Показалец 
Приети текстове
вторник, 15 януари 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия
Партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране *
 Вътрешен превоз на опасни товари (изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията) ***I
 Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи ***I
 Летищни такси ***I
  Резолюция
  Консолидиран текст
 Износ и внос на опасни химични вещества ***I
  Резолюция
  Консолидиран текст
  Приложение
 Схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността ***I
  Резолюция
  Консолидиран текст
 CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето
 Данъчно третиране на загуби при презгранични ситуации
 Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.

Партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране *
PDF 63k   DOC 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета относно изменение на Регламент (ЕО) № 533/2004 за установяване на европейски партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране (COM(2007)0662 – C6-0471/2007 – 2007/0239(CNS) )
P6_TA(2008)0001 A6-0517/2007

(Процедура на консултация)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0662 ),

–   като взе предвид първото изречение на член 181а, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0471/2007 ),

–   като взе предвид членове 51 и 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по външни работи (A6-0517/2007 ),

1.   Одобрява предложението на Комисията;

2.   Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.   Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

4.   Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Вътрешен превоз на опасни товари (изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията) ***I
PDF 64k   DOC 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 95/50/ЕО във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0509 – C6-0278/2007 – 2007/0184(COD) )
P6_TA(2008)0002 A6-0506/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0509 ),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0278/2007 ),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0506/2007 ),

1.   Одобрява предложението на Комисията;

2.   Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.   Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи ***I
PDF 100k   DOC 54k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент № 11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност и на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните – Аспекти, свързани с транспорта (COM(2007)0090 – C6-0086/2007 – 2007/0037A(COD) )
P6_TA(2008)0003 A6-0513/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0090 ),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и по-специално член 75, параграф 3, член 95 и член 152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО, съгласно Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0086/2007 ),

–   като взе предвид решението на Председателския съвет от 5 юли 2007 г., с което се упълномощават Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и Комисията по транспорт и туризъм да изготвят всяка поотделно законодателен доклад въз основа на горепосоченото предложение на Комисията,

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси по предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0513/2007 ),

1.   Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.   Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

3.   Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
ЗАГЛАВИЕ
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент № 11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните
Регламент на Съвета за изменение на Регламент № 11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност
Изменение 2
ПОЗОВАВАНЕ 1
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75, параграф 3, член 95 и член 152, параграф 4 от него,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 75, параграф 3 от него,
Изменение 3
ПОЗОВАВАНЕ 5
като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора,
заличава се
Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 3
Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 852/2004 изисква от всички оператори в предприятията за производство на храни да въведат, прилагат и поддържат постоянна процедура или процедури, основаващи се на принципите на НАССР (анализ на опасностите и контрол в критични точки).
заличава се
Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 4
(4)    Опитът сочи, че в някои предприятия за производство на храни хигиената на храните може да се гарантира чрез правилното прилагане на изискванията за хигиена на храните, определени с Регламент (ЕО) № 852/2004, без да се прибягва до системата на HACCP. Засегнати в частност са малките предприятия, които предимно продават директно на крайния потребител, като фурни, месарници, бакалии, пазарски щандове, ресторанти и барове и които са микропредприятия по смисъла на Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003 г. относно определението на микропредприятията, малките и средните предприятия.
заличава се
Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 5
(5)    Следователно е подходящо въпросните предприятия да бъдат освободени от изискването на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 852/2004, като се има предвид, че те са длъжни да се съобразяват с всички останали изисквания от посочения регламент.
заличава се
Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 6
(6)    Тъй като изменението на Регламент (ЕО) № 852/2004 и на Регламент № 11 имат като обща цел да намалят административната тежест за предприятията, без това да накърни основната цел на посочените регламенти, е подходящо тези изменения да бъдат събрани в единен регламент.
заличава се
Изменение 8
ЧЛЕН 2
Член 5, параграф 3 (Регламент (EО) № 852/2004)
Член 2
заличава се
В член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 852/2004 се добавя следното изречение:
"Без това да засяга останалите изисквания на настоящия регламент, параграф 1 не се прилага към предприятията, които представляват микропредприятия по смисъла на Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003 г. и чиито дейности представляват предимно директна продажба на храни на крайния потребител".

Летищни такси ***I
PDF 169k   DOC 125k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно летищните такси (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD) )
P6_TA(2008)0004 A6-0497/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение : първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0820 ),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0056/2007 ),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по регионално развитие (A6-0497/2007 ),

1.   Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.   Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

3.   Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно летищните такси

P6_TC1-COD(2007)0013


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ║,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет(1) ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2) ,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3) ,

като имат предвид, че:

(1)   Главната задача и търговска дейност на летищата е да осигуряват обслужването на въздухоплавателните средства от кацане до излитане, както и на пътниците и товарите, така че въздушните превозвачи да могат да предоставят услуги по въздушен превоз . За тази цел летищата предоставят редица съоръжения и услуги, свързани с работата на въздухоплавателните средства и обслужването на пътниците и товарите, разходите за които обикновено се възстановяват чрез летищните такси. Съоръженията и услугите, за които се събират такси, следва да се предоставят на базата на ефикасност на разходите.

(2)   Необходимо е да се установи обща рамка за регулиране на основните характеристики на летищните такси и начина на тяхното определяне, тъй като при липса на такава рамка е възможно да не бъдат спазвани основните изисквания в отношенията между органите за управление на летищата и летищните ползватели .

(3)   Настоящата директива следва да се прилага за летищата, разположени ║ в Общността, които са с размер над минималния, тъй като управлението и финансирането на малки летища не налагат прилагането на общностна рамка.

(4)   Събирането на такси за осигуряване на авионавигационни и наземни услуги вече е уредено съответно с Регламент (ЕО) 1794/2006 на Комисията(4) ║ и Директива 96/67/ЕО на Съвета(5) ║.

(5)   Летищните такси следва да бъдат недискриминационни. Следва да се въведе задължителна процедура за редовни консултации между органите за управление на летищата и летищните ползватели с възможност за двете страни да прибягват до независим регулаторен орган, в случай че летищните ползватели оспорят някое решение за летищните такси или за промяна на системата за таксуване.

(6)   Във всяка държава-членка следва да се определи или създаде един независим регулаторен орган, който да гарантира безпристрастност на решенията и подходящо и ефективно прилагане на директивата. Органът следва да притежава всички необходими ресурси, като персонал, експертни познания и финансовите средства, за изпълнение на своите задачи, така че да се гарантира, че летищата предоставят своите услуги и съоръжения на базата на ефикасност на разходите.

(7)   Изключително важно е летищните ползватели редовно да получават информация от органът за управление на летището относно начина и базата, на която се изчисляват основните летищни такси . Подобна прозрачност ще даде яснота на въздушните превозвачи по отношение на разходите на летището и възвръщаемостта на инвестициите в летища. За да позволят на органа за управление на летището правилно да оцени изискванията по отношение на своите бъдещи инвестиции, летищните ползватели ще трябва редовно да съобщават своите работни предвиждания, планове за развитие и конкретните изисквания и желания към органа за управление .

(8)   Летищата ще трябва да уведомяват ползватели те за важни инфраструктурни проекти, тъй като те имат значително влияние върху нивото на летищните такси. Предоставянето на тази информация ще е необходимо за осъществяване на надзор над разходите за инфраструктура и с оглед предоставянето на подходящи и рентабилни съоръжения на съответното летище.

(9)   С оглед на появата на въздушни превозвачи, предоставящи въздушни услуги на ниски цени, обслужваните от тези превозвачи летища следва да са в състояние да прилагат такси, отговарящи на инфраструктурата и/или нивото на обслужване, тъй като превозвачите имат основание да изискват от летището обслужване, което да съответства на съотношението между цената и качеството. Достъпът до такова различно ниво на инфраструктура или обслужване следва да бъде открит за всички превозвачи, които желаят да се възползват, на недискриминационна основа. В случай че търсенето превиши предлагането, достъпът трябва да се предоставя по обективни и недискриминационни критерии, които органите за управление на летището следва да разработят. Всяко диференциране и/или увеличение на таксите следва да бъде прозрачно, обективно и да се основава на ясни критерии. Диференцирането може да се разглежда като стимул за разкриването на нови линии и с това да подпомогне развитието в региони, които са географски и природно в необлагоприятно положение, включително най-отдалечените региони.

(10)   Тъй като методите за определяне и събиране на дължимите суми за покриване на разходите по сигурността се различават в отделните страни от Общността, е необходимо да се хармонизира основата на таксите за сигурност в летищата на Общността, където разходите за сигурност се прибавят към летищните такси. В тези летища таксата следва да се свързва с действителните разходи за осигуряване на сигурност, при прецизно управление на всяко публично финансиране и държавна помощ, предоставени с цел покриване на разходи за сигурност, и обслужването следва да се извършва по себестойност, в резултат на което не се формира печалба . Приходите, получени от летищни такси, въведени за покриване на разходи по сигурността, следва да се използват изключително за прилагането на мерки за сигурност.

(11)   Летищните ползватели , в замяна на таксите, които плащат, следва да имат право на фиксирано ниво на обслужване. За да се гарантира това, нивото на обслужване следва да бъде предмет на споразумение между органа за управление на летището и асоциацията или асоциациите , представляващи летищните ползватели , което да се сключва на редовни интервали от време.

(12)   Настоящата директива не засяга прилагането на разпоредбите на Договора, и по-специално членове 81 до 89 от него.

(13)   Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поради това, че системите за летищните такси не могат да бъдат установени по еднакъв начин на национално ниво в цялата Общност, и следователно поради нейния обхват и ефекти , целите биха били постигнати по-добре ║ на равнище на Общността, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

1.   Настоящата директива определя общи принципи за налагане на летищни такси на летищата в Общността. Това не накърнява свободата на органите за управление на летищата да изберат системата "single till" (съвкупно отчитане на приходите) или "dual till" (разделно отчитане на приходите), или смесена система.

2.   Настоящата директива се прилага за всички летища, разположени на територията, която е обект на разпоредбите на Договора, и открити за търговски трафик, с годишен трафик над 5 милиона пътници, или трафик, който годишно съответства на повече от 15 % от пътниците в държавата-членка, в която се намира летището .

Държавите-членки могат, след извършване на пълна проверка от националния орган за защита на конкуренцията, да прилагат настоящата директива също и за други летища, ако това се окаже необходимо.

Настоящата директива се прилага и за мрежи от летища и за всички летища, организирани в мрежи, на цялата територия, на която се прилагат разпоредбите на Договора.

Държавите-членки публикуват списък на летищата на тяхната територия, за които се прилага настоящата директива. Този списък се базира на данни от ЕВРОСТАТ и се актуализира всяка година.

Настоящата директива не се прилага за таксите, събирани за заплащане на аеронавигационното обслужване на въздушните трасета и терминалите, в съответствие с Регламент (ЕО) №  1794/2006 ║, нито за таксите, събирани като възнаграждение за наземни услуги , посочени в приложението към Директива 96/67/ЕО ║, нито за таксите, събирани за финансиране на помощта, оказвана на хора с увреждания и на хора с ограничена подвижност, посочени в Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (6) .

Настоящата директива не засяга правото на всяка държава-членка да прилага допълнителни регулаторни мерки, които не са несъвместими с тази директива, или други подходящи разпоредби на правото на Общността, във връзка с органите за управление на летищата на нейната територия. Това може да включва по-точно одобрения на системи за таксуване и/или на равнището на такси на базата на конкурентното право.

Член 2

Дефиниции

По смисъла на настоящата директива:

   a) "летище" означава всяко земно пространство, специално пригодено за приземяване, излитане и маневриране на летателни апарати, в това число помощните инсталации, които може да се включват в тези операции за нуждите на въздушния трафик и обслужване, включително инсталациите, необходими за подпомагане на търговското въздушно обслужване;
   б) "орган за управление на летище" означава орган, който в съчетание, или не, с други дейности, в зависимост от случая, има за своя цел, по силата на националните законови или подзаконови актове , администрацията и управлението на инфраструктурите на летищата или на мрежата от летища , както и съгласуването и контрола на дейностите на различните оператори, представени във въпросните летища или мрежа от летища ;
   в) "летищен ползвател " означава всяко физическо или юридическо лице, отговарящо за превоза на пътници, поща и/или товари по въздух до или от въпросното летище;
   г) "летищна такса" означава такса , която се събира в полза на органа за управление на летището и се заплаща от летищните ползватели и/или от пътниците за използването на съоръженията и услугите, предоставяни единствено от органа за управление на летището, които са свързани с кацането, излитането, осветлението и паркирането на самолетите, както и обслужване на пътници и товари;
   д) "такса за сигурността" означава такса, която е конкретно предназначена за покриване на всички или част от разходите за минималните мерки за сигурност, имащи за цел да защитават гражданската авиация от неправомерни актове на посегателство, предвидени в Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (7) ;
   е) "мрежа от летища" означава няколко летища в дадена държава-членка, които се ръководят от орган за управление на летища, определен от компетентния национален орган.

Член 3

Недискриминация

Държавите-членки гарантират, че летищните такси не правят дискриминация между летищните ползватели или пътниците.

Настоящата разпоредба не е пречка за въвеждането на корекции на таксите поради обективни, прозрачни причини от общ интерес.

Член 4

Мрежа от летища

За да се гарантира предоставянето на достъп до летищата, намиращи се в мрежа от летища, на цена, която е пропорционална на броя на пътниците, държавите-членки могат да разрешат на операторите на мрежи от летища да въведат еднообразна и прозрачна система на летищни такси за всички летища, принадлежащи на мрежата. Разрешението може да се издаде само при условие че не се нарушава конкуренцията между летищата в различни държави-членки, например по отношение на туризма. В случай на възникване на спор, жалбоподателят може да подаде жалба до Комисията въз основа на съответните правила на ЕО относно конкуренцията.

