Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - BrysselLopullinen painos
 Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. maaliskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla (KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. maaliskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/.../EY antamiseksi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla
 Euroopan investointirahaston pääoman korottaminen *
 Giuseppe Garganin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistaminen ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. maaliskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistamisen osalta (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. maaliskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/.../EY antamiseksi aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY, lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY sekä biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta
 Yritysten rakennetilastot ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. maaliskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritystoiminnan rakennetilastoista (KOM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. maaliskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi yritystoiminnan rakennetilastoista (uudelleenlaadittu)
 Lippuvaltion vaatimusten noudattaminen ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. maaliskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta (KOM(2005)0586 – C6-0062/2006 – 2005/0236(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. maaliskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/.../EY antamiseksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta
 Alusten omistajien siviilioikeudellinen vastuu ja rahavakuudet ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 29. maaliskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten omistajien siviilioikeudellisesta vastuusta ja rahavakuuksista (KOM(2005)0593 – C6-0039/2006 – 2005/0242(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. maaliskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/.../EY antamiseksi alusten omistajien siviilioikeudellisesta vastuusta ja rahavakuuksista
 Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät *
 Turvallisuus jalkapallo-otteluissa *
 Kosovon tulevaisuus ja EU:n rooli
 Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuus
  Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. maaliskuuta 2007 Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta (2006/2205(INI))
  LIITE
 Vuoden 2008 talousarvion suuntaviivat - pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX
 Ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuus Euroopassa
 Uusien jäsenvaltioiden yhdentyminen YMP:hen
 Hepatiitti C -tartunnat
Tekstit
Lopullinen painos (515 kb)
Päivitetty viimeksi: 10. kesäkuuta 2008Oikeudellinen huomautus