Διαδικασία : 2015/2117(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0071/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0071/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.68

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0199

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 668kWORD 70k
23 Μαρτίου 2017
PE 594.105v02-00 A8-0071/2017

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας (2006/21/ΕΚ)

(2015/2117(INI))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: György Hölvényi

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας (2006/21/ΕΚ)

(2015/2117(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (εφεξής καλούμενη «η οδηγία»)(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/335/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2009, σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σύσταση της χρηματικής εγγύησης(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/337/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων ταξινόμησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα III της οδηγίας 2006/21/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/360/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2009, για τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/358/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2009, για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 18 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/359/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2009, για τη συμπλήρωση του ορισμού των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/21/ΕΚ (COM(2016)0553),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της ευρωπαϊκής αξιολόγησης εφαρμογής σχετικά με την οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας, του Ιανουαρίου του 2017, την οποία διεξήγαγε η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος 1 με τίτλο «Exploring the alternatives to technologies involving high environmental and health risks related to the improper management of the waste from extractive industries: Challenges, risks and opportunities for the extractive industries arising in the context of the "circular economy" concept» (Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για τεχνολογίες που παρουσιάζουν υψηλούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία σε σχέση με την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας: Προκλήσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες για την εξορυκτική βιομηχανία στο πλαίσιο της έννοιας της «κυκλικής οικονομίας»)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία(10),

–  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου - Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM (2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής σχετικά με την ιδέα ενός πανευρωπαϊκού μέσου για τον καταμερισμό του κινδύνου βιομηχανικής καταστροφής(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0071/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον απόηχο δύο σοβαρών ατυχημάτων με διαρροή επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων, εκδόθηκε η οδηγία 2006/21/ΕΚ (εφεξής «η οδηγία») για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία από τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας από τα κράτη μέλη έληξε, την 1η Μαΐου 2008, όλα σχεδόν τα κράτη μέλη υπολείπονταν του χρονοδιαγράμματος μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει λόγω «μη συμμόρφωσης» κατά 18 κρατών μελών, για μη ορθή και ολοκληρωμένη μεταφορά της οδηγίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος Νοεμβρίου του 2016 τέσσερις υποθέσεις παρέμεναν ακόμη εκκρεμείς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που έχουν ήδη περάσει έντεκα έτη από την έγκριση της οδηγίας, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ακόμη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις, όπως απαιτείται από το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για συνεκτικές κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή καθίσταται εμφανής από την απουσία ορισμού και λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των επιθεωρήσεων και από τις διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν τα διάφορα κράτη μέλη στις απαιτήσεις της οδηγίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα κράτη μέλη ανέφεραν πως δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις κατηγορίας Α στην επικράτειά τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί του ισχύοντος συστήματος υποβολής εκθέσεων ανά τριετία, οι οποίοι καταδεικνύονται από τις αποκλίσεις στις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη και την πιθανή παρερμηνεία ορισμένων διατάξεων της οδηγίας, είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η σκιαγράφηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας στην πράξη, λόγω μη ικανοποιητικής ποιότητας των διαθέσιμων στοιχείων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει βάση δεδομένων για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απόβλητα που προέρχονται από τα λατομεία και την εξορυκτική βιομηχανία αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού όγκου αποβλήτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (περίπου 30% το 2012) και ότι μέρος των αποβλήτων αυτών είναι επικίνδυνα απόβλητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές πρώτων υλών από τρίτες χώρες, και ότι πολλοί φυσικοί πόροι εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συχνά, η νομοθεσία σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι λιγότερο αυστηρή από ό,τι στην ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου –Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614) δεν προέβλεπε νομοθετική αναθεώρηση της οδηγίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προσφέρει σημαντικά εγγενή περιβαλλοντικά οφέλη και είναι καθοριστική για την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

1.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη (ΕΕ-27)(12) συνάντησαν ορισμένα προβλήματα κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά τον χρόνο ή την ποιότητα, ή και τα δύο, και ότι προς το παρόν δεν μπορεί να προσδοκάται στην πράξη ορθή εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη, δεδομένης της ύπαρξης εκκρεμών διαδικασιών επί παραβάσει λόγω «μη συμμόρφωσης»·

2.  καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για την ορθή και πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της το ταχύτερο δυνατό· ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει επαρκή καθοδήγηση στα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο·

3.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απουσία κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας, δεν εμποδίζει μόνο την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη, αλλά συνεπάγεται επίσης διαφορές στο κόστος συμμόρφωσης και εφαρμογής για τους φορείς και τις αρχές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο·

4.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εκδώσει συγκεκριμένες τομεακές κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένου ορισμού, για τις επιθεωρήσεις στις βιομηχανίες που παράγουν εξορυκτικά απόβλητα, το ταχύτερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το τέλος του 2017·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη δυνατότητα μη προγραμματισμένων επιτόπιων επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

6.  θεωρεί ότι το τρέχον σύστημα υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του και είναι αναποτελεσματικό, δεδομένου ότι δεν επιτρέπει την απόκτηση και την αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά την εφαρμογή, ενώ παράλληλα προκαλεί άσκοπη επιβάρυνση στα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, μειώνοντας έτσι συν τοις άλλοις την αποτελεσματικότητα·

7.  επισημαίνει εν προκειμένω την ανεπαρκή κατάρτιση του εργαλείου συλλογής δεδομένων (του ερωτηματολογίου(13)), το οποίο επιτρέπει διφορούμενες ερμηνείες με αποτέλεσμα την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και όχι σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους, ιδίως όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων·

8.  υπογραμμίζει ότι ορισμένα από τα αριθμητικά στοιχεία που έδωσαν τα κράτη μέλη όσον αφορά τον αριθμό των εγκαταστάσεων στο έδαφός τους που υπάγονται στην οδηγία δεν φαίνεται να ευσταθούν, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχετικά χαμηλά σε σύγκριση με τα στοιχεία για τη συνολική παραγωγή εξορυκτικών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο τα οποία προέρχονται από άλλες πηγές πληροφόρησης·

9.  ζητεί τη μεταρρύθμιση του τρέχοντος μηχανισμού υποβολής εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένου του ερωτηματολογίου), κατά προτεραιότητα και εγκαίρως σε συνάρτηση με τις επικείμενες προθεσμίες για την τρίτη περίοδο υποβολής εκθέσεων (2014-2017), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας στην πράξη με βάση την τρίτη περίοδο υποβολής εκθέσεων και εφεξής· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον μηχανισμό υποβολής εκθέσεων την αίτηση παροχής όλων των συναφών στοιχείων για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

10.  θεωρεί ότι το ερωτηματολόγιο βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2009/358/ΕΚ της Επιτροπής θα πρέπει να βελτιωθεί με την επιβολή υποχρέωσης των κρατών μελών να υποβάλλουν πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων που βρίσκονται στην επικράτειά τους· προτείνει, η επιλεγείσα μεταρρυθμιστική προσέγγιση να προβλέπει τη δημιουργία και εύκολη επικαιροποίηση μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, που θα έχει ουσιαστική σημασία για τη σκιαγράφηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πλήρους εικόνας της εφαρμογής της οδηγίας στην πράξη σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει ότι θα μπορούσαν επίσης να εξεταστούν άλλες προσεγγίσεις, όπως η χρήση ενός υποδείγματος εθνικής έκθεσης δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 της οδηγίας, ως ακολουθητέου προτύπου, και ότι με τις βελτιώσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι πλέον δυνατές διαφορετικές ερμηνείες των δεδομένων από τα κράτη μέλη·

11.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει μόνο μία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, η οποία καλύπτει τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη περίοδο υποβολής εκθέσεων (2008-2011 και 2011-2014), αντί για μία έκθεση ανά τριετία όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 της οδηγίας, αφήνοντας έτσι το κοινό για πολλά έτη χωρίς επαρκή πληροφόρηση για τη (μη) εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και καθυστερώντας εκ των πραγμάτων την ανάληψη περαιτέρω δράσης για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η οποία, υπενθυμίζεται, αφορά μια οικονομική δραστηριότητα με σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον, την υγεία και την κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να τηρεί αυστηρά τα τριετή διαστήματα για την υποβολή εκθέσεων·

12  αναγνωρίζει ότι η πλειονότητα των κρατών μελών έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία· ωστόσο, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι διαφορές στην ερμηνεία μεταξύ των κρατών μελών καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη κατανοούν και εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες της οδηγίας με παρόμοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για τα σχέδια της Επιτροπής να εκδώσει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία, κάτι που θα βελτίωνε τόσο τη συμμόρφωση όσο και την εφαρμογή της οδηγίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον συνολικό κύκλο ζωής μιας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων από την αδειοδότηση έως την εξυγίανσή της και την παρακολούθησή της μετά το κλείσιμο· εφιστά την προσοχή στις μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς την ερμηνεία και τις παρανοήσεις όσον αφορά βασικές διατάξεις της οδηγίας (για παράδειγμα, κατά πόσο τα κράτη μέλη φιλοξενούν εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία ή όχι)·

14.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι παραμένει ημιτελής η διαδικασία σχετικά με την απαιτούμενη ταξινόμηση και αδειοδότηση των εγκαταστάσεων κατηγορίας Α, οι οποίες ενέχουν σοβαρότερους κινδύνους, και προειδοποιεί ότι δεν υπάρχουν εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για περίπου το 25% των εγκαταστάσεων κατηγορίας Α που βρίσκονται στην επικράτεια της ΕΕ· ζητεί, συνεπώς από τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν την κατάλληλη ταξινόμηση των εγκαταστάσεων στην επικράτειά τους και να εγκρίνουν τα ελλείποντα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης το αργότερο έως το τέλος του 2017·

15.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, με βάση τις εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 της οδηγίας, σημαντικός αριθμός κρατών μελών της ΕΕ φαίνεται να μην έχουν προσδιορίσει ορθά τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που θα πρέπει να ταξινομηθούν ως εμπίπτουσες στην κατηγορία Α·

16.  τονίζει τη σημασία που έχει η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των υφιστάμενων λιμνών απορριμμάτων κατεργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ασφάλεια των φραγμάτων προκειμένου να προστατεύονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ιδίως στις εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων ήδη από τη φάση προγραμματισμού των έργων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που κάνουν χρήση επικίνδυνων ουσιών, και η εγγύηση της διαφάνειας και της πραγματικής συμμετοχής των πολιτών σε ολόκληρη τη διαδικασία έγκρισης και κατά την επικαιροποίηση μιας χορηγηθείσας άδειας ή των όρων αδειοδότησης· εν προκειμένω, επαναλαμβάνει τη σημασία των συμβάσεων του Espoo και του Aarhus· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει μια βάση δεδομένων ορθών πρακτικών προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων·

18.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει αποτελεσματικότερα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν σταθεί ικανά μέχρι στιγμής να αποτρέψουν τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης·

19.  επισημαίνει την περιττή διοικητική επιβάρυνση αρχών και φορέων σε σχέση με τη διαχείριση των αδρανών αποβλήτων και του μη ρυπανθέντος χώματος, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφύγουν την επικάλυψη των διαδικασιών έγκρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τομέα και τις επιπτώσεις για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον·

20.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει, με ποιον τρόπο η απόφαση 2009/335/ΕΚ της Επιτροπής έχει εφαρμοστεί στα κράτη μέλη και κατά πόσο τα μέσα χρηματοοικονομικής εξασφάλισης που έχουν καθοριστεί είναι επαρκή και εξυπηρετούν τον σκοπό τους·

21.  εφιστά την προσοχή στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην ΕΕ, ειδικά υπό το φως της ανεπαρκούς υλοποίησης όσον αφορά την έγκριση των εγκαταστάσεων κατηγορίας Α, και επαναλαμβάνει το αίτημά του στην Επιτροπή, να εισηγηθεί την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατό, ιδίως υπό το φως της διαθεσιμότητας μη τοξικών εναλλακτικών λύσεων όπως για παράδειγμα η κυκλοδεξτρίνη(14)· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν άμεσα τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των λιμνών απορριμμάτων κατεργασίας που περιέχουν κυανίδια·

22.  καλεί τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τις διαθέσιμες προηγμένες τεχνολογίες στη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τη σχεδίαση των λεκανών συγκράτησης καταλοίπων, σύμφωνα με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να αναλύουν τα δεδομένα που παρέχονται για τη διαδικασία αδειοδότησης και να τα συγκρίνουν με τις πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας λειτουργούσας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και, όπου χρειάζεται, να προβαίνουν στις αναγκαίες διορθώσεις για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης·

23.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της διαχείρισης των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτών·

24.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία που προσφέρει η επανεξέταση του εγγράφου αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών (BREF) στο πλαίσιο της έννοιας της «κυκλικής οικονομίας», με στόχο να δοθεί προτεραιότητα σε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων κατά τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών θα συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων·

25.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών και από τα εξορυκτικά απόβλητα, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία·

26.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την παρατηρούμενη στροφή σε βαθύτερους και χαμηλότερης περιεκτικότητας πόρους στον εξορυκτικό κλάδο στην Ευρώπη, που έχει ως αποτέλεσμα την εξόρυξη περισσότερου υλικού για την παραγωγή του μετάλλου στόχου· ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα στείρα εξόρυξης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αποκατάσταση της αρχικής βραχώδους μάζας όπου είναι δυνατόν· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την απόδοση της χημικής διεργασίας, δεδομένου ότι μικρότερος λόγος μεταλλεύματος/βραχώδους μάζας συνεπάγεται ότι θα παράγονται περισσότερα κατάλοιπα και, κατά συνέπεια, εξορυκτικά απόβλητα ανά τόνο μετάλλου στόχου·

27.  τονίζει ότι, ενόψει της μετάβασης της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία, η μείωση της χρήσης των πόρων και η προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης έχουν καθοριστική σημασία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης στόχων για τον σκοπό αυτό, βασιζόμενων σε αξιολόγηση του κύκλου ζωής·

28.  υπογραμμίζει ότι η «ολοκληρωμένη» εξόρυξη πρέπει να καθιερωθεί ως βασική αρχή, λαμβανομένων, ωστόσο, υπόψη των τεχνικών περιορισμών και των περιορισμών της αγοράς, καθώς του ενδεχόμενου έμμεσου κόστους, όπως το αποτύπωμα CO2· προτείνει την ανάλυση και τον διαχωρισμό των αποβλήτων από μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες πριν από τη διάθεσή τους, ώστε να διευκολύνεται η μεταγενέστερη ανάκτησή τους·

29.  καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να επενδύσουν περαιτέρω στην έρευνα και στην ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιμων διαδικασιών για τον εφοδιασμό της ΕΕ με πρώτες ύλες και δευτερογενείς πρώτες ύλες και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες·

30.  υπογραμμίζει ότι η ιστορική κληρονομιά των εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων θα μπορούσε, μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα, να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει με τον διαφανέστερο δυνατό τόπο όλες τις παρεκκλίσεις από την οδηγία που επιτρέπονται στα κράτη μέλη, και τα κενά που παραμένουν σε σχέση με ιστορικούς χώρους διάθεσης αποβλήτων και την εξυγίανσή τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να καταρτίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, σχέδιο δράσης για την πλήρη αποκατάσταση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και τα πιθανά πλεονεκτήματα από την πιθανή εφαρμογή της έννοιας της «κυκλικής οικονομίας» στη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, και περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων αυτών μετά το κλείσιμό τους·

31.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.

(2)

ΕΕ L 101 της 21.4.2009, σ. 25.

(3)

ΕΕ L 102 της 22.4.2009, σ. 7.

(4)

ΕΕ L 110 της 1.5.2009, σ. 48.

(5)

ΕΕ L 110 της 1.5.2009, σ. 39.

(6)

EE L 110 της 1.5.2009, σ. 46.

(7)

ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.

(8)

Αριθμός PE: 593.788.

(9)

ΕΕ C 81E της 15.3.2011, σ. 74.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0349.

(11)

Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents (Μελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ταμείου που θα καλύπτει την περιβαλλοντική ευθύνη και τις ζημιές που προκύπτουν από βιομηχανικά ατυχήματα), τελική έκθεση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ENV, 17 Απριλίου 2013.

(12)

πρβλ. υποσημείωση 3 στην αιτιολογική έκθεση.

(13)

Παράρτημα ΙII της απόφασης 2009/358/ΕΚ της Επιτροπής.

(14)

Liu κ.ά. (2013) «Selective isolation of gold facilitated by second-sphere coordination with α-cyclodextrin» (επιλεκτική απομόνωση χρυσού διευκολυνόμενη μέσω συντονισμού σε επίπεδο δεύτερης σφαίρας με α-κυκλοδεξτρίνη), Nature Communications


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο στόχος

Η οδηγία 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (εφεξής «η οδηγία») θεσπίστηκε στον απόηχο δύο σοβαρών ατυχημάτων με διαρροή επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων το 1998 και το 2000. Προβλέπει μέτρα, διαδικασίες και κατευθύνσεις για την κατά το δυνατόν πρόληψη και μείωση παντός είδους δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, κατά τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων. Η οδηγία καθιερώνει αυστηρότερες απαιτήσεις για τις λεγόμενες εγκαταστάσεις της «κατηγορίας Α», των οποίων η ανεπαρκής διαχείριση θα μπορούσε να προκαλέσει «σοβαρά ατυχήματα», δηλαδή ατυχήματα που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και/ή το περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων καθώς και τα απόβλητα που παράγουν είναι ένας τομέας που είχε ανέκαθεν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: στη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, έχουν εξεταστεί σχετικές αναφορές πολιτών από την Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες ακροάσεις και συζητήσεις και έχουν εγκριθεί πολλά ψηφίσματα. Πιο συγκεκριμένα, με το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε γενική απαγόρευση των τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων(1). Ωστόσο, συνακόλουθη νομοθετική πρόταση απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς η τελευταία έκρινε ότι η κείμενη νομοθεσία της ΕΕ επαρκεί, εφόσον εφαρμόζεται σωστά, για την πρόληψη των ατυχημάτων και την άμβλυνση, σε μεγάλο βαθμό, των επιπτώσεών τους. Το 2015, ένα ακόμη ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από τη διαρροή ερυθράς ιλύος το 2010 χαρακτήρισε την οδηγία «τομέα ιδιαίτερης ανησυχίας»(2).

Με βάση αυτό το ιστορικό, κρίθηκε αναγκαίο να ερευνηθεί και να αξιολογηθεί η πρακτική εφαρμογή της μεταφερθείσας στο εθνικό δίκαιο οδηγίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ελέγχου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI). Προκειμένου να συνδράμει το έργο της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας εκπόνησε Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής.

Βασικά πορίσματα και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε την 1η Μαΐου 2008. Μετά την ημερομηνία αυτή τα κράτη μέλη θεωρούνται υπεύθυνα για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων της οδηγίας.

Το βασικό πόρισμα της έκθεσης είναι ότι τα κράτη μέλη (ΕΕ-27(3)) συνάντησαν κάποια προβλήματα κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά τον «χρόνο» ή την «ποιότητα», ή και τα δύο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί προς το παρόν να προσδοκάται στην πράξη ορθή εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη, δεδομένης της ύπαρξης εκκρεμών διαδικασιών επί παραβάσει λόγω «μη συμμόρφωσης». Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώθηκε σύσταση για ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο (από την «άποψη της ποιότητας») το ταχύτερο δυνατό.

Φαίνεται ότι η πλειονότητα των κρατών μελών έλαβαν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και των επιθεωρήσεων εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα. Τα λίγα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα με τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης (για τις εγκαταστάσεις κατηγορίας Α), καθώς και με τις άδειες και τις επιθεωρήσεις (για όλα τα είδη εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Α). Συνεπώς, αποτελεί ύψιστη αναγκαιότητα η ταχύτερη δυνατή έκδοση γενικών κατευθύνσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία, όπως προβλεπόταν από την Επιτροπή στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας της 6ης Σεπτεμβρίου 2016.

Όσον αφορά την επιθεώρηση, η οδηγία δεν ορίζει ρητώς την έννοιά της ούτε καθορίζει αναλυτικά πώς πρέπει να διενεργείται μια επιθεώρηση. Παρόλο που η Επιτροπή εξέδωσε σχεδόν όλα τα απαιτούμενα μέτρα εφαρμογής προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή της οδηγίας, εξακολουθεί να απουσιάζει ένα βασικό έγγραφο, οι «κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις επιθεωρήσεις». Η απουσία αυτών των κατευθύνσεων αποτελεί πρόβλημα, επειδή μπορεί να δημιουργήσει αποκλίσεις στις προσεγγίσεις που υιοθετούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις επιθεωρήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι στόχοι της οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν στον ίδιο βαθμό από όλα τα κράτη μέλη, δηλαδή η αποτελεσματικότητα ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Επιπλέον, η έλλειψη μιας ενιαίας προσέγγισης των επιθεωρήσεων ανά την ΕΕ συνεπάγεται αποκλίσεις σε επίπεδο συμμόρφωσης και κόστους εκτέλεσης και, συνεπώς, διαφορετική αποτελεσματικότητα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας μεταξύ των κρατών μελών. Για τούτο, διατυπώθηκε η σύσταση να εκδοθούν το ταχύτερο δυνατό οι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις επιθεωρήσεις.

Το ισχύον σύστημα υποβολής εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας, και ειδικότερα η ανά τριετία υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 της οδηγίας, δεν εξυπηρετεί τον σκοπό του, επειδή δεν επιτρέπει την περιγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο)(4) παρουσιάζει αδυναμίες, όπως δείχνει η διαθέσιμη έρευνα. Οι αδυναμίες αυτές πρέπει να διορθωθούν:

•  πρώτον, ως ζήτημα προτεραιότητας, προκειμένου να τροφοδοτείται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής με αξιόπιστα στοιχεία, και

•  δεύτερον, λόγω επείγοντος χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υποβολή των εκθέσεων για την τρίτη περίοδο εφαρμογής (2014 - 2017) από τα κράτη μέλη δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο προβληματικό εργαλείο.

Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει σήμερα βάση δεδομένων για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων ούτε μπορεί να δημιουργηθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα μηχανισμό υποβολής εκθέσεων. Αυτό δυσχεραίνει την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων και, κατά συνέπεια, την αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής.

Το συμφέρον των πολιτών σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας

Γενικά, η ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων δεν επιτρέπει τη σωστή περιγραφή και αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Παρόλο που η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, ειδικά για τις τοπικές κοινότητες που ζουν κοντά σε εξορυκτικά έργα μεγάλης κλίμακας τα οποία κάνουν χρήση επικίνδυνων ουσιών, η πρακτική εφαρμογή της οδηγίας μπορεί να μην εγγυάται το προσδοκώμενο επίπεδο ασφάλειας στο οποίο στόχευε αρχικά ο νομοθέτης.

Υπό το φως του ανωτέρω συμπεράσματος, ο εισηγητής προτίθεται να επιστήσει την προσοχή στα δικαιολογημένα συμφέροντα των τοπικών κοινοτήτων που πλήττονται από τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις των εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων. Η παρελθούσα εμπειρία δείχνει ότι η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων τείνει να θεωρείται αυτόνομη δραστηριότητα, εκτός του πολυσύνθετου πλέγματος των εξορυκτικών βιομηχανιών. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αγνοεί την αρχή της προφύλαξης και την πραγματική συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια στη ρεαλιστική αξιολόγηση των δαπανών και των κινδύνων που συνεπάγονται οι σύγχρονες τεχνολογίες επιφανειακής εξόρυξης. Η παρούσα έκθεση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη διατύπωση ορισμένων συστάσεων σχετικά με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η οδηγία ως προς αυτό.

Εξορυκτικά απόβλητα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Παρά το γεγονός ότι τα εξορυκτικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ, η οδηγία δεν όρισε στόχους όσον αφορά τις ποσότητες των εξορυκτικών αποβλήτων. Παρομοίως, παρόλο που η εξόρυξη πρωτογενών εδαφικών πόρων και η διαχείριση των εναπομενόντων αποβλήτων θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο της «κυκλικής οικονομίας», η οδηγία δεν συμπεριλήφθηκε προς αναθεώρηση ούτε στη δέσμη μέτρων για την «κυκλική οικονομία» το 2015(5). Συνεπώς, η ένταξη της διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων στο πλαίσιο της «κυκλικής οικονομίας» κρίθηκε σημαντική στην παρούσα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς αυτή η μετατόπιση σε επίπεδο πολιτικής θα επηρέαζε τον τρόπο εξόρυξης και επεξεργασίας, και κατά συνέπεια διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων, δηλαδή θα επηρέαζε την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας.

Τεχνολογίες που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία

  Βασιζόμενος σε ένα έγγραφο «δευτερογενούς έρευνας» εμπειρογνωμόνων(6), ο εισηγητής επιχείρησε επίσης να διερευνήσει τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές αντί των τεχνολογιών που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία σε περίπτωση μη ορθής διαχείρισης των αποβλήτων από την εξορυκτική βιομηχανία.

  Όσον αφορά τις τεχνικές διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που χρησιμοποιούνται σήμερα, η πλειονότητα των διεργασιών αυτών μπορούν να θεωρηθούν ώριμες και ασφαλείς υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Ωστόσο, όσον αφορά τα υφιστάμενα έργα ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εφαρμογής. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε οικονομικές πιέσεις που μπορεί να οδηγούν σε περικοπές και σε ανεπαρκή ρυθμιστική εποπτεία η οποία αποκαθιστά τέτοιες καταστάσεις. Ένας περαιτέρω λόγος είναι ότι πολλές εγκαταστάσεις λειτουργούν επί χρόνια ή ακόμη και επί δεκαετίες και δεν είχαν κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτό που σήμερα θεωρείται «βέλτιστη πρακτική». Πρόκειται για καταστάσεις που κληρονομήθηκαν και που μπορεί να είναι τεχνικά δύσκολο και δαπανηρό να διορθωθούν.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η έννοια της ΒΔΤ πρέπει να επανεξεταστεί, ώστε να μην θεωρείται «βέλτιστη» απλώς η «συνήθης πρακτική», ακόμη και όταν η εν λόγω πρακτική αποδεικνύεται ανεπαρκής. Κατά τον ορισμό των «βέλτιστων πρακτικών», και ειδικά εκείνων που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία, ο εισηγητής προκρίνει τη χρήση των αποτελεσμάτων από προγενέστερες και από εξελισσόμενες ερευνητικές δραστηριότητες, από καινοτομίες αιχμής στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από διαρροές σε λεκάνες συγκράτησης καταλοίπων σε όλο τον κόσμο, ενώ υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων, ώστε να καταργηθούν οι τεχνολογικές επιλογές «χαμηλότερου κόστους/υψηλότερης πιθανότητας ατυχήματος».

Ευχαριστίες

Τέλος, ο εισηγητής εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου της Διεύθυνσης Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση για την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη διεξοδική Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη συνεργασία της στη διερεύνηση των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στα 28 κράτη μέλη. Απευθύνει επίσης ευχαριστίες στους σκιώδεις εισηγητές για την ενεργό συμμετοχή τους, καθώς και στους διάφορους ενδιαφερομένους, εθνικές αρχές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματικές ενώσεις για τη θέση και τις συμβουλές τους, που αποτέλεσαν συνολικά πολύτιμη συμβολή στην εκπόνηση της παρούσας έκθεσης.

(1)

Ψήφισμα ΕΚ της 5ης Μαΐου 2010.

(2)

Ψήφισμα ΕΚ της 8ης Οκτωβρίου 2015.

(3)

Το συμπέρασμα αυτό αφορά τις 27 χώρες οι οποίες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας την 1η Μαΐου 2008, ήταν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι την Κροατία, που προσχώρησε στην ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013.

(4)

Δυνάμει της απόφασης 2009/358/ΕΚ της Επιτροπής, και ειδικότερα του παραρτήματος III.

(5)

Μάλιστα, τα εξορυκτικά απόβλητα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που συνοδεύει τη δέσμη μέτρων, στο οποίο η Επιτροπή ανέλαβε δύο βασικές δεσμεύσεις.

(6)

Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δρα Eberhard Falck στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2016, κατόπιν αιτήματος της ΓΔ EPRS, και δημοσιεύτηκε στο παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης Εφαρμογής υπό τον τίτλο: «Exploring the alternatives to technologies involving high environmental and health risks related to the improper management of the waste from extractive industries. Challenges, risks and opportunities for the extractive industries arising in the context of the circular economy concept» (Διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές αντί των τεχνολογιών που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία σε περίπτωση μη ορθής διαχείρισης των αποβλήτων από την εξορυκτική βιομηχανία. Προκλήσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες για την εξορυκτική βιομηχανία στο πλαίσιο της έννοιας της κυκλικής οικονομίας).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Keller, Arne Lietz


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

57

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Nikolay Barekov, Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου