Procedura : 2017/2044(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0299/2017

Teksty złożone :

A8-0299/2017

Debaty :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 12

Głosowanie :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 6.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0408

SPRAWOZDANIE     
PDF 1500kWORD 191k
11 październik 2017
PE 610.722v02-00 A8-0299/2017(Część 1)

dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

Część 1: Projekt rezolucji

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczynie: Siegfried Mureşan (Sekcja III – Komisja)

Richard Ashworth (inne sekcje)

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Rybołówstwa
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu(5),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018(6),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęty przez Komisję dnia 29 czerwca 2017 r. (COM(2017)0400),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęte przez Radę dnia 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 13 września 2017 r. (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018(7),

–  uwzględniając art. 88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A8-0299/2017),

Sekcja III

Informacje ogólne

1.  podkreśla, że podczas czytania w Parlamencie budżetu na rok 2018 w pełni uwzględniono priorytety polityczne przyjęte przeważającą większością głosów w wyżej wymienionych rezolucjach z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogólnych wytycznych oraz z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych; przypomina, że zrównoważony wzrost, zatrudnienie, w szczególności zatrudnienie ludzi młodych, bezpieczeństwo i zmiany klimatu stanowią główny element tych priorytetów;

2.  podkreśla, że przed Unią nadal stoi wiele wyzwań, i jest przekonany, że zachowując dyscyplinę budżetową, należy wykorzystać niezbędne środki finansowe z budżetu Unii, żeby sprostać priorytetom politycznym i umożliwić Unii wywiązanie się z konkretnych zadań oraz skuteczną odpowiedź na te wyzwania; podkreśla, że wydatki Unii powinny opierać się na zasadzie europejskiej wartości dodanej oraz powinny być zgodne z zasadą pomocniczości;

3.  potwierdza swoje zobowiązanie do finansowania unijnej polityki na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego we wszystkich regionach w drodze inwestycji w badania, edukację, infrastrukturę, MŚP i zatrudnienie, w szczególności młodych ludzi; nie rozumie, w jaki sposób Unia ma osiągnąć postępy w tych dziedzinach, skoro Rada zaproponowała oszczędności w poddziale 1a; zamiast tego postanawia dodatkowo wzmocnić programy w zakresie badań naukowych i innowacji, które mają bardzo wysoki wskaźnik wykonania budżetu i które ze względu na nadmierną liczbę złożonych wniosków mają wyjątkowo niski wskaźnik pozytywnie rozpatrzonych wniosków;

4.  podtrzymuje swoje zobowiązania podjęte podczas negocjacji w sprawie EFIS, mianowicie do zminimalizowania wpływu cięć w EFIS na program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę” (CEF) w ramach rocznej procedury budżetowej; proponuje zatem, by zrekompensować te cięcia dzięki przywróceniu pierwotnej rocznej kwoty tych dwóch programów, aby umożliwić pełną realizację ich celów uzgodnionych podczas przyjmowania odpowiednich przepisów;

5.  wyraża swoje poparcie polityczne dla utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS) oraz z zadowoleniem przyjmuje wniosek ustawodawczy przedstawiony w tym względzie przez Komisję; uważa jednak, że przed przyjęciem decyzji w sprawie finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności i przyjęciem odpowiedniego rozporządzenia w zwykłej procedurze ustawodawczej w budżecie na rok 2018 nie należy ujmować przepisów finansowych na ten cel; postanawia w związku z tym, że należy teraz odwrócić odpowiednie środki i przesunięcia ujęte przez Komisję w projekcie budżetu na 2018 r. (PB), ponieważ decyzja w sprawie budżetu na 2018 r. nie powinna przesądzać w żaden sposób o wyniku negocjacji legislacyjnych; podtrzymuje w pełni swoje zobowiązanie do natychmiastowego ujęcia decyzji w sprawie finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności w przyszłorocznym budżecie za pomocą budżetu korygującego, jeżeli negocjacje w sprawie odnośnego rozporządzenia, nie zostaną zakończone przed zamknięciem procedury budżetowej na rok 2018;

6.  jest zaniepokojony faktem, że bezrobocie wśród młodzieży utrzymuje się na niespotykanym dotychczas poziomie, i jest przekonany, że aby nie narazić na szwank przyszłości całego pokolenia młodych Europejczyków, należy podjąć dodatkowe działania; postanawia zatem wzmocnić inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) ponad poziom zaproponowany przez Komisję na 2018 r.; podkreśla, że takie zwiększenie środków powinno być traktowane jako dodatkowe w stosunku do całkowitego przydziału na YEI, który uzyskał poparcie polityczne przy okazji śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych, a nie jako zwykła koncentracja przydziału środków w budżecie na 2018 r.;

7.  przypomina, że polityka spójności odgrywa pierwszorzędną rolę w osiąganiu spójności gospodarczej i społecznej w Unii, a przez to w zapewnieniu rozwoju i wzrostu; podkreśla, że oczekuje się, iż w 2018 r. programy polityki spójności nabiorą tempa i osiągną pełny rozruch; podkreśla zobowiązanie Parlamentu do zapewniania odpowiednich środków na te programy, które stanowią jedną z głównych strategii politycznych Unii; jest jednak zaniepokojony niemożliwymi do zaakceptowania opóźnieniami we wdrażaniu programów operacyjnych na szczeblu krajowym; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia zakończenia procesu wyznaczania instytucji zarządzających, audytowych i certyfikujących oraz przyspieszenia wdrażania; ponadto zwraca się do Komisji, by nadal upraszczała związane z tym procedury;

8.  uważa, że choć obecnie wydaje się, iż szczyt kryzysu migracyjnego i uchodźczego minął, Unia musi być gotowa do reagowania w przyszłości na nieprzewidziane wydarzenia w tej dziedzinie i oprzeć się na proaktywniejszym podejściu w dziedzinie migracji; w związku z tym wzywa Komisję, aby stale monitorowała adekwatność środków w ramach działu 3 i w pełni wykorzystywała wszystkie instrumenty dostępne w obecnych wieloletnich ramach finansowych, żeby terminowo reagować na wszelkie nieprzewidziane wydarzenia, które mogą wymagać dodatkowego finansowania; przypomina, że choć UE zdołała ustanowić pewne mechanizmy radzenia sobie z tą sytuacją, według UNHCR dotychczas znowu ponad sto tysięcy uchodźców i migrantów przybyło do Europy drogą morską w 2017 r.; postanawia zatem w ograniczony sposób wzmocnić Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także agencje posiadające kompetencje w dziedzinie azylu, takie jak Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), które należy wyposażyć w odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie; ponownie zauważa, że pułap w dziale 3 jest zdecydowanie niewystarczający do zapewnienia odpowiedniego finansowania wewnętrznego wymiaru kryzysu migracyjnego i uchodźczego oraz innych priorytetowych programów, jak np. programy w dziedzinie kultury i obywatelstwa;

9.  podkreśla, że w ostatnich latach dział 3 uruchamiano w szerokim zakresie, żeby zaradzić kryzysowi migracyjnemu i uchodźczemu, oraz że te działania powinny trwać tak długo, jak będzie to konieczne; zauważa jednak, że finansowanie jest jak dotąd niewystarczające; postanawia w związku z tym wzmocnić agencje działające w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, które w związku ze zwiększonym obciążeniem pracą i dodatkowymi zadaniami zmagały się w ostatnich latach z niedoborem personelu i środków finansowych;

10.   podkreśla, że z uwagi na niedawne problemy związane z bezpieczeństwem w całej Unii fundusze z działu 3 należy również skierować na środki, które doprowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli Unii;

11.  przypomina, że kryzysowi migracyjnemu i uchodźczemu, a także obawom co do bezpieczeństwa obywateli Unii można w istotnej części zaradzić w ten sposób, że znalezione zostaną rozwiązania dla podstawowych przyczyn migracji oraz że wystarczające środki finansowe zostaną przeznaczone na instrumenty zewnętrzne, które mają na celu zajęcie się kwestiami takimi jak ubóstwo, brak zatrudnienia, kształcenia i możliwości gospodarczych, niestabilność, konflikty i zmiany klimatu, które składają się na przyczyny nasilających się przepływów migracyjnych; jest zdania, że UE powinna optymalnie wykorzystywać środki finansowe z działu 4, który okazał się niewystarczający, by w równym stopniu reagować na wszystkie wyzwania zewnętrzne, jako że zasoby wyraźnie nie wystarczają i należy je zwiększyć w bardziej zintegrowany sposób;

12.  ubolewa, że przygotowując swoje stanowisko, Parlament nie został w wystarczającym stopniu poinformowany o wpływie na budżet ewentualnej decyzji politycznej o rozszerzeniu Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (FRT); przypomina o swoim trwałym stanowisku, zgodnie z którym nowe inicjatywy nie mogą być finansowane kosztem istniejących unijnych projektów zewnętrznych; w związku z tym wzywa Komisję, by w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania FRT zaproponowała jego finansowanie z nowych środków, a w jego wdrażanie zaangażowała więcej lokalnych organizacji pozarządowych; zauważa, że pułap działu 4 jest zdecydowanie niewystarczający do zapewnienia trwałej i skutecznej reakcji na bieżące wyzwania zewnętrzne, w tym na wyzwania migracyjne i uchodźcze;

13.  przypomina, że budżet Unii musi przyczyniać się do osiągania celów porozumienia paryskiego oraz długoterminowych celów klimatycznych Unii, poprzez osiągnięcie docelowego poziomu 20 % wydatków na rzecz klimatu w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020; ubolewa, że Komisja nie przedstawiła konkretnych i realistycznych wniosków w celu osiągnięcia tych celów; proponuje zatem zwiększenie środków powyżej poziomu PB na działania związane z klimatem; zauważa jednak, że zwiększenie to jest niewystarczające, i wzywa Komisję, by przedstawiła wszelkie niezbędne wnioski w celu osiągnięcia celów w przyszłych projektach budżetu; w związku z tym zauważa, że 8,2 proc. wszystkich środków na zobowiązania zaproponowanych w projekcie budżetu odnosi się do ochrony różnorodności biologicznej; podkreśla, że wzrost o 0,1 proc. rocznie kontrastuje z niepokojącym i coraz szybszym spadkiem liczby gatunków i siedlisk;

14.  docenia, że nowe podejście, którego podstawą jest budżet zorientowany na wyniki, po raz pierwszy w sposób systematyczny uwzględniono podczas przygotowywania budżetu przez Komisję na etapie wewnętrznym, aby dokonać przeglądu wydatków w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz ewentualnie wprowadzić zmiany o charakterze dostosowawczym;

15.  przywraca środki w odniesieniu do cięć zaproponowanych przez Radę w PB; nie rozumie powodów proponowanych cięć, np. w programie „Horyzont 2020” i w instrumencie „Łącząc Europę” (CEF) – w dwóch programach, w których dokonano już przeniesienia środków do EFIS – a także cięć w polityce zewnętrznej; kwestionuje w każdym razie ogłoszony przez Radę zamiar skupienia się na liniach budżetowych o niskim wskaźniku wykonania lub zdolności absorpcyjnych, ponieważ nie jest to uzasadnione rzeczywistymi danymi liczbowymi i nie uwzględnia różnych modeli realizacji niektórych programów; 


16.  stwierdza, że w celu odpowiedniego sfinansowania wszystkich naglących potrzeb, a także z uwagi na bardzo wąskie marginesy wieloletnich ram finansowych w 2018 r., trzeba będzie uruchomić wszystkie środki dostępne na zasadzie elastyczności w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych; oczekuje, że Rada będzie podzielać ten pogląd i że w postępowaniu pojednawczym szybko zostanie osiągnięte porozumienie, co pozwoli Unii stanąć na wysokości zadania i skutecznie reagować na przyszłe wyzwania; podkreśla, że odchodzenie w każdym roku budżetowym od pierwotnego programowania w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych przemawia za podniesieniem pułapów środków w wieloletnich ramach finansowych na okres po roku 2020;

17.  ustala ogólną wysokość środków w budżecie na 2018 r. na kwotę 162 597 930 901 EUR w środkach na zobowiązania oraz na kwotę 146 712 004 932 EUR w środkach na płatności; 


Poddział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

18.  odrzuca zaproponowane przez Radę, nieuzasadnione cięcia w wysokości 750 mln EUR w poddziale 1a, które same stanowią niemal dwie trzecie ogółu cięć dokonanych przez Radę w zobowiązaniach w ramach działów wieloletnich ram finansowych; zauważa, że takie cięcia są sprzeczne z priorytetami politycznymi, które przedstawiła sama Rada;

19.  podkreśla, że dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii kluczowe jest zwiększanie inwestycji w badania naukowe, innowacje, edukację, infrastrukturę, MMŚP; ostrzega, że takie zaproponowane przez Radę cięcia zagroziłyby programom przynoszącym rzeczywistą europejską wartość dodaną i wywierającym bezpośrednie skutki dla tworzenia miejsc pracy i zwiększenia wzrostu, takim jak „Horyzont 2020” czy instrument „Łącząc Europę”; podkreśla w szczególności, że wystarczające finansowanie programu „Horyzont 2020” jest kluczowe dla rozwoju badań i innowacji, wiodącej pozycji w zakresie digitalizacji oraz wsparcia dla MŚP w Europie; przypomina, że program ten wykazał dużą europejską wartość dodaną: 83 proc. projektów finansowanych z programu „Horyzont 2020” nie zostałoby zrealizowanych bez wsparcia na szczeblu unijnym; ponownie podkreśla znaczenie instrumentu „Łącząc Europę” dla ukończenia sieci TEN-T i dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu; w związku z tym postanawia przywrócić wszystkie środki z cięć dokonanych przez Radę, a ponadto w pełni przywrócić pierwotny profil linii budżetowych programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, które zmniejszono w celu zasilenia funduszu gwarancyjnego EFIS;

20.  podkreśla ponadto konieczność wzmocnienia kształcenia i szkolenia oraz komponentów programu Erasmus + dotyczących młodzieży, co złożyłoby się na strategiczne inwestycje w młodych Europejczyków;

21.  podkreśla, że wystarczające wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorców i MŚP powinno stanowić dla Unii najważniejszy priorytet, gdyż są one głównym źródłem nowych miejsc pracy w całej Europie; podkreśla, że zapewnienie MŚP odpowiedniego dostępu do finansowania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ich konkurencyjności oraz umożliwienia im przezwyciężenia wyzwań związanych z dostępem do rynku wewnętrznego, a także do rynku światowego;

22.  w związku z tym postanawia wykroczyć poza PB i poza poziomy sprzed wprowadzenia EFIS i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz wzmocnić te programy, które mają kluczowe znaczenie dla pobudzania wzrostu i tworzenia miejsc pracy i które odzwierciedlają szeroko uzgodnione priorytety Unii, mianowicie Erasmus +, „Horyzont 2020” (działania Marie Curie, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, instrument na rzecz MŚP), COSME i EaSI (Progress i EURES); apeluje do Komisji o udostępnienie wystarczających środków finansowych w liniach budżetowych związanych z programem WIFI4EU oraz o dotrzymanie zobowiązania dotyczącego inwestycji w latach 2017–2020;

23.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie do budżetu na rok 2018 linii budżetowej przeznaczonej na doroczne imprezy specjalne, gdyż linia ta umożliwi ukształtowanie się poczucia przynależności do Europy wśród obywateli; zauważa, że zakres dorocznych imprez specjalnych powinien w sposób oczywisty generować wartość dodaną dla obywateli europejskich we wszystkich państwach członkowskich;

24.  podkreśla, jak ważne jest wspieranie wspólnych badań w dziedzinie obronności w Europie, aby można było zaradzić głównym brakom w zdolnościach, w momencie gdy rozwój sytuacji międzynarodowej i niepewność na arenie międzynarodowej w coraz większym stopniu wymaga od Europy zintensyfikowania działań w zakresie obronności; uważa, że dodatkowe wydatki na szczeblu Unii w obszarze badań nad obronnością powinny być zrekompensowane oszczędnościami na szczeblu krajowym; popiera zwiększenie środków na działanie przygotowawcze dotyczące badań nad obronnością; domaga się ujęcia w następnych wieloletnich ramach finansowych programu badań w dziedzinie obronności z odrębnym budżetem, jednak ponownie wyraża swoje długoletnie stanowisko, że nowe inicjatywy należy finansować z nowych środków, a nie kosztem istniejących programów Unii; podkreśla ponadto potrzebę poprawy konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego;

25.  uważa, że w ramach budżetu na 2018 r. należy przeznaczyć większe środki w celu przeprowadzenia kompleksowej i bezstronnej oceny ryzyka stwarzanego przez państwa trzecie pod względem ich strategicznych braków w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, w oparciu o kryteria określone w art. 9 dyrektywy (UE) 2015/849(8), oraz poprzez stworzenie wykazu jurysdykcji „wysokiego ryzyka”;

26.  z tego względu podnosi poziom środków na zobowiązania w poddziale 1a ponad poziom z PB o 143,9 mln EUR (z wyłączeniem przywrócenia poziomów sprzed wprowadzenia EFIS i Europejskiego Korpusu Solidarności, projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), które będą finansowane w ramach dostępnego marginesu, jak również dzięki kolejnemu uruchomieniu łącznego marginesu na zobowiązania;

Poddział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

27.  odrzuca proponowane przez Radę cięcia w wysokości 240 mln EUR w środkach na płatności w ramach poddziału 1b, w tym w liniach przeznaczonych na wsparcie, i przywraca te środki w oczekiwaniu na zaktualizowane prognozy Komisji;

28.  z rosnącym zaniepokojeniem stwierdza, że niedopuszczalne opóźnienia we wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFIS) miały negatywny wpływ na ich skuteczność i wywierały nacisk na instytucje zarządzające i beneficjentów; ponownie zwraca uwagę na ryzyko, które obecne opóźnienia mogą stworzyć w odniesieniu do nagromadzonych niezapłaconych rachunków w drugiej połowie wieloletnich ram finansowych i na początku następnej; zdecydowanie ponawia swój apel do państw członkowskich, by zwróciły się o poradę i wsparcie ze strony Komisji, jak zaradzić opóźnieniom w wyznaczaniu władz zarządzających, certyfikujących i audytowych; jest ponadto zaniepokojony tendencją do zmniejszania skali działalności i brakiem dokładności w szacunkach państw członkowskich;

29.  przypomina, że stopa bezrobocia osób młodych w Unii utrzymuje się na niedopuszczalnie wysokim poziomie; podkreśla, że dla rozwiązania tego problemu istotne jest zapewnienie odpowiedniego finansowania systemów gwarancji dla młodzieży za pośrednictwem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i EFS; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie konieczności zapewnienia nowego finansowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a także ujęcie stosownych środków w projekcie budżetu na rok 2018; uważa jednak, że ze względu na wyzwania i zagrożenia związane z bezrobociem wśród młodzieży Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinna korzystać ze zwiększonych środków, dlatego postanawia wnieść Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 600 mln EUR w środkach na zobowiązania w 2018 r.; ponadto uważa, że działania w zakresie szkolenia zawodowego skierowane do młodzieży, w szczególności przyuczanie do zawodu, powinny kwalifikować się do finansowania w ramach polityki spójności;

30.  z zadowoleniem przyjmuje nową pulę środków finansowych w wysokości 142,8 mln EUR, która została utworzona w celu ułatwienia wdrożenia programu wspierania reform strukturalnych w latach 2017–2020;

Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

31.  przypomina, że propozycja Komisji, by zwiększyć środki na finansowanie potrzeb Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) na 2018 r. (+2,1 proc.), wynika w dużej mierze ze znacznie niższej kwoty dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel, oczekiwanej w 2018 r.; odnotowuje dokonane przez Radę cięcia w wysokości 275 mln EUR, ale jest zdania, że list Komisji w sprawie poprawek powinien nadal stanowić podstawę rzetelnego przeglądu środków na EFRG, oraz przywraca odpowiednio poziomy środków zapisane w projekcie budżetu w oczekiwaniu na rozpatrzenie tego listu w sprawie poprawek w postępowaniu pojednawczym;

32.  podkreśla, że programy w zakresie magazynowania okazywały się skutecznymi instrumentami w czasach kryzysu i że obniżenie środków finansowych przewidzianych w procesie planowania przyniosłoby skutek przeciwny do zamierzonego;

33.  podkreśla, że problem bezrobocia wśród młodych ludzi można częściowo rozwiązać dzięki odpowiedniemu wsparciu dla młodych ludzi na obszarach wiejskich; w związku z tym proponuje zwiększenie o 50 mln EUR ponad poziom przewidziany w PB środków na płatności dla młodych rolników; podkreśla konieczność ułatwienia młodym ludziom dostępu do zawodów związanych z rybołówstwem za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) i innych unijnych mechanizmów finansowania;

34.  zgodnie z celami strategii „Europa 2020” i z ujętymi w niej zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi przeciwdziałania zmianie klimatu postanawia zaproponować zwiększenie środków o 21,2 mln EUR ponad poziom projektu budżetu na działania związane z klimatem; ponownie podkreśla, że zarówno Europejski Trybunał Obrachunkowy, jak i Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych ustaliły, że budżet Unii nie jest dostosowany do realizacji jej celów klimatycznych;

35.   z tego względu zwiększa środki na zobowiązania o 78,1 mln EUR, pozostawiając tym samym margines w wysokości 619,7 mln EUR poniżej pułapu środków na zobowiązania w dziale 2 po odliczeniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych;

Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

36.  podkreśla, że zdaniem Parlamentu rozwiązanie problemu migracji i bezpieczeństwa musi pozostać najważniejszym priorytetem Unii, i ponownie wyraża przekonanie, że pułap w dziale 3 okazał się dalece niewystarczający do odpowiedniego finansowania wewnętrznego wymiaru tych wyzwań;

37.  zwraca uwagę, że choć liczba przepraw migrantów w środkowej i wschodniej części rejonu Morza Śródziemnego w kierunku Unii zmniejszyła się w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r., to jednak presja na szlaku zachodniośródziemnomorskim utrzymuje się; zauważa, że do końca września 2017 r. ponad 100 tys. migrantów i uchodźców dostało się do Europy drogą morską, przy czym ponad 75 proc. z nich przybyło do Włoch, natomiast reszta do Grecji, na Cypr i do Hiszpanii; jest zdania, że potrzeba dodatkowych środków, aby w pełni sprostać potrzebom Unii w dziedzinie migracji, w szczególności za pośrednictwem Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, oraz aby wesprzeć państwa członkowskie w usprawnianiu działań i praktyk integracyjnych z myślą o osobach potrzebujących ochrony międzynarodowej, zwłaszcza małoletnich bez opieki, a w razie konieczności w przeprowadzaniu operacji powrotowych w przypadku osób nieuprawnionych do ochrony, jednak przy pełnym poszanowaniu zasady non-refoulement; w tym kontekście domaga się również udostępnienia Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich, aby mógł realizować powierzone mu zadania;

38.  popiera utworzenie nowej linii budżetowej na rzecz funduszu poszukiwawczo-ratowniczego, aby wesprzeć państwa członkowskie w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z międzynarodowego prawa morskiego; zwraca się do Komisji o przedłożenie wniosku ustawodawczego w celu ustanowienia funduszu poszukiwawczo-ratowniczego UE;

39.  jest przekonany, że aby skutecznie zaspokajać potrzeby obywateli Unii w zakresie bezpieczeństwa, należy zwiększyć budżet Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby lepiej wspierać państwa członkowskie w walce z terroryzmem, transgraniczną przestępczością zorganizowaną, radykalizacją i cyberprzestępczością; podkreśla w szczególności, że należy zapewnić wystarczające środki na wzmocnienie infrastruktury w dziedzinie bezpieczeństwa i zintensyfikowanie wymiany informacji między organami ścigania a organami krajowymi, m.in. poprzez poprawę interoperacyjności systemów informacyjnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania indywidualnych praw i swobód;

40.  podkreśla kluczową rolę agencji UE działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w reagowaniu na najważniejsze obawy obywateli Unii; wobec tego postanawia podnieść środki budżetowe i liczbę pracowników Europolu, co obejmuje utworzenie siedmiu stanowisk pracy w nowej jednostce operacyjnej o nazwie jednostka operacyjna Europolu ds. zaginionych dzieci, a także wzmocnić Europejską Jednostkę Współpracy Sądowej (Eurojust), Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu i Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania; przypomina, że agencje te przyczyniają się do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi w danej dziedzinie;

41.   w obliczu rzeczywistych postępów, jakie poczyniono w toczących się negocjacjach międzyinstytucjonalnych, zwraca się do Komisji o przedstawienie aktualnych informacji na temat skutków finansowych, jakie w 2018 r. wywołają rozpatrywane obecnie wnioski ustawodawcze wynikające z europejskiego programu w zakresie migracji, w szczególności reforma systemu dublińskiego, systemu wjazdu/wyjazdu, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, tak aby można je było wziąć pod uwagę na etapie postępowania pojednawczego;

42.  ubolewa z powodu arbitralnego obniżenia przez Radę o ponad 30 mln EUR środków na zobowiązania, przeznaczonych na liczne programy w dziedzinie kultury, obywatelstwa, sprawiedliwości, zdrowia publicznego, praw konsumenta i ochrony ludności, bez uwzględnienia znakomitych wskaźników wykonania tych programów oraz pomimo i tak już niewystarczającego poziomu finansowania, sprawiającego, że wiele projektów doskonałej jakości nie otrzymuje finansowania; przywraca środki we wszystkich liniach do poziomu zapisanego w projekcie budżetu i dodatkowo proponuje podniesienie środków w odpowiednich liniach;

43.  ponownie wyraża przekonanie, że pora zwiększyć środki finansowe przeznaczane na ważne programy Unii w dziedzinie kultury i obywatelstwa, zwłaszcza na programy „Kreatywna Europa” i „Europa dla obywateli”, gdyż odgrywają one kluczową rolę we wspieraniu sektora kultury i sektora kreatywnego oraz aktywności obywatelskiej, zwłaszcza z uwagi na wybory europejskie w 2019 r.; ponownie podkreśla, że wszystkie instytucje muszą przestrzegać porozumienia politycznego osiągniętego w sprawie finansowania Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, przeznaczając nań wystarczające środki w ramach podprogramu „Kultura” będącego częścią programu „Kreatywna Europa”, gdyż nie istnieje odrębna linia budżetowa z przeznaczeniem na organizację tego wydarzenia; apeluje do Komisji o dokonanie przeglądu inicjatyw ujętych w linii budżetowej „działania multimedialne”, aby zagwarantować skuteczne wspieranie z budżetu wysokiej jakości niezależnych informacji na temat spraw dotyczących Unii;

44.  opowiada się za większą przejrzystością i widocznością celu Dafne w ramach programu na rzecz praw, równości i obywatelstwa jako kluczowego narzędzia Unii służącego do przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec dzieci, ludzi młodych, kobiet, osób LGBTI i innych zagrożonych grup; popiera ustanowienie – w ramach Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – europejskiego centrum monitorowania zjawiska przemocy uwarunkowanej płcią;

45.  podnosi o 108,8 mln EUR ponad poziom zapisany w projekcie budżetu środki na zobowiązania w dziale 3, z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, a także proponuje sfinansowanie tej podwyżki w drodze uruchomienia instrumentu elastyczności;

Dział 4 – Globalny wymiar Europy

46.  ponownie podkreśla, że działania zewnętrzne Unii wiążą się z coraz większymi potrzebami w zakresie finansowania, znacznie przekraczającymi środki zapisane obecnie w dziale 4; uważa, że uruchamianie środków z budżetu Unii w celu stawienia czoła wyzwaniu, jakim jest migracja, w dalszym ciągu będzie wymagać dynamicznego reagowania w nadchodzących latach; podkreśla, że jednorocznego wzrostu ad hoc, takiego jak w 2017 r., nie można uznać za wystarczający w świetle złożonych wyzwań, przed jakimi stoi Unia, a także wskazuje na pilną potrzebę wzmocnienia działań zewnętrznych Unii w dzisiejszym zglobalizowanym świecie;

47.  jest zdania, że w sposób priorytetowy należy traktować najbliższych sąsiadów Unii, a także nadać priorytetowy charakter działaniom mającym na celu rozwiązanie najważniejszych problemów, przed jakimi kraje te stoją, tj. kryzysu migracyjnego i uchodźczego oraz wynikających stąd wyzwań humanitarnych w regionie sąsiedztwa południowego, a także agresji rosyjskiej w sąsiedztwie wschodnim; uważa, że stabilność i dobrobyt w krajach sąsiadujących z UE są korzystne zarówno dla danych regionów, jak i dla całej Unii; ponawia apel o zwiększenia wsparcia na rzecz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz dla Narodowej Władzy Palestyńskiej i UNRWA, aby sprostać rosnącym potrzebom, zrealizować oficjalny cel Unii, jakim jest promowanie rozwoju i stabilności w regionie, oraz wspierać odporność Palestyńczyków; ponownie podkreśla, że wspieranie państw wdrażających umowy stowarzyszeniowe z Unią ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia reform politycznych i gospodarczych, jednak podkreśla, że tego rodzaju wsparcia należy udzielać wyłącznie pod warunkiem, że państwa te spełniają kryteria kwalifikowalności, w szczególności jeśli chodzi o praworządność i powoływanie demokratycznych instytucji; w związku z tym postanawia podnieść środki w europejskim instrumencie sąsiedztwa i instrumencie pomocy przedakcesyjnej oraz na rzecz pomocy makrofinansowej;

48.  podkreśla znaczenie roli, jaką Europa odgrywa na szczeblu globalnym, jeżeli chodzi o eliminację ubóstwa i umożliwienie rozwoju najuboższym regionom, zgodnie z ONZ-owskimi celami zrównoważonego rozwoju; z tego też powodu przeznacza dodatkowe zasoby finansowe na instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz na pomoc humanitarną; przypomina, że z uwagi na to, iż znaczny odsetek migrantów przekraczających Morze Śródziemne pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej, wsparcie Unii dla tego regionu ma kluczowe znaczenie dla wyeliminowania podstawowych przyczyn migracji;

49.  jest przeciwny radykalnemu obniżeniu wkładów finansowych z instrumentów finansowania zewnętrznego (ENI, IPA, PI i DCI) na rzecz programu Erasmus+, jako że programy wymiany młodzieży to jedne z najlepszych długoterminowych inwestycji w dyplomację kulturalną i wzajemne zrozumienie, wobec czego postanawia zwiększyć te wkłady;

50.  z uwagi na niepokojące pogarszanie się sytuacji w zakresie demokracji, praworządności i praw człowieka postanawia zmniejszyć wsparcie na rzecz reform politycznych w Turcji; postanawia przenieść część pozostałych środków do rezerwy do czasu, kiedy Turcja poczyni wymierne postępy w dziedzinie praworządności, demokracji, praw człowieka i wolności prasy, w celu przekierowania tych funduszy do podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na rzecz podejmowania działań sprzyjających realizacji tych celów;

51.  jest zdania, że aby odpowiednio reagować na kampanie dezinformacyjne, a także promować obiektywny wizerunek Unii poza jej granicami, potrzebne są dodatkowe środki finansowe; wobec tego apeluje o zwiększenie finansowania, aby przeciwdziałać kampaniom dezinformacyjnym i atakom cybernetycznym; w związku z tym postanawia zwiększyć zasoby na strategiczne działania komunikacyjne przewidziane do realizacji w krajach sąsiadujących i na Bałkanach Zachodnich; ponownie podkreśla znaczenie inwestowania w widoczność działań zewnętrznych UE, aby zwiększyć wpływ finansowania w tej dziedzinie i wzmocnić działania unijnej dyplomacji publicznej zgodnie z ambicjami globalnej strategii;

52.  uważa za niezbędne podniesienie środków w linii budżetowej przeznaczonej dla społeczności Turków cypryjskich, aby zdecydowanie przyczynić się do kontynuowania i zintensyfikowania działań Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze, a także wesprzeć Komisję Techniczną ds. Dziedzictwa Kulturowego, w której skład wchodzą przedstawiciele obydwu społeczności, gdyż sprzyja to zaufaniu i pojednaniu między tymi społecznościami;

53. podkreśla, że sięganie przez Komisję do pomocniczych instrumentów budżetowych, takich jak fundusze powiernicze i inne podobne instrumenty, nie zawsze kończy się powodzeniem; wyraża zaniepokojenie, że ustanawianie instrumentów finansowych poza budżetem Unii może zagrozić jego jednolitości i skutkować obchodzeniem procedury budżetowej, a jednocześnie osłabiać przejrzyste zarządzanie budżetem i utrudniać Parlamentowi korzystanie z przysługującego mu prawa do skutecznego nadzorowania wydatków; uważa zatem, że konieczne jest włączenie do budżetu Unii instrumentów zewnętrznych, jakie pojawiły się w ostatnich latach, oraz że Parlament powinien sprawować pełną kontrolę nad wdrażaniem tych instrumentów; zwraca uwagę, że do końca września 2017 r. z budżetu na rok 2017 wyasygnowano w sumie 795,4 mln EUR na fundusze powiernicze UE; zwraca się do Komisji o poinformowanie obydwu organów władzy budżetowej, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na fundusze powiernicze w 2018 r.; ponownie wyraża zaniepokojenie, że wkłady państw członkowskich na rzecz funduszy powierniczych są niższe, niż wynikałoby to z podjętych zobowiązań; zwraca uwagę na sprawozdanie specjalne ETO nr 11/2017 dotyczące unijnego funduszu powierniczego Bekou na rzecz Republiki Środkowoafrykańskiej; wyraża zaniepokojenie z powodu niedociągnięć, jakich dopatrzył się ETO, takich jak brak oceny ogólnych potrzeb oraz niesprawne mechanizmy koordynacji z innymi darczyńcami; wyraża chęć dokonania oceny wartości dodanej unijnych funduszy powierniczych jako instrumentu polityki zewnętrznej Unii;

54. przypomina, że zgodnie z art. 24 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych wszystkie wydatki i dochody Unii i Euratomu ujmuje się w budżecie ogólnym Unii zgodnie z art. 7 rozporządzenia finansowego; wzywa Komisję do zachowania jednolitości budżetu i uznania jej za zasadę przewodnią przy proponowaniu nowych inicjatyw;

55.  podkreśla znaczenie misji obserwacji wyborów dla wzmocnienia demokratycznych instytucji i budowania zaufania publicznego do procesów wyborczych, co z kolei sprzyja budowaniu pokoju i stabilności; podkreśla potrzebę zadbania o wystarczające zasoby finansowe na ten cel;

56.  zwraca uwagę, że nie należy przegrupowywać środków przeznaczonych na instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju w celu wygospodarowania funduszy na nową inicjatywę w dziedzinie budowania zdolności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w ramach instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju; wyraża ubolewanie z powodu wniosku o przesunięcie w ramach projektu budżetu kwoty 7,5 mln EUR z instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju na inicjatywę w dziedzinie budowania zdolności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju oraz wskazuje na pilną potrzebę znalezienia alternatywnych rozwiązań w celu uzupełnienia powstałej luki;

57.  ponownie apeluje o przesunięcie – w sposób neutralny dla budżetu – linii budżetowej dotyczącej specjalnych przedstawicieli UE z budżetu WPZiB do budżetu administracyjnego ESDZ w celu dalszej konsolidacji działalności dyplomatycznej Unii;

58.  w konsekwencji postanawia anulować prawie wszystkie cięcia poczynione przez Radę oraz wzmocnić dział 4 kwotą 299,7 mln EUR w środkach na zobowiązania ponad poziom przewidziany w projekcie budżetu (nie dotyczy projektów pilotażowych, działań przygotowawczych, przesunięcia specjalnych przedstawicieli UE ani przyjętych cięć środków);

Dział 5 – Administracja; inne działy – wydatki administracyjne oraz na wsparcie badań naukowych

59.  uważa, że dokonane przez Radę cięcia nie odzwierciedlają rzeczywistych potrzeb i tym samym zagrażają stabilności już i tak znacznie ograniczonych wydatków administracyjnych; wobec tego przywraca środki zapisane w projekcie budżetu w odniesieniu do wszystkich wydatków administracyjnych Komisji, w tym wydatków na wsparcie administracyjne i na wsparcie badań naukowych w działach od 1 do 4;

60.  zgodnie z konkluzjami zawartymi we wspólnej opinii służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji na temat trzech aspektów stosunków między Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) a jego Komitetem Nadzoru z dnia 12 września 2016 r. postanawia zatrzymać 10 proc. środków OLAF do czasu, gdy Komitet Nadzoru otrzyma dostęp do akt spraw OLAF, a jednocześnie nieznacznie podnosi przeznaczone dlań środki budżetowe stosownie do rozszerzonego zakresu odpowiedzialności;

61.  zauważa, że na początku 2017 r. OLAF prowadził dochodzenie w związku ze sprawą poważnych oszustw celnych w Zjednoczonym Królestwie, które polegały na zaniżaniu wartości importowanych produktów i spowodowały utratę przychodów do budżetu Unii w wysokości prawie 2 mld EUR w latach 2013–2016; wyraża zaniepokojenie, że oszustwom tym wciąż jeszcze nie położono kresu i straty dla budżetu Unii powiększają się; zwraca się do Komisji o uwzględnienie podczas negocjacji w sprawie brexitu wolnej reakcji administracji Zjednoczonego Królestwa na zalecenia Komisji w tej sprawie; zwraca się do państw członkowskich, które sprzeciwiły się unijnym ramom prawnym dotyczącym naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji, o ponowne rozważenie swojego stanowiska, aby umożliwić szybkie rozwiązanie tego problemu; 


Agencje zdecentralizowane

62.  zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji; uważa wobec tego, że wszelkie dalsze cięcia proponowane przez Radę stanowiłyby zagrożenie dla właściwego funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby im wypełnianie powierzonych im zadań; uważa, że nowe stanowiska pracy zatwierdzone w jego stanowisku są potrzebne, aby realizować dodatkowe zadania wynikające ze zmian politycznych i nowych przepisów; potwierdza swoje zobowiązanie do zagwarantowania zasobów, a w razie konieczności do udostępnienia dodatkowych zasobów umożliwiających agencjom właściwe funkcjonowanie;

63.  w kontekście wyzwań, przed jakimi Unia wciąż stoi w związku z migracją i bezpieczeństwem, a także z uwagi na konieczność skoordynowanych działań europejskich postanawia podnieść środki dla Europejskiego Urzędu Policji (Europol), Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust), Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji;

64.  przypomina, jak ważne jest, aby Unia skupiła się na konkurencyjności na rzecz wzrostu i zatrudnienia; przypomina o strategicznym priorytecie Unii, jakim jest pełny rozwój i pełne wdrożenie projektów Galileo i EGNOS, za które częściową odpowiedzialność ponosi Agencja Europejskiego GNSS; przypomina, że agencja ta nie dysponuje wystarczającymi środkami na zapewnienie cyberbezpieczeństwa i świadczenie usług publicznych o regulowanym dostępie, wobec czego postanawia podnieść wysokość przeznaczonych dla niej środków;

65.  uważa, że Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki potrzebuje dodatkowych środków i pracowników, aby zrealizować swoją rozszerzoną misję związaną z wdrożeniem kodeksów i wytycznych dotyczących sieci energii elektrycznej i gazu oraz z ich monitorowaniem;

66.  przypomina w szczególności, że Europejska Agencja Środowiska pomaga Unii w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących poprawy stanu środowiska, włączenia kwestii środowiskowych do strategii gospodarczych i przechodzenia w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz że w kontekście unijnej polityki w dziedzinie klimatu i energii do 2030 r. Komisja zaproponowała podjęcie przez tę agencję nowych zadań w zakresie zarządzania unią energetyczną, ale nie przewidziała odpowiedniego zwiększenia planu zatrudnienia;

67.  podkreśla, że choć zasoby budżetowe oraz liczba stanowisk dla Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej wydają się w obecnej chwili odpowiednie, konieczne będzie ścisłe monitorowanie przyszłych potrzeb tej agencji w zakresie zasobów operacyjnych oraz liczby pracowników;

68.z zadowoleniem przyjmuje włączenie odpowiednich zasobów przewidzianych w budżecie na 2018 r. w celu wsparcia europejskich urzędów nadzoru; podkreśla, że europejskie urzędy nadzoru odgrywają kluczową rolę we wspieraniu spójnego stosowania prawa Unii i poprawie koordynacji między organami krajowymi oraz w zapewnianiu stabilności finansowej, lepiej zintegrowanych rynków finansowych, jak również ochrony konsumentów i spójności w zakresie nadzoru; podkreśla, że aby rozważnie wykorzystywać swoje budżety, europejskie urzędy nadzoru muszą ściśle trzymać się zadań i uprawnień przyznanych im przez europejskiego prawodawcę;

69.  ponownie podkreśla, że jak uzgodniono w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r., rok 2018 to ostatni rok na realizację celu polegającego na obniżeniu liczby pracowników o 5 proc. i wdrożenie podejścia opartego na puli przeniesień w odniesieniu do zasobów kadrowych agencji; ponownie podkreśla swój sprzeciw wobec kontynuowania globalnego podejścia do kwestii zasobów agencji po 2018 r.; potwierdza swoją otwartość w kwestii poprawy wydajności w ramach ściślejszej współpracy administracyjnej między agencjami lub nawet poprzez fuzje agencji w odpowiednich przypadkach, a także w drodze łączenia pewnych funkcji z Komisją lub inną agencją; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę na rzecz ściślejszego koordynowania działań agencji za pośrednictwem stałego sekretariatu sieci agencji UE (zwanego obecnie wspólnym biurem wsparcia) oraz popiera utworzenie w planie zatrudnienia dodatkowego stanowiska pracy dla Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, przy czym koszty tego stanowiska, przekazanego urzędowi, będą ponoszone wspólnie przez agencje Unii;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

70.  po przeprowadzeniu starannej analizy przedłożonych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych pod kątem udanej realizacji aktualnych projektów i działań, a także po wykluczeniu inicjatyw objętych już obowiązującymi podstawami prawnymi, jak i w pełni uwzględniając ocenę Komisji dotyczącą możliwości wdrożenia projektów, postanawia przyjąć pakiet kompromisowy, na który składa się ograniczona liczba projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, również ze względu na ograniczone dostępne marginesy i pułapy dla projektów pilotażowych i działań przygotowawczych;

71.  podkreśla wobec tego wysiłki podejmowane w tym względzie przez Parlament i zwraca się do Komisji o wykazanie się dobrą wolą pod koniec procedury budżetowej w odniesieniu do kwestii wdrażania przyjętych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, bez względu na ocenę możliwości wdrożenia, podobnie jak w przypadku każdej decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady;

Instrumenty szczególne

72.  przypomina, jak przydatne są instrumenty szczególne umożliwiające elastyczność poza niezwykle restrykcyjnymi pułapami w bieżących wieloletnich ramach finansowych, a także wyraża zadowolenie z powodu usprawnień wprowadzonych w związku ze śródokresową rewizją rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych; apeluje o szerokie stosowanie instrumentu elastyczności, łącznego marginesu na zobowiązania i marginesu na nieprzewidziane wydatki, aby finansować wiele nowych działań w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania i dodatkowe zobowiązania, z jakimi budżet Unii ma do czynienia;

73.  przypomina również o znaczeniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwy na pomoc nadzwyczajną i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej; popiera Komisję w jej zamiarze umożliwienia szybszego uruchamiania EFG dzięki przeniesieniu większości jego rocznych środków do rezerwy w budżecie Unii, dodatkowo do kwoty wpisanej już do budżetu z myślą o zaliczkach; w związku z tym ubolewa z powodu obniżenia środków przez Radę i częściowo przywraca środki przewidziane w projekcie budżetu, z wyjątkiem kwoty przeniesionej na rok 2017 za pośrednictwem budżetu korygującego nr 4/2017 oraz uruchomienia Funduszu Solidarności UE na rzecz Włoch; apeluje o poszerzenie zakresu stosowania Funduszu Solidarności UE, aby udzielać pomocy ofiarom aktów terroryzmu i ich rodzinom;

Płatności

74.  wyraża zaniepokojenie z powodu obecnej tendencji do niepełnego wykonania płatności, dającej się zaobserwować w całym budżecie Unii, mianowicie nie tylko w poddziale 1b, ale również w dziale 3 i 4, a to mimo potrzeby reagowania na szereg nowych wyzwań i ustanowienia elastycznych mechanizmów finansowania; przypomina, że w ostatnich dwóch latach poziom płatności z budżetu Unii był znacznie obniżony, co wiązało się z wysoką nadwyżką budżetową; wyraża wobec tego zaniepokojenie, że w projekcie budżetu w dalszym ciągu pozostawia się bezprecedensowy margines w wysokości 10 mld EUR poniżej pułapu płatności, co odzwierciedla słabe wykonanie mogące doprowadzić do silnej presji po stronie płatności pod koniec obecnych wieloletnich ram finansowych;

75.   uważa, że niezbędne jest przywrócenie środków na płatności zapisanych w projekcie budżetu we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć, i w sposób celowy podnosi środki na płatności, przede wszystkim w liniach, w których zmieniono wysokość środków na zobowiązania;

Inne sekcje

76.  ubolewa, że Rada ponownie podwyższyła stopę standardowego potrącenia ryczałtowego dla instytucji Unii; uważa, że w szczególny sposób zakłóca to budżety instytucji, w przypadku których stopy potrącenia są tradycyjnie bardzo dokładne; jest zdania, że takie podejście nie odpowiada docelowemu obniżeniu ani nie stanowi należytego zarządzania finansami; wobec tego przywraca stopę potrącenia do poziomu z projektu budżetu;

Sekcja I – Parlament Europejski

77.  utrzymuje ogólną wysokość środków w swoim budżecie na rok 2018, przyjętym we wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 5 kwietnia 2017 r., mianowicie 1 953 483 373 EUR; wprowadza dostosowania techniczne neutralne pod względem budżetowym, aby uwzględnić zaktualizowane informacje, które na początku bieżącego roku nie były dostępne;

78.  zauważa, że poziom preliminarza na 2018 r. wynosi 18,88 proc., co stanowi wartość niższą niż uzyskana w 2017 r. (19,25 proc.), a także jest najniższym udziałem wydatków w dziale 5 w minionych piętnastu latach;

79.  ponownie podkreśla priorytety Parlamentu na następny rok budżetowy, takie jak konsolidacja podejmowanych już środków bezpieczeństwa, poprawa odporności Parlamentu na ataki cybernetyczne, poprawa przejrzystości własnej wewnętrznej procedury budżetowej Parlamentu oraz skoncentrowanie wydatków z budżetu Parlamentu na jego podstawowych funkcjach, czyli stanowieniu prawa, pełnieniu roli organu władzy budżetowej, reprezentowaniu obywateli i monitorowaniu prac innych instytucji;

80.  wyraża zadowolenie z powodu powołania przez Prezydium Parlamentu grupy roboczej ds. zwrotu kosztów ogólnych; przypomina o oczekiwaniach dotyczących większej przejrzystości w odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych, a także o potrzebie określenia bardziej szczegółowych przepisów dotyczących rozliczania wydatków, na które zezwolono w ramach pokrywania kosztów ogólnych, bez generowania dodatkowych kosztów dla Parlamentu;

81.  obniża liczbę miejsc pracy w planie zatrudnienia swojego sekretariatu generalnego w 2018 r. o 60 stanowisk (cel zakładający obniżenie liczby pracowników o 1 proc.), zgodnie z porozumieniem z dnia 14 listopada 2015 r., zawartym z Radą w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016; przypomina, że 35 stanowisk przyznanych Parlamentowi w 2016 r. miało związek z nowymi zadaniami polegającymi na poprawie bezpieczeństwa i jako takie stanowiska te nie były objęte planami redukcji personelu, co potwierdzono wraz z przyjęciem budżetu korygującego nr 3/2016 i budżetu ogólnego na rok 2017(9); apeluje do Komisji o odpowiednie dostosowanie swoich planów w zakresie kontroli, aby na wszystkich etapach procedury udostępniać władzy budżetowej dokładne informacje;

82.  z zadowoleniem przyjmuje wymianę poglądów na temat polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości, przeprowadzoną w dniu 11 lipca 2017 r. z udziałem Komisji Budżetowej, sekretarza generalnego i wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za politykę Parlamentu w zakresie nieruchomości; uważa, że dialog ten powinien mieć ciągły charakter, zwłaszcza w kontekście planowanych przez Prezydium dyskusji na temat remontu budynku Paul Henri-Spaak;

83.  ponownie potwierdza stanowisko Parlamentu wyrażone we wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 5 kwietnia 2017 r., zgodnie z którym nie wyczerpano jeszcze wszystkich możliwości usprawnienia mechanizmów kontroli stosowanych wobec europejskich partii politycznych i fundacji politycznych; w związku z tym zwraca uwagę na wniosek Komisji w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia nr 1141/2014(10) i z zadowoleniem przyjmuje wszelkie wysiłki mające na celu poprawę rozliczalności i przejrzystości w odniesieniu do wydatków;

84.  przypomina, że zgodnie z analizą ETO z 2014 r. koszty geograficznego rozproszenia Parlamentu szacuje się na 114 mln EUR rocznie; ponadto zwraca uwagę na ustalenia zawarte w jego rezolucji z dnia 23 października 2013 r. w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej(11), zgodnie z którymi 78 proc. wszystkich podróży służbowych pracowników statutowych Parlamentu wynika bezpośrednio z rozproszenia geograficznego; podkreśla, że w sprawozdaniu w tej sprawie szacuje się również, iż wpływające na środowisko emisje dwutlenku węgla, wynikające z rozproszenia geograficznego, wynoszą od 11 do 19 tys. ton; ponownie podkreśla negatywny odbiór społeczny tego rozproszenia i w związku z tym wzywa do opracowania planu przeniesienia Parlamentu do jednej siedziby oraz do ograniczenia środków w odnośnych liniach budżetowych;

Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

85.  przywraca środki przewidziane w projekcie budżetu we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć i które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania Trybunału, a także przywraca szacunkowe środki w dwóch pozycjach budżetowych, aby poprawić zdolność Trybunału do sprostania coraz większemu zapotrzebowaniu na tłumaczenia pisemne;

86.  z niedowierzaniem przyjmuje jednostronne oświadczenie Rady i odnośny załącznik w sprawie redukcji personelu o 5 proc., ujęte w stanowisku Rady w sprawie projektu budżetu na 2018 r., zgodnie z którymi Trybunał musi zmniejszyć swój plan zatrudnienia jeszcze o 19 stanowisk; podkreśla, że tych 19 stanowisk odpowiada 12 i 7 stanowiskom prawidłowo przyznanym przez Parlament i Radę odpowiednio w ramach procedury budżetowej na 2015 i 2016 r., aby zaspokoić dodatkowe potrzeby, i nalega w związku z tym, by nie odbierać tych 19 stanowisk, ponieważ Trybunał już należycie spełnił wymóg redukcji personelu o 5 proc., likwidując 98 stanowisk w latach 2013–2017;

Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

87.  przywraca środki przewidziane w projekcie budżetu we wszystkich pozycjach, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić wdrożenie programu prac Trybunału Obrachunkowego i sporządzenie zaplanowanych przezeń sprawozdań z audytu;

88.  przenosi do rezerwy środki z pozycji „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” w oczekiwaniu na wynik toczących się negocjacji w sprawie rewizji rozporządzenia finansowego, która ma wejść w życie w 2018 r.;

Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

89.  przywraca środki we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć w projekcie budżetu;

90.  podwyższa ponad poziom w projekcie budżetu środki w dwóch liniach dotyczących pracy wewnętrznych grup doradczych zajmujących się umowami handlowymi;

Sekcja VII – Komitet Regionów

91.  przywraca środki we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć w projekcie budżetu;

92.  w szeregu linii podnosi środki powyżej poziomu w projekcie budżetu, respektując tym samym własne szacunki Komitetu Regionów;

Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

93.  wyraża zadowolenie z powodu pracy Rzecznika Praw Obywatelskich, który dzięki poprawie wydajności w ramach własnego budżetu wygenerował oszczędności w porównaniu z poprzednim rokiem;

Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

94.  kwestionuje ograniczenie przez Radę środków w budżecie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, któremu Parlament i Rada powierzyły dodatkowe zadania; wobec tego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

95.  przywraca środki we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć;

96.  wprowadza pozycję budżetową przeznaczoną dla zespołu ds. strategicznej komunikacji, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z marca 2015 r., oraz udostępnia ESDZ odpowiedni personel i narzędzia w celu stawienia czoła wyzwaniu, jakim jest dezinformacja ze strony państw trzecich i podmiotów niepaństwowych;

97.  ponadto postanawia przesunąć specjalnych przedstawicieli UE z rozdziału dotyczącego WPZiB do budżetu ESDZ w celu poprawy spójności działań zewnętrznych UE;

98.  udostępnia dodatkową kwotę wykraczającą poza szacunki ESDZ, które to środki są przeznaczone dla stażystów w delegaturach Unii i stanowią odpowiedź na ustalenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich poczynione w ramach dochodzenia dotyczącego bezpłatnych staży(12);

o

o  o

99. odnotowuje jednostronne oświadczenie Francji i Luksemburga, załączone do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2018, przyjętego w dniu 4 września 2017 r.; przypomina, że podczas wiosennych rozmów trójstronnych na temat budżetu w dniu 27 marca 2017 r. przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzgodnili pragmatyczny harmonogram przeprowadzania procedury budżetowej, obejmujący termin okresu pojednawczego; przypomina, że Rada do Spraw Ogólnych zatwierdziła ten harmonogram na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r., w pełni zdając sobie sprawę, jak wygląda kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2017; zwraca zatem uwagę, że procedura budżetowa toczy się zgodnie z pragmatycznym harmonogramem uzgodnionym przez trzy wspomniane instytucje;

100.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawkami do projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

(2)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(5)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0085.

(6)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0114.

(7)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0302.

(8)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

(9)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0401 oraz P8_TA(2016)0411.

(10)

2017/0219(COD).

(11)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0498.

(12)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 454.2014/PMC.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (4.9.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cristian Dan Preda

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zaniepokojeniem odnotowuje wniosek Komisji dotyczący zmniejszenia o ponad pół miliarda euro zarówno środków na zobowiązania, jak i środków na płatności w odniesieniu do wydatków w dziale 4 (Globalny wymiar Europy); podkreśla, że jednorocznego wzrostu ad hoc, takiego jak ten w 2017 r., nie można uznać za wystarczający w świetle wielu złożonych wyzwań, przed którymi stoi Unia, a także potrzeby wzmocnienia działań zewnętrznych UE, zgodnie z globalną strategią UE;

2.  podkreśla, że choć potrzebna jest większa elastyczność w celu zwiększenia zdolności Unii w zakresie reagowania na kryzysy, nie może się to odbywać kosztem aktualnych obszarów priorytetowych w ramach instrumentów finansowania zewnętrznego i długofalowych strategii politycznych; apeluje o przydzielenie marginesu w wysokości ponad 230 mln EUR w dziale 4 i o zapewnienie niezbędnej elastyczności za pośrednictwem dostępnych mechanizmów wieloletnich ram finansowych;

3.  zwraca uwagę na ostatnie niepokojące wydarzenia polityczne w regionie Bałkanów Zachodnich, które wymagają pilnej uwagi Unii oraz aktywnego i lepiej ukierunkowanego wsparcia dla państw Bałkanów Zachodnich, aby nie dopuścić do zaprzepaszczenia postępów osiągniętych w ostatnich dekadach oraz aby ugruntować drogę tych państw do przystąpienia do UE; w związku z tym odrzuca proponowane ograniczenie o prawie 90 mln EUR środków na wspieranie reform politycznych w regionie objętym pomocą z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA); przypomina, że wpieranie krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w przyjmowaniu i wdrażaniu przez nie reform politycznych, gospodarczych i społecznych w związku z zamiarem przystąpienia do UE stanowi ważne narzędzie umacniania stabilności oraz że utrata perspektywy przystąpienia do UE mogłaby otworzyć te kraje na wpływy państw trzecich, co mogłoby podważyć stabilność i bezpieczeństwo w regionie;

4.  odrzuca proponowane zwiększenie wsparcia dla reform politycznych w Turcji w ramach IPA w związku z brakiem poważnego zaangażowania tureckich władz w tej dziedzinie i pogorszeniem się sytuacji w zakresie demokracji, praworządności i praw człowieka; podkreśla potrzebę większego inwestowania w bezpośrednie wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i uchodźców w Turcji, a także we wsparcie dla programów wymiany, takich jak Erasmus+, dla studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i dziennikarzy; wzywa Komisję do wdrożenia środków na rzecz przekierowania funduszy z IPA na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz apeluje o zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) przeznaczonych na finansowanie bezpośredniego wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego w Turcji;

5.  podkreśla strategiczne znaczenie, jakie ma dla Unii zarówno południowe, jak i wschodnie sąsiedztwo, i domaga się, aby nie dopuścić do proponowanego zmniejszenia środków przeznaczonych na Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI); popiera zobowiązanie podjęte na konferencji w Brukseli w kwietniu 2017 r. do zwiększenia pomocy dla Syrii, Jordanii i Libanu, a także podkreśla, że należy przewidzieć odpowiednie umocnienie ENI; podkreśla istotne znaczenie dalszego wspierania Tunezji jako potencjalnego przykładu demokratycznych przemian w regionie, a także znaczenie utrzymania przez Unię wiodącej roli we wspieraniu bliskowschodniego procesu pokojowego, a także Autonomii Palestyńskiej i UNRWA; podkreśla ponadto potrzebę większego wsparcia na rzecz zwiększenia stabilności w Libii i wspierania przechodzenia tego kraju na demokrację sprzyjającą włączeniu społecznemu i zapewniającą poszanowanie praw człowieka; wzywa Komisję do przestrzegania i umacniania jej zobowiązań w ramach ENI dotyczących przyznania środków na projekty wsparcia lokalnego zatrudniania młodych ludzi; z zadowoleniem odnotowuje nieznaczne zwiększenie środków dla krajów Partnerstwa Wschodniego w ramach ENI i zwraca uwagę na fakt, że ze względu na obecne wyzwania należy przewidzieć dalsze zwiększenie finansowania;

6.  jest przeciwny radykalnemu zmniejszeniu środków finansowych z zewnętrznych instrumentów finansowych takich jak ENI, IPA, PI, DCI dla programu Erasmus+, jako że programy wymiany młodzieży można uznać za jedną z najlepszych długoterminowych inwestycji w kulturową dyplomację i wzajemne zrozumienie, i wzywa raczej do zwiększenia środków na te cele;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że środki zaproponowane na Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP) powracają do poziomu sprzed 2017 r. i zostają jeszcze wzmocnione w związku z nowymi zadaniami w zakresie budowania zdolności, które powinny być rezultatem trwającego przeglądu rozporządzenia ustanawiającego IcSP, a także uznaje drzemiący w IcSP potencjał w zakresie wspierania bezpieczeństwa i integralności granic Unii;

8.  z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte w wyniku ostatnich negocjacji budżetowych, umożliwiające większą kontrolę parlamentarną nad działaniami wchodzącymi w zakres funduszy powierniczych UE i Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji; przypomina, że takie instrumenty ad hoc powinny być wykorzystywane tylko w przypadku, gdy spełnione zostaną wymogi dotyczące unijnej wartości dodanej i dodatkowości; ponownie apeluje do państw członkowskich o znaczne zwiększenie wkładów w fundusze powiernicze i o zapewnienie terminowej realizacji zobowiązań złożonych w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji;

9.  ponownie podkreśla znaczenie inwestowania w widoczność działań zewnętrznych UE, aby zwiększyć wpływ finansowania w tej dziedzinie i wzmocnić działania unijnej dyplomacji publicznej zgodnie z ambicjami globalnej strategii;

10.  wzywa do przeznaczenia większych środków finansowych na przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym i cyberatakom, które są coraz częściej wykorzystywane w celu podważenia porządku demokratycznego w krajach sąsiadujących z Unią oraz w samej Unii; wzywa w szczególności do przydzielenia większych zasobów na strategiczne działania komunikacyjne;

11.  podkreśla, jak ważne jest wspieranie wspólnych badań w dziedzinie obronności w Europie, aby można było zaradzić głównym brakom w zdolnościach, w momencie gdy rozwój sytuacji międzynarodowej w coraz większym stopniu wymaga od Europy zintensyfikowania działań w zakresie obronności; w pełni popiera zwiększenie środków na działanie przygotowawcze dotyczące badań nad obronnością; z zadowoleniem przyjmuje europejską politykę przemysłową w dziedzinie obronności zaproponowaną przez Komisję i apeluje, aby w pierwszej kolejności służyła ona zaspokojeniu potrzeb wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

12.  z zadowoleniem przyjmuje nowy Plan inwestycji zewnętrznych, który przewiduje zwiększenie inwestycji w Afryce oraz w sąsiedztwie UE; podkreśla potrzebę dopilnowania, aby skupienie się na pobudzaniu inwestycji sektora prywatnego nie doprowadziło do przekierowania środków przeznaczonych na realizację długoterminowych priorytetów w tych regionach, w tym na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju;

13.  ponownie podkreśla znaczenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, w tym jego rolę we wspieraniu obserwacji wyborów, i zaznacza, że poszanowanie praw człowieka, demokracji i praworządności ma zasadnicze znaczenie dla stabilności i dobrobytu na świecie; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na ten instrument, który powinien być dalej wzmacniany;

14.  apeluje o wyciągnięcie wniosków z wcześniejszych doświadczeń w celu określenia braków i usprawnienia koordynacji między unijnymi instrumentami finansowania zewnętrznego a instrumentami finansowymi innych instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy inne instytucje rozwojowe/finansowe, aby stworzyć synergie i zmaksymalizować wpływ instrumentów finansowych w krajach rozwijających się;

15.  ponownie zwraca się o przesunięcie – w sposób neutralny dla budżetu – linii budżetowej dotyczącej specjalnych przedstawicieli UE z budżetu WPZiB do ESDZ w celu wzmocnienia spójności działań zewnętrznych Unii.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

12

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

12

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Mirosław Piotrowski, Charles Tannock

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rozwoju (27.9.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Charles Goerens

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla, że pomoc rozwojowa z budżetu UE powinna być utrzymywana co najmniej na poziomie przewidzianym w wieloletnich ramach finansowych, natomiast jej głównym długoterminowym celem powinna być eliminacja ubóstwa; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na kraje najsłabiej rozwinięte;

2.  przyznaje, że nigdy żaden kraj nie rozwinął się bez nawiązania bliższych stosunków handlowych ze swoimi sąsiadami i z resztą świata; ponadto zachęca do finansowania działań mających charakter pomocy na rzecz wymiany handlowej, aby w przyszłości w o wiele większym stopniu umożliwić krajom rozwijającym się udział w globalnych łańcuchach wartości; podkreśla w tym kontekście, że finansowanie takie powinno być z korzyścią dla zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także dla promowania wysokich standardów pracy i norm środowiskowych; podkreśla ponadto coraz większe znaczenie łączności cyfrowej z myślą o bardziej wyważonej dystrybucji korzyści wynikających z globalizacji wśród krajów rozwijających się;

3.  zwraca uwagę, że ogromne potrzeby humanitarne wywołane bezprecedensowymi konfliktami i katastrofami spowodowanymi zmianą klimatu wymagają pełnego wykorzystania marginesu w dziale IV, aby zmierzyć się z tym problemem i spróbować zapobiec dalszym kryzysom; wskazuje na potrzebę zwiększenia europejskiej pomocy humanitarnej, również na rzecz krajów niesąsiadujących z Europą;

4.  podkreśla, że budżet UE powinien w odpowiedni sposób przyczynić się do wdrożenia agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i realizacji zapisanych w niej 17 celów zrównoważonego rozwoju; przypomina, że jej wdrożenie powinno uwzględniać wewnętrzne i zewnętrzne strategie polityczne Unii, a także w sposób wyważony i spójny łączyć ze sobą trzy wymiary zrównoważonego rozwoju, przy czym należy pamiętać o powiązaniach między różnymi celami zrównoważonego rozwoju;

5.  zauważa, że w latach 2014–2017 nie spełniono wymogu(1), zgodnie z którym 20 proc. pomocy udzielanej w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju należy przeznaczać na podstawowe usługi społeczne, zwłaszcza opiekę zdrowotną i edukację; uważa, że podwyższenie środków przeznaczanych na rozwój społeczny, zwłaszcza dostęp do opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz na egzekwowanie związanych z tym praw, jest niezbędne w celu przeciwdziałania negatywnym efektom ponownego wprowadzenia tzw. zasady globalnego knebla (Global Gag Rule);

6.  przypomina, że w budżecie na 2017 r. środki w linii budżetowej przeznaczonej na rozwój społeczny w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju obniżono w porównaniu z początkowymi wieloletnimi planami; zauważa, że Komisja stwierdziła, iż jest to jedynie koncentracja środków na końcowym etapie programu, a nie ich obniżenie; uważa zatem, że należy utrzymać znaczny wzrost środków w linii budżetowej przeznaczonej na rozwój społeczny w porównaniu z budżetem na rok ubiegły;

7.  podkreśla duże znaczenie wspierania mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także wzywa w szczególności do dalszego wzmacniania systemu mikrokredytów i gwarancji;

8.  zachęca do tworzenia instytucji dualnego systemu kształcenia zawodowego w krajach rozwijających się, w których ludzie młodzi, realizując program praktyk zawodowych skupiający się na praktycznych aspektach danego zawodu, będą również uczęszczać na wykłady teoretyczne w wyspecjalizowanych szkołach zawodowych;

9.  apeluje o rozszerzenie programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” i objęcie nim krajów pozaeuropejskich, zwłaszcza krajów rozwijających się, i jednocześnie o udostępnienie niezbędnych środków finansowych;

10.  uważa, że uruchamianie środków z budżetu UE w celu stawienia czoła wyzwaniu, jakim jest migracja, powinno mieć miejsce na tle wspólnej polityki w tej dziedzinie; podkreśla, że pomoc rozwojowa nie może zależeć od współpracy w kwestiach migracyjnych, takich jak zarządzanie granicami lub umowy o readmisji; przypomina, że kryzys związany z migrantami i uchodźcami miał wyraźny wpływ na budżet UE i nadal będzie wymagał dynamicznych reakcji w nadchodzących latach;

11.  w pełni zdaje sobie sprawę ze złożoności wielu wyzwań i z potrzeby wielopłaszczyznowych i komplementarnych działań w odpowiedzi na nie, ale podkreśla konieczność jasnych ustaleń dotyczących finansowania oraz potrzebę przestrzegania zobowiązań międzynarodowych; ponownie podkreśla swój sprzeciw wobec używania funduszy rozwoju do celów innych niż związane z rozwojem oraz zaznacza, że finansowanie niespełniające kryteriów oficjalnej pomocy rozwojowej musi być pozyskiwane ze źródeł innych niż instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju; ubolewa z powodu braku kontroli parlamentarnej nad nowymi funduszami powierniczymi; podkreśla, że wszelkie mechanizmy korzystające z instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, zwłaszcza kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki, powinny służyć rzeczywiście długookresowym celom rozwojowym i stanowić odpowiedź na potrzeby rozwojowe krajów partnerskich, a nie polityczne cele darczyńców; zwraca uwagę na swoją opinię z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające instrument na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju, w której to opinii wyklucza wszelkie wkłady z instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju w celu finansowania instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju;

12.  zwraca uwagę, że Unia i jej państwa członkowskie muszą wypełnić swoje wspólne zobowiązanie do podwyższenia oficjalnej pomocy rozwojowej do poziomu 0,7 proc. DNB do 2030 r., potwierdzone w 2015 r.; apeluje do Komisji i państw członkowskich o przedstawienie wiążących harmonogramów obrazujących stopniowe zwiększanie środków, aż do osiągnięcia tego poziomu.

13.  podkreśla, jak ważne jest zwiększenie środków przeznaczanych na wspieranie dobrych rządów, demokracji i praworządności w krajach rozwijających się, aby promować odpowiedzialność i przejrzystość w instytucjach oraz wspierać budowanie zdolności, partycypacyjne podejmowanie decyzji i publiczny dostęp do informacji;

14.  ponownie podkreśla, że wkład Zjednoczonego Królestwa stanowi 15 proc. budżetu UE przeznaczonego na pomoc rozwojową; apeluje do Komisji i Rady o zastanowienie się nad kwestią ambicji i priorytetów w dziedzinie pomocy rozwojowej UE po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii;

15.  uważa, że rosnąca liczba funduszy powierniczych, co wynika z braku zasobów, osłabia jednolitość budżetu i jest sprzeczna z wymogami w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej; ponownie podkreśla, że włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, z jednej strony, oraz utworzenie specjalnego instrumentu na rzecz finansowania wydatków na bezpieczeństwo, związanych ze współpracą na rzecz rozwoju, z drugiej strony, poprawiłoby skuteczność działań UE.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

25.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Stelios Kouloglou, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

15

+

ALDE

Charles Goerens, Paavo Väyrynen

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Maurice Ponga, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

1

-

EFDD

David Coburn

1

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (30.8.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Reimer Böge

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla, że handel międzynarodowy jest kluczowym narzędziem w polityce zagranicznej Unii, które przy wystarczającym finansowaniu i wdrażaniu przez spójne strategie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w krajach rozwijających się;

2.  zauważa, że Unia ma coraz bardziej ambitne cele polityki handlowej, co przedstawiono w strategii pt. „Handel z korzyścią dla wszystkich”; podkreśla, że należy zwiększyć finansowanie inicjatyw w ramach pomocy na rzecz wymiany handlowej, co obejmuje również środki wspierania handlu na szczeblu lokalnym i międzyregionalnym, oraz przeznaczyć dla Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (Komisja Europejska) zasoby w ilości wystarczającej do realizacji coraz większej liczby działań, zwłaszcza do dbania o to, aby wdrażano i egzekwowano postanowienia umów dwustronnych i wielostronnych, oraz podniesienia stopnia spójności programu działań Komisji w zakresie polityki handlowej z celami globalnych działań Unii i wymogiem spójności polityki na rzecz rozwoju bez ograniczania ani przekierowywania środków budżetowych przeznaczonych na współpracę na rzecz rozwoju; podkreśla, że finansowanie pomocy na rzecz wymiany handlowej stanowi ważne narzędzie budowania struktur i rozwijania projektów, zwłaszcza w krajach najsłabiej rozwiniętych; uważa, że wzmocnić tę inicjatywę i przeznaczyć na nią więcej środków; ponadto zwraca się do Komisji o koordynowanie działań wdrażających, aby osiągnąć jak najwyższy poziom skuteczności; podkreśla, jak ważne jest ocenianie takich umów i ponownie podkreśla potrzebę odpowiedniego wspierania strategii handlowej Unii jako jednego z kluczowych filarów polityki zagranicznej;

3.  zaznacza, że w kontekście rewizji kolejnych WRF, a także w odniesieniu do celów polityki handlowej pilnie konieczny jest fundamentalny przegląd budżetu Unii oraz jego struktury, i wzywa Komisję do przedstawienia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu inicjatywy w tej sprawie;

4.  zwraca uwagę na fakt, że obywatele Unii coraz częściej życzą sobie większego zaangażowania i udziału w unijnej polityce handlowej, a także na fakt, że Komisja uznała interes obywateli za swój priorytet; podkreśla w tym względzie, że należy przeznaczyć wystarczające zasoby na aktywne angażowanie obywateli w kształtowanie unijnej polityki handlowej oraz na działania jeszcze bardziej uświadamiające obywatelom Unii korzyści wynikające z tej polityki; apeluje o włączenie wewnętrznych grup doradczych i wspólnych platform do dialogu z obywatelami, gdyż przede wszystkim dzięki nim można doprowadzić do skutecznego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces egzekwowania i monitorowania rozdziałów o zrównoważonym handlu, zawartych w umowach handlowych; apeluje o opracowanie kluczowych wskaźników efektywności, w oparciu o które owe grupy i platformy zamierzają oceniać skuteczność administracji celnej na szczeblu krajowym i unijnym; wzywa państwa członkowskie do aktywniejszego wyjaśniania wartości dodanej polityki handlowej Unii, ponieważ to właśnie państwa członkowskie formułują mandaty negocjacyjne;

5.  podkreśla, że uczciwy handel międzynarodowy jest kluczowym narzędziem w polityce zagranicznej Unii, a w przypadku wystarczających środków finansowych i wdrażania w ramach spójnych strategii politycznych, gospodarczych, handlowych i dotyczących rozwoju przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w krajach rozwijających się, a tym samym umożliwia Unii aktywne zajmowanie się przyczynami migracji;

6.  podkreśla, że wsparcie techniczne w dziedzinie handlu i pomoc gospodarcza, zapewniane dzięki europejskiej polityce sąsiedztwa bliskim partnerom Unii na jej wschodnich i południowych granicach, to ważny wkład w stabilność w tych regionach;

7.  uważa, że niezbędny jest wyższy poziom finansowania w ramach pomocy makrofinansowej, aby zagwarantować uwzględnienie przyszłych wniosków o dotacje, pod warunkiem że będą one uzasadnione i będą spełniać warunki określone przez Parlament; podkreśla, że pomoc makrofinansowa nie powinna prowadzić do nowej formy uzależnienia krajów ją otrzymujących z powodu warunków spłaty, jakimi jest obwarowana; uważa, że należy w dłuższej perspektywie rozważyć włączenie instrumentu pomocy makrofinansowej do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w celu zwiększenia spójności działań Unii;

8.  zwraca się do Komisji o ocenę istniejących narzędzi mających na celu wspieranie internacjonalizacji MŚP w zakresie ich spójności z innymi unijnymi instrumentami wsparcia na rzecz MŚP, takimi jak COSME, a także pod względem pomocniczości, unikania powielania działań i komplementarności w odniesieniu do programów państw członkowskich; wzywa Komisję do terminowego przedstawienia wniosków dotyczących śródokresowego przeglądu tych programów w celu poprawy ich wydajności i skuteczności;

9.  przypomina, że wszelkie nowe inicjatywy Unii, w tym również w dziedzinie obrony, powinny być finansowane z dodatkowych środków, a nie kosztem przesunięć z istniejących już linii budżetowych;

10.  zauważa, że choć jego wyniki są różne, to jednak Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest niedofinansowany, nie działa w sposób systematyczny i przez to nie nadaje się do kompensowania ubocznych skutków automatyzacji, cyfryzacji i globalizacji; zauważa, że podobne inicjatywy w porównywalnych gospodarkach odnoszą sukces; podkreśla potrzebę dodatkowych funduszy i zasobów, aby finansować EFG oraz poprawić jego skuteczność i operacyjność; w związku z tym uważa, że eliminacja zbędnych obciążeń ma kluczowe znaczenie dla podniesienia stopnia skuteczności; podkreśla znaczenie szkoleń, jeżeli chodzi o udostępnienie zwolnionym pracownikom narzędzi potrzebnych do udanej, ponownej integracji na rynku pracy;

11.  przypomina, że Unia ma obowiązek uwzględniania równości płci we wszystkich obszarach swojej polityki, i stwierdza, że polityka handlowa może mieć różne skutki w aspekcie płci w poszczególnych sektorach gospodarki; wzywa do uwzględnienia rozdziału płci we wszystkich nowo negocjowanych umowach handlowych oraz do zapewnienia zasobów koniecznych do ich wdrożenia, w tym ocen wpływu dokonywanych ex-ante, ex-durante i ex-post obejmującymi dane z podziałem na płeć.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

26

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

1

-

ENF

Franz Obermayr

7

0

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (7.9.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Joachim Zeller

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że w sytuacji szczupłych zasobów należy przywiązywać większą wagę do potrzeby przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz do wykorzystywania środków finansowych w sposób wydajny i skuteczny, tak aby zapewnić ich maksymalną europejską wartość dodaną;

B.  mając na uwadze, że głównym celem projektu budżetu na rok 2018 będzie udostępnienie w budżecie Unii środków, jakie są jej potrzebne, by w pełni realizowała swój zwiększony wkład w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz w tworzenie miejsc pracy (z pełnymi prawami pracowniczymi i środkami ochrony pracy), generowała zrównoważony wzrost gospodarczy, umożliwiała ukierunkowane inwestycje i zapewniała solidarność we wszystkich państwach członkowskich, małych i dużych, znajdujących się w trudnej sytuacji i dobrze prosperujących, a także by reagowała na utrzymujące się wyzwania i zmiany sytuacji oraz ich wpływ na opóźniające się ożywienie gospodarcze i pogłębiającą się nierówność, a także na imigrację, pomoc humanitarną i bezpieczeństwo;

C.  mając na uwadze, że ogólny wzrost płatności o 8,1% w porównaniu z budżetem na rok 2017 wynika z wyższych płatności na rzecz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które w 2018 r. powinny osiągnąć poziom pełnej operacyjności;

D  mając na uwadze, że zdecydowana większość płatności (94%) dotyczy finansowania nowych programów (na lata 2014–2020), a jedynie 6% wiąże się z zakończeniem starych programów (sprzed roku 2014);

Deklaracje programowe dotyczące wydatków operacyjnych, dołączone do budżetu na rok 2018

1.   z zadowoleniem przyjmuje deklaracje programowe dotyczące wydatków operacyjnych, dołączone do projektu budżetu na rok 2018 (COM(2017)0400), które zawierają informacje przewidziane w art. 38 rozporządzenia finansowego, obejmujące zarówno oceny ex ante dotyczące przyszłych produktów i rezultatów, jak i informacje ex post na temat wyników programów;

2.  zwraca uwagę, że deklaracje są po części odpowiedzią na wniosek Parlamentu dotyczący budżetowania wynikowego(1), ale zauważa, iż deklaracje te uzupełniają stosowaną zazwyczaj metodę budżetowania zadaniowego o pewne dane dotyczące wyników;

3.   zauważa, że obecne ramy wykonania programów, o których mowa w deklaracjach programowych, obejmują ponad 700 różnych wskaźników, za pomocą których mierzy się wyniki w odniesieniu do 61 celów ogólnych i 228 celów szczegółowych;

4.  podkreśla, że nie wszystkie spośród tych wskaźników służą do bezpośredniego pomiaru wyników osiąganych przy pomocy budżetu UE; niektóre z nich są źródłem informacji mających charakter wysoce kontekstowy (np. „cel dotyczący działalności badawczo-rozwojowej w Europie w postaci 3% PKB” albo „odsetek naukowców wśród ludności czynnej zawodowo w UE”) lub informacji dotyczących procesów (np. „jakość wniosków dotyczących projektów czy liczba uczestników”);

5.  wzywa Komisję do ujednolicenia jej sprawozdawczości w jak największym stopniu, tak aby przedstawić rzetelny obraz wykonania budżetu i uzyskanej wartości dodanej;

6.   zwraca się do Komisji o przedstawienie pokrótce dostępnych informacji o wynikach każdego programu ze wskazaniem odległości do celu w przypadku wszystkich wskaźników szczegółowych uwzględnionych w akcie podstawowym, co do których dostępne są informacje na temat stopnia realizacji celu; informacje te powinny uwzględniać wartość wskaźnika w odniesieniu do celu ostatecznego oraz wskazywać na postępy poczynione na drodze do realizacji wyznaczonych celów;

7.  odnotowuje, że w ramach analizy danych zgromadzonych na temat poszczególnych programów, w tym danych z roku 2014, 2015 i 2016, potwierdzono, iż na tym etapie realizacji w przypadku ponad 80% wskaźników dostępne są już pełne lub częściowe informacje o realizacji celów;

8.   z myślą o uproszczeniu apeluje do Komisji o:

–  dostosowanie ram wykonania, na które powołano się w sprawozdaniu oceniającym na podstawie art. 318 TFUE (sprawozdanie roczne na temat zarządzania i wyników), oraz instrumentów zarządzania (plan zarządzania i roczne sprawozdania dyrekcji generalnych z działalności) do ram wykonania opisanych w deklaracjach programowych;

–  skorzystanie z ram deklaracji programowych jako podstawy do oceny realizacji strategii „Europa 2020” i dziesięciu priorytetów Komisji na lata 2015–2019 oraz

–  uwzględnienie co najmniej raz w roku zaktualizowanych danych na temat wyników w przypadku wszystkich wskaźników ustalonych w deklaracjach programowych;

9.  docenia, że nowe podejście, którego podstawą jest budżet zorientowany na wyniki, po raz pierwszy w sposób systematyczny uwzględniono podczas przygotowywania budżetu przez Komisję na etapie wewnętrznym, aby dokonać przeglądu wydatków w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz ewentualnie wprowadzić zmiany o charakterze dostosowawczym;

10.  apeluje do Komisji o przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie szczegółowych informacji wykorzystywanych podczas przygotowywania projektu budżetu na rok 2018 i dotyczących dziedzin, w których programy finansowe Unii przynoszą pozytywne rezultaty lub, wręcz przeciwnie, w przypadku których wdrażanie jest wolniejsze, niż się spodziewano albo struktura programu nie jest odpowiednia do osiągnięcia oczekiwanych wyników;

11.  apeluje do Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego o promowanie – we współpracy z komisjami sektorowymi Parlamentu – rzeczywistej kultury wyników, jeżeli chodzi o optymalizację czynionych wydatków, oraz o usuwanie wydatków z programów charakteryzujących się słabymi wynikami jedynie na podstawie dogłębnej analizy przyczyn takich niedostatecznych wyników; przypomina, że niemożliwe jest osiągnięcie wymiernych efektów bez wystarczających środków;

12.  podkreśla, że Parlament jako organ udzielający absolutorium powinien wyrażać poglądy na temat celów politycznych przedstawionych przez Komisję w projekcie budżetu oraz sprawdzać stosunek kosztów do korzyści z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na wydajność projektów;

Sektorowe strategie polityczne

13.  uważa, że zwłaszcza w przypadku mniejszych gospodarstw płatności bezpośrednie w ramach wspólnej polityki rolnej mogą nie w pełni odgrywać przypisaną im rolę mechanizmu zabezpieczenia stabilizującego dochody gospodarstw, gdyż w ramach obecnej dystrybucji 80% wszystkich płatności bezpośrednich trafia do 20% gospodarstw w Unii, co wskazuje na potrzebę uwzględnienia wielkości gospodarstw, która różni się w zależności od państwa członkowskiego;

14.  w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej zwraca się do Komisji o ocenę, czy program płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej jest należycie skonstruowany, aby można było dzięki niemu stabilizować dochody wszystkich gospodarstw lub czy inny ogólnounijny model dystrybucji płatności bezpośrednich mógłby doprowadzić do sprawniejszego osiągnięcia celów, a ponadto wzywa Komisję do przeanalizowania, czy ta nowa metoda dystrybucji powinna stać się obowiązkowa; zwraca uwagę, że ocena ta powinna mieć wpływ na wnioski budżetowe dotyczące interwencji na rynku;

15.  zauważa, że Komisja uznała za trudne, jeśli nie niemożliwe, podanie szacunkowych kosztów w rozbiciu na poszczególne kraje pochodzenia migrantów i osób ubiegających się o azyl, gdyż zarządzanie przepływami migracyjnymi składa się z szerokiego zakresu czynności(2); zwraca się zatem o informacje na temat sposobu, w jaki Komisja zdołała sporządzić dokładne szacunki w odniesieniu do tego obszaru polityki w kontekście budżetowania wynikowego i jakie kryterium stosowano dotychczas w celu ustalenia przydziału środków z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w poszczególnych państwach członkowskich;

Instrumenty finansowe

16.  zwraca uwagę, że deklaracje programowe na 2018 r. zawierają ustępy dotyczące instrumentów finansowych finansowanych w ramach konkretnych programów, a także odnotowuje, że Komisja uważa, iż informacje takie nie są częścią oficjalnych sprawozdań na temat instrumentów finansowych finansowanych z budżetu Unii, co przewiduje art. 140 ust. 8 rozporządzenia finansowego, ponieważ Komisja przedstawia odrębne sprawozdanie roczne na temat instrumentów finansowych wspieranych z budżetu ogólnego zgodnie z art. 140 ust. 8 rozporządzenia finansowego, a ostatnie sprawozdanie za 2015 r. opublikowano dnia 24 października 2016 r.; zwraca się do Komisji o dostarczenie pełnych danych o przydziale instrumentów finansowych i wynikach uzyskanych dotychczas pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, jak również pod względem przewidywanego i rzeczywistego efektu mnożnikowego;

17.  ponownie wzywa Komisję do poprawy przejrzystości w odniesieniu do stosowania instrumentów finansowych, regularnego składania sprawozdań na temat korzystania z dźwigni finansowej, strat i zagrożeń, a także do przedstawienia analizy kosztów i korzyści instrumentów inżynierii finansowej w porównaniu z bardziej bezpośrednimi formami finansowania projektów;

18.  z niepokojem zwraca uwagę na fakt, że według danych liczbowych dotyczących wdrażania EFIS większość inwestycji skupia się w pięciu największych gospodarkach Unii, co może dodatkowo utrudniać osiągnięcie strategicznych celów Unii w zakresie większej spójności;

19.  wyraża zaniepokojenie, że fundusze powiernicze i inne instrumenty wykorzystujące istotny wkład z budżetu Unii nie będą objęte właściwym nadzorem ze strony Parlamentu i nie będą podlegać rozliczalności przed nim, a także nalega na zapewnienie większej rozliczalności tych instrumentów;

Brexit

20.  wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowych szacunków kosztów wynikających z decyzji rządu Zjednoczonego Królestwa o wyjściu z Unii Europejskiej, w tym również uzasadnienia metody obliczania tych kosztów; ponadto wzywa Komisję do jak najszybszego opublikowania planu określającego, w jaki sposób Komisja zamierza poradzić sobie z ograniczonymi wpływami do budżetu po brexicie w połączeniu ze zwiększeniem wydatków w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo czy migracja.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

4.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Raffaele Fitto

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

2

0

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  W sprawozdaniu na temat zintegrowanej kontroli wewnętrznej, przyjętym w dniu 3 czerwca 2013 r., Parlament apeluje o ustanowienie modelu publicznego budżetowania wynikowego, w ramach którego dla każdej linii budżetowej określa się cele i produkty mierzone przy pomocy wskaźników skuteczności działania.

(2)

  Zob. odpowiedź na pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie 23 – wysłuchanie komisarza D. AWRAMOPULOSA przed komisją CONT w dniu 29 listopada 2016 r.


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (7.9.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Markus Ferber

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  apeluje, by budżet Unii na 2018 r. przyczyniał się do realizacji priorytetów określonych w europejskim semestrze, w szczególności ożywienia inwestycji zorientowanych na przyszłość, wspierania konwergencji, kontynuacji zrównoważonych i społecznie wyważonych reform strukturalnych zorientowanych na wzrost gospodarczy, zwiększenia konkurencyjności oraz prowadzenia odpowiedzialnej polityki fiskalnej; podkreśla, że synergie między budżetem Unii a budżetem danego państwa członkowskiego są wymagane, aby zrealizować cele europejskiego semestru;

2.  podkreśla kluczowe znaczenie linii budżetowej „Koordynacja, nadzór i komunikacja dotyczące unii gospodarczej i walutowej, w tym euro” jako środka technicznego i komunikacyjnego do celów lepszej koordynacji strategii politycznych w zakresie gospodarki, w tym w kontekście europejskiego semestru, jej wkładu na rzecz obowiązków nadzoru, o których mowa w Traktatach, generowania najważniejszych danych oraz prowadzonych dzięki niej działań wsparcia na rzecz pomocy finansowej, przyczyniając się tym samym do stabilności finansowej w Unii i poza jej terytorium;

3.  zwraca uwagę na potrzebę wsparcia obecnej debaty dotyczącej przyszłości unii gospodarczej i walutowej przez finansowanie niezbędnych narzędzi w celu zagwarantowania obszernej debaty z obywatelami i zainteresowanymi stronami;

4.  podkreśla potrzebę wprowadzenia standardowego zbioru danych w zakresie wykonywania działań dotyczących rejestrowania, sporządzania sprawozdań i monitorowania w ramach budżetów krajowych oraz budżetu unijnego, a także ich wkładu w realizację celów określonych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego i zaleceniach dla poszczególnych krajów;

5.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie odpowiednich zasobów przewidzianych w budżecie na 2018 r. w celu wsparcia europejskich urzędów nadzoru; podkreśla, że europejskie urzędy nadzoru odgrywają kluczową rolę we wspieraniu spójnego stosowania prawa Unii i poprawie koordynacji między organami krajowymi oraz w zapewnianiu stabilności finansowej, lepiej zintegrowanych rynków finansowych, jak również ochrony konsumentów i spójności w zakresie nadzoru; podkreśla, że aby rozważnie wykorzystywać swoje budżety, europejskie urzędy nadzoru muszą ściśle trzymać się zadań i uprawnień przyznanych im przez europejskiego prawodawcę;

6.  uważa, że budżet europejskich urzędów nadzoru wciąż wykazuje potencjał racjonalizacyjny; podkreśla tym samym, że jakiemukolwiek ewentualnemu zwiększeniu środków dla europejskich urzędów nadzoru powinny towarzyszyć odpowiednie działania racjonalizacyjne;

7.  z uwagi na fakt, że obowiązki europejskich urzędów nadzoru w coraz mniejszym stopniu obejmują zadania legislacyjne, a w coraz większym stopniu konwergencję i egzekwowanie praktyk nadzorczych sugeruje, że należy dokonać wewnętrznej realokacji budżetu i personelu europejskich urzędów nadzoru; podkreśla, że wszystkie trzy agencje będą musiały przeznaczyć odpowiednie zasoby na analizę wpływu brexitu na przyszłość rynków finansowych Unii;

8.  podkreśla, że europejskie urzędy nadzoru powinny zapewnić, aby wykorzystywane systemy IT były wydajne, łatwe w obsłudze, bezpieczne i opłacalne; w związku z tym, aby osiągnąć dalszy przyrost wydajności, domaga się rozważenia wprowadzenia wspólnej organizacji administracyjnej, obejmującej wspólny dział IT oraz wspólny dział ds. zasobów ludzkich;

9.  przypomina, że należy dokonać przeglądu finansowania europejskich urzędów nadzoru; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku w ramach zbliżającego się przeglądu Europejskiego Urzędu Nadzoru, który zweryfikuje stosownie i proporcjonalnie ustalone opłaty dla uczestników rynku, które zastępują częściowo wkłady właściwych organów krajowych bez naruszania niezależności europejskich urzędów nadzoru; zachęca Komisję do rychłego przedłożenia wniosku w sprawie przeglądu Europejskiego Urzędu Nadzoru;

10.  podkreśla, że koszty przeniesienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z Londynu powinno pokryć Zjednoczone Królestwo; podkreśla jednak, że Komisja powinna przygotować niezbędne środki finansowe, na wypadek gdyby musiała pokryć powiązane koszty;

11.  uważa, że wydajność powinna być kluczowym kryterium w procesie podejmowania decyzji dotyczącej przeniesienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego; w kontekście zbliżającego się przeglądu Europejskiego Urzędu Nadzoru wzywa Komisję do zbadania wszystkich opcji, w tym struktury organizacyjnej europejskich urzędów nadzoru, w celu osiągnięcia przyrostu wydajności;

12.  zauważa, że znaczna część każdego z odnośnych budżetów europejskich urzędów nadzoru jest przeznaczana na wynajem powierzchni biurowych; zwraca uwagę na znaczne różnice w cenach najmu między poszczególnymi europejskimi urzędami nadzorów; odnotowuje, że opłata miesięczna z tytułu najmu w przypadku EIOPA wynosi 29 EUR/m², a w przypadku ESMA 52,5/m² ; zwraca uwagę, że przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego należy dokładnie przeanalizować koszt najmu powierzchni biurowych;

13.  podkreśla, że w obszarze digitalizacji usług finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej, niezbędny jest dalszy rozwój wiedzy technicznej, aby lepiej reagować na potencjalne wyzwania, i w związku z tym wyraźnie wspiera dalsze finansowanie horyzontalnej grupy zadaniowej ds. technologii zdecentralizowanych ksiąg rachunkowych; ponadto wzywa do opracowania przypadków użycia na potrzeby zastosowań rządowych w celu wykorzystania innowacyjnego potencjału technologii;

14.  zaznacza, że należy zapewnić odpowiednie zasoby w celu wsparcia działań Unii na rzecz walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym, zwłaszcza przez działanie przygotowawcze w zakresie budowy potencjału, programowego rozwoju i komunikacji w kontekście walki z unikaniem opodatkowania, uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi w następstwie projektu pilotażowego zainicjowanego w 2016 r.;

15.  uważa, że w ramach unijnego budżetu na 2018 r. należy przeznaczyć większe środki w celu przeprowadzenia kompleksowej i bezstronnej oceny ryzyka stwarzanego przez państwa trzecie pod względem ich strategicznych braków w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, w oparciu o kryteria określone w art. 9 dyrektywy (UE) 2015/849, oraz poprzez stworzenie wykazu jurysdykcji „wysokiego ryzyka”;

16.  z zadowoleniem przyjmuje gotowość Eurostatu do ułatwienia użytkownikom korzystania z danych internetowych Eurostatu i w związku z tym uważa, że rezerwa budżetowa przyjęta w ubiegłym roku nie jest konieczna w tym roku; wzywa Eurostat do wdrożenia w tym kontekście wymogów przewidzianych w przedłużeniu Europejskiego programu statystycznego na lata 2018–2020;

17.  apeluje do Komisji o dalsze reformowanie Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), w szczególności w nawiązaniu do jej zadań i odpowiedzialności, co pozwoli też zwiększyć wpływ Unii na ustalenia dotyczące międzynarodowych standardów rachunkowości;

18.  podkreśla znaczenie wsparcia ukończenia podjętej przez Komisję inicjatywy na rzecz unii rynków kapitałowych, a także dopilnowania wdrożenia planu działania dotyczącego usług finansowych dla konsumentów, zapewniając w ten sposób korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw i inwestorów.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

4.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

9

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Eva Joly, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Margot Parker, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

37

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Esther de Lange, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Eva Joly, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

9

-

ECR

Ashley Fox

EFDD

Margot Parker

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis

4

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

S&D

Neena Gill, Wajid Khan

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (31.8.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Deirdre Clune

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że zrównoważony wzrost gospodarczy i inwestycje mają kluczowe znaczenie dla tworzenia godnych miejsc pracy prowadzących do wysokiej jakości zatrudnienia, a także dla zwiększenia dobrobytu dla wszystkich; przypomina, że konieczne jest skuteczniejsze ukierunkowanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na promowanie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zmniejszenie nierówności i zwiększenie pozytywnej konwergencji społecznej i terytorialnej; w tym kontekście podkreśla, że budżet UE powinien wspierać finansowo realizację celów strategii „Europa 2020” w dziedzinie spraw socjalnych i zatrudnienia;

2.  odnotowuje zaproponowane przez Komisję ogólne zwiększenie w ujęciu rocznym środków z działu 1 „Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu” (+2,5 % w środkach na zobowiązania oraz +18,3 % w środkach na płatności); zauważa ponadto proporcjonalnie większy wzrost środków w dziale 1b „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” (+2,4 % w środkach na zobowiązania oraz +25,7 % w środkach na płatności);

3.  podkreśla, że te dodatkowe zasoby nie mogą naruszać zasady pomocniczości, wypierać inwestycji prywatnych ani zastępować środków krajowych;

4.  jest zaniepokojony proponowanym zmniejszeniem o 8,85 % środków na zobowiązania w rozdziale „Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne”;

5.  wyraża zaniepokojenie wszystkimi cięciami w rozdziale „Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne” dokonanymi przez Radę Europejską; w związku z tym podkreśla, że należy odrzucić zmiany, które zmniejszają plany budżetowe dla linii dotyczących zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, oraz że należy znaleźć odpowiednią równowagę między środkami na zobowiązania i środkami na płatności, aby umożliwić wykorzystanie pełnego potencjału tych strategii politycznych;

6.  zaznacza, że budżet na 2018 r. musi odegrać kluczową rolę w zwiększaniu wkładu Unii w ograniczanie nierówności i w stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia w Unii, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie bezrobocia wśród osób najbardziej oddalonych od rynku pracy i na zwalczanie ubóstwa, zwłaszcza ubóstwa dzieci; w związku z tym ponawia swój apel o pełne wykorzystanie linii budżetowych przeznaczonych na zatrudnienie i sprawy społeczne;

7.  przypomina, że Europa liczy 2 miliony przedsiębiorstw gospodarki społecznej, które zatrudniają 14,5 mln osób i ukierunkowane są na socjalne, społeczne lub środowiskowe oddziaływanie w interesie ogólnym; podkreśla, że przyczyniają się one do tworzenia miejsc pracy w Unii, zapewniania spójności społecznej, rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich, ochrony środowiska naturalnego, ochrony konsumentów, rozwoju rolnictwa i krajów trzecich oraz do realizacji strategii politycznych w zakresie zabezpieczenia społecznego; wzywa Komisję do ustanowienia odpowiednio finansowanego europejskiego planu działania, który będzie wspierać przedsiębiorstwa gospodarki społecznej w Unii i stymulować innowacje społeczne; przypomina, że przedsiębiorstwa społeczne napotykają trudności w znalezieniu możliwości finansowania ze względu na brak zrozumienia ich funkcjonowania i mały rozmiar tych przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie, jakie ma odpowiednie finansowanie za pośrednictwem Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

8.  przypomina, że stopa bezrobocia osób młodych w Unii utrzymuje się na niedopuszczalnie wysokim poziomie, a sytuacja bezrobotnych młodych ludzi, zwłaszcza osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET), jest szczególnie niepokojąca; podkreśla, że aby zmierzyć się z tym problemem, duże znaczenie ma zapewnienie dostatecznego i terminowego finansowania systemów gwarancji dla młodzieży za pośrednictwem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i EFS; w tym kontekście zaznacza, że należy odpowiednio i terminowo finansować te instrumenty, a także podkreśla zwłaszcza znaczenie uzgodnionych nowych środków finansowych w wysokości 500 mln EUR dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2017 r.; z zaniepokojeniem odnotowuje też uwagę Trybunału Obrachunkowego(1), iż za pomocą wyłącznie zasobów dostępnych z budżetu UE nie można wspomóc całej populacji młodzieży NEET;

9.  przypomina zwłaszcza, jak ważne jest, by zgodnie z ustaleniami w ramach śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych zapewnić środki finansowe w wysokości co najmniej 700 mln EUR na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2018–2020, z podziałem na trzy równe transze po 233,33 mln EUR na rok 2018, 2019 i 2020, co odzwierciedlono w projekcie budżetu na 2018 r.; wzywa również do przeznaczenia wystarczających środków na płatności, aby zapewnić właściwe wdrożenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

10.  przypomina, że EURES stanowi istotne narzędzie służące zwiększaniu mobilności pracowników i jednocześnie przeciwdziałaniu bezrobociu i niedoborowi wykwalifikowanych pracowników w Europie; zauważa jednak, że poziom wiedzy na temat EURES wciąć jest bardzo niski; podkreśla, że odpowiednie i terminowe finansowanie za pośrednictwem programu EaSI ma istotne znaczenie dla finansowania kampanii uświadamiających w Unii;

11.  podkreśla znaczenie odpowiedniego finansowania i należytego zarządzania budżetem realizowanych w obrębie wieloletnich ram finansowych 2014–2020 programów mających na celu zwalczanie bezrobocia, ubóstwa i wyłączenia społecznego, takich jak EFS, w tym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), różne osie programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) oraz Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

12.  ponawia zwłaszcza swój apel o to, aby w budżecie na 2018 r. zapewnić odpowiednie środki na zobowiązania, a w szczególności środki na płatności dla EFS, biorąc pod uwagę, że EFS wchodzi w okres intensywnego wdrażania, a liczba wniosków o płatność ze strony państw członkowskich wzrośnie;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane zwiększenie środków dla EFG (+2 % w ujęciu rocznym w środkach na zobowiązania maksymalnej puli środków dostępnych dla tego funduszu) oraz dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (+1,9 % w środkach na zobowiązania); wyraża jednak zaniepokojenie z powodu zaproponowanego zmniejszenia środków na płatności dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (-9,07 %), a także zmniejszenia jego wydatków pomocniczych;

14.  stwierdza, że dialog społeczny jest kluczowym instrumentem na rzecz zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, poprawy warunków pracy, osiągnięcia pozytywnej konwergencji oraz równoważenia konkurencyjności i sprawiedliwego funkcjonowania; dlatego ubolewa z powodu cięć dokonanych przez Radę Europejską w liniach dotyczących stosunków przemysłowych oraz dialogu społecznego i informacji społecznych, konsultacji i udziału przedstawicieli przedsiębiorstw;

15.  odnotowuje, że z zaproponowanych przez Komisję środków finansowych w wysokości 72,8 mln EUR dla Europejskiego Korpusu Solidarności (środki mają zostać zapisane jako rezerwa do czasu przyjęcia aktu podstawowego przez prawodawcę) kwota 2,5 mln EUR będzie pochodzić w 2018 r. z osi „Progress” programu EaSI, a kwota 11 mln EUR zostanie przekierowana z EFS, a zatem odebrana innym priorytetom dotyczącym zatrudnienia, spraw socjalnych i włączenia społecznego; uważa, że Europejski Korpus Solidarności należy raczej finansować ze wszystkich środków finansowych dostępnych w ramach obowiązującego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych;

16.  przypomina, że Parlament, jako współprawodawca w odniesieniu do programów UE i jeden z dwóch organów władzy budżetowej, sprzeciwia się przesuwaniu środków z programów priorytetowych;

17.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kwota 18,4 mln EUR przewidziana na Korpus w 2018 r. stanowi nowe środki; nalega jednak, by finansowanie Europejskiego Korpusu Solidarności nie oznaczało dodatkowej presji i nie oddziaływało negatywnie na istniejące programy mające na celu zatrudnienie, włączenie społeczne, edukację i aktywne obywatelstwo (takie jak programy Europa dla Obywateli i Erasmus+, program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, a także projekty finansowane ze środków EFS), a także nie zakłóciło ono funkcjonowania istniejących skutecznych programów i działań; w związku z tym zauważa z zaniepokojeniem, że zasoby są przesuwane z ważnych programów, takich jak EFS, Erasmus i Life;

18.  odrzuca zaproponowane przez Radę zmniejszenie finansowania dla agencji EU-OSHA i ponownie podkreśla znaczenie odrzucenia tego proponowanego obniżenia środków;

19.  apeluje o to, by cel redukcji personelu Eurofound na 2018 r. został, w drodze wyjątku, odroczony;

20.  przypomina, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze to bardzo przydatne narzędzia do inicjowania nowych działań i strategii politycznych w dziedzinie zatrudnienia i włączenia społecznego, i że w przeszłości w ramach projektów pilotażowych lub działań przygotowawczych z powodzeniem wdrożono szereg koncepcji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; zachęca do pełnego wykorzystania marginesów dostępnych w każdym z działów; apeluje o systematyczne udzielanie Parlamentowi szczegółowych informacji na poszczególnych etapach wdrażania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych realizowanych przez Komisję; wzywa Komisję, aby przy wdrażaniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych respektowała ich treść uzgodnioną i zatwierdzoną przez Parlament i Radę;

21.  zauważa, że pięć projektów pilotażowych otrzymało ocenę „A” lub „B”, i zachęca władzę budżetową do włączenia ich do budżetu na 2018 r., a Komisję do niezwłocznego ich wdrożenia;

22.  przypomina, że coraz częstsze występowanie chorób przewlekłych i autoimmunologicznych w Unii stanowi poważne zagrożenie dla unijnych systemów opieki zdrowotnej i rynków pracy; podkreśla znaczenie finansowania badań naukowych, jak również opracowania unijnych planów działania w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy chorób przewlekłych i autoimmunologicznych, a także zdrowego starzenia się przez całe życie, począwszy od dzieciństwa;

23.  przypomina, że rośnie liczba osób wymagających opieki; 80 % wszystkich czynności związanych z opieką jest wykonywanych przez nieformalnych opiekunów, przeważnie kobiety, opiekujących się swoimi krewnymi; podkreśla, że wielu z nich ogranicza swoją pracę zawodową lub z niej rezygnuje ze względu na dużą ilość obowiązków związanych z opieką; podkreśla, że w celu wsparcia nieformalnych opiekunów niezbędne jest stałe finansowanie europejskiej sieci opiekunów (EUROCARERS) i wymiany przykładów najlepszych praktyk między państwami członkowskimi.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

8

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Deirdre Clune, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

41

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Theodoros Zagorakis

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Monika Vana, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/NewsItem.aspx?nid=8265


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (31.8.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zwraca uwagę, że 19,5 % łącznych zobowiązań w projekcie budżetu na 2018 r. (PB 2018) jest związanych z klimatem oraz że zgodnie z aktualną tendencją w budżecie unijnym w okresie obowiązywania WRF jedynie 18,8 % wydatków Unii będzie dotyczyć klimatu; podkreśla, że należy dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć cel 20 %;

2.  przypomina, że według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) istnieje poważne ryzyko, że docelowy poziom wydatków w budżecie unijnym na działania związane z klimatem wynoszący 20 % nie zostanie osiągnięty, natomiast zgodnie z danymi Komisji udział środków przeznaczonych na działania związane z klimatem wynosił średnio jedynie 17,6 % w latach 2014–2016; podziela pogląd ETO, że poziom finansowania działań związanych z klimatem musiałby zostać podwyższony do średnio 22 % w pozostałych latach obecnego okresu programowania, tzn. w latach 2017–2020, aby osiągnąć ogólny cel wynoszący 20 % do końca 2020 r.; przypomina, że w marcu 2017 r. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych również wezwała państwa członkowskie do przeznaczenia wyższej kwoty z budżetu Unii w pozostałym obecnym okresie WRF na finansowanie działań związanych z klimatem, biorąc pod uwagę dodatkowe zobowiązania podjęte na COP 21 w Paryżu;

3.  przypomina, że osiągnięcie celów określonych w strategii „Europa 2020” jest uzależnione od włączenia kwestii klimatu i efektywnego zarządzania zasobami do głównego nurtu wszystkich obszarów polityki Unii; z budżetu Unii należy również wspierać cele porozumienia paryskiego;

4.  uważa, że projekty finansowane przez Unię, w tym EFIS, nie powinny wywierać negatywnego wpływu na przechodzenie na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym; uważa zatem, że istnieje pilna potrzeba dokonania kompleksowego przeglądu budżetu Unii, aby zidentyfikować wydatki szkodliwe dla środowiska, opracować strategię stopniowego wycofywania takich pożyczek i zobowiązać się do jej wdrożenia;

5.  zauważa, że 8,2 % łącznych zobowiązań odnosi się do odwrócenia tendencji spadkowej w zakresie różnorodności biologicznej; wzywa do przydzielenia wystarczających zasobów na ochronę różnorodności biologicznej;

6.  odnotowuje zwiększenie o 29,1 mln EUR zobowiązań dla programu LIFE (+5,9 %); wyraża ubolewanie, że program LIFE stanowi tylko 0,3 % PB 2018;

7.  jest zaniepokojony faktem, że Komisja zamierza dokonać przeniesienia kwoty 2 mln EUR z funduszy dostępnych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz 1,5 mln EUR ze środków dostępnych w ramach programu LIFE do Europejskiego Korpusu Solidarności; wzywa Komisję do dopilnowania, aby realokacja środków z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i programu LIFE do Korpusu Solidarności Unii Europejskiej w żaden sposób nie zmniejszała skutecznego funkcjonowania tych programów, nie utrudniała ani nie opóźniała różnych przewidzianych działań i inicjatyw związanych z ochroną ludności cywilnej i środowiska, ochroną różnorodności biologicznej i dostosowywaniem się do zmiany klimatu;

8.  wyraża zaniepokojenie w związku ze zmniejszeniem o 13,1 % płatności w ramach programu LIFE; ostrzega przed problemami, do jakich doprowadzić może brak płatności;

9.  odnotowuje, że na kwestie zdrowia zaproponowano kwotę 66,4 mln EUR po stronie zobowiązań (+2,9 %) i 55,9 mln EUR po stronie płatności (-3,1 %); wyraża ubolewanie, że stanowi to jedynie 0,04 % PB 2018 oraz 1,5 % działu 3 (w zobowiązaniach);

10.  odnotowuje, że na żywność i paszę zaproponowano kwotę 286,7 mln EUR po stronie zobowiązań (+11,9 %) i 248,4 mln EUR po stronie płatności (+5,9 %); wyraża ubolewanie, że stanowi to jedynie 0,18 % PB 2018 oraz 7 % działu 3 (w zobowiązaniach);

11.  zauważa zwiększenie zobowiązań dla Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (33,2 mln EUR, +7,2 %), który jest kamieniem węgielnym solidarności unijnej;

12.  odnosi się z wielką dezaprobatą do redukcji personelu w EEA (-3 stanowiska), ECHA (-2), ECDC (-2), EFSA (-4) i EMA (-5), która, ze względu na fakt, że agencje te mają coraz więcej zadań i obowiązków, niemal nieuchronnie wywrze negatywny wpływ na ich działanie; apeluje, aby otrzymywały one odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe; ponadto obawia się, że w przypadku agencji finansowanych za pomocą opłat, takich jak EMA, narzucona w ostatnich latach redukcja etatów wiązała się z redukcją liczby pracowników wykonujących zadania, które są w rzeczywistości finansowane z opłat wnioskodawców, a nie z budżetu Unii; redukcji tej dokonano bez uwzględnienia ani dodatkowego obciążenia pracą spowodowanego rosnącą liczbą wniosków, ani wynikającego z tego wzrostu przychodów z opłat wnoszonych przez wnioskodawców za świadczone usługi, podczas gdy dzięki temu wzrostowi dochodów byłoby możliwe zwiększenie liczby personelu bez wywierania żadnego wpływu na budżet Unii;

13.  przypomina w szczególności, że EEA pomaga Unii w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących poprawy stanu środowiska, włączenia kwestii środowiskowych do strategii gospodarczych oraz przechodzenia w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz że w kontekście unijnej polityki w dziedzinie klimatu i energii do 2030 r. Komisja zaproponowała podjęcie przez EEA nowych zadań w zakresie zarządzania unią energetyczną, bez odpowiedniego zwiększenia planu zatrudnienia;

14.  zauważa w szczególności, że w 2018 r. EMA będzie musiała stawić czoła zwiększonemu obciążeniu pracą i dodatkowym potrzebom budżetowym w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii; wzywa Komisję do przyznania dodatkowych zasobów ludzkich i budżetowych w 2018 r., aby dopilnować, by agencja ta mogła nadal skutecznie wykonywać swoje zadania i rozpocząć wszelkie potrzebne działania w celu przygotowania zmiany lokalizacji w 2019 r.; proponuje w związku z tym, aby EMA zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami została upoważniona do utrzymania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane koszty, które mogą pojawić się w 2018 r. lub później i wynikać na przykład z niekorzystnego wahania kursu wymiany walut;

15.  wzywa Komisję do szybkiego wdrożenia projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych, a także do dalszego wspierania bieżących oraz nowych projektów pilotażowych;

16.  przypomina, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze powinny otrzymywać odpowiednie finansowanie w całym cyklu życia, tak by mogły w pełni zrealizować swój potencjał.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

31.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

11

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, James Nicholson, Younous Omarjee, Marijana Petir, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Bullock, Olle Ludvigsson

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Stefano Maullu, Marijana Petir, Stanislav Polčák, Ivica Tolić

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Bolesław G. Piecha

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

1

0

EFDD

Piernicola Pedicini

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (10.10.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jerzy Buzek

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  odrzuca proponowane przez Radę obniżenie środków na zobowiązania o 4,5% i środków na płatności o 1,4% w liniach budżetowych dotyczących przemysłu, badań naukowych i energii w dziale 1a budżetu Unii na 2018 r. w porównaniu z wnioskiem Komisji; zwraca uwagę na wzrost środków na zobowiązania o 5,5% oraz środków na płatności o 5,3% w liniach budżetowych dotyczących przemysłu, badań naukowych i energii w dziale 1a budżetu Unii na rok 2018 w porównaniu z rokiem 2017; wyraża zadowolenie, że celem budżetu na rok 2018 jest w pierwszej kolejności pomyślność młodych pokoleń oraz tworzenie stabilnych miejsc pracy wysokiej jakości, zgodnie z propozycją Komisji; odnotowuje nowe wyższe wsparcie na rzecz młodych naukowców, zaproponowane przez Komisję; w tym kontekście sprzeciwia się zaproponowanym przez Radę cięciom w środkach na programy na rzecz przedsiębiorczości, udostępniane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii;

2.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu znacznych cięć, jakich Rada dokonała w środkach na zobowiązania (500 mln EUR) oraz w środkach na płatności (120 mln EUR) we wspólnych ramach strategicznych w obszarze badań i innowacji, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na program „Horyzont 2020”; zauważa, że cięcia te proponuje się mimo obecnego niedoboru środków na inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju, szacowanego na ok. 150 mld EUR rocznie; wobec tego zamierza w całości przywrócić środki, których odebranie zaproponowała Rada; wyraża zaniepokojenie, że niewystarczające środki finansowe na program „Horyzont 2020” skutkowały niskim wskaźnikiem pozytywnie rozpatrzonych wniosków; apeluje do Komisji o przestrzeganie podziału środków budżetowych na program „Horyzont 2020” zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) 1291/2013;

3.  apeluje o przywrócenie pierwotnej rocznej wysokości środków w liniach budżetowych przeznaczonych na program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę”, które to środki obniżono, aby zasilić fundusz gwarancyjny EFIS, w tym również poprzez wykorzystanie wszystkich środków finansowych dostępnych na podstawie rozporządzenia w sprawie obecnych wieloletnich ram finansowych; przypomina, że podczas negocjacji w sprawie EFIS Parlament apelował o jak najdalej idące ograniczenie negatywnych skutków w odniesieniu do tych dwóch programów; wyraża zaniepokojenie, że proponowane rozszerzenie EFIS może ponownie doprowadzić do odpływu środków z programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”;

4.  przypomina, że cele unii energetycznej oraz europejskie cele klimatyczne należą obecnie do najważniejszych priorytetów ustawodawczych; wzywa Komisję do przeznaczenia niezbędnych środków finansowych na inwestycje w tej dziedzinie; uważa, że należy zadbać o niezbędne fundusze na instrument „Łącząc Europę” – Energia, aby doprowadzić do pogłębienia integracji unijnego rynku energii, a także wyraża zaniepokojenie z powodu propozycji Rady dotyczącej obniżenia środków na zobowiązania i środków na płatności w odniesieniu do instrumentu „Łącząc Europę” – Energia;

5.  podkreśla, że cele jednolitego rynku cyfrowego muszą zostać osiągnięte, aby promować włączenie cyfrowe z korzyścią dla gospodarki Unii, sektora publicznego i obywateli Unii, a inicjatywy ustawodawcze takie jak WIFI4EU mają decydujące znaczenie dla realizacji tych celów; apeluje do Komisji o udostępnienie wystarczających środków finansowych w odpowiednich liniach budżetowych oraz o dotrzymanie zobowiązania dotyczącego inwestycji w ramach programu WIFI4EU w latach 2017–2020;

6.  domaga się udostępnienia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki wystarczających zasobów finansowych i kadrowych, aby była ona w stanie realizować zadania wynikające z jej rozszerzonego mandatu; zauważa ponadto, że zasoby finansowe i liczba dodatkowych stanowisk dla Agencji Europejskiego GNSS, której zadanie polega na wypełnieniu jej mandatu i wspieraniu należytego i wydajnego zarządzania Galileo w przyszłości, a także dla Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w dalszym ciągu są niewystarczające, aby agencje te mogły realizować nowe zadania przekazane im na mocy prawodawstwa unijnego;

7.  zdaje sobie sprawę z dużej wagi linii budżetowych przeznaczonych na wyzwania społeczne, a w szczególności linii budżetowej na poprawę zdrowia i dobrostanu w całym okresie życia w celu podniesienia standardu życia w Unii; zachęca Komisję do utrzymania wystarczająco wysokiego poziomu środków na te cele i wyraża ubolewanie z powodu cięć zaproponowanych przez Radę;

8.  podkreśla, że MŚP stanowią trzon gospodarki europejskiej, gdyż to one oferują bardzo dużo miejsc pracy w Unii, a także dostrzega potrzebę zadbania o warunki sprzyjające działalności gospodarczej MŚP oraz wspierania klastrów i sieci MŚP; z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie środków na instrument na rzecz MŚP i dalszą działalność EFIS, zaproponowane przez Komisję; z głębokim zaniepokojeniem zauważa jednak, że cięcia Komisji dotyczące programu COSME i cięcia Rady dotyczące instrumentu na rzecz MŚP to sprzeczne sygnały dla europejskich przedsiębiorstw;

9.  odnotowuje działanie przygotowawcze w dziedzinie obrony; podkreśla jednak, że na tego rodzaju działalność należy przeznaczyć nowe zasoby z uwagi na jej poważny wpływ na budżet Unii; podkreśla, że na pion badawczy potrzebne są dodatkowe fundusze w wieloletnich ramach finansowych po roku 2020; wyraża zaniepokojenie z powodu koncentracji wydatków na wstępie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Energia w celu udostępnienia zasobów w latach 2019–2020, np. na obronę UE;

10.  odnotowuje wzrost środków na programy pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych; dostrzega potrzebę pomocy finansowej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych, ale ubolewa z powodu opóźnień w realizacji programów; apeluje do Komisji o dobrze przemyślane i rozsądne podwyższenie środków, uwzględniające występujące opóźnienia;

11.  podkreśla, że niezdolność Unii do wywiązania się z zobowiązań prawnych i politycznych dotyczących środków na płatności w poważnym stopniu zaszkodziłaby jej wiarygodności i bardzo negatywnie wpłynęła na przekonanie, że instytucje Unii są zdolne do pełnienia swojej roli.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

2.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

7

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Claudia Schmidt

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier, Nicolas Bay

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

7

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (20.7.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Daniel Dalton

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że kompetencje Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) w ramach procedury budżetowej obejmują linie budżetowe w tytułach 2 (Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP), 14 (Podatki i unia celna) oraz 33 (Sprawiedliwość i konsumenci);

2.  uważa, że dobrze funkcjonujący, wysoce zintegrowany i zunifikowany rynek wewnętrzny charakteryzujący się uczciwym otoczeniem dla konsumentów i MŚP stanowi podstawę dla wzmocnienia konkurencyjności Unii, i podkreśla potrzebę wzięcia pod uwagę przejścia do ery cyfrowej wraz z przydzieleniem odpowiednich środków budżetowych, szczególnie na rzecz MŚP;

3.  jest przekonany o tym, że polityka ochrony konsumentów jest jednym głównych priorytetów horyzontalnych Unii oraz że powinno to znaleźć odzwierciedlenie w budżecie przeznaczonym na ten obszar polityki; zwraca się do Komisji, by dołożyła wszelkich starań w celu zwiększenia edukacji i świadomości w zakresie polityki ochrony konsumentów, a także bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynkowego, w szczególności na jednolitym rynku cyfrowym, i uwzględniania interesów konsumentów we wszystkich obszarach polityki Unii;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w procedurze budżetowej na 2018 r. główne priorytety komisji IMCO w takich obszarach jak unia celna, ochrona konsumentów, konkurencyjność i rynek wewnętrzny towarów i usług zostały wzięte pod uwagę wraz z przydzieleniem odpowiednich środków budżetowych w postaci środków na zobowiązania;

5.  zauważa, że środki na płatności w liniach budżetowych komisji IMCO są niższe o 15 % w ujęciu ogólnym, i zakłada, że spadek ten jest tylko konsekwencją odpowiedniego planowania przez Komisję harmonogramu płatności bieżących umów oraz że istniejące środki wystarczą do wykonania wszystkich płatności w 2018 r.;

6.  z zadowoleniem przyjmuje środki na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP, gdyż stanowi to jeden z priorytetów w celu wspierania przedsiębiorczości oraz ożywienia zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy; podkreśla konieczność skutecznego finansowania innowacji, zwiększania skali działalności, umiędzynarodowienia oraz dostępu do rynków państw trzecich, aby zwiększyć międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw unijnych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na zobowiązania w linii budżetowej 02 02 01 „Promowanie przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności oraz dostępu do rynków dla przedsiębiorstw unijnych”, jest jednak zaniepokojony redukcją środków na płatności w tej linii budżetowej, gdyż MŚP nadal napotykają problemy w tych obszarach gospodarki realnej; podkreśla, że wystarczające wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorców i MŚP powinno stanowić dla Unii najważniejszy priorytet; podkreśla, że zapewnienie MŚP odpowiedniego dostępu do finansowania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ich konkurencyjności oraz umożliwienia im przezwyciężenia wyzwań związanych z dostępem do rynku wewnętrznego, a także do rynku światowego;

8.  z zadowoleniem przyjmuje przyznanie środków na modernizację unii celnej, stanowiące wsparcie dla wdrażania unijnego kodeksu celnego (kodeksu) i rozwoju elektronicznych systemów celnych, ponieważ jest to jeden z priorytetowych obszarów dla lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego; podkreśla, że pełne i jednolite wdrożenie kodeksu ma kluczowe znaczenie dla ochrony obywateli i interesów finansowych Unii, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dotrzymały terminu wyznaczonego na dzień 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do środków przejściowych określonych w art. 278 kodeksu, tak aby zapewnić jego pełne wdrożenie;

9.  z zadowoleniem przyjmuje przydzielenie środków na linię budżetową 33 04 01 „Ochrona interesów konsumentów oraz poprawa ich bezpieczeństwa i dostępu do informacji”, ponieważ polityka konsumencka stanowi jedną z głównych strategii politycznych Unii;

10.  zwraca się o finansowanie wszystkich projektów pilotażowych, a w szczególności nowych projektów pilotażowych zatytułowanych „Umiejętności cyfrowe dla przedsiębiorstw typu start-up w UE”, aby przyczynić się do innowacji i handlu transgranicznego, oraz „Ocena rzekomych różnic w jakości produktów sprzedawanych na jednolitym rynku”, który to projekt ma stanowić odpowiedź na obawy konsumentów dotyczące ewentualnych różnic w jakości produktów tej samej marki i w takim samym opakowaniu na rynku wewnętrznym, a ponadto zwraca się o przedłużenie projektu pilotażowego „Inicjatywa dotycząca algorytmicznego uświadamiania”, tak aby zapewnić szereg ukierunkowanych i szczegółowych prototypów podejść i rozwiązań politycznych, odpowiednich do podjęcia złożonych wyzwań stawianych przez algorytmiczne podejmowanie decyzji w perspektywie krótko- i długoterminowej.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

13.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, David Coburn, Jan Huitema, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Marco Zanni

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Jan Huitema, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

VERT/ALE

Jan Philipp Albrecht, Pascal Durand

4

-

EFDD

David Coburn, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski, Marco Zanni

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (31.8.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Evžen Tošenovský

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla, że środki budżetowe przeznaczone na transport i turystykę powinny odzwierciedlać znaczenie tych sektorów oraz ich wkład w generowanie wzrostu gospodarczego, sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi i interesom użytkowników oraz zapewnianie dobrej jakości miejsc pracy w Unii; w związku z tym ubolewa nad tym, że Rada obniżyła środki w liniach budżetowych dotyczących sektora transportu w dziale 1a i apeluje o przywrócenie pierwotnych poziomów tych środków;

2.  ponownie podkreśla znaczenie instrumentu „Łącząc Europę” dla ukończenia sieci TEN-T i dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu; podkreśla, że w przyszłości należy uniknąć cięć budżetowych, jakich w przeszłości dokonano w przypadku tego instrumentu z powodu konieczności sfinansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); ubolewa, że nie udało się w pełni odzyskać środków przeznaczonych na instrument „Łącząc Europę”; zwraca się do Komisji o zaproponowanie nowych inicjatyw i zasad finansowych dotyczących łączenia dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport i finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

3.  uważa, że „Łącząc Europę” to ważny instrument charakteryzujący się znaczną wartością dodaną dla Unii, dzięki któremu możliwa jest optymalizacja sieci transportowej w całej Unii poprzez tworzenie nowych połączeń lub modernizację istniejącej infrastruktury transportowej oraz poprzez zapewnienie interoperacyjności usług transportowych; uważa, że należy zabezpieczyć niezbędne środki, aby osiągnąć główny cel instrumentu „Łącząc Europę” – Transport dotyczący sieci bazowej; podkreśla, że konieczna jest usprawniona koordynacja między państwami członkowskimi w celu zapewnienia spójności projektów transgranicznych w ramach podstawowej infrastruktury kolejowej, lotniczej i drogowej; zwraca też uwagę na znaczenie finansowania planów mających na celu w szczególności restrukturyzację infrastruktury najbardziej narażonej na zużycie, takiej jak mosty i wiadukty; podkreśla znaczenie inwestowania w regionalne porty lotnicze będące katalizatorem skuteczności i wydajności przedsiębiorstw oraz regionalnego rozwoju gospodarczego;

4.  podkreśla potrzebę dalszego wspierania projektów w zakresie kolei dużych prędkości w celu połączenia zachodnich i wschodnich części Europy; ponownie podkreśla, jak ważne jest uzupełnienie brakujących elementów w ramach zlikwidowanych regionalnych transgranicznych połączeń kolejowych, a także modernizacja i utrzymanie istniejącej infrastruktury transportowej, aby umożliwić lepszą współpracę między państwami członkowskimi lub krajami trzecimi, np. z myślą o utworzeniu makroregionu Morza Czarnego; z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji do współfinansowania przywracania regionalnych transgranicznych połączeń kolejowych, które zlikwidowano lub porzucono; wskazuje, że zoptymalizowana infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla rozwoju słabiej rozwiniętych regionów Unii i wzywa Komisję do opracowania specjalnych instrumentów budżetowych wspierających tę infrastrukturę; zachęca państwa członkowskie, regiony transgraniczne i Komisję do dalszego intensyfikowania owych oddolnych projektów;

5.  uważa, że w związku z ostatnimi inicjatywami Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz priorytetowego traktowania pożyczek i nowych instrumentów finansowych należy przeznaczyć wystarczające zasoby na dotacje, gdyż to właśnie one w dalszym ciągu stanowią podstawowy instrument finansowy w sektorze transportu, zwłaszcza w przypadku projektów infrastrukturalnych i innych projektów, w szczególności takich, w odniesieniu do których nie można liczyć na inwestycje prywatne; przypomina, że aby osiągnąć cele programu TEN-T, ważne jest, aby na projekty zaawansowane technologicznie, takie jak europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), przeznaczać odpowiednie zasoby, w tym dzięki wykorzystaniu możliwości oferowanych przez partnerstwo publiczno-prywatne za pośrednictwem systemu EFIS, aby pozyskać niezbędne środki na pozostałą część bieżących wieloletnich ram finansowych; podkreśla jednak znaczenie efektów synergii między różnymi programami finansowymi, takimi jak instrument „Łącząc Europę”, EFIS i europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, aby zmaksymalizować efekty uzyskiwane dzięki środkom finansowym Unii;

6.  zwraca się do Komisji o przedłożenie sprawozdania na temat wdrażania i poziomu absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w projektach dotyczących infrastruktury, z wyszczególnieniem tych, które przyczyniają się do rozwoju sieci bazowej, korytarzy oraz sieci kompleksowej; domaga się, aby Komisja przedstawiała Parlamentowi i Radzie roczne przeglądy wszystkich współfinansowanych ze środków Unii konkretnych projektów w dziedzinie transportu i turystyki, w tym szczegółowe informacje na temat odpowiednich kwot; w odniesieniu do niedawno opublikowanego pakietu dotyczącego mobilności ponownie wzywa Komisję do przedstawienia przeglądu istniejących i planowanych bezpiecznych i chronionych parkingów dla kierowców samochodów ciężarowych; zwraca się do Komisji, aby przedstawiła szacunki kosztów modernizacji istniejących i budowania nowych bezpiecznych i chronionych parkingów oraz by zbadała możliwe warianty finansowania na poziomie europejskim;

7.  podkreśla znaczenie celów ustanowionych przez COP 21 w zakresie transportu z myślą o walce ze zmianą klimatu; podkreśla, że należy udostępnić środki finansowe w celu umożliwienia przejścia z transportu drogowego na zrównoważone środki transportu (takie jak transport kolejowy, morski i rzeczny), a także w celu optymalizacji połączeń multimodalnych i wprowadzenia cyfrowych usług transportowych; podkreśla znaczenie wzmocnienia niskoemisyjnej gospodarki transportowej poprzez rozwój kolejowych korytarzy towarowych, co jest kluczowe dla przenoszenia przewozów towarowych z transportu drogowego na kolejowy oraz dla wzmocnienia zrównoważonego charakteru transportu kolejowego; uważa, że należy wprowadzić europejski system ERTMS w celu zmaksymalizowania korzyści z punktu widzenia interoperacyjności w ramach jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; zachęca państwa członkowskie do inwestowania w inteligentny, zrównoważony i zintegrowany transport publiczny; zaleca również zwrócenie uwagi na redukcję hałasu w transporcie celem zapewnienia obywatelom środowiska o wysokiej jakości; zachęca Komisję, by finansowała i wspierała projekty, w ramach których rozwija się i usprawnia transport rzeczny, takie jak projekt pogłębiania i oczyszczania rzeki Dunaj;

8.  podkreśla decydujące znaczenie europejskich globalnych systemów nawigacji satelitarnej, czyli systemu Galileo i europejskiego systemu wspomagania satelitarnego EGNOS, dla systemu transportowego, zwłaszcza dla bezpieczeństwa, w tym również w sektorze transportu lotniczego, drogowego, kolejowego i morskiego, a także z punktu widzenia rozwoju i eksploatacji multimodalnych i autonomicznych systemów transportowych; ponownie podkreśla znaczenie wystarczającego wsparcia finansowego dla zastosowań wyższego i niższego szczebla w budżetach europejskich programów GNSS i „Horyzont 2020”; ubolewa, że zasoby przeznaczone na europejskie systemy nawigacji satelitarnej – Galileo i EGNOS – obniżono o 9,6%; apeluje o przywrócenie środków w liniach budżetowych przeznaczonych na europejskie programy kosmiczne, które to środki mają zostać zmniejszone o dodatkowe 5%, do ich pierwotnej wysokości oraz o odpowiednie finansowanie programów kosmicznych w przyszłości, gdyż ich kosztów nie należy bagatelizować;

9.  wzywa Komisję do zagwarantowania środków finansowych na rozwój i udostępnienie infrastruktury i usług w zakresie globalnej radionawigacji satelitarnej dla systemów Galileo i EGNOS; ponownie podkreśla, jak ważne jest przeznaczenie w 2018 r. odpowiednich środków finansowych na systemy Galileo i EGNOS w celu szybkiego świadczenia niezakłóconych usług GNSS z myślą o inteligentnych drogach, pojazdach podłączonych do internetu oraz inteligentnym zarządzaniu flotą, frachtem i ruchem, na przykład w ramach zarządzania ruchem lotniczym (ATM), europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym czy usług w systemie „eCall”; uważa, że należy zapewnić niezbędne finansowanie systemu EGNOS w celu umożliwienia rozszerzenia zakresu EGNOS w pierwszej kolejności na Europę Wschodnią i Południowo-Wschodnią, a następnie na Afrykę i Bliski Wschód, a także w celu nabycia niezbędnych stacji nadzoru nad sygnałem i jego integralnością (RIMS) i ich podłączenia do systemu;

10.  wskazuje na niezwykle ważne zadania Agencji Europejskiego GNSS (GSA) w odniesieniu do systemu Galileo i EGNOS, a także na istotny wkład tej agencji na rzecz konkurencyjności Unii i innowacji technologicznych; wyraża obawy, że GSA otrzymała niewystarczające zasoby, aby wypełnić swój mandat, a także jest zdania, że GSA musi dysponować odpowiednim personelem, w tym wysoce wyspecjalizowanymi ekspertami, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie i wykorzystywanie europejskich programów GNSS; ponadto podkreśla istotny wkład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) jako organu certyfikacji usług świadczonych w ramach systemu EGNOS oraz jej wkład w działania przygotowawcze konieczne do nadzorowania wyników Galileo;

11.  podkreśla znaczenie europejskich agencji transportowych dla właściwego funkcjonowania europejskiego obszaru transportu; uważa, że należy przydzielić im odpowiednie środki budżetowe, zgodnie z niedawnymi lub przewidywanymi zmianami w ich obowiązkach;

12.  zwraca uwagę na konieczność skutecznego i ostatecznego rozwiązania kwestii przepływów migracyjnych odbywających się zarówno drogą morską, jak i lądową; apeluje o odpowiednie finansowanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Frontexu, aby umożliwić ochronę i monitorowanie granic zewnętrznych Unii;

13.  zwraca uwagę na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w dziedzinie lotnictwa i na znaczenie wkładu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w tej dziedzinie, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym i pogodą kosmiczną, jak również w zakresie bezpieczeństwa pasażerów lotów w przestrzeni powietrznej poza Unią; podkreśla, jak ważne jest przekazanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego odpowiednich środków finansowych, aby mogła ona z powodzeniem wywiązywać się z nowych obowiązków, określonych we wniosku dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008(1);

14.  ponownie podkreśla, że EASA zmniejszyła już o 5% liczbę stanowisk w ciągu pięciu lat zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym; uważa wobec tego, że wszelkie dalsze cięcia proponowane przez Radę mogłyby stanowić zagrożenie dla właściwego funkcjonowania EASA i uniemożliwić jej wypełnianie zadań już przydzielonych i tych, które zostaną przydzielone przez władzę ustawodawczą; podkreśla ponadto, że nowe stanowiska w EASA, które są wymagane w celu realizacji dodatkowych zadań zgodnie z nowymi kierunkami polityki i nowymi przepisami, muszą być uwzględniane niezależnie od celów w zakresie redukcji;

15.  podkreśla, że stanowiska w EASA (w tym powiązane emerytury), które są w pełni finansowane przez branżę i w związku z tym nie mają wpływu na budżet Unii, nie powinny podlegać redukcji przewidzianej w porozumieniu międzyinstytucjonalnym;

16.  podkreśla, że podniesienie w ciągu roku budżetowego liczby stanowisk w pełni finansowanych przez branżę w zależności od zmieniającego się obciążenia pracą, wynikającego z zapotrzebowania branży, powinno leżeć w gestii EASA; podkreśla, że w tym celu władza budżetowa powinna, oprócz stanowisk finansowanych z opłat i należności już zatwierdzonych poprzez przyjęcie budżetu EASA, wskazać również dodatkowy odsetek stanowisk (w ramach górnego limitu wynoszącego 10%), które mogłyby zostać zatwierdzone przez zarząd EASA na wniosek EASA w celu zareagowania na nieprzewidzianą zmianę popytu na rynku; podkreśla ponadto, że decyzja zarządu powinna być oparta na udokumentowanej ocenie nieoczekiwanego obciążenia pracą i kryteriów wydajności;

17.  podkreśla znaczenie programu „Horyzont 2020” dla promowania i wspierania projektów dotyczących badań naukowych i innowacji w zakresie inteligentnego zarządzania logistyką transportu i mobilnością, w zakresie pojazdów autonomicznych, mobilności publicznej i współdzielonej oraz bezpieczeństwa w transporcie; ubolewa z powodu obniżenia środków finansowych w programie „Horyzont 2020” na badania i innowacje dotyczące transportu; uważa, że wprowadzenie bezpiecznych, sprawnych, inteligentnych i zintegrowanych środków transportu stanowi istotną unijną wartość dodaną w kwestii wzmocnienia europejskiego systemu transportu; podkreśla potrzebę zwiększenia wkładu z programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” oraz z innych odpowiednich unijnych źródeł finansowania na rzecz projektów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony, innowacji i cyfryzacji w dziedzinie lotnictwa, w ścisłej współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego przy odnośnych zamówieniach i ich realizacji;

18.  ponownie podkreśla znaczenie zapewnienia odpowiedniego finansowania wspólnych przedsięwzięć, takich jak m.in. SESAR, SHIFT2RAIL i CLEAN SKY; uważa, że w ramach wspólnego przedsięwzięcia SHIFT2RAIL należy priorytetowo potraktować projekty dotyczące interoperacyjności oraz maksymalizować korzyści dla interoperacyjności w jednolitym europejskim obszarze kolejowym; uważa, że ważne jest, aby przydzielać środki finansowe, które umożliwią utrzymanie infrastruktury i przestrzeganie kryteriów jakości, aby zagwarantować lepszą ochronę konsumentów i bezpieczeństwo;

19.  podkreśla konieczność precyzyjnego finansowania wdrażania poszczególnych elementów systemu SESAR w celu uruchomienia tych funkcji zarządzania ruchem lotniczym, które są uznawane za niezbędne dla poprawy skuteczności unijnego systemu zarządzania ruchem lotniczym;

20.  apeluje do Komisji o przedstawienie wyników udanych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych finansowanych w minionych latach z budżetu ogólnego Unii; w szczególności zwraca się do Komisji o przedstawienie stanu prac nad projektem pilotażowym dotyczącym czystszej przestrzeni kosmicznej dzięki deorbitacji i innowacyjnym materiałom dla sprzętu kosmicznego, aby zwiększyć skuteczność przyszłej wspólnej inicjatywy technologicznej w odniesieniu do sektora kosmicznego;

21.  zachęca Komisję do podtrzymania priorytetu, jakim jest finansowanie środków bezpieczeństwa i ochrony we wszystkich środkach transportu, które to środki mogłyby mieć wpływ na przepływy pasażerów; zachęca Komisję do skupienia się na bezpieczeństwie narażonych na zagrożenie użytkowników dróg, takich jak piesi, rowerzyści i motocykliści; zachęca Komisję do wspierania inicjatyw, które mogłyby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. o połowę liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach, a także liczby poważnych obrażeń; apeluje do Komisji o zwrócenie uwagi na znaczne różnice w jakości infrastruktury między regionami słabiej rozwiniętymi a pozostałą częścią Europy i wzywa do zwiększenia inwestycji w tych regionach;

22.  podkreśla, że należy wspierać zrównoważoną turystykę i jednocześnie chronić jej źródła w ramach dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego i przemysłowego; podkreśla znaczenie przejścia na zrównoważoną turystykę, co wymaga lepszej koordynacji projektów z zakresu turystyki i infrastruktury; podkreśla, że promowanie sieci EuroVelo w połączeniu z siecią kolejową TEN-T oferuje interesujące korzyści dla gospodarki i środowiska, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw; podkreśla, że MŚP w sektorach transportu i turystyki mają trudności w dostosowaniu się do transformacji cyfrowej i potrzebują wsparcia; apeluje o zwiększenie finansowania w sektorze turystyki, w szczególności na rzecz MŚP i ich cyfryzacji; uważa, że należy wyasygnować środki na obszary górskie, wiejskie, przybrzeżne, wyspiarskie i oddalone, aby zapewnić dalszy rozwój turystyki na tych terenach;

23.  jest przekonany, że nadal należy rozwijać wolny od barier dostęp do usług turystycznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się; wzywa Komisję do wspierania różnych możliwości finansowania działań zapewniających dostępność usług transportowych, środków transportu, infrastruktury i intermodalnych węzłów transportowych, a także dalszych działań podejmowanych w celu poprawy dostępności transportu dla osób niepełnosprawnych;

24.  z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę InterRail i uważa, że mogłaby ona umożliwić młodszemu pokoleniu doświadczenie wolności podróżowania w sposób przyjazny dla środowiska, a także apeluje o bezpośrednie ujęcie tego projektu, tak jak i innych projektów w dziedzinie turystyki, w specjalnej linii budżetowej, niezależnie od działu 1a, który dotyczy sektora transportu i innych sektorów ważnych z punktu widzenia konkurencyjności Unii i jej wzrostu gospodarczego; ponownie wzywa Komisję do przedłożenia odpowiednich wniosków w tym względzie;

25.  zachęca Komisję do promowania rewitalizacji wygodnych europejskich pociągów nocnych jako zrównoważonej alternatywy dla przelotów na krótkich dystansach i długich podróży samochodem.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

31.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Franck Proust, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Matt Carthy, Kateřina Konečná

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber,Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp.

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi.

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor.

1

-

EFDD

Peter Lundgren

2

0

ECR

EFDD

Jacqueline Foster

Daniela Aiuto

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  COM(2015)0613.


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (8.9.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Iskra Mihaylova

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla znaczenie polityki spójności, będącej najważniejszą i opartą na solidarności unijną polityką w dziedzinie inwestycji publicznych, dla realizowania określonego w traktacie celu Unii, jakim jest zmniejszanie różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych w europejskich regionach oraz pomiędzy nimi; uznaje niezwykle ważny wkład budżetu Unii, jako kluczowego instrumentu zapewniającego zasoby na realizację priorytetów i celów polityki spójności, oraz przypomina, że budżet UE powinien wspierać finansowo realizację celów strategii „Europa 2020”; w tym kontekście podkreśla rolę polityki spójności w generowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy w całej Unii, a także w realizacji kluczowych celów i priorytetów Unii, w tym jej celów klimatycznych, energetycznych i społecznych, a także zwraca uwagę na potrzebę utrzymania, umocnienia i uproszczenia polityki spójności, aby Unia powróciła na ścieżkę konwergencji i dalszej integracji; wyraża zrozumienie dla aktualnej konieczności zwiększenia wydatków na zapewnianie bezpieczeństwa, bez którego nie można osiągnąć celów polityki spójności i polityki Unii w innych dziedzinach;

2.  zauważa, że w pierwszych latach okresu 2014–2020 ze względu na pewne opóźnienia środki przeznaczone na politykę spójności nie były w pełni wykorzystywane oraz że do dnia 30 czerwca 2017 r., zgodnie z danymi przedstawionymi przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu Komisji, w Unii odnotowano tylko około 60 mld EUR skumulowanych płatności w odniesieniu do wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), o średnim skumulowanym poziomie płatności wynoszącym 23,72 % (i 19,76 % w mniej rozwiniętych regionach); zwraca uwagę, że w realizacji obecnych programów nastąpiły niedopuszczalne opóźnienia, które osłabiały dotychczas ich skuteczność i wywierały presję na instytucje zarządzające i beneficjentów, zwiększając ryzyko wystąpienia błędów i gorszych wyników; apeluje zatem do wszystkich zainteresowanych podmiotów zaangażowanych w ten proces o nasilenie współpracy w celu rozwiązania problemu opóźnień w realizacji obecnych programów; wzywa Komisję, by zapewniała państwom członkowskim regularne porady, zajęła się problemem opóźnień przy wyznaczaniu instytucji zarządzających, certyfikujących i audytowych, tak by można było wyznaczyć je jak najszybciej, oraz by podjęła aktywną współpracę w celu przyspieszenia wdrażania i unikania automatycznego umorzenia; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o to, by współpracowały ze sobą przy monitorowaniu w czasie rzeczywistym wdrażania programów na lata 2014–2020, dopilnowując, by płatności były zgodne z zatwierdzonymi zobowiązaniami, co pozwoli uniknąć spiętrzenia się niezapłaconych rachunków; ponadto wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania narzędzi programowania dostępnych w obecnym okresie finansowania, a także do dalszego zapewnienia sprawnej realizacji programów operacyjnych;

3.  przypomina Komisji o kontynuowaniu prac grupy zadaniowej ustanowionej w 2014 r. w odniesieniu do okresu 2007–2013 w celu wspierania i przyspieszenia wdrażania programów na lata 2014–2020;

4.  odnotowuje wysiłki Komisji zmierzające do stopniowego wyeliminowania zaległości dotyczących nieuregulowanych wniosków o płatność; jest zaniepokojony niską liczbą wniosków o płatność złożonych w odniesieniu do programów na lata 2014–2020, gdyż może to doprowadzić do ponownego wystąpienia zaległości w odniesieniu do nieuregulowanych rachunków; w tym kontekście domaga się, by Komisja miała na względzie możliwe spiętrzenie się wniosków o płatności w przyszłości, co może spowodować dodatkowe opóźnienia; z zadowoleniem przyjmuje prognozę płatności do 2020 r. sporządzoną w ramach śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych i apeluje o jej coroczne regularne aktualizowanie; podkreśla potrzebę zmniejszenia różnic pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie prognoz rzeczywistości poprzez wprowadzenie znormalizowanego informatycznego systemu prognozowania;

5.  odnotowuje wzrost o 25,7 % poziomu środków na płatności w dziale 1b w projekcie budżetu na 2018 r., a także wzrost o 2,4 % wszystkich środków na zobowiązania w porównaniu z budżetem na 2017 r.; zastanawia się, czy te kwoty wystarczą do pokrycia płatności w tym dziale, biorąc pod uwagę, że odsetek wybranych operacji jest coraz wyższy, a wdrażanie powinno osiągnąć pełny rozruch w 2018 r.; podkreśla, że w budżecie Unii należy zapewnić odpowiedni poziom środków na pokrycie płatności w ramach polityki spójności, aby potwierdzić zdolność Unii do wypełniania zobowiązań i zwiększyć jej wiarygodność;

6.  wzywa do zwiększenia efektu synergii programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z innymi unijnymi programami; uważa, że dotacje powinny pozostać podstawową formą finansowania w ramach polityki spójności; podkreśla, że instrumenty finansowe mogą odegrać uzupełniającą rolę w stosunku do dotacji, lecz powinny być wykorzystywane tylko w przypadku starannego wykazania ich wartości dodanej, w oparciu o oceny ex ante analizujące nie tylko ich efekt mnożnikowy, lecz również ich wkład na rzecz zasad i celów politycznych; uważa, że należy odpowiednio monitorować łączenie instrumentów finansowania z naciskiem na osiągnięte wyniki i cele; jest zdania, że najlepszym podejściem do osiągnięcia synergii jest podział projektów na etapy i finansowanie poszczególnych etapów z użyciem różnych instrumentów, a nie ich łączenie; ostrzega, że wykorzystanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) lub innych instrumentów finansowych nie może zagrażać europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w projekcie budżetu na 2018 r. uwzględniono elementy pakietu dotyczącego śródokresowej rewizji, co umożliwi większą elastyczność; apeluje do Komisji, by nie proponowała już więcej realokacji i cięć w dziale 1b w WRF 2014–2020; wzywa Komisję, aby przy wykonywaniu budżetu Unii nadal skupiała się na rezultatach, oraz popiera wszystkie działania sprzyjające podejściu opartemu na wynikach; zwraca uwagę, że budżet na rok 2018 powinien być wykonywany z uwzględnieniem zwiększonego potencjału wynikającego z uproszczenia i elastyczności proponowanych w pakiecie zbiorczym; podkreśla potrzebę podjęcia działań w celu podniesienia świadomości obywateli na temat korzyści płynących z budżetu Unii i osiąganych wyników oraz potrzebę wdrożenia środków w celu poprawy komunikacji o unijnych środkach finansowych oraz widoczności tych środków;

8.  z zadowoleniem przyjmuje nową pulę środków finansowych w wysokości 140 mln EUR, która została utworzona w celu ułatwienia wdrożenia programu wspierania reform strukturalnych w latach 2017–2020; przypomina, jak ważne jest, by program wspierania reform strukturalnych i programy w zakresie pomocy technicznej działały jako rozwiązania uzupełniające się; zauważa, że finansowanie programu wspierania reform strukturalnych pochodzić będzie z niewykorzystanych środków na pomoc techniczną, i dlatego apeluje do Komisji, by nie ograniczała się w swym dążeniu do zapewnienia specjalnie ukierunkowanego wsparcia o zdecydowanym przeznaczeniu tematycznym;

9.  zachęca Komisję do współpracy z państwami członkowskimi w celu uzmysłowienia obywatelom priorytetów Unii i w celu zapewnienia przejrzystego, sprawiedliwego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów unijnych, jako ogólnej zasady służącej przybliżeniu obywatelom UE projektu europejskiego;

10.  zauważa, że w czasie śródokresowej rewizji Komisja nie uznała za konieczne, by zwiększyć ogólne pułapy płatności, po tym jak stwierdziła, że istniejące instrumenty elastyczności są wystarczające; uważa, że Komisja powinna nadal dokładać starań, by prowadzić otwarty dialog z Parlamentem w tej kwestii, ponieważ w dalszym ciągu monitoruje on wdrażanie programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

11.  odnotowuje, że według Komisji obecne ryzyko automatycznego umarzania środków w odniesieniu do okresu programowania na lata 2014–2020 jest niewielkie; ponadto zauważa, że zasada automatycznego umarzania środków na okres 2014–2020 (n+3) po raz pierwszy będzie miała zastosowanie na koniec 2017 r.; z uwagi na wolne tempo wdrażania wzywa Komisję do dopilnowania, by Parlament Europejski otrzymywał odpowiednie i terminowe informacje na temat rosnącego ryzyka umarzania środków, szczególnie ze względu na próby uzasadniania przez państwa członkowskie transz zobowiązań na koniec 2018 r.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

7.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Georgi Pirinski, Bronis Ropė

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Santiago Fisas Ayxelà, Olga Sehnalová

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

28

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski

GUE/NGL

David Martin, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Pascal Arimont, Andor Deli, Santiago Fisas Ayxelà, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, John Howarth, Constanze Krehl, , Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Liliana Rodrigues, Olga Sehnalová, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė

3

-

EFDD

James Carver, Raymond Finch

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (31.8.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tibor Szanyi

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  stwierdza, że w projekcie budżetu (PB) na 2018 r. w odniesieniu do działu 2 zaproponowano kwotę 59,5 mld EUR w zobowiązaniach, czyli zwiększenie o 1,7 % w porównaniu z rokiem 2017, a także zwiększenie płatności o 2,6 %, co daje kwotę 56,3 mld EUR; zauważa jednak, że zwiększenie środków wynika głównie z szacunkowej niższej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel dostępnej dla EFRG w PB 2018 w porównaniu z budżetem na 2017 r., między innymi dlatego, że ostatnie transze ważnych dawnych decyzji rozliczeniowych przypadają na 2017 r.;

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że środki na zobowiązania przeznaczone na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zasadniczo pozostają na tym samym poziomie jak w budżecie na 2017 r., podczas gdy środki na płatności, o które wystąpiono, de facto wzrastają;

3.  stwierdza, że główną przyczyną braku znaczących zmian w PB 2018 w porównaniu z budżetem na 2017 r. jest fakt, że większość wydatków na wspólną politykę rolną (WPR) dotyczy wstępnie przydzielonych państwom członkowskim puli środków finansowych, w przypadku których poziom wykorzystania pomocy jest względnie stabilny na przestrzeni lat;

4.  stwierdza, że budżet na 2017 r. obejmuje finansowanie pakietu solidarnościowego w wysokości 500 mln EUR na rzecz sektora mleczarskiego i innych sektorów produkcji zwierzęcej, podczas gdy zmniejszenie wsparcia dla tego środka rynkowego nie wywrze wpływu na budżet na 2018 r.;

5.  podkreśla, jak ważne jest rozwijanie nowych rynków dla utrzymania konkurencyjności unijnego rolnictwa i poprawy jego odporności na kryzysy rynkowe, takie jak w przypadku rosyjskiego embarga; dlatego wzywa do finansowego wsparcia rozwoju rynku;

6.  nalega, by wszelkie wpływy do budżetu Unii pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel lub ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo w rolnictwie w poprzednich latach pozostały w dziale 2, z uwagi na niepewną sytuację sektora rolnego; przypomina w związku z tym, że rosyjskie embargo nie zostało zniesione i pociąga za sobą poważne negatywne skutki w szczególności dla sektora owoców i warzyw oraz sektora mleczarskiego; wzywa zatem Komisję do skutecznego wspierania sektorów dotkniętych tymi kryzysami i apeluje o utworzenie nowej rezerwy kryzysowej, której finansowanie nie zależy od mechanizmu rocznej dyscypliny finansowej, dzięki czemu będzie można odpowiednio wcześnie reagować na sytuacje kryzysowe;

7.  podkreśla, że trzeba zabezpieczyć koszty administracyjne WPR, szczególnie w celu zagwarantowania terminowych płatności i utrzymania odpowiednich poziomów skutecznej kontroli; podkreśla, że dalsza redukcja liczby personelu administracyjnego może doprowadzić do większych opóźnień i zwiększyć ryzyko błędu, a także może zagrażać wdrażaniu i celom WPR; uważa, że przy wdrażaniu WPR konieczne jest dalsze upraszczanie, zapewnienie przejrzystego i skutecznego systemu zarządzania oraz zmniejszenie biurokracji; podkreśla, że redukcje w budżecie pokrywającym koszty administracyjne nie powinny w żadnym wypadku prowadzić do przenoszenia obciążeń administracyjnych na rolników;

8.  zwraca się do Komisji o zapewnienie jednolitego stosowania kryteriów klauzuli dotyczącej rolników aktywnych zawodowo z myślą o uproszczonej, lecz bardziej wiarygodnej identyfikacji tych rolników;

9.  zaznacza, że zobowiązania i wydatki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich są bardzo ważne i stymulują aktywność gospodarczą oraz umożliwiają tworzenie miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach peryferyjnych, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa, zwłaszcza w przypadku młodszych pokoleń; podkreśla, że inicjatywy ukierunkowane na młodych rolników, w tym programy dostosowane do potrzeb regionalnych, powinny zostać utrzymane, ponieważ wspierałyby one innowacje i konieczną odnowę pokoleniową; uważa, że wspieranie osób młodych powinno się koncentrować na ich obecnych potrzebach i że nie należy ich zachęcać do nadmiernego zadłużania się; podkreśla stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie systemu dla młodych rolników w proponowanym rozporządzeniu zbiorczym, zgodnie z którym to stanowiskiem należy umożliwić pełne wykorzystanie systemu dla młodych rolników;

10.  z zadowoleniem przyjmuje programy dystrybucji mleka i owoców w szkołach, uznając te programy za udany krok, i podkreśla, że pomagają one dzieciom zdrowo się odżywiać, w związku z czym należy zapewnić długoterminowe finansowanie tych programów;

11.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do terminowego monitorowania zmienności cen produktów rolnych, która ma niekorzystny wpływ na dochody rolników, oraz do szybkiego i skutecznego reagowania w razie potrzeby;

12.  podkreśla znaczenie projektów pilotażowych w sektorze rolnym i sektorze rozwoju obszarów wiejskich w ostatnich latach; w związku z tym zwraca się o dalsze wspieranie projektów w trakcie realizacji i nowych projektów pilotażowych; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny ex post wydajności projektów pilotażowych i działań przygotowawczych oraz płynących z nich korzyści; nalega, by Komisja ogłosiła zaproszenia do składania projektów, jak tylko zakończona zostanie procedura budżetowa;

13.  uwypukla znaczenie określenia środków wsparcia, które mają na celu zwiększenie roli rolników w łańcuchu dostaw, a także sposobów wspierania organizacji rolników;

14.  wzywa Komisję do uwzględnienia zmian zaproponowanych przez Parlament Europejski do wniosku zbiorczego w celu unowocześnienia i uproszczenia WPR oraz do zapewnienia ich finansowania w budżecie na 2018 r. z korzyścią dla społeczności rolniczych, w tym małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych i młodych rolników;

15.  podkreśla, że środki przeznaczone na badania naukowe w sektorze rolno-spożywczym, zwłaszcza z budżetu programu „Horyzont 2020”, muszą być w pełni dostępne jako takie, aby pobudzać i wzmacniać innowacyjność i inteligentne rozwiązania w sektorze rolnym i sektorze rozwoju obszarów wiejskich, jak ma to miejsce w przypadku środków z instrumentu „Łącząc Europę” umożliwiających instalację sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich; podkreśla znaczenie praktycznego zastosowania rezultatów w gospodarstwach i rolę usług z zakresu upowszechniania wiedzy rolniczej; zauważa, że zintegrowane „inteligentne” rozwiązania – takie jak inteligentne wsie, rolnictwo precyzyjne, cyfryzacja, gospodarka dzielenia się i gospodarka o obiegu zamkniętym, a także inicjatywy społeczne – mogą pozytywnie wpłynąć na rolnictwo i ogólny dobrobyt na obszarach wiejskich; pilnie wzywa Komisję do zaplanowania środków finansowych na inteligentne podejścia w świetle reformy WPR i deklaracji Cork 2.0; podkreśla, że te „inteligentne” rozwiązania powinny być spójne z polityką ochrony środowiska, klimatu i różnorodności biologicznej, a także zapewniać ścisłą współpracę z zainteresowanymi stronami ze wszystkich państw członkowskich; podkreśla, jak ważne jest inwestowanie w rolnictwo precyzyjne z myślą o usprawnieniu metod produkcji oraz ograniczeniu strat, a także jak ważne jest pobudzanie oraz wspieranie inicjatyw dostosowanych do potrzeb małych gospodarstw, które nie korzystają z ekonomii skali, tak aby mogły one czerpać korzyści z nowych technologii;

16.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie do 40 mln EUR środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zwierząt i szkodników roślin, ponieważ Unia musi poradzić sobie z poważnymi zagrożeniami i coraz częstszym występowaniem takich chorób jak choroba wywoływana bakterią Xylella fastidiosa, choroba guzowatej skóry, afrykański pomór świń, choroba niebieskiego języka i grypa ptaków; uważa, że Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności należy udostępnić dodatkowe środki na przeprowadzanie niezależnych kompleksowych badań, w tym dotyczących skutków stosowania pestycydów; apeluje o przyznanie dodatkowych środków finansowych rolnikom z sektora uprawy oliwek i sektora oliwy z oliwek, który ucierpiał z powodu bakterii Xylella fastidiosa, a także o wzmocnienie środków zapobiegawczych w Europie oraz o restrukturyzację sektora i zintensyfikowanie badań naukowych nad patogenem i jego przenosicielem;

17.  podkreśla potrzebę zapewnienia funduszy w celu zrekompensowania rolnikom strat ekonomicznych spowodowanych kryzysem na rynku oraz kryzysami sanitarnymi i fitosanitarnymi, takimi jak ten wywołany bakterią Xylella fastidiosa, a także ponownie podkreśla potrzebę wykorzystania w tym celu dostępnych marginesów w ramach działu 2 w powiązaniu z działem 3; nalega, by rekompensata za zwalczanie szkodników obejmowała też odtwarzanie ekosystemów rolniczych, w tym gleby, jak również ustanowienie trwałej różnorodności biologicznej, w szczególności zapewnienie różnorodności genetycznej materiału sadzeniowego wykazującego w idealnym przypadku odporność lub tolerancję na daną chorobę lub na danego szkodnika; uważa, że jednym z celów każdej przyznanej pomocy powinno być zapewnienie zrównoważonych, zróżnicowanych biologicznie ekosystemów rolniczych i krajobrazów mniej podatnych na ataki w przyszłości;

18.  podkreśla, że programy w zakresie magazynowania okazywały się skutecznymi instrumentami w czasach kryzysu i że obniżenie środków finansowych przewidzianych w procesie planowania przyniosłoby skutek przeciwny do zamierzonego;

19.  zauważa, że brexit nie ma bezpośredniego wpływu na PB 2018; ubolewa jednak, że w dokumencie dotyczącym przyszłości finansów UE(1) przewiduje się negatywne scenariusze dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich częściowo z powodu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii; dlatego wzywa Komisję i państwa członkowskie do wykazania się odpowiedzialnością za budżet WPR w trakcie toczących się dyskusji, przy czym należy pamiętać również o możliwych zakłóceniach w przepływach handlowych; podkreśla, że zdecydowanie sprzeciwia się jakimkolwiek cięciom funduszy przeznaczonych na rolnictwo; w związku z tym wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie utrzymania unijnego finansowania rolnictwa w następnych wieloletnich ramach finansowych, biorąc pod uwagę znaczne zdolności tego sektora do utrzymywania i tworzenia miejsc pracy, a także do bezzwłocznego rozpoczęcia poszukiwania nowych zasobów finansowych dla budżetu Unii, zgodnie z propozycją grupy wysokiego szczebla Maria Montiego;

20.  podkreśla w szczególności, że polityka rolna jest wspólną polityką i że wszelkie cięcia budżetu WPR będą potencjalnie miały niewspółmierne skutki, ponieważ nie można ich zrekompensować funduszami krajowymi z uwagi na zasady pomocy państwa.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

1

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Momchil Nekov, Massimo Paolucci, Estefanía Torres Martínez, Tom Vandenkendelaere

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

35

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Bas Belder, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ALDE

Jan Huitema

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_pl


OPINIA Komisji Rybołówstwa (4.9.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alain Cadec

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  uważa, że w budżecie Unii na rok 2018 należy przewidzieć odpowiedni poziom środków na płatności i na zobowiązania, aby zaspokoić potrzeby w zakresie finansowania wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb);

2.  podkreśla znaczenie społecznego i gospodarczego wymiaru połowów dla społeczności lokalnych w regionach morskich i przybrzeżnych; uznaje potrzebę utrzymania wystarczających rezerw finansowych, aby umożliwić uzyskanie finansowania segmentom przybrzeżnej, tradycyjnej floty łodziowej;

3.  kładzie nacisk na potrzebę priorytetowego potraktowania projektów koncentrujących się na tworzeniu miejsc pracy i dywersyfikacji gospodarek lokalnych, aby zwiększyć wartość ich działalności połowowej, oraz na ochronie i odzyskiwaniu zasobów rybnych i ekosystemów morskich;

4.  uważa, że w budżecie Unii należy przewidzieć odpowiedni poziom środków na płatności i na zobowiązania, aby zapobiec trudnościom z płatnościami i cięciom finansowym w dziedzinie rybołówstwa;

5.  podkreśla konieczność ułatwienia młodym ludziom dostępu do zawodów związanych z rybołówstwem za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) i innych mechanizmów finansowania UE;

6.  apeluje o zapewnienie EFMR wystarczającego poziomu środków na płatności, aby umożliwić mu inwestowanie w zrównoważony charakter, selektywność i konkurencyjność floty rybackiej;

7.  zauważa, że państwa członkowskie przyjęły programy operacyjne EFMR, ale że nie wszystkie państwa wyznaczyły już organy kontrolne, co spowalnia wykorzystanie funduszy;

8.  wskazuje na potrzebę zagwarantowania wystarczającego wsparcia finansowego dla kontrolowania działalności połowowej na pokładzie i w portach w celu zapewnienia i ułatwienia właściwego wypełniania obowiązku wyładowania; w związku z tym wzywa państwa członkowskie, by wykorzystywały zasoby dostępne w ramach EFMR na środki kontroli i egzekwowania, które są kluczem do osiągnięcia celów WPRyb;

9.  podkreśla znaczenie ścisłych i niezależnych opinii naukowych dla oceny stanu zasobów rybnych, tak by można było podejmować decyzje w zakresie zarządzania, umożliwiające uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY); wzywa państwa członkowskie do wykorzystywania finansowania z EFMR na gromadzenie danych naukowych, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla umożliwienia podejmowania rozsądnych i opartych na podstawach naukowych decyzji w dziedzinie polityki rybołówstwa;

10.  ubolewa nad faktem, że bezpośrednie zarządzanie przez Komisję finansowaniem działalności kontrolnej z EFMR nie powiodło się ze względu na niechęć państw członkowskich do zgłaszania wspólnych projektów pomimo przypadającej im obniżonej stawki współfinansowania;

11.  podkreśla znaczenie roli Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) w odniesieniu do zarządzania flotami rybackimi, a także nadzoru nad kontrolami; wzywa do zapewnienia wystarczającego finansowania jej zadań;

12.  uważa, że wymiar zewnętrzny WPRyb wymaga realistycznych szacunków budżetowych w celu sfinansowania umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów z państwami trzecimi;

13.  przypomina, że zawierane z państwami trzecimi umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów mają również na celu zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN).

