Показалец 
Приети текстове
вторник, 22 април 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия
Трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност *
 Статут на Европейския омбудсман
  Текст
  Консолидиран текст
 Донорство и трансплантация на органи: политически действия на ниво ЕС
 Роля на доброволческата дейност и приноса й за икономическо и социално сближаване
 Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел III - Комисия
  Решение
  Решение
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I, Европейски парламент
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г. раздел ІІ – Съвет
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006  г., раздел IV – Съд на Европейските общности
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , раздел V - Сметна палата
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VI – Европейски икономически и социален комитет
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., раздел VІІ - Комитет на регионите
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , раздел VІІІ - Европейски омбудсман
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г .
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г. MERGEFORMAT
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейски полицейски колеж за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 година
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г.
  Решение
  Решение
  Резолюция
 Премахване на уличната бездомност

Трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност *
PDF 117k   DOC 92k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно инициативата на Федерална Република Германия с оглед приемането на решение на Съвета относно изпълнението на Решение 2008/.../ПВР относно засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS) )
P6_TA(2008)0128 A6-0099/2008

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Федерална република Германия (11563/2007 и 11045/1/2007),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0409/2007 ),

–   като взе предвид членове 93, 51 и 41, параграф 4 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0099/2008 ),

1.   Одобрява инициативата на Федерална република Германия във вида, в който е изменена;

2.   Приканва Съвета да промени съответно текста;

3.   Призовава Съвета и Комисията, след влизането в сила на Договора от Лисабон, да дадат приоритет на бъдещи предложения за изменение на решението в съответствие с Декларация № 50 във връзка с член 10 от Протокола относно преходните разпоредби, който ще бъде добавен като приложение към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия;

4.   Изразява решимост да разгледа подобни бъдещи предложения чрез неотложна процедура по реда, посочен в параграф 3, и в тясно сътрудничество с националните парламенти;

5.   Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

6.   Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в инициативата на Федерална република Германия;

7.   Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителството на Федерална република Германия.

Текст, предложен от Федерална република Германия   Изменение
Изменение  1
Инициатива на Федерална Република Германия
Съображение 3 а (ново)
(3a) необходимо е Съветът да приеме възможно най-бързо рамковото решение относно някои процесуални права в наказателните производства в целия Европейски съюз, с цел установяване на някои минимални правила във връзка с достъпа до правна помощ на физическите лица в държавите-членки;
Изменение 2
Инициатива на Федерална Република Германия
Съображение 3 б (ново)
(3б) правилата за защита на данните, предвидени в Решение 2008/..../ПВР относно засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, ще бъдат създадени в отсъствието на подходящ правен инструмент в рамките на трети стълб за защита на данните. След неговото одобряване този общ правен инструмент следва да се прилага към цялата област на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, при условие че предвиденото в него равнище на защита на данните е подходящо и при всички случаи не по-ниско от защитата, определена в Конвенцията на Съвета на Европа относно защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. и допълнителния протокол от 8 ноември 2001 г. към нея по отношение на надзорните органи и трансграничните потоци от данни .
Изменение 3
Инициатива на Федерална Република Германия
Съображение 3 в (ново)
(3в) особени категории данни, отнасящи се до расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в партии или профсъюзи, сексуална ориентация или здравословно състояние, следва да бъдат обработвани само, ако това е абсолютно необходимо и пропорционално на целите на конкретния случай и като се спазват специфични предпазни мерки.
Изменение 4
Инициатива на Федерална Република Германия
Съображение 3 г (ново)
(Зг) С оглед ефективното полицейско сътрудничество, следва да съществува възможност за създаване на съвместни оперативни групи по бърза и небюрократична процедура.
Изменение 5
Инициатива на Федерална Република Германия
Съображение 4 а (ново)
(4а) Мерките, предвидени в настоящото решение, са съгласувани със становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 19 декември 2007 г .
Изменение 6
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 2 – буква -a) (нова)
-a) "лични данни" означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност ("субект на данни"); лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може пряко или косвено да се установи, по-специално по идентификационен номер или по един или повече специфични фактора за неговата/нейната физическа, психологическа, психична, икономическа, културна или социална самоличност;
Изменение 11
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 2 – буква д)
д) "Некодираща част от ДНК" означава хромозомни сектори, които нямат генетичен израз , т.е. за тях не е известно да осигуряват функционални свойства на даден организъм ;
д) "некодираща част от ДНК" означава хромозомни зони, които не съдържат никакъв генетичен израз, т.е. за тях не е известно да осигуряват информация относно специфични наследствени характеристики ; независимо от научния напредък от некодиращата част от ДНК не се разкрива никаква допълнителна информация;
Изменение 18
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 3 а (нов)
Член 3а
Искания относно оправдани или освободени лица
В съответствие с Глави 3 и 4 от настоящото решение съобщения за съвпадения на ДНК профила или дактилоскопните данни на лица, които са оправдани или освободени, се обменят само ако базата данни е точно определена и категорията данни, обект на разследването, е ясно определена от националното законодателство.
Изменение 19
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 8 – параграф 1 - буква а)
а) кода на държава-членка за отправилата искането държава-членка;
а) кода на държава-членка на отправилата искането държава-членка и кода на предоставящия консултация национален орган;
Изменение 20
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 17 – параграф 3 - буква и)
и) правомощията, които служителите и други длъжностни лица от изпращащата(ите) държава(и)-членка(и) могат да упражняват в държавата-членка ‐ домакин по време на операцията;
и) правомощията, които служителите и други длъжностни лица от изпращащата(ите) държава(и)-членка(и) могат да упражняват в държавата-членка ‐ домакин по време на операцията; тези правомощия следва да включват, по-специално, правото на наблюдение, преследване по гореща следа, задържане и разпит;
Изменение 21
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 18 – параграф 1
1.   Допълнителни подробности относно техническото и административното изпълнение на Решение 2007/.../ПВР са определени в приложението към настоящото решение. Приложението може да се изменя от Съвета с квалифицирано мнозинство.
1.   Допълнителни подробности относно техническото и административното изпълнение на Решение 2008/.../ПВР са определени в приложението към настоящото решение. Приложението може да се изменя от Съвета с квалифицирано мнозинство след консултация с Европейския парламент в съответствие с член 34, параграф 2, буква в) и член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз .
Изменение 22
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 20 – параграф 1
1.   Съветът взема решение, посочено в член 25, параграф 2 от Решение 2007/.../ПВР , въз основа на доклад за оценка, който се изготвя на основата на въпросник, както е определено в Глава 4 от приложението към настоящото решение.
1.   Съветът взема решение, посочено в член 25, параграф 2 от Решение 2008/.../ПВР , въз основа на доклад за оценка, който се изготвя на основата на въпросник, както е определено в Глава 4 от приложението към настоящото решение. Независимите органи по защита на данните на засегнатата(ите) държава(и)-членка(и) участват пълноправно в процедурата по извършване на оценка, посочена в Глава 4 от приложението към настоящото решение.
Изменение 23
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 21 – параграф 1
1.   Оценка на административното, техническото и финансовото приложение на обмена на данни съгласно глава 2 от Решение 2007/.../ПВР се провежда годишно. Оценката се отнася до тези държави-членки, които към момента на оценяване вече прилагат Решение 2007/.../ПВР , и се провежда по отношение на категориите данни, за които вече е започнал обмен между засегнатите държави-членки. Оценката се основава на докладите на съответните държави-членки.
1.   Оценка на административното, техническото и финансовото приложение на обмена на данни съгласно глава 2 от Решение 2008/.../ПВР се провежда годишно. Тази оценка включва преценка на последиците от различията в техниките и критериите за събиране и съхранение на ДНК данни в държавите-членки . Оценката включва също така преценка на резултатите във връзка с пропорционалността и ефективността на трансграничния обмен на различните видове ДНК данни. Оценката се отнася до тези държави-членки, които към момента на оценяване вече прилагат Решение 2008/.../ПВР , и се провежда по отношение на категориите данни, за които вече е започнал обмен между засегнатите държави-членки. Оценката се основава на докладите на съответните държави-членки.
Изменение 24
Инициатива на Федерална Република Германия
Член 21 – параграф 2 а (нов)
2a.    Генералният секретариат на Съвета редовно предава на Европейския парламент и на Комисията резултатите от оценката на обмена на данни под формата на доклад, в съответствие с посоченото в Глава 4, точка 2.1, от приложението към настоящото решение.
Изменение 25
Инициатива на Федерална Република Германия
Допълнение към инициативата – Глава 1 – точка 1.1 – алинея 3
Правило относно елементите, които следва да бъдат включени:
Правило относно елементите, които следва да бъдат включени:
ДНК-профилите, предоставени от държавите-членки на разположение за търсене и сравняване, както и изпратените за търсене и сравняване ДНК-профили трябва да съдържат поне 6 локуса, като могат да съдържат други локуси или празни места, в зависимост от тяхната наличност. Референтните ДНК-профили трябва да съдържат поне 6 от седемте локуса по ESS/ISSOL. За да се увеличи прецизността на съответствията, е препоръчително всички налични алели да се съхраняват в индексираната група данни с ДНК-профили.
ДНК-профилите, предоставени от държавите-членки на разположение за търсене и сравняване, както и изпратените за търсене и сравняване ДНК-профили трябва да съдържат поне 6 локуса, като трябва да съдържат допълнителни локуси или празни места, в зависимост от тяхната наличност. Референтните ДНК-профили трябва да съдържат поне 6 от седемте локуса по ESS/ISSOL. За да се увеличи прецизността на съответствията, всички налични алели трябва да се съхраняват в индексираната база данни с ДНК-профили и да се използват за търсене и сравняване. Всяка държава-членка трябва да започне да прилага възможно най-скоро всеки нов Европейски стандартен набор (ESS) на локуси, приет от ЕС .

Статут на Европейския омбудсман
PDF 123k   DOC 72k
Текст
Консолидиран текст
Проекторешение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. за изменение на неговото Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (2006/2223(INI) )
P6_TA(2008)0129 A6-0076/2008

Следното проекторешение(1) беше прието и изпратено на Съвета и на Комисията в съответствие с член 195, параграф 4 от Договора за ЕО и член 107г, параграф 4 от Договора за Евратом:

Решение на Европейския парламентза изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 195, параграф 4 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 107 г, параграф 4 от него,

като взе предвид своята резолюция от ... относно предложението за решение на Европейския парламент за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана,

като взе предвид становището на Комисията,

като взе предвид одобрението на Съвета,

като има предвид, че:

(1)   Хартата на основните права на Европейския съюз(2) признава правото на добро управление като основно право на гражданите на Съюза.

(2)   Доверието на гражданите в способността на омбудсмана да провежда пълни и безпристрастни разследвания при предполагаеми случаи на лошо управление е от съществено значение за успеха на дейността на омбудсмана.

(3)   Желателно е статутът на омбудсмана да се приведе в съответствие, с оглед отстраняване на всяка евентуална несигурност относно възможностите на омбудсмана за провеждане пълни и безпристрастни разследвания при предполагаеми случаи на лошо управление.

(4)   Желателно е статутът на омбудсмана да се приведе в съответствие, за да може да се извършват евентуални промени в правните разпоредби или съдебната практика във връзка с участието на органи, служби и агенции на Европейския съюз в дела пред Съда на Европейските общности.

(5)   Желателно е статутът на омбудсмана да се приведе в съответствие така, че да се отчетат настъпилите през последните години промени по отношение на ролята на институциите или органите на ЕС в борбата с измамите срещу финансовите интереси на Европейския съюз, и по-специално създаването на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за да може омбудсманът да предоставя на тези институции или органи всякаква информация, която попада в рамките на техните компетенции.

(6)   Желателно е да се предприемат действия, чрез които да се даде възможност на омбудсмана да развива сътрудничество с подобни институции на национално и международно равнище, както и с национални и международни институции, дори когато обхватът на дейността им е по-широк от този на европейския омбудсман, като например защитата на правата на човека, тъй като това сътрудничество може да има положителен принос за повишаване на ефективността на дейността на омбудсмана.

(7)   Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана изтече през 2002 г.,

РЕШИ СЛЕДНОТО:

Член 1

Позоваване 1, съображение 3, член 1, параграф 1, член 3, параграф 2, алинеи 1 и 5, член 4 и член 5 от Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом се изменят както следва:

"
Статут на омбудсмана   Предложение за изменение
Изменение 1
Позоваване 1
като взе предвид Договорите за създаване на Европейските общности, и по-специално член 195, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, член 20 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и член 107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,
като взе предвид Договорите за създаване на Европейските общности, и по-специално член 195, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, и член 107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,
Изменение 2
Съображение 3
като има предвид, че омбудсманът, който може да действа и по собствена инициатива, трябва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнение на функциите му; като има предвид, че за тази цел органите и институциите на Общността са длъжни да предоставят на омбудсмана, при негово поискване, всяка поискана от него информация, освен при надлежно аргументирани съображения за поверителност, и без да се накърнява задължението на омбудсмана да не разкрива съответната информация; като има предвид, че властите на държавите-членки са длъжни да предоставят на омбудсмана всяка необходима информация, освен ако по отношение на съответната информация се прилагат законови и подзаконови разпоредби за поверителност или разпоредби, забраняващи предаването й; като има предвид, че ако не получи поисканото съдействие, омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който предприема необходимите мерки;
като има предвид, че омбудсманът, който може да действа и по собствена инициатива, трябва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнение на функциите му; като има предвид, че за тази цел органите и институциите на Общността са длъжни да предоставят на омбудсмана, при негово поискване, всяка поискана от него информация и без да се накърнява задължението на омбудсмана да не разкрива съответната информация и да третира класифицираната информация или документи в съответствие с правила, които са напълно равностойни на действащите правила на съответните институции или органи; като има предвид, че институциите или органите, предоставящи класифицирана информация или документи, трябва да уведомяват омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани; като има предвид, че омбудсманът и съответните институции или органи трябва да съгласуват условията на работа във връзка с предоставянето на класифицирана информация или документи; като има предвид, че властите на държавите-членки са длъжни да предоставят на омбудсмана всяка необходима информация, освен ако по отношение на съответната информация се прилагат законови и подзаконови разпоредби за поверителност или разпоредби, забраняващи предаването й; като има предвид, че ако не получи поисканото съдействие, омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който предприема необходимите мерки;
Изменение 3
Член 1, параграф 1
1.   С настоящото решение се определят правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана в съответствие с член 138 д, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност, член 20 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и член 107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
1.   С настоящото решение се определят правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана в съответствие с член 138 д, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност и член 107 г, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
Изменение 4
Член 3, параграф 2, алинея 1
2.   Институциите и органите на Общността са длъжни да предоставят поисканата от омбудсмана информация, както и да му осигурят достъп до съответните досиета. Те могат да отказват да направят това само въз основа на надлежно аргументирани съображения за поверителност.
2.   Институциите и органите на Общността са длъжни да предоставят поисканата от омбудсмана информация, както и да му осигурят достъп до съответните досиета. Достъп до класифицирана информация или документи, и по-специално до чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 1 , се предоставя при спазване от страна на омбудсмана на правила, които са напълно равностойни на действащите правила на съответните институции или органи .
Институциите или органите, които предоставят класифицирана информация или документи, както е посочено в алинея първа, уведомяват омбудсмана за това, че тази информация или документи са класифицирани.
За прилагането на посочените в алинея първа правила омбудсманът може да съгласува с институциите или органите условията за достъп до класифицирана информация и друга информация, за която е в сила задължението за опазване на професионална тайна.
‐‐‐‐‐
1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
Изменение 5
Член 3, параграф 2, алинея 5
Длъжностните лица и другите служители на институциите и органите на Общността са длъжни да свидетелстват по искане на омбудсмана; те се изказват от името и в съответствие с указанията на администрацията, в която работят и остават обвързани от задължението за опазване на професионална тайна.
Длъжностните лица и другите служители на институциите и органите на Общността са длъжни да свидетелстват по искане на омбудсмана; те остават обвързани от разпоредбите на съответните членове на Правилника за длъжностите лица, и по-специално задължението за опазване на професионална тайна.
Изменение 6
Член 4
1.   Омбудсманът и служителите от неговата администрация, за които важат разпоредбите на член 214 от Договора за създаване на Европейската общност, член 47, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и член 194 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, са длъжни да не разпространяват информацията и документите, до които са получили достъп в хода на извършваните от тях проверки. Те са длъжни също да опазват поверителния характер на всяка информация, която би увредила жалбоподателя или друго евентуално заинтересувано лице, без да се накърняват разпоредбите на параграф 2.
1.   Омбудсманът и служителите от неговата администрация, за които важат разпоредбите на член 214 от Договора за създаване на Европейската общност и член 194 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, са длъжни да не разпространяват информацията и документите, до които са получили достъп в хода на извършваните от тях проверки. Те са длъжни също да не разпространяват класифицирана информация или други документи, предоставени на омбудсмана като чувствителни документи по силата на член 9 на Регламент (ЕО) № 1049/2001, или като документи, попадащи в обхвата на законодателството на Общността относно защитата на личните данни, както и друга информация, която би увредила жалбоподателя или друго евентуално заинтересувано лице, без да се накърняват разпоредбите на параграф 2.
Омбудсманът и неговите служители разглеждат заявления от трети страни за достъп до документи, получени от омбудсмана в хода на разследвания, в съответствие с условията и ограниченията на Регламент (ЕО) № 1049/2001, и по-специално на член 4 от него.
2.   Ако в хода на проверките омбудсманът узнае за факти, за които счита, че биха могли да имат наказателноправно значение, той незабавно уведомява компетентните национални органи чрез постоянните представителства на държавите-членки в Европейските общности, и по целесъобразност, институцията на Общността, в която служи въпросното длъжностно лице или служител, и която може да приложи разпоредбите на член 18, параграф 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности. Омбудсманът може да информира заинтересуваната институция или орган на Общността и за фактите, които поставят под въпрос поведението на техен служител от дисциплинарна гледна точка.
2.   Ако в хода на проверките омбудсманът узнае за факти, за които счита, че биха могли да имат наказателноправно значение, той незабавно уведомява компетентните национални органи чрез постоянните представителства на държавите-членки в Европейските общности, или компетентната институция или орган на Общността; по целесъобразност, омбудсманът уведомява и институцията или органа на Общността, в която служи въпросното длъжностно лице или служител, и която може да приложи разпоредбите на член 18, параграф 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности. Омбудсманът може да информира заинтересуваната институция или орган на Общността и за фактите, които поставят под въпрос поведението на техен служител от дисциплинарна гледна точка.
Изменение 7
Член 5
Доколкото това може да способства за постигането на по-голяма ефективност на проверките и по-добрата защита на правата и интересите на жалбоподателите, омбудсманът може да сътрудничи с аналогични органи в някои държави-членки, при условие че спазва приложимото национално законодателство. Омбудсманът не може да изисква по този начин документи, до които не би имал достъп съгласно член 3.
Доколкото това може да способства за постигането на по-голяма ефективност на проверките и по-добрата защита на правата и интересите на жалбоподателите, омбудсманът може да сътрудничи с аналогични органи в някои държави-членки, при условие че спазва приложимото национално законодателство. Омбудсманът не може да изисква по този начин документи, до които не би имал достъп съгласно член 3. Омбудсманът може да си сътрудничи при същите условия и с други институции, с оглед насърчаване и защита на основните права.
"

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент

Председател

(1) Гласуването на предложението за резолюция (A6-0076/2008 ) беше отложено до приключване на процедурата по член 195, параграф 4 от Договора за ЕО и член 107г, параграф 4 от Договора за Евратом.
(2) ОВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.


Донорство и трансплантация на органи: политически действия на ниво ЕС
PDF 135k   DOC 121k
Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно донорството и трансплантацията на органи: политически действия на ниво ЕС (2007/2210(INI) )
P6_TA(2008)0130 A6-0090/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид член 152, параграф 4, буква а) от Договора за ЕО,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно донорство и трансплантация на органи: политически действия на ниво ЕС (COM (2007)0275) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението, озаглавен "Резюме на оценката на въздействието" (SEC(2007)0705 ),

–   като взе предвид Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки(1) ,

–   като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(2) ,

–   като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации(3) ,

–   като взе предвид Директива 2001/20/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно прилагането на добрата клинична практика при провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба(4) ,

–   като взе предвид ръководните принципи на Световната здравна организация относно трансплантацията на човешки органи,

–   като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за правата на човека и биомедицината и Допълнителния протокол относно трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход,

–   като взе предвид доклада на Съвета на Европа "Справяне с недостига на органи. Настоящо положение и стратегии за подобряване донорството на органи" (1999),

–   като взе предвид доклада на Съвета на Европа "Указания за осигуряване на безопасност и качество на органи, тъкани и клетки"(5) ,

–   като взе предвид документа на първото заседание на общностно ниво на национални експерти, посветено на донорството и трансплантацията на органи(6) , състояло се в Брюксел на 13 септември 2007 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по правни въпроси и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0090/2008 ),

А.   като има предвид, че потребността от трансплантации на органи в Европейския съюз нараства стабилно и по-бързо от броя на предоставените за донорство органи; като има предвид, че повече от 60 000 пациенти се нуждаят от трансплантати и се намират в списъка на чакащите за трансплантация в ЕС и като има предвид, че значителен брой пациенти умират в резултат на хроничен недостиг на органи; като има предвид, че увеличеният брой донори не води до намаляване на списъците на чакащите;

Б.   като има предвид, че трафикът на органи, комерсиализацията и трансплантационният туризъм, което са несъвместими със зачитането на човешкото достойнство, се развиват бързо; като има предвид, че съществува връзка между недостига на органи и трафика на органи; като има предвид, че са нужни повече данни за трафика на органи;

В.   като има предвид, че при нелегалната комерсиална трансплантация на органи често пъти се пренебрегва безопасността, при което животът и на донора, и на реципиента може да бъде изложен на риск;

Г.   като има предвид, че четири държави-членки все още не са ратифицирали Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, пет държави-членки не са ратифицирали допълнителния протокол към нея за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца ("Протокол от Палермо"), девет държави-членки не са ратифицирали Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография, както и че 17 държави-членки не са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора;

Д.   като има предвид, че макар настоящите оценки да поставят трафика на органи на сравнително ниско ниво в сравнение с останалите форми на трафик, трафикът на органи и тъкани се превръща във все по-голям световен проблем, който се проявява както на национално, така и на трансгранично равнище и се определя от търсенето (по приблизителна оценка има 150-250 случая на година в ЕС);

Е.   като има предвид, че трафикът на органи и тъкани е разновидност на трафика на хора, който води до сериозни нарушения на основни права на човека, по-специално на човешкото достойнство и физическата неприкосновеност, като може да подкопае доверието на гражданите в законните системи за извършване на трансплантации, което може да предизвика още по-голям недостиг при доставянето на доброволно дарени органи и тъкани;

Ж.   като има предвид, че качеството, безопасността, ефикасността и прозрачността са от съществено значение, ако обществото иска да се възползва от предимствата, които трансплантацията може да предложи като терапия;

З.   като има предвид, че трансплантацията на органи е единственото възможно лечение за крайния стадий на недостатъчност на органи като черен дроб, бял дроб и сърце и най-икономичното лечение на крайния стадий на бъбречна недостатъчност; като има предвид, че трансплантацията на органи прави възможно спасяването на живот и осигуряването на по-добро качество на живота;

И.   като има предвид, че между държавите-членки и вътре в тях има сериозни различия по отношение на равнищата на трансплантация, източниците на органи (има се предвид живи или починали донори) и дори несъответствия по отношение на изискванията за качество и минималните изисквания за безопасност на донорството и трансплантацията на органи, като и че организационният подход към трансплантацията варира между различните държави-членки, което води до нееднакви стандарти в рамките на ЕС;

Й.   като има предвид, че държавите-членки имат различни законови рамки (като някои държави-членки са въвели системи с право на съгласие, а други - системи с право на отказ) и че опитът на различните държави-членки показва, че влиянието на законовата система върху броя на донорите е доста ограничено;

К.   като има предвид, че алтернативата на трансплантацията често пъти е интензивната медицинска помощ, което е неприятно за пациента и е в тежест на системата на здравеопазване и на семействата на пациентите и грижещите се за тях лица;

Л.   като има предвид, че донорството и трансплантацията на органи са чувствителни и сложни теми, които включват не само медицински, но и правни и етични аспекти, и които изискват пълното участие на гражданското общество за своето развитие;

М.   като има предвид, че терапевтичното използване на органи носи риск от предаване на инфекциозни и други болести;

Н.   като има предвид, че между държавите-членки вече се обменят органи и че вече съществуват различни европейски организации за обмен на органи (например Скандиатрансплант, Евротрансплант);

О.   като има предвид, че съществуващият опит (например испанският модел, белгийският проект GIFT, DOPKI, и Алианса за донорство и трансплантация на органи (Alliance-O)) сочи положителни резултати и следва да се вземе под внимание;

П.   като има предвид, че обществената информираност, конкретната и положителна информация и модерното обучение и на комуникативните умения на работещите в тази сфера играят важна роля за увеличаване на желанието да се даряват органи;

Р.   като има предвид, че трябва да се въведат ефективни мерки в областта на общественото здраве, за да се улесни ранната диагностика и лечение на хронични заболявания, които водят до функционална недостатъчност на даден орган като например хронична бъбречна недостатъчност, за да се сведе за в бъдеще до минимум броят на хората, които се нуждаят от трансплантация на органи;

1.   Приветства горепосоченото съобщение на Комисията, което предлага много ценен интегриран подход, основан на три стълба;

Правен инструмент

2.   Очаква с нетърпение предложението на Комисията за директива, която да установи изисквания за качество и безопасност на донорството, доставките, тестването, консервацията, транспортирането и разпространението в рамките на ЕС на органи, както и средствата, необходими за покриване на тези изисквания; при все това подчертава, че предстоящата законова рамка не трябва да представлява допълнителна административна тежест за държавите-членки или за доставчиците на услуги, нито пък да застраши използването на съществуващите добри практики или пък на практиките, пригодени към преобладаващите условия и обстоятелства в отделните държави-членки, или да съдържа такива изисквания, които биха довели до намаляване на броя на потенциалните и съществуващите донори;

3.   Посочва, че новата директива следва да допълни и засили усилията на държавите-членки за постигане на активен и ефективен метод на координиране, без да пречи за въвеждането или поддържането на по-строги мерки;

4.   Подчертава, че директивата следва да отчете напредъка на медицинската наука;

Сътрудничество между държавите-членки

5.   Изразява загрижеността си за недостатъчния брой налични органи за трансплантация, които да покрият потребностите на пациентите; счита, че намаляването на недостига на органи (и на донори) е главното предизвикателство пред държавите-членки по отношение на трансплантацията на органи; припомня, че понастоящем хиляди пациенти в Европа са включени в списъци на чакащите, със значителнен процент смъртност;

6.   Отбелязва, че разпределението на органи следва да се основава на медицинската възможност на пациента да приеме орган; счита, че дискриминация на базата на увреждания, които нямат отношение към шансовете на пациента да приеме орган, следва да не се толерира;

7.   Изтъква, че донорството на органи е дар; затова подчертава, че въпреки че е изключително важно да се намери разрешение на острия недостиг на органи в ЕС, също така трябва да се уважава и защитава свободният избор да се дари орган или не;

8.   Отбелязва значителните различия по отношение на източниците на органи (починали или живи донори) в рамките на ЕС, значителните различия между постиженията на държавите-членки в увеличаването на техните резерви от органи, несъответствията между държавите-членки по отношение на изискванията за качество и безопасност, различните организационни подходи към донорството и трансплантацията на органи и различията в обучението и подготовката на лекари и медицински персонал; счита, че несъответствията отчасти могат да се обяснят с комбинация от икономически, структурни, административни, културни, етични, религиозни, исторически и социални фактори, като решаващият фактор, изглежда, е начинът, по който протича целият процес на донорство и трансплантация;

9.  Следователно изразява силна убеденост, че е налице значителен потенциал за обмен на експертен опит между държавите-членки, за да се увеличи донорството и да направи по-равнопоставен достъпа до трансплантации в целия ЕС; затова очаква с нетърпение плана за действие на Комисията за засилено сътрудничество между държавите-членки с цел:

   увеличаване наличността от органи,
   увеличаване на ефикасността и достъпността на системите за трансплантация,
   засилване на обществената осведоменост,
   гарантиране на качество и безопасност;

10.   Подчертава във връзка с това, че от най-голямо значение са установяването на добре структурирани оперативни системи и насърчаването на успешните модели в държавите-членки и между тях, а ако е подходящо, и на международно равнище; предлага оперативните системи да се състои от подходяща законова рамка, техническа и логистична инфраструктура, психологическа и организационна поддръжка, както и подходяща организационна структура на болнично и надболнично ниво, подсигурена с високо квалифициран персонал, както и ясни условия за възможността за проследяване на донорството и справедливо, ефективно и безпристрастно разпределение и достъп до системата за трансплантации;

Увеличаване наличността от органи

11.   Изтъква, че държавите-членки носят отговорност за собствените си правни модели; отбелязва, че в ЕС съществуват два модела, всеки със своите варианти; счита за ненужно да се адаптират или хармонизират правните системи; приканва държавите-членки да въведат в законодателството си възможност за посочване на законен представител, който след смъртта на човека да може да вземе решение за донорство на органите му;

12.  Призовава държавите-членки да достигнат пълния потенциал на post-mortem донорството; затова настоятелно призовава държавите-членки да инвестират максимално в подобряването на организационната си система чрез:

   изостряне на чувствителността, обучение и подготовка на лекари и медицински персонал,
   финансово подпомагане на болниците за назначаване на вътрешноболнични координатори по трансплантациите (лекари, които работят в интензивните отделения, и подпомагащият ги медицински екип), чиято задача би била активно да идентифицират потенциални донори и да се свързват със семействата им,
   въвеждане на програми за повишаване на качеството във всяка болница или група от болници в ЕС, където има доказан потенциал за донорство на органи;

13.   Изисква от държавите-членки, с оглед увеличаване наличността от органи, да оценят използването на органи от "разширен" кръгдонори (по-възрастни донори или донори с определени заболявания), като вземат предвид аспектите качество и безопасност;

14.   Счита, че за трансплантации може да се използват органи с качества под оптималните; в такива случаи екипът по трансплантацията, след консултация с пациента и/или семейството му, взема решения относно използването на органи за отделни пациенти на основата на анализ на рисковете и ползите;

15.   Изисква от държавите-членки, които разрешават донорство от живи донори, да вземат предвид аспектите качество и безопасност; подчертава обаче, че донорството от живи донори следва да бъде допълващо спрямо post-mortem донорството;

16.   Отчита, че при един разширен резерв от донори лекарите могат да изразят загриженост във връзка с по-голямата вероятност за отхвърляне на органи и постепенно западане на функцията на трансплантирания орган и затова призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят методи за превенция и лечение на отхвърлянето на органи, така че разширеният резерв от органи да може спокойно да бъде използван от лекарите;

17.   Отчита, че биотехнологията вече предлага решения на риска от отхвърляне на присадени органи, например чрез процедури, намаляващи честотата на отхвърляне, което на свой ред ще засили наличността от повече органи, като позволи на лекарите да лекуват или дори да предотвратяват отхвърлянето; твърди, че това ще подпомогне разширения резерв от донори, като намали риска, свързан с разширени програми за органи;

18.   Изисква от държавите-членки преди януари 2010 г. да отменят законите, според които органите за донорство могат да се използват единствено в съответната държава-членка;

19.   Призовава държавите-членки да вземат всички необходими мерки в областта на обучението и подготовката, екипната работа и заплащането на хирурзите, извършващи трансплантации;

20.   Подчертава значението на финансирането на доставките и трансплантацията на органи по специален бюджетен ред, така че трансплантирането да не се превръща в демотивиращ фактор за болничните заведения;

21.   Подчертава необходимостта да се гарантира, че донорството на органи остава строго некомерсиално;

22.   Подкрепя мерки, целящи защитата на живите донори както от медицинска, така и от психологическа и социална гледна точка, и гарантиращи, че донорството на органи се извършва алтруистично и доброволно, като се изключат директните плащания между донори и реципиенти и като всяко заплащане се свежда изключително само до обезщетение, строго ограничено до възстановяване на разходите и компенсиране на неудобствата, свързани с донорството; изисква от държавите-членки да гарантират запазването на анонимността на починалите и на живите донори, които не са свързани генетично или емоционално с реципиента, ако националното законодателство разрешава такова донорство; настоятелно призовава държавите-членки да определят условията за получаване на обезщетение;

23.   Настоятелно призовава държавите-членки да приемат или запазят строги законови разпоредби във връзка с трансплантацията от живи донори, които нямат роднинска връзка помежду си, за да стане системата прозрачна и да се изключи възможността за незаконна продажба на органи или упражняване на принуда над донори; по този начин донорството от живи донори, които нямат роднинска връзка помежду си, би могло да се осъществи единствено в съответствие с определените от националното законодателство условия след разрешение от съответен независим орган;

24.   Настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че живите донори няма да бъдат дискриминирани, по-специално от осигурителните системи;

25.   Настоятелно призовава държавите-членки да гарантират възстановяването на средствата, свързани със социалноосигурителните разходи на живите донори;

26.   Счита, че в бъдеще биотехнологията може да прозволи на изследователите да създават органи от съществуващи тъкани - от самите пациенти или от други донори на тъкани, при условие, че проследимостта е гарантирана; призовава Комисията да насърчава такива изследвания, които често се провеждат от нововъзникващи малки и средни биотехнически предприятия в ЕС, в културните и етични рамки, установени в държавите-членки и в Хартата на основните права и Конвенцията на Съвета на Европа за права на човека и биомедицина ;

27.   Отбелязва, че различни клинични изпитвания върху хора доказаха ефективността на лечението с възрастни стволови клетки при различни терапии за подмяна на клетки;

Ефикасност и достъпност на системите за трансплантация

28.   Отбелязва, че въпреки че няколко държави-членки са въвели задължителна регистрация на трансплантационните процедури и че съществуват и няколко доброволни регистъра, не съществува всеобхватна система за събиране на данни за различните типове трансплантация и резултатите от тях; настоятелно препоръчва създаването на национални регистри за проследяване на състоянието на живите донори, на пациентите след трансплантация и на процедурите на трансплантация; изтъква, че регистрите трябва да бъдат актуализирани редовно; подчертава значението на това да се гарантира сравнимостта на данните между държавите-членки;

29.   Изисква от Комисията да препоръча на държавите-членки известни насоки относно регистрацията, за да се гарантира, че регистрираното лице предоставя определена информация за медицинската си история, както и да се гарантира качество и безопасност на органите на донора, тъй като регистрацията не е свързана просто със записването на името, а има последици и за донора, и за реципиента;

30.   Приканва Комисията да подпомогне разработването на ядро от технически и етични стандарти за управлението на безопасността, качеството и ефикасността на донорството на органи в контекста на донорството и трансплантацията, което да служи като модел на държавите-членки; призовава Комисията да установи европейски механизъм, насърчаващ действия за координиране на държавите-членки по отношение на донорството и трансплантацията на органи;

31.   Счита, че една допълнителна полза от сътрудничеството между държавите-членки, върху която не е акцентирано достатъчно в горепосоченото съобщение на Комисията, е потенциалната ценност на обмена на органи между държавите-членки от гледна точка на медицинските и техническите възможности, въпреки че отчита географските ограничения на подобен обмен и потенциалните ефекти върху жизнеспособността на органите; подчертава в тази връзка положителните резултати от международни системи; вярва, че обменът на органи може да бъде много полезен особено при трудни процедури на трансплантация (например при пациенти с повишена чувствителност или пациенти при спешни случаи и пациенти със специални заболявания, за които е трудно да се намери подходящ донор);

32.   Приканва Комисията заедно с държавите-членки да проведе проучване на всички въпроси, свързани с трансплантацията на органи в държавите-членки за лица, които нямат право на пребиваване в ЕС, и да разработи кодекс за поведение, установяващ правила и условия, при които органи, предоставени от мъртви донори от ЕС, могат да се предоставят на лица, които нямат право на пребиваване в ЕС;

33.   Подчертава, че доброто сътрудничество между работещите в сферата на здравеопазването и компетентните органи е необходимо и осигурява добавена стойност; изисква от Комисията да подпомогне връзките между националните организации по трансплантация в държавите-членки, включително чрез сътрудничество на правно, етично и техническо ниво; отчита, че в трансплантационната медицина има ситуации, които не могат да се обхванат по подходящ начин в държави-членки с ограничен резерв от донори; изразява увереност, че по-специално малките държави-членки определено биха могли да се възползват от европейското сътрудничество;

34.   Призовава за донорска карта на ЕС, която да допълва съществуващите национални системи;

35.   Счита, че международното сътрудничество за насърчаване наличността и безопасността на органите е желателно; изтъква в тази връзка, че общи правила относно най-добрите медицински практики, техниките за диагностициране и консервацията биха били полезни; призовава държавите-членки активно да насърчават подобно сътрудничество и да прилагат тази система от общи правила;

Засилване на обществената осведоменост

36.   Подчертава важността да се увеличава обществената информираност за донорството и трансплантацията на органи, тъй като тя може да улесни идентифицирането на донори на органи и по такъв начин да увеличи наличността на органи; затова призовава Комисията, държавите-членки и гражданското общество структурирано да засилят насърчаването на донорството, включително сред младежите в училищата; във връзка с това предлага да се използват известни личности (например спортисти) и образователни пакети;

37.   Изтъква, че информация относно донорството и трансплантацията на органи следва да се предоставя по прозрачен, непредубеден и незадължаващ начин, като тази информация обръща внимание и върху обхвата на донорството, т.е. факта, че донорството може да включва предоставяне на множество органи, а също така и донорство на тъкани;

38.   Подчертава, че свободният избор да се дари орган или не е изключително право на донора , което трябва да бъде зачитано и, че донорството на органи трябва да се разглежда като дар от едно човешко същество на друго; изтъква, че това трябва да бъде отразено в езиковата употреба и че трябва да се избягва икономическа терминология, която навежда на мисълта, че органите могат да се третират като стока на вътрешния пазар;

39.   Призовава Комисията да разгледа въпроса за по-нататъшното развитие и разширяване на съществуващата европейска интернет страница за донорство на органи(7) , както и на интернет страницата на Световната здравна организация (СЗО)(8) , които да покриват всички държави-членки, на всички официални езици на ЕС, с цел предоставяне на цялата важна информация и на всички данни, свързани с даряването и трансплантирането на органи;

40.   Призовава Комисията и държавите-членки да насърчат ден на донорството и препоръчва действия, които подчертават добрите резултати от и значимостта на трансплантациите;

41.   Изразява убеденост, че предоставянето на повече информация на обществеността и на местно и регионално равнище представлява много ефективен начин за увеличаване наличността на органи; призовава Комисията, държавите-членки и организациите на гражданското общество, църквите и религиозните и хуманитарни общности да се включат в усилията за повишаване на обществената осведоменост относно възможността за донорство на органи, като се отчитат културните особености на всяка държава-членка; подчертава важната роля на регистрираните донори за насърчаване на донорството на органи чрез убеждаване на членовете на семействата и приятелите им да станат донори;

42.   Отчита, че е необходимо да се подобрят комуникативните умения на работещите в здравеопазването, например чрез изработване на информационни насоки; подчертава потребността от професионално отношение към комуникацията, както и подкрепа от страна на експертите в тази област; особено внимание следва да се обръща както на съдържанието на съобщението, така и на най-добрия начин за съобщаване на най-противоречивите теми; подчертава значението на редовните срещи с представители на медиите за представяне на добрите резултати и важността на трансплантациите;

43.   Изразява подкрепа за създаването на гореща линия за трансплантации с един телефонен номер, поддържана от национална организация по трансплантация, ако такава организация съществува, и обслужвана 24 часа в денонощието от подходящо обучени и опитни професионалисти, които да могат да предоставят бързо релевантна и точна медицинска и правна информация на всички засегнати лица;

44.   Призовава Комисията да подкрепи трансгранично проучване на донорството и трансплантацията на органи, което да разгледа въздействието на етническата принадлежност, страната на произход, религията, степента на образование и социално-икономическото положение върху решението да се предоставят органи за донорство; призовава Комисията и държавите-членки да разпространят бързо резултатите от това проучване, за да се информира обществеността и да се променят някои погрешни възприятия;

Подобряване на качеството и безопасността

45.   Признава, че е жизнено важно да се обезпечат качеството и безопасността на донорството и трансплантацията на органи; посочва, че това ще въздейства върху намаляването на рисковете при трансплантации и съответно върху намаляването на неблагоприятни последици; признава, че действията за качеството и безопасността биха могли да окажат влияние върху наличието на органи и обратно; изисква от Комисията да помогне на държавите-членки да разширят капацитета си за създаване и развитие на национални разпоредби и регулаторна рамка за подобряване на качеството и безопасността, без това да окаже отрицателно въздействие върху наличността на органи за трансплантация;

46.   Счита, че следва да се наблюдават и оценяват пост-трансплантационните и пост-донорските резултати; подчертава, че следва да се насърчава обща методология за анализ на данни на основата на най-добрите практики, използвани понастоящем от държавите-членки, с цел постигане на оптимална съпоставимост на резултатите сред всички държави-членки;

47.   Приканва държавите-членки да удължат периода за мониторинг на пациентите след трансплантация до няколко години и по възможност до края на живота на пациента и/или докато присаденият орган функционира;

48.   Призовава Комисията да предвиди средства по Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007−2013) за насърчаване на изследванията на по-добри и по-чувствителни техники за диагностициране, които навреме и ефикасно да откриват опасни заболявания като ХИВ/СПИН, хепатит и др., тъй като един от важните аспекти на трансплантацията на органи е да гарантира безопасност от различни пагубни фактори и вещества, които се намират в органите на донорите;

Трафик на органи

49.   Изтъква, че съществува връзка между недостига на органи и трафика на органи, като трафикът на органи подрива доверието на потенциални доброволни и неплатени донори към системата; подчертава, че всяка комерсиална експлоатация на органи е неетична и не съответства на основните човешки ценности; подчертава, че донорството на орган, мотивирано от финансови причини принизява даряването на орган просто до стока, като по този начин представлява нарушаване на човешкото достойноство и противоречи на член 21 от Конвенцията за правата на човека и биоомедицината и е забранено съгласно член 3, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

50.   Призовава Комисията, по отношение на трети страни, да се бори срещу извършването на трафик на органи и тъкани, което следва да бъде забранено навсякъде, включително трансплантацията на органи и тъкани от малолетни лица, от лица с умствени увреждания или от екзекутирани затворници; призовава Комисията и държавите-членки да се включат в усилията за повишаване на осведомеността на международната общност по този въпрос;

51.   Счита, че за борба с трафика на органи в по-бедните части на света трябва да бъде приета дългосрочна стратегия, която да премахне социалното неравенство, намиращо се в основата на подобна практика; подчертава, че за справяне с практиката на продажба на органи за пари (особено в страните от развиващия се свят), следва да функционират механизми за проследяемост, които да предотвратяват влизането на тези органи в ЕС;

52.   Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки за предотвратяване на "трансплантационния туризъм" чрез изработване на насоки за защита на най-бедните и уязвими донори от превръщане в жертви на трафика на органи и чрез приемане на мерки, увеличаващи наличността от легално доставени органи и чрез обмен на регистрации за списъците на чакащите между организациите за обмен на органи, за да се избегне включването в няколко списъка; призовава Комисията посредством пространството на свобода, сигурност и правосъдие да насърчава общ подход, целящ натрупване на информация относно националните законодателства срещу трафик на органи и да открои главните проблеми и възможните решения; посочва във връзка с това, че трябва да се създаде система за проследяемост и отчетност на човешкия материал;

53.   Настоятелно призовава държавите-членки, ако е необходимо, да внесат изменения в техните наказателни кодекси, за да гарантират, че лицата, отговорни за трафик на органи, подлежат на съответно съдебно преследване, включвайки санкции за медицинския персонал, замесен в трансплантиране на органи, придобити чрез трафик на органи, като същевременно полагат всички възможни усилия, за да попречат на потенциалните реципиенти да търсят органи и тъкани, доставени чрез трафик на такива; подчертава, че следва да се разгледа възможността за въвеждане на наказателна отговорност за граждани на ЕС за закупуване на органи в рамките на Европейския съюз или извън него;

54.   Призовава държавите-членки да предприемат необходимите стъпки, за да се ограничат възможностите здравните специалисти да улесняват трафика на органи и тъкани (тоест насочването на пациент към трансплантация в чужбина, извършвана от организация, която би могла да е замесена в трафик на органи), като също така не се допуска доставчиците на здравноосигурителни услуги да улесняват дейности, които пряко или косвено поощряват трафика на органи, например възстановяването на разходи за нелегални трансплантации на органи;

55.   Счита, че държавите-членки следва да осигурят обучението на своите правоохранителни органи, както и на медицинския персонал, по въпросите на трафика на органи, така че те да съобщават за всеки известен случай на полицията;

56.   Призовава държавите-членки да подпишат, ратифицират и прилагат Конвенцията на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора и Протокола от Палермо, ако вече не са го направили;

57.   Изразява съжаление, че Европол не предостави изследване относно продажбата и трафика на органи, тъй като Европол твърди, че няма документирани случаи; отбелязва докладите на Съвета на Европа и на Световната здравна организация, които предоставят ясни доказателства, че търговията с органи е проблем и на държавите-членки на ЕС и призовава Комисията и Европол да подобрят мониторинга на случаите на трафик на органи и да подготвят необходимите заключения.

58.   Призовава Комисията и Съвета да актуализират плана за действие относно трафика на хора и да включат в него план за действие за борба срещу трафика на органи, за да позволят установяването на по-тясно сътрудничество между съответните власти;

59.   В допълнение призовава планът за действие да посочва коректни и проверени данни, отнасящи се до количествата, вида и произхода на органите, които са предмет на незаконна търговия;

o
o   o

60.   Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на СЗО, на Съвета на Европа, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 102, 7.4.2004 г., стp. 48.
(2) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31.
(3) ОВ L 201, 31.7.2002 г., стp. 37.
(4) ОВ L 121, 1.5.2001 г., стp. 34.
(5) Трето издание, 2007 г.
(6) SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.
(7) www.eurodonor.org и/или www.eurocet.org.
(8) www.transplant-observatory.org.


Роля на доброволческата дейност и приноса й за икономическо и социално сближаване
PDF 118k   DOC 74k
Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. за ролята на доброволческата дейност и приноса й за икономическо и социално сближаване (2007/2149(INI) )
P6_TA(2008)0131 A6-0070/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид Четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване (COM(2007)0273 ),

–   като взе предвид Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програмата "Европа за гражданите" за периода 2007-2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство(1) ,

–   като взе предвид Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма "Младежта в действие" за периода 2007-2013 г.(2) ,

–   като взе предвид Решение 2006/144/ЕО на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране от 2007 г. до 2013 г.)(3) ,

–   като взе предвид Решение 2006/702/ЕО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за сближаване(4) ,

−   като взе предвид Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 13 ноември 2006 г. относно прилагането на общи цели за информиране и участие от страна на младите хора с оглед насърчаване на тяхното активно европейско гражданство(5) .

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото" (COM(2007)0498 ),

−   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Демографското бъдеще на Европа: да превърнем едно предизвикателство във възможност" (COM(2006)0571 ),

–   като взе предвид Препоръка 2001/613/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юли 2001 г. относно мобилността в рамките на Общността на студенти, учащи, доброволци, учители и инструктори(6) ,

−   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2007 г. относно корпоративната социална отговорност: ново партньорство(7) ,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите относно приноса на доброволческата дейност за икономическото и социално сближаване(8) ,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно доброволческата дейност: нейната роля и въздействие върху европейското общество(9) ,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите относно ролята на доброволческите организации ‐ принос за европейското общество(10) ,

–   като взе предвид член 158 и 159 от Договора за ЕО;

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A6-0070/2008 ),

А.   като има предвид, че по достоверни прогнози над 100 милиона граждани на ЕС осъществяват доброволческа дейност(11) ;

Б.   като има предвид първоначалните констатации по прилагането на Наръчника на ООН за организациите с нестопанска цел (ОНЦ) са, че икономическият принос на ОНЦ средно възлиза на 5 % от БВП и че дори според занижената оценка повече от една четвърт от тази цифра е резултат от труда на доброволци(12) ;

В.   като има предвид, че доброволческата дейност е основна сила при изграждането на гражданско общество и засилва солидарността - една от основните ценности на Европейския съюз - също така като има предвид, че е ключов елемент за подкрепата на общностните програми за развитие, по-специално в държавите-членки, които са преминали през посткомунистически преходен период;

Г.   като има предвид, че неотдавнашно проучване на организации, включващи доброволци от Европа, показа високо равнище на добавена стойност: за всяко 1 евро, което организациите са изхарчили за подпомагане на доброволците, те са получили средна възвръщаемост на стойност между 3 и 8 евро(13) ;

Д.   като има предвид, че е необходимо да се признае напълно много съществения принос на доброволческата дейност за изграждането на социалния капитал;

Е.   като има предвид, че устойчивото финансиране, особено финансирането за административни цели, е от основно значение за доброволческите организации и като цяло за доброволческата работа;

Ж.   като има предвид, че неотдавнашният доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, определи социалния капитал като ключов елемент при разработването на политики за насърчаване на икономическото развитие на селските райони(14) ;

З.   като има предвид, че неотдавнашното проучване на успешна програма Urban в Архус постави основния акцент върху обстоятелството, че местните граждани и доброволческите усилия са от съществено значение за успешното изпълнение на програмата(15) ;

И.   като има предвид, че доброволческата дейност има не само измерима икономическа стойност, но е възможно да се реализират значителни икономии за обществените услуги; като има предвид, че в този контекст е важно да се гарантира, че доброволческата дейност е допълнение към обществените услуги, а не техен заместител;

Й.   като има предвид, че доброволческата дейност допринася за личностното и социално развитие на доброволците и има положително въздействие върху общността, например върху междуличностните отношения;

К.   като има предвид, че доброволците имат важна роля за постигането на целите от Лисабонската стратегия с оглед на социално-икономическото сближаване като допринасят за финансовото включване, като например чрез установяването на регулирани кредитни обединения и финансови кооперации с идеална цел, ръководени и управлявани от доброволци;

Л.   като има предвид, че корпоративната социална отговорност на дружествата е и важна движеща сила за стопанската дейност, и представлява съществен елемент от европейския социален модел;

М.   като има предвид, че е налице връзка между доброволческата дейност и устойчивото развитие;

Н.   като има предвид, че е от значение да се насърчават и подпомагат най-добрите практики за управление на доброволческата дейност сред организациите, включващи доброволческа дейност;

О.   като има предвид, че доброволческата дейност води до пряко ангажиране на гражданите в развитието на местно равнище и по този начин може да играе важна роля за насърчаването на гражданското общество и демокрацията;

П.   като има предвид, че в цитираната по-горе Резолюция на Съвета относно активното гражданство, Съветът насърчава младите хора към по-голямо участие в гражданския живот, структурите за участие и доброволческия труд;

Р.   като има предвид че демографските промени в Европа означават, че понастоящем има по-голям брой на потенциални по-възрастни доброволци;

С.   като има предвид, че доброволческата дейност може да окаже положително въздействие върху здравето на населението(16) ; като има предвид, че на това здравословно благотворно въздействие може да се радват хора от всички възрасти и може да помогне при превенцията на физически и душевни заболявания;

Т.   като има предвид, че доброволческата дейност може да изиграе определена роля в укрепването на инициативите за местно развитие и в улесняването на успешното прилагане на редица инициативи, финансирани със средства на Общността, като програма LEADER, INTERREG и програма PEACE;

1.   Насърчава държавите-членки, регионалните и местни власти да признаят стойността на доброволческата дейност за насърчаване на социалното и икономическо сближаване; освен това ги насърчава да работят в партньорство с доброволческите организации и да осъществяват сериозни консултации с доброволческия сектор, при разработването на планове и стратегии с оглед признаване, оценяване, подпомагане, улесняване и насърчаване на доброволческата дейност; също така призовава държавите-членки да пристъпят към създаване на стабилна законоустановена рамка за участие на НПО в обществените обсъждания;

2.   Призовава съответните експерти от Комисията да направят по-отчетлива разлика между доброволческите организации и неправителствените организации, чиято дейност не се основава на същите доброволчески принципи и призовава за обширно паневропейско проучване относно характера, равнището и вътрешните механизми на социално участие, включително участието на доброволен принцип и финансирането за тази цел;

3.   Призовава държавите-членки, регионалните и местни органи да положат реални усилия, за да помогнат на доброволческите организации да имат достъп до достатъчно и устойчиво финансиране, както за административни цели и проекти, без прекомерно попълване на формуляри, формалности или бюрокрация, като в същото време се запази необходимият контрол върху разходването на обществените средства;

4.   Настоятелно призовава държавите-членки, регионалните и местни органи да подкрепят създаването на доброволчески отряди за бързо реагиране във всеки регион с цел осигуряването на бърза реакция при природни бедствия и аварии;

5.   Насочва вниманието на Комисията към факта, че принципите на партньорството, застъпени както в стратегическите насоки на Общността за развитие на селските региони (период на планиране от 2007 г. до 2013 г.), така и в стратегическите насоки на Общността за сближаването, не винаги са били спазвани на национално равнище(17) , и във връзка с това настоятелно призовава Комисията да предприеме подходящите административни и институционални стъпки, за да гарантира, че нейните политики, процедури и протоколи действително се спазват и прилагат по време на консултациите, преговорите и последващите операции, свързани със структурните фондове;

6.   Препоръчва всички държави-членки да съставят редовни "сателитни отчети" на ОНЦ и призовава за включването на доброволческия труд в тези "сателитни отчети" с оглед на това лицата, отговарящи за изработването на политиките, да имат предвид ОНЦ при формирането им; призовава Комисията да обсъди как доброволческата дейност може да се включи като специална категория в статистическите отчети на Евростат;

7.   Решително подкрепя позицията, че доброволчествотост и доброволческата дейност не следва да заемат мястото на възмездния труд;

8.   Призовава Комисията да работи в посока към изграждане на система за всички фондове на Общността, при която доброволческата дейност може да се признава като принос към проекти, свързани със съфинансиране, както и да изработи механизми, чрез които доброволческата работа да може да бъде включена по подходящ начин в разходите; приветства усилията на определени генерални дирекции на Комисията да приемат по-гъвкав подход към приемането на доброволческата работа като принос, съответстващ на общностното финансиране по проекти със съвместно финансиране;

9.   Призовава Комисията да насърчава възможности за по-възрастните доброволци и да разработи програма "Възрастните в действие" за увеличаване на броя на възрастните с опит, желаещи да се включат в доброволческа дейност, като използва програми, които могат да функционират успоредно и да допълват програма "Младежта в действие", както и да насърчава конкретни програми за доброволческа дейност между поколенията и програми за наставничество;

10.   Насърчава държавите-членки да стимулират и улесняват доброволческата дейност във рамките на всички общности – както реални, така и виртуални, като например семейно доброволчество или доброволчество сред маргинализирани групи или групи, които може да не осъществяват традиционно доброволческа дейност и да подчертае изключителната важност доброволческата работа да се организира така, че да се осигури съвместимостта й със семейния и професионален живот;

11.   Насърчава дружествата и други участници от частния сектор, като част от стратегията им за корпоративна социална отговорност, да подкрепят финансово инициативи, които водят до насърчаване и увеличаване на доброволческата дейност и призовава държавите-членки, в контекста на корпоративната доброволческа дейност да осигурят стимули за частния сектор да финансира и подкрепя доброволческия сектор, като по този начин помогне да се осигури прехвърлянето на корпоративни умения и ноу-хау от частния към публичния сектор и по този начин също така подобри качеството на живот на местно равнище като насърчи самостоятелното решаване на местни проблеми;

12.   Призовава Комисията да разшири признанието на доброволчеството като подходяща дейност, чрез която се придобиват знания и умения посредством YOUTHPASS с връзка към EUROPASS, като в същото време гарантира, че на доброволчеството не се гледа като на алтернатива на официалното обучение, а като на допълнение към него; освен това призовава за мерки на национално и местно равнище с цел да се увеличи мобилността на доброволците;

13.   Призовава Комисията и държавите-членки да проучат забавянето на приемането на предложената Европейска харта за доброволци, с която да се определи ролята на доброволческите организации и да се установят техните права и отговорности; препоръчва ежегодни партньорски проверки за оценка на доброволческата работа, предприета от държавите-членки и в рамките на определени сектори и организации;

14.   Препоръчва Комисията и държавите-членки да създадат европейска база данни, предоставяща основни данни за доброволческите организации, както и детайли за най-добрите практики, нещо, което ще предостави насоки, които ще са от помощ за подобряването на системите за доброволческа дейност;

15.   Призовава съответните власти да гарантират, че доброволците са адекватно обезпечени със застраховка при злополука и застраховка гражданска отговорност с оглед на доброволческите им дейности и че всички съгласувани разходи на доброволците с оглед на доброволческите им дейности също се поемат;

16.   Призовава Комисията, държавите-членки, както и регионалните и местни органи, да насърчават доброволчеството чрез образованието на всички равнища, като създават възможност за доброволческа дейност на ранен етап в образователната система с оглед на това тази дейност да се възприема като обичаен принос към живота на общността и да продължават да насърчават подобна дейност и когато учениците пораснат, да улесняват "обучението чрез служба", където учениците работят в партньорство с доброволчески или общностни групи като част от дипломния или образователния им курс, да насърчават връзките между доброволческия сектор и образователния сектор на всички равнища и да насърчават доброволческата дейност и да признаят обучението в рамките на доброволческата дейност като част от обучението през целия живот;

17.   Призовава Комисията, с оглед на насрочения за 2010 г. преглед на разпоредбите за ДДС по отношение на публичните органи и освобождавания на обществено основание, да обсъди съвместно с държавите-членки сериозните социални доводи за въвеждането на освобождаване на регистрирани в държавите-членки доброволчески организации от ДДС върху покупки, предназначени за постигането на целите им и също така да обсъди доводите за освобождаване, в специфични случаи, от плащане на ДДС върху стоки и услуги, които са предоставени под формата на дарения на доброволчески организации ;

18.   Призовава държавите-членки, в съответствие с принципа на субсидиарност, да изградят устойчива доброволческа инфраструктура, която да се занимава с въпроси като основното финансиране за доброволческите организации;

19.   Препоръчва 2011 г. да бъде обявена за Европейска година на доброволческата дейност;

20.   Признава различията в доброволческата дейност в държавите-членки, но въпреки това насърчава държавите-членки, регионалните и местни органи, винаги когато е възможно да се учат едни от други чрез обмен на най-добри практики;

21.   Призовава Комисията да въведе схеми за подкрепа с цел изграждането на по-ефективни системи за сътрудничество и взаимовръзка между доброволческите организации и да засили международните схеми за обмен на доброволци, които в някои случаи могат да допринесат за постигането на Целите на хилядолетието за развитие; изрично призовава за създаването на програми за подпомагане при подновяването на доброволческите дейности в държавите-членки, в които доброволческата дейност се асоциира с дейности от задължителен характер;

22.   Препоръчва насърчаването на трансгранични доброволчески проекти;

23.   Призовава Комисията да проявява отзивчивост по отношение на положението на доброволците във всички области на политиката и законодателството;

24.   Призовава съответните заинтересованите страни на местно и регионално равнище, доброволческите организации и средствата за масово осведомяване да предоставят адекватна информация на гражданите за възможностите за доброволческа дейност, съпроводена от подходящо обучение, с особен акцент върху уязвимите и маргинализираните групи в обществото и върху нуждите на отдалечените и недостъпни региони;

25.   Настоятелно призовава Комисията, наред с "План Д: за демокрация, диалог и дебати", да създаде "План V: за оценяване, утвърждаване и гарантиране на видимост за доброволците";

26.   Призовава Комисията да преразгледа визовата си политика за участници, които са от трети държави, в признати доброволчески програми на ЕС с оглед въвеждането на по-либерален визов режим, по-специално по отношение на доброволците от съседните на ЕС държави;

27.   Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Комитета на регионите и на Европейския икономически и социален комитет.

(1) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.
(2) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30.
(3) ОВ L 55, 25.2.2006 г., стр. 20.
(4) ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.
(5) ОВ С 297, 7.12.2006 г., стр. 6.
(6) ОВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 30.
(7) ОВ С 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 45.
(8) ОВ С 105, 25.4.2008 г., стр. 11.
(9) ОВ С 325, 30.12.2006 г., стр. 46.
(10) ОВ С 180, 11.6.1998 г., стр. 57.
(11) Доклад на Евробарометър. Отчитане на наличния социален потенциал, февруари 2007 г.
(12) Университет Johns Hopkins, Доклад относно измерването на гражданското общество и доброволческата дейност, септември 2007 г. www.jhu.edu/ccss.
(13) Доброволческата работа , Institute for volunteering research and volunteering, Англия, септември 2007 г.
(14) Вж. Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
(15) Vestergaard Poulsen, L. От лишен от добри условия на живот квартал към устойчива община , Обобщение на английски. Програма Urban II в Орхус 2002-2007 г.
(16) Вж.: Ползите за здравето от доброволческата дейност - преглед на неотдавнашно изследване (Corporation for National and Community Service, 2007 г.).
(17) Вж.: Гражданското общество като партньор в Структурните фондове на Европейския съюз. Европейска служба за граждански действия (ECAS). ноември 2004 г.


Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2006 г.
PDF 125k   DOC 83k
Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2006 г. (2007/2251(INI) )
P6_TA(2008)0132 A6-0079/2008

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 266 и 267 от Договора за ЕО относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Протокол (№ 11) за Устава на ЕИБ(1) ,

–   като взе предвид член 248 от Договора за ЕО относно ролята на Сметната палата,

–   като взе предвид Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. от държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на Европейския съюз,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно годишния доклад на ЕИБ за 2005 г.(2) ,

–   като взе предвид Решение на Съвета 2007/247/ЕО от 19 април 2007 година относно участието на Общността в увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд(3) ,

–   като взе предвид решението на Европейския съд от 10 юли 2003 г. относно правомощията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за разследване на дейността на ЕИБ(4) ,

–   като взе предвид Решение на Съвета 2006/1016/ЕО от 19 декември 2006 г.(5) за предоставяне на нов мандат на ЕИБ с разрешението да отпуска заеми в размер до 12,4 милиарда евро на съседните на Европейския съюз държави,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи(6) и Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седма рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности(7) (във връзка с Финансовия инструмент за споделяне на риска (ФИСР)),

–   като взе предвид сключването на 11 януари 2008 г. между ЕИБ и Комисията на споразумение за сътрудничество с оглед създаване на Инструмент за гарантиране на заеми по проекти в областта на Трансевропейската транспортна мрежа,

–   като взе предвид Решение 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновация (2007-2013),(8)

–   като взе предвид 49-ия годишен доклад на ЕИБ за 2006 г. и нейната политика за оповестяване на информация от 28 март 2006 г.,

–   като взе предвид "Европейските принципи за околната среда", обявени от ЕИБ през 2006 г.,

–   като взе предвид плана за действие на Банката за 2007-2009 г., одобрен от Съвета на директорите на заседанието му от 12 декември 2006 г.,

–   като взе предвид речта, произнесена от президента на ЕИБ г-н Philippe Maystadt пред Комисията по бюджетен контрол на 11 септември 2007 г.,

–   като взе предвид одобрените финансови отчети за бюджетната 2006 г., за които е получено положително становище от независим одитор и от одитния комитет на ЕИБ,

–   като взе предвид проучването относно новите финансови инструменти за транспортна инфраструктурата и услуги в Европа (9) ,

–   като взе предвид работата и заключенията на симпозиума, проведен на 14 декември 2007 г. в Клермон Феран (Франция), по темата за "устройството и развитието на територията на Европейския съюз: предизвикателството на инвестициите в рамките на Съюза и тяхното финансиране: ролята на Европейската инвестиционна банка",

–   като взе предвид напредъка на провежданото понастоящем в ЕИБ преразглеждане на нейните политики и процедури за борба срещу измамите,

–   като взе предвид Парижката декларация за ефективността на помощта, която беше приета на 2 март 2005 г. и Европейския консенсус за развитие(10) ,

–   като взе предвид член 45 и член 112, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0079/2008 ),

A.   като има предвид, че ЕИБ има за задача, като използва средствата на капиталовите пазари и своите собствени ресурси, да допринася за балансираното и стабилно развитие на вътрешния пазар;

Б.   като има предвид ролята на ЕИБ за хармоничното развитие на Европейския съюз като цяло и за намаляване на разликите в развитието на различните региони, в това число на най-отдалечените райони на Съюза;

В.   като има предвид записания капитал на ЕИБ, възлизащ към 31 декември 2006 г. на 163,7 милиарда евро, от които държавите-членки са изплатили 8,2 милиарда евро;

Г.   като има предвид, че съгласно Устава на ЕИБ общата сума на заемите и гаранциите, предоставени от Банката, не трябва да превишава 250 % от записания капитал;

Д.   като има предвид, че ЕИБ не е подчинена на задълженията по Базел II, но е взела доброволно решение да се придържа към разпоредбите на конвенцията, дотолкова доколкото те са приложими за нейната дейност;

Е.   като има предвид съгласието на Комисията за надзор на финансовия сектор на Люксембург да следи внимателно политиката на управлението и риска на ЕИБ, но единствено в неофициално качество на изцяло консултативен орган, като предоставя на ЕИБ възможността да определя рамката за прилагане на Базел II в зависимост от собствените й потребности;

Ж.   като има предвид, че надежността, конкурентоспособността и устойчивостта на енергийните доставки представляват един от приоритетите на ЕИБ, също както и: икономическото и социално сближаване, подкрепата за научните изследвания, технологиите и иновациите, трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (ТЕМ), дългосрочната жизнеспособност на околната среда, борбата срещу изменението на климата и подпомагането на малките и средни предприятия;

З.   като има предвид значителните потребности на Европейския съюз в областта на финансирането на инфраструктурата, оценявани на 600 милиарда евро(11) ;

И.   като има предвид жизненоважната роля на ЕИБ за развитие на ТЕМ чрез предоставяне на разнообразни финансови инструменти и механизми;

Й.   като има предвид трудностите, с които се сблъска Европейския съюз при финансирането на проекти от европейски мащаб като проекта "Галилео";

К.   като има предвид качеството на човешките ресурси на ЕИБ, по-специално в областта на финансовото планиране и помощта за осъществяването на проекти;

Л.   като има предвид значителната роля на ЕИБ за финансирането на проекти в развиващите се страни;

Общи положения

1.   Поздравява ЕИБ във връзка с нейния доклад за дейността за 2006 г. и насърчава Банката да продължи дейността си за подпомагане на развитието на европейската икономика, растежа, създаването на работни места и на междурегионалното и социалното сближаване;

2.   Приветства прозрачността и пълното сътрудничество между ЕИБ и Парламента;

3.   Призовава да бъде организирана - най-малко - ежегодна информационна сесия с участието на ЕИБ и комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент относно прилагането на Инвестиционния инструмент на Европейския фонд за развитие (ЕФР), паралелно с провеждането на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕФР;

Бюджетен контрол и управление

4.   Призовава ЕИБ да положи всички усилия за запазване на кредитния рейтинг ААА, който представлява гаранция за дейността на банката и за предоставяне на най-изгодни лихви по нейните заеми, и в тази връзка да адаптира своята политика в областта на финансовия контрол, без обаче да пренебрегва дългосрочните инвестиции;

5.  Подчертава, че ЕИБ прилага политика на "нулева търпимост" по отношение на измамите и корупцията и приветства увеличаването на броя на разследванията, както и на случаите на засилено сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (OLAF); също така призовава ЕИБ, при приемането на своята политика и процедури за борба срещу измамите, да включи мерки, водещи до:

   i) административен механизъм за изключване на компании, които са уличени в корупция от Банката и други многостранни банки за развитие;
   ii) политика за защита на служители, които подават тревожни сигнали относно нередности, и
   iii) преразглеждане на съществуващите насоки за обществени поръчки;

6.   Приветства наличието на служба по жалбите за получаване и обработка на външни оплаквания, както и на механизъм за обжалване за жалбите, получени чрез Европейския омбудсман; приветства и активно подкрепя диалога между Европейския омбудсман и ЕИБ; призовава ЕИБ да преразгледа последователно своя механизъм за вътрешни оплаквания и да изготви нови насоки за механизма за обжалване, които да обхващат всички финансирани от ЕИБ операции;

7.   Приветства волята за прозрачност на ЕИБ в рамките на нейната политика за оповестяване на информация и предоставянето на голям обем данни на вниманието на широката общественост, в това число ежегодно представяне на списък на финансираните проекти, придружен от кратка информация за тези проекти; насърчава ЕИБ да развива дейността на своя отдел "Оценка на операциите", който извършва последваща оценка на представителна извадка от проекти и програми;

Механизми за счетоводство и финансов контрол и механизми за оценка на резултатите

8.   Отбелязва благоприятното становище на външния одитор и заключенията от годишния доклад на одитния комитет; отново изразява своето желание ЕИБ да бъде подчинена на правилата за финансов надзор, които са валидни за останалите кредитни учреждения, и да подлежи на реален финансов контрол, като в същото време отбелязва, че тези правила не се прилагат по отношение на сродните международни финансови институции;

9.   Призовава за установяването на независима регулаторна мисия, която да следи за финансовото състояние на ЕИБ и да гарантира точността на оценката на постигнатите от нея резултати и спазването на правилата на добрата професионална практика; препоръчва това да се приложи наред с укрепването на независимия одитен комитет на ЕИБ;

10.   Предлага ЕИБ да сезира Комитета на европейските институции за банков надзор (CEBS) за становище във връзка с тази регулаторна мисия, което да определи коя институция би могла да я изпълнява до официалното създаване на европейски регулаторен орган в областта на банковото дело; предлага да се разгледат всички възможни варианти, като например участие на CEBS, на национален регулаторен орган или на множество национални регулаторни органи, сменящи се на ротационен принцип всяка година;

11.   Приветства положените от страна на ЕИБ усилия за въвеждане на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) при изготвяне на нейните консолидирани финансови отчети, както и на отчетите на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който през 2006 финансова година приложи за първи път счетоводните стандарти МСФО;

12.   Споделя, при условие че всички данни се предоставят на трети лица, резервите на ЕИБ по отношение на прибързаното прилагане на счетоводните стандарти МСФО за задължителните счетоводни отчети, преди да бъде постигнат широк консенсус в държавите-членки във връзка, например, с осчетоводяването по реална стойност, което би могло да внесе значителен елемент на несигурност при определяне на неконсолидираните финансови резултати на ЕИБ;

13.   Препоръчва въпреки това извършването на техническо наблюдение по този въпрос, който, с развитието на операциите с рисков капитал, на финансирането на МСП и на финансовото планиране, необходимо на Европейския съюз с оглед финансиране на инфраструктурата, ще се превърне в решаващ по отношение на представянето, одобрението и използването на счетоводните резултати;

14.   Отбелязва възприетите от ЕИБ методи за оценка на кредитния риск с цел преодоляване на недостатъците, предизвикани от липсата на опит в областта на загубите при кредитиране, като привлича вниманието към необходимостта от въвеждане на превантивни мерки за минимизиране на риска с оглед максимално опазване на бюджетния ресурс за изпълнение на целите на европейската политика;

15.   Приема за сведение положените усилия за преодоляване на тези затруднения чрез прилагане на техники за транспониране на вътрешните и външните параметри и изразява желание да бъде информиран за въведените нови методи за определяне на кредитния рейтинг на клиентите на ЕИБ и за оценка на кредитния риск; отбелязва, във връзка с операциите за секюритизация, че възприетия понастоящем опростен подход би могъл да се преразгледа в бъдеще;

16.   Изразява надежда, във връзка с прилагането на Базел II, че ЕИБ може да демонстрира способност за изпълнение на поставените задачи с помощта на собствените си средства в размер на 33,5 милиарда евро и да запази най-високия кредитен рейтинг ААА;

Стратегия и цели

17.   Приветства подхода, възприет в новата стратегия за 2007-2009 г., включително укрепването на добавената стойност, постепенното увеличаване на поемания риск, наред с другото по отношение на дейностите в полза на МСП и местните органи на управление, използването на нови финансови инструменти и засилването на сътрудничеството с Комисията; подкрепя безрезервно програмата за дейността на ЕИБ за периода 2007-2009 г.;

Нови стратегически приоритети и инструменти

18.   Приветства включването сред основните насоки в програмата за дейността на ЕИБ на насърчаването на сигурна, конкурентоспособна и устойчива енергетика, включително алтернативни и възобновяеми енергийни източници, и призовава за разработването на екологосъобразни критерии за кредитиране, подчинени на стратегическите цели на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове;

19.   Приветства факта, че устойчивото развитие остава основно изискване за ЕИБ; поздравява ЕИБ за отличните резултати във връзка с отпускането на заеми, свързани със защитата на околната среда и социалното и икономическо сближаване; насърчава ЕИБ да укрепи своята екологична и социална политика, да усъвършенства и осъвремени в още по-голяма степен прилаганите стандарти, особено във връзка с външните кредитни дейности; призовава ЕИБ да изясни целите и методологията на своя процес на оценка и да интегрира по-широк спектър от социални и екологосъобразни фактори в своите операции, а също и да гарантира съгласуваност на тези дейности, особено на Африканския континент, с Европейския консенсус за развитие и постигането на Целите на хилядолетието за развитие на ООН; изисква от ЕИБ да продължи да се ангажира активно с дейността на гражданското общество, наред с другото чрез процедури на консултация;

20.   Поздравява ЕИБ за рамковите договори, сключени между Банката и Комисията: Финансов инструмент за споделяне на риска (ФИСР) и Инструмент за гарантиране на заеми по проекти в областта на трансевропейската транспортна мрежа (ТЕТМ); насърчава Комисията и ЕИБ да разработят по-голям брой съвместни инструменти в подкрепа на политиките на Европейския съюз, като полагат усилия за мобилизиране на повече частен капитал за пълно гарантиране на изпълнението на приоритетните цели на ЕИБ;

Финансиране на големи инфраструктурни проекти

21.   Припомня, че въпреки допълващия характер на нейната дейност по отношение на частния сектор,ЕИБ трябва да избягва всякаква конкуренция с него, като същевременно допълва неговата дейност, с оглед предоставянето на оптимална подкрепа за финансирането на европейски проекти;

22.   Отново насърчава ЕИБ да даде приоритет на финансирането на трансевропейските мрежи (TEN), в това число на трансграничната инфраструктура, позволяваща изграждането на връзки между националните мрежи, което представлява основен елемент за развитието на пазарна икономика, основана на социалното сближаване; призовава ЕИБ, с оглед финансирането на ТЕМ, да дава приоритет на инфраструктурни или транспортни проекти с по-нисък или отрицателен въглероден отпечатък;

23.   Предлага Комисията да възложи на ЕИБ, като се вземе предвид качеството на човешките ресурси, с които разполага, и се отчитат нейната безпристрастност и опит във финансирането на големи инфраструктурни проекти, задачата за извършване на стратегически преглед на финансирането на инфраструктура при отчитане на необходимостта от балансирано регионално развитие, без да се изключват никакви хипотези: субсидии, изплащане на суми, записани от държавите-членки в капитала на ЕИБ, заеми (в това число заеми, отпуснати от ЕИБ, например финансираните съгласно процедурата за специални заеми от държавите-членки(12) ), новаторски инструменти като Финансовия инструмент за споделяне на риска (ФИСР) и Инструмента за гарантиране на заеми по проекти в областта на трансевропейската транспортна мрежа (ТЕТМ), финансово планиране за целите на дългосрочни проекти без непосредствена възвръщаемост, развитие на системи за предоставяне на гаранции, включване в бюджета на Европейския съюз на раздел, посветен на инвестициите, създаване на финансови консорциуми между европейски, национални и местни органи, партньорства между публичния и частния сектор и др.;

Подпомагане на МСП

24.   Призовава ЕИБ да следи за предоставянето на необходимия рисков капитал на разположение на МСП, които изпитват затруднения при привличането на такъв; приветства поставянето на началото на съвместната инициатива JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Общи европейски ресурси в подкрепа на микропредприятията и на МСП), разработена през 2005 г. от Генерална дирекция "Регионална политика" на Комисията и от ЕИБ с оглед предоставяне на предприятията на по-широк достъп до средства за финансово планиране, и насърчава развитието на програмата "Конкурентоспособност и иновации" (CIP) в рамките на приоритетите на дневния ред от Лисабон;

25.   Припомня, че Парламентът е дал своето одобрение за участието на Общността в увеличението на капитала на ЕИФ, с цел предоставяне на Фонда на средствата, от които се нуждае за изпълнение на своята мисия и за прилагане на политиката на икономическо и социално сближаване;

26.   Потвърждава необходимостта от намиране на по-добро разрешение за преодоляване недостатъците на пазара при финансиране на МСП и насърчава Комисията, ЕИБ и ЕИФ да продължат с усилията за диверсификация на финансовите инструменти на Общността нагоре (трансфер на технологии) и надолу (междинни плащания) по веригата на рисковия капитал, както и да подпомогнат развитието на микрокредитирането в Европа в рамките на новата Европейска инициатива за развитие на микрокредитиране в подкрепа на растежа и заетостта (COM(2007)0708 );

Помощ за осъществяването на проекти

27.   Подчертава ролята, която играят експертните познания на ЕИБ в областта на осъществяването на проекти, наред с другото благодарение на програмата JASPERS (Joint Assistance for Preparing Projects in European Regions - Допълнително подпомагане за разработването на проекти в европейските региони); припомня, че добавената стойност на ЕИБ до голяма степен се изразява в способността й да планира осигуряването на проектно финансиране и изграждането на партньорства между публичния и частния сектор, не на последно място в рамките на ЕРЕС (European Public-Private Partnership Expertise Centre – Европейски експертен център за партньорство между публичния и частния сектор), и призовава ЕИБ да осъществява по-активна комуникация с лицата, отговорни за управление на проекти на местно равнище, относно техническата помощ, която Банката може да предостави;

28.   Приветства откриването на нови представителства на ЕИБ в държавите-членки, които ще позволят изграждането на по-ясна представа за Банката и установяването на по-близки контакти с лицата, отговорни за управление на проекти, с оглед улесняване на работата по тях и ще подпомогнат изграждането на по-тясно сътрудничество на ЕИБ с организации, институции и местни власти, с оглед благоприятно развитие на политиката на ЕС за балансирано регионално развитие, както и ускореното включване на страните, присъединили се към ЕС след 2004 година;

Операции извън Европейския съюз

29.   Отбелязва със задоволство благоприятните изводи от извършения преглед на дейността на Евро-средиземноморския инструмент за инвестиции и сътрудничество (FEMIP); въз основа на този преглед, приветства отправения от Съвета призив за по-нататъшното развитие на FEMIP с оглед укрепване на евро-средиземноморското партньорство; очаква, в тази връзка, че предоставеният на ЕИБ мандат за отпускане на заеми за периода 2007-2013 г., допълнен със съответните бюджетни средства, ще позволи ускоряването на процеса на регионална икономическа интеграция;

30.   Призовава ЕИБ, в рамките на дейността й за развитие на регионите, да действа в съответствие с принципите на Парижката декларация относно ефективността на помощта и да гарантира съгласуваност с Европейския консенсус за развитие, по-специално при предоставянето на ефективна помощ, повишаването на взаимната отчетност и приемането на измерими показатели за развитие;

31.   Счита, че FEMIP трябва да продължи да бъде оста, около която се изграждат европейските инициативи в рамките на стремежа за по-нататъшно развитие на Средиземноморския регион;

32.   Насърчава ЕИБ да продължи да следва своята политика на диверсифицирани емисии, деноминирани в различни световни валути, в това число във валути на държави с нововъзникващи икономики, като в същото време продължава да покрива рисковете във връзка с промените на валутния курс;

o
o   o

33.   Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската инвестиционна банка, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) Протоколи, приложени към Договора за създаване на Европейската общност.
(2) ОВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 544.
(3) ОВ L 107, 25.4.2007 г., стр. 5.
(4) Дело C-15/00, Комисията с/у ЕИБ, ECR 2003 г., стр. I-07281.
(5) ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 95.
(6) ОВ L 162, 22.06.2007 г., стр. 1.
(7) ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
(8) ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.
(9) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(10) Съвместно изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката на Европейския съюз по въпросите на развитието: "Европейският консенсус" – Европейският консенсус за развитието (ОВ С 46, 24.2.2006 г., стр. 1).
(11) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(12) Член 6 от Статута на ЕИБ.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел III - Комисия
PDF 342k   DOC 458k
Решение
Решение
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC) ) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC) )
P6_TA(2008)0133 A6-0109/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид окончателния годишен отчет на Европейските общности за финансовата 2006 г. - Том I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 , SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 )(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно последващи мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета за 2005 г. (COM(2007)0538 , COM(2007)0537 ), и работния документ на службите на Комисията – приложение към доклада на Комисията до Европейския парламент за предприемане на последващи действия след процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (SEC(2007)1185 , SEC(2007)1186 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Постижения в областта на политиките през 2006 г." (COM(2007)0067 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2006 г." (COM(2007)0274 ),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2006 г. (COM(2007)0280 ), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ годишния доклад до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2006 г. (SEC(2007)0708 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за 2005 г. (COM(2007)0118 ),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194 ),

–   като взе предвид становище № 2/2004 на Сметната палата относно модела за "единен одит" (и предложението за рамка на Общността за вътрешен контрол)(3) ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътна карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252 ),

–   като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009 ), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно напредъка на плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086 ), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2007)0311 ),

–   като взе предвид становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки; "националните декларации" от държавите-членки; и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС(4) ,

–   като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни действия (COM(2008)0097 ),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно доклада за плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110 ), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ същия доклад (SEC(2008)0259 ),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г., както и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на институциите(5) ,

–   като взе предвид становището, гарантиращо надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представено от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(6) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5842/2008 – C6-0082/2008 ),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и членове 179а и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(7) , и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 70 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6-0109/2008 ),

А.   като има предвид, че съгласно член 274 от Договора за ЕО Комисията изпълнява бюджета на своя отговорност съгласно принципа за добро финансово управление,

1.   Освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която представлява неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка, както и на националните и регионални одитни институции на държавите-членки, и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2006 г. (SEC(2007)1056 -C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC) ) (SEC(2007)1055 -C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC) )

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(8) ,

–   като взе предвид окончателния годишен отчет на Европейските общности за финансовата 2006 г. - Том I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 , SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 )(9) ,

–   като взе предвид окончателния годишен отчет на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2006 г.(10) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно последващи мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (COM(2007)0538 , COM(2007)0537 ), и работния документ на службите на Комисията – приложение към доклада на Комисията до Европейския парламент за предприемане на последващи действия след процедурата по освобождаване от отговорност за 2005 г. (SEC(2007)1185 , SEC(2007)1186 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Постижения в областта на политиките през 2006 г." (COM(2007)0067 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2006 г." (COM(2007)0274 ),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2006 г. (COM(2007)0280 ), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ годишния доклад до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2006 г. (SEC(2007)0708 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за 2005 г (COM(2007)0118 ),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194 ),

–   като взе предвид становище № 2/2004 на Сметната палата относно модела за "единен одит" (и предложението за рамка на Общността за вътрешен контрол)(11) ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътна карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252 ),

–   като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009 ), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно напредъка по плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086 ), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващи този доклад (SEC(2007)0311 ),

–   като взе предвид становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки; "националните декларации" от държавите-членки; и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС(12) ,

–   като взе предвид плана за действие за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни действия (COM(2008)0097 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата за плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110 ), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващи същия доклад (SEC(2008)0259 ),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на агенцията(13) ,

–   като взе предвид становището, гарантиращо надеждността на отчетите, както и законността и редовността на свързаните с тях операции, предоставено от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(14) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5855/2008 – C6-0083/2008 ),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО и членове 179a и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(15) , и по-специално член 55 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(16) и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 от 21 септември 2004 г. относно Стандартен финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(17) , и по-специално член 66, параграфи 1 и 2 от него,

–   като взе предвид като взе предвид Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управлението на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета(18) ,

–   като взе предвид член 70 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6-0109/2008 ),

A.   като взе предвид, че съгласно член 274 от Договора за ЕО Комисията изпълнява бюджета на своя отговорност съгласно принципите за добро финансово управление,

1.   Освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура във връзка с изпълнението на бюджета на агенцията за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2006 г. , раздел ІІІ - Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности и на Сметната палата, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителна агенция "Интелигентна енергия" за финансовата 2006 г. (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC) ) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(19) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. - Том І (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 , SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 )(20) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителна агенция "Интелигентна енергия" за финансовата 2006 г.(21) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решения относно последващи мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (COM(2007)0538 , COM(2007)0537 ), и работния документ на службите на Комисията относно последващи действия след процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (SEC(2007)1185 , SEC(2007)1186 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Постижения в областта на политиките през 2006 г."(COM(2007)0067 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Обобщение на резултатите на Комисията за 2006 г." (COM(2007)0274 ),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, извършени през 2006 г. (COM(2007)0280 ) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ годишния доклад до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2006 г. (SEC(2007)0708 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за 2005 г. (COM(2007)0118 ),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194 ),

–   като взе предвид Становище № 2/2004 на Сметната палата относно модела за "единен одит" (и предложение за рамка за вътрешен контрол на Общността)(22) ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътна карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252 ),

–   като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009 ), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейската сметна палата относно напредъка на плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086 ), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващи същия доклад (SEC(2007)0311 ),

–   като взе предвид становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки; "националните декларации" от държавите-членки; и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС(23) ,

–   като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни действия (COM(2008)0097 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110 ), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващи този доклад (SEC(2008)0259 ),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Изпълнителна агенция "Интелигентна енергия" за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на агенцията(24) ,

–   като взе предвид становището, гарантиращо надеждността на отчетите, както и законността и редовността на свързаните с тях операции, предоставено от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(25) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5855/2008 – C6-0083/2008 ),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО и членове 179a и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(26) , и по-специално член 55 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(27) , и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно Стандартен финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(28) и по-специално член 66, параграфи 1 и 2 от него,

–   като взе предвид Решение 2004/20/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Интелигентна енергия" за управление на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета(29) ,

–   като взе предвид член 70 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6-0109/2008 ),

A.   като взе предвид, че съгласно член 274 от Договора за ЕО Комисията изпълнява бюджета на своя отговорност съгласно принципите за добро финансово управление,

1.   Освобождава от отговорност директора на Изпълнителна агенция "Интелигентна енергия" във връзка с изпълнението на бюджета на агенцията за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от него на директора на Изпълнителна агенция "Интелигентна енергия", на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности и на Сметната палата, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

4. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на отчетите във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC) ) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(30) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. - Том І (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 , SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 )(31) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за последващи действия във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (COM(2007)0538 , COM(2007)0537 ), и работния документ на службите на Комисията – приложение към доклада на Комисията до Европейския парламент за предприемане на последващи действия след процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (SEC(2007)1185 , SEC(2007)1186 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Постижения в областта на политиките през 2006 г."(COM(2007)0067 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Обобщение на резултатите на Комисията за 2006 г." (COM(2007)0274 ),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, извършени през 2006 г. (COM(2007)0280 ) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ годишния доклад до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2006 г. (SEC(2007)0708 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за 2005 г. (COM(2007)0118 ),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194 ),

–   като взе предвид Становище № 2/2004 на Сметната палата относно модела за "единен одит" (и предложение за рамка за вътрешен контрол на Общността)(32) ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътна карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252 ),

–   като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009 ), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейската сметна палата относно напредъка на плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086 ), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващи този доклад (SEC(2007)0311 ),

–   като взе предвид Становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки; "националните декларации" от държавите-членки; и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС(33) ,

–   като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни действия (COM(2008)0097 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110 ), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващи същия доклад (SEC(2008)0259 ),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г., заедно с отговорите на институциите(34) , и специалните доклади на Сметната палата,

–   като взе предвид становището, гарантиращо надеждността на отчетите, както и законността и редовността на свързаните с тях операции, предоставено от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(35) ,

–   като взе предвид препоръките на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5842/2008 – C6-0082/2008 и 5855/2008 – C6-0083/2008 ),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО и членове 179a и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(36) , и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

-   като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(37) и по-специално член 14, параграфи 2 и 3 от него,

–   като взе предвид член 70 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6-0109/2008 ),

A.   като взе предвид, че съгласно член 275 от Договора за ЕО Комисията е тази, на която е възложено съставянето на отчетите;

1.   Одобрява приключването на отчетите за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.;

2.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата и на Европейската инвестиционна банка, както и на националните и регионалните одитни институции на държавите-членки, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

5. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC) ) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(38) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. - Том І (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 , SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 )(39) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за последващи действия във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (COM(2007)0538 , COM(2007)0537 ), и работния документ на службите на Комисията – приложение към доклада на Комисията до Европейския парламент за предприемане на последващи действия след процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (SEC(2007)1185 , SEC(2007)1186 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Постижения в областта на политиките през 2006 г."(COM(2007)0067 ),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Обобщение на резултатите на Комисията за 2006 г." (COM(2007)0274 ),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, извършени през 2006 г. (COM(2007)0280 ) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ годишния доклад до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2006 г. (SEC(2007)0708 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за 2005 г. (COM(2007)0118 ),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194 ),

–   като взе предвид Становище № 2/2004 на Сметната палата относно модела за "единен одит" (и предложение за рамка за вътрешен контрол на Общността)(40) ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътна карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252 ),

–   като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009 ), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейската сметна палата относно напредъка на плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086 ), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващи същия доклад (SEC(2007)0311 ),

–   като взе предвид становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки; "националните декларации" от държавите-членки; и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС(41) ,

-   като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни действия (COM(2008)0097 ),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110 ), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващи този доклад (SEC(2008)0259 ),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г., заедно с отговорите на институциите(42) , и специалните доклади на Сметната палата,

–   като взе предвид становището, гарантиращо надеждността на отчетите, както и законността и редовността на свързаните с тях операции, предоставено от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(43) ,

–   като взе предвид препоръките на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5842/2008 – C6-0082/2008 и 5855/2008 – C6-0083/2008 ),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО и членове 179a и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(44) , и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 70 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6-0109/2008 ),

А.   като има предвид, че член 274 от Договора за ЕО постановява, че отговорността за изпълнението на бюджета на Общността се носи от Комисията и той трябва да бъде изпълняван съгласно принципа за добро финансово управление, в сътрудничество с държавите-членки;

Б.   като има предвид, че изпълнението на политиките на ЕС се характеризира с принципа на "споделеното управление" на бюджета на Общността от страна на Комисията и държавите-членки, като 80 % от разходите на Общността се управляват от държавите-членки;

В.   като взе предвид, че в своята резолюция от 24 април 2007 г.(45) относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2005 г., предлага всяка държава-членка да може да носи отговорност за управлението на фондовете на ЕС, които е получила, или чрез една единствена национална декларация за управление, или под формата на няколко декларации в национална рамка;

Г.   като има предвид, че неотложната необходимост да се въведат национални декларации на подходящо политическо равнище, които да обхващат всички фондове на Общността под споделеното управление, е била предлагана в решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджетите за 2003 и 2004 г.;

Д.   като има предвид, че в своя годишен доклад за финансовата 2006 г. (точка 0.10) Сметната палата (ЕСП) признава важността на националните декларации, наред с годишните обобщения на одитите във "всички тези елементи могат да стимулират подобряването на управлението и контрола на средствата на ЕС в държавите-членки" и, при известни условия "тези елементи могат да имат добавена стойност и да бъдат използвани от ЕСП съобразно изискванията на международните одитни стандарти";

Е.   като има предвид, че ЕСП в своето становище № 6/2007 относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки и "националните декларации" от държавите-членки подчерта също така, че националните декларации могат да се разглеждат като нов елемент на вътрешния контрол на фондовете на ЕС, и че ако те посочват силните и слабите места, ще стимулират повишен контрол на фондове на ЕС под споделено управление;

Ж.   като има предвид, че подобряването на финансовото управление в ЕС трябва да бъде подкрепено от проследяване на напредъка отблизо в Комисията и държавите-членки, а държавите-членки следва да поемат отговорност за управлението на фондовете на ЕС, като гарантират завършването на интегрираната рамка за вътрешен контрол в ЕС с цел получаване на положително становище в годишната декларация за достоверност и точност на отчетите (DAS);

З.   като има предвид, че прилагането на параграф 44 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС)(46) и член 53б, параграф 3 от Финансовия регламент относно обобщенията на одитите и наличните декларации трябва да допринесат съществено за подобряване на управлението на бюджета на Общността;

И.   като има предвид, че принципът за добро финансово управление, в това число и ефективен вътрешен контрол е един от бюджетните принципи, заложени във Финансовия регламент, след изменението му с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006(47) , както е посочено от Комисията в нейния план за действие за интегрирана рамка за вътрешен контрол;

Й.   като има предвид, че по правило работата на Комисията по бюджетен контрол, и в частност процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, са част от процес, насочен към постигането на пълна отчетност на Комисията като колегиален орган, на отделните членове на Комисията, както и на всички други заинтересовани страни, като държавите-членки представляват най-значимата част от тях, по отношение на финансовото управление в рамките на ЕС, в съответствие с разпоредбите на Договора, като по този начин създават по-добра основа за вземането на решения;

К.   като има предвид, че възнамерява надлежно да вземе предвид резултатите и препоръките от процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. при провеждането на следващата бюджетна процедура;

Л.   като има предвид, че Съветът следва да се стреми към увеличаване на усилията за реформа и на отговорност на държавите-членки за справяне с проблемите, посочени от ЕСП, както и да осигури по-добро финансово управление в Европейския съюз;

М.   като има предвид, че 2006 г. беше обявена за Европейска година за мобилност на работниците, в рамките на която обществото повиши своята информираност по отношение на мобилността мобилността при създаване на истински европейски пазар на труда и при подготовката на 2007 г. като Европейска година на равните възможности за всички;

ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.   Приветства постигнатия от Комисията напредък за по-ефективно използване на средствата на ЕС и цялата контролна среда, отразена в становището на Европейската сметна палата, гарантиращо достоверността и точността на отчетите (DAS); в тази връзка приветства декларацията на Европейската сметна палата за финансовите последици от допуснати грешки; приканва Сметната палата в бъдеще да прилага това за всички раздели на своя годишен доклад;

2.   Приветства значителния напредък, постигнат в управлението на средствата по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП), и по-специално благодарение на функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), и припомня на Гърция задължението й за прилагане на системата ИСАК, в съответствие с нейния план за действие;

3.   Приветства ангажимента на Комисията да представя в неговата Комисия по бюджетен контрол месечен отчет по прилагането на последващите действия след процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета за 2006 г., като всеки месец член на Комисията ще прави представяне на развитието в своята област на отговорност, включващо националните декларации и годишните обобщения, външните действия и прилагането на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни дейности;

Национални декларации за управление

4.   Приветства ангажимента на Комисията да окаже твърда политическа подкрепа на националните инициативи за съставянето и публикуването на национални декларации, одитирани от националните сметни палати, както и да продължи да насърчава държавите-членки да следват примера на Дания, Нидерландия, Обединеното кралство и Швеция; поради това очаква от Комисията да постави нов акцент върху действията за насърчаване на националните декларации за управление като чест от своя преглед и проследяване на горепосочения план за действие за интегрирана рамка за вътрешен контрол; очаква освен това, че Комисията и държавите-членки ще гарантират, че националните обобщения изцяло ще спазват изцяло целите и духа на точка 44 от МИС;

5.   Счита, че Комисията трябва да предприеме мерки за изпълняване на важни искания, поставени в резолюцията на Парламента, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г., което не касае случая с националните декларации, когато Европейският парламент поиска от Комисията до края на 2007 г. да представи на Съвета предложение за национална декларация за управление, която да обхваща всички средства на Общността под споделено управление; изразява съжаление за мълчаливото приемане от Комисията на колективната безотговорност на държавите-членки, с изключение на Дания, Нидерландия, Обединеното кралство и Швеция по отношение на финансовото управление на Европейския съюз;

6.   Счита, че Комисията трябва да представи пълни и надеждни данни за възстановените средства, като се уточни конкретния бюджетен ред и годината, за която се отнася всяко отделно възстановяване на средствата; всяко друго представяне на информацията прави невъзможно сериозното упражняване на контрол; съзнава, че до голяма степен Комисията трябва да получи тази информация от държавите-членки; изтъква, че за тази цел през последните три години Парламентът е предлагал въвеждането на национални декларации за управление, за да даде възможност на Комисията да предоставя липсващата информация и да попълни празнината в прозрачността;

Структурни фондове

7.   Приветства публикуването на гореспоменатия план за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни действия в отговор на загрижеността, изразена от Парламента в хода на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г.; ще проследява отблизо докладването по този план за действие, подготвящ процедурата по освобождаване от отговорност по отношение на финансовата 2007 г;

8.   Приветства твърдия ангажимент на Комисията да гарантира събирането на всички дължими плащания в оставащото време преди закриването на процедурата по прекратяване за периода 2000 до 2006 г.;

9.   Приветства ангажимента на Комисията да приложи изцяло Финансовия регламент, по-специално във връзка с годишните обобщения; очаква от Комисията да информира подробно Парламента за всички съдебни дела, заведени срещу държави-членки, както и за всяко неспазване на изискванията от страна на държавите-членки; приветства в този смисъл предварителни оценки на качеството на годишните обобщения за селското стопанство и структурните фондове; очаква окончателните оценки в годишните доклади за дейността на различните генерални дирекции;

10.   Счита за голямо постижение на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. ангажимента на Комисията да поправи всички отделни грешки, допуснати в годишния доклад на ЕСП, и по-специално ангажимента да внесе корекции на 100 % във всички случаи на сериозни нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да приложи фиксиран процент или екстраполирани финансови корекции там, където има проблеми в тръжните процедури, произтичащи от системата;

11.   Изисква от Комисията да представи обективна, ясна и пълна информация относно своите възможности за възстановяване неправомерно изплатени суми;

12.   Приветства факта, че като пряк резултат от процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. Комисията най-сетне се ангажира с прилагането на политика на прекратяване на плащанията, колкото се може по-скоро след откриването на сериозни слабости в системата;

13.   Очаква тримесечните доклади за корекциите и възстановяването на суми, които подлежат на одит от ЕСП, включително установяването на система и схема за докладване, която позволява възстановяването ex post да бъде свързано с годината, за която са били отпуснати действителните средства; изразява надежда, че това за първи път, а и в необходимия срок за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за финансовата 2007 г. ще даде добра представа за състоянието на нещата в тази област; счита, че Комисията следва да представи таблица за оценка и крайна дата за прилагането на гореспоменатия неин план за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни действия;

14.  Припомня на Комисията ангажиментите, поети от нея на извънредното изслушване пред Комисията по бюджетен контрол, състояло се на 25 февруари 2008 г.

   а) по отношение на прилагането на гореспоменатия план за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление на структурни действия да подобри одита, да реши и приложи необходимите процедури за спиране и коригиране и да подобри възстановяването на суми, и очаква тримесечни доклади относно прилагането на тези действия;
   б) да разработи в тясно сътрудничество със ЕСП нова схема за докладване относно възстановяването на суми и финансовите корекции и очаква тя да представи подробен график за разработването и прилагането на тази нова схема;
   в) да представи план за действие с подробни мерки за предотвратяване на сериозни грешки;

15.   Подкрепя позицията на Комисията, че при установяване на нередности ще се предприемат коригиращи действия, включително спиране на плащанията и възстановяване на неправомерно или неправилно извършени плащания, както и че Комисията ще представя пред Парламента най-малко два пъти годишно доклад относно мерките, които е предприела в тази връзка;

Външни действия

16.   Счита, че като следва процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. Комисията в по-голяма степен осъзнава важността на прозрачността, видимостта и политическото управляване на всички средства на ЕС, използвани във външните действия, пряко от Комисията чрез децентрализирано управление или чрез международни доверителни фондове;

17.   Приветства ангажимента на представителя на ООН за Ирак да подобри информацията, предоставяна на Комисията в реално време, и счита, че тринайсетте месеца на подробно проучване на използването на средствата от ЕС чрез международни доверителни фондове е допринесло за по-голямото осъзнаване на необходимостта от отчетност по отношение на използването на парите на данъкоплатците в ЕС; приканва Комисията да си сътрудничи тясно с Парламента относно проверките, предприети съгласно Финансово и административно рамково споразумение между Европейската общност и Организацията на обединените нации (FAFA);

18.   Приветства факта, че Комисията включи информация за мисиите за проверка, ръководени от FAFA, както и съответните заключения в годишните доклади за дейността, подписани от компетентните генерални директори до края на март 2008 г., като това позволи на Парламента да вземе предвид тази информация при гласуването си по същия доклад;

19.   Приема предложението на Комисията, да се обсъди въпроса за даване на определение на неправителствените организации (НПО) след като бъде предоставен достъп до резултатите от текущия одит от страна на ЕСП;

20.  Призовава Комисията:

   а) редовно да предоставя на Парламента информация относно финансираните от ЕС многостранни донорски доверителни фондове - както по собствена инициатива, така и по искане на Парламента;
   б) да представи мерки, с които да се подобри видимостта на средствата от ЕС, когато се прилага външна помощ чрез други организации;
   в) да представи мерки за подобряване на достъпа на одиторите на ЕС (Европейска сметна палата (ЕСП), Комисията или частни одиторски дружества) за осъществяване на одит по проекти със споделено управление, по-специално със споделено управление с ООН;

21.   Приветства ангажимента на Комисията да уведомява Парламента за бенефициерите на средства, съгласно член 30, параграф 3 от Финансовия регламент, както и да се засилят политическото ръководство, видимостта и контролът на средствата, по-специално за средства, управлявани чрез международни доверителни фондове;

22.   Настоява за публичен достъп до информация за всички членове на експертни или работни групи, които работят с Комисията, както и за пълно разкриване на имената на бенефициерите на средства по линия на ЕС;

ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ
Декларация за достоверност и точност на отчетите
Достоверност на отчетите

23.   Отбелязва със задоволство положителното становище на ЕСП относно достоверността на окончателните годишни отчети и нейната декларация за това, че с някои забележки, отчетите отразяват достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото положение на Общностите към 31 декември 2006 г., както и резултатите от операциите и паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията (глава 1, Декларация за достоверност и точност на отчетите, параграфи от VII до IX);

24.   Изразява въпреки това своята загриженост във връзка с констатациите на ЕСП за грешки в сумите, вписани в счетоводната система, като фактури или декларации за разходи и предварителни плащания, които водят до свръхдеклариране на суми по задължения в размер на близо 201 милиона евро и на общата сума на дългосрочните и краткосрочните предварителни плащания в размер близо 656 милиона евро; по-специално изразява съжаление за слабостите в счетоводните системи на някои генерални дирекции, които все още поставят в опасност качеството на финансовата информация (особено по отношение на процедурите за разделяне на финансовите периоди и социалните придобивки на служителите), което води до редица корекции след представянето на предварителните отчети;

25.   Изразява съжаление от факта, че финансовите документи не са предоставени на членовете на Комисията по бюджетен контрол на всички официални езици на Европейския съюз;

26.   Отбелязва, че за финансовата 2006 г. счетоводителят на Комисията не е бил в състояние да направи утвърждаване по локалните системи на Службата за сътрудничество "EuropeAid", Генерална дирекция "Образование и култура" и Генерална дирекция "Външни отношения";

27.   Припомня на Комисията за ангажимента, който е поела в нейния годишен доклад до органа, вземащ решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно предприемането на последващи действия по отношение на решенията за освобождаване от отговорност за 2005 г., да представи на бюджетния орган шестмесечни доклади за управлението на операциите по предварителните плащания, както бе поискано в резолюцията на Парламента, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г., и дълбоко съжалява, че такъв доклад все още не е представен;

Законосъобразност на извършените операции

28.   Отбелязва със задоволство, че ЕСП счита, че в областите, в които системите за контрол и наблюдение са въведени по начин, гарантиращ адекватно управление на риска, като цяло няма съществени грешки при извършването на операциите;

29.   Изразява съжаление, все пак, че в изключително важни разходни области на Общността като структурни мерки, вътрешни политики и външни действия, при извършването на плащанията все още се допускат сериозни съществени грешки на равнище организации-изпълнители;

30.   Изразява най-дълбока загриженост от това, че ЕСП продължава да открива слабости във функционирането на системите за надзор и контрол и в резервите по декларациите на генералните директори, и по-специално във връзка със законосъобразността и редовността на основните операции, и припомня на държавите-членки и на Комисията отговорностите им в това отношение;

Информация и рамка на декларацията за достоверност и точност на отчетите

31.   Приветства работата, извършена от ЕСП, с оглед внасяне на по-голяма яснотата в декларацията за достоверност и точност на отчетите по отношение на факторите, допринасящи за постепенното изграждане на по-ефикасни и ефективни системи за контрол във всеки сектор, и приканва ЕСП да продължава редовно да информира Парламента за напредъка в това отношение;

32.   Изразява съжаление за липсата на яснота по отношение на законосъобразността, както и за неизбежното отражение върху медиите на доклада на ЕСП за средства на ЕС, получени от някои бенефициери (железопътни дружества, клубове за езда/отглеждане на коне, клубове за голф/развлечения и градски съвети), в съответствие с правилата за допустимост; изтъква, че от правна гледна точка това в крайна сметка е дискусия за правилата за допустимост; подчертава, че е подкрепял ЕСП в миналото и ще продължи да я подкрепя, когато става дума за ефективността в нейните специални доклади;

33.   Изтъква още веднъж, че ЕСП е използвала наличните одити и доклади на националните одитни органи като неразделна част от новата си методология; приканва ЕСП да информира Комисията по бюджетен контрол на Парламента за това как използва тази информация, моли също така ЕСП да изрази своето становище относно полезността на информацията, получена от националните одитни органи при съставянето на годишния си доклад;

34.   Приветства качеството на специалните части на годишния доклад на ЕСП, например частта за структурните мерки, която дава възможност на всички заинтересовани страни да определят проблемите и да насочат усилията си към необходими подобрения;

Управление на бюджета

35.   Отбелязва усилията, положени от службите на Комисията през 2006 г., за гарантиране изчерпателността и точността на регистрирането на новите предварителни плащания, както и на новите неплатени фактури/декларации за разходи и разделянето на финансовите периоди;

36.   Отбелязва, че по отношение на Структурните фондове 2006 г. беше последната година от програмния период 2000-2006 г., през който всички задължения за този период трябваше да бъдат поети до края на годината;

37.   Изразява загриженост за това, че просрочените поети бюджетни задължения в края на 2006 г. представляват всички останали плащания, които предстои да се извършат в рамките на финансовата перспектива 2000 - 2006 г., и съответстват на 28 % от общия размер на свързаните с тях позиции във финансовата перспектива за целия период;

38.   Изразява загриженост за това, че просрочените поети бюджетни задължения - неусвоени задължения, пренесени за усвояване през следващите години, най-вече при многогодишните програми, свързани със структурни действия и Кохезионния фонд, са се повишили с 12,6 милиарда EUR (10,6 %), като са достигнали 131,6 милиарда евро;

39.   Изразява загриженост за това, че извънредни разходи n+2 могат да се намесят в правилното започване на процедура по прекратяването за структурните програми и проекти; изтъква, че вече и за 2007 г. плащанията по отношение на Структурните фондове са се увеличили с 50 % в сравнение с 2006 г.; подчертава, че Комисията трябва да гарантира ефективна процедура по прекратяване и изтъква важната роля на държавите-членки в тази процедура;

40.   Също така съжалява за това, че степента на усвояване на бюджетните кредити в рамките на Кохезионния фонд, ЕФРР и ЕСФ е по-ниска от очакваната в новите държави-членки, което е свързано с трудностите, които тези държави-членки срещнаха при усвояването на средствата за разходи; призовава Комисията да даде по-подробно обяснение за по-ниското ниво на усвояване на бюджетни кредити при структурните дейности в сравнение с националните прогнози;

Национални декларации за управление и точка 44 от Междуинституционалното споразумение

41.   Припомня неотложната нужда от въвеждане на национални декларации на подходящо политическо равнище, които да обхващат всички средства на Общността, попадащи под споделено управление, както той предложи в своите резолюции, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовите години 2003, 2004 и 2005 г.;

42.   Припомня, че в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2005 г., Парламентът призова Комисията до края на 2007 г. да представи на Съвета предложение за национална декларация за управление, която да обхваща всички средства на Общността, обект на споделено управление, основаваща се на поддекларации на отделните национални органи, отговарящи за управлението на разходите; отхвърля отговора, даден от Комисията в приложението към нейния доклад за проследяването на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г., както следва: "Комисията няма да предприеме препоръчаните действия, предвид това, че 27-те държави-членки имат различни структури на държавно управление и структури на управление на средствата на ЕС, обект на споделено управление, и разработването на единна стандартна декларация няма да доведе до значителни ползи. Все пак Комисията ще продължи да подкрепя подобни инициативи от страна на националните администрации"; счита този отговор за крайно незадоволителен, предвид факта, че над 80 % от бюджета на Европейския съюз попада в обхвата на така нареченото "споделено управление"; и дори повече от това, в светлината на настоящото положение, свързано със структурните фондове както това е описано то ЕСП в годишния й доклад;

43.   Твърдо подкрепя инициативата на някои държави-членки (Обединеното кралство, Нидерландия, Швеция и Дания) за национална декларация за управление на средства на Общността и изразява загриженост относно факта, че въпреки тези инициативи, повечето останали държави-членки се противопоставят на въвеждането й; настоятелно приканва Комисията да представи предимствата по отношение на взаимоотношенията на контрол между Комисията и онези държави-членки, които са въвели гореспоменатите инициативи; изисква Комисията да докладва редовно на комисията по бюджетен контрол относно напредъка в това отношение;

44.   Отбелязва първите годишни обобщения, изпратени от повечето държави-членки, и призовава Комисията да започне производства за нарушение срещу онези държави-членки, които не са изпълнили своите задължения; изтъква, че разглежда тези годишни обобщения като първа стъпка към националните декларации за управление; призовава Комисията преди първото четене на бюджета за 2009 г. да изготви документ, анализиращ силните и слабите страни на националните системи на всички държави-членки във връзка с управлението и контрола на средствата на Общността и резултатите от извършените одити, и да предаде този документ на Парламента и Съвета; приканва Комисията също така да докладва за качеството на годишните обобщения и да гарантира, че има добавена стойност към процеса чрез посочване на общи проблеми, възможни решения и най-добри практики;

45.   Отбелязва все пак, че критичното становище на ЕСП относно работата на националния одит в смисъл, че "външният одитор, който желае да се позове на или да използва становището или работата на други, трябва да получи преки доказателства за надеждността на тяхната работа"; следователно счита, че дейността на работната група на комитета за връзка, отговорна за "разработването на общи одитни стандарти и сравними критерии за одит, съобразени със спецификите на ЕС", е от съществено значение и призовава Комисията да насърчи всички държави-членки да вземат участие в тази дейност;

Управление

46.   Припомня на Комисията предишната си критика относно стабилността на основата, на която Комисията твърди, че поема политическа отговорност чрез обобщения си доклад, при положение, че Комисията няма пълни наблюдения върху усвояването на 80 % от средствата, обект на споделено управление, и качеството на годишния доклад за дейността варира; изтъква, че тази липса на наблюдения се дължи на две неща: от една страна на недостатъчно проследяване и надзор от страна на Комисията, и от друга на липса на конкретни решения и отчетност на равнище държави-членки;

47.   Изразява съжаление за мълчаливото приемане от Комисията на колективната безотговорност на мнозинството държави-членки във връзка с финансовото управление в Европейския съюз; приветства и подкрепя инициативата на някои държави-членки в това отношение и призовава останалите държави-членки да ги последват;

48.   Отбелязва, че бюджетът се изпълнява от Комисията и нейните членове, а не от генералните директори, които са разпоредители с бюджетните кредити по делегация, и следователно, изразява съжаление от факта, че по-голямата отговорност на генералните директори не е съпроводена от поемане на пряка (а не само политическа) отговорност от членовете на Комисията; приканва Комисията да представи предложения за намиране на изход от това положение, което е в противоречие с разпоредбите на член 274 от Договора;

49.   Приветства задълбочения анализ на ЕСП на системата на вътрешен контрол на Комисията (глава 2 от Годишния доклад за 2006 г.); насърчава ЕСП да продължава това положително развитие, като включва анализ на действията или бездействието на отделните членове на Комисията във връзка с това положение;

50.   Припомня, че управлението засяга положението на служителите, работещи в областта на счетоводството и контрола, върху дейностите на управленско ниво, правомощията им за налагане на мерки, техните умения и обучение;

51.   Изисква от генералния директор на Генерална дирекция "Бюджет" да изрази официално становище относно качеството и ефективността на системите за вътрешен контрол;

52.   Изисква от генералния секретар да представи официална декларация за достоверността и точността на отчетите по отношение на качеството на отделните декларации на генералните директори;

53.   Изисква от вътрешния одитор на Комисията да направи оценка на декларацията за достоверност и точност на отчетите на генералния секретар под формата на одитно становище;

54.   Припомня значението на линиите на функционално докладване - процес на отворена комуникация между едни и същи групи специалисти в различните генерални дирекции, например служителите, работещи в областта на информационните технологии, вътрешния одит и счетоводители в рамките на голяма организация като Комисията; изразява съжаление за твърде ограничените усилия, положени за въвеждането на този тип управление; приканва Комисията възможно най-скоро да гарантира въвеждането на задължителни линии на функционално докладване и да докладва на неговата комисия по бюджетен контрол не по-късно от септември 2008 г.;

55.   Приканва Комисията да повиши в ранг счетоводителя, като изравни ранга му с този на неговите/нейните колеги с аналогични функции;

56.   Приканва също така Комисията да промени състава на Комитета за контрол на одити, така че броят на външните членове да се изравни с този на членовете на Комисията; приканва също така Комисията да назначи един от външните членове на Комитета за контрол на одити като негов председател;

57.   Очаква от Комисията да представи годишна декларация за достоверност и точност на отчетите, отнасяща се за цялата Комисия, която председателят на Комисията да изпрати на Комисията по бюджетен контрол на Парламента;

Система за вътрешен контрол на Комисията
Планът за действие за интегрирана рамка за вътрешен контрол

58.   Приветства общия напредък, постигнат в разработването на системата за вътрешен контрол на Комисията;

59.   Изразява несъгласие с декларираното от Комисията в гореспоменатия доклад за напредъка по плана за действие за интегрирана рамка за вътрешен контрол за 2008 г., че дейностите 1, 3, 3Н, 5, 8 и 13 са завършени; посочва, че досега не е информиран за наличието на оправдателни документи или декларации, оправдаващи това твърдение; следователно има основание сериозно да се съмнява дали тези мерки са предприети, дали са били приложени или са оказали въздействие върху хода на прилагането на плана за действие;

60.   Приветства все пак шестмесечните таблици за оценка на прилагането на плана за действие;

61.   Подчертава, че за прилагането на дейности 1, 3, 3Н, 5, 10, 10Н, 11, 11Н, 13 и 15 Комисията също така е зависима от сътрудничеството с държавите-членки; подчертава, че напълно подкрепя тези действия и следователно настоява Комисията да използва всички възможни средства, които са й на разположение, за да ги приложи възможно по-скоро;

62.   Очаква съответната таблица за оценка да бъде внесена в Парламента до 1 януари 2009 г. за целите на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г.;

Анализ на съществуващия баланс между оперативните разходи и разходите за системата за контрол на средствата на ЕС

63.   Изказва дълбоко съжаление от факта, че до момента Парламентът не е получил никаква информация за анализа на разходите и ползите от системата за контрол на средствата на ЕС, както беше поискано при процедурата на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2005 г.

Обобщен доклад

64.   Счита за неприемливо, че Комисията свежда резултатите от одита на ЕСП, основани на широко приети международни стандарти за одит, до "различните мнения относно видовете грешки и въздействието им при оценката на недостатъците на системата и отчасти различните разбирания за работата на механизмите за финансови корекции" (страница 2, последен параграф);

65.   Счита, че всички резерви, изразени по отношение липсата на уверение относно законността и редовността на разходите на Общността, следва да се отразят в годишните доклади за дейността, както и в обобщения доклад; следователно в тази връзка установява с голяма изненада, че трима генерални директори взеха решение едва през 2006 г. да включат резерва относно управлението и контрола на INTERREG, която, както те отбелязват, съществува вече няколко години (страница 4, последен параграф);

66.   Изразява загриженост относно твърдението на вътрешния одитор в неговия първи обзорен доклад, което посочва, че независимо от известен напредък, половината от критичните и много важни препоръки не са били приложени преди посочените крайни дати (страница 8, преди последния параграф); приканва Комисията да настоява повече за прилагането на тези препоръки;

Политическа отговорност и административна отговорност на Комисията
Годишни доклади за дейността

67.   Отбелязва със съжаление, че според ЕСП: "(...) на много места в бюджета на ЕС генералните директори дават по-положителна оценка на законосъобразността и редовността на разхода на средства на ЕС, отколкото показва одита на ЕСП." (точка 2.13 от годишния доклад);

68.   Изразява съжаление от факта, че в годишния доклад за 2006 г. ЕСП подчертава още веднъж, че някои от годишните доклади за дейността все още не съдържат достатъчно доказателства за целите на нейната декларация за достоверността и точността на отчетите (точки 2.14 до 2.18 от годишния доклад);

69.   Приветства факта, че обобщеният доклад подчертава, че "Във всички случаи, когато е налице разлика между становището на Европейската сметна палата и това на генералния директор, последният трябва да обясни тази разлика в своя годишен доклад за дейността за следващата година." (точка 2), и се надява да види подобрения в годишните доклади за дейността за 2007 г. и в следващите доклади;

70.   Приканва Комисията да подобри годишните доклади за дейността чрез установяването на общи критерии за изразяване на резерви и за по-голямото им формализиране, така че да се даде възможност за по-голяма сравнимост между годишните доклади за дейността на различните генерални дирекции и в перспектива; призовава Комисията да вземе предвид наблюденията на ЕСП върху годишните доклади за дейността и да внесе подобрения в тясна консултация с нея;

Прозрачност и етика

71.   Приветства публикуването на документа "Последващи мерки към Зелената книга "Европейска инициатива за прозрачност" за Европейския технологичен институт (ЕТИ)" (COM(2007)0127 ), в който Комисията твърди, в съответствие с член 30, параграф 3 от Финансовия регламент, че от 2008 г. информацията за бенефициерите на средства на ЕС ще бъде достъпна за обществеността (раздел 2.3.2.), и декларира, че "през пролетта на 2008 г." ще въведе регистър за представителите на интереси (лобисти);

72.   Известни са му аргументите в полза както на доброволната, така и на задължителната регистрация на лобисти; отбелязва решението на Комисията да започне с доброволен регистър и да извърши оценка на системата след една година; запознат е с правното основание за задължителен регистър, предвидено в Договора от Лисабон; припомня, че настоящият регистър на Парламента вече е задължителен, като евентуален общ регистър би бил де факто задължителен, защото и в двата случая регистрирането е предпоставка за получаване на достъп до Парламента;

73.   Припомня необходимостта от нов кодекс за поведение за членовете на Комисията, за да се подобри и определи по-ясно тяхната индивидуална и колективна политическа отговорност и отчетност за решенията им, както и за прилагането на тяхната политиката от службите им;

74.   Настоява за отговорност на Комисията за осигуряване на пълни, достъпни и сравними данни за бенефициерите на средства по линия на ЕС и припомня писмения отговор на Комисията до Парламента, в който е изложено намерението за изготвяне на и постигане на съгласие с държавите-членки за общите стандарти за тези данни до април 2008 г.;

75.   Припомня своята забележка, изложена в параграф 85 от резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2005 г., с която призова за осигуряване на лесен достъп до информация относно това, кой е представен в различните видове експертни групи и какви са техните задачи, както и забележката си в параграф 86, с която изиска от Комисията да публикува имената на членовете на тези групи, на специалните съветници, работещи за членовете на Комисията, генералните директори или за кабинетите; изисква да бъдат оповестени пред обществеността имената на всички експерти и съветници в работните групи на Комисията;

76.   Припомня отговорите, дадени на 21 януари 2008 г. от члена на Комисията, който отговаря за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, при изслушването в Комисията по бюджетен контрол, в смисъл, че регистърът на експертните групи ще включва всички тези групи, в това число и информация за членовете на комитетите в рамките на комитологията, отделните експерти, съвместните структури и комитетите за социален диалог;

77.   Също така припомня призива, отправен в параграф 76 от резолюцията си, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2005 г., а именно "да се гарантира, че задължителният кодекс за поведение на членовете на Комисията включва необходимите етични норми и основните ръководни принципи, които членовете на Комисията следва да спазват при изпълнението на своите задължения, по-специално при назначаване на техни сътрудници, и по-конкретно при сформиране на "кабинетите" им;

78.   Изразява съжаление за отговора, даден от Комисията в приложението към нейния доклад относно предприемането на последващи действия след процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. (стр. 18), в смисъл, че тези правила все още не съществуват, като настоятелно призовава Комисията да ги приеме;

79.   Припомня, че е важно да се осигури пълна прозрачност и публичност по отношение на служителите, работещи за кабинетите на членовете на Комисията, които не са наети в съответствие с Правилника за длъжностните лица;

СЕКТОРНИ ВЪПРОСИ
Приходи

80.   Приветства факта, че ЕСП е счела, че във всички съществени аспекти системите за митнически контрол са били задоволителни, че отчетите относно традиционните собствени ресурси са били надеждни, а свързаните с тях операции – законни и редовни, въпреки че все още съществуват някои пропуски;

81.   Също така приветства факта, че Европейската сметна палата е установила, че ресурсите от ДДС и БНД са правилно изчислени, събрани и записани в отчетите на Общността от Комисията;

82.   Отбелязва със задоволство, по отношение на ресурсите от ДДС, че Комисията поддържа честотата и качеството на своите проверки; въпреки това изразява своята загриженост относно броя на останалите резерви, като следователно призовава Комисията да продължи, в сътрудничество с държавите-членки, своите усилия за осигуряване на оттеглянето на резервите в рамките на разумен срок;

83.   Призовава Комисията да му съобщи какви действия възнамерява да предприеме в случай на държави-членки с неоттеглени резерви;

Обща селскостопанска политика

84.   Приветства общото подобрение по отношение на разходите за ОСП през 2006 г. и декларацията на Европейската сметна палата, че Интегрираната система за администриране и контрол (IACS), която е основният инструмент за контрол на схемата за помощи за площи, премии за животни и единно плащане на площ, е ефективна система за ограничаване на риска от неправомерни разходи, ако се прилага правилно;

85.   Оценява усилията на Комисията да разшири прилагането на IACS и очаква от нея да гарантира, в съответствие с представени на Парламента планове и отговори, че процентът на селскостопанските разходи, обхванати от IACS, ще бъде най-малко 89 % до 2010 г. и 91,3 % до 2013 г.;

86.   Изразява съжаление относно констатацията на ЕСП, че разходите за ОСП все още са съществено засегнати от грешки, и факта, че контролът и проверките, осъществявани съгласно IACS, все още не се прилагат ефективно или все още не са напълно надеждни в някои държави-членки, като поради това настоятелно призовава Комисията да сверява с държавите-членки, дали IACS се прилага в пълна степен във всички държави-членки от ЕС-15 и дали установените пропуски в държавите-членки от ЕС-10 са отстранени;

87.   Изразява съжаление относно факта, че Европейската сметна палата още веднъж е открила проблеми в прилагането на IACS в Гърция; напълно подкрепя намерението на Комисията (както беше заявено пред неговата Комисия за бюджетен контрол) да гарантира строгото прилагане на действащото законодателство относно спиране на плащанията, ако правителството на Гърция не отстрани съществуващите проблеми в определения срок;

88.   Изразява съжаление относно факта, че в областта на развитието на селските райони агроекологичните мерки са предразположени към висока честота на грешките, тъй като земеделските производители не изпълняват често сложните условия за допустимост; счита, че Комисията следва внимателно да провери уместността на условията за допустимост по отношение на тези мерки и да проучи възможността за опростяване на този вид условия;

89.   Отбелязва, че Комисията споменава евентуалната необходимост от прилагане на различно ниво на допустим риск за агроекологичната сфера, за да се установи подходящ баланс между подобряването и опазването на околната среда и разходите за упражняване на контрол над прилаганите мерки; въпреки това настоява да се осигури правилно осъществяване и достатъчен контрол на разходите на Общността и приканва Комисията подробно да проучи и оцени възможните разходи и ползи в областта на агроекологичните мерки, както и връзката с други области на разходи, и да представи анализа на Съвета, Парламента и Европейската сметна палата като минимална основа за обсъждане на необходимостта от реформа, посочена от Комисията;

90.   Отбелязва, че тъй като новата процедура по уравняване на сметки урежда нередности, които държавите-членки считат за невъзстановими, и сумите се начисляват за сметка на Общността въз основа на информация от държавите-членки, сега Комисията трябва да извърши подробно проследяване, за да гарантира точността на дълговете и правилното им начисляване за сметка на бюджета на Общността;

91.   Припомня също така, че стойността на финансовите корекции се поема от държавите-членки, обикновено от данъкоплатците, а не от бенефициерите на нередно изплатената помощ;

92.   Отбелязва, че според Европейската сметна палата при извършването на одит на схемата за единно плащане (за първи път през 2006 г.) Комисията не е уточнила обхвата и задълбочеността на дейността на сертифициращите органи, като някои сертифициращи органи (в Италия, например) са изключили проверката на правата за плащане, като само споменават това в своите сертификати, а Комисията прие това без никакъв коментар;

93.   Изразява съжалението си за това, че равнището на нередовните плащания, финансирани от ОСП (Общата селскостопанска политика), все още не е известно или не е изчислено от Комисията по начин, който се смята за уместен от ЕСП; отбелязва, че ЕСП е констатирала, че корекциите за нередовни плащания, с приблизителен максимален размер от 100 милиона евро, не са извършени, тъй като са открити след изтичане на двугодишния краен срок; приканва Комисията да отпусне достатъчно ресурси за одити за съответствие, с цел извършване на корекции за нередовни плащания в рамките на срока;

94.   Счита, че Комисията следва да намери решение за всички пропуски, посочени от Европейската сметна палата в нейния годишен доклад, за да се осигури по-високо равнище на сигурност в работата на сертифициращите органи;

95.   Отбелязва заключенията, изложени в точки 5.20 и 5.21 от годишния доклад на Европейската сметна палата, и настоятелно призовава Комисията да подобри проверките в Обединеното кралство, което не е спазило законодателството на Общността при разпределяне на правата за плащане и предоставянето на помощи по схемата за единно плащане (СЕП), както и за развитие на селските райони, на собственици на земя, отдадена под аренда и обработвана от земеделски производители-арендатори, а също така и в някои държави-членки (Австрия, Ирландия и Обединеното кралство), които не се приложили правилно някои ключови елементи на СЕП и са разширили консолидацията на правата за плащане извън обхвата на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на селскостопански производители(48) ;

96.   Отбелязва много ясното твърдение от страна на Комисията, както в отговор до Европейската сметна палата (точка 5.27 от годишния доклад) и до неговата Комисия по бюджетен контрол, че бенефициерите могат да получават земеделски помощи единствено ако упражняват земеделска дейност; очаква от Комисията да проследи случаите, установени от ЕСП, и да се увери, че, на собственици на земя, които не упражняват земеделска дейност, няма да бъдат извършвани плащания, като те ще бъдат възстановени, ако вече са направени;

97.   Приканва Комисията, да направи преглед и оценка на хода на разпределянето на земеделски помощи на такива бенефициери, които имат право на финансиране съгласно действащите правила, като има предвид декларацията на ЕСП, че повече от 700 нови бенефициери принадлежат към категории като голф клубове, клубове за крикет, паркове за отмора/зоологически градини, клубове по езда, железопътни дружества, общински съвети и други подобни;

98.   Напомня на държавите-членки за съществуващата възможност да се окаже влияние и да се вземе решение в национален мащаб за допълнително ограничаване на дейностите и бенефициерите, които имат право на финансиране; приканва Комисията, ако е целесъобразно, с оглед на развитието на ситуацията и според нейната оценка за предназначението на мерките за подпомагане, да представи предложение за изменение или преразглеждане на правилата;

Структурни мерки, заетост и социални въпроси

99.   Припомня, че през 2006 г. общностното финансиране на структурните политики е било в размер на 32,4 милиарда евро; отбелязва, че за 2007 г. тази сума се е увеличила до 46,4 милиарда евро, без да се включва в това число съфинансирането от страна на държавите-членки;

100.   Отбелязва със сериозна загриженост, че в своя годишен доклад Европейската сметна палата е посочила, че възстановяването на разходите по проектите в рамките на структурните политики е предмет на съществена грешка, съотношението на засегнатите от грешка възстановявания в извадката е 44 %, а "поне 12 % от общата сума, възстановена за проектите по структурните политики, не е трябвало да бъдат възстановявани";

101.  Отбелязва със сериозна загриженост забележките на Европейската сметна палата, според която:

   а) едва за 31 % от проектите в нейната одитна извадка е констатирано, че възстановяването е било правилно и не е имало грешки в съответствието;
   б) системите за контрол в държавите-членки като цяло са неефективни или само със средна ефективност;
   в) при малко повече от половината от проверените от Европейската сметна палата одити на Комисията са налице всички качества, необходими за един ефективен инструмент за надзор;
Изразява съжаление относно заключението на Европейската сметна палата, посочващо, че тя разполага с достатъчно сигурност за това, че поне 12 % от общата сума, възстановена за проектите по структурните политики, не е трябвало да бъде възстановявана;

102.   Счита за неприемливо това, че според ЕСП системите за контрол на първо ниво в държавите-членки като цяло са неефективни или показват само средна степен на ефективност, както и че редица национални и регионални власти не управляват фондовете на ЕС достатъчно внимателно; отбелязва, че в одитната извадка на ЕСП за 2006 г. (19 системи за контрол на първо ниво) никоя от системите не е ефективна, едва 6 са средно ефективни, а 13 − неефективни, като съответно не е отбелязан напредък в областта на структурните фондове в сравнение с 2005 г.; изразява голяма загриженост относно неспособността на Съвета да признае ясно отговорността си за съществуващото положение, което до голяма степен е в резултат на недостатъчен контрол от страна на държавите-членки;

103.   Във връзка с това настоява Комисията да използва предварителни проверки, за да установи дали във всички държави-членки са изградени системите за наблюдение и контрол за периода 2007-2013 г., както и редовно да проследява тези проверки;

104.   Изразява също така съжаление относно факта, че според ЕСП Комисията поддържа само средно ефективен контрол за намаляване на риска системите за контрол в държавите-членки да позволят възстановяването на завишени или недопустими разходи;

105.   Със съжаление отбелязва, че както изтъква ЕСП, сложните или неясни критерии за допустимост или комплексните правни изисквания имат отрицателно въздействие върху законността и ,редовността на основните операции, що се отнася до разходите по структурните политики (като например ОСП и вътрешните политики);

106.   Счита за неприемливо това, че според Комисията(49) може да се очаква незначителен напредък по отношение на опростяването на съществуващите разпоредби, уреждащи структурните фондове за периода 2007-2013 г., като по-нататъшно опростяване ще бъде предложено едва през следващия законодателен цикъл;

107.   Настоятелно призовава Комисията да последва препоръката на ЕСП (точка 6.45 от годишния доклад) относно Кохезионния фонд и възможно най-скоро да представи предложения за по-нататъшно опростяване, свързани, наред с другото, с ясни и недвусмислени правила, насоки и критерии за допустимост;

108.   Счита, в пълно съгласие със ЕСП, че органите на държавите-членки играят много важна роля при ефективното прилагане на структурните фондове и че Комисията следва да засили техните проверки и да положи допълнителни усилия за упражняване на надзор над управляващите органи в държавите-членки;

109.   Изразява съжаление предвид липсата на стимули за държавите-членки да контролират ефективно разходите, тъй като всеки недопустим разход, установен от Комисията или от ЕСП, може да се замени с допустим разход от държавата-членка; изисква от Комисията да вземе мерки, така че в бъдеще единствено нередности, установени от самите държави-членки, да могат да бъдат замествани с други разходи, без загуба на финансови средства за въпросната държава-членка;

110.  Приветства гореспоменатия план за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при споделено управление при структурни действия, който съдържа 37 мерки, чиято цел е да се намалят нередовните плащания, извършвани от държавите-членки; приветства също така ангажимента на Комисията, публично обявен по време на изслушването в Комисията по бюджетен контрол, състояло се на 25 февруари 2008 г., да представя на Парламента тримесечни доклади за напредъка по плана за действие; очаква Комисията да подобри системата за отчитане в сътрудничество с ЕСП; призовава Комисията, като същевременно поема отговорността си по Договора във връзка с изпълнението на бюджета и спазва принципа на добро финансово управление, да предприеме съвместно с държавите-членки следните мерки относно споделеното управление на структурните фондове:

  а) официално да се ангажира с пълното прилагане на плана за действие и да приеме по-специално:
   - да представя тримесечни доклади за напредъка, съдържащи, когато е възможно, количествени показатели, вместо качествени, във вид, който е приемлив за ЕСП, като представи, в частност, доклади за напредъка в срок до 31 октомври 2008 г. и 31 януари 2009 г.;
   - да предоставя изчерпателни и точни тримесечни отчети относно извършените от нея корекции и възстановявания на суми, по-специално като представи доклади за това в срок до 31 октомври 2008 г. и 31 януари 2009 г.;
   - да получава информация от държавите-членки за направените от тях корекции чрез оттегляне на проекти или корекция на грешките, по-специално като представи доклади за напредъка до 31 октомври 2008 г. и 31 януари 2009 г., свързани с нейната проверка на изчерпателността и точността на данните;
   б) да предприеме по-нататъшни мерки за предотвратяване на грешки в бъдеще, по-специално като се подобрят проверките на първо ниво;

111.   Изисква от Комисията да му представи отчет за резултатите с краен срок за изпълнението на този план за действие, включително обща схема на количествените показатели и междинни срокове за неговото прилагане;

112.   Застъпва становището, че Комисията следва да се съсредоточи върху надеждността на националните системи за контрол и отчитане, насоките за държавите-членки и координацията на одиторските стандарти, като винаги представя разбивка по държави-членки;

113.   Очаква от Комисията да започне процедура за нарушение срещу държавите-членки, които не са изпълнили задълженията си по реда на регламентите за структурните фондове, Финансовия регламент и правилата за прилагането му, както и Междуинституционалното споразумение, и по-специално срещу тези, които не са представили отчети за възстановените суми и финансовите корекции, тези, които не са представили годишните обобщения в съответствие с насоките, както и тези, чието качество на годишните обобщения на одитите не е задоволително;

114.   Подчертава важността на насоките на Комисията за ефективното изпълнение на Междуинституционалното споразумение; застъпва становището, че като начало насоките следва, като минимум, да изискват това, което вече е изискано от секторните разпоредби в областта на земеделието (тоест декларация за достоверността и точността на отчетите, подписана от лицето, ръководещо управляващия орган, и придружена от доклад на сертифициращия орган);

115.   Настоява, че Комисията следва да започне процедура за спиране на плащанията към държавите-членки, чиито системи за контрол на първо ниво не работят ефективно, и да ускори системата за налагане на санкции, като представи на Парламента конкретен план с график и санкции за прилагане при установяване на нередности;

116.   Настоява за подлежащи на одит отчети от Комисията относно корекциите и възстановяванията на суми (оттегляне, възстановени от държавите-членки суми, възстановени от Комисията суми, нетни корекции, прекратяване на плащания) във връзка с всички неправомерно извършени плащания за всички фондове, с точни определения за различните категории финансови корекции, и продължава да настоява за пълен достъп на ЕСП до основния доказателствен материал; очаква Комисията да установи ясна връзка между възстановяването на суми и годината, в която е възникнала нередността, както и да разработи системите за отчитане съвместно със ЕСП;

117.   Отбелязва изявлението на Комисията, че нито една от ненадлежно изплатените през 2006 г. суми няма да бъде загубена предвид ефективността на последващия контрол; очаква Комисията да предостави на Парламента обективна, ясна и пълна информация относно нейните възможности да възстановява неправомерно изплатени средства, доказателство за което следва да се представя на Парламента;

118.   Припомня действие 11N(50) , чийто срок за прилагане беше 31 декември 2007 г.; призовава Комисията да го приложи възможно най-бързо;

119.   Изразява загриженост относно изявлението на Комисията в гореспоменатия ѝ доклад за напредъка от 2008 г., в смисъл, че само информация за възстановявания, започнали през 2008 г., ще бъде записана в централната финансова и счетоводна система; по тази причина настоятелно приканва Комисията да регистрира информация в централната финансова и счетоводна система за контролния орган и вида на грешките, като бъдат въведени със задна дата всички възстановявания за периодите 1994-1999 г. и 2000-2006 г.;

120.   В този контекст отправя искане към Комисията да направи оценка на ефикасността и ефективността на многогодишните системи за възстановявания на суми, като докладва за това в отчетите за 2008 или 2009 г.;

121.   Очаква Комисията да представи на Парламента оценка на качеството на всички получени годишни обобщения на одитите в областта на селското стопанство, структурната политика и рибното стопанство; тази оценка следва да включва разбивка по държави-членки и по области на политиката, както и да представя становище относно достоверността, като цяло, и цялостния анализ, които могат да бъдат извлечени на тези обобщения;

122.   Изразява съжаление за разнородния характер на информацията за финансови корекции и възстановявания на суми, предоставена от Комисията, и очаква информацията, подадена за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, да използва точно същите определения на финансови корекции, както тези в горепосочените тримесечни доклади;

123.   Отправя искане към Комисията да докладва в средносрочния преглед на резултатите от споразуменията по "договора за доверие", включително и за основния въпрос дали тези договори имат добавена стойност;

124.   Очаква Комисията да докладва ежегодно пред Парламента относно изпълнението или неизпълнението на задълженията на държавите-членки съгласно регламента за структурните фондове и Междуинституционалното споразумение; приветства факта, че Комисията е получила националните обобщения на одитите по сектори, които се изискват съгласно преразгледаното Междуинституционално споразумение и преразгледания Финансов регламент; въпреки това изразява съжаление относно факта, че не всички държави-членки са изпълнили това изискване; настоятелно призовава Комисията да започне процедура за нарушение срещу тези държави-членки, които не са предоставили националните обобщения на одитите по сектори;

125.   По отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., изисква от Комисията да представи както данни за касови наличности, така и данни на базата на текущо начисляване, ясно указание дали данните са годишни или многогодишни, ясно обяснение за естеството на финансовите корекции: корекции с фиксиран процент в случай на слабости на системата или възстановявания на суми на равнище крайни бенефициери, и подобрения в системата ABAC, като очаква информацията, предоставена за освобождаването от отговорност, да се отнася точно за същите определения за финансови корекции както в другите отчети за финансови корекции, публикувани през годината;

126.   Призовава Комисията да го информира при приключване на последните проекти, свързани с изпълнението на бюджета от 2006 г., за общата стойност на възстановените суми, а при необходимост и за загубите, както и за причините за това;

127.   Отбелязва със загриженост съществения спад в обема на плащанията в някои от държави-членки на ЕС-15, което доведе до рязко покачване на неизпълнените поети задължения (RAL);

128.   Припомня на Комисията, че качеството на системите за одит влияе съществено върху оценката на проекта, като съответно стриктното регулиране на качеството на процедурите за финансов контрол ще бъде особено важно в бъдеще;

129.   Изразява дълбокото си безпокойство от факта, че, както и през 2005 г., неизпълнените поети бюджетни задължения са продължили да нарастват и това, заедно със замяната на правилото "година n+2 " с правилото "година n+3 " - промяна, която някои държави-членки трябва да приложат за периода от 2007 г. до 2013 г. - може да влоши настоящото положение, в резултат на което ще се удължи времето, което е необходимо, за да стигнат средствата до своите крайни получатели, като все по-рядко ще се спазват сроковете за програмите и принципът на ежегодност на бюджета;

130.   Подкрепя мнението на ЕСП, че системите за контрол на държавите-членки трябва да бъдат направени по-ефективни в ранните етапи, така че да е възможно грешките да бъдат предотвратявани в началните фази на проектите, и счита, че националните длъжностни лица, които участват в процесите по оценка и анализ на проекти, следва да бъдат напълно обучени, за да може те да действат с необходимата бързина при използването на структурните фондове;

131.   Отбелязва препоръката на Комисията към държавите-членки да използват занапред опростените процедури, предвидени в новата нормативна уредба на структурните фондове(51) , като например прилагането на фиксирани ставки за сумите за непреките разходи в рамките на Европейския социален фонд, което при все това следва да се сведе до минимум и да се изложи възможно най-всеобхватно, като отдава първостепенна важност на тази препоръка;

132.   Счита, че е изключително важно да се оценят тенденциите в структурните политики, въз основа на значими показатели и цели, които могат да бъдат сравнявани и, доколкото е възможно, обобщавани в краткосрочен план, като по този начин бъдат избегнати оценки, които неминуемо биха били общи и неясни и не би останало достатъчно време за нанасяне на корекции;

Вътрешни политики

133.   Отбелязва със загриженост, че като цяло във връзка за вътрешните политики одитът на Европейската сметна палата отново разкри два важни пропуска, от една страна "съществено ниво на грешки при плащанията на бенефициери", и от друга страна "в системите за управление и контрол на Комисията", които "не позволяват достатъчно да се намали присъщият риск от възстановяването на обявените с по-висока стойност разходи" (годишен доклад, заключения, точка 7.30);

134.   Отбелязва, че освен това, както и през предишни години, Европейската сметна палата е посочила и постоянни забавяния на Комисията при плащанията на бенефициерите;

135.   Изразява дълбоко съжаление относно критичната оценка на Европейската сметна палата в тази област, която е под прякото финансово управление на Комисията, и настоятелно призовава Комисията да направи всичко възможно, за да предприеме необходимите действия, с цел да се избегнат същият брой пропуски следващата година;

136.   Счита, че опростяването на правилата за изчисляване на обявени разходи е необходима стъпка за подобряване на положението, и приканва Комисията да продължи своите усилия за въвеждане на най-лесно приложимите правила за бенефициерите;

137.   Подчертава, че Комисията трябва да спазва разпоредбите на Финансовия регламент по отношение на крайните срокове за разходни операции, и изисква от нея да предприеме сериозни мерки, за да се избегнат настоящите забавяния на плащанията, които са постоянни;

138.   Приветства възможността за еднократно обявяване на непреките разходи за помощи, съгласно Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд(52) ;

139.   Призовава държавите-членки да усъвършенстват, в сътрудничество с Комисията, своите системи за наблюдение и контрол на разходите, предявявани от получателите на финансова помощ;

140.   Подкрепя мнението на ЕСП, че финансовото управление на вътрешните политики трябва да бъде подобрено и да се положат усилия за опростяване на правилата по програмите, като се използва еднократно общо финансиране и се преминава към система за финансиране, основаваща се на резултатите от проектите;

141.   Изтъква, че Европейската година за мобилност на работниците, чествана през 2006 г., въпреки скромния си бюджет допринесе за разкриване на някои от неравенствата при свободното движение и пречките пред него, но все още не е довела до реална промяна;

142.   Изразява одобрението си за инвестициите в новата платформа на EURES, стартирала през 2006 г., която вече доказа своята добавена стойност към истинската мобилност и свободно движение на европейския пазар на труда; отбелязва, че въпреки тази инвестиция са установени много езикови бариери, което води до заключението, че лингвистичен подход, подобен на този, прилаган при студентите в европейските програми за мобилност, би могъл да бъде верният избор поради вероятността за по-висока ефективност;

Транспорт и туризъм

143.  Отбелязва, че в бюджета за 2006 г., във вида, в който беше окончателно приет и изменен през годината, за транспортни политики беше включена обща сума от 963,8 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 891,4 милиона евро налични бюджетни кредити за плащания; освен това отбелязва, че от тези суми:

   - 699,8 милиона евро бяха предоставени като бюджетни кредити за поети задължения, а 684 милиона евро - като бюджетни кредити за плащания за проекти по Трансевропейски транспортни мрежи (TEN-T),
   - 18,1 милиона евро бяха на разположение като бюджетни кредити за поети задължения и 19,1 милиона за плащания по отношение на безопасността на транспорта,
   - 36 милиона евро бяха на разположение за поети задължения и 11,7 милиона за плащания по програмата "Марко Поло",
   - 5,5 милиона евро бяха на разположение за поети задължения и за плащания по пилотния проект за безопасността на товарния транспорт по пътищата, като бюджетните кредити за плащания бяха сведени до 0,15 милиона евро посредством глобалния трансфер;

144.   Приветства продължаващите високи равнища на използване както на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания за проекти, свързани с Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T), които и в двата случая достигат почти до 100 %, като призовава държавите-членки да гарантират наличието на подходящо финансиране от националните бюджети, което да съпътства задължението на Общността;

145.   Отбелязва със загриженост ниското равнище на използване на бюджетните кредити за поети задължения за безопасност на транспорта (34 %), поради което, чрез пренасяне, голяма част от първоначално наличните средства за 2006 г. бяха разпределени за 2007 г., както и ниското равнище на използване на бюджетните кредити за плащания по програмата'Марко Поло" (44,8 %), като е особено загрижен по отношение на много ниското равнище (29,6 %) на използване на бюджетните кредити за плащания за пилотния проект относно безопасността на пътния сектор на Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T ) – отчасти поради закъснялото подписване на договорите и произтичащото от това късно стартиране на пилотния проект; поради тази причина призовава Комисията да обявява поканите за представяне на предложения и оферти възможно най-рано, така че изцяло да бъдат използвани бюджетните кредити за поети задължения и плащания;

146.   Призовава Комисията и бюджетния орган да гарантират, че след приемането на бюджета за пилотни проекти ще бъде намерено правилното съотношение между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания и че това съотношение ще отразява факта, че времето, нужно за довеждане на проектите до етап плащане, обикновено надвишава една бюджетна година;

147.   Отбелязва със задоволство, че анализът на ЕСП относно прилагането на стандартите за вътрешен контрол във връзка със законосъобразността и редовността на извършените финансови операции сочи, че извършените операции в Генерална дирекция "Енергетика и транспорт" отговарят на изискванията в областта на анализа и управлението на риска, информацията за управлението, докладването на нередности и надзора; въпреки това призовава Генерална дирекция "Енергетика и транспорт" да използва анализа на видовете грешки и честотата на допускане на грешки, за да разработи основана на риска стратегия за контрол в своя предварителен преглед на финансовите декларации, получени от бенефициерите;

Вътрешен пазар и защита на потребителите

148.   Приветства липсата на критични бележки в годишния доклад на ЕСП относно политиката за вътрешния пазар, митническата политика и политиката за защита на потребителите;

149.   Счита, че степента на изпълнение от 85 % на бюджетен ред 12 02 01 в областта на политиката за вътрешния пазар се нуждае от подобрение, в съответствие с изявлението на Комисията, че това се изразява в увеличение на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 1,05 милиона евро, добавени от бюджетния орган по време на бюджетната процедура, които не са предвидени при бюджетното планиране; признава, въпреки това, усилията за подобряване на бюджетното планиране, свидетелство за което е степента на изпълнение от почти 100 % през 2007 г.;

150.   Счита, че степен на изпълнение от 48 % на бюджетен ред 14 02 01 в областта на митническата политика е много ниска, което, според Комисията, е резултат от промяна на политиката при тръжната процедура, която се изразява в преминаване от възлагането на отделни договори към използване на дългосрочни рамкови договори; следователно оценява, че степента на изпълнение е нараснала до 83 % през 2007 г., което вече показва положителните резултати от тази промяна на политиката, въпреки необходимостта от по-нататъшно подобрение;

151.   Приветства степента на изпълнение от 96 % на бюджетен ред 17 02 01 в областта на политиката за защита на потребителите;

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

152.   Приветства обстоятелството, че беше постигнат напредък по отношение на равнището на изпълнение на плащанията от бюджета за пространството на свобода, сигурност и правосъдие (86,3 % в сравнение със 79,8 % през 2005 г.); призовава Генерална дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност" да продължи усилията си в това отношение, но изразява съжаление от сравнително ниското равнище на изпълнение на поетите задължения (94,5 % в сравнение с 97,7 % през 2005 г.); призовава Генерална дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност" да се опита да увеличи в максимална степен равнището на изпълнение на поетите задължения и на плащанията през 2007 г., въпреки забавянето в законодателните процедури за създаването на фондовете;

153.   Отбелязва забележките на ЕСП в нейния специален доклад № 3/2007 относно управлението на Европейския фонд за бежанците от 2000 г. до 2004 г.; призовава Комисията да вземе под внимание тези забележки, по-специално по отношение на Европейския фонд за бежанците (ЕФБ III) и на останалите фондове, създадени през 2007 г.;

Правата на жените и равенството между половете

154.   Напомня на Комисията, че съгласно член 3, параграф 2 от Договора за ЕО, насърчаването на равенството на половете е основна цел на Общността и следва да се спазва във всички дейности на Общността; също така подчертава, че Комисията трябва да гарантира, че при изпълнението на бюджета се взема предвид равнопоставеността на половете, и че действията следва да се оценяват от гледна точка на разликата във въздействието му върху мъжете и жените;

155.   Отчита със съжаление, че все още не се прилага практиката на бюджетиране, съобразено с половата принадлежност; следователно повтаря искането си интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете да бъде приложен при бюджетното планиране и финансирането на програмите на Общността;

156.   Отбелязва трайно ниската степен на използване на плащанията по програмата "Дафне" и настоятелно призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да подобри това положение и да избегне отмяна на разходи;

157.   Счита, че следва да се обръща по-голямо внимание на насърчаването на участието на жените в обществото, основано на знанието, и на пазара на труда, а следователно и на висококачественото обучение и на заетостта на жените в областта на информационните и комуникационни технологии;

Научноизследователска и развойна дейност

158.   Приветства бързите и ясни мерки, предприети от генералните дирекции, свързани с изследванията, след освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2005 г., за да се коригират недостатъците, отбелязани в процедурата по освобождаване от отговорност; съзнава факта, че резултатите ще станат видими за първи път през година n+2 ;

159.   Приветства подобренията в стратегията на Комисията за контрол и увеличения брой последващи финансови одити, извършени в контекста на Шестата рамкова програма през 2006 г.;

160.   Въпреки това отбелязва, че ЕСП, както и в предишни години, посочва съществени грешки в тази област на политиката и приканва Комисията да продължи своята работа с цел следващата година да се достигне до истинско намаляване на равнището на допусканите грешки;

Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

161.   Счита за задоволителна общата степен на изпълнение на бюджетните редове за околна среда, обществено здраве и безопасност на храните;

162.   По-конкретно подчертава, че по отношение на изпълнението на програмата "LIFE III", което представлява 58 % от оперативния бюджет за областта "Околна среда", е постигната степен на изпълнение, надвишаваща 98,7 % при бюджетните кредити за поети задължения;

163.   Посочва, обаче, че изпълнението на определени бюджетни кредити за поети задължения, като например някои елементи на действията на Общността в областта на гражданската защита и морското замърсяване, изглежда проблематично, главно поради лошото качество на подадените предложения и оферти и някои наложени от правното основание ограничения, като например ограничаването на максималното финансово участие на Общността;

164.   Подчертава общата степен на изпълнение от 85,76 % на бюджетните кредити за плащания в областта на околната среда, което представлява значително увеличение в сравнение с 2005г. (78,39 %);

165.   Отбелязва, че степента на изпълнение на плащанията за околна среда, обществено здраве и безопасност на храните е сравнително ниска, главно поради трудности при планирането на потребностите от бюджетни кредити за плащания и отчасти поради факта, че редица бюджетни кредити са недиференцирани, и че следователно значителен брой плащания се осъществява една година след поемането на задълженията; признава, че Комисията зависи отчасти от бързото представяне на фактури от страна на бенефициерите и изпълнителите, както и че сумата на окончателните плащания по проекти често е по-ниска от първоначално очакваното;

166.   Призовава Комисията да продължи да полага усилия за подобряване на онези административните процедури, които оказват влияние върху изпълнението на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

Култура и образование

167.   Отбелязва със загриженост, че одитът на договорите в областта на културата и образованието показа корекции от 12,3 % на недопустимите разходи в полза на Комисията, което оставя отворен въпроса относно допустимостта на възстановяванията на средства за проекти, на които не е бил извършен одит;

168.   Отбелязва, че по отношение на политиката в областта на културата и образованието въпреки постигнатия напредък през 2005 г. с последната поредица от одити, предоставящи допълнителна информация, инструментът за одит и контрол на националните агенции всъщност не беше променен и Генералната дирекция за образование и култура на Комисията трябваше да признае редица пропуски;

169.   Изразява съжаление относно факта, че ЕСП установи забавяния на Комисията при плащания към бенефициерите и че ГД "Образование и култура" не разполагаше с надеждна информация относно тези забавени плащания;

170.   Отбелязва със загриженост, че според годишния доклад на ЕСП "Комисията не е спазила изискванията на Финансовия регламент да провежда проверки на системите за управление и контрол на националните агенции, преди да им възложи изпълнението на дейности на Общността" (Приложение, точка 7.1);

171.   С голяма загриженост отбелязва, че за програмата за електронно обучение средните административни разходи за успешно прилагане са били 22 000 EUR, докато средният размер на транш от безвъзмездните средства е бил само 4931 EUR; изисква Комисията да обясни голямата разлика между тези две стойности и да предприеме необходимите мерки за нейното намаляване;

172.   Отбелязва, че според доклада за дейността за 2006 г. на ГД "Образование и култура" Комисията изпълнява няколко плана за действие (най-малко шест), за да коригира своите управленски пропуски, но изразява съжаление от факта, че няма яснота по текущото състояние на плановете за действие; изразява съжаление относно факта, че не бяха дадени конкретни отговори по време на изслушването в подготовката за настоящото освобождаване от отговорност;

173.   Изисква от Комисията да предостави на неговата Комисия по бюджетен контрол подробен и актуализиран списък на национални агенции и състоянието на анализа на декларациите за достоверността и точността на отчетите, представени от тези агенции, и настоятелно призовава Комисията да подобри обхвата, качеството и проследяването на одитите на системите на националните агенции в областта на образованието и културата;

174.   Отбелязва, че ЕСП повтори своята препоръка за "продължаване на усилията за опростяване на правилата по тези програми, по-широко използване на еднократно общо финансиране, когато е възможно, и преминаване към система за финансиране, базирана на резултатите от проектите"; следователно призовава за по-голяма степен на опростяване и по-засилено използване на режима на фиксирани ставки;

175.   Приветства препоръката на ЕСП до Комисията за по-голямо използване, съобразно Финансовия регламент, на плащания на еднократни суми или финансиране с единна ставка, така че да се улесни предоставянето на безвъзмездни средства;

176.   Отбелязва, че приблизително 70 % от бюджета в областта на образованието и културата се управляват посредством национални агенции; отбелязва със загриженост, че през 2006 г. в няколко случая бяха открити сериозни и систематични слабости при управлението на фондовете; признава същевременно, че Комисията предприема стъпки за укрепване на рамката за контрол; очаква Комисията да докладва за резултатите от предприетите мерки преди процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2007 г.;

177.   Споделя становището, че държавите-членки следва да са по-запознати със своите задължения за задоволителното функциониране на националните агенции; надява се, че новите декларации за достоверността на отчетите от националните органи ще подобрят процедурите на държавите-членки за надзор и одит на националните агенции;

178.   Призовава Комисията да публикува стриктни ръководни принципи относно прозрачността на процедурите на кандидатстване и подбор за многогодишните програми; очаква от нея, съвместно с Изпълнителните агенции и националните агенции, допълнително да подобри комуникацията с кандидатите и бенефициерите;

179.   Изразява загриженост относно пропуските в наличната информация относно някои аспекти на прилагането на многогодишните програми; изисква по-специално пълна информация от Комисията относно това до каква степен закъсняват плащанията за бенефициерите; подкрепя новата собствена инициатива на Омбудсмана за разследване в тази връзка; отбелязва, че през 2007 г. е имало закъснение при 23 % от плащанията; отбелязва, че Комисията понастоящем преразглежда дефиницията си за закъсняло плащане и очаква да получи повече информация в това отношение;

180.   Отбелязва нарасналите усилия на Комисията за засилване на нейния капацитет за изслушване на гражданите относно техните тревоги посредством своите инструменти за комуникация; насърчава ГД за Комуникация да използва по-добре опростените механизми за финансиране за своите мерки, насочени към гражданското общество, въз основа на насоките, предвидени от ГД за Образование и култура в програмата "Европа за гражданите";

Външни дейности

181.   Настоятелно призовава Комисията да представи своето определение за "неправителствена организация", като обърне внимание не само на правните аспекти, но и на начина, по който се осигурява неправителственото финансиране на тези организации;

182.  Припомня, че средствата, изразходвани за външни дейности през 2006 г. са били в размер на 5,867 милиарда евро, а за плащания - 5,186 милиарда евро; отбелязва със загриженост следните констатации в годишния доклад на ЕСП:

   - в одитираната извадка има голям брой допуснати грешки на равнище организации-изпълнители на проекти;
   - слабости в системите за управление и контрол, предназначени да гарантират законността и правомерността на равнище организации-изпълнители на проекти;
   - договорните процедури, допустимостта на разходите на равнище проекти и липсата на достатъчна оправдателна документация са отново областите с най-голям риск;

183.   Изразява съжаление, че по отношение на годишния отчет за дейността на "EuropeAid" ЕСП констатира, че "съществените грешки и сериозни слабости в системите за управление и контрол, разработени с цел гарантиране на законосъобразността и редовността на операциите на ниво организации-изпълнители на проекти в областта на външните дейности, не са достатъчно добре отразени в годишния отчет за дейността и декларацията на службата за сътрудничество "EuropeAid" (точка 2.17 и таблица 2.1 от годишния доклад);

184.   Отбелязва също със съжаление, че отново няма индикация, че констатациите на външните одитори, както и особените рискове, свързани с различните видове организации-изпълнители (НПО, международна организация, държавна институция) и начините на финансиране (безвъзмездно предоставяне на средства, бюджетна издръжка, доверителен фонд), са взети под внимание при направения анализ на годишните планове за управление на някои от главните дирекции (точка 8.28 от годишния доклад);

185.   Отбелязва със загриженост, че посочените по-горе констатации на ЕСП са същите като констатациите от нейния годишен доклад за 2005 г., т.е. несъответствия във външната одиторска информация, предоставена на централата, липса на системно централизиране на тази информация с оглед достигане до заключения и недостатъчни последващи действия; следователно изисква от Комисията спешно да предприеме мерки в отговор на констатациите;

186.   Също така изразява съжаление, че според годишния доклад на ЕСП за 2006 г. "понастоящем структурите за вътрешен одит не предоставят годишна обща оценка на състоянието на вътрешния контрол в "EuropeAid" и ГД "Хуманитарна помощ"... Въпреки че през 2006 г. бяха създадени две допълнителни длъжности в структурите за вътрешен одит, с настоящия пълен състав изглежда непосилно в рамките на предложения тригодишен цикъл да се извърши пълният обхват на одита, посочен в оценката на одитните потребности на "EuropeAid" (точка 8.30 от годишния доклад);

187.   Изисква Комисията да извърши цялостна годишна оценка на състоянието на вътрешния контрол в Генералната дирекция на службата за сътрудничество "EuropeAid" и да прецени дали са необходими допълнителни длъжности в структурите за вътрешен одит с оглед изпълнението на тази задача;

188.   Отбелязва критикуваното от ЕСП положение по отношение на системата за извършване на последващи проверки на Комисията (точки 8.23 и 8.33 от годишния доклад) и приканва Комисията редовно да информира комисията по бюджетен контрол относно стъпките, които се предприемат, за да се намери изход от тази ситуация;

189.   Приканва Комисията да доусъвършенства оценката на риска на Генералната дирекция на службата за сътрудничество "EuropeAid", като вземе предвид констатациите на одиторите на ниво проекти и като направи разграничение в зависимост от различните видове организации-изпълнители на проекти и начините на финансиране;

190.   Приканва Генералната дирекция на службата за сътрудничество "EuropeAid" да подобри референтните показатели за своите външни одити, като включи проверка на съответствието с изискванията на Комисията по отношение на договорните процедури и допустимостта на разходите;

191.   Подчертава, че в периода 2000 - 2006 г. финансовите вноски на ЕС към ООН са се увеличили със 700 % (от 200 милиона евро през 2000 г. на 1,4 милиарда евро през 2007 г.); не може да разбере липсата на последващ контрол върху сумите, преведени от Комисията към международни доверителни фондове;

192.   В този контекст изразява загриженост относно липсата на информация, необходима на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, за да пристъпи към съдържателно освобождаване от отговорност по отношение на средствата, усвоени по бюджетния ред за външни дейности;

193.   Настоява, че е необходимо спешно да се разработи хармонизирана информационна система, за да се предостави на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в частност, и на обществеността като цяло, напълно прозрачна база данни, която съдържа цялостен преглед на проектите, финансирани със средства на ЕС в света, както и крайните получатели на тези средства; счита, че за предпочитане е да се разреши на Общата информационна система на Комисията в областта на външните отношения (CRIS) да предоставя този вид информация;

194.   Припомня, че съгласно Финансовия регламент считано от май 2007 г. Комисията би следвало да може незабавно да идентифицира крайните получатели и участници в прилагането на всеки проект, финансиран или съфинансиран със средства на ЕС;

195.   Счита, че видимостта, политическото ръководство и възможността за контрол от страна на Комисията върху международните доверителни фондове (в които ЕС е основен донор) следва да бъдат укрепени, без да се нарушава ефективността на действията в тази област;

196.   Приканва Комисията да представи пред него план за по-нататъшно засилване на ангажираността на ЕС по отношение на неговите външни дейности;

197.   Изразява загриженост относно факта, че в двата случая, когато Парламентът изиска списък с проекти, финансирани със средства на ЕС, на Комисията бяха необходими два месеца и половина, за да предостави списък с проекти, финансирани по програма CARDS (помощ от Общността за възстановяване, развитие и стабилизация), и 13 месеца, за да предостави основна информация относно проекти, съфинансирани със средства на ЕС в Ирак; настоява за незабавното коригиране на това положение по отношение на всички фондове, управлявани в областта на външните дейности;

198.   Настоятелно призовава Комисията много сериозно да се отнесе към недостатъците по отношение на договорните процедури и допустимостта на разходите и изразява дълбоко съжаление относно критичната оценка на ЕСП в тази област, която е под прякото финансово управление на Комисията;

199.   Приема становището на ЕСП, че Комисията следва да включи информация за всички одити на проекти в CRIS и да свърже по по-добър начин тази информация с информацията за управлението на даден проект; също така призовава, с оглед осигуряване изчерпателността и съгласуваността на информацията, централата на службата на Комисията "EuropeAid" да преглежда предоставяната от делегациите финансова информация;

200.   Приканва Комисията да подобри прозрачността и достъпа до документацията, свързана с проекти, управлявани от агенциите на ООН, и да продължи разработването на ясни насоки и процедури към Финансово и административно рамково споразумение (FAFA), като очертава рамката за управление на финансовите вноски от Комисията към ООН;

201.   Приканва Комисията да му докладва относно проверките, предприети съгласно FAFA;

202.   Оценява резултатите от одита по прилагането на инструментите ФАР и ИСПА в България и Румъния и по програмата за помощ за Турция, които показаха незначително равнище на допуснати грешки; отбелязва откритите грешки и слабости във връзка с прилагането на инструмента САПАРД в България и Румъния; призовава Комисията да продължи да работи с властите на двете страни, за да гарантира, че са спазени всички изисквания за провеждане на публични тръжни процедури и за добро финансово управление и че са осигурени достатъчни гаранции за точността, редовността и допустимостта на исканията за помощ, предоставяна от Общността;

203.   Отбелязва оценката на ЕСП, че националните надзорни системи, свързани с децентрализираните системи за изпълнение (DIS) на България, Румъния и Турция са продължили да бъдат слаби;

204.   Отново изразява своята загриженост относно забавянето на акредитацията на разширената децентрализирана система за изпълнение (EDIS) в България и настоятелно призовава Комисията и българските власти да засилят своето сътрудничество, с цел да се гарантира наличието на подходящи структури за управление и контрол, както и на административен капацитет, които да позволят ефикасно функциониране на разширената децентрализирана система за изпълнение;

205.   Подкрепя отправените от ЕСП препоръки към Комисията да следи отблизо за ефективното функциониране на националните системи за надзор и контрол, и по-специално подготовката и управлението на тръжните процедури в Турция, възлагането на обществени поръчки в България и Румъния в рамките на разширената децентрализирана система за изпълнение и навременното предоставяне на национално съфинансиране; подчертава необходимостта от укрепване на административния капацитет на тези държави-членки, които се присъединиха наскоро, и на тези страни, които са в процес на присъединяване;

206.   Изразява задоволство от оценката на ЕСП, че Комисията е въвела няколко коригиращи мерки вследствие на специалния доклад на ЕСП от 2003 г. относно туининга; приканва Комисията да мотивира по-сериозно правителствата-бенефициери да се възползват от резултата от проектите, осъществени в контекста на техните усилия за реформа; подкрепя отправените от ЕСП препоръки към Комисията да намали равнището на подробност на договорите за туининг, с цел да се позволи по-голяма гъвкавост при управлението на проекти;

207.   Отбелязва заключенията на ЕСП относно законосъобразността и редовността на операциите в областта на външните дейности и на свързаните с тях системи за надзор и контрол; приканва Комисията да извърши всички необходими подобрения на системата, за да гарантира, че откритите нередности на ниво организации-изпълнители на проекти в трети страни са отстранени;

208.   Приканва Комисията да му представи доклад за направеното с оглед облекчаване на положението на иракските бежанци и разселени лица;

209.   Подчертава своята заинтересованост по отношение на предоставената помощ на Афганистан и приканва Комисията да му представи доклад относно ситуацията във връзка с усвояването на средствата на ЕС за Афганистан, както и да обясни експулсирането от страната на действащия представител на ЕС по обвинение в осъществяване на контакти с афганистанските талибани;

210.   Очаква да получи годишни доклади относно договорите в изпълнение на бюджета, годишен списък с проектите и тяхното местоположение, както и списъци с крайните бенефициери; счита, че неговият докладчик по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета следва да има достъп до информация, която е обявена за поверителна от съображения за сигурност; приветства ангажимента на Комисията за предоговаряне на съответните споразумения относно доверителните фондове с ООН, за да се изготвят общи насоки за отчитане и разкриване на крайните бенефициери; приветства също така ангажимента на Комисията за организиране на годишни срещи между Парламента и висши служители на ООН, отговорни за управлението на многостранни донорски доверителни фондове, и счита, че това би създало рамка за предоставяне на допълнителна информация от страна на ООН относно средствата на ЕС;

Хуманитарна помощ и развитие

211.   Изразява съжаление относно оценката на ЕСП, че вътрешните одити на ГД "Хуманитарна помощ" са само "отчасти задоволителни" (приложение 8.2 от годишния доклад);

212.   Изцяло подкрепя заключенията на ЕСП в годишния доклад по отношение на ГД "Хуманитарна помощ" както следва: "ГД "Хуманитарна помощ" следва да изясни правилата за допустимост на разходите, за да се предотвратят различни тълкувания. Трябва да се преразгледа съотношението между одитите на централата на ГД "Хуманитарна помощ" и одитите на място на организациите изпълнители, за да се получи по-добра картина на действителните разходи по проектите" (точки 8.11 и 8.18 от годишния доклад);

213.   Изразява съжаление относно посочените в точка 2.1 от годишния отчет за дейността на ГД "Развитие" констатации, че "Осигуряването на съгласуваност на политиките на Общността, които имат въздействие върху развиващите се страни, е основен източник на риск. Този риск се отнася в най-голяма степен до търговията, по-специално преговорите за споразумения за икономическо партньорство. Това представлява изключително важен аспект от политиката на развитие, но компетенциите в тази област са съсредоточени в ГД "Търговия". Рискът продължава да съществува, въпреки засилването и концентрирането на отговорностите, свързани с търговията след реорганизацията на ГД "Развитие" през юли 2006 г.";

214.   Изисква от Комисията да представи пред неговата Комисия по бюджетен контрол своите идеи относно начините за справяне с положението и мерките, които трябва да се предприемат през 2008 г., за да се подобри функционирането на системата за вътрешен контрол на ГД "Развитие" по отношение равнището на прилагане на стандартите за вътрешен контрол;

Евро-средиземноморско партньорство

215.   Отбелязва със задоволство, че според специалния доклад на ЕСП № 5/2006 относно програма MEDA "управлението на програмата MEDA от Комисията несъмнено се е подобрило в сравнение с началните години и може да се счита за задоволително";

216.   Освен това отбелязва в съответствие със заключенията на ЕСП, че в резултат на децентрализацията делегациите на Европейската комисия играха важна роля в изпълнението на програмата, като оказват подкрепа на страните-партньорки по отношение прилагането на процедурните аспекти от възлагането на обществени поръчки;

217.   Изисква редовно да бъде информиран от Комисията относно извършването на контрол и проверки на място, като идентифицира явни случаи на съмнение за измама или други финансови нередности през последната година от изпълнението на програма MEDA;

218.   Очаква увеличаване на видимостта по отношение на действия, финансирани от ЕС посредством международни доверителни фондове и по-специално по отношение на суми, надхвърлящи 1 милиарда евро, които са били прехвърлени от бюджета на ЕС към фондове на ООН и Световната банка; настоятелно призовава Комисията да осигури засилване на политическото ръководство и подобряване на видимостта и контрола на фондовете;

219.   Приканва Комисията редовно да му представя специфични мерки в съответствие с принципите на ефикасността, отчетността и видимостта за по-нататъшно засилване на ангажираността на ЕС по отношение на неговите външни дейности в съответния им географски контекст;

220.   Призовава да бъде ефикасно и своевременно информиран от Комисията относно усвояването на средства на ЕС в Ирак посредством международни доверителни фондове; приканва Комисията да актуализира и придаде съдържание на тази информация и да предложи система, посредством която Парламентът да види по ясен и разбираем начин какво точно е било съфинансирано от фондове на ЕС посредством международни доверителни фондове във всяка точка на света;

221.   Приветства значителното повишаване на степента на изпълнение на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания по предприсъединителната стратегия през 2006 г. в сравнение с 2005 г.;

Развитие

222.   Приветства инициативата на Комисията за по-качествено отчитане на напредъка, постигнат от интервенциите в областта на политиката на развитие, насочени към осъществяване на Целите на хилядолетието за развитие; вярва, че това действително ще допринесе за по-добра отчетност в тази сфера и очаква да получи подробната оценка за пилотната фаза, чието начало беше поставено през 2007 г.;

223.   Насочва вниманието върху индикативнатастойност, одобрена от Комисията, в размер на 20 % от средствата в рамките на инструмента за сътрудничество за развитие, разпределена за основно и средно образование и основни здравни грижи; очаква да получи подробни сведения за изпълнението на тази индикативна стойност през 2007 г.;

224.   Приветства инициативата на Комисията за разработване на структуриран подход за подпомагане на висшите одитни институции в страните – бенефициери на бюджетна подкрепа; същевременно отбелязва, че не може да се постигне демократична отчетност на равнище държави партньори без укрепване на парламентарните органи за бюджетен контрол, съгласно изискванията на член 25, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(53) ;

225.   Отбелязва, че през 2006 г. 91 % от бюджетната подкрепа в рамките на бюджета на Общността са били предоставени под формата на секторна бюджетна подкрепа, която е по- добре целенасочена от общата бюджетна подкрепа и следователно води до по-малки рискове; поставя под съмнение "динамичната интерпретация" на Комисията на критериите за предоставяне на бюджетна подкрепа, която според ЕСП води до увеличаване на риска; счита, че бюджетна подкрепа следва да бъде осъществявана единствено в държави, които вече отговарят на минимални изисквания за надеждно управление на публичните финанси;

226.   Приканва Комисията да подобри прозрачността и достъпа до документацията, свързана с мерките за бюджетна подкрепа, по-специално като сключва с държавите-бенефициери споразумения, аналогични на Финансово и административно рамково споразумение (FAFA), и което очертава рамката за управление на финансовите вноски от Комисията към ООН;

227.   Поздравява Комисията за намаления през 2006 г. с 39 % размер на неизпълнените поети задължения (RAL), произтичащи от задължения на "EuropeAid" отпреди 2001 г.; изисква да му бъдат предоставяни редовно сведения относно промените в размера на обичайните и извънредните неизпълнени поети задължения;

228.   Отбелязва критиките по отношение на проектите на Комисията за техническа помощ, отправени в специален доклад № 6/2007 на ЕСП; отбелязва освен това, че в отговор Комисията ще включи тези въпроси в своята "Стратегия за изпълнение на целите, свързани с ефективността на помощите, за техническо сътрудничество и отдели за изпълнение на проектите", със срок до юни 2008 г.; очаква да получи своевременна оценка на резултатите от изпълнението на стратегията;

229.   Приветства прилаганите от Комисията мерки за насърчаване на координирането на донорите в областта на техническата помощ; подчертава значението на координирания подход, както на равнище ЕС, така и на равнище донори, и очаква подробности за напредъка в рамките на тази инициатива;

Административни разходи
Агенции

230.   Отбелязва, че през 2006 г. съществуваха 24 действащи агенции (включително 2 изпълнителни агенции), в сравнение с 2005 г., когато те бяха 16, като агенциите обхващат широк набор от функции на различни места в ЕС;

231.   Отбелязва, че както и през 2003, 2004 и 2005 г., вътрешният одитор на Комисията изрази в нейния годишен доклад за дейността за 2006 г. резерва относно одитите на регулаторните агенции: "Докато Службата за вътрешен одит (IAS) получава нови позиции за одита на регулаторните агенции, паралелното нарастване на броя на агенциите, които понастоящем са 23, все още не дава възможност на Службата за вътрешен одит надеждно да изпълнява своето задължение, установено в член 185 от Финансовия регламент. В края на 2006 г. се извършваше одит на всички агенции най-малко веднъж на всеки три години вместо веднъж годишно, както е предвидено във Финансовия регламент" (точка 3, буква б));

232.   Призовава за анализ на децентрализирането и последиците от него върху службите на Комисията; изисква от Комисията да представи график за преглед на нейната вътрешна организация с оглед на децентрализирането;

233.   Изисква да се провеждат партньорски проверки на всяка изпълнителна агенция след 3 години от нейното съществуване, за да се направи оценка на добавената стойност от изпълнението на програмата чрез изпълнителни агенции в сравнение със съответната генерална дирекция;

234.   Отбелязва констатациите на ЕСП в точка 10.29 от годишния й доклад, че "изразходването на субсидиите, платени от Комисията от бюджета на Общността, не се основава на оценки, достатъчно обосновани от касовите потребности на агенциите. Прибавен към размера на пренесените кредити, този факт кара агенциите да държат значителни касови наличности(54) . ЕСП препоръчва нивото на субсидиите, платени на агенциите, да отговаря на действителните им касови потребности";

235.   Изисква от Комисията да се придържа по-строго към касовите наличности на агенциите и да им възложи по-строги задължения във връзка с представянето на заявките за плащане, към които да прилагат щателни прогнози на своите касови потребности, за да се избегне ненужно движение на парични средства и да се правят по-добри оценки в бъдеще;

236.   Призовава за субконсолидация на счетоводствата на агенциите;

Политика на Общността за сградите

237.   Изразява загриженост относно глобалния структурен дефицит за 2006 г., който отново достигна сериозната сума от 5 милиона евро за поддръжка и ремонт на всички сгради, притежавани от Комисията (включително сградата "Berlaymont"); приветства проучването на активите и пасивите, възложено от Службата за инфраструктура и логистика – Брюксел (OIB) през 2007 г., което следва да предостави първата обоснована бюджетна прогноза за необходимата сума и график на дейностите, необходими, за да се гарантира възможно най-доброто управление на инвестициите на Комисията в недвижими имоти;

238.   Очаква от Комисията да информира неговите компетентни комисии за резултатите от това проучване и от прогнозата за планирането, като се обърне внимание на подробностите относно сградата "Berlaymont";

239.   Призовава Комисията да го информира относно последващите действия по специален доклад № 2/2007 на ЕСП, особено по отношение на подобряването на сътрудничеството, включително формулирането на обща политика на недвижимата собственост, като се създаде общностен инструмент, в който да се включват сгради и режима на свързаните с тях финансиране и персонал;

240.   Изисква от Комисията да включи резултатите от аналитичния преглед на персонала и резултатите от своето съобщение относно политиката на настаняване на службите на Комисията в Брюксел и Люксембург (COM(2007)0501 ), да преразгледа необходимостта от пространство, съответно посочена в него, и да изготви доклад относно резултатите от това начинание до септември 2008 г.;

241.   Предлага в консолидираното счетоводство на ЕС да бъдат предвидени средства за извършване на основна поддръжка на сградния фонд;

242.   Подновява становището си, че следва да бъде проучена възможността за създаване на европейски орган за недвижимата собственост, отговорен за строежа и поддръжката на сградния фонд на институциите и органите на Съюза;

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ ДОКЛАДИ, ИЗГОТВЕНИ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА
Част I Специален доклад № 1/2007 относно изпълнението на средносрочните процеси в рамките на Структурните фондове за 2000 - 2006 г.

243.   Отбелязва, че на своето заседание в Берлин през март 1999 г. Европейският съвет реши, че за периода 2000-2006 г. следва да бъдат предоставени 195 милиарда евро (219 милиарда евро на цените от 2005 г.) от структурните фондове(55) и че за периода 2004-2006 г. следва да бъдат отпуснати още 16 милиарда евро за около 200 програми в новите държави-членки(56) ;

244.   Отбелязва, че осъществяването на програмите от периода 1994-1999 г. беше забавено, което доведе до закъснялото изготвяне на програмите за периода 2000-2006 г.;

245.   Вследствие на това изразява загриженост, че базата от данни за процесите на средносрочна оценка може да не е достатъчно голяма, за да се достигне до категорични заключения;

246.  Освен това отбелязва констатациите, направени в специални доклади 7/2003 и 10/2006 на Европейската сметна палата относно съответно предварителната и последващата оценка на разходите на структурните фондове, в които ЕСП подчерта, че:

   - разпределението на бюджетните средства беше определено от максималното увеличаване на вероятното усвояване на средства;
   - предварителните оценки нямаха голямо въздействие върху процеса на изготвяне на програмите;
   - бяха установени съществени пропуски в последващите оценки и при контрола на Комисията във връзка с тях;

247.  Подчертава, че в своя работен документ № 8 Комисията е описала общата цел на средносрочната оценка по следния начин:

   - да се направи оценка дали различните форми на подпомагане все още са подходящият начин за справяне с проблемите, които стоят пред дадения регион или сектор;
   - да се преразгледа дали стратегическите оси, приоритети и цели са последователни, подходящи и все още приложими;
   - да се прецени доколко е бил осъществен напредък при постигането на тези цели и до каква степен те в действителност могат да бъдат постигнати;
   - да се направи оценка на количественото изразяване на целите, и по-специално доколко те улесняват проследяването и оценката; да се направи оценка на степента, до която хоризонталните приоритети - равните възможности и околната среда в частност - са включени във формите на подпомагане;
   - да се анализира адекватността на механизмите за прилагане и проследяване; и да се представят резултатите спрямо показателите, договорени за резерва за изпълнението;

248.   Приветства факта, че оценките доказаха, че приетите от държавите-членки стратегии все още са подходящи и че усвояването на финансите несъмнено се е подобрило; въпреки това беше невъзможно да се оценки ефективността или да се измери въздействието на програмите/проектите, тъй като наличната информация често се смяташе за недостатъчна;

249.   Изразява дълбока загриженост относно факта, че Комисията е окачествила системите за проследяване на държавите-членки като слаби; вследствие на това беше трудно да се установи всяко неправилно осъществяване на програмите и проектите, извършването на последващите оценки беше затруднено и не беше гарантирана защита на финансовите интереси на Общностите; само през 2005 г. бяха установени нередности на стойност 600 милиона евро в областта на структурните фондове;

250.   Следователно настоява в бъдеще да бъде даден приоритет на създаването на надеждни системи за проследяване в държавите-членки като мярка за предотвратяване на нередности и възможни измами;

251.   Освен това подчертава значението на аналитичните оценки, достигащи до оперативни заключения и препоръки;

252.   Изразява съжаление относно затрудненията при съпоставимостта на резултатите от оценката, тъй като от държавите-членки не се изискваше да спазват стандартизиран модел за оценка; следователно призовава Комисията да изготви система от показатели или критерии, която ще доведе след време до по-хармонизирани доклади за оценка, като по този начин ще се подобри съпоставимостта и впоследствие аналитичната задълбоченост на тези доклади;

253.   Отбелязва че правилото "n+2 " води до по-засилено използване на бюджетни кредити; въпреки това изтъква, че вследствие на това усвояването на финанси също така се е превърнало в самоцел;

254.   Освен това отбелязва, че бюджетните кредити от резерва за изпълнение бяха разпределени вследствие на почувстваната необходимост от максимално увеличаване на усвояването на средствата на ЕС, вместо разходите да се концентрират върху дейности, които са оценени като особено ефективни; следователно проектите, свързани с инфраструктурата, бяха бенефициери от първостепенна важност; в крайна сметка бяха отклонени средства от мерките за занижаване на разходите;

255.   Изразява съжаление, че вследствие на подкрепяне на усвояването хоризонталните приоритети - като околната среда и равните възможности, и политическите приоритети - като стратегиите от Лисабон или Гьотеборг, често не бяха вземани под внимание;

256.   Изразява съжаление, че ефектът на "инертната маса"(57) и ефектът на заместването често бяха пренебрегвани;

257.  Споделя становището на Европейската сметна палата относно "(...) противопоставянето, присъщо на планирането и управлението на структурните фондове (...)"(58) за периода 2000-2006 г., например:

   - противопоставяне между ефективното и икономично харчене (съотношение качество - цена) и максималното увеличаване на усвояването,
   - противопоставяне, произтичащо от правилото "n+2 ", което позволява, от една страна, добре планирани разходи, а от друга - улеснява отпускането на резерви;
   - и противопоставяне между добронамерената средносрочна оценка и липсата на информация;

258.  В същото време признава, че Комисията е поела ангажимент да се справи с редица пропуски на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд(59) :

   - общото изискване за средносрочна оценка се заменя с основаващи се на конкретна потребност текущи оценки за изпълнение на дадена програма и реагиране на промените на външната среда;
   - националните резерви за изпълнение и за извънредни ситуации стават незадължителни, и
   - правилото "n+2 " ще стане (за ограничен период от време) "n+3 " за държавите-членки, чиито БВП на глава от населението от 2001 до 2003 г. е бил под 85 % от средната стойност за ЕС-25;

259.   Призовава Комисията да изготви ясни насоки, които да предостави на държавите-членки в началото на програмния период;

260.   Приветства факта, че резултатите от докладите за оценка бяха взети под внимание при изготвяне на новите нормативни актове относно структурните фондове за периода 2007 - 2013 г.; въпреки това изразява съжаление, че констатациите на Парламента след публикуването на специален доклад 1/2007 на ЕСП ще бъдат ограничени единствено до настоящия програмен период;

261.   Следователно призовава Комисията да предприеме необходимите мерки за пълно ангажиране на Парламента с промените в нормативните актове относно структурните фондове, които възнамерява да въведе при подготовката за следващия финансов период, започващ през 2014 г.;

262.   Счита, че нормативните актове относно структурните фондове следва да предвидят отразяване в нормативните разпоредби на постепенно нарастващия процес на научаване; това изглежда още по-важно, тъй като последващите оценки в края на програмния период не могат да бъдат своевременно завършени преди влизането в сила на нормативен акт относно новия финансов и програмен период; освен това следва да се осъществяват редовни консултации с компетентните комисии на Парламента на различни етапи по време на финансовия период;

263.   Призовава ЕСП и Комисията да изготвят доклади относно мерките, предприети вследствие на констатациите на Парламента по време на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2006 г.; освен това призовава Комисията да представи констатациите за последващите оценки за периода 2000-2006 г. на неговата Комисия за бюджетен контрол;

264.   Изисква от ЕСП в даден момент да анализира ефикасността, ефективността и въздействието на мерките, финансирани от структурните фондове в специален доклад;

Част II - Специален доклад № 2/2007 относно разходите на институциите за сгради

265.   Приема, че дългосрочните прогнози за планирането и бюджета в сектора на строителството са трудни, защото решенията за бюджетните кредити се вземат се вземат на годишна основа и защото основните политически решения със значителни последици за офисното пространство, например разширенията, не са точно предвидими; освен това изпълнението на решенията в сектора на строителството изисква значително време за реализация; предлага в консолидираното счетоводство на Съюза да бъдат предвидени средства за извършване на основна поддръжка на сградния фонд;

266.   Приветства факта, че институциите на ЕС по принцип предлагат на избраните представители и на длъжностните лица подходящи условия на труд;

267.   Въпреки това изразява съжаление, че институциите на ЕС никога не са поемали ангажимент да разработят политика за сградите, която би могла да им позволи да направят значителни икономии; призовава институциите на ЕС да възобновят усилията си за разработване на обща политика за сградите и да своевременно да докладват на компетентната парламентарна комисия за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2007 г.;

268.   Призовава институциите на ЕС да разработят общи критерии за изчисление на офисното пространство и разходите, и впоследствие да оценят както краткосрочните, така и дългосрочните потребности;

269.   В тази връзка признава, че институциите на ЕС са дали приоритет на закупуването на сгради, тъй като придобиването е с 40-50 % по-евтино от наемането;

270.   Отбелязва, че Европейската сметна палата още през 1979 г. направи препоръка договорите за наем да включват възможност за закупуване на цена, която отчита, че вече е платен наем (емфитевсис за придобиване);

271.   Изразява съжаление, че забележките на ЕСП относно закупуването на сградите IPE 1-3 в Страсбург дават непълна картина на положението през 2006 г.; в тази връзка посочва констатациите от своята резолюция от 26 септември 2006 г., придружаваща решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2004 г.(60) , и по-специално параграфи 19 и 20 от нея;

272.   Изисква отговор от Комисията защо е било належащо да се наема сградата Mondrian и каква друга възможност е била разгледана;

273.   Признава, че институциите на ЕС предпочитат да събират заедно служби, работещи в сходни области;

274.   Признава противопоставянето между практическите предимства на географската близост при оставането в Европейския квартал и недостатъците във финансово отношение, произтичащи от създаването на много високо и предвидимо търсене на местния пазар на жилища;

275.   В тази връзка признава, че Комисията е положила усилия за намаляване на процента на офисното пространство в Европейския квартал, което понастоящем е 82 %;

276.   Призовава институциите на ЕС внимателно да оценят необходимостта от оставане в Европейския квартал, при преместване на част от техните служби;

277.   Изисква отговор от своята администрация защо предаването на сградите D4 и D5 беше забавено и защо не беше възможно да се вземе предвид на по-ранен етап законодателството относно обществените поръчки, сложните процедури на договаряне и политиката за добросъседство;

278.   Изисква отговор от институциите на ЕС защо те според Европейската сметна палата са използвали в толкова голяма степен процедурата на договаряне, избягвайки процедурата на публичен търг за възлагане на обществени поръчки при построяване на сгради или за дейности, които не са определени чрез открит конкурс;

279.   Настоява, че институциите на ЕС следва да използват широко състезателните тръжни процедури по възлагане на обществени поръчки;

280.   Подчертава, че при липса на състезателни тръжни процедури, покупните цени на сградите и/или дългосрочният наем следва да не надвишават разходите за строителство;

281.   Счита, че в дългосрочните договори за наем следва да се посочва покупната цена и че следва да се изискват подходящи финансови гаранции от изпълнителите, за да се осигури цялостно изпълнение на договорите до окончателното приемане(61) ;

282.   Призовава институциите на ЕС да създадат "споразумения относно седалищата" със страните-домакини в основните места на работа на институциите на ЕС;

283.   Изтъква, че според член 14 от Финансовия регламент Общностите и създадените от тях органи не могат да сключват заеми; в тази връзка предлага да се използват в по-голяма степен финансовите услуги на Европейската инвестиционна банка и процедурите по възлагане на обществени поръчки на финансовите пазари за определяне на лихвения процент;

284.   Отново заявява позицията си относно включването в бюджета на своята политика за сградите, повторена в параграф 5 от резолюцията си от 24 април 2007 г., придружаваща решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2005 г., Раздел І, Европейски парламент(62) : (...) Напомня на компетентните си органи за своето решение, че "... изплащането на сградите... следва да стане част от бюджетната стратегия"; в тази връзка отправя критика към компетентните си органи за системната им неспособност да осигурят достатъчна яснота по отношение на политиката на Парламента в областта на недвижимите имоти за бъдещи придобивания (бюджетен ред "придобиване на недвижими имоти" съдържа единствено символични записвания за 2005, 2006 и 2007 г.)";

285.   Изисква от Европейската сметна палата да обясни как институциите на ЕС биха могли да се възползват в по-голяма степен от многогодишни бюджетни кредити;

286.   Подчертава, че институциите на ЕС следва да имат пълен административен, технически и финансов контрол над своите строителни проекти; с тази цел те следва или да се възползват от висококвалифицирани консултанти, или да натрупат подходящи експертни познания в междуинституционалната рамка(63) ;

287.   Припомня на институциите на ЕС за своето искане, изразено в параграф 20 от горепосочената резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за финансовата 2004 г.: "(...) възлага на своята администрация след консултации с другите институции на Съюза да изготви доклад, който да проучи дали е възможно да се създаде Европейска агенция за управление на сградите, натоварена да отговаря за строителството и поддръжката на сградите на институциите и органите на ЕС; призовава такъв доклад да бъде изпратен на комисията по бюджетен контрол най-късно до 1 октомври 2007 г.";

Част IIІ Специален доклад № 3/2007 относно управлението на Европейски фонд за бежанците (2000-2004 г.)

288.   Припомня на всички участници, че Европейският фонд за бежанците беше създаден с цел да се осигури рамка за изготвянето на обща политика за предоставяне на убежище, включително общи европейски разпоредби относно предоставянето на убежище като компонент от целта на Европейския съюз за постепенно създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, отворено за лицата, законно търсещи защита в него;

289.   Подчертава факта, че след създаването на Европейски фонд за бежанците I са приети голям брой директиви, регламенти и решения, за някои от които, пряко или косвено, допринася създаването на Фонда;

290.   Подчертава, че Европейският фонд за бежанците III(64) ще работи при различни условия от Европейски фонд за бежанците I; затова Фондът следва да бъде пряко свързан с изпълнението на Директиви 2001/55/EО(65) и 2004/83/EО(66) на Съвета;

291.   Подчертава, че въпреки това Европейският фонд за бежанците III следва да продължи да допринася за по-нататъшното развитие на политиката на ЕС в тази област, по-специално да подготви преглед на конвенция "Дъблин ІІ", включително като се съсредоточи отново върху доброволното пренасочване на лица, търсещи убежище в ЕС, за да се достигне до договореност за споделяне на тежестта;

292.   Приканва Комисията да продължи своите усилия за предотвратяване на различни тълкувания на нормите за Европейския фонд за бежанците от държавите-членки и да се приветства организирането на семинари относно добрите практики за разпространяване на получения опит от едни държави-членки в други, и по-специално в новите държави-членки, които все още са по-слабо запознати с Европейския фонд за бежанците;

293.   Приканва Комисията да направи всичко възможно, за да ускори плащанията на държавите-членки, и да се повиши осведомеността на държавите-членки относно необходимостта от извършване на навременни плащания, по-специално към по-малките бенефициери, за да не се застрашават новаторските проекти и да се позволи и на НПО с по-малко бюджетно покритие да участват в Европейски фонд за бежанците III;

294.   Настоява, че националните декларации за достоверността и точността на отчетите следва да включват всички области, в които държавите-членки носят обща отговорност за разходването на средства на ЕС, напр. Европейски фанд за бежанците ;

295.   Приканва Генерална дирекция "Бюджет" да преразгледа практиката си на събирания на суми, тъй като събирането чрез несвързани проекти оказва обратен ефект върху функционирането на конкретните програма (по-специално води до забавяне на изплащанията на сумите по предварителното финансиране); нарежданията за събиране следва да се издават от министерството на финансите на съответната държава-членка, а не да се събират автоматично от всяко входящо плащане към тази държава-членка;

296.   Приканва Комисията да използва ЕБФ още по-динамично, за да се ускори напредъкът към Обща политика за предоставяне на убежище;

297.   Приканва Комисията да продължи своите усилия за гарантиране на хармонизирането на статистическите данни, за да се избегнат нарушения при програми, при които доброто разпределяне на средства зависи от предоставените от Евростат статистически данни;

Част IV: специален доклад № 4/2007 относно физическите проверки и проверките за замяна на пратки, предмет на възстановявания при износ

298.   Приветства публикуването на специален доклад 4/2007 и настоятелно призовава Комисията да приеме за разглеждане слабостите, посочени в доклада, както и да предприеме действия в съответствие с препоръките на ЕСП;

299.   Изразява съгласие с Комисията, че докато не бъде изплатено и последното възстановяване при износ "трябва да продължи да съществува напълно функционираща система за контрол"; поради това очаква от Комисията да използва своето право на инициатива, за да направи конкретни предложения за подобряване на положението;

300.   В това отношение приветства Регламент (ЕО) № 14/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 386/90 относно контрола върху износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или други суми(67) , който дава възможност на държавите-членки, които прилагат анализ на риска, да фиксират нормата за контрол на 5 % за държава-членка, вместо за митническа служба; въпреки това изразява съжаление относно отсъствието на ясен график в отговорите на Комисията във връзка с нейните бъдещи предложения, като се вземе предвид краткия срок до премахването на възстановяванията при износ;

301.   Изразява съжаление за някои пропуски, които намаляват ефективността на физическите проверки, по-конкретно предвидимостта на проверките, големия брой на проверяваните стоки за износ с ниска стойност и ниска степен на риск, както и прилаганите методи за проверка на корабните пратки в насипно състояние;

302.   Изразява съжаление, че проверките за замяна са недостатъчно подробни и че между държавите-членки съществува различно тълкуване относно броя на проверките, които трябва да бъдат извършени;

303.   Приветства достатъчния обхват на ключовия контрол от страна на Комисията при проследяване на проверките; въпреки това споделя загрижеността на Европейската сметна палата, че Комисията не е реагирала със законодателни промени или своевременни финансови поправки, въпреки че е била наясно с пропуските от доста време;

304.   Отбелязва и приветства факта, че на източните граници на ЕС компетентните органи извършват проверки за целостта на печатите и насърчава другите държави-членки да последват този пример;

305.   Приканва Комисията да продължи своите усилия за промяна на съответното законодателство, за да разреши, наред с другото, въпроса с проверките на "задната врата" и да въведе задължителното използване на анализа на риска за процедурите по износ в съответствие с оценката на Европейската сметна палата;

Част V: специален доклад № 5/2007 относно управлението на програма CARDS от Комисията

306.   Счита, че програмата CARDS е допринесла много за успеха на политиката на стабилизация и сближаване;

307.   Изразява съжаление относно значителната липса на прозрачност в управлението, осъществявано от Комисията и нейните делегации, което прави оценката невъзможна; счита за недопустимо, че Комисията не разполага с общ поглед върху проектите, финансирани по CARDS, докато Европейската агенция за възстановяване (ЕАВ) е предоставила на обществеността списък на подписаните от нея договори, в който се посочват програмите и проектите;

308.   Припомня препоръките, изложени в резолюцията му от 24 април 2007 г., придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕАВ за финансовата 2005 г.(68) , и по-специално точка 23 от нея;

309.   Изразява своето голямо учудване, научавайки, че в страните, в които програмата CARDS е била под егидата на ЕАВ, единствено агенцията носи отговорност за изготвянето на програмата на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за 2007 и 2008 г., както и подготовката на търговете, изискващи подписа на Комисията; отбелязва, че това противоречи на правомощията на ЕАВ, и че по-специално процедурата за подготовка на търговете напомня на практиката на "СТС" (Служби за техническа помощ), които не получиха одобрението на Парламента и бяха закрити след това;

310.   В тази връзка счита, че през 2006 г. Комисията не е изпълнила задълженията си, произтичащи от собственото й решение от 2005 г. относно постепенното отстраняване на ЕАВ , в което се предвижда делегациите на Комисията в различните балкански страни изцяло да се поемат от ИПП от самото начало;

311.   Изисква ЕСП да извърши одит за проследяване, който е съсредоточен върху сравнение между управлението на програма CARDS от Комисията и управлението на тази програма от Европейската агенция за възстановяване (ЕАВ) от името на Комисията и чиито резултати следва да бъдат представени на Парламента до септември 2008 г.;

Част VI: специален доклад 7/2007 (съгласно член 248, параграф 4, алинея втора от Договора за ЕО) относно системите за контрол, инспекция и санкции във връзка с разпоредбите за опазване на рибните ресурси на Общността

312.   Приветства публикуването на доклада и поздравява ЕСП за ценния й принос при решаването на този много важен въпрос за европейската политика;

313.   Приема сериозно критиките, направени от страна на ЕСП, че те следва да доведат до значителни промени в политиката.

314.   Приветства заявеното намерение на Комисията да приеме за разглеждане слабостите, посочени в доклада, както и да предприеме действия в съответствие с препоръките на ЕСП; въпреки това изразява съжаление относно липсата на ясен график в отговорите на Комисията по отношение на бъдещите й предложения;

315.   Приветства инициативата на словенското председателство да бъде свикано извънредно заседание на Съвета по риболов относно контрола на рибарството на 18 февруари 2008 г., за да се обсъди този доклад;

316.   Отново заявява, че доброто управление на ресурсите в съответствие с предохранителния принцип и принципа за устойчиво развитие изисква засилване на съществуващите механизми за контрол по начин, който позволява на държавата на флага и крайбрежната държава, в които корабите извършват дейност, да могат да имат достъп в реално време и когато пожелаят до информация относно местонахождението на съответния кораб и извършваните риболовните дейности;

317.   Същевременно призовава Комисията, при преразглеждането на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (Регламент за контрол)(69) , да предложи мерки за гарантиране на качеството и надеждността данните относно улова;

318.   Отбелязва, че в допълнение на механизмите на контрол е налице един основен проблем, а именно по отношение на равнището на договорените от държавите-членки квоти за риболов; подчертава, че е неприемливо държавите-членки, година след година, да определят квотите на равнище, по-високо от това, което изследователите препоръчват за постигане на устойчиво рибно стопанство;

319.   Подчертава, че в допълнение на механизмите за контрол, системата на договорени квоти е основен проблем; счита за незадоволително, че година след година, последователно се определят квоти, по-високи от тези, препоръчвани от изследователите с цел поддържане на жизнеспособни рибни запаси;

320.   Приветства решението на Съда на Европейските общности по дело C-304/02 Комисията с/у Френската република (70) , което предостави на Общността ясно потвърждение за ролята и задълженията на държавите-членки по отношение на контрола и изпълнението на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР);

321.   Въпреки това отбелязва, че от времето, когато нарушенията са били открити, до произнасянето на това решение, са изминали 21 години и че устойчивостта на европейския риболов страда от подобни забавяния при коригирането на нарушения;

322.   Подчертава значението на предприемането на действия от страна на Комисията срещу отделни държави-членки, когато съществува подозрение, че те нарушават или пренебрегват системите за контрол, инспекции и санкции на ОПОР.

323.   Приветства инициативата на Комисията да проучи възможността в предложените нови инициативи относно незаконната, нерегламентирана и недекларирана риболовна дейност да бъдат включени хармонизирани административни санкции, които да се прилагат за някои специфични нарушения;

324.   Приветства приетото от Комисията съобщение, подемащо дебат относно подобряване на показателите за риболовния капацитет и риболовното усилие съгласно общата политика в областта на рибарството (COM(2007)0039 ), и следователно очаква от Комисията да използва правото си на инициатива, за да представи конкретни предложения с цел действително подобряване на ОПОР;

325.   Отбелязва и приветства факта, че след публикуването на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение(71) , Комисията незабавно подготви правила за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 1566/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение)(72) );

326.   Изразява съжаление, че дори ако Комисията предложи доста опростени и подлежащи на контрол режими на риболовно усилие, системата беше усложнена в доста по-голяма степен поради голям брой дерогации, въведени по искане на държави-членки по време на обсъжданията в Съвета, които значително намалиха възможностите за контрол на цялата система;

327.   Счита, че настоящата нормативна уредба е прекалено сложна и остаряла и настоятелно призовава Комисията да използва правото си на инициатива и да представи конкретни предложения, за да се подобри положението с цел опростяване и хармонизиране на законодателството, свързано с ОПОР;

328.   Изразява неодобрението си относно няколкото пропуски, намаляващи ефективността на физическите проверки, и грешки в цялостната система за предаване на данни в държавите-членки, както и липсата на европейска култура на контрол в сектора на рибарството;

329.   Приветства усилията на Комисията да подобри положението по отношение на данните относно улова и продажбите и срока за докладване чрез използване на нови технологии; счита, че регламентът относно електронното записване и отчитане ще увеличи ефикасността на системите за валидиране, например чрез предоставяне на незабавно предаване по електронен път на копие от документа за продажба, така че да може да се извърши кръстосана проверка с декларацията за разтоварване;

330.   Призовава Комисията да увеличи взаимопомощта и административното сътрудничество между органите на държавите-членки и обмена на информация между компетентните длъжностни лица на национално равнище чрез създаване на система като вече действащата по отношение на системата на Общността за ДДС;

331.   Счита, че за контрола, както и за цялата ОПОР, е много важно да съществува система, позволяваща проследяване на улова от произхода му до крайния потребител, подобно на вече съществуващата на вътрешния пазар на ЕС по отношение на всички други хранителни продукти, и настоятелно призовава Комисията да въведе такава система;

332.   Подчертава, че установените квоти за риболов трябва да бъдат зачитани и потвърдени; счита, че Комисията трябва да предприеме строги, решителни действия в случай на всякакво подозрение за нарушения или измами по отношение на системата на квоти;

333.   Приканва Комисията и държавите-членки да увеличат компетенциите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството и да насърчават агенцията да играе важна изпълнителна роля при контролирането и хармонизирането на ОПОР, както и при подобряването на прозрачността и координацията чрез създаване на общи практики в съответствие с обхвата на съвместните планове за разполагане;

334.   Приканва Комисията да предложи, а държавите-членки да приемат, увеличаването на компетенциите на контролните органи на Комисията, които следва да разполагат със засилени правомощия, за да се създаде обща европейска стратегия за контрол в областта на ОПОР;

335.   В тази връзка счита, че съотношението между разходите и ползите, което съществува между ресурсите, заделени за контролни дейности по ОПОР, и резултатите, получени от тези контролни механизми (съразмерността и ефективността на разходите на контролните механизми), следва да представлява ключов елемент, който да бъде взет под внимание от Комисията в бъдещите й предложения относно ОПОР;

336.   В това отношение отбелязва, че контролните механизми с най-ефективни разходи са тези, при които участниците имат пряк интерес от опазването на устойчивостта на риболова;

337.  В рамките на намаляването на усилието, приканва държавите-членки да решат дали подобно намаляване ще бъде осъществено чрез:

   а) намаляване на времето за риболов, без намаляване на капацитета;
   б) намаляване на капацитета, без намаляване на времето за риболов; или
   в) съчетание от двете,
и да въведат необходимите структурни мерки за смекчаване на социалните последици от това намаляване;

338.   Приканва Комисията да продължи да полага усилия за промяна на съответното законодателство, за да се разреши, наред с останалото, проблемът, свързан със свръхкапацитета, и да предложи активни мерки за намаляване на структурния свръхкапацитет в риболовната промишленост;

339.   Призовава Комисията на разгледа алтернативни политически решения, при които необходимостта от контрол и санкции би била намалена посредством увеличаване на индивидуалната отговорност на професионалните рибари и тяхната заинтересованост от жизнеспособни рибни запаси;

Част VII: специален доклад 9/2007 (съгласно член 248, параграф 4, алинея втора от Договора за ЕС) относно оценка на рамковите програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (НИТР) - възможно ли е подходът на Комисията да бъде подобрен?

340.   Признава,че одитът обхвана механизмите за контрол и оценка, въведени за последните три програмни периода от 1995 г. насам, както и преглед на рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие за периода 2007-2013 г.;

341.   Подчертава, че рамковите програми между 1995 г. и 2006 г. бяха обезпечени с 42,63 милиарда евро, което ги превръща в най-важните финансови инструменти, даващи своя принос за Лисабонската стратегия; по текущата финансова рамка Седмата рамкова програма получи 50,52 милиарда евро;

342.   Отбелязва, че ЕСП е разгледала въпроса дали подходът на Комисията за оценка на резултатите от рамковите програми е подходящ, обръщайки внимание по-специално на интервенционната логика, стратегията за оценка и методологиите;

343.   Приветства факта, че през годините Комисията вече е въвела значителен брой подобрения;

344.   Отбелязва, че ЕСП е забелязала лошо определени цели на програми и липса на ясна интервенционна логика; въпреки това признава, че целите на програмата се определят от участниците и съзаконодателите; следователно призовава лицата, отговорни за вземането на решения, да обърнат специално внимание на определението за постижими цели; признава, че Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие(73) съдържа по-ясна интервенционна логика; подчертава, че целите трябва да бъдат функционални и измерими ("benchmarking"), за да се даде възможност да се използват показатели за изпълнението и ефективен контрол;

345.   Отбелязва, че ЕСП критикува отсъствието на всеобща стратегия за оценка; в тази връзка посочва подобренията, внесени от оценката на въздействието и предварителната оценка на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (SEC(2005)0430 );

346.   Признава критиката на ЕСП, че съществуващите механизми за координация в генералните дирекции, осъществяващи рамковите програми за научни изследвания и технологично развитие, не бяха ефективни; въпреки това на този етап все още не е убеден в идеята за създаване на "служба за съвместна оценка"; по-скоро предлага Генерална дирекция "Изследвания" да поеме повече отговорност и координационна роля; споделя становището на ЕСП, че съществуването на външни експертни консултации следва да се въведе на ранен етап и да продължи след това, за да се гарантира последователен и съгласуван подход, по-специално тъй като оценките са предвидени за 2008 г. (последваща оценка на Шестата рамкова програма за НИТР), за 2009 г. (фактически междинен доклад относно Седмата рамкова програма за НИТР), за 2010 г. (средносрочна оценка на Седмата рамкова програма за НИТР) и за 2015 г. (последваща оценка на Седмата рамкова програма за НИТР);

347.   Отбелязва забележката на ЕСП, че са предоставени неподходящи методологически насоки; следователно призовава Комисията да обмисли публикуването на наръчник за оценка; съзнава, че изискванията за докладване бяха преразгледани в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие с оглед на създаване на по-надеждна база от данни за оценка и контрол;

348.   Счита, че качеството на средносрочните и последващите оценки ще се подобри при предоставяне на по-ясни критерии (т.е. измерими цели, очаквано въздействие, ефективен контрол, надеждна база данни); подчертава, че оценките ще бъдат по-полезни, ако рамковите програми са приспособими ("научаващи се" програми), а заключенията могат да бъдат използвани за подобряване на текущите програми;

349.   Призовава Комисията да има предвид заключенията на ЕСП при осъществяване на предвидените оценки за 2008, 2009, 2010 и 2015 г.;

o
o   o

350.   Призовава ЕСП своевременно да предприеме последващи действия по своя одит за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г. и да изпрати обратно доклад на Комисията по бюджетен контрол; изисква от ЕСП също така да разгледа сумите, изразходвани за оценки във връзка със стойността на конкретни програми и начина, по който този процент се съотнася към други програми за научни изследвания и технологично развитие в трети страни (напр. Канада).

(1) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(2) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ C 107, 30.4.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ C 216, 14.9.2007 г., стр. 3.
(5) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(7) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (OВ L 343, 27.12.2007 г., стp. 9).
(8) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(9) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(10) ОВ C 261, 31.10.2007 г., стр. 32.
(11) OВ С 107, 30.4.2004 г., стр. 1
(12)2 OВ С 216, 14.9.2007 г., стр. 3.
(13)3 OВ С 309, 19.12.2007 г., стр. 13.
(14)4 OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(15) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(16) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(17) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1821/2005 (ОВ L 293, 9.11.2005 г., стр. 10).
(18) ОВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 35. Решение, изменено с Решение 2007/114/ЕО (ОВ L 49, 17.2.2007 г., стр. 21)
(19) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(20) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(21) OВ С 261, 31.10.2007 г., стр. 29.
(22) ОВ C 107, 30.4.2004 г., стр. 1.
(23) OВ С 216, 14.9.2007 г., стр. 3.
(24) OВ С 309, 19.12.2007 г., стр. 18.
(25) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(26) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(27) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(28) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1821/2005 (ОВ L 293, 9.11.2005 г., стр. 10).
(29) ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85. Решение, изменено с Решение 2007/372/ЕО (ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 52)
(30) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(31) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(32) OВ С 107, 30.4.2004 г., стр. 1.
(33) OВ С 216, 14.9.2007 г., стр. 3.
(34) OВ С 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(35) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(36) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(37) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(38) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(39) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(40) OВ С 107, 30.4.2004 г., стр. 1.
(41) OВ С 216, 14.9.2007 г., стр. 3.
(42) OВ С 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(43) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(44) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(45) ОВ L 187 Е, 15.7.2008 г., стр. 25.
(46) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1, изменено с Решение 2008/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 6, 10.01.2008 г., стр. 7).
(47) ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1.
(48) ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 293/2008 на Комисията (ОВ L 90, 2.4.2008 г., стр. 5).
(49) Изявление на Комисията по действие 1 в нейния горепосочен доклад от 2008 г. за напредъка на плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол.
(50) Действие 11N гласи: "За да определи дали системите за възстановяване и компенсиране работят ефективно, чрез определяне на сумите, възстановени през 2005 и 2006 г. и тяхното съответствие с грешките, открити при проверки, Комисията ще разработи, при прякото управление, типология на грешките и връзките с възстановяванията на суми, финансовите корекции и корекциите на плащания, а за споделеното управление ще проучи надеждността на националните системи за контрол и отчетност".
(51) Регламенти за структурните фондове 2007-2013 г. (OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1).
(52) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12.
(53) ОВ L 378, 27.12.2006, стр. 41.
(54) Размер на касовите наличности, държани от агенциите към края на 2006 г. (с изключение на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, Службата на Общността за сортовете растения, Центъра за преводи към органите на Европейския съюз и Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система): 213 милиона евро в сравнение с 810 милиона евро бюджетни кредити.
(55) Структурните фондове имат за цел да финансират устойчиви програми за развитие в областта на социалната икономика и околната среда в държавите-членки. По-специално, мерките и програмите следва да подкрепят новаторството, научноизследователската и развойна дейност, информационните технологии, чистото и ефективно използване на енергия, опазването на околната среда, обучението през целия живот и социалната интеграция. Новият програмен период се опита да постигне по-голяма степен на концентрация, по-голяма степен на приемственост на управленчески структури , по-висока ефективност и по-строг бюджетен контрол (заседание на Европейския съвет в Лисабон, март 2000 г.)
(56) За периода 2000-2006 г. приблизително 260 милиарда евро бяха похарчени за структурни мерки. От тази сума 213 милиарда евро бяха отделени за старите 15 държави-членки: програмите на структурните фондове получиха 195 милиарда евро, а Кохезионния фонд - 18 милиарда евро. 47 милиарда евро бяха заделени за новите държави-членки (предприсъединителни фондове и структурни мерки). За периода 2004-2006 г. бяха отпуснати около 16 милиарда евро за около 200 програми в новите държави-членки.
(57) Ефектът на "инертната маса" съществува, когато дадена дейност или инвестиция се предприема в отсъствие на финансиране.
(58) Точка 51.
(59) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
(60) ОВ L 177, 06.7.2007 г., стр. 3.
(61) Член 102 от Финансовия регламент.
(62) ОВ L 187, 15.7.2008 г., стр. 3.
(63) Годишен доклад на Европейската сметна палата за финансовата 1999 г., точка 6.30 (OВ C 342, 1.12.2000 г., стр. 1).
(64) Решение № 573/2007/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" (ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1).
(65) Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите-членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.08.2001 г., стр. 12).
(66) Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (OВ L 304, 30.09.2004 г., стp. 12).
(67) ОВ L 8, 11.1.2008 г., стр. 1.
(68) ОВ L 187, 15.7.2008 г., стр. 183.
(69) ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1098/2007 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).
(70) [2005 г.] ССП I-6263.
(71) OВ L 409, 30. 12.2006 г., стр. 1
(72) ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 46.
(73) Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 - 2013 г.) (OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I, Европейски парламент
PDF 191k   DOC 295k
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I, Европейски парламент (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC) )
P6_TA(2008)0134 A6-0091/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (SEC(2007)1055 - C6-0363/2007 )(2) ,

–   като взе предвид доклада за бюджетното и финансово управление за финансовата 2006 година, раздел I - Европейски парламент(3) ,

–   като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на проверените институции(4) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(5) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и член 275 от Договора за ЕО, както и член 179а от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6) , и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 13 от вътрешните правила относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(7) ,

–   като взе предвид член 147, параграф 1 от Финансовия регламент, съгласно който всяка институция на Общността се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, приложени към решението на ЕП за освобождаване от отговорност,

–   като взе предвид своята резолюция от 9 март 2005 г. относно насоките за раздели II, IV, V, VI, VII, VIII(A) и VIII(Б) и предварителния проект на бюджетната прогноза на Европейския парламент (раздел I) за бюджетната процедура за 2006 г.(8) ,

–   като взе предвид член 71, член 74, параграф 3 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол A6-0091/2008 ),

A.   като има предвид, че одитът на Сметната палата установи, че "всички институции въведоха задоволителна рамка от системи за управление и контрол, в съответствие с Финансовия регламент, и проверката на избраната извадка показа незначително ниво на грешка(9) ,

Б.   като има предвид, че Сметната палата посочи недостатъци в установената от Бюрото и квесторите регулативна рамка за изплащане на надбавките за парламентарните сътрудници, както и в прилагането й;

В.   като има предвид, че на 21 февруари 2007 г. генералният секретар декларира, че е получил разумни гаранции, че бюджетът на Парламента е изпълнен съгласно принципа на добро финансово управление и че системата за управление и контрол осигурява необходимите гаранции за законосъобразността и правилността на операциите;

1.   Освобождава своя председател от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I – Европейски парламент (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(10) ,

–   като взе предвид окончателните годишни сметки на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (SEC(2007)1055 - C6-0363/2007 )(11) ,

–   като взе предвид доклада за бюджетното и финансово управление за финансовата 2006 година, раздел I - Европейски парламент(12) ,

–   като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на проверените институции(13) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(14) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и член 275 от Договора за ЕО, както и член 179а от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(15) , и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 13 от вътрешните правила относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(16) ,

–   като взе предвид член 147, параграф 1 от Финансовия регламент, съгласно който всяка институция на Общността се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, приложени към решението на ЕП за освобождаване от отговорност,

–   като взе предвид своята резолюция от 9 март 2005 г. относно насоките за раздели II, IV, V, VI, VII, VIII(A) и VIII(Б) и предварителния проект на бюджетната прогноза на Европейския парламент (раздел I) за бюджетната процедура за 2006 г.(17) ,

–   като взе предвид член 71, член 74, параграф 3 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол A6-0091/2008 ),

А.   като има предвид, че одитът на Сметната палата установи, че "всички институции въведоха задоволителна рамка от системи за управление и контрол, в съответствие с Финансовия регламент, и проверката на избраната извадка показа незначително ниво на грешка"(18) ,

Б.   като има предвид, че Сметната палата посочи недостатъци в установената от Бюрото и квесторите регулативна рамка за изплащане на надбавките за парламентарните сътрудници, както и в прилагането й;

В.   като има предвид, че Сметната палата посочи, че Бюрото не е гарантирало ефективното прилагане на правилата за изплащане на надбавките за парламентарните сътрудници, изискващи представянето на подходящи оправдателни документи;

Г.   като има предвид, че на 21 февруари 2007 г. генералният секретар декларира, че е получил разумни гаранции, че бюджетът на Парламента е изпълнен съгласно принципа на добро финансово управление и че системата за управление и контрол осигурява необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на операциите;

Д.   като има предвид, че е необходимо да се предприемат последващи действия след неговите резолюции от 26 септември 2006 г.(19) и от 24 април 2007 г.(20) относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2004 и 2005 финансови години, както и да се направи оценка на постигнатия напредък по отношение на изпълнението на неговите препоръки;

Е.   като има предвид политическите приоритети за финансовата 2006 година, а именно: консолидиране на разширяването, извършено през 2004 г., подготовка за разширяването през 2007 г., подобряване на информационната и комуникационна политика, както и работата на сътрудниците на членовете на ЕП;

1.   Приветства и подкрепя твърдия ангажимент на председателя да гарантира, че статута на сътрудниците, който ще бъде предложен от Комисията и одобрен от Съвета, ще влезе в сила едновременно със статута на членовете на ЕП(21) ;

2.   Призовава Комисията и Съвета да си сътрудничат пълноценно с Парламента, с оглед гарантиране приемането на новия Статут на сътрудниците преди следващите европейски избори през юни 2009 г.;

Освобождаването от отговорност - политически акт

3.   Подчертава, че Парламентът е единственият орган, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета(22) , и че това освобождаване от отговорност е политическо решение; за да вземе това политическо решение Парламентът взема предвид, съгласно член 276, параграфи 1 и 2 от Договора за ЕО, наред с посочените в него документите, и всяка информация, която счете за необходимо;

4.   Счита, че всички институции и органи, посочени в членове 70 и 71 от неговия правилник, следва да бъдат третирани на еднакво равнище, в съответствие с едни и същи принципи и процедури като тези, които се следват при годишното освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

5.   Припомня, че всички институции и органи могат да имат политически и/или административни структури, които да са максимално адаптирани към потребностите им; следователно подчертава, че с цел зачитане на отделните структури, Парламентът би трябвало да освободи от отговорност тези институции и органи като такива, които могат да бъдат представлявани от едно лице, с оглед постигане на прозрачност;

6.   Потвърждава, че и Парламентът, като всяка друга институция или орган, трябва да определи най-подходящото ниво на отговорност, за да отговори на забележките, отправени от Парламента при процедурата на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

7.   Припомня, че Парламентът декларира в горепосочената си резолюция от 24 април 2007 г., че процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета следва да обхваща и решенията, взети от председателя, Бюрото и Председателския съвет, защото не длъжностните лица, а избраните членове на ЕП носят политическа отговорност; следователно, приканва председателя и заместник-председателя, който отговаря за бюджета, да вземат участие в бъдещите заседания на Комисията по бюджетен контрол, с оглед установяване на политически диалог;

8.   Припомня, че съгласно член 71 от своя правилник пленарното заседание, представлявано от своя председател, освобождава Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.   Приветства факта, че председателят на Парламента прие принципа за провеждане на политически диалог в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и че по негово искане заместник-председателят на Парламента, който отговаря за бюджета и бюджетния контрол и също така е и председател на комитета за контрол на одити, участва в политическия диалог с Комисията по бюджетен контрол в хода на публичното изслушване, проведено на 21 януари 2008 г.; изисква този диалог в бъдеще да се основава на писмени документи, отразяващи решенията на Бюрото и Председателския съвет с финансово отражение върху бюджета;

10.   Приветства и приема предложението, отправено от генералния секретар по време на изслушването от 21 януари 2008 г., за провеждане на редовни заседания с Комисията по бюджетен контрол относно изпълнението на бюджета на Парламента, извън рамките на редовната годишна процедура по освобождаване от отговорност;

11.   Отбелязва също така инициативата на председателя на Парламента, насочена към засилване на връзките между Бюрото и Комисията по бюджети, от една страна, и Бюрото и Комисията по бюджетен контрол, от друга страна, като се създаде работна група, на която да се възложи мандат за трайното укрепване на тези връзки; приветства първото съвместно обсъждане, проведено на 14 януари 2008 г., и атмосферата на доверие и сътрудничество между заинтересованите органи по време на разискванията; очаква продължаването на тези разисквания и е в очакване на заключенията от тях;

12.   Счита, че бюджетната процедура и процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета трябва да се разглеждат като взаимно допълващи се процедури: бюджетът не трябва да се приема, без да се анализират вече взетите решения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и решението за освобождаване от отговорност трябва да се взема при познаване на политическите цели, определени в рамките на бюджетната процедура за годината, за която се отнася освобождаването от отговорност; изисква подобряване на координацията между бюджетната процедура и процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Бюджетни приоритети за 2006 година

13.   Подчертава, че Парламентът прие следните бюджетни приоритети за 2006 година(23) :

   - предвиждане на необходимите длъжности за разширяването, и по-специално за осигуряването на достатъчен брой квалифицирани устни и писмени преводачи за всички официални езици, за да могат всички членове на ЕП да участват активно в работата на Парламента;
   - въвеждане на информационна и комуникационна политика за доближаване на Парламента до гражданите; в тази връзка предвижда още по-голямо засилване на ролята на външните представителства на Парламента и на сътрудничеството с Комисията;
   - проучване дали е желателно да се променя структурата на администрацията на Парламента или да се подкрепят в по-голяма степен основните му дейности, за да се оптимизира работата му;
   - осигуряване на достатъчна помощ и експерти, за да се гарантира качеството на законодателната дейност;
   - въвеждане на статут на сътрудниците на членовете; и
   - поемане на финансово задължение, с оглед покриване на разходите за участие на делегациите на Парламента в заседания, организирани извън неговите работни места;

Представяне на сметките на Европейския парламент

14.   Отбелязва, че през 2006 г. Парламентът е получил приходи в размер на 126 126 604 EUR (112 393 557 EUR през 2005 г.: +12,2 %);

15.   Обръща внимание на данните по приключването на сметките на Парламента за финансовата 2006 г., а именно:

Използване на бюджетните кредити през 2006 г. (24)

I. Бюджетни кредити за 2006 г.

- първоначален размер на бюджетните кредити

- коригиращ бюджет

- окончателен размер на бюджетните кредити

1 321 600 000

няма

1 321 600 000

II. Окончателен размер на бюджетни кредити за 2006 г.

- поети задължения

( % от окончателния размер на бюджетните кредити)

- плащания

(в % от поетите задължения)

1 306 325 432

(98,76 %)

1 117 578 610

(85,49 %)

III. Пренасяне на бюджетни кредити към 2007 г.

- автоматично пренасяне към 2007 г.

(в % от окончателния размер на бюджетните кредити)

(в % от поетите задължения)

- неавтоматично пренасяне (пренасяне на бюджетни кредити без поети задължения)

(в % от окончателния размер на бюджетните кредити)

188 746 822

(14,26 %)

(14,43 %)

4 817 000

(0,36 %)

IV. Анулиране

- анулирани бюджетните кредити

(в % от окончателния размер на бюджетните кредити)

15 274 568

(1,15 %)

V. Пренасяне на бюджетни кредити към 2006 г.

- автоматично пренасяне

- плащания в рамките на тези пренасяния

(в % от пренасянията)

- процент на освобождаване на бюджетни кредити

307 163 636

285 578 104

(92,95 %)

21 585 532

VI. Бюджетни кредити от целеви приход през 2006 г.

- бюджетни кредити от целеви приход

- поети задължения

(в % от бюджетните кредити от целеви приход)

- плащания

(в % от бюджетните кредити от целеви приход от поети задължения)

- налични бюджетни кредити от целеви приход

40 017 311

30 778 877

(73,86 %)

5 858 229

(18,75 %)

9 238 434

VII. Бюджетни кредити от пренесен целеви приход

към 2007 г.

- бюджетни кредити от пренесен целеви приход

34 831 297

VIII. Бюджетни кредити от пренесен целеви приход

към 2006 г.

- бюджетни кредити от пренесен целеви приход

- поети задължения

- плащания

(в % от поетите задължения)

32 288 714

32 054 298

31 086 918

(96,.36 %)

16.   Отбелязва, че представянето на сметките във вида, в те който фигурират в доклада за бюджетното и финансово управление, е променено в сравнение с предишната година; приканва администрацията да въведе и запази това представяне на сметките, което да позволява лесна съпоставимост между изпълнението на бюджета през различните години;

17.   Отбелязва, че през 2006 г. за 98,76 % от бюджетните кредити, записани в бюджета на Парламента, е било поето задължение, т.е. процентът на анулиране на бюджетните кредити е 1,15 %, и че както и при предходните финансови години е постигната много висока степен на изпълнение на бюджета;

18.   Припомня все пак, че високата степен на изпълнение се дължи отчасти на системната практика от 1992 г. насам да се извършват "трансфери на целеви средства", операция, която се изразява в трансфер на всички налични бюджетни кредити в края на годината по бюджетни редове за сгради, и по-специално за авансови капиталови плащания, с оглед намаляване на бъдещите плащания по лихви; в тази връзка отбелязва, че през 2007 г. по този начин са трансферирани 37 246 425 EUR;

19.   Отбелязва, че през 2006 г. сумата от 124 071 425 EUR (71,4 % от трансферите) е била използвана за увеличаване на сумата по някои бюджетни редове, предназначени за финансиране на политиката в областта на недвижимите имоти (от тази сума 38 603 580 EUR са от временни бюджетни кредити); припомня, че сумата на първоначално записаните по бюджетните редове кредити за периода 2001-2008 г. възлиза само на 14 287 887 EUR;

20.   Припомня също така, че е било разрешено извършването на общо 37 трансфера на бюджетни кредити в размер на 173 751 700 EUR (т.е. 13 % от окончателните бюджетни кредити; в Комисията трансферите представляват около 4 % от бюджетните кредити за плащания); отбелязва, че извършването на голям брой трансфери би довело до нарушаване на бюджетните принципи;

Бележки на Сметната палата за финансовата 2006 година

21.   Отбелязва, че Сметната палата установи, че "всички институции въведоха задоволителна рамка от системи за управление и контрол, в съответствие с Финансовия регламент, и проверката на избраната извадка показа незначително ниво на грешка"(25) ;

22.   Отбелязва, че Сметната палата е установила следната слабост при изплащането на надбавките за парламентарните сътрудници: "Сметната палата отбеляза, (...) че Бюрото не е осигурило ефективното прилагане на правилата за представяне на подходящи оправдателни документи (...) Бюрото следва да предприеме мерки за получаване на документите, считани за необходими за доказване на целесъобразността на разходите"(26) ;

23.   Във връзка с това представя своите забележки, като взема предвид забележките на вътрешния одитор, посочени в параграфи от 56 до 68;

Годишният доклад на вътрешния одитор

24.   Отбелязва, че през 2006 г. службата за вътрешен одит е приела или публикувала под формата на проект 16 одиторски доклада; между тези доклади фигурират одитът на процедурите за възлагане на обществените поръчки, одитът на надбавките за парламентарните сътрудници и последващите мерки по 452 отделни дейности, произтичащи от прегледа на механизма на вътрешен контрол, извършван в рамките на Парламента;

25.   Приветства официалното представяне от вътрешния одитор на заключенията от неговия годишен доклад за 2006 г. пред Комисията по бюджетен контрол, като посочва, че неговият доклад представлява не само инструмент за вътрешно управление, но също така и важна отправна точка при ежегодната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

26.   Споделя мнението на вътрешния одитор за все по-голямото значение, което трябва да се отдава на въвеждането на ефективен механизъм за вътрешен контрол; в тази връзка отбелязва мерките за подобряване прилагането на правилата и целите на контрола; отбелязва, че изпълнението на 20-те ключови дейности, упоменати от вътрешния одитор в първия му последващ одит, ще бъде разгледано във втория му последващ одит през 2008 г.; отбелязва забележките на администрацията, че 18 от 20-те дейности са изпълнени и че двете оставащи дейности са в процес на изпълнение;

27.   Приветства отчетения от администрацията напредък по отношение на процедурите за възлагане на обществените поръчки, и по-специално създаването на форум на обществените поръчки; отбелязва, че през 2008 г. вътрешният одитор ще започне нов одит на последващите мерки по изпълнението на 144 отделни дейности, произтичащи от одита на процедурите за възлагане на обществените поръчки;

Финансово управление на Европейския парламент и доклади за дейността на генералните директори

28.   Припомня на своите компетентни органи решението си(27) , съгласно което "възстановяването на средства за сградите (...) следва да се определя като част от бюджетната стратегия"; изразява съжаление за факта, че компетентните органи на Парламента никога не са изпълнявали решенията, взети от пленарното заседание и са продължили с практиката "да не включват в бюджета" политиката на Парламента в областта на недвижимите имоти за бъдещите му покупки (в бюджетния ред, озаглавен "Придобиване на недвижими имоти", има само символичен запис (p.m.) за годините 2005, 2006 и 2007 );

29.   Отбелязва, че при публичното изслушване на Комисията по бюджетен контрол, проведено на 21 януари 2008 г., генералният секретар е съобщил, че има стратегически план за политиката в областта на недвижимите имоти на Парламента; изисква от генералния секретар да представи този план на Комисията по бюджетен контрол във връзка с процедурата на освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г.;

30.   Отново изисква промяната на член 16 от Вътрешния правилник за изпълнението на бюджета на Европейския парламент, за да може всеки проект за недвижими имоти със значително финансово отражение върху бюджета на Парламента да бъде подлаган на одобрение от Комисията по бюджети;

31.   Приветства факта, че генералният секретар и всички генерални директори декларираха, че са получили разумни гаранции за това, че средствата, заделени за съответните дейности, са използвани по предназначение и в съответствие с принципа за добро финансово управление; също така отбелязва със задоволство потвърждението им, че въведените процедури на контрол осигуряват достатъчно гаранции за законосъобразността и правилността на извършените операции;

32.   Изисква от администрацията на Парламента да спазва бюджетните принципи и да подготви проектобюджет, като се гарантира, че записаните по този проектобюджет суми отразяват най-добре действителните потребности на отделните сектори на дейност на Парламента; изисква от оправомощените разпоредители с бюджетни кредити да посочат ясно в годишните си доклади за дейността, в отделна обобщаваща таблица в началото на техните доклади, окончателните бюджетни кредити, бюджетните кредити, за които е поето задължение, плащанията, преносите на бюджетни кредити, освободените бюджетни кредити и сумата, която генералната дирекция предоставя за "събиране";

33.   Приветства преразглеждането от генералните директори на списъка с дългосрочните договори;

34.   Изисква от своите генерални директори да удвоят усилията си, с цел докладите им да не се ограничават до обща структура, но и да съдържат съпоставими данни, за да станат по-лесно разбираеми;

35.   Приветства това, че вътрешният одитор и службите постигнаха споразумение по прилагането на плановете за действие за въвеждане на ефективен механизъм за вътрешен контрол в Парламента (рамка за вътрешен контрол); в тази връзка през 2003 г. и 2004 г. беше взето решение за изпълнението на 452 отделни дейности; отбелязва, че през 2006 г. само 225 от тези 452 дейности са напълно завършени, а 121 от тях са частично изпълнени; също така отбелязва, че вътрешният одитор определи 20 "ключови" дейности, насочени към силно рискови области; отбелязва, че на този етап администрацията декларира, че 18 от тези 20 дейности са изпълнени и отбелязва, че вътрешният одитор ще провери това при втория си последващ одит през 2008 г.;

Възлагане на обществени поръчки

36.   Припомня, че съгласно членове 54 и 119 от подробните правила за прилагане на Финансовия регламент(28) институциите изпращат на бюджетния орган доклади за процедурите на договаряне и за поръчките, които не попадат в приложното поле на директивите за възлагане на обществени поръчки; също така припомня, че в Официален вестник е публикуван списък на изпълнителите, на които е възложено изпълнението на обществени поръчки на стойност над 50 000 EUR, но под лимита, определен в гореспоменатите директиви, а договорите на стойност между 13 800 и 50 000 EUR са публикувани на интернет страницата на институциите;

37.   Отбелязва, че годишният доклад съдържа следната информация относно обществените поръчки, възложени през 2006 г.:

Вид на договора

Брой

[2005 в ( )]

Процент

[2005 в ( )]

Сума в евро

[2005 в ( )]

Процент

[2005 в ( )]

Услуги

199 (199)

69 % (64 %)

67 315 809

(89 551 639)

23 % (44 %)

Доставки

56 (53)

20 % (17 %)

61 441 090

(29 036 604)

21 % (14 %)

Строителни работи

31 (48)

11 % (15 %)

20 026 192

(13 763 856)

7 % (7 %)

Сгради

1 (12)

0 % (4 %)

143 125 000

(73 149 658)

49 % (35 %)

Общо

287 (312)

100 %

291 908 091

(205 501 756)

100 %

38.   Отбелязва разпределението на обществените поръчки, възложени през 2006 г. (с изключение на обществената поръчка, възложена чрез процедура на договаряне, а именно закупуването на сгради в Страсбург, която възлиза на сумата от 143 125 000 EUR), по вид използвана процедура, както следва:

Вид процедура

Брой

[2005 в ( )]

Процент

[2005 в ( )]

Сума в евро

[2005 в ( )]

Процент

[2005 в ( )]

Средна стойност

[2005 в ( )]

Открита

73 (64)

25 % (21 %)

93 681 193

(94 187 176)

62 % (71 %)

1 283 304

(1 471 675)

Ограничена

84 (112)

30 % (37 %)

7 044 607

(26 676 276)

5 % (20 %)

83 863

(238 181)

Процедура на договаряне

129 (124)

45 % (42 %)

48 057 291

(11 488 646)

33 % (9 %)

372 537

(92 650)

Общо

286 (300)

100 %

148 783 091

(132 352 098)

100 %

520 220

(441 174)

39.   Отбелязва, че през 2006 г. са били възложени 128 обществени поръчки на стойност 50 000 EUR или повече, и 159 обществени поръчки - на стойност между 13 800 EUR и 50 000 EUR; подчертава, че тези цифри показват, че обществените поръчки под 50 000 EUR представляват само 1,7 % от общата стойност, но в същото време - 55 % от общия брой на възложените от Парламента обществени поръчки;

40.   Отбелязва, че по отношение на стойността 67 % от обществените поръчки са били възложени чрез открита процедура (62 %) и ограничена процедура (5 %); все пак съжалява за това, че по отношение на стойността 33 % от обществените поръчки са били възложени чрез процедура на договаряне; изисква от генералния секретар да обясни това увеличение в сравнение с предходната година;

41.   Отбелязва, все пак, че през 2006 г. не беше възможно да се направи съпоставка, както изисква член 54 подробните правила за прилагане на Финансовия регламент (между броя на възложените обществени поръчки през година n и година n-1 за всеки оправомощен разпоредител с бюджетни кредити) поради извършените през въпросната година регулаторни промени, които не касаят тръжните процедури, обявени след 22 август; през 2006 г. Парламентът приложи процедурата на договаряне за възлагането на 74 обществени поръчки (през 2005 г.: 136 обществени поръчки);

42.   Припомня, че вътрешният одитор е извършил одит на процедурите по възлагане на обществени поръчки на институционално равнище; приветства споразумението между вътрешния одитор и службите за всеобхватен план на действие, съдържащ 144 отделни дейности за изпълнение; приветства това, че една от основните задачи, записани в работната програма на вътрешния одитор за 2008 г., е извършването на нов одит на процедурите по възлагане на обществени поръчки, с оглед преглед на постигнатия напредък;

43.   Изисква от генералния секретар да информира за постигнатия напредък по създаването на база данни за обществените поръчки в съответствие с член 95 от Финансовия регламент; също така отбелязва, че преразгледаният Финансов регламент предвижда създаването на единствена централна база данни за всички институции, управлявана от Комисията;

Политически групи (преглед на сметките и процедурите - бюджетна позиция 4000)

44.   Отново потвърждава, че политическите групи носят отговорност за управлението и използването на предоставените им бюджетни кредити на Парламента и че службата за вътрешен одит на Парламента няма правомощия за определяне на условията за използване на бюджетните кредити по позиция 4 0 0 0;

45.   Приветства публикуването от политическите групи на техните доклади за външен одит и сметките им за 2006 г. на интранет страницата на Парламента;

46.   Отбелязва, че през 2006 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0 0, са използвани, както следва:

(в хиляди евро)

Общо налични за бюджета за 2006 г.

70 900

Независими членове

1 644

Налични суми за групите

69 256

Група

Бюджетни кредити, отпуснати от бюджета на Парламента

Собствени средства на групите и суми, пренесени за следващата година

Разходи за 2006 г.

Процент на усвояване на бюджетните кредити

Таван за пренасяне на средства за следващата година*)

Суми, пренесени за

2007

PPE-DE

18 088

7 203

16 345

64,6 %

9 044

8 947

PSE

13 989

6 934

14 191

67,8 %

6 995

6 732

ELDR/ALDE

6 526

3 145

6 383

66,1 %

3 263

3 263

Verts/ALE

2 836

1 157

2 716

68,0 %

1 418

1 278

GUE/NGL

2 582

1 265

3 189

77,5 %

1 426

928

UEN

1 896

454

1 863

79,3 %

948

487

IND/DEM

2 034

875

1 912

65,7 %

1 017

997

NI

1 384

260

1 222

74,3 %

692

136

ОБЩО

49 606

21 294

47 821

67,4 %

24 803

22 767

*) в съответствие с член 2.1.6 от правилника относно използването на бюджетни кредити по позиция 4 0 0 0

47.   Отбелязва, че външните одитори потвърдиха, че сметките на политическите групи отговарят на действащите разпоредби и международните счетоводни стандарти;

48.   Отбелязва, че политическите групи са използвали средно едва 67,4 % от бюджетните кредити, предоставени им на разположение (в сравнение с 66 % през 2005 г. и 74 % през 2004 г.);

49.   Отбелязва, че на 9 юли 2007 г. Бюрото разгледа докладите на политическите групи относно изпълнението на бюджета, както и съответните одиторски доклади; в тази връзка отбелязва, че Бюрото възложи на разпоредителя с бюджетни кредити да пристъпи към възстановяване на неизползваните бюджетни кредити в размер на 25 403,77 EUR от групата ALDE, тъй като тази сума не може да бъде пренесена за следващата година;

Политически партии на европейско равнище

50.   Отбелязва следното представяне на сметките, при приключване на финансовата 2006 година:

Изпълнение на бюджет 2006 съгласно споразумението (евро)

Партия*)

Собствени средства

Общо субсидии, отпуснати от ЕП

Общо приходи

Субсидии, като процент от допустимите разходи (макс. 75 %)

PPE

1 106 891,41

2 914 059,56

4 020 950,97

72,5 %

PSE

932 781,81

2 580 000,00

3 512 781,81

71,49 %

ELDR

340 782,87

883 500,00

1 224 282,87

71,97 %

EFGP

240 204,29

581 000,00

821 204,29

71,20 %

GE

172 875,00

439 018,54

611 893,54

71,82 %

PDE

55 189,84

163 570,75

218 760,59

75 %

AEN

49 385,00

144 808,81

194 193,81

74,57 %

ADIE

59 513,36

125 016,22

184 529,58

75 %

EFA

69 665,67

220 913,67

290 579,34

75 %

EUD

47 597,22

29 670,24

77 267,46

62,59 %

Общо

3 074 886,47

8 081 557,78

11 156 444,25

72,13 %

PPE: Европейска народна партия; PSE: Партия на европейските социалисти; ELDR: Европейска партия на демократите, либералите и реформаторите; EFGP: Европейска федерация на Зелените партии; GE: Партия на европейската левица; PDE: Партия на европейските демократи; AEN: Съюз на Европа на нациите; ADIE: Алианс на независимите демократи в Европа; EFA: Европейски свободен алианс; EUD: Демократи за ЕС

51.   Подчертава, че външните одитори потвърдиха, че сметките на партиите отговарят на разпоредбите на членове 6, 7, 8 и 10 от Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище(29) и че сметките дават вярна и точна представа за финансовото състояние на политическите партии при приключването на финансовата 2006 г.;

52.   Приветства факта, че политическите партии на европейско равнище са постигнали висок процент на усвояване на предоставените им бюджетни кредити;

53.  Въпреки това подчертава, че на разпоредителя с бюджетни средства беше възложено:

   - да пристъпи към възстановяване на излишъка от 248 953,91 EUR от PDE, 215 498,59 EUR - от AEN, 69 317,14 EUR - от ADIE и 24 799,11 EUR - от EUD;
   - да пристъпи към възстановяване на 121 670,10 EUR от EUD и на 70 902,64 EUR - от ADIE, поради неспазване на разпоредбите на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2004/2003;

54.   Отправя питане до генералния секретар дали тези суми са възстановени;

55.   Отбелязва, че вътрешният одитор преразгледа изпълнението на разпоредбите за членския внос за политическите партии на европейско равнище и предаде доклада си по този въпрос през август 2007 г.; приветства изготвянето от вътрешния одитор на подробен план за действие, одобрен от администрацията; изисква резултатите от този одит да бъдат включени в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г.;

56.   Отбелязва, че бюджетът на една политическа партия на европейско равнище може да се финансира до 85 % от бюджета на Европейския парламент, считано от 2008 г. (75 % до края на 2007 г.); подчертава, че това ниво на субсидиране от Парламента предполага по-голяма отговорност от страна на партиите по отношение на дейностите им;

Надбавки за парламентарните сътрудници

57.   Отбелязва, че Сметната палата е установила недостатъци в регулаторната рамка, изготвена от Бюрото, и отправя критика за това, както и че по-голямата част от сумите, изплатени на членовете на Парламента по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), не са били подкрепени след това от подходящи оправдателни документи за разходите, извършени от името на съответния член на ЕП; същевременно признава усилията, положени от Бюрото и администрацията през 2007 г. за справяне с положението; приветства факта, че администрацията посочва, че към края на 2007 г. е получила над 99 % от оправдателните документи за 2006 г.;

58.   Въпреки това отбелязва, че за 2004 г. и 2005 г. администрацията е могла да получи респективно само 57 % и 51 % от изискваните документи; в тази връзка отбелязва политическото решение за прилагане със задна дата за периода 2004-2005 г. на правилата, приети на 13 декември 2006 г.;

59.   Изразява желанието си, във връзка със задължението за представяне на оправдателни документи за ползването на ИПП през 2004 г. и 2005 г., на всички членове да се изпрати съобщение, в което да се посочи, че трябва да представят на администрацията оправдателни документи за този период или да я уведомят дали документацията им е редовна;

60.   Изисква от администрацията да прилага правилно и последователно Правилника за изплащането на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент (30) и да отбелязва навреме и незабавно всички нередности и пропуски;

61.   Изисква от администрацията да въведе процедура за по-добра и прозрачна комуникация с членовете на ЕП, редовното спазване на сроковете за представяне на оправдателните документи, посочени в правилника за надбавките на членовете на ЕП, с оглед гарантиране предоставянето им по начин, съответстващ на процедурата и задължителния график на Сметната палата за изготвяне на нейния годишен доклад, както и изпращане на окончателно потвърждение до членовете на ЕП след приключване на преписката им;

62.   Приканва работната група на Бюрото по въпросите на статута на членовете на ЕП да представи заключенията си, за да може в най-кратки срокове да се вземат подходящи последващи мерки по забележките, направени от вътрешния одитор в неговия доклад за ИПП; във връзка с доклада на посочената работна група и в контекста на приемането на нови правила от компетентните политически органи, потвърждава отговорността на администрацията за гарантиране на предоставянето на Инструментите за предприсъединителна помощ при спазване на принципите за добро финансово управление и законосъобразност и правилност на извършваните операции; разбира проблемите и трудностите пред хармонизирането на ИПП със социалното и данъчно законодателство на всяка от 27-те държави-членки; призовава за незабавното започване на необходимите преговори с държавите-членки и с белгийското правителство; подчертава, че тази доста сложна операция не трябва да пречи на паралелното въвеждане на нови правила за ИПП;

63.   Отбелязва, че в доклада на вътрешния одитор се препоръчва развитие на два етапа на условията на работа на сътрудниците на членовете на ЕП: на първия етап, договорните отношения между сътрудника (сътрудниците) и члена на ЕП да се основават систематично на трудов договор, като се използва подобрен модел на задължителния договор; на втория етап, целта да бъде сътрудниците да се включат в категорията персонал, за който се прилагат Условията за работа на другите служители на Европейските общности;

64.   Припомня, че дейността на сътрудниците на членовете на ЕП изисква гъвкавост и подвижност, като новият Статут за сътрудниците следва да определи минимални стандарти за възнагражденията и социалните права в съответствие с приложимото европейско законодателство;

65.  Отбелязва единодушните решения на Бюрото и Председателския съвет съответно от 6 и 10 март 2008 г., с които:

   - се призовава администрацията да гарантира последователното прилагане и изпълнение на вътрешния правилник на Парламента относно възстановяването на разходите за парламентарни сътрудници;
   - се възлага мандат на генералния секретар да осъществи контакт с Комисията и Съвета, с цел да осигури възможност за нов набор от правила относно сътрудниците на членовете, посредством изменен режим за договорно наетия персонал, като същевременно се запази свободата на членовете да назначават техните сътрудници и да определят техните заплати независимо;
   - се възлага на работната група по въпросите на статута на членовете, сътрудниците и пенсионния фонд на членовете спешно да оцени в детайли действието на съществуващите правила и, като се има предвид значението на този въпрос, да представи предложения за промени в правилника, които счита за нужни;
- се настоява в тази работна група да участва член на Комисията по бюджетен контрол в качеството си на наблюдател, тъй като това е компетентната комисия за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета; в този контекст припомня на Бюрото своите коментари по отношение на раздел I - Европейски парламент, изложени в резолюцията от 25 октомври 2007 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(31) и резолюцията си от 26 септември 2006 г. с коментари, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година, Раздел I – Европейски парламент(32) ; изисква от компетентните органи да докладват обратно на Комисията по бюджетен контрол относно постигнатия напредък преди края на 2008 г.;

66.  По-специално настоява:

   - в съответствие с параграф 76 от гореспоменатата резолюция от 26 септември 2006 г., Парламентът следва да сключи рамкови договори изключително с предприятия от държавите-членки, специализирани, в съответствие с приложимото национално право, в аспектите на данъчното облагане и на социалното осигуряване, свързани с трудовите договори, и очаква от своята администрация да състави график за пълното изпълнение на посочения параграф до 1 септември 2008 г.;
   - като се има предвид, че установените от вътрешния одит нередности засягат преди всичко договорите с доставчици на услуги, временно, докато се намери трайно решение, договорите с доставчици на услуги да се управляват от агенти по плащанията в държавите-членки; агентът по плащанията да носи отговорност за това договорите с доставчици на услуги да са в съответствие с данъчното и социалноосигурителното законодателство на въпросната държава-членка и с правилника за изплащането на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, като за тази цел последният все още се нуждае от изменение; и да не се приема нито един договор с доставчик на услуги, който не е в съответствие с тези разпоредби;
   - администрацията да се постави в позиция, при която да може да представи на Сметната палата доказателства за това какви суми са били изплатени от членовете на ЕП на техните сътрудници, агенти по плащанията и доставчици на услуги и при какви условия;
   - да не се назначават роднини на членове на ЕП;
   - неспазване на националното законодателство или на Правилника за изплащането на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент автоматично да води до спиране на плащанията и възстановяване на ненадлежно платени суми;

67.   Призовава да се прави официално искане за предварително становище от Комисията по бюджетен контрол в случай на мерки за прилагане на Статута на членовете на ЕП(33) , които имат финансово отражение;

68.   Приветства решението на Бюрото от 25 септември 2006 г. за приемане на Кодекса за парламентарните сътрудниците и стажантите в Европейския парламент, както и изпращането на копие от този кодекс на всички членове на ЕП;

69.   Изисква от своя генерален секретар до края на септември 2008 г. да информира Комисията по бюджетен контрол за броя на издадените нареждания за събиране на вземания и събраната обща сума;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

70.   Отбелязва, че през ноември 2006 г. Фондът за доброволно пенсионно осигуряване е наброявал 659 членове; отбелязва, че месечната вноска във фонда за член на ЕП е възлизала на 3 354,21 EUR и е включвала, както следва: една трета част, или 1 118,07 EUR, плащани от члена на ЕП чрез текуща удръжка от неговата надбавка за разходи, и две трети части, или 2 236,14 EUR, внасяни от Парламента;

71.   Припомня въпросите, отнасящи се до прозрачността и източниците на доходи, повдигнати в горепосочената резолюция на Парламента от 24 април 2007 г.;

72.   Отбелязва, че актюерския дефицит на фонда за доброволно пенсионно осигуряване (съществуващ от 2001 г.) е намалял от 43 756 745 EUR през 2004 г. и 28 875 471 EUR през 2005 г. на 26 638 000 през 2006 г., като по този начин се е подобрила актюерската финансова позиция на фонда (76,8 % през 2004 г., 86,1 % през 2005 г. и 88,4 % през 2006 г.); подчертава, че през последните години колебанията на фондовата борса са изключително големи и следователно няма яснота в каква посока ще се развие актюерския дефицит на фонда; в тази връзка подчертава, че фондът е инвестирал общо 73 % от средствата в акции; изтъква, че управителите на фонда до 15 март 2008 г. следва да актуализират актюерския дефицит до края на декември 2007 г.;

73.   Обръща вниманието на Бюрото върху параграф 84 от горепосочената резолюция от 24 април 2007 г., според който беше взето решение, след влизането в сила на статута на членовете на Европейския парламент, Фондът за доброволно пенсионно осигуряване да се ограничи до зачитане на съществуващите права (придобити до юни 2009 г.), от което следва, че нито настоящите членове на Европейския парламент, нито другите членове на фонда могат да продължат да правят вноски във фонда;

74.   Изразява своята изненада от последната препоръка на Председателския съвет от 13 март 2008 г., която, след консултации с работната група на Бюрото по въпросите на статута на членовете, сътрудниците и пенсионния фонд, предвижда, че членовете на фонда за доброволно пенсионно осигуряване все още могат да придобият нови пенсионни права след влизане в сила на Статута на членовете; припомня на Бюрото, като орган за вземане на решения по този въпрос, политическата воля на Парламента, изразена в неговите резолюции относно освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета на Парламента за финансовите 2004 и 2005 г., че след влизане в сила на Статута на членовете дейността на фонда за доброволно пенсионно осигуряване ефективно ще бъде прекратена и ограничена до признаване на вече придобити права; настоява работната група на Бюрото да изготви необходимите мерки в съответствие с решенията на Парламента;

Подготовка за изпълнението на Договора от Лисабон

75.   Припомня, че през 2006 г. Парламентът искаше "да проучи дали следва да бъдат направени промени в неговите административни структури или да бъде продължена подкрепата на основните му дейности, за да се оптимизира работата на институцията"(34) ; добавя, че след това Парламентът изрази виждането, че "увеличената отговорност на Европейския парламент в процеса на вземане на законодателните решения изисква отделянето на доста повече средства в подкрепа на тази важна дейност"(35) ;

76.   Отбелязва отговора на своята администрация относно прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество;

77.   Също така подчертава, че Договорът от Лисабон разширява значително обхвата на процедурата на съвместно вземане на решение и тя става стандартната законодателна процедура и че по този начин Парламентът става съзаконодател на равноправна основа със Съвета за 95 % от законодателството на ЕС;

78.  В тази връзка изисква от своята администрация да представи до 30 ноември 2008 г.:

   - щатно разписание на служителите на Парламента (длъжностни лица и други служители) по степен, генерална дирекция, националност и пол, в това число и оценка за тях;
   - анализ на начина на използване на бюджета за проучвания от генералните дирекции;

79.   Припомня, че при провеждането на бюджетната процедура за 2007 г. Европейският парламент прикани Комисията да извърши средносрочна оценка на своите потребности от персонал и да представи подробен доклад за своя помощен персонал и неговите координационни функции; приканва своята администрация да извърши оценка на персонала си на тази основа и като използва същите инструменти; приканва за своевременно изпращане на Комисията по бюджетен контрол на доклад за оценка, преди процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г.; в тази връзка би искал да бъде информиран за броя на длъжностните лица и другите служители, които подпомагат членовете на ЕП в тяхната дейност като съзаконодатели, както и за броя на служителите, работещи в парламентарните делегации и администрацията на Парламента;

Последващи действия по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2005 г.

80.   Отбелязва със задоволство, че изчисленията на текущите разходи, свързани с изискването за поддържане на различното местонахождение на работните места бе намалено от 203 000 000 EUR за 2002 г. на 155 000 000 за 2007 г.; подчертава, че в рамките на пет години разходите са били намалени с почти 24 %; призовава своята администрация да продължи осъществяваната рационализация; подчертава, че изискването за поддържане на различно местонахождение на работните места на Парламента е предвидено в договорите; счита, че следва да бъде установена възможно най-добра координация между посочените работни места; подчертава, че гражданите не разбират защо Парламентът трябва да поддържа три местонахождения на работните места;

81.   Отбелязва отговора на своята администрация(36) за възможността за създаване на европейски орган по недвижимите имоти, съгласно който създаването на една голяма служба, която да отговаря за строителството и поддръжката на сгради на институциите и органите на ЕС, не би бил адекватен отговор на критерия за икономия на средства и добро управление; същевременно отбелязва, че едно по-тясно сътрудничество е желателно и желано;

82.   Отбелязва, че не е налице никакъв напредък по преговорите с белгийското правителство за терените, на които се намират сградите D4-D5 и тяхната подготовка за застрояване; изисква от заместник-председателя, който отговаря за политиката в областта на недвижимите имоти, да се свърже възможно най-скоро с новото белгийско правителство;

83.  Отбелязва постигнатия напредък по отношение на изпълнението на исканията си за създаване на план "Киото плюс"; припомня, че на 18 юни 2007 г. Бюрото:

   - прикани генералния секретар да открие тръжна процедура за набиране на предложения за оценка на емисиите на CO2, отделяни от Европейския парламент;
   - отбеляза преразглеждането от дирекцията на целите за околната среда и ключовите дейности за бъдещето и ги одобрява;
   - прие график за изпълнението на бъдещите фази на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS);
   - призова своя генерален секретар да изготви подробен план за действие;
   - реши да създаде работна група, която да отговаря за мониторинга на емисиите на CO2, съставена от двама членове на Бюрото, които ще бъдат определени на по-късен етап от процеса EMAS;
   - утвърди принципа за включване на всички инициативи в областта на околната среда в EMAS и се споразумя за необходимостта от осигуряване на ресурси за подобряване на EMAS;

84.   Изисква също така Комисията по бюджетен контрол да бъде информирана за всякакъв друг напредък;

Езиково многообразие

85.   Подчертава все по-голямото значение на Кодекса за поведение относно езиковото многообразие за парламентарната дейност на членовете на ЕП; изразява загриженост относно факта, че двата шестмесечни доклада за 2006 г. относно прилагането на кодекса за поведение показаха недостатъци по отношение на ефективното използване на услугите на службата за устни преводи; следователно отбелязва, че наличните бюджетни кредити не са били разпределени по най-икономичния начин и че основно засегнатите от тази грешка сектори са били парламентарните комисии и делегации и политическите групи; в тази връзка и предвид доклада за езиковото многообразие, приет на 5 септември 2006 г., призовава генералния секретар, съвместно с ползвателине на тези услуги, да намери решение на този въпрос;

Информационна и комуникационна политика

86.   Припомня, че в рамките на информационната и комуникационна политика на Парламента обхватът на дейностите е бил разширен и са били създадени нови информационни инструменти със значително финансово отражение върху бюджета за 2006 г. (посетителски център, интернет телевизия, аудио-визуална техника); призовава генералния секретар до края на м. юли 2008 г. да представи доклад за изпълнението и оценката на информационната и комуникационна политика;

Информационни технологии

87.   Подчертава значението на информационните технологии за Парламента като цяло, и по-специално за парламентарните дейности; изразява съжаление за това, че извършените подобрения са насочени по-скоро към представянето на Парламента в интернет и вътрешната мрежа на ЕП, отколкото към възможността за улесняване и постигане на по-голяма ефикасност в законодателната дейност;

Други въпроси

88.   Призовава генералния секретар да изпрати на Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол копие от всички доклади на Бюрото, в това число и докладите на неговата работна група и на Председателския съвет, със значително финансово отражение;

89.   Отбелязва, че въпросът за разликата от 4 136 125 белгийски франка, отчетена между наличните средства и записаното в съответните счетоводни документи от 1982 г., беше уреден през 2007 г., и следователно ще бъде включен в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г.;

Заключения от обсъждането на проектодоклада в комисия

90.   Отново обръща внимание на бюджетните приоритети за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и същевременно запазва убеждението си, че резултатите от процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета имат особено важно значение за бюджетната процедура; съответно, изразява задоволство по повод факта, че съгласно Договора от Лисабон тясното сътрудничество между Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол ще придобие по-голямо значение;

91.   Отбелязва със задоволство осъществения напредък в областта на изпълнението на бюджетните приоритети за 2006 г.; все пак продължава с внимание да следи дали всички приоритети са изпълнени;

92.   Взема под внимание (поверителния) доклад на вътрешния одитор относно инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), в който се анализират механизмите за вътрешен контрол в тази област и се предлагат подобрения; подчертава, че във всеки един момент от подготовката на проектодоклада относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, администрацията оказа цялостно сътрудничество на докладчика, при спазване на пълна прозрачност; подчертава също така, че Европейската служба за борба с измамите и Сметната палата бяха приканени да проучат доклада на вътрешния одит и да дадат подходящ ход на заключенията от него; изразява съжаление във връзка с нарушаването на разпоредбите на правилника на Парламента, отнасящи се до поверителността, както и във връзка с публикуването на лични и политически тълкувания на поверителната информация; счита, че тълкуванията създават погрешно впечатление относно целите и заключенията на доклада;

93.   Призовава своите компетентни органи да предприемат подходящи мерки с оглед приемането в пленарна зала, съгласно приложение VII, раздел A, параграф 1, четвърта алинея от Правилника за дейността на Парламента, на правилата относно административната обработка на поверителни документи, одобрени от Бюрото на 13 ноември 2006 г., което да стане навреме за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г.;

94.   Изразява съжаление за липсата на напредък в преговорите с белгийското правителство за терените, на които се намират сградите D4-D5 и тяхната подготовка за застрояване; настоятелно призовава белгийското правителство да изпълни категоричния си политически ангажимент, което то пое към Европейския парламент.

(1) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(2) OВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(3) OВ C 318, 29.12.2007 г.
(4) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) OВ C 320, 15.12.2005 г., стр. 156.
(9) OВ C 273, 15.11.2007 г., точка 10.6.
(10) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(11) OВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(12) OВ C 318, 29.12.2007 г.
(13) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(14) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(15) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(16) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(17) OВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 156.
(18) OВ C 273, 15.11.2007 г., точка 10.6.
(19) OВ L 177, 6.7.2007 г., стр. 3.
(20) ОВ L 187, 15.7.2008 г., стр. 3
(21) Решение 2005/684/EО, Евратом на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за приемане на Статут на членовете на Европейския парламент (OВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1).
(22) Член 276, параграф 1 от Договора за ЕО.
(23) OВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 156.
(24) OВ C 318, 29.12.2007 г., стр. 3.
(25) OВ C 273, 15.11.2007 г., параграф 10.6.
(26) OВ C 273, 15.11.2007 г., параграф 10.12.
(27) Параграф 5 от гореспоменатата резолюция от 24 април 2007 г.
(28) Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1). Регламент последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 478/2007 (OВ L 111, 28.4.2007 г., стр. 13).
(29) OВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.
(30) Документ PE 113.116/BUR./rev. XXIV/03-2007 от 1 март 2007 г.
(31) Приети текстове, P6_TA(2007)0474 , особено параграфи 23 и 24.
(32) OВ L 177, 6.7.2007 г., стр. 3, параграфи от 73 до 79.
(33) PE 388.087/BUR/GT/REV 10.
(34) OВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 156, параграф 19.
(35) ОВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 156, параграф 20.
(36) Писмо на генералния секретар от 29 октомври 2007 г. (317124).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г. раздел ІІ – Съвет
PDF 81k   DOC 57k
Решение
Резолюция
Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІ – Съвет (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC) )
P6_TA(2008)0135 A6-0096/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0364/2007 )(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(3) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0096/2008 ),

1.   Освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейската инвестиционна банка, както и на националните и регионалните одитни институции на държавите-членки, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел II – Съвет (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(6) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0364/2007 )(7) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(8) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0096/2008 ),

1.   Отбелязва, че през 2006 г. Съветът е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 626 102 378,31 EUR (2005 г.: 586 182 640,52 EUR), със степен на усвояване от 91,79%, което е по-малко от 2005 г. (96,69%);

2.   Отбелязва, че след въвеждането на счетоводната отчетност на базата на текущо начисляване, считано от 1 януари 2005 г., финансовите отчети на Съвета показват положителен финансов резултат от 90 578 934 EUR и идентични стойности (498 579 523 EUR) на активите и пасивите;

3.   Изразява съжаление, че за разлика от другите институции Съветът не представя годишен доклад за дейността пред Парламента, като се позовава на Джентълменското споразумение от 1970 г. (резолюция, записана в протокола от заседанието на Съвета от 22 април 1970 г.) и отсъствието на съответстващо изискване във Финансовия регламент; призовава Съвета да преразгледа решението си да не публикува и да не представя пред Парламента доклад за дейността, който би предоставил по-голяма отчетност пред широката общественост и данъкоплатците;

4.   Посочва заключението на Европейската сметна палата (ЕСП) в параграф 10.14 от горепосочения годишен доклад, че Съветът е продължил действието на договор за предоставянето на далекосъобщителни услуги за заседанията на Европейския Съвет и неправилно е обосновал това продължаване с позоваване на член 126, параграф 1, буква д) от Правилата за прилагане на Финансовия регламент;

5.   Съгласява се в тази връзка с ЕСП, че е трябвало да бъде проведена открита тръжна процедура преди изтичането на срока на договора; проявява разбиране, обаче, за извънредните обстоятелства, на които се позовава Съветът в своите отговори, а именно, че всички усилия на секретариата на Съвета е трябвало да бъдат насочени към проектите, свързани със заемането на новата сграда LEX; отбелязва, че през 2007 г. е извършено ново продължаване на действието на договора без тръжна процедура; приветства обаче факта, че нова тръжна процедура е започната и следва да доведе до нов договор, считано от юли 2008 г.;

6.   Отбелязва със задоволство, че Съветът е успял да намали с приблизително две трети резерва от невзети отпуски, предоставени като компенсация на служителите от бившите категории A и B преди 31 декември 1997 г.; отбелязва, че администрацията на Съвета е издала задължителни инструкции за пълно изчистване на оставащите налични отпуски до 2009 г. и насърчава Съвета да спази поставения от самия него краен срок;

7.   Приветства факта, че новите вътрешни правила за командировки на Генералния секретариат на Съвета във връзка с разходите за настаняване са влезли в сила от 1 юни 2007 г., което е по-рано от първоначално предвиденото от Съвета (октомври 2007 г.), вследствие забележките на ЕСП за финансовата 2005 г.;

8.   Отбелязва със задоволство създаването на специална група и издадените от нея препоръки с оглед реформиране на системата за възстановяване на пътни разноски на делегати на членовете на Съвета; подкрепя намерението на Съвета да продължи да провежда строги проверки на отчетите, предоставени от държавите-членки, докато новата електронна система, която трябва да бъде пусната в действие в началото на 2009 г., заработи успешно;

9.   Отбелязва, че между 1 януари 2005 г. и 1 юли 2007 г. на Службата за общи административни въпроси е била възложена задачата, наред с другото, да координира и контролира прилагането на препоръките на вътрешния одитор, възпрепятствайки по този начин последния да гарантира проследяването на своите собствени препоръки; приветства факта, че тази отговорност отново е възложена на вътрешния одитор;

10.   Отбелязва, че горепосоченото Джентълменско споразумение гласи следното по отношение на раздела от бюджета, който засяга Парламента: "Съветът се задължава да не нанася изменения по прогнозните разходи на Европейския парламент. Това задължение е обвързващо единствено доколкото прогнозните разходи не противоречат на разпоредбите на Общността, по-конкретно по отношение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители, както и седалищата на институциите";

11.   Изразява отново своето становище, че предвид отдалечената във времето дата на подписване и същественото несъответствие между използваните формулировки и вложеното в тях значение или тълкуването им, Джентълменското споразумение следва да бъде преразгледано; във всички случаи, понастоящем не съществуват пречки Съветът да бъде подложен на нормалната процедура по освобождаване от отговорност, какъвто е случаят с другите институции;

12.   Във връзка с това приветства обстоятелството, че Съветът и всички останали институции и органи на Общността приемат установената практика Парламентът да освобождава от отговорност техните генерални секретари във връзка с изпълнението на бюджета от тях, но изрично изразява критично отношение към факта, че Финансовият регламент не съдържа никаква информация за тази процедура, а единствено разпоредби във връзка с освобождаването от отговорност на Комисията;

13.   Призовава за максимална прозрачност в областта на общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС); изисква от Съвета да следи собствения си бюджет, така че в него да няма оперативни разходи в областта на ОВППС, в съответствие с точка 42 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(11) ;

14.   Призовава Съвета да посочи точното естество на разходите за всяка отделна позиция по Дял 3 ("Разходи, произтичащи от изпълнението на конкретни мисии на институцията")(12) от Раздел II на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., който е посветен на Съвета, така че да се позволи на Парламента да провери дали горепосоченото Междуинституционално споразумение е било спазено; запазва си правото да вземе необходимите стъпки, когато това е целесъобразно, в случай на нарушение на това споразумение;

15.   Изисква от Съвета да предостави на Парламента последваща оценка на отделните мисии в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана и на действията на специалните представители на ЕС, чиито дейности са, както се твърди, подложени на редовен одит и оценка.

(1) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(2) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(6) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(7) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(8) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(9) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(11) OВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1, изменено с Решение 2008/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 6, 10.1.2008 г., стр. 7).
(12) ОВ L 78, 15.3.2006 г., стр. I/273.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006  г., раздел IV – Съд на Европейските общности
PDF 91k   DOC 61k
Решение
Резолюция
Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006  г., раздел IV – Съд на Европейските общности (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC) )
P6_TA(2008)0136 A6-0097/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 година − Том I (C6-0365/2007 )(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Съда на Европейските общности до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, извършени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г., както и нейните специални доклади, придружени от отговорите на проверените институции(3) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и правилността на извършените операции, представена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0097/2008 ),

1.   Освобождава от отговорност секретаря на Съда на Европейските общности във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на Европейските общности за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г ., раздел IV – Съд на Европейските общности (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC) )

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година(6) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 година - Том I (C6-0365/2007 )(7) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Съда на Европейските общности до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, извършени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г., както и нейните специални доклади, придружени от отговорите на проверените институции(8) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и правилността на извършените операции, представена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(10) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0097/2008 ),

1.   Отбелязва, че през 2006 г. Съдът на Европейските общности (Съд на ЕО) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 252 306 372,60 EUR, (за 2005 г.: 232 602 467,74 EUR), като процентът на усвояване е бил 94,58 %;

2.   Отбелязва, че след въвеждането на счетоводната отчетност на базата на текущо начисляване, считано от 1 януари 2005 г., финансовите отчети на Съда на Европейските общности показват отрицателен финансов резултат за годината (1 529 933 EUR) и еднакъв размер на активите и пасивите (72 187 617 EUR);

3.   Отбелязва със задоволство приемането от Съда на Европейските общности през юли 2007 г. на кодекс за поведение, който се прилага за настоящите и бивши членове на Съда на Европейските общности, на Първоинстанционния съд и Съда на публичната служба(11) , и който включва задължение за представяне на декларация за финансови интереси на председателя на Съда на Европейските общности; подчертава обаче нееднократното си искане за публикуването на конкретни декларации, в интерес на прозрачността, например на интернет страницата на Съда на Европейските общности, дори и за това понастоящем да няма законово изискване;

4.   Изразява задоволство от това, че от 1 октомври 2007 г. бяха създадени два различни административни отдела (отдел за вътрешен одит и отдел за проверка) с двама отделни началник-отдели, като така се сложи край на критикуваното през предходните години от Сметната палата и Парламента положение, когато началникът на служба "Вътрешен одит" отговаряше за предварителната проверка на операциите, извършвани от разпоредителите с бюджетни кредити;

5.   Приветства информацията, съдържаща се в отговорите на Съда на Европейските общности на въпросника на докладчика за точното естество и съдържанието на препоръките от извършените през 2006 г. вътрешни одити, съгласно която вътрешният одитор на Съда на Европейските общности е извършил пет специални одита и е отправил препоръки към съответните служби (за организирането на посещения и управлението на бюджета за тях, за застрахователните договори, за процедурите, свързани с минималните стандарти за вътрешен контрол, за управлението на разходите по преместване и за ползването на телефон); въпреки това подчертава необходимостта от пълно изпълнение на тези препоръки;

6.   Също така изразява задоволство от факта, че след 2005 г., когато не бяха извършени последващи проверки, през 2006 г. отделът за вътрешен одит и финансова помощ извърши последващи проверки за три вида разходи, а именно разходите за документация и библиотека, за превозни средства и за дълекосъобщения, които потвърдиха редовността и съответствието на контролираните разходи;

7.   Приветства намаляването на броя възложени обществени поръчки чрез договаряне, като част от общия брой възложени обществени поръчки – от 38 % през 2005 г. на 34 % през 2006 г. ( на стойност над 60 000 EUR, след изменението на Правилника за прилагане(12) на Финансовия регламент); изисква все пак Съдът на Европейските общности да положи повече усилия, за да намали още повече това съотношение;

8.   Отбелязва, че в действителност 2006 г. беше първата година от същинската правораздавателна дейност на новосъздадения Съд на публичната служба, след като той започна да изпълнява функциите си през декември 2005 г;

9.   Отбелязва, че въпреки че броят на преведените страници се е увеличил с 24 % в сравнение с 2005 г., като е достигнал до 669 668 през 2006 г., броят на изпратените за превод страници е останал стабилен (645 176 през 2005 г. и 642 113 през 2006 г.), и изоставането, дължащо се на разширяването през 2004 г., е било намалено благодарение на взетите от Съда на Европейските общности мерки;

10.   Изтъква критиката, отправена от Сметната палата в нейния специален доклад № 2/2007 относно разходите за сградите, а именно, че независимият експерт, чието ангажиране беше предвидено в рамковия договор за разширяването на основната сграда на Съда на Европейските общности ("Palais"), не беше определен в началото, а в оригиналния рамков договор бяха заложени само общите принципи;

11.   Отбелязва със задоволство, че най-накрая независимият експерт (от KPMG) беше определен и започна работата си по упражняване на контрол върху изпълнението на договора и извършване на последваща проверка на цялата счетоводна отчетност; изразява надежда, че първоначалният бюджет ще бъде спазен и насърчава Съда на ЕО да упражнява строг контрол върху всички аспекти на напредъка на проекта чрез правилата за изпълнение, регулиращи системата за контрол;

12.   Наред с това отбелязва със задоволство подписването на договор за лизинг със закупуване между Великото херцогство Люксембург и Съда на ЕО, в който се определят необходимите мерки за допълване на рамковия договор от 2001 г. и се урежда продажбата на земята, на която се намира комплексът, на Съда на ЕО за символичната цена от 1 EUR, когато Съдът на ЕО стане собственик на сградите;

13.   Припомня, че в параграф 35 от Специалния доклад № 2/2007 относно разходите на институциите за сгради Сметната палата коментира строителството на разширението на Съда на ЕО в Люксембург, както следва: "(…) Съдът не взе участие в търга и в разширените преговори по договора ‐ чиито клаузи и възможности той не беше одобрил предварително ‐ и не е подписал договорите за финансиране, въпреки че ще трябва да поема финансовите разходи (например лихви, такси за мениджмънт). Отделите на Съда на Европейските общности провериха процедурата, използвана от правителството за възлагане на договора за финансиране на проекта, и установиха, че не е имало достатъчна конкуренция (…)"; приканва Комисията да представи най-късно до юли 2008 г. резултатите от допълнителните проучвания, обявени във връзка с проекта за разширение на Съда на ЕО в нейния отговор на писмен въпрос E-4016/2007 ,относно възможни нарушения на директивите за обществените поръчки;

14.   Посочва, че през 2006 г. броят на длъжностните лица и срочно наетия персонал (помощен, временно и договорно нает персонал) е нараснал с 4,8%, като е достигнал до 1 786 служители;

15.   Въпреки това отбелязва със загриженост, че Съдът на ЕО продължава да има затруднения при назначаването на квалифициран персонал, обхванат от Правилника за длъжностните лица, за някои длъжности (най-вече устни преводачи и специалисти по информационни технологии), въз основа на конкурсите, организирани от Европейска служба за подбор на персонал (EPSO);

16.   Приветства Съда на ЕО за включването в отчета на дейността му на раздел, в който се определят последващите действия, които трябва да се предприемат през годината, след предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност и докладите на Сметната палата; изисква, все пак, този раздел, както и докладът за вътрешните одити, изпратен от Съда на ЕО до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, да бъдат по-подробни.

(1) ОВ L 78, 15.03.2006 г.
(2) ОВ C 274, 15.11.2007, стр. 1.
(3) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(5) ОВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стp. 9).
(6) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(7) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(8) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(9) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стp. 9.).
(11) ОВ C 223, 22.9.2007 г., стр. 1.
(12) Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 478/2007 (OВ L 111, 28.4.2007, стp. 13).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , раздел V - Сметна палата
PDF 83k   DOC 56k
Решение
Резолюция
Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел V - Сметна палата (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC) )
P6_TA(2008)0137 A6-0093/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – том I (C6-0366/2007 )(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(3) ,

–   като взе предвид доклада на външния одитор и отчетите на Сметната палата за финансовата 2006 г.(4)

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(5) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0093/2008 ),

1.   Освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел V – Сметна палата (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(7) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – том I (C6-0366/2007 )(8) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(9) ,

–   като взе предвид доклада на външния одитор и отчетите на Сметната палата за финансовата 2006 г.(10)

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(11) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(12) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0093/2008 ),

1.   Отбелязва, че през 2006 г. Европейската сметна палата (ЕСП) е разполагала с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 113 596 668,31 EUR (2005 г.: 107 548 618,24 EUR), със степен на усвояване от 89 %, което е под средните стойности за другите институции;

2.   Отбелязва, че след въвеждането на счетоводната отчетност на базата на текущо начисляване, считано от 1 януари 2005 г., финансовите отчети на ЕСП показват отрицателен финансов резултат за финансовата 2006 г.(32 000 EUR) и превес на пасивите спрямо активите в размер на 11 418 000 EUR;

3.   Припомня, че по отношение на финансовата 2006 г. (какъвто беше случаят и с финансовата 2005 г.) счетоводните отчети на ECП бяха одитирани от външната фирма KPMG, която заключи следното: "[...] финансовите отчети дават вярна и точна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата към 31 декември 2006 г. и за оперативните резултати за приключилата тогава година в съответствие с Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., правилата за неговото прилагане, общоприетите счетоводни принципи и вътрешните правила на Европейската сметна палата";

4.   Отбелязва писмения отговор, предоставен от ЕСП на въпросника на докладчика по отношение счетоводната отчетност на пенсиите на бившите членове на ЕСП, съгласно който пенсионните задължения, считано от 31 декември 2006 г., се представят от ЕСП в счетоводния баланс, а гаранцията от държавите-членки се показва в бележките към същия счетоводен баланс, но не се осчетоводява като дългосрочно вземане от държавите-членки; отбелязва още, че за финансовата 2006 г. пенсионните плащания от ЕСП за нейни членове възлизат на 2,3 милиона EUR;

5.   Изразява отново своето становище, че задълженията за бъдещи пенсионни плащания и дългосрочното вземане към държавите-членки на основание предоставената от тях гаранция за финансиране на пенсионната схема трябва да бъдат включени в счетоводния баланс, така че да се даде ясна представа за съществуващите задължения и истинската цена на одитирането в ЕС, както и за да бъдат съобразени с принципите на счетоводната отчетност на базата на текущо начисляване, приложими от 1 януари 2005 г.;

6.   Отбелязва, че докладът на вътрешния одитор на ЕСП за 2006 г. беше до голяма степен положителен, като в него се установява, че качеството на тръжните досиета и договорите е било задоволително, въпреки че изборът на опростени или дерогационни процедури е могло да бъде по-добре обоснован и документацията на етап оценка на офертите следва да се подобри; приветства в тази връзка факта, че всички препоръки на вътрешния одитор (засилване на подходящото обучение във връзка с обществените поръчки и вписването на всички договори в една база данни) са били изпълнени;

7.   Отбелязва със загриженост, че съобразно отговорите на въпросника на докладчика, ЕСП продължава да бъде изправена пред трудности при набирането на квалифициран персонал чрез конкурсите, организирани от EPSO, за множество длъжности, като отчасти това се дължи на високата цена на живота в Люксембург и по-малко привлекателната заплата на основната степен AD5; приветства все пак значителното намаляване на свободните длъжности от 74 през 2006 г. на 56 през 2007 г. и поздравява намерението на ЕСП допълнително да намали броя на незаетите длъжности и съответното им процентно изражение в общото щатно разписание през настоящата и следващите години;

8.   Отбелязва, че петима нови членове са се присъединили към ЕСП през 2006 г.; потвърждава своята надежда, че ще е възможно изграждането на по-рационална структура на ЕСП преди следващото разширяване; приканва ЕСП да разгледа съществуващите модели с оглед намаляване на общия брой членове; подновява своя призив за разглеждане на предложения за въвеждане на ротационна система по подобие на прилаганата от Управителния съвет на EЦБ или на система с един генерален одитор; призовава ЕСП да информира Парламента за проследяването на тази препоръка до 30 септември 2008 г.;

9.   Отбелязва, че ЕСП е приела нов наръчник за одит на изпълнението и план за продължаване развитието на ИТ одита и коригиране организацията на одитните групи, така че да отразяват влиянието на управлението на бюджета, основано на дейности, върху одитирането; отбелязва още, че ЕСП е провела процедура за самооценка през 2006 г., която е довела до план за действие;

10.   Отбелязва, че този план за действие е бил подложен на "партньорска проверка" от международен екип; изисква председателят на ЕСП да даде осъвременена информация относно развитието на проверката и прилагането на плана за действие;

11.   Отбелязва във връзка с декларациите за финансовите интереси на членовете, че в съответствие с Кодекса за поведение на ЕСП, членовете на ЕСП подават декларации за своите финансови интереси и друго имущество (включително акции, конвертируеми ценни книжа и инвестиционни сертификати, както и земи и друго недвижимо имущество, като декларират и професионалната дейност на своя съпруг) до председателя на ЕСП, който ги съхранява със задължение за поверителност, като тези декларации не се публикуват;

12.   Заявява отново, че, като принципно положение и в интерес на прозрачността, членовете на всички европейски институции следва да бъдат задължени да подават декларации за финансови интереси, които трябва да бъдат достъпни чрез Интернет в публичен регистър; изразява своето разочарование, че, противно на миналогодишното му искане, ЕСП не е информирала Парламента преди 30 септември 2007 г. за това какви подходящи мерки ще вземе в тази връзка.

(1) ОВ L 78, 15.3.2006 г..
(2) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ C 292, 5.12.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(7) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(8) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(9) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(10) ОВ C 292, 5.12.2007 г., стр. 1.
(11) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(12) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VI – Европейски икономически и социален комитет
PDF 84k   DOC 58k
Решение
Резолюция
Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC) )
P6_TA(2008)0138 A6-0098/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0367/2007 )(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(3) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0098/2008 ),

1.   Освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(6) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0367/2007 )(7) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(8) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0098/2008 ),

1.   Отбелязва, че през 2006 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 112 389 673,52 EUR (2005 г.: 106 880 105,67 EUR), със степен на усвояване от 97,01 %;

2.   Отбелязва, че след въвеждането на счетоводната отчетност на базата на текущо начисляване, считано от 1 януари 2005 г., финансовите отчети на EИCК показват отрицателен финансов резултат в размер на 2 204 729 EUR (дефицит) и идентични стойности (164 448 636 EUR) на активите и пасивите;

3.   Приветства подписването през декември 2007 г. на ново споразумение за административно сътрудничество между ЕИСК и Комитета на регионите (КР) за периода от 2008 до 2014 г.; изразява своето убеждение, че сътрудничеството между двете институции ще бъде благоприятно от финансова гледна точка за европейските данъкоплатци;

4.   Приветства ясния ангажимент на двата комитета към целта им за хармонизиране на собствените стандарти за вътрешен контрол въз основа най-добрите практики, както и всички други съответни финансови процедури, свързани със съвместните служби;

5.   Отбелязва, че съгласно новото споразумение най-важните области (инфраструктура, ИТ и далекосъобщения, както и превод, включително съставянето на документи) остават отговорност на съвместните служби, докато ограничен брой услуги като вътрешните услуги, социалната и медицинската служба, библиотеката и предпечатната подготовка, са разделени;

6.   Настоява обаче, че това разделение следва да бъде без отражение върху бюджета и поради това призовава двата комитета да направят съвместен анализ в рамките на средносрочния преглед, така че да преценят дали разместването на ресурсите е довело до ползи и за двете страни; призовава двата комитета да информират Парламента за мини-споразуменията за сътрудничество в областите, засегнати от разделението;

7.   Посочва забележката на Европейската сметна палата в параграф 10.19 от горепосочения годишен доклад, че във връзка с обществените поръчки са се проявили някои слабости при управлението и контрола; отбелязва със загриженост високия процент на процедури с договаряне вместо покани за представяне на оферти при всички разходи за обществени поръчки; приветства все пак информацията, предоставена от съвместните служби, според която за повечето от услугите, свързани със сградите, които преди това са били възложени след процедури с договаряне, са били подписани нови договори след обявяването на покани за представяне на оферти или такива процедури са в ход;

8.   Приветства в тази връзка създаването в рамките на съвместните служби на отдел "Договори", който подпомага всички оперативни отдели в съвместните служби в областта на обществените поръчки; отбелязва, че съгласно новото споразумение службата за проверки на съвместните служби се прехвърля към съответните собствени служби на всеки един от комитетите;

9.   Отбелязва, че съгласно отговорите на съвместните служби на въпросника на докладчика, със заемането на сградите Remorqueur и Van Maerlant през 2007 г. 92  % от общото офис пространство на комитетите е вече заето и техните нужди от офис пространство за задоволени за следващите години;

10.   Отбелязва, във връзка с обновяването на фоайето на сградата Montoyer, че в своя доклад вътрешният одитор на ЕИСК заключава, че "не намира елементи, които да предполагат, че налагането на глоба за закъснялото завършване на фоайето е незащитимо"; отбелязва, че този доклад е бил изпратен на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и че това не е довело до последващи действия, с които ЕИСК или КР са запознати;

11.   Отбелязва, че в своя годишен доклад за дейността ЕИСК счита за недостатъчен последващия контрол, извършен през 2006 г.; отбелязва със задоволство стъпките, предприети от ЕИСК за подобряване на положението, включително създаването на стабилно положение по отношение персонала, подобряване на оперативната съвместимост на проверителите и т.н.;

12.   Счита за изключително важно проверките, извършвани например от разпоредителите с бюджетни кредити, проверителите или одиторите, да бъдат достатъчно строги; подчертава в тази връзка важността от достатъчен брой произволни проверки във всички сектори като допълнение към няколкото стратегически сектори, които са с по-висок риск;

13.   Отбелязва със задоволство в тази връзка личното уверение, дадено от генералния-секретар на ЕИСК пред Комисията по бюджетен контрол на Парламента, че са налице разумни гаранции и предпазни мерки относно ефикасността и редовността на предварителните и последващите проверки;

14.   Приветства създаването на одитен комитет, съставен от трима членове на ЕИСК, подпомагани от външен одитор и докладващи на председателя на ЕИСК, задачите на които, наред с другото, включват проверка на независимостта на отдела за вътрешен одит и оценка на действията, предприети в отговор на препоръките, съдържащи се в одитните доклади;

15.   Отбелязва със съжаление, че вследствие на белгийското наказателно производство срещу бивш член на EИСК, свързано с пътните разноски (посочено в параграф 4 от резолюцията на Парламента относно освобождаването от отговорност от 27 април 2006 г.(11) ), устните разисквания на съда бяха отложени пет пъти, като три пъти това става по искане на защитата; отбелязва със задоволство, че администрацията на ЕИСК е дала писмени доказателства, че ЕИСК не насърчава тези отлагания;

16.   Отбелязва със задоволство, че на 10 октомври 2007 г. беше прието общо преразглеждане на правилата за възстановяване на пътни и заседателни разноски на членовете на ЕИСК, чиято цел е да се подобрят и опростят съответните процедури, като същевременно се гарантира прозрачността и равното отношение към всички членове и се вземат предвид новите технологични развития (електронни билети, онлайн хотелски резервации и видеоконферентни връзки).

(1) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(2) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(6) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(7) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(8) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(9) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(11) ОВ C 296 Е, 6.12.2006 г., стр. 171.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., раздел VІІ - Комитет на регионите
PDF 88k   DOC 63k
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относна освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VІІ - Комитет на регионите (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC) )
P6_TA(2008)0139 A6-0095/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0368/2007 )(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Комитета на регионите пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(3) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0095/2008 ),

1.   Освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VII – Комитет на регионите (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(6) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0368/2007 )(7) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Комитета на регионите пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(8) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0095/2008 ),

1.   Отбелязва, че през 2006 г. Комитетът на регионите (КР) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 74 391 953,27 EUR (2005 г.: 69 570 456,32 EUR), със степен на усвояване от 97,94 %;

2.   Отбелязва, че след въвеждането на счетоводната отчетност на базата на текущо начисляване, считано от 1 януари 2005 г., финансовите отчети на КР показват отрицателен финансов резултат за финансовата 2006 г. (8 306 761 EUR) и идентични стойности (101 124 165 EUR) активи и пасиви;

3.   Приветства подписването през декември 2007 г. на ново споразумение за административно сътрудничество между ЕИСК и Комитета на регионите (КР) за периода от 2008 до 2014 г.; изразява своето убеждение, че сътрудничеството между двете институции ще бъде изгодно от финансова гледна точка за европейските данъкоплатци;

4.   Приветства ясния ангажимент на двата комитета към целта за хармонизиране на своите стандарти за вътрешен контрол въз основа най-добрите практики, както и всички други съответни финансови процедури, свързани със съвместните служби;

5.   Отбелязва, че съгласно новото споразумение най-важните области (инфраструктура, ИТ и телекомуникации, както и превод, включително съставянето на документи) остават отговорност на съвместните служби, докато ограничен брой услуги като вътрешните услуги, социалната и медицинската служба, библиотеката и предпечатната подготовка са разделени;

6.   Настоява обаче, че това разделение следва да бъде без отражение върху бюджета и поради това призовава двата комитета да направят съвместен анализ като част от средносрочния преглед, така че да преценят дали разместването на ресурсите е довело до ползи и за двете страни; призовава двата комитета да информират Парламента за мини-споразуменията за сътрудничество в областите, засегнати от разделението;

7.   Посочва забележката на Европейската сметна палата в параграф 10.19 от горепосочения годишен доклад, че във връзка с обществените поръчки са се проявили някои слабости при управлението и контрола; отбелязва със загриженост високия процент на процедури с договаряне вместо покани за представяне на оферти при всички разходи за обществени поръчки; приветства все пак информацията, предоставена от съвместните служби, според която, за повечето от услугите, свързани със сградите, които преди това са били възложени след процедури с договаряне, са били подписани нови договори след обявяването на покани за представяне на оферти или такива процедури са в ход;

8.   Приветства в този контекст създаването в рамките на общите служби на отдел "Договори", който подпомага всички оперативни отдели в съвместните служби в областта на обществените поръчки; отбелязва, че съгласно новото споразумение службата за проверки на съвместните служби се прехвърля към съответните собствени служби на всеки един от комитетите;

9.   Отбелязва, че съгласно отговорите на съвместните служби на въпросника на докладчика, със заемането на сградите "Remorqueur" и "Van Maerlant" през 2007 г. 92 % от общото офис пространство на комитетите е вече заето и техните нужди от офис пространство за задоволени за следващите години;

10.   Отбелязва, във връзка с обновяването на фоайето на сградата "Montoyer", че в своя доклад вътрешният одитор на ЕИСК заключава, че не намира елементи, които да предполагат, че налагането на глоба за закъснялото завършване на фоайето е неоправдано; отбелязва, че този доклад е бил изпратен на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и че това не е довело до последващи действия, които да са известни на ЕИСК или КР;

11.   Отбелязва, че през 2006 г. службата за проверка е прехвърлена от отдел "Бюджет и финанси" към отдел "Обща администрация", с оглед допълнително укрепване на принципа за разделяне на функциите и независимостта на тази служба; отбелязва още, че КР счита, че е извършил задоволителен брой последващи проверки през 2006 г. и е изискал от всички свои служби да проверят 5% от всички досиета през 2007 г.; приветства факта, че КР е увеличил значително ресурсите и капацитета на своята служба за финансова проверка;

12.   Счита за изключително важно проверките, извършвани например от разпоредителите с бюджетни кредити, проверителите или одиторите, да бъдат достатъчно строги; подчертава в този контекст важността от достатъчен брой произволни проверки във всички сектори като допълнение за няколкото стратегически сектори, които са с по-висок риск;

13.   Посочва забележката на Сметната палата в параграф 10.23 от горепосочения годишен доклад, че в рамките на процедурата за последващи проверки администрацията на КР е установила, че при една национална делегация възстановената на членовете й сума за пътни разноски (самолетни билети) на базата на ръкописни фактури от туристическа агенция е била средно с 83 % по-висока от определената от самолетната компания цена за използвания билет;

14.   Отбелязва, че в тази връзка администрацията на КР проведе обстойно разследване по този въпрос, което приключи през юли 2007 г. и чиито резултати, според Сметната палата, не доказват обосноваността на изплатените за административни разходи суми;

15.   Отбелязва със задоволство, че КР реши да изисква спазването на редица условия за възстановяване и преустанови възстановяването на суми, което се основава на закупени при предишните условия пътни документи; приветства факта, че като предохранителна мярка КР уведоми ОЛАФ за промените в последващите проверки и приетите от администрацията на КР мерки;

16.   Отбелязва, че вътрешният одит на преводите на възнаграждения, който приключи през 2006 г. и който включваше задълбочен преглед на всички извършени преводи, показа, че "съществуват слабости по отношение на принципа за разделяне на функциите в тази област (функции за иницииране и вътрешна проверка) и контролната среда е трябвало да се ползва с по-голямо предимство предвид съществуващите рискове"; отбелязва още, че през февруари 2007 г. са извършени последващи действия съгласно препоръките на вътрешния одитор; настоятелно призовава администрацията на КР да гарантира пълното изпълнение на всички препоръки от одита;

17.   Отбелязва, че след разследване OLAF установи, че осем от извършените преводи не отговарят на законовите изисквания и препоръча надплатените суми да бъдат възстановени от съответните длъжностни лица; отбелязва със задоволство, че всички суми са били възстановени до началото на 2007 г.; отбелязва още, че OLAF препоръча откриването на дисциплинарно производство за шестима служители, като за пет от тях е предал досиетата на белгийските власти;

18.   Отбелязва, че по искане от белгийските власти назначаващият орган на КР отне имунитета на засегнатите длъжностни лица на 6 юли 2007 г., за да могат те да бъдат разпитани от властите; отбелязва още, че до настоящия момент администрацията на КР не е получила информация дали белгийските власти възнамеряват да предприемат последващи действия по тези досиета;

19.   Отбелязва със задоволство, че генералният секретар на КР започна административно разследване, което беше проведено от бивш заместник генерален директор на Комисията; посочва, че в два от петте случая, при които досиетата са предадени на властите, назначаващият орган на КР реши да открие дисциплинарно производство пред Дисциплинарния съвет; осъзнава, че съгласно Правилника за длъжностните лица окончателно решение в тези случаи може да се вземе само след издаването на окончателно решение от белгийски съд;

20.   Отбелязва, че в останалите три случая, назначаващият орган ще вземе решение за откриването на дисциплинарно производство веднага щом получи необходимата информация относно последващите действия, които белгийските власти възнамеряват да предприемат по тези досиета; отбелязва още, че в друг случай, в който ОЛАФ не е предоставил досието на белгийските власти, назначаващият орган реши, в съответствие с препоръките от административното разследване, да отправи предупреждение към съответното длъжностно лице; повтаря искането си за стриктно преследване на нарушенията във всички случаи, в които може да се докаже поведение с цел измама;

21.   Призовава КР да обмисли възможността за съразмерни дисциплинарни мерки, ако резултатът от делата пред компетентния съд го изисква;

22.   Отбелязва със задоволство, че КР няма други специфични проблеми по отношение на наемането на персонал и че почти е запълнил квотата си, договорена с останалите институции.

(1) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(2) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(6) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(7) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(8) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(9) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , раздел VІІІ - Европейски омбудсман
PDF 79k   DOC 54k
Решение
Резолюция
Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VІІІ - Европейски омбудсман (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC) )
P6_TA(2008)0140 A6-0092/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни сметки на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0369/2007 )(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(3) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0092/2008 ),

1.   Освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VIII – Европейски омбудсман (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(6) ,

–   като взе предвид окончателните годишни сметки на Европейските общности за финансовата 2006 г. – Том I (C6-0369/2007 )(7) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г. и специалните доклади на Сметната палата, придружени от отговорите на проверените институции(8) ,

–   като взе предвид декларацията, гарантираща точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на извършените операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6-0092/2008 ),

1.   Отбелязва, че през 2006 г. Европейският омбудсман (Омбудсманът) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 7 682 538 EUR, (за 2005 г.: 7 224 554 EUR), при степен на оползотворяване 88,13 %, под средната стойност на другите институции;

2.   Отбелязва, че финансовите отчети на Омбудсмана за 2006 г. показват отрицателен икономически резултат за 2006 г. (1 214 375 EUR) и идентични стойности на активите и пасивите (2 308 799 EUR);

3.   Отбелязва, че за периода 2003-2006 г. бюджетните кредити за поети задължения са нараснали стабилно от 4 438 653 EUR на 7 682 538 EUR (+73 %), длъжностите от 31 на 57 (+84 %), докато оплакванията са се увеличили от 2 436 на 3 830 (+57 %), а започнатите нови проверки - от 253 на 258 (+2 %);

4.   Отбелязва, че Европейската сметна палата е посочила в годишния си доклад, че проверката не е довела до никакви забележки по отношение на Омбудсмана;

5.   Отбелязва, че службата на Омбудсмана е поела изцяло задължението за персонала си от януари 2006 г.; посочва в този контекст, че съгласно вътрешния одиторски доклад до институцията, № 06/04, извършеният одит за оценка на съответствието на процедурите за управление и контрол за определяне на индивидуалните права " не е посочил области на сериозен риск при процедурите за управление и контрол, но е потвърдил, че институцията следва да реши специфични въпроси";

6.   Отбелязва, че в предоставената информация от главния оправомощен разпоредител с бюджетните кредити в доклада за дейността през 2006 г., се посочва, че ефикасността на интегрираната рамка за вътрешен контрол на службите на Омбудсмана е била предмет на самооценка отново в началото на 2007 г. и, че окончателните заключения посочват като цяло задоволително ниво на изпълнение на стандартите за вътрешен контрол (85 % срещу 76 % през 2004 г.); отбелязва освен това обаче, че е нужно подобряване на ефективността в някои области (определяне на чувствителни функции); насърчава отново Омбудсмана да положи всички усилия за по-нататъшно подобряване на ефективността на интегрираната рамка за вътрешен контрол на институцията си;

7.   Отбелязва със задоволство, че новото рамково споразумение за сътрудничество с неопределен срок на действие между Омбудсмана и Парламента относно предоставянето на определени административни услуги, в т.ч. сгради, компютърна техника, комуникации, правна помощ, медицински услуги, обучение, писмени и устни преводи беше договорено през 2005 г., подписано през м. март 2006 г. и влезна в сила на 1 април 2006 г. отбелязва освен това, че Омбудсманът счита, че новото споразумение е напълно удовлетворяващо;

8.   Отбелязва със задоволство, че първият генерален секретар на Омбудсмана беше назначен на 1 август 2006 г.

9.   Гледа със загриженост на годишния доклад на Омбудсмана, от който е видно, че неговата институция е имала затруднения относно назначенията през 2006 г., по-специално по отношение на квалифицираните юристи, поради двете последователни вълни на разширяване (приключване на назначенията от държавите-членки, присъединили се през 2004 г. и подготовката за назначения през 2007 г.), заради текучеството на персонала и трудното привличане и задържане на кандидатите с временни договори в Страсбург; отбелязва, че Омбудсманът очаква да срещне по-малко трудности при назначаването на персонал през следващите години;

10.   Приветства приемането на решение от Омбудсмана на 14 декември 2007 г. относно годишната декларация за финансови интереси на Омбудсмана; отбелязва със задоволство, че тази декларация е публикувана на интернет страницата на Омбудсмана;

11.   Приветства Омбудсмана за готовността му да се присъедини към междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(11) , като прилага системата, установена в Регламент (ЕО) № 1073/1999(12) ; отбелязва със задоволство, че Омбудсманът е поканил службата OLAF да изрази гледната си точка за ползата и условията на евентуалното присъединяване на Омбудсмана към това споразумение, с писмо от 9 януари 2008 г.

(1) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(2) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(6) ОВ L 78, 15.3.2006 г.
(7) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(8) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(9) ОВ C 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Eвратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(11) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.
(12) Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните
DOC 50k
Решение
Резолюция
Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC) )
P6_TA(2008)0141 A6-0094/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(1)

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. - том І (C6-0370/2007 )(2) ,

–   като взе предвид годишния отчет на Европейския надзорен орган по защита на данните до органа, който отговаря за освобождаване от отговорност във връзка с вътрешния одит, проведен през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г и специалния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на одитираните институции(3) ,

–   като взе предвид становището, гарантиращо точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции, предоставено от Сметната палата съгласно член 248 от договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10, и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0094/2008 ),

1.   Освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г.;

2.   Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Съвета, Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІХ - Европейския надзорен орган по защита на данните (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г.(6)

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2006 г. - том І (C6-0370/2007 )(7) ,

–   като взе предвид годишния отчет на Европейския надзорен орган по защита на данните до органа, който отговаря за освобождаване от отговорност във връзка с вътрешния одит, проведен през 2006 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г и специалния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на одитираните институции(8) ,

–   като взе предвид становището, гарантиращо точността на отчетите, както и законността и правомерността на свързаните с тях операции, предоставено от Сметната палата съгласно член 248 от договора за ЕО(9) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10, и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0094/2008 ),

1.   Отбелязва, че през 2006 г. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНЗД) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 4 138 378 EUR (2005 г.: 2 840 733 EUR), със степен на усвояване от 93,3 %;

2.   Отбелязва, че одитът на ЕНЗД, проведе от Европейската сметна палата не е дала материални наблюдения по отношение на ЕНЗД; отбелязва, че след въвеждането на счетоводния принцип на начисляване, считано от 1 януари 2005 г., годишните финансовите отчети на ЕНЗД показват отрицателен икономически резултат за финансовата година (1 402 513 EUR) и еднакъв размер на активи и пасиви (23 517 EUR);

3.   Отбелязва, че на 7 декември 2006 г. споразумението за административно сътрудничество между генералните секретари на Комисията, Парламента и Съвета, подписани съвместно с ЕНЗД, е подновено за период от още 3 години с действие от 16 януари 2007 г.;

4.   Отбелязва, че въз основа на гореспоменатото споразумение за сътрудничество, администрирането на всички мисии на ЕНЗД са гарантирани от службата за "Управление и плащане" на Комисията и същите правила се прилагат и за възстановяването на разходи за настаняване при служебни пътувания за двете категории служители, двамата члена и персонала;

5.   Отбелязва със задоволство, че процеса на последващи проверки и издаването на окончателни становища от ЕНЗД са отбелязали напредък и че срокът - пролетта на 2007 г. - наложен от ЕНЗД, е накарал институциите и организациите да увеличат усилията си да изпълнят своите задължения за уведомяване;

6.   Отбелязва, че със своето решение от 7 ноември 2006 г. ЕНЗД реши да създаде структура за вътрешен контрол, подходящ за неговите дейности и изисквания;

7.   Приветства ежегодното публикуване от страна на ЕНЗД и на подпомагащия го надзорен орган на декларация относно финансовите интереси, във форма подобна на тази, попълвана ежегодно от членовете на Европейския парламент и съдържаща важна информация по такива въпроси като подлежащи на деклариране професионални дейности и длъжности и дейности срещу заплащане;

8.   Поздравява ЕНЗД за неговото решение от 12 септември 2007 г. да се присъедини към междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно вътрешните разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(11) в приложение на системата, въведено с Регламент (ЕО) №1073/1999(12) .

(1) OВ L 78, 15.3.2006 г.
(2) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(3) OВ С 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(4) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(6) OВ L 78, 15.3.2006 г.
(7) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 1.
(8) OВ С 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(9) OВ С 274, 15.11.2007 г., стр. 130.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(11) ОВ L 136, 31.05.1999 г., стр. 15.
(12) Регламент (ЕО) No 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.
PDF 130k   DOC 105k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г. (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC) )
P6_TA(2008)0142 A6-0111/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Фондацията(2) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5843/2008 – C6-0084/2008 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4) , и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно създаването на рамков Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0111/2008 ),

1.   Освобождава на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2006 година;

2.   Излага своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, съответно на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г. (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.(6) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Фондацията(7) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5843/2008 – C6-0084/2008 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 година относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(9) , и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно създаването на рамков Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0111/2008 ),

1.   Отбелязва, че окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд са приложени към доклада на Сметната палата;

2.   Одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г. (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.(11) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Фондацията(12) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5843/2008 – C6-0084/2008 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(14) , и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно създаването на рамков Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(15) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0111/2008 ),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила убедителни гаранции, че годишните отчети за финансовата 2006 година са надеждни и че извършените операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 24 април 2007 г. Парламентът освободи директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2005 година(16) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   прикани Фондацията да обърне по-голямо внимание на процентите на пренесени средства през 2005 г. по отношение на бюджетните кредити за административни разходи (дял II) и оперативни дейности (дял III), които остават на високото ниво от съответно 37 % и 44 %;
   прикани Фондацията да представи работна програма, която отразява приноса ѝ по оперативен и измерим начин;
   изрази загриженост, че за 2005 г. не съществува изчерпателен документ, който да анализира рисковете, произтичащи от финансовите и оперативни аспекти на дейността на Фондацията, нито утвърждаване на процедурите, въведени от разпоредителите с бюджетни кредити, за да се гарантира точността и изчерпателността на финансовата информация, която тя е изпратила на счетоводителя, с изключение на аспектите, свързани с обработката на данни;

Общи въпроси, които се отнасят до въпроси от хоризонтално естество при агенциите на ЕС и които поради това са от значение за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на всяка една агенция

1.   Отбелязва, че през 2006 г. бюджетите на 24-те агенции и други децентрализирани органи на Общността, които подлежат на одит от Сметната палата, се равняват общо на 1 080,5 милиона евро (като най-голям е бюджетът на Европейската агенция за възстановяване в размер на 271 милиона евро, а най-малък е бюджетът на Европейския полицейски колеж (CEPOL) в размер на 5 милиона евро);

2.   Посочва, че кръгът от външни органи на ЕС, които подлежат на одит и освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, понастоящем обхваща не само традиционните регулаторни агенции, но също така изпълнителните агенции, създадени за осъществяването на специфични програми, а в близко бъдеще ще включи и съвместните предприятия, създадени като публично-частни партньорства (съвместни инициативи в областта на технологиите);

3.   Наблюдава, що се отнася до Парламента, че броят на агенциите, подлежащи на процедура по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, се променя както следва: финансова година 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 регулаторни агенции и 2 изпълнителни агенции (не се включват двете агенции, които подлежат на одит от Сметната палата, но са обект на вътрешна процедура по освобождаване от отговорност);

4.   Следователно стига до заключението, че понастоящем процедурата по одит/освобождаване от отговорност е тромава и непропорционална по отношение на относителния размер на бюджетите на агенциите/децентрализираните органи на Общността; възлага на своята компетентна комисия да извърши всеобхватен преглед на процедурата по освобождаване от отговорност за агенциите и децентрализираните органи на Общността с оглед изработване на по-прост и рационален подход, като се има предвид непрестанно нарастващият брой органи, всеки от които ще изисква отделен доклад за освобождаване от отговорност през следващите години;

Принципни съображения

5.   Изисква от Комисията, преди създаването на нова агенция или извършването на реформа на съществуваща такава, да представи точни разяснения по следните елементи: вид на агенцията, цели, вътрешна управленска структура, продукти, услуги, ключови процедури, целеви групи, клиенти и заинтересовани страни, официални взаимоотношения с външни субекти, бюджетна отговорност, финансово планиране и политика по отношение на персонала и наемането му;

6.   Изисква дейността на всяка агенция да бъде регламентирана чрез годишно споразумение за изпълнението, сключвано от агенцията и отговорната ГД, което следва да съдържа основните цели за следващата година, финансова рамка и ясни показатели за оценка на изпълнението;

7.   Изисква Сметната палата или друг независим одитор да подлага агенциите на редовни (и на ad hoc) одити на изпълнението; счита, че тези одити не следва да се ограничават до традиционните елементи на финансово управление и правилното изразходване на обществени средства, а също така да обхващат административната ефективност и ефикасност и да включват определяне на рейтинг на финансовото управление на всяка агенция;

8.   Счита, че в случая с агенции, които системно са надценявали бюджетните си нужди, трябва да се предприеме съкращаването на личния състав на базата на незаетите места; счита, че това в дългосрочна перспектива ще доведе до заделянето на по-малко средства за агенциите и до по-ниски административни разходи;

9.   Отбелязва като сериозен проблем факта, че редица агенции търпят критика за това, че не следват правилата за обществените поръчки, регламента за финансиране, правилника за длъжностните лица и т.н.; счита, че основната причина за това е, че повечето регламенти, както и финансовият регламент са предназначени за по-големи институции и повечето от малките агенции нямат необходимия размер, за да се справят с тези регулаторни разпоредби; поради това призовава Комисията да намери бързо решение с цел да се подобри ефективността, като се групират административните функции на различните агенции, така че да се постигне необходимият размер (като се вземат предвид необходимите промени в основните регламенти, уреждащи положението на агенциите и тяхната бюджетна независимост) или спешно да изготви проект за специфични разпоредби за агенциите (по-специално правила за прилагане относно агенциите), които ще им позволят да бъдат напълно изрядни;

10.   Настоява Комисията, когато изготвя предварителния проектобюджет да вземе предвид резултатите от изпълнението на бюджета от различните агенции в предишни години, по-специално в годината n-1 и да преразгледа бюджета, заявен съответно от отделните агенции; приканва съответната компетентна комисия да уважи това преразглеждане и, ако то не е предприето от Комисията, сама да преразгледа въпросния бюджет, като го сведе до реалистично равнище, подходящо за капацитета за възприемане и прилагане на въпросната агенция;

11.   Припомня своето решение за освобождаване от отговорност по отношение на финансовата 2005 г., в която Комисията бе приканена да представи на всеки пет години проучване относно добавената стойност на всяка съществуваща агенция; приканва всички заинтересувани институции, при отрицателна оценка на добавената стойност на дадена агенция, да вземат необходимите мерки, като преформулират мандата на въпросната агенция или като я закрият; отбелязва, че през 2007 г. не е имало никакви оценки, изготвени от Комисията; настоява за това, Комисията да представи поне пет такива оценки преди да се вземе решението за освобождаване от отговорност по отношение на финансовата 2007 г., като започне с най-старите агенции;

12.   Изразява мнението, че препоръките на Сметната палата следва да бъдат приложени незабавно, а нивото на изплатените субсидии за агенциите следва да бъде приравнено към техните действителни касови потребности; счита освен това, че измененията към основния финансов регламент трябва да бъдат включени в рамковия финансов регламент за агенциите и в различните специфични финансови регламенти;

Представяне на данни от доклади

13.   Отбелязва, че не съществува стандартен подход на агенциите по отношение на представянето на извършените от тях дейности по време на въпросната финансова година, на техните отчети и доклади относно бюджетното и финансовото управление, нито към въпроса до каква степен е допустимо декларация за достоверността и точността на отчетите да бъде съставяна от директора на агенцията; отбелязва, че не всички агенции правят ясно разграничение между а) представяне на дейността на агенцията пред обществеността и б) технически доклади по въпросите на бюджетното и финансовото управление;

14.   Отбелязва, че макар постоянните инструкции на Комисията за съставяне на доклади за дейността да не изискват изрично от агенцията изготвяне на декларация за достоверността и точността на отчетите, през 2006 г. много директори са изготвили такива, като в един от случаите декларацията включва съществена резерва;

15.   Припомня параграф 23 от своята резолюция от 12 април 2005 г.(17) , в който директорите на агенциите се приканват от този момент нататък да придружават своя годишен доклад за дейността, който се представя заедно с финансова и управленска информация, с декларация за достоверността и точността на отчетите по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, подобна на декларациите, подписвани от генералните директори на Комисията;

16.   Изисква Комисията да внесе съответните изменения в постоянните си инструкции към агенциите;

17.  Освен това предлага Комисията да работи съвместно с агенциите за изработване на хармонизиран модел, приложим за всички агенции и децентрализирани органи на Общността, като се прави ясно разграничение между:

   годишен доклад относно операциите, дейността и постиженията на органа, предназначен за широка публика;
   финансови отчети и доклад за изпълнението на бюджета;
   доклад за дейността, който следва модела на докладите за дейността, изготвяни от генералните директори на Комисията;
   подписана от директора на органа декларация за достоверността и точността на отчетите, придружена от резерви или забележки, които според него е удачно да бъдат представени на вниманието на органа, отговарящ за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Общи заключения на Сметната палата

18.   Отбелязва заключението на Сметната палата (параграф 10.29 от Годишния доклад(18) ), че изразходването на субсидиите, платени от Комисията от бюджета на Общността не се основава на достатъчно обосновани прогнози за касовите потребности на агенциите и че този факт, съчетан с размера на пренесените бюджетни кредити, ги кара да държат значителни касови наличности; отбелязва също така препоръката на Сметната палата, че размерът на изплащаните на агенциите субсидии следва да бъде в съответствие с реалните им касови потребности;

19.   Отбелязва, че в края на 2006 г. 14 агенции все още не се приложили счетоводната система АВАС (Годишен доклад, бележка под линия към параграф 10.31);

20.   Отбелязва забележката на Сметната палата (Годишен доклад, параграф 1.25) относно натрупаните задължения за неползван отпуск, осчетоводени от някои агенции; посочва, че за финансовата 2006 година Сметната палата е включила резерви към своите декларации за достоверността и точността на отчетите по отношение на три агенции (Европейски център за развитие на професионално обучение (CEDEFOP), CEPOL и Европейската железопътна агенция); (за финансовата 2005 година това е било направено за CEDEFOP, Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция за възстановяване);

Вътрешен одит

21.   Припомня, че в съответствие с член 185, параграф 3 от Финансовия регламент вътрешният одитор на Комисията е също така вътрешен одитор на регулаторните агенции, които получават безвъзмездни средства, изплащани от бюджета на Общността; посочва, че вътрешният одитор докладва пред управителния съвет и пред директора на всяка агенция;

22.   Обръща внимание на резервата, включена в годишния доклад за дейността на вътрешния одитор за 2006 г., която гласи следното:"

Вътрешният одитор на Комисията не е в състояние да изпълнява правилно своите задължения на вътрешен одитор на органите на Общността съгласно член 185 от Финансовия регламент поради липса на човешки ресурси.

"

23.   Отбелязва, обаче, забележката на вътрешния одитор в доклада за дейността му за 2006 г., че от 2007 г., благодарение на допълнителните човешки ресурси, предоставени от Комисията на Службата за вътрешен одит (IAS), всички действащи регулаторни агенции ще бъдат подлагани на годишни вътрешни одити;

24.   Отбелязва непрестанно нарастващия брой регулаторни и изпълнителни агенции и съвместни предприятия, които подлежат на одит от IAS съгласно член 185 от Финансовия регламент; изисква от Комисията да уведоми своята компетентна комисия дали човешките ресурси, с които разполага IAS, ще бъдат достатъчни за провеждане на годишни одити на всички подобни органи през следващите години;

25.   Отбелязва, че член 72, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 изисква от всяка агенция всяка година да изпраща на органа, който отговаря за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и на Комисията, доклад от директора, който обобщава броя и вида на вътрешните одити, извършени от вътрешния одитор, направените препоръки и предприетите по тези препоръки действия; изисква от агенциите да посочват дали се предприемат такива действия и, ако се предприемат, по какъв начин;

26.   Приема за сведение, по отношение на способността за провеждане на вътрешен одит, особено във връзка с по-малките агенции, предложението на вътрешния одитор до компетентната комисия на Парламента от 14 септември 2006 г. по-малките агенции да получат разрешение да ползват услуги по вътрешен одит, предоставяни от частния сектор срещу заплащане;

Оценка на агенциите

27.   Припомня съвместното заявление на Парламента, Съвета и Комисията(19) , договорено по време на заседанието на помирителния комитет преди провеждането на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) във връзка с бюджета на 13 юли 2007 г., което призовава за изготвяне на i) списък на агенциите, които Комисията възнамерява да оценява и на ii) списък на агенциите, които вече са били оценени, придружен от резюме на основните заключения;

Дисциплинарни процедури

28.   Отбелязва, че, поради своя размер, отделни агенции изпитват затруднения при създаването на дисциплинарни съвети ad hoc, съставени от служители от съответната професионална степен, и че Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC) не разполага с правомощия по отношение на агенциите; призовава агенциите да обмислят създаването на свой междуинституционален дисциплинарен съвет;

Проект на междуинституционално споразумение

29.   Припомня проекта на междуинституционално споразумение за оперативната рамка на европейските регулаторни агенции, представен от Комисията (COM(2005)0059 ), който целеше изграждането на хоризонтална рамка за създаването, структурата, дейността, оценката и контрола на европейските регулаторни агенции; отбелязва, че проектът представлява полезна инициатива в рамките на усилията за рационализиране на създаването и на управлението на агенции; отбелязва заявлението в Обобщителния доклад на Комисията за 2006 г. (параграф 3.1, COM(2007)0274 ), че макар след публикуването на проекта да не е имало напредък в преговорите, в края на 2006 г. в Съвета отново са започнали дискусии по същество; изразява съжаление, че не е било възможно постигането на по-нататъшен напредък по посока на приемане на документа;

30.   Приветства следователно ангажимента на Комисията да представи съобщение относно бъдещето на регулаторните агенции в рамките на 2008 г.;

Самофинансиращи се агенции

31.  Припомня, че за двете самофинансиращи се агенции административният съвет е органът, който освобождава директора от отговорност за изпълнението на бюджета; отбелязва, че и двете агенции имат значителни натрупани излишъци от приходи от събрани такси, пренесени от бюджета за предходната година:

   Служба за хармонизация във вътрешния пазар - в пари и парични еквиваленти: 281 милиона евро(20) ;
   Служба на Общността за сортовете растения - в пари и парични еквиваленти: 18 милиона евро(21) ;

Конкретни бележки

32.   Отбелязва, че за финансовата 2006 година Сметната палата отново е установила високи равнища на пренос на бюджетни кредити (43 % за административни разходи (дял II) и 45 % за оперативни дейности (дял III));

33.   Обръща внимание на факта, че Сметната палата потвърди, че през финансовата 2006 г. фондацията е изпълнила във всички основни отношения разпоредбите за надеждност, обръща внимание на редица слабости, не на последно място по отношение на правилото за бюджетна отговорност, присъждането на два договора, фактът, че суми, което е трябвало да бъдат изцяло изразходвани през 2007 г. са бюджетирани през 2006 г., както и неуспехът при спазването на критериите за подбор на служители, което от своя страна повдига съмнението, че прозрачността и недискриминацията може би не са били гарантирани по време на провеждането на процедурите;

34.   Отбелязва критичното становище на Сметната палата, че по отношение на процедурите за наемане на служители, критериите за подбор нито са определени от комисии по подбора в началото на процедурата, нито са изготвени в съответствие с обявлението за незаета длъжност, както и отговорът на Фондацията, че всички обявления за незаети длъжности вече ясно заявяват дали успехът на тестовете е предпоставка за спечелване на конкурса;

35.   Отбелязва, че счетоводният баланс на Фондацията включва земя и сгради на стойност 1,8 милиона евро (макар разходите за строителство за 1992 г. да възлизат на 7,2 милиона евро) и натрупан излишък от 4,09 милиона евро;

36.   Отбелязва, че съгласно годишния доклад на Фондацията за 2006 г. през същата година фондацията е въвела система за управление на проекти с оглед подобряване на организационната ефективност чрез по-голяма прозрачност и по-добра координация при използване на ресурсите, а също така е внедрила система за контрол на изпълнението с цел по-нататъшно увеличаване на ефикасността; освен това, системата за възлагане на обществени поръчки е разширена за осигуряване на по-голяма гъвкавост;

37.   Отбелязва освен това, че през 2006 г. фондацията започна последваща оценка на работната програма за 2001-2004 г., във връзка с междинна оценка на определени аспекти на текущата ѝ работа, с оглед определяне на въздействието, добавената стойност и ефективността на организацията; отправя искане да бъде информиран за резултатите от оценката.

(1) OВ С 261, 31.10.2007 г., стр. 60.
(2) OВ С 309, 19.12.2007 г., стр. 116.
(3) ОВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(4) ОВ L 139, 30.05.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1111/2005 (ОВ L 184, 15.07.2005 г., стр. 1).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ С 261, 31.10.2007 г., стр. 60.
(7) OВ С 309, 19.12.2007 г., стр. 116.
(8) ОВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(9) ОВ L 139, 30.05.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1111/2005 (ОВ L 184, 15.07.2005 г., стр. 1).
(10) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(11) OВ С 261, 31.10.2007 г., стр. 60.
(12) OВ С 309, 19.12.2007 г., стр. 116.
(13) ОВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(14) ОВ L 139, 30.05.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1111/2005 (ОВ L 184, 15.07.2005 г., стр. 1).
(15) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(16) OВ L 187, 15.7.2008 г., стр. 85.
(17) Резолюция на Европейския парламент относно забележките, придружаващи решението за освобождаване от отговорност на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2003 година (ОВ L 196, 27.7.2005 г., стр. 75).
(18) OВ С 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(19) Документ на Съвета DS 605/1/07 Rev1.
(20) Източник: Доклад относно годишните отчети на Службата за хармонизация на вътрешния пазар за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Службата (ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 141).
(21) Източник: Доклад относно годишните отчети на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Службата (ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 135).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.
PDF 129k   DOC 101k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г. (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC) )
P6_TA(2008)0143 A6-0114/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Фондацията(2) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 Февруари 2008 г. (5843/2008 – C6-0084/2008 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1360/90 от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(4) , и по-специално член 11 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(5) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0114/2008 ),

1.   Освобождава Директора на Европейската фондация за обучение от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2006 г.;

2.   Излага своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г. (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.(6) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Фондацията(7) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 Февруари 2008 г. (5843/2008 – C6-0084/2008 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1360/90 от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(9) , и по-специално член 11 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(10) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0114/2008 ),

1.   Отбелязва, че окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение са приложени към доклада на Сметната палата;

2.   Одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г. (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC) )

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.(11) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Фондацията(12) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 Февруари 2008 г. (5843/2008 – C6-0084/2008 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1360/90 от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(14) , и по-специално член 11 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(15) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0114/2008 ),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила убедителни гаранции, че годишните отчети за финансовата 2006 година са надеждни и че извършените операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 24 април 2007 г. Парламентът освободи Директора на Европейската фондация за обучение от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на фондацията за финансовата 2005 година(16) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   обърна внимание на фондацията върху високия процент (над 40%) на пренос на поети задължения за оперативни дейности; прикани фондацията да подобри своето програмиране;
   критикува факта, че както и в предишни години фондацията, в нарушение на финансовите си разпоредби, е публикувала само резюме на своя бюджет в Официален вестник;
   изказа съжаление от факта, че фондацията все още не бе завършила въвеждането на своята система за вътрешен контрол и че в края на 2005 г. не е имала анализ на операционния риск и последващи проверки, а в същото време счетоводителят все още не е валидирал информацията по сметките и системите за установяване на наличностите;

Общи въпроси, които се отнасят до въпроси от хоризонтално естество при агенциите на ЕС и които поради това са от значение за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на всяка една агенция

1.   Отбелязва, че през 2006 г. бюджетите на 24-те агенции и други децентрализирани органи на Общността, които подлежат на одит от Сметната палата, се равняват общо на 1 080,5 милиона евро (като най-голям е бюджетът на Европейската агенция за възстановяване в размер на 271 милиона евро, а най-малък е бюджетът на Европейския полицейски колеж (CEPOL) в размер на 5 милиона евро);

2.   Посочва, че кръгът от външни органи на ЕС, които подлежат на одит и освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, понастоящем обхваща не само традиционните регулаторни агенции, но също така изпълнителните агенции, създадени за осъществяването на специфични програми, а в близко бъдеще ще включи и съвместните предприятия, създадени като публично-частни партньорства (съвместни инициативи в областта на технологиите);

3.   Наблюдава, що се отнася до Парламента, че броят на агенциите, подлежащи на процедура по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, се променя както следва: финансова година 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 регулаторни агенции и 2 изпълнителни агенции (не се включват двете агенции, които подлежат на одит от Сметната палата, но са обект на вътрешна процедура по освобождаване от отговорност);

4.   Следователно стига до заключението, че понастоящем процедурата по одит/освобождаване от отговорност е тромава и непропорционална по отношение на относителния размер на бюджетите на агенциите/децентрализираните органи на Общността; възлага на своята компетентна комисия да извърши всеобхватен преглед на процедурата по освобождаване от отговорност за агенциите и децентрализираните органи на Общността с оглед изработване на по-прост и рационален подход, като се има предвид непрестанно нарастващият брой органи, всеки от които ще изисква отделен доклад за освобождаване от отговорност през следващите години;

Принципни съображения

5.   Изисква от Комисията, преди създаването на нова агенция или извършването на реформа на съществуваща такава, да представи точни разяснения по следните елементи: вид на агенцията, цели, вътрешна управленска структура, продукти, услуги, ключови процедури, целеви групи, клиенти и заинтересовани страни, официални взаимоотношения с външни субекти, бюджетна отговорност, финансово планиране и политика по отношение на персонала и наемането му;

6.   Изисква дейността на всяка агенция да бъде регламентирана чрез годишно споразумение за изпълнението, сключвано от агенцията и отговорната ГД, което следва да съдържа основните цели за следващата година, финансова рамка и ясни показатели за оценка на изпълнението;

7.   Изисква Сметната палата или друг независим одитор да подлага агенциите на редовни (и на ad hoc) одити на изпълнението; счита, че тези одити не следва да се ограничават до традиционните елементи на финансово управление и правилното изразходване на обществени средства, а също така да обхващат административната ефективност и ефикасност и да включват определяне на рейтинг на финансовото управление на всяка агенция;

8.   Счита, че в случая с агенции, които системно са надценявали бюджетните си нужди, трябва да се предприеме съкращаването на личния състав на базата на незаетите места; счита, че това в дългосрочна перспектива ще доведе до заделянето на по-малко средства за агенциите и до по-ниски административни разходи;

9.   Отбелязва като сериозен проблем факта, че редица агенции търпят критика за това, че не следват правилата за обществените поръчки, регламента за финансиране, правилника за длъжностните лица и т.н.; счита, че основната причина за това е, че повечето регламенти, както и финансовият регламент са предназначени за по-големи институции и повечето от малките агенции нямат необходимия размер, за да се справят с тези регулаторни разпоредби; поради това призовава Комисията да намери бързо решение с цел да се подобри ефективността, като се групират административните функции на различните агенции, така че да се постигне необходимият размер (като се вземат предвид необходимите промени в основните регламенти, уреждащи положението на агенциите и тяхната бюджетна независимост) или спешно да изготви проект за специфични разпоредби за агенциите (по-специално правила за прилагане относно агенциите), които ще им позволят да бъдат напълно изрядни;

10.   Настоява Комисията, когато изготвя предварителния проектобюджет да вземе предвид резултатите от изпълнението на бюджета от различните агенции в предишни години, по-специално в годината n-1 и да преразгледа бюджета, заявен съответно от отделните агенции; приканва съответната компетентна комисия да уважи това преразглеждане и, ако то не е предприето от Комисията, сама да преразгледа въпросния бюджет, като го сведе до реалистично равнище, подходящо за капацитета за възприемане и прилагане на въпросната агенция;

11.   Припомня своето решение за освобождаване от отговорност по отношение на финансовата 2005 г., в която Комисията бе приканена да представи на всеки пет години проучване относно добавената стойност на всяка съществуваща агенция; приканва всички заинтересувани институции, при отрицателна оценка на добавената стойност на дадена агенция, да вземат необходимите мерки, като преформулират мандата на въпросната агенция или като я закрият; отбелязва, че през 2007 г. не е имало никакви оценки, изготвени от Комисията; настоява за това, Комисията да представи поне пет такива оценки преди да се вземе решението за освобождаване от отговорност по отношение на финансовата 2007 г., като започне с най-старите агенции;

12.   Изразява мнението, че препоръките на Сметната палата следва да бъдат приложени незабавно, а нивото на изплатените субсидии за агенциите следва да бъде приравнено към техните действителни касови потребности; счита освен това, че измененията към основния финансов регламент следва да бъдат включени в рамковия финансов регламент за агенциите и в различните специфични финансови регламенти;

Представяне на данни от доклади

13.   Отбелязва, че не съществува стандартен подход на агенциите по отношение на представянето на извършените от тях дейности по време на въпросната финансова година, на техните отчети и доклади относно бюджетното и финансовото управление, нито към въпроса до каква степен е допустимо декларация за достоверността и точността на отчетите да бъде съставяна от директора на агенцията; отбелязва, че не всички агенции правят ясно разграничение между а) представяне на дейността на агенцията пред обществеността и б) технически доклади по въпросите на бюджетното и финансовото управление;

14.   Отбелязва, че макар постоянните инструкции на Комисията за съставяне на доклади за дейността да не изискват изрично от агенцията изготвяне на декларация за достоверността и точността на отчетите, през 2006 г. много директори са изготвили такива, като в един от случаите декларацията включва съществена резерва;

15.   Припомня параграф 25 от своята резолюция от 12 април 2005 г.(17) , в който директорите на агенциите се приканват от този момент нататък да придружават своя годишен доклад за дейността,който се представя заедно с финансова и управленска информация, с декларация за достоверността и точността на отчетите по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, подобна на декларациите, подписвани от генералните директори на Комисията;

16.   Изисква Комисията да внесе съответните изменения в постоянните си инструкции към агенциите;

17.  Освен това предлага Комисията да работи съвместно с агенциите за изработване на хармонизиран модел, приложим за всички агенции и децентрализирани органи на Общността, като се прави ясно разграничение между:

   - годишен доклад относно операциите, дейността и постиженията на органа, предназначен за широка публика;
   - финансови отчети и доклад за изпълнението на бюджета;
   - доклад за дейността, който следва модела на докладите за дейността, изготвяни от генералните директори на Комисията;
   - подписана от директора на органа декларация за достоверността и точността на отчетите, придружена от резерви или забележки, които според него е удачно да бъдат представени на вниманието на органа, отговарящ за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Общи заключения на Сметната палата

18.   Отбелязва заключението на Сметната палата (параграф 10.29 от Годишния доклад(18) ), че изразходването на субсидиите, платени от Комисията от бюджета на Общността не се основава на достатъчно обосновани прогнози за касовите потребности на агенциите и че този факт, съчетан с размера на пренесените бюджетни кредити, ги кара да държат значителни касови наличности; отбелязва също така препоръката на Сметната палата, че размерът на изплащаните на агенциите субсидии следва да бъде в съответствие с реалните им касови потребности;

19.   Отбелязва, че в края на 2006 г. 14 агенции все още не се приложили счетоводната система АВАС (Годишен доклад, бележка под линия към параграф 10.31);

20.   Отбелязва забележката на Сметната палата (Годишен доклад, параграф 1.25) относно натрупаните задължения за неползван отпуск, осчетоводени от някои агенции; посочва, че за финансовата 2006 година Сметната палата е включила резерви към своите декларации за достоверността и точността на отчетите по отношение на три агенции (Европейски център за развитие на професионално обучение (CEDEFOP), CEPOL и Европейската железопътна агенция); (за финансовата 2005 година това е било направено за CEDEFOP, Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция за възстановяване);

Вътрешен одит

21.   Припомня, че в съответствие с член 185, параграф 3 от Финансовия регламент вътрешният одитор на Комисията е също така вътрешен одитор на регулаторните агенции, които получават безвъзмездни средства, изплащани от бюджета на Общността; посочва, че вътрешният одитор докладва пред управителния съвет и пред директора на всяка агенция;

22.   Обръща внимание на резервата, включена в годишния доклад за дейността на вътрешния одитор за 2006 г., която гласи следното:"

Вътрешният одитор на Комисията не е в състояние да изпълнява правилно своите задължения на вътрешен одитор на органите на Общността съгласно член 185 от Финансовия регламент поради липса на човешки ресурси.

"

23.   Отбелязва, обаче, забележката на вътрешния одитор в доклада му за дейността за 2006 г., че от 2007 г., благодарение на допълнителните човешки ресурси, предоставени от Комисията на Службата за вътрешен одит (IAS), всички действащи регулаторни агенции ще бъдат подлагани на годишни вътрешни одити;

24.   Отбелязва непрестанно нарастващия брой регулаторни и изпълнителни агенции и съвместни предприятия, които подлежат на одит от IAS съгласно член 185 от Финансовия регламент; изисква от Комисията да уведоми своята компетентна комисия дали човешките ресурси, с които разполага IAS, ще бъдат достатъчни за провеждане на годишни одити на всички подобни органи през следващите години;

25.   Отбелязва, че член 72, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 изисква от всяка агенция всяка година да изпраща на органа, който отговаря за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и на Комисията, доклад от директора, който обобщава броя и вида на вътрешните одити, извършени от вътрешния одитор, направените препоръки и предприетите по тези препоръки действия; изисква от агенциите да посочват дали се предприемат такива действия и, ако се предприемат, по какъв начин;

26.   Приема за сведение, по отношение на способността за провеждане на вътрешен одит, особено във връзка с по-малките агенции, предложението на вътрешния одитор до компетентната комисия на Парламента от 14 септември 2006 г. по-малките агенции да получат разрешение да ползват услуги по вътрешен одит, предоставяни от частния сектор срещу заплащане;

Оценка на агенциите

27.   Припомня съвместното заявление на Парламента, Съвета и Комисията(19) , договорено по време на заседанието на помирителния комитет преди провеждането на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) във връзка с бюджета на 13 юли 2007 г., което призовава за изготвяне на i) списък на агенциите, които Комисията възнамерява да оценява и на ii) списък на агенциите, които вече са били оценени, придружен от резюме на основните заключения;

Дисциплинарни процедури

28.   Отбелязва, че, поради своя размер, отделни агенции изпитват затруднения при създаването на дисциплинарни съвети ad hoc, съставени от служители от съответната професионална степен, и че Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC) не разполага с правомощия по отношение на агенциите; призовава агенциите да обмислят създаването на свой междуинституционален дисциплинарен съвет;

Проект на междуинституционално споразумение

29.   Припомня проекта на междуинституционално споразумение за оперативната рамка на европейските регулаторни агенции, представен от Комисията (COM(2005)0059 ), който целеше изграждането на хоризонтална рамка за създаването, структурата, дейността, оценката и контрола на европейските регулаторни агенции; отбелязва, че проектът представлява полезна инициатива в рамките на усилията за рационализиране на създаването и на управлението на агенции; отбелязва заявлението в Обобщителния доклад на Комисията за 2006 г. (параграф 3.1, COM(2007)0274 ), че макар след публикуването на проекта да не е имало напредък в преговорите, в края на 2006 г. в Съвета отново са започнали дискусии по същество; изразява съжаление, че не е било възможно постигането на по-нататъшен напредък по посока на приемане на документа;

30.   Приветства следователно ангажимента на Комисията да представи съобщение относно бъдещето на регулаторните агенции в рамките на 2008 г.;

Самофинансиращи се агенции

31.  Припомня, че за двете самофинансиращи се агенции административният съвет е органът, който освобождава директора от отговорност за изпълнението на бюджета; отбелязва, че и двете агенции имат значителни натрупани излишъци от приходи от събрани такси, пренесени от бюджета за предходната година:

   Служба за хармонизация във вътрешния пазар - в пари и парични еквиваленти: 281 милиона евро(20) ;
   Служба на Общността за сортовете растения - в пари и парични еквиваленти: 18 милиона евро(21) ;

Конкретни бележки

32.   Изразява своето задоволство от точното изпълнение на бюджета за финансовата 2006 г.;

33.   Отбелязва наблюдението на Сметната палата в нейния доклад от 2006 г., че в противоречие с член 31 от рамковия Финансов регламент, който изисква бюджетът да се публикува в Официален вестник и да показва кредитите по поети задължения и кредити по плащанията заедно с график за плащанията, когато кредитите са диференцирани, фондацията е публикувала само кредитите по поетите задължения за своя бюджет за 2006 г., като с това нарушава правилата за представяне на бюджета;

34.   Отбелязва също така констатацията на Сметната палата във връзка с два многогодишни договора по програмите MEDA и TEMPUS с Комисията, започнали да текат през 2004 г., че фондацията е включила цялата договорна сума на тези приходи в своя бюджет, вместо да получава тези средства всяка година;

35.  Изразява своята изненада от това, че докладът на Сметната палата не споменава факта, че декларацията за достоверността и точността, подписана от директора (приложена към годишния доклад на фондацията за дейността) е предмет на резерви, отнасящи се до:

   политическата несигурност в страните партньори;
   финансовото управление на програмите Tempus;
   възможното социално, морално, правно и финансово въздействие на техническата помощ по Tempus върху фондацията;

36.   Отбелязва включването в счетоводния баланс на "право на ползване", оценено на 5 милиона евро (отнасящо се до участие в разходите по ремонтиране на сграда), както и 12 милиона евро в банкови сметки;

37.  Отбелязва заявлението в годишния доклад за дейността на фондацията относно приложимостта на Правилника за длъжностните лица и Финансовия регламент към агенциите, че:

   като поставя ограничения за стандартните степени за назначаване Правилникът за длъжностните лица не отговаря на нуждите от служители на специализираните агенции, които трябва да привличат професионалисти с подходяща квалификация и опит за ключови позиции, а също така представлява проблем по отношение на мобилността и напредването в кариерата;
   Финансовият регламент не е непременно подходящ за малка агенция като фондацията, която управлява фондове от различни източници и изпълнява дейностите си чрез относително малки трансакции в държавите-партньори, които е възможно да имат слаби финансови и административни услуги и високо равнище на корупция.

(1) ОВ C 261, 31.10.2007 г., стр. 63.
(2) ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 122.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент(ЕО, Евратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(4) ОВ L 131, 23.5.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1638/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 22).
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ C 261, 31.10.2007 г., стр. 63.
(7) ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 122.
(8) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент(ЕО, Евратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(9) ОВ L 131, 23.5.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1638/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 22).
(10) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(11) ОВ C 261, 31.10.2007 г., стр. 63.
(12) ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 122.
(13) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент(ЕО, Евратом) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(14) ОВ L 131, 23.5.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1638/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 22).
(15) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(16) ОВ L 187, 15.7.2008 г., стр. 142.
(17) Резолюция на Европейския парламент относно забележките, придружаващи решението за освобождаване от отговорност на директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2003 година (ОВ L 196, 27.7.2005 г., стр.  114).
(18) OВ С 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(19) Документ на Съвета DS 605/1/07 Rev1.
(20) Източник: Доклад относно годишните отчети на Службата за хармонизация на вътрешния пазар за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Службата (ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 141).
(21) Източник: Доклад относно годишните отчети на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Службата (ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 135).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г.
PDF 133k   DOC 106k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г. (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC) )
P6_TA(2008)0144 A6-0110/2008

Европейският парламент ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г.(1) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Центъра(2) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5843/2008 – C6-0084/2008 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 година за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(4) , и по-специално член 12а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно създаването на рамков Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 71 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0110/2008 ),

1.   Освобождава директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2006 година;

2.   Излага своите забележки в резолюцията по-долу;

3.   Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г. (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC) )

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г.(6) ,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г., придружен от отговорите на Центъра(7) ,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5843/2008 – C6-0084/2008 ),

–   като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8) , и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 година за създаване на Европейски център