Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi seitsmes ametiaeg - juuli 2009
   PDF PDF
SISU
INDEKS
KASULIK TEAVE

IV OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA
5. PEATÜKK : RESOLUTSIOONID JA SOOVITUSED

Artikkel 120 : Resolutsiooni ettepanekud

1.   Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku mõne Euroopa Liidu tegevusvaldkonda kuuluva küsimuse kohta.

Ettepanek ei tohi olla pikem kui 200 sõna.

2.   Vastutav komisjon otsustab, millist menetlust kasutada.

Ta võib ühendada resolutsiooni ettepaneku teiste resolutsiooni ettepanekute või raportitega.

Ta võib võtta vastu oma arvamuse, mille võib esitada kirja vormis.

Ta võib võtta vastu otsuse koostada artikli 48 nõuetele vastava raporti.

3.   Resolutsiooni ettepaneku autoreid teavitatakse vastutava komisjoni ja esimeeste konverentsi otsustest.

4.   Raportis peab olema ära toodud resolutsiooni ettepaneku tekst.

5.   Euroopa Liidu teistele institutsioonidele kirja vormis esitatavad arvamused edastab neile president.

6.   Resolutsiooni ettepaneku autoril või autoreil on õigus võtta artikli 110 lõike 2, artikli 115 lõike 5 või artikli 122 lõike 2 alusel esitatud resolutsiooni ettepanek enne lõpphääletust tagasi.

7.   Lõike 1 alusel esitatud resolutsiooni ettepaneku võivad resolutsiooni ettepaneku autor, autorid või esimene allakirjutanu tagasi võtta seni, kuni vastutav komisjon pole otsustanud koostada lõike 2 alusel selle kohta raportit.

Kui vastutav komisjon on raporti koostamise otsusega resolutsiooni ettepaneku üle võtnud, on ainult vastutaval komisjonil õigus seda kuni lõpphääletuse alguseni tagasi võtta.

8.   Tagasivõetud resolutsiooni ettepaneku võib üle võtta ja kohe uuesti esitada mõni fraktsioon, parlamendi komisjon või niisugune arv parlamendiliikmeid, kel on õigus seda esitada.

Parlamendi komisjonide ülesandeks on tagada, et resolutsiooni ettepanekutega, mis on esitatud käesoleva artikli alusel ja vastavad kehtestatud nõuetele, tegeletakse edasi ja et nende alusel koostatud dokumentides tehtaks esialgsetele resolutsiooni ettepanekutele nõuetekohased viited.

Viimane päevakajastamine: 3. august 2009Õigusalane teave