Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκανΆλλες μορφές έκδοσης
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Σύναψη εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης *
 Έλεγχος των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής) ***I
 Κατάργηση των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς ***I
 Αερολιμενικά τέλη ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2008/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη
 Εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων
  Παράρτημα
 Eφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας
 CARS 21: ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία
 Η φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα
 Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
Κείμενα
Οριστική έκδοση (295 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου