Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η νομοθετική περίοδος - Ιούλιος 2009
   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 121 : Συστάσεις προς το Συμβούλιο

1.   Μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές μπορούν να υποβάλουν πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στους τίτλους V και VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όταν το Κοινοβούλιο δεν έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με διεθνή συμφωνία, στο πλαίσιο των άρθρων 90 και 91 του Κανονισμού.

2.   Οι προτάσεις αυτές παραπέμπονται προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Εφόσον η εν λόγω επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, ζητεί από το Κοινοβούλιο να αποφανθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπει ο παρών Κανονισμός.

3.   Όταν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή συντάξει έκθεση, αποστέλλει στο Κοινοβούλιο πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο, καθώς και σύντομη αιτιολογική έκθεση και, ενδεχομένως, τη γνωμοδότηση των επιτροπών των οποίων ζήτησε τη γνώμη.

Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν απαιτεί προηγούμενη έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.

4.   Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 97 και 101.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιούλιος 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου