Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
вторник, 22 април 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност *
 Статут на Европейския омбудсман
  Проекторешение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. за изменение на неговото Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (2006/2223(INI))
  Решение на Европейския парламентза изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана
 Донорство и трансплантация на органи: политически действия на ниво ЕС
 Роля на доброволческата дейност и приноса й за икономическо и социално сближаване
 Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2006 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел III - Комисия
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2006 г. (SEC(2007)1056-C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055-C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))
  3.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителна агенция "Интелигентна енергия" за финансовата 2006 г. (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
  4.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на отчетите във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
  5.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I, Европейски парламент
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I, Европейски парламент (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))
  2.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I – Европейски парламент (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г. раздел ІІ – Съвет
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІ – Съвет (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))
  2.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел II – Съвет (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006  г., раздел IV – Съд на Европейските общности
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006  г., раздел IV – Съд на Европейските общности (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))
  2.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г ., раздел IV – Съд на Европейските общности (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , раздел V - Сметна палата
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел V - Сметна палата (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))
  2.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел V – Сметна палата (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VI – Европейски икономически и социален комитет
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))
  2.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., раздел VІІ - Комитет на регионите
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относна освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VІІ - Комитет на регионите (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))
  2.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VII – Комитет на регионите (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. , раздел VІІІ - Европейски омбудсман
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VІІІ - Европейски омбудсман (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))
  2.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел VIII – Европейски омбудсман (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))
  2.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІХ - Европейския надзорен орган по защита на данните (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г. (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г. (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г. (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г. (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г. (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г. (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г. (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г. (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г. (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г.
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г. (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г. (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г. (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г. (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г. (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г. (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г. (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г. (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г. (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименованиеЕвропейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 г. (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименование Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 г. (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименование Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 г. (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г .
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г. (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г. (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г. (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г. (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на отчетите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г. (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г. (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г. MERGEFORMAT
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г. (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г. (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г. (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г.
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г. (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г. (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г. (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г.
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г. (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г. (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))
  3 .Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г. (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г. (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г. (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г. (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г. (C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г. (C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г. (C6-0383/2007 – 2007/2058(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г. (C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г. (C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г. (C6-0387/2007 – 2007/2062(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г. (C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г. (C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г. (C6-0385/2007 – 2007/2061(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г.
  Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г. (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г. (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г. (C6-0389/2007 – 2007/2214(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2006 г. (C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2006 г. (C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2006 г. (C6-0380/2007 – 2007/2055(DEC))
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейски полицейски колеж за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейски полицейски колеж за финансовата 2006 г. (C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2006 г. (C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2006 г. (C6-0388/2007 – 2007/2063(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 година
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 г . (COM(2007)0458 – C6-0118/2007 – 2007/2064(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 г . (COM(2007)0458– C6-0118/2007 – 2007/2064(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 г . (COM(2007)0458– C6-0118/2007 – 2007/2064(DEC))
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г.
  1.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г. (C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC))
  2.Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. относно приключването на сметките на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г. (C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC))
  3.Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г. (C6-0049/2008 – 2008/2000(DEC))
 Премахване на уличната бездомност
Текстове
Окончателна версия (1963 kb)
Последно осъвременяване: 26 февруари 2009 г.Правна информация