Διαδικασία : 2016/0282B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0380/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0380/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0476

ΕΚΘΕΣΗ
HTML 415kPDF 1026kWORD 128k
28 Νοεμβρίου 2017
PE 613.584v01-00 A8-0380/2017
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(2016/0282B(COD))
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Albert Deß
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου