Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - juli 2009
   PDF PDF
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
YDERLIGERE OPLYSNINGER

AFSNIT IV : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGER OG HENSTILLINGER

Artikel 120 : Beslutningsforslag

1.   Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under Den Europæiske Unions virksomhedsområde.

Beslutningsforslaget må højst være på 200 ord.

2.   Det kompetente udvalg træffer afgørelse om behandlingsformen.

Det kan behandle beslutningsforslaget sammen med andre beslutningsforslag eller betænkninger.

Det kan vedtage at afgive en udtalelse, der også kan have form af en skrivelse.

Det kan vedtage at udarbejde en betænkning, jf. artikel 48.

3.   Forslagsstilleren underrettes om udvalgets og Formandskonferencens afgørelser.

4.   Betænkningen skal indeholde det indgivne beslutningsforslag.

5.   Udtalelser i form af en skrivelse til andre af Den Europæiske Unions institutioner fremsendes af formanden.

6.   Beslutningsforslag indgivet i henhold til artikel 110, stk. 2, artikel 115, stk. 5, eller artikel 122, stk. 2, kan tages tilbage af forslagsstilleren eller -stillerne inden den endelige afstemning om forslaget.

7.   Beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 1 kan tages tilbage af forslagsstilleren eller -stillerne eller den første underskriver af forslaget, så længe det kompetente udvalg endnu ikke har vedtaget at udarbejde betænkning herom, jf. stk. 2.

Er forslaget imidlertid blevet overtaget af udvalget på denne måde, kan kun udvalget selv tage det tilbage, og kun så længe forslaget endnu ikke er sat under endelig afstemning.

8.   Et tilbagetaget beslutningsforslag kan overtages og straks indgives på ny af en politisk gruppe, et udvalg eller det antal medlemmer, der kræves for at indgive den pågældende form for beslutningsforslag.

Det påhviler udvalgene at sikre, at beslutningsforslag i henhold til denne artikel, som opfylder de fastsatte krav, følges op, og at der på passende måde henvises til dem i de dokumenter, hvori denne opfølgning sker.

Seneste opdatering: 1. juli 2009Juridisk meddelelse