Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - december 2009
   PDF PDF
INNEHÅLL
REGISTER
UPPLYSNINGAR

AVDELNING II : LAGSTIFTNING, BUDGET OCH ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 3 : FÖRSTA BEHANDLINGEN
I kammaren

Artikel 57 : Antagande av ändringar till ett kommissionsförslag

1.   Om kommissionens förslag godkänns i sin helhet, men med antagna ändringar, ska omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skjutas upp till dess att kommissionen redogjort för sin ståndpunkt beträffande var och en av parlamentets ändringar.

Om kommissionen inte har möjlighet att lämna en sådan redogörelse när parlamentets omröstning om kommissionens förslag avslutas, ska kommissionen meddela talmannen eller ansvarigt utskott när den kommer att kunna göra detta. Förslaget ska därefter tas upp på förslaget till föredragningslista till den sammanträdesperiod som följer därefter.

2.   Om kommissionen meddelar att den inte har för avsikt att godta alla parlamentets ändringar, ska det ansvariga utskottets föredragande eller, om föredraganden inte är närvarande, utskottets ordförande lägga fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution ska gå till omröstning. Utskottets föredragande eller ordförande kan före framläggandet av det formella förslaget uppmana talmannen att avbryta ärendets behandling.

Om parlamentet beslutar att skjuta upp omröstningen, ska ärendet anses återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

I sådana fall ska det ansvariga utskottet, muntligen eller skriftligen, rapportera till parlamentet före utgången av en av parlamentet fastställd tidsfrist som inte får överstiga två månader.

Om det ansvariga utskottet inte kan respektera denna tidsfrist, ska förfarandet i artikel 56.4 tillämpas.

Endast ändringsförslag som ingetts av det ansvariga utskottet, och som syftar till att få till stånd en kompromiss med kommissionen, ska tillåtas i detta skede.

3.   Vad som sägs i punkt 2 utesluter inte att andra ledamöter kan begära återförvisning i enlighet med artikel 175.

Om ett ärende återförvisas i enlighet med punkt 2, är ansvarigt utskott i enlighet med vad som fastställs vid återförvisningen skyldigt att lägga fram ett nytt betänkande före utgången av den fastställda tidsfristen. Det ansvariga utskottet ska vid behov inge ändringsförslag i syfte att få till stånd en kompromiss med kommissionen. Utskottet är emellertid inte skyldigt att på nytt behandla de delar av förslaget som redan godkänts av parlamentet.

En återförvisning innebär i sig att behandlingen skjuts upp. Därför har utskottet enligt bestämmelserna för återförvisning stor handlingsfrihet och kan, när det är nödvändigt för att få till stånd en kompromiss, föreslå en ny behandling av de delar av förslaget som redan godkänts av parlamentet.

Eftersom endast kompromissändringsförslag från utskottet är tillåtliga, och för att parlamentets suveränitet ska bevaras, måste det i sådana fall i det betänkande som avses i punkt 2 klart och tydligt framgå vilka redan godkända delar av förslaget som bortfaller om ändringsförslagen antas.

Senaste uppdatering: 1 december 2009Rättsligt meddelande