Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 120 : Προτάσεις ψηφίσματος

1.   Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 200 λέξεις.

2.   Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει επί της διαδικασίας.

Η επιτροπή μπορεί να εξετάσει την πρόταση ψηφίσματος από κοινού με άλλες προτάσεις ψηφίσματος ή εκθέσεις.

Μπορεί επίσης να εγκρίνει γνωμοδότηση, ενδεχομένως υπό μορφή επιστολής.

Μπορεί επίσης να λάβει απόφαση ως προς την σύνταξη έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 48.

3.   Οι συντάκτες πρότασης ψηφίσματος ενημερώνονται για τις αποφάσεις της επιτροπής και της Διάσκεψης των Προέδρων.

4.   Η έκθεση περιλαμβάνει το κείμενο της υποβληθείσας πρότασης ψηφίσματος.

5.   Οι γνωμοδοτήσεις υπό μορφή επιστολής προς άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο.

6.   Ο συντάκτης ή οι συντάκτες πρότασης ψηφίσματος που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 110, παράγραφος 2, 115, παράγραφος 5, ή 122, παράγραφος 2, έχουν δικαίωμα να την αποσύρουν πριν από την τελική ψηφοφορία επ’ αυτής.

7.   Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε βάσει της παραγράφου 1 μπορεί να αποσυρθεί από το συντάκτη ή τους συντάκτες της ή τον πρώτο υπογράφοντα την πρόταση πριν αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή βάσει της παραγράφου 2 για τη σύνταξη έκθεσης επ’ αυτής.

Εάν η πρόταση εγκριθεί με τη μορφή αυτή από την επιτροπή, μόνο η τελευταία έχει πλέον το δικαίωμα να την αποσύρει ως την έναρξη της τελικής ψηφοφορίας.

8.   Την πρόταση ψηφίσματος που αποσύρθηκε μπορεί να αναδεχθεί και να υποβάλει αμέσως εκ νέου ομάδα, κοινοβουλευτική επιτροπή ή αριθμός βουλευτών ίσος με εκείνον που απαιτείται για την υποβολή της.

Εναπόκειται στις επιτροπές να φροντίσουν ώστε οι προτάσεις ψηφίσματος που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και ανταποκρίνονται στους όρους που έχουν καθορισθεί, να αποτελέσουν το αντικείμενο συνέχειας και να μνημονευθούν δεόντως στα έγγραφα με τα οποία υλοποιείται αυτή η συνέχεια.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου