Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2014
   PDF PDF
OBSAH
REJSTŘÍK
UŽITEČNÉ INFORMACE

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 1 : JMENOVÁNÍ

Článek 118 : Volba Komise

1.   Předseda Parlamentu po konzultaci s nově zvoleným předsedou Komise požádá kandidáty, které nově zvolený předseda Komise a Rada navrhli na místa komisařů, aby se dostavili před příslušné parlamentní výbory podle předpokládaných oblastí jejich působnosti. Tato slyšení jsou veřejná.

2.   Předseda může vyzvat nově zvoleného předsedu Komise, aby informoval Parlament o přidělení oblastí působnosti v navrženém sboru komisařů v souladu s jeho politickými směry.

3.   Příslušný výbor nebo výbory vyzvou kandidáta na komisaře, aby učinil prohlášení a odpověděl na otázky. Slyšení jsou pořádána způsobem, který kandidátům na komisaře umožní sdělit Parlamentu všechny relevantní informace. Ustanovení týkající se organizace slyšení jsou obsažena v příloze jednacího řádu(1) .

4.   Nově zvolený předseda představí sbor komisařů a jejich program na zasedání Parlamentu, na které jsou přizváni předseda Evropské rady a předseda Rady. Po prohlášení následuje rozprava.

5.   Na závěr rozpravy může jakákoli politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit návrh usnesení. Použije se čl. 123 odst. 3, 4 a 5.

Po hlasování o návrhu usnesení Parlament zvolí nebo zamítne Komisi většinou odevzdaných hlasů.

Hlasuje se jmenovitě.

Parlament může odložit hlasování na další zasedání.

6.   Předseda informuje Radu o zvolení nebo zamítnutí Komise.

7.   V případě významné změny v oblastech působnosti během funkčního období Komise, obsazení volného mandátu nebo jmenování nového komisaře po přistoupení nového členského státu jsou příslušní komisaři pozváni před výbory příslušné pro dané oblasti v souladu s odstavcem 3.

(1)Viz příloha XVI.
Poslední aktualizace: 18. června 2014Právní upozornění