Eljárás : 2016/0287(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0181/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0181/2017

Viták :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Szavazatok :

PV 12/09/2017 - 7.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0326

JELENTÉS     ***I
PDF 1012kWORD 126k
2017. május 4.
PE 592.352v02-00 A8-0181/2017

az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Carlos Zorrinho

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0589),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0378/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. január 26-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 00/00/00-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0181/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A digitális egységes piacon a polgárok és a vállalkozások internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó bizottsági közlemény14 az Európai Unióban az összekapcsoltság fokozására alkalmas számos lehetséges intézkedést mutat be.

(1)  A digitális egységes piacon a polgárok, az állami intézmények és a vállalkozások internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó „Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című 2016. szeptember 14-i bizottsági közlemény az Európai Unióban az összekapcsoltság fokozására alkalmas számos lehetséges intézkedést mutat be.

__________________

 

14 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé (COM(2016) 587).

 

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  „Európai digitális menetrend” című 2010. augusztus 26-i közleményében a Bizottság emlékeztet rá, hogy az Európa 2020 stratégia kiemeli a széles sávú hálózatok bevezetésének a társadalmi befogadás és az Unió versenyképességének elősegítésében játszott fontos szerepét, megerősítve az annak biztosítására irányuló célkitűzést, hogy 2020-ig minden uniós polgár hozzáféréssel rendelkezzen 30 MB/s-ot meghaladó, jóval nagyobb sebességű internetkapcsolathoz, továbbá hogy az uniós háztartások legalább 50%-a előfizetéssel rendelkezzen a 100 MB/s-nál gyorsabb internet-hozzáférésre.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az internetes összekapcsoltság európai jövőképét támogató intézkedések között a tervezési eljárások egyszerűsítése és a szabályozási akadályok csökkentése révén támogatja a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a hozzáférési pontok, ideértve a más közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a nem kereskedelmi jellegű hozzáférési pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az igények alakulásának megfelelően előmozdítják a lefedettség granularitásának javulását.

(2)  Az internetes összekapcsoltság európai jövőképét támogató intézkedések között a tervezési eljárások egyszerűsítése és a szabályozási akadályok csökkentése révén támogatja a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a hozzáférési pontok, ideértve a más közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a nem kereskedelmi jellegű hozzáférési pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztéséhez, de különösen hozzájárulnak a vezeték nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az igények alakulásának megfelelően előmozdítják a lefedettség granularitásának javulását. Ezek a hozzáférési pontok az Unió teljes területén érvényes azonosítási rendszerrel ellátott hálózatot kell hogy alkossanak, amelyhez más ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat-szolgáltatási rendszerek is csatlakozni tudnak. A rendszernek összhangban kell lennie a nyílt internet-hozzáférésre vonatkozó (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a és az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1b, ezenkívül az adatok reklám vagy más kereskedelmi célokra történő felhasználása nem engedélyezhető.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 rendelete a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.)

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  E rendelet keretében a helyi vezeték nélküli internetkapcsolat csak akkor minősülhet ingyenesnek és korlátozásoktól mentesnek, ha azt közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül valamint az uniós jognak megfelelően az uniós vagy nemzeti jogszabályok által előírt korlátozások sérelme nélkül nyújtják, ideértve többek között, de nem kizárólag a kereskedelmi reklámot és a személyes adatok üzleti célú rendelkezésre bocsátását, továbbá biztosítani kell a hálózat zökkenőmentes működését, különösen a csúcsidőszakokban a felhasználók közötti kapacitások méltányos felosztását, korlátozások nélkül, ami azt jelenti, hogy a felhasználók csatlakozásának időtartama tekintetében nincs korlátozás, illetve a felhasználói kapcsolat sebessége vagy volumene tekintetében nincs csökkentés.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az innovációt ösztönző versenypiac és időtálló jogszabályi keret, a transzeurópai hálózatok és struktúrák, valamint az új üzleti modellek képezik a fő hajtóerejét az olyan rendkívül nagy kapacitású hálózatokba történő beruházásoknak, amelyek képesek internetkapcsolatot teremteni a polgárok számára az Unió egész területén.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A digitális egységes piacon az internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó közleményt követve, valamint a digitális társadalmi befogadás elősegítése érdekében az Uniónak célzott támogatások útján támogatnia kell az ingyenes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU15 és a 283/2014/EU16 rendeletben ezidáig nem szerepelt.

(3)  A Bizottság 2016. szeptember 14-i közleményét követve, valamint a digitális társadalmi befogadás elősegítése, illetve a távoli és vidéki területek lemaradásának megelőzése érdekében az Uniónak célzott támogatások útján támogatnia kell a jó minőségű, ingyenes és korlátozásoktól mentes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU15 vagy a 283/2014/EU16 rendeletben ez idáig nem szerepelt.

__________________

__________________

15Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) módosítva.

15Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) módosítva.

16Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

16Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot ellátó szervezeteket, például a közigazgatási szerveket és a közszolgáltatást nyújtókat, hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak annak érdekében, hogy a helyi közösségek a közélet központjaiban megtapasztalhassák a nagyon nagy sebességű széles sáv előnyeit. E szervezetek közé tartoznak a helyi önkormányzatok és más helyi közigazgatási szervek, valamint a könyvtárak és a kórházak.

(4)  Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot ellátó szervezeteket, például a közigazgatási szerveket és a közszolgáltatást nyújtókat, hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként díjmentes és korlátozásoktól mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak annak érdekében, hogy a helyi közösségekben élők digitális készségei fejlődjenek és a közélet központjaiban megtapasztalhassák a nagyon nagy sebességű széles sáv előnyeit. E szervezetek közé tartozhatnak a helyi önkormányzatok, az önkormányzati csoportosulások, önkormányzati tulajdonú közfeladatot ellátó társulások, közhasznú szövetkezetek, közösségi központok, valamint egyéb helyi közigazgatási szervek és intézmények.

(Biztosítandó, hogy a Parlament által javasolt megfogalmazás az összes nyelvben egységes legyen, az „ingyenes és korlátozásoktól mentes” kifejezésnek meg kell felelnie az angol „free of charge and free from restrictions” kifejezésnek.)

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat – különösen a korlátozott internet-hozzáféréssel rendelkező helyeken – hozzájárul többek között a jobb területi és társadalmi kohézióhoz.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A gyors és ultragyors széles sávhoz és az információs és kommunikációs technológiai szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása – különösen a távoli térségekben – növelheti az emberek életminőségét azáltal, hogy megkönnyíti a szolgáltatások (pl. az e-egészségügy és az e-kormányzat) elérését, valamint előmozdíthatja a helyi kis- és középvállalkozások fejlődését. A hatóságoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy senkiről se feledkezzenek meg, és hogy az internettartalmak és az online szolgáltatások elérhetők legyenek mindenki számára.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A rendelet sikerének biztosítása és az uniós cselekvés láthatósága érdekében ezen a területen a Bizottságnak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy azok az intézmények, amelyek e rendelet keretében dolgoznak ki projekteket, a lehető legtöbb információval látják el a végfelhasználókat a szolgáltatások rendelkezésre állásáról, ugyanakkor láthatóvá teszik az uniós finanszírozásokat.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  Az ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat szolgáltatásának célját magyarázó dokumentum révén népszerűsíteni kell az Unió értékeit és előnyeit.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az új hozzáférési hálózatok vidéki lefedettsége továbbra is jelentősen rosszabb, mint a városi lefedettség, a vidéki háztartások csupán 28%-a rendelkezik vezetékes technológiával.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az 5G 2020-ra történő megvalósítása kell, hogy a fő prioritás legyen a digitális egységes piac számára, hiszen ez meghatározó az Unióban rejlő globális versenyképességi, növekedési, innovációs és kutatási potenciál szempontjából. Az uniós alapokat hatékonyan és megfelelően kell felhasználni a kulcsfontosságú kérdések teljesítése érdekében.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a beavatkozás nem kereskedelmi jellegére és az egyedi projektek előreláthatólag kis léptékére, az adminisztratív terheket minimálisra kell szorítani. Következésképpen a beavatkozást a pénzügyi támogatás legmegfelelőbb formáival kell megvalósítani, nevezetesen a költségvetési rendelet alapján most vagy a jövőben nyújtott vissza nem térítendő támogatásokkal. A beavatkozás nem alapozhat pénzügyi eszközök igénybevételére.

(8)  Tekintettel a beavatkozás nem kereskedelmi jellegére és az egyedi projektek előreláthatólag kis léptékére, az adminisztratív terheket minimálisra kell szorítani és a tervezett haszonnal arányosnak kell lenniük, figyelembe véve az elszámoltathatóság, illetve az egyszerűsítés és az ellenőrzés közötti megfelelő egyensúly szükségességét. Következésképpen a beavatkozást a pénzügyi támogatás legmegfelelőbb formáival kell megvalósítani, nevezetesen a költségvetési rendelet alapján most vagy a jövőben nyújtott vissza nem térítendő támogatásokkal, például utalványokon keresztül. A beavatkozás nem alapozhat pénzügyi eszközök igénybevételére. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének kell érvényesülnie.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Tekintettel a pénzügyi források szűkösségére a kérelmek esetlegesen magas számához viszonyítva, biztosítani kell az adminisztratív eljárások egyszerűsítését annak érdekében, hogy a döntéseket időben meg lehessen hozni. A 1316/2013/EU rendeletet módosítani kell annak lehetővé tételéhez, hogy a tagállamok támogathassák a 283/2014/EU rendelethez csatolt melléklet 4. szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelő javaslatokat a kérelmek egyedi jóváhagyásának elkerülése, illetve annak biztosítása érdekében, hogy az e rendelet keretében odaítélt támogatások esetében ne legyen kötelező a kiadások igazolása és a Bizottság éves tájékoztatása.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az egyes helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és az érintett egyedi projektek kisebb értéke miatt az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő hozzáférési pontok várhatóan nem jelentenek versenyt a kereskedelmi ajánlatok számára. Annak érdekében, hogy az ilyen pénzügyi támogatás ne torzítsa indokolatlanul a versenyt, ne szorítsa ki a magánberuházásokat és a magánszereplőket ne tántorítsa el a beruházástól, a beavatkozásnak olyan projektekre kell korlátozódnia, amelyek nem pusztán megkettőzik az ezen a területen már létező és hasonló jellegű magánszektorbeli és állami ajánlatokat. Ez nem zárja ki a kiépítésekhez e kezdeményezés alapján állami vagy magánforrásokból nyújtott további támogatást.

(9)  Az egyes helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és az érintett egyedi projektek kisebb értéke miatt az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő hozzáférési pontok várhatóan nem jelentenek versenyt a kereskedelmi ajánlatok számára. Annak érdekében, hogy az ilyen pénzügyi támogatás ne torzítsa indokolatlanul a versenyt, ne szorítsa ki a magánberuházásokat és a magánszereplőket ne tántorítsa el a beruházástól, a beavatkozásnak olyan projektekre kell korlátozódnia, amelyek nem pusztán megkettőzik az ezen a területen már létező ingyenes és hasonló jellegű magánszektorbeli és állami ajánlatokat. Ez nem zárja ki a kiépítésekhez e kezdeményezés alapján állami vagy magánforrásokból nyújtott további támogatást, mivel az ilyen együttes alkalmazás jelentősebb hatáshoz járulhat hozzá, amely várhatóan a magánberuházások ösztönzéséhez és az internetkapcsolat szélesebb közönséghez történő eljuttatásához vezet. E tekintetben fontos szinergiákat biztosítani az egyéb nemzeti vagy uniós alapokkal, így az Európai Regionális Fejlesztési Alappal annak érdekében, hogy nem csak a polgárok internethez való hozzáférése, hanem a társadalmi kohézió szempontjából is a lehető legnagyobb hatást lehessen elérni, ezáltal elősegítve a kevésbé fejlett régiókban fennálló digitális szakadék elleni küzdelmet.

Módosítás17

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A rendelkezésre álló költségvetési keretet földrajzilag kiegyensúlyozottan kell elosztani, hogy az az összes tagállamban megvalósuló projektekre kiterjedjen. Az elosztás során figyelembe kell venni a digitális szakadék kezelésének szükségességét. Ezeket, a földrajzi kiegyenlítettséget és egy inkluzív társadalom kialakulását biztosítani hivatott alapelveket bele kell foglalni az 1316/2013/EU rendelettel és az e rendelettel összhangban elfogadott, vonatkozó munkaprogramokba, fel kell tüntetni a projektkiírásokban, valamint ezen elvek alapján adott esetben lehetővé kell tenni az olyan tagállamokból érkező kérelmezők részvételének megerősítését, amelyekben viszonylag alacsony a részvétel, illetve ezen elveknek a tagállamok vagy a Bizottság által az internetkapcsolat vagy a digitális jártasság tekintetében elmaradottnak minősített területekre kell összpontosítaniuk.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  Amennyiben a helyi kkv-k elsőbbségben részesülnének az e rendelet szerinti helyi vezeték nélküli internetkapcsolat szolgáltatására vonatkozó közbeszerzés és a berendezések felszerelése összefüggésében, ez biztosíthatná az önkormányzatok innovációval és minőségi munkahelyek teremtésével kapcsolatos lehetőségeinek megőrzését.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi támogatást olyan online eszközök lehető legnagyobb mértékű felhasználásával kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését és ellenőrzését.

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi támogatást olyan online eszközök lehető legnagyobb mértékű felhasználásával kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését és ellenőrzését. Fontos, hogy a Bizottság mielőbb tájékoztassa a helyi hatóságokat a tervezett intézkedésről és a kapcsolódó feltételekről, hogy felkészülhessenek és a pályázati felhívások megjelenésekor pályázni tudjanak. A Bizottságnak és a tagállamok illetékes hatóságainak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a programról való megfelelő tájékoztatás érdekében.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel az Unióban az internetcsatlakozás iránti igényekre és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdításának sürgősségére, amelyek a nagyon nagy sebességű széles sávú szolgáltatások segítségével szerte az EU-ban magas színvonalú internetes felhasználói élményt képesek biztosítani, a pénzügyi támogatásnak földrajzilag kiegyensúlyozottan kell megoszlania.

(11)  Tekintettel az Unióban az internetcsatlakozás iránti igényekre és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdításának sürgősségére, amelyek a nagy sebességű széles sávú szolgáltatások segítségével szerte az EU-ban magas színvonalú internetes felhasználói élményt képesek biztosítani, támogatva a gigabitalapú európai információs társadalommal kapcsolatos célt, a pénzügyi támogatásnak földrajzilag kiegyensúlyozottan kell megoszlania és csökkentenie kell a digitális szakadékot, elősegítve a polgároknak az információs társadalom nyújtotta előnyökhöz való hozzáférését és támogatva a nagy sebességű, széles sávú internetkapcsolat tekintetében viszonylag alacsony szinten álló területeket.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Emellett a kedvezményezett szervezeteket legalább három éven keresztül nyújtandó, díjmentes, helyi, vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosítására kell kötelezni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Az e rendelet értelmében finanszírozott cselekvéseknek életképeseknek és hosszú távon fenntarthatóaknak kell lenniük. Ezt a kivitelezhetőséget és fenntarthatóságot technikai eszközök biztosítása révén kell elérni, amelyek a hosszú távú hatékonyságot garantálják azáltal, hogy a kedvezményezettek és a szolgáltatók korszerű és a felhasználók számára biztonságos technológiát alkalmaznak.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

1316/2013/EU rendelet

7 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi közösségekben ingyenes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos intézkedéseket vissza nem térítendő támogatások vagy a pénzügyi eszközöktől eltérő pénzügyi támogatási formák révén kell finanszírozni.

c)  a helyi közösségekben díj- és korlátozásmentes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos intézkedéseket vissza nem térítendő támogatások vagy a pénzügyi eszközöktől eltérő pénzügyi támogatási formák révén kell finanszírozni.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1316/2013/EU rendelet

22 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Az e cikk második és harmadik bekezdésében említett kiadások igazolása, illetve a Bizottság éves tájékoztatása nem kötelező a 283/2014/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján odaítélt, vissza nem térítendő támogatások esetében*.”

 

________________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

283/2014/EU rendelet

2 cikk – 2 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  »helyi vezeték nélküli hozzáférési pont«: kis hatókörben működő kis méretű, kis teljesítményű berendezés, amely nem kizárólagos alapon olyan rádióspektrumot használ, amelynek rendelkezésre állási feltételei és hatékony felhasználása uniós szinten harmonizáltak, és amely felhasználók számára lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést egy elektronikus hírközlő hálózathoz.

h)  „helyi vezeték nélküli hozzáférési pont”: kis hatókörben működő kis méretű, kis teljesítményű, de nagy sávszélességű berendezés, amely nem kizárólagos alapon olyan rádió-, infravörös vagy látható fényspektrumot használ, amelynek rendelkezésre állási feltételei és hatékony felhasználása uniós szinten harmonizáltak, és amely a felhasználók számára lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést egy elektronikus hírközlő hálózathoz.

Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben elismert, kialakulóban lévő új technológiákat, mint például a Lifi-t, bele kell venni, különösen a nem rádióhullámokat, hanem fényt használó ilyen technológiákban rejlő potenciál fényében, olyan közterületek – például kórházak – esetében, ahol a rádióhullámok alkalmazása nem a legmegfelelőbb.Az átviteli sebességet nem érintheti, figyelembe véve, hogy bizonyos esetekben nagy számú felhasználó csatlakozik majd a hozzáférési ponthoz.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

283/2014/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi közösségekben támogatják az ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolat biztosítását.

c)  a helyi közösségekben támogatják a jó minőségű, díj- és korlátozásmentes, helyi vezeték nélküli kapcsolat biztosítását.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

283/2014/EU rendelet

6 cikk – 8 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)  A helyi közösségekben ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek teljesíteniük kell a melléklet 4. szakaszában meghatározott feltételeket.

(8a)  A helyi közösségekben jó minőségű, díj- és korlátozásmentes, helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek teljesíteniük kell a melléklet 4. szakaszában meghatározott feltételeket.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  A melléklet az alábbi szakasszal egészül ki:

6.  (A magyar változatot nem érinti)

4. SZAKASZ: VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNETKAPCSOLAT A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

4. SZAKASZ: VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNETKAPCSOLAT A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

A helyi közélet központjaiban – ezen belül a helyi közösségek közéletében jelentős szerepet játszó, a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri helyeken – ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítására irányuló intézkedések pénzügyi támogatásra jogosultak.

A helyi közélet központjaiban – ezen belül a helyi közösségek közéletében jelentős szerepet játszó, a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri helyeken – díj- és korlátozásmentes, helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítására irányuló intézkedések pénzügyi támogatásra jogosultak. A hozzáférhetőség érdekében e fellépések során lehetőség szerint kerülni kell a lehetséges nyelvi akadályokat.

A pénzügyi támogatás az olyan közfeladatot ellátó szervezeteknek, például helyi hatóságoknak és közszolgáltatást nyújtóknak áll rendelkezésre, amelyek helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésével ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolatot kívánnak biztosítani.

A pénzügyi támogatás az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/2102 irányelve 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett közigazgatási szervek számára áll rendelkezésre, abból a célból, hogy helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésével ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolatot biztosítsanak.

 

A támogatható intézmények a pénzügyi támogatást ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat létrehozására használhatják fel olyan helyszíneken, amelyek a leginkább megfelelőek és hozzáférhetőek a közösségi használat szempontjából, a nem köztulajdonban lévő ingatlanokat is ideértve.

Az ingyenesen elérhető helyi vezeték nélküli hozzáférési pontokon vezeték nélküli internetkapcsolat nyújtására irányuló projekt támogatásban részesülhet, ha

Az ingyenesen elérhető helyi vezeték nélküli hozzáférési pontokon vezeték nélküli internetkapcsolat nyújtására irányuló projekt támogatásban részesülhet, ha

1)  azt olyan közfeladatot ellátó szerv valósítja meg, amely alkalmas a közösségi terekben a beltéri vagy kültéri helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésének megtervezésére és felügyeletére;

1)  azt olyan közigazgatási szerv valósítja meg, amely alkalmas a közösségi terekben a beltéri vagy kültéri helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésének megtervezésére és felügyeletére, valamint működési költségei finanszírozásának legalább három éven át történő biztosítására;

2)  nagyon nagy sebességű, magas színvonalú internetes felhasználói élményt lehetővé tevő széles sávú kapcsolatra épül, amely

2)  nagyon nagy sebességű, magas színvonalú internetes felhasználói élményt lehetővé tevő széles sávú kapcsolatra épül, amely

a.  ingyenes, könnyen hozzáférhető és a legkorszerűbb berendezéseket alkalmazza, valamint

a.  ingyenes, könnyen hozzáférhető és a legkorszerűbb berendezéseket, optimális technológiai megoldásokat és a legmagasabb szintű kiberbiztonsági normákat alkalmazza, továbbá

b.  támogatja az olyan innovatív digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a digitális szolgáltatási infrastruktúrákon keresztül kínált innovatív digitális szolgáltatások;

b.  támogatja az olyan innovatív digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a digitális szolgáltatási infrastruktúrákon keresztül kínált innovatív digitális szolgáltatások;

3)  a Bizottság által meghatározandó közös képi azonosítót és a kapcsolódó online eszközökre mutató linket használ.

3)  a Bizottság által meghatározandó közös képi azonosítót és a kapcsolódó online eszközökre mutató linket használ;

 

3a)  tiszteletben tartja a technológiai semlegesség elvét, hatékonyan használja fel a közfinanszírozást, valamint a képes a projekteket a legjobb technológiai kínálathoz igazítani.

Az ugyanazon a területen a minőséget is beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, már létező magán- vagy állami ajánlatokat pusztán megkettőző projektek nem részesülhetnek támogatásban.

Az ugyanazon a területen a minőséget is beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, már létező ingyenes magán- vagy állami ajánlatokat pusztán megkettőző projektek nem részesülhetnek támogatásban.

A rendelkezésre álló költségvetési keretet földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani a beérkezett ajánlatok alapján a fenti feltételeknek megfelelő projektek között, főszabály érkezési sorrendben.

A rendelkezésre álló költségvetési keretet a beérkezett ajánlatok alapján földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani a tagállamokban a beérkezett ajánlatok alapján a fenti feltételeknek megfelelő projektek között, főszabály szerint „érkezési sorrendben”, az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohézióját elősegítő munkaprogramokkal összhangban, illetve a digitális integráció előmozdítása érdekében.

 

A tagállamok saját forrásaikat vagy az európai strukturális és beruházási alapok forrásait is felhasználhatják a projektek fenntarthatóságát erősítő kiegészítő szolgáltatások és kínálat kialakításához.

 

Az e szakasz alapján finanszírozott projekteknek legalább három évig kell működniük, melynek során azokat a Bizottság szigorúan felügyeli. A projekt Bizottság által történő felügyelete a működési időszakon túl is folytatódik annak érdekében, hogy áttekintést nyújtson az adott projekt működőképességéről és esetleges alapot biztosítson jövőbeli kezdeményezésekhez.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2016. október 26-i (EU) 2016/2102 irányelve a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

 

 

(1)

HL C 125., 2017.4.21., 69. o.

(2)

HL C ..., …, ... .o.


INDOKOLÁS

A „WiFi4EU” kezdeményezés egy inkluzívabb európai digitális társadalom kialakulásának megszilárdítását elősegítő javaslat.

Az Unió helyzetéről szóló 2016. szeptember 14-i beszédében az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker olyan új jogi keret megteremtése mellett állt ki, „amely a hálózatfejlesztésbe való beruházást vonzóvá és lehetővé teszi” és kiemelte, hogy „a hálózatfejlesztés előnyeiből mindenkinek részesülnie kell”.

Juncker szerint „a hálózatfejlesztés mindenkinek előnyös volta azt jelenti, hogy nem szabad, hogy számítson, hol élünk és mennyit keresünk”, ezért arra tett javaslatot, hogy „2020-ig minden európai falu és város közéleti központjait” […] „ingyenes vezeték nélküli internet-hozzáféréssel” szerelik fel.

Ennek megfelelően a WIFI4EU kezdeményezés lehetőséget kínál arra, hogy a távközlési csomag keretében megvalósuljon a polgárok információs társadalom nyújtotta előnyökhöz való egyetemes hozzáférésének alapelve egy olyan, kiegyenlített földrajzi megoszlású és kiterjedésű kísérleti projekt végrehajtása révén, amely a technológiai fejlesztések tekintetében viszonyítási alapként működhet a vezeték nélküli, dinamikus és ellenállóképes hálózatokhoz való ingyenes hozzáférést biztosító inkluzív platformok számára.

Lehetőséget kínál továbbá az európai digitális identitás egyedi koncepciójának kialakítására és alkalmazására azáltal, hogy a kísérleti projekt kidolgozása során figyelembe veszi az európai projekt alapértékeit, a polgárok számára kialakított megoldásokra és a munkahelyek és tartalomszolgáltatók számára teremtett lehetőségekre összpontosítva.

Az egyetemes hozzáférés célja a helyi digitális ökoszisztémák, illetve az Európai Unió és polgárai közötti kapcsolat megerősítése, valamint több és jobb lehetőség megteremtése az új generációs hálózatok fejlesztésére.

E célból alapvetően fontos annak biztosítása, hogy a hálózatokhoz való hozzáférés mellett a közérdekű szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz való egyetemes és ingyenes hozzáférés is hangsúlyt kapjon, továbbá elő kell segíteni egy olyan egyszerűsített kérelmezési és végrehajtási rendszer kialakítását, amely biztosítja az átláthatóságot és a projektminőség, illetve a követelményeknek való megfelelés tanúsítását.

A jelentésben javasolt módosítások a kezdeményezés következő rendezőelveire vonatkozóan kívánnak megfelelőbb válaszokat nyújtani:

1. Egyetemes és ingyenes hozzáférés

Az EU területén belül támogatott hozzáférési hálózatoknak nagy sebességű széles sávú internetes felhasználói élményt kell lehetővé tenniük, elősegítve a gigabitalapú társadalom fejlődését. Ennek a hozzáférésnek egyetemesnek, ingyenesnek és korlátozásoktól mentesnek kell lennie.

Az ingyenes hozzáférés azt jelenti, hogy nincs semmilyen közvetett, a kereskedelmi hirdetésekből vagy a felhasználók adatainak kereskedelmi célú felhasználásából származó ellentételezés.

2. Hitelesítés és hozzáférési rendszer

A hozzáférési pontoknak az Európai Unió teljes területén érvényes azonosítási rendszerrel ellátott hálózatot kell alkotniuk. A hozzáférésnek az egyszeri azonosítás („one login only”) elvén kell alapulnia. E modell lehetőségeinek kiaknázása érdekében egy referenciasablont kell kidolgozni, amely garantálja az interoperabilitást, az együttes hatékonyságot és az azonosításra vonatkozó egységes megközelítést, az egyes helyi projektek sajátosságainak figyelembe vétele mellett.

3. Jogosultság

Olyan állami szervek pályázhatnak, amelyek megbízatása összeegyeztethető a projekt célkitűzéseivel. Tekintettel az egyes projektek pénzügyi forrásainak szűkösségére és a lehetséges pályázatok magas számára, egy olyan adminisztratív rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony döntéshozatalt. E célból megfontolandó az utalványrendszer bevezetése.

4. Földrajzi egyensúly

Biztosítani kell a különböző tagállamok közötti földrajzi egyensúly alapelvét a kezdeményezés előirányzataihoz való hozzáférés tekintetében. Az egyes tagállamokon belüli földrajzi egyensúlyt az adott munkaprogramon belül meghatározott feltételek révén kell biztosítani.

5. A kizárás elleni küzdelem és a területi kohézió elősegítése

A projektek jóváhagyására vonatkozó feltételeknél figyelembe kell venni a digitális integráció és a területi kohézió elősegítését.

6. Fenntarthatóság

A projektek fenntarthatóságának biztosítása érdekében a tagállamok saját forrásaikat vagy az európai strukturális és beruházási alapok forrásait is felhasználhatják kiegészítő szolgáltatások és kínálat kialakításához.

7. Az átfedések elkerülése

Kizárólag akkor fontolható meg egy projekt jóváhagyása, ha ugyanazon az alkalmazási területen még nem létezik hasonló jellegű állami vagy magánszolgáltatás.

8. Ellenőrzés

Az Európai Bizottságnak ki kell alakítania a kezdeményezés ellenőrzési rendszerét, és végrehajtási jelentéseket kell közzétennie.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a jelentés elkészítése során: Szervezet és/vagy személy

Intézményi

Külső érdekelt felek

 

Európai Bizottság

Európai Tanács

Régiók Európai Bizottsága

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az EU Tanácsának elnöksége

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (4.4.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

A vélemény előadója: Liadh Ní Riada

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A digitális egységes piacon a polgárok és a vállalkozások internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó bizottsági közlemény14 az Európai Unióban az összekapcsoltság fokozására alkalmas számos lehetséges intézkedést mutat be.

(1)  A digitális egységes piacon a polgárok, a közintézmények és a vállalkozások internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó bizottsági közlemény14 az Európai Unióban az összekapcsoltság fokozására alkalmas számos lehetséges intézkedést mutat be.

__________________

__________________

14 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé (COM(2016) 587).

14 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé (COM(2016)0587).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamoknak fokozniuk kell a – különösen a nagyobb arányú szegénységgel küzdő – régiók közötti digitális szakadék és összeköttetési hiányosságok kezelését célzó erőfeszítéseiket a vezeték nélküli internetkapcsolat kialakítására, fejlesztésére és elérhetőségére vonatkozó beruházások révén, különös figyelmet fordítva az internetkapcsolat és tekintetében elmaradottként meghatározott térségekre és a digitális készségek előmozdítására.Az uniós támogatásnak kiegészítő jellegűnek kell lennie és olyan projekteket kell támogatnia, amelyek különösen a közbeszerzés révén megvalósított, ingyenes és korlátozásoktól mentes, helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtására irányulnak a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A digitális egységes piacon az internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó közleményt követve, valamint a digitális társadalmi befogadás elősegítése érdekében az Uniónak célzott támogatások útján támogatnia kell az ingyenes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU15 és a 283/2014/EU16 rendeletben ezidáig nem szerepelt.

(3)  A digitális egységes piacon az internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó közleményt követve, valamint a digitális társadalmi befogadás elősegítése érdekében az Uniónak célzott támogatások útján támogatnia kell az ingyenes és indokolatlan korlátozásoktól mentes, helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU15 és a 283/2014/EU16 rendeletben ez idáig nem szerepelt.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) módosítva.

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) módosítva.

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot ellátó szervezeteket, például a közigazgatási szerveket és a közszolgáltatást nyújtókat, hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak annak érdekében, hogy a helyi közösségek a közélet központjaiban megtapasztalhassák a nagyon nagy sebességű széles sáv előnyeit. E szervezetek közé tartoznak a helyi önkormányzatok és más helyi közigazgatási szervek, valamint a könyvtárak és a kórházak.

(4)  Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi a közszféra szerveit, a szövetkezeteket, a közösségi tulajdonú szociális vállalkozásokat és a közszolgáltatást nyújtókat, hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként ingyenes és indokolatlan korlátozásoktól mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak annak érdekében, hogy a helyi közösségek a közélet központjaiban megtapasztalhassák a nagyon nagy sebességű széles sáv előnyeit. E szervezetek közé tartoznak a helyi önkormányzatok és más helyi közigazgatási szervek, az intézmények, könyvtárak és egyéb kulturális közösségi központok, a kórházak és egészségügyi létesítmények, valamint a nagyszámú ember számára hozzáférhető helyek.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A helyi vezeték nélküli internetkapcsolat csak akkor minősülhet ingyenesnek, ha azt közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – ideértve különösen a reklámot és a személyes adatok rendelkezésre bocsátását – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.

(5)  A helyi vezeték nélküli internetkapcsolat csak akkor minősülhet ingyenesnek és indokolatlan korlátozásoktól mentesnek, ha azt közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – például reklám, a személyes adatok rendelkezésre bocsátása és a közösségi hálózati fiókokon keresztül biztosított internetkapcsolat – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják; az ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatnak magában kell foglalnia a felhasználási feltételek felhasználók általi elfogadását és a szolgáltatás célját kifejtő felelősségkizáró nyilatkozatot, ugyanakkor biztosítania kell a személyes adatok megfelelő védelmét, figyelemmel arra, hogy a biztonsági kockázatok a vezeték nélküli internetkapcsolat bővítésével növekednek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat felelősségkizáró nyilatkozata révén népszerűsíteni kell az Unió értékeit és előnyeit.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A szolgáltatásba be kell építeni a felhasználók számára az internethez való hozzáférésre és önmaguk online védelmére vonatkozó ismereteket nyújtó, digitális oktatási eszközöket, valamint az internet előnyeire és kockázataira vonatkozó tájékoztatást is.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a közhatóságokat, szövetkezeteket, közösségi tulajdonú szociális vállalkozásokat, a közszolgáltatások nyújtóit és a végső kedvezményezetteket, azaz a helyi közösségeket és e WiFi-szolgáltatás felhasználóit megfelelően és azonnal tájékoztassák e program és támogatás létezéséről annak érdekében, hogy növelje a biztosított uniós finanszírozás láthatóságát.

Indokolás

A Bizottságnak népszerűsítenie kell az uniós programokat és a nyújtott pénzügyi támogatást a tágan értelmezett közhatóságok körében, és a végső kedvezményezetteket is tájékoztatni kell.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi támogatást olyan online eszközök lehető legnagyobb mértékű felhasználásával kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését és ellenőrzését.

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi támogatást mind online, mind egyéb, hagyományos eszközök lehető legnagyobb mértékű felhasználásával kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését, folyamatos karbantartását, rendszeres korszerűsítését és ellenőrzését.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel az Unióban az internetcsatlakozás iránti igényekre és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdításának sürgősségére, amelyek a nagyon nagy sebességű széles sávú szolgáltatások segítségével szerte az EU-ban magas színvonalú internetes felhasználói élményt képesek biztosítani, a pénzügyi támogatásnak földrajzilag kiegyensúlyozottan kell megoszlania.

(11)  Tekintettel az Unióban az internetcsatlakozás iránti igényekre és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdításának sürgősségére, amelyek a nagyon nagy sebességű széles sávú szolgáltatások segítségével szerte az EU-ban magas színvonalú, legalább 100 Mbps letöltési sebességű internetes felhasználói élményt képesek biztosítani, figyelembe kell venni a más uniós, nemzeti és regionális forrásokkal és programokkal elérhető szinergiákat, különösen kiegészítő pénzügyi támogatás nyújtása esetén, mivel annak a távoli, de lakott, kevésbé fejlett, illetve az átmeneti régiókra is kell irányulna, ugyanakkor törekednie kell a földrajzilag kiegyensúlyozott elosztásra is, elősegítve a polgárok hozzáférését az információs társadalom előnyeihez annak érdekében, hogy az internetcsatlakozás átlagos aránya valamennyi tagállamban egyforma legyen, mivel egyes tagállamokban a polgárok 97%-a, míg másokban csak 68%-a rendelkezik internetkapcsolattal.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A finanszírozott cselekvéseknek életképeseknek és hosszú távon fenntarthatóaknak kell lenniük. Ezt technikai eszközök biztosítása révén kell elérni, amelyek a hosszú távú hatékonyságot garantáltak azáltal, hogy a kedvezményezettek és a szolgáltatók korszerű és biztonságos technológiát alkalmaznak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

1316/2013/EU rendelet

7 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi közösségekben ingyenes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos intézkedéseket vissza nem térítendő támogatások vagy a pénzügyi eszközöktől eltérő pénzügyi támogatási formák révén kell finanszírozni.

c)  a helyi közösségekben ingyenes és indokolatlan korlátozásoktól mentes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos intézkedéseket vissza nem térítendő támogatások vagy a pénzügyi eszközöktől eltérő pénzügyi támogatási formák révén kell finanszírozni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

283/2014/EU rendelet

2 cikk – 2 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  »helyi vezeték nélküli hozzáférési pont«: kis hatókörben működő kis méretű, kis teljesítményű berendezés, amely nem kizárólagos alapon olyan rádióspektrumot használ, amelynek rendelkezésre állási feltételei és hatékony felhasználása uniós szinten harmonizáltak, és amely felhasználók számára lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést egy elektronikus hírközlő hálózathoz.

h)  »helyi vezeték nélküli hozzáférési pont«: kis hatókörben működő kis méretű, kis teljesítményű berendezés, amely nem kizárólagos alapon olyan rádióspektrumot használ, amelynek rendelkezésre állási feltételei és hatékony felhasználása uniós szinten harmonizáltak, és amely felhasználók számára lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést egy széles sávú, nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózathoz.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A pénzügyi támogatás az olyan közfeladatot ellátó szervezeteknek, például helyi hatóságoknak és közszolgáltatást nyújtóknak áll rendelkezésre, amelyek helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésével ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolatot kívánnak biztosítani.

A pénzügyi támogatás az olyan közfeladatot ellátó szervezeteknek, például helyi hatóságoknak, szövetkezeteknek, közösségi tulajdonú szociális vállalkozásoknak és közszolgáltatást nyújtóknak áll rendelkezésre, amelyek helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésével ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolatot kívánnak biztosítani.

Indokolás

A szövetkezeteket és a közösségi alapú szociális vállalkozásokat is be kell vonni a programba, mivel jellegüknél fogva közszolgáltatásokat nyújtanak, ugyanakkor fontos szerepet alakítanak ki a helyi közösségekben.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  nagyon nagy sebességű, magas színvonalú internetes felhasználói élményt lehetővé tevő széles sávú kapcsolatra épül, amely

2.  nagyon nagy sebességű, magas színvonalú internetes felhasználói élményt lehetővé tevő széles sávú, legalább 100 Mbps letöltési sebességű kapcsolatra épül, amely:

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  hozzájárulás a digitális szakadék áthidalásához és a digitális jártasság fejlesztéséhez;

Indokolás

E program céljaként a földrajzi értelemben fennálló digitális szakadék áthidalását kell kitűznie, valamint hozzá kell járulnia a digitális jártasság fejlesztéséhez.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a felhasználók személyes adatainak megfelelő védelmére külön rendszerekkel rendelkezik;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  kialakítása a digitális szakadék csökkentését célozza;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelkezésre álló költségvetési keretet földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani a beérkezett ajánlatok alapján a fenti feltételeknek megfelelő projektek között, főszabály érkezési sorrendben.

A rendelkezésre álló költségvetési keretet földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani. A projekteket közbeszerzési pályázat útján beérkezett, a fenti feltételeknek megfelelő ajánlatok alapján, főszabály szerint érkezési sorrendben kell finanszírozni. Ez hivatott biztosítani a kevésbé fejlett és átmeneti régiók bevonását az internetkapcsolat és a digitális készségek tekintetében elmaradott területeken található projektek elsőbbségben részesítése által. A Bizottság e rendelet hatálybalépése után három hónappal, a tagállamok által szolgáltatott információk alapján jelentést tesz közzé, amelyben meghatározza e földrajzi területeket.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben

Hivatkozások

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Az elfogadás dátuma

3.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Othmar Karas, Bernd Lucke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (10.4.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

A vélemény előadója: Claudia Țapardel

RÖVID INDOKOLÁS

Amint a közlekedés új korszakba lép, a helyi hatóságok számára a valódi kihívások nem arról szólnak majd, hogy újra feltalálják a spanyolviaszt, hanem hogy módokat találjanak a polgárok valós idejű mobilitási szükségleteivel kapcsolatos szolgáltatások javítására. A digitalizáció jelentős szerkezetei változásokat eredményez a közlekedési rendszerekben, és a közösségek egy új, felhasználó-központú filozófia alapján most kezdenek vizsgálni különböző szempontokat, például az adatokat és a közlekedési információkat, a hálózattervezést, a jegykiadást vagy a szolgáltatás minőségét.

Ezzel összefüggésben az ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolatnak a közösségi élet központjaiban való biztosítását célzó bizottsági javaslat egyszerre időszerű és szükséges, és új lehetőségeket teremt a szolgáltatók számára szolgáltatásaik javítására. A javaslat ezzel egyidejűleg olyan mechanizmust kínál, amelynek révén a magán- és a közszféra nyitott és hatékony módon, az együttműködés elveivel összhangban és a szolgáltatások javítása mint végső cél érdekében tud együttműködni.

A várostervezők és a közlekedésért felelős közhatóságok számára az ingyenes WiFi-pontok az aktuális mobilitási minták megfelelőbb kontextusba helyezése révén nyújt majd segítséget, különösen amennyiben a hagyományos eszközök – például a statisztika – elégtelennek bizonyulhatnak. A begyűjtendő adatokat a meglévő politikák és szolgáltatások értékelésére használják majd fel, valós idejű visszajelzést nyújtva az emberek utazási döntéseiről, de egyszersmind a célzott beruházásokat is támogatva. A hatóságok összességében biztonságosabb utakat hozhatnak majd létre, optimalizálhatják a közlekedési útvonalakat, valamint enyhíthetik a torlódások és a levegőszennyezés okozta kellemetlenségeket.

A fogyasztók esetében az ingyenes WiFi-pontok szélesebb körű internetkapcsolatot és rugalmasságot jelent majd, mivel nemcsak jobban ki tudják használni idejüket, hanem tömegközlekedési szolgáltatások szélesebb skálája is rendelkezésükre áll majd. A turisták számára ugyanakkor a WiFi4EU szélesebb körű hozzáférést és bővebb tájékoztatást jelentene a célállomáson.

Az Európai Bizottság által előterjesztett ambiciózus javaslatot ugyanakkor olyan rendelkezésekkel kell megtámogatni, amelyek biztosítják a kedvezményezettek kiválasztására vonatkozó egyértelmű kritériumokat, valamint a projektek javasolt életciklusán túli folytonosságot. Emellett fontos, hogy az elérési pontok kiépítésére szánt összegek túlmutassanak az Unió imázsának javításán, és az internetkapcsolat iránti valós szükségletek kielégítését segítsék elő.

Az előadó összességében támogatja a bizottsági javaslatot, azzal a módosítással, hogy a kezdeményezést a helyi közlekedési szolgáltatásokra és az idegenforgalmi célpontokra is ki kell terjeszteni. Ez növelné a közösségi közlekedés hatékonyságát, továbbá minőségi szolgáltatásokat nyújtana a fogyasztók számára. Mindazonáltal hatástanulmány hiányában és a rendelkezésre bocsátott csekély összeg ismeretében az előadó javasolja, hogy a Bizottság határozzon meg egyértelmű kritériumokat a kezdeményezés előnyeit élvező közösségek kiválasztására, valamint a finanszírozásra benyújtott projekteket vesse alapos ellenőrzés alá.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az internetes összekapcsoltság európai jövőképét támogató intézkedések között a tervezési eljárások egyszerűsítése és a szabályozási akadályok csökkentése révén támogatja a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a hozzáférési pontok, ideértve a más közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a nem kereskedelmi jellegű hozzáférési pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az igények alakulásának megfelelően előmozdítják a lefedettség granularitásának javulását.

(2)  Az internetes összekapcsoltság európai jövőképét támogató intézkedések között a tervezési eljárások egyszerűsítése és a szabályozási akadályok csökkentése révén támogatja a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a hozzáférési pontok, ideértve a más közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a nem kereskedelmi jellegű hozzáférési pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az igények alakulásának megfelelően előmozdítják a lefedettség granularitásának javulását. Ezek a hozzáférési pontok az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében egyedi hitelesítési rendszer által európai szintű hálózatba integrálhatók1a..

 

_________________

 

(1a) Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Azon uniós politikáknak, amelyek az internetes infrastruktúra előmozdítását és a vezeték nélküli spektrum hatékony használatát, valamint az európai polgárokat szolgáló, egyszerűbb kapcsolódást lehetővé tevő összeköttetéseket szolgálják, elő kell mozdítaniuk a dolgok internetének (IoT) koncepcióját, különös tekintettel a növekedés, innováció, a tömegközlekedési rendszerekkel kapcsolatos jobb alkalmazások és szolgáltatások tekintetében benne rejlő lehetőségekre.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A digitális egységes piacon az internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó közleményt követve, valamint a digitális társadalmi befogadás elősegítése érdekében az Uniónak célzott támogatások útján támogatnia kell az ingyenes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU15 és a 283/2014/EU16 rendeletben ezidáig nem szerepelt.

(3)  A digitális egységes piacon az internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó közleményt követve, valamint a digitális társadalmi befogadás elősegítése érdekében az Uniónak célzott támogatások útján támogatnia kell az ingyenes, korlátozásoktól mentes és biztonságos helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket, valamint a tömegközlekedési létesítményeket és eszközöket is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU16 rendeletben ez idáig nem szerepelt.

_________________

_________________

15Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) módosítva.

15Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) módosítva.

16Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

16Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot ellátó szervezeteket, például a közigazgatási szerveket és a közszolgáltatást nyújtókat, hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak annak érdekében, hogy a helyi közösségek a közélet központjaiban megtapasztalhassák a nagyon nagy sebességű széles sáv előnyeit. E szervezetek közé tartoznak a helyi önkormányzatok és más helyi közigazgatási szervek, valamint a könyvtárak és a kórházak.

(4)  Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi különösen a helyi és regionális közfeladatot ellátó szervezeteket, például a közigazgatási szerveket és a közszolgáltatást nyújtókat, hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként ingyenes és korlátozásoktól mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak annak érdekében, hogy a helyi közösségek a közélet központjaiban megtapasztalhassák a nagyon nagy sebességű széles sáv előnyeit. E szervezetek közé tartoznak a helyi önkormányzatok és más helyi közigazgatási szervek, valamint a könyvtárak és a kórházak, az egészségügyi központok, az iskolák, a nyugdíjasotthonok, az árvaházak, a közösségi közlekedési szolgáltatások és infrastruktúra – például állomások és terminálok –, az idegenforgalommal kapcsolatos szolgáltatások és a helyi közösség és annak tagjai számára különösen jelentős szervezetek.

Módosítás   5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A helyi vezeték nélküli internetkapcsolat csak akkor minősülhet ingyenesnek, ha azt közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – ideértve különösen a reklámot és a személyes adatok rendelkezésre bocsátását – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.

(5)  A helyi vezeték nélküli internetkapcsolat csak akkor tekinthető ingyenesnek és korlátozásoktól mentesnek, ha azt közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – ideértve különösen a reklámot és a személyes adatok rendelkezésre bocsátását – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A kezdeményezés sikerének biztosítása és az európai uniós cselekvés láthatósága érdekében ezen a területen a Bizottságnak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy azok az intézmények, amelyek e kezdeményezés keretében dolgoznak ki projekteket, a végfelhasználókat megfelelő információval látják el a szolgáltatások rendelkezésre állásáról, ugyanakkor kiemelik, hogy a finanszírozást az Unió biztosította.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tekintettel annak konkrét céljára és a helyi szükségleteket célzó jellegére a beavatkozást az 1316/2013/EU és 283/2014/EU rendelet szerinti, a távközlési szektorban végrehajtott elkülönült közös érdekű projektként kell értelmezni.

(6)  Tekintettel annak konkrét céljára és a helyi szükségleteket célzó jellegére, különös tekintettel a kevésbé fejlett vagy nagyobb internet-csatlakozási igényű területekre, az intézkedést az 1316/2013/EU és 283/2014/EU rendelet szerinti, a távközlési szektorban végrehajtott, különálló közös érdekű projektként kell értelmezni.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a beavatkozás nem kereskedelmi jellegére és az egyedi projektek előreláthatólag kis léptékére, az adminisztratív terheket minimálisra kell szorítani. Következésképpen a beavatkozást a pénzügyi támogatás legmegfelelőbb formáival kell megvalósítani, nevezetesen a költségvetési rendelet alapján most vagy a jövőben nyújtott vissza nem térítendő támogatásokkal. A beavatkozás nem alapozhat pénzügyi eszközök igénybevételére.

(8)  Tekintettel a beavatkozás nem kereskedelmi jellegére és az egyedi projektek előreláthatólag kis léptékére, az adminisztratív terheket minimálisra kell szorítani. Ezt a tervezési eljárás egyszerűsítésével és a szabályozási kötelezettségek enyhítésével kell elérni. Következésképpen a beavatkozást a pénzügyi támogatás legmegfelelőbb formáival kell megvalósítani, nevezetesen a költségvetési rendelet alapján most vagy a jövőben nyújtott vissza nem térítendő támogatásokkal. A beavatkozás nem alapozhat pénzügyi eszközök igénybevételére.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az egyes helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és az érintett egyedi projektek kisebb értéke miatt az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő hozzáférési pontok várhatóan nem jelentenek versenyt a kereskedelmi ajánlatok számára. Annak érdekében, hogy az ilyen pénzügyi támogatás ne torzítsa indokolatlanul a versenyt, ne szorítsa ki a magánberuházásokat és a magánszereplőket ne tántorítsa el a beruházástól, a beavatkozásnak olyan projektekre kell korlátozódnia, amelyek nem pusztán megkettőzik az ezen a területen már létező és hasonló jellegű magánszektorbeli és állami ajánlatokat. Ez nem zárja ki a kiépítésekhez e kezdeményezés alapján állami vagy magánforrásokból nyújtott további támogatást.

(9)  Az egyes helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és az érintett egyedi projektek kisebb értéke miatt az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő hozzáférési pontok várhatóan nem jelentenek versenyt a kereskedelmi ajánlatok számára. Annak érdekében, hogy az ilyen pénzügyi támogatás ne torzítsa indokolatlanul a versenyt, ne szorítsa ki a magánberuházásokat és a magánszereplőket ne tántorítsa el a beruházástól, a beavatkozásnak olyan projektekre kell korlátozódnia, amelyek nem pusztán megkettőzik az ezen a területen már létező magánszektorbeli és állami ajánlatokat. Ez nem zárja ki a kiépítésekhez e kezdeményezés alapján állami vagy magánforrásokból nyújtott további támogatást. E programnak összeegyeztethetőnek kell lennie a tagállamok nemzeti és regionális operatív programjaival – különösen az ERFA által finanszírozottakkal –, és azokat ki kell egészítenie, köztük szinergiát kialakítva.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi támogatást olyan online eszközök lehető legnagyobb mértékű felhasználásával kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését és ellenőrzését.

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi támogatást mind online, mind egyéb, hagyományos eszközök felhasználásával, a lehető legnagyobb mértékben egységesített dokumentáción alapuló, észszerűsített igazgatási eljárás révén kell nyújtani, amely lehetővé teszi a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatja a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését és ellenőrzését.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel az Unióban az internetcsatlakozás iránti igényekre és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdításának sürgősségére, amelyek a nagyon nagy sebességű széles sávú szolgáltatások segítségével szerte az EU-ban magas színvonalú internetes felhasználói élményt képesek biztosítani, a pénzügyi támogatásnak földrajzilag kiegyensúlyozottan kell megoszlania.

(11)  Tekintettel az Unióban az internetcsatlakozás iránti igényekre és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdításának sürgősségére, amelyek a nagy sebességű széles sávú szolgáltatások segítségével szerte az EU-ban magas színvonalú internetes felhasználói élményt képesek biztosítani – összhangban a Bizottság „Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című, 2016. szeptember 14-i közleményében meghatározottakkal, amely azt a célkitűzést határozza meg, hogy 2025-re valamennyi európai háztartás legalább 100 Mbps sebességű internetkapcsolathoz való hozzáféréssel rendelkezzen –, a pénzügyi támogatásnak regionális tekintetben kiegyensúlyozott megoszlásra kell törekednie, többek között a távoli és határokon átnyúló területeken, amelyeken a magántulajdonú hálózatok lefedettsége gyakran hiányos, előmozdítva a polgároknak az információs társadalom nyújtotta előnyökhöz való egyetemes hozzáférésének elvét, különös figyelmet fordítva a vidéki térségekre, a legkülső területekre, a szigetekre, a határ menti és a hegyvidéki területekre.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az EUMSZ 349. cikkével összhangban a földrajzilag kiegyensúlyozott elosztással kapcsolatban figyelembe kell venni a legkülső régiókra vonatkozó egyedi intézkedéseket távoli fekvésük és az internethez és a nagysebességű széles sávú szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel összefüggő költségek miatt.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Az Európai Unión belüli internetcsatlakozás iránti szükségletek jelentőségére való tekintettel fontos, hogy a Bizottság hosszú távú stratégiát dolgozzon ki a vezeték nélküli kapcsolódási pontok kiépítésére, a javasolt három év után is biztosítva a program folytonosságát, egyszersmind biztosítva, hogy a kiépített infrastruktúrát a finanszírozási időszak végén kereskedelmileg ne hasznosítsák, és hogy a három évnél rövidebb időszakra szóló projekteket ne fogadják el.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11c)  Ugyanakkor, tekintve a beavatkozás nem kereskedelmi jellegét, a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kiépített infrastruktúra a finanszírozási időszak elteltével ne kerüljön kereskedelmi hasznosításra.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

1316/2013/EU rendelet

7 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi közösségekben ingyenes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos intézkedéseket vissza nem térítendő támogatások vagy a pénzügyi eszközöktől eltérő pénzügyi támogatási formák révén kell finanszírozni.

c)  a helyi közösségekben ingyenes, biztonságos és korlátozásoktól mentes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos intézkedéseket vissza nem térítendő támogatások vagy a pénzügyi eszközöktől eltérő pénzügyi támogatási formák révén kell finanszírozni.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1316/2013/EU rendelet

10 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A helyi közösségekben ingyenes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos intézkedések uniós pénzügyi támogatásból az elszámolható költségek legfeljebb 100 %-áig finanszírozhatók a társfinanszírozás elvének sérelme nélkül.

A helyi közösségekben ingyenes és biztonságos helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosításával kapcsolatos intézkedések uniós pénzügyi támogatásból az elszámolható költségek legfeljebb 100 %-áig finanszírozhatók a társfinanszírozás elvének sérelme nélkül.

(Az adatvédelem alapvetően fontos, ezért az internetkapcsolatnak az ingyenesség mellett biztonságosnak is kell lennie.)

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

283/2014/EU rendelet

2 cikk – 2 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  »helyi vezeték nélküli hozzáférési pont«: kis hatókörben működő kis méretű, kis teljesítményű berendezés, amely nem kizárólagos alapon olyan rádióspektrumot használ, amelynek rendelkezésre állási feltételei és hatékony felhasználása uniós szinten harmonizáltak, és amely felhasználók számára lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést egy elektronikus hírközlő hálózathoz.

h)  »helyi vezeték nélküli hozzáférési pont«: kis hatókörben működő kis méretű, kis teljesítményű berendezés, amely nem kizárólagos alapon olyan rádióspektrumot használ, amelynek rendelkezésre állási feltételei és hatékony felhasználása uniós szinten harmonizáltak, és amely felhasználók számára lehetővé teszi az ingyenes helyi vezeték nélküli hozzáférést egy elektronikus hírközlő hálózathoz.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

283/2014/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi közösségekben támogatják az ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolat biztosítását.

c)  a helyi közösségekben támogatják az olyan, ingyenes és biztonságos helyi vezeték nélküli kapcsolat biztosítását, amely garantálja a legalább 100 Mpbs vagy ennek hiányában alapértékként a piacon elérhető legnagyobb sebességű kapcsolatot, a fenntartható mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatásokkal egyetemben.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

283/2014/EU rendelet

5 cikk – 5 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a)  A helyi közösségekben ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedések finanszírozásának forrásai:

(5a)  A helyi közösségekben ingyenes és biztonságos helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedések finanszírozásának forrásai:

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

283/2014/EU rendelet

6 cikk – 8 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)  A helyi közösségekben ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek teljesíteniük kell a melléklet 4. szakaszában meghatározott feltételeket.

(8a)  A helyi közösségekben ingyenes és biztonságos helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek teljesíteniük kell a melléklet 4. szakaszában meghatározott feltételeket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A helyi közélet központjaiban – ezen belül a helyi közösségek közéletében jelentős szerepet játszó, a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri helyeken – ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítására irányuló intézkedések pénzügyi támogatásra jogosultak.

A helyi közélet központjaiban – ezen belül a helyi közösségek közéletében jelentős szerepet játszó, a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri helyeken – ingyenes és biztonságos helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítására irányuló intézkedések pénzügyi támogatásra jogosultak, ideértve a tömegközlekedési szolgáltatásokat és az idegenforgalmi célpontokat.

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A pénzügyi támogatás az olyan közfeladatot ellátó szervezeteknek, például helyi hatóságoknak és közszolgáltatást nyújtóknak áll rendelkezésre, amelyek helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésével ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolatot kívánnak biztosítani.

A pénzügyi támogatás az olyan közfeladatot ellátó szervezeteknek, például helyi hatóságoknak és közszolgáltatást nyújtóknak áll rendelkezésre, amelyek helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésével vagy tömegközlekedési szolgáltatások megvalósításához kapcsolódóan ingyenes és biztonságos helyi vezeték nélküli kapcsolatot kívánnak biztosítani.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 2 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  ingyenes, könnyen hozzáférhető és a legkorszerűbb berendezéseket alkalmazza, valamint

a)  ingyenes, biztonságos, könnyen hozzáférhető és a legkorszerűbb berendezéseket alkalmazza, valamint

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 3 albekezdés – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  ösztönzi a helyi közösségek digitális egységes piacba való, nagyobb mértékű bevonását és az innovatív digitális szolgáltatások és alkalmazások helyi kkv-k és közlekedési és idegenforgalmi vállalkozások általi fejlesztésének fellendítését;

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ugyanazon a területen a minőséget is beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, már létező magán- vagy állami ajánlatokat pusztán megkettőző projektek nem részesülhetnek támogatásban.

Az ugyanazon a területen a minőséget is beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, már létező magán- vagy állami ajánlatokat pusztán megkettőző vagy egymást átfedő projektek nem részesülhetnek támogatásban. Az e rendelet értelmében finanszírozott helyi vezeték nélküli kapcsolódási pontoknak elsősorban közösségi tereket kell lefedniük.

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelkezésre álló költségvetési keretet földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani a beérkezett ajánlatok alapján a fenti feltételeknek megfelelő projektek között, főszabály érkezési sorrendben.

A rendelkezésre álló költségvetési keretet földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani valamennyi tagállam között a beérkezett ajánlatok alapján a fenti feltételeknek megfelelő projektek számára, különös figyelmet fordítva a szigetekre, a legkülső régiókra (az EUMSZ 349. cikke értelmében), a hegyvidéki, a határokon átnyúló, a kisebb és az elmaradott helyi közösségekre.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben

Hivatkozások

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Claudia Țapardel

8.11.2016

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jiří Maštálka

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (29.3.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

A vélemény előadója: Rosa D'Amato

RÖVID INDOKOLÁS

2016 szeptemberében az Európai Bizottság az uniós távközlési szabályozási keret nagyszabású megváltoztatására, valamint új kezdeményezésekre tett javaslatot az európaiak összeköttetések iránti, egyre bővülő igényeinek kielégítése és Európa versenyképességének fellendítése érdekében.

Az e célkitűzést támogató intézkedések között ez az új csomag elősegíti a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését, egyszerűsített tervezési eljárások és kiemelt szabályozási kötelezettségek révén, többek között ott, ahol az ilyen hozzáférés nem kereskedelmi alapon biztosított, vagy más közszolgáltatások nyújtását egészíti ki.

E jogalkotási vélemény tárgya ekképpen az Európai Bizottság azon javaslatának elemzése, amely az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében módosításokat tartalmaz a távközlési jogi keretre vonatkozóan, amelyet az 1316/2013/EU rendelet (a továbbiakban: CEF-rendelet) és a 283/2014/EU rendelet (a továbbiakban: iránymutatási rendelet) tartalmaz, annak érdekében, hogy egy uniós finanszírozású rendszer, a „WiFi4EU” révén támogassa a helyi közösségekben az ingyenes internetelérést.

A bizottsági javaslat 120 millió eurót irányoz elő a 2017 és 2019 közötti időszakra a WiFi4EU rendszer számára, amelynek célja a közösségi élet központjaiban a legkorszerűbb WiFi-berendezések felszerelésének támogatása. E tekintetben alapvetően fontos, hogy a biztosítandó berendezések és technológia a piacon elérhető legmagasabb szintű normáknak feleljenek meg, és hogy a nyújtott szolgáltatások felhasználóbarátok és a szerény digitális készségekkel rendelkező személyek számára is elérhetők legyenek.

Az előadó alapvetően fontosnak tartja, hogy e kezdeményezés különösen a vidéki térségekre és az elnéptelenedés és elvándorlás kockázatának kitett övezetekre összpontosítson.

A WiFi4EU rendszert egyszerű és kevés bürokráciával járó eljárások, például online kérelmek, kuponos fizetés és könnyített ellenőrzési előírások révén vezetik majd be. Az előadó ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a projekt teljes időtartama alatt megfelelő teljesítmény-ellenőrzést kell végezni a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, kellő egyensúlyt teremtve az egyszerűsítés és az ellenőrzés között.

A beavatkozás várhatóan számos pozitív dominóhatást is ki fog váltani, amelyek a helyi kis- és középméretű gazdasági szereplők ikt-ágazatba való bevonásától és demokratikus életben való részvételétől kezdve az internetkapcsolathoz való hozzáférés terén egyébként nehézségekkel küzdő demográfiai csoportokra is kiterjedő részvételig terjednek, egyszersmind előmozdítva a „dolgok és szolgáltatások internete” koncepciót is.

A projektek megkettőzésének és a pénzösszegek elaprózódásának elkerülése érdekében az előadó kitart továbbá amellett, hogy szinergiákat kell teremteni az ERFA által nyújtott finanszírozással, figyelembe véve a 2. tematikus célkitűzésen („az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása”) belüli óriási beruházásokat a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban.

Az előadó egyetért a földrajzi egyensúly Bizottság által javasolt elvével, mindazonáltal úgy véli, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Szerződésekben rögzített elvét megfelelően figyelembe kell venni a WiFi4EU végrehajtása, illetve a helyi hatóságok által benyújtott kérelmekre vonatkozó kiválasztási kritériumok meghatározása során. A rendszerben pályázó projekteknek olyan területek ellátására kell javaslatot tenniük, amelyeken hasonló jellemzőket kínáló nyilvános vagy magán-WiFi még nem létezik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az „Európai digitális menetrend” című 2010. augusztus 26-i bizottsági közlemény megállapítja, hogy az Európa 2020 stratégia kiemelte a széles sávú hálózatok bevezetésének a társadalmi befogadás és az Unió versenyképességének elősegítésében játszott fontos szerepét, megerősítve azt a célkitűzést, hogy 2013-ra valamennyi uniós polgár számára elérhetővé váljon az alapvető széles sávú internetkapcsolat, és törekedve arra, hogy 2020-ig minden európai polgár a 30 MB/s-ot meghaladó, jóval nagyobb sebességű internetkapcsolathoz is hozzáféréssel rendelkezzen, továbbá hogy az uniós háztartások legalább 50%-a előfizetéssel rendelkezzen a 100 MB/s-nál gyorsabb internet-hozzáférésre.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az internetes összekapcsoltság európai jövőképét támogató intézkedések között a tervezési eljárások egyszerűsítése és a szabályozási akadályok csökkentése révén támogatja a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a hozzáférési pontok, ideértve a más közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a nem kereskedelmi jellegű hozzáférési pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az igények alakulásának megfelelően előmozdítják a lefedettség granularitásának javulását.

(2)  Az internetes összekapcsoltság európai jövőképét támogató intézkedések között a tervezési eljárások egyszerűsítése és a szabályozási akadályok csökkentése révén támogatja a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a hozzáférési pontok, ideértve a más közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a nem kereskedelmi jellegű hozzáférési pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztéséhez és a vezeték nélküli hírközlési hálózatok jövőbeli generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy a jelenlegi jövőbeli igényeknek megfelelően előmozdítják az Unió területét érintő lefedettség granularitásának javulását. Tekintettel a digitális technológia gyors fejlődésére rendszeres ellenőrzéseket és minőség-ellenőrzéseket kell végezni a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok minőségének és megfelelő működésének biztosítása érdekében, abból a célból, hogy e kezdeményezés fenntarthatóbb és tartósabb legyen.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az internetes összekapcsoltság uniós jövőképét támogató további uniós intézkedésnek biztosítania kell, hogy a házankénti internetkapcsolat megkönnyítse az uniós polgárok számára az internet használatát, továbbá előmozdítsa a „dolgok és szolgáltatások internete” koncepciót is.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A digitális egységes piacon az internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó közleményt követve, valamint a digitális társadalmi befogadás elősegítése érdekében az Uniónak célzott támogatások útján támogatnia kell az ingyenes helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU15 és a 283/2014/EU16 rendeletben ezidáig nem szerepelt.

(3)  A digitális egységes piacon az internetes összekapcsoltságának európai jövőképét meghatározó közleményt követve, valamint a digitális jártasság és befogadás elősegítése érdekében az Uniónak célzott támogatások útján támogatnia kell az ingyenes és gyors – legalább 100 Mb/s sebességű kapcsolatot biztosító, azaz a gigabitalapú társadalommal kapcsolatos, az ultragyors széles sávú internethálózat 2025-re való kiépítésére irányuló céloknak megfelelő –, minőségi helyi vezeték nélküli internet-hozzáférés nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is. Ez a támogatás az 1316/2013/EU15 és a 283/2014/EU16 rendeletben ez idáig nem szerepelt. A digitális befogadás nem diszkriminálhatja a távoli és vidéki övezeteket. Az internetkapcsolat javulásának az információhoz és a hírközléshez való hozzáférés javulását kell eredményeznie, ezáltal pedig pozitív hatást kell gyakorolnia a régiók társadalmi haladási indexére (SPI).

_________________

_________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) módosítva.

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.), legutóbb a 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.) módosítva.

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 283/2014/EU rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot ellátó szervezeteket, például a közigazgatási szerveket és a közszolgáltatást nyújtókat, hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak annak érdekében, hogy a helyi közösségek a közélet központjaiban megtapasztalhassák a nagyon nagy sebességű széles sáv előnyeit. E szervezetek közé tartoznak a helyi önkormányzatok és más helyi közigazgatási szervek, valamint a könyvtárak és a kórházak.

(4)  Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi a közfeladatot ellátó szervezeteket, például a helyi közigazgatási szerveket, hogy a közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak, magas szintű kiberbiztonságot garantálva; e tekintetben e támogatásnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a helyi közösségek a közélet központjaiban garantáltan hozzáférjenek az információkhoz és részt vehessenek a (digitális) közéletben, digitális készségeik fejlődjenek, és megtapasztalhassák a nagyon nagy sebességű széles sáv előnyeit. E szervezetek közé tartoznak a helyi önkormányzatok és más helyi közigazgatási szervek helyiségei és azok közvetlen környezete, valamint a közkönyvtárak, múzeumok, iskolák és egyetemek, közösségi központok, multifunkcionális létesítmények, kulturális, sport- és ifjúsági létesítmények, a közterek és -parkok, valamint az egészségügyi létesítmények, biztosítva ugyanakkor, hogy az e szervek és a helyi szolgáltatók közötti interakció a kkv-k számára tehermentesebbé és gyorsabbá, a folyamat egésze pedig kevésbé bürokratikussá váljon. A nagy sebességű ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolatot a tömegközlekedés szabadon hozzáférhető tereiben, például várótermekben is biztosítani lehetne. A gyors és ultragyors széles sávhoz és az ikt-szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása – különösen a távoli térségekben – növelheti az emberek életminőségét azáltal, hogy megkönnyíti a szolgáltatások (pl. az e-egészségügy és az e-kormányzat) elérését, valamint gazdasági lehetőségeket teremthet a helyi vállalkozások és induló vállalkozások számára, végső soron előmozdítva a társadalmi befogadást, a gazdasági növekedést és a versenyképességet. Az illetékes hatóságoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy senkiről se feledkezzenek meg, és hogy az internettartalmak és az online szolgáltatások mindenki számára elérhetők legyenek, ideértve a digitális jártassággal nem rendelkező polgárokat és a fogyatékossággal élő személyeket is.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ez a helyi vezeték nélküli kapcsolódási pontok kiépítésére irányuló uniós kezdeményezés hivatott előkészíteni a közös páneurópai WiFi4EU (SSID)-hálózat létrehozását, amely egyszersmind a gyors és biztonságos pánuniós WiFi-kapcsolat védjegyéül szolgálna.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A helyi vezeték nélküli internetkapcsolat csak akkor minősülhet ingyenesnek, ha azt közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – ideértve különösen a reklámot és a személyes adatok rendelkezésre bocsátását – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.

(5)  A helyi vezeték nélküli internetkapcsolat csak akkor minősülhet ingyenesnek, ha azt közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – ideértve különösen a reklámot és a személyes adatok rendelkezésre bocsátását – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják, összhangban az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel és az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. Az Unió által társfinanszírozott, vezeték nélküli internet igénybevétele semmilyen körülmények között sem köthető áruk vagy szolgáltatások vásárlásához.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tekintettel annak konkrét céljára és a helyi szükségleteket célzó jellegére a beavatkozást az 1316/2013/EU és 283/2014/EU rendelet szerinti, a távközlési szektorban végrehajtott elkülönült közös érdekű projektként kell értelmezni.

(6)  Tekintettel annak konkrét céljára és a helyi szükségleteket célzó jellegére és a leginkább rászoruló régiók, illetve a potenciális multiplikátorhatás meghatározását lehetővé tevő, közös uniós felmérési norma kidolgozásának szükségességére a beavatkozást az 1316/2013/EU és 283/2014/EU rendelet szerinti, a távközlési szektorban végrehajtott elkülönült közös érdekű projektként kell értelmezni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a beavatkozás nem kereskedelmi jellegére és az egyedi projektek előreláthatólag kis léptékére, az adminisztratív terheket minimálisra kell szorítani. Következésképpen a beavatkozást a pénzügyi támogatás legmegfelelőbb formáival kell megvalósítani, nevezetesen a költségvetési rendelet alapján most vagy a jövőben nyújtott vissza nem térítendő támogatásokkal. A beavatkozás nem alapozhat pénzügyi eszközök igénybevételére.

(8)  Tekintettel a beavatkozás nem kereskedelmi jellegére és az egyedi projektek előreláthatólag kis léptékére, az adminisztratív terheket minimálisra kell szorítani, figyelembe véve az elszámoltathatóság, illetve az egyszerűsítés és az ellenőrzés közötti megfelelő egyensúly szükségességét. Következésképpen a beavatkozást a pénzügyi támogatás legmegfelelőbb formáival kell megvalósítani, nevezetesen a költségvetési rendelet alapján most vagy a jövőben nyújtott vissza nem térítendő támogatásokkal. A beavatkozás nem alapozhat pénzügyi eszközök igénybevételére. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének érvényesülnie kell.

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  E kezdeményezés végrehajtása során figyelembe kell venni az egyéb uniós programokkal és alapokkal kialakítható esetleges szinergiákat.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az egyes helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és az érintett egyedi projektek kisebb értéke miatt az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő hozzáférési pontok várhatóan nem jelentenek versenyt a kereskedelmi ajánlatok számára. Annak érdekében, hogy az ilyen pénzügyi támogatás ne torzítsa indokolatlanul a versenyt, ne szorítsa ki a magánberuházásokat és a magánszereplőket ne tántorítsa el a beruházástól, a beavatkozásnak olyan projektekre kell korlátozódnia, amelyek nem pusztán megkettőzik az ezen a területen már létező és hasonló jellegű magánszektorbeli és állami ajánlatokat. Ez nem zárja ki a kiépítésekhez e kezdeményezés alapján állami vagy magánforrásokból nyújtott további támogatást.

(9)  Az egyes helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és az érintett egyedi projektek kisebb értéke miatt az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő hozzáférési pontok várhatóan nem jelentenek versenyt a kereskedelmi ajánlatok számára. Annak érdekében, hogy az ilyen pénzügyi támogatás ne torzítsa indokolatlanul a versenyt, ne szorítsa ki a magánberuházásokat és a magánszereplőket ne tántorítsa el a beruházástól, a beavatkozásnak olyan projektekre kell korlátozódnia, amelyek nem pusztán megkettőzik az ezen a területen nyilvános WLAN-routerek révén már létező, hasonló jellegű és hasonló feltételekkel, ingyenesen igénybe vehető ajánlatokat. Ez nem zárja ki a kiépítésekhez e kezdeményezés alapján állami vagy magánforrásokból nyújtott további támogatást. A kettős finanszírozást ki kell zárni, ugyanakkor az alacsony sebességű kapcsolatot már jelenleg is biztosító önkormányzatoknak továbbra is támogathatóaknak kell maradniuk a gyors internetkapcsolat széles körű elterjedésének elősegítése érdekében.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A rendelkezésre álló költségvetést szerte a tagállamokban földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani a projektek között, a tartós digitális szakadék kockázatának kitett területekre összpontosítva, tagállamonként megfelelő minimális mennyiségű utalványt biztosítva. Amennyiben a helyi kkv-k előnyben részesülnének az e rendelet szerinti WLAN-szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzés és a berendezések felszerelése során, az biztosítaná az önkormányzatok innovációs és munkahelyteremtési lehetőségeinek megőrzését. A földrajzi egyensúly biztosítását célzó elvet be kell építeni az 1316/2013/EU rendelet alapján elfogadott, érintett munkaprogramokba, és szükség szerint a pályázati felhívásokban tovább kell pontosítani.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi támogatást olyan online eszközök lehető legnagyobb mértékű felhasználásával kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését és ellenőrzését.

