превантивни и смекчаващи последиците мерки дава възможност за координиране на усилията, което носи значителни ползи от гледна точка на ефективността на мерките и оптимизацията на ресурсите. Това се отнася особено за мерките, предназначени да гарантират непрекъснати доставки — при много затруднени условия — за защитените клиенти, както и за мерките за смекчаване на последиците от извънредна ситуация. Оценката на свързаните рискове на регионално равнище, която е едновременно по-изчерпателна и по-точна, ще гарантира, че държавите членки са по-добре подготвени за всякакви кризи. Освен това в случай на извънредна ситуация един координиран и предварително съгласуван подход по отношение на сигурността на доставките гарантира съгласувана реакция и намалява риска от отрицателни странични ефекти, каквито чисто националните мерки биха могли да имат в съседните държави членки. Отговорността на държавите членки за техните национални стандарти за сигурност на доставките не следва обаче да бъде възпрепятствана чрез възприемането на регионален подход.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Поради това при определяне на регионалните групи за целите на настоящия регламент следва да се вземат предвид следните критерии: схемите на доставка, съществуващите и планираните междусистемни връзки и капацитет на взаимно свързване между държавите членки, развитието и зрелостта на пазара, съществуващите структури за регионално сътрудничество и броят на държавите членки в даден регион, който трябва да е ограничен, за да може групата да бъде с управляем размер.

(19)  Поради това при определяне на регионалните групи за целите на настоящия регламент следва да се вземат предвид следните критерии: схемите на доставка, съществуващите и планираните коридори, междусистемни връзки и капацитет на взаимно свързване между държавите членки, развитието и зрелостта на пазара, съществуващите структури за регионално сътрудничество и броят на държавите членки в даден регион, който трябва да е ограничен, за да може групата да бъде с управляем размер.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  При извършването на изчерпателна оценка на риска, която трябва да се изготви на регионално равнище, компетентните органи следва да оценят природните, технологичните, търговските, финансовите, социалните, политическите и пазарните рискове, както и всички други относими рискове, включително, когато е целесъобразно, прекъсването на доставките от най-големия единичен доставчик. Всички рискове следва да бъдат решени посредством ефективни, пропорционални и недискриминационни мерки, които трябва да бъдат разработени в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Резултатите от регионалните оценки на риска следва също да допринасят за предвидените в член 6 от Решение № 1313/2013/ЕС18 оценки на риска с отчитане на всички опасности.

(21)  При извършването на изчерпателна оценка на риска, която трябва да се изготви на регионално равнище, компетентните органи следва да оценят природните, технологичните, инфраструктурните, търговските, финансовите, социалните, геостратегическите, политическите и пазарните рискове, както и всички други относими рискове, включително, когато е целесъобразно, прекъсването на доставките от най-големия единичен доставчик. Всички рискове следва да бъдат решени посредством ефективни, пропорционални и недискриминационни мерки, които трябва да бъдат разработени в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Резултатите от регионалните оценки на риска следва също да допринасят за предвидените в член 6 от Решение № 1313/2013/ЕС18 оценки на риска с отчитане на всички опасности.

__________________

__________________

18 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 24).

18 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 24).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С цел да се гарантира максимална готовност, така че да не се допусне прекъсване на доставките и да се смекчат последиците от евентуалното му възникване, компетентните орани в даден регион трябва да изготвят, след консултации със заинтересованите страни, превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации. В регионалните планове следва да се отчитат специфичните характеристики на всяка държава членка. В тях следва също така да се определят ясно ролите и отговорностите на предприятията за природен газ и на компетентните органи. В подлежащите на разработване национални мерки следва да се отчитат изцяло регионалните мерки, съдържащи се в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Те следва да са разработени така, че да отговарят на националните рискове по начин, който използва в пълна степен възможностите, предоставяни от регионалното сътрудничество. Плановете следва да бъдат технически и оперативни по характер, тъй като функцията им е да помагат да се предотврати настъпването или разрастването на извънредна ситуация и да смекчават последиците от нея. Плановете следва да отчитат сигурността на електроенергийните системи и да са съгласувани с инструментите на енергийния съюз, предназначени за стратегическо планиране и докладване.

(23)  С цел да се гарантира максимална готовност, така че да не се допусне прекъсване на доставките и да се смекчат последиците от евентуалното му възникване, компетентните орани в даден регион трябва да изготвят, след консултации със заинтересованите страни, превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации. В регионалните планове следва да се отчитат специфичните характеристики на всяка държава членка. Необходимо е да се идентифицират и разработят алтернативни маршрути и енергийни доставчици, особено за онези държави членки, които са зависими от един-единствен доставчик. В тях следва също така да се определят ясно ролите и отговорностите на предприятията за природен газ и на компетентните органи. В подлежащите на разработване национални мерки следва да се отчитат изцяло регионалните мерки, съдържащи се в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Те следва да са разработени така, че да отговарят на националните рискове по начин, който използва в пълна степен възможностите, предоставяни от регионалното сътрудничество. Плановете следва да бъдат технически и оперативни по характер, тъй като функцията им е да помагат да се предотврати настъпването или разрастването на извънредна ситуация и да смекчават последиците от нея. Плановете следва да отчитат сигурността на електроенергийните системи и да са съгласувани с инструментите на енергийния съюз, предназначени за стратегическо планиране и докладване.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Както показа проведеният през октомври 2014 г. стрес тест, необходима е солидарност, за да се гарантира сигурност на доставките в целия Съюз и да се поддържат общите разходи на минимално равнище. Ако бъде обявена извънредна ситуация в някоя държава членка, следва да се приложи двустъпков подход за засилване на солидарността. Първо, всички държави членки, които са въвели стандарт за увеличени доставки, следва да го намалят до стойностите по подразбиране, за да се постигне по-голяма ликвидност на пазара на газ. Второ, ако първата стъпка не осигури необходимите доставки, следва да се задействат допълнителни мерки от съседните държави членки, дори ако последните не са в извънредна ситуация, за да се осигури снабдяването на битовите потребители, важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване в държавата членка, в която е настъпила извънредната ситуация. В своите планове за действие при извънредни ситуации държавите членки следва да идентифицират и опишат подробно тези мерки за солидарност, като гарантират справедливо и равноправно обезщетение на предприятията за природен газ.

(36)  Както показа проведеният през октомври 2014 г. стрес тест, необходима е солидарност, за да се гарантира сигурност на доставките в целия Съюз и да се поддържат общите разходи на минимално равнище. Ако бъде обявена извънредна ситуация в някоя държава членка, следва да се приложи двустъпков подход за засилване на солидарността. Първо, всички държави членки, които са въвели стандарт за увеличени доставки, следва да го намалят до стойностите по подразбиране, за да се постигне по-голяма ликвидност на пазара на газ. Второ, ако първата стъпка не осигури необходимите доставки, следва да се задействат допълнителни мерки от съседните държави членки, дори ако последните не са в извънредна ситуация, за да се осигури снабдяването на битовите потребители, важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване в държавата членка, в която е настъпила извънредната ситуация. В своите планове за действие при извънредни ситуации държавите членки следва да идентифицират и опишат подробно тези мерки за солидарност, като гарантират справедливо и равноправно обезщетение на предприятията за природен газ. Комисията следва също така да гарантира, че доминиращите доставчици на газ в даден регион не злоупотребяват със своето положение като нарушават правото на Съюза в областта на конкуренцията, и по-специално във връзка с несправедливите цени, които се прилагат в държавите членки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Една от целите на Съюза е да се укрепи Енергийната общност, което ще гарантира ефективно прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на енергетиката, реформи на енергийния пазар и стимулиране на инвестициите в енергийния сектор чрез по-тясна интеграция на енергийните пазари на Съюза и Енергийната общност. Това включва и въвеждането на общо управление на кризи чрез предлагането на превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации на регионално равнище, включващи договарящите се страни от Енергийната общност. Освен това в публикуваното през октомври 2014 г. Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система се посочва необходимостта да се прилагат правилата на вътрешния енергиен пазар по отношение на енергийния поток между държавите — членки на Съюза, и договарящите се страни от Енергийната общност. В това отношение, за да се гарантира ефикасното управление на кризи по границите между държавите – членки на Съюза, и договарящите се страни, следва да се установят необходимите договорености след приемането на съвместен акт, така че да може да се осъществи конкретно сътрудничество с всяка отделна договаряща се страна от Енергийната общност, след като бъдат надлежно въведени необходимите взаимни разпоредби.

(41)  Една от целите на Съюза е да се укрепи Енергийната общност и да се гарантира ефективно прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на енергетиката, реформи на енергийния пазар и стимулиране на инвестициите в енергийния сектор от всички държави – членки на Енергийната общност, с цел постигане на по-тясна интеграция на енергийните пазари на Съюза и Енергийната общност. Това включва и въвеждането на общо управление на кризи чрез предлагането на превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации на регионално равнище, включващи договарящите се страни от Енергийната общност. Освен това в публикуваното през октомври 2014 г. Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система се посочва необходимостта всички държави – членки на Енергийната общност, да прилагат изцяло правилата и споразуменията на вътрешния енергиен пазар по отношение на енергийния поток между държавите — членки на Съюза, и договарящите се страни от Енергийната общност. В това отношение, за да се гарантира ефикасното управление на кризи по границите между държавите – членки на Съюза, и договарящите се страни, следва да се установят необходимите договорености след приемането на съвместен акт, така че да може да се осъществи конкретно сътрудничество с всяка отделна договаряща се страна от Енергийната общност, след като бъдат надлежно въведени необходимите взаимни разпоредби.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Тъй като доставките на газ от трети държави имат централно място за сигурността на доставките на газ в Съюза, Комисията следва да координира действията по отношение на трети държави, да работи с държавите, които доставят газ, и държавите, през които се извършва транзит на газ, за постигането на договорености за справяне с кризисни ситуации и за гарантиране на стабилен газов поток към Съюза. Комисията следва да има правото да изпрати работна група, която да наблюдава при кризисни ситуации газовите потоци към Съюза, съгласувано с участващите трети държави, като в случай на възникване на криза вследствие на затруднения в трета държава, да действа като медиатор и посредник.

(42)  Тъй като доставките на газ от трети държави имат централно място за сигурността на доставките на газ в Съюза, Комисията следва да координира действията по отношение на трети държави, да работи с държавите, които доставят газ, и държавите, през които се извършва транзит на газ, за постигането на договорености за справяне с кризисни ситуации и за гарантиране на стабилен газов поток към Съюза. Това може да се постигне при последователно съгласуване на енергийната и външната политика. Комисията следва да има правото да изпрати работна група, която да наблюдава газовите потоци по специално в кризисни ситуации, съгласувано с участващите трети държави, като в случай на възникване на криза вследствие на затруднения в трета държава, да действа като медиатор и посредник. Комисията следва да продължи активното си участие в подновяването на тристранните преговори с Газпром и Украйна относно руските доставки на газ в Украйна, за да се гарантира, че доставките на газ от Русия за Украйна повече няма да се използват като оръжие в конфликта между Русия и Украйна и че Украйна ще продължи да бъде надежден партньор и транзитна държава в областта на доставките на газ.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Държавите членки, действащи самостоятелно, не могат да постигнат в достатъчна степен целта на настоящия регламент, а именно гарантирането на сигурни доставки на газ в Съюза. Като се имат предвид мащабът или последиците от действието, тя се постига по-добре на равнището на Съюза. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(44)  Държавите членки, действащи самостоятелно, не могат да постигнат в достатъчна степен целта на настоящия регламент, а именно гарантирането на сигурни доставки на газ в Съюза. Националните оценки на риска и стратегии не са достатъчни. Като се имат предвид мащабът или последиците от действието, тя се постига по-добре на равнището на Съюза. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 45

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  С цел да се даде възможност за бърза реакция на Съюза в отговор на променящите се обстоятелства по отношение на сигурността на доставките на газ, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на регионите и образците за оценка на риска и плановете. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета

(45)  С цел да се даде възможност за бърза реакция на Съюза в отговор на променящите се обстоятелства по отношение на сигурността на доставките на газ, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменение на образците за оценка на риска и плановете. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създават разпоредби, чиято цел е да гарантират сигурността на доставките на газ чрез осигуряване на правилно и постоянно функциониране на вътрешния пазар на природен газ („газ“), като се позволи прилагането на извънредни мерки, когато пазарът вече не може да осигури изискваните доставки на природен газ, и като се предвиди ясно определение за отговорностите и тяхното разпределение между предприятията за природен газ, държавите членки и Съюза, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията на конкретни прекъсвания на доставките. Настоящият регламент предвижда също така прозрачни механизми, в дух на солидарност, за координиране на планирането и противодействието на извънредна ситуация на равнище държавите членки, регион и Съюза.

С настоящия регламент се създават разпоредби, чиято цел е да гарантират сигурността на доставките на газ чрез осигуряване на правилно и постоянно функциониране на вътрешния пазар на природен газ („газ“), като се позволи прилагането на извънредни мерки, когато пазарът вече не може да осигури изискваните доставки на природен газ, и като се предвиди ясно определение за отговорностите и тяхното разпределение между предприятията за природен газ, държавите членки и Съюза, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията на конкретни прекъсвания на доставките. Настоящият регламент предвижда също така прозрачни механизми, в дух на солидарност, за координиране на планирането и противодействието на извънредна ситуация на равнище държави членки и региони, както и на равнището на Съюза, с цел укрепване на енергийния съюз и на енергийната сигурност.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „защитен клиент“ означава битов клиент, който е свързан към газоразпределителна мрежа, и освен това, когато съответната държава членка реши, може да означава също така едно или няколко от следните:

(1)  „защитен клиент“ означава битов клиент, който е свързан към газоразпределителна мрежа, и освен това, в случай че компетентните органи във всеки отделен регион решат, може да означава също така едно или няколко от следните:

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  малко или средно предприятие, при условие че е свързано към газоразпределителна мрежа, или важна социална услуга, при условие че е свързана към газоразпределителна или газопреносна мрежа, и при условие че тези предприятия или услуги представляват заедно не повече от 20 % от общото годишно крайно потребление на газ в тази държава членка;

a)  малко или средно предприятие, при условие че е свързано към газоразпределителна мрежа, когато има основателни причини, или важна социална услуга, при условие че е свързана към газоразпределителна или газопреносна мрежа, и при условие че тези предприятия или услуги представляват заедно не повече от 20% от общото годишно крайно потребление на газ в тази държава членка;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Сигурността на доставките на газ следва също така да осигурява достъпни цени на енергията за гражданите на Съюза с цел борба с енергийната бедност.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка държава членка уведомява незабавно Комисията за името на компетентния орган и за всички промени в него. Всяка държава членка оповестява публично името на компетентния орган.

3.  Всяка държава членка незабавно уведомява Комисията за името на компетентния орган и за всички промени в него. Всяка държава членка оповестява публично името на компетентния орган.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 7 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел изменение на приложение I въз основа на критериите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, ако обстоятелствата оправдават необходимостта от промяна на даден регион.

заличава се

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка или — когато държавата членка предвижда това — компетентният орган гарантират вземането на необходимите мерки, така че в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура техническият капацитет на останалата инфраструктура, определен по формулата N-1, както е посочено в приложение II, точка 2, да е в състояние, без да се засягат разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, да доставя необходимите количества газ за задоволяване на общото търсене на газ в района на изчислението за един ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години. Това не засяга отговорността на системните оператори да направят съответните инвестиции и задълженията на операторите на преносни системи, както е предвидено в Директива 2009/73/ЕО и Регламент (ЕО) № 715/2009.

1.  Всяка държава членка или компетентният орган гарантират вземането на необходимите мерки, така че в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура техническият капацитет на останалата инфраструктура, определен по формулата N-1, както е посочено в приложение II, точка 2, да е в състояние, без да се засягат разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, да доставя необходимите количества газ за задоволяване на общото търсене на газ в района на изчислението за един ден на изключително голямо търсене на газ, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години. Това не засяга отговорността на системните оператори да направят съответните инвестиции и задълженията на операторите на преносни системи, както е предвидено в Директива 2009/73/ЕО и Регламент (ЕО) № 715/2009.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Доколкото дадена инвестиция за създаване или увеличаване на постоянния двупосочен капацитет не се налага от пазара и когато тези инвестиции водят до разходи в повече от една държава членка или в една държава членка в полза на друга държава членка, националните регулаторни органи на всички засегнати държави членки съвместно вземат решение за разпределението на разходите, преди да се вземе решение за инвестиране. При разпределението на разходите се взема предвид по-специално съотношението на ползите от инфраструктурните инвестиции за увеличаване на сигурността на доставките на засегнатите държави членки, както и вече направените инвестиции във въпросната инфраструктура.

6.  Доколкото дадена инвестиция за създаване или увеличаване на постоянния двупосочен капацитет не се налага от пазара и когато тези инвестиции водят до разходи в повече от една държава членка или в една държава членка в полза на друга държава членка, националните регулаторни органи на всички засегнати държави членки съвместно вземат решение за разпределението на разходите, преди да се вземе решение за инвестиране. При разпределението на разходите се взема предвид по-специално съотношението на ползите от инфраструктурните инвестиции за увеличаване на сигурността на доставките на засегнатите държави членки и геостратегическите и политическите предизвикателства, които могат да доведат до допълнителни инвестиционни разходи за засегнатите държави членки, както и вече направените инвестиции във въпросната инфраструктура. Наличните средства следва да се използват изцяло, за да се улеснят тези инвестиции.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от 31 март 2017 г. държавите членки уведомяват Комисията за своето определение на защитени клиенти, за годишните количества на потребление на газ от защитените клиенти и за процента от общото годишно крайно потребление на газ в държавата членка, който те представляват. Когато държава членка включи в своето определение на защитени клиенти категориите, посочени в член 2, параграф 1, буква а) или б), тя посочва в уведомлението си до Комисията количествата потребление на газ от потребителите, спадащи към посочените категории, и процента, който всяка от тези групи потребители представлява в годишното крайно потребление на газ.

Не по-късно от 31 март 2017 г. компетентните органи във всеки регион уведомяват Комисията за определението на защитени клиенти в този регион, за годишните и дневните количества на потребление на газ от защитените клиенти и за процента от общото годишно крайно потребление на газ в съответните държави членки, както и по какъв начин то би могло да повлияе на трансграничните потоци в региона. Когато държава членка включи в своето определение на защитени клиенти категориите, посочени в член 2, параграф 1, буква а) или б), тя посочва в уведомлението си до Комисията количествата потребление на газ от потребителите, спадащи към посочените категории, и процента, който всяка от тези групи потребители представлява в годишното крайно потребление на газ.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи на всеки регион, изброен в приложение I, изготвят съвместно оценка на регионално равнище на всички рискове, засягащи сигурността на доставките на газ. В оценката се вземат предвид всички относими рискове, като например природни бедствия, технологични, търговски, социални, политически и други рискове. Тази оценка на риска се извършва, като:

1.  Компетентните органи на всеки регион, изброен в приложение I, изготвят съвместно и след като се консултират със заинтересованите страни задълбочена оценка на регионално равнище на всички рискове, засягащи сигурността на доставките на газ. В оценката се вземат предвид всички относими рискове, като например природни бедствия, технологични, търговски, социални, политически, икономически и други рискове. Тази оценка на риска се извършва, като:

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се отчитат всички имащи отношение национални и регионални обстоятелства, по-специално размерът на пазара, конфигурацията на мрежата, действителните потоци, включително изходящите потоци от съответните държави членки, възможността за физически газови потоци в двете посоки, включително евентуалната необходимост от последващо подсилване на преносната система, наличието на производство и съхранение и ролята на газа в енергийните миксове, по-специално по отношение на централизираното топлоснабдяване и производството на електроенергия и за работата на промишлеността, както и съображенията за безопасността и качеството на газа;

б)  се отчитат всички имащи отношение национални и регионални обстоятелства, по-специално превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации, разработени съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 и актуализирани по целесъобразност, размерът на пазара, конфигурацията на мрежата, действителните потоци, включително изходящите потоци от съответните държави членки, възможността за физически газови потоци в двете посоки, включително евентуалната необходимост от последващо подсилване на преносната система, наличието на производство и съхранение и ролята на газа в енергийните миксове, по-специално по отношение на централизираното топлоснабдяване и производството на електроенергия и за работата на промишлеността, както и съображенията за безопасността и качеството на газа;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи в рамките на всеки регион съгласуват механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска в срока, предвиден в параграф 5 от настоящия член. Компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска 18 месеца преди крайния срок за приемане на оценката на риска и нейните актуализации. Комисията може да има посредническа роля като цяло при подготовката на оценката на риска, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията може да предложи механизъм за сътрудничество за този регион.

2.  Компетентните органи в рамките на всеки регион съгласуват механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска в срока, предвиден в параграф 5 от настоящия член. Компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска 18 месеца преди крайния срок за приемане на оценката на риска и нейните актуализации. Комисията има посредническа роля като цяло при подготовката на оценката на риска, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията предлага механизъм за сътрудничество за този регион.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  След като бъде съгласувана между всички държави членки в региона, оценката на риска се съобщава за първи път на Комисията не по-късно от 1 септември 2018 г. Оценката на риска се актуализира на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации. Оценката на риска отчита постигнатия напредък в инвестициите, необходими за справяне със стандарта за инфраструктура, определен в член 4, и специфичните за страната трудности, срещнати при прилагането на нови алтернативни решения. В нея се използва и опитът, придобит от симулацията на плановете за действие при извънредни ситуации, посочена в член 9, параграф 2.

5.  След като бъде съгласувана между всички държави членки в региона, оценката на риска се съобщава за първи път на Комисията не по-късно от 1 септември 2018 г. Оценката на риска се актуализира на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации. Оценката на риска отчита постигнатия напредък в инвестициите, необходими за справяне със стандарта за инфраструктура, определен в член 4, и специфичните за страната трудности, срещнати при прилагането на нови алтернативни решения. В нея се използва и опитът, придобит от симулацията на плановете за действие при извънредни ситуации, посочена в член 9, параграф 2. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по оценката на риска, Комисията представя оценка на риска за съответния регион в сътрудничество с компетентните органи.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните орган на държавите членки от всеки регион, изброен в приложение I, след като се консултират с предприятията за природен газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите и индустриалните клиенти, снабдявани с газ, включително производителите на електроенергия, и националните регулаторни органи, когато последните не са компетентни органи, създават съвместно:

1.  Компетентните органи на държавите членки от всеки регион, изброен в приложение I, след като се консултират с предприятията за природен газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите и индустриалните клиенти, снабдявани с газ, включително производителите на електроенергия, и националните регулаторни органи, когато последните не са компетентни органи, и след като вземат предвид съдържанието и структурата на националните планове и механизми, създават съвместно:

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи докладват редовно на Координационната група по природния газ за постигнатия напредък по изготвянето и приемането на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации. По-специално компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество 18 месеца преди крайния срок за приемане на плановете и техните актуализации. Комисията може да има посредническа роля като цяло при подготовката на плановете, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията може да предложи механизъм за сътрудничество за този регион. Компетентните органи осигуряват редовния мониторинг на изпълнението на тези планове.

Компетентните органи докладват редовно на Координационната група по природния газ за постигнатия напредък по изготвянето и приемането на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации. По-специално компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество 18 месеца преди крайния срок за приемане на плановете и техните актуализации. Комисията има посредническа роля като цяло при подготовката на плановете, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията разработва механизъм за сътрудничество за този регион. Компетентните органи осигуряват редовния мониторинг на изпълнението на тези планове.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  определението за защитени клиенти във всяка държава членка от региона и информацията, описана в член 5, параграф 1, втора алинея;

б)  определението за защитени клиенти във всяка държава членка от региона и информацията, описана в член 5, параграф 1, втора алинея; определението за защитени клиенти следа да бъде хармонизирано на равнището на Съюза;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  другите превантивни мерки, насочени към преодоляване на рисковете, установени в оценката на риска, например рисковете, свързани с необходимостта от засилване на междусистемните връзки между съседни държави членки и възможността за разнообразяване на пътищата за доставка на газ и източниците на доставки, по целесъобразност, за преодоляване на установените рискове с цел да се поддържа доставката на газ за всички клиенти, доколкото е възможно;

д)  другите превантивни мерки, насочени към преодоляване на рисковете, установени в оценката на риска, например рисковете, свързани с необходимостта от засилване на междусистемните връзки между съседни държави членки и възможността за разнообразяване на пътищата за доставка на газ и източниците на доставки, за започване или увеличаване на доставките от алтернативни доставчици чрез механизъм за доброволно обединяване на търсенето по целесъобразност, за преодоляване на установените рискове с цел да се поддържа доставката на газ за всички клиенти, доколкото е възможно;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се определят ролята и отговорностите на предприятията за природен газ и на промишлените газови потребители, включително съответните производители на електроенергия, като се вземат предвид различната степен, в която те са засегнати от евентуално прекъсване на доставките на газ, както и тяхното взаимодействие с компетентните органи и, където е целесъобразно, с националните регулаторни органи на всяко от нивата на опасност, определени в член 10, параграф 1;

б)  се определят ясно ролята и отговорностите на предприятията за природен газ и на промишлените газови потребители, включително съответните производители на електроенергия, като се вземат предвид различната степен, в която те са засегнати от евентуално прекъсване на доставките на газ, както и тяхното взаимодействие с компетентните органи и, където е целесъобразно, с националните регулаторни органи на всяко от нивата на опасност, определени в член 10, параграф 1;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  се определят, ако е необходимо, мерките и действията, които да бъдат предприети за смекчаване на потенциалното въздействие на прекъсването на доставките на газ върху централизираното топлоснабдяване и снабдяването с електроенергия, произвеждана от газ;

д)  се определят, ако е необходимо, мерките и действията, които да бъдат предприети за смекчаване на потенциалното въздействие на прекъсването на доставките на газ върху централизираното топлоснабдяване и снабдяването с електроенергия, произвеждана от газ, като се отчитат регионалните специфики;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  се определя приносът на пазарните мерки за справяне със ситуацията при ниво „Тревога“ и за облекчаване на ситуацията при ниво „Извънредна ситуация“;

з)  се определя приносът на пазарните мерки, като механизми за доброволно обединяване на търсенето или механизми за виртуални резерви на газ, за справяне със ситуацията при ниво „Тревога“ и за облекчаване на ситуацията при ниво „Извънредна ситуация“;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 a.  Когато е налице конкретна, сериозна и надеждна информация, че може да настъпи събитие, което вероятно ще доведе до значително влошаване на положението с доставките (ранно предупреждение) в трета държава, Комисията изпълнява външни действия в съответствие с набора от приоритети, очертани в заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. относно дипломацията в областта на енергетиката, в сътрудничество с третите държави чрез, inter alia, участие в консултации, предоставяне на услуги по медиация и изпращане на работни групи, когато е необходимо.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея се прилага по отношение на важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване, доколкото те са обхванати от определението за защитени клиенти в съответната държава членка.

Първа алинея се прилага по отношение на важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване, доколкото те са обхванати от определението за защитени клиенти в съответния регион.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Ако съответните държави членки не могат да постигнат съгласие относно обстоятелствата, гарантиращи възобновяването на доставките за клиенти, различни от домакинствата, основните социални служби и инсталациите за централно отопление, Комисията, след консултации с Координационната група по природния газ и в съответствие с член 10, параграф 1, представя оценка на стандарта за доставки в държавите членки, които са обявили ниво на опасност „Извънредна ситуация“.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Техническите, правните и финансовите договорености за прилагане на параграф 3, се съгласуват между държавите членки, които са директно свързани помежду си, и се описват в плановете за действие при извънредни ситуации на съответните им региони. Тези договорености могат да обхващат наред с другото ценитe на газа, които ще бъдат прилагани, използването на междусистемни връзки, включително двупосочен капацитет, газовите обеми и покриването на разходите за обезщетение. За изпълнение на предвиденото в параграф 3 задължение се предпочитат пазарни мерки, като например търгове. При изменение на техническите, правните и финансовите договорености, необходими за прилагане на параграф 3, съответният план за действие при извънредни ситуации се актуализира по съответния начин.

4.  Техническите, правните и финансовите договорености за прилагане на параграф 3, се съгласуват на регионално и междурегионално равнище и се описват в плановете за действие при извънредни ситуации. Тези договорености могат да обхващат наред с другото ценитe на газа, които ще бъдат прилагани, използването на междусистемни връзки, включително двупосочен капацитет, газовите обеми и споделената отговорност за разходите за обезщетение. За изпълнение на предвиденото в параграф 3 задължение се предпочитат пазарни мерки, като например търгове. Тези цени на газа и разходи и механизми за обезщетение подлежат на редовен преглед. При изменение на техническите, правните и финансовите договорености, необходими за прилагане на параграф 3, съответният план за действие при извънредни ситуации се актуализира по съответния начин. До 31 март 2019 г. Комисията подготвя насоки и списък с най-добри практики, насочени към улесняване на постигането на тези договорености.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ако държавите членки не се споразумеят за необходимите технически, правни и финансови договорености, Комисията може да предложи рамка за тези мерки в своето становище и решение относно плановете.

6.  Ако държавите членки не се споразумеят за необходимите технически, правни и финансови договорености, Комисията предлага рамка за тези мерки в своето становище и решение относно плановете, за да се укрепи клаузата за солидарност.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато Комисията смята, че доставките на газ в даден регион или в Съюза като цяло са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати, тя може да поиска от компетентните органи да съберат и да ѝ представят информация, необходима за оценяване на положението с доставките на газ в Съюза. Комисията може да сподели извършената от нея оценка с Координационната група по природния газ.

5.  Когато Комисията смята, че доставките на газ в даден регион или в Съюза като цяло са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати, тя отправя искане към компетентните органи да съберат и да ѝ представят информация, необходима за оценяване на положението с доставките на газ в Съюза. Комисията споделя извършената от нея оценка с Координационната група по природния газ.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква а – подточка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi)  условия за временно спиране на доставките на газ;

vi)  условия за изменение и временно спиране на доставките на газ;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  компетентния орган и Комисията — незабавно след сключването или изменението на съответните договори — за договорите за доставка на газ със срок, по-дълъг от 1 година, сключени или изменени след [Служба за публикации: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], които поотделно или заедно с други договори със същия доставчик или с негови свързани дружества обезпечават с доставки повече от 40 % от годишното потребление на природен газ в съответната държава членка. Задължението за уведомяване не се прилага по отношение на измененията, свързани единствено с цената на газа. Задължението за уведомяване се прилага и по отношение на всички търговски споразумения, свързани с изпълнението на договора за доставка на газ.

б)  компетентния орган и Комисията — незабавно след сключването или изменението на съответните договори — за договорите за доставка на газ със срок, по-дълъг от 1 година, сключени или изменени след [Служба за публикации: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], които поотделно или заедно с други договори със същия доставчик или с негови свързани дружества надвишават прага от 8 милиарда кубични метра или обезпечават с доставки повече от 40% от годишното потребление на природен газ в съответната държава членка. Задължението за уведомяване не се прилага по отношение на измененията, свързани единствено с цената на газа. Задължението за уведомяване се прилага и по отношение на всички търговски споразумения, свързани с изпълнението на договора за доставка на газ.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9 a.  Ако Комисията установи, че разпоредби в договорите, представени съгласно член 13, нарушават настоящия регламент, тя уведомява националното газово предприятие и съответния компетентен орган за несъвместимите разпоредби в съответните договори. Националните газови предприятия вземат под внимание тази информация и в срок от три месеца от датата на получаване на информацията от Комисията предоставят на Комисията обяснение по отношение на съответствието с настоящия регламент. Комисията може да разгледа допълнителни мерки, за да осигури съответствието с регламента, включително отправяне на искане за изменение на несъвместимите разпоредби и ако счете за необходимо да започне производство съгласно конкурентното право.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9 б.  Комисията взема предвид информацията, получена съгласно член 13, при изготвянето на списък на добрите практики, както и на неправомерните клаузи, който компетентните органи и националните предприятия да използват за справки.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се Координационна група по природния газ, която да улеснява координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. Групата е съставена от представители на държавите членки, по-специално на техните компетентни органи, както и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“), ЕМОПС за газ и представителни организации на съответния отрасъл и на съответните клиенти. Комисията, след консултация с държавите членки, взема решение относно състава на групата, като гарантира, че тя е напълно представителна. Комисията председателства групата. Групата приема свой процедурен правилник.

1.  Създава се Координационна група по природния газ, която да подобрява координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. Групата е съставена от представители на държавите членки, по-специално на техните компетентни органи, както и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“), ЕМОПС за газ и представителни организации на съответния отрасъл и на съответните клиенти. Комисията, след консултация с държавите членки, взема решение относно състава на групата, като гарантира, че тя е напълно представителна. Комисията председателства групата. Групата приема свой процедурен правилник.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С член 3, параграф 2, второто изречение, член 3, параграф 6, член 4, параграфи 3, 4 и 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 1, буква г), член 7, параграф 5, букви б) и д), член 8, параграф 1, букви д), ж) и и), член 8, параграф 4, букви б) и в), член 9, параграф 1, букви й) и м), член 9, параграф 4, член 10, параграф 4, член 11, параграф 5 и член 12 се създават задължения за държавите членки към договаряща се страна от Енергийната общност, при спазване на следната процедура:

1.  С член 3, параграф 2, второто изречение, член 3, параграф 6, член 4, параграфи 3, 4 и 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 1, буква г), член 7, параграф 5, букви б) и д), член 8, параграф 1, букви д), ж) и и), член 8, параграф 4, букви б) и в), член 9, параграф 1, букви й) и м), член 9, параграф 4, член 10, параграф 4, член 11, параграф 5 и член 12 се създават реципрочни задължения между държавите членки и договарящата се страна от Енергийната общност, при спазване на следната процедура:

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на оценките, посочени в член 7, параграф 5, Комисията изготвя по целесъобразност заключения относно възможните начини за повишаване на сигурността на доставките на равнището на Съюза и докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, включително, когато е необходимо, с препоръки за подобряване на настоящия регламент.

Въз основа на оценките, посочени в член 7, параграф 5, Комисията изготвя заключения относно възможните начини за повишаване на сигурността на доставките на равнището на Съюза и докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, включително с препоръки за подобряване на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ

Позовавания

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AFET

7.3.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Jacek Saryusz-Wolski

15.3.2016

Разглеждане в комисия

14.6.2016

30.8.2016

 

 

Дата на приемане

12.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Heidi Hautala


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (14.9.2016)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Докладчик (по становище): Томаш Пьотър Поремба

КРАТКА ОБОСНОВКА

След приемането на Регламент № 994/2010 ЕС отбеляза напредък в интегрирането на вътрешния пазар на газ, проправяйки пътя за нови решения за гарантиране на доставките в рамките на общия пазар. Въпреки това опитът показва, че въздействието на цикличните газови кризи, които засягат Европа, излиза извън границите на отделните държави членки и има отражение в целия ЕС и по цялата верига на доставки. Въпреки това степента на сътрудничество между държавите членки се оказва често недостатъчна.

