Postopek : 2016/0287(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0181/2017

Predložena besedila :

A8-0181/2017

Razprave :

PV 12/09/2017 - 3
CRE 12/09/2017 - 3

Glasovanja :

PV 12/09/2017 - 7.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0326

POROČILO     ***I
PDF 1047kWORD 148k
4. maj 2017
PE 592.352v02-00 A8-0181/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Carlos Zorrinho

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0589),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0378/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. januarja 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 00.00.00(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za promet in turizem ter Odbora za regionalni razvoj (A8-0181/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če bo svoj predlog nadomestila, ga bistveno spremenila oziroma ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V sporočilu Komisije o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu14 je opisanih več možnih ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati povezljivost v Evropski uniji.

(1)  V sporočilu Komisije z dne 14. septembra 2016 z naslovom Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg – evropski gigabitni družbi naproti o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane, javne ustanove in podjetja na enotnem digitalnem trgu je opisanih več možnih ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati povezljivost v Evropski uniji.

__________________

 

14Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg – evropski gigabitni družbi naproti (COM(2016) 587).

 

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Komisija v svojem sporočilu z dne 26. avgusta 2010 z naslovom Evropska digitalna agenda opozarja, da strategija Evropa 2020 poudarja pomen uvajanja širokopasovnih povezav za spodbujanje socialne vključenosti in konkurenčnosti v Uniji, in ponovno potrjuje cilj, da bi do leta 2020 vsem državljanom Unije zagotovili dostop do veliko hitrejših internetnih povezav, hitrejših od 30 Mb/s, ter da bi se lahko polovica ali več gospodinjstev Unije naročila na internetne povezave s hitrostjo nad 100 Mb/s.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Med ukrepi v podporo vizije o evropski povezljivosti se z njo spodbuja uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa z enostavnimi postopki načrtovanja in manj regulativnimi ovirami. Take točke dostopa, tudi tiste, ki imajo pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev ali so po naravi nekomercialne, lahko pomembno prispevajo k izboljšanju sedanjih in uvedbi prihodnjih generacij omrežij za brezžične komunikacije, saj omogočajo natančnejšo pokritost v skladu s spreminjajočimi se potrebami.

(2)  Med ukrepi v podporo vizije o evropski povezljivosti se z njo spodbuja uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa z enostavnimi postopki načrtovanja in manj regulativnimi ovirami. Take točke dostopa, tudi tiste, ki imajo pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev ali so po naravi nekomercialne, lahko pomembno prispevajo k izboljšanju sedanjih omrežij za brezžične komunikacije, zlasti pa bi morale prispevati k uvedbi prihodnjih generacij tovrstnih omrežij, saj omogočajo natančnejšo pokritost v skladu s spreminjajočimi se potrebami. Te točke dostopa bi morale imeti možnost tvoriti del omrežja z enotnim sistemom overjanja, ki je veljaven po vsej Uniji, druga omrežja brezžične povezljivosti pa bi morala imeti možnost vključitve v sistem. Sistem bi moral biti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a in Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta1b, uporaba podatkov za reklamne oglase ali druge reklamne namene pa bi morala biti prepovedana.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

1b Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  V okviru te uredbe brezplačna in neomejena lokalna brezžična povezljivost pomeni, da se zagotavlja brez ustreznega nadomestila bodisi z neposrednim plačilom bodisi z drugimi vrstami nadomestila, med drugim z oglaševanjem in posredovanjem osebnih podatkov v komercialne namene, ter brez poseganja v omejitve v okviru zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje v skladu z zakonodajo Unije, ter da je treba zagotoviti brezhibno delovanje omrežja ter zlasti, da je treba zagotoviti pošteno porazdelitev zmogljivosti med uporabnike v času konice, brez omejitev, kadar ni omejitve za čas, kako dolgo je uporabnik povezan, uporabnikovo hitrost prenosa ali količino podatkov, ki jih lahko prenese.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Konkurenčen trg in v zakonodajni okvir, primeren za prihodnost, ki zagotavlja spodbude za inovacije, vseevropska omrežja in strukture ter novi poslovni modeli so glavno gonilo za naložbe v visokozmogljiva omrežja, ki lahko zagotovijo povezljivost državljanom po vsej Uniji.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Unija bi morala v skladu s Sporočilom o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu in za spodbujanje digitalne vključenosti podpirati zagotavljanje brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti. Taka podpora v Uredbi (EU) št. 1316/2013 In Uredbi (EU) št. 283/2014 zaenkrat ni zajeta..

(3)  Unija bi morala v skladu s Sporočilom Komisije z dne 14. septembra 2016 in za spodbujanje digitalne vključenosti ter preprečevanje, da bi oddaljena in podeželska območja zaostala, načrtno podpirati zagotavljanje visokokakovostne brezplačne in neomejene lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti. Taka podpora v Uredbi (EU) št. 1316/201315 ali Uredbi (EU) št. 283/201416 zaenkrat ni zajeta..

__________________

__________________

15Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015, UL L 169, 1.7.2015, str. 1.

15Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015, UL L 169, 1.7.2015, str. 1.

16Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES, UL L 86, 21.3.2014, str. 14.

16Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES, UL L 86, 21.3.2014, str. 14.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  S tovrstno pomočjo bi bilo treba spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, kot so javni organi in izvajalci javnih storitev, da bi nudili brezplačno lokalno brezžično povezljivost kot pomožno storitev za svoje javno poslanstvo, tako da bi lokalne skupnosti lahko izkoristile širokopasovne povezave zelo visoke hitrosti v središčih javnega življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile občine in drugi javni organi, knjižnice in bolnišnice.

(4)  S tovrstno pomočjo bi bilo treba spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, kot so organi javnega sektorja in izvajalci javnih storitev, da bi nudili brezplačno in neomejeno lokalno brezžično povezljivost kot pomožno storitev za svoje javno poslanstvo, tako da bi ljudje v lokalnih skupnostih lahko izboljšali svoja digitalna znanja in spretnosti ter izkoristili širokopasovne povezave zelo visoke hitrosti v središčih javnega življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile občine, medobčinske skupnosti, podjetja s poslanstvom javnih služb v lasti občin, nepridobitne zadruge, občinski centri ter drugi javni organi in ustanove.

(Da bi bilo besedilo, ki ga je predlagal Parlament, usklajeno v vseh jezikih, mora izraz „brezplačno in neomejeno“ ustrezati angleškemu izrazu „free of charge and free from restrictions“.)

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Brezplačna lokalna brezžična povezljivost bi morala med drugim prispevati k boljši teritorialni in socialni koheziji, zlasti na območjih z omejenim dostopom do interneta.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Z izboljšanjem dostopa do storitev hitrega in ultrahitrega širokopasovnega interneta ter storitev informacijske in komunikacijske tehnologije, zlasti na oddaljenih območjih, bi lahko posameznikom z lažjim dostopom do storitev (npr. e-zdravstva in e-uprave) izboljšali kakovost življenja ter spodbudili razvoj lokalnih malih in srednjih podjetij. Zato bi morali organi zagotoviti, da nikogar ne bi spregledali ter da bi bile internetne vsebine in spletne storitve na voljo vsem.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Da bi zagotovili uspeh te uredbe in namenili pozornost ukrepanju Unije na tem področju, mora Komisija zagotoviti, da subjekti, ki izvajajo projekte v okviru te uredbe, končnim uporabnikom zagotovijo čim več informacij o razpoložljivosti teh storitev, pri tem pa bi moralo biti jasno razvidno, da sredstva dodeljuje EU.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Vrednote in koristi Unije je treba spodbujati z obrazložitvenim dokumentom, v katerem je določen namen brezplačne storitve lokalne brezžične povezave.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Pokritost podeželja z novimi dostopovnimi omrežji je še vedno bistveno manjša kot v mestih, saj fiksna tehnologija na podeželju pokriva le 28 % gospodinjstev.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Uvedba tehnologije 5G do leta 2020 bi morala biti prednostna naloga za enotni digitalni trg glede na njeno učinkovitost za globalno konkurenčnost ter potencial za rast, inovacije in raziskave v Uniji. Sklade Unije je treba uporabljati učinkovito in primerno, da bi dosegli ključne rezultate.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Glede na nekomercialno naravo tega posega in majhen obseg predvidenih posameznih projektov bi bilo treba upravno breme omejiti na najmanjšo možno mero. Zato bi bilo treba poseg izvesti z najprimernejšimi oblikami finančne pomoči, zlasti nepovratnimi sredstvi, ki so zdaj in bodo v prihodnje na voljo v okviru finančne uredbe. Poseg ne bi smel biti odvisen od finančnih instrumentov.

(8)  Glede na nekomercialno naravo tega posega in majhen obseg predvidenih posameznih projektov bi bilo treba upravno breme omejiti na najmanjšo možno mero, biti bi moralo sorazmerno s predvidenimi koristmi, hkrati pa bi bilo treba upoštevati potrebo po prevzemanju odgovornosti in primernem ravnotežju med poenostavitvijo in nadzorom. Zato bi bilo treba poseg izvesti z najprimernejšimi oblikami finančne pomoči, zlasti nepovratnimi sredstvi, na primer boni,ki so zdaj in bodo v prihodnje na voljo v okviru finančne uredbe. Poseg ne bi smel biti odvisen od finančnih instrumentov. Uporabljati bi se moralo načelo dobrega finančnega poslovodenja.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Ker so finančna sredstva omejena, število vlog pa bi se lahko povečalo, je treba sprejeti ukrepe, da bi zagotovili poenostavljene upravne postopke za pravočasno sprejemanje odločitev. Uredbo (EU) št. 1316/2013 je treba spremeniti tako, da bi lahko države članice podprle kategorije predlogov v skladu z merili iz oddelka 4 Priloge k Uredbi (EU) št. 283/2014, se tako izognile posamičnim odobritvam vlog in zagotovile, da letno potrjevanje izdatkov in poročanje Komisiji ne bi bila obvezna za subvencije, pridobljene v okviru te uredbe.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Zaradi omejenega obsega vsake točke dostopa in majhne vrednosti zajetih posameznih projektov ni pričakovati, da bi točke dostopa, ki bi bile podprte s finančno pomočjo v okviru te uredbe, konkurirale komercialnim ponudbam. Da taka finančna pomoč ne bi po nepotrebnem izkrivljala konkurence, izrivala zasebnih naložb ali odvračala zasebnih ponudnikov od vlaganj, bi bilo treba poseg omejiti na projekte, s katerimi se ne podvajajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi na istem območju. S tem ne bi smela biti izključena dodatna podpora uvajanju v okviru te pobude iz javnih ali zasebnih virov financiranja.

(9)  Zaradi omejenega obsega vsake točke dostopa in majhne vrednosti zajetih posameznih projektov ni pričakovati, da bi točke dostopa, ki bi bile podprte s finančno pomočjo v okviru te uredbe, konkurirale komercialnim ponudbam. Da taka finančna pomoč ne bi po nepotrebnem izkrivljala konkurence, izrivala zasebnih naložb ali odvračala zasebnih ponudnikov od vlaganj, bi bilo treba poseg omejiti na projekte, s katerimi se ne podvajajo že obstoječe brezplačne zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi na istem območju. S tem ne bi smela biti izključena dodatna podpora uvajanju v okviru te pobude iz javnih ali zasebnih virov financiranja, saj bi lahko takšno povezovanje prispevalo k večjemu učinku, kar bi moralo privesti do pobud za zasebne naložbe in internetne povezave približati širšemu občinstvu. V zvezi s tem je treba zagotoviti sinergije z drugimi nacionalnimi skladi ali skladi Unije, tudi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, da bi dosegli kar največji učinek, ne le v smislu dostopnosti za državljane, temveč tudi v smislu socialne kohezije in pomoči pri premostitvi digitalnega razkoraka v manj razvitih regijah.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Razpoložljiva sredstva je treba dodeliti geografsko uravnoteženo, kar bi omogočilo izvedbo projektov v vseh državah članicah. Pri tem je tudi treba upoštevati potrebo po obravnavanju digitalnega razkoraka. Ti načeli, namenjeni zagotovitvi geografske uravnoteženosti in vključujoče družbe, je treba vključiti v ustrezne delovne programe, sprejete v skladu z Uredbo (EU) št. 1316/2013 in to uredbo, v razpise za zbiranje predlogov in po potrebi omogočiti večje število vlog iz držav članic, kjer je bila udeležba do zdaj sorazmerno nizka ter se osredotočiti na območja, za katera so države članice ali Komisija ugotovile, da zaostajajo pri povezljivosti ali digitalni pismenosti.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Če bi pri nabavi in namestitvi opreme za zagotavljanje dostopa do lokalne brezžične povezljivosti v smislu te uredbe dali prednost lokalnim malim in srednjim podjetjem, bi lahko v občinah okrepili potencial za inovacije in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi povezljivost v skladu s to uredbo zagotovili hitro, bi bilo treba finančno pomoč, kolikor je le mogoče, izvesti s spletnimi orodji, ki omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog ter podpirajo izvajanje, spremljanje in preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih točk dostopa.

(10)  Da bi povezljivost v skladu s to uredbo zagotovili hitro, bi bilo treba finančno pomoč, kolikor je le mogoče, izvesti s spletnimi orodji, ki omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog ter podpirajo izvajanje, spremljanje in preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih točk dostopa. Pomembno je, da Komisija karseda hitro obvesti lokalne organe o načrtovanem ukrepu in ustreznih pogojih, da bi jim omogočila čas za pripravo in prijavo na razpise, ko bodo objavljeni. Komisija in ustrezni organi v državah članicah bi si morali tudi nadvse prizadevati za ustrezno ozaveščanje o programu.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Glede na potrebe po povezljivosti v Uniji in nujnosti spodbujanja dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo internetno izkušnjo visoke kakovosti na podlagi širokopasovnih storitev zelo visoke hitrosti, bi si bilo treba prizadevati za geografsko uravnoteženo porazdelitev finančne pomoči.

(11)  Glede na potrebe po povezljivosti v Uniji in nujnosti spodbujanja dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo internetno izkušnjo visoke kakovosti na podlagi širokopasovnih storitev visoke hitrosti v skladu s cilji evropske gigabitne družbe, bi si bilo treba prizadevati za geografsko uravnoteženo porazdelitev finančne pomoči in zmanjšanje digitalnega razkoraka, spodbujanje dostopa državljanov do prednosti informacijske družbe ter podpiranje območij s sorazmerno nizkimi stopnjami širokopasovne povezljivosti.

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Poleg tega bi bilo treba od upravičencev zahtevati, da morajo zagotoviti brezplačno lokalno brezžično povezljivost za najmanj tri leta.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Financirani ukrepi v skladu s to uredbo bi morali biti dolgoročno poslovno uspešni in vzdržni. To uspešnost in vzdržnost bi bilo treba doseči z zagotovitvijo tehničnih orodij, s katerimi bi poskrbeli za njihovo dolgoročno učinkovitost, in sicer z uporabo najsodobnejše tehnologije, ki jo bodo lahko upravičenci in izvajalci storitev varno uporabljali.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Uredba (EU) št. 1316/2013

Člen 7 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ukrepi na področju zagotavljanja brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih financirajo z nepovratnimi sredstvi ali oblikami finančne pomoči, ki ne spadajo med finančne instrumente.“.

(c)  ukrepi na področju zagotavljanja brezplačne in neomejene lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih financirajo z nepovratnimi sredstvi ali oblikami finančne pomoči, ki ne spadajo med finančne instrumente.

 

Sprememba velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU) št. 1316/2013

Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  V členu 22 se doda naslednji odstavek:

 

„Potrjevanje izdatkov in predložitev letnih informacij Komisiji iz drugega in tretjega odstavka tega člena nista obvezna za nepovratna sredstva, dodeljena v skladu s točko (c) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 283/2014*.“

 

________________

 

* Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 2 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  ,lokalna brezžična točka dostopa‘ pomeni opremo majhne moči, majhne velikosti in majhnega dosega, ki uporablja radijski spekter na neizključni podlagi, za katerega so pogoji razpoložljivosti in učinkovite uporabe v ta namen harmonizirani na ravni Unije, in ki uporabnikom omogoča brezžični dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja.“.

(h)  ,lokalna brezžična točka dostopa‘ pomeni opremo majhne moči, majhne velikosti in majhnega dosega, vendar z veliko pasovno širino, ki uporablja radijski, infrardeči ali vidni svetlobni spekter na neizključni podlagi, za katerega so pogoji razpoložljivosti in učinkovite uporabe v ta namen harmonizirani na ravni Unije, in ki uporabnikom omogoča brezžični dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja.“.

Obrazložitev

Treba bi bilo vključiti nove nastajajoče tehnologije, denimo Lifi, kot je zapisano v Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, predvsem zaradi potenciala takšnih tehnologij, ki ne uporabljajo radijskih valov, temveč svetlobo, za javne prostore, kot so bolnišnice, kjer radijski valovi morda ne bi bili najustreznejši.To ne bi smelo vplivati na hitrost prenosa, ob upoštevanju, da bo občasno na točko dostopa priključeno veliko število uporabnikov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpora zagotavljanju brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih.

(c)  podpora zagotavljanju brezplačne in neomejene visokokakovostne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 6 – odstavek 8 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8a.  Ukrepi, ki prispevajo k projektom skupnega interesa na področju zagotavljanja brezplačne lokalne spletne povezljivosti v lokalnih skupnostih, izpolnjujejo pogoje iz oddelka 4 v Prilogi.

8a.  Ukrepi, ki prispevajo k projektom skupnega interesa na področju zagotavljanja brezplačne in neomejene visokokakovostne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih, izpolnjujejo pogoje iz oddelka 4 v Prilogi.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  V Prilogi se vstavi naslednje:

6.  V Prilogi se doda naslednji oddelek:

„ODDELEK 4. BREZŽIČNA POVEZLJIVOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH

„ODDELEK 4. BREZŽIČNA POVEZLJIVOST V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Do finančne pomoči so upravičeni ukrepi, namenjeni zagotavljanju brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti, ki imajo pomembno vlogo v javnem življenju lokalnih skupnosti.

Do finančne pomoči so upravičeni ukrepi, namenjeni zagotavljanju brezplačne in neomejene lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti, ki imajo pomembno vlogo v javnem življenju lokalnih skupnosti. Za namene dostopnosti naj se ti ukrepi v kar največji meri izognejo morebitnim jezikovnim oviram.

Finančna pomoč je na voljo subjektom z javnim poslanstvom, kot so lokalni organi in izvajalci javnih storitev, ki nameravajo zagotavljati brezplačno lokalno brezžično povezljivost z namestitvijo lokalnih brezžičnih točk dostopa.

Finančna pomoč je na voljo organom javnega sektorja v smislu Člena 3(1) Direktive (EU) 2016/2012 Evropskega parlamenta in Sveta12, da zagotovijo brezplačno lokalno brezžično povezljivost z namestitvijo lokalnih brezžičnih točk dostopa.

 

Institucije, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uporabijo finančno pomoč za vzpostavitev brezplačne lokalne brezžične povezljivosti na krajih, ki so najbolj primerni in dostopni za uporabo lokalne skupnosti, tudi na posestih, ki niso v javni lasti.

Projekti za zagotavljanje brezžične povezljivosti z brezplačno dostopnimi lokalnimi brezžičnimi točkami dostopa se lahko financirajo, če:

Projekti za zagotavljanje brezžične povezljivosti z brezplačno dostopnimi lokalnimi brezžičnimi točkami dostopa se lahko financirajo, če:

1)  jih izvaja subjekt z javnim poslanstvom, ki lahko načrtuje in nadzoruje namestitev lokalnih brezžičnih točk dostopa na javnih mestih v zaprtih prostorih in na prostem;

1)  jih izvaja organ javnega sektorja, ki lahko načrtuje in nadzoruje namestitev lokalnih brezžičnih točk dostopa na javnih mestih v zaprtih prostorih in na prostem ter zagotavlja financiranje obratovalnih stroškov za vsaj tri leta;

2)  izhajajo iz širokopasovne povezljivosti zelo visoke hitrosti, ki uporabnikom omogoča internetno izkušnjo visoke kakovosti in:

2)  izhajajo iz širokopasovne povezljivosti zelo visoke hitrosti, ki uporabnikom omogoča internetno izkušnjo visoke kakovosti in:

a.  je brezplačna, lahko dostopna in uporablja najnovejšo opremo ter

a.  je brezplačna, lahko dostopna in uporablja najnovejšo opremo, hkrati pa izkorišča optimalne tehnološke rešitve in uporablja najboljše standarde kibernetske varnosti, ter

b.  podpira dostop do inovativnih digitalnih storitev, kot so storitve, ki se ponujajo preko infrastruktur za digitalne storitve;

b.  podpira dostop do inovativnih digitalnih storitev, kot so storitve, ki se ponujajo preko infrastruktur za digitalne storitve;

3)  uporabljajo skupno vizualno podobo, ki jo da na razpolago Komisija, in povezavo na povezana spletna orodja.

3)  uporabljajo skupno vizualno podobo, ki jo da na razpolago Komisija, in povezavo na povezana spletna orodja.

 

3a)  spoštujejo načelo tehnološke nevtralnosti, učinkovito porabljajo javno financiranje in lahko prilagajajo projekte najboljšim tehnološkim ponudbam.

Niso zajeti projekti, s katerimi se podvajajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi, vključno s kakovostjo, na istem območju.

Niso zajeti projekti, s katerimi se podvajajo že obstoječe brezplačne zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi, vključno s kakovostjo, na istem območju.

Razpoložljiva sredstva se geografsko uravnoteženo dodelijo projektom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje glede na prejete predloge, praviloma pa po načelu ,kdor prej pride, prej melje‘.

Razpoložljiva sredstva se projektom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje glede na prejete predloge, dodelijo geografsko uravnoteženo med državami članicami, praviloma pa po načelu ,kdor prej pride, prej melje‘ v skladu z delovnimi programi, ki prispevajo k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji Unije ter spodbujajo digitalno vključenost.

 

Države članice lahko za razvoj storitev in dodatnih ponudb, ki bi povečale trajnost projektov, namenijo lastna sredstva ali sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

Projekti, financirani iz tega oddelka delujejo vsaj tri leta, pri tem pa jih pozorno spremlja Komisija. Komisija spremlja projekt tudi po koncu obdobja delovanja, da bi zagotovila pregled funkcionalnosti tega projekta in morebitne informacije za prihodnje pobude.

 

__________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1).

(1)

UL C 125, 21.4.2017, str. 69.

(2)

UL C ,, str. .


OBRAZLOŽITEV

Shema WIFI4EU spodbuja krepitev razvoja bolj vključujoče evropske digitalne družbe.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Evropski uniji 14. septembra 2016 pozval, naj se oblikuje „nov pravni okvir, ki bo pritegnil in omogočil naložbe v povezljivost“, ki „bi morala koristiti vsem“.

V okviru Junckerjeve zaveze „povezljivost, ki koristi vsem, pomeni, da ne bi smelo biti pomembno, kje živite ali koliko zaslužite“, zato je predlagal, „da do leta 2020 vsaka evropska vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja“.

V zvezi s tem je shema WIFI4EU priložnost za potrditev načela splošnega dostopa evropskih državljanov do ugodnosti informacijske družbe v okviru telekomunikacijskega svežnja z izvedbo pilotnega projekta uravnotežene geografske razsežnosti in porazdelitve kot modela za razvoj vključujočih platform brezplačnega in dinamičnega dostopa do brezžičnih omrežij, na katerega tehnološki napredek ne bo negativno vplival.

Prav tako je priložnost za razvoj in uvedbo edinstvenega koncepta evropske digitalne identitete, saj pilotni projekt vključuje navdihujoče vrednote evropskega projekta in se osredotoča na rešitve za državljane ter priložnosti za podjetja in ustvarjalce vsebin.

Namen splošnega dostopa je okrepiti lokalne digitalne ekosisteme in povezavo med Evropsko unijo in državljani ter ustvariti več in boljše priložnosti za razvoj omrežij nove generacije.

Glede na navedeno je bistveno zagotoviti, da dostop do omrežij dopolnjuje splošen in brezplačen dostop do storitev javnega interesa in vsebin splošnega interesa, ter spodbuditi poenostavljen in pregleden sistem vložitve vlog in izvajanja s preverjanjem kakovosti projektov in izpolnjevanja zahtev.

Cilj sprememb, predlaganih v tem poročilu, je zagotoviti boljši odziv na naslednja temeljna načela pobude:

1. Splošni in brezplačni dostop

Dostopovna omrežja morajo na vsem ozemlju EU zagotoviti internetno izkušnjo visoke hitrosti širokopasovnih storitev in tako prispevati k razvoju evropske gigabitne družbe. Dostop mora biti splošen, brezplačen in neomejen.

Brezplačni dostop pomeni, da se zagotavlja brez neposrednega nadomestila, oglaševanja ali uporabe podatkov uporabnikov za komercialne namene.

2. Overitev in sistem dostopa

Točke dostopa morajo oblikovati mrežo s sistemom overitve, veljavnim na celotnem ozemlju Evropske unije. Dostop mora upoštevati načelo enkratne overitve (one login only). Če bi želeli izkoristiti prednosti tega modela, bi bilo treba oblikovati referenčno predlogo, ki bo zagotavljala interoperabilnost, kolektivno učinkovitost in skupno identifikacijo v povezavi s posebnostmi posameznega lokalnega projekta.

3. Primernost

Vlogo lahko vložijo javni subjekti s poslanstvom, skladnim s cilji projekta. Zaradi omejenega obsega financiranja posameznega projekta in morebitnega povečanja števila vlog je treba zagotoviti upravni sistem, ki bo zagotavljal hitre in učinkovite odločitve. V ta namen bi bilo treba upoštevati model dodeljevanja bonov.

4. Geografska uravnoteženost

Pri dodeljevanju sredstev za pobudo je treba upoštevati načelo geografske uravnoteženosti med državami članicami. Merila za geografsko uravnoteženost v okviru vsake države članice morajo biti opredeljena v delovnem programu.

5. Preprečevanje izključenosti in spodbujanje teritorialne kohezije

Merila za dodelitev morajo dajati prednost spodbujanju digitalne vključenosti in teritorialne kohezije.

6. Trajnost

Države članice lahko za zagotovitev trajnosti projektov ter razvoj storitev in dodatnih ponudb namenijo lastna sredstva ali sredstva evropskih strukturnih skladov.

7. Podvajanje ponudb

Upoštevajo se zgolj projekti, ki na istem območju ne podvajajo javne ali zasebne ponudbe s podobnimi značilnostmi.

8. Spremljanje

Evropska komisija mora zagotoviti sistem za spremljanje pobude, vključno z izdajanjem poročil o izvajanju.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi mnenja prejel prispevek od naslednjih subjektov ali oseb: Subjekt in/ali oseba

Institucije

Zunanji deležniki

 

Evropska komisija

Evropski svet

Evropski odbor regij

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predsedstvo Sveta EU

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 


MNENJE Odbora za proračun (4.4.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Pripravljavka mnenja: Liadh Ní Riada

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V sporočilu Komisije o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu14 je opisanih več možnih ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati povezljivost v Evropski uniji.

(1)  V sporočilu Komisije o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane, javne ustanove in podjetja na enotnem digitalnem trgu14 je opisanih več možnih ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati povezljivost v Evropski uniji.

__________________

__________________

14Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg – evropski gigabitni družbi naproti (COM(2016) 587).

14Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg – evropski gigabitni družbi naproti (COM(2016)0587).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Države članice bi morale okrepiti prizadevanja za odpravo digitalnega in povezljivostnega razkoraka med regijami, zlasti tistimi z višjo stopnjo revščine, in sicer tako, da bi vlagale v ustvarjanje, razvoj in izboljševanje dostopa do brezžične povezljivosti; ukrepati bi morale zlasti na področjih, na katerih ugotovijo zaostajanje v smislu povezljivosti, ter pri spodbujanju digitalne pismenosti. Podpora Unije bi morala imeti dopolnjevalno vlogo, in sicer kot podpora projektom, ki se osredotočajo zlasti na zagotavljanje brezplačne in neomejene lokalne brezžične povezljivosti, urejene z javnimi razpisom, v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Unija bi morala v skladu s Sporočilom o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu in za spodbujanje digitalne vključenosti podpirati zagotavljanje brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti. Taka podpora v Uredbi (EU) št. 1316/201315 in Uredbi (EU) št. 283/201416 zaenkrat ni zajeta.

(3)  Unija bi morala v skladu s Sporočilom o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu in za spodbujanje digitalne vključenosti podpirati zagotavljanje brezplačne lokalne brezžične povezljivosti brez neupravičenih omejitev v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti. Taka podpora v Uredbi (EU) št. 1316/201315 in Uredbi (EU) št. 283/201416 zaenkrat ni zajeta.

__________________

__________________

15Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 (UL L 169, 1.7.2015, str. 1).

15Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 (UL L 169, 1.7.2015, str. 1).

16 Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

16 Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  S tovrstno pomočjo bi bilo treba spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, kot so javni organi in izvajalci javnih storitev, da bi nudili brezplačno lokalno brezžično povezljivost kot pomožno storitev za svoje javno poslanstvo, tako da bi lokalne skupnosti lahko izkoristile širokopasovne povezave zelo visoke hitrosti v središčih javnega življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile občine in drugi javni organi, knjižnice in bolnišnice.

(4)  S tovrstno pomočjo bi bilo treba spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, kot so organi javnega sektorja, zadruge, socialna podjetja v skupnosti in izvajalci javnih storitev, da bi nudili brezplačno lokalno brezžično povezljivost brez neupravičenih omejitev kot pomožno storitev za svoje javno poslanstvo, tako da bi lokalne skupnosti lahko izkoristile širokopasovne povezave zelo visoke hitrosti v središčih javnega življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile občine in drugi javni organi, zavodi, knjižnice in druga središča skupnosti, bolnišnice in zdravstvena središča ter druga javna mesta, dostopna velikemu številu ljudi.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Lokalna brezžična povezljivost bi se morala šteti za brezplačno samo, če se zagotavlja brez ustreznega nadomestila bodisi z neposrednim plačilom bodisi z drugimi vrstami nadomestila, vključno z oglaševanjem in dajanjem osebnih podatkov.

(5)  Lokalna brezžična povezljivost bi se morala šteti za brezplačno in brez neupravičenih omejitev samo, če se zagotavlja brez ustreznega nadomestila bodisi z neposrednim plačilom bodisi z drugimi vrstami nadomestila, vključno z oglaševanjem in dajanjem osebnih podatkov ter povezavo prek računov na socialnih omrežjih; dostop do brezplačne lokalne brezžične povezave bi moral zajemati uporabnikovo soglasje s pogoji uporabe in izjavo o zavrnitvi odgovornosti, v kateri bi bil pojasnjen namen storitve, obenem pa bi bilo treba zagotoviti ustrezno varstvo osebnih podatkov, a tudi upoštevati, da se varnostna tveganja s širjenjem brezžične povezljivosti povečajo.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  V izjavi o zavrnitvi odgovornosti na brezplačnih lokalnih brezžičnih povezavah bi morali uveljavljati vrednote in prednosti Unije.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  V storitvi bi morala biti vključena orodja za digitalno izobraževanje, ki bi uporabnike poučila o dostopanju do interneta in o tem, kako se zaščititi na spletu, ter jih obveščala o koristih in nevarnostih interneta.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Komisija bi morala zagotoviti, da bi bili javni organi, zadruge, socialna podjetja v skupnosti, ponudniki javnih storitev in končni upravičenci, torej lokalne skupnosti in uporabniki teh brezplačnih brezžičnih storitev, ustrezno in hitro obveščeni o obstoju tega programa in podpore, s čimer bi povečali prepoznavnost sredstev, ki jih dodeljuje Unija.

Obrazložitev

Komisija bi morala javne organe v širšem smislu opozarjati na programe EU in dodeljeno finančno podporo ter o tem obveščati tudi končne upravičence.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi povezljivost v skladu s to uredbo zagotovili hitro, bi bilo treba finančno pomoč, kolikor je le mogoče, izvesti s spletnimi orodji, ki omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog ter podpirajo izvajanje, spremljanje in preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih točk dostopa.

(10)  Da bi povezljivost v skladu s to uredbo zagotovili hitro, bi bilo treba finančno pomoč, kolikor je le mogoče, izvesti tako s spletnimi kot z drugimi običajnimi orodji, ki omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog ter podpirajo izvajanje, spremljanje, nepretrgano vzdrževanje, redno posodabljanje in preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih točk dostopa.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Glede na potrebe po povezljivosti v Uniji in nujnosti spodbujanja dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo internetno izkušnjo visoke kakovosti na podlagi širokopasovnih storitev zelo visoke hitrosti, bi si bilo treba prizadevati za geografsko uravnoteženo porazdelitev finančne pomoči.

(11)  Glede na potrebe po povezljivosti v Uniji in glede na nujnost spodbujanja dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo internetno izkušnjo visoke kakovosti, bi bilo treba upoštevati hitrost prenosa s strežnika vsaj 100 Mbps na podlagi širokopasovnih storitev zelo visoke hitrosti ter sinergijo z drugimi nacionalnimi in regionalnimi skladi in programi, zlasti pri zagotavljanju finančne pomoči, saj bi morala biti namenjena tudi oddaljenim, a naseljenim, manj razvitim regijam v prehodu, obenem pa bi si bilo treba prizadevati za geografsko uravnoteženo porazdelitev, da bi v vseh državah članicah dosegli enako povprečno pokritost z internetnimi povezavami, pri tem pa je treba upoštevati, da ima v nekaterih državah dostop do interneta 97 % državljanov Unije, v drugih pa samo 68 %.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Financirani ukrepi bi morali biti dolgoročno poslovno uspešni in vzdržni. To bi bilo treba doseči z zagotovitvijo tehničnih orodij, s katerimi bi poskrbeli za njihovo dolgoročno učinkovitost, in sicer z uporabo najsodobnejše tehnologije, ki jo bodo lahko upravičenci in izvajalci storitev varno uporabljali.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Uredba (EU) št. 1316/2013

Člen 7 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ukrepi na področju zagotavljanja brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih financirajo z nepovratnimi sredstvi ali oblikami finančne pomoči, ki ne spadajo med finančne instrumente.

(c)  ukrepi na področju zagotavljanja brezplačne lokalne brezžične povezljivosti brez neupravičenih omejitev v lokalnih skupnostih financirajo z nepovratnimi sredstvi ali oblikami finančne pomoči, ki ne spadajo med finančne instrumente.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 2 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  ,lokalna brezžična točka dostopa‘ pomeni opremo majhne moči, majhne velikosti in majhnega dosega, ki uporablja radijski spekter na neizključni podlagi, za katerega so pogoji razpoložljivosti in učinkovite uporabe v ta namen harmonizirani na ravni Unije, in ki uporabnikom omogoča brezžični dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja.

(h)  ,lokalna brezžična točka dostopa‘ pomeni opremo majhne moči, majhne velikosti in majhnega dosega, ki uporablja radijski spekter na neizključni podlagi, za katerega so pogoji razpoložljivosti in učinkovite uporabe v ta namen harmonizirani na ravni Unije, in ki uporabnikom omogoča brezžični visokohitrostni širokopasovni dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna pomoč je na voljo subjektom z javnim poslanstvom, kot so lokalni organi in izvajalci javnih storitev, ki nameravajo zagotavljati brezplačno lokalno brezžično povezljivost z namestitvijo lokalnih brezžičnih točk dostopa.

Finančna pomoč je na voljo subjektom z javnim poslanstvom, kot so lokalni organi, zadruge, socialna podjetja v skupnosti in izvajalci javnih storitev, ki nameravajo zagotavljati brezplačno lokalno brezžično povezljivost z namestitvijo lokalnih brezžičnih točk dostopa.

Obrazložitev

V ta program bi bilo treba vključiti zadruge in socialna podjetja v skupnosti, ki so po naravi izvajalci javnih storitev in imajo pomembno vlogo v lokalnih skupnostih.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 – uvodno besedilo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2)  izhajajo iz širokopasovne povezljivosti zelo visoke hitrosti, ki uporabnikom omogoča internetno izkušnjo visoke kakovosti in:

2)  izhajajo iz širokopasovne povezljivosti zelo visoke hitrosti, ki uporabnikom omogoča internetno izkušnjo visoke kakovosti s hitrostjo prenosa s strežnika vsaj 100 Mbps in:

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a)  prispeva k premoščanju digitalnega razkoraka in izboljševanju digitalne pismenosti;

Obrazložitev

S tem programom bi morali premostiti geografski digitalni razkorak in prispevati k večji digitalni pismenosti.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ba)  ima sisteme za resnično varstvo osebnih podatkov uporabnikov;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

bb)  je zasnovana tako, da zmanjšuje digitalni razkorak.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razpoložljiva sredstva se geografsko uravnoteženo dodelijo projektom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje glede na prejete predloge, praviloma pa po načelu ,kdor prej pride, prej melje‘.

Razpoložljiva sredstva se projektom dodelijo geografsko uravnoteženo. Projekti bi morali biti financirani glede na predloge, ki se pridobijo z javnim razpisom in izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje ter se načeloma financirajo po načelu ,kdor prej pride, prej melje‘. Tako se zagotovi vključitev manj razvitih regij in regij v prehodu, pri čemer imajo prednost projekti na območjih, ki zaostajajo pri povezljivosti in digitalni pismenosti. Komisija objavi poročilo o določitvi in opredelitvi teh geografskih območij na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice, in sicer v roku treh mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

Referenčni dokumenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

Pripravljavka mnenja

Datum imenovanja

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Datum sprejetja

3.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Othmar Karas, Bernd Lucke

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

33

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za promet in turizem (10.4.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Pripravljavka mnenja: Claudia Țapardel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Področje prevoza vstopa v novo obdobje, v katerem lokalni organi ne bodo več mogli odkrivati tople vode, temveč se bodo morali posvetiti resničnim izzivom, tj. iskanju načinov, kako izboljšati storitve glede na potrebe državljanov po mobilnosti v realnem času. Digitalizacija prinaša znatne strukturne spremembe na področju prevoza, skupnosti pa so začele proučevati različne vidike, kot so podatki in potovalne informacije, načrtovanje omrežij, kakovost izdaje vozovnic ali drugih storitev, na podlagi novega, v uporabnika usmerjenega pristopa.

V tem okviru je predlog Komisije o brezplačni lokalni brezžični povezljivosti v središčih javnega življenja tako pravočasen kot nujen, saj ponudnikom prinaša nove priložnosti za izboljšavo njihovih storitev. Predlog obenem zagotavlja mehanizem, ki na podlagi načel sodelovanja in s ciljem izboljšati storitve omogoča odprto in učinkovito sodelovanje zasebnega in javnega sektorja.

Uvedba brezplačnih brezžičnih dostopnih točk bo načrtovalcem mest in javnim organom, odgovornim za prevoz, omogočila boljše razumevanje obstoječih vzorcev mobilnosti, zlasti v primerih, ko bi se tradicionalni instrumenti, kot je statistika, izkazali kot nezadostni. Podatki, ki bodo zbrani na ta način, bodo pripomogli k vrednotenju obstoječih politik in storitev, s čimer se bodo v realnem času zagotovile povratne informacije o potovalnih navadah oseb in podprle ciljne naložbe. Na splošno bodo lahko organi zagotovili varnejše ceste, optimizirali transportne poti, zmanjšali stroške infrastrukture ter ublažili nevšečnosti, ki jih povzročajo zastoji in onesnaženost.

Potrošnikom bodo brezplačne brezžične dostopne točke prinesle večjo povezljivost in prilagodljivost, saj bodo lahko bolje razpolagali s časom in imeli večjo izbiro storitev javnega prevoza. Obenem bo povezava Wifi4EU turistom omogočila izboljšan dostop in več informacij na destinaciji.

Vseeno mora biti ta ambiciozen predlog Evropske komisije podprt z ustreznimi določbami, ki bodo zagotovile jasna merila za izbor upravičencev in neprekinjenost tudi po izteku predlaganega življenjskega cikla projektov. Poleg tega je pomembno, da se sredstva, namenjena uvedbi brezžičnih dostopnih točk, ne uporabljajo le za povečevanje prepoznavnosti EU, temveč pripomorejo k izpolnjevanju resničnih potreb po povezljivosti.

Na splošno pripravljavka mnenja podpira predlog Komisije, ob spremembi, s katero se v pobudo vključijo lokalni ponudniki prevoznih storitev in turistični kraji. S tem bi se povečala učinkovitost prevoza v skupnostih, obenem pa bi se uporabnikom zagotovile visokokakovostne storitve. Ker študija učinkov ni na voljo in ob upoštevanju omejenosti razpoložljivih sredstev, pripravljavka mnenja predlaga, naj Komisija določi jasna merila za izbor skupnosti, ki bodo vključene v pobudo, in zagotovi podroben pregled vseh projektov, predlaganih za financiranje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Med ukrepi v podporo vizije o evropski povezljivosti se z njo spodbuja uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa z enostavnimi postopki načrtovanja in manj regulativnimi ovirami. Take točke dostopa, tudi tiste, ki imajo pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev ali so po naravi nekomercialne, lahko pomembno prispevajo k izboljšanju sedanjih in uvedbi prihodnjih generacij omrežij za brezžične komunikacije, saj omogočajo natančnejšo pokritost v skladu s spreminjajočimi se potrebami.

(2)  Med ukrepi v podporo vizije o evropski povezljivosti se z njo spodbuja uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa z enostavnimi postopki načrtovanja in manj regulativnimi ovirami. Take točke dostopa, tudi tiste, ki imajo pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev ali so po naravi nekomercialne, lahko pomembno prispevajo k izboljšanju sedanjih in uvedbi prihodnjih generacij omrežij za brezžične komunikacije, saj omogočajo natančnejšo pokritost v skladu s spreminjajočimi se potrebami. Združijo se lahko v evropsko omrežje z enotnim sistemom overjanja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a..

 

_________________

 

1a. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  V okviru politik EU za spodbujanje internetne infrastrukture in učinkovite rabe brezžičnega spektra ter povečanje povezljivosti evropskih državljanov z omogočanjem lažjega dostopa do interneta bi bilo treba spodbujati koncept „interneta stvari“ in pri tem posebej upoštevati njegov potencial za rast, inovacije ter izboljšanje aplikacij in storitev v zvezi s sistemi javnega prevoza.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Unija bi morala v skladu s Sporočilom o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu in za spodbujanje digitalne vključenosti podpirati zagotavljanje brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti. Taka podpora v Uredbi (EU) št. 1316/201315 In Uredbi (EU) št. 283/201416 zaenkrat ni zajeta.

(3)  Unija bi morala v skladu s Sporočilom o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu in za spodbujanje digitalne vključenosti podpirati zagotavljanje brezplačne, neomejene, varne in zanesljive lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti, ter v infrastrukturi in vozilih javnega prevoza. Taka podpora v Uredbi (EU) št. 1316/201315 in Uredbi (EU) št. 283/201416 zaenkrat ni zajeta.

_________________

_________________

15 Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 (UL L 169, 1.7.2015, str. 1).

15 Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 (UL L 169, 1.7.2015, str. 1).

16 Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

16 Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  S tovrstno pomočjo bi bilo treba spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, kot so javni organi in izvajalci javnih storitev, da bi nudili brezplačno lokalno brezžično povezljivost kot pomožno storitev za svoje javno poslanstvo, tako da bi lokalne skupnosti lahko izkoristile širokopasovne povezave zelo visoke hitrosti v središčih javnega življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile občine in drugi javni organi, knjižnice in bolnišnice.

(4)  S tovrstno pomočjo bi bilo treba spodbujati subjekte z javnim ter zlasti lokalnim in regionalnim poslanstvom, kot so javni organi in izvajalci javnih storitev, da bi nudili brezplačno in neomejeno lokalno brezžično povezljivost kot pomožno storitev za svoje javno poslanstvo, tako da bi lokalne skupnosti lahko izkoristile širokopasovne povezave zelo visoke hitrosti v središčih javnega življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile občine in drugi javni organi, knjižnice in bolnišnice, zdravstveni centri, šole, domovi za ostarele, sirotišnice, ponudniki storitev in infrastruktura javnega prevoza – kot so postaje ali terminali –, ponudniki turističnih storitev in drugi subjekti posebnega pomena za lokalno skupnost in njene prebivalce.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Lokalna brezžična povezljivost bi se morala šteti za brezplačno samo, če se zagotavlja brez ustreznega nadomestila bodisi z neposrednim plačilom bodisi z drugimi vrstami nadomestila, vključno z oglaševanjem in dajanjem osebnih podatkov.

(5)  Lokalna brezžična povezljivost bi se morala šteti za brezplačno in neomejeno samo, če se zagotavlja brez ustreznega nadomestila bodisi z neposrednim plačilom bodisi z drugimi vrstami nadomestila, vključno z oglaševanjem in dajanjem osebnih podatkov.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Da bi zagotovili uspeh te pobude in prepoznavnost ukrepanja Evropske unije na tem področju, mora Komisija zagotoviti, da so subjekti, ki izvajajo projekte v okviru te pobude, in uporabniki ustrezno obveščeni o razpoložljivosti storitev, pri tem pa bi moralo biti razvidno, da sredstva dodeljuje EU.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Poseg bi bilo treba glede na njegov poseben namen in ciljno naravo, usmerjeno v lokalne potrebe, označiti kot ločen projekt skupnega interesa v telekomunikacijskem sektorju v smislu Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014.

(6)  Poseg bi bilo treba glede na njegov poseben namen in ciljno naravo, usmerjeno v lokalne potrebe, predvsem na manj razvitih območjih, ki potrebujejo večjo povezljivost, označiti kot ločen projekt skupnega interesa v telekomunikacijskem sektorju v smislu Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Glede na nekomercialno naravo tega posega in majhen obseg predvidenih posameznih projektov bi bilo treba upravno breme omejiti na najmanjšo možno mero. Zato bi bilo treba poseg izvesti z najprimernejšimi oblikami finančne pomoči, zlasti nepovratnimi sredstvi, ki so zdaj in bodo v prihodnje na voljo v okviru finančne uredbe. Poseg ne bi smel biti odvisen od finančnih instrumentov.

(8)  Glede na nekomercialno naravo tega posega in majhen obseg predvidenih posameznih projektov bi bilo treba upravno breme omejiti na najmanjšo možno mero. To bi bilo treba narediti s poenostavitvijo postopka načrtovanja in uvedbo manj strogih regulativnih obveznosti. Zato bi bilo treba poseg izvesti z najprimernejšimi oblikami finančne pomoči, zlasti nepovratnimi sredstvi, ki so zdaj in bodo v prihodnje na voljo v okviru finančne uredbe. Poseg ne bi smel biti odvisen od finančnih instrumentov.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Zaradi omejenega obsega vsake točke dostopa in majhne vrednosti zajetih posameznih projektov ni pričakovati, da bi točke dostopa, ki bi bile podprte s finančno pomočjo v okviru te uredbe, konkurirale komercialnim ponudbam. Da taka finančna pomoč ne bi po nepotrebnem izkrivljala konkurence, izrivala zasebnih naložb ali odvračala zasebnih ponudnikov od vlaganj, bi bilo treba poseg omejiti na projekte, s katerimi se ne podvajajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi na istem območju. S tem ne bi smela biti izključena dodatna podpora uvajanju v okviru te pobude iz javnih ali zasebnih virov financiranja.

(9)  Zaradi omejenega obsega vsake točke dostopa in majhne vrednosti zajetih posameznih projektov ni pričakovati, da bi točke dostopa, ki bi bile podprte s finančno pomočjo v okviru te uredbe, konkurirale komercialnim ponudbam. Da taka finančna pomoč ne bi po nepotrebnem izkrivljala konkurence, izrivala zasebnih naložb ali odvračala zasebnih ponudnikov od vlaganj, bi bilo treba poseg omejiti na projekte, s katerimi se ne podvajajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe na istem območju. S tem ne bi smela biti izključena dodatna podpora uvajanju v okviru te pobude iz javnih ali zasebnih virov financiranja. Ta program bi moral biti združljiv z nacionalnimi in regionalnimi operativnimi programi, zlasti tistimi, ki se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ter jih dopolnjevati in ustvarjati sinergijo med njimi.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi povezljivost v skladu s to uredbo zagotovili hitro, bi bilo treba finančno pomoč, kolikor je le mogoče, izvesti s spletnimi orodji, ki omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog ter podpirajo izvajanje, spremljanje in preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih točk dostopa.

(10)  Da bi povezljivost v skladu s to uredbo zagotovili hitro, bi bilo treba finančno pomoč izvesti s poenostavljenim upravnim postopkom in z uporabo standardizirane dokumentacije, pri čemer bi bilo treba, kolikor je le mogoče, uporabiti spletna in druga običajna orodja, ki omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog ter podpirajo izvajanje, spremljanje in preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih točk dostopa.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Glede na potrebe po povezljivosti v Uniji in nujnosti spodbujanja dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo internetno izkušnjo visoke kakovosti na podlagi širokopasovnih storitev zelo visoke hitrosti, bi si bilo treba prizadevati za geografsko uravnoteženo porazdelitev finančne pomoči.

(11)  Glede na potrebe po povezljivosti v Uniji in nujnosti spodbujanja dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo internetno izkušnjo visoke kakovosti na podlagi širokopasovnih storitev visoke hitrosti, kot je opredeljeno v Sporočilu Komisije z dne 14. septembra 2016 z naslovom Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg – evropski gigabitni družbi naproti, kjer je za leto 2025 določen cilj, da bi vsa evropska gospodinjstva imela dostop do internetne povezave s hitrostjo vsaj 100 Mb/s, bi si bilo treba prizadevati za regionalno uravnoteženo porazdelitev finančne pomoči, pri čemer bi bila zajeta tudi oddaljena in čezmejna območja, ki so pogosto prikrajšana, saj jih zasebna omrežja ne pokrivajo, in s čimer bi spodbujali načelo splošnega dostopa državljanov do ugodnosti informacijske družbe s posebnim poudarkom na najbolj oddaljenih, otoških, mejnih in gorskih območjih.

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  V skladu s členom 349 PDEU bi bilo treba z namenom zagotavljanja geografsko uravnotežene porazdelitve upoštevati posebne ukrepe za najbolj oddaljene regije, pri katerih zaradi oddaljenosti nastanejo dodatni stroški pri zagotavljanju interneta in širokopasovnih storitev visoke hitrosti;

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Glede na velike potrebe po povezljivosti v Evropski uniji je pomembno, da Komisija razvije dolgoročno strategijo uvedbe brezžičnih dostopnih točk, s katero bo zagotovila neprekinjeno izvajanje programa tudi po preteku predlaganega triletnega obdobja in preprečila komercialno uporabo vzpostavljene infrastrukture ob koncu obdobja financiranja, hkrati pa ne bo mogoče sprejeti projektov za manj kot triletno obdobje.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11c)  Poleg tega morajo Komisija in države članice glede na nekomercialno naravo posega zagotoviti, da se razvita infrastruktura ne bo uporabljala v komercialne namene, potem ko se obdobje financiranja konča.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Uredba (EU) št. 1316/2013

Člen 7 – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ukrepi na področju zagotavljanja brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih financirajo z nepovratnimi sredstvi ali oblikami finančne pomoči, ki ne spadajo med finančne instrumente.

(c)  ukrepi na področju zagotavljanja brezplačne, neomejene, varne in zanesljive lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih financirajo z nepovratnimi sredstvi ali oblikami finančne pomoči, ki ne spadajo med finančne instrumente.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 1316/2013

Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi na področju zagotavljanja brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih se financirajo s finančno pomočjo v višini do 100 % upravičenih stroškov brez poseganja v načelo sofinanciranja.

Ukrepi na področju zagotavljanja brezplačne in varne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih se financirajo s finančno pomočjo v višini do 100 % upravičenih stroškov brez poseganja v načelo sofinanciranja.

(Varstvo podatkov je bistveno, zato mora biti internetna povezava, poleg tega da je brezplačna, tudi varna.)

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 2 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  ,lokalna brezžična točka dostopa‘ pomeni opremo majhne moči, majhne velikosti in majhnega dosega, ki uporablja radijski spekter na neizključni podlagi, za katerega so pogoji razpoložljivosti in učinkovite uporabe v ta namen harmonizirani na ravni Unije, in ki uporabnikom omogoča brezžični dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja.“.

(h)  ,lokalna brezžična točka dostopa‘ pomeni opremo majhne moči, majhne velikosti in majhnega dosega, ki uporablja radijski spekter na neizključni podlagi, za katerega so pogoji razpoložljivosti in učinkovite uporabe v ta namen harmonizirani na ravni Unije, in ki uporabnikom omogoča brezplačni lokalni brezžični dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpora zagotavljanju brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih.

(c)  podpirajo zagotavljanje brezplačne, varne in zanesljive lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih, ki zagotavlja povezavo s hitrostjo najmanj 100 Mb/s ali, če to ni mogoče, z največjo možno hitrostjo, ki je na voljo na trgu, vključene pa so tudi storitve, povezane s trajnostno mobilnostjo.

Predlog spremembe   19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 5 – odstavek 5 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a.  Ukrep, ki prispeva k projektom skupnega interesa na področju zagotavljanja brezplačne lokalne spletne povezljivosti v lokalnih skupnostih, se podpira z:

5a.  Ukrep, ki prispeva k projektom skupnega interesa na področju zagotavljanja brezplačne in varne lokalne spletne povezljivosti v lokalnih skupnostih, se podpira z:

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 6 – odstavek 8 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8a.  Ukrepi, ki prispevajo k projektom skupnega interesa na področju zagotavljanja brezplačne lokalne spletne povezljivosti v lokalnih skupnostih, izpolnjujejo pogoje iz oddelka 4 v Prilogi.

8a.  Ukrepi, ki prispevajo k projektom skupnega interesa na področju zagotavljanja brezplačne in varne lokalne spletne povezljivosti v lokalnih skupnostih, izpolnjujejo pogoje iz oddelka 4 v Prilogi.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Do finančne pomoči so upravičeni ukrepi, namenjeni zagotavljanju brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti, ki imajo pomembno vlogo v javnem življenju lokalnih skupnosti.

Do finančne pomoči so upravičeni ukrepi, namenjeni zagotavljanju brezplačne, varne in zanesljive lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, vključno z javnim prevozom in turističnimi kraji, ki so dostopna širši javnosti in imajo pomembno vlogo v javnem življenju lokalnih skupnosti.

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna pomoč je na voljo subjektom z javnim poslanstvom, kot so lokalni organi in izvajalci javnih storitev, ki nameravajo zagotavljati brezplačno lokalno brezžično povezljivost z namestitvijo lokalnih brezžičnih točk dostopa.

Finančna pomoč je na voljo subjektom z javnim poslanstvom, kot so lokalni organi in izvajalci javnih storitev, ki nameravajo zagotavljati brezplačno, varno in zanesljivo lokalno brezžično povezljivost z namestitvijo lokalnih brezžičnih točk dostopa ali v kombinaciji z izvajanjem storitev javnega prevoza.

Predlog spremembe   23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a.  je brezplačna, lahko dostopna in uporablja najnovejšo opremo ter

a.  je brezplačna, varna, lahko dostopna in uporablja najnovejšo opremo ter

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a)  spodbujajo boljše vključevanje lokalnih skupnosti v digitalni enotni trg in razvoj inovativnih digitalnih storitev in aplikacij, ki jih ponujajo lokalna mala in srednja podjetja ter podjetja s področja prometa in turizma;

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Niso zajeti projekti, s katerimi se podvajajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi, vključno s kakovostjo, na istem območju.

Niso zajeti projekti, s katerimi se podvajajo ali prekrivajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi, vključno s kakovostjo, na istem območju. Lokalne brezžične točke dostopa, ki se financirajo v skladu s to uredbo, pokrivajo predvsem javne prostore.

Predlog spremembe   26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1 – pododstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razpoložljiva sredstva se geografsko uravnoteženo dodelijo projektom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje glede na prejete predloge, praviloma pa po načelu ,kdor prej pride, prej melje‘.

Razpoložljiva sredstva se geografsko uravnoteženo dodelijo vsem državam članicam za projekte, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje glede na prejete predloge, pri čemer se posebna pozornost nameni otokom, najbolj oddaljenim regijam (kot so opredeljene v členu 349 PDEU), goratim, čezmejnim in manjšim lokalnim skupnostim ter lokalnim skupnostim, ki zaostajajo v razvoju.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

Referenčni dokumenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Claudia Țapardel

8.11.2016

Obravnava v odboru

28.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

11.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jiří Maštálka

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (29.3.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Pripravljavka mnenja: Rosa D'Amato

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je septembra 2016 predlagala ambiciozno prenovitev telekomunikacijskih pravil EU z novimi pobudami, da bi zadovoljili rastoče potrebe Evropejcev po povezljivosti in spodbudili konkurenčnost Evrope.

Med ukrepi novega svežnja, namenjenimi za dosego tega cilja, je tudi uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa po poenostavljenih postopkih načrtovanja in z manj obremenjujočimi regulativnimi obveznostmi, med drugim tam, kjer se tak dostop zagotavlja na nekomercialni podlagi ali pa ima pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev.

Namen tega zakonodajnega mnenja je analiza predloga Evropske komisije, ki vsebuje spremembe pravnega okvira za telekomunikacije v okviru instrumenta za povezovanje Evrope iz Uredbe (EU) št. 1316/20133 (v nadaljnjem besedilu: uredba o IPE) in Uredbe (EU) št. 283/2014, da bi s programom WiFi4EU, ki ga financira EU, spodbujali brezplačni internet v lokalnih skupnostih.

Po predlogu Komisije naj bi za program WiFi4EU, ki bi moral podpirati namestitev najsodobnejše opreme za brezžično omrežje v središčih življenja v skupnosti, v obdobju 2017–2019 namenili 120 milijonov EUR. Pri tem je bistveno, da bosta oprema in tehnologija skladni z najvišjimi standardi, dostopnimi na trgu, in da bodo storitve uporabnikom prijazne in dostopne ljudem s pomanjkljivimi digitalnimi spretnostmi in znanji.

Pripravljavka mnenja meni, da bi se morala ta pobuda še posebej osredotočiti na podeželska območja in vsa območja, kjer obstaja tveganje upadanja števila prebivalcev in odseljevanja.

Program WiFi4EU se bo izvajal s preprostimi in nebirokratskimi postopki, kot so spletna prijava, plačila z boni in manj stroge zahteve za spremljanje. Pripravljavka mnenja vseeno poudarja, kako pomembno je ustrezno preverjanje uspešnosti storitev v celotnem času trajanja projekta, ki bo zagotavljalo ustrezno ravnotežje med poenostavitvijo in nadzorom.

Pričakuje se, da bodo imeli ti ukrepi tudi pozitivne posredne učinke, ki segajo od udeležbe lokalnih malih in srednjih izvajalcev dejavnosti v sektorju IKT in sodelovanja v demokratičnem življenju, tudi za skupine prebivalstva, za katere je dostop do povezljivosti sicer otežen, do spodbujanja koncepta „internet stvari in storitev“.

Da bi preprečili podvajanje projektov in razpršenost sredstev, pripravljavka mnenja vztraja tudi, da je potrebna sinergija s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, upoštevati pa je treba tudi ogromne naložbe v tematski cilj št. 2 (povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti) za programsko obdobje 2014–2020.

Pripravljavka mnenja se strinja z načelom geografskega ravnotežja, ki ga predlaga Komisija, vendar meni, da bi bilo treba pri izvajanju programa WIFI4EU in opredelitvi meril za izbiro vlog, ki jih predložijo lokalni organi, ustrezno upoštevati načelo ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, ki je zapisano v Pogodbah. Pri projektih, prijavljenih za program, bi bilo treba predlagati ustrezno opremljanje območij, na katerih še ni javnega ali zasebnega brezžičnega omrežja s podobnimi značilnostmi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Komisija v svojem sporočilu z dne 26. avgusta 2010 z naslovom Evropska digitalna agenda ugotavlja, da strategija Evropa 2020 poudarja pomen uvajanja širokopasovnih povezav za spodbujanje socialne vključenosti in konkurenčnosti v Uniji, in ponovno potrjuje cilj, da bi do leta 2013 vsem državljanom Unije zagotovili osnovni širokopasovni internet ter do leta 2020 dostop do veliko hitrejših internetnih povezav, hitrejših od 30 Mb/s, ter da bi se lahko polovica ali več gospodinjstev Unije naročila na internetne povezave s hitrostjo nad 100 Mb/s.

Predlog spremembe   2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Med ukrepi v podporo vizije o evropski povezljivosti se z njo spodbuja uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa z enostavnimi postopki načrtovanja in manj regulativnimi ovirami. Take točke dostopa, tudi tiste, ki imajo pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev ali so po naravi nekomercialne, lahko pomembno prispevajo k izboljšanju sedanjih in uvedbi prihodnjih generacij omrežij za brezžične komunikacije, saj omogočajo natančnejšo pokritost v skladu s spreminjajočimi se potrebami.

(2)  Med ukrepi v podporo vizije o evropski povezljivosti se z njo spodbuja uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa z enostavnimi postopki načrtovanja in manj regulativnimi ovirami. Take točke dostopa, tudi tiste, ki imajo pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev ali so po naravi nekomercialne, lahko pomembno prispevajo k izboljšanju sedanjih in uvedbi prihodnjih generacij omrežij za brezžične komunikacije, saj omogočajo natančnejšo pokritost na ozemlju Unije v skladu s sedanjimi in spreminjajočimi se potrebami. Glede na hiter napredek na področju digitalne tehnologije bi bilo treba izvajati redne preglede in nadzor kakovosti ter tako zagotoviti visoko kakovost in pravilno delovanje lokalnih brezžičnih točk dostopa, da bi bila ta pobuda bolj vzdržna in dolgotrajna.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Z dodatnim ukrepom Unije v podporo viziji o povezljivosti v Uniji bi morali zagotoviti, da povezljivost od vrat do vrat državljanom Unije omogoča lažjo uporabo interneta in spodbuja koncept „interneta stvari in storitev“.

Predlog spremembe   4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Unija bi morala v skladu s Sporočilom o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu in za spodbujanje digitalne vključenosti podpirati zagotavljanje brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti. Taka podpora v Uredbi (EU) št. 1316/201315 in Uredbi (EU) št. 283/201416 zaenkrat ni zajeta.

(3)  Unija bi morala v skladu s sporočilom o evropski viziji internetne povezljivosti za državljane in podjetja na enotnem digitalnem trgu ter za spodbujanje digitalne pismenosti in vključenosti z namensko pomočjo podpirati zagotavljanje brezplačne visokokakovostne visokohitrostne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti, pri čemer bi bila najmanjša hitrost povezave 100 Mb/s, tako da bi dosegli cilje gigabitne družbe, v skladu s katerimi naj bi do leta 2025 uvedli ultrahitre širokopasovne povezave. Taka podpora v Uredbi (EU) št. 1316/201315 in Uredbi (EU) št. 283/201416 zaenkrat ni zajeta. Pri digitalni vključenosti ne bi smeli diskriminirati oddaljenih in podeželskih območij. Boljša internetna povezljivost bi morala pripomoči k boljšemu dostopu do informacij in možnosti komuniciranja ter bi tako pozitivno vplivala na indeks družbenega napredka regij.

_________________

_________________

15Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 (UL L 169, 1.7.2015, str. 1).

15Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 (UL L 169, 1.7.2015, str. 1).

16Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

16Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES (UL L 86, 21.3.2014, str. 14).

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  S tovrstno pomočjo bi bilo treba spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, kot so javni organi in izvajalci javnih storitev, da bi nudili brezplačno lokalno brezžično povezljivost kot pomožno storitev za svoje javno poslanstvo, tako da bi lokalne skupnosti lahko izkoristile širokopasovne povezave zelo visoke hitrosti v središčih javnega življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile občine in drugi javni organi, knjižnice in bolnišnice.

(4)  S tovrstno pomočjo bi bilo treba spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, kot so lokalni javni organi, da bi nudili brezplačno lokalno brezžično povezljivost, obenem pa zagotovili visoko raven kibernetske varnosti kot pomožno storitev za njihovo javno poslanstvo; s tega vidika bi s tako pomočjo morali lokalnim skupnostim pomagati, da bi imele zagotovljen dostop do informacij in udeležbo v (digitalnem) javnem življenju, s čimer bi se povečale njihove digitalne spretnosti, in bi lahko izkoristile širokopasovne povezave zelo visoke hitrosti v središčih javnega življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile stavbe občinske uprave in drugih javnih organov ter njihova neposredna okolica, pa tudi javne knjižnice, muzeji, šole in univerze, občinski domovi, večnamenski prostori, kulturni, športni in mladinski objekti, občinski trgi in parki ter zdravstveni objekti, s čimer bi zagotovili tudi, da bi bilo njihovo sodelovanje z lokalnimi ponudniki storitev manj obremenjujoče in hitrejše za mala in srednja podjetja, ves postopek pa manj birokratski. Brezplačno visokohitrostno povezljivost bi lahko zagotovili tudi v prosto dostopnih prostorih javnega prometa, na primer v čakalnicah. Če izboljšamo dostop do storitev hitrega in ultrahitrega širokopasovnega interneta in informacijsko-komunikacijske tehnologije, zlasti na oddaljenih območjih, lahko posameznikom zaradi lažjega dostopa do storitev (npr. e-zdravstva in e-uprave) izboljšamo kakovost življenja, lokalnim podjetjem in zagonskim podjetjem pa gospodarske možnosti, s tem pa povečamo socialno vključenost, gospodarsko rast in konkurenčnost. Zato bi morali pristojni organi zagotoviti, da nihče ne bo spregledan in da bodo internetne vsebine in spletne storitve na voljo vsem, tudi državljanom, ki niso digitalno pismeni, in invalidom.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Ta pobuda Unije za vzpostavitev lokalnih brezžičnih točk dostopa bi morala s projektom WiFi4EU (SSID) utreti pot skupnemu vseevropskemu omrežju, ki bi tudi bilo blagovna znamka hitrega in varnega brezžičnega dostopa po vsej Uniji.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Lokalna brezžična povezljivost bi se morala šteti za brezplačno samo, če se zagotavlja brez ustreznega nadomestila bodisi z neposrednim plačilom bodisi z drugimi vrstami nadomestila, vključno z oglaševanjem in dajanjem osebnih podatkov.

(5)  Lokalna brezžična povezljivost bi se morala v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta šteti za brezplačno samo, če se zagotavlja brez ustreznega nadomestila bodisi z neposrednim plačilom bodisi z drugimi vrstami nadomestila, kar med drugim vključuje oglaševanje, časovne omejitve in dajanje osebnih podatkov. Brezžični internet, ki ga sofinancira Unija, v nobenem primeru ne sme biti vezan na nakup blaga ali storitev.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Poseg bi bilo treba glede na njegov poseben namen in ciljno naravo, usmerjeno v lokalne potrebe, označiti kot ločen projekt skupnega interesa v telekomunikacijskem sektorju v smislu Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014.

(6)  Poseg bi bilo treba glede na njegov poseben namen in ciljno naravo, usmerjeno v lokalne potrebe, in glede na to, da je treba oblikovati skupen standard kartiranja Unije, s katerim bo mogoče ugotoviti, v katerih regijah so potrebe največje in kakšen je morebiten multiplikacijski učinek, označiti kot ločen projekt skupnega interesa v telekomunikacijskem sektorju v smislu Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014.

Predlog spremembe   9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Glede na nekomercialno naravo tega posega in majhen obseg predvidenih posameznih projektov bi bilo treba upravno breme omejiti na najmanjšo možno mero. Zato bi bilo treba poseg izvesti z najprimernejšimi oblikami finančne pomoči, zlasti nepovratnimi sredstvi, ki so zdaj in bodo v prihodnje na voljo v okviru finančne uredbe. Poseg ne bi smel biti odvisen od finančnih instrumentov.

(8)  Glede na nekomercialno naravo tega posega in majhen obseg predvidenih posameznih projektov bi bilo treba upravno breme omejiti na najmanjšo možno mero, pri čemer bi bilo treba upoštevati potrebo po prevzemanju odgovornosti in primernem ravnotežju med poenostavitvijo in nadzorom. Zato bi bilo treba poseg izvesti z najprimernejšimi oblikami finančne pomoči, zlasti nepovratnimi sredstvi, ki so zdaj in bodo v prihodnje na voljo v okviru finančne uredbe. Poseg ne bi smel biti odvisen od finančnih instrumentov. Uporabljati bi se moralo načelo dobrega finančnega poslovodenja.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Pri izvajanju te pobude bi morali upoštevati morebitno sinergijo z že obstoječimi programi in skladi Unije.

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Zaradi omejenega obsega vsake točke dostopa in majhne vrednosti zajetih posameznih projektov ni pričakovati, da bi točke dostopa, ki bi bile podprte s finančno pomočjo v okviru te uredbe, konkurirale komercialnim ponudbam. Da taka finančna pomoč ne bi po nepotrebnem izkrivljala konkurence, izrivala zasebnih naložb ali odvračala zasebnih ponudnikov od vlaganj, bi bilo treba poseg omejiti na projekte, s katerimi se ne podvajajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi na istem območju. S tem ne bi smela biti izključena dodatna podpora uvajanju v okviru te pobude iz javnih ali zasebnih virov financiranja.

(9)  Zaradi omejenega obsega vsake točke dostopa in majhne vrednosti zajetih posameznih projektov ni pričakovati, da bi točke dostopa, ki bi bile podprte s finančno pomočjo v okviru te uredbe, konkurirale komercialnim ponudbam. Da taka finančna pomoč ne bi po nepotrebnem izkrivljala konkurence, izrivala zasebnih naložb ali odvračala zasebnih ponudnikov od vlaganj, bi bilo treba poseg omejiti na projekte, s katerimi se ne podvajajo že obstoječe brezplačne ponudbe s podobnimi značilnostmi in pod podobnimi pogoji na istem oddajnem območju, ki jih zagotavljajo že postavljeni javni usmerjevalniki Wi-Fi. S tem ne bi smela biti izključena dodatna podpora uvajanju v okviru te pobude iz javnih ali zasebnih virov financiranja. Dvojno financiranje bi moralo biti izključeno, vendar bi bilo treba občinam, ki že ponujajo dostop z nižjo hitrostjo, omogočiti pridobitev podpore in tako spodbujati popolno razpoložljivost hitrega internetnega dostopa.

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Razpoložljiva proračunska sredstva bi bilo treba geografsko uravnoteženo dodeliti projektom v državah članicah, predvsem območjem s tveganjem dolgotrajnega digitalnega razkoraka, in sicer bi morala vsaka država članica dobiti ustrezno minimalno število bonov. Če bi pri nabavi in namestitvi opreme za zagotavljanje dostopa do Wi-Fi v smislu te uredbe dali prednost lokalnim malim in srednjim podjetjem, bi v občinah okrepili potencial za inovacije in ustvarjanje delovnih mest. Načelo, s katerim naj bi zagotovili geografsko uravnoteženost, bi bilo treba vključiti v ustrezne delovne programe, sprejete v skladu z Uredbo (EU) 1316/2013, in ga po potrebi dodatno opredeliti v razpisih za zbiranje predlogov.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi povezljivost v skladu s to uredbo zagotovili hitro, bi bilo treba finančno pomoč, kolikor je le mogoče, izvesti s spletnimi orodji, ki omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog ter podpirajo izvajanje, spremljanje in preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih točk dostopa.

(10)  Da bi povezljivost v skladu s to uredbo zagotovili hitro, je bistveno, da kompetenčni uradi za širokopasovne povezave o razpoložljivosti boljše povezljivosti hitro in učinkovito obveščajo lokalne in regionalne organe ter dobavitelje opreme za brezžična lokalna omrežja, zlasti mala in srednja podjetja, ki delujejo v lokalnih skupnostih, in jim po potrebi pomagajo, da zanjo zaprosijo. Finančno pomoč bi bilo treba, kolikor je le mogoče, izvesti s spletnimi orodji, ki omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog ter podpirajo izvajanje, spremljanje in učinkovito preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih točk dostopa, in sicer z ustreznim preverjanjem uspešnosti storitev v celotnem času trajanja projekta, zlasti glede na novosprejete upravne postopke (sistem bonov). Glede na to, da se podeželska, oddaljena in redko naseljena območja glede širokopasovne povezljivosti soočajo s skupnimi izzivi, drugačnimi od mestnih območij, kot so na primer strukturno manjše in bolj razdrobljeno povpraševanje ter višji stroški izgradnje in vzdrževanja infrastrukture na enoto (torej na končnega uporabnika), bi bilo treba za ta območja sprejeti ukrepe, da bodo deležna brezplačne visokokakovostne in visokohitrostne lokalne brezžične povezljivosti. Lokalni organi bi morali zagotoviti prepoznavnost lokalnih brezžičnih točk dostopa in jih oglaševati z informacijskimi kampanjami, namenjenimi splošni javnosti. Poleg tega bi lahko za povečanje ozaveščenosti o tem, kako pomembno je spodbujati povezljivost, tudi projektom, ki ne prejemajo podpore v okviru programa WiFi4EU, so pa dobili pozitivno oceno, dodelili kakovostno oznako, podobno pečatu odličnosti, kar bi lahko, kadar je mogoče, pospešilo postopke javnih naročil za druge vire financiranja.

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Glede na potrebe po povezljivosti v Uniji in nujnosti spodbujanja dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo internetno izkušnjo visoke kakovosti na podlagi širokopasovnih storitev zelo visoke hitrosti, bi si bilo treba prizadevati za geografsko uravnoteženo porazdelitev finančne pomoči.

(11)  Glede na potrebe po povezljivosti v Uniji in ob upoštevanju vse večjega digitalnega razkoraka med podeželjem in mesti zaradi tehnološkega razvoja kot tudi posledične nujnosti spodbujanja dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU (tudi v izoliranih regijah, na območjih z omejenim dostopom, otokih in v najbolj oddaljenih regijah) zagotovijo enostavno in uporabniku prijazno internetno izkušnjo visoke kakovosti na podlagi širokopasovnih storitev zelo visoke hitrosti in uporabe večjezičnih strani za dostop, bi si bilo treba prizadevati za geografsko uravnoteženo porazdelitev finančne pomoči in pri tem upoštevati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter različne ravni razvoja infrastrukture informacijske in komunikacijske tehnologije. V primeru naravnih nesreč (na primer poplav ali potresov) bi moralo biti brezplačno brezžično omrežje neomejeno, varno in visokohitrostno, da bi omogočalo hitro komuniciranje med službami za pomoč v sili in državljani.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Pri razporeditvi ukrepov bi bilo treba upoštevati socioekonomske razlike med regijami Unije ter si prizadevati za izboljšanje življenjskih razmer, oblikovanje boljšega delovnega okolja ter zmanjšanje tveganja brezposelnosti in odseljevanja. Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti podeželju, območjem, ki se spopadajo z industrijsko tranzicijo, in regijam, ki imajo velike in trajne naravne ali demografske omejitve. Glede na koristi tega programa za gospodarski in socialni razvoj lokalnih skupnosti ter na podlagi predhodnega ocenjevalnega poročila o prvi fazi izvajanja tega ukrepa, ki bi ga bilo treba dati na voljo Evropskemu parlamentu in Svetu, bi lahko to pobudo uporabili tudi kot pripravo na prihodnjo razširitev programa.

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpora zagotavljanju brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih.“.

(c)  podpora zagotavljanju brezplačne, neomejene, varne, visokohitrostne lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih skupnostih, ki bo karseda blizu najvišjim standardom, ki so na voljo na trgu.

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 283/2014

Člen 6 – odstavek 8a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8a.  Ukrepi, ki prispevajo k projektom skupnega interesa na področju zagotavljanja brezplačne lokalne spletne povezljivosti v lokalnih skupnostih, izpolnjujejo pogoje iz oddelka 4 v Prilogi.“.

8a.  Ukrepi, ki prispevajo k projektom skupnega interesa na področju zagotavljanja brezplačne visokohitrostne lokalne spletne povezljivosti v lokalnih skupnostih, izpolnjujejo pogoje iz oddelka 4 v Prilogi.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Do finančne pomoči so upravičeni ukrepi, namenjeni zagotavljanju brezplačne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti, ki imajo pomembno vlogo v javnem življenju lokalnih skupnosti.

Do finančne pomoči so upravičeni ukrepi, namenjeni zagotavljanju brezplačne, visokohitrostne in visokokakovostne lokalne brezžične povezljivosti v središčih lokalnega javnega življenja, tudi na mestih na prostem, dostopnih širši javnosti, ki imajo pomembno vlogo v javnem življenju lokalnih skupnosti, in v lokalnem javnem prometu, kadar je prosto dostopna. Da bi bila dostopna širši javnosti, je treba poskrbeti, da ne bo jezikovnih ovir. Zato je priporočljivo, da bi bil ves povezovalni sistem večjezičen.

Predlog spremembe   19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1)  je bilo zanje izvedeno naslednje:

 

(a)   ocena stroškov in koristi, ki se osredotoča na podeželska območja in območja, kjer obstaja tveganje upadanja števila prebivalcev in odseljevanja, in na socialno dodano vrednost brezžične povezljivosti na teh območjih, na podlagi katere se oblikuje evropski standard kartiranja, s katerim bo mogoče ugotoviti, v katerih regijah so potrebe največje in kakšen je morebiten multiplikacijski učinek, in

 

(b)   javni razpis;

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1)  jih izvaja subjekt z javnim poslanstvom, ki lahko načrtuje in nadzoruje namestitev lokalnih brezžičnih točk dostopa na javnih mestih v zaprtih prostorih in na prostem;

1)  jih izvaja subjekt z javnim poslanstvom, ki lahko načrtuje in nadzoruje namestitev lokalnih brezžičnih točk dostopa na javnih mestih v zaprtih prostorih in na prostem z opravljanjem namenskega nadzora kakovosti;

Predlog spremembe   21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 3 –točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a.  je brezplačna, lahko dostopna in uporablja najnovejšo opremo ter

a.  je brezplačna, varna, lahko dostopna in uporablja najnovejšo opremo ter omogoča uporabo vse čezmejne internetne infrastrukture, da se prepreči razdrobljenost trga na ravni Unije in monopol velikih podjetij;

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b.  podpira dostop do inovativnih digitalnih storitev, kot so storitve, ki se ponujajo preko infrastruktur za digitalne storitve;

b.  podpira dostop do inovativnih digitalnih storitev, kot so storitve, ki se ponujajo preko infrastruktur za digitalne storitve, ter do komuniciranja v primeru izrednih in kriznih razmer;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ba.  in katere hitrost ne pade pod določeno hitrost povezovanja zaradi prevelikega števila sočasno povezanih uporabnikov;

Predlog spremembe   24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 1234/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Niso zajeti projekti, s katerimi se podvajajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi, vključno s kakovostjo, na istem območju.

Niso zajeti projekti, s katerimi se podvajajo že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s podobnimi značilnostmi, vključno s kakovostjo, ki so na voljo brezplačno pod istimi pogoji na istem območju, ki jih zagotavljajo že postavljeni javni usmerjevalniki Wi-Fi, s čimer se zagotovi večje povezovanje že obstoječih storitev WiFi ter prepreči zapravljanje sredstev. V ta namen bi bilo treba projekte (ki prejemajo podporo) usklajevati s podobnimi projekti, ki se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občinam, ki že ponujajo dostop z nižjo hitrostjo, se omogoči pridobitev podpore, s čimer se spodbuja popolna razpoložljivost hitrega internetnega dostopa; mobilne internetne storitve, ki se na lokaciji predlaganega projekta za povezljivost ponujajo proti plačilu, ne štejejo kot podvajanje ponudbe.

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (EU) št. 283/2014

Priloga – oddelek 4 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razpoložljiva sredstva se geografsko uravnoteženo dodelijo projektom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje glede na prejete predloge, praviloma pa po načelu ,kdor prej pride, prej melje‘.

Za projekte, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se na podlagi prejetih predlogov razpoložljiva sredstva dodelijo geografsko uravnoteženo, pri čemer se upoštevajo načela ekonomske, socialne in teritorialne kohezije iz člena 174 PDEU ter regionalne razlike pri zagotavljanju hitrih internetnih povezav po vsej Uniji. Ustrezen del proračunskih sredstev se dodeli območjem, ki so gospodarsko in digitalno manj razvita, kar vključuje izolirane regije, otoke ter gorska, mejna in obrobna območja, pa tudi območja, ki so jih prizadele naravne nesreče, zato da se sredstva vložijo tja, kjer so najbolj potrebna.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

Referenčni dokumenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

6.10.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Rosa D’Amato

11.10.2016

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Jens Nilsson, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Luigi Morgano

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

32

+

ALDE

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

Referenčni dokumenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Datum predložitve EP

14.9.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georgi Pirinski

Datum predložitve

4.5.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 19. maj 2017Pravno obvestilo