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, alapvetően fontos, hogy a helyi és regionális hatóságok és a WiFi-berendezések szállítói, különösen a helyi közösségekben székhellyel rendelkező kkv-k megfelelő tájékoztatást kapjanak a szélessáv-szakértői szolgálatoktól (BCO) a rendelkezésre álló kiemelt minőségű kapcsolatokról, és szükség esetén segítséget kapjanak a pályázáshoz. A pénzügyi támogatást olyan online eszközök lehető legnagyobb mértékű felhasználásával kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését és hatékony ellenőrzését, a projekt teljes időtartama alatt megfelelő teljesítmény-ellenőrzést biztosítva, különös tekintettel az elfogadott új igazgatási eljárásokra (utalványrendszer révén). Figyelembe véve azokat a közös kihívásokat, amelyekkel a vidéki, távoli és ritkán lakott területek szembesülnek a városi területekhez képest, például a strukturálisan alacsonyabb és szétaprózódó keresletet és a magasabb egységnyi (azaz egy végfelhasználóra eső) kiépítési és infrastruktúra-karbantartási költségeket, intézkedéseket kell elfogadni arra nézve, hogy e területek is részesüljenek az ingyenes, nagy sebességű és jó minőségű, helyi vezeték nélküli internetkapcsolat előnyeiből. A helyi vezeték nélküli kapcsolódási pontokat a nagyközönséget célzó tájékoztatási kampányok révén láthatóvá kell tenni és népszerűsíteni kell. Ezenfelül az internetkapcsolat előmozdításának jelentőségével kapcsolatos tudatosság növelése érdekében a WiFi4EU-rendszerben támogatásban nem részesülő, de pozitívan értékelt projektek számára is „kiválósági pecsét”jellegű minőségi címkét kell odaítélni, ami adott esetben más finanszírozási források keretében gyorsabb forráshoz jutást eredményezhet.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Tekintettel az Unióban az internetcsatlakozás iránti igényekre és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdításának sürgősségére, amelyek a nagyon nagy sebességű széles sávú szolgáltatások segítségével szerte az EU-ban magas színvonalú internetes felhasználói élményt képesek biztosítani, a pénzügyi támogatásnak földrajzilag kiegyensúlyozottan kell megoszlania.

(11)  Tekintettel az Unióban az internetcsatlakozás iránti igényekre és figyelembe véve a város és vidék közötti, az új technológiai fejlődés nyomán szélesedő digitális szakadékot és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdításának ebből eredő sürgősségére, amelyek a nagyon nagy sebességű széles sávú szolgáltatások és soknyelvű elérési oldalak segítségével szerte az EU-ban – az elszigetelt régiókat, a korlátozottan elérhető területeket, szigeteket és a legkülső régiókat is beleértve – magas színvonalú internetes felhasználói élményt képesek biztosítani, a pénzügyi támogatásnak földrajzilag kiegyensúlyozottan kell megoszlania, figyelemmel a gazdasági, társadalmi és területi kohézió elvére és az ikt-infrastruktúra fejlettségi szintjében mutatkozó eltérésekre. Természeti katasztrófák (pl. áradások, földrengések) esetén az ingyenes WiFi-hálózatnak korlátozásmentesnek, biztonságosnak és nagysebességűnek kell lennie a sürgősségi segélyszolgálatok és a polgárok közötti gyors kommunikáció elősegítése érdekében.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A beavatkozások elosztása során figyelembe kell venni az Unió régiói közötti társadalmi-gazdasági eltéréseket, és céljukként az életfeltételek javítását, a munkakörnyezet jobbá tételét, valamint a munkanélküliség és az elnéptelenedés kockázatának csökkentését kell kitűzniük. Különös figyelmet kell fordítani a vidéki térségekre, az ipari átalakulás által érintett térségekre és azokra a régiókra, amelyek súlyos és tartós természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdenek. E program helyi közösségek gazdasági és társadalmi fejlődésével kapcsolatos előnyeit figyelembe véve és az ezen intézkedés végrehajtásának első szakaszára vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére bocsátandó előzetes értékelő jelentés alapján e kezdeményezés arra szolgálhatna, hogy előkészítse a program jövőbeli fenntartható kiterjesztését.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

283/2014/EU rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi közösségekben támogatják az ingyenes helyi vezeték nélküli kapcsolat biztosítását.

c)  a helyi közösségekben támogatják az ingyenes, korlátozásmentes, biztonságos és nagysebességű helyi vezeték nélküli kapcsolat biztosítását, amelynek meg kell közelítenie a piacon elérhető legmagasabb szintű összeköttetési normákat.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

283/2014/EU rendelet

6 cikk – 8 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)  A helyi közösségekben ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek teljesíteniük kell a melléklet 4. szakaszában meghatározott feltételeket.

(8a)  A helyi közösségekben ingyenes és nagysebességű helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek teljesíteniük kell a melléklet 4. szakaszában meghatározott feltételeket.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A helyi közélet központjaiban – ezen belül a helyi közösségek közéletében jelentős szerepet játszó, a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri helyeken – ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítására irányuló intézkedések pénzügyi támogatásra jogosultak.

A helyi közélet központjaiban – ezen belül a helyi közösségek közéletében jelentős szerepet játszó, a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri helyeken és ingyenes hozzáférhetőség esetén a helyi tömegközlekedésben – ingyenes és nagysebességű, jó minőségű, helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítására irányuló intézkedések pénzügyi támogatásra jogosultak. Annak érdekében, hogy a nagyközönség teljes mértékben használni tudja, az esetleges nyelvi akadályokat el kell hárítani. Ez azt jelenti, hogy javasolt a teljes összeköttetési rendszert több nyelven is elérhetővé kell tenni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – -1 pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  az alábbiakon alapul:

 

a)   költség-haszon elemzés, amely a vidéki térségekre és az elnéptelenedés és elvándorlás kockázatának kitett övezetekre, valamint ezen övezetekben a vezeték nélküli kapcsolat társadalmi hozzáadott értékére összpontosít, és a leginkább rászoruló régiók, illetve a potenciális multiplikátorhatás meghatározását lehetővé tevő, közös európai felmérési norma kidolgozásához vezet, és

 

b)   ajánlati felhívás;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  azt olyan közfeladatot ellátó szerv valósítja meg, amely alkalmas a közösségi terekben a beltéri vagy kültéri helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésének megtervezésére és felügyeletére;

1.  azt olyan közfeladatot ellátó szerv valósítja meg, amely alkalmas a közösségi terekben a beltéri vagy kültéri helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésének megtervezésére és külön minőség-ellenőrzés általi felügyeletére;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  ingyenes, könnyen hozzáférhető és a legkorszerűbb berendezéseket alkalmazza, valamint

a)  ingyenes, biztonságos, könnyen hozzáférhető és a legkorszerűbb berendezéseket alkalmazza, valamint a piac uniós szintű felaprózódásának és a nagy vállalatok monopóliumának elkerülése érdekében magában foglal minden határokon átnyúló internethasználati lehetőséget;

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  támogatja az olyan innovatív digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a digitális szolgáltatási infrastruktúrákon keresztül kínált innovatív digitális szolgáltatások;

b)  támogatja az olyan innovatív digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a digitális szolgáltatási infrastruktúrákon keresztül kínált innovatív digitális szolgáltatások, valamint a sürgősségi és a válsághelyzetekben való kommunikációt;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 3 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  amennyiben egyidejűleg túl nagy számú felhasználó veszi igénybe, a kapcsolat sebessége nem csökken egy adott szint alá;

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1234/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ugyanazon a területen a minőséget is beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, már létező magán- vagy állami ajánlatokat pusztán megkettőző projektek nem részesülhetnek támogatásban.

Az ugyanazon a területen a minőséget is beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, hasonló feltételekkel ingyenesen igénybe vehető, meglévő WLAN-routerek révén már létező magán- vagy állami ajánlatokat pusztán megkettőző projektek a meglévő nyilvános WiFi-szolgáltatások közötti integráció biztosítása és a források nem megfelelő felhasználásának elkerülése érdekében nem részesülhetnek támogatásban. Ennek érdekében a (támogatásban részesülő) projekteket össze kell hangolni az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott hasonló projektekkel. Az alacsony sebességű kapcsolatot már jelenleg is biztosító önkormányzatok támogathatóak lehetnek a gyors internetkapcsolat széles körű elterjedésének elősegítése érdekében; a javasolt helyi internetkapcsolat-projekt helyén díj ellenében hozzáférhető mobil internetszolgáltatások nem minősülnek az ajánlat megkettőzésének.

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

283/2014/EU rendelet

Melléklet – 4 szakasz – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelkezésre álló költségvetési keretet földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani a beérkezett ajánlatok alapján a fenti feltételeknek megfelelő projektek között, főszabály érkezési sorrendben.

A rendelkezésre álló költségvetési keretet a gazdasági, társadalmi és területi kohézió EUMSZ 174. cikkében rögzített elveit és a gyors internetkapcsolathoz való hozzáférés tekintetében az Unión belül fennálló regionális eltéréseket figyelembe véve kell elosztani a beérkezett javaslatok alapján a fenti feltételeknek megfelelő projektek között. A költségvetés megfelelő részét gazdaságilag és digitális értelemben kevésbé fejlett területeken kell elosztani, ideértve az elszigetelt régiókat, a szigeteket, valamint a hegyvidéki, határ menti és periférikus térségeket, továbbá a természeti katasztrófák által sújtott területeket, annak érdekében, hogy az erőforrásokat a leginkább rászoruló térségekre fordítsuk.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben

Hivatkozások

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

6.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Rosa D’Amato

11.10.2016

Az elfogadás dátuma

21.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Luigi Morgano

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben

Hivatkozások

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georgi Pirinski

Benyújtás dátuma

4.5.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2017. május 19.Jogi nyilatkozat