Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - júl 2014
   PDF PDF
OBSAH
REGISTER
INFORMÁCIA

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI ORGÁNMI A INŠTITÚCIAMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 118 : Voľba Komisie

1.   Po porade so zvoleným predsedom Komisie vyzve predseda Parlamentu kandidátov na jednotlivé posty členov Komisie, ktorých navrhli predseda Komisie a Rada, aby vystúpili pred príslušnými výbormi podľa svojej budúcej oblasti pôsobnosti. Tieto vypočutia sú verejné.

2.   Predseda Parlamentu môže vyzvať zvoleného predsedu Komisie, aby informoval Parlament o rozdelení rezortných povinností v navrhovanom kolégiu členov Komisie v súlade so svojim politickým smerovaním.

3.   Príslušný výbor alebo výbory vyzvú vymenovaného člena Komisie, aby vystúpil s vyhlásením a odpovedal na otázky. Vypočutia sa organizujú tak, aby mali vymenovaní členovia Komisie možnosť poskytnúť Parlamentu všetky príslušné informácie. Ustanovenia týkajúce sa organizácie vypočutí sa uvádzajú v prílohe k rokovaciemu poriadku(1) .

4.   Zvolený predseda Komisie predstaví kolégium členov Komisie a jeho program na rokovaní Parlamentu, na ktoré sú prizvaní predseda Európskej rady a predseda Rady. Po vyhlásení nasleduje rozprava.

5.    Každá politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov môže predložiť návrh uznesenia na ukončenie rozpravy. Použije sa článok 123 ods. 3, 4 a 5.

Po hlasovaní o návrhu uznesenia Parlament zvolí alebo zamietne Komisiu väčšinou odovzdaných hlasov.

Hlasuje sa podľa mien.

Parlament môže odložiť hlasovanie na nasledujúce rokovanie.

6.   Predseda informuje Radu o zvolení alebo zamietnutí Komisie.

7.   Ak počas funkčného obdobia Komisie nastane podstatná zmena týkajúca sa rezortu, dôjde k obsadeniu voľného miesta alebo vymenovaniu nového člena Komisie po pristúpení nového členského štátu, sú dotknutí členovia Komisie vyzvaní, aby v súlade s odsekom 3 vystúpili pred výborom alebo výbormi s pôsobnosťou v oblastiach, ktorých sa tieto zmeny týkajú.

(1)Pozri prílohu XVI.
Posledná úprava: 18. júna 2014Právne oznámenie