Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - december 2009
   PDF PDF
VSEBINA
 STVARNO KAZALO
 KORISTNE INFORMACIJE

VSEBINA
NasloviI II II aIII IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII    
PrilogeIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE1: POSLANCI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Člen 1 : 
Evropski parlament

Člen 2 : 
Neodvisni mandat

Člen 3 : 
Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Člen 4 : 
Trajanje mandata poslancev

Člen 5 : 
Privilegiji in imunitete

Člen 6 : 
Odvzem imunitete

Člen 7 : 
Postopki v zvezi z imuniteto

Člen 8 : 
Izvajanje Statuta poslancev

Člen 9 : 
Finančni interesi poslancev, pravila ravnanja in dostop do Parlamenta

Člen 10 : 
Notranje preiskave, ki jih opravi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Člen 11 : 
Opazovalci
POGLAVJE 2: FUNKCIONARJI PARLAMENTA

Člen 12 : 
Poslanec, ki začasno predseduje

Člen 13 : 
Kandidature in splošne določbe

Člen 14 : 
Izvolitev predsednika – otvoritveni nagovor

Člen 15 : 
Izvolitev podpredsednikov

Člen 16 : 
Izvolitev kvestorjev

Člen 17 : 
Trajanje mandata funkcionarjev

Člen 18 : 
Prosti sedeži

Člen 19 : 
Predčasno prenehanje mandata
POGLAVJE 3: TELESA IN NALOGE

Člen 20 : 
Naloge predsednika

Člen 21 : 
Naloge podpredsednikov

Člen 22 : 
Sestava predsedstva

Člen 23 : 
Naloge predsedstva

Člen 24 : 
Sestava konference predsednikov

Člen 25 : 
Naloge konference predsednikov

Člen 26 : 
Naloge kvestorjev

Člen 27 : 
Konferenca predsednikov odborov

Člen 28 : 
Konferenca predsednikov delegacij

Člen 29 : 
Javnost dela predsedstva in konference predsednikov
POGLAVJE 4: POLITIČNE SKUPINE

Člen 30 : 
Oblikovanje političnih skupin

Člen 31 : 
Dejavnosti in pravni položaj političnih skupin

Člen 32 : 
Medskupine

Člen 33 : 
Samostojni poslanci

Člen 34 : 
Sedežni red v sejni dvorani

NASLOV II : ZAKONODAJNI, PRORAČUNSKI IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1: ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 35 : 
Zakonodajni in delovni program Komisije

Člen 36 : 
Spoštovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

Člen 37 : 
Preverjanje pravne podlage

Člen 38 : 
Preverjanje finančne združljivosti

Člen 38 a : 
Pregled spoštovanja načela subsidiarnosti

Člen 39 : 
Dostop do dokumentov in obveščanje Parlamenta

Člen 40 : 
Zastopanje Parlamenta na sejah Sveta

Člen 41 : 
Pravica do pobude, prenesena na Evropski parlament s pogodbami

Člen 42 : 
Pobuda v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 43 : 
Obravnava zakonodajnih dokumentov

Člen 44 : 
Zakonodajni postopki za pobude držav članic
POGLAVJE 2: POSTOPEK V ODBORU

Člen 45 : 
Zakonodajna poročila

Člen 46 : 
Poenostavljeni postopek

Člen 47 : 
Nezakonodajna poročila

Člen 48 : 
Samoiniciativna poročila

Člen 49 : 
Mnenja odborov

Člen 50 : 
Postopek s pridruženimi odbori

Člen 51 : 
Postopek s skupnimi sejami odborov

Člen 52 : 
Oblikovanje poročil
POGLAVJE 3: PRVA OBRAVNAVA
V odboru

Člen 53 : 
Sprememba predloga zakonodajnega akta

Člen 54 : 
Stališče Komisije in Sveta o predlogih sprememb
Na plenarnem zasedanju

Člen 55 : 
Zaključek prve obravnave

Člen 56 : 
Zavrnitev predloga Komisije

Člen 57 : 
Sprejetje predlogov sprememb k predlogu Komisije
Postopek spremljanja

Člen 58 : 
Spremljanje stališča Parlamenta

Člen 59 : 
Ponovno posredovanje Parlamentu

Člen 60 : 
črtano
POGLAVJE 4: DRUGA OBRAVNAVA
V odboru

Člen 61 : 
Predložitev stališča Sveta

Člen 62 : 
Podaljšanje rokov

Člen 63 : 
Posredovanje pristojnemu odboru in postopek v odboru
Na plenarnem zasedanju

Člen 64 : 
Zaključek druge obravnave

Člen 65 : 
Zavrnitev stališča Sveta

Člen 66 : 
Spremembe stališča Sveta
POGLAVJE 5: TRETJA OBRAVNAVA
Sprava

Člen 67 : 
Sklic Spravnega odbora

Člen 68 : 
Delegacija v Spravnem odboru
Na plenarnem zasedanju

Člen 69 : 
Skupno besedilo
POGLAVJE 6: ZAKLJUČEK ZAKONODAJNEGA POSTOPKA

Člen 70 : 
Medinstitucionalna pogajanja in zakonodajni postopki

Člen 71 : 
Sporazum v prvi obravnavi

Člen 72 : 
Sporazum v drugi obravnavi

Člen 73 : 
Zahteve pri pripravi zakonodajnih aktov

Člen 74 : 
Podpis sprejetih aktov
POGLAVJE 6 a: USTAVNE ZADEVE

Člen 74 a : 
Redni postopek za spremembo Pogodb

Člen 74 b : 
Poenostavljeni postopek za spremembo Pogodb

Člen 74 c : 
Pristopne pogodbe

Člen 74 d : 
Izstop iz Unije

Člen 74 e : 
Kršitev temeljnih načel s strani države članice

Člen 74 f : 
Sestava Parlamenta

Člen 74 g : 
Okrepljeno sodelovanje med državami članicami
POGLAVJE 7: PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 75 : 
Večletni finančni okvir

Člen 75 a : 
Delovno gradivo

Člen 75 b : 
Obravnava predloga proračuna – prva faza

Člen 75 c : 
Finančni trialog

Člen 75 d : 
Sprava v proračunskem postopku

Člen 75 e : 
Dokončno sprejetje proračuna

Člen 75 f : 
Sistem začasnih dvanajstin

Člen 76 : 
Podelitev razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna

Člen 77 : 
Drugi postopki podelitve razrešnice

Člen 78 : 
Parlamentarni nadzor nad izvrševanjem proračuna
POGLAVJE 8: NOTRANJI PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 79 : 
Načrt prihodkov in odhodkov Parlamenta

Člen 79 a : 
Postopek priprave načrta odhodkov Parlamenta

Člen 80 : 
Pooblastila glede prevzema in poravnave izdatkov
POGLAVJE 9: POSTOPEK ODOBRITVE

Člen 81 : 
Postopek odobritve
POGLAVJE 10: črtano

Člen 82 : 
črtano
POGLAVJE 11: DRUGI POSTOPKI

Člen 83 : 
Postopek za pridobitev mnenj v skladu s členom 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 84 : 
Postopek dialoga med socialnimi partnerji

Člen 85 : 
Postopki preverjanja prostovoljnih sporazumov

Člen 86 : 
Kodifikacija

Člen 87 : 
Prenovitev pravnih aktov

Člen 87 a : 
Delegirani akti

Člen 88 : 
Izvedbeni ukrepi

NASLOV II a: ZUNANJI ODNOSI
POGLAVJE 12: MEDNARODNI SPORAZUMI

Člen 89 : 
črtano

Člen 90 : 
Mednarodni sporazumi

Člen 91 : 
Postopki v skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije v primeru začasne uporabe ali odložitve izvajanja mednarodnih sporazumov ali določitve stališča Unije v organu, ustanovljenem s sporazumom
POGLAVJE 13: ZUNANJE ZASTOPANJE UNIJE TER SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

Člen 92 : 
črtano

Člen 93 : 
Posebni predstavniki

Člen 94 : 
črtano

Člen 95 : 
Mednarodno zastopanje

Člen 96 : 
Posvetovanje s Parlamentom in obveščanje Parlamenta v okviru skupne zunanje in varnostne politike

Člen 97 : 
Priporočila v okviru skupne zunanje in varnostne politike

Člen 98 : 
Kršitev človekovih pravic
POGLAVJE 14: črtano

Člen 99 : 
črtano

Člen 100 : 
črtano

Člen 101 : 
črtano
POGLAVJE 15: črtano

Člen 102 : 
črtano

NASLOV III : PREGLEDNOST DELA

Člen 103 : 
Preglednost dejavnosti Parlamenta

Člen 104 : 
Dostop javnosti do dokumentov

NASLOV IV : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 1: IMENOVANJA

Člen 105 : 
Izvolitev predsednika Komisije

Člen 106 : 
Izvolitev Komisije

Člen 107 : 
Nezaupnica Komisiji

Člen 107 a : 
Imenovanje sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije

Člen 108 : 
Imenovanje članov Računskega sodišča

Člen 109 : 
Imenovanje članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke
POGLAVJE 2: IZJAVE

Člen 110 : 
Izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta

Člen 111 : 
Pojasnila sklepov Komisije

Člen 112 : 
Izjave Računskega sodišča

Člen 113 : 
Izjave Evropske centralne banke

Člen 114 : 
Priporočilo o načelnih smernicah ekonomskih politik
POGLAVJE 3: VPRAŠANJA SVETU, KOMISIJI IN EVROPSKI CENTRALNI BANKI

Člen 115 : 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Člen 116 : 
Čas za vprašanja

Člen 117 : 
Vprašanja za pisni odgovor Svetu in Komisiji

Člen 118 : 
Vprašanja Evropski centralni banki za pisni odgovor
POGLAVJE 4: POROČILA DRUGIH INSTITUCIJ

Člen 119 : 
Letna in ostala poročila drugih institucij
POGLAVJE 5: RESOLUCIJE IN PRIPOROČILA

Člen 120 : 
Predlogi resolucij

Člen 121 : 
Priporočila Svetu

Člen 122 : 
Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

Člen 123 : 
Pisne izjave

Člen 124 : 
Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom

Člen 125 : 
Posvetovanje z Odborom regij

Člen 126 : 
Zaprosila, naslovljena na evropske agencije
POGLAVJE 6: MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI

Člen 127 : 
Medinstitucionalni sporazumi
POGLAVJE 7: PREDLOŽITEV ZADEV SODIŠČU EVROPSKE UNIJE

Člen 128 : 
Postopek pred Sodiščem Evropske unije

Člen 129 : 
črtano

NASLOV V : ODNOSI Z NACIONALNIMI PARLAMENTI

Člen 130 : 
Izmenjava informacij, stiki in vzajemne ugodnosti

Člen 131 : 
Konferenca odborov za evropske zadeve (COSAC)

Člen 132 : 
Konferenca parlamentov

NASLOV VI : ZASEDANJA
POGLAVJE 1: ZASEDANJA PARLAMENTA

Člen 133 : 
Parlamentarno obdobje, zasedanja, delna zasedanja, seje

Člen 134 : 
Sklic Parlamenta

Člen 135 : 
Kraj zasedanj

Člen 136 : 
Navzočnost poslancev na sejah
POGLAVJE 2: RAZPORED DELA PARLAMENTA

Člen 137 : 
Osnutek dnevnega reda

Člen 138 : 
Postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb in razprave

Člen 139 : 
Kratka predstavitev

Člen 140 : 
Sprejemanje in spreminjanje dnevnega reda

Člen 141 : 
Izredna razprava

Člen 142 : 
Nujni postopek

Člen 143 : 
Skupna razprava

Člen 144 : 
Roki
POGLAVJE 3: SPLOŠNA PRAVILA O POTEKU SEJ

Člen 145 : 
Dostop do sejne dvorane

Člen 146 : 
Jeziki

Člen 147 : 
Prehodna določba

Člen 148 : 
Razdelitev dokumentov

Člen 149 : 
Dodelitev časa za govor in seznam govornikov

Člen 150 : 
Enominutni govori

Člen 151 : 
Osebne izjave
POGLAVJE 4: UKREPI V PRIMERU NESPOŠTOVANJA PRAVIL RAVNANJA

Člen 152 : 
Takojšnji ukrepi

Člen 153 : 
Sankcije

Člen 154 : 
Notranji postopki pritožbe
POGLAVJE 5: SKLEPČNOST IN GLASOVANJE

Člen 155 : 
Sklepčnost

Člen 156 : 
Vložitev in obrazložitev predlogov sprememb

Člen 157 : 
Dopustnost predlogov sprememb

Člen 158 : 
Postopek glasovanja

Člen 159 : 
Izenačenost glasov

Člen 160 : 
Načela glasovanja

Člen 161 : 
Vrstni red glasovanja o predlogih sprememb

Člen 162 : 
Obravnavanje predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih

Člen 163 : 
Glasovanje po delih

Člen 164 : 
Pravica do glasovanja

Člen 165 : 
Glasovanje

Člen 166 : 
Končno glasovanje

Člen 167 : 
Poimensko glasovanje

Člen 168 : 
Elektronsko glasovanje

Člen 169 : 
Tajno glasovanje

Člen 170 : 
Obrazložitev glasovanja

Člen 171 : 
Spori glede glasovanja
POGLAVJE 6: PRIGLASITVE V ZVEZI S POSTOPKOM

Člen 172 : 
Postopkovni predlogi

Člen 173 : 
Vprašanje pravilnosti postopka

Člen 174 : 
Zavrnitev razprave zaradi nedopustnosti zadeve

Člen 175 : 
Vrnitev zadeve odboru

Člen 176 : 
Zaključek razprave

Člen 177 : 
Preložitev razprave in glasovanja

Člen 178 : 
Prekinitev ali zaključek seje
POGLAVJE 7: JAVNOST DELA

Člen 179 : 
Zapisnik

Člen 180 : 
Sprejeta besedila

Člen 181 : 
Dobesedni zapis

Člen 182 : 
Avdiovizualni zapis sej

NASLOV VII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1: ODBORI - USTANOVITEV IN PRISTOJNOSTI

Člen 183 : 
Ustanovitev stalnih odborov

Člen 184 : 
Ustanovitev posebnih odborov

Člen 185 : 
Preiskovalni odbori

Člen 186 : 
Sestava odborov

Člen 187 : 
Namestniki

Člen 188 : 
Naloge odborov

Člen 189 : 
Odbor, pristojen za preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Člen 190 : 
Pododbori

Člen 191 : 
Predsedstva odborov

Člen 192 : 
Koordinatorji odborov in poročevalci v senci
POGLAVJE 2: ODBORI - DELOVANJE

Člen 193 : 
Seje odborov

Člen 194 : 
Zapisnik sej odbora

Člen 195 : 
Glasovanje v odboru

Člen 196 : 
Določbe o poteku plenarnih sej, ki se uporabljajo v odborih

Člen 197 : 
Čas za vprašanja v odboru
POGLAVJE 3: MEDPARLAMENTARNE DELEGACIJE

Člen 198 : 
Ustanovitev in naloge medparlamentarnih delegacij

Člen 199 : 
Sodelovanje s parlamentarno skupščino Sveta Evrope

Člen 200 : 
Skupni parlamentarni odbori

NASLOV VIII : PETICIJE

Člen 201 : 
Pravica do peticije

Člen 202 : 
Obravnava peticij

Člen 203 : 
Objava peticij

NASLOV IX : VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Člen 204 : 
Izvolitev varuha človekovih pravic

Člen 205 : 
Dejavnosti varuha človekovih pravic

Člen 206 : 
Razrešitev varuha človekovih pravic

NASLOV X : GENERALNI SEKRETARIAT PARLAMENTA

Člen 207 : 
Generalni sekretariat Parlamenta

NASLOV XI : PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZVEZI S POLITIČNIMI STRANKAMI NA EVROPSKI RAVNI

Člen 208 : 
Pristojnosti in odgovornosti predsednika Parlamenta

Člen 209 : 
Pristojnosti in odgovornosti predsedstva

Člen 210 : 
Pristojnosti in odgovornosti pristojnega odbora in Parlamenta

NASLOV XII : UPORABA IN SPREMEMBA POSLOVNIKA

Člen 211 : 
Uporaba tega poslovnika

Člen 212 : 
Sprememba tega poslovnika

NASLOV XIII : DRUGE DOLOČBE

Člen 213 : 
Simboli Unije

Člen 214 : 
Nerešene zadeve

Člen 215 : 
Struktura prilog

Člen 216 : 
Popravki

PRILOGA I
Določbe o izvajanju člena 9(1) – preglednost in finančni interesi poslancev

PRILOGA II
Potek časa za vprašanja v skladu s členom 116

PRILOGA III
Smernice za vprašanja za pisni odgovor v skladu s členoma 117 in 118

PRILOGA IV
Smernice in splošna načela za izbiranje zadev, ki bodo uvrščene na dnevni red razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države, določene v členu 122

PRILOGA V
črtano

PRILOGA VI
Postopek obravnave in sprejetja sklepov o podelitvi razrešnice

PRILOGA VII
Pristojnosti stalnih parlamentarnih odborov

I. : 
Odbor za zunanje zadeve

II. : 
Odbor za razvoj

III. : 
Odbor za mednarodno trgovino

IV. : 
Odbor za proračun

V. : 
Odbor za proračunski nadzor

VI. : 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

VII. : 
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

VIII. : 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

IX. : 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

X. : 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

XI. : 
Odbor za promet in turizem

XII. : 
Odbor za regionalni razvoj

XIII. : 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

XIV. : 
Odbor za ribištvo

XV. : 
Odbor za kulturo in izobraževanje

XVI. : 
Odbor za pravne zadeve

XVII. : 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

XVIII. : 
Odbor za ustavne zadeve

XIX. : 
Odbor za pravice žensk in enakost spolov

XX. : 
Odbor za peticije

PRILOGA VIII
Dokumenti in informacije zaupne in občutljive narave

PRILOGA IX
Določbe, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta

PRILOGA X
Določbe o izvajanju člena 9(4) - Lobiranje v Parlamentu

PRILOGA XI
Opravljanje nalog Evropskega varuha človekovih pravic

PRILOGA XII
Boj proti goljufijam, korupciji in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje interesom Skupnosti

PRILOGA XIII
Sporazum med Evropskim Parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES

PRILOGA XIV
Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo

PRILOGA XV
Uredba (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov

PRILOGA XVI
Smernice za enotno razlago pravil ravnanja poslancev

PRILOGA XVII
Smernice za potrditev Komisije

PRILOGA XVIII
Postopek pridobitve dovoljenja za pripravo samoiniciativnih poročil

PRILOGA XIX
Partnerstvo za komuniciranje o Evropi

PRILOGA XX
Kodeks ravnanja pri pogajanjih v rednem zakonodajnem postopku
Zadnja posodobitev: 1. december 2009Pravno obvestilo