Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - December 2009
   PDF PDF
INDHOLDSFORTEGNELSE
 REGISTER
 YDERLIGERE OPLYSNINGER

INDHOLDSFORTEGNELSE
AfsnitI II IIaIII IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII    
BilagIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 1: MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 1 : 
Europa-Parlamentet

Artikel 2 : 
Frit mandat

Artikel 3 : 
Valgs prøvelse

Artikel 4 : 
Mandatets varighed

Artikel 5 : 
Privilegier og immuniteter

Artikel 6 : 
Ophævelse af immunitet

Artikel 7 : 
Procedurer vedrørende immunitet

Artikel 8 : 
Gennemførelse af medlemsstatutten

Artikel 9 : 
Medlemmernes økonomiske interesser, adfærdsregler og adgang til Parlamentet

Artikel 10 : 
Interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Artikel 11 : 
Observatører
KAPITEL 2: HVERV

Artikel 12 : 
Midlertidig formand

Artikel 13 : 
Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser

Artikel 14 : 
Valg af formand - Åbningstale

Artikel 15 : 
Valg af næstformænd

Artikel 16 : 
Valg af kvæstorer

Artikel 17 : 
Funktionsperiode

Artikel 18 : 
Ledige poster

Artikel 19 : 
Afskedigelse
KAPITEL 3: ORGANER OG OPGAVER

Artikel 20 : 
Formandens opgaver

Artikel 21 : 
Næstformændenes opgaver

Artikel 22 : 
Præsidiets sammensætning

Artikel 23 : 
Præsidiets opgaver

Artikel 24 : 
Formandskonferencens sammensætning

Artikel 25 : 
Formandskonferencens opgaver

Artikel 26 : 
Kvæstorernes opgaver

Artikel 27 : 
Udvalgsformandskonferencen

Artikel 28 : 
Delegationsformandskonferencen

Artikel 29 : 
Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt
KAPITEL 4: POLITISKE GRUPPER

Artikel 30 : 
Dannelse af politiske grupper

Artikel 31 : 
De politiske gruppers virksomhed og retsstilling

Artikel 32 : 
Tværpolitiske grupper

Artikel 33 : 
Løsgængere

Artikel 34 : 
Fordeling af pladserne i mødesalen

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 1: LOVGIVNINGSPROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 35 : 
Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram

Artikel 36 : 
Overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Artikel 37 : 
Kontrol af retsgrundlag

Artikel 38 : 
Kontrol af finansiel forenelighed

Artikel 38a : 
Undersøgelse af overholdelse af nærhedsprincippet

Artikel 39 : 
Underretning af Parlamentet og dets adgang til dokumenter

Artikel 40 : 
Repræsentation af Parlamentet i samlinger i Rådet

Artikel 41 : 
Parlamentets initiativret i henhold til traktaterne

Artikel 42 : 
Initiativ, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 43 : 
Behandling af lovgivningsmæssige dokumenter

Artikel 44 : 
Lovgivningsprocedurer vedrørende initiativer fra medlemsstater
KAPITEL 2: PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 45 : 
Lovgivningsmæssige betænkninger

Artikel 46 : 
Forenklet procedure

Artikel 47 : 
Ikke-lovgivningsmæssige betænkninger

Artikel 48 : 
Initiativbetænkninger

Artikel 49 : 
Udvalgsudtalelser

Artikel 50 : 
Procedure med associerede udvalg

Artikel 51 : 
Procedure med fælles udvalgsmøder

Artikel 52 : 
Udarbejdelse af betænkninger
KAPITEL 3: FØRSTEBEHANDLING
På udvalgsplan

Artikel 53 : 
Ændring af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt

Artikel 54 : 
Kommissionens og Rådets holdning til ændringsforslagene
På plenarmødet

Artikel 55 : 
Afslutning af førstebehandlingen

Artikel 56 : 
Forkastelse af kommissionsforslag

Artikel 57 : 
Vedtagelse af ændringer til et kommissionsforslag
Opfølgningsprocedure

Artikel 58 : 
Opfølgning af Parlamentets holdninger

Artikel 59 : 
Fornyet forelæggelse for Parlamentet

Artikel 60 : 
udgået
KAPITEL 4: ANDENBEHANDLING
På udvalgsplan

Artikel 61 : 
Modtagelse af Rådets holdning

Artikel 62 : 
Forlængelse af frister

Artikel 63 : 
Henvisning til og behandling i det korresponderende udvalg
På plenarmødet

Artikel 64 : 
Afslutning af andenbehandlingen

Artikel 65 : 
Forkastelse af Rådets holdning

Artikel 66 : 
Ændringsforslag til Rådets holdning
KAPITEL 5: TREDJEBEHANDLING
Forlig

Artikel 67 : 
Indkaldelse af Forligsudvalget

Artikel 68 : 
Delegationen til Forligsudvalget
På plenarmødet

Artikel 69 : 
Fælles udkast
KAPITEL 6: AFSLUTNING AF LOVGIVNINGSPROCEDUREN

Artikel 70 : 
Interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer

Artikel 71 : 
Aftale ved førstebehandlingen

Artikel 72 : 
Aftale ved andenbehandlingen

Artikel 73 : 
Krav til affattelsen af retsakter

Artikel 74 : 
Undertegnelse af vedtagne retsakter
KAPITEL 6a: KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Artikel 74a : 
Almindelig traktatrevision

Artikel 74b : 
Forenklet traktatrevision

Artikel 74c : 
Tiltrædelsestraktater

Artikel 74d : 
Udtrædelse af Unionen

Artikel 74e : 
En medlemsstats overtrædelse af grundlæggende principper

Artikel 74f : 
Parlamentets sammensætning

Artikel 74g : 
Forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne
KAPITEL 7: BUDGETPROCEDURER

Artikel 75 : 
Flerårig finansiel ramme

Artikel 75a : 
Arbejdsdokumenter

Artikel 75b : 
Behandling af budgetforslaget - første fase

Artikel 75c : 
Finansielt trepartsmøde

Artikel 75d : 
Budgetforlig

Artikel 75e : 
Endelig vedtagelse af budgettet

Artikel 75f : 
Ordningen med de foreløbige tolvtedele

Artikel 76 : 
Decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse

Artikel 77 : 
Andre dechargeprocedurer

Artikel 78 : 
Parlamentets kontrol med gennemførelsen af budgettet
KAPITEL 8: INTERNE BUDGETPROCEDURER

Artikel 79 : 
Parlamentets budgetoverslag

Artikel 79a : 
Procedure for udarbejdelse af Parlamentets budgetoverslag

Artikel 80 : 
Indgåelse og afvikling af udgiftsforpligtelser
KAPITEL 9: GODKENDELSESPROCEDURE

Artikel 81 : 
Godkendelsesprocedure
KAPITEL 10: udgået

Artikel 82 : 
udgået
KAPITEL 11: ANDRE PROCEDURER

Artikel 83 : 
Høringsprocedure efter artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 84 : 
Procedurer vedrørende dialogen på arbejdsmarkedet

Artikel 85 : 
Procedurer vedrørende kontrol med frivillige aftaler

Artikel 86 : 
Kodifikation

Artikel 87 : 
Omarbejdning

Artikel 87a : 
Delegerede retsakter

Artikel 88 : 
Gennemførelsesforanstaltninger

AFSNIT IIa: EKSTERNE RELATIONER
KAPITEL 12: INTERNATIONALE AFTALER

Artikel 89 : 
udgået

Artikel 90 : 
Internationale aftaler

Artikel 91 : 
Procedurer baseret på artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i tilfælde af foreløbig anvendelse eller suspension af internationale aftaler eller fastlæggelse af EU's holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale
KAPITEL 13: UNIONENS EKSTERNE REPRÆSENTATION OG FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Artikel 92 : 
udgået

Artikel 93 : 
Særlige repræsentanter

Artikel 94 : 
udgået

Artikel 95 : 
International repræsentation

Artikel 96 : 
Høring og underretning af Parlamentet i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel 97 : 
Henstillinger i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel 98 : 
Krænkelse af menneskerettighederne
KAPITEL 14: udgået

Artikel 99 : 
udgået

Artikel 100 : 
udgået

Artikel 101 : 
udgået
KAPITEL 15: udgået

Artikel 102 : 
udgået

AFSNIT III : GENNEMSIGTIGHED I ARBEJDET

Artikel 103 : 
Gennemsigtighed i Parlamentets arbejde

Artikel 104 : 
Aktindsigt

AFSNIT IV : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1: UDNÆVNELSER

Artikel 105 : 
Valg af formand for Kommissionen

Artikel 106 : 
Valg af Kommissionen

Artikel 107 : 
Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

Artikel 107a : 
Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 108 : 
Udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer

Artikel 109 : 
Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion
KAPITEL 2: REDEGØRELSER

Artikel 110 : 
Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd

Artikel 111 : 
Redegørelser for Kommissionens afgørelser

Artikel 112 : 
Redegørelser fra Revisionsretten

Artikel 113 : 
Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank

Artikel 114 : 
Henstilling om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker
KAPITEL 3: FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL TIL RÅDET, KOMMISSIONEN OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Artikel 115 : 
Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Artikel 116 : 
Spørgetid

Artikel 117 : 
Forespørgsler til Rådet eller Kommissionen til skriftlig besvarelse

Artikel 118 : 
Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse
KAPITEL 4: BERETNINGER OG RAPPORTER FRA ANDRE INSTITUTIONER

Artikel 119 : 
Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner
KAPITEL 5: BESLUTNINGER OG HENSTILLINGER

Artikel 120 : 
Beslutningsforslag

Artikel 121 : 
Henstillinger til Rådet

Artikel 122 : 
Debatter om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Artikel 123 : 
Skriftlige erklæringer

Artikel 124 : 
Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Artikel 125 : 
Høring af Regionsudvalget

Artikel 126 : 
Anmodninger til EU-agenturer
KAPITEL 6: INTERINSTITUTIONELLE AFTALER

Artikel 127 : 
Interinstitutionelle aftaler
KAPITEL 7: SØGSMÅL VED DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

Artikel 128 : 
Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 129 : 
udgået

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED DE NATIONALE PARLAMENTER

Artikel 130 : 
Udveksling af information, kontakter og faciliteter

Artikel 131 : 
Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC)

Artikel 132 : 
Parlamentskonferencer

AFSNIT VI : SESSIONER
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 133 : 
Valgperiode, sessioner, mødeperioder, møder

Artikel 134 : 
Indkaldelse af Parlamentet

Artikel 135 : 
Mødested

Artikel 136 : 
Medlemmernes deltagelse i møder
KAPITEL 2: TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 137 : 
Forslag til dagsorden

Artikel 138 : 
Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling

Artikel 139 : 
Kortfattet forelæggelse

Artikel 140 : 
Godkendelse og ændring af dagsordenen

Artikel 141 : 
Ekstraordinær debat

Artikel 142 : 
Uopsættelighed

Artikel 143 : 
Forhandling under ét

Artikel 144 : 
Frister
KAPITEL 3: ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 145 : 
Adgang til mødesalen

Artikel 146 : 
Sprog

Artikel 147 : 
Overgangsbestemmelse

Artikel 148 : 
Omdeling af dokumenter

Artikel 149 : 
Fordeling af taletiden og talerliste

Artikel 150 : 
Indlæg af et minuts varighed

Artikel 151 : 
Personlige bemærkninger
KAPITEL 4: FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF OVERTRÆDELSE AF ADFÆRDSREGLERNE

Artikel 152 : 
Øjeblikkelige forholdsregler

Artikel 153 : 
Sanktioner

Artikel 154 : 
Interne klagemuligheder
KAPITEL 5: BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 155 : 
Beslutningsdygtighed

Artikel 156 : 
Indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag

Artikel 157 : 
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag

Artikel 158 : 
Afstemningsprocedure

Artikel 159 : 
Stemmelighed

Artikel 160 : 
Afstemningsgrundlag

Artikel 161 : 
Afstemningsrækkefølge

Artikel 162 : 
Udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet

Artikel 163 : 
Delt afstemning

Artikel 164 : 
Stemmeret

Artikel 165 : 
Afstemning

Artikel 166 : 
Endelig afstemning

Artikel 167 : 
Afstemning ved navneopråb

Artikel 168 : 
Elektronisk afstemning

Artikel 169 : 
Hemmelig afstemning

Artikel 170 : 
Stemmeforklaringer

Artikel 171 : 
Uoverensstemmelser vedrørende afstemningen
KAPITEL 6: INDLÆG TIL PROCEDUREN

Artikel 172 : 
Indlæg til forretningsordenen

Artikel 173 : 
Bemærkninger til forretningsordenen

Artikel 174 : 
Afvisning af en sag af formelle grunde

Artikel 175 : 
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

Artikel 176 : 
Afslutning af forhandlingen

Artikel 177 : 
Udsættelse af forhandlingen og afstemningen

Artikel 178 : 
Afbrydelse eller hævelse af mødet
KAPITEL 7: MØDEREFERATER

Artikel 179 : 
Protokol

Artikel 180 : 
Vedtagne tekster

Artikel 181 : 
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Artikel 182 : 
Audiovisuel optagelse af forhandlingerne

AFSNIT VII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1: UDVALG - NEDSÆTTELSE OG SAGSOMRÅDER

Artikel 183 : 
Nedsættelse af stående udvalg

Artikel 184 : 
Nedsættelse af særlige udvalg

Artikel 185 : 
Undersøgelsesudvalg

Artikel 186 : 
Udvalgenes sammensætning

Artikel 187 : 
Stedfortrædere

Artikel 188 : 
Udvalgenes opgaver

Artikel 189 : 
Valgs prøvelse

Artikel 190 : 
Underudvalg

Artikel 191 : 
Formandskab

Artikel 192 : 
Udvalgskoordinatorer og skyggeordførere
KAPITEL 2: UDVALG - FUNKTIONSMÅDE

Artikel 193 : 
Udvalgsmøder

Artikel 194 : 
Udvalgsprotokoller

Artikel 195 : 
Afstemninger i udvalgene

Artikel 196 : 
Bestemmelser vedrørende plenarmødet, der finder anvendelse på udvalg

Artikel 197 : 
Spørgetid i udvalgene
KAPITEL 3: INTERPARLAMENTARISKE DELEGATIONER

Artikel 198 : 
Nedsættelse af interparlamentariske delegationer og disses opgaver

Artikel 199 : 
Samarbejde med Europarådets Parlamentariske Forsamling

Artikel 200 : 
Blandede parlamentariske udvalg

AFSNIT VIII : ANDRAGENDER

Artikel 201 : 
Retten til at indgive andragender

Artikel 202 : 
Behandling af andragender

Artikel 203 : 
Bekendtgørelse af andragender

AFSNIT IX : OMBUDSMANDEN

Artikel 204 : 
Valg af ombudsmanden

Artikel 205 : 
Ombudsmandens virke

Artikel 206 : 
Afskedigelse af ombudsmanden

AFSNIT X : PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT

Artikel 207 : 
Generalsekretariat

AFSNIT XI : BEFØJELSER MED HENSYN TIL POLITISKE PARTIER PÅ EUROPÆISK PLAN

Artikel 208 : 
Formandens beføjelser

Artikel 209 : 
Præsidiets beføjelser

Artikel 210 : 
Det kompetente udvalgs beføjelser og Parlamentets beføjelser på plenarmødet

AFSNIT XII : ANVENDELSE OG ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

Artikel 211 : 
Anvendelse af forretningsordenen

Artikel 212 : 
Ændring af forretningsordenen

AFSNIT XIII : FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 213 : 
Unionens symboler

Artikel 214 : 
Uafsluttede sager

Artikel 215 : 
Inddeling af bilag

Artikel 216 : 
Berigtigelser

BILAG I
Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, stk. 1 - gennemsigtighed og medlemmernes økonomiske interesser

BILAG II
Afvikling af spørgetiden, jf. artikel 116

BILAG III
Retningslinjer for forespørgsler til skriftlig besvarelse efter artikel 117 og 118

BILAG IV
Retningslinjer og generelle kriterier for valg af de emner, der skal behandles under debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet, jf. artikel 122

BILAG V
udgået

BILAG VI
Procedure for behandling og vedtagelse af afgørelser om decharge

BILAG VII
De stående udvalgs sagsområder

I. : 
Udenrigsudvalget

II. : 
Udviklingsudvalget

III. : 
Udvalget om International Handel

IV. : 
Budgetudvalget

V. : 
Budgetkontroludvalget

VI. : 
Økonomi- og Valutaudvalget

VII. : 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

VIII. : 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

IX. : 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

X. : 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

XI. : 
Transport- og Turismeudvalget

XII. : 
Regionaludviklingsudvalget

XIII. : 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

XIV. : 
Fiskeriudvalget

XV. : 
Kultur- og Uddannelsesudvalget

XVI. : 
Retsudvalget

XVII. : 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

XVIII. : 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

XIX. : 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

XX. : 
Udvalget for Andragender

BILAG VIII
Fortrolige og følsomme dokumenter og oplysninger

BILAG IX
De nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse

BILAG X
Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, stk. 4 - interessegrupper i Europa-Parlamentet

BILAG XI
Betingelser for udøvelsen af Ombudsmandens hverv

BILAG XII
Bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet til skade for Fællesskabernes interesser

BILAG XIII
Aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF af 22. juli 2006, om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

BILAG XIV
Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen

BILAG XV
Forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt

BILAG XVI
Retningslinjer for fortolkning af de adfærdsregler, der gælder for medlemmerne

BILAG XVII
Retningslinjer for godkendelse af Kommissionen

BILAG XVIII
Procedure for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkinger

BILAG XIX
Partnerskab om formidling om EU

BILAG XX
Adfærdskodeks for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure
Seneste opdatering: 1. december 2009Juridisk meddelelse