Валидните понастоящем правила предоставят само минимално равнище на защита на националните пазари на газ, като защитават държавите членки срещу събития, които имат технически характер или произтичат от сътресения по отношение на търсенето, но по никакъв начин не са насочени към справяне с основния регионален проблем, т.е. политическия риск.

Освен това политическото напрежение, което Русия причини в отношенията с Украйна, създаде необходимост от промяна в начина, по който се гледа на сигурността на доставките на газ в ЕС . Произлизащата от това продължаваща несигурност по отношение на доставките на газ ни принуждава да вземем мерки за извършване на оценка на настоящото равнище на сигурност на доставките на газ в ЕС и на възможностите за неговото подобряване.

Ето защо докладчикът приветства новия подход към въпроса за гарантирането на сигурността на доставките и предложенията за въвеждане на нови, подобрени механизми за сътрудничество между държавите членки. Особено внимание заслужава да се обърне на предложенията относно прилагането на принципа на солидарност и засилването на оценките на риска и на планирането на национално и регионално равнище.

Докладчикът е убеден, че създаването на регионални групи в рамките на ЕС ще спомогне за засилване на сътрудничеството и солидарността между държавите членки и ще повиши сигурността на доставките на газ за ЕС, като повиши и ефективността на самия регламент.

Незадължителният подход „отдолу нагоре“ към регионалното сътрудничество, прилаган до този момент, се оказа на практика неефективен. Все още съществуват сериозни ограничения в сътрудничеството между държавите членки, свързани с липсата на възможности за сътрудничество на транснационално равнище. Предлагането на прозрачни критерии за определяне на регионите и на специфични механизми за сътрудничество несъмнено ще доведе до разнообразяване на източниците и маршрутите на доставки, което е от основно значение в случай на извънредна ситуация.

Регионалният подход е важен също с оглед на необходимостта от равномерно разпределение на въздействието на потенциални кризисни ситуации в различните държави членки на ЕС. Едно сериозно прекъсване на доставките на газ от изток оказва значително въздействие в целия ЕС, но тежестта на кризата се разпределя неравномерно.

В случай на недостиг на газ, обаче, засилването на регионалната координация, съпътствано от единни стандарти по отношение на доставките и инфраструктурата, определени на равнището на ЕС, ще предостави на държавите членки реални инструменти, с които да се справят с последствията от евентуална криза, причинена от прекъсването на доставките или от изключително голямо търсене.

Подобряването на устойчивостта на регионите на смущения в доставките, произтичащи от политическо действие, ще засили устойчивостта на ЕС като цяло към смущения в доставките на природен газ, докато разширяването на регионалното сътрудничество и използването на механизми за реагиране в кризисни ситуации въз основа на съвместно изготвени оценки на риска ще даде на държавите членки инструменти, с които да се подготвят за евентуален недостиг на газ.

Докладчикът би желал да подчертае също така включването на принципа на солидарност чрез въвеждане на механизъм, гарантиращ приоритет на доставките за домакинства, отоплителни инсталации и основни социални услуги (например болници и училища) в държави членки, изправени пред криза в доставките на газ, дори с цената на намаляване на потреблението на газ на пазара на друга държава.

Докладчикът вярва, че ще бъде възможно да се изготвят механизми, гарантиращи способността за доставяне на изискваното количество природен газ на държавите членки, които са обявили извънредна ситуация.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе под внимание следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Природният газ („газ“) остава основен елемент в енергийното снабдяване на Съюза. Голяма част от този газ се внася в Съюза от трети държави.

(1)  Природният газ („газ“) е основен елемент в енергийното снабдяване на Съюза през етапа на преход към постоянно нарастващ дял на енергията, произведена от възобновяеми източници. Голяма част от този газ се внася в Съюза от трети държави. Ето защо сигурността на снабдяването с газ трябва да се разглежда на равнището на Съюза като съвместно решение, което ще създаде по-ефективни гаранции, без да се подкопава вътрешният енергиен пазар и без да възникват неблагоприятни последици за други страни. Настоящият политически климат на отношенията с някои трети държави, обаче, не осигурява гаранция за надеждността и непрекъснатостта на доставките, нито за енергийната сигурност на Съюза и неговите държави членки, поради което е необходимо по-голямо разнообразяване от трети държави, както и засилване на междусистемните връзки между държавите членки .

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Едно сериозно прекъсване на доставките на газ може да засегне всички държави членки, Съюза като цяло и страните по Договора за създаване на Енергийна общност, подписан в Атина на 25 октомври 2005 г. То може също така да навреди сериозно на икономиката на Съюза и да има значително социално въздействие, особено за уязвимите групи клиенти.

(2)  Едно сериозно прекъсване на доставките на газ може да засегне всички държави членки, Съюза като цяло и страните по Договора за създаване на Енергийна общност, подписан в Атина на 25 октомври 2005 г. То може също така да навреди сериозно на икономиката и на сигурността на Съюза и да има значително социално въздействие, особено за уязвимите групи клиенти като съоръженията с непрекъснат режим на работа, по-специално в държави, които са зависими от един основен доставчик. Следователно от фундаментална важност е да се разнообразяват енергийните източници, доставчици и трасета, на първо място за предотвратяване на такива ситуации, както и за минимизиране на последиците от неизбежните прекъсвания.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Настоящият регламент има за цел да осигури предприемането на всички необходими мерки за гарантиране на непрекъснати доставки на газ на цялата територия на Съюза и по-специално на защитените клиенти в случай на трудни климатични условия или прекъсвания на доставките на газ. Тези цели следва да се постигнат чрез най-ефективни от гледна точка на разходите мерки и по такъв начин, че да не се изкривяват енергийните пазари.

(3)  Настоящият регламент има за цел да осигури предприемането на всички необходими и недискриминационни мерки за гарантиране на непрекъснати доставки на газ на цялата територия на Съюза и по-специално на защитените клиенти в случай на трудни климатични условия или прекъсвания на доставките на газ. Тези цели следва да се постигнат чрез най-ефективни от гледна точка на разходите вътрешни и междурегионални мерки и по такъв начин, че да не се изкривяват енергийните пазари и да не се засегне минималното аварийно ниво при съоръженията с непрекъснат режим на работа. Също така в по-широк контекст трябва да се разгледа сигурността при доставките на газ, която следва да се постигне чрез по-добро разнообразяване на доставките от трети страни, чрез нови енергийни междусистемни връзки между държавите членки и чрез използването на алтернативни източници на енергия. Същевременно от първостепенна важност е да се увеличава сътрудничеството в областта на енергийната сигурност със съседните страни и със стратегическите партньори на Съюза. Регламентът ще допълни мерките на Съюза, включително финансирането, насочено към увеличаване на енергийната ефективност.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ вече оказа значително положително въздействие върху положението в Съюза във връзка със сигурността на доставките на газ от гледна точка на подготовката и на смекчаването на последиците. Държавите членки са по-добре подготвени за посрещане на криза в доставките сега, когато от тях се изисква да изготвят планове, включващи превантивни мерки и мерки при извънредни ситуации, и са по-добре защитени сега, когато трябва да изпълняват редица задължения във връзка с инфраструктурния капацитет и доставките на газ. Въпреки това в доклада от октомври 2014 г. относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 994/2010 бяха изтъкнати области, в които подобренията на посочения регламент биха могли да повишат още повече сигурността на доставките в Съюза.

(4)  Действащото законодателство на Съюза, особено съответните елементи от Третия енергиен пакет и Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета, вече оказа значително положително въздействие върху сигурността на доставките на газ в Съюза от гледна точка на подготовката и на смекчаването на последиците. Държавите членки са по-добре подготвени за посрещане на криза в доставките сега, когато от тях се изисква да изготвят планове, включващи превантивни мерки и мерки при извънредни ситуации, и са по-добре защитени сега, когато трябва да изпълняват редица задължения във връзка с инфраструктурния капацитет и доставките на газ. Въпреки това в доклада от октомври 2014 г. относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 994/2010 бяха изтъкнати области, в които подобренията на посочения регламент биха могли да повишат още повече сигурността на доставките в Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a)  За гарантирането на енергийните доставки на Съюза е необходимо да се разнообразят енергийните източници и да се изградят нови енергийни междусистемни връзки между държавите членки. Същевременно от първостепенна важност е да се увеличава сътрудничеството в областта на енергийната сигурност със съседните страни и със стратегическите партньори на Съюза, както и между институциите на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В Съобщението на Комисията „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“14 от февруари 2015 г. се изтъква, че енергийният съюз се основава на солидарност и доверие, които са необходими характеристики на енергийната сигурност. Настоящият регламент следва да има за цел повишаването на солидарността и доверието между държавите членки и да въведе мерките, необходими за постигането на тези цели, като по този начин подготви условията за осъществяване на енергийния съюз.

(6)  В Съобщението на Комисията за „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“14 от февруари 2015 г. се изтъква обстоятелството, че енергийният съюз се основава на солидарност и доверие, които са задължителни компоненти на енергийната сигурност. Настоящият регламент следва да има за цел засилването на сътрудничеството, повишаването на солидарността и доверието междусистемните връзки между държавите членки и да въведе мерките, необходими за постигането на тези цели, като по този начин подготви условията за бързо установяване и осъществяване на енергийния съюз.

__________________

__________________

14 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, COM(2015) 80 окончателен.

14 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, COM(2015) 80 окончателен.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Гладко функциониращият вътрешен пазар на газ е най-добрата гаранция за сигурността на енергийните доставки навсякъде в Съюза и за намаляване на степента, до която отделни държави членки са изложени на вредните въздействия от прекъсването на доставките. Когато е застрашена сигурността на доставките за дадена държава членка, съществува риск мерките, разработени едностранно от тази държава членка, да изложат на опасност правилното функциониране на вътрешния пазар на газ и да навредят на доставката на газ за клиентите в други държави членки. За да може вътрешният пазар на газ да продължи да функционира дори и в условия на недостиг в доставките, трябва да се предвиди солидарност и координация в отговора на кризите в доставките, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията при реални прекъсвания на доставките.

(7)  Гладко функциониращият вътрешен пазар на газ под надзора на публични регулаторни органи е най-добрата гаранция за сигурността на енергийните доставки навсякъде в Съюза и за намаляване на степента, до която отделни държави членки са изложени на вредните въздействия от прекъсването на доставките. Когато е застрашена сигурността на доставките за дадена държава членка, съществува риск мерките, разработени едностранно от една държава членка, да изложат на опасност правилното функциониране на вътрешния пазар на газ и да предизвикат верижна реакция за клиентите в други държави членки. За да може държавите членки да се справят с недостиг в доставките, а вътрешният пазар на газ да продължи да функционира дори и в условия на такъв недостиг в доставките, трябва да се предвиди солидарност и координация на регионално равнище и на равнището на Съюза в отговора на кризите в доставките, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията при реални прекъсвания на доставките, което да доведе до интеграция на енергийните пазари на регионите. Във връзка с това Съюзът следва да продължава да разнообразява източниците, доставчиците на енергия и пътищата за доставка като предпоставка за енергийната сигурност и да подкрепя, включително чрез финансиране тези ориентирани към диверсификация проекти, които са в пълно съответствие с правото и принципите на Съюза, както и с дългосрочните политически цели и приоритети на Съюза, като например инфраструктурни проекти.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Досега потенциалът за по-ефикасни и по-евтини мерки чрез регионално сътрудничество не беше напълно използван. Това е свързано не само с по-добрата координация на националните действия за смекчаване на последиците при извънредни ситуация, но и на националните превантивни мерки, като например съхранение в национален мащаб или политики, свързани с втечнения природен газ (ВПГ), които могат да бъдат от стратегическо значение в някои региони.

(8)  Досега потенциалът за по-ефикасни и по-евтини мерки чрез регионално сътрудничество не беше напълно използван и е необходима концепция за регионално сътрудничество с възможност за определяне на форматите за сътрудничество въз основа на консултации с държавите членки, като се има предвид енергийната динамика. За препоръчване е както по-добра координация на националните действия за смекчаване на последиците при извънредни ситуация, така и на националните превантивни мерки, като например съхранение в национален мащаб или политики, свързани с втечнения природен газ (ВПГ), които могат да бъдат от стратегическо значение в някои региони, а така също и ефективно използване на съществуващата инфраструктура.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В дух на солидарност регионалното сътрудничество, включващо както публични органи, така и предприятия за природен газ, следва да бъде ръководен принцип на настоящия регламент, за идентифициране на относимите рискове във всеки регион и за оптимизиране на ползите от координираните мерки за смекчаване на последиците от тях и за въвеждане на най-разходноефективните мерки за потребителите от Съюза.

(9)  В дух на солидарност регионалното сътрудничество, включващо както публични органи, така и предприятия за природен газ, следва да бъде ръководен принцип на настоящия регламент, за идентифициране на относимите рискове във всеки регион и за оптимизиране на ползите от координираните мерки на местно, регионално и трансгранично равнище с цел смекчаване на последиците от тях и засилване на сигурността на доставките на газ и за въвеждане на най-разходноефективните мерки за потребителите от Съюза. Регионалното сътрудничество следва да спомогне за по-нататъшно засилване на ролята на Съюза при насърчаването на усилията за трансгранично сътрудничество и следва постепенно да бъде допълвано с по-ясна перспектива на Съюза, която да позволява прибягване до всички налични доставки и инструменти в целия вътрешен пазар на газ. Това би могло да бъде улеснено чрез осигуряване на задълбочен анализ на равнището на Съюза на съответните коридори за доставки при извънредни ситуации въз основа на общи източници на доставки на газ за група от държави членки. В рамките на регионалното сътрудничество съществуващите и новите инфраструктурни проекти може да бъдат разработени така, че трансграничните връзки да увеличат сигурността на доставките на газ. При определянето на регионалните групи следва да се вземе предвид и възможността за включване на бъдещи държави членки, участващи в процеса на разширяване.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Някои клиенти, включително битовите потребители и клиентите, доставящи важни социални услуги, са особено уязвими и може да се нуждаят от социална закрила. Определението за такива защитени клиенти не следва да бъде в противоречие със съюзните механизми за солидарност.

(10)  Някои клиенти, включително битовите потребители и клиентите, доставящи важни социални услуги, са особено уязвими и следва да бъдат защитени от резки покачвания на цените на газа, предизвикани от криза с доставките. Определението за такива защитени клиенти следва, доколкото е възможно, да бъде допълнително хармонизирано, без да се подкопават съюзните механизми за солидарност.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Отговорността за сигурността на доставките на газ следва да бъде споделена между предприятията за природен газ, държавите членки, действащи чрез своите компетентни органи; и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност. Такава споделена отговорност изисква много тясно сътрудничество между тези страни. При това клиентите, ползващи газ за производство на електроенергия или за промишлени цели, могат също да играят важна роля за сигурността на доставките на газ, тъй като могат да реагират на кризи, предприемайки мерки от страна на търсенето, които оказват непосредствено въздействие върху баланса предлагане–търсене, като например договори с възможност за прекъсване на снабдяването и преминаване на други горива.

(11)  Отговорността за сигурността на доставките на газ следва да бъде споделена между предприятията за природен газ, държавите членки, действащи чрез своите компетентни национални, регионални и местни органи; и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност. Такава споделена отговорност изисква много тясно сътрудничество между тези страни. При това клиентите, ползващи газ за производство на електроенергия или за промишлени цели, могат също да играят важна роля за сигурността на доставките на газ, тъй като могат да реагират на кризи, предприемайки мерки от страна на търсенето, които оказват непосредствено въздействие върху баланса предлагане–търсене, като например договори с възможност за прекъсване на снабдяването и преминаване на други горива.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Отговорността за сигурността на доставките на газ следва да бъде споделена между предприятията за природен газ, държавите членки, действащи чрез своите компетентни органи; и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност. Такава споделена отговорност изисква много тясно сътрудничество между тези страни. При това клиентите, ползващи газ за производство на електроенергия или за промишлени цели, могат също да играят важна роля за сигурността на доставките на газ, тъй като могат да реагират на кризи, предприемайки мерки от страна на търсенето, които оказват непосредствено въздействие върху баланса предлагане–търсене, като например договори с възможност за прекъсване на снабдяването и преминаване на други горива.

(11)  Отговорността за сигурността на доставките на газ следва да бъде споделена между предприятията за природен газ, държавите членки, действащи чрез своите компетентни органи; и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност. Такава споделена отговорност изисква много тясно сътрудничество между тези страни. При това клиентите, ползващи газ за производство на електроенергия или за промишлени цели, могат също да играят важна роля за сигурността на доставките на газ, тъй като могат да реагират на кризи, предприемайки мерки от страна на търсенето, които оказват непосредствено въздействие върху баланса предлагане – търсене, като например енергийна ефективност, договори с възможност за прекъсване на снабдяването и преминаване на други горива.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

18a)  Този регламент следва да се вземе предвид при приемането на оперативните планове за използване на ЕСИ фондовете и при критериите за финансиране на проекти от ЕФСИ.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Поради това при определяне на регионалните групи за целите на настоящия регламент следва да се вземат предвид следните критерии: схемите на доставка, съществуващите и планираните междусистемни връзки и капацитет на взаимно свързване между държавите членки, развитието и зрелостта на пазара, съществуващите структури за регионално сътрудничество и броят на държавите членки в даден регион, който трябва да е ограничен, за да може групата да бъде с управляем размер.

(19)  Поради това при определяне на регионалните групи за целите на настоящия регламент следва да се вземат предвид следните критерии: схемите на доставка, съществуващите и планираните междусистемни връзки и капацитет на взаимно свързване между държавите членки, развитието и зрелостта на пазара, равнището на диверсификация на доставчиците на газ и на маршрутите на газ, съществуващите структури за регионално сътрудничество и броят на държавите членки в даден регион, който трябва да е ограничен, за да може групата да бъде с управляем размер.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да бъде осъществимо регионалното сътрудничество, държавите членки следва да създадат механизъм за сътрудничество в рамките на всеки регион. Такъв механизъм или механизми следва да се разработят достатъчно своевременно, за да може да се извърши оценката на риска и да се изготвят съдържателни планове на регионално равнище. Държавите членки са свободни да съгласуват механизъм за сътрудничество, който е най-подходящ за даден регион. Комисията следва да има посредническа роля в цялостния процес и да споделя най-добри практики за организиране на регионалното сътрудничество, като например ротационна координаторска роля в рамките на региона с цел изготвяне на различните документи или създаване на специални органи. Ако няма съгласие относно механизма за сътрудничество, Комисията може да предложи подходящ механизъм за сътрудничество за даден регион.

(20)  За да бъде осъществимо регионалното сътрудничество, държавите членки следва да създадат ясни административни механизми на вътрешно и междурегионално равнище, приложими в извънредни ситуации, въз основа на които да действат компетентните органи. Такъв механизъм или механизми следва да се разработят достатъчно своевременно и да осигурят висока степен на прозрачност, за да може да се извърши оценката на риска и да се изготвят съдържателни планове на регионално равнище и за да се избегнат несправедливи разходи за потребителите. Държавите членки са свободни да съгласуват механизъм за сътрудничество, който е най-подходящ за даден регион, като този механизъм може да бъде преконфигуриран в зависимост от енергийната динамика. Комисията следва да определя общи стандарти и да има посредническа роля в цялостния процес и да споделя най-добри практики за организиране на регионалното сътрудничество, като например ротационна координаторска роля в рамките на региона с цел изготвяне на различните документи или създаване на специални органи. Ако няма съгласие относно механизма за сътрудничество, Комисията следва да предложи подходящ механизъм за сътрудничество за даден регион.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С цел да се гарантира максимална готовност, така че да не се допусне прекъсване на доставките и да се смекчат последиците от евентуалното му възникване, компетентните орани в даден регион трябва да изготвят, след консултации със заинтересованите страни, превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации. В регионалните планове следва да се отчитат специфичните характеристики на всяка държава членка. В тях следва също така да се определят ясно ролите и отговорностите на предприятията за природен газ и на компетентните органи. В подлежащите на разработване национални мерки следва да се отчитат изцяло регионалните мерки, съдържащи се в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Те следва да са разработени така, че да отговарят на националните рискове по начин, който използва в пълна степен възможностите, предоставяни от регионалното сътрудничество. Плановете следва да бъдат технически и оперативни по характер, тъй като функцията им е да помагат да се предотврати настъпването или разрастването на извънредна ситуация и да смекчават последиците от нея. Плановете следва да отчитат сигурността на електроенергийните системи и да са съгласувани с инструментите на енергийния съюз, предназначени за стратегическо планиране и докладване.

(23)  С цел да се гарантира максимална готовност, така че да не се допусне прекъсване на доставките и да се смекчат последиците от евентуалното му възникване, компетентните орани в даден регион трябва да изготвят, след консултации със заинтересованите страни, превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации. В регионалните планове следва да се отчитат специфичните характеристики на всяка държава членка. В тях следва също така да се определят ясно ролите и отговорностите на предприятията за природен газ и на компетентните органи. В подлежащите на разработване национални мерки следва да се отчитат изцяло регионалните мерки, съдържащи се в превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации. Те следва да са разработени така, че да отговарят на националните рискове по начин, който използва в пълна степен възможностите, предоставяни от регионалното сътрудничество. Плановете следва да бъдат технически и оперативни по характер, тъй като функцията им е да помагат да се предотврати настъпването или разрастването на извънредна ситуация и да смекчават последиците от нея, и да се избегнат несправедливи разходи за потребителите. Плановете следва да отчитат сигурността на електроенергийните системи и да са съгласувани с инструментите на енергийния съюз, предназначени за стратегическо планиране и докладване.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В случай на криза с доставките, на участниците на пазара следва да бъде предоставена достатъчна възможност да реагират на ситуацията посредством мерки, основаващи се на пазара Когато пазарните мерки са изчерпани и са все още недостатъчни, държавите членки и техните компетентни органи следва да вземат мерки с цел отстраняване или смекчаване на последиците от кризата с доставките.

(25)  В случай на криза с доставките, на участниците на пазара следва да бъде предоставена достатъчна възможност да реагират на ситуацията посредством мерки, основаващи се на пазара Когато пазарните мерки не са своевременни или са изчерпани и са все още недостатъчни, държавите членки и техните компетентни органи следва да вземат мерки с цел отстраняване или смекчаване на последиците от кризата с доставките.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Мерките от страна на търсенето, като например преминаване към други горива или намаляване на доставките на газ за големите промишлени потребители в икономически ефективен ред, може да се окажат ценни в обезпечаването на енергийната сигурност, ако могат да се приложат бързо и да намалят значително търсенето в отговор на прекъсване на доставките. Необходимо е да се направи повече за насърчаване на ефективното използване на енергията, особено когато са необходими мерки от страна на търсенето. Трябва да се вземе предвид въздействието върху околната среда на евентуалните предлагани мерки от страна на търсенето и предлагането, като се отдава предпочитание, доколкото е възможно, на мерките с най-слабо въздействие върху околната среда. Същевременно трябва да се вземат предвид аспектите, свързани със сигурността на доставките и конкурентоспособността.

(28)  Мерките от страна на търсенето, като например преминаване към други горива или намаляване на доставките на газ за големите промишлени потребители в икономически ефективен ред, може да се окажат ценни в обезпечаването на енергийната сигурност, ако могат да се приложат бързо и да намалят значително търсенето в отговор на прекъсване на доставките. Необходимо е да се направи повече за насърчаване на ефективното използване на енергията, особено когато са необходими мерки от страна на търсенето. Трябва да се даде приоритет на инвестициите с цел да се използва потенциала на устойчивата енергия на местно равнище. Трябва да се вземе предвид въздействието върху околната среда на евентуалните предлагани мерки от страна на търсенето и предлагането, като се отдава предпочитание, доколкото е възможно, на мерките с най-слабо въздействие върху околната среда. Същевременно трябва да се вземат предвид аспектите, свързани със сигурността на доставките и конкурентоспособността.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации следва да се актуализират редовно и да се публикуват. Те следва да подлежат на партньорска проверка. Процесът на партньорска проверка дава възможност за ранно установяване на несъответствията и мерките, които биха могли да застрашат сигурността на доставките на други държави членки, като по този начин осигуряват взаимна съгласуваност на плановете от различни региони. Също така той дава на държавите членки възможност за обмен на най-добри практики.

(32)  Регионалните превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации, свързани с националните такива, следва да се актуализират редовно и да се публикуват. Те следва да подлежат на партньорска проверка. Процесът на партньорска проверка дава възможност за ранно установяване на несъответствията и мерките, които биха могли да застрашат сигурността на доставките на други държави членки, като по този начин осигуряват взаимна съгласуваност на плановете от различни региони. Също така той дава на държавите членки възможност за обмен на най-добри практики.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Както показа проведеният през октомври 2014 г. стрес тест, необходима е солидарност, за да се гарантира сигурност на доставките в целия Съюз и да се поддържат общите разходи на минимално равнище. Ако бъде обявена извънредна ситуация в някоя държава членка, следва да се приложи двустъпков подход за засилване на солидарността. Първо, всички държави членки, които са въвели стандарт за увеличени доставки, следва да го намалят до стойностите по подразбиране, за да се постигне по-голяма ликвидност на пазара на газ. Второ, ако първата стъпка не осигури необходимите доставки, следва да се задействат допълнителни мерки от съседните държави членки, дори ако последните не са в извънредна ситуация, за да се осигури снабдяването на битовите потребители, важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване в държавата членка, в която е настъпила извънредната ситуация. В своите планове за действие при извънредни ситуации държавите членки следва да идентифицират и опишат подробно тези мерки за солидарност, като гарантират справедливо и равноправно обезщетение на предприятията за природен газ.

(36)  Както показа проведеният през октомври 2014 г. стрес тест, необходима е солидарност, основана на регионално сътрудничество, за да се гарантира сигурност на доставките в целия Съюз и да се поддържат общите разходи на минимално равнище. Солидарността следва да се определи на три равнища на действие – двустранно или регионално, вътрешнорегионално и Съюзно и тя не трябва да остане само като индивидуална задача на регионална група, а е необходим последователен и единен подход на равнището на Съюза. Ако бъде обявена извънредна ситуация в някоя държава членка, следва да се приложи двустъпков подход за засилване на солидарността. Първо, всички държави членки, които са въвели стандарт за увеличени доставки, следва да го намалят до стойностите по подразбиране, за да се постигне по-голяма ликвидност на пазара на газ. Второ, ако първата стъпка не осигури необходимите доставки, следва да се задействат допълнителни мерки от съседните държави членки, дори ако последните не са в извънредна ситуация, за да се осигури снабдяването на битовите потребители, важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване в държавата членка, в която е настъпила извънредната ситуация. В своите планове за действие при извънредни ситуации държавите членки следва да идентифицират и опишат подробно тези мерки за солидарност, като гарантират справедливо и равноправно обезщетение на предприятията за природен газ.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Една от целите на Съюза е да се укрепи Енергийната общност, което ще гарантира ефективно прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на енергетиката, реформи на енергийния пазар и стимулиране на инвестициите в енергийния сектор чрез по-тясна интеграция на енергийните пазари на Съюза и Енергийната общност. Това включва и въвеждането на общо управление на кризи чрез предлагането на превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации на регионално равнище, включващи договарящите се страни от Енергийната общност. Освен това в публикуваното през октомври 2014 г. Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система се посочва необходимостта да се прилагат правилата на вътрешния енергиен пазар по отношение на енергийния поток между държавите — членки на Съюза, и договарящите се страни от Енергийната общност. В това отношение, за да се гарантира ефикасното управление на кризи по границите между държавите – членки на Съюза, и договарящите се страни, следва да се установят необходимите договорености след приемането на съвместен акт, така че да може да се осъществи конкретно сътрудничество с всяка отделна договаряща се страна от Енергийната общност, след като бъдат надлежно въведени необходимите взаимни разпоредби.

(41)  Една от целите на Съюза е да се укрепи Енергийната общност, което ще гарантира ефективно прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на енергетиката, реформи на енергийния пазар и стимулиране на инвестициите в енергийния сектор чрез по-тясна интеграция на енергийните пазари на Съюза и Енергийната общност. Това включва и въвеждането на общо управление на кризи чрез предлагането на превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации на регионално равнище, включващи договарящите се страни от Енергийната общност. За тази цел следва да се определят прогнозното потребление на равнище региони и наличните резерви, които да засилят готовността за реакция в случай на криза. Освен това в публикуваното през октомври 2014 г. Съобщение на Комисията относно устойчивостта в краткосрочен план на европейската газова система се посочва необходимостта да се прилагат правилата на вътрешния енергиен пазар по отношение на енергийния поток между държавите — членки на Съюза, и договарящите се страни от Енергийната общност. В това отношение, за да се гарантира ефикасното управление на кризи по границите между държавите – членки на Съюза, и договарящите се страни, следва да се установят необходимите договорености след приемането на съвместен акт, така че да може да се осъществи конкретно сътрудничество с всяка отделна договаряща се страна от Енергийната общност, след като бъдат надлежно въведени необходимите взаимни разпоредби.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Когато има достоверна информация за ситуация извън Съюза, която застрашава сигурността на доставките на една или няколко държави членки и може да задейства механизъм за ранно предупреждение с участието на Съюза и трета държава, Комисията следва да информира без забавяне Групата за координация по природния газ и Съюзът следва да предприеме необходимите мерки и да се опита да облекчи ситуацията.

(43)  Когато има достоверна информация за ситуация извън Съюза, която застрашава сигурността на доставките на една или няколко държави членки и може да задейства механизъм за ранно предупреждение с участието на Съюза и трета държава, Комисията следва да информира без забавяне Групата за координация по природния газ и Съюзът следва да предприеме необходимите мерки и да се опита да облекчи ситуацията. Когато обстоятелствата го позволяват и съществува подходяща инфраструктура, Комисията и държавите членки биха могли да предоставят временна помощ на трети страни в криза.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „защитен клиент“ означава битов клиент, който е свързан към газоразпределителна мрежа, и освен това, когато съответната държава членка реши, може да означава също така едно или няколко от следните:

(1)  „защитен клиент“ означава битов клиент, който е свързан към газоразпределителна мрежа, и освен това, в случай че компетентните органи във всеки отделен регион решат, може да означава също така едно или няколко от следните:

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  малко или средно предприятие, при условие че е свързано към газоразпределителна мрежа, или важна социална услуга, при условие че е свързана към газоразпределителна или газопреносна мрежа, и при условие че тези предприятия или услуги представляват заедно не повече от 20 % от общото годишно крайно потребление на газ в тази държава членка;

заличава се

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „важна социална услуга“ означава здравна служба, служба за спешно реагиране или служба за сигурност;

(2)  „важна социална услуга“ означава здравна служба, служба за образование, за грижи за деца, за спешно реагиране или служба за сигурност и отбрана;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a)  „малки и средни предприятия“ означава предприятие, свързано към електропреносната или електроразпределителната мрежа, с наличен или планиран капацитет, който не надвишава 5 MWh/h;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б)  „компетентен орган“ означава национален правителствен орган или национален регулаторен орган, определен като компетентен орган, който осигурява изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в)  „внос от трета страна“ означава внос на газ от трета държава, която не е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията активно подкрепя разнообразяването на доставките от трети страни по отношение на енергийните източници, доставчиците на газ и пътищата за доставка на газ. За тази цел Комисията ще създаде условия за подобряване на връзките в енергийната инфраструктура между държавите членки и за довършване на пътищата са доставка на газ, дефинирани с приоритетните коридори от Регламент (ЕС) № 347/20131a (Регламент TEN-E). „Коридори за доставки при извънредни ситуации“ е понятие, което допълва и укрепва регионалния подход по приложение I към настоящия регламент и означава трасета на Съюза за доставки на газ, които са определени да подпомагат държавите членки за по-добро ограничаване на последиците от евентуални прекъсвания на доставките и/или инфраструктурата.

 

_________________

 

Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 април 2013 година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/EО, както и за изменение на регламенти (EО) № 713/2009, (EО) № 714/2009 и (EО) №. 715/2009 (ОВ L 115 от 25.4.2013 г., стр. 39).).

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията, по целесъобразност, координира действията на компетентните органи на регионално равнище и на равнището на Съюза, както е указано в настоящия регламент, inter alia, чрез Координационната група по природния газ, посочена в член 14, или групата за управление на кризи, посочена в член 11, параграф 4, по-специално в случай на извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище, съгласно установеното в член 11, параграф 1.

5.  Комисията координира действията на компетентните органи на регионално равнище и на равнището на Съюза, както е указано в настоящия регламент, inter alia, чрез Координационната група по природния газ, посочена в член 14, или групата за управление на кризи, посочена в член 11, параграф 4, по-специално в случай на извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище, съгласно установеното в член 11, параграф 1.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Мерките, с които се гарантира сигурността на доставките и които се съдържат в превантивните планове за действие и в плановете за действие при извънредни ситуации, са ясно определени, прозрачни, пропорционални, недискриминационни и проверими, не изкривяват ненужно конкуренцията и резултатното функциониране на вътрешния пазар на природен газ и не излагат на опасност сигурността на доставките на газ на други държави членки или на Съюза като цяло.

6.  Превантивните регионални планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации се основават на националните планове за сигурност на доставките на газ. Мерките, с които се гарантира сигурността на доставките и които се съдържат в регионалните превантивни планове за действие, свързани с националните такива, и в плановете за действие при извънредни ситуации, са ясно определени, прозрачни, пропорционални, недискриминационни, проверими, устойчиви и съответстващи на климатичните и енергийните цели на Съюза, не изкривяват ненужно конкуренцията и резултатното функциониране на вътрешния пазар на природен газ и не излагат на опасност сигурността на доставките на газ на други държави членки, региони или на Съюза като цяло.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 7 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  способност за задоволяването на търсенето на газ от страна на защитените потребители за периода на прекъсване на снабдяването от страна на най-големия доставчик на газ;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел изменение на приложение I въз основа на критериите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, ако обстоятелствата оправдават необходимостта от промяна на даден регион.

Съставът на регионите може да бъде преразгледан след завършването на регионалната оценка на риска, превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации, но не по-рано от 2022 г. Всяка промяна на състава на регионите следва да се извършва чрез преразглеждане на настоящия регламент.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Компетентният орган гарантира, че всяка нова газопреносна инфраструктура допринася за сигурността на доставките чрез разработването на добре свързана мрежа, включително, по целесъобразност, чрез достатъчен брой трансгранични входни и изходни точки в съответствие с търсенето на пазара и установените рискове. В оценката на риска компетентните органи извършват оценка дали съществуват вътрешни ограничаващи фактори и дали националният капацитет и инфраструктури за приемане на газ, по-специално преносните мрежи, са в състояние да адаптират националните и трансграничните потоци газ към посочения в оценката на риска сценарий на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура на национално равнище и най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за региона.

7.Компетентният орган гарантира, че всяка нова газопреносна инфраструктура допринася за сигурността на доставките чрез разработването на добре свързана мрежа, включително, по целесъобразност, чрез достатъчен брой трансгранични входни и изходни точки в съответствие с търсенето на пазара и установените рискове. В оценката на риска компетентните органи извършват оценка дали съществуват вътрешни ограничаващи фактори и дали националният капацитет и инфраструктури за приемане на газ, по-специално преносните мрежи, са в състояние да адаптират националните и трансграничните потоци газ към посочения в оценката на риска сценарий на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура на национално равнище и най-голямата единична газова инфраструктура от общ интерес за региона. По време на извънредна ситуация на национално, регионално или съюзно равнище газовите потоци през постоянен двупосочен капацитет, създаден с цел повишаване на сигурността на доставките в дадена държава членка, имат приоритет пред други пунктове в системата. Компетентните органи разглеждат възможността за използване на възможностите, предоставени от МСЕ „Енергия“ и ЕСИ фондовете като цяло, за развитие на енергийната инфраструктура в регионите и тяхната подходяща взаимосвързаност.

 

 

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентният орган изисква от предприятията за природен газ, определени от него, да предприемат мерки, за да гарантират доставките на газ към защитените клиенти в държавата членка в следните случаи:

1.  Компетентният орган изисква от предприятията за природен газ, които доставят природен газ на защитени клиенти на държавата членка, да предприемат мерки, за да гарантират доставките на газ към защитените клиенти в държавата членка в следните случаи:

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от 31 март 2017 г. държавите членки уведомяват Комисията за своето определение на защитени клиенти, за годишните количества на потребление на газ от защитените клиенти и за процента от общото годишно крайно потребление на газ в държавата членка, който те представляват. Когато държава членка включи в своето определение на защитени клиенти категориите, посочени в член 2, параграф 1, буква а) или б), тя посочва в уведомлението си до Комисията количествата потребление на газ от потребителите, спадащи към посочените категории, и процента, който всяка от тези групи потребители представлява в годишното крайно потребление на газ.

Не по-късно от 31 март 2017 г. компетентните органи във всеки регион уведомяват Комисията за определението на защитени клиенти в този регион, за годишните количества на потребление на газ от защитените клиенти и за процента от общото годишно крайно потребление на газ в съответните държави членки, както и по какъв начин то би могло да повлияе на трансграничните потоци в региона. Когато държава членка включи в своето определение на защитени клиенти категориите, посочени в член 2, параграф 1, буква а) или б), тя посочва в уведомлението си до Комисията количествата потребление на газ от потребителите, спадащи към посочените категории, и процента, който всяка от тези групи потребители представлява в годишното крайно потребление на газ.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи на всеки регион, изброен в приложение I, изготвят съвместно оценка на регионално равнище на всички рискове, засягащи сигурността на доставките на газ. В оценката се вземат предвид всички относими рискове, като например природни бедствия, технологични, търговски, социални, политически и други рискове. Тази оценка на риска се извършва, като:

1.  Компетентните органи на всеки регион, изброен в приложение I, изхождайки от оценката на риска за отделните държави членки във всеки регион, изготвят съвместно оценка на регионално равнище на всички рискове, засягащи сигурността на доставките на газ, включително оценка на риска за всяка отделна държава членка в региона. В оценката се вземат предвид всички относими рискове, като например природни бедствия, технологични, търговски, социални, политически и други рискове. Тази оценка на риска се извършва по-специално, като:

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в – точка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа)   неспособност да се отговори на очакваното или изчисленото търсене от страна на защитените клиенти в района по време на прекъсване на доставките от страна на най-големия доставчик;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи в рамките на всеки регион съгласуват механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска в срока, предвиден в параграф 5 от настоящия член. Компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска 18 месеца преди крайния срок за приемане на оценката на риска и нейните актуализации. Комисията може да има посредническа роля като цяло при подготовката на оценката на риска, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията може да предложи механизъм за сътрудничество за този регион.

Компетентните органи в рамките на всеки регион съгласуват механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска в срока, предвиден в параграф 5 от настоящия член. Компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество за провеждане на оценката на риска 18 месеца преди крайния срок за приемане на оценката на риска и нейните актуализации. Комисията има посредническа роля като цяло при подготовката на оценката на риска, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията разработва механизъм за сътрудничество за този регион.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Предприятията за природен газ, промишлените потребители на газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите и индустриалните газови потребители, както и държавите членки и националният регулаторен орган, когато той е различен от компетентния орган, си сътрудничат с компетентните органи и им предоставят при поискване цялата необходима информация за оценката на риска.

4.  Предприятията за природен газ, промишлените потребители на газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите, защитените и индустриалните газови потребители, както и държавите членки и националният регулаторен орган, когато той е различен от компетентния орган, си сътрудничат с компетентните органи и им предоставят при поискване цялата необходима информация за оценката на риска.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  След като бъде съгласувана между всички държави членки в региона, оценката на риска се съобщава за първи път на Комисията не по-късно от 1 септември 2018 г. Оценката на риска се актуализира на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации. Оценката на риска отчита постигнатия напредък в инвестициите, необходими за справяне със стандарта за инфраструктура, определен в член 4, и специфичните за страната трудности, срещнати при прилагането на нови алтернативни решения. В нея се използва и опитът, придобит от симулацията на плановете за действие при извънредни ситуации, посочена в член 9, параграф 2.

5.  След като бъде съгласувана между всички държави членки в региона, оценката на риска се съобщава за първи път на Комисията не по-късно от 1 септември 2018 г. Оценката на риска се актуализира на всеки четири години, освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации. Оценката на риска отчита постигнатия напредък в инвестициите, необходими за справяне със стандарта за инфраструктура, определен в член 4, и специфичните за страната трудности, срещнати при прилагането на нови алтернативни решения. В нея се използва и опитът, придобит от симулацията на плановете за действие при извънредни ситуации, посочена в член 9, параграф 2. В случай че компетентните органи в региона не постигнат съгласие относно оценката на риска, Комисията представя оценка на риска за този регион в сътрудничество с компетентните органи.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните орган на държавите членки от всеки регион, изброен в приложение I, след като се консултират с предприятията за природен газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите и индустриалните клиенти, снабдявани с газ, включително производителите на електроенергия, и националните регулаторни органи, когато последните не са компетентни органи, създават съвместно:

1.  Компетентните орган на държавите членки от всеки регион, изброен в приложение I, след като се консултират с предприятията за природен газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите, защитените и индустриалните клиенти, снабдявани с газ, включително производителите на електроенергия, и националните регулаторни органи, когато последните не са компетентни органи, създават съвместно съгласувана рамка на равнището на ЕС:

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  определяне на начини за поделяне на разходите между държавите членки, когато даден потребител в дадена държава членка е засегнат неблагоприятно от прекъсването на потреблението на газ и е принуден да премине към други горива (от газ към мазут в случай на електроцентрали) поради доставки до защитени потребители в друга държава членка.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез обединяване на регионалните превантивни планове и планове за извънредни ситуации Комисията изготвя – след консултации с компетентните органи, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ – превантивен план за действие и план за действие при извънредни ситуации на равнището на Съюза.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Целта на превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации е да спомогне за очертаване на рисковете и потенциала на Съюза за смекчаване на рисковете, разграничаване на мерките, предвидени за съответните региони, както и извършване на оценка на специфичните потребности на всеки регион в сравнение с други региони.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи в рамките на всеки регион съгласуват механизъм за сътрудничество достатъчно своевременно за създаването на плановете и за тяхното съобщаване, както и за съобщаване на актуализираните планове.

Компетентните органи в рамките на всеки регион съгласуват механизъм за сътрудничество, като имат предвид принципа на териториално сътрудничество в Съюза, достатъчно своевременно за създаването на плановете и за тяхното съобщаване, както и за съобщаване на актуализираните планове.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи докладват редовно на Координационната група по природния газ за постигнатия напредък по изготвянето и приемането на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации. По-специално компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество 18 месеца преди крайния срок за приемане на плановете и техните актуализации. Комисията може да има посредническа роля като цяло при подготовката на плановете, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията може да предложи механизъм за сътрудничество за този регион. Компетентните органи осигуряват редовния мониторинг на изпълнението на тези планове.

Компетентните органи докладват редовно на Координационната група по природния газ за постигнатия напредък по изготвянето и приемането на превантивните планове за действие и плановете за действие при извънредни ситуации. По-специално компетентните органи докладват на Координационната група по природния газ относно съгласувания механизъм за сътрудничество 18 месеца преди крайния срок за приемане на плановете и техните актуализации. Комисията има посредническа роля като цяло при подготовката на плановете, по-специално за създаването на механизма за сътрудничество. Ако компетентните органи в даден регион не постигнат съгласие по механизъм за сътрудничество, Комисията разработва механизъм за сътрудничество за този регион. Компетентните органи осигуряват редовния мониторинг на изпълнението на тези планове.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По искане на компетентен орган конкретни части на превантивния план за действие и плана за действие при извънредни ситуации може да бъдат изключени от публикуването. В този случай съответният компетентен орган предоставя на Комисията подробно резюме на плановете, така че те да могат да станат публично достояние. Подробното резюме съдържа най-малкото всички основни елементи на плановете в съответствие с приложение V, така че участниците на пазара да получат достатъчно информация, за да се съобразят с изискванията на настоящия регламент. Пълните версии на плановете са достъпни за компетентните органи от други региони, Комисията и Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER).

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Превантивният план за действие се актуализира на всеки четири години след 1 март 2019 г., освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации или по искане на Комисията. Актуализираният план отразява актуализираната оценка на риска и резултатите от тестовете, извършени в съответствие с член 9, параграф 2. По отношение на актуализирания план се прилага член 7, параграфи 3—7.

6.  Превантивният план за действие се актуализира най-малко на всеки четири години след 1 март 2019 г., освен ако обстоятелствата не изискват по-чести актуализации, или по искане на Комисията. Актуализираният план отразява актуализираната оценка на риска и резултатите от тестовете, извършени в съответствие с член 9, параграф 2. По отношение на актуализирания план се прилага член 7, параграфи 3 – 7.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  се определя приносът на пазарните мерки за справяне със ситуацията при ниво „Тревога“ и за облекчаване на ситуацията при ниво „Извънредна ситуация“;

з)  се определя приносът на пазарните мерки, като колективното закупуване на доброволен принцип или използването на механизми за виртуални резерви на газ, за справяне със ситуацията при ниво „Тревога“ и за облекчаване на ситуацията при ниво „Извънредна ситуация“;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йa)  определя процедурите, приложими, в случай че доставката на газ се преустанови едновременно в няколко държави членки, както и процедурите в случай на намаляване на запасите в държава членка, предизвикани от компенсации като резултат от прилагането на принципа на солидарност;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато компетентният орган обявява някое от нивата на опасност, посочени в параграф 1, той незабавно информира Комисията и ѝ предоставя цялата необходима информация, и по-конкретно информацията за действията, които възнамерява да предприеме. В случай на извънредна ситуация, която може да доведе до искане за помощ от Съюза и неговите държави членки, компетентният орган на съответната държава членка уведомява незабавно Координационния център за реагиране при извънредни ситуации към Комисията.

2.  Когато компетентният орган обявява някое от нивата на опасност, посочени в параграф 1, той незабавно информира Комисията и компетентните органи в региона и им предоставя цялата необходима информация, и по-конкретно информацията за действията, които възнамерява да предприеме. В случай на извънредна ситуация, която може да доведе до искане за помощ от Съюза и неговите държави членки, компетентният орган на съответната държава членка уведомява незабавно Координационния център за реагиране при извънредни ситуации към Комисията.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Когато е налице конкретна, сериозна и надеждна информация, че може да настъпи събитие, което вероятно ще доведе до значително влошаване на положението с доставките (ранно предупреждение) в трета държава, Комисията изпълнява външни действия в съответствие с набора от приоритети, очертани в заключенията на Съвета относно дипломацията в областта на енергетиката на 20 юли 2015 г., в сътрудничество с третите държави чрез, наред с другото, участие в консултации, предоставяне на услуги по медиация и изпращане на специални работни групи, когато е необходимо.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Коридори за доставки при извънредни ситуации

 

1.   От 1 ноември 2017 г. ЕМОПС за газ изпълнява задачите, изложени в настоящия член.

 

2.  Провежда симулация в рамките на целия Съюз на сценариите за прекъсвания на доставките и инфраструктурата. Сценариите се определят от ЕМОПС за газ в консултация с Координационната група по природния газ. Компетентните органи предоставят на ЕМОПС за газ необходимите за симулациите данни, като например стойности на върховото потребление, вътрешен производствен капацитет и мерки от страна на търсенето.

 

В допълнение към регионалния подход по приложение I, ЕМОПС за газ създава и извършва оценка на коридорите за доставки при извънредни ситуации, по които газът може да протича между регионите, така че да се избегне фрагментацията на вътрешния пазар на газ. Резултатите от тази оценка и предложението за коридори за доставки при извънредни ситуации се подлагат на обсъждане в Координационната група по природния газ.

 

Тази симулация в рамките на целия Съюз и коридорите за доставки при извънредни ситуации се актуализират на всеки четири години, освен ако обстоятелствата изискват по-чести актуализации.

 

3.  В случай на извънредна ситуация, обявена от един или повече компетентни органи, държавите членки по коридорите за доставки при извънредни ситуации осигуряват предоставянето на цялата съществена информация относно доставките на газ, по-специално относно наличните количества газ, евентуални условия и източници на газ за насочването на газ към държавите членки, обявили извънредната ситуация. Държавите членки по коридора за доставки при извънредни ситуации гарантират, че доставките на газ за държавите членки, обявили извънредната ситуация, не се възпрепятстват от каквито и да било други мерки.

 

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел определяне на коридори за доставки при извънредни ситуации.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По искане на компетентен орган, който е обявил извънредна ситуация, и след като извърши проверка съгласно член 10, параграф 5, Комисията може да обяви извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище. По искане на най-малко два компетентни органа, които са обявили извънредна ситуация, и след като извърши проверка съгласно член 10, параграф 5, и когато причините за тези извънредни ситуации са свързани, Комисията обявява, по целесъобразност, извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище. Във всички случаи Комисията, като използва най-подходящи за ситуацията средства за комуникация, събира становища и взема под внимание цялата съответна информация, предоставена от другите компетентни органи. Когато прецени, че основанията за извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище вече не оправдават обявяването на извънредна ситуация, Комисията обявява край на извънредната ситуация на регионално или съюзно равнище. Във всички случаи Комисията се обосновава и информира Съвета за своето решение.

1.  По искане на компетентен орган, който е обявил извънредна ситуация, и след като извърши проверка съгласно член 10, параграф 5, Комисията може да обяви извънредна ситуация за конкретно засегнат регион или за Съюза. По искане на най-малко два компетентни органа, които са обявили извънредна ситуация, и след като извърши проверка съгласно член 10, параграф 5, и когато причините за тези извънредни ситуации са свързани, Комисията обявява, по целесъобразност, извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище. Във всички случаи Комисията, като използва най-подходящи за ситуацията средства за комуникация, събира становища и взема под внимание цялата съответна информация, предоставена от другите компетентни органи. Когато прецени, че основанията за извънредна ситуация на регионално или съюзно равнище вече не оправдават обявяването на извънредна ситуация, Комисията обявява край на извънредната ситуация на регионално или съюзно равнище. Във всички случаи Комисията се обосновава и информира Съвета за своето решение.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 12 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  С оглед на бъдещия енергиен съюз сигурността на енергийните доставки е от първостепенно значение. При разработването на политиките си в областта на енергетиката държавите членки работят координирано и в сътрудничество със своите съседи. За тази цел Комисията проучва по какъв начин настоящата структура от национални превантивни мерки и мерки за реагиране при извънредни ситуации би могла да бъде рационализирана както на регионално равнище, така и на равнище ЕС.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея се прилага по отношение на важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване, доколкото те са обхванати от определението за защитени клиенти в съответната държава членка.

Първа алинея се прилага по отношение на важните социални услуги и инсталациите за централизирано топлоснабдяване, доколкото те са обхванати от определението за защитени клиенти в съответния регион.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Ако съответните държави членки не могат да постигнат съгласие относно обстоятелствата, гарантиращи възобновяването на доставките за клиенти, различни от домакинствата, основните социални услуги и инсталациите за централизирано отопление, Комисията, след консултации с Координационната група по природния газ и в съответствие с член 10, параграф 1, представя оценка на стандарта за доставки в държавите членки, които са обявили ниво на опасност „Извънредна ситуация“.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Техническите, правните и финансовите договорености за прилагане на параграф 3, се съгласуват между държавите членки, които са директно свързани помежду си, и се описват в плановете за действие при извънредни ситуации на съответните им региони. Тези договорености могат да обхващат наред с другото ценитe на газа, които ще бъдат прилагани, използването на междусистемни връзки, включително двупосочен капацитет, газовите обеми и покриването на разходите за обезщетение. За изпълнение на предвиденото в параграф 3 задължение се предпочитат пазарни мерки, като например търгове. При изменение на техническите, правните и финансовите договорености, необходими за прилагане на параграф 3, съответният план за действие при извънредни ситуации се актуализира по съответния начин.

4.  Техническите, правните и финансовите договорености за прилагане на параграф 3, се съгласуват между държавите членки, които са директно свързани помежду си, и се описват в плановете за действие при извънредни ситуации на съответните им региони. За отделните регионални групи Комисията ще подготви минимална рамка от предложени механизми, който ще се отнасят, наред с другото, и до цените на газа, които ще бъдат прилагани, използването на междусистемни връзки, включително гарантирана наличност на двупосочен капацитет, газовите обеми и покриването на разходите за обезщетение. За изпълнение на предвиденото в параграф 3 задължение се предпочитат пазарни мерки, като например търгове. При изменение на техническите, правните и финансовите договорености, необходими за прилагане на параграф 3, съответният план за действие при извънредни ситуации се актуализира по съответния начин. Комисията изготвя образци за договорености за солидарност, в т.ч. образци на разпоредби, и ги публикува.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Параграф 2 се прилага от 1 март 2019 г.

5.  Параграф 2 се прилага от 1 октомври 2018 г.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ако държавите членки не се споразумеят за необходимите технически, правни и финансови договорености, Комисията може да предложи рамка за тези мерки в своето становище и решение относно плановете.

6.  Ако държавите членки не се споразумеят за необходимите технически, правни и финансови договорености, Комисията разработва рамка за тези мерки в своето становище и решение относно плановете.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква а – точка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi)  условия за временно спиране на доставките на газ;

vi)  условия за предоговаряне и временно спиране на доставките на газ;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  компетентния орган и Комисията — незабавно след сключването или изменението на съответните договори — за договорите за доставка на газ със срок, по-дълъг от 1 година, сключени или изменени след [Служба за публикации: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], които поотделно или заедно с други договори със същия доставчик или с негови свързани дружества обезпечават с доставки повече от 40 % от годишното потребление на природен газ в съответната държава членка. Задължението за уведомяване не се прилага по отношение на измененията, свързани единствено с цената на газа. Задължението за уведомяване се прилага и по отношение на всички търговски споразумения, свързани с изпълнението на договора за доставка на газ.

б)  на компетентния орган и на Комисията незабавно след сключването или изменението от тях на договори за доставка на газ със същия доставчик от трета стана или свързани с него лица със срок над една година, сключени или изменени след [ОВ: моля поставете датата на влизане в сила на настоящия регламент], които поотделно или заедно с договори на други предприятия за природен газ на същия пазар със същия доставчик или свързани с него лица надхвърлят прага от 8 милиарда кубически метра или осигуряват над 40% от общия годишен внос на природен газ от трети страни в засегнатата държава членка. Задължението за уведомяване не се прилага по отношение на цената на газа. Задължението за уведомяване се прилага и по отношение на всички търговски споразумения, свързани с изпълнението на договора за доставка на газ. За тази цел националните регулаторни органи наблюдават структурата на доставки на пазара на годишна база и информират съответните предприятия за природен газ при превишаване на прага от 40%. Тази информация се предоставя ежегодно не по-късно от 1 юни на годината, следваща тази, за която е изчислен прагът.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  В случай че при оценката на договори за доставка на газ, предоставени в съответствие с параграф 6, буква б) и параграф 7, бъдат установени разпоредби, които противоречат на правото на Съюза, Комисията уведомява лицето и съответния компетентен орган и изисква договорът да бъде изменен чрез отстраняване на разпоредбите, които противоречат на правото на Съюза. Лицето или компетентният орган може да покани Комисията да участва в разговорите за отстраняване на несъответствията с правото на Съюза.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a.  Комисията взема предвид информацията, получена съгласно настоящия член, при изготвянето на списък на добрите практики, както и на неправомерните клаузи, който служи за сведение на компетентните органи и националните предприятия.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се Координационна група по природния газ, която да улеснява координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. Групата е съставена от представители на държавите членки, по-специално на техните компетентни органи, както и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“), ЕМОПС за газ и представителни организации на съответния отрасъл и на съответните клиенти. Комисията, след консултация с държавите членки, взема решение относно състава на групата, като гарантира, че тя е напълно представителна. Комисията председателства групата. Групата приема свой процедурен правилник.

1.  Създава се Координационна група по природния газ, която да улеснява координацията на мерките във връзка със сигурността на доставките на газ. Групата е съставена от представители на държавите членки, по-специално на техните компетентни органи, местни и регионални органи, както и на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори („Агенцията“), ЕМОПС за газ и представителни организации на съответния отрасъл и на съответните клиенти. Комисията, след консултация с държавите членки, взема решение относно състава на групата, като гарантира, че тя е напълно представителна. Комисията председателства групата. Групата приема свой процедурен правилник.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С член 3, параграф 2, второто изречение, член 3, параграф 6, член 4, параграфи 3, 4 и 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 1, буква г), член 7, параграф 5, букви б) и д), член 8, параграф 1, букви д), ж) и и), член 8, параграф 4, букви б) и в), член 9, параграф 1, букви й) и м), член 9, параграф 4, член 10, параграф 4, член 11, параграф 5 и член 12 се създават задължения за държавите членки към договаряща се страна от Енергийната общност, при спазване на следната процедура:

1.  С член 3, параграф 2, второто изречение, член 3, параграф 6, член 4, параграфи 3, 4 и 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 1, буква г), член 7, параграф 5, букви б) и д), член 8, параграф 1, букви д), ж) и и), член 8, параграф 4, букви б) и в), член 9, параграф 1, букви й), йа) и м), член 9, параграф 4, член 10, параграф 4, член 11, параграф 5 и член 12 се създават задължения за държавите членки към договаряща се страна от Енергийната общност, при спазване на следната процедура:

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В случай че се стигне до прилагане на принципа на солидарност, посочен в член 12, договарящите се страни от Енергийната общност ще предоставят на органите на съседните държави членки достатъчна информация в съответствие с член 13.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ

Позовавания

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

REGI

7.3.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Tomasz Piotr Poręba

17.3.2016

Разглеждане в комисия

16.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

8.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

9

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Заместник(ци) (чл. 200, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ

Позовавания

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.2.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание