Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 15 januari 2008 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen *
 Vägtransporter av farligt gods (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
 Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor ***I
 Flygplatsavgifter ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om flygplatsavgifter (KOM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om flygplatsavgifter
 Export och import av farliga kemiska produkter ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier (KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om export och import av farliga kemikalier
  Bilaga
 Tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen
 CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk
 Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer
 Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012
Texter
Slutlig utgåva (175 kb)
Senaste uppdatering: 15 september 2008Rättsligt meddelande