Proċedura : 2017/2009(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0239/2017

Testi mressqa :

A8-0239/2017

Dibattiti :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

Votazzjonijiet :

PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10

Testi adottati :

P8_TA(2017)0315

RAPPORT     
PDF 856kWORD 116k
27 ta' Ġunju 2017
PE 601.046v01-00 A8-0239/2017

dwar azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà

(2017/2009(INI))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur għal opinjoni: Seb Dance

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà

(2017/2009(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" ("Nittrasformaw id-Dinja tagħna: L-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli"), adottata fis-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tal-25 ta' Settembru 2015 fi New York(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim adottat fil-21 Konferenza tal-Partijiet (COP21) li saret f'Pariġi fit-12 ta' Diċembru 2015 (il-Ftehim ta' Pariġi),

  wara li kkunsidra l-Artikoli 3(3) u (5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jafferma mill-ġdid li l-UE "għandha tara li jkun hemm koerenza bejn il-politika u l-attivitajiet differenti tagħha, b'kont meħud tal-objettivi kollha tagħha", u l-Artikolu 11 tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2016, "Il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli - Azzjoni Ewropea għas-sostenibbiltà" (COM(2016)0739),

–  wara li kkunsidra l-Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 bit-titolu "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"(2),

  wara li kkunsidra r-Rapport Nru 30/2016 tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA): ir-rapport 2016 dwar indikaturi Ambjentali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2016 dwar is-segwitu u r-rieżami tal-Aġenda 2030(3),

  wara li kkunsidra n-Nota Strateġika taċ-Ċentru Ewropew ta' Strateġija Politika tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2016 bit-titolu "Sustainability Now! A European Voice for Sustainability"(4) ("Sostenibbiltà Issa! Vuċi Ewropea għas-Sostenibbiltà"),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020(5), ir-rieżami ta' nofs il-mandat tagħha(6) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rieżami ta' nofs il-mandat tat-2 ta' Frar 2016(7),

  wara li kkunsidra r-rapporti tal-Panel tar-Riżorsi Internazzjonali tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP) bit-titolu: "Policy Coherence of the Sustainable Development Goals UNEP" (2015) ("Koerenza Politika tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli"), "Global Material Flows and Resource Productivity" (2016) ("Flussi Globali Materjal u Produttività tar-Riżorsi") u "Resource Efficiency: Potential and Economic Implications UNEP" (2017), ("Effiċjenza tar-Riżorsi: Implikazzjonijiet potenzjali u Ekonomiċi"),

  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni Konġunta tal-10 ta' Novembru 2016 dwar "Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna" (JOIN(206)0049),

  wara li kkunsidra l-Ftehim dwar Aġenda Urbana Ġdida Habitat III adottat fi Quito fl-20 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0239/2017),

A.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha adottaw l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli (minn hawn 'il quddiem "Aġenda 2030"), inkluż l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

B.  billi t-tkabbir ekonomiku futur se jkun possibbli biss billi jiġu rrispettati bis-sħiħ il-limiti tal-pjaneta sabiex tiġi żgurata ħajja dinjituża għal kulħadd;

C.  billi l-Aġenda 2030 għandha potenzjal ta' trasformazzjoni u tistabbilixxi għanijiet universali, ambizzjużi, komprensivi, indiviżibbli u interrelatati, li jkollhom l-għan li jeqirdu l-faqar, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, u l-promozzjoni tal-prosperità, ir-responsabbiltà ambjentali, l-inklużjoni soċjali u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll it-tisħiħ tal-paċi u s-sigurtà; billi dawn l-għanijiet jeħtieġu azzjoni immedjata bl-għan li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa u effikaċi;

D.  billi s-17-il SDG u 169 mira sottostanti jmissu l-aspetti kollha tal-politika tal-Unjoni;

E.  billi l-Kummissjoni għadha ma stabbilietx strateġija komprensiva biex timplimenta l-Aġenda 2030 li tinkludi oqsma politiċi interni u esterni bi skeda ta' żmien dettaljata sal-2030, kif mitlub mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar is-segwitu u r-rieżami tal-aġenda(8), u għadha ma ħaditx rwol ġenerali ta' koordinament għall-azzjonijiet meħuda fuq livell nazzjonali; billi strateġija ta' implimentazzjoni effikaċi u mekkaniżmu ta' monitoraġġ u rieżami huma essenzjali biex jintlaħqu l-SDGs;

F.  billi ħafna mill-SDGs jikkonċernaw direttament is-setgħat tal-UE minbarra l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, u l-implimentazzjoni tagħhom għalhekk tirrikjedi approċċ li jkun tassew ibbażat fuq governanza f'diversi livelli b'involviment attiv u fuq bażi wiesgħa mas-soċjetà ċivili;

G.  billi t-tibdil fil-klima mhuwiex kwistjoni ambjentali separata, iżda jippreżenta, skont in-NU(9), waħda mill-ikbar sfidi ta' żminijietna u joħloq theddida serja għall-iżvilupp sostenibbli, u l-impatti mifruxa u mingħajr preċedent tiegħu jitfgħu piż sproporzjonat fuq l-ifqar u l-aktar vulnerabbli u jżid l-inugwaljanzi bejn il-pajjiżi u fi ħdanhom; billi azzjoni urġenti kontra t-tibdil fil-klima hija integrali għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-SDGs;

H.  billi l-miri dwar it-tibdil fil-klima u s-sostenibbiltà tal-enerġija ta' Ewropa 2020 huma: li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHGs) b'20 %, li jissodisfaw l-20 % tad-domanda tal-enerġija tal-UE minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u li jżidu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija b'20 %; billi l-UE hija impenjata għal tnaqqis ta' mill-inqas 40 % fl-emissjonijiet domestiċi tal-GHG sal-2030, soġġett għal mekkaniżmu ta' żieda skont il-Ftehim ta' Pariġi; billi l-Parlament talab li jkun hemm mira tal-effiċjenza fl-enerġija vinkolanti sal-2030 ta' 40 % u mira vinkolanti tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli (RES) ta' mill-inqas 30 %, u jenfasizza li tali miri jenħtieġ li jiġu implimentati permezz ta' miri nazzjonali individwali;

I.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha huma lkoll firmatarji tal-Ftehim ta' Pariġi, u b'hekk impenjaw ruħhom li jaħdmu ma' pajjiżi oħra biex jillimitaw it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2 °C, u li jagħmlu sforzi biex ikomplu jillimitawh għal 1,5 °C, u b'hekk jippruvaw jillimitaw l-agħar riskji tat-tibdil fil-klima, li jimmina l-kapaċità li jinkiseb żvilupp sostenibbli;

J.  billi ibħra u oċeani nodfa huma essenzjali biex jappoġġjaw bijodiversità abbundanti, u jipprovdu sigurtà tal-ikel u għajxien sostenibbli;

K.  billi skont is-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (EAP), il-Kummissjoni hija meħtieġa tivvaluta l-impatt ambjentali, f'kuntest globali, tal-konsum tal-ikel u ta' komoditajiet li mhumiex ikel tal-Unjoni;

L.  billi kwalunkwe valutazzjoni tal-effikaċja attwali u futura fl-aġenda tal-SDG fl-Ewropa jenħtieġ li mhux biss titkellem dwar is-suċċessi attwali, iżda tħares ukoll lejn sforzi u skemi futuri, u jenħtieġ li tkun ibbażata wkoll fuq valutazzjoni bir-reqqa tan-nuqqasijiet bejn il-politiki tal-UE u l-SDGs, inklużi oqsma fejn l-UE ma tissodisfax il-miri tal-SDGs, implimentazzjoni dgħajfa tal-politiki attwali u kontradizzjonijiet potenzjali bejn l-oqsma ta' politika;

M.  billi, skont l-EEA, huwa probabbli ħafna li 11 mit-30 objettiv ewlieni tal-EAP mhux se jintlaħqu sal-2020;

N.  billi l-finanzjament tal-SDGs jirrappreżenta sfida enormi li titlob sħubija qawwija u globali u l-użu ta' kull forma ta' finanzjament (minn sorsi domestiċi, internazzjonali, pubbliċi, privati u innovattivi), kif ukoll mezzi mhux finanzjarji; billi l-finanzjament privat jista' jikkomplementa, iżda mhux jissostitwixxi, il-finanzjament pubbliku;

O.  billi l-mobilizzazzjoni effikaċi tar-riżorsi domestiċi hija fattur indispensabbli biex jintlaħqu l-objettivi tal-Aġenda 2030; billi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma affettwati b'mod partikolari mill-evażjoni u l-evitar tat-taxxa korporattiva;

P.  billi l-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli titlob reżiljenza, li jenħtieġ li tiġi promossa permezz ta' approċċ multidimensjonali għall-azzjoni esterna tal-UE u permezz tar-rispett tal-prinċipju tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp; billi l-politiki tal-Istati Membri u tal-UE għandhom effetti intenzjonati kif ukoll mhux intenzjonati fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u l-SDGs jikkostitwixxu opportunità unika biex tinkiseb aktar koerenza u politiki aktar ġusti fir-rigward tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

Q.  billi l-kummerċ internazzjonali jista' jkun mutur b'saħħtu tal-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiku, u l-parti l-kbira tal-importazzjonijiet tal-UE ġejjin minn pajjiżi li qed jiżviluppaw; billi l-Aġenda 2030 tirrikonoxxi l-kummerċ bħala mezz biex jintlaħqu l-SDGs;

R.  billi l-indirizzar tal-isfida tal-migrazzjoni u tal-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali dejjem akbar huwa essenzjali għall-kisba ta' żvilupp sostenibbli; billi l-Aġenda 2030 tenfasizza r-rwol tal-migrazzjoni bħala mutur potenzjali tal-iżvilupp; billi l-Artikolu 208 tat-TFUE jistabbilixxi l-qerda tal-faqar bħala l-objettiv primarju tal-politiki għall-iżvilupp tal-UE;

1.  Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar azzjoni Ewropea għas-sostenibbiltà, li tiddeskrivi l-inizjattivi u l-istrumenti ta' politika eżistenti fil-livell Ewropew u sservi bħala reazzjoni għall-Aġenda 2030; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa ta' valutazzjoni komprensiva, inklużi nuqqasijiet u xejriet fil-politika, inkonsistenzi u nuqqasijiet fl-implimentazzjoni kif ukoll il-benefiċċji kollaterali u s-sinerġiji potenzjali, tal-politiki u l-leġiżlazzjonijiet tal-UE kollha f'kull settur; jenfasizza l-ħtieġa għal azzjoni kkoordinata għal din il-valutazzjoni kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak tal-Istati Membri; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fil-kompożizzjonijiet kollha tiegħu, u lill-aġenziji u l-korpi tal-UE biex iwettqu dan ix-xogħol mingħajr dewmien;

2.  Jenfasizza li l-għan tal-Aġenda 2030 huwa li jintlaħaq benesseri aħjar għal kulħadd u li t-tliet pilastri ugwali tal-iżvilupp sostenibbli, jiġifieri l-iżvilupp soċjali, ekonomiku u ambjentali, huma essenzjali għall-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs); jenfasizza l-fatt li l-iżvilupp sostenibbli huwa objettiv fundamentali tal-Unjoni kif stipulat fl-Artikolu 3(3) tat-TUE u jenħtieġ li jkollu rwol ċentrali fid-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa;

3.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex tintegra l-SDGs fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-UE, abbażi tal-prinċipji ta' universalità u ta' integrazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mingħajr dewmien strateġija qafas li tkun komprensiva, koerenti fuq terminu qasir, medju u twil, ikkoordinata u ġenerali fuq l-implimentazzjoni tas-17-il SDG u l-169 miri tagħhom fl-UE, li tirrikonoxxi l-interkonnessjonijiet u l-parità tal-SDGs differenti billi tieħu governanza f'diversi livelli u approċċ transsettorjali; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa ta' integrazzjoni tal-aspetti kollha tal-Aġenda 2030 fis-Semestru Ewropew u li jiġi żgurat l-involviment sħiħ tal-Parlament fil-proċess; jistieden lill-Ewwel Viċi President, li għandu responsabbiltà orizzontali għall-iżvilupp sostenibbli, li jieħu rwol ewlieni f'dan ir-rigward; jenfasizza l-fatt li l-UE u l-Istati Membri tagħha impenjaw ruħhom li jimplimentaw l-SDGs u l-miri kollha bis-sħiħ, kemm fil-prattika kif ukoll fl-ispirtu;

4.  Ifakkar fl-importanza tal-prinċipju sottostanti tal-Aġenda 2030 li ''ħadd ma jitħalla lura''; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni b'saħħitha biex jindirizzaw l-inugwaljanzi fi ħdan u bejn il-pajjiżi, peress li dawn ikabbru l-impatt ta' sfidi globali oħrajn u jostakolaw il-progress fl-iżvilupp sostenibbli; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu r-riċerka u diżaggregazzjoni tad-data fil-politiki tagħhom sabiex jiżguraw li dawk li huma l-aktar vulnerabbli u emarġinati jiġu inklużi u jingħataw prijorità;

5.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex tintegra l-SDGs lejn l-aġenda tagħha għal Regolamentazzjoni Aħjar u jenfasizza l-potenzjal li l-istrumenti għal Regolamentazzjoni Aħjar jintużaw b'mod strateġiku sabiex il-koerenza tal-politiki tal-UE tiġi vvalutata fir-rigward tal-Aġenda 2030; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi verifika tal-SDG għall-politiki u l-leġiżlazzjonijiet ġodda kollha u sabiex tiżgura koerenza politika sħiħa fl-implimentazzjoni tal-SDGs, filwaqt li tippromwovi sinerġiji, tikseb benefiċċji kollaterali u tevita kompromessi, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll dak tal-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa li l-iżvilupp sostenibbli jiġi inkluż bħala parti integrata tal-qafas ġenerali tal-valutazzjonijiet tal-impatt, u mhux bħala valutazzjoni tal-impatt separata kif inhu l-każ bħalissa skont l-istrumenti tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar; jitlob li l-istrumenti mfassla biex ikejlu u jikkwantifikaw ir-riżultati ambjentali fuq terminu medju u fit-tul fil-valutazzjonijiet tal-impatt jiġu mtejba; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tiżgura li l-evalwazzjonijiet u l-kontrolli tal-idoneità fil-qafas tal-programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) jivvalutaw jekk ċerti politiki jew leġiżlazzjoni jikkontribwixxux għall-implimentazzjoni ambizzjuża tal-SDGs jew jekk fil-fatt ifixkluhiex; jitlob li ssir identifikazzjoni u differenzjazzjoni ċara tal-livell ta' governanza li fih jenħtieġ li jiġu implimentati l-miri, filwaqt li jenfasizza li l-prinċipju ta' sussidjarjetà jenħtieġ li jiġi rrispettat; jitlob li jiġu stabbiliti direzzjonijiet ta' żvilupp sostenibbli ċari u koerenti fil-livell nazzjonali u, jekk ikun meħtieġ, fil-livell subnazzjonali jew lokali għal dawk l-Istati Membri li diġà għamlu dan; jenfasizza li l-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi gwida għal dan il-proċess biex jiġi żgurat format armonizzat;

6.  Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni taderixxi mal-aġenda ta' governanza mifthiema fid-Dikjarazzjoni ta' Rio u fl-Aġenda 2030, kif ukoll fil-Pjan ta' Implimentazzjoni ta' Johannesburg (JPOI) tal-2002 u d-Dokument dwar l-Eżitu Rio+20 tal-Konferenza tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tal-2012;

7.  Iqis li l-Kummissjoni jenħtieġ li tħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu l-istabbiliment jew it-tisħiħ ta' kunsilli tal-iżvilupp sostenibbli fil-livell nazzjonali, inkluż fil-livell lokali; kif ukoll isaħħu l-parteċipazzjoni u l-ġestjoni effikaċi tas-soċjetà ċivili u ta' partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn fil-forums internazzjonali rilevanti u, f'dan ir-rigward, jippromwovu t-trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika wiesgħa u s-sħubiji biex jiġi implimentat l-iżvilupp sostenibbli;

8.  Ifakkar li l-UE u l-Istati Membri tagħha huma lkoll firmatarji tal-Ftehim ta' Pariġi, u għalhekk impenjaw ruħhom għall-objettivi tiegħu, u dan jeħtieġ azzjoni globali; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi integrat l-objettiv ta' dekarbonizzazzjoni fuq terminu twil biex jiġi limitat it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2 °C, u biex jitkomplew l-isforzi ħalli tkompli tiġi limitata din iż-żieda għal 1,5 °C;

9.  Jirrikonoxxi li sabiex jintlaħqu l-SDGs, ikun meħtieġ impenn minn bosta partijiet ikkonċernati mill-UE, l-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Istati Membri, is-soċjetà ċivili, iċ-ċittadini, in-negozji u s-sħab terzi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-pjattaforma ta' bosta partijiet interessati mħabbra fil-komunikazzjoni tagħha ssir mudell tal-aħjar prattika biex tiffaċilita l-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u r-rieżami tal-Aġenda 2030; jenfasizza li l-pjattaforma jenħtieġ li timmobilizza l-għarfien espert ta' setturi ewlenin differenti, tippromwovi l-innovazzjoni u tikkontribwixxi biex jiġu żgurati rabtiet effikaċi mal-partijiet interessati, tinkoraġġixxi l-promozzjoni minn isfel għal fuq tal-iżvilupp sostenibbli; jenfasizza, barra minn hekk, li l-pjattaforma jenħtieġ li tkun usa' minn pjattaforma ta' tagħlim bejn il-pari u tippermetti impenn reali tal-partijiet interessati fl-ippjanar u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-SDGs; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' pjattaformi relatati oħra bħall-pjattaforma REFIT, il-Pjattaforma dwar l-Ekonomija Ċikolari, il-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar il-Kompetittività u t-Tkabbir u l-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar il-Finanzjament Sostenibbli, u tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill dwar kif ir-rakkomandazzjonijiet tal-pjattaforma ser jiġu segwiti;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex tiffaċilita l-governanza tal-SDGs biex tiżgura dan li ġej: i)

  Multisettorjali: billi tiġi stabbilita struttura ta' koordinazzjoni nazzjonali responsabbli għas-segwitu tal-Aġenda 21 li tibbenefika mill-għarfien espert tal-NGOs;ii)

  F'diversi livelli: billi jiġi stabbilit qafas istituzzjonali effikaċi għall-iżvilupp sostenibbli fil-livelli kollha;iii)

  B'diversi atturi: billi jiġi ffaċilitat u mħeġġeġ l-għarfien u l-parteċipazzjoni pubblika billi l-informazzjoni ssir disponibbli b'mod wiesa'; iv)

  Fokus fuq it-titjib tal-interfaċċa tal-politika tax-xjenza;v)

  Tiġi stabbilita skeda ta' żmien ċara li tikkombina pjan fuq perjodu qasir u pjan fuq perjodu twil.

Jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tiżgura li l-pjattaforma ta' bosta partijiet interessati tirriżulta mhux biss fil-ġbir, iżda anke fit-tixrid tal-għarfien operazzjonali dwar l-SDGs, u tiżgura li l-pjattaforma tinfluwenza l-aġenda tal-politika. Bħala tali, jitlob li l-Kummissjoni, b'input mill-Parlament u l-Kunsill, toħloq pjattaforma ta' bosta partijiet interessati li tinvolvi atturi minn firxa ta' setturi. In-negozju u l-industrija, il-gruppi tal-konsumaturi, it-Trejdjunjins, l-NGOs soċjali, l-NGOs tal-ambjent u tal-klima, l-NGOs tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-gvern lokali u r-rappreżentanti tal-ibliet jenħtieġ li lkoll jiġu rrappreżentati f'forum ta' mhux inqas minn 30 parti interessata. Il-laqgħat jenħtieġ li jkunu miftuħin għal kemm jista' jkun atturi u mfassla b'tali mod li jespandu jekk l-interess jiżdied maż-żmien. Il-pjattaforma jenħtieġ li, fil-laqgħat trimestrali tagħha, tidentifika kwistjonijiet li jippreżentaw ruħhom bħala impedimenti għall-ilħuq tal-SDGs. Il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jikkunsidra l-istabbiliment ta' grupp ta' ħidma dwar l-SDGs sabiex jiżgura ħidma orizzontali fi ħdan il-Parlament dwar is-suġġett. Dan il-forum jenħtieġ li jikkonsisti minn Membri tal-PE li jirrappreżentaw kemm jista' jkun Kumitati. Il-Kummissjoni u l-Parlament, it-tnejn li huma jenħtieġ li jkunu attivi fil-laqgħat tal-pjattaforma ta' bosta partijiet interessati. Il-Kummissjoni jenħtieġ li kull sena tipproduċi aġġornament mal-pjattaforma dwar il-pjanijiet futuri tagħha biex tgħin fl-implimentazzjoni tal-SDGs, kif ukoll dokument li jkun aċċessibbli fil-livelli kollha fl-Istati Membri kollha dwar l-aħjar prattika fl-implimentazzjoni tal-SDGs qabel il-laqgħat ta' livell għoli tal-SDGs tan-NU f'Ġunju/Lulju. Il-Kumitat tar-Reġjuni jenħtieġ li jservi bħala pont bejn l-atturi lokali u l-atturi nazzjonali;

11.  Jilqa' l-ammont dejjem jikber ta' kapital istituzzjonali u privat allokat għall-finanzjament tal-SDGs u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw kriterji tal-iżvilupp sostenibbli għall-infiq istituzzjonali tal-UE, biex jidentifikaw l-ostakli u l-inċentivi regolatorji potenzjali għall-investiment tal-SDGs u biex jesploraw opportunitajiet għall-konverġenza u l-kooperazzjoni bejn l-investimenti pubbliċi u privati;

12.  Jilqa' l-kontribut potenzjali tar-Rieżami tal-Implimentazzjoni Ambjentali għall-kisba tal-SDGs permezz ta' implementazzjoni mtejba tal-acquis fl-Istati Membri; iwissi, madankollu, li dan ir-rieżami jenħtieġ li ma jiġix ikkunsidrat bħala sostitut għal għodod oħra bħalma huma l-proċeduri ta' ksur;

13.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa mekkaniżmi ta' monitoraġġ, intraċċar u rieżami effikaċi għall-implimentazzjoni u l-integrazzjoni tal-SDGs u l-Aġenda 2030 u jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-Eurostat, tistabbilixxi sett ta' indikaturi tal-progress speċifiċi għall-applikazzjoni interna tal-SDGs fl-UE; jitlob li l-Kummissjoni twettaq rappurtar annwali dwar il-progress tal-UE fl-implimentazzjoni tal-SDGs; jenfasizza li l-Istati Membri jenħtieġ li jiġu appoġġjati mill-Kummissjoni fir-rappurtar koerenti tagħhom; jitlob lill-Parlament isir sieħeb fil-proċess, partikolarment fit-tieni fluss ta' ħidma għal wara l-2020, u jitlob li jkun hemm djalogu u rappurtar annwali bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, li jwasslu għall-produzzjoni ta' rapport; iħeġġeġ li r-riżultati jenħtieġ li jkunu kemm trasparenti kif ukoll jinftiehmu u komunikabbli faċilment għal firxa wiesgħa ta' udjenzi; jenfasizza l-importanza tat-trasparenza u tar-responsabbiltà demokratika meta jsir monitoraġġ tal-Aġenda 2030 u għalhekk jenfasizza r-rwol tal-koleġiżlaturi f'dan il-proċess; iqis li l-konklużjoni ta' ftehim interistituzzjonali vinkolanti skont l-Artikolu 295 tat-TFUE tipprovdi arranġament xieraq għall-kooperazzjoni f'dan ir-rigward;

14.  Jenfasizza li l-agrikoltura industrijali prevalenti tal-UE se tagħmilha impossibbli biex jintlaħaq l-SDG 2 dwar l-agrikoltura sostenibbli u l-SDGs dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis u l-użu żejjed tal-ilma (6.3 u 6.4), it-titjib tal-kwalità tal-ħamrija (2.4 u 15.3) u t-tnaqqis tat-telf tal-bijodiversità (15) fil-livell tal-UE;

15.  Iqis li l-UE jenħtieġ li tkun l-attur ewlieni globali tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u sistema ta' produzzjoni u ta' konsum sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni torjenta l-politiki tagħha dwar ix-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni (STI) lejn l-SDGs u jistedinha tiżviluppa komunikazzjoni dwar l-STI għall-iżvilupp sostenibbli ("STI4SD"), kif irrakkomandat mill-Grupp ta' Esperti tal-Kummissjoni "Follow-up to Rio+20, notably the SDGs" ("Segwitu ta' Rio+20, b'mod partikolari l-SDGs"), sabiex jiġu fformulati u appoġġjati l-koordinazzjoni u l-koeżjoni tal-politika fit-tul;

16.  Jenfasizza l-fatt li x-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni jikkostitwixxu għodod partikolarment importanti għall-implimentazzjoni tal-SDGs; jenfasizza l-ħtieġa għall-Orizzont 2020 u l-programmi qafas futuri ta' riċerka biex jiġu integrati aħjar il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli u l-isfidi tas-soċjetà;

17.  Ifakkar li, kif stabbilit fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2016, il-Parlament jenħtieġ li jkollu rwol ċar fl-implimentazzjoni tal-UE tal-Aġenda 2030;

18.  Jilqa' l-inizjattivi reċenti għall-promozzjoni tal-effiċjenza fir-riżorsi, fost l-oħrajn permezz tal-promozzjoni tal-prevenzjoni tal-iskart, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ, il-limitazzjoni tal-irkupru tal-enerġija għal materjali mhux riċiklabbli u l-eliminazzjoni gradwali tar-rimi fil-miżbliet ta' skart riċiklabbli jew rekuperabbli, kif propost fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari u l-proposta għal miri ġodda u ambizzjużi tal-UE dwar l-iskart, li, fost l-oħrajn, ser jikkontribwixxu għall-SDG 12 u t-tnaqqis tal-iskart fil-baħar; jirrikonoxxi li l-kisba tal-SDGs u l-ilħuq tal-miri tat-tibdil fil-klima b'mod kosteffikaċji ser jirrikjedu żidiet fl-effiċjenza fir-riżorsi u sal-2050, ser inaqqsu l-emissjonijiet globali tal-GHG bi 19 % u l-emissjonijiet tal-GHG tan-nazzjonijiet tal-G7 sa 25 %; jinnota l-fatt li 12 mis-17-il SDG jiddependu fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali; jenfasizza l-importanza ta' konsum u produzzjoni sostenibbli billi tiżdied l-effiċjenza u billi jitnaqqsu t-tniġġis, id-domanda għar-riżorsi u l-iskart; jenfasizza l-ħtieġa li t-tkabbir, l-użu tar-riżorsi u l-impatti ambjentali jiġu diżakkoppjati; jistieden lill-Kummissjoni tfassal rapporti regolari dwar l-ekonomija ċirkolari li jispjegaw fid-dettall l-istat u t-tendenzi tagħha u jippermettu l-politiki eżistenti biex jiġu mmodifikati abbażi ta' informazzjoni oġġettiva, affidabbli u komparabbli; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, tiżgura li l-ekonomija ċirkolari twassal għal tnaqqis sinifikanti fl-użu ta' materjali verġni, tnaqqis fl-iskart ta' materjali, prodotti li jservu aktar, u l-użu ta' prodotti sekondarji manifatturati u materjali li jifdal li qabel kienu jitqiesu bħala flussi tal-iskart; jistieden lill-Kummissjoni toħroġ bi strateġija ambizzjuża u komprensiva dwar il-plastik filwaqt li taderixxi mal-mira tal-2020 għall-immaniġġjar ambjentalment korrett tal-kimiċi, u tqis l-objettiv dwar iċ-ċikli tal-materjali mhux tossiċi kif stabbilit fis-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (EAP); iqis li azzjoni kkoordinata fil-livell Ewropew kontra l-ħela tal-ikel hija kruċjali għall-SDG 2; jissottolinja l-mira tal-UE għat-tnaqqis tal-iskart tal-ikel b'50 % sal-2030;

19.  Jenfasizza li d-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tindika li s-sistemi attwali ta' produzzjoni u ta' konsum fl-ekonomija globali jiġġeneraw ħafna skart li, flimkien mad-domanda dejjem tikber ta' oġġetti u servizzi fir-rigward ta' tnaqqis fir-riżorsi, jikkontribwixxu biex il-kostijiet ta' materja prima fundamentali, minerali u enerġija jiżdiedu, u b'hekk jiġu ġġenerati aktar tniġġis u skart, u jiżdiedu l-emissjonijiet globali ta' gassijiet b'effett ta' serra u jikbru l-art degradata u d-deforestazzjoni; konsegwentement, hemm bżonn isiru sforzi min-naħa tal-UE u l-Istati Membri tagħha b'tali mod li tiġi żgurata valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja (LCA) tal-prodotti u s-servizzi sabiex jiġi evalwat l-impatt reali tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mas-sostenibbiltà;

20.  Ifakkar li d-diżakkoppjament tat-tkabbir ekonomiku mill-konsum tar-riżorsi huwa essenzjali biex jiġu limitati l-impatti ambjentali u tittejjeb il-kompetittività tal-Ewropa u titnaqqas id-dipendenza tagħha fuq ir-riżorsi;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw d-dewmien sinifikanti fil-kisba tal-istatus ta' ilma tajjeb skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, u jiżguraw il-kisba tal-SDG 6; jinnota l-valutazzjoni tal-EEA li aktar min-nofs il-korpi tal-ilma tax-xmajjar u l-lagi fl-Ewropa għandhom status ekoloġiku li huwa kklassifikat bħala anqas minn tajjeb u li l-ekosistemi tal-ilma għadhom jesperjenzaw l-akbar deterjorazzjoni sinifikanti u tnaqqis fil-bijodiversità; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja approċċi innovattivi għal ġestjoni tal-ilma sostenibbli, inklużi billi tisfrutta l-potenzjal sħiħ tal-ilma mormi, u tapplika l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari fil-ġestjoni tal-ilma, billi timplimenta miżuri biex jiġi promoss l-użu mill-ġdid sikur tal-ilma mormi fl-agrikoltura u fis-setturi industrijali u muniċipali; jenfasizza li madwar 70 miljun Ewropew jesperjenza stress tal-ilma matul ix-xhur tas-sajf; ifakkar, barra minn hekk, li madwar 2 % tal-popolazzjoni totali tal-UE ma għandhiex aċċess sħiħ għall-ilma tax-xorb, li b'mod sproporzjonali jaffettwa l-gruppi vulnerabbli u marġinalizzati; ifakkar, barra minn hekk, li hemm 10 imwiet kuljum fl-Ewropa bħala riżultat ta' ilma mhux sikur u kundizzjonijiet ħżiena tas-sanitazzjoni u tal-iġjene;

22.  Jilqa' l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni għall-futur tal-oċeani tagħna, li tipproponi 50 azzjoni għal oċeani sikuri, siguri, nodfa u ġestiti b'mod sostenibbli fl-Ewropa u madwar id-dinja b'tali mod li jintlaħaq l-SDG 14 – mira urġenti meta wieħed iqis il-ħtieġa għal irkupru rapidu tal-ibħra Ewropej u l-oċeani globali;

23.  Jenfasizza s-sinifikat ambjentali u l-benefiċċji soċjoekonomiċi tal-bijodiversità u jinnota li skont l-aktar rapport reċenti tal-"Limiti planetarji", il-valuri attwali tat-telf tal-bijodiversità qabżu l-limitu planetarju, filwaqt li l-integrità tal-bijosfera titqies bħala limitu ewlieni li meta jinbidel b'mod sinifikanti jibdel is-sistema tad-dinja fi stat ġdid; jinnota bi tħassib li l-miri tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020 u tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika mhux ser jintlaħqu mingħajr sforzi addizzjonali sostanzjali; ifakkar li madwar 60 % tal-ispeċijiet ta' annimali u 77 % tal-ħabitats protetti huma f'kundizzjonijiet inqas minn ottimali(10); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jintlaħqu dawn l-objettivi, billi, fost l-oħrajn, jiġu implimentati bis-sħiħ id-Direttivi dwar in-Natura u jagħrfu l-valur miżjud tal-ekosistemi u l-bijodiversità tal-ambjent Ewropew billi jallokaw biżżejjed riżorsi, inkluż f'baġits futuri għall-konservazzjoni tal-bijodiversità, b'mod partikolari n-netwerk tan-Natura 2000 u l-programm LIFE; itenni l-ħtieġa ta' metodoloġija komuni ta' traċċar li tqis l-infiq dirett u indirett dwar il-bijodiversità u l-effiċjenza ta' dak l-infiq, filwaqt li jenfasizza li l-infiq globali tal-UE ma jrid ikollu l-ebda impatt negattiv fuq il-bijodiversità u jenħtieġ li jappoġġja l-ilħuq tal-miri tal-bijodiversità tal-Ewropa;

24.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni sħiħa, l-infurzar u l-finanzjament adegwat, tad-Direttivi dwar in-Natura huma prerekwiżit essenzjali sabiex jiġi żgurat is-suċċess tal-istrateġija għall-bijodiversità b'mod ġenerali u biex tintlaħaq il-mira ewlenija tagħha; jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tirrevedix id-Direttivi dwar in-Natura;

25.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jikkonkludu b'mod mgħaġġel u jsaħħu n-netwerk ekoloġiku ta' Natura 2000 billi jintensifikaw l-isforzi biex jiġi żgurat li numru suffiċjenti ta' żoni speċjali ta' konservazzjoni (ŻSK) jkun indikat skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats u li tali nomina tkun akkumpanjata minn miżuri effikaċi ta' protezzjoni tal-bijodiversità fl-Ewropa;

26.  Jinnota li r-riċerka turi li l-agrikoltura intensiva hija xprunatur ewlieni tat-telf tal-karbonju organiku fil-ħamrija u tal-bijodiversità tal-ħamrija; jistieden lill-UE tippromwovi metodi li jibnu l-kwalità tal-ħamrija, bħal rotazzjonijiet li jinkludu l-legumi u l-bhejjem, sabiex b'hekk l-UE tkun tista' tilħaq l-SDGs 2.4 u 15.3;

27.  Iqis li l-UE trid tagħmel aktar biex tikseb l-SDG 15; iħeġġeġ b'mod partikolari lill-Kummissjoni Ewropea tindirizza bħala prijorità l-kwistjoni tad-dekontaminazzjoni ambjentali, filwaqt li tipproponi standards armonizzati kontra l-konsum u d-degradazzjoni tal-artijiet u billi tippreżenta malajr kemm jista' jkun il-pjan ta' azzjoni kontra d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti mħabbar f'diversi okkażjonijiet u l-programm bi skeda ta' żmien relatat mal-implimentazzjoni tiegħu;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi bħala attur globali fil-protezzjoni tal-ekoloġija u l-ambjent importanti tal-Artiku; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni biex ma tippermetti l-ebda politika li tinċentiva l-esplojtazzjoni tal-Artiku għall-fjuwils fossili;

29.  Jirrikonoxxi li bidliet fil-bijodiversità tal-ħamrija u fil-karbonju organiku tal-ħamrija huma fil-biċċa l-kbira mmexxija minn prattiki ta' ġestjoni tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art kif ukoll tibdil fil-klima, li għandu impatt negattiv kbir fuq ekosistemi sħaħ u s-soċjetà; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tiddedika attenzjoni partikolari għal kwistjonijiet relatati mal-ħamrija għat-8 EAP li jmiss;

30.  Jenfasizza li l-importazzjonijiet tal-UE tad-dqiq tas-sojja għan-nutrizzjoni tal-annimali jikkontribwixxu għad-deforestazzjoni fl-Amerka t'Isfel u b'hekk idgħajfu l-SDGs dwar id-deforestazzjoni, it-tibdil fil-klima u l-bijodiversità;

31.  Jissottolinja li s-7 EAP huwa, fih innifsu, strument ewlieni għall-implimentazzjoni tal-SDGs, għalkemm l-azzjoni meħuda f'xi setturi għadha mhix biżżejjed biex tiżgura li l-SDGs jiġu ssodisfati; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jimplimentaw bis-sħiħ is-7 EAP, biex fl-evalwazzjoni tas-7 EAP jinkorporaw valutazzjoni sal-punt li l-miri tiegħu jikkorrispondu mal-SDGs u, biex tikkunsidra dawn l-eżiti, b'tali mod li toħroġ b'rakkomandazzjoni għall-programm suċċessur; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi f'ħin opportun Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni għall-perjodu ta' wara l-2020, kif meħtieġ mill-Artikolu 192(3) tat-TFUE, peress li dan se jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-SDGs fl-Ewropa;

32.  Jilqa' l-enfasi fuq il-bijodiversità, ir-riżorsi u l-ekosistemi naturali, u r-rabta rikonoxxuta bejn dawn l-elementi u s-saħħa tal-bniedem u l-benesseri; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ "Saħħa Waħda" li jiġbor fl-istess ħin is-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u ambjentali, u jfakkar li l-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni bl-għan li jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda tas-saħħa huwa prerekwiżit essenzjali sabiex jintlaħqu l-SDGs; iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq analiżi b'mod rapidu sabiex twieġeb għall-pubblikazzjoni tal-OECD "EU Health at a glance" ("Daqqa t'għajn lejn is-saħħa fl-UE) li turi li l-istennija ta' ħajja ma żdiditx f'ħafna Stati Membri tal-UE; jinnota li aċċess ġust għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja huwa essenzjali biex jinkisbu sistemi tas-saħħa sostenibbli peress li dan għandu l-potenzjal li jnaqqas l-inugwaljanzi; jenfasizza li huma meħtieġa aktar sforzi biex jiġu indirizzati l-ostakli multidimensjonali għall-aċċess fuq livelli individwali, ta' fornitur u ta' sistemi tas-saħħa – u biex jibqa' jkun hemm investiment fl-innovazzjoni u r-riċerka medika u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) bil-ħsieb li jiġu żviluppati soluzzjonijiet tas-saħħa li huma aċċessibbli, sostenibbli u orjentati lejn il-ġlieda kontra l-problema globali tal-HIV/AIDS, it-tuberkulożi meninġite, l-Epatite C, u mard ieħor infettiv ittraskurat, li ħafna drabi huma marbuta mal-faqar; ifakkar li l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp mediċi fil-livell globali huwa kruċjali sabiex jiġu indirizzati l-isfidi tas-saħħa emerġenti li huma l-epidemiji u r-reżistenza għall-antibijotiċi;

33.  Jissottolinja l-fatt li l-ekonomija tal-oċeani, jew l-"ekonomija blu", toffri opportunitajiet importanti għall-użu u l-konservazzjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar, u li appoġġ għall-bini tal-kapaċitajiet adatti għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' għodod tal-ippjanar u sistemi tal-ġestjoni jistgħu jippermettu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jaħtfu dawn l-opportunitajiet; jissottolinja r-rwol ewlieni li l-Unjoni Ewropea jrid ikollha f'dan ir-rigward;

34.  Ifakkar li l-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 jistabbilixxi tliet objettivi ewlenin għall-2030; tnaqqis fl-emissjonijiet tal-GHG ta' mill-inqas 40 %, mill-inqas 27 % tad-domanda tal-enerġija tal-UE tiġi ssodisfata b'enerġija rinnovabbli u titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta' mill-inqas 30 %; ifakkar il-pożizzjonijiet meħuda mill-Parlament fuq dawn il-miri; jissottolinja l-ħtieġa li dawn il-miri jinżammu taħt rieżami u li titħejja strateġija għal emissjonijiet żero ta' nofs is-seklu għall-UE, li tipprovdi perkors kosteffiċjenti, li tqis l-ispeċifiċitajiet reġjonali u nazzjonali fi ħdan l-UE, lejn l-ilħuq tal-għanijiet ta' emissjonijiet żero netti tal-Ftehim ta' Pariġi;

35.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jintegraw b'mod effikaċi l-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima fil-politiki tal-iżvilupp; jenfasizza l-ħtieġa li jitħeġġew it-trasferimenti tat-teknoloġija għall-effiċjenza fl-enerġija u t-teknoloġiji nodfa u li jiġu appoġġjati investimenti fuq proġetti tal-enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira, li mhumiex kollegati mal-grilja u deċentralizzati; jitlob lill-UE żżid l-assistenza tagħha għall-agrikoltura sostenibbli sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, permezz ta' appoġġ immirat għal bdiewa fuq skala żgħira, id-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba', l-agrosilvikultura u prattiki agroekoloġiċi;

36.  Jirrikonoxxi, barra minn hekk, li tnaqqis fil-produzzjoni u l-konsum tal-laħam tal-UE se jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-SDGs dwar it-tnaqqis ta' mard li ma jitteħidx (SDG 3.4), dwar it-tnaqqis tat-tniġġis u l-użu żejjed tal-ilma (b'mod partikolari fil-laħam aħmar) (6.3 u 6.4), dwar it-titjib tal-kwalità tal-ħamrija (2.4 u 15.3), u dwar it-tnaqqis tad-deforestazzjoni (15.2) u t-telf tal-bijodiversità (15);

37.  Jirrikonoxxi r-rabta li teżisti bejn l-estrazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-konservazzjoni u l-kummerċ; jirrikonoxxi, barra minn hekk, li l-kost tal-għażla ta' nuqqas ta' azzjoni biex jiġu indirizzati s-sussidji tas-sajd dannużi huwa estremament għoli, peress li n-nuqqas ta' azzjoni se jwassal għall-eżawriment tar-riżorsi, l-insigurtà alimentari u l-qerda ta' dawk is-sorsi ta' impjieg li kien hemm l-intenzjoni li jiġu ppreżervati;

38.  Jissottolinja l-fatt li l-faqar enerġetiku, li spiss jiġi definit bħala sitwazzjoni fejn l-individwi jew l-unitajiet domestiċi ma jkunux kapaċi jsaħħnu b'mod adegwat jew jipprovdu s-servizzi ta' enerġija l-oħra rikjesti fi djarhom bi prezzijiet li jaffordjaw, huwa problema f'ħafna Stati Membri; jisħaq li l-faqar enerġetiku huwa dovut għall-prezzijiet tal-enerġija dejjem jiżdied, għall-impatt tar-reċessjoni fuq l-ekonomiji nazzjonali u reġjonali, u għal djar li ma jużawx l-enerġija b'mod effiċjenti; ifakkar li, skont l-Istatistika tal-UE dwar l-Introjtu u l-Kundizzjonijiet tal-Għajxien, huwa stmat li, fl-2012, 54 miljun ċittadin Ewropew (10,8 % tal-popolazzjoni tal-UE) ma setgħux isaħħnu lil djarhom b'mod adegwat, u li qed jiġu rrapportati numri simili fir-rigward tal-ħlas tard tal-kontijiet għas-servizzi essenzjali jew tal-preżenza ta' kundizzjonijiet ta' akkomodazzjoni ħżiena; jappella lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu u jindirizzaw din il-problema peress li, biex jiġi żgurat li l-komunitajiet ma jbatux minn impatti negattivi fuq is-saħħa, ma jiġux inkollati ulterjorment f'sitwazzjoni ta' faqar u jkunu jistgħu iżommu l-kwalità ta' ħajjithom f'livell tajjeb, kif ukoll biex jiġi żgurat li n-nefqa finanzjarja biex tassisti lill-unitajiet domestiċi li jirrikjedu sostenn ma ssirx wisq ta' piż, huwa kritiku li jiġu ggarantiti s-servizzi bażiċi tal-enerġija; jisħaq li is-servizzi tal-enerġija moderni huma kruċjali għall-benesseri tal-bniedem u għall-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiż; iżda madankollu, fuq livell globali, 1,2 biljun persuna ma għandhomx aċċess għall-elettriku u aktar minn 2,7 biljun persuna ma għandhomx faċilitajiet għal tisjir nadif; ifakkar, barra minn hekk, li aktar minn 95 % ta' dawn in-nies jgħixu jew fl-Afrika sub-Saħarjana jew fl-Asja li qed tiżviluppa, u madwar 80 % jgħixu fi nħawi rurali; jisħaq l-enerġija hija ċentrali għal kważi kull sfida u opportunità importanti li d-dinja qed taffaċċja fil-ġurnata tal-lum; jisħaq li, fir-rigward tal-impjiegi, is-sigurtà, it-tibdil fil-klima, il-produzzjoni tal-ikel u ż-żieda tal-introjti, huwa essenzjali li kulħadd ikollu aċċess għall-enerġija, u jisħaq li l-enerġija sostenibbli tirrappreżenta opportunità, peress li tittrasforma l-ħajjiet, l-ekonomiji u l-pjaneta;

39.  Jirrakkomanda li l-azzjoni klimatika tiġi kompletament integrata fil-baġit tal-UE kollu kemm hu (assimiliazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-politiki predominanti), b'mod li jiġi żgurat li l-miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra jiġu integrati fid-deċiżjonijiet kollha dwar l-investiment fl-Ewropa;

40.  Jappella lill-Kummissjoni biex, fi żmien sitt xhur mid-djalogu ta' faċilitazzjoni tal-2018 taħt l-awspiċi tal-UNFCCC, tibda tipproduċi rapport kull ħames snin dwar il-leġiżlazzjoni klimatika tal-UE, inklużi r-Regolament dwar il-kondiviżjoni tal-isforzi u d-Direttiva li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet, b'mod li taċċerta l-effikaċja ta' din il-leġiżlazzjoni biex tagħti l-kontribut mistenni għall-isforzi tal-UE għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra u tistabbilixxi jekk il-perkors attwali tat-tnaqqis huwiex se jkun biżżejjed biex jintlaħqu l-SDGs u l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi; jitlob ukoll li l-Kummissjoni tirrevedi u tamplifika l-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030, kif ukoll il-kontribut determinat fil-livell nazzjonali tal-UE sa mhux aktar tard mill-2020, sabiex jiġu allinjati suffiċjentement mal-objettivi fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi u mal-SDGs; jappella lill-Kummissjoni biex tagħti inċentivi għall-potenzjal ta' assorbiment tal-gassijiet b'effett ta' serra billi tinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-politiki li jappoġġaw it-tisġir permezz ta' prattiki xierqa ta' ġestjoni forestali, fil-prospettiva tal-fatt li l-UE impenjat ruħha taħt l-Aġenda 2030 li tippromwovi l-implimentazzjoni ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti, li ttemm id-deforestazzjoni, treġġa lura lill-foresti degradati għal li kienu, u żżid it-tisġir u t-tisġir mill-ġdid fil-livell globali sal-2020;

41.  Jissottolinja l-fatt li l-isforzi biex jittaffa t-tisħin globali mhumiex ostaklu għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi u li, għall-kuntrarju, id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija jmissha titqies bħala sors kruċjali għal tkabbir ekonomiku u impjiegi ġodda u sostenibbli; jirrikonoxxi madankollu li fit-tranżizzjoni lejn kwalunkwe mudell ekonomiku u soċjali ġdid, il-komunitajiet li jkunu ffokati madwar industriji tradizzjonali x'aktarx li se jaffaċċjaw l-isfidi; jissottolinja l-importanza ta' appoġġ f'din it-tranżizzjoni, u jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw il-fluss ta' finanzjament minn sorsi bħall-Iskema tal-UE għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet sabiex jiffinanzjaw l-modernizzazzjoni u tranżizzjoni ġusta b'mod li jgħinu lill-komunitajiet ta' dan it-tip u jippromwovu l-adozzjoni tal-aħjar teknoloġiji u prattiki produttivi biex jiġu żgurati l-aħjar standards ambjentali u xogħol sikur, stabbli u sostenibbli;

42.  Jisħaq li, sabiex l-UE tkun tista' tilħaq l-għanijiet tal-Aġenda 2030, huwa essenzjali li dawn jiġu riflessi b'mod komprensiv fis-Semestru Ewropew, inkluż billi jiġu indirizzati l-impjiegi ekoloġiċi, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, kif ukoll l-investimenti u l-innovazzjoni sostenibbli; jinnota li ekonomija li tagħmel użu effiċjenti mir-riżorsi jkollha potenzjal kbir għall-ħolqien ta' impjiegi u t-tkabbir ekonomiku peress li, sal-2050, kieku żżid USD 2 triljun żejda mal-ekonomija globali u tiġġenera USD 600 biljun żejda fil-PDG tal-pajjiżi tal-G7;

43.  Jinnota li t-telf kontinwu tal-bijodiversità, l-effetti negattivi tad-deforestazzjoni u tat-tibdil fil-klima jistgħu jwasslu għal żieda fil-kompetizzjoni għar-riżorsi bħall-ikel u l-enerġija, għal żieda fil-faqar, fl-instabbiltà politika fuq livell globali, u fl-ispostamenti tal-popolazzjoni, kif ukoll għal tendenzi ġodda fil-qasam tal-migrazzjoni globali; jinsisti li jkun xieraq li l-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Istati Membri jikkunsidraw dawn l-elementi fl-aspetti kollha tar-relazzjonijiet esterni u d-diplomazija internazzjonali, filwaqt li jiżguraw żieda sostanzjali fil-finanzjament tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA); jitlob li l-Kummissjoni, is-SEAE u l-Istati Membri jipproċedu, fl-azzjonijiet u l-interazzjonijiet kollha mal-pajjiżi terzi, bl-isforzi biex inaqqsu l-emissjonijiet billi jippromwovu s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-użu effiċjenti tar-riżorsi tal-bijodiversità u l-protezzjoni tal-foresti, kif ukoll billi jippromwovu l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih;

44.  Jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-politiki esterni tal-UE jkunu kompatibbli mal-SDGs, u biex tidentifika l-oqsma fejn ikunu meħtieġa azzjoni jew implimentazzjoni ulterjuri biex tiżgura li l-politiki esterni tal-UE jsostnu implimentazzjoni effikaċi tal-SDGs u ma joħolqux kunflitt mal-SDGs u l-implimentazzjoni tagħhom fir-reġjuni l-oħra, b'mod speċjali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jappella għal dan l-għan lill-Kummissjoni biex tattiva proċess affidabbli li jkun jibda b'metodu ta' tbassir/twissija bikrija għall-inizjattivi u l-proposti l-ġodda, inkluża r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, u tressaq proposta għal Strateġija komprensiva għall-Iżvilupp Sostenibbli estern; jenfasizza l-għodod u l-forums disponibbli, bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD), il-Forum Reġjonali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tal-UNECE, il-Forum Politiku ta' Livell Għoli u l-pjattaforma ċentrali tan-NU; jappella biex isir rieżami volontarju fil-Forum Politiku ta' Livell Għoli bi qbil mal-Aġenda 2030, li tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jwettqu rieżamijiet regolari u inklużivi tal-progress; jenfasizza r-rwol li jiżvolġu f'dan ir-rigward il-valutazzjonijiet tal-impatt li jsiru ex ante b'mod regolari u adegwat; ifakkar fl-obbligu derivat mit-Trattati biex, fil-politiki kollha li x'aktarx jaffettwaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jitqiesu l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

45.  Ifakkar fir-rwol speċifiku li l-kultura tiżvolġi fir-relazzjonijiet esterni u fil-politika tal-iżvilupp, b'mod partikolari fir-rigward tar-riżoluzzjoni u l-prevenzjoni tal-kunflitti, l-istabbiliment tal-paċi u l-awtonomizzazzjoni tal-popolazzjonijiet lokali; jikkunsidra, għalhekk, li hemm bżonn ta' strateġija kulturali ambizzjuża u soda, li tinkludi d-diplomazija kulturali, biex jinkiseb kunsens ġdid dwar l-iżvilupp;

46.  Jissottolinja l-importanza tal-ODA bħala strument kruċjali biex tinkiseb l-Aġenda 2030, biex jinqered il-faqar fil-forom kollha tiegħu u biex jiġu miġġielda l-inugwaljanzi, filwaqt li jtenni li, waħedha, l-għajnuna għall-iżvilupp mhijiex biżżejjed biex toħroġ mill-faqar lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu promossi l-istrumenti li jinkoraġġixxu aktar responsabbiltà, bħall-appoġġ baġitarju; jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jikkonfermaw mill-ġdid minnufih l-impenn tagħhom favur l-objettiv ta' 0,7 % mill-introjtu nazzjonali gross, u jissottomettu proposti b'kalendarji dettaljati għal żieda gradwali tal-ODA sabiex jilħqu dan l-objettiv; ifakkar fl-impenn tal-UE li talloka minn tal-anqas 20 % tal-ODA tagħha għall-iżvilupp tal-bniedem u l-inklużjoni soċjali, u jitlob li jiġġedded l-impenn favur dan l-għan; jappella lill-Kummissjoni biex tissodisfa r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp tal-OECD li tilħaq medja annwali għall-element ta' għotja ta' 86 % tal-impenji totali għal ODA; jappella biex l-ODA titħares mid-devjazzjoni u biex jiġu rispettati l-prinċipji li jkun intlaħaq qbil dwarhom fil-livell internazzjonali rigward l-effikaċja tal-iżvilupp, billi jinżamm l-objettiv fundamentali tal-ODA li teqred il-faqar, b'attenzjoni partikolari għall-pajjiżi l-anqas żviluppati u l-kuntesti fraġli; ifakkar fil-ħtieġa li r-relazzjoni ta' donatur/benefiċjarju tiġi ssuperata fi ħdan aġenda għall-iżvilupp aktar estensiva;

47.  Jisħaq fuq ir-rwol li jiżvolġi l-Forum Politiku ta' Livell Għoli fl-għoti ta' segwitu u r-rieżami tal-SDGs, u jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jonoraw ir-rwol ta' tmexxija li tiżvolġi l-UE fid-disinn u fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 billi jaqblu dwar pożizzjonijiet konġunti għall-UE u rappurtar magħqud fil-livell tal-UE, abbażi ta' rappurtar ikkoordinat min-naħa tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-UE, qabel il-Forum Politiku ta' Livell Għoli taħt l-awspiċi tal-Assemblea Ġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tfassal bilanċ tal-azzjonijiet eżistenti matul il-Forum Politiku ta' Livell Għoli li jmiss u tal-SDGs speċifiċi li se jkunu taħt rieżami;

48.  Jisħaq li l-iżgurar tal-ġustizzja fiskali u t-trasparenza, il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa, il-qerda tal-flussi finanzjarji illeċiti u tar-rifuġji fiskali, flimkien ma' titjib fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, tkabbir ekonomiku sostenibbli u żieda fil-Mobilizzazzjoni tar-Riżorsi Domestiċi, huma kruċjali għall-finanzjament tal-Aġenda 2030; jappella biex l-UE toħloq programm ta' finanzjament (DEVETAX2030) biex tassisti speċifikament fl-istabbiliment ta' strutturi fiskali fl-ekonomiji tas-swieq emerġenti u tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw joħolqu uffiċċji reġjonali ġodda tal-awtorità tat-taxxa; itenni l-appelli tiegħu favur taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji globali b'mod li jiġu affrontati l-isfidi tal-faqar fil-livell globali, favur investigazzjoni rigward ir-riperkussjonijiet tal-impatt tal-politiki kollha dwar it-tassazzjoni fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u favur il-ħarsien tal-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp meta tkun qed titfassal il-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam;

49.  Jieħu nota tal-problemi li jirriżultaw mit-tkabbir esplożiv tal-megabliet u l-isfidi li dan il-fenomenu jġib miegħu għas-sostenibbiltà soċjali u ambjentali; jappella favur bilanċ fl-iżvilupp reġjonali u jfakkar li, jekk l-attività ekonomika fl-inħawi rurali u fil-bliet ta' daqs iżgħar tingħata enerġija ġdida, ittaffi l-pressjoni biex in-nies jemigraw lejn il-megaċentri urbani, u b'hekk tipplaka l-problemi tal-urbanizzazzjoni u l-migrazzjoni bla rażan; jisħaq li strutturi reġjonali deċentralizzati jippromwovu ċ-ċirkolazzjoni ta' nutrijenti skarsi, bħall-fosfru, mill-bliet lura għall-produzzjoni agrikola;

50.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaġġustaw mill-ġdid l-approċċ tagħhom lejn il-migrazzjoni bil-ħsieb li jiżviluppaw politika dwar il-migrazzjoni li tkun konformi mal-SDG 10 u perċezzjoni tal-migranti u tal-applikanti għal asil li tkun ibbażata fuq il-fatti, u li jiġġieldu l-ksenofobija u d-diskriminazzjoni kontra l-migranti, kif ukoll bil-ħsieb li jinvestu fil-muturi kruċjali li jixprunaw l-iżvilupp tal-bniedem; itenni t-tħassib tiegħu li l-politiki u l-istrumenti finanzjarji l-ġodda biex jindirizzaw il-kawżi li huma l-għeruq tal-migrazzjoni irregolari u furzata jistgħu jiġu implimentati b'detriment għall-objettivi tal-iżvilupp, u jitlob li l-Parlament Ewropew jingħata rwol ta' skrutinju aktar qawwi f'dan ir-rigward sabiex jiġi żgurat li l-għodod ta' finanzjament il-ġodda jkunu kompatibbli mal-bażi ġuridika, il-prinċipji u l-impenji tal-UE, speċjalment l-Aġenda 2030; jirrifjuta l-idea li l-kundizzjonalità tal-għajnuna abbażi tal-kontroll tal-fruntieri, il-ġestjoni tal-flussi migratorji jew il-ftehimiet ta' riammissjoni suppost tikkostitwixxi l-bażi tas-sħubijiet u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma' pajjiżi terzi;

51.  Jilqa' l-enfasi li qed titqiegħed ful-investiment fiż-żgħażagħ bħala l-implimentaturi prinċipali tal-SDGs; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi sfruttat id-dividend demografiku tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta' politiki pubbliċi adegwati u investiment fl-edukazzjoni u s-saħħa taż-żgħażagħ, inklużi s-saħħa u l-edukazzjoni sesswali u riproduttivi; jisħaq fuq l-opportunità li fl-aħħar isir progress fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa bħala element essenzjali tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, u jħeġġeġ lill-UE tintegrahom fl-oqsma kollha tal-azzjoni esterna; jirrikonoxxi li hemm bżonn li dawn il-fatturi kruċjali li jiffaċilitaw l-iżvilupp tal-bniedem u l-kapital uman jingħataw prijorità sabiex b'mod li jiġi ggarantit l-iżvilupp sostenibbli;

52.  Jinnota li r-Rapporteurs Speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-ikel, kemm dawk attwali u kemm dawk preċedenti, ikkundannaw lill-agrikoltura industrijali talli tagħmel ħsara lill-kwalità tal-ħamrija u lill-bdiewa fuq skala żgħira u minflok saħqu fuq il-benefiċċji tal-agroekoloġija; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma jippromwovux u ma jiffinanzjawx il-produzzjoni industrijali tal-għelejjel u tal-bhejjem fid-dinja li qed tiżviluppa u fl-UE u biex jappoġġaw l-iżvilupp u l-promozzjoni ta' miżuri ta' suċċess differenti minn dawk li tippreżenta l-agrikoltura industrijali;

53.  Jinsisti mal-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżguraw li ma jkunx hemm kunflitt bejn il-baġits pubbliċi u l-SDGs; jikkunsidra li hemm bżonn li l-investiment ekoloġiku, l-innovazzjoni u t-tkabbir fl-UE jitħaffu b'mod sinifikanti biex l-Aġenda 2030 tkun tista' tiġi implimentata b'mod puntwali u b'suċċess, u jirrikonoxxi li huma meħtieġa għodod ta' finanzjament ġodda u approċċi differenti għall-politika ta' investiment attwali, bħall-eliminazzjoni gradwali tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u l-proġetti b'emissjonijiet għoljin; jappella favur strateġija għall-integrazzjoni tal-fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza mill-kumpaniji multinazzjonali u mill-impriżi fil-mudelli kummerċjali korporattivi tagħhom u mill-investituri istituzzjonali fl-istrateġiji ta' investiment tagħhom sabiex il-fondi jiġu indirizzati lejn finanza sostenibbli u jitbiegħdu mill-fjuwils fossili;

54.  Jappella biex il-QFP għal wara l-2020 jorienta mill-ġdid il-baġit tal-Unjoni lejn l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, filwaqt li jiżgura li jiġi allokat finanzjament suffiċjenti sabiex l-SDGs jintlaħqu b'mod effikaċi; jappella biex titqawwa l-integrazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli fil-mekkaniżmu ta' finanzjament u l-linji baġitarji kollha, filwaqt li jtenni li l-koerenza tal-politiki fuq żmien twil tiżvolġi rwol importanti fil-minimizzazzjoni tal-ispejjeż; jirrileva s-sinifikat tal-politika ta' koeżjoni bħala l-politika ta' investiment ewlenija tal-UE u jfakkar li hemm bżonn ta' applikazzjoni orizzontali tal-kriterji ta' sostenibbiltà u l-objettivi bbażati fuq il-prestazzjoni għall-fondi strutturali u ta' investiment kollha tal-UE, inkluż il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, sabiex tinkiseb tranżizzjoni komprensiva lejn tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklużiv;

55.  Jappella lill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) biex jiżgura li jġib ruħu skont il-valuri tal-Ewropa billi jimplimenta kriterji ta' sostenibbiltà qawwijin fis-self tiegħu, u b'mod partikolari li jiffoka s-self għas-setturi tal-enerġija u t-trasport fuq il-proġetti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u l-proġetti sostenibbli;

56.  Jappella lill-BEI biex, sal-2030, jimpenja l-40 % tal-portafoll ta' self tiegħu favur it-tkabbir b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u li jkun reżistenti għat-tibdil fil-klima;

57.  Jitlob lill-BEI jalloka aktar fondi għall-inizjattiva ELENA biex jiġu pprovduti għotjiet għall-assistenza teknika ffokati fuq l-implimentazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli distribwita u l-proġetti u l-programmi fil-qasam tat-trasport urban;

58.  Jirrikonoxxi li infrastruttura reżiljenti u sostenibbli hija prinċipju kruċjali biex jinkiseb futur sostenibbli b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u ġġib magħha għadd ta' benefiċċji kollaterali bħad-durabbiltà u titjib fil-protezzjoni kontra n-nirien u l-għarar; jikkunsidra li tranżizzjoni lejn soċjetà sostenibbli tista' tinkiseb biss permezz ta' konformità mal-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" u titjib kontinwu tal-effiċjenza tal-apparat elettrodomestiku, il-grilji elettriċi u l-bini, filwaqt li jiġu żviluppati sistemi ta' ħżin; jirrikonoxxi li l-akbar potenzjal għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija jinsab fil-bini u jitlob lill-UE timpenja ruħha favur l-għan li, sal-2050, l-istokk tal-bini jkun kompletament sostenibbli, dekarbonizzat u effiċjenti fl-użu tal-enerġija, li d-domanda tiegħu għall-enerġija tkun kważi żero u fejn kwalunkwe domanda residwa tiġi sodisfatta permezz ta' firxa estensiva ta' sorsi rinnovabbli; jappella biex titħaffef iż-żieda ta' sehem l-enerġija rinnovabbli fit-taħlita enerġetika tal-UE; iwissi kontra l-intrappolament f'infrastruttura mhux sostenibbli u jappella lill-Kummissjoni biex tipproponi miżuri għal tranżizzjoni ordnata lejn ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u riorjentazzjoni fundamentali tal-iżvilupp tal-infrastruttura b'mod li jittaffew ir-riskji ekonomiċi sistemiċi assoċjati mal-assi finanzjarji b'emissjonijiet għolja ta' karbonju;

59.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lill-mobbiltà sostenibbli billi jtejbu s-sistemi ta' trasport pubbliku fil-livell lokali bi qbil mal-karatteristiċi speċifiċi ta' kull pajjiżi u abbażi tal-bżonnijiet reali taċ-ċittadini; jikkunsidra li jkun xieraq li l-appoġġ finanzjarju tal-UE għall-iżvilupp tas-settur tat-trasport u tal-infrastrutturi jkollu objettivi li jġibu valur miżjud ta' vera għall-Istati Membri;

60.  Jinnota li d-degradazzjoni ambjentali u t-tibdil fil-klima jikkostitwixxu riskji sinifikanti għall-istabbiliment u ż-żamma tal-paċi u tal-ġustizzja; jirrikonoxxi l-ħtieġa li s-sehem li t-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni ambjentali jiżvolġu bħala muturi tal-migrazzjoni globali, kif ukoll tal-faqar u l-ġuħ, jingħata aktar viżibbiltà; jappella biex l-UE u l-Istati Membri jżommu t-tibdil fil-klima bħala prijorità strateġika fid-djalogi diplomatiċi fil-livell globali, inkluż fid-djalogi bilaterali u bireġjonali ta' livell għoli mal-pajjiżi tal-G7 u tal-G20, fin-NU u mal-pajjiżi sħab bħaċ-Ċina;, b'mod li jitkompla djalogu pożittiv u attiv li jħaffef it-tranżizzjoni globali lejn enerġija nadifa u jevita t-tibdil fil-klima perikoluż;

61.  Jissottolinja l-fatt li l-korruzzjoni għandha impatt serju fuq l-ambjent, u li t-traffikar ta' speċijiet selvaġġa fil-periklu ta' estinzjoni, ta' minerali u ta' ħaġar prezzjuż, kif ukoll ta' prodotti tal-foresti bħall-injam, huwa wkoll intrinsikament marbut mal-korruzzjoni; jissottolinja ulterjorment li t-traffikar ta' speċijiet selvaġġa jista' jkompli jhedded lill-ispeċijiet fil-periklu ta' estinzjoni, filwaqt li l-qtugħ tas-siġar għall-injam illegali jista' jwassal għal telf tal-bijodiversità u jżid l-emissjonijiet tal-karbonju, li jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima; jisħaq li, għall-gruppi kriminali organizzati, il-profitti huma tajbin u r-riskju li jġibu magħhom huwa żgħir, peress li r-reati marbuta mal-foresti rarament jiġu mħarrka u s-sanzjonijiet spiss ma jkunux jikkorrispondu għas-serjetà tar-reat; ifakkar li l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni, bil-fokus komprensiv tagħha fuq il-prevenzjoni tal-korruzzjoni, l-infurzar effikaċi tal-liġi, il-kooperazzjoni internazzjonali u l-irkupru tal-assi, tista' tkun għodda effikaċi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur ambjentali; jappella lill-Istati Membri biex jintegraw l-istrateġiji kontra l-korruzzjoni bħat-trasparenza u r-responsabbiltà fil-leġiżlazzjoni u l-politiki ambjentali u biex iqawwu d-demokrazija u l-governanza tajba; jisħaq li, jekk tiġi affrontata l-korruzzjoni fis-settur ambjentali, dan se jgħin biex jinħoloq aċċess ekwu għal riżorsi essenzjali bħall-ilma u ambjent nadif u huwa essenzjali għall-protezzjoni tal-ambjent tagħna u għall-iżgurar tal-iżvilupp sostenibbli;

62.  Jirrikonoxxi l-ħidma li ċ-Ċentru għall-Klima u s-Sigurtà bbażat fl-Istati Uniti wettaq fl-identifikazzjoni tal-punti fejn kuntatt bejn it-tibdil fil-klima u s-sigurtà internazzjonali jista' jikkawża problemi, fejn jirreferi għat-tibdil fil-klima bħala "multiplikatur tat-theddid" li jista' jirrikjedi intervent umanitarju jew militari akbar u jwassal għal maltempati aktar gravi li jheddu l-ibliet u l-bażijiet militari;

63.  Jappella lill-Kummissjoni biex tenfasizza lill-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi l-investituri, it-trade unions u ċ-ċittadini, il-benefiċċji jekk il-produzzjonijiet insostenibbli jiġu ttrasformati f'attivitajiet li jippermettu l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-benefiċċji jekk il-forza tax-xogħol titħarreġ mill-ġdid b'mod permanenti fil-prospettiva ta' impjiegi ekoloġiċi, nodfa u ta' kwalità għolja;

64.  Jisħaq li l-edukazzjoni u t-taħriġ huma kruċjali jekk is-soċjetà trid taqbad it-triq lejn is-sostenibbiltà; jirrileva l-fatt li l-edukazzjoni rigward is-sostenibbiltà tiżviluppa l-ħiliet, l-għarfien u l-valuri li jippromwovu mġiba b'appoġġ għal futur sostenibbli; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, għalhekk, jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw edukazzjoni dwar is-sostenibbiltà fil-livelli kollha u f'kull forma ta' edukazzjoni u taħriġ;

65.  Jinsab profondament imħasseb dwar id-differenzi fir-rendiment tas-sistemi edukattivi fl-Istati Membri, kif intwera mill-aħħar rapporti tal-programm PISA, u dwar il-fatt li bejn l-2010 u l-2014 l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ naqas bi 2,5 % fl-UE kollha kemm hi; jisħaq li, għall-ugwaljanza u l-inklużjoni soċjali u biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-SDG 4, huwa essenzjali li s-sistemi pubbliċi għall-edukazzjoni u t-taħriġ ikollhom ir-riżorsi adegwati u jkunu aċċessibbli għal kulħadd; jisħaq, madankollu, li l-kompetenza għall-edukazzjoni tibqa' f'idejn l-Istati Membri;

66.  Jisħaq li l-edukazzjoni hija fundamentali għall-iżvilupp ta' soċjetajiet li jistgħu jsostnu lilhom infushom; jappella biex l-UE tikkollega l-edukazzjoni ta' kwalità, it-taħriġ tekniku u vokazzjonali u l-kooperazzjoni mal-industrija bħala prekundizzjoni essenzjali għall-impjegabbiltà taż-żgħażagħ u l-aċċess għal impjiegi kwalifikati; jemmen li, kemm għall-iżvilupp kif ukoll għall-protezzjoni tat-tfal, huwa kruċjali li tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-aċċess għall-edukazzjoni b'mod partikolari fis-sitwazzjonijiet ta' emerġenza u ta' kriżi;

67.  Jiddispjaċih dwar il-problema persistenti tal-livelli għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ; ifakkar fl-importanza tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ biex tiġi indirizzata din il-problema; jappella biex dawk ikomplu jittejbu u jingħataw l-appoġġ finanzjarju xieraq sabiex jiġi promoss il-ħolqien ta' impjiegi ġodda ta' kwalità għolja u protezzjoni soċjali deċenti għaż-żgħażagħ, sabiex jingħelbu d-diffikultajiet eżistenti biex jiġu koinvolti l-gruppi vulnerabbli u sabiex min ikun barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ u ż-żgħażagħ b'livell baxx ta' ħiliet jintlaħqu b'mod aktar effikaċi;

68.  Jirrileva r-rwol li jiżvolġu l-edukazzjoni, kemm dik formali u kemm dik informali, it-tagħlim tul il-ħajja, l-isport, l-arti u l-volontarjat fit-tagħlim dwar is-sostenibbiltà u t-trawwim ta' ċittadinanza ekoloġika, bħala parti minn sforz aktar estensiv biex iż-żgħażagħ jiġu armati bil-ħiliet, kompetenzi u attitudnijiet rilevanti li jeħtieġu biex isiru ċittadini miftuħa u responsabbli;

69.  Jappella lill-Kummissjoni biex iżżid l-appoġġ għas-saħħa u l-benesseri taż-żgħażagħ meta tkun qed tirrevedi l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2018, b'enfasi partikolari fuq l-implimentazzjoni f'waqtha tal-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Obeżità fit-Tfulija u l-Pjan ta' Azzjoni dwar ix-Xorb Fost iż-Żgħażagħ u dwar ix-Xorb bla Rażan Episodiku;

70.  Jappella biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jipproteġu l-lingwi reġjonali u minoritarji u dawk li jintużaw inqas, kif ukoll id-diversità lingwistika, u biex jiżguraw li d-diskriminazzjoni lingwistika ma tkunx tollerata meta l-SDGs jiġu integrati fil-qafas tal-politika Ewropew u fil-prijoritajiet attwali u futuri tal-Kummissjoni;

71.  Iħaddan l-opportunitajiet li toffri d-diversità ta' ambjenti edukattivi, bħall-iskejjel ekoloġiċi, iċ-ċentri għall-edukazzjoni dwar l-iżvilupp u t-tagħlim fil-beraħ;

72.  Ifakkar fil-ħtieġa li jingħataw appoġġ għat-taħriġ tal-edukaturi u ta' dawk li jħarrġu u inkoraġġiment għat-tagħlim bejn il-pari u għall-iskambju tal-aħjar prattiki fil-livell tal-UE u madwar id-dinja;

73.  Jemmen li d-diversità kulturali u l-protezzjoni tal-wirt naturali jmisshom jiġu promossi fil-qafas tal-politika Ewropea kollu kemm hu, anke permezz tal-edukazzjoni;

74.  Ifakkar fil-poter li għandha edukazzjoni ta' kwalità biex tawtonomizza lill-persuni vulnerabbli, lill-minoranzi, lill-persuni bi bżonnijiet speċjali, kif ukoll lin-nisa u l-bniet, fir-rigward tal-SDG 4 dwar l-edukazzjoni, l-SDG 5 dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-SDG 16 dwar il-promozzjoni ta' soċjetajiet inklużivi;

75.  Jappella, fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu promossi sinerġiji ulterjuri bejn l-innovazzjoni u l-kreattività fix-xjenza, biex l-edukazzjoni artistika tiġi introdotta fis-suġġetti STEM (xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika) bil-ħsieb li tiġi promossa edukazzjoni STEAM (xjenza, teknoloġija, inġinerija, arti u matematika), b'mod partikolari fost il-bniet, b'mod li jiġu indirizzati l-isfidi soċjetali fl-ilħuq tal-għanijiet ta' sostenibbiltà;

76.  Jappella lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lir-rikonverżjoni ambjentali u ekonomika tas-siti industrijali li, f'bosta reġjuni tal-Ewropa, jikkawżaw livelli għolja ta' tniġġis fil-kompartiment ambjentali u jesponu lill-popolazzjonijiet lokali għal riskji gravi għas-saħħa;

77.  Jikkunsidra li kwalunkwe viżjoni futura tal-Ewropa trid tħaddan lill-SDGs bħala prinċipju kruċjali, u f'dan ir-rigward l-Istati Membri suppost qegħdin fi tranżizzjoni lejn mudelli ekonomiċi sostenibbli, u li r-rwol li tiżvolġi l-UE biex ikun hemm żvilupp sostenibbli jmissu għaldaqstant ikun fil-qalba tar-riflessjonijiet mnedija mill-White Paper tal-Kummissjoni tal-1 ta' Marzu 2017 dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa (COM(2017)2025), fejn hemm bżonn ta' dimensjoni ta' sostenibbiltà aktar qawwija fil-kuntest tat-tkabbir ekonomiku; jikkunsidra li, għall-UE, huwa kruċjali li jintlaħqu l-SDGs u l-Aġenda 2030, u li l-ilħuq tal-SDGs imissu jkun il-wirt li l-Ewropa tħalli għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni; jirrikonoxxi li l-Aġenda 2030 hija konformi mal-prinċipji u l-valuri tal-Unjoni u li l-ilħuq tal-SDGs għaldaqstant isegwi b'mod naturali l-pjanijiet tal-Unjoni Ewropea biex toħloq futur aħjar, aktar f'saħħtu u aktar sostenibbli għall-Ewropa;

78.  Jirrikonoxxi li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej, kemm dawk li huma fl-UE u kemm dawk li mhumiex, huma firmatarji għall-ftehim dwar l-SDGs; jikkunsidra li, fil-kuntest tad-dibattitu dwar il-ġejjieni tal-Ewropa, ikun xieraq li tiġi eżaminata l-possibbiltà li jiġi żviluppat qafas pan-Ewropew għall-ilħuq tal-SDGs fost l-Istati Membri tal-UE u taż-ŻEE, il-firmatarji għall-ftehimiet ta' assoċjazzjoni mal-UE, il-pajjiżi kandidati tal-UE u, wara l-ħruġ tiegħu, ir-Renju Unit;

79.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jibnu l-kapaċitajiet għal valutazzjoni integrata, innovazzjoni teknoloġika u istituzzjonali u mobilizzazzjoni finanzjarja għall-ilħuq tal-SDGs;

80.  Jissottolinja r-rwol li se tiżvolġi l-Aġenda Urbana tal-UE fl-implimentazzjoni tal-"Aġenda Urbana Ġdida" fil-livell globali u jilqa' l-iżviluppi politiki li jagħtu lill-bliet u lir-reġjuni s-setgħa li jagħmlu investimenti ekoloġiċi sinerġistiċi; jilqa' wkoll l-inizjattivi bħall-Premju Green Leaf u l-Patt Globali tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija, u jenfasizza ulterjorment l-importanza indispensabbli li għandhom il-bliet u r-reġjuni fl-ilħuq tal-SDGs, peress li li s-sostenibbiltà tirrikjedi approċċi kollaborattivi u fit-tul min-naħa tal-livelli kollha ta' governanza u s-setturi kollha;

81.  Ifakkar li l-Aġenda 2030 tirrikonoxxi li ma nistgħux nibqgħu nqisu l-ikel, l-għajxien u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali b'mod separat; jissottolin li fokus fuq l-iżvilupp rurali u l-investiment fl-agrikoltura – l-għelejjel, il-bhejjem, il-forestrija, is-sajd u l-akkwakultura – huma għodod qawwija biex itemmu l-faqar u l-ġuħ, u biex iwasslu għall-iżvilupp sostenibbli; jinnota li l-agrikoltura għandha rwol importanti x'tiżvolġi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; jisħaq li l-ambizzjoni kbira tal-SDGs tista' tintlaħaq biss permezz tal-kooperazzjoni – Tramuntana-Nofsinhar, Nofsinhar-Nofsinhar u triangolari – u tas-sħubijiet globali bejn diversi atturi u madwar firxa estensiva ta' oqsma;

82.  Ifakkar li l-Istati Membri huma rikjesti jirrapportaw lin-NU dwar il-prestazzjoni tagħhom fir-rigward tal-SDGs; jenfasizza li jkun tajjeb li dawn ir-rapporti mill-Istati Membri jiġu żviluppati f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti fil-livelli lokali u reġjonali; jissottolinja li fl-Istati Membri b'livelli ta' gvern federali jew devoluti, hemm bżonn li jiġu speċifikati l-isfidi u l-obbligi speċifiċi ta' dawn il-livelli governattivi delegati biex jintlaħqu l-SDGs;

83.  Jilqa' l-intenzjoni li l-politika dwar il-kummerċ u l-investiment li tintegra l-iżvilupp sostenibbli tiġi assimilata fix-xejriet predominanti, u jappella biex l-impatti tal-ksib tal-materja prima u r-riżorsi naturali, kemm fl-UE u kemm barra minnha, jiġi indirizzati aħjar meta l-UE tkun qed tfassal il-politiki tagħha, kemm fi ħdan il-fruntieri tagħha u kemm barra minnhom; jappella biex il-politika ta' investiment tiġi eżaminata mill-ġdid u għall-użu estensiv ta' għodod finanzjarji innovattivi biex jintlaħqu l-SDGs; jappella lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-verifiki rigward l-iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet kummerċjali futuri jkunu trasparenti;

84.  Jappella lill-Kummissjoni biex, bl-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti, tfassal u tipprovdi appoġġ speċifiku u personalizzat għall-familji u l-gruppi marġinalizzati u b'introjtu baxx, bħal pereżempju l-poplu Rom, biex tiżgura għajxien b'saħħtu u aċċess għas-servizzi bażiċi u riżorsi naturali sikuri u nodfa, bħall-arja, l-ilma, enerġija affordabbli u moderna, u nutrizzjoni tajba, li kieku jkun jikkontribwixxi wkoll għall-ilħuq tal-SDGs 1, 10 u 15 dwar il-qerda tal-faqar, it-tnaqqis tal-inguwaljanza u l-promozzjoni ta' soċjetajiet paċifiċi u inklużivi;

85.  Jikkunsidra li l-inizjattivi tal-UE indirizzati biex joħolqu futur sostenibbli ma jistgħux ma jqisux id-dibattitu f'livell aktar estensiv rigward ir-rwol tal-annimali bħala kreaturi senzjenti u l-benesseri tagħhom, li ta' spiss jiġu ttraskurati fis-sistemi ta' produzzjoni u ta' konsum prevalenti; jisħaq li hemm bżonn li l-UE tegħleb in-nuqqasijiet politiċi u leġiżlattivi attwali fir-rigward tal-benesseri tal-annimali kif qegħdin jirrikjedu numru dejjem jikber ta' ċittadini Ewropej;

86.  Jappella lill-Kummissjoni biex tamplifika l-isforzi u l-finanzjament għall-kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' edukazzjoni mmirata, u għat-tisħiħ tal-impenji u l-azzjoni taċ-ċittadini favur l-iżvilupp sostenibbli;

87.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex sal-2020 itemmu l-inċentivi għal bijofjuwils ibbażati fuq iż-żerriegħa tal-lift, taż-żejt tal-palm u tas-sojja li jwasslu għal deforestazzjoni u ħsara fit-torbiera; jitlob, barra minn hekk, l-introduzzjoni ta' skema ta' ċertifikazzjoni unika għaż-żejt tal-palm li jidħol fis-suq tal-UE li tiċċertifika l-oriġini soċjalment responsabbli tal-prodott;

88.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi katini tal-valur globali sostenibbli bl-introduzzjoni ta' sistemi ta' diliġenza dovuta għall-kumpaniji, b'enfasi fuq il-katina kollha tal-provvista tagħhom, biex b'hekk in-negozji jitħeġġu jinvestu b'aktar responsabbiltà u jistimulaw implimentazzjoni aktar effettiva tal-kapitoli tas-sostenibbiltà fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles, inklużi fl-oqsma tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, it-trasparenza, l-evitar tat-taxxa u l-kondotta responsabbli tan-negozju;

89.  Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni tkompli tintensifika l-azzjoni dwar miżuri effettivi biex tindirizza l-kwalità ħażina tal-arja li hija responsabbli għal aktar minn 430 000 mewta prematura kull sena fl-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-leġiżlazzjoni ġdida u dik eżistenti tiġi infurzata sabiex tħaffef azzjonijiet legali kontra l-Istati Membri li jonqsu milli jikkonformaw mal-liġijiet dwar it-tniġġis tal-arja, u biex tipproponi leġiżlazzjoni ġdida u effettiva li tinkludi leġislazzjoni speċifika għas-settur, tindirizza l-kwalità ħażina tal-arja ambjentali u d-diversi sorsi ta' tniġġis filwaqt li tindirizza wkoll l-emissjonijiet tal-metan; jissottolinja l-fatt li l-UE għadha 'l bogħod milli tilħaq livelli ta' kwalità tal-arja stabbiliti għall-UE, li huma ħafna inqas stretti minn dawk rakkomandati mid-WHO; jitlob, barra minn hekk, miżuri biex jiġi indirizzat it-tniġġis mill-istorbju;

90.  Josserva li l-Kummissjoni Ewropea indirizzat il-problema tal-kwalità ħażina tal-arja billi bdiet għadd ta' proċeduri ta' ksur, b'mod partikolari kontra dawk li kontinwament qed jabżu l-valuri ta' limitu ta' NO2 stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE;

91.  Ifakkar li t-tnaqqis fit-tniġġis akustiku huwa wieħed mill-parametri tal-kwalità li mhux se jintlaħaq sal-2020; jisħaq li fl-Unjoni l-esponiment għall-istorjbu jikkontribwixxi għal tal-inqas 10 000 mewta prematura fis-sena relatata ma' mard koronarju tal-qalb u ma' puplesija u li fl-2012 madwar kwart mill-popolazzjoni tal-UE kienet esposta għal livelli ta' storbju li jaqbżu l-valuri ta' limitu; jitlob lill-Istati Membri jindirizzaw bħala prijorità l-monitoraġġ tal-livelli ta' storbju, sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-valuri ta' limitu fl-ambjent estern u intern;

92.  Jenfasizza li d-data tal-Kummissjoni turi li aktar minn 50 % taċ-ċereali tal-UE qed jintużaw bħala għalf tal-annimali; jinnota li l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-NU wissiet li aktar użu taċ-ċereali bħala għalf tal-annimali jista' jhedded is-sigurtà tal-ikel billi jnaqqas iċ-ċereali disponibbli għall-konsum mill-bniedem; jinnota li r-riċerka turi li għal kull 100 kalorija ta' ċereali li jingħataw bħala għalf lill-annimali, 17-30 kalorija biss jidħlu fil-katina tal-ikel tal-bniedem bħala laħam u ħalib; jissottolinja li l-istudji tal-FAO jsostnu li l-bhejjem jenħtieġ li jingħataw bħala għalf materjali li ma jistgħux jittieklu mill-bnedmin bħall-bur, ir-residwi tal-għelejjel u l-iskart tal-ikel li ma jistax jiġi evitat;

93.  Jenfasizza l-kontribut li joffri s-settur tal-bhejjem għall-ekonomija tal-UE u għall-agrikoltura sostenibbli, partikolarment meta integrat f'sistemi ta' produzzjoni ta' art agrikola; jiġbed l-attenzjoni għall-potenzjal ta' ġestjoni attiva taċ-ċiklu tan-nutrijenti fis-settur tal-bhejjem biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-emissjonijiet tas-CO2, tal-ammonja u tan-nitrati; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għall-potenzjal tal-biedja integrata li tikkontribwixxi għal funzjonament aħjar tal-ekosistema agrikola u tas-settur agrikolu li ma jagħmilx ħsara lill-klima;

94.  Jinnota li n-nisa li jaħdmu fil-biedja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jistgħu jżidu l-produzzjoni tal-azjendi agrikoli b'20-30 % kieku jkollhom l-istess aċċess għar-riżorsi bħall-irġiel; jenfasizza li dan il-livell ta' rendiment jista' jnaqqas l-għadd ta' nies bil-ġuħ fid-dinja bi 12 sa 17 %;

95.  Jenfasizza, b'mod partikolari, ir-rwol fundamentali tan-nisa bħala membri ta' azjendi agrikoli tal-familja, li jikkostitwixxu ċ-ċellola soċjoekonomika prinċipali taż-żoni rurali, li jieħdu ħsieb il-produzzjoni tal-ikel, il-preservazzjoni tal-għarfien u l-ħiliet tradizzjonali, l-identità kulturali u l-protezzjoni tal-ambjent, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li n-nisa f'żoni rurali huma wkoll affettwati mid-differenzi fil-pagi u l-pensjonijiet;

96.  Jenfasizza li l-istudji juru li l-mitigazzjoni tal-emissjonijiet GHG tal-bhejjem min-naħa tal-provvista trid tkun akkumpanjata minn tnaqqis fil-konsum tal-laħam u tal-prodotti tal-ħalib jekk aħna rridu nilħqu l-miri tal-Ftehim ta' Pariġi;

97.  Jinnota li għalkemm il-miżuri tekniċi ta' mitigazzjoni fis-settur agrikolu jistgħu jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet GHG, dan irid ikun akkumpanjat minn tnaqqis fil-konsum tal-prodotti tal-annimali jekk is-setturi tal-biedja u tal-ikel tal-UE jridu jaqdu r-rwol tagħhom biex jintlaħqu l-SDG 13 u l-miri tal-Ftehim ta' Pariġi; jitlob, f'dan ir-rigward, biex is-sistemi industrijali tal-produzzjoni tal-bhejjem tiġi sostitwita mit-trobbija estensiva tal-bhejjem, pereżempju s-sistemi silvipastorali u agroforestali li wkoll jitfgħu inqas pressjoni fuq ir-riżorsi naturali, u spiss huma assoċjati mal-eżistenza ta' żoni naturali b'valur għoli;

98.  Jinnota li l-SDG 12.8 jirrikjedi li l-gvernijiet jiżguraw li n-nies kullimkien ikollhom l-informazzjoni u l-għarfien rilevanti fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli u tal-istil ta' ħajja f'armonija man-natura; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għalhekk jiżviluppaw programmi biex iżidu l-għarfien tal-pubbliku dwar l-implikazzjonijiet ta' metodi differenti għat-trobbija tal-bhejjem u l-livelli ta' konsum għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, is-sigurtà tal-ikel u t-tibdil fil-klima;

99.  Jitlob li l-edukazzjoni dwar is-sostenibbiltà u ċ-ċittadinanza ekoloġika tiġi integrata fid-dixxiplini kollha, b'mod partikolari l-edukazzjoni dwar l-intraprenditorija, inkluż l-intraprenditorija soċjali, u l-litteriżmu u l-ħiliet diġitali;

100.  Ifakkar li l-objettiv li jitnaqqas l-impatt tal-produzzjoni alimentari sal-2020 x'aktarx mhux se jintlaħaq; jisħaq li l-konsum ta' laħam aħmar u aċidi saturati fl-UE jkompli jaqbeż il-limiti ta' dieta tajba u li inqas konsum ta' prodotti mill-annimali jwassal għal emissjonijiet GHG u ta' nitroġenu aktar baxxi;

101.  Jinnota l-isfidi attwali fir-rigward ta' nutrizzjoni xierqa għal popolazzjoni li qed tikber iżda jirrikonoxxi li l-emissjonijiet GHG mill-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd kważi rduppjaw matul dawn l-aħħar ħamsin sena u jistgħu jiżdiedu bi 30 % aktar sal-2050 jekk ma jittieħdux miżuri immedjati; jitlob għalhekk rispons ikkoordinat mill-atturi kollha fl-Ewropa biex jagħmlu l-provvista tal-ikel reżistenti għax-xokkijiet tal-klima u sabiex jitnaqqas l-impatt tas-settur tal-biedja fuq l-art, l-ilma u l-klima; jistieden lill-Kummissjoni żżid l-għarfien u l-inċentivi fir-rigward ta' tekniki tal-agrobiedja li ntwera li jimmitigaw uħud mill-kwistjonijiet ta' sostenibbiltà assoċjati mal-prattiki moderni tal-biedja; jistieden lill-UE biex sal-2030 tirdoppja l-produttività agrikola u d-dħul tal-produtturi tal-ikel fuq skala żgħira, b'mod partikolari n-nisa, il-popli indiġeni, il-bdiewa tal-familja, dawk li jrabbu l-bhejjem u s-sajjieda, inkluż permezz ta' aċċess sikur u ugwali għall-art, riżorsi u inputs produttivi oħrajn, għarfien, servizzi finanzjarji, swieq, u opportunitajiet biex jiżdied il-valur kif ukoll l-impjiegi li mhumiex marbuta mal-biedja;

102.  Ifakkar li l-parteċipazzjoni kulturali ttejjeb is-saħħa fiżika u mentali u l-benesseri, taffettwa b'mod pożittiv l-iskejjel u l-prestazzjoni professjonali, tgħin lin-nies li jinsabu qrib l-esklużjoni soċjali biex jidħlu fis-suq tax-xogħol, u b'hekk tikkontribwixxi ħafna għall-ilħuq ta' bosta SDGs;

103.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw Qafas ta' Politika tal-UE komprensiv li jindirizza l-isfidi tas-saħħa globali, bħall-HIV/AIDS, it-Tuberkulożi, l-Epatite C u r-reżistenza għall-antimikrobiċi, filwaqt li jqisu s-sitwazzjonijiet differenti u l-isfidi speċifiċi tal-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi ġirien tagħhom fejn il-piż tal-HIV u tal-MDR-TB huwa l-ogħla; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżvolġu rwol politiku b'saħħtu fid-djalogu ma' pajjiżi li għandhom mard li qed joħloq piż kbir, inklużi l-pajjiżi ġirien fl-Afrika, fl-Ewropa tal-Lvant u fl-Asja Ċentrali, filwaqt li jiżguraw li huma fis-seħħ pjanijiet għal tranżizzjoni sostenibbli lejn finanzjament domestiku, sabiex il-programmi tal-HIV u tat-TB ikunu effettivi, jitkomplew u jiżdiedu wara l-irtirar tal-appoġġ tad-donaturi internazzjonali u jkomplu jaħdmu mill-qrib ma' dawn il-pajjiżi sabiex jiżguraw li huma jerfgħu r-responsabbiltà u s-sjieda biex iwieġbu għall-HIV u t-TB;

104.  Jirrikonoxxi l-effettività fit-tqegħid għad-disponibbiltà tal-mediċina "PREP" għall-prevenzjoni tal-HIV/AIDS; jistieden ukoll lill-Kummissjoni u liċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) jirrikonoxxu li l-kura tal-HIV/AIDS hija wkoll preventiva;

105.  Jirrikonoxxi li s-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (SRHR) huma xprunatur ewlieni b'potenzjal trasformattiv għall-qerda tal-faqar multidimensjonali, u jenħtieġ li dejjem jiġu rikonoxxuti bħala prekundizzjoni kemm għall-ħajjiet bi stat ta' saħħa tajjeb kif ukoll għall-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li trid tingħata attenzjoni akbar lill-SRHR li sfortunatament għadhom jitqiesu bħala kwistjoni niċċa, minkejja li huma ta' importanza kbira għall-ugwaljanza bejn is-sessi, biex tingħata awtonomija liż-żgħażagħ u l-iżvilupp tal-bniedem u finalment il-qerda tal-faqar; jissottolinja li dan jirrappreżenta progress żgħir meta mqabbel ma' approċċi preċedenti tal-UE u li għad hemm nuqqas ta' rikonoxximent tal-SRHR bħala xprunaturi ewlenin għal żvilupp sostenibbli; jinnota li l-pożizzjoni tal-UE kienet inkoerenti f'dan il-front, kif jidher f'dan il-pakkett: il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-azzjoni tal-UE f'dan il-qasam biss taħt l-aspett ta' "saħħa" fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-Aġenda 2030, iżda tqis dan biss taħt l-aspett ta' "ugwaljanza bejn is-sessi" fil-Komunikazzjoni dwar il-Konsensus; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jitolbu li l-Istati Uniti jqisu mill-ġdid il-pożizzjoni tagħhom fir-rigward tal-hekk imsejħa "global gag rule";

106.  Jenfasizza l-ħtieġa li titkompla l-promozzjoni tar-riċerka tas-saħħa sabiex jiġu żviluppati soluzzjonijiet mediċi ġodda u mtejba, li jkunu aċċessibbli, affordabbli u adattati għall-HIV/AIDS, għat-TB u għal mard ieħor mhux mogħti attenzjoni u li huwa relatat mal-faqar, epidemiji emerġenti u r-reżistenza għall-antimikrobiċi;

107.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jimpenjaw ir-riżorsi u l-attenzjoni politika meħtieġa sabiex jiżguraw li l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tal-awtonomija lin-nisa u t-tfajliet ikunu fil-qalba tal-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030;

108.  Jirrimarka li s-settur tal-biedja tal-UE diġà qed jikkontribwixxi lejn is-sostenibbiltà; jinnota, madankollu, li l-Politika Agrikola Komuni (PAK) fil-forma attwali tagħha mhijiex kapaċi tindirizza l-isfidi attwali; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti biex issir bidla minn pagamenti attwali bbażati fuq iż-żoni lejn sistema bbażata fuq ir-riżultati li tappoġġja lill-bdiewa fit-tranżizzjoni lejn sistema ta' biedja sostenibbli li tiżgura li jintlaħqu l-SDGs; jistieden lill-UE tiżviluppa politika sostenibbli dwar l-ikel u l-biedja mfassla biex tiżgura l-ilħuq tal-SDGs dwar is-sigurtà tal-ikel, in-nutrizzjoni, is-saħħa, ir-riżorsi naturali u t-tibdil fil-klima; jitlob lill-Kummissjoni, fil-qafas tar-rieżami li jmiss tal-PAK, biex tressaq proposti li jsaħħu aktar il-miżuri ekoloġiċi u proposta għal politika sostenibbli dwar l-ikel u l-biedja għal wara l-2020 sabiex tiżgura li jinkisbu l-SDG 2, 3, 6, 12, 13, 14 u 15; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa ukoll politika tal-ikel sostenibbli u tħeġġeġ b'mod attiv bidla lejn ikel prodott lokalment u b'mod ekoloġiku b'impronta baxxa ta' karbonju, fuq l-art u fuq l-ilma; jissuġġerixxi li l-importanza tas-siġar fl-agroekosistemi, u b'mod partikolari s-sistemi tal-agroforestrija jkunu minn ta' quddiem fid-diskussjoni dwar il-politika futura, kif ukoll rigward inċentivi għar-restawr sostenibbli ta' żoni agrikoli mhux użati aktar; jenfasizza l-ħtieġa li l-infiq tal-PAK jassigura li jinkisbu b'mod effettiv l-objettivi stabbiliti permezz ta' konformità stretta u permezz ta' koerenza akbar fl-oqsma ta' politika, u dan huwa ta' rilevanza partikolari fir-rigward tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-istrumenti dedikati għal dan il-għan skont il-PAK;

109.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jippromwovu din it-tranżizzjoni agroekoloġika, filwaqt li jillimitaw kemm jistgħu l-użu ta' pestiċidi li jagħmlu ħsara lis-saħħa u l-ambjent, kif ukoll jiżviluppaw miżuri ta' protezzjoni biex jipproteġu u jappoġġjaw agrikoltura organika u bijodinamika fi ħdan l-ambitu tal-PAK;

110.  Jenfasizza li l-kultura hija tħassib trasversali u orizzontali u tikkostitwixxi riżorsa essenzjali għall-iżvilupp, kif ukoll li l-użu ta' riżorsi kulturali huwa l-mod fundamentali biex jintlaħqu għanijiet ta' żvilupp futuri oħra, u li l-integrazzjoni ta' fatturi kulturali f'politiki u strateġiji tal-iżvilupp sostenibbli għandha ssir f'konformità sħiħa ma' impenji internazzjonali oħrajn, filwaqt li tirrikonoxxi l-universalità u l-interdipendenza tad-drittijiet tal-bniedem;

111.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirriformaw kemm jista' jkun malajr ir-regoli tal-Unjoni relatati mal-approvazzjoni tal-pestiċidi, u sabiex jistabbilixxu għanijiet vinkolanti biex jitnaqqas l-użu tagħhom;

112.  Jinnota li s-settur tal-biedja tal-UE jipprovdi impjieg għal miljuni ta' nies fiż-żoni rurali fl-agrikoltura u f'setturi oħrajn, filwaqt li jiggarantixxi l-provvista ta' prodotti tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel, kif ukoll jattira n-nies lejn żoni rurali bħala post li fih wieħed jista' jgħix, jaħdem u jirrilassa; jirrimarka, barra minn hekk, li pajsaġġi b'bijodiversità għolja u ta' valur naturali għoli jattiraw in-nies lejn il-kampanja, filwaqt li jġibu valur miżjud għal żoni rurali; jinnota l-valur kbir tal-politika ta' żvilupp rurali biex jinbnew komunitajiet u ekonomiji rurali vijabbli, robusti u vibranti; jinnota li aċċess aħjar tal-bdiewa għar-riżorsi huwa essenzjali sabiex jinkiseb dan;

113.  Jitlob li tiġi żviluppata l-biedja b'attenzjoni fuq azjendi tal-familja billi jintużaw aħjar il-fondi Ewropej bħalma huma l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), u b'attenzjoni speċjali għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, permezz tal-iskambju u t-trasferiment ta' kompetenzi u billi jiġu sfruttati l-vantaġġi tal-valur reġjonali u lokali u l-katini tal-produzzjoni u l-impjiegi reġjonali, b'enfasi akbar fuq rabtiet periurbani u bejgħ dirett, li huma mudell ta' suċċess f'ħafna partijiet tal-UE; huwa tal-fehma li l-kapaċità tal-bdiewa li jiġġeneraw rimunerazzjoni ġusta mix-xogħol tagħhom hija prerekwiżit għas-sostenibbiltà tal-agrikoltura Ewropea, u garanzija tal-benessri tal-bdiewa;

114.  Ifakkar li huwa importanti li s-servizzi pubbliċi jkunu ggarantiti, b'mod partikolari l-kura tat-tfal u l-anzjani, minħabba li dawn is-servizzi huma partikolarment importanti għan-nisa, peress li dawn tradizzjonalment kienu jiżvolġu rwol maġġuri fil-kura ta' qraba anzjani u żgħażagħ;

115.  Jindika r-rwol importanti ta' għarfien u ta' prodotti tal-ikel tradizzjonali, speċjalment fl-aktar reġjuni periferiċi, żoni muntanjużi u żoni żvantaġġjati tal-UE, kif ukoll il-kontribut ekonomiku li skemi Ewropej ta' kwalità bħal Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP) joffru għal żoni lokali; ifakkar l-appoġġ unanimu tal-Parlament li estenda din il-protezzjoni għal firxa usa' ta' prodotti manifatturati reġjonalment; jenfasizza, f'dan ir-rigward, ir-rwol ta' skemi ta' kwalità tal-UE (DPO/IĠP/STG) biex joffru u jsostnu mezzi ta' għajxien f'dawk iż-żoni; jirrikonoxxi li dawn l-iskemi huma l-aktar magħrufa fi ftit Stati Membri biss u jitlob li titqajjem kuxjenza madwar l-Unjoni dwar il-vantaġġi tagħhom;

116.  Jenfasizza l-kontribut tal-foresti tal-Mediterran u tas-sistema tal-agroforestrija tad-dehesa – li bla ebda xkiel tgħaqqad it-trobbija tal-bhejjem estensiva u sostnuta ma' attivitajiet tal-biedja u l-forestrija – għall-għanijiet ta' konservazzjoni u l-iżgurar tas-sostenibbiltà tal-bijodiversità, għall-finijiet ta' rikonoxximent u appoġġ taħt il-PAK;

117.  Jirrikonoxxi l-ħtieġa għal trasport u loġistika mtejba għall-ġestjoni tal-foresti u għall-estrazzjoni tal-injam; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, jiżviluppaw sistemi loġistiċi u ta' qtugħ ta' siġar sostenibbli li jkollhom impatt imnaqqas fuq il-klima;

118.  Jinnota l-importanza tal-bijoenerġija u l-bijoekonomija għall-azjendi agrikoli, u tal-istallazzjonijiet, għall-ġenerazzjoni, il-ħżin, id-distribuzzjoni u l-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-azjendi agrikoli, peress li dawn jikkontribwixxu biex jiżguraw l-introjtu finanzjarju tal-bdiewa billi joffrulhom prodott addizzjonali għall-bejgħ, u joħolqu u jippreservaw impjiegi ta' kwalita għolja fiż-żoni rurali; jenfasizza li l-iżvilupp tal-bijoenerġija jrid iseħħ b'mod sostenibbli u ma għandux ixekkel il-produzzjoni tal-ikel u l-għalf; jenfasizza li l-ħtiġijiet enerġetiċi għandhom minflok jiġu ssodisfati billi jitħeġġeġ l-użu tal-iskart u tal-prodotti sekondarji li ma jkunux utli f'xi proċess ieħor;

119.  Jenfasizza l-importanza ta' prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-bijofjuwil bħala sors reġjonali ta' għalf tal-annimali b'livell għoli ta' proteini, li minnhom, bejn l-2012 u l-2013, madwar 70 % kellhom jiġu importati minn barra l-UE(11);

120.  Jinnota li t-tkabbir ta' ħxejjex leguminużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba' jista' jwassal għal sitwazzjoni vantaġġuża għall-bżonnijiet tal-bdiewa, tal-annimali, tal-bijodiversità u tal-klima; jistieden lill-Kummissjoni tressaq pjan tal-proteini li jinkludi uċuħ tar-raba' leguminużi b'rotazzjoni;

121.  Iqis aktar progress fil-biedja ta' preċiżjoni, id-diġitizzazzjoni, l-użu razzjonali tal-enerġija, tal-pjanti u tat-tnissil tal-bhejjem u l-integrazzjoni ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara bħala neċessarji, għaliex effiċjenza miżjuda bbażata fuq l-SDGs u l-bijodiversità jgħinu biex inaqqsu kemm il-ħtieġa tal-art kif ukoll l-impatt ambjentali tal-biedja; iqis li t-tqegħid tal-bijodiversità għad-dispożizzjoni tal-bdiewa jista' jgħin biex jiżdied l-introjtu, tissaħħaħ u trendi aktar il-ħamrija u jkunu kkontrollati l-organiżmi ta' ħsara u jitjieb id-dakkir; jenfasizza, għalhekk, l-importanza ta' qafas regolatorju mtejjeb sabiex jiġu żgurati proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet f'waqthom, effiċjenti u effikaċi; jenfasizza li dawn is-soluzzjonijiet "intelliġenti" għandhom jinċentivaw u jappoġġjaw inizjattivi mfassla skont il-ħtiġijiet ta' azjendi agrikoli żgħar mingħajr ekonomiji ta' skala biex dawn jibbenefikaw minn teknoloġiji ġodda;

122.  Iqis li huwa essenzjali li tinżamm u tiġi żviluppata l-prestazzjoni ta' razez tradizzjonali u lokali, minħabba l-kapaċità tagħhom li jadattaw għall-karatteristiċi tal-ambjent nattiv tagħhom, u biex id-drittijiet tal-bdiewa li jnisslu l-pjanti b'mod awtonomu u jaħżnu u jiskambjaw żrieragħ ta' speċijiet u varjetajiet differenti jiġu rrispettati sabiex tiġi żgurata d-diversità ġenetika tal-agrikoltura; jirrifjuta tentattivi ta' kwalunkwe tip biex jipprivattivaw il-ħajja, il-pjanti u l-annimali, il-materjal ġenetiku u l-proċessi bijoloġiċi essenzjali, speċjalment fejn għandhom x'jaqsmu r-razez, il-varjazzjonijiet u l-karatteristiċi indiġeni;

123.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta pjan ta' azzjoni u tistabbilixxi grupp ta' esperti sabiex taħdem favur sistema integrata u aktar sostenibbli ta' ġestjoni għall-protezzjoni tal-pjanti; jenfasizza l-bżonn ta' sistema ta' ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara li ttejjeb l-interazzjoni bejn l-isforzi tat-tnissil tal-pjanti, is-sistemi ta' difiża naturali u l-użu tal-pestiċidi;

124.  Jemmen li huwa neċessarju li titħeġġeġ id-disponibbiltà tal-broadband u jittejbu s-servizzi tat-trasport fiż-żoni rurali, sabiex jikkontribwixxu mhux biss għall-kisba ta' objettivi tas-sostenibbiltà ambjentali, iżda wkoll għall-promozzjoni ta' tkabbir f'żoni rurali li jkun kompletament sostenibbli f'termini ambjentali, ekonomiċi u soċjali;

125.  Jenfasizza li huwa meħtieġ li l-kultura ssir parti integrali mill-azzjoni għas-sostenibbiltà tal-Kummissjoni, li tenfasizza b'mod ċar ir-rwol li għandha fl-iżvilupp ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, il-promozzjoni tad-demokrazija, il-ġustizzja soċjali u s-solidarjetà, it-trawwim tal-koeżjoni, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, il-faqar u d-disparitajiet ġenerazzjonali u demografiċi; jistieden lill-Kummissjoni tintegra l-kultura fl-objettivi, id-definizzjonijiet, l-għodod u l-kriterji ta' evalwazzjoni tal-istrateġija tagħha għall-SDGs;

126.  Huwa tal-fehma li jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet kulturali jkunu innovaturi u mudelli fil-qasam tas-sostenibbiltà u fir-rigward tal-proċessi ekoloġiċi, speċjalment fil-qasam tal-wirt kulturali, id-diġitizzazzjoni, it-turiżmu u l-artisti itineranti; jappella għall-introduzzjoni ta' inċentiv ta' finanzjament ekoloġiku tal-UE għal dan l-għan;

127.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrikonoxxi u tenfasizza b'mod ċar li l-kultura hija waħda mill-ixprunaturi ewlenin għall-bidla fl-imġiba u l-ħolqien ta' attitudnijiet responsabbli mil-lat ambjentali, tendenzi fil-konsum u valuri mmexxija mis-sostenibbiltà;

128.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

A/RES/70/1.

(2)

Id-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013. ĠU L354, 28.12.2013, p. 171.

(3)

Testi adottati, P8_TA(2016)0224.

(4)

https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_18.pdf

(5)

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2011 bit-titolu "L-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020", (COM(2011)0244).

(6)

Ir-rapport tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ottubru 2015 dwar ir-rieżami ta' nofs il-mandat dwar l-istrateġija tal-UE għall-bijdoversità sal-2020, (COM(2015/0478).

(7)

Testi adottati, P8_TA(2016)0034.

(8)

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Mejju 2016. Testi adottati, P8_TA(2016)0224.

(9)

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/

(10)

Ir-Rapport tal-EEA Nru 30/2016, ir-rapport 2016 dwar indikaturi Ambjentali — B'appoġġ għall-monitoraġġ tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali, https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016

(11)

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf


NOTA SPJEGATTIVA

L-SDGs tan-NU jimpattaw virtwalment kull aspett tal-ħidma tal-UE. L-SDGs jirrappreżentaw mhux biss pjan ta' azzjoni għal soċjetà u dinja aħjar, iżda elementi essenzjali - konsenjabbli permezz ta' azzjoni prattika u li tista' titkejjel - għal kisba ta' riżultati tas-saħħa aħjar u aktar ugwali, aktar benesseri fost iċ-ċittadini, aktar prosperità b'mod ġenerali, azzjoni kontra t-tibdil fil-klima u l-konservazzjoni tal-ambjent għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Il-Parlament jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma li saret mill-Kummissjoni biex jittieħed stokk ta' kif il-programmi ta' ħidma tagħha jaffettwaw it-twettiq tal-SDGs. Huwa essenzjali li l-Unjoni jkollha sett ċar ta' objettivi li jistgħu jitkejlu biex tiżgura t-twettiq tal-SDGs tan-NU.

Filwaqt li huwa importanti li dan ir-Rapport jirrikonoxxi l-inizjattivi li diġà ttieħdu mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex jintlaħqu l-SDGs, dan ir-Rapport għandu l-għan ukoll li jipprovdi kuntest addizzjonali għal pjan direzzjonali futur dwar il-ġejjieni tal-UE; jiżgura li l-aderenza mal-SDGs issir karatteristika ewlenija tal-inizjattivi proposti li jsiru fl-oqsma kollha tal-programmi ta' ħidma tal-Unjoni.

Meta jiġi fformulat l-approċċ tal-Unjoni, il-formazzjoni proposta ta' pjattaforma b'bosta partijiet ikkonċernati hija ta' importanza kruċjali, peress li l-ilħuq tal-SDGs ma jistax isir mingħajr konsultazzjoni u l-involviment ta' diversi livelli tal-gvern u s-soċjetà ċivili. Filwaqt li l-leġiżlazzjoni Ewropea tista' tgħin lis-soċjetajiet jilħqu ħafna mill-miri, il-biċċa l-kbira minnhom se jkunu f'livell lokali. Għalhekk, il-pjattaforma b'bosta partijiet ikkonċernati se tkun teħtieġ tinkludi varjetà ta' atturi statali, reġjonali u lokali: minn kunsilli lokali u reġjonali għal Sindki u Membri tal-Parlament. Se jkollha bżonn ukoll forum għall-involviment ta' varjetà ta' atturi fis-soċjetà ċivili, bħal negozji privati (kemm kbar kif ukoll żgħar), is-settur tal-volontarjat u ċ-ċittadini individwali.

Il-pjattaforma għandha wkoll issir forum għall-kondiviżjoni tal-aħjar prattika, l-istejjer ta' suċċess kif ukoll l-ideat li ma ħadmux. L-għan ta' dan il-forum irid ikun li jiżgura li l-proposti mhux biss imorru f'direzzjoni waħda - mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 'l isfel - iżda li l-proposti u l-inizjattivi fil-livell tal-Unjoni huma infurmati u mtejba minn esperjenzi f'livell lokali.

Bil-għan li tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni tal-SDGs matul il-programm ta' ħidma Ewropew, ir-Rapporteur iqis li dan huwa l-aħjar żmien biex il-Kummissjoni twettaq numru ta' studji importanti dwar jekk il-miri attwali humiex biżżejjed biex jintlaħqu l-SDGs. Huwa vitali wkoll li r-rapportar lura dwar il-progress tal-SDGs ikun inkorporat fil-prattiki tax-xogħol tal-gvern - fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali - u li n-negozji privati u s-soċjetà ċivili huma appoġġjati mill-Kummissjoni permezz tal-pjattaforma b'bosta partijiet ikkonċernati biex jiġu inkorporati l-SDGs fil-prattiki tax-xogħol.

Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza l-ħidma li saret mill-Kumitat tar-Reġjuni fejn enfasizza l-importanza tal-bliet u r-reġjuni fl-ilħuq tal-SDGs. B'mod partikolari, għandu jkun innotat li l-bliet qed jagħmlu sforzi konkreti biex itejbu l-konnettività, l-użu tal-enerġija, it-trasport u l-immaniġġjar tal-iskart. L-aqwa minn dawn l-inizjattivi, li ħafna minnhom ġew inkorporati fil-ħidma tal-Patt tas-Sindki, jikkontribwixxu lejn l-ilħuq tal-SDGs 3, 6, 8, 9, 10, u 11.

L-Ewropa għandha l-opportunità, f'mument kruċjali, biex tivvaluta jekk il-politiki attwali tagħha dwar il-klima humiex se jilħqu r-riżultati tal-SDG mixtieqa. Dan ir-Rapport se jfittex li jivvaluta jekk l-għodod ewlenin tal-UE għat-tnaqqis tal-karbonju - l-ETS u l-ESD - humiex qed jilħqu l-iffrankar tal-karbonju meħtieġ biex jiġu limitati l-agħar effetti tat-tibdil fil-klima. Dawn l-iskemi huma fost għadd ta' għodod differenti li se jiġu vvalutati skont il-vijabbiltà tagħhom għall-ilħuq tal-SDGs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, u 17.

Ir-Rapport se jfittex ukoll li jindirizza jekk il-politiki Ewropej dwar l-enerġija, l-iskart u l-ambjent humiex se jkunu biżżejjed biex iżommuna fi ħdan il-limiti planetarji u jilħqu l-SDGs 2, 3, 6, 11, 12, 14, u 15.

Il-Parlament jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni għal tkabbir ekonomiku sostenibbli u r-rikonoxximent tal-bżonn li nimxu lejn impjiegi ekoloġiċi sostenibbli u ta' kwalità għolja. Implimentazzjoni Ewropea b'saħħitha tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-iskart se toħloq aktar minn 400 000 impjieg ekoloġiku; u, potenzjalment, 180 000 impjieg ekoloġiku ieħor addizzjonali jistgħu jinħolqu permezz tar-reviżjoni tad-Direttivi dwar l-Iskart. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni ta' miżuri ulterjuri ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija u ta' ffrankar tal-enerġija tista' toħloq sa 2 miljun impjieg ekoloġiku, bi 3 miljun ieħor jinħolqu fis-settur tal-enerġija rinnovabbli, biex fl-aħħar mill-aħħar jgħinu jintlaħqu l-SDGs 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, u b'mod partikolari l-SDG 8 dwar il-ħolqien ta' xogħol deċenti.

Barra minn hekk, irridu nżommu f'moħħna l-aħħar rapport tal-"Limiti Planetarji", li juri li t-telf tal-bijodiversità huwa l-akbar sfida li l-pjaneta qed taffaċċja. L-Unjoni u l-Istati Membri għalhekk iridu jżidu l-isforzi tagħhom biex jiksbu l-isforzi tal-UE li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità sal-2020 u li għandha l-għan li tirrestawra tal-anqas 15 % tal-ekosistemi degradati jekk qegħdin nittamaw li nilħqu l-SDGs 14 u 15.

Il-konsum u l-produzzjoni, fl-aħħar mill-aħħar, iridu wkoll isiru aktar sostenibbli biex jilħqu l-SDG 12. Ħafna mill-element tal-konsum jista' jiġi indirizzat mid-Direttivi dwar l-Iskart, b'mod partikolari meta wieħed iħares lejn id-disinn tal-imballaġġ, kif ukoll il-ħela tal-ikel u d-disinn elettroniku. Il-produzzjoni, madankollu, hija kwistjoni inkorporata f'diversi livelli tal-ekonomija, l-industrija u l-infrastruttura tal-Unjoni Ewropea. Dan l-element jisħaq fuq l-importanza ta' kooperazzjoni fl-oqsma kollha tal-ħidma tal-Unjoni biex jiġu integrati l-SDGs, li ma jistgħux jintlaħqu mingħajr il-parteċipazzjoni tal-firxa sħiħa tas-soċjetà.

Ir-Rapporteur jirrikonoxxi li l-SDG 3, rigward is-saħħa pubblika, huwa komuni għal u applikabbli għal SDGs oħrajn; filwaqt li l-aċċess għall-mediċini kif ukoll għar-riċerka dwar mard u drogi ġodda huma ta' importanza vitali, ir-Rapporteur iqis li jekk ma jintlaħqux l-impenji dwar klima u ambjent b'saħħithom, huwa impossibbli li tintlaħaq iż-żieda fit-tul tal-ħajja u t-tnaqqis fil-mortalità marbuta mal-ambjent rikjesta fl-SDGs 12, 13, 14, u 15.

L-Istati Membri huma firmatarji tal-programm SDG tan-NU kemm bħala pajjiżi individwali kif ukoll b'mod kollettiv bħala membri tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, l-Istati Membri u l-UE huma wkoll firmatarji tal-programm UNFCCC tan-NU; l-hekk imsejjaħ "il-Ftehim ta' Pariġi" dwar il-Klima. It-twettiq tal-Ftehim ta' Pariġi jfisser li tittieħed azzjoni sinifikanti għat-tnaqqis ta' Gassijiet b'Effett ta' Serra (GHG), li tiġi limitata b'mod sever id-deforestazzjoni u jkun hemm aktar effiċjenza fl-użu tar-riżorsi sabiex it-tisħin globali jiġi limitat għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali. Hemm trikkib bejn bosta oqsma tal-Ftehim ta' Pariġi u l-SDGs. Għalhekk il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Istati Membri għandhom jilqgħu il-fatt li f'bosta oqsma huma kapaċi jissodisfaw żewġ impenji internazzjonali fl-istess ħin.

L-integrazzjoni tal-SDGs fl-Istrateġija għal Regolamentazzjoni Aħjar se tagħmel il-leġiżlazzjoni Ewropea taħdem aktar. Il-leġiżlazzjoni għandha tindika b'mod ċar meta qed jintlaħqu l-SDGs. Dan ir-rapport jirrikonoxxi dawk l-oqsma fejn it-tfassil tal-politika biegħed lill-Ewropa mill-ilħuq tal-SDGs, bħal pereżempju l-inċentivi għall-bijofjuwils ibbażati fuq l-ikel. Madankollu, aħna nilqgħu l-interventi għal kriterji ta' sostenibbiltà u diliġenza dovuta fil-katina tal-provvista fost il-politiki li jaffettwaw il-klima u l-ambjent, kif ukoll l-interventi biex jiġu inkorporati t-temi tal-Konvenzjoni 169 tal-ILO dwar id-drittijiet tal-popli indiġeni fit-tfassil tal-politiki, fejn dan jaffettwa pajjiżi oħra.

Pilastru ieħor importanti li għandu jiġi indirizzat huwa dak tas-sostenibbiltà finanzjarja. Is-swieq finanzjarji tal-UE qed ikomplu jorjentaw l-investimenti lejn industriji bbażati fuq il-fossili u żoni oħra li mhumiex sostenibbli. Fl-aħħar mill-aħħar, dan jhedded id-dividenti potenzjali tal-investitur, fejn ir-rendimenti fuq terminu itwal isiru inqas probabbli peress li t-tranżizzjoni għal enerġija rinnovabli żżid il-pass ('l hekk imsejħa "bużżieqa tal-karbonju"). Mingħajr ma jitħeġġeġ it-trasferiment ta' portafolli għal alternattivi sostenibbli, is-swieq finanzjarji qed jirriskjaw li jimminaw l-isforzi f'oqsma oħra biex jintlaħqu l-SDGs.

Skemi biex jinħolqu impjiegi fuq terminu twil, deċenti u ekoloġiċi huma ta' importanza fundamentali. F'dan ir-rapport, madankollu, nixtiequ wkoll nisħqu li ċ-ċaqliq tal-ekonomija Ewropea lil hinn mill-industriji peżanti tradizzjonali li sa issa straħet fuqhom, inevitabbilment se jirriżulta fit-telf tal-opportunitajiet ta' impjieg f'ċerti industriji. Din hija r-raġuni li l-prinċipju ta' "Tranżizzjoni Ġusta" huwa importanti. Billi nintegraw l-idea ta' "Tranżizzjoni Ġusta" fil-politika Ewropea, u l-ħolqien ta' "Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta", aħna għandna niżguraw li dawk il-komunitajiet li jinsabu fuq quddiem nett tal-bidliet ma jiġux affettwati b'mod negattiv, fejn il-komunitajiet huma appoġġjati f'għadd ta' livelli u fejn dawk affettwati huma l-ewwel prijorità f'dak li jirrigwarda l-għajnuna – finanzjarja jew ta' natura oħra – bħala parti mill-proċess tal-mixja lejn mudell industrijali aktar komprensiv u sostenibbli.

Dan ir-Rapport ifittex li jenfasizza li l-ilħuq tal-SDGs se jkun jeħtieġ adattament għal approċċi innovattivi li maż-żmien se jevolvu, u dan il-proċess huwa għalhekk fi bżonn ta' reviżjoni annwali. Il-Parlament għandu jitqies bħala sieħeb sħiħ f'dan il-proċess ta' reviżjoni. Ir-Rapporteur jipproponi li jkun hemm diskussjoni annwali, sorveljata mill-Kummissjoni, bejn il-Parlament u l-Kummissjoni li tipprovdi stampa tal-progress u l-iskeda taż-żmien miftiehma ta' azzjonijiet sabiex jitmexxew 'il quddiem.

Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, waslet biex tibda proċess ewlieni ta' tiġdid li jħares lejn il-futur fuq terminu twil tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea. Waqt li jkun qed isir dan ix-xogħol, huwa essenzjali li naħtfu din l-opportunità mhux biss biex nevalwaw u nirriflettu fuq ix-xogħol li sar diġà biex jintlaħqu l-SDGs, iżda biex nintegrawhom aktar f'oqmsa ta' ħidma li għadhom mhumiex jinkludu approċċ immirat biex jilħaq l-SDGs. Approċċ Ewropew komuni biex jintlaħqu l-SDGs fl-aspetti kollha tal-ħidma tal-Unjoni se jiżgura li aħna nistinkaw biex nadattaw mhux biss il-mod tal-ħajja tagħna attwali u x-xejriet tal-impjiegi biex insalvaw l-ambjent tagħha iżda biex narmaw lill-ġenerazzjonijiet futuri sabiex jegħlbu l-isfidi u jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet provduti minn ekonomija dinjija dejjem aktar konxja mill-bżonn għas-sostenibbiltà.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp (19.6.2017)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà

(2017/2009(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Elly Schlein

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli għandha potenzjal ta' trasformazzjoni u tistabbilixxi għanijiet universali, ambizzjużi, komprensivi, indiviżibbli u interrelatati, li jkollhom l-għan li jeqirdu l-faqar, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, u l-promozzjoni tal-prosperità, ir-responsabbiltà ambjentali, l-inklużjoni soċjali u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll it-tisħiħ tal-paċi u s-sigurtà; billi dawn l-għanijiet jeħtieġu azzjoni immedjata bl-għan li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa u effettiva;

B.  billi l-Kummissjoni għadha ma stabbilixxietx strateġija komprensiva biex timplimenta l-Aġenda 2030 li tinkludi oqsma politiċi interni u esterni bi skeda ta' żmien dettaljata sal-2030, kif mitlub mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar is-segwitu u r-rieżami tal-aġenda(1), u għadha ma ħaditx rwol ġenerali ta' koordinament għall-azzjonijiet meħuda fuq livell nazzjonali; billi strateġija ta' implimentazzjoni effettiva u mekkaniżmu ta' monitoraġġ u rieżami huma essenzjali biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

C.  billi t-tibdil fil-klima mhuwiex kwistjoni ambjentali separata, iżda jippreżenta, skont in-NU(2), waħda mill-ikbar sfidi ta' żminijietna u joħloq theddida serja għall-iżvilupp sostenibbli, u l-impatti mifruxa u mingħajr preċedent tiegħu jitfgħu piż sproporzjonat fuq l-ifqar u l-aktar vulnerabbli u jżidu l-inugwaljanzi bejn il-pajjiżi u fi ħdanhom; billi azzjoni urġenti kontra t-tibdil fil-klima hija integrali għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-SDGs;

D.  billi l-finanzjament tal-SDGs jirrappreżenta sfida enormi li titlob sħubija qawwija u globali u l-użu ta' kull forma ta' finanzjament (minn sorsi domestiċi, internazzjonali, pubbliċi, privati u innovattivi), kif ukoll mezzi mhux finanzjarji; billi l-finanzjament privat jista' jikkomplementa, iżda mhux jissostitwixxi, il-finanzjament pubbliku;

E.  billi l-mobilizzazzjoni effikaċi tar-riżorsi domestiċi hija fattur indispensabbli biex jintlaħqu l-objettivi tal-Aġenda 2030; billi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma affettwati b'mod partikolari mill-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa korporattivi;

F.  billi l-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli jitlob reżiljenza, li jenħtieġ li tiġi promossa permezz ta' approċċ multidimensjonali għall-azzjoni esterna tal-UE u permezz tar-rispett tal-prinċipju tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp; billi l-politiki tal-Istati Membri u tal-UE għandhom effetti intenzjonati kif ukoll mhux intenzjonati fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u l-SDGs jikkostitwixxu opportunità unika biex tinkiseb aktar koerenza u politiki aktar ġusti lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

G.  billi l-kummerċ internazzjonali jista' jkun mutur b'saħħtu tal-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiku, u l-parti l-kbira tal-importazzjonijiet tal-UE ġejjin minn pajjiżi li qed jiżviluppaw; billi l-Aġenda 2030 tirrikonoxxi l-kummerċ bħala mezz biex jintlaħqu l-SDGs;

H.  billi l-indirizzar tal-isfida tal-migrazzjoni, u l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali dejjem akbar hija essenzjali għall-kisba ta' żvilupp sostenibbli; billi l-Aġenda 2030 tenfasizza r-rwol tal-migrazzjoni bħala mutur potenzjali tal-iżvilupp; billi l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistabbilixxi l-qerda tal-faqar bħala l-objettiv primarju tal-politiki għall-iżvilupp tal-UE;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal strateġija wiesgħa u ambizzjuża li tgħaqqad flimkien inizjattivi eżistenti, tistabbilixxi prijoritajiet ġodda infurmati permezz ta' analiżi estensiva tad-distakk tal-politiki eżistenti u l-implimentazzjoni tagħhom, kif ukoll permezz ta' sinerġiji u inkoerenzi bejn dawn il-politiki, u li tipprovdi gwida kemm għall-istituzzjonijiet tal-UE u kemm għall-Istati Membri fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u r-rieżami tagħhom tal-Aġenda 2030; billi dan għandu jsir filwaqt li jkun żgurat li kemm il-politiki interni kif ukoll dawk esterni tal-UE huma skont l-aġenda, mingħajr ma wieħed jistenna li tiskadi l-istrateġija Ewropa 2020 qabel jibda dan il-proċess;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddefinixxu pjan ta' implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 ċar, konkret, ambizzjuż u dettaljat għall-UE kollha b'miri speċifiċi, skedi ta' żmien fissi u metodoloġija għal koordinazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha; jenfasizza li dan il-pjan ta' implimentazzjoni jenħtieġ li jkun imsaħħaħ b'qafas ta' monitoraġġ, responsabbiltà u rieżami trasparenti u robust, bl-involviment mill-qrib tal-Parlament Ewropew u s-soċjetà ċivili; jenfasizza li dan jenħtieġ li jkun ibbażat ukoll fuq sett komprensiv ta' indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi li jistgħu jiġu vvalutati, li jkopru d-drittijiet tal-bniedem u fatturi soċjali, ekonomiċi u ambjentali, u jenħtieġ li ma jiddependix biss fuq indikaturi tradizzjonali bħall-PDG, peress li dan ma jirriflettix inugwaljanzi jew degradazzjoni ambjentali;

3.  Ifakkar fl-importanza tal-prinċipju sottostanti tal-Aġenda 2030 li ''ħadd ma jitħalla lura''; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni b'saħħitha biex jindirizzaw l-inugwaljanzi fi ħdan u bejn il-pajjiżi, peress li dawn ikabbru l-impatt ta' sfidi globali oħrajn u jostakolaw il-progress fl-iżvilupp sostenibbli; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu r-riċerka u diżaggregazzjoni tad-data fil-politiki tagħhom sabiex jiżguraw li dawk li huma l-aktar vulnerabbli u emarġinati jiġu inklużi u jingħataw prijorità;

4.  Jenfasizza li l-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss jenħtieġ li jitfassal b'tali mod li jippermetti l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE u l-pjan ta' implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 u jiżgura kontribut sostanzjali min-naħa tal-UE għall-kisba tal-għanijiet u l-miri tal-Aġenda 2030 fid-dinja kollha; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-QFP li jmiss jintegra l-prijoritajiet tal-iżvilupp sostenibbli tul il-baġit tal-UE, u li l-istrumenti finanzjarji kollha jallokaw biżżejjed fondi sabiex l-UE tkun tista' tilħaq l-impenji tagħha tal-2030;

5.  Jilqa', bil-ħsieb li jiġi appoġġat l-objettiv li l-SDG 3 – li jiġu żgurati s-saħħa u l-benesseri ta' kulħadd – ir-rapport tal-Panel ta' Livell Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Aċċess għall-Mediċini, u jitlob lill-Kummissjoni tipproponi l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu fl-oqsma ta' politika rilevanti;

6.  Jenfasizza l-importanza tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) bħala strument ewlieni għall-kisba tal-Aġenda 2030, biex jinqered il-faqar fil-forom kollha tiegħu u l-ġlieda kontra l-inugwaljanzi, filwaqt li jtenni li l-għajnuna għall-iżvilupp waħedha mhix biżżejjed biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw joħorġu mill-faqar; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi strumenti li jinkoraġġixxu aktar responsabbiltà, bħall-appoġġ baġitarju; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom mill-ġdid mingħajr dewmien favur il-mira ta' 0.7 % tal-introjtu nazzjonali gross u jippreżentaw proposti kalendarji dettaljati għaż-żieda gradwali tal-ODA sabiex tintlaħaq din il-mira; ifakkar fl-impenn tal-UE li talloka tal-anqas 20 % tal-ODA tagħha għall-iżvilupp uman u l-inklużjoni soċjali u jitlob impenn imġedded għal dan l-għan; jistieden lill-Kummissjoni twettaq ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Għajnuna fl-Iżvilupp tal-OECD (DAC) li jintlaħaq element medju annwali ta' għotja ta' 86 % ta' impenji totali tal-ODA; jitlob li l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) titħares mid-devjazzjoni u biex il-prinċipji maqbulin internazzjonalment dwar l-effikaċja tal-iżvilupp jiġu rrispettati, billi jinżamm l-objettiv fundamentali tal-ODA għall-qerda tal-faqar, b'enfasi partikolari fuq il-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) u f'kuntesti fraġli; ifakkar fil-ħtieġa li fi ħdan aġenda tal-iżvilupp usa', wieħed imur lil hinn mir-relazzjoni ta' donatur/benefiċjarju;

7.  Jenfasizza l-fatt li x-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni (STI) huma mezz essenzjali għall-implimentazzjoni tal-SDGs, peress li jixprunaw l-iżvilupp soċjali u ekonomiku u jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet li jsalvaw il-ħajja u li jindirizzaw il-piż fil-livell dinji ta' mard relatat mal-faqar u li ġie traskurat; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu kemm l-ambjent finanzjarju u kemm dak politiku biex jippromwovu l-STI permezz tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħhom;

8.   Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaffermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom għall-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) bħala kontribut importanti lejn il-kisba ta' Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp Sostenibbli (PCSD) usa', hekk kif dan huwa ta' importanza vitali għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-SDGs; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa li l-politiki kollha tal-UE, b'mod partikolari dawk kummerċjali, fiskali, tal-migrazzjoni, l-agrikoltura u l-enerġija ikunu konformi mal-Artikolu 208 TFUE u ma jdgħajfux id-drittijiet tal-bniedem jew il-kapaċità ta' pajjiżi terzi biex jiksbu żvilupp sostenibbli; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-mekkaniżmi tal-PCD u tal-PCSD fi ħdan l-istituzzjonijiet kollha tal-UE u t-tfassil tal-politika, u li jkun żgurat li l-prinċipju tal-koerenza tal-politiki jiġi rispettat b'mod adegwat fil-valutazzjonijiet tal-impatt pubbliċi regolari, u billi jiġu introdotti mekkaniżmi adegwati għar-responsabbiltà, il-mitigazzjoni u r-rimedju;

9.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jintegraw b'mod effettiv il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima fil-politiki tal-iżvilupp; jenfasizza l-ħtieġa li jitħeġġew it-trasferimenti tat-teknoloġija għall-effiċjenza fl-enerġija u t-teknoloġiji nodfa u li jiġu appoġġati investimenti fuq proġetti tal-enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira, li mhumiex kollegati mal-grilja u deċentralizzati; jitlob lill-UE żżid l-assistenza tagħha għall-agrikoltura sostenibbli sabiex jiġi ffaċċjat it-tibdil fil-klima, permezz ta' appoġġ immirat għal bdiewa fuq skala żgħira, id-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba', l-agrosilvikultura u prattiki agroekoloġiċi;

10.  Jenfasizza r-rwol tal-Forum Politiku ta' Livell Għoli fis-segwitu u r-rieżami tal-SDGs, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jonoraw ir-rwol ewlieni tal-UE fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 billi jaqblu dwar pożizzjonijiet konġunti fil-livell tal-UE u rappurtar konġunt tal-UE, abbażi ta' rappurtar koordinat mill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE, qabel il-Forum Politiku ta' Livell Għoli taħt il-patroċinju tal-Assemblea Ġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tieħu kont tal-azzjonijiet eżistenti matul il-Forum Politiku ta' Livell Għoli li jmiss u l-SDGs speċifiċi li se jkunu taħt rieżami;

11.  Jitlob li jitwaqqaf mekkaniżmu ta' koordinazzjoni bejn il-kumitati fil-Parlament Ewropew, bil-mandat li jissorvelja u jsegwi l-implimentazzjoni tal-impenji tal-UE dwar l-Aġenda 2030; jenfasizza li l-Parlament irid jieħdu l-impenn li jwaqqaf tali strutturi ta' koordinazzjoni (eż. inventarju annwali fil-plenarja abbażi ta' rapporti tal-progress, grupp ta' punti fokali fost il-kumitati kollha jew tal-intergrupp iddedikat) u jaħtar fl-ogħla livell possibbli persuna waħda jew iktar responsabbli li jiggwidaw dawn l-isforzi ta' koordinazzjoni;

12.  Jenfasizza li t-tliet dimensjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli – ambjentali, ekonomika u soċjali – huma marbuta b'mod li ma jistgħux jinfirdu, u jenfasizza li s-sostenibbiltà ekonomika hija essenzjali għall-ambjent; jenfasizza li l-promozzjoni ta' governanza tajba, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem hija essenzjali, mhux biss għas-sostenibbiltà soċjali, iżda anke għal użu responsabbli tar-riżorsi naturali u l-protezzjoni tal-ambjent; jistieden lill-Kummissjoni tmexxi kooperazzjoni internazzjonali wiesgħa, taħdem flimkien ma' sħab terzi biex tinbena r-reżiljenza u kapaċità ta' adattament għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima, u tiżviluppa modi sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju għall-ġejjieni u tħaffef it-tnaqqis tal-emissjonijiet globali ta' gassijiet serra skont l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 13 u l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima;

13.  Jemmen li l-appoġġ tal-paċi, is-sigurtà u l-ġustizzja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa kruċjali; jenfasizza li l-finanzjament għan-nefqa relatata mas-sigurtà, li ma tikkostitwixxix ODA, irid jiġi minn strumenti oħra għajr l-Istrument ta' Finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) jew il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor li jibbenefika minn dawn l-istrumenti;

14.  Jieħu nota tar-rwol tas-settur privat, speċjalment il-mikrointrapriżi u l-SMEs lokali, fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030, b'mod partikolari r-responsabbiltà tagħhom għat-tranżizzjoni lejn xejriet ta' konsum u produzzjoni sostenibbli fl-Ewropa u fid-dinja; ifakkar li l-finanzjament privat jista' jikkomplementa, iżda mhux jissostitwixxi, il-finanzjament pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi obbligi vinkolanti għal responsabbiltà korporattiva u trasparenza sabiex tiżgura li l-kontribut mis-settur privat huwa f'konformità sħiħa mal-Aġenda 2030, permezz ta' żamma sħiħa ma' standards ambjentali, soċjali u tad-drittijiet tal-bniedem ċari u konformità mal-prinċipji ta' finanzjament responsabbli u l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem; ifakkar, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' valutazzjonijiet ex ante u ex post tal-eżiti tal-iżvilupp fl-involviment tas-settur privat;

15. Jenfasizza li l-iżgurar ta' ġustizzja fiskali u trasparenza, il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa, il-qerda ta' flussi finanzjarji illeċiti u ta' rifuġji fiskali, kif ukoll il-ġestjoni mtejba tal-finanzi pubbliċi, tkabbir ekonomiku sostenibbli u ż-żieda fil-Mobilizzazzjoni tar-Riżorsi Domestiċi, huma kruċjali għall-finanzjament tal-Aġenda 2030; jitlob lill-UE toħloq programm ta' finanzjament (DEVETAX2030) biex b'mod speċifiku tgħin l-istabbiliment ta' strutturi tat-taxxa f'ekonomiji tas-suq emerġenti u tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw joħolqu uffiċċji reġjonali ġodda tal-awtorità tat-taxxa; itenni t-talba tiegħu għal taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji fil-livell globali sabiex jiġu ttrattati l-isfidi globali tal-faqar, għal investigazzjoni dwar l-impatt tal-politiki kollha tat-taxxa nazzjonali u tal-UE fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u biex jinżamm il-prinċipju tal-PCD fil-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam;

16. Jenfasizza l-importanza ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles ġusti u etiċi u jħeġġeġ lill-UE tfassal l-istrateġija tagħha għall-politika kummerċjali b'konformità mal-Aġenda 2030, filwaqt li jiġi rrispettat l-ispazju ta' politika tal-pajjiżi terzi li jirregolaw, sabiex jippromwovu żvilupp sostenibbli, drittijiet tal-bniedem, standards soċjali u ambjentali għoljin, konsum sostenibbli, integrazzjoni reġjonali, u jiġġieldu l-faqar, il-korruzzjoni u l-inugwaljanzi;

17.  Jieħu nota tal-problemi li jirriżultaw mit-tkabbir enormi ta' metropoli kbar u l-isfidi li dan il-fenomenu jġib miegħu għas-sostenibbiltà soċjali u ambjentali; jappella għal żvilupp reġjonali bilanċjat u jfakkar li attività ekonomika msaħħa fiż-żoni rurali u fil-bliet iżgħar tnaqqas il-pressjoni biex in-nies jemigraw lejn megaċentri urbani, biex b'hekk jittaffew il-problemi ta' urbanizzazzjoni u migrazzjoni bla kontroll; jenfasizza li strutturi reġjonali deċentralizzati jippromwovu ċ-ċirkolazzjoni ta' nutrijenti skarsi, bħall-fosfru, mill-bliet lura għall-produzzjoni agrikola;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi katini tal-valur globali sostenibbli bl-introduzzjoni ta' sistemi ta' diliġenza dovuta għall-kumpaniji, b'enfasi fuq il-katina kollha tal-provvista tagħhom, biex b'hekk in-negozji jitħeġġew jinvestu b'aktar responsabbiltà u jistimulaw implimentazzjoni aktar effettiva tal-kapitoli tas-sostenibbiltà fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles, inklużi l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, it-trasparenza, l-evitar tat-taxxa u kondotta responsabbli tan-negozju;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaġġustaw mill-ġdid l-approċċ tagħhom lejn il-migrazzjoni bil-ħsieb li jiżviluppaw politika ta' migrazzjoni konformi mal-SDG 10 u perċezzjoni bbażata fuq il-fatti tal-migranti u l-persuni li jfittxu asil, u li jiġġieldu l-ksenofobija u d-diskriminazzjoni kontra l-migranti, kif ukoll bil-ħsieb li jsir investiment f'muturi ewlenin għall-iżvilupp tal-bniedem; itenni t-tħassib tiegħu li l-politiki u l-istrumenti finanzjarji l-ġodda biex jindirizzaw il-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni rregolari u furzata jistgħu jiġu implimentati b'detriment għall-objettivi tal-iżvilupp, u jitlob li l-Parlament Ewropew jingħata rwol ta' skritinju akbar f'dan ir-rigward sabiex jiżgura li l-għodod ta' finanzjament il-ġodda jkunu kompatibbli mal-bażi ġuridika, il-prinċipji u l-impenji tal-UE, speċjalment l-Aġenda 2030; jirrifjuta l-idea li l-kundizzjonalità tal-għajnuna bbażata fuq il-kontroll tal-fruntieri, il-ġestjoni tal-flussi migratorji jew il-ftehimiet ta' riammissjoni jenħtieġ li tikkostitwixxi l-bażi ta' sħubija u kooperazzjoni għall-iżvilupp ma' pajjiżi terzi;

20.  Jilqa' l-enfasi fuq l-investiment fiż-żgħażagħ bħala l-implimentaturi prinċipali tal-SDGs; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi sfruttat id-dividend demografiku tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta' politiki pubbliċi adegwati u investiment fl-edukazzjoni u s-saħħa taż-żgħażagħ, inkluża s-saħħa u l-edukazzjoni sesswali u riproduttiva; jenfasizza l-opportunità li fl-aħħar nett isir progress fl-ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa bħala element essenzjali tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, u jħeġġeġ lill-UE tintegrahom fl-oqsma kollha ta' azzjoni esterna; jirrikonoxxi li dawn il-fatturi determinanti għall-iżvilupp uman u l-kapital uman hemm bżonn li jingħataw prijorità sabiex ikun garantit l-iżvilupp sostenibbli;

21. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tistabbilixxi Pjattaforma tal-UE għal Diversi Partijiet Interessati bi rwol fis-segwitu u fl-iskambju tal-aħjar prattiki dwar l-implimentazzjoni tal-SDGs tul is-setturi; jenfasizza l-ħtieġa ta' proċess inklużiv ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati kollha u mas-soċjetà ċivili b'mod partikolari, bħala sieħeb attiv fil-proċess kollu tal-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u r-rieżami tal-Aġenda 2030; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvestu fi programmi u kampanji ta' edukazzjoni mmirati, sabiex titqajjem kuxjenza dwar l-Aġenda 2030 fost iċ-ċittadini.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

30.5.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

0

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Paul Rübig, Judith Sargentini

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

19

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Anna Záborská

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Mejju 2016. Testi adottati, P8_TA(2016)0224.

(2)

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/


OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (31.5.2017)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà

(2017/2009(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Ulrike Müller

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha huma lkoll firmatarji tal-Ftehim ta' Pariġi, u għalhekk impenjaw ruħhom li jillimitaw it-tisħin globali għal ferm inqas minn 2°C fuq il-livelli preindustrijali u li jagħmlu sforzi biex jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1.5°C fuq il-livelli preindustrijali;

1.  Jilqa' l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-għanijiet tagħha ta' sostenibbiltà; jitlob għal kunsiderazzjoni ugwali tat-tliet pilastru kollha kemm huma tas-sostenibbiltà (soċjali, ambjentali u ekonomiku); jenfasizza li filwaqt li l-agrikoltura tal-UE diġà qed tagħmel kontribut siewi għas-sostenibbiltà permezz tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), ir-rekwiżiti ambjentali u l-kundizzjonalità, hija xorta teħtieġ li tadatta b'mod aħjar fuq livell globali, Ewropew u nazzjonali għax-xejriet u l-isfidi aktar kumplessi u interkonnessi li d-dinja qed tħabbat wiċċha magħhom bħalissa, filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari lill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

2.  Jenfasizza l-kontribut kruċjali tas-settur agrikolu Ewropew biex jintlaħqu l-SDGs tan-NU, b'mod partikolari l-SDG Nru 2 li jtemm il-ġuħ, jiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel u jtejjeb in-nutrizzjoni, u li jippromwovi l-agrikoltura sostenibbli; jirrikonoxxi, barra minn hekk, li r-relevanza tagħha biex tikkontribwixxi għal SDGs oħrajn, bħalma huma l-ġestjoni sostenibbli tal-ilma (SDG 6), affordabbli, affidabbli, sostenibbli u moderna għal kulħadd (SDG 7), tkabbir ekonomiku kontinwu, inklużiv u sostenibbli (SDG 8), mudelli ta' produzzjoni sostenibbli (SDG 12), il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima (SDG 13) u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, li jwaqqfu u jreġġgħu lura d-degradazzjoni tal-art, il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni u l-waqfien ta' telf ta' bijodiversità (SDG 15);

3.  Jenfasizza r-relazzjoni unika u komplimentarja bejn l-agrikoltura, l-ambjent u s-sigurtà tal-ikel; jenfasizza, f'dan ir-rigward, ir-rwol li jaqdu l-iskemi agroambjentali mmexxija lokalment fl-Istati Membri biex irawmu u jsaħħu din ir-relazzjoni;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ prattiki agronomiċi aktar efficjenti – bħall-approċċi agroekoloġiċi u ta' diversifikazzjoni – u ġestjoni tar-riżorsi agrikoli sostenibbli u mtejba fl-Unjoni Ewropea u f'pajjiżi terzi, sabiex jonqsu l-ispejjeż tal-input tal-produzzjoni agrikola u tal-ħela ta' nutrijenti, jiżdiedu l-għarfien u t-trasferiment tal-innovazzjoni, titrawwem effiċjenza fir-riżorsi u tiżdied id-diversità tal-għelejjel u s-sostenibbiltà fis-sistemi tal-biedja;

5.  Jinnota li n-nisa li jaħdmu fil-biedja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jistgħu jżidu l-produzzjoni tal-farms b'20-30 % kieku jkollhom l-istess aċċess għar-riżorsi bħall-irġiel; jenfasizza li dan il-livell ta' rendiment jista' jnaqqas l-għadd ta' nies bil-ġuħ fid-dinja bi 12 sa 17 %;

6.  Jinnota li s-settur tal-biedja tal-UE jipprovdi impjieg għal miljuni ta' nies fiż-żoni rurali fl-agrikoltura u f'setturi oħrajn, li jiggarantixxi l-provvista ta' prodotti tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel, kif ukoll jattira n-nies lejn żoni rurali bħala post li fih wieħed jista' jgħix, jaħdem u jirrilassa; jirrimarka, barra minn hekk, li bijodiversità għolja u pajsaġġi ta' valur naturali għoli jattiraw lin-nies lejn il-kampanja, li jġibu valur miżjud għal żoni rurali; jinnota l-valur kbir tal-politika ta' żvilupp rurali biex jinbnew komunitajiet u ekonomiji rurali vijabbli, robusti u vibranti; jinnota li aċċess aħjar tal-bdiewa għar-riżorsi huwa essenzjali sabiex jinkiseb dan;

7.  Jitlob li tiġi żviluppata l-biedja billi jiffokaw fuq azjendi tal-familja bl-għajnuna ta' użu aħjar tal-fondi Ewropej bħalma huma l-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS), u b'attenzjoni speċjali għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, permezz tal-iskambju u tat-trasferiment ta' kompetenzi u billi jiġu sfruttati l-vantaġġi ta' valur reġjonali u lokali u l-katini tal-produzzjoni u l-impjiegi reġjonali, b'enfasi akbar fuq rabtiet periurbani u bejgħ dirett, li huma mudell ta' suċċess f'ħafna partijiet tal-UE; huwa tal-fehma li l-kapaċità tal-bdiewa li jiġġeneraw rimunerazzjoni ġusta mix-xogħol tagħhom hija prerekwiżit għas-sostenibbiltà tal-agrikoltura Ewropea, u garanzija tal-benessri tal-bdiewa;

8.  Jemmen li għandhom jiġu żgurati livelli adegwati ta' investiment pubbliku sabiex jiggarantixxu soluzzjonijiet dejjiema, sostenibbli u inklużivi;

9.  Jenfasizza, b'mod partikolari, ir-rwol fundamentali tan-nisa bħala membri ta' azjendi agrikoli tal-familja, li jikkostitwixxu ċ-ċellola soċjoekonomika prinċipali taż-żoni rurali, li jieħdu ħsieb il-produzzjoni tal-ikel, il-preservazzjoni tal-għarfien u l-ħiliet tradizzjonali, l-identità kulturali u l-protezzjoni tal-ambjent, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li n-nisa f'żoni rurali huma wkoll affettwati mid-differenzi fil-pagi u l-pensjonijiet;

10.  Ifakkar li huwa importanti li s-servizzi pubbliċi jkunu ggarantiti, b'mod partikolari l-kura tat-tfal u l-anzjani, minħabba li dawn is-servizzi huma partikolarment importanti għan-nisa, peress li tradizzjonalment kienu jieħdu rwol maġġuri biex jieħdu ħsieb qraba anzjani u żgħażagħ;

11.  Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex tmexxi ’l quddiem il-ħidma dwar is-simplifikazzjoni tal-PAK u jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu kont debitu ta' kwalunkwe proposta adegwata għal aktar simplifikazzjoni u approċċ immirat lejn il-kisba tal-għanijiet;

12.  Jindika r-rwol importanti ta' għarfien u prodotti tal-ikel tradizzjonali, speċjalment fl-aktar reġjuni periferiċi, muntanjużi u żoni żvantaġġjati tal-UE, kif ukoll il-kontribut ekonomiku li skemi Ewropej ta' kwalità bħal Indikazzjoni Ġeografika Protetta (IĠP) joffru għal żoni lokali; ifakkar l-appoġġ unanimu tal-Parlament li estenda din il-protezzjoni għal firxa usa' ta' prodotti manifatturati reġjonalment; jenfasizza, f'dan ir-rigward, ir-rwol ta' skemi ta' kwalità tal-UE (DPO/IĠP/STG) biex joffru u jżommu l-għajxien f'dawk iż-żoni; jirrikonoxxi li dawn l-iskemi huma aktar magħrufa fi ftit Stati Membri biss u jitlob li titqajjem kuxjenza madwar l-Unjoni dwar il-vantaġġi tagħhom;

13.  Jenfasizza l-importanza u l-potenzjal ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti fl-Ewropa (inklużi riżorsi mhux tal-injam), li jiżguraw l-impjiegi, jiġġeneraw valur miżjud u jagħtu kontribut essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-protezzjoni tal-bijodiversità, tal-klima u tal-ambjent; jenfasizza l-bżonn li jiġu integrati l-użi multipli tal-injam, b'tali mod li r-riżors jiġi żviluppat b'mod sostenibbli fl-intier tiegħu; jirrimarka, filwaqt li jinnota li l-UE m'għandhiex politika komuni dwar il-foresti, li l-ġestjoni tal-foresti għandha tissodisfa r-rekwiżiti mfassla taħt "Forest Europe" (il-Konferenza Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa);

14.  Jenfasizza r-rwol importanti ta' produzzjoni sostenibbli u l-użu tal-injam u materjal ieħor ibbażat fuq il-foresta, bħas-sufra, u derivati tal-injam, inkluż fibri tessili, fl-iżvilupp ta' mudelli ekonomiċi sostenibbli u l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi;

15.  Jenfasizza l-kontribut tal-foresti tal-Mediterran u tas-sistema tal-agroforestrija tad-dehesa – li bla ebda xkiel tgħaqqad it-trobbija tal-bhejjem estensiva u sostnuta ma' attivitajiet tal-biedja u l-forestrija – għall-għanijiet ta' konservazzjoni u l-iżgurar tas-sostenibbiltà tal-bijodiversità, għall-finijiet ta' rikonoxximent u appoġġ taħt il-PAK;

16.  Jirrikonoxxi l-ħtieġa għal trasport u loġistika mtejba għall-ġestjoni tal-foresti u għall-estrazzjoni tal-injam; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, jiżviluppaw sistemi loġistiċi u ta' qtugħ ta' siġar sostenibbli li jkollhom impatt imnaqqas fuq il-klima;

17.  Jenfasizza l-importanza ta' viżjoni komuni u qafas għal azzjoni għall-Istati Membri kollha, b'enfasi partikolari fuq il-muturi ewlenin għall-iżvilupp ta' agrikoltura sostenibbli, bħal riżorsi sostenibbli u l-politiki dwar il-klima;

18.  Jinnota l-importanza tal-bijoenerġija għall-azjendi agrikoli u l-bijoekonomija, u tal-istallazzjonijiet, għall-ġenerazzjoni, il-ħżin, id-distribuzzjoni u l-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-azjendi, peress li dawn jikkontribwixxu biex jiżguraw id-dħul finanzjarju tal-bdiewa billi joffrulhom prodott addizzjonali għall-bejgħ, u joħolqu u jippreservaw impjiegi ta' kwalita għolja fiż-żoni rurali; jenfasizza li l-iżvilupp tal-bijoenerġija jrid jiġi akkwistat b'mod sostenibbli u ma għandux ixekkel il-produzzjoni tal-ikel u l-għalf; jenfasizza li l-ħtiġijiet enerġetiċi għandhom minflok jiġu ssodisfati billi jitħeġġeġ l-użu tal-iskart u l-prodotti sekondarji li ma jkunux utli f'xi proċess ieħor

19.  Jinnota li l-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel u t-telf tal-ikel tul il-katina tal-produzzjoni u tal-provvista hija aspett importanti tal-iżvilupp sostenibbli li l-agrikoltura trid tikkontribwixxi għaliha; Jinnota li, permezz tal-użu tal-iskart agrikolu u tal-ikel (fejn ma jistax jintuża mod ieħor) u d-demel, bħal f'impjanti tal-bijogass, bijoraffineriji u l-produzzjoni tal-fertilizzanti, il-bijoekonomija, hija għodda oħra li, bħala parti mill-ekonomija ċirkolari, tista' tintuża biex tnaqqas l-impatt ambjentali tal-biedja, billi jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u sustanzi li jniġġsu fl-arja, fil-ħamrija u fl-ilma, u li jistgħu jikkontribwixxu għal użu aktar effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi; jenfasizza l-importanza ta' appoġġ skont it-tieni pilastru għall-introduzzjoni ta' teknoloġija, li tagħmilha possibbli li jintuża skart agrikolu bl-għan li jkun hemm settur agrikolu effiċjenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestu f'din it-teknoloġija meta jkun xieraq;

20.  Jenfasizza l-importanza ta' prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-bijofjuwil bħala sors reġjonali ta' għalf tal-annimali f'livell għoli ta' proteini, li minnhom, bejn l-2012 u l-2013, madwar 70 % kellhom jiġu importati minn barra l-UE(1);

21.  Jenfasizza l-kontribut li joffri s-settur tal-bhejjem għall-ekonomija tal-UE u għall-agrikoltura sostenibbli, partikolarment meta jiġu integrati f'sistemi ta' produzzjoni ta' art agrikola; jiġbed l-attenzjoni lejn il-potenzjal ta' ġestjoni attiva taċ-ċiklu tan-nutrijenti fis-settur tal-bhejjem biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-emissjonijiet tas-CO2, tal-ammonja u tan-nitrati; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għall-potenzjal tal-biedja integrata li tikkontribwixxi għal funzjonament aħjar tal-ekosistema agrikola u tas-settur agrikolu li ma jagħmilx ħsara lill-klima;

22.  Jinnota li t-tkabbir ta' ħxejjex leguminużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba' jista' jwassal għal sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd għall-bżonnijiet tal-bdiewa, l-annimali, il-bijodiversità u l-klima; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq pjan tal-proteini li jinkludi uċuħ tar-raba' leguminużi b'rotazzjoni;

23.  Iqis aktar progress fil-biedja ta' preċiżjoni, id-diġitalizzazzjoni, l-użu razzjonali tal-enerġija, tal-pjanti u tat-tnissil tal-bhejjem u l-integrazzjoni ta' ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara bħala neċessarji, għaliex effiċjenza miżjuda bbażata fuq l-SDGs u l-bijodiversità funzjonali jgħinu biex inaqqsu kemm il-ħtieġa tal-art kif ukoll l-impatt ambjentali fuq il-biedja. iqis li t-tqegħid tal-bijodiversità għad-dispożizzjoni tal-bdiewa jista' jgħin biex jiżdied id-dħul, is-saħħa tal-ħamrija u l-prestazzjoni, u jgħin għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara u t-titjib tad-dakkir; jenfasizza, għalhekk, l-importanza ta' qafas regolatorju mtejjeb sabiex jiġu żgurati proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet f'waqthom, effiċjenti u effikaċi; jenfasizza li dawn is-soluzzjonijiet "intelliġenti" għandhom jinċentivizzaw u jappoġġjaw inizjattivi mfassla skont il-ħtiġijiet ta' azjendi agrikoli żgħar mingħajr ekonomiji ta' skala biex jibbenefikaw minn teknoloġiji ġodda;

24.  Iqis li huwa essenzjali li tinżamm u tiġi żviluppata l-prestazzjoni ta' razez tradizzjonali u lokali, minħabba l-kapaċità tagħhom li jadattaw għall-karatteristiċi tal-ambjent nattiv tagħhom, u biex id-drittijiet tal-bdiewa li jnisslu l-pjanti b'mod awtonomu u jaħżnu u jiskambjaw żrieragħ ta' speċijiet u varjetajiet differenti jiġu rrispettati sabiex tiġi żgurata d-diversità ġenetika tal-agrikoltura; jirrifjuta tentattivi ta' kwalunkwe tip biex jipprivattivaw il-ħajja, il-pjanti u l-annimali, il-materjal ġenetiku u l-proċessi bijoloġiċi essenzjali, speċjalment fejn għandhom x'jaqsmu ir-razez, il-varjazzjonijiet u l-karatteristiċi indiġeni;

25.  Jikkunsidra li, sabiex tkompli titħeġġeġ l-eċċellenza u l-kwalità tal-biedja fl-Ewropa u biex l-agrikoltura Ewropea tikkonforma mal-Aġenda 2030, huwa meħtieġ li tkompli tiffoka fuq ir-riċerka, l-innovazzjoni u t-taħriġ u biex jinvestu f'servizzi konsultattivi agrikoli; jenfasizza l-importanza ta' żvilupp professjonali kontinwu f'teknoloġiji ġodda sabiex imexxi l-effiċjenza u s-sostenibbiltà ambjentali; jitlob, għalhekk, li titkompla r-riċerka u l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet ta' teknoloġija għolja u baxxa u l-protezzjoni tal-pjanti, li jinkludu pestiċidi bijoloġiċi b'riskju baxx u għażliet ta' kontroll bijoloġiku, dwar il-possibbiltà li jitnaqqas l-użu tal-ilma u titjieb il-kwalità tal-ħamrija;

26.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta pjan ta' azzjoni u tistabbilixxi grupp ta' esperti sabiex taħdem favur sistema integrata u aktar sostenibbli ta' ġestjoni għall-protezzjoni tal-pjanti; jenfasizza l-bżonn ta' sistema ta' ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara li ttejjeb l-interazzjoni bejn l-isforzi tat-tnissil tal-pjanti, is-sistemi ta' difiża naturali u l-użu tal-pestiċidi;

27.  Jirrikonoxxi l-isfidi fit-tul marbutin mal-agrikoltura sostenibbli u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw pjan ta' investiment fit-tul, b'kontinwità fil-finanzjament, għar-riċerka bażika u applikata; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri, barra minn hekk, biex jinvestu fit-taħriġ għal speċjalisti fl-agrikoltura sostenibbli u biex jipprovdu l-opportunità li jiġu kkonsultati l-esperti;

28.  Jemmen li huwa neċessarju li titħeġġeġ id-disponibbiltà tal-broadband u jittejbu s-servizzi tat-trasport fiż-żoni rurali, sabiex jikkontribwixxu mhux biss għall-kisba ta' objettivi tas-sostenibbiltà ambjentali, iżda wkoll għall-promozzjoni ta' tkabbir f'żoni rurali li jkun kompletament sostenibbli f'termini ambjentali, ekonomiċi u soċjali.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

30.5.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

29

4

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Christofer Fjellner

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

29

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Marijana Petir

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hannu Takkula

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

4

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

EFDD

John Stuart Agnew

3

0

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf


OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (15.5.2017)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà

(2017/2009(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Liadh Ní Riada

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Huwa tal-fehma li l-iżgurar ta' ġejjieni aħjar għal kulħadd jirrikjedi l-introduzzjoni tal-kultura bħala r-raba' pilastru tas-sostenibbiltà fl-UE u lil hinn minnha, peress li l-kultura taġixxi bħala mutur tal-innovazzjoni u tal-bidla fl-imġiba permezz tal-ħolqien ta' stili ta' ħajja u mudelli tal-iżvilupp sostenibbli ġodda u tippermetti l-iżvilupp ta' approċċi b'għeruq lokali u bbażati fil-komunità li huma meħtieġa għal fehim lokali tal-iżvilupp sostenibbli;

2.  Jirrikonoxxi l-ħtieġa għall-innovazzjoni u l-kreattività biex jiġi żgurat l-iżvilupp aktar sostenibbli tal-bliet, ir-reġjuni u s-soċjetajiet b'mod ġenerali u jiġu pprovduti soluzzjonijiet għall-isfidi soċjetali attwali;

3.  Jinnota li l-parteċipazzjoni kulturali attiva tinkoraġġixxi mġieba ambjentalment responsabbli, ittejjeb is-saħħa u l-benesseri fiżiċi u mentali, tiffaċilita d-djalogu interkulturali, tinkoraġġixxi r-rispett lejn il-minoranzi u l-integrazzjoni soċjali tagħhom, ittejjeb l-attendenza fl-iskejjel u l-prestazzjoni taż-żgħażagħ, u b'hekk tikkontribwixxi għall-kisba ta' ħafna Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli eżistenti u tiffaċilitahom;

4.  Jitlob, minħabba l-kontribut trasversali u siewi immens tal-kultura għall-benesseri individwali u kollettiva kif ukoll għall-iżvilupp urban, rurali u reġjonali sostenibbli, li jiddaħħal Għan ta' Żvilupp Sostenibbli indipendenti dwar l-aċċess għall-kultura u l-parteċipazzjoni kulturali attiva;

5.  Ifakkar ir-rwol speċifiku tal-kultura fir-relazzjonijiet esterni u l-politika tal-iżvilupp, b'mod partikolari fir-rigward tar-riżoluzzjoni u l-prevenzjoni tal-kunflitti, il-ħolqien tal-paċi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-popolazzjonijiet lokali; iqis, għalhekk, li strateġija kulturali ambizzjuża u soda, li tinkludi d-diplomazija kulturali, hija meħtieġa biex jinkiseb kunsens ġdid dwar l-iżvilupp;

6.  Jenfasizza r-rwol li għandhom il-kultura u l-kreattività fl-innovazzjoni, il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, il-koeżjoni soċjali, u l-iżvilupp ta' ekonomija sostenibbli, inkluż f'termini ta' riġenerazzjoni urbana tal-bliet u r-rivitalizzazzjoni taż-żoni rurali, pereżempju; jitlob, għalhekk, sinerġiji msaħħa bejn il-FSIE, il-FEIS u programmi oħra tal-UE sabiex jiġu ffinanzjati proġetti u inizjattivi bbażati fil-kultura;

7.  Huwa tal-fehma li jenħtieġ li l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet kulturali jkunu innovaturi u mudelli fil-qasam tas-sostenibbiltà u fir-rigward tal-proċessi ekoloġiċi, speċjalment fil-qasam tal-wirt kulturali, id-diġitizzazzjoni, it-turiżmu u l-artisti itineranti; jappella għall-introduzzjoni ta' inċentiva ta' finanzjament tal-UE ekoloġika għal dan l-għan;

8.  Aġenda sostenibbli koerenti teħtieġ l-orjentazzjoni mill-ġdid tal-istrateġiji u l-politiki ekonomiċi lejn il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, il-promozzjoni ta' ekonomija ċirkulari, it-tnaqqis tal-inugwaljanzi soċjali u l-adozzjoni ta' pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw il-faqar, b'mod partikolari l-faqar tat-tfal, jinvestu f'edukazzjoni u taħriġ formali, informali u mhux formali ta' kwalità, jintroduċu Garanzija tal-Ħiliet u jadottaw strateġija kulturali koerenti u kuraġġuż fil-livelli kollha tal-gvern;

9.  Iqis li t-twettiq tal-SDG 16 jeħtieġ il-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli kollha; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li tiġi promossa l-parteċipazzjoni azzjoni u ċivika tat-tfal u ż-żgħażagħ;

10.  Jissottolinja l-importanza ta' edukazzjoni, taħriġ, riċerka u opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja inklużivi, ekwitabbli u ta' kwalità fl-indirizzar tal-isfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali u t-tħejjija ta' futur sostenibbli; jilqa', f'dan ir-rigward, l-intenzjoni tal-UE li tintegra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, u speċjalment l-Għan Nru 4 tal-Aġenda għall-Iżvilupp 2030, fil-qafas politiku Ewropew;

11.  Jenfasizza li l-edukazzjoni u t-taħriġ huma fatturi ewlenin biex is-soċjetà tistabbilixxi ruħha fit-triq lejn is-sostenibbiltà; jenfasizza l-fatt li l-edukazzjoni sostenibbiltà tiżviluppa l-ħiliet, l-għarfien u l-valuri li jippromwovu mġiba li tappoġġja futur sostenibbli; iħeġġeġ lill-Istati Membri, għalhekk, biex iżidu l-isforzi tagħhom favur l-implimentazzjoni tas-sostenibbiltà tal-edukazzjoni fil-livelli kollha u f'kull forma ta' edukazzjoni u taħriġ;

12.  Jirrikonoxxi r-rwol tas-soċjetà ċivili biex titqajjem kuxjenza dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fost il-pubbliku u biex jindirizzawhom fil-livell nazzjonali u internazzjonali permezz ta' kampanji globali ta' edukazzjoni u qawmien ta' kuxjenza għaċ-ċittadini;

13.  Jinsab imħasseb ħafna dwar id-differenzi fir-rendiment tas-sistemi edukattivi fl-Istati Membri, kif intwera mill-aħħar rapporti ta' PISA u dwar il-fatt li bejn l-2010 u l-2014 l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ naqas bi 2.5 % b'mod ġenerali fl-UE; jenfasizza li sistemi pubbliċi ta' edukazzjoni u taħriġ b'riżorsi adegwati u aċċessibbli għal kulħadd huma essenzjali għall-ugwaljanza u l-inklużjoni soċjali u biex jintlaħqu l-miri stabbiliti fl-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 4; jenfasizza, madankollu, li l-edukazzjoni tibqa' kompetenza tal-Istati Membri;

14.  Jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ aktar inklużiv għall-finanzjament tal-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jimmobilizzaw u jużaw l-istrumenti kollha disponibbli sabiex jiġu żgurati investimenti smart f'tagħlim u taħriġ innovattivi bl-għan li jtejbu l-kwalità u r-rilevanza tal-ħiliet u jtejbu l-prestazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

15.   Jirrakkomanda li fil-kuntest tal-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja għall-inklużjoni u s-sostenibbiltà, l-Istati Membri jenħtiġilhom jikkunsidraw titjib fil-politiki tal-edukazzjoni u tal-impjieg b'koperazzjoni mal-UE, sabiex titqajjem kuxjenza dwar l-iżvilupp sostenibbli u jiġi żgurat li t-tagħlim jagħmilha possibbli li l-persuni jagħmlu deċiżjonijiet responsabbli u jibni l-kapaċità għal ħsieb orjentat lejn il-futur; jenfasizza li jenħtieġ li l-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-ħiliet mhux biss jiġu aġġustati għall-esiġenzi tas-suq tax-xogħol iżda jenħtiġilhom ukoll jippromwovu l-iżvilupp personali u soċjetali b'mod olistiku;

16.  Jissottolinja l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koordinazzjoni u li jiġu promossi u ottimizzati s-sinerġiji bejn il-FSIE, il-FEIS u programmi oħra tal-UE bil-għan li tittejjeb u tiġi mmodernizzata l-kwalità tas-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ fl-Istati Membri; jenfasizza li l-popolazzjonijiet f'żoni rurali u remoti għandu jkollhom aċċess ugwali għal edukazzjoni ta' kwalità, taħriġ, u opportunitajiet kulturali u ta' tagħlim tul il-ħajja ekwi;

17.  Jenfasizza li l-edukazzjoni hija fundamentali għall-iżvilupp ta' soċjetajiet li jistgħu jsostnu lilhom infushom; jitlob lill-UE tistabbilixxi rabtiet bejn l-edukazzjoni ta' kwalità, it-taħriġ tekniku u vokazzjonali u l-kooperazzjoni mal-industrija bħala prekundizzjoni essenzjali għall-impjegabbiltà taż-żgħażagħ u l-aċċess għal impjiegi kwalifikati; jemmen li l-indirizzar tal-kwistjoni tal-aċċess għall-edukazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u ta' kriżi b'mod partikolari huwa kruċjali kemm għall-iżvilupp kif ukoll għall-protezzjoni tat-tfal;

18.  Jiddispjaċih dwar il-problema persistenti tal-livelli għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ; ifakkar l-importanza tal-iskema Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ sabiex tiġi indirizzata din il-problema; jitlob li jibqgħu jittejbu kontinwament u li jingħataw appoġġ finanzjarju xieraq sabiex jiġi promoss il-ħolqien ta' impjiegi ġodda u ta' kwalità u l-protezzjoni soċjali deċenti għaż-żgħażagħ, jingħelbu d-diffikultajiet eżistenti fl-involviment ma' gruppi vulnerabbli u jintlaħqu b'mod aktar effettiv in-NEETs mhux reġistrati u ż-żgħażagħ b'ħiliet baxxi;

19.  Jenfasizza r-rwol tal-edukazzjoni, kemm formali kif ukoll informali, it-tagħlim tul il-ħajja, l-isport, l-arti u l-volontarjat għat-tagħlim dwar is-sostenibbiltà u t-trawwim ta' ċittadinanza ekoloġika, bħala parti minn sforz usa' biex iż-żgħażagħ jiġu armati b'ħiliet, kompetenzi u attitudnijiet rilevanti li jeħtieġu biex isiru ċittadini miftuħa u responsabbli;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-appoġġ għas-saħħa u l-benesseri taż-żgħażagħ meta tirrevedi l-Istrateġija taż-Żgħażagħ 2018 tal-UE, b'enfasi partikolari fuq l-implimentazzjoni f'waqtha tal-Pjan ta' Azzjoni Kontra l-Obeżità fit-Tfulija u l-Pjan ta' Azzjoni dwar ix-Xorb Fost iż-Żgħażagħ u dwar ix-Xorb bla Rażan Episodiku;

21.  Jitlob lill-UE u l-Istati Membri tagħha jipproteġu l-lingwi reġjonali, tal-minoranzi u li jintużaw inqas, kif ukoll id-diversità lingwistika, u jiżguraw li d-diskriminazzjoni lingwistika ma tkunx tollerata fl-integrazzjoni tal-SDGs fil-qafas tal-politika Ewropew u l-prijoritajiet attwali u futuri tal-Kummissjoni;

22.  Iħaddan l-opportunitajiet offruti mid-diversità tal-ambjenti tat-tagħlim, bħall-iskejjel ekoloġiċi, iċ-ċentri għall-edukazzjoni għall-iżvilupp u t-tagħlim barra mill-klassi;

23.  Jitlob li l-edukazzjoni dwar is-sostenibbiltà u ċ-ċittadinanza ekoloġika tiġi integrata fid-dixxiplini kollha, b'mod partikolari l-edukazzjoni dwar l-intraprenditorjat, inkluż l-intraprenditorjat soċjali, u l-litteriżmu u l-ħiliet diġitali;

24.  Jemmen li d-diversità kulturali u l-protezzjoni tal-wirt naturali jenħtieġ li jiġu promossi fil-qafas tal-politika Ewropea kollu kemm hu, inkluż permezz tal-edukazzjoni;

25.  Jemmen li f'ekonomija li qiegħda tinbidel malajr, ikkaratterizzata minn żidiet fid-diġitizzazzjoni tas-soċjetajiet u r-robotizzazzjoni u l-awtomazzjoni tal-impjiegi, jenħtieġ li aġenda sostenibbli orjentata lejn il-futur tiddaħħal f'riflessjoni usa' dwar il-litteriżmu okkupazzjonali;

26.  Ifakkar fil-poter tal-edukazzjoni ta' kwalità biex tawtonomizza lill-persuni vulnerabbli, il-minoritajiet, il-persuni bi bżonnijiet speċjali u n-nisa u l-bniet, fir-rigward tal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 4 u l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 5 dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 16 dwar il-promozzjoni ta' soċjetajiet inklużivi;

27.  Jitlob, fir-rigward tal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 3, għall-promozzjoni ta' edukazzjoni ulterjuri fil-koeżjoni soċjali, id-djalogu interkulturali, u l-benesseri individwali u kollettiv, anke bħala mezz biex jitrawwem il-litteriżmu relatat mas-saħħa; jenfasizza l-opportunitajiet partikolari offruti mit-tagħlim informali u mhux formali f'dan il-qasam;

28.  Jitlob, fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu promossi sinerġiji ulterjuri bejn l-innovazzjoni u l-kreattività fix-xjenza, li tiġi introdotta l-edukazzjoni artistika fis-suġġetti STEM sabiex tiġi promossa edukazzjoni STEAM, b'mod partikolari għall-bniet, u jiġu indirizzati l-isfidi soċjetali fil-kisba tal-għanijiet ta' sostenibbiltà;

29.  Ifakkar fil-ħtieġa li jiġu appoġġjati, barra minn hekk, it-taħriġ tal-edukaturi u ta' dawk li jħarrġu u jkun inkoraġġut it-tagħlim bejn il-pari u l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-livell tal-UE u madwar id-dinja;

30.  Jitlob appoġġ finanzjarju fil-qasam tar-riċerka, inkluż permezz ta' programmi eżistenti tal-UE bħall-Orizzont 2020, sabiex jiġu esplorati aktar il-konnessjonijiet bejn l-arti, l-innovazzjoni, u x-xjenza, u l-kontribut tal-edukazzjoni u l-kultura għas-sostenibbiltà;

31.  Jitlob li jiġu żviluppati indikaturi biex jitkejjel il-kontribut tal-kultura għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli eżistenti u biex jiġi monitorjat l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli l-ġdid dwar l-aċċess għall-kultura u l-parteċipazzjoni kulturali attiva, jekk dan jiġi introdott;

32.  Jilqa' l-proposta għall-ħolqien ta' grupp magħmul minn diversi partijiet interessati; jafferma l-ħtieġa li tiġi żgurata d-diversità tal-partijiet interessati involuti attivament fil-grupp, inkluża s-soċjetà ċivili, l-NGOs, l-organizzazzjonijiet popolari, il-ħaddiema fil-qasam taż-żgħażagħ, l-edukaturi u l-istituzzjonijiet kulturali;

33.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi pprovdut appoġġ xieraq għall-inizjattivi lokali u bejn il-persuni, peress li l-iżvilupp sostenibbli jrid ukoll jiġi implimentat fil-livell lokali.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

4.5.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

0

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Florent Marcellesi

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

24

+

GUE/NGL

Maltese Curzio, Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EFDD

Isabella Adinolfi

0

-

-

-

3

0

ECR

Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

It-tifsira tas-simboli:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

22.6.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

34

3

25

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

34

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Lieve Wierinck

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Sirpa Pietikäinen

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor

3

-

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini

25

0

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh

PPE

Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Ġunju 2017Avviż legali