Διαδικασία : 2017/2078(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0282/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0282/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0343

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 593kWORD 54k
5 Σεπτεμβρίου 2017
PE 607.808v02-00 A8-0282/2017

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την αύξηση των δημοσιονομικών πόρων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) με σκοπό τη μείωση της ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την επικαιροποίηση των πινάκων προσωπικού του αποκεντρωμένου οργανισμού ACER και της κοινής επιχείρησης SESAR2

(11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jens Geier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την αύξηση των δημοσιονομικών πόρων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) με σκοπό τη μείωση της ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την επικαιροποίηση των πινάκων προσωπικού του αποκεντρωμένου οργανισμού ACER και της κοινής επιχείρησης SESAR2

(11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα« Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2017 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2017 (COM(2017)0288),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0282/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 αφορά την πρόβλεψη 500 εκατομμυρίων EUR σε συμπληρωματικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στη συμφωνία τους για τον προϋπολογισμό του 2017, καθώς και την τροποποίηση των πινάκων προσωπικού του αποκεντρωμένου οργανισμού ACER και της κοινής επιχείρησης SESAR 2, χωρίς να προκαλείται καμία μεταβολή στον συνολικό προϋπολογισμό ή στον συνολικό αριθμό θέσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να προτείνει διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2017 προκειμένου να παρασχεθούν 500 εκατομμύρια EUR για την ΠΑΝ το 2017 με χρηματοδότηση από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, μόλις εγκριθεί η τεχνική προσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού για το ΠΔΠ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση της τεχνικής προσαρμογής, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2017 και να αυξηθεί το άρθρο 04 02 64 «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί της παροχής συμπληρωματικού ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων EUR για την ΠΑΝ για τα έτη 2017-2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε στη δήλωσή του, που συνδέεται με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, ότι το όριο αυτό έχει πολιτικό χαρακτήρα, χωρίς καμία νομική επίπτωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, η Επιτροπή υπογράμμισε επίσης στη δήλωσή της ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης για την ΠΑΝ πέραν του συμφωνηθέντος ποσού των 1,2 δισεκατομμυρίων EUR με τη χρήση των διαθέσιμων περιθωρίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διαδικασία ανακατατάξης για το 2017 τόσο για τον αποκεντρωμένο οργανισμό ACER όσο και για την κοινή επιχείρηση SESAR2·

1.  τονίζει ως ζήτημα προτεραιότητας την επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί περαιτέρω η δημοσιονομική δέσμευση της Ένωσης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης για την ΠΑΝ·

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στην τροποποίηση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 με σκοπό την αύξηση των πιστώσεων της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), όπως συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού το 2017, καθυστέρηση η οποία οφείλεται στο αδιέξοδο και στην καθυστερημένη έγκριση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ από το Συμβούλιο·

3.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τον ταχύ αναπρογραμματισμό των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύνολο του πρόσθετου κονδυλίου για την ΠΑΝ ύψους 500 εκατομμυρίων EUR θα έχει δεσμευτεί πλήρως και αποδοτικά μέχρι το τέλος του 2017· καλεί, πέραν αυτού, τα κράτη μέλη να διενεργούν αξιολογήσεις του ελλείμματος χρηματοδότησης και αναλύσεις της αγοράς πριν από την κατάρτιση προγραμμάτων, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη της ΠΑΝ για την απασχόληση των νέων·

5.  λαμβάνει γνώση των τροποποιήσεων στους πίνακες προσωπικού του αποκεντρωμένου οργανισμού ACER και της κοινής επιχείρησης SESAR2· επισημαίνει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν μεταβάλλουν τον συνολικό αριθμό των θέσεων και ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού των οργανισμών για το τρέχον έτος· συμφωνεί ότι η ανακατάταξη της θέσης AD15 για την κοινή επιχείρηση SESAR2 είναι προσωποπαγής και λήγει στο τέλος της θητείας του νυν εκτελεστικού διευθυντή·

6.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(2)

  ΕΕ L 51, 28.2.2017.

(3)

  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(4)

  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(5)

  ΕΕ L 168, 7.6.2014, σ. 105.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου