Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Juli 2014
   PDF PDF
INNEHÅLL
REGISTER
UPPLYSNINGAR

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA ORGAN
KAPITEL 1 : NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 118 : Val av kommissionen

1.   Talmannen ska, efter att ha hört kommissionens nyvalda ordförande, uppmana dem som den nyvalda ordföranden och rådet nominerat till ledamöter av kommissionen att framträda inför lämpligt utskott i enlighet med sina framtida ansvarsområden. Dessa utfrågningar ska vara offentliga.

2.   Talmannen får bjuda in kommissionens nyvalda ordförande för att denne ska informera parlamentet om hur de olika ansvarsområdena, enligt dennes politiska riktlinjer, ska fördelas i det föreslagna kommissionskollegiet.

3.   Det eller de utskott som är ansvariga på området ska uppmana den nominerade kommissionsledamoten att göra ett uttalande och besvara frågor. Utfrågningarna ska anordnas på sådant sätt att de nominerade kommissionsledamöterna får möjlighet att lämna alla relevanta upplysningar till parlamentet. Bestämmelser om anordnandet av utfrågningarna ska fastställas i en bilaga till arbetsordningen(1) .

4.   Kommissionens nyvalda ordförande ska presentera kollegiet och dess program vid ett plenarsammanträde, där Europeiska rådets ordförande och rådets ordförande inbjuds att delta. Programförklaringen ska följas av en debatt.

5.   Som avslutning på debatten har varje politisk grupp eller minst 40 ledamöter rätt att lägga fram ett resolutionsförslag. Artikel 123.3, 123.4 och 123.5 ska tillämpas.

Efter omröstningen om resolutionsförslaget ska parlamentet välja eller avvisa kommissionen med en majoritet av de avgivna rösterna.

Omröstningen ska förrättas med namnupprop.

Parlamentet kan skjuta upp omröstningen till nästföljande sammanträde.

6.   Talmannen ska underrätta rådet om huruvida kommissionen har valts eller avvisats.

7.   Om det under mandatperioden sker en avsevärd förändring beträffande ansvarsområden inom kommissionen, om en ersättare utses eller om en ny kommissionsledamot utses till följd av anslutning av en ny medlemsstat, ska ansvariga utskott bjuda in berörda kommissionsledamöter i enlighet med punkt 3.

(1)Se bilaga XVI.
Senaste uppdatering: 18 juni 2014Rättsligt meddelande