Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. december
   PDF PDF
TARTALOM
 TÁRGYMUTATÓ
 MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

TARTALOM
CímekI.II.IIaIII.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII.   
MellékletekI.II.III. IV.V.VI.VII. VIII. IX. X.XI.XII.XIII. XIV. XV.XVI.XVII.XVIII. XIX.XX.

I. CÍM: KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
1. FEJEZET: AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK

1. cikk : 
Az Európai Parlament

2. cikk : 
A szabad mandátum

3. cikk : 
A mandátumvizsgálat

4. cikk : 
A képviselői megbízatás időtartama

5. cikk : 
Kiváltságok és mentességek

6. cikk : 
A parlamenti mentelmi jog

7. cikk : 
A mentelmi joggal kapcsolatos eljárások

8. cikk : 
A képviselői statútum végrehajtása

9. cikk : 
A képviselők pénzügyi érdekeltségei, magatartási szabályok és a Parlamentbe való belépés

10. cikk : 
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett belső vizsgálatok

11. cikk : 
Megfigyelők
2. FEJEZET: A PARLAMENT TISZTSÉGVISELŐI

12. cikk : 
Ideiglenes elnök

13. cikk : 
Jelölés és általános rendelkezések

14. cikk : 
Az elnök megválasztása – a nyitóbeszéd

15. cikk : 
Az alelnökök megválasztása

16. cikk : 
A quaestorok megválasztása

17. cikk : 
A tisztségviselők megbízatásának időtartama

18. cikk : 
Üresedés

19. cikk : 
Hivatal idő előtti megvonása
3. FEJEZET: SZERVEK ÉS FELADATOK

20. cikk : 
Az elnök feladatai

21. cikk : 
Az alelnökök feladatai

22. cikk : 
Az Elnökség összetétele

23. cikk : 
Az Elnökség feladatai

24. cikk : 
Az Elnökök Értekezletének összetétele

25. cikk : 
Az Elnökök Értekezletének feladatai

26. cikk : 
A quaestorok feladatai

27. cikk : 
A Bizottsági Elnökök Értekezlete

28. cikk : 
A Küldöttségi Elnökök Értekezlete

29. cikk : 
Az Elnökség és az Elnökök Értekezlete tájékoztatási kötelezettsége
4. FEJEZET: KÉPVISELŐCSOPORTOK

30. cikk : 
A képviselőcsoportok megalakítása

31. cikk : 
A képviselőcsoportok tevékenységei és jogi helyzete

32. cikk : 
Közös munkacsoportok

33. cikk : 
A független képviselők

34. cikk : 
Ülésrend az ülésteremben

II. CÍM: JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
1. FEJEZET: JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

35. cikk : 
A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja

36. cikk : 
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának tiszteletben tartása

37. cikk : 
A jogalap vizsgálata

38. cikk : 
A pénzügyi összeegyeztethetőség vizsgálata

38a cikk : 
A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartására irányuló vizsgálat

39. cikk : 
A Parlament dokumentumokhoz való hozzáférése és tájékoztatáshoz való joga

40. cikk : 
A Parlament képviselete a Tanács ülésein

41. cikk : 
A Parlament kezdeményezési joga a Szerződések értelmében

42. cikk : 
Kezdeményezés az Európai Unióról működéséről szóló szerződés 225. cikke alapján

43. cikk : 
A jogalkotási dokumentumok vizsgálata

44. cikk : 
A tagállami kezdeményezéseken alapuló jogalkotási eljárások
2. FEJEZET: A BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

45. cikk : 
A jogalkotási jelentések

46. cikk : 
Az egyszerűsített eljárás

47. cikk : 
A nem jogalkotási jelentések

48. cikk : 
Saját kezdeményezésű jelentések

49. cikk : 
A bizottságok véleménye

50. cikk : 
A társbizottsági eljárás

51. cikk : 
Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás

52. cikk : 
Jelentések készítése
3. FEJEZET: ELSŐ OLVASAT
Bizottsági szakasz

53. cikk : 
A jogalkotási aktusra irányuló javaslat módosítása

54. cikk : 
A Bizottság és a Tanács álláspontja a módosításokról
Plenáris szakasz

55. cikk : 
Az első olvasat lezárása

56. cikk : 
A Bizottság javaslatának elutasítása

57. cikk : 
A Bizottság javaslatát érintő módosítások elfogadása
Nyomon követési eljárás

58. cikk : 
A Parlament álláspontjának nyomon követése

59. cikk : 
Megismételt Parlament elé utalás

60. cikk : 
(törölve)
4. FEJEZET: MÁSODIK OLVASAT
Bizottsági szakasz

61. cikk : 
A Tanács álláspontjának közlése

62. cikk : 
A határidők meghosszabbítása

63. cikk : 
Az illetékes bizottsághoz utalás és a bizottság eljárása
Plenáris szakasz

64. cikk : 
A második olvasat lezárása

65. cikk : 
A Tanács közös álláspontjának elutasítása

66. cikk : 
Módosítások a Tanács álláspontjához
5. FEJEZET: HARMADIK OLVASAT
Egyeztetés

67. cikk : 
Az egyeztetőbizottság összehívása

68. cikk : 
A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége
Plenáris szakasz

69. cikk : 
Közös szövegtervezet
6. FEJEZET: A JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

70. cikk : 
Intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során

71. cikk : 
Megállapodás első olvasatban

72. cikk : 
Megállapodás második olvasatban

73. cikk : 
A jogalkotási aktusok szövegezésére vonatkozó követelmények

74. cikk : 
Az elfogadott jogszabályok aláírása
6a FEJEZET: ALKOTMÁNYOS ÜGYEK

74a cikk : 
A Szerződés rendes felülvizsgálata

74b cikk : 
A Szerződés egyszerűsített felülvizsgálata

74c cikk : 
Csatlakozási szerződések

74d cikk : 
Kilépés az Unióból

74e cikk : 
Az alapelvek valamely tagállam általi megsértése

74f cikk : 
A Parlament összetétele

74g cikk : 
A tagállamok közötti megerősített együttműködés
7. FEJEZET: KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

75. cikk : 
Többéves pénzügyi keret

75a cikk : 
Munkadokumentumok

75b cikk : 
A költségvetési tervezet vizsgálata – első szakasz

75c cikk : 
Háromoldalú pénzügyi megbeszélések

75d cikk : 
Költségvetési egyeztetés

75e cikk : 
A költségvetés végleges elfogadása

75f cikk : 
Az ideiglenes tizenkettedek rendszere

76. cikk : 
A Bizottság mentesítése a költségvetés végrehajtásának tekintetében

77. cikk : 
Egyéb mentesítési eljárások

78. cikk : 
A költségvetés végrehajtásának parlamenti ellenőrzése
8. FEJEZET: BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

79. cikk : 
A Parlament költségvetési javaslata

79a cikk : 
A Parlament költségvetési előirányzatainak elkészítésekor alkalmazandó eljárás

80. cikk : 
Hatáskör fizetési kötelezettségvállalás engedélyezésére és a kifizetések elrendelésére
9. FEJEZET: EGYETÉRTÉSI ELJÁRÁS

81. cikk : 
Az egyetértési eljárás
10. FEJEZET: (törölve)

82. cikk : 
(törölve)
11. FEJEZET: EGYÉB ELJÁRÁSOK

83. cikk : 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikke szerinti véleménynyilvánítási eljárás

84. cikk : 
A szociális partnerek közötti párbeszéddel kapcsolatos eljárások

85. cikk : 
Az önkéntes megállapodásokat érintő vizsgálatokra vonatkozó eljárások

86. cikk : 
Kodifikáció

87. cikk : 
Átdolgozás

87a cikk : 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

88. cikk : 
Végrehajtási intézkedések

IIa CÍM: KÜLKAPCSOLATOK
12. FEJEZET: NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

89. cikk : 
(törölve)

90. cikk : 
Nemzetközi megállapodások

91. cikk : 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkén alapuló eljárások nemzetközi megállapodások ideiglenes alkalmazására vagy felfüggesztésére, illetve nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Unió álláspontjának kialakítására
13. FEJEZET: AZ UNIÓ KÜLSŐ KÉPVISELETE ÉS A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

92. cikk : 
(törölve)

93. cikk : 
Különleges képviselők

94. cikk : 
(törölve)

95. cikk : 
Nemzetközi képviselet

96. cikk : 
Konzultáció a Parlamenttel, és a Parlament tájékoztatása a közös kül- és biztonságpolitika keretében

97. cikk : 
Ajánlások a közös kül- és biztonságpolitika keretében

98. cikk : 
Az emberi jogok megsértése
14. FEJEZET: (törölve)

99. cikk : 
(törölve)

100. cikk : 
(törölve)

101. cikk : 
(törölve)
15. FEJEZET: (törölve)

102. cikk : 
(törölve)

III. CÍM: A MŰKÖDÉS ÁTLÁTHATÓSÁGA

103. cikk : 
A Parlament tevékenységének átláthatósága

104. cikk : 
A nyilvánosság hozzáférése a dokumentumokhoz

IV. CÍM: KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
1. FEJEZET: KINEVEZÉSEK

105. cikk : 
Az Európai Bizottság elnökének megválasztása

106. cikk : 
A Bizottság megválasztása

107. cikk : 
Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben

107a cikk : 
Az Európai Unió Bírósága bíráinak és főtanácsnokainak jelölése

108. cikk : 
A Számvevőszék tagjainak kinevezése

109. cikk : 
A Európai Központi Bank igazgatósági tagjainak kinevezése
2. FEJEZET: NYILATKOZATOK

110. cikk : 
A Bizottság, a Tanács és az Európai Tanács nyilatkozatai

111. cikk : 
A Bizottság határozatainak indokolása

112. cikk : 
A Számvevőszék nyilatkozatai

113. cikk : 
Az Európai Központi Bank nyilatkozatai

114. cikk : 
Ajánlás a gazdaságpolitika átfogó iránymutatásaira
3. FEJEZET: A TANÁCSHOZ, A BIZOTTSÁGHOZ ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKHOZ INTÉZETT KÉRDÉSEK

115. cikk : 
Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

116. cikk : 
A kérdések órája

117. cikk : 
Írásbeli választ igénylő kérdések a Tanácshoz és a Bizottsághoz

118. cikk : 
Írásbeli választ igénylő kérdések az Európai Központi Bankhoz
4. FEJEZET: MÁS INTÉZMÉNYEK JELENTÉSEI

119. cikk : 
Más intézmények éves és egyéb jelentései
5. FEJEZET: ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK

120. cikk : 
Állásfoglalási indítványok

121. cikk : 
Ajánlások a Tanácsnak

122. cikk : 
Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről

123. cikk : 
Írásbeli nyilatkozatok

124. cikk : 
Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal

125. cikk : 
Konzultáció a Régiók Bizottságával

126. cikk : 
Európai ügynökségek megkeresése
6. FEJEZET: INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

127. cikk : 
Intézményközi megállapodások
7. FEJEZET: Az EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ELÉ UTALÁS

128. cikk : 
Az Európai Unió Bírósága előtti eljárások

129. cikk : 
(törölve)

V. CÍM: KAPCSOLAT A NEMZETI PARLAMENTEKKEL

130. cikk : 
Információcsere, kapcsolattartás és kölcsönös könnyítések

131. cikk : 
Európai ügyekkel foglalkozó bizottságok konferenciája (COSAC)

132. cikk : 
A parlamentek konferenciája

VI. CÍM: ÜLÉSEK
1. FEJEZET: A PARLAMENT ÜLÉSSZAKAI

133. cikk : 
Parlamenti ciklus, ülésszakok, ülések, ülésnapok

134. cikk : 
A Parlament összehívása

135. cikk : 
Az ülések helye

136. cikk : 
A képviselők részvétele az üléseken
2. FEJEZET: A PARLAMENT ÜGYRENDJE

137. cikk : 
Napirendtervezet

138. cikk : 
Módosítás és vita nélküli eljárás a plenáris ülésen

139. cikk : 
Rövid ismertetés

140. cikk : 
A napirend elfogadása és módosítása

141. cikk : 
Rendkívüli vita

142. cikk : 
Sürgősségi eljárás

143. cikk : 
Együttes vita

144. cikk : 
Határidők
3. FEJEZET: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ ÜLÉSEK LEFOLYTATÁSÁRA

145. cikk : 
Belépés az ülésterembe

146. cikk : 
Nyelvek

147. cikk : 
Átmeneti intézkedés

148. cikk : 
Dokumentumok kiosztása

149. cikk : 
Felszólalási idő felosztása

150. cikk : 
Egyperces felszólalások

151. cikk : 
Személyes nyilatkozatok
4 FEJEZET: A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

152. cikk : 
Azonnali intézkedések

153. cikk : 
Szankciók

154. cikk : 
A belső fellebbezés módjai
5. FEJEZET: HATÁROZATKÉPESSÉG ÉS SZAVAZÁS

155. cikk : 
Határozatképesség

156. cikk : 
Módosítások előterjesztése és indokolása

157. cikk : 
A módosítások elfogadhatósága

158. cikk : 
Szavazási eljárás

159. cikk : 
Szavazategyenlőség

160. cikk : 
A szavazás alapelvei

161. cikk : 
Módosítások szavazásra bocsátásának sorrendje

162. cikk : 
Plenáris ülésre benyújtott módosítások bizottsági megvitatása

163. cikk : 
Részenkénti szavazás

164. cikk : 
Szavazati jog

165. cikk : 
Szavazás

166. cikk : 
Zárószavazás

167. cikk : 
Név szerinti szavazás

168. cikk : 
Elektronikus szavazás

169. cikk : 
Titkos szavazás

170. cikk : 
A szavazás indokolása

171. cikk : 
A szavazás vitatása
6. FEJEZET: FÉLBESZAKÍTÓ JELLEGŰ ÉS ELJÁRÁSI INDÍTVÁNYOK

172. cikk : 
Eljárási indítványok

173. cikk : 
Ügyrendi javaslat

174. cikk : 
Előzetes kérdés

175. cikk : 
A bizottsághoz történő visszautalás

176. cikk : 
A vita lezárása

177. cikk : 
Vita és szavazás elnapolása

178. cikk : 
Az ülés félbeszakítása vagy berekesztése
7. FEJEZET: AZ ELJÁRÁSOK NYILVÁNOSSÁGA

179. cikk : 
Jegyzőkönyv

180. cikk : 
Elfogadott szövegek

181. cikk : 
Szó szerinti jegyzőkönyv

182. cikk : 
Hang- és képfelvétel az ülésekről

VII. CÍM: BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
1. FEJEZET: BIZOTTSÁGOK - FELÁLLÍTÁS ÉS HATÁSKÖR

183. cikk : 
Állandó bizottságok létrehozása

184. cikk : 
Különbizottságok felállítása

185. cikk : 
Vizsgálóbizottságok

186. cikk : 
Bizottságok összetétele

187. cikk : 
Póttagok

188. cikk  : 
A bizottságok feladatai

189. cikk : 
A mandátumvizsgáló bizottság

190. cikk : 
Az albizottságok

191. cikk : 
A bizottságok elnökségei

192. cikk : 
Bizottsági koordinátorok és árnyékelőadók
2. FEJEZET: BIZOTTSÁGOK – MŰKÖDÉS

193. cikk : 
A bizottsági ülések

194. cikk : 
A bizottsági ülések jegyzőkönyve

195. cikk : 
Szavazás a bizottságban

196. cikk : 
A plenáris ülésre vonatkozó szabályok alkalmazása a bizottságokban

197. cikk : 
Kérdések órája a bizottságban
3. FEJEZET: A PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEK

198. cikk : 
A Parlamentközi küldöttség létrehozása és feladatköre

199. cikk : 
Együttműködés az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével

200. cikk : 
A parlamenti vegyes bizottságok

VIII. CÍM: PETÍCIÓK

201. cikk : 
A petíciós jog

202. cikk : 
A petíciók vizsgálata

203. cikk : 
A petíciók bejelentése

IX. CÍM: AZ OMBUDSMAN

204. cikk : 
Az ombudsman megválasztása

205. cikk : 
Az ombudsman tevékenysége

206. cikk : 
Az ombudsman felmentése

X. CÍM: A PARLAMENT FŐTITKÁRSÁGA

207. cikk : 
Főtitkárság

XI. CÍM: AZ EURÓPAI SZINTŰ POLITIKAI PÁRTOK JOGKÖRE ES FELELŐSSÉGE

208. cikk : 
Az elnök jogköre

209. cikk : 
Az Elnökség jogköre

210. cikk : 
Az illetékes bizottság és a plenáris ülés jogköre

XII. CÍM: AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

211. cikk : 
Az eljárási szabályzat alkalmazása

212. cikk : 
Az eljárási szabályzat módosítása

XIII. CÍM: VEGYES RENDELKEZÉSEK

213. cikk : 
Az Unió jelképei

214. cikk : 
Befejezetlen ügyek

215. cikk : 
A mellékletek rendje

216. cikk : 
Helyesbítések

I. MELLÉKLET
A 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazását szabályozó rendelkezések – Átláthatóság és a képviselők pénzügyi érdekeltségei

II. MELLÉKLET
A 116. cikk szerinti kérdések órájának menete

III. MELLÉKLET
Iránymutatások a 117. és 118. cikk szerinti, írásbeli választ igénylő kérdésekhez

IV. MELLÉKLET
Követendő iránymutatások és általános elvek a 122. cikk alapján az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek vitájának napirendjére tűzendő tárgyak kiválasztásánál

V. MELLÉKLET
(törölve)

VI. MELLÉKLET
A mentesítő határozatok vizsgálatának és elfogadásának eljárása

VII. MELLÉKLET
Az állandó bizottságok hatásköre és felelőssége

I. : 
Külügyi Bizottság

II. : 
Fejlesztési Bizottság

III. : 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

IV. : 
Költségvetési Bizottság

V. : 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság

VI. : 
Gazdasági és Monetáris Bizottság

VII. : 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

VIII. : 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

IX. : 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

X. : 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

XI. : 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

XII. : 
Regionális Fejlesztési Bizottság

XIII. : 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

XIV. : 
Halászati Bizottság

XV. : 
Kulturális és Oktatási Bizottság

XVI. : 
Jogi Bizottság

XVII. : 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

XVIII. : 
Alkotmányügyi Bizottság

XIX. : 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

XX. : 
Petíciós Bizottság

VIII. MELLÉKLET
Bizalmas és minősített dokumentumok és információk

IX. MELLÉKLET
Az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezések

X. MELLÉKLET
A 9. cikk (4) bekezdésének alkalmazását szabályozó rendelkezések - Érdekérvényesítés a Parlamentben

XI. MELLÉKLET
Az ombudsman feladatainak ellátása

XII. MELLÉKLET
A csalás, a korrupció és a Közösség érdekeit sértő jogellenes tevékenységek megelőzése

XIII. MELLÉKLET
Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó eljárásokról

XIV. MELLÉKLET
Egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodás az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról

XV. MELLÉKLET
A nyilvánosság dokumentumokhoz való hozzáféréséről szóló 1049/2001/EK rendelet

XVI. MELLÉKLET
Iránymutatások a képviselők magatartására vonatkozó szabályok értelmezéséhez

XVII. MELLÉKLET
A Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatások

XVIII. MELLÉKLET
Engedélyezési eljárás saját kezdeményezésű jelentések készítéséhez

XIX. MELLÉKLET
Partnerség az Európáról szóló kommunikációért

XX. MELLÉKLET
A rendes jogalkotási eljárás keretében folytatott tárgyalások magatartási kódexe
Utolsó frissítés: 2009. december 1.Jogi nyilatkozat