Член 5

Консултации и разрешаване на спорове

1.   Държавите-членки гарантират, че на всяко летище, за което се прилага настоящата директива, е създадена задължителна ▌процедура за консултации между органа за управление на летището и летищните ползватели , или техни представители, във връзка с функционирането на системата на летищните такси и равнището на тези такси, включително нивото на качеството на обслужването, което се предоставя от орган за управление на летището срещу летищната такса. Държавите-членки гарантират, че тези консултации се провеждат преди органите за управление на летищата или летищните ползватели да пожелаят да въведат или извършат значителни изменения в структурата или равнището на летищните такси. Когато съществува многогодишно споразумение между органа за управление на летището и летищните ползватели или представители на летищните ползватели, консултациите се провеждат в съответствие с клаузите на същото споразумение.

2.   Държавите-членки гарантират, по възможност, че измененията в системата на летищните такси или в равнището на таксите се извършват при съгласие между органа за управление на летището и летищните ползватели . За тази цел органът за управление на летището представя предложение за изменение на системата на летищните такси или на равнището на таксите пред летищните ползватели не по-късно от шест месеца преди измененията да влязат в сила, заедно с обосновка на предложените изменения . По искане на всеки летищен ползвател органът за управление на летището провежда консултации с летищните ползватели по предложените изменения и взема предвид техните виждания преди окончателното решение. Органът за управление на летището публикува окончателното си решение в разумен срок преди влизането му в сила. Органът за управление на летището мотивира своето решение, по отношение на вижданията на летищните ползватели , в случай че не е било постигнато съгласие по предложените изменения между органа за управление на летището и летищните ползватели .

3.   Държавите-членки гарантират, че в случай на окончателно несъгласие по дадено решение за летищните такси органът за управление на летището или летищните ползватели, доколкото представляват най-малко две несвързани една с друга авиокомпании, или най-малко 10 % от годишния брой полети или пътници на съответното летище, могат да поискат намесата на независимия регулаторен орган, който разглежда основанията за изменението на системата на летищните такси или на равнището на таксите.

Независимият регулаторен орган, определен или създаден в съответствие с член 12, :

   а) установява процедура за разрешаване на споровете между органа за управление на летището и летищните ползватели или техни представители относно изменения на равнището или структурата на летищните такси, включително изменения, свързани с качеството на обслужването;
   б) определя условията, при които даден спор може да бъде отнесен до него за решение;
   в) определя критериите, по които се оценяват споровете;

Тези условия и критерии са недискриминационни, прозрачни и съобразени с принципите на правото на ЕО в областта на конкуренцията и настоящата директива.

Проверката на изменение на системата на летищните такси или на равнището на летищните такси няма отлагателно действие.

4 .   Летищният ползвател предоставя убедително на пръв поглед доказателство за това, че въпросното летище е предприело мерки, които нарушават законодателството на ЕО в областта на конкуренцията.

5 .   Това не засяга действащо решение за разрешаване на спор или законово установените производства за обжалване.

Член 6

Прозрачност

1.  Държавите-членки гарантират, че веднъж годишно органът за управление на летището предоставя на всеки летищен ползвател или на представители или асоциации на летищни потребители информация за компонентите, които служат за база при определяне на равнището на всички такси, събирани от летището. Тази информация следва да включва най-малко :

   а) списък на различните услуги и инфраструктура, предоставяни в замяна на събираните такси;
   б) методологията, използвана за определяне на таксите, която посочва дали е била използвана система "single till" (съвкупно отчитане на приходите), или система "dual till" (разделно отчитане на приходите), или смесена система ;
   в) цялостната структура на разходите на летището, свързани със съоръженията и обслужването, които летищните такси са предназначени да покрият, доколкото тя е от значение за изчисляването на летищните такси и трябва да се включи в годишните отчети за стопанската дейност ;
   г) приходите и разходите за всяка категория такси, събирани на летището;
   д) приходите на летището от държавна помощ, субсидии и друго финансово подпомагане свързани с приходите от такси;
   е) държавната и регионална помощ, предоставена на летището, както и размера на ресурсите, получени от публично финансиране във връзка със задължения за обществени услуги;
   ж) общият брой на персонала, зает в обслужването, за което се събират такси;
   з) прогнози за състоянието на летището по отношение на ▌ увеличаването на трафика и планирани големи инвестиции;
   и) реалното използване на инфраструктурата и оборудването на летището за определен период от време;
   й) прогнозен резултат от планирани големи инвестиции във връзка с тяхното въздействие върху капацитета на летището и качеството на обслужването .

2.  Държавите-членки гарантират, че летищните ползватели предоставят информация на органа за управление преди очаквани изменения в равнището на летищните такси или системата на летищните такси, или преди въвеждането на нови такси, по-специално относно:

   а) прогнози за трафика;
   б) прогнози за състава и планираното използване на техния въздушен парк;
   в) техните планове за развитие на въпросното летище;
   г) техните изисквания към въпросното летище.

3.   Информацията, предоставена съобразно параграфи 1 и 2 , се счита за поверителна и се третира по съответен начин. За нея се прилага националното законодателство относно поверителността на данните. В случай на летища, чиито акции са листвани публично, трябва да се спазват по-специално правилата за търговия на фондовата борса.

4.    При условията на подходящи правила за поверителност, независимият регулаторен орган има достъп до цялата информация, от която се нуждае във връзка със своята дейност.

Член 7

Нова инфраструктура

Държавите-членки гарантират, че органът за управление на летището се консултира с летищните ползватели преди да финализира планове за нови инфраструктурни проекти. В максимален срок от пет години преди започване осъществяването на инвестицията, органът за управление на летището може да защити своите интереси чрез предварително финансиране по време на определянето на летищните такси.

Органът за управление на летището може да финансира предварително нови инфраструктурни проекти чрез съответно увеличение на летищните такси при условие че :

   a) на летищните ползватели е предоставена прозрачна информация относно размера и продължителността на увеличението на летищните такси;
   б) всички допълнителни приходи се използват единствено за изграждането на планираната инфраструктура;
   в) са били получени всички официални разрешения.

Член 8

Стандарти за качество

1.   За да осигурят нормалното и ефикасно функциониране на дадено летище, държавите-членки гарантират, че органът за управление на летището и асоциацията/ите, представляваща/и летищните ползватели пред летището, започват преговори с цел сключване на споразумения за всяко ниво на обслужване, в съответствие с разпоредбите относно диференциране на таксите, предвидено в член 9, с оглед на качеството на услугите, които се предоставят на летищния/те терминал/и, както и прецизността и точността на предоставената от летищните ползватели информация по отношение на техните планирани операции, посочени в член 6, параграф 2 , за да може органът за управление на летището да изпълнява задълженията си. Такова споразумение се сключва поне веднъж на всеки две години и ║ се съобщава на независимия регулаторен орган във всяка държава-членка.

2.   Държавите-членки гарантират, че в случай на несъгласие относно нивото на обслужване, всяка от страните може да потърси намесатата на независимия регулаторен орган.

Член 9

Разлики в таксите

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на органа за управление на летището да предлага различно качество и набор от летищни услуги, терминали или части от терминали, с оглед предоставянето на персонализирани услуги или специализирани терминали или части от терминали. Равнището на летищните такси може да се диференцира в зависимост от качеството и обхвата на тези услуги, но също така може да се диференцира според екологичните показатели, шумовото замърсяване или други обществени интереси, при условие че се определя въз основа на уместни, обективни и прозрачни критерии.

Държавите-членки също гарантират, че летищата налагат еднаква такса за една и съща услуга. Органът за управление на летището може да предоставя на летищен ползвател отстъпки от таксите, основаващи се на качеството на ползваната услуга, при условие че въпросната отстъпка се предоставя на всички ползватели на летището при обявени, прозрачни и обективни условия. Той може да предоставя отстъпка на ползватели, които откриват нови линии, при условие че отстъпката се предоставя по подобен начин, публично и без дискриминация, и се предлага на всички летищни ползватели, по същия начин, в съответствие с правото на ЕО в областта на конкуренцията.

2.   Държавите-членки гарантират, че всеки летищен ползвател , който желае да използва персонализирани услуги или специализирани терминали или части от терминали, ще има достъп до тези услуги, терминали или части от тях.

В случай че повече ползватели желаят да имат достъп до персонализирани услуги и/или специализирани терминали или части от терминали, отколкото позволява капацитетът на летището, ║ достъпът се предоставя на базата на относими, обективни, прозрачни и недискриминационни критерии.

Член 10

Такси за сигурност

Таксите за сигурност се използват изключително за покриване на разходите за сигурността и не надвишават тези разходи . Таксите за сигурност не могат се използват с цел получаване на печалба. Тези разходи се определят с помощта на принципите на икономическата и оперативна ефикасност, както и на общоприетите принципи на счетоводството и оценката във всяка държава-членка. Държавите-членки гарантират, че разходите се разпределят справедливо между различните групи ползватели на всяко летище. Въпреки това държавите-членки гарантират, че се обръща особено внимание на:

   разходите за финансиране на съоръжения и инсталации за операции по сигурността, включително амортизациите тези съоръжения и инсталации;
   разходите за персонала и дейностите по сигурността, с изключение на разходите по засилени краткосрочни мерки за сигурност ; такива мерки, които са наложени по националното законодателство, отнасят се до оценки на особени рискове и водят до допълнителни разходи, не са предмет на разпоредбите на настоящата директива ;
   дотации и субсидии, отпуснати от властите за целите на сигурността.

Постъпленията от такси за сигурност, събирани на конкретно летище, могат да се използват само за покриване на разходите за сигурността на летището, и които са направени на мястото, на което тези такси се събират. В случай на мрежи от летища, постъпленията от такси за сигурност могат да се използват само за покриване на разходи за сигурност, които възникват на летища, принадлежащи към мрежата.

Член 11

Разходи за по-строги мерки за сигурност

Разходите по изпълнението на мерки за сигурност, които мерки са по-строги, отколкото минималните мерки за сигурност, установени в Регламент (ЕО) № 2320/2002, се поемат от държавите-членки.

Член 12

Независим регулаторен орган

1.   Държавите-членки определят или създават независим орган с функциите на национален независим регулаторен орган с цел да се гарантира точното прилагане на мерките, предприети за спазване на настоящата директива, и осигуряват изпълнението на задачите, възложени в съответствие с членове 5 и 8 . Този орган може да бъде същият като институцията, натоварена от дадена държава-членка с изпълнението на допълнителните регулаторни мерки, посочени в член 1, параграф 2, включително с одобряването на системата за таксуване и/или на равнището на таксите, при условие че отговаря на изискванията на параграф 3 от настоящия член .

2.    Националният независим регулаторен орган може да делегира, под негов надзор, прилагането на разпоредбите или на част от разпоредбите на настоящата директива, на регионални независими регулаторни органи, при условие че изпълнението се извършва по същите стандарти. Националният независим регулаторен орган продължава да носи отговорност за гарантирането на правилното прилагане на разпоредбите на настоящата директива. Разпоредбите на параграф 3 се прилагат и за регионални независими регулаторни органи.

3 .   Държавите-членки гарантират независимостта на независимия регулаторен орган като осигуряват неговата правна обособеност и функционална независимост от всеки управляващ орган на летище и въздушен превозвач. Държавите-членки, които запазват собствеността или контрола над летищата, органите за управление на летищата или въздушните превозвачи осигуряват ефективно структурно отделяне на регулаторната функция от дейностите, свързани със собствеността или контрола. Държавите-членки гарантират, че националният регулаторен орган упражнява правомощията си безпристрастно и при пълна прозрачност.

4 .   Държавите-членки уведомяват Комисията за наименованието и адреса на независимия регулаторен орган, възложените му задачи и отговорности и за мерките, предприети за осигуряване на съответствие с параграф 3 .

5 .   При извършване на проверка на основанията за изменение на равнището или структурата на летищните такси, съгласно предвиденото в член 5, независимият регулаторен орган има възможност да изиска необходимата му информация от заинтересованите страни и е длъжен да проведе консултации с тези страни и с всяка друга засегната страна, за да вземе своето решение. Той взема решение колкото е практически възможно по-скоро, в срок до три месеца от получаването на жалба и е длъжен да публикува решението заедно с неговите мотиви. Решението има задължително действие .

6 .   Независимият регулаторен орган публикува годишен доклад за своята дейност.

Член 13

Отчет и ревизия

1.   Комисията представя отчет пред Европейския парламент и Съвета относно действието на настоящата директива, като оценява постигнатия напредък по осъществяването на целите на настоящата директива, най-късно до ...(8) , както и подходящи предложения , когато е уместно .

2.   Държавите-членки и Комисията си сътрудничат в прилагането на настоящата директива, особено по отношение на събирането на информация за целите на отчета, посочен в параграф 1.

Член 14

Прилагане

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива в срок ...(9) *. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки , в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 15

Влизане в сила и адресати

Настоящата директива влиза в сила в деня след нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

(1) ОВ C 10, 15.1.2008 г., стр. 35 .
(2) ОВ C 305, 15.12.2007 г., стр 11 .
(3) Позици я на Европейския парламент от 15 януари 2008 г.
(4) Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ L 341, 7.12.2006 г., стр. 3) .
(5) Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36). Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).
(6) OВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1.
(7) OВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 849/2004 (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 1. Поправена версия в ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 3).║
(8)* 4 години от датата на влизане в сила на настоящата директива.
(9)** 18 месеца от датата на публикуване на настоящата директива.


Износ и внос на опасни химични вещества ***I
PDF 81k   DOC 50k
Резолюция
Консолидиран текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химични вещества. (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD) )
P6_TA(2008)0005 A6-0406/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0745 ),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0439/2006 ),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0406/2007 ),

1.   Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.   Отбелязва становището на Комисията, тук приложено;

3.   Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.   Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химични вещества

P6_TC1-COD(2006)0246


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 689/2008.)

Приложение

Декларация на Комисията относно положението във връзка с живака и арсена съгласно Регламента относно предварително обоснованото съгласие (Регламент PIC)

Комисията подчертава, че в съответствие с член 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 304/2003, ако металният арсен бъде забранен или строго ограничен в Общността, ще бъде направено предложение за адаптиране на съответното приложение. Освен това тя отбелязва, че в момента Съветът и Парламентът работят по предложение относно забрана за износ на живак извън Общността, с което се излиза извън рамките на изискването на Ротердамската конвенция за предварително обосновано съгласие и на регламента на ЕО за нейното прилагане.


Схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността ***I
PDF 72k   DOC 36k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD) )
P6_TA(2008)0006 A6-0515/2007

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0159 ),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове  42 и 308 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0104/2007 ),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0515/2007 ),

1.   Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.   Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.   Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

P6_TC1-COD(2007)0054


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 592/2008.)


CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето
PDF 131k   DOC 128k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето (2007/2120(INI) )
P6_TA(2008)0007 A6-0494/2007

Европейският парламент ,

-   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век. Позиция на Комисията относно окончателния доклад на Групата на високо равнище CARS 21. Принос към стратегията на ЕС за икономически растеж и заетост" (COM(2007)0022 ),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Съвета по конкурентоспособност от 21 и 22 май 2007 г.,

–   като взе предвид окончателния доклад на Групата на високо равнище, озаглавен "CARS 21 – Конкурентна нормативна система за автомобилостроенето през 21ви век",

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на Комисията по международна търговия, Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Комисията по транспорт и туризъм и Комисията по правни въпроси (A6-0494/2007 ),

А.   като има предвид, че Комисията даде отговор на доклада на Групата на високо равнище CARS 21, която събра всички заинтересовани страни, за да бъдат разгледани основните области от политиката, засягащи автомобилната промишленост в Европейския Съюз и да бъдат направени препоръки за бъдеща нормативна рамка;

Б.   като има предвид, че автомобилната промишленост на Европейския съюз е един от неговите най-важни икономически отрасли, произвеждащ 19 млн. превозни средства годишно и предоставящ 2,3 млн. работни места в отрасъла и още 10 млн. работни места в допълващи отрасли;

В.   като има предвид, че пазарът на резервни части от многобройни търговски марки и пазарите на техническо обслужване и ремонтни работи играят жизненоважна роля за осигуряване на достъпна мобилност, като подобряват потребителския избор на 270 милиона водачи на моторни превозни средства в ЕС при следпродажбената поддръжка на техните превозни средства, като поддържат безопасни и чисти превозни средства по пътищата на Европа, както и допринасят за стабилното състояние на малките и средни предприятия (МСП) в Европа чрез осигуряването на работни места за 3,5 милиона души в тях;

Г.   като има предвид, че Комисията насърчава създаването на интегрирана стратегия, за да се гарантира, че дружествата в Европейския съюз ще продължат да са конкурентоспособни във все по-глобализиращата се среда и като има предвид, че тази стратегия е изложена в съобщението ѝ, озаглавено "Глобална Европа: конкурираща се в света - принос към стратегията на ЕС за икономически растеж и заетост" (COM(2006)0567 ), в работния ѝ документ, озаглавен "Глобална Европа: по-силно партньорство за осигуряване на пазарен достъп за европейските износители - оценка на въздействието" (SEC(2007)0452 ) и в съобщението ѝ , озаглавено "Глобална Европа: инструменти за търговска защита на Европа в една променяща се глобална икономика - Зелена книга за обществено допитване" (COM(2006)0763 );

Д.   като има предвид, че стратегията, изложена в тези документи понастоящем се прилага в преговорите, свързани с няколко двустранни и регионални споразумения за свободна търговия;

Е.   като има предвид, че автомобилната промишленост се различава значително в отделните държави-членки по отношение на стратегии, структури и глобален обсег и като има предвид, че тези различия трябва да бъдат напълно взети под внимание при разработването на една по-глобално ориентирана търговска стратегия;

Ж.   като има предвид, че през 2006 г. автомобилна промишленост в ЕС е изнесла приблизително 20 % от продукцията на автомобили и че през 2004 г. износът на моторни превозни средства и части и аксесоари за тях възлиза съответно на 8,7 % и 2,8 % от промишления износ на ЕС, което е показател за чувствителността на автомобилната промишленост към условията на износ и като има предвид, че през 2004 г. търговският излишък извън рамките на ЕС по отношение на транспортното оборудване е оценен на 60,2 милиарда евро; като има предвид, че глобалното преимущество на ЕС се дължи по-специално на факта, че той заема първо място по производство на автомобили и второ по производство на камиони в света, както и на размера и степента на консолидация на вътрешния пазар, нарастващата глобализация на отрасъла, реномето на европейските марки и качеството на европейските услуги, а също така на силните позиции по отношение на износа, заемани от европейските производители, и значимото им присъствие на пазари с висок потенциал за растеж,

1.   Приветства окончателния доклад на Групата на високо равнище CARS 21 и съобщението на Комисията, очертаващи посоката на развитие на бъдещата политика за автомобилостроенето;

2.   Изразява надежда, че парламентите на държавите-членки и техните региони ще искат да бъдат асоциирани с резултата от процеса CARS 21; предлага изграждането на интерпарламентарна мрежа с цел разглеждане на въпроси на автомобилния транспорт, координирана от Европейския парламент, което би имало реални ползи за безопасността по пътищата, опазването на околната среда, новаторството и конкуренцията;

Доизграждане на вътрешния пазар за автомобили

3.   Призовава органите на държавите-членки да работят в тясно сътрудничество с Комисията за изпълнение на препоръките на CARS 21; отбелязва по-специално необходимостта да се осигури координирано въвеждане на нови правила, засягащи автомобилния сектор, за да се избегнат деформации в рамките на вътрешния пазар;

4.   Подчертава необходимостта от усъвършенствана система на ЕС за типово одобрение, обхващаща всички моторни превозни средства;

5.   Потвърждава подкрепата си за ефективен процес на типово одобрение, изразена в позиция на второ четене на 10 май 2007 г. с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета, създаваща рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства(1) ;

6.   Призовава Комисията да докладва ежегодно на Европейския парламент за функционирането на процедурите за типово одобрение и за нейното наблюдение на процеса на комитология;

7.   Призовава Комисията да осигури правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията от 31 юли 2002 г.(2) относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства (Регламент за групово освобождаване); счита също така, че след преразглеждането на същия регламент, Генералната дирекция "Конкуренция" на Комисията следва да счита себе си за част от интегрирания подход към законодателството в този отрасъл;

8.   С цел засилване на конкурентоспособността на автомобилната промишленост в Европейския съюз, предлага преразглеждането на Регламента за групово освобождаване да се обвърже с средносрочния преглед на CARS 21, за да се улесни сътрудничеството между операторите в отрасъла, да се възпрепятства нецелесъобразното използване на държавни помощи и да се насърчи политиката на конкуренция на международно равнище;

9.   Призовава Комисията да предложи мерки, гарантиращи процедура за регистрация, която ще позволи по-лесни трансгранични продажби, особено за употребявани автомобили; подкрепя становището на Комисията относно процедурите за регистрация на моторни превозни средства(3) и проблемите, които някои национални правила създават за функционирането на вътрешния пазар; отбелязва въздействието на тези национални правила върху икономически сектори като лизинг и отдаване под наем на превозни средства; призовава държавите-членки да направят необходимите промени в своите правила колкото се може по-скоро;

Конкурентен автомобилен пазар на следпродажбени услуги

10.   Обръща внимание на наскоро приетите нормативни разпоредби за резервните части, които оказват влияние върху безопасността и спазването на екологичните стандарти, и отбелязва, че прилагането на тези разпоредби ще създаде единен пазар за такива части;

11.   Приветства включването на разпоредби в Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства(4) и в Регламент (ЕО) № 1400/2002, изискващ неограничен достъп до съответната техническа информация, свързана с ремонт, и приканва Комисията да продължи с усилията си за прилагане в цялата Общност на разпоредбите на правото конкуренцията, които се отнасят до отрасъла на моторните превозни средства;

12.   Призовава Комисията да продължава да насърчава ефективната конкуренция на автомобилния пазар на следпродажбени услуги, като разглежда в бъдещата ѝ автомобилна политика и във всеки последващ законодателен акт, приет след Регламент (ЕО) № 1400/2002, чийто срок на действие изтича на 31 май 2010 г., възможността за потребителски избор и действителен достъп на независими пазарни субекти до техническа информация, обучение, резервни части, диагностични уреди и изпитателна техника на много търговски марки;

13.   Отбелязва значението, което има за потребителите информацията за експлоатационната надеждност и издръжливост, основаваща се на подробни проучвания сред потребителите; отбелязва, че държавните власти биха могли да улеснят провеждането на тези проучвания, като разрешат на регистрационните органи да предоставят достъп до информация за контакт със собствениците на превозни средства, които се съгласят да участват в проучванията;

14.   Настоятелно призовава Комисията да разгледа въпроса с "отворения пазар за ремонтни дейности" на превозните средства във всички нови законодателни инициативи, включващи съответните генерални дирекции, с цел да се гарантира на потребителя възможност за избор и конкуренция на пазара на следпродажбени услуги; счита, че това следва да се приложи също така и към бъдещите мерки, свързани с насърчаването на нови информационни и комуникационни технологии в превозните средства и на "интелигентни" транспортни системи;

15.   Настоятелно призовава Комисията да представи предложения за създаването на вътрешен пазар за части по поръчка и части за настройка, като например специални гуми, волани и други части за настройка и резервни части, тъй като настоящото разнообразие от национални разпоредби възпрепятства по-нататъшното развитие на този отрасъл, за който следователно ще е от полза хармонизирането на законодателството на Общността и съответна защита на интелектуалната собственост;

16.   Призовава Комисията да засили борбата против вноса на фалшифицирани автомобилни части;

По-добро законотворчество и интернационализация на регулаторната среда

17.   Подчертава значението на намаляване на ненужния бюрократизъм, включително на удвояването на нормите вследствие на съществуващите международни конвенции;

18.   Подчертава решителната роля, която играят принципите за по-добро регулиране (напр. надеждна оценка на въздействието, принципът на рентабилност, подходящи срокове и т.н.) за създаването на конкурентна нормативна рамка за автомобилната промишленост, както е визирано в процеса CARS 21; припомня, че нормативната пътна карта е неделима част от окончателния доклад на Групата на високо равнище CARS 21 и поради това следва да се зачита;

19.   Признава, че по-добре формулирани, прозрачни правила, които съответстват на настоящите социални и екологични потребности, прилагани без изключения и включени в рамките на международна нормативна уредба за автомобилния сектор, могат да допринесат за по-голяма конкурентоспособност и за условия на лоялна конкуренция в отрасъла;

20.   Счита, че стратегическата стандартизация представлява значителен стимул за конкурентоспособността; поради това изисква от Комисията да работи за световно признаване на европейските стандарти;

21.   Приветства плановете на Комисията за замяна на 38 директиви на Общността с действащи регламенти на ИКЕ/ООН, както и за въвеждане на възможността за самостоятелно или виртуално провеждане на технически изпитания, и призовава Комисията да продължи процеса за опростяване на законодателството; настоява, че неговата подкрепа за тези предложения зависи от приемането на условието, че Парламентът си запазва правото да изиска законодателни мерки независимо от системата на ООН/ИКЕ, когато счита, че това се налага за спазването на задълженията на ЕС;

22.   Приветства предложението на Комисията да предоставя на Парламента годишен доклад относно постигнатия напредък на равнище ООН/ИКЕ и процеса на комитология;

23.   Приветства волята на Комисията да въведе механизъм за ревизия и преразглеждане, предвид технологичния характер и интензивното развитие на автомобилната промишленост; въпреки това счита, че в законодателството следва да се прибягва по-често до клаузи за прекратяване на срока на действие, с оглед на това да се гарантира, че законодателството не възпрепятства или противодейства на постоянния технологичен напредък, резултат от научноизследователската и развойна дейност и пазарните сили;

24.   Призовава Комисията да започне възможно най-скоро процеса на опростяване на Директиви 74/297/ЕИО(5) , 76/115/ЕИО(6) и 78/932/ЕИО(7) , както и на Регламент № 122 на ООН/ИКЕ.

Приемане на стандарти за околната среда за 21-ви век

25.   Отбелязва, че общностното право регулира пазар, на който се продават между 17 и 18 милиона превозни средства годишно и който е равностоен на пазара на леки автомобили в САЩ; очаква, че амбициозната политика за намаляване на емисиите ще има положително влияние в световен мащаб по отношение на намаляването на емисиите от транспорта;

26.   Счита, че индивидуалната мобилност и автомобилният сектор следва да се разглеждат в по-широкия контекст на устойчивата мобилност; счита, че мобилността и опазването на околната среда не са задължително взаимно изключващи се и че бъдещата автомобилна технология ще допринесе за съчетаването им; счита, че предизвикателството на изменението на климата в частност предоставя възможности за технологичния напредък и новаторство;

27.   Съзнава значението на автомобилите за мобилността на възрастните хора, особено в провинцията, и за мобилността на хората с увреждания;

28.   Призовава Комисията да създава среда, която да гарантира, че пътният транспорт е екологично устойчив, която е благоприятна за гъвкавостта на производствените системи и която повишава равнището на квалификация на работна сила на ЕС;

29.   Счита, че стандартите за вредни емисии са настина успешни и вече са допринесли за създаването на много чисти леки автомобили; подчертава значението на постигането на същия успех при тежкотоварните превозни средства; счита, че ползите от нормите на ЕС в областта на околната среда за автомобилния сектор биха могли да се разпрострат далеч извън рамките на пазара в ЕС;

30.   Приветства бързото въвеждане на стандартите "Евро-5" и "Евро-6" за намаляване на емисиите на вредни вещества от частни автомобили;

31.   Счита, че повишеното качество на въздуха може да се постигне единствено чрез по-бързо обновление на автомобилния парк, в допълнение към въвеждането на замърсяващи в по-малка степен превозни средства; счита, че следва да се въведат финансови мерки с цел да се стимулират потребителите да заменят старите си коли със замърсяващи в по-малка степен превозни средства;

32.   Приветства предложението за преразглеждане на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива(8) (Директива за качеството на горивата) с цел да се вземат под внимание емисиите на газове с парников ефект през целия жизнен цикъл на горивата за пътния транспорт;

33.   В контекста на законодателство на Общността, призовава Комисията да започне процес на извършване на повторна оценка и преразглеждане на процедурите за изпитване на емисиите, за да бъдат отразени по по-добър начин реалните условия, свързани с експлоатацията, без да се засяга протичащата в момента дискусия относно емисии на CO2 от автомобилите;

34.   Изразява дълбоката си загриженост във връзка с нехармонизираното прилагане на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства(9) ; счита, че същата директива е недостатъчно амбициозна;

Съществено намаляване на емисиите на CO2

35.   Приветства плановете на Комисията за намаляване на емисиите на CO2 от леки автомобили; счита, че интегрираният подход, отчитащ всички възможности за намаляване на емисиите на CO2, като например инфраструктура, поведение на водачите, система за насърчаване на използването на по-чисти автомобили, биогорива и автомобилна технология, е най-подходящата форма; насърчава Комисията да обмисли разработването на обща рамка за координирано прилагане на неутрални по отношение на технологията и по възможност хармонизирани финансови инициативи, свързани с СО2 , които имат значителен потенциал за намаляване на емисиите на СО2, като същевременно се избягва нарушаване на конкуренцията; настоятелно призовава Съвета да постигне споразумение по отношение на предложението на Комисията данъците върху леките автомобили да бъдат обвързани с техните вредни емисии, например на CO2, с цел да се избегне по-нататъшното раздробяване на вътрешния пазар, причинено от различното прилагане на данъчна политика в държавите-членки;

36.   Настоятелно призовава Комисията да постави амбициозни, но постижими цели, като вземе под внимание действителното положение на пазара на ЕС, където степента на подновяване на автомобилния парк е понастоящем под 10 % годишно; във връзка с това подчертава факта, че достъпността на новите автомобили играе решаваща роля за постигането на целта, поставена от Общността; подчертава, че колкото по-амбициозни са задължителните цели за емисиите на CO2, толкова повече време следва да се предостави на автомобилната промишленост за адаптиране;

37.   Напомня на Комисията, че развитието на нови типове видове леки автомобили отнема между 5 и 7 години; счита, че задължителните цели следва да предоставят достатъчно време, за да може автомобилната промишленост да реагира; следователно изисква от Комисията да не поставя окончателни задължителни цели за емисиите на CO2 преди 2015 г.;

38.   Счита, че средната цел от 125 г/км емисии на CO2 за нови леки автомобили за 2015 г. е постижима; счита, че Комисията следва да работи върху по-амбициозни дългосрочни цели за намаляване на емисиите на CO2 в автомобилния сектор; в тази връзка счита, че е от решаващо значение стойностите, в които са изразени целите, да нарастват прогресивно в съответствие с теглото на превозното средство;

39.   Отбелязва плана на Комисията за поставяне на обвързваща цел за агробиогорива и призовава Комисията да разработи задължителна всеобхватна схема за сертифициране, приложима за агрогоривата, пуснати на пазара на ЕС; счита, че критериите за сертифициране следва да са изготвени така, че да гарантират намаляване на емисиите на парникови газове с минимум 50 % през целия жизнен цикъл в сравнение с конвенционалните горива, в допълнение към екологичните и социални критерии;

40.   Отбелязва, че за постигането на целта за увеличаване на използването на биогорива и водород за максимални екологичните резултати е крайно наложително да се насърчи необходимата мрежа от местни центрове, даващи възможност на гражданите да се снабдяват с консумативи;

41.   Изразява становище, че в рамките на мерките за намаляване на емисиите CO2 следва да се обърне по-голямо внимание върху повишаването на осведомеността на водачите относно техниките за икономично управление на превозните средства и умелото използване на новите технологии;

42.   Счита, че повишената осведоменост на потребителите, постигната чрез по-добро маркиране на коефициента на полезно действие по отношение на използваното гориво и по-добри данни за вредните емисии, допринася за постигането на намаляване на CO2; следователно призовава за преразглеждане на Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили(10) , като се вземат под внимание постигнатите досега най-добри практики;

43.   Припомня факта, че намаляването на емисиите на CO2 от автомобилите може да се постигне най-лесно чрез преструктуриране на системите за обществен транспорт;

44.   Признава ръководната роля на Международната автомобилна федерация (ФИА) начело на технологичните нововъведения в полза на околната среда, които имат потенциал за намаляване на CO2 и за допълнителна енергийна ефиикасност за всички нови автомобили;

45.   Настоятелно призовава ФИА да увеличи усилията си за насърчаване на новаторското изследване по отношение на пътищата, което има за цел, наред с другото, да подобри енергийната ефективност на автомобилите;

46.   Признава ролята, която автомобилният спорт може да изиграе за промяната на отношението и на поведението на потребителите към екологосъобразната технология; следователно изисква ФИА и други участници в автомобилното състезание Формула 1 да променят съответно своите правила така, че екологосъобразните технологии като биогорива, четирицилиндрови двигатели и хибридни горивни клетки да бъдат прилагани по-лесно;

47.   Призовава за извършване на проучване за целите на регистриране на допълнителните мерки, които не са от технически характер, осъществени с оглед на намаляването на емисиите на CO2 в ЕС;

Повишаване на безопасността на пътния транспорт

48.   Приветства усилията на Комисията за намаляване на жертвите на пътнотранспортни произшествия, включително за въвеждане на важни нови технологии; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всяко изискване относно оборудването за безопасност на превозните средства, се въвежда съгласно принципите за по-добро регулиране, приети от Групата на високо равнище CARS 21; подчертава необходимостта от цялостен подход, който включва подобрения на автомобилната технология, инфраструктурни мерки и образование, информация и изпълнение, с цел да се постигнат целите във връзка с пътната безопасност по икономически ефективен начин;

49.   Признава, че пазарът на луксозни автомобили играе ролята на катализатор, като първи въвежда тези нови технологии; изтъква обаче, че допълнителните системи за сигурност биха могли да увеличат още повече теглото на леките автомобили, което би довело до увеличени емисии на CO2;

50.   Изразява загриженост във връзка с отрицателното въздействие върху пътната безопасност, причинено от увеличаването на скоростта на превозните средства; в тази връзка препоръчва прилагането на препоръките на изследването за бъдещи възможности за налагане на техническа изправност в Европейския съюз, публикувано от Международния комитет за автомобилна техническа инспекция (CITA) през 2007 г.; препоръчва възможно най-скоро да се подкрепи кампания за "безопасна настройка" на превозните средства и мерки за вграждане на електронни контролни системи за сигурност (ESC) като стандартно оборудване;

51.   Призовава Комисията да подобри системата за пътна безопасност, като изиска държавите–членки да повишат изискванията към обучението на нови водачи на МПС, да разширят задължителното обучение и да въведат правила за периодично обучение на професионалните водачи;

52.   Призовава Комисията да извърши обявената за 2007-2009 г. оценка на необходимите мерки за намаляване на броя на жертвите от пътни произшествия;

53.   Изисква от Комисията да разработи система, която да позволи на производителите на автомобили, без да им бъдат налагани глоби, да произвеждат автомобили, които отделят допълнителен CO2, ако тези допълнителни емисии са в резултат на правно обвързващи мерки за безопасност, предприети на равнище на Общността;

54.   Не счита, че движението със запалени фарове през деня следва да бъде задължително в целия ЕС;

55.   Призовава Комисията приоритетно да подобри режима на трансгранична инспекция на превозни средства и трансграничното налагане на глоби за нарушаване на правилата на движение в друга държава-членка;

Създаване на лоялна конкуренция в търговията с автомобили

56.   Заявява, че автомобилна промишленост на ЕС е един от най-конкурентоспособните отрасли на промишлеността в света; счита обаче, че нелоялната конкуренция и незачитането на правата на интелектуална собственост са заплаха за тази позиция;

57.   Подчертава значението на СТО за автомобилната промишленост във все по-глобализиращата се търговска среда; счита за изключително важно настоящият кръг от преговори от Доха за развитие да направи пазарите на трети страни възможно най-достъпни за производителите на автомобили, особено потенциално големи нововъзникващи пазари в трети страни;

58.   Подчертава значението на механизма за разрешаване на спорове на СТО при решаването на проблеми относно износа в трети страни; припомня положителния изход от споровете, представени пред СТО в случаите с Канада, Индия и Индонезия;

59.   Призовава за внимание по отношение на усилията на Комисията принципно да преразгледа инструментите за защита на търговията; припомня, че автомобилната промишленост може да бъде подложена на антиконкурентни практики от трети страни и настоятелно призовава Комисията да запази основополагащата философия на инструментите за защита на търговията, като защитава ЕС от нелоялни практики;

60.   Припомня, че успешното приключване на многостранните търговски преговори запазва приоритетното си значение за ЕС; въпреки това подкрепя намерението на Комисията да води преговори за сключване на нови двустранни търговски споразумения, предимно в Азия, с цел подобряване на условията за достъп до пазара; подчертава, че в рамките на споразуменията за свободна търговия (ССТ) следва винаги да се поставя цел за високо ниво на достъп до пазара на страната-партньор; настоява, че политиката на ЕС трябва да защитава конкурентоспособността на производители на автомобили в ЕС, които развиват дейност в страните от ЕС и извън него; изразява убеждение относно значението на автомобилната промишленост за приключване на двустранните споразумения между ЕС и АСЕАН, Индия и Меркосур;

61.   Настоятелно призовава Комисията в рамките на настоящите преговори за ССТ между ЕС и Корея да се увери, че Корея е отстранила всички съществуващи бариери с тарифен или нетарифен характер и че не създава нови бариери, както и че изпълнява регламентите на ИКЕ/ООН; отправя искане към Комисията да обмисли стратегия за постепенно премахване на вносните защитни тарифи на ЕС и във връзка с това препоръчва това постепенно премахване да бъде обвързано с премахването на бариерите, които нямат тарифен характер, от страна на Корея;

62.   Отново припомня, че Корея е подписала и ратифицирала споразумението на ИКЕ/ООН от 1958 г. и по този начин се е задължила да прилага регламентите на ИКЕ/ООН; настоятелно призовава Комисията да наблегне на това по време на бъдещите преговори и да настоява за бързо прилагане; отбелязва, че ССТ трябва при всички случаи ясно да изисква, че Корея трябва да допуска до корейския пазар автомобили, внасяни от ЕС, които отговарят на стандартите на ИКЕ/ООН;

63.   Призовава Комисията да направи оценка на възможността за създаване на работна група за автомобилния сектор и за специална процедура за ускорено разрешаване на спора във връзка с мерките в автомобилния сектор, както беше предвидено в ССТ между САЩ и Корея;

64.   Подчертава значението на тясно партньорство с Китай при изготвянето на нормативна рамка, предвиждаща равнопоставеност; заявява, че ефективната защита на правата върху интелектуална собственост е условие за такова партньорство;

65.   Приветства искането на Комисията за създаване на експертна група на СТО за разглеждане на неразрешени въпроси, свързани с процедирането по отношение на вносни автомобилни части от страна на Китай, за което Комисията твърди, че не съответства на няколко разпоредби от различни споразумения на СТО;

66.   Подкрепя усилията на Комисията по въпроси, свързани с нормативната среда в Китай, които имат за цел гарантиране на справедливи правила и правна сигурност за отраслите на ЕС, които са в сила за този пазар;

67.   Посочва промишлеността за производство на гуми на ЕС като важен участник при постигането на успешен европейски автомобилен сектор; следователно призовава Комисията да разгледа подробно въпроса с необоснованите технически бариери пред търговията, като например местните технически нормативни актове, които свързаната с производството на гуми промишленост среща на ключови нововъзникващи пазари в Азия;

Изследователска и развойна дейност в автомобилния сектор

68.   Е насърчен от постигнатото досега с помощта на финансирането и сътрудничеството на Общността в областта на научноизследователската и развойна дейност по програми като Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и i2010; насърчава Комисията да насочи работните програми по-конкретно към потребностите на автомобилния сектор, произтичащи от бъдещо законодателство или задължителни цели;

69.   Призовава Комисията да приеме преди 2012 г. стратегия за значително и достатъчно увеличаване на финансирането на изследователската и развойна дейност за автомобилния сектор, като обърне особено внимание на отраслите-доставчици;

70.   Настоятелно призовава държавите-членки да увеличат занапред финансирането на изследователската и развойна дейност за автомобилния сектор, при условие че целите за емисии на CO2 придобият задължителна сила;

71.   Подчертава значението на промяна в ползването на автомобилите в градовете; счита, че освен по-високата ефективност на автомобилите, що се отнася до консумацията на гориво, от значение е и въвеждането на електромобили, предназначени за ползване в градовете; следователно призовава да се подпомагат научните изследвания и разработването на необходимите технологии;

72.   Призовава всички държави-членки и институциите на ЕС да предоставят цялата необходима подкрепа за научните изследвания и разработването на най-нови технологии като водородни двигатели, горивни клетки или хибриди;

73.   Подчертава потенциала на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за предотвратяването на вредни въздействия върху околната среда и общественото здраве и на произшествията и на пилеенето на енергия при реализирането им в рамките на ЕС като цяло в интелигентни системи за контрол и управление на транспорта, създадени за осигуряване на непрекъснат поток на транспортни средства; счита, че с цел осигуряване на безпроблемна комуникация между превозно средство и инфраструктура във всички държави-членки, комуникационните уреди следва да отговарят на един стандарт на ЕС;

74.   Счита, че инициативата "Интелигентен автомобил"(11) , "Галилео" и други инструменти, допринасящи за изграждането на интелигентна транспортна система, са от най-голямо значение; затова призовава Комисията решително да подкрепи това развитие;

75.   Силно подкрепя продължаването на научните изследвания и разработването на нововъведения, основаващи се на ИКТ; счита, че нови технологични достижения биха могли да бъдат внедрени в съответствие с инициативата "Интелигентен автомобил", за да се спомогне за рационализиране на пътното движение, така че посредством улесняване на водача да вземе правилното решение и да избере най-бързия маршрут до крайната точка на пътуването си, автомобилното движение да стане по-ефективно от гледна точка на потреблението на гориво; призовава заинтересованите страни, и най-вече държавите-членки, да осигурят необходимите условия за реализирането на възможността за спешно повикване (eCall);

76.   Възприема работата по създаването на интелигентни транспортни системи като ключ към успеха на автомобилната промишленост и към резултатни усилия за намаляване на въздействието на промишлеността върху околната среда; счита, че проектът "Галилео" следва да бъде посочен като пример и поради това намирането на решение за финансирането на "Галилео" в рамките на консорциум, в който заинтересованите членове да поемат ангажименти за развитието на проекта, трябва да бъде приоритет;

77.   Счита, че една от първите общности на познания и новаторство (ОПН) на Европейския институт за иновации и технологии следва да се посвети на намаляването на CO2 в автомобилната технология;

Политики относно преструктуриране и бъдещи насоки

78.   Счита, че е необходимо да се установят общи условия, които да гарантират устойчивостта на автомобилната промишленост в ЕС и които да й позволят да запази водещото си място по отношение на технологическите, социални и свързани с околната среда иновации, с подкрепата на висококвалифицирана работна ръка;

79.   Признава, че както производителите, така и доставчиците в автомобилния сектор в ЕС имат висококвалифицирана работна ръка, което е фактор, допринасящ в голяма степен за високото ниво на производителност на автомобилния сектор в ЕС;

80.   Изтъква значението на автомобилната промишленост за заетостта, икономическия растеж, иновациите и конкурентоспособността; счита, че въпреки значителните промени, които автомобилната промишленост трябва да предприеме, са необходими и корекции на политиката, за да се гарантира, че нормите на Общността няма да доведат до закриване на работни места;

81.   Поддържа, че законодателството на Общността в областта на околната среда, пътната безопасност и енергийната ефективност предполага необходимост от подходящо образование и професионално обучение за работниците, с цел те да могат да се приспособят по-лесно към промените както от технически, така и от нормативен характер, както и да запазят или подобрят своите перспективи за работа;

82.   Призовава Комисията да координира ефективното използване на структурните фондове и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по отношение на автомобилната промишленост;

83.   Призовава за отказ на помощ от страна на Общността за предприятията, които след получаване на такава помощ в държава-членка, изнасят производствените си операции в друга държава, без да изпълнят изцяло сключените договори със съответната държава-членка;

84.   Подчертава, че що се отнася до бъдещите процеси на преструктуриране, ЕС и държавите-членки също трябва да се съсредоточат върху начини за подпомагане на преструктурирането и за смекчаване на неговите въздействия, и за предоставяне на нови възможности на работниците;

85.   Счита, че пътищата и механизмите за информация и консултация, които са на разположение на работниците, следва да се укрепят посредством необходимата ревизия на Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (12) ;

86.   Поддържа становището, че консултациите с работниците и тяхното право на информация трябва да се затвърдят на европейско равнище, за да могат те да участват в по-ранна фаза на вземането на решения и по този начин да смекчат неблагоприятните последици от преструктурирането; съответно изтъква значението на предложението за създаване на форум "Преструктуриране", упоменато в горепосоченото съобщение на Комисията относно доклада на Групата на високо равнище CARS 21;

87.   Призовава социалните партньори да приложат подходящи политики спрямо лицата, застрашени от преструктуриране в отрасъла;

88.   Призовава за предоставяне на по-пълна информация на работниците и за провеждане на консултации с тях в процеса на приспособяване на сектора към новите предизвикателства, произтичащи от проектирането и производството на съобразени в по-голяма степен с околната среда превозни средства;

89.   Изтъква необходимостта от преразглеждане на настоящите взаимоотношения между производители и търговци, чието въздействие върху конкурентоспособността на автомобилната промишленост в ЕС има силно отрицателни последици за много малки и средни предприятия в този сектор; счита, че е необходимо да се насърчи по-стабилно сътрудничество в областта на изследователската и развойна дейност и промишлените стратегии; за тази цел настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да приемат подходящи политики или да създадат необходимата рамка за стабилизиране на тези взаимоотношения и преодоляване на структурните затруднения;

90.   Отбелязва значението на едно по-систематично използване на ресурсите на Европейската Инвестиционна Банка, с цел да се оказва подкрепа на малките и средните предприятия в автомобилния сектор и да се улесни техния достъп до рисков капитал;

o
o   o

91.   Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове P6_TA(2007)0176 .
(2) ОВ L 203, 1.8.2002 г., стр. 30.
(3) Тълкувателно съобщение на Комисията относно процедурите за регистрация на моторни превозни средства с произход от друга държава-членка (OВ C 68, 24.3.2007 г., стp. 15).
(4) OВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.
(5) Директива 74/297/ЕИО на Съвета от 4 юни 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешното обзавеждане на моторните превозни средства (поведение на кормилния механизъм в случай на удар) (ОВ L 165, 20.06.1974 г., стр. 16).
(6) Директива 76/115/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 6).
(7) Директива 78/932/ЕИО на Съвета от 16 октомври 1978 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно облегалките за глава на седалките на моторните превозни средства (ОВ L 325, 20.11.1978 г., стр. 1).
(8) ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.
(9) ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.
(10) ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16.
(11) COM(2006)0059 .
(12) ОВ L 254, 30.9.1994 г., стр. 64.


Данъчно третиране на загуби при презгранични ситуации
PDF 102k   DOC 77k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно данъчно третиране на загуби при презгранични ситуации (2007/2144(INI) )
P6_TA(2008)0008 A6-0481/2007

Европейският парламент ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно данъчното третиране на загуби при презгранични ситуации (СOM(2006)0824),

–   като взе предвид съобщението на Комисията "Приносът на данъчната и митническата политика към Лисабонската стратегия" (СOM(2005)0532),

–   като взе предвид съответната съдебна практика на Съда на Европейските общности (Съда), и по-специално делата C-250/95, Futura Participations SAи Singer с/у Administration des contributions (1) , C-141/99, AMID с/у Belgische Staat (2) , съединени дела C-397/98 и C-410/98 MetallgesellschaftLtd. and Others с/у Commissioners of Inland Revenue and HM Attorney General (3) , C-446/03, Marks & Spencer plc с/у David Halsey (HM Inspector of Taxes) (4) , и C-231/05, Oy AA (5) ,

–   като взе предвид Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение(6) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2005 г. относно данъчното облагане на предприятия в Европейския съюз: единна консолидирана корпоративна данъчна основа(7) ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията за прилагане на Програмата на Общността за подобряване на икономическия растеж и заетостта и насърчаване на конкурентоспособността на бизнеса в ЕС: постигнат напредък през 2006 г. и следващи мерки за изготвяне на предложение за Обща консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО) (СOM(2007)0223),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2007 г. относно прегледа на единния пазар: преодоляване на бариерите и неефективността чрез по-добро прилагане и изпълнение(8) ,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0481/2007 ),

A.   като има предвид, че националните данъчни системи на държавите-членки все повече трябва да вземат предвид глобализацията на икономиката и да отчита правилата и функционирането на вътрешния пазар, за да бъдат постигнати целите на Лисабонската стратегия по отношение на растежа и конкурентоспособността;

Б.   като има предвид, че глобализацията на икономиката повиши данъчната конкуренция по начин, който доведе до драстично намаляване на средните ставки на корпоративния данък в индустриалните страни през последните 30 години;

В.   като има предвид, че процесът на намаляване на данъчните ставки се ускори след последното разширяване на Европейския съюз и като има предвид, че съществува ясна тенденция сред държавите-членки за въвеждане на специфични данъчни схеми, чрез които да се привличат особено мобилни компании;

Г.   като има предвид, че съществуването на 27 различни данъчни системи в Европейския съюз представлява пречка за гладкото функциониране на вътрешния пазар, причинява значителни допълнителни разходи за презграничната търговия и бизнес във връзка с извършването на административни разходи и разходи за съответствие, възпрепятства преструктурирането на предприятията и води до случаи на двойно данъчно облагане;

Д.   като има предвид, че намаляването на разходите за привеждане в съответствие що се отнася до различните национални законодателства, свързани с корпоративното данъчно облагане, прозрачността на правилата, премахването на данъчните бариери, затрудняващи презграничните дейности и създаването на равни условия за предприятията от ЕС, осъществяващи дейност на вътрешния пазар, може да донесе общи икономически ползи за целия ЕС чрез наличието на динамична корпоративна среда;

Е.   като има предвид, че целесъобразната координация на данъците на равнище ЕС, която няма за цел да хармонизира данъчните ставки, може да допринесе за избягване на изкривяванията в конкуренцията и да генерира изгоди, които могат да се разпределят още по-широко между предприятията, техните служители и потребителите, държавите-членки и гражданите;

Ж.   като има предвид, че за постигане на целите на Лисабонската стратегия е необходима засилена координация на фискалните политики на държавите-членки;

З.   като има предвид, че страните традиционно се опитват да координират данъчните си режими посредством широка мрежа от двустранни данъчни споразумения, които обаче не уреждат напълно въпроси като данъчните облекчения при загуби от презгранични операции; като има предвид, че в рамките на Европейския съюз двустранният подход е по-неефективен и води до по-слаба последователност отколкото многостранният съгласуван подход; като има предвид, че общ подход на ЕС за консолидирана корпоративна данъчна основа - каквото е предложението за ОККДО - е най-подходящото решение за презграничното приспадане на печалби и загуби в рамките на вътрешния пазар и ще доведе до по-голяма прозрачност, инвестиции и конкурентоспособност;

И.   като има предвид, че държавите-членки прилагат различни разпоредби относно предоставянето на данъчни облекчения при загуби, формирани от клонове, дъщерни предприятия и части от корпоративни групи, което води до изкривяване на стопанските решения и инвестиционните политики в рамките на вътрешния пазар, с последствия върху техните съответни дългосрочни промишлени стратегии и данъчни приходи;

Й.   като има предвид, че на практика в почти всички данъчни системи в ЕС данъчните печалби и загуби се облагат асиметрично, с други думи, печалбите се облагат за годината, в която са реализирани, но данъчно признатия размер на загубите не се възстановява автоматично на съответното предприятие през годината, в която загубите са начислени; като има предвид, че неотдавнашната съдебна практика на Съда не анализира точно този времеви фактор и значението му за нарастващите презгранични инвестиции в Европейския съюз;

K.   като има предвид, че въвеждането на презграничен режим за данъчни облекчения за загубите би било равносилно на това някои държави-членки да се откажат от приходите от корпоративен данък без никакво правно обезпечение;

Л.   като има предвид, че загубите на местни клонове автоматично се начисляват в нетния резултат на дружеството-майка, но съществуват неясноти по отношение на загубите, формирани от чуждестранни клонове, както и от местни и чуждестранни дружества, членове на една група;

М.   като има предвид, че липсата на данъчни облекчения при загуби от презгранични операции представлява бариера за навлизане на определени пазари, което благоприятства установяването на предприятията в големите държави-членки, където националният пазар е достатъчно голям, за да позволи поемането на възможни загуби;

Н.   като има предвид, че при това положение малките и средни предприятия (МСП) се намират в неблагоприятна позиция, поради по-ограничената им възможност да извършват презгранични инвестиции в контекст на несигурност по отношение на данъчните облекчения при загуби, както и че те често отчитат загуби в периода след създаването им;

1.   Изразява своята сериозна загриженост относно отрицателното влияние, което различията в режимите, прилагани от държавите-членкипо отношение на презграничните загуби, имат върху функционирането на вътрешния пазар;

2.   Отбелязва, че всяка мярка, която възпрепятства свободата на установяване, противоречи на член 43 от Договора за ЕО и поради това следва да бъде премахната чрез целенасочено действие; припомня, че различните режими за данъчно облагане на предприятията възпрепятстват навлизането на компании на различните национални пазари и правилното функциониране на вътрешния пазар, нарушават конкуренцията и пречат на поддържането на равни условия за предприятията на равнище ЕС и поради това въпросът следва да бъде разгледан;

3.   Намира, че приемането на равнище ЕС на целеви мерки по отношение на данъчното приспадане на презграничните загуби може да допринесе по-голяма полза за функционирането на вътрешния пазар;

4.   Изтъква подкрепата си за съобщението на Комисията относно данъчното третиране на загуби при презгранични ситуации като важна стъпка за разрешаването на въпроса и призовава за адекватна координация между държавите-членки по отношение на графика и решенията;

5.   Подчертава, че всяка целенасочена мярка за въвеждане на данъчни облекчения при презгранични загуби следва да се дефинира и прилага на базата на многостранен, общ подход и съгласувани действия от страна на държавите-членки, за да се гарантира последователното развитие на вътрешния пазар; припомня, че подобни целенасочени мерки представляват временно решение до приемането на ОККДО; счита, че ОККДО представлява изчерпателно, дългосрочно решение за данъчните пречки, свързани с презграничното приспадане на печалби и загуби, както и за трансферните цени и презграничните сливания и придобивания и операции по преструктуриране и ще допълни постиженията на вътрешния пазар с лоялна конкуренция;

6.   Посочва, че някои държави-членки прилагат различни методи за премахване на двойното данъчно облагане, като признават платения в чужбина данък (метод на кредитиране) или като изключват реализирания в чужбина доход от данъчната основа (метод на освобождаване); отбелязва, че само някои от държавите-членки, прилагащи метода на освобождаване, не предвиждат облекчения при загуби, реализирани от чуждестранни клонове;

7.   Обръща внимание на факта, че когато загубите, формирани от постоянни образувания, не могат да се приспадат от печалбите на съответните централни управления, се получава разлика в третирането в сравнение с положението, което би съществувало в рамките само на една национална данъчна система и това представлява пречка за свободата на установяване;

8.   Счита за приоритет предприемането на действия в подкрепа на групите от дружества, които развиват дейност в няколко държави-членки, тъй като именно тези групи страдат от неравностойно третиране по отношение на презграничните загуби в сравнение с групите от фирми, развиващи дейност само в една държава-членка;

9.   Намира, че изкривяванията, произтичащи от различията в националните системи, са в ущърб най-вече на МСП в сравнение с техните потенциални конкуренти и следователно изисква от Комисията да приеме специфични мерки в тази област;

10.   Припомня, че има твърде малко общи договорености по отношение на облекченията за загуби при презгранични операции между дъщерни дружества и дружества-майки (групи) и следователно загубите в рамките на дадена група от дружества не се отчитат автоматично по същия начин, както в рамките на отделно дружество;

11.   Посочва, че повечето държави-членки предоставят национални облекчения при загуби за групи, като в действителност ги третират като един субект, но малко държави-членки прилагат това при презграничните операции; припомня, че липсата на данъчни облекчения при презгранични операции на групи може да доведе до промяна на инвестиционните решения по отношение на мястото и правната форма (клон или дъщерно дружество);

12.   Признава, че е трудно приложното поле на националните данъчни режими просто да се разшири като се включат презграничните ситуации, предвид различните данъчни основи;

13.   Настоятелно призовава данъчните облекчения при презгранични загуби да бъдат признати, въпреки че следва да се изтъкне необходимостта от последващо подробно разработване на схема за данъчни облекчения при презгранични загуби; предлага да бъде взето решение дали данъчните облекчения при презгранични загуби следва да бъдат ограничени до дъщерни дружества по отношение на дружеството майка или обратно, както и че следователно следва да се изготви задълбочена оценка за бюджетните последици на схемата, при която от печалбите на дъщерните дружества могат да се приспаднат загубите на дружеството майка;

14.   Разглежда решението на Съда по делото Marks & Spencer като приемане на правото на държавите-членки да запазят своите данъчни системи, особено по отношение на проблемите, свързани с укриването на данъци;

15.   Отбелязва, че решението на Съда по делото Oy AA показва, че различните национални данъчни системи третират различно загубите и че поради това няма яснота дали загубите могат да бъдат консолидирани в рамките на една група за всички презгранични ситуации, дори когато загубите са окончателни и пораждат неравнопоставеност, както показа делото Marks & Spencer ;

16.   Вярва, че корпоративните групи следва да бъдат третирани, доколкото това е възможно, по същия начин, независимо дали оперират в няколко държави-членки или само на територията на една държава-членка; подчертава, че в случаи на загуби от презгранични операции на чуждестранни дъщерни дружества трябва да се избегне двойното облагане на дружеството-майка, данъчната тежест трябва да се разпределя справедливо между държавите-членки, загубите да не се отчитат двукратно, а укриването на данъци да бъде предотвратено;

17.   Счита, че би било полезно да се започне дискусия относно определението и характеристиките на корпоративните групи в Европейския съюз, като се взема предвид съществуването на общо европейски институции, като "Европейското дружество" и "Европейското кооперативно дружество", без намерението обаче обхватът на мерките за облекчения при презгранични загуби да бъде ограничен изключително до подобни институции;

18.   Подчертава отново значението да се даде определение на понятието "корпоративна група", с цел да не се позволи на фирмите да разпределят опортюнистично своите печалби и загуби между държавите-членки; счита, че за целите на определението за корпоративна група, може да е от полза да се набележат специфични определящи характеристики в рамките на предприятието, както е предвидено от Директива 94/45/ЕО за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение;

19.   Приветства трите алтернативни възможности, предложени в съобщението на Комисията относно данъчното третиране на загуби при трансгранични ситуации; изтъква подкрепата си за целенасочени мерки, които биха позволили ефективното и незабавно приспадане на загуби, формирани от чуждестранни дъщерни дружества (годишни, а не само при ликвидация, както в случая Marks and Spencer ), които могат да се възстановят, когато дъщерното дружество отново започне да реализира печалби, чрез съответен допълнителен данък за дружеството-майка;

20.   С цел съответните предложения да се прилагат така, че да се избегне укриването на данъци, препоръчва да се обмисли дали не би било целесъобразно създаването на автоматизирана система за обмен на информация, подобна на VIES за ДДС, така че държавите-членки да могат да следят дали отрицателни данъчни основи, декларирани от дъщерни фирми в други държави-членки, са действителни;

21.   Въпреки това, настоятелно призовава Комисията да продължи да проучва възможностите за осигуряване на консолидирана корпоративна данъчна основа за дейностите на предприятията на територията на ЕС;

22.   Отбелязва, че бъдещ задълбочен анализ е от голямо значение за оценяване на степента, до която предлаганата схема за данъчни облекчения при презгранични загуби може да насърчи презграничната дейност на МСП;

23.   Изтъква, че никоя целенасочена мярка, отнасяща се до данъчното третиране на загуби при презгранични ситуации, която е предприета от отделна държава-членка, няма, сама по себе си, да реши проблема с нарушаването на конкуренцията и високите разходи за спазване на изискванията за предприятията в ЕС, осъществяващи дейност на вътрешния пазар, които произтичат от поддържането на 27 различни данъчни системи;

24.   Подчертава, че е необходимо държавите-членки да действат координирано при въвеждане на целенасочени мерки за облекчения при презгранични загуби в рамките на едно дружество или група; припомня необходимостта от по-силно координиране между държавите-членки по данъчни въпроси и призовава Комисията да играе активна роля в тази насока;

25.   Подкрепя усилията на Комисията за създаване на паневропейска единна ОККДО; отбелязва, че ОККДО ще доведе до по-голяма прозрачност и ефективност, като позволи на компаниите да действат съгласно едни и същи правила в чужбина и на националния пазар, създаде равни условия и насърчи конкурентоспособността на предприятията в ЕС, увеличи презграничната търговия и инвестиции, като по този начин създаде условия за извличане в пълен размер на ползите от вътрешния пазар по отношение на инвестициите и растежа, както и намали значително административната тежест и разходи за спазване на изискванията и възможностите за укриване на данъци и за измами;

26.   Припомня, че ОККДО съдържа общи правила относно данъчната основа и по никакъв начин не накърнява свободата на държавите-членки да продължават да определят собствените си данъчни ставки;

27.   Приветства намерението на Комисията да приеме ОККДО, дори и в рамките на засилено сътрудничество; изтъква все пак, че това не е възможно най-доброто решение, тъй като при липса на цялостна, обща за ЕС система, ползата от прозрачността и по-ниските административни разходи може до известна степен да бъде намалена;

28.   Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) [1997] ССП I-2471.
(2) [2000] ССП I-11619.
(3) [2001] ССП I-1727.
(4) [2005] ССП I-10837.
(5) Решение от 18 юли 2007 г.
(6) ОВ L 254, 30.9.1994 г., стр. 64.
(7) ОВ C 286 E, 23.11.2006 г., стр. 229.
(8) Приети текстове, P6_TA(2007)0367 .


Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.
PDF 124k   DOC 126k
Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г. (2007/2146(INI) )
P6_TA(2008)0009 A6-0518/2007

Европейският парламент ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно "Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г." ((COM(2007)0062 ) и придружаващите го работни документи на службите на Комисията (SEC(2007)0214 ), (SEC(2007)0215 ), (SEC(2007)0216 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално членове 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 и 152 от него,

–   като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз(1) , и по-специално членове 27, 31 и 32 от нея,

–   като взе предвид конвенциите и препоръките на МОТ в областта на здравеопазването и безопасността на работното място,

–   като взе предвид Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (рамкова директива)(2) и нейните отделни директиви,

–   като взе предвид Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа(3) ,

–   като взе предвид Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните специални директиви и на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с оглед опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане(4)

–   като взе предвид заключенията на председателството след срещата на Европейския съвет от 8 до 9 март 2007 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2002 г. относно стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2002–2006 г.(5) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 24 февруари 2005 г. за насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място(6) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. с препоръки до Комисията за предпазване на европейските здравни работници от инфекции, пренасяни по кръвен път, причинени от убождане с медицински игли(7) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване на достойни условия на труд за всички(8) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 относно статистиките на Общността за общественото здраве и за здравословните и безопасни условия на труд(9) ,

–   като взе предвид своята декларация от 29 март 2007 г. относно хепатит C(10) ,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0518/2007 ),

A.   като има предвид, че има положително съотношение между качеството на стандартите за здравословни и безопасни условия на работното място и финансовите постижения от гледна точка на икономическите резултати изобщо, отсъствието от работа, степента на текучество на персонал, мотивацията на работниците, подобрения фирмен имидж и производителност;

Б.   като има предвид, че най-конкурентоспособните икономики имат най-добри показатели по здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), и че високото ниво на опазване на здравето и безопасността има положителен ефект върху обществените финанси, изразен в спестявания от социално осигуряване и по-висока продуктивност; като има предвид, че здравословните и безопасни условия на труд допринасят не само за производителността, работоспособността и благосъстоянието на работниците, но също и за спестявания за икономиката и обществото като цяло;

В.   като има предвид, че са необходими повече изследвания на дълготрайните влияния на някои трудови дейности върху здравето, с цел да се подобри предпазването на работниците, тъй като някои заболявания се проявяват едва няколко години след извършването на дейността, която ги е предизвикала;

Г.   като има предвид, че е налице тревога от факта, че намаляването на броя на случаи на трудови злополуки и заболявания не е равномерно разпределено, тъй като някои категории работници (например мигранти, работници с несигурни договори, жени, по-млади и по-възрастни работници), някои дружества (особено малките и средни предприятия (МСП) и микропредприятия), някои сектори (по-специално строителство, рибарство, земеделие и транспорт) и някои държави-членки представят равнища на трудови злополуки и заболявания, които са много над средните за ЕС;

Д.   като взе предвид, че мерките за защита на ЗБУТ би следвало да са логически компонент от бизнес културата на предприятието и като има предвид, че тази култура следва да върви ръка за ръка с обучението на служителите и ръководителите през целия им живот;

Е.   като има предвид, че една последователно прилагана култура на защита на ЗБУТ в предприятията може да допринесе за небюрократично прилагане на процедури по здравословни и безопасни условия на труд и по този начин да се постигне ефективно опазване на здравето и осигуряване на безопасност;

Ж.   като има предвид, че периодите на почивка са от първостепенно значение за високите стандарти на опазването на здравето и безопасността на работниците;

З.   като има предвид, че по данни на МОТ през 2006 г. в ЕС приблизително 167 000 души са починали поради трудови злополуки или от професионални заболявания, а Комисията в нейното съобщение за подобряване на качеството и производителността на труда прави оценката, че всяка година 300 000 работници страдат от постоянни увреждания в различни степени;

И.   като има предвид, че една истинска стратегия относно здравословните и безопасни условия на труд трябва да се основава на правилното съчетаване на следните инструменти: достатъчна осведоменост на всички, правилно насочено образование и обучение, подходящи превантивни служби и кампании, социален диалог и участие на работници, подходящо законодателство и прилагане, специално внимание към специфични групи, сектори на дейност и видове предприятия, ефикасни прегледи и ефективни, пропорционални и възпиращи санкции;

Й.   като има предвид, че застаряващите работници следва да поддържат своето здраве, трудови умения и работоспособност възможно най-дълго, и че следва да се приемат съответни мерки;

К.   като има предвид, че инспекциите играят важна роля за изпълнение на съществуващото законодателство и следователно за предотвратяване на експлоатация на работното място, и по този начин спомагат за насърчаване на идеята за приемливи условия на работа; като счита, че на инспекторите трябва да се оказва подкрепа чрез по-тясно сътрудничество и обмен на информация между инспектори в държавите-членки;

Л.   като има предвид, че оценката на риска на равнището на предприятията не може да се счита за еднократна дейност, а трябва да се извършва периодично и да се приспособява към нови обстоятелства и/или рискове, като има предвид, че непредприемането на тази оценка на риска или нейното извършване по неправилен начин са противозаконни и са една от основните причини за трудови злополуки и заболявания;

М.   като има предвид, че не съществуват статистики по отношение на отрицателните въздействия на пожарите върху здравословните и безопасни условия на труд;

Н.   като има предвид, че здравните работници са подложени на риск от прихващане на над 20 вируса, опасни за живота, включително хепатит B, хепатит C и ХИВ/СПИН;

О.   като има предвид, че една от целите на Лисабонската стратегията е постигане до 2010 г. на цялостна заетост от 70 %, както и заетост от 60 % при жените и 50 % при по-възрастните работници и като има предвид, че работници с хронични заболявания или дълготрайни болести често не се връщат на работа, въпреки че са определени като годни за целта, и че завърналите се на работа често са изправени пред различни видове дискриминация, като например намаления на дохода им, и като има предвид, че това особено важи за пациенти с ракови заболявания, тъй като най-скорошните проучвания показват, че една пета от бивши пациентки с рак на гърдата не се връщат на работа, въпреки че биха могли да го сторят;

П.   като има предвид, че повече жени, отколкото мъже работят на "черния" трудов пазар без осигуровки и това има значителни последици за безопасността и опазването на здравето им при условията, при които те биват наети;

Р.   като има предвид, че жените и мъжете не съставляват еднородна група, следва, че стратегиите и мерките за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд трябва специално да се приспособяват към съответните работни места, като се вземе предвид фактът, че някои фактори могат да имат различно въздействие върху жените в сравнение с мъжете;

1.   Приветства амбициозната цел, която си е поставила Комисията за средно 25-процентно намаление на трудовите злополуки в ЕС; признава, че в отделните държави цифрата може да е различна поради различни изходни точки, но счита, че все пак е важно да има ясни и добре планирани мерки наред с график за изпълнение, както и финансови ангажименти, които в последствие биха могли да бъдат измерени и оценени; поради липсата на такива мерки, график и поети ангажименти призовава Комисията да докладва на Парламента за напредъка на стратегията за периода 2007 - 2013 г. след изтичане на половината от периода за нейното осъществяване;

2.   Призовава Комисията и държавите-членки надлежно да отчетат неравенствата не само между държавите-членки, но също така и в рамките на самите държави-членки, и да поемат ангажимент за намаляването им;

3.   Отбелязва предложенията на Комисията за използване на необвързващи инструменти в случаите, в които обвързващите законови актове не са приложими или подходящи, позволяващи на държавите-членки гъвкавост при намиране на решения, водещи до най-добрите резултати за здравето и безопасността съобразно конкретните обстоятелства;

4.   Приветства по-голямото внимание от страна на Комисията върху опростяването на регулаторните механизми и намаляването на административните тежести и посочва,че докато опростяването осигурява увеличени ползи за гражданите, същевременно то помага на работодателите и работниците да се съсредоточат върху практическото управление на здравословните и безопасни условия на труд за гарантиране на по-добри резултати за здравето и безопасността; счита, че е от първостепенно значение такова опростяване по никакъв начин да не засегне степента на защита, предложена на работниците;

5.   Призовава Комисията да даде приоритет в нейната стратегия на дейностите и/или браншовете, които съдържат особен риск, като например металообработване, строителство, електроенергия или горско стопанство;

6.   Призовава Комисията да привлече по-активно в този процес Европейската агенция за здраве и безопасност на работа и по-специално като поиска от нея да представи оценка в кои браншове рискът от трудови злополуки и професионални заболявания е най-висок и какви най-ефективни мерки могат да бъдат предприети срещу този риск;

7.   Счита, че силното ударение, поставено от Комисията върху подпомагането на малките и средни предприятия (МСП) за изпълнение на техните задължения в областта на здравето и безопасността, е отлично и напълно подкрепя нейния подход;

8.   Изразява съжаление, че съобщението на Комисията мълчи относно целите за намаление на професионалните заболявания, но разбира колко трудно се измерват професионалните заболявания; поради това призовава Комисията да преразгледа използването и прилагането на досегашните статистически методи, за да се идентифицират правилно професионалните заболявания и особено рака с оглед на определяне на цели за тяхното намаляване; предлага Комисията да разгледа възможността за заменяне на препоръка 2003/670/ЕО на Комисията относно Европейски график на професионалните заболявания (11) с директива;

9.   Подчертава необходимостта от включване на спецификата на половете във въпроси, свързани със здравето и безопасността на работното място и приветства инициативата на Комисията, която призовава за изготвяне на единствени по рода си методи за оценка на въздействието на ЗБУТ на труд по отношение на спецификата на половете; критикува обаче Комисията за недостатъчното отчитане на равнопоставеността на половете в нейните съобщения, или в нейните "Цели на стратегията на Общността за периода 2007 - 2012 г.", или в нейните "Оценки на въздействието";

10.   Призовава Комисията да оцени наличните на общностно ниво статистически данни, разбити по полов признак, относно свързаните с работата фатални и нефатални заболявания;

11.   Приканва настоятелно държавите-членки да прилагат съществуващите директиви относно ЗБУТ по начин, който е съобразен по-добре със спецификата на половете и да оценяват въздействието на тези директиви върху половете;

12.   Подчертава, че рехабилитацията и реинтеграцията на работници след прекарани заболявания или трудова злополука е жизнено важна и приветства специалното ударение, поставено върху рехабилитацията и реинтеграцията в националните стратегии; счита, че е важно правителствата в своите стратегии за ЗБУТ да гарантират задължението за запазване на работното място (чрез обучение, преразпределяне на задачите и т.н.) за хора, които са прекарали физически или умствени заболявания по време на техния трудов живот;

13.   Призовава Комисията да събира повече цифри и данни за работници с хронични заболявания, да анализира техните условия на труд и да изготви харта за защита на правата на болните от рак пациенти и лицата с други хронични заболявания на работното място и, с оглед задължаване на фирмите да предоставят на пациентите възможност за продължаване на работа по време на тяхното лечение и за връщане на пазара на труда след неговото приключване;

14.   Изразява дълбока загриженост от изключително високото ниво на злополуки сред работниците на временни и краткосрочни договори, както и сред нискоквалифицираните работници, което в някои държави-членки е най-малко двойно по-високо, отколкото сред другите работници, като отчита съотношението между тези категории работници и тяхната заетост в отрасли с по-висок риск, като строителството; изтъква, че Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г., която допълва мерките за поощряване на подобрения за безопасните и здравословни условия на труд на работниците с договори за срочни или временни трудови правоотношения(12) , установява като общо правило, че работниците на временни договори имат същите права на здравословни условия на труд, както работниците на безрочен договор, но тази директива не установява специфични механизми за практическото прилагане на този принцип; призовава Комисията спешно да предприеме действия срещу тези пропуски;

15.   Отбелязва също нарастващия брой на нетипични трудови договори и подчертава, че техните условия не трябва да представляват риск за здравето и сигурността на наетите лица и работещите по договор;

16.   Призовава за мерки за спазване на правата за здраве и безопасност на жени, които се трудят на нетипични работни места, като например тези, които се грижат за болни хора у дома;

17.   Призовава Комисията и държавите-членки да отчетат в пълна степен последиците от демографските промени върху ЗБУТ; по-специално, приканва Комисията и държавите-членки да засилят превантивните мерки и да приемат мерки, предназначени за компенсиране на влошаването на физическото състояние, предимно чрез ергономични мерки и проектиране на работните места и чрез мерки и стимули, предназначени за поддържане на мотивацията, възможностите и здравето на застаряващите работници;

18.   Отбелязва научно доказаната връзка между нарастващия стрес на работното място и произтичащите от това заболявания, особено в областта на хроничните заболявания, на сърдечносъдовите заболявания, както и мускулно-скелетните смущения;

19.  Счита, че е от първостепенна важност да се гарантира по-добро прилагане на съществуващите правни инструменти по професионално здраве и безопасност (OHS) и във връзка с това, призовава Комисията и държавите–членки да употребят всички налични средства, за да постигнат тази цел; мерките, които следва да се обмислят, включват:

   а) минимални изисквания за качеството на предпазните мерки и инспекцията на труда,
   б) по-строги санкции,
   в) по-точни оценки на прилагането на законодателството,
   г) обмен на най-добрите практики,
   д) засилване на културата на профилактика и на системите за ранно предупреждение, включително разширен достъп на обществото до информация относно ЗБУТ,
   е) по-голямо участие на служителите в организацията на работното място,
   ж) стимулиране на работодателите да изпълняват техните ангажименти в областта на ЗБУТ,
   з) по- широко използване на споразумения, основани на социален диалог;

20.   Счита, че Комисията изпитва остър недостиг на ресурси за правилно проверяване на ефективното въвеждане в националното законодателство и прилагане на приетите директиви в областта на ЗБУТ; счита, че Комисията би следвало да се възползва от всички налични средства, с които разполага, включително по-широко използване на производства за установяване на нарушения;

21.   Отбелязва, че тази защита на ЗБУТ следва да се прилага в еднаква степен за всички работещи в Европейския съюз, че тази защита в крайна сметка се основава на основното право на физическа неприкосновеност, както и че отклоненията от законодателството за защита на здравословните и безопасни условия на труд застрашават здравето на работниците и равните възможности и могат бързо доведат до низходяща тенденция в тази защита;

22.   Призовава Комисията да поеме ангажимент за оценка на въздействието върху здравословните и безопасни условия на труд, подобно на ангажиментите, поети за околната среда;

23.   Счита, че трудовите инспекции представляват съществена част от прилагането на законодателството относно Комисията и държавите-членки;

  а) следователно, призовава Комисията да:
   i) предостави на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) ресурсите, необходими за гарантиране на ефективната му дейност след проучване как той може да бъде най-ефективен и най-полезен,
   ii) продължи да разработва системи за споделяне на знания с цел да се гарантират ефективни отговори на искания за информация и сътрудничество,
   iii) започне изследване за оценка на резултатността и влиянието на инспекционните дейности, както предложи Комитетът на старшите инспектори по труда (SLIC), с оглед на въвеждане на общи количествени и качествени цели за инспекция, като по този начин насърчи използването на инспекциите като катализатор за създаването на резултатна и действаща култура на здравословни и безопасни условия на труд сред работната сила,
   iv) въведе механизми за оценяване на националните инспекционни системи, а именно като създаде сравнителни таблици,
  б) и призовава държавите–членки да:
   i) осигурят подходящ персонал и финансови ресурси на националните си инспекции,
   ii) увеличат бройката на трудовите инспектори, с цел да се гарантира най-малко съотношение от 1 инспектор на 10 000 работника, в съответствие с препоръките на МОТ,
   iii) подобрят качеството на дейността на трудовите инспектори чрез осигуряване на повече интердисциплинарни обучения в области като психология, ергономика, хигиена, опасности за околната среда и токсикология;
   iv) съсредоточат инспекциите върху приоритетни области, сектори и предприятия с високи рискове от злополуки и с високи нива на социално уязвими групи като работници мигранти, работници на временни договори, нискоквалифицирани работници и млади и застаряващи работници, както и работници с увреждания;

24.  Признава, че превенцията има централно значение и призовава Комисията да приложи в стратегията си следните мерки:

   а) да се гарантира, че работодателите признават и изпълняват отговорностите си при осигуряване на подходящи следящи за превенцията служби на всички работни места, като се признава, че също така е от значение отговорното поведение на работниците към собственото им здраве и безопасност,
   б) да се насърчава мултидисциплинарния характер на службите за превенция, които следва да отразяват набора от мерки, предвидени в Рамковата директива 89/391/ЕИО,
   в) да се подчертае, че оценката на риска следва да бъде непрекъснат и продължителен процес, който предполага пълноценното участие на служителите, а не задължение само в конкретен случай,
   г) да се гарантира, че, в рамките на възможностите, се провеждат вътрешни превантивни дейности,
   д) да се гарантира, че наблюдението на здравето се осъществява успоредно с превенцията,
   е) редовно да се приспособява законодателството за здравословни и безопасни условия на труд с цел да отразяване на технологичния напредък;

25.   Подчертава значението на обстоятелството държавите-членки да гарантират, че достъпът до технически документи и норми относно здравословни и безопасни условия на труд на национално равнище е безплатен;

26.   Поздравява Комисията за предложенията й относно образованието и обучението, включени в нейното съобщение, и счита, че това е ключов фактор за развитието на култура на превенция и че това следва да бъде един непрекъснат и постоянен процес, приспособен към новото технологично състояние на работното място, който също така се прилага спрямо онези работници, които се връщат на работното място след заболявания или прекъсвания на кариерата поради семейни отговорности;

27.   Счита, че на работниците и на представителите по въпросите на здравето и безопасността при работа трябва да се предлага пригодено професионално обучение и преквалификация в областта на здравословните и безопасни условия на труд, с особено внимание към договори за подизпълнение, временна заетост, работа на непълен работен ден, към жените и работниците мигранти; счита, в това отношение трябва да продължи използването на националните фондове и тези на ЕС;

28.   Счита, че работодателите следва да бъдат задължени да улесняват медицинските прегледи за лицата, работещи на пълен работен ден и на договор за непълен работен ден;

29.   Призовава Комисията да използва в пълна степен съществуващите фондове на Общността (особено Европейския социален фонд) за въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд (превенция и развитие на култура на превенция, повишаване на осведомеността, професионално обучение, учене през целия живот, рехабилитация и реинтеграция на работници, които са претърпели трудова злополука или заболяване) и насочени по-конкретно към МСП; призовава Комисията да предвиди други фондове на Общността (например финансови средства от Седмата рамкова програма за научни изследвания) и националните фондове следва да се разпределят за научни изследвания в областта на професионалните заболявания;

30.   Счита за важно, като се има предвид увеличеният риск, на който са изложени работниците от минния, металургичния, стоманодобивния и корабостроителния сектор, държавите-членки и Европейската комисия да отпуснат достатъчно средства за инвестиции, необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

31.   Приканва държавите-членки и Комисията да гарантират систематичен, съобразен с половете подход, при разработването на стратегии на национално равнище и на равнище на Общността и при събирането на статистически данни, извършването на проучвания и провеждането на изследвания в областта на здравословните и безопасни условия на труд; призовава държавите-членки и Комисията да използват възможностите за финансиране, осигурявани за тази цел от програма PROGRESS, особено в раздела, отнасящ се до равенството на половете;

32.   Приканва държавите-членки да извършат оценка на приемането на финансови насърчителни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, по-специално намаляване на данъците или преференции при участие в тръжни процедури за "безопасните" предприятия и предприятията, които са официално сертифицирани като осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд, въвеждане на системата "no-claims discount" (без приспадания от претенцията) при застрахователните полици и социалноосигурителните вноски, както и финансови стимули за подмяна на остарялото и застрашаващо безопасността оборудване;

33.   Наред с това, предлага държавите-членки да разгледат възможността за въвеждане на определени стандарти за здраве и безопасност при възлагането на обществени поръчки;

34.   Отчитайки текущите социални и икономически промени, които оказват влияние и променят и пазара на труда, призовава Комисията да насърчава прилагането на добри политики на заетост и достойни условия на труд, както и да стимулира работодателите да поощряват здравословните условия на труд чрез кампании за насърчаване на здравето на работното място, забрана на пушенето на работното място и схеми за подпомагане на служителите-пушачи да се откажат от пушенето, и да гарантират отговорното поведение и съгласуваността на политиката в тази област с тези в другите области, особено в сферата на общественото здраве;

35.   Призовава Комисията да преразгледа Директива 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 г. на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки(13) ;

36.   Счита, че здравословните проблеми, свързани с излагане на азбест, са добре известни и че европейската нормативна уредба относно азбеста е адекватна; подчертава, че броят на предизвиканите от азбест заболявания в Европа се очаква да бъде висок за много години напред; следователно, призовава Комисията да организира изслушване относно справянето с огромните проблеми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, свързани с наличие на азбест в сгради и други конструкции като кораби, влакове и машинни съоръжения; също така призовава държавите-членки да изготвят национални планове за действие за постепенно изваждане на азбеста от употреба , включително задължения за обозначаване на азбест в сгради и гарантиране на неговото безопасно премахване;

37.   Изразява съжаление, че въпреки многократните и специфични искания от страна на Парламента, Комисията все още не е предложила изменение на Директива 2000/54/ЕО с оглед справяне със сериозните рискове за здравните работници, произтичащи от работа с игли и медицински остриета; призовава Комисията да ускори завършването на оценката на въздействието чрез тръжна процедура (2007/S 139-171103) и призовава за приемане на подходящо изменение на директивата преди изтичането на парламентарния мандат в средата на 2009 г., в съответствие с горепосочената резолюция за предпазване на европейските здравни работници от инфекции, пренасяни по кръвен път, причинени от убождане с медицински игли; призовава Комисията да приложи подходящи мерки за превенция и прегледи с цел намаляване на риска от заразяване с инфекции, пренасяни по кръвен път, като хепатит C;

38.   Призовава Комисията да поеме инициативата за разработване и договаряне на кодекс за добри практики на ЕС относно превенцията на инфекции, свързани със здравеопазването;

39.   Призовава Комисията да подобри здравословните и безопасни условия на труд в сферата на здравеопазването, включително в домовете за грижи, като предприеме мерки за насърчаване на редовно преглеждане на здравния персонал за осигуряване на ранно диагностициране и лечение с цел намаляване на придобитите или предаваните на работното място заразни инфекции, като болничните щамове MRSA;

40.   Приветства изискването държавите-членки да изработят национални стратегии; подчертава,че тези стратегии следва да обхващат един и същи период от време и да започнат в една и съща година, с оглед улесняването на сравняването както на националните стратегии, така и на техните резултати, и че те следва да определят ясни и измерими цели, като се съсредоточат по-специално върху малките и средни предприятия (МСП) и върху социално уязвимите групи като работниците мигранти, младите и застаряващите работници, жените, работниците на временен трудов договор и работниците с увреждания;

41.   Подчертава факта че има съществено значение работното място да е пригодено по достъпен и безопасен начин за работници с увреждания, чрез предоставяне на подходящи жилищни условия, специално оборудване, пригодено към индивидуалните потребности, и чрез предоставяне на тези здравни услуги, които са нужни на хора с увреждания именно поради техните увреждания, включително услуги, предназначени за свеждане до минимум и предотвратяване на допълнителни увреждания;

42.   Приканва и Комисията, и държавите-членки, да прилагат изцяло рамковата директива и съществуващите разпоредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд, независимо от техния правен статут, за всички работници и да изменят текущото законодателство за някои рискови професии, ако то се е доказало като неефективно, включително и тези, които често са пренебрегвани, като земеделските производители, здравните работници, професионалните шофьори, домашните и надомните работници и военните по целесъобразност; както и да гарантират пълното прилагане и изпълнение на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(14) ; призовава Комисията и държавите-членки също така да проучат всички налични възможности, така че разпоредбите на ЕС в областта на здравеопазването и безопасността да обхванат по целесъобразност самостоятелно заетите работници и защитените услуги за заетост, предлагани на хора с увреждания;

43.   Призовава държавите-членки да направят задълбочена преценка на различните рискове, свързани със ЗБУТ на работниците-жени и работниците-мъже и да предвидят различна социална и физическа инфраструктура за противодействие на тези рискове;

44.   Подчертава, че необходимостта да се анализират рисковете, на които са изложени жените и мъжете, и да се предприемат съответни мерки не означава повторно въвеждане на предпазни политики на изключване или създаване на различни видове работа за жени и мъже;

45.   Счита, че докато в задължението на работодателите да осигуряват безопасни условия на труд е ограничено строго спрямо лицата, които са обвързани от трудов договор или договор за изработка, с цел внедряване на политиката на здравословни и безопасни условия на труд в политиката на корпоративна социална отговорност, работодателите следва да бъдат насърчавани, когато е възможно, да извършват преглед на политиките за здравословни и безопасни условия на труд на техните подизпълнители и на веригата от подизпълнители;

46.   Очаква резултатите от втория етап на консултации със социалните партньори относно мускулно-скелетните нарушения и приканва Комисията да използва възможността за предложение за директива, като се има предвид увеличаването на случаите на скелетно-мускулни нарушения и фактът, че настоящото законодателство може би не е пригодено, тъй като не отчита всички условия на труд или не обхваща всички рискове от мускулно-скелетни нарушения, свързани с професионалната дейност; призовава изцяло да се вземат предвид научните принципи;

47.   Очаква резултатите от втория етап на консултации със социалните партньори за ревизия на директивата от 2004 г. относно канцерогенните вещества и счита, че най-доброто решение би могло да бъде изменение на тази директива, така че да се включат веществата, токсични за репродукцията, и да се предложи изменение на задължителните гранични стойности на излагане при работа на канцерогенните и мутагенните вещества, изброени в директивата, както и да се установят нови гранични стойности на излагане при работа за някои канцерогенни и мутагенни вещества и вещества, токсични за репродукцията, които все още не са включени в тази директива;

48.   Припомня, че заплахите за здравословните и безопасни условия на труд не се ограничават до ръчния труд; призовава за отделяне на по-голямо внимание на причините, които са в основата на психичните разстройства, както и на психичното здраве, проявата на зависимост и психологичните рискове на работното място, като стрес, упражняване на тормоз и мобинг, както и насилие; наред с това призовава да се обърне по-голямо внимание на политиките на работодателите за насърчаване на доброто физическо и психическо здраве;

49.   Счита за важно да се подобри координацията с новата Европейска агенция по химикалите (ECHA) в Хелзинки и да се изяснят редица въпроси за връзката между Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и препарати (REACH)(15) и другите директиви, касаещи здравословните условия на труд;

50.   Призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид това, че стратегията на Общността и регламентът REACH ще се изпълняват паралелно; целта на стратегията следва да бъде да допълва регламента REACH по отношение на защитата от химически рискове и следва да се използва възможността за засилване на превантивните мерки срещу химическите рискове на работното място във връзка с прилагането на REACH;

51.   Приветства наскоро сключеното рамково споразумение между социалните партньори относно тормоза и насилието на работното място; изразява все пак съжаление, че това споразумение не включва открито въпроса за насилието, извършено от трето лице; призовава, следователно, социалните партньори се консултират по този въпрос;

52.   Подчертава трудните условия на работа за много шофьори на камиони, пътуващи през Европа, поради недостатъчен достъп до подходящи места за отдих: член 12 от Регламент (ЕО) № 561/2006 относно шофирането и местата за отдих изрично(16) признава значението на достатъчния брой безопасни и сигурни места за отдих за професионални шофьори в пътната мрежа на ЕС; във връзка с това, настоятелно призовава Комисията да продължи пилотния проект за сигурни места за паркиране, предприет от Европейския парламент, отчитайки препоръчаните мерки в становището на Европейския икономически и социален комитет относно безопасни и сигурни места за паркиране(17) ;

53.   Призовава Комисията да предприеме изследване по отношение на осъществимостта и ползите, както за здравословните и безопасни условия на труд, така и за обществото като цяло, от изискването всички нови сгради, предназначени за работни места, да разполагат с пожарогасители, когато това е безопасно;

54.   Подчертава значението на постоянен диалог между заинтересованите страни, включително обществените органи, работодателите, служителите, техните представители и гражданското общество като ключов инструмент за ефективно развиване на високи стандарти в областта на здравеопазването и безопасността; този диалог следва да доведе до по-добро запознаване с действителните рискове за здравето и безопасността на работниците, както и със специфичните потребности и изисквания на някои групи работници, както на равнището на предприятията, така и на отраслово равнище, и до обмен на добри практики;

55.   Призовава държавите-членки да гарантират подходящо представяне на жените при вземането на решения на всички нива във връзка със здравословните и безопасни условия на труд;

56.   Счита, че корпоративната социална отговорност (КСО) е един от ефективните инструменти за засилване на конкурентоспособността, за по-добри БЗУТ и по-добра работна среда и в това отношение насърчава обмена на добри практики на местно, национално и европейско равнище сред държавите-членки и глобално на международно равнище, както и допълнително прилагане на КСО на доброволни начала, но като неразделна част от бизнес стратегиите за развитие;

57.   Счита, че във всяка политика за здравословни и безопасни условия на труд представителството на работещите е от главно значение; счита, че не бива да се подценява положителното съотношение между присъствието на работното място на представители по въпросите на здравеопазването и безопасността и подобряването на резултатите, и призовава Комисията и държавите-членки да поощряват подход, позволяващ ангажираност чрез участие, и да гарантират достъпа колкото се може повече работещи до представителите по въпросите на здравеопазването и безопасността;

58.   Счита, че превишаването на работното време/недостатъчното време за почивка е ключов фактор за увеличаването на равнището на злополуките и заболяванията на работното място и призовава да се постигне добро равновесие между професионалния и семейния живот;

59.   Поздравява Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за работата, която е извършена до момента, и изразява становището, че експертните знания и правомощията на тези органи трябва да се използват в пълна степен; счита, че тези органи следва да продължат да се използват като инструменти за повишаване на осведомеността, за събиране, анализ и обмен на информация, обмен на добри практики и изследване за предвиждане на нови и възникващи рискове, независимо дали са причинени от социални промени или са свързани с технически нововъведения;

60.   Счита за въпрос от първостепенно значение определянето и наблюдаването на новите и засилващите се рискове, например рисковетепсихосоциален характер; поради това поздравява центъра за наблюдение на рисковете към Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за дейността му и призовава Комисията да предприеме действия, въз основа на получените резултати и да представя необходимите предложения, когато се установи съществуването на нови рискове;

61.   Препоръчва на държавите-членки да приложат необходимите мерки, така че работата при тежки или опасни условия на труд да се отразява върху социалната защита на лицата, които я упражняват, както по време на активния им професионален живот, така и след пенсионирането им;

62.   Препоръчва Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд да проведе конкретни проучвания за специфичните проблеми и рискове, на които са изложени временните и заместващите работници, както и работниците в предприятия-подизпълнители, с оглед да се окаже съдействие на Комисията и на държавите-членки в борбата срещу рисковете и в надлежното прилагане на съществуващото законодателство относно тези групи; като същевременно признава, че видът работа, като строителството, извършвана от тези групи в някои държави-членки, е поради естеството си по-предразполагаща към злополуки;

63.   Счита, че в контекста на глобализацията е необходимо да се осъществи сътрудничество с международни организации като СТО, СЗО и МОТ и да се гарантира, че международните конвенции и споразумения относно здравословните и безопасни условия на труд се приемат и прилагат от всички, които са ги подписали; счита, че това е важен фактор за запазване на конкурентоспособността на ЕС и за предотвратяване на преместването на предприятия от ЕС в трети държави в търсене на по-либерална законова уредба в областта на здравето и безопасността на работното място; счита също така, че това е въпрос на защита на правата на човека и че следователно следва да бъде засяган при преговори с трети държави;

64.   Във връзка с това призовава държавите-членки да спазват международните разпоредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд и, по-специално, да ратифицират Конвенция С-187 на МОТ и да приложат Препоръка №197;

65.   Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ С 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 183, 29.6.89, стр. 1.
(3) ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21.
(4) ОВ L 165, 27.6.2007, стр. 21.
(5) OВ С 300 Е, 11.12.2003 г., стр. 290.
(6) OВ С 304 Е, 1.12.2005 г., стр. 400.
(7) OВ C 303 E, 13.12.2006 г., стp. 754.
(8) Приети текстове , P6_TA(2007)0206 .
(9) Приети текстове , P6_TA(2007)0501 .
(10) Приети текстове , P6_TA(2007)0102 .
(11) ОВ L 238, 25.9.2003 г., стр. 28.
(12) ОВ L 206, 29.7.1991 г., стр. 19.
(13) ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
(14) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(15) ОВ L 396, 30.12.06 г., стр. 1.
(16) ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.
(17) ОВ C 175, 27.7.2007 г., стр. 88.

Последно осъвременяване: 15 септември 2008 г.Правна информация