Процедура : 2016/0152(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0172/2017

Внесени текстове :

A8-0172/2017

Разисквания :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Гласувания :

PV 06/02/2018 - 5.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0023

ДОКЛАД     ***I
PDF 1635kWORD 256k
27 април 2017 г.
PE 595.745v02-00 A8-0172/2017

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Докладчик по становище (*):

Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Комисия по правни въпроси

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0289),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0192/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Федералния съвет и Националния съвет на Австрия и от Камарата на депутатите на Люксембург в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по правни въпроси, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по култура и образование (A8-0172/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или в случай че го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

за преодоляване на неоснователното блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или временното местонахождение на потребителите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

 

 

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За постигането на целта да се осигури добро функциониране на вътрешния пазар като пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение, наред с другото, на стоки и услуги, не е достатъчно между държавите членки да се премахнат само държавните граници. Това премахване може да бъде обезсмислено от частни субекти, които поставят препятствия, несъвместими със свободите на вътрешния пазар. Това се случва, когато действащи в една държава членка търговци блокират или ограничават достъпа до техния онлайн интерфейс, като например уебсайтове и приложения, на клиенти от други държави членки, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки (практика, позната като блокиране на географски принцип). То се случва също и чрез други действия на определени търговци, включващи прилагането на различни общи условия за достъп до техните стоки и услуги за клиенти от други държави членки както онлайн, така и офлайн. Макар че понякога може да има обективни основания за такова различно третиране, в други случаи търговците отказват на потребители, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки, достъп до стоки или услуги, или прилагат различни условия за тях поради чисто търговски причини.

(1)  За реализирането на пълния потенциал на вътрешния пазар като пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение, наред с другото, на стоки и услуги, не е достатъчно между държавите членки да се премахнат само държавните граници. Това премахване може да бъде обезсмислено от частни субекти, които поставят препятствия, несъвместими със свободите на вътрешния пазар. Това се случва, когато действащи в една държава членка търговци блокират или ограничават достъпа до техния онлайн интерфейс, като например уебсайтове и приложения, на потребители от други държави членки, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки (практика, позната като блокиране на географски принцип). То се случва също и чрез други действия на определени търговци, включващи прилагането на различни общи условия за достъп до техните стоки и услуги за потребители от други държави членки както онлайн, така и офлайн. Макар да е възможно по изключение да има обективни основания за такова различно третиране, в други случаи някои практики на търговците отказват достъп или ограничават достъпа до стоки и услуги на потребители, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки, или прилагат в тази връзка различни условия, които не са обективно обосновани. Проучванията показват, че премахването на неоправданото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или временното местонахождение на потребителите може да подпомогне растежа и да намали средния размер на цените в рамките на целия вътрешен пазар.

 

___________________

 

Вж. Оценка на въздействието на Европейската комисия. Вж. също изследванията на тематичен отдел на Европейския парламент, озаглавени 1) „Разширяване на обхвата на забраната за блокиране на географски принцип: Икономическа оценка” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595364/IPOL_IDA(2017)595364_EN.pdf и 2) „Предложението относно блокирането на географски принцип“: Вътрешен пазар, конкурентно право и други регулаторни аспекти”http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595362/IPOL_STU(2017)595362_EN.pdf.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Настоящият регламент не представлява самостоятелен законодателен акт, а целта да се разглежда във връзка с предложението за директива относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние и с предложението за директива относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание, като следва да допринесе за създаването на цифров единен пазар.

 

___________________

 

1a COM (2015)0635.

 

COM (2015)0634.

Обосновка

Предложението за регламент трябва да се разглежда изрично в контекста на другите законодателни предложения за създаване на цифров единен пазар и успехът му е обвързан с тях. Поради това следва да се направи препратка към Директивата относно някои аспекти на договорите за продажби на стоки и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО и Директивата относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Така определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар по вътрешните граници и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като по този начин ограничават правата на клиентите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор и оптимални условия. Тези дискриминационни практики са важен фактор, допринасящ за относително ниското равнище на трансграничните търговски сделки в Съюза, включително в сектора на електронната търговия, което пречи за оползотворяване на пълния потенциал за растеж на вътрешния пазар. Като се изяснява в кои ситуации може да има основание за такъв вид различно третиране, би следвало да се постигне яснота и правна сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.

(2)  Така практиките на определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар по вътрешните граници и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като по този начин ограничават правата на потребителите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор и оптимални условия. Тези дискриминационни практики са важен фактор, допринасящ за относително ниското равнище на трансграничните търговски сделки в Съюза, включително в сектора на електронната търговия, което пречи за оползотворяване на пълния потенциал за растеж на вътрешния пазар. Съществуват обаче различни основания за прилагането на тези практики от страна на дружествата, по-специално МСП и микропредприятията. В много случаи различаващата се правна среда, съществуващата правна несигурност и свързаните рискове по отношение на приложимата защита на потребителите и законодателството за опазване на околната среда или относно етикетирането, проблемите с данъчното облагане и във фискалната област, разходите за доставка или езиковите изисквания допринасят за нежеланието на търговците да имат търговски отношения с потребители от други държави членки. В други случаи някои търговци разпокъсват пазара с цел да повишат потребителските цени. Като се изяснява в кои ситуации може да има основание за такъв вид различно третиране и каква ще бъде отговорността на търговеца, когато той продава на потребители от други държави членки в съответствие с настоящия регламент, би следвало да се постигне яснота и правна сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Целта на настоящия регламент е да се предприемат мерки относно блокирането на географски принципи, като се премахне бариера пред функционирането на вътрешния пазар. Следва обаче да се отчете фактът, че редица различия в законодателствата на държавите членки, като например тези, които водят до наличието на различни национални стандарти или липса на взаимно признаване или на хармонизация на равнището на Съюза, все още представляват значителни бариери за трансграничната търговия. Посочените бариери продължават да водят до разпокъсване на единния пазар, като често принуждават търговците да прилага практики за блокиране на географски принцип. Ето защо Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да продължат да прилагат мерки по отношение на тези бариери с цел намаляване на разпокъсаността на пазара и доизграждане на единния пазар.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съгласно член 20 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 държавите членки трябва да гарантират, че установените в Съюза доставчици на услуги не третират получателите на услуги по различен начин въз основа на тяхната националност или място на пребиваване. Тази разпоредба обаче не беше напълно ефективна в борбата срещу дискриминацията и не доведе до достатъчно намаляване на правната несигурност, по-специално поради възможността да се оправдаят разликите в третирането, които тя допуска, и съответните трудности при прилагането ѝ на практика. Освен това блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване може да възникват също и в резултат на действия на търговци, установени в трети държави, които попадат извън приложното поле на директивата.

(3)  Съгласно член 20 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 държавите членки трябва да гарантират, че установените в Съюза доставчици на услуги не третират получателите на услуги по различен начин въз основа на тяхната националност или място на пребиваване. Тази разпоредба обаче не беше напълно ефективна в борбата срещу дискриминацията и не доведе до достатъчно намаляване на правната несигурност. Настоящият регламент има за цел да допълни член 20 от Директива 2006/123/ЕО. Той не следва да се разглежда като законодателен акт, с който се заменя посочената директива. Той по-скоро има за цел да я допълни, като определи определени положения, при които различното третиране въз основа на националност, място на пребиваване или временно местонахождение не може да бъде оправдано съгласно член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО. Освен това неоснователното блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или временното местонахождение може да възникват също и в резултат на действия на търговци, установени в трети държави, които попадат извън приложното поле на директивата.

__________________

__________________

17 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

17 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Следователно, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, са необходими целенасочените мерки, определени в настоящия регламент, в който се предвижда ясен, единен и ефективен набор от правила по определен брой въпроси.

(4)  Следователно, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и да се гарантира свободното движение на хора, стоки и услуги, без дискриминация въз основа на държава на произход или място на пребиваване, са необходими целенасочените мерки, определени в настоящия регламент, в който се предвижда ясен, единен и ефективен набор от правила по определен брой въпроси. Тези мерки следва да поддържат баланс между защитата на потребителите и свободата на стопанска инициатива и свободата на договаряне за търговците.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Целта на настоящия регламент е да се предотврати дискриминацията въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите, включително блокиране на географски принцип, при трансгранични търговски сделки между търговци и клиенти във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на услуги в Съюза. С него се търси решение за справяне с пряката и непряка дискриминация, като по този начин се обхванат и неоправданите разлики в третирането въз основа на други разграничителни критерии, които водят до същия резултат както прилагането на критерии, пряко свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите. Такива други критерии може да се прилагат по-специално въз основа на информация за физическото местоположение на клиентите — например IP адресът, използван за достъп до онлайн интерфейс, предоставеният за доставка на стоките адрес, направеният избор на език или държавата членка, в която е издаден платежният инструмент на клиента.

(5)  Целта на настоящия регламент е да се предотврати дискриминацията въз основа на националността, мястото на пребиваване или временното местонахождение на потребителите, включително блокиране на географски принцип, при трансгранични търговски сделки между търговец и потребител във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на услуги в Съюза. С него се търси решение за справяне с пряката и непряка дискриминация, като по този начин се обхванат и неоправданите разлики в третирането въз основа на други разграничителни критерии, които водят до същия резултат както прилагането на критерии, пряко свързани с националността, мястото на пребиваване или временното местонахождение на потребителите. Такива други критерии може да се прилагат по-специално въз основа на информация за физическото местоположение на потребителите — например IP адресът, използван за достъп до онлайн интерфейс, предоставеният за доставка на стоките адрес, направеният избор на език или държавата членка, в която е издаден платежният инструмент на потребителя.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Настоящият регламент следва да не се прилага за изцяло вътрешни положения, при които не може да се допусне, че съществуват трансгранични елементи и всички дейности, свързани, inter alia, с националност, място на пребиваване или временно местонахождение, достъп до онлайн интерфейс, достъп до стоки или услуги или сделки за плащания, се извършват в една и съща държава членка.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Като се има предвид, че някои регулаторни и административни пречки за търговците в Съюза в определени сектори на услугите бяха премахнати в резултат на прилагането на Директива 2006/123/ЕО по отношение на материалния предмет, следва да се гарантира съответствие между настоящия регламент и Директива 2006/123/ЕО. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат, наред с другото, за доставяни по електронен път услуги, които не са аудио-визуални и основната им характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условието обаче за специалното изключение, предвидено в член 4, и последваща оценка на въпросното изключение, както е предвидено в член 9. Аудио-визуални услуги, включващи услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до излъчване на спортни събития и които се предоставят въз основа на изключителни териториални лицензи, са изключени от обхвата на настоящия регламент. Следва да се изключи и достъпът до финансови услуги на дребно, включително платежни услуги, независимо от разпоредбите на настоящия регламент по отношение на недискриминацията при плащанията.

(6)  С оглед на факта, че някои регулаторни и административни пречки за търговците в Съюза в определени сектори на услугите бяха премахнати в резултат на прилагането на Директива 2006/123/ЕО по отношение на нейния материален обхват, следва да се гарантира съответствие между настоящия регламент и Директива 2006/123/ЕО. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат, наред с другото, за доставяни по електронен път услуги, които не са аудио-визуални и основната им характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условието обаче за специалното изключение, предвидено в член 4. Следва обаче да се отбележи, че след приемането на Директива 2006/123/ЕО регулаторните и административните пречки за търговците са частично премахнати и в други сектори.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Предвид специфичния характер на произведенията с културна стойност и специфичните търговски модели за тяхното разпространение, настоящият регламент следва да не засяга принципа на териториално действие на авторското право в секторите на културата.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Дискриминация може да възникне също и във връзка с услуги в областта на транспорта, по-специално по отношение на продажбата на билети за превоз на пътници. В тази връзка обаче в Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета18, Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета20 вече се съдържат общи забрани за дискриминация, обхващащи всички дискриминационни практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент. Освен това се предвижда, че за тази цел в близко бъдеще ще бъде изменен Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета21. Поради това и с оглед да се гарантира съответствие с приложното поле на Директива 2006/123/ЕО, услугите в областта на транспорта следва да останат извън обхвата на настоящия регламент.

(7)  Дискриминация възниква също така също и във връзка с услуги, попадащи извън обхвата на настоящия регламент, включително в областта на аудио-визуалните и финансовите услуги, електронните съобщения, транспорта или здравните услуги. Аудио-визуалните услуги, включително услугите, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до излъчване на спортни събития и които се предоставят въз основа на изключителни териториални лицензи, следва да са изключени от обхвата на настоящия регламент. Следва да се изключи също така достъпът до финансови услуги на дребно, включително платежни услуги, независимо от разпоредбите на настоящия регламент относно недискриминацията при плащанията. По отношение на електронните съобщения Комисията представи предложение за Европейски кодекс в областта на електронните съобщения, който утвърждава принципа на недискриминация17а. По отношение на транспорта, в Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета18, Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета20 вече се съдържат общи забрани относно дискриминацията, обхващащи всички дискриминационни практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент. Освен това се предвижда, че за тази цел в близко бъдеще ще бъде изменен Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета21. По отношение на здравните услуги, в Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета21a вече се посочва, че пациентите от други държави членки не могат да бъдат дискриминирани въз основа на тяхната националност. Поради това и с оглед да се гарантира съответствие с достиженията на правото, услугите в областта на, inter alia, аудио-визуалните услуги, финансовите услуги, електронните съобщения, транспорта или здравните услуги следва на този етап да останат извън обхвата на настоящия регламент.

__________________

__________________

 

17аПредложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена), COM(2016) 0590.

18 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

18 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

19 Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

21 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

 

21аДиректива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (OB L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Настоящият регламент следва да не засяга приложимите правила в областта на данъчното облагане, като се има предвид че Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предоставя конкретно основание за действия на равнището на Съюза по отношение на данъчните въпроси.

(8)  Не се отнася до българския текст.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета22 изборът на приложимо право при договори между потребител и професионалист, упражняващ търговската или професионалната си дейност в държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя, или насочващ по какъвто и да е начин дейността си към тази държава или няколко държави, сред които е и тази държава, не може да води до лишаване на потребителя от защитата, предоставена му от разпоредби, от които не е възможна дерогация чрез споразумение по силата на правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя. Съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета23 по въпроси, свързани с договор между потребител и професионалист, който извършва търговски или професионални дейности в държавата членка, където потребителят има местоживеене, или който по какъвто и да е начин насочва тези дейности към тази държава членка или към няколко държави, включително тази държава членка, потребителят може да предяви иск срещу другата страна в съдилищата на държавата членка, в която има местоживеене, и искове срещу потребителя може да бъдат предявявани само в тези съдилища.

заличава се

__________________

 

22 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

 

23 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

 

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Настоящият регламент не следва да засяга актове на правото на Съюза, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански дела, и по-специално разпоредбите относно приложимото право по договорни задължения и относно компетентността, определени в Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета25, включително прилагането на тези актове и разпоредби в отделни случаи. По-специално за целите на такова прилагане не следва да се заключава само от факта, че даден търговец действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, че той насочва дейностите си към държавата членка на потребителя.

(10)  Настоящият регламент следва да не засяга приложимото право на Съюза, отнасящо се до съдебното сътрудничество по граждански дела, и по-специално разпоредбите относно приложимото право по договорни задължения и относно компетентността, определени в Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета25, включително прилагането на тези актове и разпоредби в отделни случаи. Фактът, че се спазват разпоредбите на настоящия регламент, следва да не се счита сам по себе си за водещ до заключението, че даден търговец насочва дейностите към държавата членка на потребителя. По-конкретно, когато даден търговец, който действа в съответствие с членове 3, 4 и 5, не блокира, нито ограничава достъпа на потребителя до своя онлайн интерфейс, не го пренасочва към различна версия на своя онлайн интерфейс, до който потребителят е искал да получи първоначално достъп, независимо от националността или мястото на пребиваване, и не прилага различни общи условия за достъп в ситуациите, посочени в настоящия регламент, или когато търговецът приема платежни инструменти, издадени в друга държава членка, по недискриминационен начин, за този търговец не може да се смята единствено на тези основания, че насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното място на пребиваване или местоживеенето на потребителя. Освен това за даден търговец не следва да се счита, че насочва тези дейности към държавата членка, в която е обичайното място на пребиваване или местоживеенето на потребителя, когато търговецът, действащ съгласно настоящия регламент, предприема разумно очакваните постъпки или постъпките, изискани от потребителя или от закона, за да предостави пряко или косвено необходимата информация или съдействие на потребителя, като свързва потребителя с трети страни, които могат да окажат изисканото съдействие.

__________________

__________________

24 Регламент (ЕО) №  593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

24 Регламент (ЕО) №  593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

25 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Дискриминационните практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент, обикновено се осъществяват чрез общи условия и друга информация, определени или прилагани от съответния търговец или от негово име като предварително условие за получаване на достъп до въпросните стоки или услуги, и които обикновено са предоставени на широката общественост. Такива общи условия за достъп включват, наред с другото, цените, условията за плащане и условията за доставка. Те може да са предоставени на широката общественост от търговеца или от негово име чрез различни средства като информация, публикувана в реклами, на уебсайтове или в документите за предварителния договор или за договора. Тези условия се прилагат при липсата на индивидуално договорено споразумение за противното, сключено пряко между търговеца и клиента. За целите на настоящия регламент индивидуално договорените условия между търговеца и клиентите не следва да се считат за общи условия за достъп.

(11)  Дискриминационните практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент, обикновено се осъществяват чрез общи условия и друга информация, определени или прилагани от съответния търговец или от негово име като предварително условие за получаване на достъп до въпросните стоки или услуги, и които обикновено са предоставени на широката общественост. Такива общи условия за достъп включват, наред с другото, цените, условията за плащане и условията за доставка. Те може да са предоставени на широката общественост от търговеца или от негово име чрез различни средства като информация, публикувана в реклами или на уебсайтове или да бъде част от информацията за предварителния договор или за договора. Тези условия се прилагат при липсата на индивидуално договорени общи условия между търговеца и потребителите. За целите на настоящия регламент индивидуално договорените условия между търговеца и потребителите не следва да се считат за общи условия за достъп. Възможността за индивидуално договаряне на условията или индивидуално договаряне относно допълнителни права или задължения обаче следва да не води до блокиране на географски принцип или други неоснователни форми на дискриминация, които попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Както потребителите, така и предприятията следва да бъдат защитени от дискриминация по причини, свързани с тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, когато действат като клиенти по смисъла на настоящия регламент. Защитата обаче не следва да се разширява за клиенти, които купуват стока или услуга с цел препродажба, защото това би засегнало широко използвани схеми за дистрибуция между предприятията в контекста на отношенията между тях, като например избирателно или ексклузивно разпространение, което обикновено позволява на производителите да избират търговците си на дребно при спазване на правилата за конкуренция.

(12)  Потребителите следва да бъдат защитени от дискриминация на основания, свързани с тяхната националност, място на пребиваване или временно местонахождение. В случаите на договори с двойна цел обаче, когато договорът е сключен за цели, които отчасти попадат в обхвата на търговската дейност на лицето и отчасти извън него, а търговската цел е толкова силно ограничена, че не е преобладаваща в цялостния контекст на договора, въпросното лице следва също да се счита за потребител.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За увеличаване на възможността на клиентите за достъп до информация, свързана с продажбата на стоки и предоставянето на услуги на вътрешния пазар, както и за повишаване на прозрачността, включително по отношение на цените, търговците не следва да възпрепятстват — чрез използване на технологични мерки или по друг начин — клиентите да имат пълен и равен достъп до онлайн интерфейс въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване. Такива технологични мерки може да включват по-специално всякакви технологии, използвани за определяне на физическото местоположение на клиента, включително проследяването му с помощта на IP адрес, координати, получени чрез глобалната навигационна спътникова система, или данни, свързани с платежна операция. Тази забрана за дискриминация по отношение на достъпа до онлайн интерфейс не следва обаче да се разбира като създаване на задължение за търговеца да участва в търговски сделки с клиентите.

(14)  С цел увеличаване на възможностите на потребителите за достъп до информация, свързана с продажбата на стоки и предоставянето на услуги в рамките на вътрешния пазар, както и за повишаване на прозрачността, включително по отношение на цените, търговците и онлайн пазарите следва да не възпрепятстват — чрез използване на технологични мерки или по друг начин — потребителите да имат пълен и равен достъп до онлайн интерфейс въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или временно местонахождение. Пълният и равнопоставен достъп до онлайн интерфейси под формата на мобилни приложения следва да включва възможността за потребителя да изтегли и да има достъп до всяка една версия на мобилното приложение, което даден търговец поддържа в една или повече държави членки. Технологичните мерки, които пречат на този достъп, може да включват по-специално всякакви технологии, използвани за определяне на физическото местоположение на потребителя, включително проследяването на местоположението с помощта на IP адрес, координати, получени чрез глобалната навигационна спътникова система, или данни, свързани с платежна операция. Тази забрана за дискриминация по отношение на достъпа до онлайн интерфейс не следва обаче да се разбира като създаване на задължение за търговеца да участва в търговски сделки с потребител.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  С цел да се гарантира равно третиране на потребителите и да се избегне дискриминацията на практика, уебсайтовете, мобилните приложения и всички други интерфейси на търговците следва да се проектират така, че да позволяват въвеждането на данни във формулярите от държава членка, различна от тази на търговеца. По-специално, уебсайтовете следва да позволяват въвеждането на адреси, телефонни номера, включително международни префикси, номера на банкови сметки, включително IBAN номера и BIC кодове, както и всякакви други данни, от държава членка, различна от тази на търговеца, ако съответната информация се изисква, за да бъде завършена поръчка чрез онлайн интерфейса на съответния търговец. Изискването клиентът да използва единствено други средства, като например електронна поща или телефон, за да направи поръчка, следва да не се разрешава, освен ако те не са основното средство за подаване на такава поръчка за всички клиенти, включително и онези от държавата членка на търговеца.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Някои търговци използват различни версии на онлайн интерфейса си, насочени към клиенти от различни държави членки. Макар че това следва да остане възможно, пренасочването на клиент от една версия на онлайн интерфейса към друга без неговото изрично съгласие следва да бъде забранено. Всички версии на онлайн интерфейса следва да остават лесно достъпни за клиента по всяко време.

(15)  Някои търговци използват различни версии на онлайн интерфейса си, насочени към потребители от различни държави членки. Макар че това следва да остане възможно, пренасочването на потребител от една версия на онлайн интерфейса към друга без неговото изрично съгласие следва да бъде забранено. Търговците следва да не са задължени да изискват изричното съгласие на потребителя всеки път, когато един и същ потребители посещава един и същ онлайн интерфейс. След като изричното съгласие на потребителя бъде получено веднъж, то следва да се счита за валидно при всички последващи посещения на същия потребители в същия онлайн интерфейс. Всички версии на онлайн интерфейса следва да остават лесно достъпни за потребителя по всяко време.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В определени случаи блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването без съгласието на клиента към алтернативна версия на даден онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, може да е необходимо, за да се гарантира спазване на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Такива закони може да ограничават достъпа на клиентите до определени стоки или услуги, например чрез забрана за показване на специфично съдържание в определени държави членки. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива изисквания и следователно да могат да блокират, ограничават достъпа или пренасочват определени клиенти или клиенти в определени територии към онлайн интерфейс, доколкото това е необходимо по тази причина.

(16)  В определени случаи блокирането или ограничаването на достъпа или пренасочването без съгласието на потребителя към алтернативна версия на даден онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или временното местонахождение на потребителя, може да е необходимо, за да се гарантира спазване на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на дадена държава членка в съответствие с правото на Съюза. Такива закони може да ограничават достъпа на потребителите до определени стоки или услуги, например чрез забрана за показване на специфично съдържание в определени държави членки. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива изисквания и следователно да могат да блокират, ограничават достъпа или пренасочват определени групи от потребители или потребители в определени територии, доколкото това може да е необходимо по тази причина.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При няколко конкретни ситуации всички разлики в третирането на клиентите чрез прилагане на общи условия за достъп, включително категоричен отказ за продажба на стоки или предоставяне на услуги, по причини, свързани с националността, местоживеенето или мястото на установяване на клиентите, не могат да имат обективно оправдание. В тези ситуации всяка подобна дискриминация следва да бъде забранена, така че клиентите да имат право — при посочените в настоящия регламент конкретни условия — да участват в търговски сделки при същите условия, както местен клиент, и да имат пълен и равен достъп до всяка от различните предлагани стоки или услуги независимо от своята националност, място на пребиваване или място на установяване. Поради това, когато е необходимо, търговците следва да вземат мерки за гарантиране спазването на посочената забрана за дискриминация, ако в противен случай съответните клиенти биха били възпрепятствани да получат пълен и равен достъп. Прилаганата при тези ситуации забрана не следва обаче да се разбира като възпрепятстване на търговците да насочват дейностите си към различни държави членки или към определени групи клиенти с целенасочени предложения и различни условия, включително чрез създаването на специфичен за всяка държава онлайн интерфейс.

(17)  При няколко конкретни ситуации всички разлики в третирането на потребителите чрез прилагане на общи условия за достъп, включително категоричен отказ за продажба на стоки или предоставяне на услуги, по причини, свързани с националността, място на пребиваване или временното местонахождение на потребителите, не могат да имат обективно оправдание. В тези ситуации всяка подобна дискриминация следва да бъде забранена, така че потребителите да имат право — при посочените в настоящия регламент конкретни условия — да участват в търговски сделки при същите условия, както местен потребител, и следва да имат пълен и равен достъп до всяка от различните предлагани стоки или услуги, независимо от своята националност, място на пребиваване или временното местонахождение. Поради това, когато е необходимо, търговецът следва да взема мерки за гарантиране спазването на посочената забрана за дискриминация. Прилаганата при тези ситуации забрана не следва обаче да се разбира като възпрепятстване на търговците да насочват дейностите си към различни държави членки или към определени групи потребители с целенасочени предложения и различни общи условия за достъп, включително чрез създаването на специфични за всяка държава онлайн интерфейси, включително тези, които са на различни цени.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Първата от тези ситуации е, когато търговецът продава стоки, но няма трансгранична доставка на тези стоки от търговеца или от негово име до държавата членка, където пребивава клиентът. При тази ситуация клиентът следва да може да купува стоките при абсолютно същите условия, включително цена и свързани с доставката на стоките условия, както подобни клиенти, пребиваващи в държавата членка на търговеца. Това може да означава, че чуждестранен клиент ще трябва да вземе стоката в тази държава членка или в друга държава членка, до която търговецът прави доставки. При тази ситуация не е необходимо да се прави регистрация за данък добавена стойност (ДДС) в държавата членка на клиента, нито да се урежда трансграничната доставка на стоките.

(18)  Първата от тези ситуации е, когато търговецът продава стоки, но няма трансгранична доставка на тези стоки от търговеца или от негово име до държавата членка, където пребивава потребителят. Вместо това търговецът предлага доставка на тези стоки на определено място в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване на потребителя, включително и възможността за вземане на стоките от място, което следва да бъде договорено между търговеца и потребителя. При тази ситуация потребителят следва да може да купува стоките при абсолютно същите условия, включително ценови условия и свързани с доставката на стоките условия, както подобни потребители, пребиваващи в държавата членка, в която стоките се доставят или получават. Това би могло да означава, че чуждестранен потребител ще трябва да вземе стоката в тази държава членка или в друга държава членка, до която търговецът прави доставки, или да уреди със свои собствени частни средства трансграничната доставка на стоките. При тази ситуация, в съответствие с Директива 2006/112/ЕО на Съвета, не е необходимо да се прави регистрация за данък добавена стойност (ДДС) в държавата членка на потребителя.

 

___________________

 

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Третата ситуация е когато потребителите искат да получат услуги, доставяни по електронен път, чиято основна особеност е предоставянето на достъп до и използването на защитени с авторско право произведения или други защитени обекти (като електронни книги или музика, игри и софтуер, предлагани онлайн), при условие че търговецът разполага с необходимите права или е придобил лиценза за използване на това съдържание за съответните територии. В този случай също не се изисква физическа доставка, тъй като услугите се доставят по електронен път. Търговецът може да декларира и плаща ДДС по опростена процедура в съответствие с правилата относно режима за съкратено обслужване на едно гише, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  И накрая в ситуацията, при която търговецът предоставя услуги и тези услуги се получават от клиента в помещенията на търговеца или на място, избрано от търговеца и различно от държавата членка, на която е гражданин клиентът или в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, прилагането на различни общи условия за достъп по причини, свързани с такива критерии също не следва да бъде оправдано. Тези ситуации се отнасят според случая до предоставянето на услуги като настаняване в хотели, участие в спортни събития, отдаване на автомобили под наем и продажба на билети за музикални фестивали или увеселителни паркове. При тези ситуации търговецът не трябва да прави регистрация за ДДС в друга държава членка, нито да урежда трансгранична доставка на стоки.

(20)  И накрая в ситуацията, при която търговецът предоставя услуги и тези услуги се получават от потребителя в помещения или на място, което не се намира в държавата членка, в която е мястото на пребиваване на потребителя, прилагането на различни общи условия за достъп по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или временното местонахождение на потребителя също не следва да бъде оправдано. Тези ситуации се отнасят според случая до предоставянето на услуги, с изключение на услуги, доставяни по електронен път, като настаняване в хотели, участие в спортни събития, отдаване на автомобили под наем и продажба на билети за музикални фестивали или увеселителни паркове. При тези ситуации търговецът не трябва да прави регистрация за ДДС в друга държава членка.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  При всички тези ситуации, по силата на разпоредбите на приложимото право относно договорните задължения и относно компетентността, определени в регламенти (ЕО) № 593/2008 и (ЕС) № 1215/2012, когато даден търговец не осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или не насочва дейностите си там, или когато клиентът не е потребител, спазването на настоящия регламент не предполага никакви допълнителни разходи за търговеца, свързани с компетентност или разлики в приложимото право. Когато за разлика от това даден търговец осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или насочва дейностите си там, търговецът е изразил намерението си да установи търговски отношения с потребители от тази държава членка и следователно е бил в състояние да вземе под внимание всички такива разходи.

(21)  При всички тези ситуации, по силата на разпоредбите на приложимото право относно договорните задължения и относно компетентността, определени в регламенти (ЕО) № 593/2008 и (ЕС) № 1215/2012, когато даден търговец не осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или не насочва дейностите си там, спазването на настоящия регламент не включва никакви допълнителни разходи за търговеца, свързани с компетентност или разлики в приложимото право.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Във всички тези ситуации общите условия за достъп следва да бъдат в съответствие със законите и разпоредбите на държавата членка, в която търговецът осъществява дейностите си или към която са насочени дейностите му. Не е необходимо търговецът да гарантира, че общите условия за достъп са в съответствие със законите и разпоредбите, нито да използва езика на държавата членка, в която е мястото на пребиваване на потребител, на когото търговецът не възнамерява да продава стоки.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  Използването на даден език в онлайн интерфейса на търговеца не може само по себе си да се изтъква като основание за заключението, че търговецът има намерение да продава на потребители от друга държава членка.

Обосновка

Макар в общите условия да следва да се посочи на кой пазар възнамерява да продава търговецът, в случай на съмнение не трябва да се приема, че само поради използването на определен език търговецът има намерение да привлича купувачи от друга държава членка, в която този език се използва.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21в)  Съгласно Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a потребителят има право, при липса на съответствие на потребителски стоки с договора, да изиска от продавача да поправи въпросните стоки или да ги замени, и в двата случая безплатно, освен ако това не е невъзможно или непропорционално. Посочената директива ограничава размера на разходите, които се поемат от продавача, до необходимите разходи, направени за привеждане на стоките в съответствие. Освен това посочената директива в определени случаи не изключва възможността правото на потребителя да му бъдат възстановени разходите за поправка или замяна да бъде ограничено, когато това е необходимо, до размер, пропорционален на стойността, която биха имали стоките при липса на съответствие и на значимостта на липсата на съответствие. Когато е приложимо, правилата относно преддоговорната информация, правото на отказ, неговото упражняване и действие, доставката и преминаването на риска следва да се регулират от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. В посочената директива се определя, inter alia, какви разходи възникват за потребителите и търговците в случай на отказ от договор, сключен от разстояние или извън помещенията на търговеца. Прилагането на настоящия регламент следва да не засяга разпоредбите на директиви 1999/44/ЕО и 2011/83/ЕС.

 

__________________

 

Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (OB L 171, 7.7.1999 г., стр. 12).

 

Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Търговци, попадащи в обхвата на специалния режим, предвиден в дял XII, глава 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета27, не са длъжни да плащат ДДС. За тези търговци, за които забраната да прилагат при предоставянето на услуги, доставяни по електронен път, различни общи условия за достъп поради причини, свързани с националност, място на пребиваване или място на установяване на потребителя, ще предполага изискване за регистрация, за да се начисли ДДС на други държави членки, и може да доведе до допълнителни разходи, които биха представлявали непропорционална тежест с оглед на мащаба и характеристиките на съответните търговци. Поради това тези търговци следва да бъдат освободени от посочената забрана, докато е приложим такъв режим.

(22)  Търговци, попадащи в обхвата на специалния режим, предвиден в дял XII, глава 1 от Директива 2006/112/ЕО не са длъжни да плащат ДДС в държавата членка, в която са установени. За тези търговци, за които забраната да прилагат при предоставянето на услуги, доставяни по електронен път, различни общи условия за достъп поради причини, свързани с националност, място на пребиваване или временно местонахождение на потребителя, ще наложи изискване за регистрация, за да се начисли ДДС на други държави членки, и може да доведе до допълнителни разходи, които биха наложили непропорционална тежест с оглед на мащаба и характеристиките на съответните търговци. Поради това тези търговци следва да бъдат освободени от посочената забрана, докато е приложим такъв режим.

__________________

 

27 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1—118).

 

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Във всички тези случаи търговците могат в някои случаи да бъдат възпрепятствани да продават стоки или да предоставят услуги на определени клиенти или на клиенти на определени територии поради причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, като следствие от конкретна забрана или изискване, предвидена(о) в правото на Съюза или в закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Съгласно закони на държавите членки може също да се изисква, в съответствие с правото на Съюза, търговците да спазват определени правила относно ценообразуването на книги. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива закони, доколкото това е необходимо.

(23)  Във всички тези случаи търговците могат в някои случаи да бъдат възпрепятствани да продават стоки или да предоставят услуги на определени потребители или на потребители в определени държави членки поради причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или временно местонахождение на потребителя, като следствие от конкретна забрана или изискване, предвидена(о) в правото на Съюза или в законите на държавата членка в съответствие с правото на Съюза. Съгласно закони на държавите членки може също да се изисква, в съответствие с правото на Съюза, търговците да спазват определени правила относно ценообразуването на книги. Освен това съгласно законите на държавите членки може да се изисква публикациите, доставяни по електронен път, да могат да се възползват от същата преференциална ставка на ДДС като публикациите на всички видове физически носители, както е предвидено в предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания1a. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива закони, доколкото това е необходимо.

 

__________________

 

1a COM(2016)0758.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Съгласно правото на Съюза търговците по принцип са свободни да решават кои платежни средства желаят да приемат, включително кои платежни марки. Все пак, след като веднъж е направен този избор, съгласно действащата правна рамка за платежните услуги, няма причини търговците да дискриминират клиентите в Съюза, като отказват определени търговски сделки или като по друг начин прилагат определени различни условия за плащане във връзка с тези сделки по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента. В този конкретен контекст, такова неоправдано различно третиране по причини, свързани с мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, също следва да бъде изрично забранено. Допълнително следва да се припомни, че с Регламент (ЕС) № 260/2012 вече е забранено на всички получатели на плащания, включително търговци, да изискват банковите сметки да бъдат в определена държава членка, за да бъде прието плащане в евро.

(24)  Съгласно правото на Съюза търговците по принцип са свободни да решават кои платежни средства желаят да приемат. В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета1a и с Директива (ЕС) 25/2366 на Европейския парламент и на Съвета, търговците, които приемат платежни инструменти, свързани с карти от конкретна платежна марка и категория, не са задължени да приемат платежни инструменти, свързани с карти от същата категория, но от друга платежна марка, или от същата платежна марка, но от различна категория. Все пак, след като веднъж е направен този избор, съгласно действащата правна рамка за платежните услуги, търговците следва да не дискриминират потребители в Съюза, като отказват определени търговски сделки или като по друг начин прилагат определени различни условия за плащане във връзка с тези платежни операции по причини, свързани с националността, местожителството или временното местонахождение на потребителя. В този конкретен контекст, такова неоправдано различно третиране по причини, свързани с мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, следва по същия начин да бъде изрично забранено. Допълнително следва да се припомни, че с Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета вече е забранено на всички търговци да изискват банковите сметки да бъдат в определена държава членка, за да бъде прието плащане в евро.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1).

 

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

 

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  С Директива 2015/2366/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28 се въведоха стриктни изисквания за сигурност при инициирането и обработката на електронни плащания, което намалява риска от измами за всички нови и по-традиционни платежни средства, по-специално плащанията онлайн. Доставчиците на платежни услуги са задължени да прилагат така нареченото задълбочено установяване на идентичността на клиента — процес на установяване на идентичността, с който се потвърждава самоличността на ползвателя на платежната услуга или на платежната операция. За операции от разстояние, като плащания онлайн, изискванията за сигурност са още по-строги, като се изисква динамична връзка към сметката за операцията и сметката на получателя на плащането, за да се защити допълнително ползвателя чрез свеждане до минимум на рисковете в случай на грешка или атаки с цел измама. В резултат на тези разпоредби, рискът от измами при плащане при вътрешни и трансгранични покупки вече е на еднакво равнище и не следва да се използва като аргумент за отказ или за дискриминиране на каквито и да били търговски сделки в рамките на Съюза.

(25)  С Директива 2015/2366/ЕС се въведоха стриктни изисквания за сигурност при инициирането и обработката на електронни плащания, което намалява риска от измами за всички нови и по-традиционни платежни средства, по-специално плащанията онлайн. Доставчиците на платежни услуги са задължени да прилагат така нареченото задълбочено установяване на идентичността на потребителя — процес на установяване на идентичността, с който се потвърждава самоличността на ползвателя на платежната услуга или на платежната операция. За операции от разстояние, като плащания онлайн, изискванията за сигурност са още по-строги, като се изисква динамична връзка към сметката за операцията и сметката на получателя на плащането, за да се защити допълнително ползвателя чрез свеждане до минимум на рисковете в случай на грешка или атаки с цел измама. В резултат на тези разпоредби рискът от измами при плащане при трансгранични покупки е значително намален. Въпреки това в случай на директни дебити, когато търговецът може да не е в състояние да оцени надлежно платежоспособността на потребителя или това би наложило сключването на нов или изменен договор с доставчиците на платежни инструменти, търговецът следва да има възможността да поиска авансово плащане чрез кредитен превод в СЕПА, преди да изпрати стоките или да предостави услугата. Следователно различно третиране е оправдано в ситуации, при които търговецът не разполага с други достъпни средства за проверка на платежоспособността на потребителя.

__________________

 

28 Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35—127).

 

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от ДФЕС. Споразумения, налагащи на търговците задължения да не участват в пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията29 с определени клиенти или с клиенти в определени територии, по принцип се считат за ограничаващи конкуренцията и обикновено не може да бъдат изключени от забраната, определена в член 101, параграф 1 от ДФЕС. Дори когато не са обхванати от член 101 от ДФЕС, в контекста на прилагането на настоящия регламент, те нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар и може да бъдат използвани за заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент. Следователно съответните клаузи от такива споразумения или от други споразумения във връзка с пасивни продажби, изискващи търговецът да действа в нарушение на настоящия регламент, следва да се считат за нищожни. Настоящият регламент, и по-специално разпоредбите в него относно достъпа до стоки или услуги, следва обаче да не засягат споразумения, ограничаващи активни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010.

(26)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от ДФЕС. Споразумения, налагащи на търговците задължения да не участват в пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията29 с определени потребители или с потребители в определени територии, по принцип се считат за ограничаващи конкуренцията и обикновено не може да бъдат изключени от забраната, определена в член 101, параграф 1 от ДФЕС. Следователно съответните клаузи от такива споразумения във връзка с пасивни продажби, изискващи търговецът да действа в нарушение на настоящия регламент, следва да се считат за нищожни. Настоящият регламент, и по-специално разпоредбите в него относно достъпа до стоки или услуги, следва обаче да не засягат споразумения, ограничаващи активни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010.

__________________

__________________

29 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1).

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Държавите членки следва да определят един или няколко органа, отговарящи за предприемането на ефективни действия за наблюдение и за гарантиране на спазването на разпоредбите на настоящия регламент. Държавите членки следва също така да гарантират, че на търговците могат да бъдат налагани ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при всяко нарушаване на настоящия регламент.

(27)  Държавите членки следва да определят един или няколко отговорни органа, които разполагат с необходимите правомощия за предприемането на ефективни действия за наблюдение и за гарантиране на спазването на разпоредбите на настоящия регламент. Държавите членки следва също така да гарантират, че срещу търговците могат да бъдат предприемани ефективни, пропорционални и възпиращи мерки при всяко нарушаване на настоящия регламент.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Потребителите следва да получават съдействие от отговорните органи за улеснено разрешаване на конфликти с търговци, възникнали от прилагането на настоящия регламент, включително чрез единен формуляр за подаване на жалби.

(28)  Потребителите следва да могат да получават съдействие от отговорните органи за улеснено разрешаване на конфликти с търговци, възникнали от прилагането на настоящия регламент. За тази цел държавите членки следва да определят органи, отговорни за предоставянето на съдействие, inter alia, звената за контакти за онлайн решаване на спорове, посочени в Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

________________

 

1a Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (OВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1)

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Настоящият регламент следва редовно да бъде оценяван с оглед да се предложат изменения при необходимост. В първата оценка следва да се обърне особено внимание на възможното разширяване на обхвата на забраната по член 4, параграф 1, буква б), така че да включва и услуги, доставяни по електронен път, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условие че търговецът разполага с необходимите права за съответните територии.

(29)  Настоящият регламент следва редовно да бъде оценяван с оглед да се предложат изменения при необходимост. В първата оценка следва да се извърши задълбочен анализ на въздействието на регламента върху вътрешния пазар и трансграничната електронна търговия. Той следва да обърне особено внимание на възможното разширяване на обхвата на настоящия регламент, така че да включва и други сектори. Това следва да отчете надлежно спецификите на всеки отделен сектор. По-конкретно, оценяването на разширяването на обхвата с цел включване на аудио-визуалните услуги следва да се основава на подробни данни за цените и разходите, каквито притежават само доставчиците на услуги. Поради това тези доставчици следва да сътрудничат при оценяването, за да се улесни преценяването на това дали включването на тези услуги в обхвата на настоящия регламент би довело до появата на бизнес модели, които са по-ефикасни от използваните понастоящем.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С оглед да се улесни ефективното прилагане на определените в настоящия регламент правила, по отношение на тях следва да бъдат на разположение и механизмите за гарантиране на трансгранично сътрудничество между компетентните органи, предвидени в Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета30. Тъй като обаче Регламент (ЕО) № 2006/2004 се прилага само по отношение на законите, защитаващи интересите на потребителите, тези мерки следва да бъдат на разположение единствено когато клиентът е потребител. За тази цел Регламент (ЕО) № 2006/2004 следва да бъде съответно изменен.

(30)  С оглед да се улесни ефективното прилагане на определените в настоящия регламент правила, по отношение на тях следва да бъдат на разположение и механизмите за гарантиране на трансгранично сътрудничество между компетентните органи, предвидени в Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета30.

__________________

__________________

30 Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничеството в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничеството в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С оглед да се даде възможност за завеждане на искове за преустановяване на нарушения с цел защита на колективните интереси на потребителите по отношение на действия, които са в противоречие с настоящия регламент, както е предвидено съгласно Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета31, тази директива също следва да бъде изменена, така че в приложение I към нея да бъде включено позоваване на настоящия регламент.

(31)  С оглед да се даде възможност за завеждане на искове за преустановяване на нарушения с цел защита на колективните интереси на потребителите по отношение на действия, които са в противоречие с настоящия регламент, както е предвидено съгласно Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета31, тази директива също следва да бъде изменена, така че в приложение I към нея да бъде включено позоваване на настоящия регламент. Потребителите следва също да бъдат насърчавани да използват пълноценно механизмите за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с договорни задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби или услуги, установени съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013.

__________________

__________________

31 Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на клиентите (ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 30).

31 Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на клиентите (ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 30).

Обосновка

Разяснява се, че онлайн решаването на спорове може да бъде подходящ начин за решаване на спорове в тази конкретна област.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Търговците, публичните органи и другите заинтересовани страни следва да разполагат с достатъчно време за адаптиране към разпоредбите на настоящия регламент и за осигуряване на спазването му. С оглед на особеностите на доставяните по електронен път услуги, различни от услугите, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, уместно е забраната по член 4, параграф 1, буква б) да се прилага към предоставянето на тези услуги само от по-късна дата.

заличава се

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За постигане на целта за ефективно справяне с пряката и непряката дискриминация въз основа на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите, е подходящо да се приеме регламент, който е пряко приложим във всички държави членки. Това е необходимо, за да се гарантира единното прилагане на правилата за недискриминация в целия Съюз и тяхното едновременно влизане в сила. Само един регламент гарантира необходимата степен на яснота, единство и правна сигурност, за да се даде възможност на клиентите да се възползват изцяло от тези правила.

(33)  За постигане на целта за ефективно справяне с пряката и непряката дискриминация въз основа на националността, местожителството или временното местонахождение на потребителите, е подходящо да се приеме регламент, който е пряко приложим във всички държави членки. Това е необходимо, за да се гарантира единното прилагане на правилата за недискриминация в целия Съюз и тяхното едновременно влизане в сила. Само един регламент гарантира необходимата степен на яснота, единство и правна сигурност, за да се даде възможност на потребителите да се възползват изцяло от тези правила.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно предотвратяването при търговски сделки с търговци в рамките на Съюза на пряка и непряка дискриминация въз основа на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите, включително блокиране на географски принцип, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки поради трансграничния характер на проблема и недостатъчната яснота на действащата правна рамка, но за сметка на това — поради своя мащаб и потенциално въздействие върху търговията на вътрешния пазар — може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(34)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно предотвратяването при търговски сделки с търговци в рамките на Съюза на пряка и непряка дискриминация въз основа на националността, местожителството или временното местонахождение на потребителите, включително блокиране на географски принцип, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки поради трансграничния характер на проблема и недостатъчната яснота на действащата правна рамка, но за сметка на това — поради своя мащаб и потенциално въздействие върху търговията на вътрешния пазар — може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящият регламент е насочен по-специално да гарантира пълно спазване на членове 16 и 17 от нея,

(35)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящият регламент е насочен по-специално да гарантира пълно спазване на членове 11(свободата на изразяване на мнение и информация), 16 (свободата на стопанска инициатива), 17 (правото на собственост) и 38 (защита на потребителите) от нея,

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Цел и приложно поле

Предмет

1.  Настоящия регламент има за цел да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар чрез предотвратяване на дискриминацията, основана пряко или непряко на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите.

Настоящият регламент има за цел да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар чрез предотвратяване на дискриминацията, основана пряко или непряко на националността, местожителството, временното местонахождение на потребителите, и да допълни член 20 от Директива 2006/123/ЕО.

2.  Настоящият регламент се прилага при следните ситуации:

 

a)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента;

 

б)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в същата държава членка като тази, в която е местожителството или мястото на установяване на клиента, но клиентът е гражданин на друга държава членка;

 

в)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в държава членка, в която клиентът се намира временно, без да е жител на тази държава членка или без мястото му на установяване да е в тази държава членка.

 

3.  Настоящият регламент не се прилага за дейностите, посочени в член 2, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО.

 

4.  Настоящият регламент не засяга приложимите правила в областта на данъчното облагане.

 

5.  Настоящият регламент не засяга актове от правото на Съюза относно съдебното сътрудничество по граждански дела. Спазването на настоящия регламент не се тълкува в смисъл, че даден търговец насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното местопребиваване или местоживеене на потребителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012.

 

6.  Доколкото разпоредбите на настоящия регламент влизат в противоречие с разпоредбите на член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО, приоритет имат разпоредбите на настоящия регламент.

 

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Приложно поле

 

1.  Настоящият регламент не се прилага спрямо изцяло вътрешни ситуации, при които всички приложими елементи от сделката са ограничени в една-единствена държава членка.

 

2.  Настоящият регламент не се прилага за дейностите, посочени в член 2, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО.

 

3.  Настоящият регламент не засяга приложимите правила в областта на данъчното облагане.

 

4.  Доколкото разпоредбите на настоящия регламент влизат в противоречие с разпоредбите на член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО, приоритет имат разпоредбите на настоящия регламент.

 

5.  Настоящият регламент не засяга приложимото право на Съюза относно съдебното сътрудничество по граждански дела. Простото спазване на настоящия регламент не се тълкува в смисъл, че даден търговец насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното местопребиваване или местоживеене на потребителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012. По-конкретно, когато даден търговец, който действа в съответствие с членове 3, 4 и 5, не блокира, нито ограничава достъпа на потребителя до своя онлайн интерфейс, не го пренасочва към различна версия на своя онлайн интерфейс, до който потребителят е искал да получи първоначално достъп, независимо от националността или местожителството му, и не прилага различни общи условия за достъп в ситуациите, посочени в настоящия регламент, или когато търговецът приема платежни инструменти, издадени в друга държава членка, по недискриминационен начин, за този търговец не се смята, единствено на тези основания, че насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното местопребиваване или местоживеене на потребителя.

 

освен това, за даден търговец не се счита, че насочва своите дейности към държавата членка, в която е обичайното местопребиваване или местоживеенето на потребителя, когато търговецът, действащ съгласно настоящия регламент, предприема разумно очакваните постъпки или постъпките, изискани от потребителя или от закона, за да предостави пряко или косвено необходимата информация или съдействие на потребителя, като свързва потребителя с трети страни, които могат да окажат изисканото съдействие;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета, член 2, параграфи 10, 20 и 30 от Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета32 и член 4, параграфи 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 и 30 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета.

За целите на настоящия регламент:

 

a)   „услуги, предоставяни по електронен път“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011;

 

б)   „обменна такса“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 2, параграф 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/751;

 

в)   „платежен инструмент, свързан с карта“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 2, параграф 20 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/751;

 

г)   „платежна марка“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 2, параграф 30 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/751;

 

д)   „разплащателна операция“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 4, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366;

 

е)   „платец“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 4, параграф 8 от Директива (ЕС) 2015/2366;

 

ж)   „доставчик на разплащателни услуги“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 4, параграф 11 от Директива (ЕС) 2015/2366;

 

з)   „разплащателна сметка“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 4, параграф 12 от Директива (ЕС) 2015/2366;

 

и)   „платежен инструмент“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 4, параграф 14 от Директива (ЕС) 2015/2366;

 

й)   „директен дебит“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 4, параграф 23 от Директива (ЕС) 2015/2366;

 

к)   „кредитен превод“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 4, параграф 24 от Директива (ЕС) 2015/2366;

 

и)   „ задълбочено установяване на идентичността на платеца“ има значението, предвидено за посоченото понятие в член 4, параграф 30 от Директива (ЕС) 2015/2366;

__________________

 

32 Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1).

 

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагат се и следните определения:

За целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения:

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „клиент“ означава потребител или предприятие, който или което е гражданин на държава членка или има местожителство или място на установяване в държава членка, и възнамерява да купува стока или услуга в рамките на Съюза с цел, различна от препродажба;

заличава се

Обосновка

С цел да се гарантира свободата на договаряне, договорите между предприятия (B2B) следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, в резултат на което регламентът се прилага само за договорите между предприятие и потребители (B2C).

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „общи условия за достъп“ означава всички условия и друга информация, включително продажни цени, с които се урежда достъпът на клиентите до стоки или услуги, предлагани за продажба от търговеца, които са определени, прилагани и предоставени на разположение на широката общественост от търговеца или от негово име и които се прилагат при отсъствие на индивидуално договорено споразумение между търговеца и клиента;

г)  „общи условия за достъп“ означава всички условия и друга информация, включително нетни продажни цени, с които се урежда достъпът на потребителите до стоки или услуги, предлагани за продажба от търговеца, които са определени, прилагани и предоставени на разположение на широката общественост от търговеца или от негово име и които се прилагат при отсъствие на индивидуално договорено споразумение между търговеца и потребителя;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „стоки“ означава всички движими материални вещи с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощен от закона орган; вода, газ и електрическа енергия се считат за стоки по смисъла на настоящия регламент, когато се предлагат за продажба в ограничен обем или определено количество;

д)  „стоки“ означава всички движими материални вещи с изключение на i) вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощен от закона орган, и ii) вода, газ и електрическа енергия, освен ако се предлагат за продажба в ограничен обем или определено количество;

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложението за онлайн продажби.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „онлайн интерфейс“ означава всякакъв софтуер, включително уебсайт и приложения, използван от търговец или от негово име и служещ за предоставяне на достъп на клиентите до стоки или услуги на търговеца с цел извършване на търговска сделка с тези стоки или услуги;

е)  „онлайн интерфейс“ означава всякакъв софтуер, включително уебсайт или части от такъв и мобилни приложения, използван от търговец или от негово име и служещ за предоставяне на достъп на потребителите до стоки или услуги на търговеца с цел извършване на търговска сделка с тези стоки или услуги;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  „онлайн пазар“ означава цифрова услуга, която дава възможност на потребителите да сключват онлайн договори за продажби или услуги с търговци или на уебсайта на онлайн пазара, или на уебсайта на търговеца, където се използват изчислителни услуги, предоставяни от онлайн пазара;

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Достъп до онлайн интерфейс

Достъп до онлайн интерфейс

1.  Търговците не блокират или ограничават — чрез използване на технологични мерки или по друг начин — достъпа на клиентите до своя онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента.

1.  Търговецът и онлайн пазарът не блокират или ограничават — чрез използване на технологични мерки или по друг начин — достъпа на потребителите до техния онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, местожителството или временното местонахождение на потребителя.

2.  Търговците не пренасочват клиентите по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално, въз основа на неговото оформление, използван език или други характеристики, които го правят специфичен за клиенти с определена националност, местожителство или място на установяване, освен ако клиентът даде изричното си съгласие за пренасочването преди това.

2.  Търговецът не пренасочва потребителя по причини, свързани с националността, местожителството или временното местонахождение на потребителя, към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който потребителят първоначално е искал да получи достъп, въз основа на неговото оформление, използван език или други характеристики, които го правят специфичен за потребител с определена националност, местожителство или временна локация, освен ако търговецът не е предоставил на потребителя ясна и изчерпателна информация за пренасочването.

 

В случай че търговецът позволява клиентът да изразява ясно предпочитание относно личната си сметка, което да може да променя по всяко време, на търговеца се позволява да пренасочва рутинно към определена целева страница, при условие че тази страница позволява ясен и лесен достъп до онлайн интерфейса, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално.

В случай на такова пренасочване с изричното съгласие на клиента, първоначалната версия на онлайн интерфейса трябва да остава лесно достъпна за този клиент.

В случай на такова пренасочване с изричното съгласие на потребителя, версията на онлайн интерфейса, до която потребителят е искал да получи достъп първоначално, трябва да остава лесно достъпна за този потребител.

3.  Определените в параграфи 1 и 2 забрани не се прилагат, когато блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването на определени клиенти или клиенти в определени територии е необходимо за гарантиране на спазването на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

3.  Определените в параграфи 1 и 2 забрани не се прилагат, когато блокирането или ограничаването на достъпа или пренасочването на определени групи потребители или потребители в определени територии е необходимо, за да може търговецът или онлайн пазарът да спази дадено изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държавата членка в съответствие с правото на Съюза. Търговецът или онлайн пазарът обосновават ясно и изрично причините за изпълнението на езика на онлайн интерфейса, до който потребителят е искал да получи достъп първоначално.

4.  Когато търговецът блокира или ограничава достъпа на клиентите до онлайн интерфейс или пренасочва клиенти към различна версия на онлайн интерфейса в съответствие с параграф 4, търговецът посочва ясно основание за това. Това основание се дава на езика на онлайн интерфейса, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално.

 

 

(Замяната на „техните“ с „неговите“ във връзка с потребител/търговец се прилага в целия текст) (Приемането на това изменение ще наложи съответните промени в целия текст)

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Достъп до стоки или услуги

Достъп до стоки или услуги

1.  Търговците не прилагат различни общи условия за достъп до техните стоки или услуги по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, при следните ситуации:

1.  Търговецът не прилага различни общи условия за достъп до неговите стоки или услуги по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или временното местонахождение на потребителя, когато потребителят иска да:

a)  когато търговецът продава стоки и тези стоки не се доставят трансгранично до държавата членка на клиента от търговеца или от негово име;

a)  купува стоки и търговецът предлага доставка на тези стоки на определено място в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване на потребителя, включително и възможността за вземане на стоките от място, което следва да бъде договорено между потребителя и търговеца;

б)  когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им;

б)  получи от търговеца доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им;

 

бa)  получи услуги, доставяни по електронен път, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, по отношение на които търговецът притежава правата или е придобил лицензия за използването на такова съдържание за съответните територии;

в)  когато търговецът предоставя услуги, различни от посочените в буква б), и тези услуги се доставят на клиента в помещенията на търговеца или на физическо място, където търговецът извършва дейност, в държава членка, различна от тази, на която е гражданин клиентът или в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента.

в)  получи услуги от търговец, различни от услугите, предоставяни по електронен път, и тези услуги се доставят на потребителя на физическо място, в което търговецът извършва дейност, в държава членка, различна от тази, в която е мястото на пребиваване на потребителя.

 

1a.  Определената в параграф 1 забрана не възпрепятства търговците да прилагат различни общи условия за достъп в различните държави членки или в рамките на дадена държава членка, които се предлагат на потребителите в рамките на определена територия или на определена група потребители, при условие че те не са прилагани въз основа на гражданството, местопребиваването или временното местонахождение.

 

1б.  Определената в параграф 1 забрана не установява задължение за търговец да спазва националните правни изисквания или да информира клиентите относно тези изисквания, когато търговецът не упражнява своите дейности в конкретната държава членка и не ги насочва към нея.

2.   Забраната, определена в параграф 1, буква б), не се прилага по отношение на търговците, които са освободени от ДДС въз основа на разпоредбите на глава 1 от дял XII от Директива 26/112/ЕО.

2.   Забраната, определена в параграф 1, буква б), не се прилага по отношение на търговците, които са освободени от ДДС въз основа на разпоредбите на глава 1 от дял XII от Директива 26/112/ЕО.

3.   Определената в параграф 1 забрана не се прилага, доколкото конкретна разпоредба, предвидена в правото на Съюза или в закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза, възпрепятства търговеца да продава стоки или да предоставя услуги на определени клиенти или на клиенти в определени територии.

3.   Определената в параграф 1 забрана не се прилага, доколкото конкретна разпоредба, предвидена в правото на Съюза или в закони на дадена държава членка в съответствие с правото на Съюза, възпрепятства търговеца да продава стоки или да предоставя услуги на определени потребители или на потребители в определени територии.

По отношение на продажбите на книги, определената в параграф 1 забрана не възпрепятства търговците да прилагат различни цени за клиенти в определени територии, доколкото те са задължени да правят това съгласно законите на държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

По отношение на продажбите на книги, включително електронната им версия, определената в параграф 1 забрана не засяга специфичното законодателство относно ценообразуването в техните държави членки в съответствие с правото на Съюза.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Недискриминация по причини, свързани с плащане

Недискриминация по причини, свързани с плащане

1.  Търговците не прилагат различни условия на плащане за продажби на стоки или предоставяне на услуги по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, когато:

1.  Търговецът не прилага различни условия за платежни операции по причини, свързани с националността, местожителството или временното местонахождение на потребителя, мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, когато:

a)  тези плащания са направени чрез електронни операции с кредитен превод, директен дебит или платежен инструмент, свързан с карти от същата платежна марка;

a)  тази платежна операция е направена чрез електронна операция с кредитен превод, директен дебит или платежен инструмент, свързан с карти от същата платежна марка и категория;

б)  получателят на плащането може да поиска задълбочено установяване на идентичността на платеца съгласно Директива (ЕС) 2015/2366; както и

б)  изискванията за установяване на идентичността са изпълнени съгласно Директива (ЕС) 2015/2366; както и

в)  плащанията са във валута, която получателят приема.

в)  платежната операция е във валута, която търговецът приема.

 

1a.  Когато това е обосновано по обективни причини, определената в параграф 1 забрана не възпрепятства правото на търговеца да отложи предаването на стоките или предоставянето на съответната услуга, докато не получи потвърждение, че платежната операция е надлежно инициирана.

2.  Определената в параграф 1 забрана не възпрепятства възможността търговците да изискват такси за използването на платежен инструмент, свързан с карти, обменните такси за който не се регулират по глава II от Регламент (ЕС) № 2015/751, както и за онези платежни услуги, за които не се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012. Тези такси не трябва да превишават направените от търговеца разходи за използването на платежния инструмент.

2.  Определената в параграф 1 забрана не възпрепятства търговеца да начислява такси за използването на платежен инструмент, свързан с карти, обменните такси, за който не се регулират по глава II от Регламент (ЕС) 2015/751 или за платежните услуги, за които не се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012, освен ако държавата членка, в която е установен търговецът, не е забранила или ограничила тези такси в съответствие с член 62, параграф 5 от Директива 2015/2366. Тези такси не трябва да превишават направените от търговеца преки разходи за използването на платежния инструмент.

 

2a.  Забраната, определена в параграф 1, не изключва възможността търговецът да изисква, в случай на директни дебити, предварително заплащане, чрез кредитен превод в СЕПА, преди стоката да бъде изпратена или услугата предоставена, когато той не разполага с друг начин да гарантира, че купувачът ще изпълни задължението си за плащане.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразумения, налагащи на търговците задължения да действат — във връзка с пасивни продажби — в нарушение на настоящия регламент, се считат за нищожни.

Разпоредби на споразумения, налагащи на търговците задължения да действат – във връзка с пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010 – в нарушение на настоящия регламент, се считат за нищожни.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагане от органите на държавите членки

Прилагане

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка определя орган или органи, отговарящи за прилагането на настоящия регламент. Държавите членки гарантират наличието на адекватни и ефективни мерки от страна на определения орган или органи за налагане на спазването на настоящия регламент.

1.  Всяка държава членка определя орган или органи, отговарящи за правилното и ефективното прилагане на настоящия регламент. Без да се засягат други механизми за информация и сътрудничество, тези органи отговарят за осигуряването на трансгранично сътрудничество с органи в други държави членки чрез подходящи средства.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки установяват система от мерки, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и гарантират тяхното прилагане. Предвидените мерки са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Изменение     60

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Посочените в параграф 2 мерки се съобщават на Комисията и се оповестяват публично на уебсайта на Комисията.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка възлага на орган или органи отговорността за оказването на практическо съдействие на потребителите в случай на спор между потребител и търговец, възникнал от прилагането на настоящия регламент. Всяка държава членка определя орган или органи, които да отговарят за тази задача.

Всяка държава членка определя орган или органи, отговарящ/-и за оказването на практическо съдействие на потребителите в случай на спор между потребител и търговец, възникнал от прилагането на настоящия регламент.

Обосновка

Структурно привеждане в съответствие с член 7, параграф 1.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посочените в параграф 1 органи предлагат на потребителите единен образец на формуляр за подаване на жалби до органите, посочени в параграф 1 и в член 7, параграф 1. Комисията оказва съдействие на тези органи за разработването на този образец на формуляр.

заличава се

Обосновка

Ненужно регулиране, тъй като образецът на доклад ще обхваща различните нарушения, както е посочено в настоящия регламент, и може да обхваща две различни структури.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Клауза за преразглеждане

Клауза за преразглеждане

1.  До [дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент] и след това на всеки пет години Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно оценката на настоящия регламент. Докладът се придружава при необходимост от предложение за изменение на настоящия регламент с оглед на правното, техническото и икономическото развитие.

1.  До [дата: пет години след влизането в сила на настоящия регламент] и след това на всеки пет години Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно оценката на настоящия регламент. Докладът се придружава при необходимост от предложение за изменение на настоящия регламент с оглед на правното, техническото и икономическото развитие.

2.  Първата оценка, посочена в параграф 1, се извършва по-специално с оглед на това дали забраната по член 4, параграф 1, буква б), следва да се прилага и за услуги, доставяни по електронен път, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условие че търговецът разполага с необходимите права за съответните територии.

2.  Първата оценка, посочена в параграф 1, се извършва по-специално с оглед на това да бъде извършена оценка на цялостното въздействие на регламента върху вътрешния пазар и трансграничната електронна търговия. Първата задълбочена оценка, по-специално, оценява дали обхватът на настоящия регламент следва да бъде разширен, така че да включва допълнителни сектори като аудиовизуалните и финансовите услуги, транспорта, електронните съобщения или здравните услуги, като се вземат предвид особеностите на всеки сектор.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В приложението към Регламент (ЕО) № 2006/2004 се добавя следната точка [номер]: „[номер] [пълно заглавие на регламента] (ОВ L XX, XX.XX. година, стр. X), само когато клиентът е потребител по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламент № XXXX/година.

1.  В приложението към Регламент (ЕО) № 2006/2004 се добавя следната точка [номер]: „[номер] [пълно заглавие на регламента] (ОВ L XX, XX.XX. година, стр. X).“

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Буква б) от член 4, параграф 1 обаче се прилага от 1 юли 2018 г.

заличава се

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Като част от своя Пакет за електронната търговия, на 25 май 2016 г. Комисията представи предложение за Регламент за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване. Целта на регламента е да се гарантира, че потребителите имат същия достъп до стоки и услуги като местните потребители. Регламентът се основава на разпоредбите на Директивата за услугите (чл. 20), който вече установява принципа за недопускане на дискриминация, но се оказва труден за прилагане на практика поради правна несигурност относно това кои практики са — и кои не са — считани за оправдани.

Регламентът има за цел да предостави повече правна сигурност и привеждането в изпълнение, като в него се определят специфични ситуации, в които не може да има основателни причини за дискриминация, основаваща се на националност или местопребиваване. Освен това в предложението за регламент се съдържа забрана за блокирането на достъпа до уебсайтове и използването на автоматично пренасочване без предварителното съгласие на клиента. Предложеният регламент включва също така разпоредби за недопускане на дискриминация в рамките на приетите платежни средства.

Регламентът е част от общата стратегия за стимулиране на трансграничната електронна търговия, основен двигател на растежа чрез осигуряване на по-добър достъп до стоки и услуги, чрез изграждането на доверие и осигуряването на по-голяма правна сигурност и чрез намаляване на административната тежест.

II. Позиция на докладчика

Докладчикът споделя общата цел на предложението на Комисията, а именно за да се реализира пълният потенциал на вътрешния пазар като пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки и услуги е гарантирано. Вътрешният пазар е далеч от това да бъде реалност. Електронната търговия е основен двигател за растежа, с годишни темпове на растеж в ЕС средно над 13%. Въпреки това, само 15% от потребителите са пазарували онлайн от друга държава от ЕС, а 8% от търговците продават зад граница (спрямо 24% на националните пазари). Търговците и потребителите непрестанно се сблъскват с препятствия. В онлайн средата, тези бариери стават незабавно видими – за потребителите, например, е неразбираемо защо те следва да бъдат възпрепятствани да получат достъп до определени уебсайтове, защо те следва да не бъдат в състояние да купуват определени стоки в други държави членки или защо следва да плащат различни цени единствено въз основа на тяхната националност или местопребиваване.

В същото време съществуват основателни причини за такова различно третиране от страна на търговците. Една такава причина може да бъде например фактът, че търговецът не разполага с необходимите права върху интелектуалната собственост в рамките на дадена територия. Или търговците могат да обмислят прилагането на различни условия за достъп, дължащи се например на допълнителните разходи, свързани с разстоянието или техническите характеристики на предоставянето на услугата, или на различните пазарни условия.

Предложението на Комисията се приветства като стъпка в правилната посока. В него се предвижда повече яснота, чрез определянето на конкретни ситуации, при които в никакъв случай не може да се счита за оправдано дискриминирането въз основа на националност или място на пребиваване. То внася също така желаната яснота по отношение на видовете действия, които може да бъдат счетени за неприемливи — като например забраната за блокиране на достъп и разпоредбите за недискриминация в рамките на приетите платежни средства. Въпреки това, предложението на Комисията оставя важни въпроси без отговор.

1.  Правна сигурност за потребителите и търговците

Докладчикът е на мнение, че една от причините, поради които търговците могат да се колебаят дали имат търговски отношения с потребители от други държави членки, е правната несигурност и свързаните с това рискове по отношение на законодателството за защитата на потребителите, опазването на околната среда или законодателството в областта на етикетирането. Това не е разгледано в предложението на Комисията, което оставя значителна несигурност както за търговците, така и за потребителите.

Във връзка с това докладчикът предлага нов член 8а относно приложимото право и юрисдикцията. Този член има за цел да се поясни, че в случаите, когато даден търговец ясно посочва намерението си да продава на клиенти от една или повече държави членки и потребител от друга държава членка желае да сключи договор с този търговец съгласно правата, предоставени по силата на член 4 от настоящия регламент, то тогава търговецът ще третира потребителя по същия начин, както третира местните потребители. С други думи, търговецът ще бъде в състояние да приложи изискванията за защита на потребителите, за опазването на околната среда, за етикетирането или за безопасността на продуктите на своята държава членка. По същия начин компетентният съд следва да бъде този на държавата членка на търговеца.

2.  Приложно поле

В интерес на пропорционалността, докладчикът предлага да се ограничи приложното поле на регламента само до потребителите с едно важно изключение, а именно че в случай на договори с двойна цел с ограничена търговска насоченост това лице следва също да се счита за потребител.

Докладчикът може да приеме, че на този етап приложното поле на регламента е приведено в съответствие с това на Директивата за услугите, доколкото това е възможно, с цел да се осигури съгласуваност, с други думи нестопанските услуги от общ интерес, транспортните услуги, аудиовизуалните услуги, хазартните дейности, здравните услуги и определени други услуги са изключени от приложното поле на регламента. При все това докладчикът счита, че е необходимо да се направи оценка във връзка с първото преразглеждане на регламента.

Докладчикът обаче не е съгласен с Комисията по въпроса как да се третират услугите, извършвани по електронен път, за предоставянето на достъп до и използването на защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти. Докладчикът счита, че съществуват многобройни случаи на дискриминация във връзка с предоставяните по електронен път услуги, като например електронни книги, музика в електронен формат, игри или софтуер. Ето защо докладчикът предлага те да бъдат включени в обхвата на член 4, при условие че търговецът разполага с необходимите права за съответните територии.

3.  Допълнителни разяснения:

В допълнение към това, докладчикът предлага редица пояснения на проекта на текст на Комисията. Това включва по-специално:

•  пояснение, че забраната на дискриминацията обхваща не само националната принадлежност и мястото на пребиваване, но и временното местонахождение;

•  пояснение, че чисто вътрешните положения, в които не е налице трансграничен елемент , са изключени (чл. 1а)

•  опростяване по отношение на достъпа до онлайн интерфейс в член 3: докладчикът счита разпоредбата за изрично съгласие, предложена от Комисията, за твърде обременяваща както за предприятията, така и за потребителите, и счита, че е достатъчно да се наложи задължение за информиране относно пренасочването, както и пълен достъп до оригиналния интерфейс. Докладчикът пояснява, че разясненията следва да се дават на езика на онлайн интерфейса. Докладчикът също така счита, че достъпът до онлайн интерфейс следва да не бъде ограничаван не само от търговците, но също и от онлайн пазарите.

•  пояснение в член 4, че търговците все още имат възможността да прилагат различни общи условия за достъп в различните държави членки или в рамките на дадена държава членка, които се предлагат на потребителите в рамките на определена територия или на определена група потребители, стига тя да не е определена въз основа на националността, местопребиваването или временното местонахождение. С други думи, търговецът все още ще може да предлага различни цени на различни уебпортали, доколкото потребителят, ориентиращ се към даден интернет магазин от друга държава членка, е в състояние да закупи продукта при същите условия като местен потребител.

•  пояснение в чл. 5 относно методите на плащане, за да се избегнат повишени рискове от измама, свързана с определени начини на плащане, като се изяснява, че търговецът има право да откаже дадена стока или услуга, докато не получи потвърждение, че платежната трансакция е била правилно инициирана.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (*) (4.4.2017)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Докладчик по становище: Лидия Йоанна Герингер де Оденберг

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията, но счита, че то не е достатъчно за премахване на блокирането на географски принцип. Електронното предоставяне на защитени с авторско право произведения или услуги извън аудио-визуалната област, включително електронни книги, софтуер, компютърни игри и музика, следва да бъде включено в приложното поле на регламента от момента на влизането му в сила, а при първия преглед след две години на прилагане следва да се направи оценка дали аудио-визуалните произведения следва също да бъдат включени в обхвата му. Предварително условие за такова включване обаче би било търговецът да притежава лицензия за авторско право за такива произведения или друг вид права за всички съответни територии. Освен това е необходимо да се гарантира правна яснота относно значението на понятието „насочване на дейност“, особено в случаите, когато даден търговец е насочен към конкретна държава членка и приложимият избор на правни разпоредби води до прилагане на правото на държавата членка на потребителя. Не следва да има никакво съмнение относно това кои разпоредби се прилагат в такива ситуации. При все това, от съществено значение е също така да се предотврати дискриминация от страна на търговците в други случаи и те да бъдат задължени да продават на потребители и други търговци независимо от страната на произход или местопребиваването на клиента. Поради това приложимото право за такива ненаправлявани сделки следва да бъде законодателството на държавата членка на продавача, не на последно място за да се улесни функционирането на малките и средните предприятия, за които тежестта да се гарантират ресурси за ефективна търговия с потребители от няколко различни правни системи би било непропорционална. И накрая, от съществено значение е регламентът да започне да се прилага възможно най-скоро.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на държавата на произход, мястото на пребиваване или мястото на установяване на потребителите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

Обосновка

Думата „националност“ следва да се замени с „държавата на произход или пребиваване“ в целия текст.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За постигането на целта да се осигури добро функциониране на вътрешния пазар като пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение, наред с другото, на стоки и услуги, не е достатъчно между държавите членки да се премахнат само държавните граници. Това премахване може да бъде обезсмислено от частни субекти, които поставят препятствия, несъвместими със свободите на вътрешния пазар. Това се случва, когато действащи в една държава членка търговци блокират или ограничават достъпа до техния онлайн интерфейс, като например уебсайтове и приложения, на клиенти от други държави членки, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки (практика, позната като блокиране на географски принцип). То се случва също и чрез други действия на определени търговци, включващи прилагането на различни общи условия за достъп до техните стоки и услуги за клиенти от други държави членки както онлайн, така и офлайн. Макар че понякога може да има обективни основания за такова различно третиране, в други случаи търговците отказват на потребители, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки, достъп до стоки или услуги, или прилагат различни условия за тях поради чисто търговски причини.

(1)  За постигането на целта да се осигури добро функциониране на вътрешния пазар като пространство, където повечето пречки за търговия са премахнати и в което е гарантирано свободното движение, наред с другото, на хора, стоки и услуги, както и за да се постигнат целите, заложени в новата стратегия за цифровия единен пазар, не е достатъчно между държавите членки да се премахнат само административните препятствия. Това премахване може да бъде обезсмислено от определени частни субекти, които поставят препятствия, които са несъвместими с принципите и свободите на вътрешния пазар. Това се случва, когато действащи в една държава членка търговци в изключителни случаи необосновано блокират или ограничават достъпа до техния онлайн интерфейс, като например уебсайтове и приложения, на потребители от други държави членки, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки (практика, позната като блокиране на географски принцип). То се случва също и чрез други действия на определени търговци, включващи прилагането на различни рестриктивни общи условия за достъп до техните стоки и услуги за потребители от други държави членки както онлайн, така и офлайн. Тази практика подкопава основната цел на вътрешния пазар, ограничава възможностите, с които разполагат потребителите, и равнището на конкуренция.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Така определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар по вътрешните граници и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като по този начин ограничават правата на клиентите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор и оптимални условия. Тези дискриминационни практики са важен фактор, допринасящ за относително ниското равнище на трансграничните търговски сделки в Съюза, включително в сектора на електронната търговия, което пречи за оползотворяване на пълния потенциал за растеж на вътрешния пазар. Като се изяснява в кои ситуации може да има основание за такъв вид различно третиране, би следвало да се постигне яснота и правна сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.

(2)  Така определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар по вътрешните граници и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като по този начин ограничават правата на потребителите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор и оптимални условия. Тези дискриминационни практики са важен фактор, допринасящ за относително ниското равнище на трансграничните търговски сделки в Съюза, включително в сектора на електронната търговия, което пречи на пълния потенциал за растеж на един действително интегриран вътрешен пазар и неговото насърчаване. Като се изяснява в кои ситуации може да има основание за такъв вид различно третиране, би следвало да се постигне яснота и правна сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съгласно член 20 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 17 държавите членки трябва да гарантират, че установените в Съюза доставчици на услуги не третират получателите на услуги по различен начин въз основа на тяхната националност или място на пребиваване. Тази разпоредба обаче не беше напълно ефективна в борбата срещу дискриминацията и не доведе до достатъчно намаляване на правната несигурност, по-специално поради възможността да се оправдаят разликите в третирането, които тя допуска, и съответните трудности при прилагането ѝ на практика. Освен това блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване може да възникват също и в резултат на действия на търговци, установени в трети държави, които попадат извън приложното поле на директивата.

(3)  Съгласно член 20 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета държавите членки трябва да гарантират, че установените в Съюза доставчици на услуги не третират получателите на услуги по различен начин въз основа на тяхната държава на произход или място на пребиваване. Тази разпоредба обаче не беше напълно ефективна в борбата срещу дискриминацията и не доведе до достатъчно намаляване на правната несигурност, по-специално поради възможността да се оправдаят разликите в третирането, които тя допуска, и съответните трудности при прилагането ѝ на практика. Освен това блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на държавата на произход или мястото на пребиваване може да възникват също и в резултат на действия на търговци, установени в трети държави, които попадат извън приложното поле на директивата, но спрямо които трябва да се предприемат мерки.

_________________

_________________

17Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

17Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Макар настоящият регламент да урежда конкретно блокирането на географски принцип, особен акцент следва да бъде поставен върху нарастващото доверие на потребителите в електронната търговия, която дава по-голям избор и достъп до стоки и услуги на по-ниски цени.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Следователно, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, са необходими целенасочените мерки, определени в настоящия регламент, в който се предвижда ясен, единен и ефективен набор от правила по определен брой въпроси.

(4)  Следователно, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и да се гарантира свободата за движение на хора, стоки и услуги, без дискриминация на основата на държава на произход или място на пребиваване, са необходими целенасочените мерки, определени в настоящия регламент, в който се предвижда ясен, единен и ефективен набор от правила по определен брой въпроси. Тези мерки следва да поддържат баланс между защитата на потребителите и икономическата и договорната свобода на търговците.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Целта на настоящия регламент е да се предотврати дискриминацията въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите, включително блокиране на географски принцип, при трансгранични търговски сделки между търговци и клиенти във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на услуги в Съюза. С него се търси решение за справяне с пряката и непряката дискриминация, като по този начин се обхванат и неоправданите разлики в третирането въз основа на други разграничителни критерии, които водят до същия резултат както прилагането на критерии, пряко свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите. Такива други критерии може да се прилагат по-специално въз основа на информация за физическото местоположение на клиентите – например IP адресът, използван за достъп до онлайн интерфейс, предоставеният за доставка на стоките адрес, направеният избор на език или държавата членка, в която е издаден платежният инструмент на клиента.

(5)  Целта на настоящия регламент е да се предотврати дискриминацията въз основа на мястото на произход или мястото на пребиваване на клиентите при трансгранични търговски сделки между търговци и потребители във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на нематериални стоки и услуги в Съюза. С него се търси предотвратяване на пряката и непряка дискриминация. Под непряка дискриминация следва да се разбира прилагането на разграничителни критерии, различни от държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителя, което по дефиниция или статистически води до същия резултат, както и прякото прилагане на същите тези критерии. С регламента също така се цели да бъдат обхванати и неоправданите разлики в третирането въз основа на други разграничителни критерии, които водят до същия резултат както прилагането на критерии, пряко свързани с държавата на произход, мястото на пребиваване или мястото на установяване на потребителите. Такива други критерии може да се прилагат по-специално въз основа на информация за физическото местоположение на потребителите – например IP адресът, използван за достъп до онлайн интерфейс, предоставеният за доставка на стоките адрес, направеният избор на език или държавата членка, в която е издаден платежният инструмент на потребителя. Поради това настоящият регламент следва да забрани необоснованото блокиране на достъпа до интернет сайтове и на други онлайн действия, пренасочването на потребители от версия за една държава към версия за друга държава, дискриминацията на потребители в конкретни случаи на продажба на стоки и услуги и заобикалянето на тази забрана за дискриминация в договорите за пасивни продажби.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Като се има предвид, че някои регулаторни и административни пречки за търговците в Съюза в определени сектори на услугите бяха премахнати в резултат на прилагането на Директива 2006/123/ЕО по отношение на материалния предмет, следва да се гарантира съответствие между настоящия регламент и Директива 2006/123/ЕО. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат, наред с другото, за доставяни по електронен път услуги, които не са аудио-визуални и основната им характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условието обаче за специалното изключение, предвидено в член 4, и последваща оценка на въпросното изключение, както е предвидено в член 9. Аудио-визуални услуги, включващи услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до излъчване на спортни събития и които се предоставят въз основа на изключителни териториални лицензи, са изключени от обхвата на настоящия регламент. Следва да се изключи и достъпът до финансови услуги на дребно, включително платежни услуги, независимо от разпоредбите на настоящия регламент по отношение на недискриминацията при плащанията.

(6)  Като се има предвид, че някои регулаторни и административни пречки за търговците в Съюза в определени сектори на услугите бяха премахнати в резултат на прилагането на Директива 2006/123/ЕО по отношение на материалния предмет, следва да се гарантира съответствие между настоящия регламент и Директива 2006/123/ЕО. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат, наред с другото, за защитени с авторско право произведения, които не са аудио-визуални, и доставяни по електронен път услуги и нематериални стоки, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до и на възможност за ползването на защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти, по отношение на които търговецът притежава правата или е придобил лицензия за използването на такова съдържание за всички съответни територии. Аудио-визуални произведения, включително кинематографични произведения, и аудиовизуални услуги, включващи услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до излъчване на спортни събития и които се предоставят въз основа на изключителни териториални лицензии, са изключени от обхвата на настоящия регламент до извършването на цялостен преглед на законодателството. Следва да се изключи и достъпът до финансови услуги на дребно, включително платежни услуги. Въпреки това Комисията трябва да разгледа възможностите за включването им в приложното поле на регламента, независимо от разпоредбите на настоящия регламент по отношение на недискриминацията при плащанията.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Дискриминация може да възникне също и във връзка с услуги в областта на транспорта, по-специално по отношение на продажбата на билети за превоз на пътници. В тази връзка обаче в Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета18, Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета20 вече се съдържат общи забрани за дискриминация, обхващащи всички дискриминационни практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент. Освен това се предвижда, че за тази цел в близко бъдеще ще бъде изменен Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета21. Поради това и с оглед да се гарантира съответствие с приложното поле на Директива 2006/123/ЕО, услугите в областта на транспорта следва да останат извън обхвата на настоящия регламент.

(7)  Дискриминация възниква във връзка с услуги в областта на транспорта, по-специално по отношение на продажбата на билети за превоз на пътници, въпреки че в Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета18, Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета20 вече се съдържат общи забрани за дискриминация. Освен това се предвижда, че за тази цел в близко бъдеще ще бъде изменен Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета21. Поради това, след преразглеждане на настоящия регламент, услугите в областта на транспорта следва да се включат в приложното му поле или забраната за дискриминация, обхващаща всички дискриминационни практики, следва да бъде ефективно приложена чрез конкретно законодателство на Съюза в тази област.

_________________

_________________

18 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

18 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

19 Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1).

20Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

20Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

21 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Настоящият регламент следва да обхваща и продажбата на пакетни услуги. Търговецът обаче не следва да е задължен да продава пакетни услуги, ако няма законно право да предлага част от една или повече услуги, включени в този пакет.

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета 22 изборът на приложимо право при договори между потребител и професионалист, упражняващ търговската или професионалната си дейност в държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя, или насочващ по какъвто и да е начин дейността си към тази държава или няколко държави, сред които е и тази държава, не може да води до лишаване на потребителя от защитата, предоставена му от разпоредби, от които не е възможна дерогация чрез споразумение по силата на правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя. Съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета23 по въпроси, свързани с договор между потребител и професионалист, който извършва търговски или професионални дейности в държавата членка, където потребителят има местоживеене, или който по какъвто и да е начин насочва тези дейности към тази държава членка или към няколко държави, включително тази държава членка, потребителят може да предяви иск срещу другата страна в съдилищата на държавата членка, в която има местоживеене, и искове срещу потребителя може да бъдат предявявани само в тези съдилища.

(9)  Настоящият регламент не следва да засяга разпоредбите на Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета22, постановяващи, че в случаите, когато професионалист, който упражнява търговската или професионалната си дейност или по какъвто и да е начин активно насочва или декларира дейността си в държавата или няколко държави, в която/които е обичайното местопребиваване на потребителя, изборът на правото, приложимо към договорите между потребител и професионалист, не може да води до лишаване на потребителя от защитата, предоставена му от разпоредби, от които не е възможна дерогация чрез споразумение по силата на правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя. Съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета23 по въпроси, свързани с договор между потребител и професионалист, който извършва търговски или професионални дейности в държавата членка, където потребителят има местоживеене, или който по какъвто и да е начин насочва тези дейности към тази държава членка или към няколко държави, включително тази държава членка, потребителят може да предяви иск срещу другата страна в съдилищата на държавата членка, в която има местоживеене, и искове срещу потребителя може да бъдат предявявани само в тези съдилища.

_________________

_________________

22 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

22 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

23 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

Изменение     12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Настоящият регламент не следва да засяга актове на правото на Съюза, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански дела, и по-специално разпоредбите относно приложимото право по договорни задължения и относно компетентността, определени в Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета25, включително прилагането на тези актове и разпоредби в отделни случаи. По-специално за целите на такова прилагане не следва да се заключава само от факта, че даден търговец действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, че той насочва дейностите си към държавата членка на потребителя.

(10)  Настоящият регламент не следва да засяга правото на Съюза, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански дела, и по-специално разпоредбите относно приложимото право по договорни задължения и относно съдебната компетентност, определени в Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета25, включително прилагането на тези актове и разпоредби в отделни случаи. По-специално е необходима правна яснота по отношение на значението на „насочване на дейност“ и не следва да се заключава само от факта, че даден търговец действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, че той насочва дейностите си към държавата членка на потребителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012, в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Фактът, че търговецът не блокира/ограничава достъпа до неговия онлайн интерфейс за потребители от друга държава членка или не прилага различни общи условия за достъп в случаите, предвидени в настоящия регламент, или не прилага различни условия за платежните операции в рамките на срока за заплащане, не следва да се счита за насочване на дейностите му към държавата членка на потребителя. Намерението за насочване на дейност към държавата членка на потребителя не може да се счита за заявено единствено поради спазването на правните задължения, предвидени в настоящия регламент. Ако търговец насочва дейностите си към държавата членка на потребителя, дори ако това търговско насочване не се споменава изрично в онлайн интерфейса на търговеца, потребителите не следва да губят ползите от Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕС) № 1215/2012, които следва да останат приложими с оглед на правната сигурност.

_________________

_________________

24 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

24 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

25 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  За случаите, в които търговец все пак предоставя на потребителите достъп до онлайн интерфейс, без да прилага различни общи условия за достъп при продажбата на стоки или предоставянето на услуги, и в които приемането на платежни инструменти, издадени в друга държава членка, не е насочено към държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на потребителя, приложимото право следва да бъде правото на продавача.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Дискриминационните практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент, обикновено се осъществяват чрез общи условия и друга информация, определени или прилагани от съответния търговец или от негово име като предварително условие за получаване на достъп до въпросните стоки или услуги, и които обикновено са предоставени на широката общественост. Такива общи условия за достъп включват, наред с другото, цените, условията за плащане и условията за доставка. Те може да са предоставени на широката общественост от търговеца или от негово име чрез различни средства като информация, публикувана в реклами, на уебсайтове или в документите за предварителния договор или за договора. Тези условия се прилагат при липсата на индивидуално договорено споразумение за противното, сключено пряко между търговеца и клиента. За целите на настоящия регламент индивидуално договорените условия между търговеца и клиентите не следва да се считат за общи условия за достъп.

(11)  Дискриминационните практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент, обикновено се осъществяват чрез общи условия и друга информация, определени или прилагани от съответния търговец или от негово име като предварително условие за получаване на достъп до въпросните стоки или услуги, и които обикновено са предоставени на широката общественост. Такива общи условия за достъп включват, наред с другото, цените, условията за плащане и условията за доставка. Те може да са предоставени на широката общественост от търговеца или от негово име чрез различни средства като информация, публикувана в реклами, на уебсайтове или в документите за предварителния договор или за договора. Тези условия се прилагат при липсата на индивидуално договорено споразумение за противното, сключено пряко между търговеца и потребителя. За целите на настоящия регламент индивидуално договорените условия между търговеца и потребителите не следва да се считат за общи условия за достъп.

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Както потребителите, така и предприятията следва да бъдат защитени от дискриминация по причини, свързани с тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, когато действат като клиенти по смисъла на настоящия регламент. Защитата обаче не следва да се разширява за клиенти, които купуват стока или услуга с цел препродажба, защото това би засегнало широко използвани схеми за дистрибуция между предприятията в контекста на отношенията между тях, като например избирателно или ексклузивно разпространение, което обикновено позволява на производителите да избират търговците си на дребно при спазване на правилата за конкуренция.

заличава се

Изменение     16

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Последиците за клиентите и за вътрешния пазар от дискриминационното третиране във връзка с търговски сделки, свързани с продажбата на стоки или предоставянето на услуги в рамките на Съюза, са еднакви, независимо дали търговецът е установен в държава членка или в трета държава. Поради това и с оглед да се гарантира, че за конкуриращите се търговци има еднакви изисквания в това отношение, определените в настоящия регламент мерки следва да се прилагат еднакво към всички търговци, извършващи дейност в Съюза.

(13)  Последиците за потребителите и за вътрешния пазар от дискриминационното третиране във връзка с търговски сделки, свързани с продажбата на стоки или предоставянето на услуги в рамките на Съюза, са еднакви, независимо дали търговецът е установен в държава членка или в трета държава. Поради това и с оглед да се гарантира, че за конкуриращите се търговци има еднакви изисквания в това отношение, определените в настоящия регламент мерки следва да се прилагат еднакво към всички търговци, извършващи дейност в Съюза.

Изменение     17

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За увеличаване на възможността на клиентите за достъп до информация, свързана с продажбата на стоки и предоставянето на услуги на вътрешния пазар, както и за повишаване на прозрачността, включително по отношение на цените, търговците не следва да възпрепятстват – чрез използване на технологични мерки или по друг начин – клиентите да имат пълен и равен достъп до онлайн интерфейс въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване. Такива технологични мерки може да включват по-специално всякакви технологии, използвани за определяне на физическото местоположение на клиента, включително проследяването му с помощта на IP адрес, координати, получени чрез глобалната навигационна спътникова система, или данни, свързани с платежна операция. Тази забрана за дискриминация по отношение на достъпа до онлайн интерфейс не следва обаче да се разбира като създаване на задължение за търговеца да участва в търговски сделки с клиентите.

(14)  За увеличаване на възможността на потребителите за достъп до информация, свързана с продажбата на стоки и предоставянето на услуги на вътрешния пазар, както и за повишаване на прозрачността, включително по отношение на цените, търговците не следва да възпрепятстват – чрез използване на технологични мерки или по друг начин – потребителите да имат пълен и равен достъп до онлайн интерфейс въз основа на тяхната държава на произход или място на пребиваване или място на установяване. Достъпът за потребителите до онлайн интерфейси под формата на мобилно приложение не следва да бъде блокиран по някой от възможните начини, ако те предпочитат да осъществят достъп до избрания от тях онлайн интерфейс по този начин и търговец предлага такава възможност в държава членка. Технологичните мерки, които възпрепятстват такъв достъп, може да включват по-специално всякакви технологии, използвани за определяне на физическото местоположение на потребителя, включително използвания при достъпа до онлайн интерфейса IP адрес, координати, получени чрез глобалната навигационна спътникова система, или данни, свързани с платежна операция. Тази забрана за дискриминация по отношение на достъпа до онлайн интерфейс не следва обаче да се разбира като създаване на задължение за търговеца да участва в търговски сделки с потребителите.

Изменение     18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Някои търговци използват различни версии на онлайн интерфейса си, насочени към клиенти от различни държави членки. Макар че това следва да остане възможно, пренасочването на клиент от една версия на онлайн интерфейса към друга без неговото изрично съгласие следва да бъде забранено. Всички версии на онлайн интерфейса следва да остават лесно достъпни за клиента по всяко време.

(15)  Някои търговци използват различни версии на онлайн интерфейса си, насочени към потребители от различни държави членки. Макар че това следва да остане възможно, пренасочването на потребител от една версия на онлайн интерфейса към друга без неговото изрично съгласие следва да бъде забранено. Всички версии на онлайн интерфейса следва да остават лесно достъпни за потребителя по всяко време.

Изменение     19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В определени случаи блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването без съгласието на клиента към алтернативна версия на даден онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, може да е необходимо, за да се гарантира спазване на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Такива закони може да ограничават достъпа на клиентите до определени стоки или услуги, например чрез забрана за показване на специфично съдържание в определени държави членки. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива изисквания и следователно да могат да блокират, ограничават достъпа или пренасочват определени клиенти или клиенти в определени територии към онлайн интерфейс, доколкото това е необходимо по тази причина.

(16)  В определени случаи блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването без съгласието на потребителя към алтернативна версия на даден онлайн интерфейс по причини, свързани с държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителя, може да бъде обосновано само ако е необходимо, за да се гарантира спазване на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държава членка в съответствие с правото на Съюза, които търговецът трябва да спазва, когато извършва търговски дейности в съответната държава членка. Такива закони може да ограничават достъпа на потребителите до определени стоки или услуги, например чрез забрана за показване на специфично съдържание в определена държава членка. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива изисквания и следователно следва да могат да блокират или да ограничават достъпа, или да пренасочват определени потребители или потребители в определени територии към онлайн интерфейс, доколкото това може да е необходимо по тази причина. В тази връзка потребителят следва да бъде уведомен от онлайн интерфейса относно целта на блокирането, ограничаването или пренасочването към алтернативна версия на онлайн интерфейса.

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При няколко конкретни ситуации всички разлики в третирането на клиентите чрез прилагане на общи условия за достъп, включително категоричен отказ за продажба на стоки или предоставяне на услуги, по причини, свързани с националността, местоживеенето или мястото на установяване на клиентите, не могат да имат обективно оправдание. В тези ситуации всяка подобна дискриминация следва да бъде забранена, така че клиентите да имат право – при посочените в настоящия регламент конкретни условия – да участват в търговски сделки при същите условия, както местен клиент, и да имат пълен и равен достъп до всяка от различните предлагани стоки или услуги независимо от своята националност, място на пребиваване или място на установяване. Поради това, когато е необходимо, търговците следва да вземат мерки за гарантиране спазването на посочената забрана за дискриминация, ако в противен случай съответните клиенти биха били възпрепятствани да получат пълен и равен достъп. Прилаганата при тези ситуации забрана не следва обаче да се разбира като възпрепятстване на търговците да насочват дейностите си към различни държави членки или към определени групи клиенти с целенасочени предложения и различни условия, включително чрез създаването на специфичен за всяка държава онлайн интерфейс.

(17)  При няколко конкретни ситуации всички разлики в третирането на потребителите чрез прилагане на общи условия за достъп, включително категоричен отказ за продажба на стоки, приемане на определени финансови операции, официално посочени от търговец, или предоставяне на услуги, по причини, свързани с държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителите, не могат да имат обективно оправдание. В тези ситуации всяка подобна дискриминация следва да бъде забранена, така че потребителите да имат право – при посочените в настоящия регламент конкретни условия – да участват в търговски сделки при същите условия, както местен потребител, и да имат пълен и равен достъп до всяка от различните предлагани стоки или услуги независимо от своята държава на произход или място на пребиваване. Поради това, когато е необходимо, търговците следва да вземат мерки за гарантиране спазването на посочената забрана за дискриминация, ако в противен случай съответните потребители биха били възпрепятствани да получат пълен и равен достъп.

Изменение     21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Първата от тези ситуации е, когато търговецът продава стоки, но няма трансгранична доставка на тези стоки от търговеца или от негово име до държавата членка, където пребивава клиентът. При тази ситуация клиентът следва да може да купува стоките при абсолютно същите условия, включително цена и свързани с доставката на стоките условия, както подобни клиенти, пребиваващи в държавата членка на търговеца. Това може да означава, че чуждестранен клиент ще трябва да вземе стоката в тази държава членка или в друга държава членка, до която търговецът прави доставки. При тази ситуация не е необходимо да се прави регистрация за данък добавена стойност (ДДС) в държавата членка на клиента, нито да се урежда трансграничната доставка на стоките.

(18)  Първата от тези ситуации е, когато търговецът продава стоки, но няма трансгранична доставка на тези стоки от търговеца или от негово име до държавата членка, където пребивава потребителят. При тази ситуация потребителят следва да може да купува стоките при абсолютно същите условия, включително цена и свързани с доставката на стоките условия, както подобни потребители, пребиваващи в държавата членка на търговеца. Това може да означава, че чуждестранен потребител ще трябва да вземе стоката в тази държава членка или в друга държава членка, до която търговецът прави доставки. При тази ситуация търговецът няма задължение да поеме допълнителните разноски за трансграничната доставка. Освен това не е необходимо да се прави регистрация за данък добавена стойност (ДДС) в държавата членка на потребителя, нито да се урежда трансграничната доставка на стоките.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Втората ситуация е, когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им – например компютърни услуги „в облак“, услуги по съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове и предоставяне на електронни защитни стени. В този случай не се изисква физическа доставка, тъй като услугите се доставят по електронен път. Търговецът може да декларира и плаща ДДС по опростена процедура в съответствие с правилата относно режима за съкратено обслужване на едно гише, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета.

(19)  Втората ситуация е, когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от аудиовизуални услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им – например услуги, свързани със социални мрежи, компютърни услуги „в облак“, услуги по съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове и предоставяне на електронни защитни стени. В този случай не се изисква физическа доставка, тъй като услугите се доставят по електронен път. Търговецът може да декларира и плаща ДДС по опростена процедура в съответствие с правилата относно режима за съкратено обслужване на едно гише, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Когато даден търговец предоставя по електронен път защитени от авторски права произведения или услуги извън аудио-визуалната област, които не попадат в обхвата на Директива 2010/13/ЕС, включително електронни книги, софтуер, компютърни игри и музика, по отношение на които търговецът притежава правата или е придобил лицензия за използването на такова съдържание за всички съответни територии, също така не следва да се допуска дискриминация от негова страна на основание на държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителя.

Изменение     24

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  И накрая в ситуацията, при която търговецът предоставя услуги и тези услуги се получават от клиента в помещенията на търговеца или на място, избрано от търговеца и различно от държавата членка, на която е гражданин клиентът или в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, прилагането на различни общи условия за достъп по причини, свързани с такива критерии също не следва да бъде оправдано. Тези ситуации се отнасят според случая до предоставянето на услуги като настаняване в хотели, участие в спортни събития, отдаване на автомобили под наем и продажба на билети за музикални фестивали или увеселителни паркове. При тези ситуации търговецът не трябва да прави регистрация за ДДС в друга държава членка, нито да урежда трансгранична доставка на стоки.

(20)  И накрая в ситуацията, при която търговецът предоставя услуги и тези услуги се получават от потребителя в помещенията на търговеца или на място, избрано от търговеца и различно от държавата членка, на която е гражданин потребителят или в която е мястото на пребиваване на потребителя, прилагането на различни общи условия за достъп по причини, свързани с такива критерии, също не следва да бъде оправдано. Тези ситуации се отнасят според случая до предоставянето на услуги като настаняване в хотели, участие в спортни събития, отдаване на автомобили под наем и продажба на билети за музикални фестивали или увеселителни паркове. При тези ситуации търговецът не трябва да прави регистрация за ДДС в друга държава членка, нито да урежда трансгранична доставка на стоки.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  При всички тези ситуации, по силата на разпоредбите на приложимото право относно договорните задължения и относно компетентността, определени в регламенти (ЕО) № 593/2008 и (ЕС) № 1215/2012, когато даден търговец не осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или не насочва дейностите си там, или когато клиентът не е потребител, спазването на настоящия регламент не предполага никакви допълнителни разходи за търговеца, свързани с компетентност или разлики в приложимото право. Когато за разлика от това даден търговец осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или насочва дейностите си там, търговецът е изразил намерението си да установи търговски отношения с потребители от тази държава членка и следователно е бил в състояние да вземе под внимание всички такива разходи.

(21)  При всички тези ситуации, по силата на разпоредбите на приложимото право относно договорните задължения и относно компетентността, определени в регламенти (ЕО) № 593/2008 и (ЕС) № 1215/2012, когато даден търговец не осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или не насочва активно дейностите си там, или когато клиентът не е потребител, спазването на настоящия регламент не предполага никакви допълнителни разходи за търговеца, свързани с компетентност или разлики в приложимото право. Когато за разлика от това даден търговец осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или насочва дейностите си там, наред с другото чрез използване на езика (евентуално, в зависимост от езика, в съчетание с други критерии), чрез позоваване на валутната единица или чрез видимо присъствие в резултатите от местните търсачки, демонстрирайки намерението си да установи търговски отношения с потребители от тази държава членка, той следва да е в състояние да вземе под внимание всички такива разходи. Забраната за дискриминация в настоящия регламент не следва да се разбира като задължение за трансгранична доставка на стоки в друга държава членка, в която търговецът иначе не би предлагал такава доставка до потребителите си, нито като задължение за обратно приемане на стоките в друга държава членка или за понасяне на допълнителни разходи във връзка с него, ако при други обстоятелства търговецът не би имал това задължение.

Изменение     26

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Търговци, попадащи в обхвата на специалния режим, предвиден в дял XII, глава 1 от Директива 2006/112/ЕО 27 на Съвета, не са длъжни да плащат ДДС. За тези търговци, за които забраната да прилагат при предоставянето на услуги, доставяни по електронен път, различни общи условия за достъп поради причини, свързани с националност, място на пребиваване или място на установяване на потребителя, ще предполага изискване за регистрация, за да се начисли ДДС на други държави членки, и може да доведе до допълнителни разходи, които биха представлявали непропорционална тежест с оглед на мащаба и характеристиките на съответните търговци. Поради това тези търговци следва да бъдат освободени от посочената забрана, докато е приложим такъв режим.

(22)  Търговци, попадащи в обхвата на специалния режим, предвиден в дял XII, глава 1 от Директива 2006/112/ЕО 27 на Съвета, не са длъжни да плащат ДДС. За тези търговци, за които забраната да прилагат при предоставянето на услуги, доставяни по електронен път, различни общи условия за достъп поради причини, свързани с държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителя, ще предполага изискване за регистрация, за да се начисли ДДС на други държави членки, и може да доведе до допълнителни разходи, които биха представлявали непропорционална тежест с оглед на мащаба и характеристиките на съответните търговци. Поради това тези търговци следва да бъдат освободени от посочената забрана, докато е приложим такъв режим.

_________________

_________________

27 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1 – 118).

27 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1 – 118).

Изменение     27

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Във всички тези случаи търговците могат в някои случаи да бъдат възпрепятствани да продават стоки или да предоставят услуги на определени клиенти или на клиенти на определени територии поради причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, като следствие от конкретна забрана или изискване, предвидена(о) в правото на Съюза или в закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Съгласно закони на държавите членки може също да се изисква, в съответствие с правото на Съюза, търговците да спазват определени правила относно ценообразуването на книги. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива закони, доколкото това е необходимо.

(23)  При тези обстоятелства търговците могат в някои случаи да бъдат възпрепятствани да продават стоки или да предоставят услуги на определени потребители или на потребители на определени територии като следствие от конкретна забрана или изискване, предвидена(о) в правото на Съюза или в закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Съгласно закони на държавите членки може също да се изисква, в съответствие с правото на Съюза, търговците да спазват определени правила относно ценообразуването на книги. Освен това законите на държавите членки може да изискват доставяни по електронен път услуги и доставяни по електронен път публикации да могат да се ползват от същото преференциално третиране с ДДС както публикациите върху физически носители, в съответствие с Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно ставките на ДДС, прилагани за книги, вестници и периодични издания. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива закони, доколкото това е необходимо и доколкото се спазват принципите и законодателството на Съюза, както и основните права, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение     28

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от ДФЕС. Споразумения, налагащи на търговците задължения да не участват в пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/201029 на Комисията с определени клиенти или с клиенти в определени територии, по принцип се считат за ограничаващи конкуренцията и обикновено не може да бъдат изключени от забраната, определена в член 101, параграф 1 от ДФЕС. Дори когато не са обхванати от член 101 от ДФЕС, в контекста на прилагането на настоящия регламент, те нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар и може да бъдат използвани за заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент. Следователно съответните клаузи от такива споразумения или от други споразумения във връзка с пасивни продажби, изискващи търговецът да действа в нарушение на настоящия регламент, следва да се считат за нищожни. Настоящият регламент, и по-специално разпоредбите в него относно достъпа до стоки или услуги, следва обаче да не засягат споразумения, ограничаващи активни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010.

(26)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от ДФЕС. Споразумения, налагащи на търговците задължения да не участват в пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията29 с определени потребители или с потребители в определени територии, по принцип се считат за ограничаващи конкуренцията и обикновено не може да бъдат изключени от забраната, определена в член 101, параграф 1 от ДФЕС. Дори когато не са обхванати от член 101 от ДФЕС, в контекста на прилагането на настоящия регламент, те нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар и може да бъдат използвани за заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент. Следователно съответните клаузи от такива споразумения или от други споразумения във връзка с пасивни продажби, изискващи търговецът да действа в нарушение на настоящия регламент, следва да се считат за нищожни. Настоящият регламент, и по-специално разпоредбите в него относно достъпа до стоки или услуги, следва обаче да не засягат споразумения, ограничаващи активни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010.

_________________

_________________

29 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1).

Изменение     29

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Държавите членки следва да определят един или няколко органа, отговарящи за предприемането на ефективни действия за наблюдение и за гарантиране на спазването на разпоредбите на настоящия регламент. Държавите членки следва също така да гарантират, че на търговците могат да бъдат налагани ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при всяко нарушаване на настоящия регламент.

(27)  Държавите членки следва да определят един или няколко отговорни органа, които имат необходимите правомощия за предприемането на ефективни действия за наблюдение и за гарантиране на спазването на разпоредбите на настоящия регламент. Държавите членки следва също така да гарантират, че на търговците могат да бъдат налагани ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при всяко нарушаване на настоящия регламент.

Изменение     30

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Потребителите следва да получават съдействие от отговорните органи за улеснено разрешаване на конфликти с търговци, възникнали от прилагането на настоящия регламент, включително чрез единен формуляр за подаване на жалби.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение     31

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Настоящият регламент следва редовно да бъде оценяван с оглед да се предложат изменения при необходимост. В първата оценка следва да се обърне особено внимание на възможното разширяване на обхвата на забраната по член 4, параграф 1, буква б), така че да включва и услуги, доставяни по електронен път, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условие че търговецът разполага с необходимите права за съответните територии.

(29)  Настоящият регламент следва редовно да бъде оценяван с оглед да се предложат изменения при необходимост. Първата оценка следва да се концентрира върху анализа на ситуациите, в които разликите в третирането не могат да бъдат обосновани съгласно Директива 2006/123/ЕО, по-специално върху възможното разширяване на приложението на член 4, параграф 1, буква б), така че да включва и услуги, доставяни по електронен път, и нематериални стоки, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до и на възможност за ползването на защитени с авторско право аудио-визуални произведения и услуги или до други защитени обекти, по отношение на които търговецът притежава правата или е придобил лицензия за използването на такова съдържание за всички съответни територии до извършването на цялостен преглед на законодателството, засягащо тези услуги, с оглед на възможното разширяване на обхвата му и по отношение на други случаи, и до установяването на развитието на потребителските цени и покупателната способност в единния пазар вследствие на настоящия регламент. Освен това следва да се отчетат и правните и технологичните новости в държавите членки във връзка с реформата на авторското право, сектора на аудио-визуалните услуги и осигуряването на трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание за абонати, които временно не се намират в държавата членка, където е мястото им на пребиваване. В тази първа оценка следва също така да се разгледа възможното разширяване на обхвата на настоящия регламент, така че да включва и финансовите услуги, транспортните услуги или здравните услуги. Доставчиците в сферата на аудиовизуалните услуги следва да си сътрудничат в бъдеще в изготвянето на оценката с цел да установят дали включването на тази услуги в от приложното поле на настоящия регламент би довело до развитието на бизнес модели, които да са по-ефикасни от използваните понастоящем.

Изменение     32

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С оглед да се улесни ефективното прилагане на определените в настоящия регламент правила, по отношение на тях следва да бъдат на разположение и механизмите за гарантиране на трансгранично сътрудничество между компетентните органи, предвидени в Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета30. Тъй като обаче Регламент (ЕО) № 2006/2004 се прилага само по отношение на законите, защитаващи интересите на потребителите, тези мерки следва да бъдат на разположение единствено когато клиентът е потребител. За тази цел Регламент (ЕО) № 2006/2004 следва да бъде съответно изменен.

(30)  С оглед да се улесни ефективното прилагане на определените в настоящия регламент правила, по отношение на тях следва да бъдат на разположение и механизмите за гарантиране на трансгранично сътрудничество между компетентните органи, предвидени в Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета30. Тъй като обаче Регламент (ЕО) № 2006/2004 се прилага само по отношение на законите, защитаващи интересите на потребителите, Регламент (ЕО) № 2006/2004 следва да бъде съответно изменен.

_________________

_________________

30 Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничеството в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничеството в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

Изменение     33

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За постигане на целта за ефективно справяне с пряката и непряката дискриминация въз основа на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите, е подходящо да се приеме регламент, който е пряко приложим във всички държави членки. Това е необходимо, за да се гарантира единното прилагане на правилата за недискриминация в целия Съюз и тяхното едновременно влизане в сила. Само един регламент гарантира необходимата степен на яснота, единство и правна сигурност, за да се даде възможност на клиентите да се възползват изцяло от тези правила.

(33)  За постигане на целта за ефективно справяне с пряката и непряката дискриминация въз основа на държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителите, е подходящо да се приеме регламент, който е пряко приложим във всички държави членки. Това е необходимо, за да се гарантира единното прилагане на правилата за недискриминация в целия Съюз и тяхното едновременно влизане в сила. Само един регламент гарантира необходимата степен на яснота, единство и правна сигурност, за да се даде възможност на потребителите да се възползват изцяло от тези правила.

Изменение     34

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно предотвратяването при търговски сделки с търговци в рамките на Съюза на пряка и непряка дискриминация въз основа на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите, включително блокиране на географски принцип, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки поради трансграничния характер на проблема и недостатъчната яснота на действащата правна рамка, но за сметка на това — поради своя мащаб и потенциално въздействие върху търговията на вътрешния пазар — може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(34)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно предотвратяването при търговски сделки с търговци в рамките на Съюза на пряка и непряка дискриминация въз основа на държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителите, включително блокиране на географски принцип, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки поради трансграничния характер на проблема и недостатъчната яснота на действащата правна рамка, но за сметка на това — поради своя мащаб и потенциално въздействие върху търговията на вътрешния пазар — може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение     35

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящият регламент е насочен по-специално да гарантира пълно спазване на членове 16 и 17 от нея,

(35)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Настоящият регламент е насочен по-специално да гарантира пълно спазване на членове 11, 16 и 17 от нея,

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цел и приложно поле

Предмет и приложно поле

Изменение     37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящия регламент има за цел да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар чрез предотвратяване на дискриминацията, основана пряко или непряко на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите.

1.  Целта на настоящия регламент е да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар и за постигане на висока степен на защита на потребителите чрез предотвратяване на блокирането на географски принцип, основано пряко или непряко на държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителите. В настоящия регламент са посочени ситуациите, при които разликите в условията на достъп не може да бъдат обосновани с обективните критерии по разпоредбите на член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО.

В случай че разпоредбите на настоящия регламент влизат в противоречие с разпоредбите на член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО, приоритет имат разпоредбите на настоящия регламент. Член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО продължава да се прилага изцяло за ситуациите, които не са включени в настоящия регламент и които попадат в приложното поле на Директива 2006/123/ЕО.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента;

a)  когато търговецът продава стоки или предоставя услуги, включително защитени с авторско право произведения и услуги извън аудио-визуалната област, или желае да прави това в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на пребиваване на потребителя;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в същата държава членка като тази, в която е местожителството или мястото на установяване на клиента, но клиентът е гражданин на друга държава членка;

б)  когато търговецът продава стоки или предоставя услуги, включително защитени с авторско право произведения и услуги извън аудио-визуалната област, или желае да прави това в същата държава членка като тази, в която е мястото на пребиваване на клиента, но клиентът е гражданин на друга държава членка;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в държава членка, в която клиентът се намира временно, без да е жител на тази държава членка или без мястото му на установяване да е в тази държава членка.

в)  когато търговецът продава стоки или предоставя услуги, включително защитени с авторско право произведения и услуги извън аудио-визуалната област, или желае да прави това в държава членка, в която потребителят се намира временно, без мястото му на пребиваване да е в тази държава членка.

Изменение     41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Настоящият регламент не засяга актове от правото на Съюза относно съдебното сътрудничество по граждански дела. Спазването на настоящия регламент не се тълкува в смисъл, че даден търговец насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното местопребиваване или местоживеене на потребителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012.

5.  Настоящият регламент не засяга актове от правото на Съюза относно съдебното сътрудничество по граждански дела. Спазването на настоящия регламент не се тълкува в смисъл, че даден търговец насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното местопребиваване или местоживеене на потребителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012. По-специално, когато даден търговец, в съответствие с членове 3, 4 и 5, не блокира и не ограничава достъпа на потребителите до своя онлайн интерфейс, не ги пренасочва към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който потребителят е искал да получи достъп първоначално, независимо от неговата държава на произход или място на пребиваване, не прилага различни общи условия за достъп в случаите, обхванати от настоящия регламент, не може да се счита само поради тези причини, че този търговец насочва активно своите дейности към държавата членка, в която е обичайното място на пребиваване или местожителство на потребителя. Това обаче не се прилага, когато съществуването на други допълнителни елементи, излизащи извън рамките на простото спазване на задължителните разпоредби, показват, че търговецът насочва своите търговски или професионални дейности към тази държава членка.

Изменение     42

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „клиент“ означава потребител или предприятие, който или което е гражданин на държава членка или има местожителство или място на установяване в държава членка, и възнамерява да купува стока или услуга в рамките на Съюза с цел, различна от препродажба;

заличава се

Изменение     43

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „общи условия за достъп“ означава всички условия и друга информация, включително продажни цени, с които се урежда достъпът на клиентите до стоки или услуги, предлагани за продажба от търговеца, които са определени, прилагани и предоставени на разположение на широката общественост от търговеца или от негово име и които се прилагат при отсъствие на индивидуално договорено споразумение между търговеца и клиента;

г)  „общи условия за достъп“ означава всички условия и друга информация, включително продажни цени, с които се урежда достъпът на потребителите до стоки или услуги, предлагани за продажба от търговеца, които са определени, прилагани и предоставени на разположение на широката общественост от търговеца или от негово име и които се прилагат при отсъствие на индивидуално договорено споразумение между търговеца и потребителя;

Изменение     44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „стоки“ означава всички движими материални вещи с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощен от закона орган; вода, газ и електрическа енергия се считат за стоки по смисъла на настоящия регламент, когато се предлагат за продажба в ограничен обем или определено количество;

д)  „стоки“ означава всички движими материални вещи с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощен от закона орган.

Изменение     45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „онлайн интерфейс“ означава всякакъв софтуер, включително уебсайт и приложения, използван от търговец или от негово име и служещ за предоставяне на достъп на клиентите до стоки или услуги на търговеца с цел извършване на търговска сделка с тези стоки или услуги;

е)  „онлайн интерфейс“ означава всякакъв софтуер, включително уебсайт и приложения, използван от търговец или от негово име и служещ за предоставяне на достъп на потребителите до стоки или услуги на търговеца с цел извършване на търговска сделка с тези стоки или услуги;

Изменение     46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa)  „блокиране на географски принцип“ означава необосновано ограничаване на достъпа до определени онлайн интерфейси чрез използване на технологични мерки или по друг начин по географски причини.

Изменение     47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Търговците не блокират или ограничават – чрез използване на технологични мерки или по друг начин – достъпа на клиентите до своя онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента.

1.  Търговците не блокират или ограничават – чрез използване на технологични мерки или по друг начин – достъпа на потребителя до своя онлайн интерфейс по причини, свързани с мястото на произход или мястото на пребиваване на потребителя.

Изменение     48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Търговците не пренасочват клиентите по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално, въз основа на неговото оформление, използван език или други характеристики, които го правят специфичен за клиенти с определена националност, местожителство или място на установяване, освен ако клиентът даде изричното си съгласие за пренасочването преди това.

Търговците не пренасочват клиентите по причини, свързани с държавата на произход или мястото на пребиваване на потребителя, към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който потребителят е искал да получи достъп първоначално, въз основа на неговото оформление, използван език или други характеристики, които го правят специфичен за потребители с определена държава на произход или място на пребиваване, освен ако потребителят е дал изричното си съгласие за пренасочването преди това за версията, до която потребителят първоначално е искал да получи достъп.

Изменение     49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на такова пренасочване с изричното съгласие на потребителя, първоначалната версия на онлайн интерфейса трябва да остава лесно достъпна за този клиент.

В случай на такова пренасочване с изричното съгласие на потребителя, версията на онлайн интерфейса, до която потребителят е искал да получи достъп първоначално, трябва да остава лесно достъпна за този потребител.

Изменение     50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Определените в параграфи 1 и 2 забрани не се прилагат, когато блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването на определени клиенти или клиенти в определени територии е необходимо за гарантиране на спазването на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

3.  Определените в параграфи 1 и 2 забрани не се прилагат, когато блокирането или ограничаването на достъпа на потребителите до онлайн интерфейса на търговеца, или пренасочването на определени потребители или потребители в определени територии е необходимо за гарантиране на спазването на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза, приложими по отношение на дейността на търговеца.

Изменение     51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато търговецът блокира или ограничава достъпа на клиентите до онлайн интерфейс или пренасочва клиенти към различна версия на онлайн интерфейса в съответствие с параграф 4, търговецът посочва ясно основание за това. Това основание се дава на езика на онлайн интерфейса, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално.

4.  Когато търговецът блокира или ограничава достъпа на потребителите до онлайн интерфейс или пренасочва потребители към различна версия на онлайн интерфейса в съответствие с параграф 3, търговецът представя на потребителя ясно основание и обяснение за това. Това основание се дава на езика на онлайн интерфейса, до който потребителят е искал да получи достъп първоначално.

Изменение     52

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Търговците не прилагат различни общи условия за достъп до техните стоки или услуги по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, при следните ситуации:

1.  Търговците не прилагат различни общи условия за достъп до техните стоки или услуги по причини, свързани със страната на произход или мястото на пребиваване на потребителя, когато:

Изменение     53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  когато търговецът продава стоки и тези стоки не се доставят трансгранично до държавата членка на клиента от търговеца или от негово име;

a)  търговецът продава стоки и тези стоки не се доставят трансгранично до държавата членка на потребителя от търговеца или от негово име, а се получават на място, договорено между търговеца и потребителя, в което търговецът извършва дейност;

Изменение     54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им;

б)  когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е продажбата в нематериална форма или предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  когато търговецът предоставя доставяни по електронен път произведения или услуги, които не са аудио-визуални и чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, по отношение на които търговецът притежава правата или е придобил лицензия за използването на такова съдържание за всички съответни територии;

Изменение     56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато търговецът предоставя услуги, различни от посочените в буква б), и тези услуги се доставят на клиента в помещенията на търговеца или на физическо място, където търговецът извършва дейност, в държава членка, различна от тази, на която е гражданин клиентът или в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента.

в)  търговецът предоставя услуги, различни от посочените в буква б), и тези услуги се доставят на потребителя в помещенията на търговеца или на физическо място, където търговецът извършва дейност, в държава членка, различна от тази, на която е гражданин потребителят или в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на потребителя.

Изменение     57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Забраната, посочена в параграф 1, не възпрепятства търговците да предлагат общи условия за достъп, включително продажни цени, които са различни в отделните държави или които се предлагат на потребителите на определена територия или на специални групи от потребители.

Изменение     58

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Търговците имат възможност да не доставят стоки или да не предоставят услуги трансгранично в случаите, когато доставката или предоставянето води до допълнителни разходи и/или са необходими допълнителни действия от страна на търговеца.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 –алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Определената в параграф 1 забрана не се прилага, доколкото конкретна разпоредба, предвидена в правото на Съюза или в закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза, възпрепятства търговеца да продава стоки или да предоставя услуги на определени клиенти или на клиенти в определени територии.

Определената в параграф 1 забрана се прилага, като се вземат предвид конкретните разпоредби, предвидени в правото на Съюза или в закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза, като възпрепятства търговеца да продава стоки или да предоставя услуги на определени потребители или на потребители в определени територии.

Изменение     60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на продажбите на книги, определената в параграф 1 забрана не възпрепятства търговците да прилагат различни цени за клиенти в определени територии, доколкото те са задължени да правят това съгласно законите на държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

По отношение на продажбите на книги, определената в параграф 1 забрана не засяга приложимото законодателство по отношение на ценообразуването в държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

Изменение     61

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4a

 

Настоящият регламент не засяга правилата, приложими в областта на авторското право и сродните му права.

Обосновка

Достъпът до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и тяхното използване следва и занапред да не се включва в приложното поле на настоящия регламент. В противен случай би се стигнало до припокривания с други законодателни актове на ЕС.

Изменение     62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Търговците не прилагат различни условия на плащане за продажби на стоки или предоставяне на услуги по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, когато:

1.  Търговците не прилагат различни условия на плащане за продажби на стоки или предоставяне на услуги по причини, свързани с мястото на произход или мястото на пребиваване на потребителя, мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, когато:

Изменение     63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразумения, налагащи на търговците задължения да действат – във връзка с пасивни продажби – в нарушение на настоящия регламент, се считат за нищожни.

Разпоредби, налагащи на търговците задължения да действат – във връзка с пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010 – в нарушение на настоящия регламент, се считат за нищожни.

Изменение     64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение     65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  Посочените в параграф 2 санкции следва да бъдат съобщени на Комисията и оповестени публично на уебсайта на Комисията.

Изменение     66

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент] и след това на всеки пет години Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно оценката на настоящия регламент. Докладът се придружава при необходимост от предложение за изменение на настоящия регламент с оглед на правното, техническото и икономическото развитие.

1.  До [дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент], а след това съгласно изискванията, но най-малко на всеки четири години, Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент с оглед на правното, техническото и икономическото развитие и представя съответния доклад на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Докладът, ако е подходящо, се придружава от законодателно предложение за преразглеждане на настоящия регламент.

 

Посоченият в параграф 1 доклад включва оценка на възможното разширяване на обхвата на настоящия регламент, най-вече разширяване на забраната по член 4, параграф 1, буква б) за доставяни по електронен път услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, както и за други сектори като музика, електронни книги, игри и/или софтуер.

 

Освен това в доклада се обръща специално внимание на потенциалните икономически последствия за малките и средните предприятия и новосъздадените предприятия, ефективността на националните мерки за изпълнение, посочени в член 7 от настоящия регламент, и се поставя акцент върху използването и защитата на личните данни.

Изменение     67

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Първата оценка, посочена в параграф 1, се извършва по-специално с оглед на това дали забраната по член 4, параграф 1, буква б), следва да се прилага и за услуги, доставяни по електронен път, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условие че търговецът разполага с необходимите права за съответните територии.

2.  Първата оценка, посочена в параграф 1, се извършва по-специално с оглед на това дали обхватът на настоящия регламент следва да бъде разширен, така че да включва допълнителни сектори като финанси, транспорт, електронни съобщения, здравеопазване и аудио-визуални услуги, при условие че търговецът притежава правата или е придобил лицензия за използване на доставяни по електронен път аудио-визуални произведения, нематериални стоки или услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, за всички съответни територии.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Буква б) от член 4, параграф 1 обаче се прилага от 1 юли 2018 г.

заличава се

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

9.6.2016

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

19.1.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.9.2016

Разглеждане в комисия

29.11.2016

31.1.2017

 

 

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eugen Freund, Maria Noichl

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL Group

PPE

S&D

Verts/ALE Group

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Pavel Svoboda

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl

Max Andersson, Julia Reda

3

-

EFDD

ENF

PPE

Isabella Adinolfi

Marie-Christine Boutonnet

Angelika Niebler

4

0

ECR

PPE

Sajjad Karim

Daniel Buda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (10.2.2017)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Докладчик по становище: Ева Каили

КРАТКА ОБОСНОВКА

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар е съществено условие, за да се гарантира, че между клиенти и търговци е възможно да се извършват търговски сделки без неоснователна дискриминация.

От деня на влизането си в сила Регламентът ще наложи обвързващи задължения на търговците, така че клиентите да могат да имат достъп до продукти и да ги купуват, като се предотвратяват последиците от дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване или мястото на платежни услуги. Целта му е да се премахнат всички необосновани пречки в електронната търговия и да се направи решителна крачка към завършването на цифровия единен пазар.

Освен че премахва пречките, водещи до неоснователна дискриминация, настоящият регламент също така изяснява, че предприятията не са задължени да извършват дейността си в цяла Европа. Регламентът отчита необходимостта от изясняване, що се отнася до задължението на предприятията да осъществяват доставки за клиенти извън тяхната територия на стопанска дейност. От съществено значение е да се избегне налагането на допълнителна тежест върху търговците.

Настоящият регламент също така отчита значението на установяването на истински цифров единен пазар за всички граждани и указва към какво трябва да са насочени някои други важни реформи, които трябва да бъдат предприети, измежду които са реформата на авторското право, реформата на аудиовизуалния сектор и реформата на данъчното облагане. Следва да се използват едни и същи принципи, така че да се постигне създаване на благоприятен и за потребителите, и за бизнеса цифров единен пазар.

Настоящото становище има за цел да внесе подобрения и разяснения по някои точки, както е посочено по-долу.

Съдържание и приложно поле на настоящия регламент

Приложното поле на настоящия регламент е в съответствие с това на Директива 2006/123/ЕО, за да се гарантира правна приемственост и сигурност за търговците и клиентите. Това означава, наред с другото, че от приложното поле на настоящия регламент са изключени нестопански услуги от общ интерес, транспортни услуги, аудиовизуални услуги, хазартни дейности, здравни услуги и определени социални услуги. Що се отнася до произведения и аудиовизуално съдържание, защитени с авторско право, важно е да се остави време за провеждане на съответните реформи, преди да се оцени дали евентуално включване би имало благоприятно въздействие както за потребителите, така и за секторите.

Достъп до онлайн интерфейс

Възпрепятстването на достъпа до онлайн интерфейс и пренасочването се разглеждат като практика, която поражда недоволство сред клиентите, и настоящото предложение ѝ обръща внимание, за да се гарантира, че клиентите ще имат достъп до интерфейс, който те предпочитат, по всяко време и независимо от географското им местоположение.

Дискриминация на клиентите въз основа на мястото на пребиваване

Забранява се прилагането към клиентите на различни общи условия, което се разглежда като дискриминация въз основа на мястото на пребиваване. При все това спазването на разпоредбите на Регламента не следва да се счита за ограничаване на търговците да осъществяват дейността си в различни държави членки с целенасочени предложения и различни условия, при условие че чуждестранният клиент има достъп до тези продукти и услуги при същите договорни права и задължения, които са приложими при национални сделки. Освен това спазването на настоящия регламент не означава задължение за трансгранично доставяне на стоки, нито задължение за изтегляне на стоки от държавата на установяване или на пребиваване на клиента.

