Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - юли 2009
   PDF PDF
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ IV : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 5 : РЕЗОЛЮЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

Член 120 : Предложения за резолюции

1.   Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на Европейския съюз.

Предложението не може да надвишава 200 думи.

2.   Компетентната комисия взема решение относно приложимата процедура.

Тя може да обедини предложението за резолюция с други предложения за резолюции или доклади.

Тя може да приеме становище под формата на писмо.

Тя може да реши да изготви доклад по реда на член 48.

3.   Решенията на комисията и на Председателския съвет се съобщават на вносителите на предложението за резолюция.

4.   Докладът съдържа текста на предложението за резолюция.

5.   Становищата под формата на писмо, адресирано до други институции на Европейския съюз, се изпращат от председателя на Парламента.

6.   Вносителят или вносителите на предложение за резолюция, внесено по реда на член 110, параграф 2, член 115, параграф 5 или член 122, параграф 2, имат право да го оттеглят преди окончателното гласуване.

7.   Предложение за резолюция, внесено по реда на параграф 1, може да бъде оттеглено от неговия вносител или вносители, или от първия подписал предложението преди компетентната комисия да е взела решение съгласно параграф 2 за съставяне на доклад по предложението.

След поемане по този начин на предложението от компетентната комисия, единствено тя е оправомощена да го оттегли и то до началото на окончателното гласуване.

8.   Оттеглено предложение за резолюция може да се поеме и незабавно да се внесе повторно от политическа група, комисия или от същия брой членове на ЕП, които имат право да го внесат за разглеждане.

Комисиите са длъжни да гарантират, че внесените по реда на настоящия член предложения за резолюции, които отговарят на определените изисквания, са обект на последващи действия и надлежно се цитират в изготвените като краен резултат документи.

Последно осъвременяване: 3 Август 2009 г.Правна информация