Europaparlamentets arbetsordning
16:e upplagan - Mars 2009
   PDF PDF
INNEHÅLL
 REGISTER
 ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

INNEHÅLL
AvdelningI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII    
BilagorIIIIIaIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIaXVIbXVIcXVId

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 1: EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 1 : 
Europaparlamentet

Artikel 2 : 
Obundet mandat

Artikel 3 : 
Valprövning

Artikel 4 : 
Mandatets varaktighet

Artikel 5 : 
Immunitet och privilegier

Artikel 6 : 
Upphävande av immunitet

Artikel 7 : 
Immunitetsförfaranden

Artikel 8 : 
Kostnadsersättning och andra ersättningar

Artikel 9 : 
Ledamöternas ekonomiska intressen, ordningsregler och tillträde till parlamentet

Artikel 10 : 
Interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
KAPITEL 2: UPPDRAG

Artikel 11 : 
Äldste ledamoten

Artikel 12 : 
Nomineringar och allmänna bestämmelser

Artikel 13 : 
Val av talman - öppningsanförande

Artikel 14 : 
Val av vice talmän

Artikel 15 : 
Val av kvestorer

Artikel 16 : 
Mandattid

Artikel 17 : 
Lediga poster

Artikel 18 : 
Entledigande
KAPITEL 3: ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 19 : 
Talmannens uppgifter

Artikel 20 : 
Vice talmännens uppgifter

Artikel 21 : 
Presidiets sammansättning

Artikel 22 : 
Presidiets uppgifter

Artikel 23 : 
Talmanskonferensens sammansättning

Artikel 24 : 
Talmanskonferensens uppgifter

Artikel 25 : 
Kvestorernas uppgifter

Artikel 26 : 
Utskottsordförandekonferensen

Artikel 27 : 
Delegationsordförandekonferensen

Artikel 28 : 
Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen
KAPITEL 4: POLITISKA GRUPPER

Artikel 29 : 
Bildande av politiska grupper

Artikel 30 : 
De politiska gruppernas verksamhet och rättsliga ställning

Artikel 31 : 
Grupplösa ledamöter

Artikel 32 : 
Fördelning av platser i plenisalen

AVDELNING II : LAGSTIFTNING, BUDGET OCH ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 1: LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 33 : 
Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram

Artikel 34 : 
Prövning av respekten för de grundläggande rättigheterna, subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och rättsstatsprincipen samt av de ekonomiska konsekvenserna

Artikel 35 : 
Prövning av den rättsliga grunden

Artikel 36 : 
Prövning av ekonomisk förenlighet

Artikel 37 : 
Parlamentets tillgång till handlingar och information till parlamentet

Artikel 38 : 
Parlamentets företrädare vid rådsmöten

Artikel 38a : 
Parlamentets initiativrätt enligt fördragen

Artikel 39 : 
Initiativ enligt artikel 192 i EG-fördraget

Artikel 40 : 
Beredning av lagstiftningsdokument

Artikel 41 : 
Samråd om initiativ som läggs fram av en medlemsstat
KAPITEL 2: FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 42 : 
Betänkanden som avser lagstiftning

Artikel 43 : 
Förenklat förfarande

Artikel 44 : 
Betänkanden som inte avser lagstiftning

Artikel 45 : 
Initiativbetänkanden

Artikel 46 : 
Utskottsyttranden

Artikel 47 : 
Förfarande med associerade utskott

Artikel 48 : 
Utarbetande av betänkanden
KAPITEL 3: FÖRSTA BEHANDLINGEN
I utskotten

Artikel 49 : 
Ändring av kommissionsförslag

Artikel 50 : 
Kommissionens och rådets ståndpunkt vid ändringsförslag
I kammaren

Artikel 51 : 
Avslutande av första behandlingen

Artikel 52 : 
Förkastande av kommissionsförslag

Artikel 53 : 
Antagande av ändringar till ett kommissionsförslag
Uppföljning

Artikel 54 : 
Uppföljning av parlamentets yttranden

Artikel 55 : 
Framläggande av ett nytt förslag för parlamentet

Artikel 56 : 
Medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen från 1975
KAPITEL 4: ANDRA BEHANDLINGEN
I utskotten

Artikel 57 : 
Mottagande av rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 58 : 
Förlängning av tidsfrister

Artikel 59 : 
Hänvisning till och förfarande i ansvarigt utskott
I kammaren

Artikel 60 : 
Avslutande av andra behandlingen

Artikel 61 : 
Avvisning av rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 62 : 
Ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt
KAPITEL 5: TREDJE BEHANDLINGEN
Förlikning

Artikel 63 : 
Sammankallande av förlikningskommittén

Artikel 64 : 
Delegationen till förlikningskommittén
I kammaren

Artikel 65 : 
Gemensamt utkast
KAPITEL 6: LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET - AVSLUTANDE

Artikel 66 : 
Överenskommelse vid första behandlingen

Artikel 67 : 
Överenskommelse vid andra behandlingen

Artikel 68 : 
Undertecknande av antagna rättsakter
KAPITEL 7: BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 69 : 
Allmänna budgeten

Artikel 70 : 
Ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten

Artikel 71 : 
Andra förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet

Artikel 72 : 
Parlamentets kontroll över genomförandet av budgeten
KAPITEL 8: INTERNA BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 73 : 
Parlamentets budgetberäkning

Artikel 74 : 
Ekonomiska åtaganden och reglering av utgifter
KAPITEL 9: SAMTYCKESFÖRFARANDET

Artikel 75 : 
Samtyckesförfarandet
KAPITEL 10: NÄRMARE SAMARBETE

Artikel 76 : 
Förfaranden i parlamentet
KAPITEL 11: ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Artikel 77 : 
Yttranden i enlighet med artikel 122 i EG-fördraget

Artikel 78 : 
Förfaranden som rör dialogen mellan arbetsmarknadens parter

Artikel 79 : 
Förfaranden för kontroll av frivilliga överenskommelser

Artikel 80 : 
Kodifiering

Artikel 80a : 
Omarbetning

Artikel 81 : 
Genomförandeåtgärder
KAPITEL 12: FÖRDRAG OCH INTERNATIONELLA AVTAL

Artikel 82 : 
Anslutningsfördrag

Artikel 83 : 
Internationella avtal

Artikel 84 : 
Förfaranden enligt artikel 300 i EG-fördraget när det gäller provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av internationella avtal eller fastställande av gemenskapens ståndpunkt i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal
KAPITEL 13: UNIONENS EXTERNA REPRESENTATION OCH DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

Artikel 85 : 
Utnämning av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 86 : 
Utnämning av särskilda representanter inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 87 : 
Uttalanden av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och andra särskilda representanter

Artikel 88 : 
Internationell representation

Artikel 89 : 
Samråd med och underrättande av parlamentet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 90 : 
Rekommendationer inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 91 : 
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna
KAPITEL 14: POLISSAMARBETE OCH STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE

Artikel 92 : 
Information till parlamentet när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Artikel 93 : 
Samråd med parlamentet när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Artikel 94 : 
Rekommendationer när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete
KAPITEL 15: EN MEDLEMSSTATS ÅSIDOSÄTTANDE AV GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Artikel 95 : 
Fastslående av åsidosättande

AVDELNING III : ÖPPENHET OCH INSYN

Artikel 96 : 
Insyn i parlamentets verksamhet

Artikel 97 : 
Allmänhetens tillgång till handlingar

AVDELNING IV : FÖRBINDELSER MED ANDRA ORGAN
KAPITEL 1: NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 98 : 
Val av kommissionens ordförande

Artikel 99 : 
Val av kommissionen

Artikel 100 : 
Misstroendeförklaring mot kommissionen

Artikel 101 : 
Utnämning av revisionsrättens ledamöter

Artikel 102 : 
Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken
KAPITEL 2: UTTALANDEN

Artikel 103 : 
Uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet

Artikel 104 : 
Förklaringar av kommissionens beslut

Artikel 105 : 
Uttalanden av revisionsrätten

Artikel 106 : 
Uttalanden av Europeiska centralbanken

Artikel 107 : 
Rekommendation om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken
KAPITEL 3: FRÅGOR TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Artikel 108 : 
Frågor för muntligt besvarande med debatt

Artikel 109 : 
Frågestund

Artikel 110 : 
Frågor till rådet och kommissionen för skriftligt besvarande

Artikel 111 : 
Frågor till Europeiska centralbanken för skriftligt besvarande
KAPITEL 4: RAPPORTER FRÅN ANDRA INSTITUTIONER

Artikel 112 : 
Årsrapporter och andra rapporter från andra institutioner
KAPITEL 5: RESOLUTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Artikel 113 : 
Resolutionsförslag

Artikel 114 : 
Rekommendationer till rådet

Artikel 115 : 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer

Artikel 116 : 
Skriftliga förklaringar

Artikel 117 : 
Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Artikel 118 : 
Samråd med Regionkommittén

Artikel 119 : 
Begäran till EU-organ
KAPITEL 6: INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

Artikel 120 : 
Interinstitutionella avtal
KAPITEL 7: FÖRFARANDEN VID DOMSTOLEN

Artikel 121 : 
Förfaranden vid domstolen

Artikel 122 : 
Följder av rådets underlåtenhet att agera efter det att dess gemensamma ståndpunkt har godkänts enligt samarbetsförfarandet

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED NATIONELLA PARLAMENT

Artikel 123 : 
Utbyte av uppgifter samt kontakter och ömsesidiga resurser

Artikel 124 : 
Konferensen mellan organ för EG- och EU-frågor (COSAC)

Artikel 125 : 
Parlamentariska konferenser

AVDELNING VI : SESSIONER
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 126 : 
Parlamentets valperiod, sessioner, sammanträdesperioder, sammanträden

Artikel 127 : 
Sammankallande av parlamentet

Artikel 128 : 
Plats för sammanträden

Artikel 129 : 
Deltagande i sammanträden
KAPITEL 2: PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 130 : 
Förslag till föredragningslista

Artikel 131 : 
Förfarande i kammaren utan ändringsförslag och debatt

Artikel 131a : 
Kortfattad redogörelse

Artikel 132 : 
Godkännande och ändring av föredragningslistan

Artikel 133 : 
Särskild debatt

Artikel 134 : 
Brådskande debatt

Artikel 135 : 
Gemensam debatt

Artikel 136 : 
Tidsfrister
KAPITEL 3: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PLENARSAMMANTRÄDEN

Artikel 137 : 
Tillträde till plenisalen

Artikel 138 : 
Språk

Artikel 139 : 
Övergångsbestämmelser

Artikel 140 : 
Utdelning av handlingar

Artikel 141 : 
Tilldelning av ordet och anförandens innehåll

Artikel 142 : 
Fördelning av talartid

Artikel 143 : 
Talarlista

Artikel 144 : 
Anföranden på en minut

Artikel 145 : 
Personliga uttalanden
KAPITEL 4: ÅTGÄRDER VID LEDAMÖTERS ÖVERTRÄDELSE AV ORDNINGSREGLERNA

Artikel 146 : 
Omedelbara åtgärder

Artikel 147 : 
Påföljder

Artikel 148 : 
Internt förfarande för överklagande
KAPITEL 5: BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 149 : 
Beslutförhet

Artikel 150 : 
Ingivande och framläggande av ändringsförslag

Artikel 151 : 
Ändringsförslags tillåtlighet

Artikel 152 : 
Omröstningar

Artikel 153 : 
Lika röstetal

Artikel 154 : 
Grundläggande principer för omröstningen

Artikel 155 : 
Omröstningsordning vid ändringsförslag

Artikel 156 : 
Behandling i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum

Artikel 157 : 
Delad omröstning

Artikel 158 : 
Rösträtt

Artikel 159 : 
Omröstning

Artikel 160 : 
Omröstning med namnupprop

Artikel 161 : 
Elektronisk omröstning

Artikel 162 : 
Sluten omröstning

Artikel 163 : 
Röstförklaringar

Artikel 164 : 
Invändningar beträffande omröstningar
KAPITEL 6: PROCEDURFRÅGOR

Artikel 165 : 
Förslag som rör förfaranden

Artikel 166 : 
Ordningsfrågor

Artikel 167 : 
Avvisning av ett ärende som otillåtligt

Artikel 168 : 
Återförvisning till utskott

Artikel 169 : 
Avslutande av debatt

Artikel 170 : 
Uppskjutande av debatt och omröstning

Artikel 171 : 
Avbrytande eller avslutande av sammanträde
KAPITEL 7: DOKUMENTATION AV SAMMANTRÄDEN

Artikel 172 : 
Protokoll

Artikel 173 : 
Fullständigt förhandlingsreferat

Artikel 173a : 
Audiovisuell upptagning av förhandlingar

AVDELNING VII : UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER - TILLSÄTTNING OCH BEHÖRIGHETSOMRÅDEN

Artikel 174 : 
Tillsättning av ständiga utskott

Artikel 175 : 
Tillsättning av tillfälliga utskott

Artikel 176 : 
Undersökningskommittéer

Artikel 177 : 
Utskottens och undersökningskommittéernas sammansättning

Artikel 178 : 
Suppleanter

Artikel 179 : 
Utskottens behörighetsområden

Artikel 180 : 
Utskott med ansvar för valprövning

Artikel 181 : 
Underutskott

Artikel 182 : 
Utskottspresidium
KAPITEL 2: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER - ARBETSSÄTT

Artikel 183 : 
Utskottssammanträden

Artikel 184 : 
Protokoll från utskottssammanträden

Artikel 185 : 
Omröstningar i utskott

Artikel 186 : 
Bestämmelser för plenarsammanträden som även ska gälla utskottssammanträden

Artikel 187 : 
Frågestund i utskott
KAPITEL 3: INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 188 : 
Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter

Artikel 189 : 
Samarbete med Europarådets parlamentariska församling

Artikel 190 : 
Gemensamma parlamentarikerkommittéer

AVDELNING VIII : FRAMSTÄLLNINGAR

Artikel 191 : 
Rätt att inge framställningar

Artikel 192 : 
Prövning av framställningar

Artikel 193 : 
Tillkännagivande av framställningar

AVDELNING IX : OMBUDSMANNEN

Artikel 194 : 
Utnämning av ombudsmannen

Artikel 195 : 
Ombudsmannens verksamhet

Artikel 196 : 
Avsättning av ombudsmannen

AVDELNING X : PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT

Artikel 197 : 
Generalsekretariat

AVDELNING XI : BEFOGENHETER GÄLLANDE POLITISKA PARTIER PÅ EUROPEISK NIVÅ

Artikel 198 : 
Talmannens befogenheter

Artikel 199 : 
Presidiets befogenheter

Artikel 200 : 
Ansvarigt utskotts och plenums befogenheter

AVDELNING XII : TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN

Artikel 201 : 
Tillämpning av arbetsordningen

Artikel 202 : 
Ändring av arbetsordningen

AVDELNING XIII : DIVERSE BESTÄMMELSER

Artikel 202a : 
Unionens symboler

Artikel 203 : 
Oavslutade ärenden

Artikel 204 : 
Bilagor till arbetsordningen

Artikel 204a : 
Rättelser

BILAGA I
Genomförandebestämmelser till artikel 9.1 - Öppenhet och ledamöternas ekonomiska intressen

BILAGA II
Genomförande av frågestunden i artikel 109

BILAGA IIa
Riktlinjer för frågor för skriftligt besvarande enligt artiklarna 110 och 111

BILAGA III
Riktlinjer och allmänna principer för att fastställa vilka frågor som ska tas upp på föredragningslistan till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer enligt artikel 115

BILAGA IV
Genomförandebestämmelser för behandling av Europeiska unionens allmänna budget och tilläggsbudgetar

BILAGA V
Förfarande för överläggningar om och antagande av beslut om beviljande av ansvarsfrihet

BILAGA VI
Ständiga utskotts behörighetsområden

I. : 
Utskottet för utrikesfrågor

II. : 
Utskottet för utveckling

III. : 
Utskottet för internationell handel

IV. : 
Budgetutskottet

V. : 
Budgetkontrollutskottet

VI. : 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

VII. : 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

VIII. : 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

IX. : 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

X. : 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

XI. : 
Utskottet för transport och turism

XII. : 
Utskottet för regional utveckling

XIII. : 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

XIV. : 
Fiskeriutskottet

XV. : 
Utskottet för kultur och utbildning

XVI. : 
Utskottet för rättsliga frågor

XVII. : 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

XVIII. : 
Utskottet för konstitutionella frågor

XIX. : 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

XX. : 
Utskottet för framställningar

BILAGA VII
Sekretessbelagda handlingar och känslig information

BILAGA VIII
Närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt

BILAGA IX
Genomförandebestämmelser till artikel 9.4 - Lobbygrupper vid Europaparlamentet

BILAGA X
Ombudsmannens ämbetsutövning

BILAGA XI
Villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen

BILAGA XII
Överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG, om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG

BILAGA XIII
Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen

BILAGA XIV
(utgår)

BILAGA XV
Förteckning över de handlingar som allmänheten ges direkt tillgång till via register över parlamentshandlingar

BILAGA XVI
Förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar

BILAGA XVIa
Riktlinjer för tolkning av ordningsreglerna för ledamöterna

BILAGA XVIb
Riktlinjer för godkännande av kommissionen

BILAGA XVIc
Förfarandet för att bevilja tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden

BILAGA XVId
Samarbete för kommunikation om Europa
Senaste uppdatering: 6 april 2009Rättsligt meddelande