Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - júl 2009
   PDF PDF
OBSAH
REGISTER
INFORMÁCIA

HLAVA IV : VZŤAHY S INÝMI ORGÁNMI A INŠTITÚCIAMI
KAPITOLA 5 : UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 120 : Návrhy uznesení

1.   Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci spadajúcej do rámca činnosti Európskej únie.

Návrh môže obsahovať najviac 200 slov.

2.   Gestorský výbor rozhodne o postupe, ktorý sa má použiť.

Môže spojiť tento návrh uznesenia s inými návrhmi uznesení alebo správami.

Môže tiež prijať stanovisko vo forme listu.

Môže rozhodnúť o vypracovaní správy podľa článku 48.

3.   Rozhodnutie výboru a konferencie predsedov sa oznámi autorom návrhu uznesenia.

4.   Správa obsahuje znenie návrhu uznesenia.

5.   Stanoviská vo forme listu adresované ostatným orgánom Európskej únie, doručí predseda.

6.   Autor alebo autori návrhu uznesenia predloženého v súlade s čl. 110 ods. 2, čl. 115 ods. 5 alebo čl. 122 ods. 2 sú oprávnení vziať návrh späť pred konečným hlasovaním.

7.   Návrh uznesenia predložený podľa odseku 1 môže jeho autor, autori alebo prvý podpísaný poslanec vziať späť pred tým, ako gestorský výbor rozhodne o vypracovaní správy o tomto návrhu v súlade s odsekom 2.

Ak už výbor návrh prevzal uvedeným postupom, je ako jediný oprávnený vziať ho späť, a to až do začiatku konečného hlasovania.

8.   Späťvzatý návrh uznesenia môže ihneď prevziať a znovu predložiť skupina, výbor, alebo rovnaký počet poslancov, aký je potrebný na podanie tohto návrhu.

Výbory musia zabezpečiť, aby návrhy uznesení predložené v súlade s týmto článkom, ktoré zodpovedajú stanoveným požiadavkám, boli následne prerokované a riadne zaznamenané v dokumentoch, ktoré sú výsledkom týchto rokovaní.

Posledná úprava: 3. augusta 2009Právne oznámenie