Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
7ú téarma parlaiminteach - Iúil 2009
   PDF PDF
CLÁR
INNÉACS
FAISNÉIS ÚSÁIDEACH

TEIDEAL IV : CAIDREAMH LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 5 : RÚIN AGUS MOLTAÍ

Riail 120 : Tairiscintí i gcomhair rún

1.   Féadfaidh aon Fheisire tairiscint i gcomhair rúin a chur síos ar ábhar a thagann faoi réim ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh.

Ní fhéadfaidh níos mó ná 200 focal a bheith sa tairiscint.

2.   Déanfaidh an coiste freagrach cinneadh i dtaobh cén nós imeachta a bheidh le glacadh.

Féadfaidh sé an tairiscint i gccomhair rún a chónascadh le tairiscintí eile i gomhair rúin nó le tuarascálacha.

Féadfaidh sé tuairim a ghlacadh a fhéadfaidh a bheith i bhfoirm litreach.

Féadfaidh sé a chinneadh tuarascáil a tharraingt suas de bhun Riail 48.

3.   Cuirfear cinntí an choiste agus Chomhdháil na nUachtarán in iúl d’údair tairisceana i gcomhair rúin.

4.   Beidh téacs na tairisceana i gcomhair rúin san áireamh sa tuarascáil.

5.   Is é an tUachtarán a dhéanfaidh tuairimí i bhfoirm litreach chuig institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh a chur ar aghaidh.

6.   Beidh údar nó údair tairisceana i gcomhair rúin a chuirtear síos de bhun Riail 110(2), Riail 115(5) nó Riail 122(2) i dteideal an tairiscint a tharraingt siar sula ndéantar an vótáil chríochnaitheach.

7.   Féadfaidh údar, údair nó chéad sínitheoir tairisceana i gcomhair rúin a chuirtear síos de bhun mhír 1 an tairiscint sin a tharraingt siar sula ndéanann an coiste freagrach cinneadh, de bhun mhír 2, chun tuarascáil a tharraingt suas uirthi.

Ón tráth a ghlacann an coiste an tairiscint ar láimh amhlaidh, is é an coiste amháin a mbeidh sé de chumhacht aige í a tharraingt siar go dtí go gcuirfear tús leis an vótáil chríochnaitheach.

8.   Féadfaidh grúpa, coiste nó an líon céanna Feisirí atá i dteideal tairiscint a chur síos tairiscint i gcomhair rúin arna tarraingt siar a ghlacadh ar láimh agus a chur síos arís láithreach.

Tá dualgas ar na Coistí a chinntiú, maidir le tairiscintí i gcomhair rún a chuirtear síos de bhun na Rialach seo agus a chomhlíonann na ceanglais atá leagtha síos, go dtabharfar i gcrích iad agus go dtagraítear go cuí dóibh sna doiciméid a chuirtear ar fáil mar thoradh orthu.

An nuashonrú is déanaí: 3 Lúnasa 2009Fógra dlíthiúil