Eiropas Parlamenta Reglaments
7. sasaukums - 2009. gada decembris
   PDF PDF
SATURA RĀDĪTĀJS
 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
 PIEZĪME LASĪTĀJIEM

SATURA RĀDĪTĀJS
SadaļasI IIIIaIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII   
PielikumiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVI XVII XVIII XIXXX

I SADAĻA : DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
1. NODAĻA: EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTI

1. pants : 
Eiropas Parlaments

2. pants : 
Neatkarība pilnvaru īstenošanas laikā

3. pants : 
Pilnvaru pārbaude

4. pants : 
Deputātu pilnvaru laiks

5. pants : 
Privilēģijas un imunitāte

6. pants : 
Imunitātes atcelšana

7. pants : 
Ar imunitāti saistītās procedūras

8. pants : 
Deputātu nolikuma īstenošana

9. pants : 
Deputātu finansiālās intereses, rīcības noteikumi un piekļuve Parlamentam

10. pants : 
Iekšējā izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

11. pants : 
Novērotāji
2. NODAĻA: AMATPERSONAS

12. pants : 
Deputāts, kurš uz laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus

13. pants : 
Kandidātu izvirzīšanas vispārīgie noteikumi

14. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana — atklāšanas runa

15. pants : 
Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

16. pants : 
Kvestoru ievēlēšana

17. pants : 
Amata pilnvaru laiks

18. pants : 
Brīvas vietas

19. pants : 
Priekšlaicīga amata pilnvaru izbeigšana
3. NODAĻA: STRUKTŪRVIENĪBAS UN PIENĀKUMI

20. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja pienākumi

21. pants : 
Priekšsēdētāja vietnieku pienākumi

22. pants : 
Prezidija sastāvs

23. pants : 
Prezidija pienākumi

24. pants : 
Priekšsēdētāju konferences sastāvs

25. pants : 
Priekšsēdētāju konferences pienākumi

26. pants : 
Kvestoru pienākumi

27. pants : 
Komiteju priekšsēdētāju konference

28. pants : 
Delegāciju priekšsēdētāju konference

29. pants : 
Prezidija un Priekšsēdētāju konferences lēmumu publiskums
4. NODAĻA: POLITISKĀS GRUPAS

30. pants : 
Politisko grupu izveide

31. pants : 
Politisko grupu darbība un tiesiskais stāvoklis

32. pants : 
Sadarbības grupas

33. pants : 
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

34. pants : 
Vietu sadalījums sēžu zālē

II SADAĻA: LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
1. NODAĻA: LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

35. pants : 
Komisijas likumdošanas un darba programma

36. pants : 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ievērošana

37. pants : 
Juridiskā pamata pārbaude

38. pants : 
Finansiālās atbilstības pārbaude

38a pants : 
Subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaude

39. pants : 
Piekļuve dokumentiem un Parlamenta informēšana

40. pants : 
Parlamenta pārstāvība Padomes sanāksmēs

41. pants : 
Līgumos Parlamentam piešķirtās iniciatīvas tiesības

42. pants : 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantā paredzētā iniciatīva

43. pants : 
Normatīvo dokumentu izskatīšana

44. pants : 
Likumdošanas procedūras par dalībvalstu izteiktajiem ierosinājumiem
2. NODAĻA: PROCEDŪRA KOMITEJĀ

45. pants : 
Normatīvi ziņojumi

46. pants : 
Vienkāršota procedūra

47. pants : 
Nenormatīvi ziņojumi

48. pants : 
Patstāvīgi ziņojumi

49. pants : 
Komiteju atzinumi

50. pants : 
Komiteju iesaistīšanas procedūra

51. pants : 
Komiteju apvienoto sanāksmju procedūra

52. pants : 
Ziņojumu sagatavošana
3. NODAĻA: PIRMAIS LASĪJUMS
Izskatīšana komitejā

53. pants : 
Tiesību akta priekšlikuma grozīšana

54. pants : 
Komisijas un Padomes nostāja attiecībā uz grozījumiem
Izskatīšana plenārsēdē

55. pants : 
Pirmā lasījuma pabeigšana

56. pants : 
Komisijas priekšlikuma noraidīšana

57. pants : 
Komisijas priekšlikuma grozījumu pieņemšana
Pārraudzības procedūra

58. pants : 
Parlamenta nostājas pārraudzība

59. pants : 
Atkārtota iesniegšana Parlamentam

60. pants : 
(svītrots)
4. NODAĻA: OTRAIS LASĪJUMS
Izskatīšana komitejā

61. pants : 
Padomes nostājas paziņošana

62. pants : 
Termiņu pagarināšana

63. pants : 
Nodošana atbildīgajai komitejai un izskatīšanas procedūra
Izskatīšana plenārsēdē

64. pants : 
Otrā lasījuma pabeigšana

65. pants : 
Padomes nostājas noraidīšana

66. pants : 
Padomes nostājas grozījumi
5. NODAĻA: TREŠAIS LASĪJUMS
Samierināšana

67. pants : 
Samierināšanas komitejas sasaukšana

68. pants : 
Delegācija Samierināšanas komitejā
Izskatīšana plenārsēdē

69. pants : 
Kopīgais dokuments
6. NODAĻA: LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS PABEIGŠANA

70. pants : 
Iestāžu sarunas likumdošanas procedūru gaitā

71. pants : 
Vienošanās pirmajā lasījumā

72. pants : 
Vienošanās otrajā lasījumā

73. pants : 
Prasības tiesību aktu izstrādei

74. pants : 
Pieņemto tiesību aktu parakstīšana
6a NODAĻA: KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

74a pants : 
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

74b pants : 
Līguma vienkāršota pārskatīšana

74c pants : 
Pievienošanās līgumi

74d pants : 
Izstāšanās no Eiropas Savienības

74e pants : 
Pamatprincipu pārkāpumi dalībvalstī

74f pants : 
Parlamenta sastāvs

74g pants : 
Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm
7. NODAĻA: BUDŽETA PROCEDŪRAS

75. pants : 
Daudzgadu finanšu shēma

75a pants : 
Darba dokumenti

75b pants : 
Budžeta projekta izskatīšana — pirmais posms

75c pants : 
Finanšu trialogs

75d pants : 
Budžeta saskaņošana

75e pants : 
Budžeta pieņemšana galīgā variantā

75f pants : 
Provizorisko divpadsmitdaļu sistēma

76. pants : 
Komisijas budžeta izpildes apstiprināšana

77. pants : 
Citas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras

78. pants : 
Parlamenta veiktā budžeta izpildes kontrole
8. NODAĻA: IEKŠĒJĀS BUDŽETA PROCEDŪRAS

79. pants : 
Parlamenta tāme

79a pants : 
Procedūra, kuru piemēro Parlamenta tāmes izstrādāšanai

80. pants : 
Pilnvaras uzņemties un segt izdevumus
9. NODAĻA: PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA

81. pants : 
Piekrišanas procedūra
10. NODAĻA: (svītrots)

82. pants : 
(svītrots)
11. NODAĻA: CITAS PROCEDŪRAS

83. pants : 
Atzinumu sniegšanas procedūra Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta nozīmē

84. pants : 
Sociālā dialoga procedūras

85. pants : 
Procedūras brīvprātīgu vienošanos izskatīšanai

86. pants : 
Kodifikācija

87. pants : 
Pārstrādāšana

87a pants : 
Deleģētie akti

88. pants : 
Īstenošanas pasākumi

IIa SADAĻA: ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS
12. NODAĻA: LĪGUMI UN STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

89. pants : 
(svītrots)

90. pants : 
Starptautiski nolīgumi

91. pants : 
Procedūras, kas pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu, piemērojot uz laiku vai pārtraucot starptautiskus nolīgumus vai izstrādājot Eiropas Savienības nostāju struktūrā, kura izveidota ar starptautisku nolīgumu
13. NODAĻA: EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJA PĀRSTĀVĪBA UN KOPĒJĀ ĀRPOLITIKA UN DROŠĪBAS POLITIKA

92. pants : 
(svītrots)

93. pants : 
Īpašie pārstāvji

94. pants : 
(svītrots)

95. pants : 
Starptautiska pārstāvība

96. pants : 
Apspriešanās ar Parlamentu un tā informēšana saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku

97. pants : 
Ieteikumi saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku

98. pants : 
Cilvēktiesību pārkāpumi
14. (svītrots):

99. pants : 
(svītrots)

100. pants : 
(svītrots)

101. pants : 
(svītrots)
15. NODAĻA: (svītrots)

102. pants : 
(svītrots)

III SADAĻA:  DARBA PĀRREDZAMĪBA

103. pants : 
Parlamenta darbības pārredzamība

104. pants : 
Publiska piekļuve dokumentiem

IV SADAĻA: ATTIECĪBAS AR CITĀM STRUKTŪRVIENĪBĀM
1. NODAĻA: AMATPERSONU IECELŠANA

105. pants : 
Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana

106. pants : 
Komisijas ievēlēšana

107. pants : 
Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

107a pants : 
Eiropas Savienības Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu izvirzīšana

108. pants : 
Revīzijas palātas locekļu iecelšana

109. pants : 
Eiropas Centrālās bankas valdes locekļu iecelšana
2. NODAĻA: PAZIŅOJUMI

110. pants : 
Komisijas, Padomes un Eiropadomes paziņojumi

111. pants : 
Komisijas pieņemto lēmumu izskaidrošana

112. pants : 
Revīzijas palātas paziņojumi

113. pants : 
Eiropas Centrālās bankas paziņojumi

114. pants : 
Ieteikums par ekonomikas politikas galvenajām pamatnostādnēm
3. NODAĻA: JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

115. pants : 
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

116. pants : 
Jautājumu laiks

117. pants : 
Jautājumi Padomei un Komisijai, uz kuriem jāatbild rakstiski

118. pants : 
Jautājumi Eiropas Centrālajai bankai, uz kuriem jāatbild rakstiski
4. NODAĻA: CITU IESTĀŽU ZIŅOJUMI

119. pants : 
Citu iestāžu gada un pārējie ziņojumi
5. NODAĻA: REZOLŪCIJAS UN IETEIKUMI

120. pants : 
Rezolūciju priekšlikumi

121. pants : 
Ieteikumi Padomei

122. pants : 
Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

123. pants : 
Rakstiskas deklarācijas

124. pants : 
Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju

125. pants : 
Apspriešanās ar Reģionu komiteju

126. pants : 
Pieprasījumi Eiropas aģentūrām
6. NODAĻA: IESTĀŽU NOLĪGUMI

127. pants : 
Iestāžu nolīgumi
7. NODAĻA: PRASĪBAS EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

128. pants  : 
Prasības iesniegšana Eiropas SavienībasTiesā

129. pants : 
(svītrots)

V SADAĻA: ATTIECĪBAS AR DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM

130. pants : 
Informācijas apmaiņa, saziņa un savstarpēja nodrošināšana

131. pants : 
Eiropas lietu komiteju konference (COSAC)

132. pants : 
Parlamentu konference

VI SADAĻA: GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
1. NODAĻA: PARLAMENTA GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS

133. pants : 
Parlamenta sasaukums, gadskārtējās sesijas, sesijas, sēdes

134. pants : 
Parlamenta sasaukšana

135. pants : 
Sēžu un sanāksmju vieta

136. pants : 
Piedalīšanās sēdēs
2. NODAĻA: PARLAMENTA DARBA NORISE

137. pants : 
Darba kārtības projekts

138. pants : 
Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu un debašu

139. pants : 
Īss izklāsts

140. pants : 
Darba kārtības pieņemšana un grozīšana

141. pants : 
Ārkārtas debates

142. pants : 
Steidzami gadījumi

143. pants : 
Kopīga apspriešana

144. pants : 
Termiņi
3. NODAĻA: SĒŽU NORISES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

145. pants : 
Pieeja sēžu zālei

146. pants : 
Valodas

147. pants : 
Pārejas noteikumi

148. pants : 
Dokumentu izplatīšana

149. pants : 
Uzstāšanās laika sadale

150. pants : 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās

151. pants : 
Personiski paziņojumi
4. NODAĻA: PASĀKUMI RĪCĪBAS KODEKSA NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMOS

152. pants : 
Tūlītēji pasākumi

153. pants : 
Sankcijas

154. pants : 
Iekšējās apelācijas procedūras
5. NODAĻA: KVORUMS UN BALSOŠANA

155. pants : 
Kvorums

156. pants : 
Grozījumu iesniegšana un to izklāsts

157. pants : 
Grozījumu pieņemamība

158. pants : 
Balsošanas kārtība

159. pants : 
Vienāds balsu sadalījums

160. pants : 
Balsošanas pamatprincipi

161. pants : 
Balsošanas kārtība par grozījumiem

162. pants : 
Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās

163. pants : 
Balsošana pa daļām

164. pants : 
Balsstiesības

165. pants : 
Balsošana

166. pants : 
Galīgais balsojums

167. pants : 
Balsošana pēc saraksta

168. pants : 
Elektroniskā balsošana

169. pants : 
Aizklātā balsošana

170. pants : 
Balsojumu skaidrojumi

171. pants : 
Balsojuma apstrīdēšana
6. NODAĻA: DEPUTĀTU UZSTĀŠANĀS PAR PROCEDŪRAS JAUTĀJUMIEM

172. pants : 
Priekšlikumi attiecībā uz procedūru

173. pants : 
Reglamenta neievērošana

174. pants : 
Jautājuma nepieņemamība

175. pants : 
Nodošana atpakaļ komitejai

176. pants : 
Debašu slēgšana

177. pants : 
Debašu vai balsošanas atlikšana

178. pants : 
Sēdes pārtraukšana vai slēgšana
7. NODAĻA: PARLAMENTA DARBA PUBLISKUMS

179. pants : 
Protokols

180. pants : 
Pieņemtie teksti

181. pants : 
Stenogramma

182. pants : 
Debašu audiovizuālie ieraksti

VII SADAĻA: KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
1. NODAĻA: KOMITEJAS — IZVEIDE UN KOMPETENCES

183. pants : 
Pastāvīgo komiteju izveide

184. pants : 
Īpašo komiteju izveide

185. pants : 
Izmeklēšanas komitejas

186. pants : 
Komiteju sastāvs

187. pants : 
Aizstājēji

188. pants : 
Komiteju pienākumi

189. pants : 
Par pilnvaru pārbaudi atbildīgā komiteja

190. pants : 
Apakškomitejas

191. pants : 
Komiteju prezidiji

192. pants : 
Komiteju koordinatori un ēnu referenti
2. NODAĻA: KOMITEJAS — DARBĪBA

193. pants : 
Komitejas sanāksmes

194. pants : 
Komitejas sanāksmju protokoli

195. pants : 
Balsošana komitejā

196. pants : 
Noteikumi par plenārsēdi, kurus piemēro komitejā

197. pants : 
Jautājumu laiks komitejā
3. NODAĻA: PARLAMENTU SADARBĪBAS DELEGĀCIJAS

198. pants : 
Parlamentu sadarbības delegāciju izveide un to pienākumi

199. pants : 
Sadarbība ar Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju

200. pants : 
Apvienotās parlamentārās komitejas

VIII SADAĻA: LŪGUMRAKSTI

201. pants : 
Tiesības iesniegt lūgumrakstus

202. pants : 
Lūgumrakstu izskatīšana

203. pants : 
Lūgumrakstu publiskums

IX SADAĻA: OMBUDS

204. pants : 
Ombuda ievēlēšana

205. pants : 
Ombuda darbība

206. pants : 
Ombuda atlaišana

X  SADAĻA: PARLAMENTA ĢENERĀLSEKRETARIĀTS

207. pants : 
Ģenerālsekretariāts

XI SADAĻA: PILNVARAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS LĪMEŅA POLITISKAJĀM PARTIJĀM

208. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja pilnvaras un pienākumi

209. pants : 
Prezidija pilnvaras un pienākumi

210. pants : 
Atbildīgās komitejas un Parlamenta plenārsēdes pilnvaras un pienākumi

XII SADAĻA: REGLAMENTA PIEMĒROŠANA UN GROZĪŠANA

211. pants : 
Reglamenta piemērošana

212. pants : 
Reglamenta grozīšana

XIII SADAĻA: DAŽĀDI NOTEIKUMI

213. pants : 
Eiropas Savienības simboli

214. pants : 
Neizskatīti jautājumi

215. pants : 
Pielikumu struktūra

216. pants : 
Kļūdu labojumi

I PIELIKUMS
Reglamenta 9. panta 1. punkta piemērošanas noteikumi — pārredzamība un deputātu finansiālās intereses

II PIELIKUMS
Reglamenta 116. pantā paredzētā jautājumu laika norise

III PIELIKUMS
Pamatnostādnes par jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski saskaņā ar 117. un 118. pantu

IV PIELIKUMS
 Pamatnostādnes un vispārējie kritēriji, kas jāievēro, izraugoties tēmas iekļaušanai darba kārtībā debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem saskaņā ar 122. pantu

V PIELIKUMS
(svītrots)

VI PIELIKUMS
Procedūra, kas jāpiemēro, lai izskatītu un pieņemtu lēmumus par budžeta izpildes apstiprināšanu

VII PIELIKUMS
Pastāvīgo parlamentāro komiteju kompetences

I. : 
Ārlietu komiteja

II. : 
Attīstības komiteja

III. : 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja

IV. : 
Budžeta komiteja

V. : 
Budžeta kontroles komiteja

VI. : 
Ekonomikas un monetārā komiteja

VII. : 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

VIII. : 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

IX. : 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

X. : 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

XI. : 
Transporta un tūrisma komiteja

XII. : 
Reģionālās attīstības komiteja

XIII. : 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

XIV. : 
Zivsaimniecības komiteja

XV. : 
Kultūras un izglītības komiteja

XVI. : 
Juridiskā komiteja

XVII. : 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

XVIII. : 
Konstitucionālo jautājumu komiteja

XIX. : 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

XX. : 
Lūgumrakstu komiteja

VIII PIELIKUMS
Konfidenciāli un slepeni dokumenti un informācija

IX PIELIKUMS
Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanu

X PIELIKUMS
Reglamenta 9. panta 4. punkta piemērošanas noteikumi — Lobēšana Eiropas Parlamentā

XI PIELIKUMS
Ombuda pienākumu pildīšana

XII PIELIKUMS
Iekšējā izmeklēšana saistībā ar krāpšanas, korupcijas un citas Kopienas interesēm kaitējošas prettiesiskas darbības novēršanu

XIII PIELIKUMS
Eiropas Parlamenta un Komisijas nolīgums par īstenošanas procedūrām Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kas grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību

XIV PIELIKUMS
Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām

XV PIELIKUMS
Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem

XVI PIELIKUMS
Deputātu Rīcības rīcības kodeksanoteikumu vadlīniju pamatnostādņu interpretācija

XVII PIELIKUMS
Komisijas apstiprināšanas pamatnostādnes

XVIII PIELIKUMS
Procedūra patstāvīgo ziņojumu sagatavošanas atļaujas piešķiršanai

XIX PIELIKUMS
Partnerība informācijas sniegšanai par Eiropu

XX PIELIKUMS
Rīcības kodekss sarunu vešanai saistībā ar parasto likumdošanas procedūru
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 3. decembrisJuridisks paziņojums