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mircea Diaconu, France Jamet

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ALDE

Mircea Diaconu, António Marinho e Pinto

ECR

Czesław Hoc, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, José Millán, Werner Kuhn, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton,

1

-

EFDD

Mike Hookem

2

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (11.7.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Morten Løkkegaard

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   głęboko ubolewa, że w projekcie budżetu nie uwzględniono dodatkowych 50 mln EUR przewidzianych na program Erasmus+ w ramach rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2018–2020; apeluje o udostępnienie w 2018 r. pełnej kwoty 50 mln EUR i wpisanie jej do linii budżetowych programu Erasmus+ z przeznaczeniem na edukację i szkolenia (12 mln EUR) oraz młodzież (38 mln EUR), aby program ten spełnił związane z nim oczekiwania jako strategiczna inwestycja w młodych Europejczyków;

2.  podkreśla, że wspólne europejskie wyzwania sprawiają, że niezbędna staje się wspólna europejska odpowiedź na nie; w związku z tym zwraca uwagę na potrzebę wspierania dużych innowacyjnych projektów w dziedzinie edukacji i szkoleń oraz projektów dla młodzieży realizowanych przez europejskie sieci społeczeństwa obywatelskiego; ponownie apeluje o przeznaczenie części ogólnego przydziału środków z działania o kluczowym znaczeniu nr 2 („Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”) w ramach programu Erasmus+ na działania scentralizowane; dostrzega ponadto potrzebę zwiększenia wsparcia operacyjnego dla sieci europejskich w ramach akcji kluczowej nr 3 („Wsparcie w reformowaniu polityki”) w celu jak najszerszej promocji i rozpowszechniania możliwości, jakie oferuje program Erasmus+;

3.  przypomina, że system gwarancji dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych to kluczowe narzędzia w podejmowaniu utrzymującego się problemu wysokiego poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych oraz wzywa do ich ciągłego doskonalenia, a także do znacznego zwiększenia przeznaczanych na nie środków budżetowych; wskazuje na to, że potrzebne są strategie polityczne wspierające popyt i inwestycje, reformy strukturalne stymulujące wzrost oraz koordynacja w obrębie polityki społecznej, aby wspierać w zrównoważony sposób pomyślne wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy;

4.  wyraża zaniepokojenie, że Europejski Korpus Solidarności w dużej mierze jest finansowany z programu Erasmus+ oraz w mniejszym stopniu z innych programów, zwłaszcza programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych; wzywa Komisję do szczegółowego przedstawienia powiązań budżetowych między nowym korpusem a wolontariatem europejskim, a także do sprecyzowania różnic między wolontariatem a filarami dotyczącymi pracy zawodowej, tak aby nie dochodziło do zastępowania potencjalnie dobrych miejsc pracy bezpłatną pomocą w ramach wolontariatu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kwota 18,4 mln EUR przewidziana na korpus w 2018 r. stanowi nowe środki; domaga się, aby finansowanie nowych inicjatyw nie oznaczało dodatkowej presji na zasoby programu Erasmus+ oraz aby jedynie fundusze przeznaczone na unijną część wolontariatu europejskiego zostały przesunięte z programu Erasmus+ i przeznaczone na potrzeby korpusu; domaga się, aby środki finansowe przeznaczane na działalność w ramach wolontariatu pod egidą Europejskiego Korpusu Solidarności miały co najmniej taką samą wysokość, jak środki wycofane z budżetu wolontariatu europejskiego;

5.  wskazuje na ciągłe niedofinansowanie programu „Europa dla obywateli”; ubolewa, że budżet programu „Europa dla obywateli” na rok 2018 obniżono o 740 000 EUR w stosunku do kwoty wynikającej z programowania finansowego; przypomina, że stanowi to ok. 3% budżetu tego programu i będzie miało wpływ na wskaźnik powodzenia projektów, który już teraz pozostaje na niskim poziomie; apeluje o dodatkowe fundusze na dotacje na działania w budżecie programu „Europa dla obywateli” na 2018 r.;

6.  apeluje o przeznaczenie dodatkowych 14 mln EUR na program „Kreatywna Europa” w 2018 r., aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli europejskich i dorównać poziomowi ambicji, jakim charakteryzują się odpowiednie podprogramy; wyraża zaniepokojenie, że zwłaszcza podprogram „Kultura” jest mocno niedofinansowany i w konsekwencji trudno mu jest osiągnąć zadowalające wskaźniki powodzenia; podkreśla, że na stabilnych i konsekwentnych przydziałach budżetowych skorzystałby również – w postaci wyższych wskaźników powodzenia – podprogram MEDIA i instrument gwarancji;

7.  z zadowoleniem przyjmuje podejmowane w ostatnich latach przez instytucje UE wysiłki mające na celu rozwiązania problemu zaległości w płatnościach; wskazuje, że opóźnienia w finalizacji umów między właściwymi organami a beneficjentami oraz opóźnienia w płatnościach zagrażają pełnej realizacji programów przez Komisję;

8.   podkreśla, jak ważna jest działalność kulturalna i edukacyjna dla powodzenia integracji uchodźców w europejskich społeczeństwach przyjmujących i wobec tego apeluje o trwałe wprowadzenie projektów w zakresie integracji uchodźców jako celów programu Erasmus+ i „Kreatywna Europa” w oparciu o działania rozpoczęte w ramach specjalnych zaproszeń do składania projektów w 2016 r.;

9.   podkreśla potrzebę dalszego wzmocnienia międzynarodowego wymiaru programów: Erasmus+, „Kreatywna Europa”, „Europa dla obywateli” i „Horyzont 2020” w ramach sekcji budżetu dotyczącej ESDZ, co jest centralnym elementem rozwijania podejścia międzyludzkiego w ramach zewnętrznych stosunków kulturalnych UE;

10.   wyraża zadowolenie, że linia budżetowa programu „Kreatywna Europa” obejmuje dodatkowe 4 mln EUR na rzecz Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018; ubolewa jednak nad brakiem odrębnej linii budżetowej, co odpowiadałoby zobowiązaniu Parlamentu Europejskiego i Rady do umieszczenia 7 mln EUR na rzecz Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w sposób widoczny w oddzielnej linii budżetowej;

11.  apeluje do państw członkowskich i EBI do pełnego wykorzystania potencjału EFIS w celu wsparcia sektora kultury i sektora kreatywnego, a tym samym do stymulowania wzrostu poprzez przeznaczenie większej części środków z EFIS na rzecz kultury i branży kreatywnej; wzywa ponadto Komisję i EBI do propagowania interakcji systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego z EFIS w celu zapewnienia dostosowanych do zapotrzebowania pożyczek w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

12.   wzywa Komisję do dokonania przeglądu inicjatyw objętych linią budżetową „Działania multimedialne” w celu dopilnowania, aby budżet stanowił skuteczne wsparcie w zakresie udostępniania rzetelnych i bezstronnych informacji na temat spraw europejskich; potwierdza swoje poparcie dla zrównoważonego wieloletniego porozumienia w sprawie finansowania sieci Euranet+; wyraża zaniepokojenie z powodu stosunkowo niewielkiego przydziału środków na Euranet+ w 2018 r.; apeluje do Komisji Europejskiej o wypracowanie trwałego i długoterminowego rozwiązania, na podstawie którego sieć Euranet+ stałaby się integralną częścią rocznego budżetu UE, co zagwarantowałoby poziom finansowania umożliwiający w najbliższych latach poszerzenie zasięgu i dotarcie do większej liczby słuchaczy;

13.  podkreśla znaczenie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych dla kształtowania przyszłych unijnych inicjatyw politycznych; zwraca uwagę na powodzenie „Nowej narracji dla Europy” – działania przygotowawczego, które skutecznie zachęca młodych ludzi do debaty i refleksji nad wyzwaniami, z jakimi musi zmierzyć się UE; wzywa Komisję do oceny, w jaki sposób inicjatywę tę można kontynuować za pośrednictwem części programu Erasmus+ dotyczącej młodzieży; uważa, że w perspektywie długoterminowej najlepszą gwarancją kontynuowania tej inicjatywy jest ustanowienie podstawy prawnej i przeznaczenie specjalnych funduszy w postaci nowych środków finansowych;

14.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie do budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 linii budżetowej przeznaczonej na doroczne imprezy specjalne, gdyż linia ta umożliwi ukształtowanie się poczucia przynależności do Europy wśród obywateli; zauważa, że zakres dorocznych imprez specjalnych powinien w sposób oczywisty generować wartość dodaną dla obywateli europejskich we wszystkich państwach członkowskich UE;

15.   podkreśla, jak ważne jest zapewnienie jak najlepszych warunków umożliwiających obywatelom zrozumienie funkcjonowania Unii oraz uczestnictwo w jej polityce i procesach; w związku z tym podkreśla potrzebę usprawnienia przez Unię Europejską polityki komunikacyjnej;

16.   podkreśla znaczenie badań statystycznych i dostępu do porównywalnych zasobów danych, aby możliwe było skuteczne monitorowanie i analizowanie kulturalnych, gospodarczych i społecznych wyników strategii politycznych w dziedzinie kultury i edukacji; wobec powyższego przypomina o konieczności przeznaczenia na ten cel wystarczających zasobów;

17.  podkreśla, że aby zaradzić problemowi stale niskich poziomów powodzenia niektórych programów UE, spowodowanych niedofinansowaniem, oraz aby zagwarantować antycykliczną funkcję budżetu UE, w wieloletnich ramach finansowych na okres po 2020 r. należy wprowadzić system rzeczywistych i spójnych zasobów własnych.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

11.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Martina Michels

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lefteris Christoforou, Maria Heubuch


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (5.9.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Petr Ježek

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu na 2018 r. (PB 2018); wyraża ubolewanie z powodu zmniejszenia zarówno środków na zobowiązania, jak i środków na płatności w dziale III w porównaniu z 2017 r.; podkreśla, że obniżek tych nie da się uzasadnić opóźnieniami we wdrażaniu uzgodnionych środków; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków w dziale III o dodatkowe 817,1 mln EUR powyżej pułapu dzięki wykorzystaniu instrumentu elastyczności; podkreśla, że proponowany poziom wydatków nie wystarczy na pokrycie potrzeb Unii w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa;

2.  uważa, że duża redukcja budżetu (49,7 % w środkach na płatności) Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) podważa znaczenie i pilny charakter celów politycznych tego funduszu; kwestionuje zawarte w PB 2018 twierdzenia Komisji, które uzasadniają proponowane przez nią zmniejszenie środków finansowych dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby wzmocnić działania o podstawowym znaczeniu, co obejmuje zwiększenie przydziałów budżetowych na poprawę współpracy w zakresie powrotów i readmisji z państwami trzecimi; jest zaniepokojony faktem, że Komisja może zbyt nisko oszacować potrzeby w zakresie przyjmowania, opieki zdrowotnej i integracji osób ubiegających się o azyl; podkreśla, że cięcia budżetowe nie powinny negatywnie wpływać na bezpieczeństwo osób szukających ochrony w Unii;

3.  uważa, że wobec braku porozumienia co do przeglądu rozporządzenia dublińskiego(1) relokacje powinny być nadal prowadzone po wrześniu 2017 r., a także uważa, że jest to konieczne ze względu na sprawiedliwy podział odpowiedzialności i solidarność między państwami członkowskimi;

4.  wzywa Komisję, aby przedstawiła list w sprawie poprawek niezwłocznie po przyjęciu podstaw prawnych dotyczących Europejskiego programu w zakresie migracji, zwłaszcza reformy systemu dublińskiego, systemu wjazdu/wyjazdu, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, w pełni uwzględniając ich skutki finansowe, aby zapewnić odpowiednie i sprawne finansowanie skutecznej europejskiej polityki azylowej i migracyjnej;

5.  przypomina, że sprawiedliwy i przejrzysty przydział środków finansowych na poszczególne cele AMIF był priorytetem Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia tego funduszu; apeluje do Komisji o odpowiednie zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach AMIF, aby poprawić czytelność i przejrzystość wydatkowania środków finansowych przyznanych na poszczególne cele, a w konsekwencji do tych linii budżetowych; wzywa w szczególności Komisję, by we wszystkich przyszłych projektach budżetu oddzielała wydatki przeznaczone na poprawę sprawiedliwych strategii powrotów od wydatków na legalną migrację i promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich, co zaproponowała Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w opiniach w sprawie budżetu na lata 2015 i 2016;

6.  ponownie zwraca uwagę, jak ważne jest udostępnienie ukierunkowanych środków finansowych na zwalczanie pierwotnych przyczyn kryzysu migracyjnego i uchodźczego; w związku z tym podkreśla, że z budżetu UE należy finansować działania w krajach pochodzenia migrantów, a także w krajach przyjmujących uchodźców, w tym, ale nie wyłącznie, działania dotyczące ubóstwa, bezrobocia, edukacji i możliwości gospodarczych, a także niestabilności, konfliktów i zmiany klimatu;

7.  podkreśla, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w ratowaniu życia migrantów i osób ubiegających się o azyl na granicach zewnętrznych, a także w ochronie, propagowaniu i wykonywaniu ich praw; wzywa do udzielania większego wsparcia finansowego na rzecz wzmocnienia działalności społeczeństwa obywatelskiego;

8.  wyraża ubolewanie z powodu znacznego zmniejszenia budżetu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (35,6 % w środkach na płatności); podkreśla, że w świetle stałego zagrożenia dla bezpieczeństwa w Unii finansowanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinno być wystarczające, aby pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza ze zorganizowaną i poważną przestępczością transgraniczną, terroryzmem i cyberprzestępczością; podkreśla potrzebę wystarczającego finansowania działań zmierzających do poprawy wymiany informacji i do zwalczania cyberprzestępczości;

9.  z zadowoleniem przyjmuje finansowanie instrumentu pomocy nadzwyczajnej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz finansowanie instrumentu nadzwyczajnej pomocy humanitarnej na terytorium Unii, w wysokości odpowiednio 50 mln EUR i 200 mln EUR;

10.  odnotowuje proponowane zwiększenie środków w PB 2018 w odniesieniu do wydatków i planów zatrudnienia dla wszystkich agencji działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, sklasyfikowanych jako wypełniające „nowe zadania”; wyraża jednak ubolewanie, że zaproponowane zwiększenie środków jest niższe od tego, o które wnioskowała większość agencji; podkreśla znaczenie zwiększenia liczby pracowników agencji eu-LISA, Eurojustu, CEPOLu i Europolu; wzywa do zwiększenia budżetu Eurojustu ze względu na zwiększone wymagania w zakresie współpracy sądowej w Unii, w szczególności w świetle utworzenia Prokuratury Europejskiej; apeluje ponadto o dodatkowe środki finansowe dla Europolu w świetle jego zwiększonego obciążenia pracą, przy czym nie powinno to wpłynąć na przydziały budżetowe dla innych agencji działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; podkreśla, że dodatkowe środki finansowe na Europol i Eurojust należy inwestować w finansowanie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w kontekście wprowadzania w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(2); apeluje o przydzielenie EASO dodatkowych zasobów kadrowych, aby pomóc w realizacji rozszerzonego mandatu zakładającego przekształcenie EASO w pełnoprawną agencję, zdolną do zapewniania państwom członkowskim niezbędnego wsparcia operacyjnego i technicznego; wzywa do przydzielenia Agencji Praw Podstawowych dodatkowych zasobów kadrowych; ubolewa, że mandat Agencji Praw Podstawowych nadal ogranicza jej rolę we wspieraniu praw podstawowych; podkreśla, że Agencja Praw Podstawowych powinna być w stanie przedstawiać opinie na temat wniosków ustawodawczych z własnej inicjatywy, a jej kompetencje powinny obejmować cały zakres praw chronionych na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym np. kwestie współpracy policyjnej i sądowej;

11.  wskazuje, że wniosek Komisji trzeci rok z rzędu nie pozostawia żadnego marginesu w ramach pułapu działu III, co świadczy o zdezaktualizowanej wielkości najmniejszego działu WRF, o czym Parlament Europejski wspominał w ramach procesu rewizji śródokresowej;

12.  zauważa, że Eurojust boryka się obecnie ze znacznym wzrostem obciążenia pracą, a także zwraca uwagę na złożoność i liczbę spraw, która wzrosła o 100 % w ostatnich pięciu latach; w związku z tym z żalem przyjmuje obniżkę środków operacyjnych Eurojustu oraz poziomu zatrudnienia w tej agencji; podkreśla, że odpowiednie finansowanie Eurojustu jest konieczne, by mógł on skutecznie wypełniać swoją zasadniczą rolę w promowaniu współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych; apeluje o zwiększenie środków przeznaczonych na wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze ze względu na znaczny wzrost liczby transgranicznych spraw karnych oraz o uproszczenie, a także uelastycznienie korzystania z tych funduszy;

13.  zwraca się o zwiększenie środków finansowych na rzecz walki ze zjawiskiem radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu na terenie Unii; jest zdania, że można tego dokonać, propagując integrację oraz zwalczając dyskryminację, rasizm i ksenofobię.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

31.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

9

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Maria Grapini, Anna Hedh, Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

André Elissen, Rosa Estaràs Ferragut, Arndt Kohn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Philippe Lamberts, Adam Szejnfeld, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek

PPE

Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Philippe Lamberts, Judith Sargentini

9

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).

(2)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (13.7.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Danuta Maria Hübner

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje do wiadomości, że Komisja zaproponowała, aby w dziale 3 zmniejszyć środki na zobowiązania o 18,9 %, a środki na płatności o 21,7 % w stosunku do budżetu na 2017 r., przy czym budżet tego działu jest nadal nieco wyższy od kwoty pierwotnie przewidzianej na ten rok; zwraca uwagę, że Komisja nie pozostawia żadnego marginesu w dziale 3 i proponuje uruchomienie instrumentu elastyczności na kwotę 817,1 mln EUR w celu utrzymania wystarczających środków na 2018 r. w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa;

2.  z zadowoleniem przyjmuje w szczególności proponowane zwiększenie o 4,2 % środków na zobowiązania i o 8,6 % środków na płatności dla programu „Europa dla Obywateli”, a także zwiększenie o 1,2 % środków na zobowiązania dla programu „Prawa, równość i obywatelstwo” w stosunku do budżetu na 2017 r., gdyż programy te przyczyniają się do zwiększenia ogólnego udziału społeczeństwa w polityce Unii oraz do wykonywania praw wynikających z obywatelstwa Unii; w związku z tym zobowiązuje się do wzmocnienia – wraz z Komisją – strukturalnego dialogu między instytucjami UE i organizacjami reprezentującymi europejskie społeczeństwo obywatelskie;

3.  odnotowuje zmniejszenie o 100 000 EUR środków na zobowiązania dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej i wskazuje na konieczność zapewnienia wystarczających środków finansowych na promocję korzystania z tego instrumentu, który jest cennym narzędziem demokracji uczestniczącej;

4.  zauważa zwiększenie środków na działania komunikacyjne o 0,2 % w środkach na zobowiązania i o 2,1 % w środkach na płatności oraz wyraża ubolewanie, że nie zwiększono tych środków jeszcze bardziej, zwłaszcza z uwagi na znaczenie roku 2018 dla komunikacji z obywatelami w kontekście przygotowań do wyborów europejskich w 2019 r. oraz z uwagi na związek między takim finansowaniem a zapewnianiem szerokiej debaty publicznej i zaangażowania obywateli oraz parlamentów narodowych w dyskusję na temat przyszłości Europy w reakcji na białą księgę, którą Komisja przedstawiła w tym roku;

5.  wzywa Prezydium i Komisję do zapewnienia odpowiedniego zwiększenia zasobów Działu ds. Przejrzystości Parlamentu Europejskiego oraz wspólnego sekretariatu rejestru służącego przejrzystości;

6.  ubolewa, że Komisja stale wykorzystuje środki z istniejących linii budżetowych do finansowania nowo utworzonych funduszy, które znajdują się poza budżetem Unii i dlatego nie podlegają kontroli parlamentarnej;

7.  podkreśla, że potrzebne jest spójne podejście budżetowe do przekazywania informacji o znaczeniu wyborów europejskich; apeluje zatem o przeprowadzenie kampanii mającej na celu informowanie obywateli o roli Parlamentu jako instytucji, która reprezentuje ich bezpośrednio na szczeblu europejskim, o ich prawach wyborczych, o europejskim wymiarze ich głosu i o związku między ich głosem a wyborem przewodniczącego Komisji.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

12.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Pál Csáky, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Gerolf Annemans

NI

Diane James

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (27.9.2017)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2017/2044(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Barbara Matera

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że równość mężczyzn i kobiet jest jedną z wartości, na których Unia się opiera i które promuje;

B.  mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do zapewnienia odpowiedniego finansowania i jak największego wyeksponowania szczegółowego celu programu Daphne w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo”, aby chronić kobiety i dziewczęta przed przemocą;

C.  mając na uwadze, że jedne z głównych celów projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2018 to inwestycje strategiczne i trwały wzrost w celu wspierania spójności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w szczególności dla ludzi młodych; mając na uwadze, że w tym kontekście ważne jest, aby skoncentrować się również na zwiększaniu potencjału kobiet we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w gospodarce cyfrowej, technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce; mając na uwadze, że – ze szczególnym naciskiem na aspekt płci w tych obszarach – konieczne jest zajęcie się poważnym zróżnicowaniem sytuacji kobiet i mężczyzn oraz deficytem umiejętności w sektorze ICT oraz w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce w skali całej Unii;

D.  mając na uwadze, że dostęp do usług publicznych ma kluczowe znaczenie dla ekonomicznej niezależności i upodmiotowienia kobiet, a jednocześnie usługi publiczne pozostają ważnym sektorem zatrudnienia kobiet;

1.  ponawia swój apel o sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci oraz o wykorzystywanie wydatków budżetowych jako skutecznego narzędzia promowania równości kobiet i mężczyzn; przypomina, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest metodologią, która powinna mieć zastosowanie do wszystkich linii budżetu Unii, a nie tylko do tych programów, w których efekty związane z aspektem płci wydają się być najbardziej istotne;

2.  zaleca opracowanie planu budżetowego w celu stosowania zasady uwzględniania aspektu płci w instytucjach unijnych; przypomina, że uwzględnianie aspektu płci jest prawnym obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z Traktatów;

3.  podkreśla konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na cel szczegółowy programu Daphne zgodnie z przydziałami z poprzedniego okresu programowania, a także konieczność przewidzenia, w kontekście przygotowywania następnych wieloletnich ram finansowych, odrębnej linii budżetowej dla tego celu szczegółowego; cele w zakresie równouprawnienia płci są zbyt często podporządkowane innym celom polityki, które zostały uwzględnione w tej samej linii budżetowej;

4.  podkreśla potrzebę finansowania w celu wsparcia najbardziej narażonych kobiet i dziewcząt w naszym społeczeństwie; w szczególności dotyczy to kobiet niepełnosprawnych, uchodźczyń oraz ofiar handlu ludźmi i wykorzystywania;

5.  domaga się przydzielenia środków na wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz na zapewnienie i wspieranie dostępu kobiet do kredytów i finansowania kapitałowego za pośrednictwem unijnych programów i funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny;

6.  przyjmuje z zadowoleniem kontynuowanie finansowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa do zapewnienia równego udziału dziewcząt i młodych kobiet w działaniach objętych tą inicjatywą i do zwrócenia szczególnej uwagi na odpowiedniej jakości oferty kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i młodych kobiet, w tym w sektorach gospodarki cyfrowej, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauk ścisłych technologii, inżynierii i matematyki;

7.  odnotowuje proponowany nieznaczny wzrost środków budżetowych dla Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE); podkreśla, że jakiekolwiek przyszłe europejskie centrum monitorowania kobietobójstwa i przemocy wobec kobiet powinno zostać utworzone w ramach EIGE, tak by można było skutecznie i synergicznie wykorzystywać jego wiedzę ekspercką i dostępne zasoby; apeluje o zwiększenie budżetu i planu zatrudnienia Instytutu, aby mógł on wykonywać te nowe zadania;

8.  wyraża ubolewanie, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych nie uwzględnia perspektywy płci, i podkreśla, że warunkiem skutecznego procesu ożywienia gospodarki jest rozwiązanie kwestii wpływu kryzysów na kobiety.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

25.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Arne Gericke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Marijana Petir, Terry Reintke, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Forenza, Edouard Martin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Arnautu, Jane Collins, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Axel Voss, Tiemo Wölken

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

13

+

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, Ángela Vallina

PPE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, David Martin, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Terry Reintke

3

-

ECR

Arne Gericke

EFDD

Jane Collins

ENF

Marie-Christine Arnautu

2

0

PPE

Marijana Petir, Anna Záborská

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

10.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

6

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Richard Ashworth

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 30 październik 2017Informacja prawna