Regulamin Parlamentu Europejskiego
Siódma kadencja Parlamentu - grudzień 2009 r
   PDF PDF
SPIS TREŚCI
 INDEKS
 PRZYDATNE INFORMACJE

SPIS TREŚCI
TytułyI II II bisIII IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII    
ZałącznikiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

TYTUŁ I : POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
ROZDZIAŁ 1: POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1 : 
Parlament Europejski

Artykuł 2 : 
Niezależność mandatu

Artykuł 3 : 
Weryfikacja mandatów

Artykuł 4 : 
Okres wykonywania mandatu parlamentarnego

Artykuł 5 : 
Przywileje i immunitety

Artykuł 6 : 
Uchylenie immunitetu

Artykuł 7 : 
Procedury dotyczące immunitetu

Artykuł 8 : 
Stosowanie Statutu posła

Artykuł 9 : 
Interesy finansowe posłów, normy postępowania i dostęp do Parlamentu

Artykuł 10 : 
Postępowania wewnętrzne Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Artykuł 11 : 
Obserwatorzy
ROZDZIAŁ 2: MANDATY

Artykuł 12 : 
Czasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego

Artykuł 13 : 
Kandydatury i przepisy ogólne

Artykuł 14 : 
Wybór Przewodniczącego - przemówienie inauguracyjne

Artykuł 15 : 
Wybór wiceprzewodniczących

Artykuł 16 : 
Wybór kwestorów

Artykuł 17 : 
Kadencje

Artykuł 18 : 
Wakaty

Artykuł 19 : 
Wcześniejsze zwolnienie z obowiązków
ROZDZIAŁ 3: ORGANY I ICH KOMPETENCJE

Artykuł 20 : 
Kompetencje Przewodniczącego

Artykuł 21 : 
Kompetencje wiceprzewodniczących

Artykuł 22 : 
Skład Prezydium

Artykuł 23 : 
Kompetencje Prezydium

Artykuł 24 : 
Skład Konferencji Przewodniczących

Artykuł 25 : 
Kompetencje Konferencji Przewodniczących

Artykuł 26 : 
Kompetencje kwestorów

Artykuł 27 : 
Konferencja Przewodniczących Komisji

Artykuł 28 : 
Konferencja Przewodniczących Delegacji

Artykuł 29 : 
Jawność prac Prezydium i Konferencji Przewodniczących
ROZDZIAŁ 4: GRUPY POLITYCZNE

Artykuł 30 : 
Tworzenie grup politycznych

Artykuł 31 : 
Działalność i sytuacja prawna grup politycznych

Artykuł 32 : 
Zespoły międzypartyjne

Artykuł 33 : 
Posłowie niezrzeszeni

Artykuł 34 : 
Przydział miejsc na sali posiedzeń

TYTUŁ II : LEGISLACJA, BUDŻET I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 1: PROCEDURY LEGISLACYJNE - PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 35 : 
Program działalności legislacyjnej i prac Komisji

Artykuł 36 : 
Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 37 : 
Weryfikacja podstawy prawnej

Artykuł 38 : 
Weryfikacja zgodności finansowej

Artykuł 38 bis : 
Badanie przestrzegania zasady pomocniczości

Artykuł 39 : 
Dostęp do dokumentów i informowanie Parlamentu

Artykuł 40 : 
Reprezentacja Parlamentu na posiedzeniach Rady

Artykuł 41 : 
Prawo inicjatywy przyznane Parlamentowi w traktatach

Artykuł 42 : 
Inicjatywa przewidziana w art. 225 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 43 : 
Rozpatrywanie dokumentów legislacyjnych

Artykuł 44 : 
Procedury legislacyjne w sprawie inicjatyw państw członkowskich
ROZDZIAŁ 2: PROCEDURY W KOMISJACH

Artykuł 45 : 
Sprawozdania legislacyjne

Artykuł 46 : 
Procedura uproszczona

Artykuł 47 : 
Sprawozdania nielegislacyjne

Artykuł 48 : 
Sprawozdania z własnej inicjatywy

Artykuł 49 : 
Opinie komisji

Artykuł 50 : 
Procedura obejmująca zaangażowane komisje

Artykuł 51 : 
Procedura obejmująca wspólne posiedzenia komisji

Artykuł 52 : 
Sporządzanie sprawozdań
ROZDZIAŁ 3: PIERWSZE CZYTANIE
Rozpatrywanie na szczeblu komisji

Artykuł 53 : 
Zmiany we wniosku dotyczącym aktu legislacyjnego

Artykuł 54 : 
Stanowisko Komisji oraz Rady w sprawie poprawek
Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 55 : 
Zamknięcie pierwszego czytania

Artykuł 56 : 
Odrzucenie wniosku Komisji

Artykuł 57 : 
Przyjęcie poprawek do wniosku Komisji
Dalsza procedura

Artykuł 58 : 
Postępowanie po przyjęciu stanowiska przez Parlament

Artykuł 59 : 
Ponowne przekazanie do Parlamentu

Artykuł 60 : 
(skreślony)
ROZDZIAŁ 4: DRUGIE CZYTANIE
Rozpatrywanie na szczeblu komisji

Artykuł 61 : 
Ogłoszenie stanowiska Rady

Artykuł 62 : 
Przedłużenie terminów

Artykuł 63 : 
Odesłanie do właściwej komisji oraz procedura rozpatrywania
Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 64 : 
Zamknięcie drugiego czytania

Artykuł 65 : 
Odrzucenie stanowiska Rady

Artykuł 66 : 
Poprawki do stanowiska Rady
ROZDZIAŁ 5: TRZECIE CZYTANIE
Postępowanie pojednawcze

Artykuł 67 : 
Powołanie komitetu pojednawczego

Artykuł 68 : 
Delegacja do komitetu pojednawczego
Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 69 : 
Wspólny projekt
ROZDZIAŁ 6: ZAMKNIĘCIE PROCEDURY LEGISLACYJNEJ

Artykuł 70 : 
Negocjacje międzyinstytucjonalne w procedurach legislacyjnych

Artykuł 71 : 
Porozumienie w pierwszym czytaniu

Artykuł 72 : 
Porozumienie w drugim czytaniu

Artykuł 73 : 
Wymogi dotyczące sporządzania aktów prawnych

Artykuł 74 : 
Podpisanie przyjętych aktów prawnych
ROZDZIAŁ 6 bis: SPRAWY KONSTYTUCYJNE

Artykuł 74 bis : 
Zwykła rewizja traktatu

Artykuł 74 ter : 
Uproszczona rewizja traktatu

Artykuł 74 quater : 
Traktaty akcesyjne

Artykuł 74 quinquies : 
Wystąpienie z Unii

Artykuł 74 sexies : 
Naruszenie przez państwo członkowskie podstawowych zasad

Artykuł 74 septies : 
Skład Parlamentu

Artykuł 74 octies : 
Ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi
ROZDZIAŁ 7: PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 75 : 
Wieloletnie ramy finansowe

Artykuł 75 bis : 
Dokumenty robocze

Artykuł 75 ter : 
Rozpatrywanie projektu budżetu - pierwszy etap

Artykuł 75 quater : 
Rozmowy trójstronne dotyczące kwestii finansowych

Artykuł 75 quinquies : 
Postępowanie pojednawcze w sprawie budżetu

Artykuł 75 sexies : 
Ostateczne przyjęcie budżetu

Artykuł 75 septies : 
Miesięczne prowizorium budżetowe

Artykuł 76 : 
Udzielenie Komisji absolutorium z wykonania budżetu

Artykuł 77 : 
Inne procedury udzielania absolutorium

Artykuł 78 : 
Kontrola Parlamentu nad wykonywaniem budżetu
ROZDZIAŁ 8: WEWNĘTRZNE PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 79 : 
Preliminarz budżetowy Parlamentu

Artykuł 79 bis : 
Procedura stosowana przy opracowywaniu preliminarza budżetowego Parlamentu

Artykuł 80 : 
Uprawnienia w zakresie ponoszenia i pokrywania wydatków
ROZDZIAŁ 9: PROCEDURA ZGODY

Artykuł 81 : 
Procedura zgody
ROZDZIAŁ 10: (skreślony)

Artykuł 82 : 
(skreślony)
ROZDZIAŁ 11: INNE PROCEDURY

Artykuł 83 : 
Procedura wydawania opinii na podstawie art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 84 : 
Procedury dotyczące dialogu społecznego

Artykuł 85 : 
Procedury dotyczące rozpatrywania porozumień dobrowolnych

Artykuł 86 : 
Ujednolicenie

Artykuł 87 : 
Przekształcenie

Artykuł 87 bis : 
Akty delegowane

Artykuł 88 : 
Środki wykonawcze

TYTUŁ II bis: STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
ROZDZIAŁ 12: UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 89 : 
(skreślony)

Artykuł 90 : 
Umowy międzynarodowe

Artykuł 91 : 
Procedury oparte na art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w przypadkach tymczasowego stosowania lub zawieszenia umów międzynarodowych lub ustalenia stanowiska Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej
ROZDZIAŁ 13: REPREZENTOWANIE UNII NA ZEWNĄTRZ ORAZ WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 92 : 
(skreślony)

Artykuł 93 : 
Specjalni przedstawiciele

Artykuł 94 : 
(skreślony)

Artykuł 95 : 
Reprezentacja na szczeblu międzynarodowym

Artykuł 96 : 
Konsultacje z Parlamentem i informowanie Parlamentu w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Artykuł 97 : 
Zalecenia w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Artykuł 98 : 
Łamanie praw człowieka
ROZDZIAŁ 14: (skreślony)

Artykuł 99 : 
(skreślony)

Artykuł 100 : 
(skreślony)

Artykuł 101 : 
(skreślony)
ROZDZIAŁ 15: (skreślony)

Artykuł 102 : 
(skreślony)

TYTUŁ III : PRZEJRZYSTOŚĆ PRAC

Artykuł 103 : 
Przejrzystość w działalności Parlamentu

Artykuł 104 : 
Publiczny dostęp do dokumentów

TYTUŁ IV : STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 1: POWOŁYWANIE NA STANOWISKA

Artykuł 105 : 
Wybór przewodniczącego Komisji

Artykuł 106 : 
Wybór Komisji

Artykuł 107 : 
Wotum nieufności dla Komisji

Artykuł 107 bis : 
Mianowanie sędziów i rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 108 : 
Powoływanie członków Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 109 : 
Powoływanie członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego
ROZDZIAŁ 2: OŚWIADCZENIA

Artykuł 110 : 
Oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej

Artykuł 111 : 
Wyjaśnienia decyzji Komisji

Artykuł 112 : 
Oświadczenia Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 113 : 
Oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego

Artykuł 114 : 
Zalecenia dotyczące głównych kierunków polityki gospodarczej
ROZDZIAŁ 3: PYTANIA DO RADY, KOMISJI I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

Artykuł 115 : 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Artykuł 116 : 
Tura pytań

Artykuł 117 : 
Pytania do Rady i Komisji wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 118 : 
Pytania do Europejskiego Banku Centralnego wymagające odpowiedzi na piśmie
ROZDZIAŁ 4: SPRAWOZDANIA INNYCH INSTYTUCJI

Artykuł 119 : 
Sprawozdania roczne oraz pozostałe sprawozdania innych instytucji
ROZDZIAŁ 5: REZOLUCJE I ZALECENIA

Artykuł 120 : 
Projekty rezolucji

Artykuł 121 : 
Zalecenia dla Rady

Artykuł 122 : 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa

Artykuł 123 : 
Oświadczenia pisemne

Artykuł 124 : 
Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Artykuł 125 : 
Zasięganie opinii Komitetu Regionów

Artykuł 126 : 
Wnioski do europejskich agencji
ROZDZIAŁ 6: POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

Artykuł 127 : 
Porozumienia międzyinstytucjonalne
ROZDZIAŁ 7: WNOSZENIE SKARG DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 128 : 
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 129 : 
(skreślony)

TYTUŁ V : STOSUNKI Z PARLAMENTAMI KRAJOWYMI

Artykuł 130 : 
Wymiana informacji, kontakty i wzajemne udogodnienia

Artykuł 131 : 
Konferencja Komisji do Spraw Europejskich (COSAC)

Artykuł 132 : 
Konferencja parlamentów

TYTUŁ VI : SESJE
ROZDZIAŁ 1: SESJE PARLAMENTU

Artykuł 133 : 
Kadencja Parlamentu, sesje, sesje miesięczne i posiedzenia

Artykuł 134 : 
Zwoływanie Parlamentu

Artykuł 135 : 
Miejsce obrad

Artykuł 136 : 
Uczestnictwo w posiedzeniach
ROZDZIAŁ 2: PORZĄDEK PRAC PARLAMENTU

Artykuł 137 : 
Projekt porządku dziennego

Artykuł 138 : 
Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty

Artykuł 139 : 
Krótka prezentacja

Artykuł 140 : 
Przyjęcie i zmiana porządku dziennego

Artykuł 141 : 
Debata nadzwyczajna

Artykuł 142 : 
Tryb pilny

Artykuł 143 : 
Debata łączna

Artykuł 144 : 
Terminy
ROZDZIAŁ 3: OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSIEDZEŃ

Artykuł 145 : 
Wstęp na salę obrad

Artykuł 146 : 
Języki

Artykuł 147 : 
Przepis przejściowy

Artykuł 148 : 
Doręczanie dokumentów

Artykuł 149 : 
Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista mówców

Artykuł 150 : 
Wystąpienia jednominutowe

Artykuł 151 : 
Oświadczenia osobiste
ROZDZIAŁ 4: ŚRODKI STOSOWANE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA NORM POSTĘPOWANIA

Artykuł 152 : 
Środki natychmiastowe

Artykuł 153 : 
Sankcje

Artykuł 154 : 
Wewnętrzne postępowanie odwoławcze
ROZDZIAŁ 5: KWORUM I GŁOSOWANIE

Artykuł 155 : 
Kworum

Artykuł 156 : 
Składanie i przedstawianie poprawek

Artykuł 157 : 
Dopuszczalność poprawek

Artykuł 158 : 
Procedura głosowania

Artykuł 159 : 
Równa liczba głosów

Artykuł 160 : 
Zasady głosowania

Artykuł 161 : 
Kolejność głosowania nad poprawkami

Artykuł 162 : 
Rozpatrywanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 163 : 
Głosowanie podzielone

Artykuł 164 : 
Prawo do głosowania

Artykuł 165 : 
Głosowanie

Artykuł 166 : 
Głosowanie końcowe

Artykuł 167 : 
Głosowanie imienne

Artykuł 168 : 
Głosowanie elektroniczne

Artykuł 169 : 
Głosowanie tajne

Artykuł 170 : 
Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Artykuł 171 : 
Kwestionowanie ważności głosowania
ROZDZIAŁ 6: WYSTĄPIENIA W SPRAWACH PROCEDURALNYCH

Artykuł 172 : 
Wnioski proceduralne

Artykuł 173 : 
Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu

Artykuł 174 : 
Wniosek o stwierdzenie niedopuszczlności

Artykuł 175 : 
Odesłanie do komisji

Artykuł 176 : 
Zamknięcie debaty

Artykuł 177 : 
Odroczenie debaty lub głosowania

Artykuł 178 : 
Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia
ROZDZIAŁ 7: JAWNOŚĆ PRAC

Artykuł 179 : 
Protokół obrad

Artykuł 180 : 
Teksty przyjęte

Artykuł 181 : 
Pełne sprawozdanie z obrad

Artykuł 182 : 
Audiowizualny zapis obrad

TYTUŁ VII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1: KOMISJE - POWOŁYWANIE I KOMPETENCJE

Artykuł 183 : 
Powoływanie komisji stałych

Artykuł 184 : 
Powoływanie komisji specjalnych

Artykuł 185 : 
Komisje śledcze

Artykuł 186 : 
Skład komisji

Artykuł 187 : 
Zastępcy członków komisji

Artykuł 188 : 
Kompetencje komisji

Artykuł 189 : 
Komisja odpowiedzialna za weryfikację mandatów

Artykuł 190 : 
Podkomisje

Artykuł 191 : 
Prezydium komisji

Artykuł 192 : 
Koordynatorzy komisji i kontrsprawozdawcy
ROZDZIAŁ 2: KOMISJE - ZASADY FUNKCJONOWANIA

Artykuł 193 : 
Posiedzenia komisji

Artykuł 194 : 
Protokoły posiedzeń komisji

Artykuł 195 : 
Głosowanie w komisji

Artykuł 196 : 
Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Artykuł 197 : 
Tura pytań w komisji
ROZDZIAŁ 3: DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE

Artykuł 198 : 
Powoływanie i funkcje delegacji międzyparlamentarnych

Artykuł 199 : 
Współpraca ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

Artykuł 200 : 
Wspólne komisje parlamentarne

TYTUŁ VIII : PETYCJE

Artykuł 201 : 
Prawo do składania petycji

Artykuł 202 : 
Rozpatrywanie petycji

Artykuł 203 : 
Jawność petycji

TYTUŁ IX : RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Artykuł 204 : 
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 205 : 
Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 206 : 
Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

TYTUŁ X : SEKRETARIAT PARLAMENTU

Artykuł 207 : 
Sekretariat Generalny

TYTUŁ XI : UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W ODNIESIENIU DO PARTII POLITYCZNYCH NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

Artykuł 208 : 
Kompetencje Przewodniczącego

Artykuł 209 : 
Kompetencje Prezydium

Artykuł 210 : 
Kompetencje właściwej komisji i Parlamentu na posiedzeniu plenarnym

TYTUŁ XII : STOSOWANIE I ZMIANY REGULAMINU

Artykuł 211 : 
Stosowanie Regulaminu

Artykuł 212 : 
Zmiany w Regulaminie

TYTUŁ XIII : POSTANOWIENIA RÓŻNE

Artykuł 213 : 
Symbole Unii

Artykuł 214 : 
Sprawy w toku

Artykuł 215 : 
Układ załączników

Artykuł 216 : 
Sprostowanie

ZAŁĄCZNIK I
Przepisy wykonawcze do art. 9 ust. 1 - Przejrzystość i korzyści finansowe posłów

ZAŁĄCZNIK II
Przebieg tury pytań przewidzianej w art. 116

ZAŁĄCZNIK III
Wytyczne do pytań wymagających odpowiedzi na piśmie na mocy art. 117 i 118

ZAŁĄCZNIK IV
Wytyczne i ogólne kryteria wyboru tematów wpisywanych do porządku dziennego debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, przewidzianych w art. 122

ZAŁĄCZNIK V
(skreślony)

ZAŁĄCZNIK VI
Procedura rozpatrywania i podejmowania decyzji w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego

ZAŁĄCZNIK VII
Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych

I. : 
Komisja Spraw Zagranicznych

II. : 
Komisja Rozwoju

III. : 
Komisja Handlu Międzynarodowego

IV. : 
Komisja Budżetowa

V. : 
Komisja Kontroli Budżetowej

VI. : 
Komisja Gospodarcza i Monetarna

VII. : 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

VIII. : 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

IX. : 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

X. : 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

XI. : 
Komisja Transportu i Turystyki

XII. : 
Komisja Rozwoju Regionalnego

XIII. : 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

XIV. : 
Komisja Rybołówstwa

XV. : 
Komisja Kultury i Edukacji

XVI. : 
Komisja Prawna

XVII. : 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

XVIII. : 
Komisja Spraw Konstytucyjnych

XIX. : 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

XX. : 
Komisja Petycji

ZAŁĄCZNIK VIII
Dokumenty oraz informacje poufne i sensytywne

ZAŁĄCZNIK IX
Zasady wykonywania uprawnień śledczych przez Parlament Europejski

ZAŁĄCZNIK X
Przepisy wykonawcze do art. 9 ust. 4 - Lobbying w Parlamencie Europejskim

ZAŁĄCZNIK XI
Wykonywanie zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich

ZAŁĄCZNIK XII
Dochodzenia wewnętrzne w zakresie walki z przestępczością finansową, korupcją oraz wszelką nielegalną działalnością szkodliwą dla interesów Wspólnot

ZAŁĄCZNIK XIII
Porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE

ZAŁĄCZNIK XIV
Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją

ZAŁĄCZNIK XV
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

ZAŁĄCZNIK XVI
Wytyczne dotyczące interpretacji norm postępowania mających zastosowanie do posłów

ZAŁĄCZNIK XVII
Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej

ZAŁĄCZNIK XVIII
Procedura udzielania zgody na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy

ZAŁĄCZNIK XIX
Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie

ZAŁĄCZNIK XX
Kodeks postępowania w negocjacjach w kontekście zwykłej procedurze legislacyjnej
Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2009Informacja prawna