Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - december 2009
   PDF PDF
OBSAH
 REGISTER
 INFORMÁCIA

OBSAH
HlavyI II II AIII IV V VI VII VIII IXX XI XII XIII    
PrílohyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1: POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 1 : 
Európsky parlament

Článok 2 : 
Nezávislosť mandátu

Článok 3 : 
Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Článok 4 : 
Trvanie poslaneckého mandátu

Článok 5 : 
Výsady a imunity

Článok 6 : 
Zbavenie imunity

Článok 7 : 
Imunitné konanie

Článok 8 : 
Vykonávanie štatútu poslancov

Článok 9 : 
Finančné záujmy poslancov, pravidlá správania a prístup do Parlamentu

Článok 10 : 
Vnútorné vyšetrovania vedené Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

Článok 11 : 
Pozorovatelia
KAPITOLA 2: FUNKCIONÁRI PARLAMENTU

Článok 12 : 
Dočasný predseda

Článok 13 : 
Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia

Článok 14 : 
Voľba predsedu – otvárací prejav

Článok 15 : 
Voľba podpredsedov

Článok 16 : 
Voľba kvestorov

Článok 17 : 
Funkčné obdobie funkcionárov Parlamentu

Článok 18 : 
Uvoľnené funkcie

Článok 19 : 
Predčasné ukončenie výkonu funkcie
KAPITOLA 3: ORGÁNY PARLAMENTU A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 20 : 
Pôsobnosť predsedu

Článok 21 : 
Pôsobnosť podpredsedov

Článok 22 : 
Zloženie Predsedníctva

Článok 23 : 
Pôsobnosť Predsedníctva

Článok 24 : 
Zloženie Konferencie predsedov

Článok 25 : 
Pôsobnosť Konferencie predsedov

Článok 26 : 
Pôsobnosť kvestorov

Článok 27 : 
Konferencia predsedov výborov

Článok 28 : 
Konferencia predsedov delegácií

Článok 29 : 
Informačná povinnosť Predsedníctva a Konferencie predsedov
KAPITOLA 4: POLITICKÉ SKUPINY

Článok 30 : 
Utváranie politických skupín

Článok 31 : 
Činnosť a právne postavenie politických skupín

Článok 32 : 
Medziskupiny

Článok 33 : 
Nezaradení poslanci

Článok 34 : 
Zasadací poriadok

HLAVA II : LEGISLATÍVNE, ROZPOČTOVÉ A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1: LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 35 : 
Legislatívny a pracovný program Komisie

Článok 36 : 
Dodržiavanie Charty základných práv Európskej únie

Článok 37 : 
Overovanie právneho základu

Článok 38 : 
Overovanie zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom

Článok 38 a : 
Posudzovanie dodržiavania zásady subsidiarity

Článok 39 : 
Prístup k dokumentom a poskytovanie informácií Parlamentu

Článok 40 : 
Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady

Článok 41 : 
Právo iniciatívy udelené Parlamentu zmluvami

Článok 42 : 
Iniciatíva podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 43 : 
Posudzovanie legislatívnych dokumentov

Článok 44 : 
Legislatívne postupy týkajúce sa iniciatív členských štátov
KAPITOLA 2: POSTUP VO VÝBORE

Článok 45 : 
Legislatívne správy

Článok 46 : 
Zjednodušený postup

Článok 47 : 
Nelegislatívne správy

Článok 48 : 
Iniciatívne správy

Článok 49 : 
Stanoviská výborov

Článok 50 : 
Postup pridružených výborov

Článok 51 : 
Postup spoločných schôdzí výborov

Článok 52 : 
Vypracovanie správ
KAPITOLA 3: PRVÉ ČÍTANIE
Výbory

Článok 53 : 
Zmena návrhu legislatívneho aktu

Článok 54 : 
Stanoviská Komisie a Rady k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom
Plénum

Článok 55 : 
Záver prvého čítania

Článok 56 : 
Zamietnutie návrhu Komisie

Článok 57 : 
Prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie
Ďalší postup

Článok 58 : 
Postup po prijatí pozície Parlamentu

Článok 59 : 
Opätovné predloženie veci Parlamentu

Článok 60 : 
deleted/vymazané
KAPITOLA 4: DRUHÉ ČÍTANIE
Výbory

Článok 61 : 
Oznámenie pozície Rady

Článok 62 : 
Predĺženie lehôt

Článok 63 : 
Pridelenie veci gestorskému výboru a postup v tomto výbore
Plénum

Článok 64 : 
Záver druhého čítania

Článok 65 : 
Zamietnutie pozície Rady

Článok 66 : 
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozícii Rady
KAPITOLA 5: TRETIE ČÍTANIE
Zmierovacie konanie

Článok 67 : 
Zvolanie zmierovacieho výboru

Článok 68 : 
Delegácia v zmierovacom výbore
Plénum

Článok 69 : 
Spoločný text
KAPITOLA 6: SKONČENIE LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

Článok 70 : 
Medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch

Článok 71 : 
Dohoda v prvom čítaní

Článok 72 : 
Dohoda v druhom čítaní

Článok 73 : 
Požiadavky na vypracúvanie návrhov legislatívnych aktov

Článok 74 : 
Podpis prijatých aktov
KAPITOLA 6 a: ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 74a : 
Riadna revízia zmluvy

Článok 74b : 
Zjednodušená revízia zmluvy

Článok 74c : 
Zmluvy o pristúpení

Článok 74d : 
Vystúpenie z Únie

Článok 74e : 
Porušenie základných zásad členským štátom

Článok 74f : 
Zloženie Parlamentu

Článok 74 g : 
Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi
KAPITOLA 7: ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 75 : 
Viacročný finančný rámec

Článok 75a : 
Pracovné dokumenty

Článok 75b : 
Prerokovanie návrhu rozpočtu – prvé štádium

Článok 75c : 
Finančný trialóg

Článok 75d : 
Rozpočtové zmierovacie konanie

Článok 75e : 
Prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou

Článok 75f : 
Systém predbežných dvanástin

Článok 76 : 
Absolutórium Komisii za plnenie rozpočtu

Článok 77 : 
Ďalšie postupy udelenia absolutória

Článok 78 : 
Parlamentná kontrola plnenia rozpočtu
KAPITOLA 8: VNÚTORNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 79 : 
Odhad rozpočtu Parlamentu

Článok 79a : 
Postup pri zostavovaní odhadu rozpočtu Parlamentu

Článok 80 : 
Právomoc týkajúca sa výdavkov a ich uhrádzania
KAPITOLA 9: POSTUP SÚHLASU

Článok 81 : 
Postup súhlasu
KAPITOLA 10: vypúšťa sa

Článok 82 : 
vypúšťa sa
KAPITOLA 11: INÉ POSTUPY

Článok 83 : 
Postup pri vydávaní stanovísk podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 84 : 
Postupy týkajúce sa sociálneho dialógu

Článok 85 : 
Postup pri preskúmaní dobrovoľných dohôd

Článok 86 : 
Kodifikácia

Článok 87 : 
Prepracovanie

Článok 87a : 
Delegované akty

Článok 88 : 
Vykonávacie opatrenia

HLAVA II A: VONKAJŠIE VZŤAHY
KAPITOLA 12: MEDZINÁRODNÉ DOHODY

Článok 89 : 
vypúšťa sa

Článok 90 : 
Medzinárodné dohody

Článok 91 : 
Postup podľa článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v prípadoch predbežného uplatňovania alebo pozastavenia uplatňovania medzinárodných dohôd alebo zaujatia postoja Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody
KAPITOLA 13: ZASTÚPENIE ÚNIE NAVONOK A SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Článok 92 : 
vypúšťa sa

Článok 93 : 
Osobitní zástupcovia

Článok 94 : 
vypúšťa sa

Článok 95 : 
Medzinárodné zastúpenie

Článok 96 : 
Konzultácie s Parlamentom a poskytovanie informácií Parlamentu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Článok 97 : 
Odporúčania v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Článok 98 : 
Porušovanie ľudských práv
KAPITOLA 14: vypúšťa sa

Článok 99 : 
vypúšťa sa

Článok 100 : 
vypúšťa sa

Článok 101 : 
vypúšťa sa
KAPITOLA 15: vypúšťa sa

Článok 102 : 
vypúšťa sa

HLAVA III : TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI

Článok 103 : 
Transparentnosť činnosti Parlamentu

Článok 104 : 
Prístup verejnosti k dokumentom

HLAVA IV : VZŤAHY S INÝMI ORGÁNMI A INŠTITÚCIAMI
KAPITOLA 1: VYMENOVANIA

Článok 105 : 
Voľba predsedu Komisie

Článok 106 : 
Voľba Komisie

Článok 107 : 
Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Článok 107a : 
Vymenovanie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Článok 108 : 
Vymenovanie členov Dvora audítorov

Článok 109 : 
Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
KAPITOLA 2: VYHLÁSENIA

Článok 110 : 
Vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady

Článok 111 : 
Vyhlásenia, ktoré vysvetľujú rozhodnutia Komisie

Článok 112 : 
Vyhlásenia Dvora audítorov

Článok 113 : 
Vyhlásenia Európskej centrálnej banky

Článok 114 : 
Odporúčanie o hlavných smeroch hospodárskych politík
KAPITOLA 3: OTÁZKY PRE RADU, KOMISIU A EURÓPSKU CENTRÁLNU BANKU

Článok 115 : 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Článok 116 : 
Hodina otázok

Článok 117 : 
Otázky na písomné zodpovedanie pre Radu alebo Komisiu

Článok 118 : 
Otázky na písomné zodpovedanie pre Európsku centrálnu banku
KAPITOLA 4: SPRÁVY OSTATNÝCH INŠTITÚCIÍ

Článok 119 : 
Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií
KAPITOLA 5: UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 120 : 
Návrhy uznesení

Článok 121 : 
Odporúčania Rade

Článok 122 : 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu

Článok 123 : 
Písomné vyhlásenia

Článok 124 : 
Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

Článok 125 : 
Konzultácia s Výborom regiónov

Článok 126 : 
Žiadosti adresované európskym agentúram
KAPITOLA 6: MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Článok 127 : 
Medziinštitucionálne dohody
KAPITOLA 7: ŽALOBY NA SÚDNOM DVORE EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 128 : 
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie

Článok 129 : 
vypúšťa sa

HLAVA V : VZŤAHY S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

Článok 130 : 
Výmena informácií, kontakty a vzájomné poskytovanie vybavenia

Článok 131 : 
Konferencia výborov pre európske záležitosti (COSAC)

Článok 132 : 
Konferencia parlamentov

HLAVA VI : ZASADANIA
KAPITOLA 1: ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 133 : 
Volebné obdobie, zasadania, schôdze, rokovania

Článok 134 : 
Zvolanie Parlamentu

Článok 135 : 
Miesto rokovaní Parlamentu a schôdzí výborov

Článok 136 : 
Účasť poslancov na rokovaniach
KAPITOLA 2: PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 137 : 
Návrh programu

Článok 138 : 
Rokovanie v pléne bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a bez rozpravy

Článok 139 : 
Krátke prednesenie

Článok 140 : 
Schválenie a zmeny programu

Článok 141 : 
Mimoriadna rozprava

Článok 142 : 
Naliehavý postup

Článok 143 : 
Spoločná rozprava

Článok 144 : 
Lehoty
KAPITOLA 3: VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 145 : 
Prístup do rokovacej sály

Článok 146 : 
Jazyky

Článok 147 : 
Prechodné opatrenia

Článok 148 : 
Doručovanie dokumentov

Článok 149 : 
Pridelenie rečníckeho času a zoznam rečníkov

Článok 150 : 
Jednominútové vystúpenia

Článok 151 : 
Osobné vyhlásenia
KAPITOLA 4: OPATRENIA V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 152 : 
Okamžité opatrenia

Článok 153 : 
Sankcie

Článok 154 : 
Vnútorné odvolacie postupy
KAPITOLA 5: UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 155 : 
Uznášaniaschopnosť Parlamentu

Článok 156 : 
Predkladanie a prednes pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Článok 157 : 
Prípustnosť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Článok 158 : 
Postup pri hlasovaní

Článok 159 : 
Rovnosť hlasov

Článok 160 : 
Zásady pri hlasovaní

Článok 161 : 
Poradie hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch

Článok 162 : 
Posudzovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pléna vo výbore

Článok 163 : 
Hlasovanie po častiach

Článok 164 : 
Hlasovacie právo

Článok 165 : 
Hlasovanie

Článok 166 : 
Záverečné hlasovanie

Článok 167 : 
Hlasovanie podľa mien

Článok 168 : 
Elektronické hlasovanie

Článok 169 : 
Tajné hlasovanie

Článok 170 : 
Vysvetlenia hlasovania

Článok 171 : 
Spory o hlasovaní
KAPITOLA 6: PROCEDURÁLNE NÁVRHY A NÁMIETKY

Článok 172 : 
Procedurálne návrhy

Článok 173 : 
Procedurálne námietky

Článok 174 : 
Námietka neprípustnosti veci

Článok 175 : 
Vrátenie veci výboru

Článok 176 : 
Uzavretie rozpravy

Článok 177 : 
Odloženie rozpravy a hlasovania

Článok 178 : 
Prerušenie alebo skončenie rokovania
KAPITOLA 7: VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 179 : 
Zápisnica

Článok 180 : 
Prijaté texty

Článok 181 : 
Doslovný zápis

Článok 182 : 
Audiovizuálny záznam rokovania

HLAVA VII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1: VÝBORY - ZLOŽENIE A PÔSOBNOSŤ

Článok 183 : 
Zriaďovanie stálych výborov

Článok 184 : 
Zriaďovanie osobitných výborov

Článok 185 : 
Vyšetrovacie výbory

Článok 186 : 
Zloženie výborov

Článok 187 : 
Náhradníci

Článok 188 : 
Pôsobnosť výborov

Článok 189 : 
Výbor s pôsobnosťou pre preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Článok 190 : 
Podvýbory

Článok 191 : 
Predsedníctvo výboru

Článok 192 : 
Koordinátori výborov a tieňoví spravodajcovia
KAPITOLA 2: VÝBORY - PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 193 : 
Schôdze výborov

Článok 194 : 
Zápisnice zo schôdzí výborov

Článok 195 : 
Hlasovanie vo výbore

Článok 196 : 
Ustanovenia o rokovaní v pléne, ktoré sa vzťahujú na výbory

Článok 197 : 
Hodina otázok vo výbore
KAPITOLA 3: MEDZIPARLAMENTNÉ DELEGÁCIE

Článok 198 : 
Zriaďovanie medziparlamentných delegácií a ich pôsobnosť

Článok 199 : 
Spolupráca s Parlamentným zhromaždením Rady Európy

Článok 200 : 
Spoločné parlamentné výbory

HLAVA VIII : PETÍCIE

Článok 201 : 
Petičné právo

Článok 202 : 
Preskúmanie petícií

Článok 203 : 
Oznámenie o petíciách

HLAVA IX: OMBUDSMAN

Článok 204 : 
Voľba ombudsmana

Článok 205 : 
Činnosť ombudsmana

Článok 206 : 
Odvolanie ombudsmana z funkcie

HLAVA X : SEKRETARIÁT PARLAMENTU

Článok 207 : 
Sekretariát

HLAVA XI : PRÁVOMOCI SÚVISIACE S POLITICKÝMI STRANAMI NA EURÓPSKEJ ÚROVNI

Článok 208 : 
Právomoc predsedu

Článok 209 : 
Právomoc Predsedníctva

Článok 210 : 
Právomoc gestorského výboru a pléna

HLAVA XII : UPLATŇOVANIE ROKOVACIEHO PORIADKU A POSTUP PRI JEHO NOVELIZÁCII

Článok 211 : 
Uplatňovanie rokovacieho poriadku

Článok 212 : 
Zmeny rokovacieho poriadku

HLAVA XIII : RÔZNE

Článok 213 : 
Symboly Únie

Článok 214 : 
Neukončené záležitosti

Článok 215 : 
Usporiadanie príloh

Článok 216 : 
Korigendá

PRÍLOHA I
Ustanovenia o použití čl. 9 ods. 1 - Transparentnosť a finančné pomery poslancov

PRÍLOHA II
Priebeh hodiny otázok podľa článku 116

PRÍLOHA III
Usmernenia pre otázky na písomné zodpovedanie podľa článkov 117 a 118

PRÍLOHA IV
Usmernenia a všeobecné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere záležitostí do programu rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu podľa článku 122

PRÍLOHA V
vypúšťa sa

PRÍLOHA VI
Postup posudzovania a prijímania rozhodnutí o udelení absolutória

PRÍLOHA VII
Pôsobnosť stálych výborov

I. : 
Výbor pre zahraničné veci

II. : 
Výbor pre rozvoj

III. : 
Výbor pre medzinárodný obchod

IV. : 
Výbor pre rozpočet

V. : 
Výbor pre kontrolu rozpočtu

VI. : 
Výbor pre hospodárske a menové veci

VII. : 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

VIII. : 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

IX. : 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

X. : 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

XI. : 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

XII. : 
Výbor pre regionálny rozvoj

XIII. : 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

XIV. : 
Výbor pre rybné hospodárstvo

XV. : 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie

XVI. : 
Výbor pre právne veci

XVII. : 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

XVIII. : 
Výbor pre ústavné veci

XIX. : 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

XX. : 
Výbor pre petície

PRÍLOHA VIII
Dôverné a citlivé dokumenty a informácie

PRÍLOHA IX
Podrobné ustanovenia o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu

PRÍLOHA X
Ustanovenia o použití čl. 9 ods. 4 - lobistické skupiny v Európskom parlamente

PRÍLOHA XI
Výkon funkcie ombudsmana

PRÍLOHA XII
Predchádzanie podvodom, korupcii a ďalšej protiprávnej činnosti poškodzujúcej záujmy spoločenstiev

PRÍLOHA XIII
Dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES

PRÍLOHA XIV
Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou

PRÍLOHA XV
Nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom

PRÍLOHA XVI
Usmernenia týkajúce sa výkladu pravidiel správania poslancov

PRÍLOHA XVII
Usmernenia pre schválenie Komisie

PRÍLOHA XVIII
Schvaľovací postup pre vypracovanie iniciatívnych správ

PRÍLOHA XIX
Komunikovanie o Európe v partnerstve

PRÍLOHA XX
Kódex správania pri rokovaniach v rámci riadneho legislatívneho postupu
Posledná úprava: 30. novembra 2009Právne oznámenie