Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2014
   PDF PDF
CLÁR
INNÉACS
FAISNÉIS ÚSÁIDEACH

TEIDEAL V : CAIDREAMH LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 1 : CEAPACHÁIN

Riail 118 : Toghadh an Choimisiúin

1.   Déanfaidh an tUachtarán, tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán tofa an Choimisiúin, a iarraidh ar na hainmnithigh arna moladh ag Uachtarán tofa an Choimisiúin agus ag an gComhairle do na poist éagsúla mar Choimisinéirí láithriú os comhair na gcoistí cuí de réir na réimsí ionchasacha freagrachta a bheidh acu. Is go poiblí a sheolfar na héisteachtaí sin.

2.   Féadfaidh an tUachtarán a iarraidh ar Uachtarán tofa an Choimisiúin, i gcomhréir lena threoirlínte polaitiúla nó lena treoirlínte polaitiúla, a chur in iúl don Pharlaimint an chaoi a ndéanfar freagrachtaí na gcúraimí a leithdháileadh i gColáiste na gCoimisinéirí atá beartaithe.

3.   Iarrfaidh an coiste cuí nó na coistí cuí ar an gCoimisinéir ainmnithe ráiteas a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt. Déanfar na héisteachtaí a eagrú ar shlí a fhágann go mbeidh ar chumas na gCoimisinéirí ainmnithe an fhaisnéis iomchuí go léir a nochtadh don Pharlaimint. Déanfar forálacha a bhaineann le heagrú na n-éisteachtaí a leagan síos in iarscríbhinn a ghabhann leis na Rialacha Nós Imeachta seo(1) .

4.   Cuirfidh an tUachtarán tofa coláiste na gCoimisinéirí agus a gclár i láthair ag suí den Pharlaimint a dtabharfar cuireadh d’Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus d’Uachtarán na Comhairle a bheith i láthair aige. Beidh díospóireacht ann i ndiaidh an ráitis.

5.   Chun an díospóireacht a thabhairt chun críche, féadfaidh aon ghrúpa polaitiúil nó 40 Feisire ar a laghad tairiscint i gcomhair rúin a chur síos. Beidh feidhm ag Riail 123(3), (4) agus (5).

Tar éis na vótála ar thairiscint i gcomhair rúin, toghfaidh an Pharlaimint an Coimisiún, nó diúltóidh sí dó, le tromlach na vótaí a chaitear.

Déanfar an vótáil le glaoch rolla.

Féadfaidh an Pharlaimint an vótáil a chur siar go dtí an chéad suí eile.

6.   Cuirfidh an tUachtarán in iúl don Chomhairle cibé acu a toghadh an Coimisiún nó a diúltaíodh dó.

7.   I gcás ina dtarlaíonn athrú substaintiúil ar chúraimí le linn théarma oifige an Choimisiúin, le linn folúntas a líonadh nó le linn Coimisinéir nua a cheapadh tar éis aontachais Ballstáit nua, iarrfar ar na Coimisinéirí lena mbaineann láithriú os comhair na gcoistí atá freagrach as na réimsí freagrachta i dtrácht i gcomhréir le mír 3.

(1)Féach Iarscríbhinn XVI.
An nuashonrú is déanaí: 18 Meitheamh 2014Fógra dlíthiúil