Дискриминация по причини, свързани с плащане

Съгласно разпоредбите на настоящия регламент търговците не могат да отказват платежен инструмент или да го дискриминират по някакъв друг начин. Що се отнася до платежните инструменти, свързани с карти, когато се приемат определени платежни марки и категории, търговецът е задължен да приеме същата платежна марка и категория, независимо от държавата на произход на платежния метод. Тази разпоредба не задължава търговците да приемат всички платежни инструменти, свързани с карти.

Прилагане и съдействие за потребителите

Предлага се държавите членки да определят органи, за да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, и тези органи също така да оказват съдействие на нуждаещите се клиенти.

Преразглеждане на Регламента

Първото преразглеждане ще бъде много важно, тъй като Европейската комисия следва да оцени обхвата и прилагането на това предложение, като вземе предвид развитието на правото в областта на авторското право, данъчното облагане, аудиовизуалните услуги и преносимостта на онлайн съдържание.

Дата на прилагане

Настоящият регламент следва да започне да се прилага шест месеца след датата на публикуването му, което ще даде възможност на клиентите да се възползват от премахването на пречките, пораждащи неоснователна дискриминация.

Изменения

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за преодоляване на неоправданото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

Изменение     2

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Протокол (№ 1) от Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

Изменение     3

Предложение за регламент

Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Протокол (№ 2) от Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За постигането на целта да се осигури добро функциониране на вътрешния пазар като пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение, наред с другото, на стоки и услуги, не е достатъчно между държавите членки да се премахнат само държавните граници. Това премахване може да бъде обезсмислено от частни субекти, които поставят препятствия, несъвместими със свободите на вътрешния пазар. Това се случва, когато действащи в една държава членка търговци блокират или ограничават достъпа до техния онлайн интерфейс, като например уебсайтове и приложения, на клиенти от други държави членки, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки (практика, позната като блокиране на географски принцип). То се случва също и чрез други действия на определени търговци, включващи прилагането на различни общи условия за достъп до техните стоки и услуги за клиенти от други държави членки както онлайн, така и офлайн. Макар че понякога може да има обективни основания за такова различно третиране, в други случаи търговците отказват на потребители, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки, достъп до стоки или услуги, или прилагат различни условия за тях поради чисто търговски причини.

(1)  За постигането на целта да се осигури добро функциониране на вътрешния пазар като пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение, наред с другото, на стоки и услуги, не е достатъчно между държавите членки да се премахнат само държавните граници. Това премахване може да бъде обезсмислено от частни субекти, които поставят препятствия от различни видове и в различни форми, несъвместими със свободите на вътрешния пазар. Това се случва, когато действащи в една държава членка търговци блокират или ограничават достъпа до техния онлайн интерфейс, като например уебсайтове и приложения, на клиенти от други държави членки, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки (практика, позната като блокиране на географски принцип). То се случва също и чрез други действия на определени търговци, включващи прилагането на различни общи условия за достъп до техните стоки и услуги за клиенти от други държави членки както онлайн, така и офлайн. Макар че в извънредни случаи може да има обективни основания за такова различно третиране, в други случаи търговците отказват на потребители, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки, достъп до стоки или услуги, или прилагат различни условия за тях поради причини, които не са от обективно естество. Според анализите, направени за оценката на въздействието на Комисията, премахването на неоправданото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар може да допринесе за разширяване на пазара с 1,1% и за намаляване на цените средно с между 0,5 и 0,6%. Освен това, както показва консултацията на Комисията със заинтересованите страни, то може да допринесе за намаляване на недоволството сред клиентите, тъй като неоправданото блокиране на географски принцип е един от основните източници на това недоволство.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Така определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар по вътрешните граници и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като по този начин ограничават правата на клиентите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор и оптимални условия. Тези дискриминационни практики са важен фактор, допринасящ за относително ниското равнище на трансграничните търговски сделки в Съюза, включително в сектора на електронната търговия, което пречи за оползотворяване на пълния потенциал за растеж на вътрешния пазар. Като се изяснява в кои ситуации може да има основание за такъв вид различно третиране, би следвало да се постигне яснота и правна сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.

(2)  Така определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар по вътрешните граници и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като по този начин ограничават правата на клиентите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор на стоки и услуги и оптимални условия. Тези дискриминационни практики са важен фактор, допринасящ за относително ниското равнище на трансграничните търговски сделки в Съюза, включително в сектора на електронната търговия, което пречи за оползотворяване на пълния потенциал за растеж на вътрешния пазар. Като се изяснява в кои ситуации може да има основание за такъв вид различно третиране, би следвало да се постигне яснота и правна сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Макар че настоящият регламент има за цел да разгледа блокирането на географски принцип и така да премахне една пречка пред функционирането на вътрешния пазар, не бива да се забравя, че множество различия в законодателството на държавите членки, например различни национални стандарти или липса на взаимно признаване или хармонизация на равнището на Съюза, все още представляват сериозни пречки, водещи до фрагментация на единния пазар, и по този начин често принуждават търговците да прибягват до практики на блокиране на географски принцип. Ето защо Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да продължат да прилагат мерки по отношение на тези пречки с цел намаляване на пазарната фрагментация и доизграждане на единния пазар.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съгласно член 20 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 държавите членки трябва да гарантират, че установените в Съюза доставчици на услуги не третират получателите на услуги по различен начин въз основа на тяхната националност или място на пребиваване. Тази разпоредба обаче не беше напълно ефективна в борбата срещу дискриминацията и не доведе до достатъчно намаляване на правната несигурност, по-специално поради възможността да се оправдаят разликите в третирането, които тя допуска, и съответните трудности при прилагането ѝ на практика. Освен това блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване може да възникват също и в резултат на действия на търговци, установени в трети държави, които попадат извън приложното поле на директивата.

(3)  Съгласно член 20 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 държавите членки трябва да гарантират, че установените в Съюза доставчици на услуги не третират получателите на услуги по различен начин въз основа на тяхната националност или място на пребиваване. Тази разпоредба обаче не беше напълно ефективна в борбата срещу дискриминацията и не доведе до достатъчно намаляване на правната несигурност, по-специално поради възможността да се оправдаят разликите в третирането, които тя допуска, и съответните трудности при прилагането ѝ на практика. Освен това блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване може да възникват също и в резултат на действия на търговци, установени в трети държави, които попадат извън приложното поле на директивата. Следователно настоящият регламент следва да се прилага за търговци и за доставчици на услуги, и както за стоки, така и за услуги.

__________________

__________________

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Настоящият регламент има за цел да изясни член 20 от Директива 2006/123/ЕО. Той не следва да се възприема като заместващ Директива 2006/123/ЕО – нито по отношение на приложното поле на тази директива, тъй като Регламентът спазва същите принципи, като изключва дейностите, посочени в член 2, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО от своето приложно поле – нито по отношение на последиците ѝ, тъй като приложението на Директива 2006/123/ЕО е независимо от приложението на настоящия регламент и го допълва. Настоящият регламент не може да ограничава свободата на стопанска инициатива и свободата на договаряне, определени в член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Следователно, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, са необходими целенасочените мерки, определени в настоящия регламент, в който се предвижда ясен, единен и ефективен набор от правила по определен брой въпроси.

(4)  Следователно, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, са необходими целенасочените мерки, определени в настоящия регламент, в който се предвижда ясен, единен и ефективен набор от правила по определен брой въпроси. Тези мерки следва да запазят баланса между защитата на клиентите като потребители и икономическата свобода и свободата на договаряне на търговците. В тази връзка на търговците не следва да бъдат налагани непропорционални разходи или административна тежест, нито задължение за доставка във всички държави членки. Освен това новите задължения, наложени на държавите членки, не следва да надхвърлят необходимото за прилагането на новите правила.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Целта на настоящия регламент е да се предотврати дискриминацията въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите, включително блокиране на географски принцип, при трансгранични търговски сделки между търговци и клиенти във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на услуги в Съюза. С него се търси решение за справяне с пряката и непряка дискриминация, като по този начин се обхванат и неоправданите разлики в третирането въз основа на други разграничителни критерии, които водят до същия резултат както прилагането на критерии, пряко свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите. Такива други критерии може да се прилагат по-специално въз основа на информация за физическото местоположение на клиентите например IP адресът, използван за достъп до онлайн интерфейс, предоставеният за доставка на стоките адрес, направеният избор на език или държавата членка, в която е издаден платежният инструмент на клиента.

(5)  Целта на настоящия регламент е да се предотврати дискриминацията въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите, включително блокиране на географски принцип, при трансгранични търговски сделки между търговци и клиенти във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на услуги в Съюза. С него се търси предотвратяване на пряката и непряката дискриминация. Под непряка дискриминация се има предвид прилагането на разграничителни критерии, различни от националност, място на пребиваване или място на установяване на клиента, което по дефиниция или статистически води до същия резултат, както и прякото прилагане на същите тези критерии. Той обхваща също и неоправданите разлики в третирането въз основа на други разграничителни критерии, които водят до същия резултат както прилагането на критерии, пряко свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите. Такива други критерии може да се прилагат по-специално въз основа на информация за физическото местоположение на клиентите например IP адресът, използван за достъп до онлайн интерфейс, предоставеният за доставка на стоките адрес, направеният избор на език или държавата членка, в която е издаден платежният инструмент на клиента.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Съгласно съображение 29 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a въпросът за изчерпване на правото не възниква в случая на услуги, и по-специално на онлайн услуги.

 

_______________________

 

1a Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

Изменение     12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Настоящият регламент не следва да засяга актове на правото на Съюза, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански дела, и по-специално разпоредбите относно приложимото право по договорни задължения и относно компетентността, определени в Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета25, включително прилагането на тези актове и разпоредби в отделни случаи. По-специално за целите на такова прилагане не следва да се заключава само от факта, че даден търговец действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, че той насочва дейностите си към държавата членка на потребителя.

(10)  Настоящият регламент не следва да засяга актове на правото на Съюза, отнасящи се до съдебното сътрудничество по граждански дела, и по-специално разпоредбите относно приложимото право по договорни задължения и относно компетентността, определени в Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета25, включително прилагането на тези актове и разпоредби в отделни случаи. По-специално за целите на такова прилагане не следва да се заключава само от факта, че даден търговец действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, че той насочва дейностите си към държавата членка на потребителя. Поради тази причина и с цел да се гарантира правна сигурност за търговците, спазващи разпоредбите на настоящия регламент, следва да се посочи ясно, че самият факт, че даден търговец прави своя онлайн интерфейс достъпен за клиенти от друга държава членка или не прилага различни общи условия за достъп в указаните в настоящия регламент случаи, включително, когато е приложимо, посредством сключването на договори, или че приема платежни инструменти от друга държава членка, сам по себе си не следва да се разглежда, за целите на определянето на приложимото право и юрисдикция, като показателен за това, че дейностите на търговеца са насочени към държавата членка на клиента, освен ако не бъде установено наличието на допълнителни елементи, въз основа на които може да бъде направено заключението, че е налице намерение от страна на търговеца да насочи дейностите си към тези държави членки в съответствие с правото на Съюза.

_________________

_________________

24 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

24 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

25 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

Изменение     13

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Дискриминационните практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент, обикновено се осъществяват чрез общи условия и друга информация, определени или прилагани от съответния търговец или от негово име като предварително условие за получаване на достъп до въпросните стоки или услуги, и които обикновено са предоставени на широката общественост. Такива общи условия за достъп включват, наред с другото, цените, условията за плащане и условията за доставка. Те може да са предоставени на широката общественост от търговеца или от негово име чрез различни средства като информация, публикувана в реклами, на уебсайтове или в документите за предварителния договор или за договора. Тези условия се прилагат при липсата на индивидуално договорено споразумение за противното, сключено пряко между търговеца и клиента. За целите на настоящия регламент индивидуално договорените условия между търговеца и клиентите не следва да се считат за общи условия за достъп.

(11)  Дискриминационните практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент, обикновено се осъществяват чрез общи условия и друга информация, определени или прилагани от съответния търговец или от негово име като предварително условие за получаване на достъп до въпросните стоки или услуги, и които обикновено са предоставени на широката общественост. Такива общи условия за достъп включват, наред с другото, цените, изискванията, свързани с префиксите на телефонните номера, условията за плащане и условията за доставка. Те може да са предоставени на широката общественост от търговеца или от негово име чрез различни средства като информация, публикувана в реклами, на уебсайтове или в документите за предварителния договор или за договора. Тези условия се прилагат при липсата на индивидуално договорено споразумение за противното, сключено пряко между търговеца и клиента. За целите на настоящия регламент индивидуално договорените условия между търговеца и клиентите не следва да се считат за общи условия за достъп.

Обосновка

Дискриминация може да възникне в случаите, когато като условие за сключване на сделка търговците изискват от клиента да разполага с телефонен номер с цифров код на конкретна държава.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Определянето на различни цени в отделните държави членки не следва да се счита за дискриминационна практика.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Както потребителите, така и предприятията следва да бъдат защитени от дискриминация по причини, свързани с тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, когато действат като клиенти по смисъла на настоящия регламент. Защитата обаче не следва да се разширява за клиенти, които купуват стока или услуга с цел препродажба, защото това би засегнало широко използвани схеми за дистрибуция между предприятията в контекста на отношенията между тях, като например избирателно или ексклузивно разпространение, което обикновено позволява на производителите да избират търговците си на дребно при спазване на правилата за конкуренция.

(12)  Както потребителите, така и предприятията следва да бъдат защитени от дискриминация по причини, свързани с тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, когато действат като клиенти по смисъла на настоящия регламент. Защитата обаче не следва да се разширява за клиенти, които купуват стока или услуга с цел препродажба, отдаване под наем с търговска цел или трансформиране и преработване на закупените стоки, защото това би засегнало широко използвани схеми за дистрибуция между предприятията в контекста на отношенията между тях, като например избирателно или ексклузивно разпространение, което обикновено позволява на производителите да избират търговците си на дребно при спазване на правилата за конкуренция. Клиентите следва да бъдат защитени единствено от дискриминация по причини, свързани с тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, когато купуват стока или услуга за крайно потребление.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За увеличаване на възможността на клиентите за достъп до информация, свързана с продажбата на стоки и предоставянето на услуги на вътрешния пазар, както и за повишаване на прозрачността, включително по отношение на цените, търговците не следва да възпрепятстват чрез използване на технологични мерки или по друг начин клиентите да имат пълен и равен достъп до онлайн интерфейс въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване. Такива технологични мерки може да включват по-специално всякакви технологии, използвани за определяне на физическото местоположение на клиента, включително проследяването му с помощта на IP адрес, координати, получени чрез глобалната навигационна спътникова система, или данни, свързани с платежна операция. Тази забрана за дискриминация по отношение на достъпа до онлайн интерфейс не следва обаче да се разбира като създаване на задължение за търговеца да участва в търговски сделки с клиентите.

(14)  За увеличаване на възможността на клиентите за достъп до информация, свързана с продажбата на стоки и предоставянето на услуги на вътрешния пазар, както и за повишаване на прозрачността, включително, но не само по отношение на цените, търговците или действащите от тяхно име лица, включително посредниците и операторите на онлайн интерфейс за целите на достъпа, не следва да възпрепятстват чрез използване на технологични мерки или по друг начин клиентите да имат пълен и равен достъп до онлайн интерфейс въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване. Такива технологични мерки може да включват по-специално, но да не се ограничават до всякакви технологии, използвани за определяне на физическото местоположение на клиента, включително проследяването му с помощта на IP адрес, история и/или модели на търсене в интернет, проследяване или локализация с GSM, координати, получени чрез глобалната навигационна спътникова система, или данни, свързани с платежна операция. Тази забрана за дискриминация по отношение на достъпа до онлайн интерфейс не следва обаче да се разбира като създаване на задължение за търговеца да участва в търговски сделки с клиентите.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  В определени случаи блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването без съгласието на клиента към алтернативна версия на даден онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, може да е необходимо, за да се гарантира спазване на изискване съгласно правото на Съюза или закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Такива закони може да ограничават достъпа на клиентите до определени стоки или услуги, например чрез забрана за показване на специфично съдържание в определени държави членки. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива изисквания и следователно да могат да блокират, ограничават достъпа или пренасочват определени клиенти или клиенти в определени територии към онлайн интерфейс, доколкото това е необходимо по тази причина. Когато даден търговец блокира или ограничи достъпа до онлайн интерфейс с цел осигуряване на съответствие с правно изискване съгласно правото на Съюза или закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза, търговецът следва да предостави ясно обяснение.

Изменение     18

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В определени случаи блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването без съгласието на клиента към алтернативна версия на даден онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, може да е необходимо, за да се гарантира спазване на изискване съгласно правото на Съюза или закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Такива закони може да ограничават достъпа на клиентите до определени стоки или услуги, например чрез забрана за показване на специфично съдържание в определени държави членки. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива изисквания и следователно да могат да блокират, ограничават достъпа или пренасочват определени клиенти или клиенти в определени територии към онлайн интерфейс, доколкото това е необходимо по тази причина.

(16)  В определени случаи блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването без съгласието на клиента към алтернативна версия на даден онлайн интерфейс по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, може да е необходимо, за да се гарантира спазване на изискване съгласно правото на Съюза или закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Такива закони може да ограничават достъпа на клиентите до определени стоки или услуги, например чрез забрана за показване на специфично съдържание в определени държави членки. Търговците не следва да бъдат възпрепятствани да спазват такива изисквания и следователно да могат да блокират, ограничават достъпа или пренасочват определени клиенти или клиенти в определени територии към онлайн интерфейс, доколкото това е необходимо по тази причина. Освен това прилагането на настоящия регламент не следва да възпрепятства държавите членки да прилагат основните си правила и принципи, свързани със свободата на пресата и свободата на изразяване на мнение.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При няколко конкретни ситуации всички разлики в третирането на клиентите чрез прилагане на общи условия за достъп, включително категоричен отказ за продажба на стоки или предоставяне на услуги, по причини, свързани с националността, местоживеенето или мястото на установяване на клиентите, не могат да имат обективно оправдание. В тези ситуации всяка подобна дискриминация следва да бъде забранена, така че клиентите да имат право при посочените в настоящия регламент конкретни условия да участват в търговски сделки при същите условия, както местен клиент, и да имат пълен и равен достъп до всяка от различните предлагани стоки или услуги независимо от своята националност, място на пребиваване или място на установяване. Поради това, когато е необходимо, търговците следва да вземат мерки за гарантиране спазването на посочената забрана за дискриминация, ако в противен случай съответните клиенти биха били възпрепятствани да получат пълен и равен достъп. Прилаганата при тези ситуации забрана не следва обаче да се разбира като възпрепятстване на търговците да насочват дейностите си към различни държави членки или към определени групи клиенти с целенасочени предложения и различни условия, включително чрез създаването на специфичен за всяка държава онлайн интерфейс.

(17)  При няколко конкретни ситуации всички разлики в третирането на клиентите чрез прилагане на общи условия за достъп, включително категоричен отказ за продажба на стоки или предоставяне на услуги, по причини, свързани с националността, местоживеенето или мястото на установяване на клиентите, не могат да имат обективно оправдание. В тези ситуации всяка подобна дискриминация следва да бъде забранена, така че клиентите да имат право при посочените в настоящия регламент конкретни условия да участват в търговски сделки при същите условия, както местен клиент, и да имат пълен и равен достъп до всяка от различните предлагани стоки или услуги независимо от своята националност, място на пребиваване или място на установяване, или по всякакви други непреки начини, свързани с тези критерии, които не могат да бъдат считани за обективно оправдани по смисъла на член 20 от Директива 2006/123/ЕО. Поради това, когато е необходимо, търговците следва да вземат мерки за гарантиране спазването на посочената забрана за дискриминация, ако в противен случай съответните клиенти биха били възпрепятствани да получат пълен и равен достъп. Прилаганата при тези ситуации забрана не следва обаче да се разбира като възпрепятстване на търговците да насочват дейностите си към различни държави членки или към определени групи клиенти с целенасочени предложения и различни условия, включително чрез създаването на специфичен за всяка държава онлайн интерфейс. Ако обаче за услугите или стоките бъдат определени различни условия поради обективни причини, то те не представляват незаконна дискриминация, както е установено в член 20 и в съображение 95 от Директива 2006/123/ЕО.

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  В член 6 от Регламент (ЕО) № 593/2008 (Рим І) се уреждат потребителските договори. Съгласно този член 6 договор, сключен между потребител и търговец, се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя, при условие че търговецът насочва по какъвто и да било начин своята търговска или професионална дейност към съответната държава. В определените в член 4, параграф 1, букви а) – в) ситуации доставчикът не насочва дейностите си към държавата членка на потребителите. В тези случаи в Регламент „Рим І“ се установява, че договорът не се урежда от правото на държавата на потребителя. Тук важи принципът за свобода на избора (член 3 от Регламент „Рим І“). Същото важи и за юрисдикцията, която се урежда от Регламент (ЕС) № 1215/2012.

Изменение     21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Първата от тези ситуации е, когато търговецът продава стоки, но няма трансгранична доставка на тези стоки от търговеца или от негово име до държавата членка, където пребивава клиентът. При тази ситуация клиентът следва да може да купува стоките при абсолютно същите условия, включително цена и свързани с доставката на стоките условия, както подобни клиенти, пребиваващи в държавата членка на търговеца. Това може да означава, че чуждестранен клиент ще трябва да вземе стоката в тази държава членка или в друга държава членка, до която търговецът прави доставки. При тази ситуация не е необходимо да се прави регистрация за данък добавена стойност (ДДС) в държавата членка на клиента, нито да се урежда трансграничната доставка на стоките.

(18)  Първата от тези ситуации е, когато търговецът продава стоки, но няма трансгранична доставка на тези стоки от търговеца или от негово име до държавата членка, където пребивава клиентът. При тази ситуация, при условие че се стигне до сключване на договор между търговец и клиент, клиентът следва да може да купува стоките при абсолютно същите условия, включително свързани с доставката на стоките условия, както подобни клиенти, пребиваващи в държавата членка на търговеца. Това може да означава, че чуждестранен клиент ще трябва да вземе стоката в тази държава членка или в друга държава членка, до която търговецът прави доставки. При тази ситуация не е необходимо да се прави регистрация за данък добавена стойност (ДДС) в държавата членка на клиента, нито да се урежда трансграничната доставка на стоките. Не трябва да възниква задължение за доставка от страна на търговеца.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Втората ситуация е, когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им — например компютърни услуги „в облак“, услуги по съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове и предоставяне на електронни защитни стени. В този случай не се изисква физическа доставка, тъй като услугите се доставят по електронен път. Търговецът може да декларира и плаща ДДС по опростена процедура в съответствие с правилата относно режима за съкратено обслужване на едно гише, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета26.

(19)  Втората ситуация е, когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им — например компютърни услуги „в облак“, услуги по съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове и предоставяне на електронни защитни стени. В този случай не се изисква физическа доставка, тъй като услугите се доставят по електронен път. Търговецът може да декларира и плаща ДДС по опростена процедура в съответствие с правилата относно режима за съкратено обслужване на едно гише, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета26. Всички разлики в крайната цена, които могат да се получат в резултат от прилагането на различни ставки на ДДС в съответствие с приложимото законодателство в мястото на потребление, не следва да включват прилагане на различни условия за достъп.

__________________

__________________

26 Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 1).

26 Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 1).

 

 

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Забраната на дискриминация в тези ситуации не следва да се счита за ограничение на правото на търговците да развиват своята бизнес стратегия чрез насочване на дейностите си към различни държави членки или към определени групи клиенти с целенасочени предложения и различни условия, включително чрез създаването на специфичен за всяка държава онлайн интерфейс. Когато обаче чуждестранен клиент иска достъп до тези онлайн интерфейси и конкретни предложения в съответствие с определен набор от условия, той следва да се ползва със същите договорни права и да има същите задължения като тези, приложими за националните сделки. Съгласно настоящия регламент следва да бъдат допустими териториални ограничения на предоставянето на следпродажбено обслужване, произтичащи от условия, с които клиентът се е съгласил, в съответствие с правото на Съюза и приложимото национално право, прието в съответствие с него. Спазването на настоящия регламент не следва да задължава търговците да доставят стоки през граница или да изпълняват каквото и да било задължение за обратно приемане на стоката от държавата на установяване или на пребиваване на клиента.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Търговци, попадащи в обхвата на специалния режим, предвиден в дял XII, глава 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета27, не са длъжни да плащат ДДС. За тези търговци, за които забраната да прилагат при предоставянето на услуги, доставяни по електронен път, различни общи условия за достъп поради причини, свързани с националност, място на пребиваване или място на установяване на потребителя, ще предполага изискване за регистрация, за да се начисли ДДС на други държави членки, и може да доведе до допълнителни разходи, които биха представлявали непропорционална тежест с оглед на мащаба и характеристиките на съответните търговци. Поради това тези търговци следва да бъдат освободени от посочената забрана, докато е приложим такъв режим.

(22)  Търговци, попадащи в обхвата на специалния режим, предвиден в дял XII, глава 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета27, не са длъжни да плащат ДДС в държавата членка, в която са установени. За тези търговци, за които забраната да прилагат при предоставянето на услуги, доставяни по електронен път, различни общи условия за достъп поради причини, свързани с националност, място на пребиваване или място на установяване на потребителя, ще предполага изискване за регистрация, за да се начисли ДДС на други държави членки, и може да доведе до допълнителни разходи, които биха представлявали непропорционална тежест с оглед на мащаба и характеристиките на съответните търговци. Поради това тези търговци следва да бъдат освободени от посочената забрана, докато е приложим такъв режим.

_________________

_________________

27 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1 – 118).

27 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1 – 118).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Съгласно правото на Съюза търговците по принцип са свободни да решават кои платежни средства желаят да приемат, включително кои платежни марки. Все пак, след като веднъж е направен този избор, съгласно действащата правна рамка за платежните услуги, няма причини търговците да дискриминират клиентите в Съюза, като отказват определени търговски сделки или като по друг начин прилагат определени различни условия за плащане във връзка с тези сделки по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента. В този конкретен контекст, такова неоправдано различно третиране по причини, свързани с мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, също следва да бъде изрично забранено. Допълнително следва да се припомни, че с Регламент (ЕС) № 260/2012 вече е забранено на всички получатели на плащания, включително търговци, да изискват банковите сметки да бъдат в определена държава членка, за да бъде прието плащане в евро.

(24)  Съгласно правото на Съюза търговците по принцип са свободни да решават кои платежни средства желаят да приемат. В съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета1a и с Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета търговците, които приемат платежни инструменти, свързани с карти от конкретна платежна марка и категория, не са задължени да приемат платежни инструменти, свързани с карти от същата категория, но от друга платежна марка, или от същата платежна марка, но от различна категория. Все пак, след като веднъж е направен този избор, съгласно действащата правна рамка за платежните услуги, няма причини търговците да дискриминират клиентите в Съюза, като отказват определени търговски сделки или като по друг начин прилагат определени различни условия за плащане във връзка с тези сделки по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента. В този конкретен контекст, такова неоправдано различно третиране по причини, свързани с мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, също следва да бъде изрично забранено. Европейската комисия следва да извърши оценка на използването на стимули за насърчаване на използването на европейски платежни услуги. Освен това Комисията следва да извърши оценка дали да предостави правна рамка, която позволява, при спазване на принципа на свобода на договаряне, защита на предприятията и потребителите, когато операцията се извършва посредством алтернативни начини на плащане, включително виртуални валути, други операции от типа блоквериги и електронни портфейли. Личните данни, създадени от трансграничните сделки на електронната търговия, следва да бъдат съхранявани в центровете за данни в Съюза, независимо от местоположението на седалището на дружеството, извършващо плащанията, освен ако прехвърлянето на данни към трета държава се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и гарантира адекватно равнище на защита за потребителите и предприятията. Допълнително следва да се припомни, че с Регламент (ЕС) № 260/2012 вече е забранено на всички получатели на плащания, включително търговци, да изискват банковите сметки да бъдат в определена държава членка, за да бъде прието плащане в евро. Търговците следва да запазят свободата да изискват такси за използването на платежен инструмент. Това право обаче следва да подлежи на ограниченията, въведени с член 62 от Директива (ЕС) 2015/2366, което означава, наред с останалото, че тези допълнителни такси не могат да надвишават реалния разход, направен от търговеца.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1).

 

Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).

 

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  В случай на мярка, предприета от правителство, централна банка или друг регулаторен орган, за да се ограничи капиталовият поток в посока на влизане във и излизане от икономиката на дадена държава членка, като например капиталови ограничения, настоящият регламент следва да продължи да се прилага в съответствие с правото на Съюза и приложимото национално право и съответните ограничения, наложени в съответствие с правото на Съюза. Следователно следва да бъде забранена всякаква пряка или непряка дискриминация въз основа на националността на клиента, мястото му на пребиваване или на установяване, или мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Данните, генерирани от електронната търговия и онлайн сделките, следва да съответстват на нормативната уредба за трафика и местоположението на данните, съхранението на данните, защитата на данните и анализа на данни, като се гарантира пълно спазване на правото на Съюза. Мрежовите и информационните системи следва да функционират съгласно относимите разпоредби на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета1a, като се гарантира максимална сигурност на мрежовите и информационните системи.

 

_____________________

 

Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Клиентите следва да получават съдействие от отговорните органи за улеснено разрешаване на конфликти с търговци, възникнали от прилагането на настоящия регламент, включително чрез единен формуляр за подаване на жалби.

(28)   (Не се отнася до българския текст.)

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящия регламент има за цел да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар чрез предотвратяване на дискриминацията, основана пряко или непряко на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите.

1.  Настоящият регламент има за цел да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар чрез предотвратяване на дискриминацията, основана пряко или непряко на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите, и чрез определяне, inter alia, на случаите, в които при никакви обстоятелства не е оправдано различното третиране, посочено в член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО, като се изключват случаите, при които биха могли да се прилагат различни условия по отношение на услуги или стоки по обективни причини в съответствие със същия член на Директива 2006/123/ЕО.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Настоящият регламент не може да ограничава свободата на стопанска инициатива и свободата на договаряне, залегнали в член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Настоящият регламент не засяга актове от правото на Съюза относно съдебното сътрудничество по граждански дела. Спазването на настоящия регламент не се тълкува в смисъл, че даден търговец насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното местопребиваване или местоживеене на потребителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012.

5.  Настоящият регламент не засяга актове от правото на Съюза относно съдебното сътрудничество по граждански дела. Спазването на настоящия регламент не се тълкува в смисъл, че даден търговец насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното местопребиваване или местоживеене на потребителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012. По-специално, когато даден търговец, в съответствие с настоящия регламент, осигурява достъп на клиентите до своя онлайн интерфейс, независимо от тяхната националност или място на пребиваване, не прилага различни общи условия за достъп при продажбата на стоки или предоставянето на услуги в случаите, указани в настоящия регламент, или когато търговецът приема на недискриминационна основа платежни инструменти, издадени в друга държава членка, не следва да се счита, че търговецът насочва своите дейности към държавата членка, където е обичайното място на пребиваване или местоживеене на клиента, освен ако бъде установено наличие на други допълнителни елементи, показващи общото намерение на търговеца да насочи дейността си към тази държава членка.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета, член 2, параграфи 10, 20 и 30 от Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета32 и член 4, параграфи 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 и 30 от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета.

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения: определението на понятието „услуги, предоставяни по електронен път“, посочено в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета, определенията на понятията „обменна такса“, „платежен инструмент, свързан с карта“, „платежна марка“, „дебитна карта“, „кредитна карта“ и „предплатена карта“, посочени съответно в член 2, параграфи 10, 20, 30, 33, 34 и 35 от Регламент (ЕС) № 2015/751, и определенията на понятията „платежна операция“, „платец“, „доставчик на платежни услуги“, „платежна сметка“, „платежен инструмент“, „директен дебит“ „кредитен превод“ и „задълбочено установяване на идентичността на клиента“, посочени съответно в член 4, параграфи 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 и 30 от Директива (ЕС) 2015/2366.

__________________

 

32 Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1).

 

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагат се и следните определения:

За целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения:

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „клиент“ означава потребител или предприятие, който или което е гражданин на държава членка или има местожителство или място на установяване в държава членка, и възнамерява да купува стока или услуга в рамките на Съюза с цел, различна от препродажба;

в)  „клиент“ означава потребител или предприятие, който или което е гражданин на държава членка или има местожителство или място на установяване в държава членка, и възнамерява да купува стока или услуга в рамките на Съюза с цел, различна от препродажба, отдаване под наем, преобразуване или преработка в търговски мащаб; В настоящия регламент е обхванато единствено намерението за крайна употреба от страна на въпросния потребител или предприятие;

Изменение35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „общи условия за достъп“ означава всички условия и друга информация, включително продажни цени, с които се урежда достъпът на клиентите до стоки или услуги, предлагани за продажба от търговеца, които са определени, прилагани и предоставени на разположение на широката общественост от търговеца или от негово име и които се прилагат при отсъствие на индивидуално договорено споразумение между търговеца и клиента;

г)  „общи условия за достъп“ означава всички условия и друга информация, включително продажни цени, изисквания, основаващи се на префикса на телефонния номер, с които се урежда достъпът на клиентите до стоки или услуги, предлагани за продажба от търговеца, които са определени, прилагани и предоставени на разположение на широката общественост от търговеца или от негово име и които се прилагат при отсъствие на индивидуално договорено споразумение между търговеца и клиента;

Обосновка

Дискриминация може да възникне в случаите, когато, като условие за сключване на сделка търговците изискват от клиента да разполага с телефонен номер с цифров код на конкретна държава.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „онлайн интерфейс“ означава всякакъв софтуер, включително уебсайт и приложения, използван от търговец или от негово име и служещ за предоставяне на достъп на клиентите до стоки или услуги на търговеца с цел извършване на търговска сделка с тези стоки или услуги;

е)  „онлайн интерфейс“ означава всякакъв софтуер, включително уебсайт или части от него, и приложения, използван от търговец или от негово име и служещ за предоставяне на достъп на клиентите до стоки или услуги на търговеца с цел извършване на търговска сделка с тези стоки или услуги;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Търговците не пренасочват клиентите по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който клиентът първоначално е искал да получи достъп, въз основа на неговото оформление, използван език или други характеристики, които го правят специфичен за клиенти с определена националност, местожителство или място на установяване, освен ако клиентът даде изричното си съгласие за пренасочването преди това.

Търговците не пренасочват клиентите по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, към версия на своя онлайн интерфейс, която е различна от онлайн интерфейса, до който клиентът първо е искал да получи достъп, въз основа на неговото оформление, използван език или други характеристики, които го правят специфичен за клиенти с определена националност, местожителство или място на установяване, освен ако клиентът даде изричното си съгласие за пренасочването преди това.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на такова пренасочване с изричното съгласие на клиента, първоначалната версия на онлайн интерфейса трябва да остава лесно достъпна за този клиент.

В случай на такова пренасочване с изричното съгласие на клиента версията на онлайн интерфейса, до която клиентът първоначално е поискал достъп, трябва да остава лесно достъпна за този клиент.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Определените в параграфи 1 и 2 забрани не се прилагат, когато блокирането, ограничаването на достъпа или пренасочването на определени клиенти или клиенти в определени територии е необходимо за гарантиране на спазването на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

3.  Определените в параграфи 1 и 2 забрани не се прилагат, когато блокирането на онлайн интерфейса, ограничаването на достъпа или пренасочването на определени клиенти или клиенти в определени територии е необходимо за гарантиране на спазването на изискване съгласно правото на Съюза или по закони на държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато търговецът блокира или ограничава достъпа на клиентите до онлайн интерфейс или пренасочва клиенти към различна версия на онлайн интерфейса в съответствие с параграф 4, търговецът посочва ясно основание за това. Това основание се дава на езика на онлайн интерфейса, до който клиентът първоначално е искал да получи достъп.

4.  Когато търговецът блокира или ограничава достъпа на клиентите до онлайн интерфейс или пренасочва клиенти към различна версия на онлайн интерфейса в съответствие с параграф 3, търговецът посочва на съответните клиенти ясно обяснение за това. Това обяснение се дава на езика на онлайн интерфейса, до който клиентът първо е искал да получи достъп.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Търговците не прилагат различни общи условия за достъп до техните стоки или услуги по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, при следните ситуации:

1.  Търговците не прилагат различни общи условия за достъп до техните стоки или услуги по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, в ситуациите, в които клиентът иска:

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  когато търговецът продава стоки и тези стоки не се доставят трансгранично до държавата членка на клиента от търговеца или от негово име;

a)  да купи стоки от търговец и тези стоки не се доставят трансгранично до държавата членка на клиента от търговеца или от негово име;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им;

б)  да получи от търговеца доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им;

Изменение44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато търговецът предоставя услуги, различни от посочените в буква б), и тези услуги се доставят на клиента в помещенията на търговеца или на физическо място, където търговецът извършва дейност, в държава членка, различна от тази, на която е гражданин клиентът или в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента.

в)  да получи услуги, различни от посочените в буква б), от търговец в държава членка, в която този търговец извършва дейност, и когато този клиент е гражданин на друга държава членка или е с място на пребиваване или установяване в друга държава членка.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Търговците не прилагат различни условия на плащане за продажби на стоки или предоставяне на услуги по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, когато:

1.  В рамките на електронните платежни средства, а именно кредитните преводи, директните дебити или платежните инструменти, свързани с карти от конкретна платежна марка и категория, търговците не прилагат различни условия на плащане за продажби на стоки или предоставяне на услуги по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента, мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, когато:

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(a)  тези плащания са направени чрез електронни операции с кредитен превод, директен дебит или платежен инструмент, свързан с карти от същата платежна марка;

заличава се

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  търговецът може да поиска задълбочено установяване на идентичността на платеца съгласно Директива (ЕС) 2015/2366; както и

б)  идентичността на платеца или валидността на използването на платежни средства може да бъде проверена чрез задълбочено установяване на идентичността на клиента съгласно Директива (ЕС) 2015/2366; както и

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  плащанията са във валута, която получателят приема.

в)  платежните операции са във валута, която търговецът приема.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Забраната, указана в параграф 1, не възпрепятства правото на търговеца да задържи стоките или предоставянето на услугата по обективни причини до момента, в който плащането бъде надлежно инициирано.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Определената в параграф 1 забрана не възпрепятства възможността търговците да изискват такси за използването на платежен инструмент, свързан с карти, обменните такси за който не се регулират по глава II от Регламент (ЕС) № 2015/751, както и за онези платежни услуги, за които не се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012. Тези такси не трябва да превишават направените от търговеца разходи за използването на платежния инструмент.

2.  Определената в параграф 1 забрана не възпрепятства възможността търговците да изискват такси за използването на платежен инструмент, свързан с карти, обменните такси за който не се регулират по глава II от Регламент (ЕС) № 2015/751, както и за онези платежни услуги, за които не се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012, освен ако в законодателството на държавите членки са въведени в съответствие с член 62, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 национални забрани или ограничения на правото на изискване на такси за използване на платежни инструменти. Тези такси не трябва да превишават направените от търговеца разходи за използването на платежния инструмент.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразумения, налагащи на търговците задължения да действат във връзка с пасивни продажби в нарушение на настоящия регламент, се считат за нищожни.

Договорни условия, налагащи на търговците задължения да действат във връзка с пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията – в нарушение на настоящия регламент, се считат за нищожни.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка определя орган или органи, отговарящи за прилагането на настоящия регламент. Държавите членки гарантират наличието на адекватни и ефективни мерки от страна на определения орган или органи за налагане на спазването на настоящия регламент.

1.  Всяка държава членка определя съществуващ орган или органи, отговарящи за прилагането на настоящия регламент по отношение на търговците и клиентите. Без да се засягат други механизми за информация и сътрудничество, тези органи отговарят за осигуряването на трансгранично сътрудничество с органи в други държави членки чрез подходящи електронни средства. Държавите членки гарантират наличието на адекватни и ефективни мерки от страна на определения орган или органи за налагане на спазването на настоящия регламент.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато не съществуват други механизми за информация и сътрудничество, се използват съществуващите структури. Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a, се използва за целите на настоящия член.

 

______________________

 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) ( ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съдействие за потребителите

Съдействие за клиентите

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 8 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Търговците указват общите условия за достъп и евентуалните ограничения съгласно настоящия регламент най-късно в началото на процеса на даване на поръчка, в съответствие с член 8 от Директива 2011/83/ЕС.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка възлага на орган или органи отговорността за оказването на практическо съдействие на потребителите в случай на спор между клиент и търговец, възникнал от прилагането на настоящия регламент. Всяка държава членка определя орган или органи, които да отговарят за тази задача.

1.  Всяка държава членка възлага на органа или органите, на които е възложено изпълнението, отговорността за оказването на практическо съдействие и предоставяне на информация на клиентите в случай на спор между клиент и търговец, възникнал от прилагането на настоящия регламент.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посочените в параграф 1 органи предлагат на клиентите единен образец на формуляр за подаване на жалби до органите, посочени в параграф 1 и в член 7, параграф 1. Комисията оказва съдействие на тези органи за разработването на този образец на формуляр.

2.  Посочените в параграф 1 органи предлагат на клиентите единен образец на формуляр за подаване на жалби до органите, посочени в параграф 1 от настоящия член и в член 7, параграф 1. Комисията оказва съдействие на тези органи за разработването на този образец на формуляр. Те отговарят, inter alia, за получаването на жалби от страна на клиентите, за препращането на жалби до органи в други държави членки и за улесняване на комуникацията между клиента и търговеца, за да се улесни решаването на спора.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент] и след това на всеки пет години Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно оценката на настоящия регламент. Докладът се придружава при необходимост от предложение за изменение на настоящия регламент с оглед на правното, техническото и икономическото развитие.

1.  До [дата: две години след влизането в сила на настоящия регламент] и след това на всеки три години Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно оценката на настоящия регламент. Докладът се придружава при необходимост от предложение за изменение на настоящия регламент с оглед на правното, техническото и икономическото развитие.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Първата оценка, посочена в параграф 1, се извършва по-специално с оглед на това дали забраната по член 4, параграф 1, буква б), следва да се прилага и за услуги, доставяни по електронен път, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условие че търговецът разполага с необходимите права за съответните територии.

заличава се

Обосновка

Достъпът до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и тяхното използване следва и занапред да не се включва в приложното поле на настоящия регламент. В противен случай би се стигнало до припокривания с други законодателни актове на ЕС.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилага се от [дата: шест месеца след датата на публикуването му].

Прилага се от [дата: дванадесет месеца след датата на публикуването му].

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

9.6.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eva Kaili

6.7.2016

Разглеждане в комисия

9.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

26.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

13

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Michał Boni, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini, Anne Sander, Davor Škrlec, Pavel Telička


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (24.1.2017)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Докладчик по становище: Терез Комодини Какиа

КРАТКА ОБОСНОВКА

Цел и обхват

Предложението на Комисията цели да засили достъпа до трансгранични стоки и услуги, като предотврати пряката и непряката дискриминация от страна на търговците въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите. По този начин предложението допълнително внася уточнения в доста свободно формулирания в член 20, параграф 2 от Директивата за услугите (2006/123/ЕО) принцип на недискриминация.

Конкретно, предложението има за цел да забрани необосновани форми на блокиране на географски принцип, при които търговците блокират достъпа до определен онлайн интерфейс или по друг начин пренасочват клиентите към различен онлайн интерфейс без предварително съгласие (член 3). Предложението също така изисква от търговците да приложат последователни общи условия на достъп по отношение на клиентите, независимо от тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, при спазване на ограничението на обхвата, описано по-долу (член 4). И на последно място забранява дискриминация по причини, свързани с плащане (член 5). Важно е да се подчертае, че предложението на Комисията не въвежда „задължение за доставки“, което означава, че от търговците, които нямат намерение да извършват дейност на трансграничните пазари, не се изисква да доставят стоки или услуги, а единствено да разрешат на клиентите да ги закупуват при същите условия като „целевата група клиенти“ (например като ги получат от помещенията на търговеца).

По отношение на обхвата трябва да се подчертаят два важни аспекта. На първо място, предложеният регламент се прилага по отношение на „клиентите“ (т.е. физическите лица) и предприятията, когато те извършват сделки в качеството си на крайни потребители, а не когато извършват покупки с цел препродажба. На второ място, предложеният регламент не се прилага по отношение на „доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им“ (член 4, параграф 1, буква б)), което означава, че например електронните книги или услугите за онлайн излъчване на музика попадат извън обхвата на регламента. Въпреки това Комисията добавя клауза за преразглеждане (член 9), в която се заявява, че първото преразглеждане – две години след влизане в сила на регламента – ще постави акцент конкретно върху това дали въпросната дерогация следва да бъде отменена.

Обща позиция на докладчика

Докладчикът подкрепя цялостната насока и баланса на предложението на Комисията и счита, че то представлява важна стъпка в по-нататъшното развитие на вътрешния пазар. Пълноценно функциониращият единен пазар е от изключителна важност за културните индустрии и следва в дългосрочен план да помогне за насърчаването на културното многообразие и общото културно наследство в целия Европейски съюз.

Освен поредица от изменения, предназначени да изяснят някои разпоредби или да подобрят тяхната четивност, внесените от докладчика изменения се съсредоточават върху два основни аспекта:

Клаузата за преглед

Докладчикът подкрепя решението на Комисията да остави извън обхвата на настоящия регламент „доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им“ извън обхвата на настоящия регламент, както и да извърши оценка на дерогацията като част от първото преразглеждане след две години. Културни продукти и услуги, като например електронни книги и услуги за онлайн излъчване на музика, имат специфични бизнес модели и характеристики, които изискват допълнителен и внимателен преглед. Докладчикът счита, че е правилно да се преразгледа тяхното включване след две години, но настоява, че процесът на преразглеждане трябва да обърне особено внимание на специфичния характер на културните продукти и услуги.

Понятието за клиент и съдействие в случай на спор

Както е посочено по-горе, предложеният регламент се прилага по отношение на потребителите и предприятията, когато те извършват търговски сделки като крайни потребители, а не за препродажба, като и двете са обхванати от понятието „клиенти“, дефинирано в член 2, буква в). Докладчикът приветства този подход. В предложените разпоредби относно съдействие и уреждане на спорове (член 8) обаче предложението на Комисията предвижда да бъде оказана подкрепа от определените органи единствено на потребителите. Според становището на докладчика тази подкрепа следва да бъде предоставена на всички „клиенти“ по смисъла на регламента. Това е важно както за осигуряването на последователност, така и защото много микропредприятия и малки предприятия, включително дружества с правосубектност, ще бъдат в силно неравностойно положение, тъй като ще бъдат принудени да разчитат единствено на съдилищата за защита. Това е от особена важност за много културни оператори, които са често доброволчески сдружения или много малки предприятия. Освен това, споровете, при които определените органи ще сътрудничат на клиентите, са пряко свързани с прилагането на настоящия регламент и не засягат други въпроси, които биха могли да възникнат от търговската сделка.

Измененията, внесени от докладчика, запазват предпочитания от Комисията подход без задължителни предписания, като оставят на държавите членки свободата да решат кои органи следва да бъдат определени и как те следва да предоставят помощ в случай на спор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За постигането на целта да се осигури добро функциониране на вътрешния пазар като пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение, наред с другото, на стоки и услуги, не е достатъчно между държавите членки да се премахнат само държавните граници. Това премахване може да бъде обезсмислено от частни субекти, които поставят препятствия, несъвместими със свободите на вътрешния пазар. Това се случва, когато действащи в една държава членка търговци блокират или ограничават достъпа до техния онлайн интерфейс, като например уебсайтове и приложения, на клиенти от други държави членки, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки (практика, позната като блокиране на географски принцип). То се случва също и чрез други действия на определени търговци, включващи прилагането на различни общи условия за достъп до техните стоки и услуги за клиенти от други държави членки както онлайн, така и офлайн. Макар че понякога може да има обективни основания за такова различно третиране, в други случаи търговците отказват на потребители, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки, достъп до стоки или услуги, или прилагат различни условия за тях поради чисто търговски причини.

(1)  Наложително е да се установи пространство без вътрешни граници, в което да е гарантирано свободното движение, наред с другото, на стоки и услуги, както и за да се постигнат целите, заложени в новата стратегия за цифровия единен пазар. Оставащите необосновани пречки следва да бъдат премахнати, за да се гарантира пълноценното функциониране на единния пазар на стоки и услуги, особено в сектора на културата, което е от решаващо значение за насърчаването на културното многообразие, разпространението на културата и изграждането на общо културно наследство в целия Съюз. Не е достатъчно да се премахнат само държавните граници, тъй като това може да бъде обезсмислено от частни субекти, които поставят препятствия, несъвместими със свободите на вътрешния пазар. Подобни препятствия възникват, когато действащи в една държава членка търговци блокират или ограничават достъпа до техния онлайн интерфейс, като например уебсайтове и приложения, на клиенти от други държави членки, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки (практика, позната като блокиране на географски принцип). Те също така възникват чрез други действия на определени търговци, включващи прилагането на различни общи условия за достъп до техните стоки и услуги за клиенти от други държави членки както онлайн, така и офлайн. Макар че понякога може да има обективни основания за такова различно третиране, както е предвидено в Директива 2006/123/ЕО, в други случаи търговците отказват на потребители, желаещи да осъществяват трансгранични търговски сделки, достъп до стоки или услуги, или прилагат различни условия за тях поради чисто търговски причини.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Така определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар по вътрешните граници и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като по този начин ограничават правата на клиентите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор и оптимални условия. Тези дискриминационни практики са важен фактор, допринасящ за относително ниското равнище на трансграничните търговски сделки в Съюза, включително в сектора на електронната търговия, което пречи за оползотворяване на пълния потенциал за растеж на вътрешния пазар. Като се изяснява в кои ситуации може да има основание за такъв вид различно третиране, би следвало да се постигне яснота и правна сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.

(2)  Така определени търговци изкуствено сегментират вътрешния пазар по вътрешните граници и възпрепятстват свободното движение на стоки и услуги, като по този начин ограничават правата на клиентите и не им позволяват да се ползват от по-голям избор и оптимални условия. Тези дискриминационни практики са важен фактор, допринасящ за относително ниското равнище на трансграничните търговски сделки в Съюза, включително в сектора на електронната търговия, което пречи за оползотворяване на пълния потенциал за растеж на вътрешния пазар. Настоящият регламент изяснява ситуациите, при които не може да има основание за такъв вид различно третиране, което би следвало да постигне яснота и правна сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани на целия вътрешен пазар.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съгласно член 20 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 държавите членки трябва да гарантират, че установените в Съюза доставчици на услуги не третират получателите на услуги по различен начин въз основа на тяхната националност или място на пребиваване. Тази разпоредба обаче не беше напълно ефективна в борбата срещу дискриминацията и не доведе до достатъчно намаляване на правната несигурност, по-специално поради възможността да се оправдаят разликите в третирането, които тя допуска, и съответните трудности при прилагането ѝ на практика. Освен това блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване може да възникват също и в резултат на действия на търговци, установени в трети държави, които попадат извън приложното поле на директивата.

(3)  Съгласно член 20 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 държавите членки трябва да гарантират, че установените в Съюза доставчици на услуги не третират получателите на услуги по различен начин въз основа на тяхната националност или място на пребиваване. Тази разпоредба обаче не беше напълно ефективна в борбата срещу дискриминацията и не доведе до достатъчно намаляване на правната несигурност, по-специално поради възможността да се оправдаят разликите в третирането, които тя допуска, и съответните трудности при прилагането ѝ на практика. Освен това необосновано блокиране на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване може да възникват също и в резултат на действия на търговци, установени в трети държави, които попадат извън приложното поле на посочената директива.

_________________

_________________

17Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

17Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Целта на настоящия регламент е да се предотврати дискриминацията въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите, включително блокиране на географски принцип, при трансгранични търговски сделки между търговци и клиенти във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на услуги в Съюза. С него се търси решение за справяне с пряката и непряка дискриминация, като по този начин се обхванат и неоправданите разлики в третирането въз основа на други разграничителни критерии, които водят до същия резултат както прилагането на критерии, пряко свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите. Такива други критерии може да се прилагат по-специално въз основа на информация за физическото местоположение на клиентите — например IP адресът, използван за достъп до онлайн интерфейс, предоставеният за доставка на стоките адрес, направеният избор на език или държавата членка, в която е издаден платежният инструмент на клиента.

(5)  Настоящият регламент има за цел да предотврати дискриминацията въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите, включително блокиране на географски принцип, при трансгранични търговски сделки между търговци и клиенти във връзка с продажбата на стоки и предоставянето на услуги в Съюза. С него се търси решение за справяне с пряката и непряка дискриминация, като по този начин се обхванат и неоправданите разлики в третирането въз основа на други разграничителни критерии, които водят до същия резултат както прилагането на критерии, пряко свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите. Такива други критерии може да се прилагат по-специално въз основа на информация за физическото местоположение на клиентите — например IP адресът, използван за достъп до онлайн интерфейс, предоставеният за доставка на стоките адрес, направеният избор на език или държавата членка, в която е издаден платежният инструмент на клиента.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Като се има предвид, че някои регулаторни и административни пречки за търговците в Съюза в определени сектори на услугите бяха премахнати в резултат на прилагането на Директива 2006/123/ЕО по отношение на материалния предмет, следва да се гарантира съответствие между настоящия регламент и Директива 2006/123/ЕО. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат, наред с другото, за доставяни по електронен път услуги, които не са аудио-визуални и основната им характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условието обаче за специалното изключение, предвидено в член 4, и последваща оценка на въпросното изключение, както е предвидено в член 9. Аудио-визуални услуги, включващи услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до излъчване на спортни събития и които се предоставят въз основа на изключителни териториални лицензи, са изключени от обхвата на настоящия регламент. Следва да се изключи и достъпът до финансови услуги на дребно, включително платежни услуги, независимо от разпоредбите на настоящия регламент по отношение на недискриминацията при плащанията.

(6)  Като се има предвид, че някои регулаторни и административни пречки за търговците в Съюза в определени сектори на услугите бяха премахнати в резултат на прилагането на Директива 2006/123/ЕО по отношение на материалния предмет, следва да се гарантира съответствие между настоящия регламент и Директива 2006/123/ЕО. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат, наред с другото, за доставяни по електронен път услуги, които не са аудио-визуални и основната им характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им. Поради особения характер на тези услуги, те понастоящем са обхванати от специално изключение, предвидено в член 4, което впоследствие ще бъде предмет на оценка както е предвидено в член 9, с оглед на специфичния характер на предметите и услугите с културна стойност. Аудио-визуални услуги, включващи услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до излъчване на спортни събития и които се предоставят въз основа на изключителни териториални лицензи, са изключени от обхвата на настоящия регламент. Следва да се изключи и достъпът до финансови услуги на дребно, включително платежни услуги, независимо от разпоредбите на настоящия регламент по отношение на недискриминацията при плащанията.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  В доклада си за оценка на настоящия регламент Комисията следва да вземе предвид, че принципът на териториалност остава съществен елемент в системата на авторските права в Съюза и поради това следва да се поддържа баланс между подхода за преодоляване на блокирането на географски принцип и улесняване на трансграничната онлайн търговия, и необходимостта от защита на културното многообразие и на икономическия модел на индустрията в областта на културата.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Дискриминация може да възникне също и във връзка с услуги в областта на транспорта, по-специално по отношение на продажбата на билети за превоз на пътници. В тази връзка обаче в Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета18, Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета20 вече се съдържат общи забрани за дискриминация, обхващащи всички дискриминационни практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент. Освен това се предвижда, че за тази цел в близко бъдеще ще бъде изменен Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета21 . Поради това и с оглед да се гарантира съответствие с приложното поле на Директива 2006/123/ЕО, услугите в областта на транспорта следва да останат извън обхвата на настоящия регламент.

(7)  Дискриминация може да възникне също и във връзка с услуги в областта на транспорта, по-специално по отношение на продажбата на билети за превоз на пътници. Ето защо разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат и по отношение на тези услуги.

_________________

 

18 Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

 

19 Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1).

 

20 Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

 

21 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14).

 

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Настоящият регламент следва да не засяга приложимите правила в областта на данъчното облагане, като се има предвид че Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предоставя конкретно основание за действия на равнището на Съюза по отношение на данъчните въпроси.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Дискриминационните практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент, обикновено се осъществяват чрез общи условия и друга информация, определени или прилагани от съответния търговец или от негово име като предварително условие за получаване на достъп до въпросните стоки или услуги, и които обикновено са предоставени на широката общественост. Такива общи условия за достъп включват, наред с другото, цените, условията за плащане и условията за доставка. Те може да са предоставени на широката общественост от търговеца или от негово име чрез различни средства като информация, публикувана в реклами, на уебсайтове или в документите за предварителния договор или за договора. Тези условия се прилагат при липсата на индивидуално договорено споразумение за противното, сключено пряко между търговеца и клиента. За целите на настоящия регламент индивидуално договорените условия между търговеца и клиентите не следва да се считат за общи условия за достъп.

(11)  Дискриминационните практики, справянето с които се преследва с настоящия регламент, обикновено се осъществяват чрез общи условия и друга информация, определени или прилагани от съответния търговец или от негово име като предварително условие за получаване на достъп до въпросните стоки или услуги, и които обикновено са предоставени на широката общественост. Такива общи условия за достъп включват, наред с другото, цените, условията за плащане и условията за доставка. Те може да са предоставени на широката общественост от търговеца или от негово име чрез различни средства като информация, публикувана в реклами, на уебсайтове или в документите за предварителния договор или за договора. Тези условия се прилагат при липсата на индивидуално договорено споразумение за противното, сключено пряко между търговеца и клиента. За целите на настоящия регламент индивидуално договорените условия между търговеца и клиента не следва да се считат за общи условия за достъп. Редът и условия не би следвало да се считат за индивидуално договорени, когато са предписани от едната страна, а другата страна не е имала възможност да повлияе на тяхното съдържание. В случай на споразумение между търговец и клиент търговецът следва да носи тежестта на доказване, че то е било индивидуално договорено.

Обосновка

Изясняване на значението на „индивидуално договорено споразумение“, за да се гарантира, че не може да обхваща условия от вида „да вземеш или да оставиш“ във връзка с използването на уебсайт, което може да позволи блокиране на географски принцип по заобиколен начин. Също така пояснение, че от търговеца се изисква да докаже, че споразумението е индивидуално договорено.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Както потребителите, така и предприятията следва да бъдат защитени от дискриминация по причини, свързани с тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, когато действат като клиенти по смисъла на настоящия регламент. Защитата обаче не следва да се разширява за клиенти, които купуват стока или услуга с цел препродажба, защото това би засегнало широко използвани схеми за дистрибуция между предприятията в контекста на отношенията между тях, като например избирателно или ексклузивно разпространение, което обикновено позволява на производителите да избират търговците си на дребно при спазване на правилата за конкуренция.

(12)  Както потребителите, така и предприятията следва да бъдат защитени от пряка или непряка дискриминация по причини, свързани с тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, когато действат като клиенти по смисъла на настоящия регламент. Защитата обаче не следва да се разширява за клиенти, които купуват стока или услуга с цел препродажба, защото това би засегнало широко използвани схеми за дистрибуция между предприятията в контекста на отношенията между тях, като например избирателно или ексклузивно разпространение, което обикновено позволява на производителите да избират търговците си на дребно при спазване на правилата за конкуренция.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За увеличаване на възможността на клиентите за достъп до информация, свързана с продажбата на стоки и предоставянето на услуги на вътрешния пазар, както и за повишаване на прозрачността, включително по отношение на цените, търговците не следва да възпрепятстват — чрез използване на технологични мерки или по друг начин — клиентите да имат пълен и равен достъп до онлайн интерфейс въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване. Такива технологични мерки може да включват по-специално всякакви технологии, използвани за определяне на физическото местоположение на клиента, включително проследяването му с помощта на IP адрес, координати, получени чрез глобалната навигационна спътникова система, или данни, свързани с платежна операция. Тази забрана за дискриминация по отношение на достъпа до онлайн интерфейс не следва обаче да се разбира като създаване на задължение за търговеца да участва в търговски сделки с клиентите.

(14)  За увеличаване на възможността на клиентите за достъп до информация, свързана с продажбата на стоки и предоставянето на услуги на вътрешния пазар, както и за повишаване на прозрачността, включително по отношение на цените, търговците не следва да възпрепятстват — чрез използване на технологични мерки или по друг начин — клиентите да имат пълен и равен достъп до онлайн интерфейс въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване. Такива технологични мерки може да включват по-специално всякакви технологии, използвани за определяне на физическото местоположение на клиента, включително проследяването му с помощта на IP адрес, координати, получени чрез глобалната навигационна спътникова система, или данни, свързани с платежна операция. Забраната за дискриминация по отношение на достъпа до онлайн интерфейс не следва обаче да се разбира като създаване на задължение за търговеца да участва в търговски сделки с клиентите.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Някои търговци използват различни версии на онлайн интерфейса си, насочени към клиенти от различни държави членки. Макар че това следва да остане възможно, пренасочването на клиент от една версия на онлайн интерфейса към друга без неговото изрично съгласие следва да бъде забранено. Всички версии на онлайн интерфейса следва да остават лесно достъпни за клиента по всяко време.

(15)  Някои търговци използват различни версии на онлайн интерфейса си, насочени към клиенти от различни държави членки. Макар че това следва да остане възможно, пренасочването на клиент от една версия на онлайн интерфейса към друга без неговото изрично съгласие следва да бъде забранено. Всички версии на онлайн интерфейса следва да остават лесно достъпни за използване от клиента по всяко време.

Обосновка

Уточнение, че интерфейсът не следва просто да остане достъпен за клиента, а трябва също така да бъде използваем, за да позволи извършването на сделки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Първата от тези ситуации е, когато търговецът продава стоки, но няма трансгранична доставка на тези стоки от търговеца или от негово име до държавата членка, където пребивава клиентът. При тази ситуация клиентът следва да може да купува стоките при абсолютно същите условия, включително цена и свързани с доставката на стоките условия, както подобни клиенти, пребиваващи в държавата членка на търговеца. Това може да означава, че чуждестранен клиент ще трябва да вземе стоката в тази държава членка или в друга държава членка, до която търговецът прави доставки. При тази ситуация не е необходимо да се прави регистрация за данък добавена стойност (ДДС) в държавата членка на клиента, нито да се урежда трансграничната доставка на стоките.

(18)  Първата от тези ситуации е, когато търговецът продава стоки, но няма трансгранична доставка на тези стоки от търговеца или от негово име до държавата членка, където пребивава клиентът. При тази ситуация клиентът следва да може да купува стоките при абсолютно същите условия, включително цена и свързани с доставката на стоките условия, както клиенти, пребиваващи в държавата членка на търговеца. Това може да означава, че чуждестранен клиент ще трябва да вземе стоката в тази държава членка или в друга държава членка, до която търговецът прави доставки. При тази ситуация не е необходимо да се прави регистрация за данък добавена стойност (ДДС) в държавата членка на клиента, нито да се урежда трансграничната доставка на стоките.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Втората ситуация е, когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им — например компютърни услуги „в облак“, услуги по съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове и предоставяне на електронни защитни стени. В този случай не се изисква физическа доставка, тъй като услугите се доставят по електронен път. Търговецът може да декларира и плаща ДДС по опростена процедура в съответствие с правилата относно режима за съкратено обслужване на едно гише, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета26.

(Не се отнася до българския текст.)  

__________________

26 Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 1).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  И накрая в ситуацията, при която търговецът предоставя услуги и тези услуги се получават от клиента в помещенията на търговеца или на място, избрано от търговеца и различно от държавата членка, на която е гражданин клиентът или в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, прилагането на различни общи условия за достъп по причини, свързани с такива критерии също не следва да бъде оправдано. Тези ситуации се отнасят според случая до предоставянето на услуги като настаняване в хотели, участие в спортни събития, отдаване на автомобили под наем и продажба на билети за музикални фестивали или увеселителни паркове. При тези ситуации търговецът не трябва да прави регистрация за ДДС в друга държава членка, нито да урежда трансгранична доставка на стоки.

(20)  И накрая, когато търговецът предоставя услуги и тези услуги се получават от клиента на територията на помещенията на търговеца или на място, избрано от търговеца и не в държавата членка, на която е гражданин клиентът или в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента, прилагането на различни общи условия за достъп по причини, свързани с такива критерии също не следва да бъде оправдано. Тези ситуации могат да се отнасят до предоставянето на услуги, като настаняване в хотели, участие в спортни събития, отдаване на автомобили под наем и продажба на билети за музикални фестивали или увеселителни паркове. При тези ситуации търговецът не трябва да прави регистрация за ДДС в друга държава членка, нито да урежда трансгранична доставка на стоки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  При всички тези ситуации, по силата на разпоредбите на приложимото право относно договорните задължения и относно компетентността, определени в регламенти (ЕО) № 593/2008 и (ЕС) № 1215/2012, когато даден търговец не осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или не насочва дейностите си там, или когато клиентът не е потребител, спазването на настоящия регламент не предполага никакви допълнителни разходи за търговеца, свързани с компетентност или разлики в приложимото право. Когато за разлика от това даден търговец осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или насочва дейностите си там, търговецът е изразил намерението си да установи търговски отношения с потребители от тази държава членка и следователно е бил в състояние да вземе под внимание всички такива разходи.

(21)  При всички тези ситуации, по силата на разпоредбите на приложимото право относно договорните задължения и относно компетентността, определени в регламенти (ЕО) № 593/2008 и (ЕС) № 1215/2012, когато даден търговец не осъществява дейностите си в държавата членка на потребителя или не насочва дейностите си там, спазването на настоящия регламент не включва никакви допълнителни разходи за търговеца, свързани с компетентност или разлики в приложимото право. Това се прилага също така, когато клиентът не е потребител, а предприятие, което извършва покупка в качеството на краен ползвател и следователно извършва сделки по начин, който не се разграничава от този на потребителя. Когато за разлика от това даден търговец осъществява дейностите си в държавата членка на клиента или насочва дейностите си там, търговецът е изразил намерението си да установи търговски отношения с клиенти от тази държава членка и следователно е бил в състояние да вземе под внимание всички такива разходи.

Обосновка

С цел изясняване, че предприятията, които извършват покупки в качеството на крайни потребители, се държат като потребители и са обхванати от понятието „клиент“ на регламента, както и че няма да възникват допълнителни разходи, независимо от това дали „клиентът“ е потребител или предприятие.

Изменение     17

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Регламентът следва да вземе предвид принципа на пропорционалност, и по-специално по отношение на микро-, малките и средните предприятия, както и правото на участниците на пазара да участват в избора на пазар чрез насочване на дейността си към различни държави членки или към определени групи клиенти. Следователно регламентът следва да осигури баланса между принципа на свобода на търговията и свободния избор на бизнес стратегия, както и необходимостта от преодоляване на практиката за необосновано блокиране на географски принцип по отношение на клиенти и предприятия в различни държави членки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Съгласно правото на Съюза търговците по принцип са свободни да решават кои платежни средства желаят да приемат, включително кои платежни марки. Все пак, след като веднъж е направен този избор, съгласно действащата правна рамка за платежните услуги, няма причини търговците да дискриминират клиентите в Съюза, като отказват определени търговски сделки или като по друг начин прилагат определени различни условия за плащане във връзка с тези сделки по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента. В този конкретен контекст, такова неоправдано различно третиране по причини, свързани с мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, също следва да бъде изрично забранено. Допълнително следва да се припомни, че с Регламент (ЕС) № 260/2012 вече е забранено на всички получатели на плащания, включително търговци, да изискват банковите сметки да бъдат в определена държава членка, за да бъде прието плащане в евро.

(24)  Съгласно правото на Съюза търговците по принцип са свободни да решават кои платежни средства желаят да приемат, включително кои платежни марки. Все пак, след като веднъж е направен този избор, съгласно действащата правна рамка за платежните услуги, няма причини търговците да дискриминират между клиентите в Съюза, като отказват определени търговски сделки или като по друг начин прилагат различни условия за плащане във връзка с тези сделки по причини, свързани с националността, местожителството или мястото на установяване на клиента. В този конкретен контекст, такова неоправдано различно третиране по причини, свързани с мястото на платежната сметка, мястото на установяване на доставчика на платежната услуга или мястото на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, следва също така да бъде изрично забранено. Допълнително следва да се припомни, че с Регламент (ЕС) № 260/2012 вече е забранено на всички получатели на плащания, включително търговци, да изискват банковите сметки да бъдат в определена държава членка, за да бъде прието плащане в евро.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  С Директива 2015/2366/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28 се въведоха стриктни изисквания за сигурност при инициирането и обработката на електронни плащания, което намалява риска от измами за всички нови и по-традиционни платежни средства, по-специално плащанията онлайн. Доставчиците на платежни услуги са задължени да прилагат така нареченото задълбочено установяване на идентичността на клиента — процес на установяване на идентичността, с който се потвърждава самоличността на ползвателя на платежната услуга или на платежната операция. За операции от разстояние, като плащания онлайн, изискванията за сигурност са още по-строги, като се изисква динамична връзка към сметката за операцията и сметката на получателя на плащането, за да се защити допълнително ползвателя чрез свеждане до минимум на рисковете в случай на грешка или атаки с цел измама. В резултат на тези разпоредби, рискът от измами при плащане при вътрешни и трансгранични покупки вече е на еднакво равнище и не следва да се използва като аргумент за отказ или за дискриминиране на каквито и да били търговски сделки в рамките на Съюза.

(25)  С Директива 2015/2366/ЕС на Европейския парламент и на Съвета28 се въведоха стриктни изисквания за сигурност при инициирането и обработката на електронни плащания, което намалява риска от измами за всички нови и по-традиционни платежни средства, по-специално плащанията онлайн. Доставчиците на платежни услуги са задължени да прилагат така нареченото задълбочено установяване на идентичността на клиента — процес на установяване на идентичността, с който се потвърждава самоличността на ползвателя на платежната услуга или на платежната операция. За операции от разстояние, като плащания онлайн, изискванията за сигурност са още по-строги, като се изисква динамична връзка към сметката за операцията и сметката на получателя на плащането, за да се защити допълнително ползвателя чрез свеждане до минимум на рисковете в случай на грешка или атаки с цел измама. В резултат на тези разпоредби трансграничните покупки не включват по-висок риск от измами при плащане, отколкото вътрешните покупки, което означава, че рискът от измами при плащане не следва да се използва като аргумент за отказ или за дискриминиране на каквито и да били търговски сделки в рамките на Съюза.

__________________

__________________

28Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35—127).

28Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35—127).

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Данните и метаданните, генерирани от електронната търговия и онлайн сделките, следва да спазват нормативната уредба относно трафика и местоположението на данните, съхранението на данните, защитата на данните и анализа на данните, като се гарантира пълно спазване на правото на Съюза. Извън това минимално изискване дружествата за електронна търговия следва да бъдат стимулирани да развиват иновативни бизнес модели, които използват възможно най-малко данни, събират минималните данни, необходими за законната цел, и ги съхраняват за възможно най-кратък период от време.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от ДФЕС. Споразумения, налагащи на търговците задължения да не участват в пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/201029 на Комисията с определени клиенти или с клиенти в определени територии, по принцип се считат за ограничаващи конкуренцията и обикновено не може да бъдат изключени от забраната, определена в член 101, параграф 1 от ДФЕС. Дори когато не са обхванати от член 101 от ДФЕС, в контекста на прилагането на настоящия регламент, те нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар и може да бъдат използвани за заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент. Следователно съответните клаузи от такива споразумения или от други споразумения във връзка с пасивни продажби, изискващи търговецът да действа в нарушение на настоящия регламент, следва да се считат за нищожни. Настоящият регламент, и по-специално разпоредбите в него относно достъпа до стоки или услуги, следва обаче да не засягат споразумения, ограничаващи активни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010.

(26)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 от ДФЕС. Споразумения, налагащи на търговците задължения да не участват в пасивни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/201029 на Комисията с определени клиенти или с клиенти в определени територии, по принцип се считат за ограничаващи конкуренцията и обикновено не може да бъдат изключени от забраната, определена в член 101, параграф 1 от ДФЕС. Дори когато тези споразумения не са обхванати от член 101 от ДФЕС, в контекста на прилагането на настоящия регламент, те нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар и може да бъдат използвани за заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент. Следователно съответните клаузи от такива споразумения или от други споразумения във връзка с пасивни продажби, изискващи търговецът да действа в нарушение на настоящия регламент, следва да се считат за нищожни. Настоящият регламент, и по-специално разпоредбите в него относно достъпа до стоки или услуги, следва обаче да не засягат споразумения, ограничаващи активни продажби по смисъла на Регламент (ЕС) № 330/2010.

__________________

__________________

29 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1).

Изменение     22

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Настоящият регламент следва редовно да бъде оценяван с оглед да се предложат изменения при необходимост. В първата оценка следва да се обърне особено внимание на възможното разширяване на обхвата на забраната по член 4, параграф 1, буква б), така че да включва и услуги, доставяни по електронен път, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването им, при условие че търговецът разполага с необходимите права за съответните територии.

(29)  Настоящият регламент следва редовно да бъде оценяван с оглед да се предложат изменения при необходимост. В първата оценка следва да се обърне особено внимание на възможното разширяване на обхвата на забраната по член 4, параграф 1, буква б), така че да включва и услуги, доставяни по електронен път, чиято основна характеристика е предоставянето на достъп до защитени с авторско право произведения или до други защитени обекти и на възможност за ползването или продажбата им, при условие че търговецът разполага с необходимите права за съответните територии. Първата оценка следва да вземе предвид законодателните развития в държавите членки във връзка с реформата на авторското право, аудиовизуалните медийни услуги и трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За постигане на целта за ефективно справяне с пряката и непряката дискриминация въз основа на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите, е подходящо да се приеме регламент, който е пряко приложим във всички държави членки. Това е необходимо, за да се гарантира единното прилагане на правилата за недискриминация в целия Съюз и тяхното едновременно влизане в сила. Само един регламент гарантира необходимата степен на яснота, единство и правна сигурност, за да се даде възможност на клиентите да се възползват изцяло от тези правила.

(33)  За постигане на целта за ефективно предотвратяване на пряката и непряката дискриминация въз основа на националността, местожителството или мястото на установяване на клиентите, и за предоставяне на ефективни средства за правна защита на клиентите, които се считат за засегнати от дискриминация, е подходящо да се приеме регламент, който е пряко приложим във всички държави членки. Това е необходимо, за да се гарантира единното прилагане на правилата за недискриминация в целия Съюз и тяхното едновременно влизане в сила. Само един регламент гарантира необходимата степен на яснота, единство и правна сигурност, за да се даде възможност на клиентите да се възползват изцяло от тези правила.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиента;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в същата държава членка като тази, в която е местожителството или мястото на установяване на клиента, но клиентът е гражданин на друга държава членка;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато търговецът продава стоки, предоставя услуги или желае да прави това в държава членка, в която клиентът се намира временно, без да е жител на тази държава членка или без мястото му на установяване да е в тази държава членка.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение     27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Настоящият регламент не засяга правилата, приложими в областта на авторското право и сродните му права.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Настоящият регламент не засяга актове от правото на Съюза относно съдебното сътрудничество по граждански дела. Спазването на настоящия регламент не се тълкува в смисъл, че даден търговец насочва дейностите си към държавата членка, където е обичайното местопребиваване или местоживеене на потребителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 и член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „стоки“ означава всички движими материални вещи с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощен от закона орган; вода, газ и електрическа енергия се считат за стоки по смисъла на настоящия регламент, когато се предлагат за продажба в ограничен обем или определено количество;

д)  „стоки“ означава всички движими материални вещи с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощен от закона орган;

Обосновка

Конкретният случай, включен тук, е заимстван от определението на „стоки“ в Директивата относно правата на потребителите (2011/83/ЕО), но не изглежда релевантен в случая на Регламента за преодоляване на неоправдано блокиране на географски принцип.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на такова пренасочване с изричното съгласие на клиента, първоначалната версия на онлайн интерфейса трябва да остава лесно достъпна за този клиент.

В случай на такова пренасочване с изричното съгласие на клиента, първоначалната версия на онлайн интерфейса трябва да остава лесно достъпна за използване от този клиент.

Обосновка

Уточнение, че интерфейсът не следва просто да остане достъпен за клиента, а трябва също така да бъде използваем, за да позволи извършването на сделки.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато търговецът блокира или ограничава достъпа на клиентите до онлайн интерфейс или пренасочва клиенти към различна версия на онлайн интерфейса в съответствие с параграф 4, търговецът посочва ясно основание за това. Това основание се дава на езика на онлайн интерфейса, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално.

4.  Когато търговецът блокира или ограничава достъпа на клиентите до онлайн интерфейс или пренасочва клиенти към различна версия на онлайн интерфейса в съответствие с параграф 3, търговецът посочва ясно основание за това. Това основание се дава на езика на онлайн интерфейса, до който клиентът е искал да получи достъп първоначално.

Изменение   32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато търговецът предоставя доставяни по електронен път услуги, различни от услуги, чиято основна ха